• Dušan Hirjak

  Sebaodhaľovanie politických a morálnych schopnosti u prezidentky Slovenskej republiky. Môže to občanov SR tešiť ?

  Publikované 18.08. 2019 o 08:19 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Zuzana Čaputová, prezidentka SR, svoje politické a morálne schopnosti nám, občanom SR, odhaľuje predovšetkým tým, čo tvorí obsah jej každodenného vystúpenia, k akým súvislostiam konkrétny obsah jej výpovedí sa viaže a ako je to zlučiteľné s výkonom jej prezidentského úradu.

  Teraz sa zameriam iba na jednu jedinú vetu, ktorá odznela na festivale Pohoda 2019 v rozhovore so Štefanom Hríbom. Túto vetu som prevzal z mesačníka Zem a vek, august 2019. Táto veta je aj na videu z uvedeného rozhovoru a znie:

  „Samozrejme, nehovorím o tom, že sa uchádzam o dôveru a pochopenie ľudí, ktorí žijú opačnými hodnotami ako ja, tam sa zdržiavať a míňať energiu určite nebudem, uchádzam sa o ľudí, kde je šanca, že sa vieme zhodnúť v tých najdôležitejších hodnotách.“

  Niekedy aj jedna dlhá veta ( postoj ) dokáže odhaliť skutočnú ( možno strašnú ) pravdu o tom, aký človek v skutočnosti v našom ľudskom priestore spolu s nami, ostatnými, existuje a čo od neho môžeme očakávať, ak berieme do úvahy otázku jeho osobného súladu so spoločenskou rolou, ktorú na seba prevzal.

  Zamyslel som sa nad postojom prezidentky SR v uvedenej citácií a ostal som mierne šokovaný. Povedal som si, že to nemôže byť pravda, aby prezidentka SR už na začiatku svojho úradu „odvážne“ dokázala  vyjadriť svoj pohŕdavý vzťah k občanom SR. V čom spočíva pohŕdavý postoj k občanom SR ? Že sa ako prezidentka SR rozhodla:

  1. a) vo vzťahu k občanom SR hodnotovo vymedziť na základe svojej osobnej hodnotovej orientácie, ktorá u nej vedie k tomu, že občanov zároveň kategorizuje na tých, čo sa s ňou zhodujú a na občanov s opačnými hodnotami,
  2. b) že samotné kategorizovanie občanov podľa akýchsi hodnotových kritérií bude základom činnosti jej prezidentského úradu, v rámci ktorého bude dbať, aby sa ako prezidentka SR nemusela uchádzať o dôveru a pochopenie u ľudí, ktorí uznávajú opačné hodnoty ako prezidentka osobne a na základe toho si dala osobný záväzok,
  3. c) že určite sa s ľuďmi opačných hodnôt nebude zdržiavať a míňať energiu,
  4. d) že sa o dôveru a pochopenie bude uchádzať u takých ľudí, s ktorými sa vie zhodnúť na tých najdôležitejších hodnotách.

  Týmto pohŕdavým postojom k občanom SR urobila najskôr celkom  vedome dôležitý „radikálny rez“, ktorým sa bude riadiť vo svojom vnútornom prežívaní politiky, ktorú bude robiť a ktorý bude zásadným „metodickým nástrojom“ aj v jej vonkajšom prostredí –  činnosti prezidentského úradu. Tento jej „radikálny rez“, v svojej podstate ako nevyhnutná kategorizácia občanov SR, nebude predstavovať nejakú nevinnú slovnú formulku, ktorá sa náhodne dostala  na svetlo sveta a je zbytočne sa ňou zaoberať. Je to veľmi vážna politická téma, a ako sa neskôr zmienim, môže ukazovať na vážne dôsledky pre tých občanov, ktorí disponujú opačnými hodnotami ako prezidentka SR K akej politickej téme patrí citovaný názor prezidentky SR ?

  Ide o politickú tému, ktorá patrí do portfólia EÚ a teda Bruselu, či inak napísané, je témou nositeľov konceptuálnej moci tých, ktorí EÚ sformovali  do súčasnej podoby. Je to politika o tom, že EÚ je ( musí byť )  hodnotové spoločenstvo, ktoré si vyžaduje od Bruselu brániť hodnoty demokratického Západu, teraz v podobe EÚ.

  Vymyslenie teórie o tom, že EÚ je hodnotovým spoločenstvo, z veľkej časti predstavuje legitimizovanie zámeru vytvoriť z EÚ mocný imperiálny štát. A pred kým musí Brusel a samotné národné štáty  brániť  nejaké určené, stanovené, deklarované spoločné hodnoty EÚ ? Iba pred vlastnými občanmi, ktorí boli politikmi EÚ a národných štátov „radikálnym rezom“ automatický vyčlenení do priestoru, ktorý bol určený na prísne sledovanie, vyhodnocovanie a trestanie.

  Z dôvodov, že EÚ predstavuje hodnotové spoločenstvo, si bruselskí a národní byrokrati vytvorili dobrý politický biznis. Iba na základe potreby ochrany hodnotového spoločenstva bolo možné, aby Brusel za súčinnosti s národnými vládami  rozvinul politiku  boja proti občanom členských štátov EÚ. Iba tak bolo možné rozvinúť politiku boja za ľudské práva, politiku riadenej migrácie, politiku boja proti antisemitizmu, politiku boja proti extrémizmu, politiku kontroly demokracie či právneho štátu, ďalej posilniť pozíciu európskeho práva a podobne. Politika  hodnotového spoločenstva je veľmi silným nástrojom na ovládanie más a má zásadne vzostupnú tendenciu, takže môžeme predpokladať, že boj proti „opačným hodnotám“ podstatne zosilnie.

  Čo teda prezidentka SR citovanou jednou vetou dokázala na spôsob „politickej šifry“ povedať či odkázať ?

  Prezidentka SR v prvom rade sa iba prihlásila k tomu, že EÚ predstavuje hodnotové spoločenstvo. Úplne jasne prezidentka SR určila, že aj samotná naša spoločnosť, Slovenská republika, je  hodnotovým spoločenstvom, ktoré patrí do EÚ, pretože ide o rovnaké hodnoty. Prezidentka SR „radikálnym rezom“ určila, že u ľudí s opačnými hodnotami nie je potrebné uchádzať sa o dôveru a pochopenie, čo sa dá zdôvodniť aj tak, že takíto ľudia existujú v priestore, ktorý je potrebné sledovať, vyhodnocovať a trestať.

  Ak by sa vládna moc  mala u ľudí s opačnými názormi uchádzať o dôveru a pochopenie, potom  by tato moc muselo rozvinúť k uplatneniu v politickom konaní iné, nie represívne  metódy svoje práce. Dôležitý je však dôsledok uchádzania sa  o dôveru a pochopenie: Brusel a ani národné vlády by nemohli oficiálne organizovať ochranu  hodnotového spoločenstva a teda bojovať proti občanom za ich názory a postoje.

  Bolo potrebné, aby prezidentka SR – chtiac či nechtiac – vyjadrila svoj pohŕdavý postoj k občanom SR ? Odpoveď na túto otázku sa skrýva v odpovedi na inú  položenú otázku: Vyžaduje si prezidentský úrad, aby organizoval svoju prácu a svoje politické aktivity z pohľadu, že Slovenská republika predstavuje hodnotové spoločenstvo, v ktorom je potrebné sa hodnotovo  vymedzovať a ochraňovať ?

  Z môjho pohľadu prezidentský úrad takýto postoj a takéto politické aktivity si nevyžaduje, pretože sa spoločnosť môže iba nezmyselne radikalizovať. Podľa prezidentky SR si prezidentský úrad bude vyžadovať riešiť úlohy spojené s poňatím spoločnosti a štátu ako hodnotového spoločenstva, v ktorom je potrebné sa vymedzovať oproti opačným hodnotám. Prijať takéto nešťastné  rozhodnutie znamená do budúcnosti postaviť prezidentský úrad do pozície „inkvizítora“, ktorý rozšíri  vládnu politiku boja proti občanom SR o niektoré nové prvky.

  V skutočnosti prezidentský úrad má pracovať v takom režime, aby sa nezaoberal, ako robiť politiku  hodnotového spoločenstva podľa vzoru Bruselu a teda podľa toho, čo v jednej vete prezradila prezidentka SR. Prezidentský úrad nebol zákonom postavený do pozície, že má slúžiť iba tým, s kým sa nachádza zhoda v tých najdôležitejších otázkach. Takýto svojvoľný výklad poslania  prezidentského úradu robí z neho iba jedno z centier politiky hodnotového spoločenstva. Ak prezidentka SR rozdeľuje občanov SR a teda dáva priestor pre radikalizáciu spoločnosti, tak umožní vytvoriť  lepšie podmienky pre rozvinutie politiky boja proti občanom.

  Bezhodnotová spoločnosť neexistuje. Prezidentka SR je povinná rešpektovať všetkých občanov SR s takými hodnotami, ktoré si určitým spôsobom osvojili a ktorými žijú svoj život a chápu svoje postavenie v spoločnosti. Povinnosťou prezidentky SR nie je  robiť „radikálny rez“ a tým kategorizovať občanov so zámerom ich ďalšieho použitia: a) s jednými „biť bandu“ a za b) druhých zatracovať.

  Prezidentský úrad  má plniť také úlohy a rozvíjať také aktivity, z ktorých bude  vo všeobecnosti jasné, že tento úrad sa uchádza o dôveru a pochopenie všetkých občanov s rôznymi hodnotami. To je prvá podmienka  toho, aby bolo možné zastaviť prípadnú radikalizáciu spoločnosti podľa  predstáv prezidentky SR. Je teda potrebné, aby prezidentka SR namiesto svojho zámeru hodnotovo sa vymedzovať voči veľkým skupinám občanov SR, svoj prezidentský úrad dokázala spravovať tak, aby  ten svoju energiu a čas sústredil na presadzovanie zámeru vytvárať dobré podmienky  pre demokratické rozhodovanie  občanov.

  A tu sme už  pri otázke či probléme, ako sa má ( bude ) robiť politika v prezidentskom úrade. Podľa postoja prezidentky SR, uvedeného v citovanej vete, sa politika  má ( bude) robiť spôsobom, že sa dosiahne určitým spôsobom zhoda s jej hodnotami. Za efektívnu politickú aktivitu pokladá to, že sa nemusí zdržiavať  a míňať energiu s ľuďmi, ktorí majú opačné hodnoty. Na tomto prístupe nie je nič demokratického, je to technokratický prístup k riešeniu rôznych problémov.

  Existuje aj iná možnosť, ako robiť politiku v prezidentskom úrade. Ten sa musí uchádzať o dôveru a pochopenie všetkých  občanov s rôznymi hodnotami, ktorým je potrebné vytvoriť  podmienky pre ich  demokratické rozhodovanie. V tomto prípade nepôjde o zhodu s hodnotami prezidentky SR, ale o zhodu založenú na uplatnení princípu väčšiny, respektíve kvalifikovanej väčšiny a podobne, pričom na hodnoty  jednotlivých občanov a prezidentky SR sa neprihliada. Môžeme si vybrať, ktorý spôsob robenia politiky v prezidentskom úrade je ten správny a v prospech občanov SR a môžeme hádať, či prezidentka SR dodrží svoj postoj uvedený v citovanej vete.

  Chcem upozorniť, že robiť politiku v prezidentskom úrade  na základe spôsobu  dosiahnutia zhody s hodnotami prezidentky SR nevyplýva, respektíve nie je výsledkom akéhosi nedopatrenia v prístupe k plneniu úloh. Robiť politiku v prezidentskom úrade na základe zhody s hodnotami prezidentky SR, to je súčasť zámeru cudzích, nadnárodných síl a skupín, ktoré sa v svojich tajných či v oficiálnych organizačných štruktúrach zaoberajú výberom  vhodných kádrov, ktoré sa môžu – sú určené pre zapojenie sa do volieb o dôležitý štátny post.

  Nebola žiadna náhoda, že práve Zuzana Čaputová získala  ešte v období pred voľbou  prezidenta SR dve zaujímavé ocenenia. Rovnako nie je žiadnou náhodou, že kandidát na prezidenta SR pán Mistrík sa zriekol svojej kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej. Úspešný kandidát, napríklad na obsadenie prezidentského úradu v SR, vie, že jeho hodnotový svet musí byť úplne v súlade s hodnotami, ktoré umožňujú a chcú presadzovať tvorcovia jeho budúcej pozície. V našom konkrétnom prípade ide o to, aby Zuzana Čaputová ako prezidentka SR v svojom úrade zabezpečila súlad ňou proklamovaných hodnôt s hodnotami a poslaním, ktoré jej bolo určené podporovateľmi z nadnárodnej úrovne.

  Dosiahnuť súlad medzi hodnotami, ktoré deklaruje prezidentka SR na domácej pôde a hodnotami, ktoré sú požadované iba zvonku, bude možné iba vtedy, keď prezidentka SR nedovolí, aby sa prezidentský úrad uchádzal o dôveru a pochopenie  všetkých občanov s rôznymi hodnotami a aby svoj čas a energiu sústreďoval na presadzovanie zámeru vytvárať dobré podmienky pre demokratické rozhodovanie občanov. Dôvod je jasný: pri demokratickom rozhodovaní občanov prezidentský úrad nemôže zabezpečiť „úspešný“ výsledok a teda to, čo si u kandidátky na funkciu prezidenta SR „objednalo“ zahraničie.

  Z uvedených súvislosti mi vyplýva, že citovaný postoj prezidentky SR bol prednesený celkom vážne, s pocitom zodpovednosti a so zámerom, že je to zároveň jasný prísľub tým, ktorí ju volili, ale predovšetkým tým silám, ktoré jej pomohli dostať sa do prezidentského úradu. Prezidentka SR svojou citovanou vetou občanom SR odhalila, aké sú jej politické a morálne schopnosti, ktoré sú potrebné k výkonu prezidentského úradu. Pre nás, občanov SR, to vo všeobecnosti nie je radostné zistenie. Jej spôsob výkonu politiky bude slúžiť zahraničným mocnostiam a my, občania SR, máme mať iba jednu možnosť a to prispôsobiť sa hodnotám, ktoré bude presadzovať.

  Samotnou prípravou a priebehom voľby prezidenta SR  a inštalovanie Zuzany Čaputovej do  funkcie prezidentky SR dostali občania SR poriadnu facku a silný odkaz, že  nie sú dôležití pre demokratické rozhodovanie, stačí vykonať ( demokratický ? ) volebný akt. A tento odkaz potvrdila v citovanej vete aj prezidentka SR. Z obsahu citovanej vety a zo súvislosti s ňou spojených do popredia, ako naliehavá výzva, vystupuje otázka, ako pokračovať ďalej, ak sa politika deformuje do podoby, aby čo najviac obchádzala občanov – voličov.

  Demokracia bez občanov a ich aktívneho vplyvu nemôže existovať. A nemôže existovať ani bez primerane kvalitných politických inštitúcií. Občania sa majú postarať, a to je základné poučenie, že sa podstatne musí posilniť ich vplyv pri výbere  kandidátov na politických zástupcov, musia byť posilnené ich možnosti zúčastňovať sa predvolebnej prípravy volieb, mať nový systém organizovania volebného aktu. Občania si musia presadiť prípravu totálnej reformy volebných zákonov a to najmä voľby prezidenta SR, volieb do NR SR či volieb do Európskeho parlamentu.  V súčasnosti platné inštitúcie pre prípravu a vykonanie volieb nevyhovujú súčasným potrebám, a keď, tak iba politickým subjektom, ktoré sa potom v politike priživujú na úkor občanov a v záujme cudzích mocnosti.

  V ďalšej časti môjho príspevku si dovolím uviesť niekoľko príkladov, ktoré určitým spôsobom súvisia s citovanou vetou prezidentky SR a ktoré jasne ukážu, ako prezidentský úrad môže fungovať, ak sa má zabezpečiť zhoda s hodnotami prezidentky SR a ako prezidentský úrad má fungovať, ak túto zhodu v hodnotách  nie je potrebné v politickom konaní akceptovať.

  Príklad prvý.

  V spoločnosti je známe, že JUDr. Štefan Harabin ako kandidát na funkciu prezidenta SR podal na Ústavný súd SR sťažnosť, v ktorej označil marcové voľby za nezákonné a neústavné, navrhol ich vyhlásiť za neplatné a opakovať ich.

  Podaním volebnej sťažnosti sa otázka voľby prezidenta SR stala vecou verejnou a v tom zmysle sa dotýka nás občanov – voličov.

  Z objektívneho hľadiska ako občan SR som mál záujem, aby volebná sťažnosť bola dôsledne a objektívne Ústavným súdom SR prešetrená a aby bolo vydané záverečné  rozhodnutie ešte pred zložením sľubu prezidentky SR. Mal som ako občan aj určité očakávanie od samotnej prezidentky SR. Veril som, že dokáže občanom SR, ako si váži spravodlivosť v spoločnosti. V prípade volebnej sťažnosti mala prezidentka SR možnosť preukázať sa, že verí v tú najjednoduchšiu formu spravodlivosti – v spravodlivosti ako férovom prístupe k občanom SR, ktorá by sa prejavila v tom, že bola by vydala oficiálne štátnické vyhlásenie. Zuzana Čaputová takéto štátnické vyhlásenie neurobila. Iba reagovala, že zo strany Štefana Harabina ide o nepodloženú a absurdnú sťažnosť.

  Konanie Zuzany Čaputovej prebehlo presne v duchu jej postoja citovaného v jednej vete na festivale Pohoda 2019. Je známe, že hodnoty deklarované Štefanom Harabinom sa nezhodujú s hodnotami Zuzany Čaputovej. Prezidentka SR  teda nemala záujem zdržiavať sa a míňať energiu so sťažovateľom a preto zrejme ani nemohla vydať svoje štátnické vyhlásenie, ktoré by potvrdzovalo, že má záujme, aby sa o sťažnosti rozhodlo ešte pred jej inauguráciou. A podobne postupovali aj ostatní dvaja ústavní činitelia: predseda NR SR a predseda vlády SR a, samozrejme, aj vedenie Ústavného súdu SR.

  Pre všetkých zodpovedných činiteľov SR nebolo dôležité, aby si ctili zákony a príslušné inštitúcie, a teda rešpektovali obsah svojich sľubov. Pre nich bolo dôležité, aby sa zhodli na tých najdôležitejších hodnotách a preto Ústavný súd SR sťažnosť jedného človeka – občana ( ! ) neprerokoval a nerozhodol a inaugurácia sa podľa plánu uskutočnila.

  Môžem zhrnúť a zdôrazniť, že prezidentský úrad začal fungovať takým spôsobom, aby  bola zabezpečená zhoda s hodnotami prezidentky SR, pričom na právo občanov SR mať k dispozícií definitívne ukončenie  voľby prezidenta SR sa neprihliadalo. Ak by naši ústavní činitelia dbali o to, aby prezidentský úrad fungoval bez zhody s hodnotami prezidentky SR, potom Ústavný súd SR by mal záujem vyvinúť maximálnu energiu k prešetreniu sťažnosti a vydal svoje záverečné rozhodnutie. Ústavný súd SR mal pracovať tak, aby bola posilnená dôvera  občanov v zákony a inštitúcie v SR.

  V tomto prípade ignorovaním sťažnosti Štefana Harabina nešlo o to zmravniť jedného sťažovateľa z „všetkých spokojných“, ale o to, aby sa zistilo, či vo volebnom procese boli robené machinácie s určitým zámerom. Práve  toto nemôže byť ignorované len preto, že prezidentka SR bez faktického overenia volieb vyhlásila, že sťažnosť  Štefana Harabina je nepodložená a absurdná.

  Príklad druhý.

  Vyššie som uviedol, že občania si musia presadiť prípravu totálnej reformy volebných zákonov a to najmä  zákona o voľbe prezidenta SR, zákona o voľbách do NR SR a tiež zákona o voľbách do Európskeho parlamentu. Skupina politických subjektov, ktorá je bezvýhradne orientovaná na Brusel vo veciach EÚ a NATO, nepotrebuje, aby volebné zákony posilnili v príprave a priebehu volieb vplyv občanov – voličov. Skupina politických subjektov dbá o to, aby rozhodujúce pozície v štáte a v spoločnosti nezískali zástupcovia, ktorí dôsledne hája  národnoštátne záujmy SR. Vedia, že o dôveru a pochopenie ľudí sa majú uchádzať iba pred voľbami a aj to spôsobmi, ktoré sú vzdialené poctivej predvolebnej debate ( kampani ).

  Po voľbách uchádzať sa o dôveru a pochopenie občanov z ich strany už nie je potrebné, nastupuje rázny „radikálny rez“. Politické subjekty sa zameriavajú iba na hľadanie zhody s určitými skupinami ľudí a deklarovaných hodnotách a podľa toho sa postupuje. Ak sa nenájde zhoda, že je potrebné totálne meniť volebné zákony v prospech vplyvu občanov na výber svojich  zástupcov do NR SR, prípadne do EP, tak je tu ešte prezidentský úrad, ktorý má vyvinúť iniciatívu a energiu a postaviť sa na stranu občanov.

  Volebné zákony by mali byť predmetom celospoločenskej diskusie a mali by podliehať demokratickému rozhodnutiu občanov, pretože politické subjekty, ktoré sú v NR SR, sú v konflikte záujmov.

  To, že v našom štáte a spoločnosti  ľudia žijú akýmikoľvek hodnotami, neznamená, že nemajú právo a schopnosti podieľať sa  na prijatí demokratického rozhodnutia. Ak sa teda prezidentka SR nebude zhodovať v názore, že je potrebné  zmeniť volebné zákony, prezidentský úrad môže presadzovať riešenie, aby sa o definitívnej zhode rozhodlo demokratický podľa princípu väčšiny, ktorého výsledok sa bude rešpektovať.

  Príklad tretí.

  Týka sa najdôležitejších vecí v zahraničnopolitickej orientácií SR. Ide o otázku členstva SR v EÚ a NATO a fungovanie v týchto štruktúrach. Prezidentka SR napríklad akceptuje zhodu určitej skupiny ľudí či politikov v hodnotách, pretože svoje hodnoty pokladá za niečo, čo sa musí ďalej presadzovať. Tak napríklad hlbšia integrácia SR do EÚ. Zhoda v hodnotách bola zo strany vládnej moci a vôbec politických skupín povýšená na konečné stanovisko, konečné rozhodnutie, konečnú stanicu, z ktorej sa ďalej ( k občanom ) nepostupuje. Prezidentský úrad začal pracovať v súlade s hodnotami prezidentky SR, aby bola dosiahnutá a rešpektovaná zhoda.

  Namiesto zhody v hodnotách pár ľudí – politikov, ako „konečnej stanice“ politického konania, môže prezidentský úrad pokúsiť sa presadiť, aby na zhodu v hodnotách sa neprihliadalo a aby o otázkach členstva SR v EÚ a NATO ( ako ďalej ) mohli demokratický rozhodnúť občania. Takže ak prezidentka SR požaduje hlbšiu integráciu, tak pre potreby spoločnosti  a teda samotných občanov má vysvetliť, čo to znamená. Iba vtedy bude jasné, že sa požaduje politická integrácia a teda ustanovenie európskeho super štátu.

  Brusel, európski politické elity, vládna moc členských štátov EÚ či ústavní činitelia a skupiny politických subjektov chcú presadiť ustanovenie impéria metódou konsenzu hodnôt ( zhodou ) a teda zhoda v najdôležitejších  hodnotách má pre politikov predstavovať dostatočný argument, aby tak závažný politický čin bol zrealizovaný. Všetci členovia „kartelu eurooptimistov“ sami seba , podobne ako prezidentka SR, pasovali  na rytierov pravdy a slobody, ktorí, nedbajúc na potrebu uchádzania sa o dôveru a porozumenie  a pochopenie u ľudí žijúcich inými či rôznymi hodnotami, chcú týmto ľuďom v novom, imperiálnom štáte zabezpečiť nevídaný blahobyt a prosperitu.

  S niekoľkými stovkami miliónov  obyvateľov Európy „kartel eurooptimistov“  nemá čas sa zdržiavať a míňať energiu k vytvoreniu podmienok, aby občania  sami o svojom osude mohli demokratický rozhodnúť. Brusel samotný je zainteresovaný na tom, aby stále platilo, že EÚ je hodnotové spoločenstvo. Brusel  toto tvrdenie ako prax potrebuje k tomu, aby na základe neho mohol rozvíjať politické aktivity, ktoré, ak by EÚ bola iba medzinárodnou organizáciou, by vôbec neboli potrebné na spoločné riešenie s členskými štátmi.

  Brusel si nárokuje ochraňovať toto hodnotové spoločenstvo, ktorému najskôr fandia členovia „kartelu eurooptimistov“. Táto ochrana má však represívny charakter, čo je výrazom negatívneho vzťahu a postoja k občanom.  Ak treba niečo ochraňovať, aj samotné hodnoty, o tom by mali rozhodovať nie politici, ale občania. Je preto dôležité pochopiť, že ochrana štátu a spoločnosti ako hodnotového spoločenstva nie je ochranou demokratického právneho štátu, pokiaľ sa zhoda nezabezpečí v procese demokratického rozhodovania občanov alebo v zákonnom postupe demokratických inštitúcií existujúcich, respektíve tých, ktoré je potrebné ustanoviť.

  Príklad štvrtý.

  Podľa Ústavy SR štátna moc pochádza od občanov, ktorí túto moc vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Problémom je, že toto ustanovenie z Ústavy SR sa celý čas porušuje v dvoch rovinách.  V prvej rovine je to problém, že naši volení zástupcovia svojvoľne zmenili poňatie pôvodu štátnej moci. Štátna moc už nepochádza iba od nás, občanov SR. Jej poňatie bolo nedemokratický rozšírené o veľký diel „štátnej moci“ z Bruselu ( z EÚ ), ktorý ju vykonáva na základe nášho členstva v EÚ a súhlasu našej vládnej moci, teda bez volených zástupcov. V druhej rovine je to problém výkonu štátnej moci občanmi priamo. V článku 30 Ústavy SR je uvedené, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Je dôležité pripomenúť, že toto ustanovenie  je o politických právach občanov SR. Ústava SR teda dáva  možnosť občanom podieľať sa na výkone štátnej moci.

  Príslušné ustanovenie v čl. 2 a v čl. 30 Ústavy SR nie je možné chápať a vykladať tak, že platí iba jedna z dvoch uvedených možnosti: účasť občanov na správe vecí verejných  priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. V skutočnosti platia obidve možnosti, ale naši volení zástupcovia v zákonoch rozpracovali pre občanov  iba voľbu ich zástupcov. Účasť občanov na správe vecí verejných priamo nebola legislatívne rozpracovaná. Podľa niektorých našich zástupcov na demokracií je vraj najférovejšie, keď ľudia vyjadria svoj názor vo voľbách.  Práve tu sa skrýva veľké nepochopenie celého problému fungovania demokracie.

  Ústava SR umožňuje pokladať občanov SR za určitú politickú silu  v demokratickej spoločnosti, ktorá sa nekryje a nesplýva v takých politických silách ako sú politické strany a politické hnutia. Nie je to tak, ako to v marci 2018 tvrdil predseda NR SR, že ak sa chcú občania zapájať do zmeny vecí verejných, nech vstúpia do politických strán.

  Ak sú občania SR základom štátnej moci a politickou silou v demokratickej spoločnosti, je nevyhnutné, aby po vzore uplatnenia volebného práva a samotných volieb bola zástupcami občanov a ich aktívneho vplyvu rozpracovaná problematiku účasti občanov  na správe vecí verejných priamo, ktorú nie je možné stotožňovať  napríklad s petičným právom či právom pokojne sa zhromažďovať ( viď čl. 27 a čl. 28 Ústavy SR ). Je zaujímavé, že práve Ústava SR, hoci deklarovala, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo, tak vôbec už nespomína, že podmienky výkonu práva ustanoví zákon.

  V tejto súvislosti je veľmi dôležitý čl. 31 Ústavy SR, ktorý znie: „Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.“ Ak sa v prípade práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo pozabudlo, že je potrebné vytvoriť podmienky výkonu tohto práva zákonom, tak čl. 31 sa jasne zmieňuje o tom, že má ísť o zákonnú úpravu všetkých politických práv a slobôd, medzi ktorých uvedené právo na správu vecí verejných priamo patrí.

  Zo zákonnej úpravy všetkých politických práv a slobôd je vyňaté právo občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo a z tohto dôvodu nie je možné ( nebolo možné ) nikdy naplniť druhú časť  čl. 31 Ústavy SR, ktorá zdôrazňuje, že výklad a používanie  ( zákonnej úpravy všetkých politických práv a slobôd ) musia ( ! ) umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.

  V zmysle Ústavy SR občania na základe svojho politického práva predstavujú  určitú politickú silu, ktorá na rozdiel od politických strán a hnutí, má svoje špecifické postavenie a charakter a teda aj svoj spôsob vplyvu na samotnú slobodnú súťaž politických síl. Bez zákonnej úpravy svojho práva boli občania postavení do pozície, ktorá im neumožňuje svojim špecifickým spôsobom vstupovať do slobodnej súťaže politických síl a mať významný vplyv na dosiahnutie určitých výsledkov tejto súťaže.

  Vylúčenie občanov zo slobodnej súťaže politických síl pokladám za vážne narušenie demokratického poriadku v našej spoločnosti zo strany ústavných orgánov či vôbec  zástupcov občanov. Pre politické strany a hnutia ako účastníkov súťaže politických síl je vylúčenie občanov výhodným politickým opatrením ( manévrom ), zásluhou ktorého slobodná súťaž  politických síl  sa dá jednoduchšie regulovať, viac sformalizovať a tým presadzovať špecifické záujmy určitých skupín, ktorým sú občania úplne ukradnutí.

  Politické strany a politické hnutia sú v konflikte záujmov a preto štátne a ústavné orgány nikdy nekonali v prospech občanov a ich práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo. Ustanovenie čl. 31 Ústavy SR v znení „Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd…“ ich k tomu jasne navádza a zároveň prikazuje a zaväzuje, že výklad a používanie zákonnej úpravy musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických  síl v demokratickej spoločnosti.

   Bez takej politickej sily ako sú občania SR sa ľahšie „bačuje“ v politickom priestore.

  Teraz sa vráťme k citovanej vete prezidentky SR a dajme obsah tejto vety do súvislosti s práve opísaným problémom. Ukáže sa nám niekoľko zaujímavých pohľadov na postoj prezidentky SR. Predovšetkým:

  1. Ústava SR nekategorizuje ľudí či občanov, ak im priznáva určité práva, na tých, čo žijú určitými správnymi hodnotami a na tých, ktorí žijú opačnými hodnotami. A už vôbec neplatí, že občania SR majú žiť hodnotami , ktorými žije ich prezidentka.
  2. Svojim postojom uvedeným v citovanej vete prezidentka SR iba potvrdila, že má problém porozumieť postaveniu občanov v štáte a spoločnosti. Ak Ústava SR umožňuje občanom výkon štátnej moci aj priamo a dáva im právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných, potom prezidentka SR si vôbec nemôže dovoliť toto postavenie občanov zredukovať na dve protichodné kategórie, z ktorých jej pozornosť si zaslúži iba tá kategória občanov, ktorá žije hodnotami ako samotná prezidentka. Je trapné, ak prezidentka SR prehlási, že s ľuďmi, ktorí žijú opačnými hodnotami ako ona, sa zdržiavať a míňať energiu nebude. V jej prípade môže byť faktom, vzhľadom na výsledky volieb prezidenta SR, že ide o veľkú väčšinu občanov SR.

  Ak občania podľa Ústavy SR predstavujú politickú silu, pretože majú svoje politické práva, potom je veľmi divné, že prezidentka SR sa rozhodla ignorovať možno veľkú väčšinu  občanov SR. Jej ignorancia občanov SR nie je žiadna nevinná pozícia, ktorá nemôže spoločnosti uškodiť. Z pohľadu Ústavy SR ignorovať občanov štátu a spoločnosti znamená určitým spôsobom potierať politické práva a nezaoberať sa tým, aby občania SR predstavovali  vplyvnú politickú silu. Prosím, aby sme si to nemýlil s organizovaním určitých skupín občanov na pokojných zhromaždeniach, ktoré organizujú rôzne nastrčené  „politické figúrky“ pod heslami boja proti korupcií, za slušné Slovensko a podobne.

  K čomu má viesť uznanie občanov SR  za vplyvnú politickú silu ?

  K tomu, aby bolo možné pokladať občanov SR za takú politickú silu, ktorá svojim špecifickým spôsobom  bude môcť zúčastňovať sa slobodnej politickej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti. Prezidentka SR a jej prezidentský úrad  majú mať povinnosť pomáhať v tom, aby v zmysle čl. 31 Ústavy SR bolo umožnené všetkým politickým silám zúčastňovať sa slobodnej súťaže politických síl, teda aj samotným občanom. A zároveň ide aj o úlohu ochraňovať slobodnú súťaž politických síl.

  Na samostatný článok je zamyslenie sa nad otázkou, či vôbec ešte ide v našej spoločnosti o nejakú slobodnú súťaž politických síl. Samotný obsah citovanej vety prezidentky SR jasne ukazuje, že opačné hodnoty, ako sú jej hodnoty, ju nezaujímajú, pričom slobodná súťaž politických síl si vyžaduje, aby sa v politickom ringu stretávali aktéri hodnotovo rôzne orientovaní. Samotná slobodná súťaž politických síl v našej spoločnosti rapídne upadla, ba možno ani vôbec už neexistuje, pretože štátna moc a ústavné orgány sa svojej úlohy umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž vzdali a  povinnosti s radosťou prevzali marketingové skupiny, média či niektoré neziskové organizácie.  Čerstvým príkladom sú marcové voľby prezidenta SR.

  Lenže takéto prevzatie povinnosti je už v rozpore s Ústavou SR. Občania SR sú významnou politickou silou podľa Ústavy SR, sú teda súčasťou demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd. To je teória. Prax je taká, že podmienky pre výkon politických práv občanov ako politickej sily neboli ustanovené. Vládna moc nemá záujem, aby sa občania  do jej politiky miešali. Z praxe vyplýva, že demokratický poriadok našej spoločnosti sa výrazne oslabuje bez vplyvu takej politickej sily ako sú občania SR.

  Za tejto situácie citát jednej vety prezidentky SR je o tom, že úplne zapadá do zaužívanej praxe, pričom v jej prípade poznáme aj dôvod ignorovania  občanov SR ako významnej politickej sily. Týmto dôvodom je  opačná hodnotová orientácia. Prezidentka SR dala jasne najavo, že svojim postojom vo vzťahu k občanom sa nič  nemení k lepšiemu a preto môže platiť iba to, čo tvrdím:  demokratický poriadok sa výrazne oslabuje bez vplyvu občanov ako politickej sily.

  Prezidentka SR je ústavným činiteľom a jej úlohou preto je, aby dbala o to, že demokratický poriadok spoločnosti sa nebude výrazne  oslabovať. Pojmové označenie „výrazne oslabovať“ dávam do priamej súvislosti s pojmom „odstraňovať demokratický  poriadok…“. Pripomínam to preto, že čl. 32 Ústavy SR dáva občanom právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave SR.

  1. Signatári Parížskej výzvy z októbra 2017 uviedli okrem iného aj to, že dobrý politický štátnik spravuje obecné dobro svojho ľudu. Do budúcnosti by to malo platiť aj pre prezidentku SR. Lenže obsah citovanej vety z rozhovoru na festivale Pohoda 2019 potvrdzuje niečo iné. Pre prezidentku SR jej ľud ( občania ) nemajú žiadny význam, ak nie sú zajedno s jej hodnotami. Postoj prezidentky SR je úplne v súlade s politikou EÚ. Bez občanov s politickými právami ide o deficit demokracie, ktorý sa však rozšíril všade, kde má vplyv a silu EÚ.

  Všimli si to aj signatári Parížskej výzvy, keď uviedli, že demokratický deficit v EÚ nie je puhým technickým problémom, ale zásadným záujmom, ktorý si globalisti  či nadnárodné štruktúry žiarivo  strážia. Je dôležité pochopiť, kde sa stráca politický život z členských štátov EÚ. A ten sa stráca, pretože sa vynucuje politická konformita, ktorá slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti jednoducho nepodporuje. Obsah citovanej vety prezidentky SR  je presnou ukážkou priameho či nepriameho vynucovania politickej konformity. Nie náhodou preto signatári Parížskej výzvy konštatovali, že nadnárodní mandaríni v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život, pretože žiadna alternatíva neexistuje a týmto spôsobom dochádza k technokratickej tyránií.

  Prezidentka SR je aktívnou presadzovateľkou politiky Bruselu, založenej na základnej téze, že EÚ predstavuje hodnotové spoločenstvo, ktoré musí každý rešpektovať. To, čo povedala v citovanej vete na festivale Pohoda 2019, samotný Brusel a nadnárodných mandarínov určite veľmi potešilo. Dôvod je jednoduchý. Presadzovanie politickej konformity v rámci EÚ si vyžaduje mať aktívnych predstaviteľov národných štátov, ktorí sú ochotní vykonávať „demolačné práce“ v politike cez nástroj k tomu uspôsobenej politickej  kultúry.

  Prezidentka SR  rázne začala  presadzovať od svojho nástupu do prezidentského úradu takú politickú ( ne ) kultúru, ktorá EÚ umožňuje ďalej pokojne pracovať na svojich zásadných cieľoch.

  Keď som si ráno 11.8.2019 pozrel na Hlavných správach článok o tom, že Zuzana Čaputová si deň predtým prevzala vo Švajčiarsku Európsku cenu za politickú kultúru, hneď som si uvedomil, že analýza citovanej vety z môjho pohľadu stala za to.  Bolo mi zároveň aj veľmi smutno.  Prezidentka SR sa totiž  veľmi teší udelenej cene ako mimoriadnej pocty za prácu, ktorú ako ústavný činiteľ nerobí v prospech svojej krajiny a vlasti, ale v prospech tých nadnárodných mandarínov, ktorí neoceňujú ústavných činiteľov či politikov  národných štátov za ochranu a obranu národno-štátnych záujmov.

  Prezidentka SR mala možnosť zvrátiť oficiálne výsledky voľby prezidenta SR v svoj prospech. Mala možnosť získať na svoju stranu veľké percenta občanov  – voličov, ktorí ju nevolili a aj tých občanov, ktorí sa rozhodli neprísť k volebným urnám. Svoju možnosť však nevyužila. V jej prípade, podobne ako v prípade iných ľudí existuje akási hraničná čiara, ktorú je potrebné prekročiť a ktorá oddeľuje správnu zdatnosť od nesprávnej zdatnosti. Človek sám akoby mal v sebe rub a líce svojho ľudského prejavu a je na jeho slobodnom ( ? ) rozhodnutí, ako to využije.

  V čom sa ukazuje rub a líce v prípade prezidentky SR ?

  Jej prvá možnosť, ako som uviedol, bola možnosťou zvrátiť oficiálne výsledky voľby prezidenta SR. Pre túto možnosť sa mohla rozhodnúť iba vtedy, ak by svoju kandidatúru na funkciu prezidentky SR vnútorne a navonok prežívala jednoznačne len s dôrazom na vedomie, čo pre ňu predstavujú občania SR a za podmienky, že nie je viazaná a odkázaná na žiadnu pomoc mediálneho a finančného okolia. Ak by sa prezidentka SR rozhodla konať podľa tejto možnosti, jej konkrétne kroky po úspešných voľbách by boli úplne iné.

  Tak napríklad, ako som sa už zmienil v príklade prvom, nebola by pripustila svoju inauguráciu až do definitívneho  vyriešenia volebnej sťažnosti. Ak by aj mala besedu so Štefanom Hríbom na festivale Pohoda 2019,  tak určite nikdy by si nedovolila  verejne povedať vetu, ktorú som citoval v úvode tohto článku.

  Prezidentka SR využila druhú možnosť. Nebrala ohľad na volebnú sťažnosť a tým aj na definitívne  ukončenie a potvrdenie výsledkov voľby prezidenta SR. Nebrala ohľad ani na občanov SR a to presne v duchu jej postoja  uvedeného v citovanej vete. Svojimi zahraničnými návštevami pomohla „rozleptať“ politické prostredie  krajín V4 a jasne definovať svoje postoje k EÚ a NATO. Prezidentka SR sa teda rozhodla čo najskôr  ukázať v pozitívnom svetle pred tými, ktorí reprezentujú nadnárodné štruktúry.

  Na rozdiel od prvej možnosti, ktorá jej mohla priniesť  rapídne zvýšenie dôveryhodnosti u občanov SR, pri využití druhej možnosti ocenenie prišlo ako blesk z jasného neba. Prezidentka SR bola ocenená Európskou cenou za politickú kultúru. Ťažko si je možné myslieť, že táto cena je  výsledkom ocenenia jej úsilia rozvinúť  komunikatívnu  politiku s občanmi SR. Čo teda v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, ako ústavný činiteľ odhaľuje svoje politické a morálne schopnosti ?

  Je to vec odborných ( politických)  znalosti, je to vec srdca, je to schopnosť rozumová, je to otázka ľudskosti v politike, je to otázka ideovej orientácie a ideológie určitej triedy, je to otázka otrockej závislosti na finančnej a mediálnej pomoci, je to schopnosť prisluhovať cudzej moci a jej záujmom, je to záľuba za každú cenu sa dostať na piedestál moci bez ohľadu na vlastnú krajinu a jej občanov ? Nech si každý, kto pri čítaní článku sa dostane až k týmto riadkom, nájde odpovede podľa svojich kritérií.

  V každom prípade sa však ukazuje, že prezidentka SR svoje politické a morálne schopnosti sebaodhaľuje  spôsobom, ktorý občanov SR nemôže tešiť.

  Čo je potrebné na záver pripomenúť k analýze citovanej jednej vety prednesenej prezidentkou SR ?

  V duchu postoja signatárov Parížskej výzvy má skôr platiť zásada – morálny princíp, že česť a mimoriadna pocta sa ústavným činiteľom má dostávať od svojho ľudu, od občanov vlastnej krajiny. Je ťažko predpokladať, že za niekoľko týždňov vo funkcií môže prezidentka SR na základe obsahu citovanej vety dostať česť či mimoriadnu poctu od občanov štátu, na čele ktorého stojí.

  Od Lukáša Krivošíka je potrebné si zobrať za akýsi kompas práce v prezidentskom úrade to, že euroelity si musia uvedomiť, že nositeľmi hodnôt sú občania. A tieto hodnoty nikto nenadelil zhora a teda aj s mojim dodatkom, že nikto nemôže nadeľovať ani z Bruselu či prezidentského úradu.

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí; oproti októbru stratilo 3,5 percenta

  Praha 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom…

  Maltská polícia prehľadala jachtu podnikateľa vypočúvaného v súvislosti s vraždou novinárky

  Valletta 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Jonathan Borg)   Polícia na Malte prehľadala jachtu miestneho podnikateľa, ktorého vypočúvala v rámci vyšetrovania vraždy investigatívnej novinárky z roku 2017. Yorgena Fenecha zatkli v stredu po tom, čo vojaci zastavili plavidlo s ním na palube, keď opúšťalo ostrov. O deň neskôr ho ale prepustili na…

  PS-Spolu vyzýva SNS, aby stiahla novelu o interrupciách

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Morrison)   Koalícia mimoparlamentných strán PS-Spolu vyzýva vládnu SNS, aby stiahla podľa nich škodlivý a zbytočný interrupčný návrh. TASR o tom informovala hovorkyňa PS-Spolu Silvia Hudáčková „Ako lekár sa čudujem, že niekomu z poslancov či poslankýň napadlo zasahovať do toho, ako lekári liečia. Prikazovať zdravotnícke…

  Trump tvrdí, že nebyť jeho, Hongkong by prestal existovať

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že nebyť jeho, Hongkong by do 14 minút zmizol z povrchu zemského. Informovala o tom agentúra AFP. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Fox News šéf Bieleho domu uviedol, že čínsky prezident Si Ťin-pching neposlal proti demonštrantom…

  Google ponúka 1,5 milióna dolárov za nájdenie chýb v smartfónoch Pixel

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Technologická spoločnosť Google zvýšila sľúbenú odmenu za odhalenie bezpečnostných chýb na niektorých jej smartfónoch s operačným systémom Android. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že výška odmeny stúpla z 200-tisíc dolárov (v prepočte 180-tisíc eur) na maximálne 1,5 milióna dolárov (1,35 milióna…

  Ronaldo vynechá zápas Juventusu s Atalantou

  Turín 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nepomôže Juventusu Turín v sobotnom ligovom zápase na ihrisku Atalanty Bergamo. Tréner Maurizio Sarri prezradil, že dôvodom sú menšie zdravotné problémy, ktoré si priniesol z reprezentácie "Povedal mi, že v prvom zápase bol v poriadku, ale v druhom to…

  Sulík: Zvolanie bezpečnostnej rady je divadlo, stíhanie Jaroslava Naďa je pomsta

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) je divadlo za účelom diskreditácie opozície a stíhanie Jaroslava N. z OĽaNO je pomsta za odhaľovanie podozrivých aktivít. Myslí si to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková Zvolanie…

  Výbor na kontrolu činnosti VS pre Jaroslava Naďa bude vo štvrtok

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO)   Rokovanie výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS), ktorý sa bude venovať obvineniu Jarolava N. z ohrozovania utajenej skutočnosti, bude vo štvrtok (28. 11.). Potvrdil to predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO) "Očakávam, že tam príde minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a…

  Naplno sa rozbieha kolotoč SP v zimných športoch, po Petre Vlhovej o týždeň vstúpi do súťažného diania aj Paulína Fialková

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   S blížiacim sa záverom jesene a príchodom zimy sa pomaly ale isto začínajú jednotlivé seriály Svetového pohára v zimných športoch. Prvými lastovičkami boli už na prelome augusta a septembra súťaže v snoubordingu či akrobatickom lyžovaní na južnej pologuli v novozélandskej Cardrone, v závere…

  Rusko a Slovensko podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Ria/Foto:Screenstot RIA-Novosti)   Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie podpísalo so slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a vedeckých hodností. Oznámil to šéf ruského rezortu Michail Koťukov „Dnes sme podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania. Je to veľmi dôležitý…

  Predsedníčka CDU ponúkla rezignáciu, ak ju strana nepodporí

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vyzvala v piatok svojich kritikov, aby rozhodli o jej budúcnosti na čele strany. Delegátom straníckeho zjazdu v Lipsku ponúkla svoje odstúpenie z funkcie, ak CDU nie je pripravená podporiť jej predstavu o smerovaní strany. Informovali o…

  SaS vyzýva ministerku zdravotníctva, aby jasne vysvetlila miliónové dotácie pre ziskové nemocnice

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí podľa strany SaS jasne vysvetliť miliónové dotácie pre ziskové nemocnice. Šéfka rezortu podľa nich udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur piatim akciovým spoločnostiam "Na prvý pohľad to znie dobre, je tu však jeden veľký otáznik. Prečo…

  Lídra maďarskej kandidátky zrejme vyberie SMK, program bude manažovať Spolupatričnosť

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Volebného lídra spoločnej kandidátky troch mimoparlamentných strán maďarskej menšiny vyberie zrejme najsilnejšia z nich - Strana maďarskej komunity (SMK). Program zas bude manažovať hnutie Maďarská komunitná spolupatričnosť, informovalo hnutie agentúru SITA. Na spoločnej kandidátke bude okrem týchto dvoch strán ešte Maďarské fórum bývalého…

  Kremeľ šokovali zábery vraždy, ktorú v Sýrii údajne spáchali Vagnerovci

  Moskva 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že Kremeľ šokovali zábery, na ktorých je údajne vidieť, ako ruskí žoldnieri z tzv. Vagnerovej skupiny brutálne zabili sýrskeho vojaka. Peskov nevylúčil, že zodpovedné orgány môžu v tejto súvislosti začať vyšetrovanie. Informovala o tom agentúra…

  Geist: Zloženie Európskej komisie bolo súbojom medzi Európskou radou a parlamentom

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Zloženie Európskej komisie (EK) bolo súbojom medzi Európskou radou (ER) a Európskym parlamentom (EP). Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA analytik portálu Euractiv.sk Radovan Geist. EK podľa neho dostane dôveru v parlamente, no pretláčanie legislatívy cez EP bude pre ňu omnoho náročnejšie…

  Dištanc pre šéfa ruskej atletiky podľa Kremľa neovplyvní prípravu športovcov na OH 2020

  Moskva 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Podľa Kremľa ani najnovší dištanc pre šéfa Ruskej atletickej federácie Dmitrija Šľachtina od Jednotky atletickej integrity (AIU) neohrozí plány Rusov v príprave na budúcoročné olympijské hry v japonskom Tokiu. Okrem Šľachtina majú pozastavenú činnosť aj ďalší šiesti funkcionári, ktorí sú podozriví, že bránili…

  Interpol pátra po jednom z najhľadanejších Kanaďanov, môže byť v Európe. Slovenská polícia motivuje Slovákov: Za jeho nájdenie 75 tisíc dolárov!

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Interpol pátra po nebezpečnom mužovi, ktorého kanadské médiá označujú za jedného z najhľadanejších mužov krajiny. Conor Vincent D'Monte utiekol v roku 2011 z Kanady, aby sa vyhol zatknutiu pre úmyselnú vraždu. Ako upozornila polícia na sociálnej sieti, existujú podozrenia, že sa zdržiava v…

  Vo Fortuna lige minúta ticha pred zápasmi aj finančná pomoc blízkym obetí tragickej nehody pri Nitre

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky zápasy sobotňajšieho 16. kola futbalovej Fortuna ligy sa začnú minútou ticha na znak úcty k obetiam tragickej dopravnej nehody zo stredy 13. novembra 2019. Kluby najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa okrem toho zapojili do zbierky na pomoc rodinám, ktoré zasiahla nehoda autobusu.…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  Cestu s ľudskou posádkou na Mars plánuje nielen americká NASA, ale aj SpaceX. Kedy uvidíme na červenej planéte prvého človeka?

  0

  Je len otázkou času, kedy na povrch Marsu zostúpi prvá ľudská noha. Vydať sa na inú planétu je veľká výzva ako pre vedcov, tak aj pre inžinierov, no americká NASA plánuje v  nasledujúcej dekáde čeliť týmto výzvam. Zaujímavosťou je, že spoločnosť SpaceX pod vedením Elona Muska taktiež plánuje červenú planétu…

  Ako docieliť špičkovú kvalitu fotoaparátu na každej strane smartfónu? Huawei zrejme našiel najlepšie riešenie

  0

  Spoločnosť Huawei ešte začiatkom tohto roka predstavila svoj prvý smartfón s výsuvným selfie fotoaparátom – model Huawei P Smart Z, ktorý svojich konkurentov príliš neohrozil, no svojich fanúšikov si rozhodne našiel. Najnovšie správy zo sveta zariadení Huawei však naznačujú, že spoločnosť sa týmto „technologickým“ smerom plánuje uberať aj v budúcnosti…

  Inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip so 45 dňovou výdržou môžeš aktuálne mať už za menej ako 49 eur!

  0

  Rozmýšľaš nad perfektným darčekom pre svojich blízkych? Ak áno, máme pre teba perfektný tip na kúpu – skvelé inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip s výdržou až neuveriteľných 45 dní, pričom pri ich kúpe momentálne ušetríš hneď niekoľko eur.  Hodinky Xiaomi Amazfit Bip Hodinky Xiaomi Amazfit Bip už na prvý pohľad zaujmú svojim…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  0

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  17

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  1

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  2

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  1

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…