• Sebaodhaľovanie politických a morálnych schopnosti u prezidentky Slovenskej republiky. Môže to občanov SR tešiť ?

  Publikované 18.08. 2019 o 08:19 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Zuzana Čaputová, prezidentka SR, svoje politické a morálne schopnosti nám, občanom SR, odhaľuje predovšetkým tým, čo tvorí obsah jej každodenného vystúpenia, k akým súvislostiam konkrétny obsah jej výpovedí sa viaže a ako je to zlučiteľné s výkonom jej prezidentského úradu.

  Teraz sa zameriam iba na jednu jedinú vetu, ktorá odznela na festivale Pohoda 2019 v rozhovore so Štefanom Hríbom. Túto vetu som prevzal z mesačníka Zem a vek, august 2019. Táto veta je aj na videu z uvedeného rozhovoru a znie:

  „Samozrejme, nehovorím o tom, že sa uchádzam o dôveru a pochopenie ľudí, ktorí žijú opačnými hodnotami ako ja, tam sa zdržiavať a míňať energiu určite nebudem, uchádzam sa o ľudí, kde je šanca, že sa vieme zhodnúť v tých najdôležitejších hodnotách.“

  Niekedy aj jedna dlhá veta ( postoj ) dokáže odhaliť skutočnú ( možno strašnú ) pravdu o tom, aký človek v skutočnosti v našom ľudskom priestore spolu s nami, ostatnými, existuje a čo od neho môžeme očakávať, ak berieme do úvahy otázku jeho osobného súladu so spoločenskou rolou, ktorú na seba prevzal.

  Zamyslel som sa nad postojom prezidentky SR v uvedenej citácií a ostal som mierne šokovaný. Povedal som si, že to nemôže byť pravda, aby prezidentka SR už na začiatku svojho úradu „odvážne“ dokázala  vyjadriť svoj pohŕdavý vzťah k občanom SR. V čom spočíva pohŕdavý postoj k občanom SR ? Že sa ako prezidentka SR rozhodla:

  1. a) vo vzťahu k občanom SR hodnotovo vymedziť na základe svojej osobnej hodnotovej orientácie, ktorá u nej vedie k tomu, že občanov zároveň kategorizuje na tých, čo sa s ňou zhodujú a na občanov s opačnými hodnotami,
  2. b) že samotné kategorizovanie občanov podľa akýchsi hodnotových kritérií bude základom činnosti jej prezidentského úradu, v rámci ktorého bude dbať, aby sa ako prezidentka SR nemusela uchádzať o dôveru a pochopenie u ľudí, ktorí uznávajú opačné hodnoty ako prezidentka osobne a na základe toho si dala osobný záväzok,
  3. c) že určite sa s ľuďmi opačných hodnôt nebude zdržiavať a míňať energiu,
  4. d) že sa o dôveru a pochopenie bude uchádzať u takých ľudí, s ktorými sa vie zhodnúť na tých najdôležitejších hodnotách.

  Týmto pohŕdavým postojom k občanom SR urobila najskôr celkom  vedome dôležitý „radikálny rez“, ktorým sa bude riadiť vo svojom vnútornom prežívaní politiky, ktorú bude robiť a ktorý bude zásadným „metodickým nástrojom“ aj v jej vonkajšom prostredí –  činnosti prezidentského úradu. Tento jej „radikálny rez“, v svojej podstate ako nevyhnutná kategorizácia občanov SR, nebude predstavovať nejakú nevinnú slovnú formulku, ktorá sa náhodne dostala  na svetlo sveta a je zbytočne sa ňou zaoberať. Je to veľmi vážna politická téma, a ako sa neskôr zmienim, môže ukazovať na vážne dôsledky pre tých občanov, ktorí disponujú opačnými hodnotami ako prezidentka SR K akej politickej téme patrí citovaný názor prezidentky SR ?

  Ide o politickú tému, ktorá patrí do portfólia EÚ a teda Bruselu, či inak napísané, je témou nositeľov konceptuálnej moci tých, ktorí EÚ sformovali  do súčasnej podoby. Je to politika o tom, že EÚ je ( musí byť )  hodnotové spoločenstvo, ktoré si vyžaduje od Bruselu brániť hodnoty demokratického Západu, teraz v podobe EÚ.

  Vymyslenie teórie o tom, že EÚ je hodnotovým spoločenstvo, z veľkej časti predstavuje legitimizovanie zámeru vytvoriť z EÚ mocný imperiálny štát. A pred kým musí Brusel a samotné národné štáty  brániť  nejaké určené, stanovené, deklarované spoločné hodnoty EÚ ? Iba pred vlastnými občanmi, ktorí boli politikmi EÚ a národných štátov „radikálnym rezom“ automatický vyčlenení do priestoru, ktorý bol určený na prísne sledovanie, vyhodnocovanie a trestanie.

  Z dôvodov, že EÚ predstavuje hodnotové spoločenstvo, si bruselskí a národní byrokrati vytvorili dobrý politický biznis. Iba na základe potreby ochrany hodnotového spoločenstva bolo možné, aby Brusel za súčinnosti s národnými vládami  rozvinul politiku  boja proti občanom členských štátov EÚ. Iba tak bolo možné rozvinúť politiku boja za ľudské práva, politiku riadenej migrácie, politiku boja proti antisemitizmu, politiku boja proti extrémizmu, politiku kontroly demokracie či právneho štátu, ďalej posilniť pozíciu európskeho práva a podobne. Politika  hodnotového spoločenstva je veľmi silným nástrojom na ovládanie más a má zásadne vzostupnú tendenciu, takže môžeme predpokladať, že boj proti „opačným hodnotám“ podstatne zosilnie.

  Čo teda prezidentka SR citovanou jednou vetou dokázala na spôsob „politickej šifry“ povedať či odkázať ?

  Prezidentka SR v prvom rade sa iba prihlásila k tomu, že EÚ predstavuje hodnotové spoločenstvo. Úplne jasne prezidentka SR určila, že aj samotná naša spoločnosť, Slovenská republika, je  hodnotovým spoločenstvom, ktoré patrí do EÚ, pretože ide o rovnaké hodnoty. Prezidentka SR „radikálnym rezom“ určila, že u ľudí s opačnými hodnotami nie je potrebné uchádzať sa o dôveru a pochopenie, čo sa dá zdôvodniť aj tak, že takíto ľudia existujú v priestore, ktorý je potrebné sledovať, vyhodnocovať a trestať.

  Ak by sa vládna moc  mala u ľudí s opačnými názormi uchádzať o dôveru a pochopenie, potom  by tato moc muselo rozvinúť k uplatneniu v politickom konaní iné, nie represívne  metódy svoje práce. Dôležitý je však dôsledok uchádzania sa  o dôveru a pochopenie: Brusel a ani národné vlády by nemohli oficiálne organizovať ochranu  hodnotového spoločenstva a teda bojovať proti občanom za ich názory a postoje.

  Bolo potrebné, aby prezidentka SR – chtiac či nechtiac – vyjadrila svoj pohŕdavý postoj k občanom SR ? Odpoveď na túto otázku sa skrýva v odpovedi na inú  položenú otázku: Vyžaduje si prezidentský úrad, aby organizoval svoju prácu a svoje politické aktivity z pohľadu, že Slovenská republika predstavuje hodnotové spoločenstvo, v ktorom je potrebné sa hodnotovo  vymedzovať a ochraňovať ?

  Z môjho pohľadu prezidentský úrad takýto postoj a takéto politické aktivity si nevyžaduje, pretože sa spoločnosť môže iba nezmyselne radikalizovať. Podľa prezidentky SR si prezidentský úrad bude vyžadovať riešiť úlohy spojené s poňatím spoločnosti a štátu ako hodnotového spoločenstva, v ktorom je potrebné sa vymedzovať oproti opačným hodnotám. Prijať takéto nešťastné  rozhodnutie znamená do budúcnosti postaviť prezidentský úrad do pozície „inkvizítora“, ktorý rozšíri  vládnu politiku boja proti občanom SR o niektoré nové prvky.

  V skutočnosti prezidentský úrad má pracovať v takom režime, aby sa nezaoberal, ako robiť politiku  hodnotového spoločenstva podľa vzoru Bruselu a teda podľa toho, čo v jednej vete prezradila prezidentka SR. Prezidentský úrad nebol zákonom postavený do pozície, že má slúžiť iba tým, s kým sa nachádza zhoda v tých najdôležitejších otázkach. Takýto svojvoľný výklad poslania  prezidentského úradu robí z neho iba jedno z centier politiky hodnotového spoločenstva. Ak prezidentka SR rozdeľuje občanov SR a teda dáva priestor pre radikalizáciu spoločnosti, tak umožní vytvoriť  lepšie podmienky pre rozvinutie politiky boja proti občanom.

  Bezhodnotová spoločnosť neexistuje. Prezidentka SR je povinná rešpektovať všetkých občanov SR s takými hodnotami, ktoré si určitým spôsobom osvojili a ktorými žijú svoj život a chápu svoje postavenie v spoločnosti. Povinnosťou prezidentky SR nie je  robiť „radikálny rez“ a tým kategorizovať občanov so zámerom ich ďalšieho použitia: a) s jednými „biť bandu“ a za b) druhých zatracovať.

  Prezidentský úrad  má plniť také úlohy a rozvíjať také aktivity, z ktorých bude  vo všeobecnosti jasné, že tento úrad sa uchádza o dôveru a pochopenie všetkých občanov s rôznymi hodnotami. To je prvá podmienka  toho, aby bolo možné zastaviť prípadnú radikalizáciu spoločnosti podľa  predstáv prezidentky SR. Je teda potrebné, aby prezidentka SR namiesto svojho zámeru hodnotovo sa vymedzovať voči veľkým skupinám občanov SR, svoj prezidentský úrad dokázala spravovať tak, aby  ten svoju energiu a čas sústredil na presadzovanie zámeru vytvárať dobré podmienky  pre demokratické rozhodovanie  občanov.

  A tu sme už  pri otázke či probléme, ako sa má ( bude ) robiť politika v prezidentskom úrade. Podľa postoja prezidentky SR, uvedeného v citovanej vete, sa politika  má ( bude) robiť spôsobom, že sa dosiahne určitým spôsobom zhoda s jej hodnotami. Za efektívnu politickú aktivitu pokladá to, že sa nemusí zdržiavať  a míňať energiu s ľuďmi, ktorí majú opačné hodnoty. Na tomto prístupe nie je nič demokratického, je to technokratický prístup k riešeniu rôznych problémov.

  Existuje aj iná možnosť, ako robiť politiku v prezidentskom úrade. Ten sa musí uchádzať o dôveru a pochopenie všetkých  občanov s rôznymi hodnotami, ktorým je potrebné vytvoriť  podmienky pre ich  demokratické rozhodovanie. V tomto prípade nepôjde o zhodu s hodnotami prezidentky SR, ale o zhodu založenú na uplatnení princípu väčšiny, respektíve kvalifikovanej väčšiny a podobne, pričom na hodnoty  jednotlivých občanov a prezidentky SR sa neprihliada. Môžeme si vybrať, ktorý spôsob robenia politiky v prezidentskom úrade je ten správny a v prospech občanov SR a môžeme hádať, či prezidentka SR dodrží svoj postoj uvedený v citovanej vete.

  Chcem upozorniť, že robiť politiku v prezidentskom úrade  na základe spôsobu  dosiahnutia zhody s hodnotami prezidentky SR nevyplýva, respektíve nie je výsledkom akéhosi nedopatrenia v prístupe k plneniu úloh. Robiť politiku v prezidentskom úrade na základe zhody s hodnotami prezidentky SR, to je súčasť zámeru cudzích, nadnárodných síl a skupín, ktoré sa v svojich tajných či v oficiálnych organizačných štruktúrach zaoberajú výberom  vhodných kádrov, ktoré sa môžu – sú určené pre zapojenie sa do volieb o dôležitý štátny post.

  Nebola žiadna náhoda, že práve Zuzana Čaputová získala  ešte v období pred voľbou  prezidenta SR dve zaujímavé ocenenia. Rovnako nie je žiadnou náhodou, že kandidát na prezidenta SR pán Mistrík sa zriekol svojej kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej. Úspešný kandidát, napríklad na obsadenie prezidentského úradu v SR, vie, že jeho hodnotový svet musí byť úplne v súlade s hodnotami, ktoré umožňujú a chcú presadzovať tvorcovia jeho budúcej pozície. V našom konkrétnom prípade ide o to, aby Zuzana Čaputová ako prezidentka SR v svojom úrade zabezpečila súlad ňou proklamovaných hodnôt s hodnotami a poslaním, ktoré jej bolo určené podporovateľmi z nadnárodnej úrovne.

  Dosiahnuť súlad medzi hodnotami, ktoré deklaruje prezidentka SR na domácej pôde a hodnotami, ktoré sú požadované iba zvonku, bude možné iba vtedy, keď prezidentka SR nedovolí, aby sa prezidentský úrad uchádzal o dôveru a pochopenie  všetkých občanov s rôznymi hodnotami a aby svoj čas a energiu sústreďoval na presadzovanie zámeru vytvárať dobré podmienky pre demokratické rozhodovanie občanov. Dôvod je jasný: pri demokratickom rozhodovaní občanov prezidentský úrad nemôže zabezpečiť „úspešný“ výsledok a teda to, čo si u kandidátky na funkciu prezidenta SR „objednalo“ zahraničie.

  Z uvedených súvislosti mi vyplýva, že citovaný postoj prezidentky SR bol prednesený celkom vážne, s pocitom zodpovednosti a so zámerom, že je to zároveň jasný prísľub tým, ktorí ju volili, ale predovšetkým tým silám, ktoré jej pomohli dostať sa do prezidentského úradu. Prezidentka SR svojou citovanou vetou občanom SR odhalila, aké sú jej politické a morálne schopnosti, ktoré sú potrebné k výkonu prezidentského úradu. Pre nás, občanov SR, to vo všeobecnosti nie je radostné zistenie. Jej spôsob výkonu politiky bude slúžiť zahraničným mocnostiam a my, občania SR, máme mať iba jednu možnosť a to prispôsobiť sa hodnotám, ktoré bude presadzovať.

  Samotnou prípravou a priebehom voľby prezidenta SR  a inštalovanie Zuzany Čaputovej do  funkcie prezidentky SR dostali občania SR poriadnu facku a silný odkaz, že  nie sú dôležití pre demokratické rozhodovanie, stačí vykonať ( demokratický ? ) volebný akt. A tento odkaz potvrdila v citovanej vete aj prezidentka SR. Z obsahu citovanej vety a zo súvislosti s ňou spojených do popredia, ako naliehavá výzva, vystupuje otázka, ako pokračovať ďalej, ak sa politika deformuje do podoby, aby čo najviac obchádzala občanov – voličov.

  Demokracia bez občanov a ich aktívneho vplyvu nemôže existovať. A nemôže existovať ani bez primerane kvalitných politických inštitúcií. Občania sa majú postarať, a to je základné poučenie, že sa podstatne musí posilniť ich vplyv pri výbere  kandidátov na politických zástupcov, musia byť posilnené ich možnosti zúčastňovať sa predvolebnej prípravy volieb, mať nový systém organizovania volebného aktu. Občania si musia presadiť prípravu totálnej reformy volebných zákonov a to najmä voľby prezidenta SR, volieb do NR SR či volieb do Európskeho parlamentu.  V súčasnosti platné inštitúcie pre prípravu a vykonanie volieb nevyhovujú súčasným potrebám, a keď, tak iba politickým subjektom, ktoré sa potom v politike priživujú na úkor občanov a v záujme cudzích mocnosti.

  V ďalšej časti môjho príspevku si dovolím uviesť niekoľko príkladov, ktoré určitým spôsobom súvisia s citovanou vetou prezidentky SR a ktoré jasne ukážu, ako prezidentský úrad môže fungovať, ak sa má zabezpečiť zhoda s hodnotami prezidentky SR a ako prezidentský úrad má fungovať, ak túto zhodu v hodnotách  nie je potrebné v politickom konaní akceptovať.

  Príklad prvý.

  V spoločnosti je známe, že JUDr. Štefan Harabin ako kandidát na funkciu prezidenta SR podal na Ústavný súd SR sťažnosť, v ktorej označil marcové voľby za nezákonné a neústavné, navrhol ich vyhlásiť za neplatné a opakovať ich.

  Podaním volebnej sťažnosti sa otázka voľby prezidenta SR stala vecou verejnou a v tom zmysle sa dotýka nás občanov – voličov.

  Z objektívneho hľadiska ako občan SR som mál záujem, aby volebná sťažnosť bola dôsledne a objektívne Ústavným súdom SR prešetrená a aby bolo vydané záverečné  rozhodnutie ešte pred zložením sľubu prezidentky SR. Mal som ako občan aj určité očakávanie od samotnej prezidentky SR. Veril som, že dokáže občanom SR, ako si váži spravodlivosť v spoločnosti. V prípade volebnej sťažnosti mala prezidentka SR možnosť preukázať sa, že verí v tú najjednoduchšiu formu spravodlivosti – v spravodlivosti ako férovom prístupe k občanom SR, ktorá by sa prejavila v tom, že bola by vydala oficiálne štátnické vyhlásenie. Zuzana Čaputová takéto štátnické vyhlásenie neurobila. Iba reagovala, že zo strany Štefana Harabina ide o nepodloženú a absurdnú sťažnosť.

  Konanie Zuzany Čaputovej prebehlo presne v duchu jej postoja citovaného v jednej vete na festivale Pohoda 2019. Je známe, že hodnoty deklarované Štefanom Harabinom sa nezhodujú s hodnotami Zuzany Čaputovej. Prezidentka SR  teda nemala záujem zdržiavať sa a míňať energiu so sťažovateľom a preto zrejme ani nemohla vydať svoje štátnické vyhlásenie, ktoré by potvrdzovalo, že má záujme, aby sa o sťažnosti rozhodlo ešte pred jej inauguráciou. A podobne postupovali aj ostatní dvaja ústavní činitelia: predseda NR SR a predseda vlády SR a, samozrejme, aj vedenie Ústavného súdu SR.

  Pre všetkých zodpovedných činiteľov SR nebolo dôležité, aby si ctili zákony a príslušné inštitúcie, a teda rešpektovali obsah svojich sľubov. Pre nich bolo dôležité, aby sa zhodli na tých najdôležitejších hodnotách a preto Ústavný súd SR sťažnosť jedného človeka – občana ( ! ) neprerokoval a nerozhodol a inaugurácia sa podľa plánu uskutočnila.

  Môžem zhrnúť a zdôrazniť, že prezidentský úrad začal fungovať takým spôsobom, aby  bola zabezpečená zhoda s hodnotami prezidentky SR, pričom na právo občanov SR mať k dispozícií definitívne ukončenie  voľby prezidenta SR sa neprihliadalo. Ak by naši ústavní činitelia dbali o to, aby prezidentský úrad fungoval bez zhody s hodnotami prezidentky SR, potom Ústavný súd SR by mal záujem vyvinúť maximálnu energiu k prešetreniu sťažnosti a vydal svoje záverečné rozhodnutie. Ústavný súd SR mal pracovať tak, aby bola posilnená dôvera  občanov v zákony a inštitúcie v SR.

  V tomto prípade ignorovaním sťažnosti Štefana Harabina nešlo o to zmravniť jedného sťažovateľa z „všetkých spokojných“, ale o to, aby sa zistilo, či vo volebnom procese boli robené machinácie s určitým zámerom. Práve  toto nemôže byť ignorované len preto, že prezidentka SR bez faktického overenia volieb vyhlásila, že sťažnosť  Štefana Harabina je nepodložená a absurdná.

  Príklad druhý.

  Vyššie som uviedol, že občania si musia presadiť prípravu totálnej reformy volebných zákonov a to najmä  zákona o voľbe prezidenta SR, zákona o voľbách do NR SR a tiež zákona o voľbách do Európskeho parlamentu. Skupina politických subjektov, ktorá je bezvýhradne orientovaná na Brusel vo veciach EÚ a NATO, nepotrebuje, aby volebné zákony posilnili v príprave a priebehu volieb vplyv občanov – voličov. Skupina politických subjektov dbá o to, aby rozhodujúce pozície v štáte a v spoločnosti nezískali zástupcovia, ktorí dôsledne hája  národnoštátne záujmy SR. Vedia, že o dôveru a pochopenie ľudí sa majú uchádzať iba pred voľbami a aj to spôsobmi, ktoré sú vzdialené poctivej predvolebnej debate ( kampani ).

  Po voľbách uchádzať sa o dôveru a pochopenie občanov z ich strany už nie je potrebné, nastupuje rázny „radikálny rez“. Politické subjekty sa zameriavajú iba na hľadanie zhody s určitými skupinami ľudí a deklarovaných hodnotách a podľa toho sa postupuje. Ak sa nenájde zhoda, že je potrebné totálne meniť volebné zákony v prospech vplyvu občanov na výber svojich  zástupcov do NR SR, prípadne do EP, tak je tu ešte prezidentský úrad, ktorý má vyvinúť iniciatívu a energiu a postaviť sa na stranu občanov.

  Volebné zákony by mali byť predmetom celospoločenskej diskusie a mali by podliehať demokratickému rozhodnutiu občanov, pretože politické subjekty, ktoré sú v NR SR, sú v konflikte záujmov.

  To, že v našom štáte a spoločnosti  ľudia žijú akýmikoľvek hodnotami, neznamená, že nemajú právo a schopnosti podieľať sa  na prijatí demokratického rozhodnutia. Ak sa teda prezidentka SR nebude zhodovať v názore, že je potrebné  zmeniť volebné zákony, prezidentský úrad môže presadzovať riešenie, aby sa o definitívnej zhode rozhodlo demokratický podľa princípu väčšiny, ktorého výsledok sa bude rešpektovať.

  Príklad tretí.

  Týka sa najdôležitejších vecí v zahraničnopolitickej orientácií SR. Ide o otázku členstva SR v EÚ a NATO a fungovanie v týchto štruktúrach. Prezidentka SR napríklad akceptuje zhodu určitej skupiny ľudí či politikov v hodnotách, pretože svoje hodnoty pokladá za niečo, čo sa musí ďalej presadzovať. Tak napríklad hlbšia integrácia SR do EÚ. Zhoda v hodnotách bola zo strany vládnej moci a vôbec politických skupín povýšená na konečné stanovisko, konečné rozhodnutie, konečnú stanicu, z ktorej sa ďalej ( k občanom ) nepostupuje. Prezidentský úrad začal pracovať v súlade s hodnotami prezidentky SR, aby bola dosiahnutá a rešpektovaná zhoda.

  Namiesto zhody v hodnotách pár ľudí – politikov, ako „konečnej stanice“ politického konania, môže prezidentský úrad pokúsiť sa presadiť, aby na zhodu v hodnotách sa neprihliadalo a aby o otázkach členstva SR v EÚ a NATO ( ako ďalej ) mohli demokratický rozhodnúť občania. Takže ak prezidentka SR požaduje hlbšiu integráciu, tak pre potreby spoločnosti  a teda samotných občanov má vysvetliť, čo to znamená. Iba vtedy bude jasné, že sa požaduje politická integrácia a teda ustanovenie európskeho super štátu.

  Brusel, európski politické elity, vládna moc členských štátov EÚ či ústavní činitelia a skupiny politických subjektov chcú presadiť ustanovenie impéria metódou konsenzu hodnôt ( zhodou ) a teda zhoda v najdôležitejších  hodnotách má pre politikov predstavovať dostatočný argument, aby tak závažný politický čin bol zrealizovaný. Všetci členovia „kartelu eurooptimistov“ sami seba , podobne ako prezidentka SR, pasovali  na rytierov pravdy a slobody, ktorí, nedbajúc na potrebu uchádzania sa o dôveru a porozumenie  a pochopenie u ľudí žijúcich inými či rôznymi hodnotami, chcú týmto ľuďom v novom, imperiálnom štáte zabezpečiť nevídaný blahobyt a prosperitu.

  S niekoľkými stovkami miliónov  obyvateľov Európy „kartel eurooptimistov“  nemá čas sa zdržiavať a míňať energiu k vytvoreniu podmienok, aby občania  sami o svojom osude mohli demokratický rozhodnúť. Brusel samotný je zainteresovaný na tom, aby stále platilo, že EÚ je hodnotové spoločenstvo. Brusel  toto tvrdenie ako prax potrebuje k tomu, aby na základe neho mohol rozvíjať politické aktivity, ktoré, ak by EÚ bola iba medzinárodnou organizáciou, by vôbec neboli potrebné na spoločné riešenie s členskými štátmi.

  Brusel si nárokuje ochraňovať toto hodnotové spoločenstvo, ktorému najskôr fandia členovia „kartelu eurooptimistov“. Táto ochrana má však represívny charakter, čo je výrazom negatívneho vzťahu a postoja k občanom.  Ak treba niečo ochraňovať, aj samotné hodnoty, o tom by mali rozhodovať nie politici, ale občania. Je preto dôležité pochopiť, že ochrana štátu a spoločnosti ako hodnotového spoločenstva nie je ochranou demokratického právneho štátu, pokiaľ sa zhoda nezabezpečí v procese demokratického rozhodovania občanov alebo v zákonnom postupe demokratických inštitúcií existujúcich, respektíve tých, ktoré je potrebné ustanoviť.

  Príklad štvrtý.

  Podľa Ústavy SR štátna moc pochádza od občanov, ktorí túto moc vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Problémom je, že toto ustanovenie z Ústavy SR sa celý čas porušuje v dvoch rovinách.  V prvej rovine je to problém, že naši volení zástupcovia svojvoľne zmenili poňatie pôvodu štátnej moci. Štátna moc už nepochádza iba od nás, občanov SR. Jej poňatie bolo nedemokratický rozšírené o veľký diel „štátnej moci“ z Bruselu ( z EÚ ), ktorý ju vykonáva na základe nášho členstva v EÚ a súhlasu našej vládnej moci, teda bez volených zástupcov. V druhej rovine je to problém výkonu štátnej moci občanmi priamo. V článku 30 Ústavy SR je uvedené, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Je dôležité pripomenúť, že toto ustanovenie  je o politických právach občanov SR. Ústava SR teda dáva  možnosť občanom podieľať sa na výkone štátnej moci.

  Príslušné ustanovenie v čl. 2 a v čl. 30 Ústavy SR nie je možné chápať a vykladať tak, že platí iba jedna z dvoch uvedených možnosti: účasť občanov na správe vecí verejných  priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. V skutočnosti platia obidve možnosti, ale naši volení zástupcovia v zákonoch rozpracovali pre občanov  iba voľbu ich zástupcov. Účasť občanov na správe vecí verejných priamo nebola legislatívne rozpracovaná. Podľa niektorých našich zástupcov na demokracií je vraj najférovejšie, keď ľudia vyjadria svoj názor vo voľbách.  Práve tu sa skrýva veľké nepochopenie celého problému fungovania demokracie.

  Ústava SR umožňuje pokladať občanov SR za určitú politickú silu  v demokratickej spoločnosti, ktorá sa nekryje a nesplýva v takých politických silách ako sú politické strany a politické hnutia. Nie je to tak, ako to v marci 2018 tvrdil predseda NR SR, že ak sa chcú občania zapájať do zmeny vecí verejných, nech vstúpia do politických strán.

  Ak sú občania SR základom štátnej moci a politickou silou v demokratickej spoločnosti, je nevyhnutné, aby po vzore uplatnenia volebného práva a samotných volieb bola zástupcami občanov a ich aktívneho vplyvu rozpracovaná problematiku účasti občanov  na správe vecí verejných priamo, ktorú nie je možné stotožňovať  napríklad s petičným právom či právom pokojne sa zhromažďovať ( viď čl. 27 a čl. 28 Ústavy SR ). Je zaujímavé, že práve Ústava SR, hoci deklarovala, že občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo, tak vôbec už nespomína, že podmienky výkonu práva ustanoví zákon.

  V tejto súvislosti je veľmi dôležitý čl. 31 Ústavy SR, ktorý znie: „Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd a jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.“ Ak sa v prípade práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo pozabudlo, že je potrebné vytvoriť podmienky výkonu tohto práva zákonom, tak čl. 31 sa jasne zmieňuje o tom, že má ísť o zákonnú úpravu všetkých politických práv a slobôd, medzi ktorých uvedené právo na správu vecí verejných priamo patrí.

  Zo zákonnej úpravy všetkých politických práv a slobôd je vyňaté právo občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo a z tohto dôvodu nie je možné ( nebolo možné ) nikdy naplniť druhú časť  čl. 31 Ústavy SR, ktorá zdôrazňuje, že výklad a používanie  ( zákonnej úpravy všetkých politických práv a slobôd ) musia ( ! ) umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.

  V zmysle Ústavy SR občania na základe svojho politického práva predstavujú  určitú politickú silu, ktorá na rozdiel od politických strán a hnutí, má svoje špecifické postavenie a charakter a teda aj svoj spôsob vplyvu na samotnú slobodnú súťaž politických síl. Bez zákonnej úpravy svojho práva boli občania postavení do pozície, ktorá im neumožňuje svojim špecifickým spôsobom vstupovať do slobodnej súťaže politických síl a mať významný vplyv na dosiahnutie určitých výsledkov tejto súťaže.

  Vylúčenie občanov zo slobodnej súťaže politických síl pokladám za vážne narušenie demokratického poriadku v našej spoločnosti zo strany ústavných orgánov či vôbec  zástupcov občanov. Pre politické strany a hnutia ako účastníkov súťaže politických síl je vylúčenie občanov výhodným politickým opatrením ( manévrom ), zásluhou ktorého slobodná súťaž  politických síl  sa dá jednoduchšie regulovať, viac sformalizovať a tým presadzovať špecifické záujmy určitých skupín, ktorým sú občania úplne ukradnutí.

  Politické strany a politické hnutia sú v konflikte záujmov a preto štátne a ústavné orgány nikdy nekonali v prospech občanov a ich práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo. Ustanovenie čl. 31 Ústavy SR v znení „Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd…“ ich k tomu jasne navádza a zároveň prikazuje a zaväzuje, že výklad a používanie zákonnej úpravy musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických  síl v demokratickej spoločnosti.

   Bez takej politickej sily ako sú občania SR sa ľahšie „bačuje“ v politickom priestore.

  Teraz sa vráťme k citovanej vete prezidentky SR a dajme obsah tejto vety do súvislosti s práve opísaným problémom. Ukáže sa nám niekoľko zaujímavých pohľadov na postoj prezidentky SR. Predovšetkým:

  1. Ústava SR nekategorizuje ľudí či občanov, ak im priznáva určité práva, na tých, čo žijú určitými správnymi hodnotami a na tých, ktorí žijú opačnými hodnotami. A už vôbec neplatí, že občania SR majú žiť hodnotami , ktorými žije ich prezidentka.
  2. Svojim postojom uvedeným v citovanej vete prezidentka SR iba potvrdila, že má problém porozumieť postaveniu občanov v štáte a spoločnosti. Ak Ústava SR umožňuje občanom výkon štátnej moci aj priamo a dáva im právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných, potom prezidentka SR si vôbec nemôže dovoliť toto postavenie občanov zredukovať na dve protichodné kategórie, z ktorých jej pozornosť si zaslúži iba tá kategória občanov, ktorá žije hodnotami ako samotná prezidentka. Je trapné, ak prezidentka SR prehlási, že s ľuďmi, ktorí žijú opačnými hodnotami ako ona, sa zdržiavať a míňať energiu nebude. V jej prípade môže byť faktom, vzhľadom na výsledky volieb prezidenta SR, že ide o veľkú väčšinu občanov SR.

  Ak občania podľa Ústavy SR predstavujú politickú silu, pretože majú svoje politické práva, potom je veľmi divné, že prezidentka SR sa rozhodla ignorovať možno veľkú väčšinu  občanov SR. Jej ignorancia občanov SR nie je žiadna nevinná pozícia, ktorá nemôže spoločnosti uškodiť. Z pohľadu Ústavy SR ignorovať občanov štátu a spoločnosti znamená určitým spôsobom potierať politické práva a nezaoberať sa tým, aby občania SR predstavovali  vplyvnú politickú silu. Prosím, aby sme si to nemýlil s organizovaním určitých skupín občanov na pokojných zhromaždeniach, ktoré organizujú rôzne nastrčené  „politické figúrky“ pod heslami boja proti korupcií, za slušné Slovensko a podobne.

  K čomu má viesť uznanie občanov SR  za vplyvnú politickú silu ?

  K tomu, aby bolo možné pokladať občanov SR za takú politickú silu, ktorá svojim špecifickým spôsobom  bude môcť zúčastňovať sa slobodnej politickej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti. Prezidentka SR a jej prezidentský úrad  majú mať povinnosť pomáhať v tom, aby v zmysle čl. 31 Ústavy SR bolo umožnené všetkým politickým silám zúčastňovať sa slobodnej súťaže politických síl, teda aj samotným občanom. A zároveň ide aj o úlohu ochraňovať slobodnú súťaž politických síl.

  Na samostatný článok je zamyslenie sa nad otázkou, či vôbec ešte ide v našej spoločnosti o nejakú slobodnú súťaž politických síl. Samotný obsah citovanej vety prezidentky SR jasne ukazuje, že opačné hodnoty, ako sú jej hodnoty, ju nezaujímajú, pričom slobodná súťaž politických síl si vyžaduje, aby sa v politickom ringu stretávali aktéri hodnotovo rôzne orientovaní. Samotná slobodná súťaž politických síl v našej spoločnosti rapídne upadla, ba možno ani vôbec už neexistuje, pretože štátna moc a ústavné orgány sa svojej úlohy umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž vzdali a  povinnosti s radosťou prevzali marketingové skupiny, média či niektoré neziskové organizácie.  Čerstvým príkladom sú marcové voľby prezidenta SR.

  Lenže takéto prevzatie povinnosti je už v rozpore s Ústavou SR. Občania SR sú významnou politickou silou podľa Ústavy SR, sú teda súčasťou demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd. To je teória. Prax je taká, že podmienky pre výkon politických práv občanov ako politickej sily neboli ustanovené. Vládna moc nemá záujem, aby sa občania  do jej politiky miešali. Z praxe vyplýva, že demokratický poriadok našej spoločnosti sa výrazne oslabuje bez vplyvu takej politickej sily ako sú občania SR.

  Za tejto situácie citát jednej vety prezidentky SR je o tom, že úplne zapadá do zaužívanej praxe, pričom v jej prípade poznáme aj dôvod ignorovania  občanov SR ako významnej politickej sily. Týmto dôvodom je  opačná hodnotová orientácia. Prezidentka SR dala jasne najavo, že svojim postojom vo vzťahu k občanom sa nič  nemení k lepšiemu a preto môže platiť iba to, čo tvrdím:  demokratický poriadok sa výrazne oslabuje bez vplyvu občanov ako politickej sily.

  Prezidentka SR je ústavným činiteľom a jej úlohou preto je, aby dbala o to, že demokratický poriadok spoločnosti sa nebude výrazne  oslabovať. Pojmové označenie „výrazne oslabovať“ dávam do priamej súvislosti s pojmom „odstraňovať demokratický  poriadok…“. Pripomínam to preto, že čl. 32 Ústavy SR dáva občanom právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v Ústave SR.

  1. Signatári Parížskej výzvy z októbra 2017 uviedli okrem iného aj to, že dobrý politický štátnik spravuje obecné dobro svojho ľudu. Do budúcnosti by to malo platiť aj pre prezidentku SR. Lenže obsah citovanej vety z rozhovoru na festivale Pohoda 2019 potvrdzuje niečo iné. Pre prezidentku SR jej ľud ( občania ) nemajú žiadny význam, ak nie sú zajedno s jej hodnotami. Postoj prezidentky SR je úplne v súlade s politikou EÚ. Bez občanov s politickými právami ide o deficit demokracie, ktorý sa však rozšíril všade, kde má vplyv a silu EÚ.

  Všimli si to aj signatári Parížskej výzvy, keď uviedli, že demokratický deficit v EÚ nie je puhým technickým problémom, ale zásadným záujmom, ktorý si globalisti  či nadnárodné štruktúry žiarivo  strážia. Je dôležité pochopiť, kde sa stráca politický život z členských štátov EÚ. A ten sa stráca, pretože sa vynucuje politická konformita, ktorá slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti jednoducho nepodporuje. Obsah citovanej vety prezidentky SR  je presnou ukážkou priameho či nepriameho vynucovania politickej konformity. Nie náhodou preto signatári Parížskej výzvy konštatovali, že nadnárodní mandaríni v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život, pretože žiadna alternatíva neexistuje a týmto spôsobom dochádza k technokratickej tyránií.

  Prezidentka SR je aktívnou presadzovateľkou politiky Bruselu, založenej na základnej téze, že EÚ predstavuje hodnotové spoločenstvo, ktoré musí každý rešpektovať. To, čo povedala v citovanej vete na festivale Pohoda 2019, samotný Brusel a nadnárodných mandarínov určite veľmi potešilo. Dôvod je jednoduchý. Presadzovanie politickej konformity v rámci EÚ si vyžaduje mať aktívnych predstaviteľov národných štátov, ktorí sú ochotní vykonávať „demolačné práce“ v politike cez nástroj k tomu uspôsobenej politickej  kultúry.

  Prezidentka SR  rázne začala  presadzovať od svojho nástupu do prezidentského úradu takú politickú ( ne ) kultúru, ktorá EÚ umožňuje ďalej pokojne pracovať na svojich zásadných cieľoch.

  Keď som si ráno 11.8.2019 pozrel na Hlavných správach článok o tom, že Zuzana Čaputová si deň predtým prevzala vo Švajčiarsku Európsku cenu za politickú kultúru, hneď som si uvedomil, že analýza citovanej vety z môjho pohľadu stala za to.  Bolo mi zároveň aj veľmi smutno.  Prezidentka SR sa totiž  veľmi teší udelenej cene ako mimoriadnej pocty za prácu, ktorú ako ústavný činiteľ nerobí v prospech svojej krajiny a vlasti, ale v prospech tých nadnárodných mandarínov, ktorí neoceňujú ústavných činiteľov či politikov  národných štátov za ochranu a obranu národno-štátnych záujmov.

  Prezidentka SR mala možnosť zvrátiť oficiálne výsledky voľby prezidenta SR v svoj prospech. Mala možnosť získať na svoju stranu veľké percenta občanov  – voličov, ktorí ju nevolili a aj tých občanov, ktorí sa rozhodli neprísť k volebným urnám. Svoju možnosť však nevyužila. V jej prípade, podobne ako v prípade iných ľudí existuje akási hraničná čiara, ktorú je potrebné prekročiť a ktorá oddeľuje správnu zdatnosť od nesprávnej zdatnosti. Človek sám akoby mal v sebe rub a líce svojho ľudského prejavu a je na jeho slobodnom ( ? ) rozhodnutí, ako to využije.

  V čom sa ukazuje rub a líce v prípade prezidentky SR ?

  Jej prvá možnosť, ako som uviedol, bola možnosťou zvrátiť oficiálne výsledky voľby prezidenta SR. Pre túto možnosť sa mohla rozhodnúť iba vtedy, ak by svoju kandidatúru na funkciu prezidentky SR vnútorne a navonok prežívala jednoznačne len s dôrazom na vedomie, čo pre ňu predstavujú občania SR a za podmienky, že nie je viazaná a odkázaná na žiadnu pomoc mediálneho a finančného okolia. Ak by sa prezidentka SR rozhodla konať podľa tejto možnosti, jej konkrétne kroky po úspešných voľbách by boli úplne iné.

  Tak napríklad, ako som sa už zmienil v príklade prvom, nebola by pripustila svoju inauguráciu až do definitívneho  vyriešenia volebnej sťažnosti. Ak by aj mala besedu so Štefanom Hríbom na festivale Pohoda 2019,  tak určite nikdy by si nedovolila  verejne povedať vetu, ktorú som citoval v úvode tohto článku.

  Prezidentka SR využila druhú možnosť. Nebrala ohľad na volebnú sťažnosť a tým aj na definitívne  ukončenie a potvrdenie výsledkov voľby prezidenta SR. Nebrala ohľad ani na občanov SR a to presne v duchu jej postoja  uvedeného v citovanej vete. Svojimi zahraničnými návštevami pomohla „rozleptať“ politické prostredie  krajín V4 a jasne definovať svoje postoje k EÚ a NATO. Prezidentka SR sa teda rozhodla čo najskôr  ukázať v pozitívnom svetle pred tými, ktorí reprezentujú nadnárodné štruktúry.

  Na rozdiel od prvej možnosti, ktorá jej mohla priniesť  rapídne zvýšenie dôveryhodnosti u občanov SR, pri využití druhej možnosti ocenenie prišlo ako blesk z jasného neba. Prezidentka SR bola ocenená Európskou cenou za politickú kultúru. Ťažko si je možné myslieť, že táto cena je  výsledkom ocenenia jej úsilia rozvinúť  komunikatívnu  politiku s občanmi SR. Čo teda v konečnom dôsledku rozhoduje o tom, ako ústavný činiteľ odhaľuje svoje politické a morálne schopnosti ?

  Je to vec odborných ( politických)  znalosti, je to vec srdca, je to schopnosť rozumová, je to otázka ľudskosti v politike, je to otázka ideovej orientácie a ideológie určitej triedy, je to otázka otrockej závislosti na finančnej a mediálnej pomoci, je to schopnosť prisluhovať cudzej moci a jej záujmom, je to záľuba za každú cenu sa dostať na piedestál moci bez ohľadu na vlastnú krajinu a jej občanov ? Nech si každý, kto pri čítaní článku sa dostane až k týmto riadkom, nájde odpovede podľa svojich kritérií.

  V každom prípade sa však ukazuje, že prezidentka SR svoje politické a morálne schopnosti sebaodhaľuje  spôsobom, ktorý občanov SR nemôže tešiť.

  Čo je potrebné na záver pripomenúť k analýze citovanej jednej vety prednesenej prezidentkou SR ?

  V duchu postoja signatárov Parížskej výzvy má skôr platiť zásada – morálny princíp, že česť a mimoriadna pocta sa ústavným činiteľom má dostávať od svojho ľudu, od občanov vlastnej krajiny. Je ťažko predpokladať, že za niekoľko týždňov vo funkcií môže prezidentka SR na základe obsahu citovanej vety dostať česť či mimoriadnu poctu od občanov štátu, na čele ktorého stojí.

  Od Lukáša Krivošíka je potrebné si zobrať za akýsi kompas práce v prezidentskom úrade to, že euroelity si musia uvedomiť, že nositeľmi hodnôt sú občania. A tieto hodnoty nikto nenadelil zhora a teda aj s mojim dodatkom, že nikto nemôže nadeľovať ani z Bruselu či prezidentského úradu.

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Nemec dva roky ukrýval mŕtvolu svojej matky, aby mohol brať jej dôchodok

  Berlín 20. septembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Muž z Berlína schovával viac ako dva roky v pivnici svojho domu telo mŕtvej matky, aby poberal jej dôchodok. Polícia prípad vyšetruje ako podvod a porušenie zákona o pohrebníctve. Muž na svoju obhajobu uviedol, že iba plnil matkinu poslednú vôľu. Informuje portál iDnes.cz Žena podľa výsledkov pitvy…

  Čo všetko sa udialo v metropole Krymu po návrate do Ruska - v priebehu ostatných piatich rokoch?

  Simferopoľ 20. septembra 2019 (HSP/Foto: Krym - Crimea)   Vpriebehu ostatných piatich rokoch prebieha svojrázna „súťaž“: mnohí ukrajinskí politici, odborníci, média a ľudia na sociálnych sieťach tvrdia, že život na Kryme po pripojení k Rusku sa značne zhoršil, že polostrov je pomaly na pokraji krachu a onedlho tam vypukne hladomor Naopak krymskí politici,…

  Ďalší pamätník sa musí uzavrieť? Médiá informovali o plánoch Prahy so Stalinovým pamätníkom

  Praha 20. septembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Personal archive of Y. Kovalenko)   Stavebný úrad Prahy 7 rozhodol o uzavretí časti podstavca bývalého Stalinovho pamätníka na Letnej. Pražský odbor majetku si nechal vypracovať posudok, na základe ktorého sa spomínaný úrad rozhodol. Informujú o tom Novinky.cz Kvôli tomu, že je konštrukcia v havarijnom stave,…

  V Bolívii len za posledný mesiac zhorelo územie s rozlohou Švajčiarska

  La Paz 19. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Leo Correa)   V Bolívii len za posledný mesiac, odkedy miestni farmári začali tradične vypaľovať lesy a krovinaté porasty, zhorelo územie s rozlohou Švajčiarska Od začiatku roka zhorelo v tejto krajine územie s rozlohou 4,1 hektárov, z toho veľká väčšina, 3,1 hektárov, ľahla popolom za…

  Zeman by zastavil trestné stíhanie Babiša, ak by bolo obnovené

  Praha 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Českému premiérovi Andrejovi Babišovi už v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo nič nehrozí, pretože aj v prípade, ak by najvyšší štátny zástupca (prokurátor) rozhodol o obnovení jeho trestného stíhania, prezident Miloš Zeman by ho zasa zastavil. Zeman to uviedol vo štvrtok v televízii…

  Juncker: Ak budú splnené určité podmienky, nebudeme trvať na írskej poistke

  Londýn 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News vyhlásil, že "k írskej poistke" nemá "citový vzťah" a ak budú splnené určité podmienky, nebude potrebná Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako sa predseda EK v pondelok…

  Macron: Protesty žltých viest boli "pre mňa veľmi prospešné"

  Paríž 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Domenico Stinellis)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je presvedčený, že protesty žltých viest, ktoré otriasali Francúzskom od vlaňajška, boli preňho prospešné, lebo ho donútili lepšie počúvať a komunikovať. Macron to povedal v rozhovore pre časopis Time, zverejnenom vo štvrtok Protesty žltých viest (gilets jaunes), ktoré často…

  SNS očakáva, že znížením DPH na potraviny klesnú aj ceny v obchodoch. Ľudí vyzval, aby si toto všímali v predajniach

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Koaličná strana SNS očakáva, že znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny sa znížia aj ich ceny v obchodoch. Predseda SNS Andrej Danko zároveň uviedol, že "ide o prvý skúšobný balík" a nevylúčil ďalšie snahy o zníženie dane na potraviny Slovensko…

  Herečka Mária Bartalos sa s manželom postavili na stranu života. "Budeme spoločne bojovať na Pochode za život za tých najmenších z nás!"

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot)   Obľúbená slovenská herečka Mária Bartalos, ktorá len pred pár mesiacmi porodila svojho syna Noela, nedávno na sociálnej sieti odsúdila potraty. Teraz sa znova postavila na stranu života a spolu so svojím manželom podporí Pochod za život Už tento víkend 22. septembra 2019 sa na Námestí Slobody…

  Prieskum agentúry Focus: Voľby by v polovici septembra vyhral SMER-SD, progresívci klesli, Druckerova strana len 2,1%

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Teraz.sk/Foto:HS, Focus)   Upozornenie: pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, s 21,7 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD.…

  Sulík upratuje v SaS: Veľký návrat Ďuriš Nicholsonovej i mená, ktoré na kandidátke neuvidíte

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Podľa informácií televízie JOJ sa predseda SaS Richard Sulík definitívne rozhodol upratať v strane a spolu so svojimi podporovateľmi vytvoril kandidátku SaS bez Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa pre televíziu v stredu vyjadrila, že zatiaľ nie je definitívne rozhodnutá ako ďalej,…

  Kuffa: V krajine, kde sa zabilo 1,4 milióna detí, ťažko vysvetliť, že pred majetkom treba mať úctu, keď pred životom úctu mať netreba

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot )   Kňaz Marian Kuffa v krátkom príspevku na sociálnej sieti poukázal na to, že ak dovolíme zabíjať nenarodené deti, nemôžme sa potom diviť, že sa tu kradne "Hovoria mi, aby som nerozprával do politiky. Ak poviem, aby vykopli Istanbulský dohovor preč zo Slovenska a nezabíjali tu…

  Keď diamanty, tak pre všetkých

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/PR-článok/Foto:HSP)   „Diamanty sú najlepším priateľom ženy“, vravievala Marilyn Monroe. A mala pravdu. Ako správny kamarát pomôžu vykúzliť úsmev na tvári, pozdvihnúť sebavedomie a dodať odvahu k dôležitým krokom. Veľa ľudí však má s pojmom diamant spojený skutočne nákladný kúsok, ktorý si môže dovoliť iba hŕstka…

  Uhrík dosluhujúcemu eurokomisárovi pre migráciu: Aj vaším pričinením sú kostoly nahrádzané mešitami a terorizmus kvitne ako nikdy predtým

  Brusel 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík (ĽSNS) vystúpil v pléne pri príležitosti končiaceho funkčného obdobia eurokomisára pre migráciou Dimitrisa Avramopoulosa, ktorého na rozdiel od väčšiny poslancov podrobili otvorenej kritike Milan Uhrík uviedol, že je rád, že Avramopoulos na svojej pozícii končí, preto že je podľa…

  Z kuloárov: Odchádza premiér Pellegrini zo Smeru-SD? Fico ma dnes poslednú šancu udržať premiéra v strane

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes by mali prebehnúť rozhovory medzi dvoma najvýznamnejšími politikmi vládnej strany Smer-SD predsedom Robertom Ficom a premiérom a podpredsedom Smeru Petrom Pellegrinim, ktorí by mali diskutovať o rozdielnych pohľadoch na vedenie strany. Informácie z kuloárov hovoria, že predseda strany Robert Fico sa dnes…

  V Amsterdame zastrelili v aute holandského obrancu Maynarda

  Amsterdam 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Mirror Football Twitter)   Holandského futbalistu Kelvina Maynarda zastrelili v stredu večer na juhovýchode Amsterdamu. Tamojšia polícia pátra po dvoch podozrivých, ktorí po streľbe opustili miesto činu na skútri Tridsaťdvaročnému Maynardovi, ktorého zasiahli v aute, poskytli prvú pomoc hasiči z neďalekej stanice, napriek tomu zraneniam podľahol.…

  Starikov o ruskom národe: Jeden národ, tri štáty? Je načase ukončiť feudálnu rozdrobenosť

  Moskva 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Twitter)   Do integračných plánov Ruska a Bieloruska treba zahrnúť aj Ukrajinu. O tom vo vysielaní rádia KP vyhlásil spisovateľ, historik a publicista Nikolaj Starikov „Niet hraníc našej integrácii. Treba sa integrovať tak, aby nás potom nemohli rozintegrovať. A ešte - do tejto integrácie treba zahrnúť aj…

  Kto narušuje riadny chod Ústavného súdu? Váľanie viny len na súčasnú politickú koalíciu nezodpovedá historickej realite, spomeňte si na koalíciu SDKÚ-DS, SMK, KDH a ANO

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V televíznom prejave na Deň Ústavy sa predseda parlamentu vyjadril, že Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti s voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu Ústavu neporušuje. O tom, že jej postup pri vymenúvaní sudcov Ústavného súdu, aj postup jej predchodcu je v súlade s Ústavou, je presvedčená aj prezidentka.…

  TopDesat

  Nedostatok vitamínov: Tvoje telo ti dá týchto 8 signálov

  0

  Napriek tomu, že existuje množstvo možností, ako si doplniť chýbajúce vitamíny, sa stále nájde veľké množstvo ľudí, ktorým jednoducho určité vitamíny chýbajú. Nie je však dobrý nápad, aby si teraz začal bezhlavo do seba sypať rôzne vitamíny. Nedostatok vitamínov môžeš vyriešiť aj chutnou vyváženou stravou. V tomto článku ti povieme,…

  TOP10+ nádherná jeseň a jej transformácie

  0

  Aj pri prechádzke okolo domu vás čoskoro začne vítať jeseň a jej vplyv na prírodu. Jasné, jeseň je chladnejšia, ale pozri sa s nami na tú krásu, ktorú so sebou prináša. Nižšie uvedené transformácie sú natoľko zaujímavé, že aj fotografia je málo. Nie je nič lepšie ako vidieť túto nádheru…

  Evita: Chudobné dievča urobilo závratnú kariéru

  0

  Chudobné nemanželské dievča menom Maria Eva Duartová, známa aj ako Evita, ktorá žila v rokoch 1919 až 1952, urobilo priam závratnú kariéru. Stala sa manželkou argentínskeho diktátora Perona. Napriek tmu, že kradla snáď bezuzdne ju národ zbožňoval. Aj keď ju spočiatku milovali len muži... Duartovú spočiatku milovali len muži. Mnohí muži.…

  BioUrban - veža, ktorá premieňa znečistený vzduch na kyslík

  0

  Znečistenie ovzdušia je vážny problém, ktorý postihuje mnoho miest na celom svete, a pre ľudí žijúcich na miestach so zlou kvalitou ovzdušia môže byť život dosť neznesiteľný. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobuje znečistenie ovzdušia ročne viac ako 8 miliónov úmrtí. Aby vedeli pomôcť v boji proti znečisteniu ovzdušia, skupina vedcov vynašla umelý strom nazývaný BioUrban, ktorý…

  Dobrodruh Ed Stafford zobral do divočiny ženu a syna

  0

  Dobrodruh Ed Stafford podnikol náročnú výpravu so svojou ženou a svojím synom. Nová šou Muž, žena, dieťa, divočina bude mať svetovú premiéru na Discovery Channel 29. 9. 2019 od 20 hodiny, tuzemskí diváci môžu program sledovať od 29. 10. 2019 o 20. hodine.

  Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

  0

  Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

  Vo svete IT

  EXKLUZÍVNE: Huawei reagoval na naše otázky týkajúce sa dostupnosti zariadení z produktovej línie Mate 30 na slovenskom trhu

  0

  Dnešný deň bol malým sviatkom pre fanúšikov spoločnosti Huawei. Dôvodom je predstavenie novej produktovej rady smartfónov Mate 30. My sme Vám niekoľko hodín spätne  priniesli bližšie informácie ohľadne zariadenia Mate 30 Pro, ktoré je z nášho pohľadu  smartfónom z kategórie inovatívnych. Huawei totiž priniesol nový typ zaobleného displeja, nový typ…

  Prémiové inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit GTR 47 mm aktuálne kúpiš o niekoľko desiatok eur lacnejšie

  0

  Myslíš si, že spojenie najmodernejších technológií a tej najvyššej elegancie a luxusu je nemožné? Len nedávno predstavené hodinky Amazfit GTR 47 mm z výrobne spoločnosti Xiaomi ťa jednoznačne presvedčia o opaku. Moderný displej, poriadna dávka senzorov a krásny kožený remienok sú jednoducho pohladením pre oči.  Nadpriemerná výdrž batérie Hodinky Xiaomi…

  Huawei predstavuje novú stratégiu predaja a vývoja v oblasti procesorov a umelej inteligencie

  0

  18. septembra Huawei spustil Atlas 900, svetové najrýchlejšie stredisko pre trénovanie umelej inteligencie.  Atlas 900 kombinuje silu tisíce Ascend procesorov. Potrebuje iba 59 sekúnd na trénovanie ResNet-50, čo je zlatý štandard pre meranie výkonu umelej inteligencie. Je to o 10 sekúnd rýchlejšie ako predchádzajúci svetový rekord. Okrem toho oznámil novú…

  Huawei Mate 30 Pro je oficiálne predstavený. Pozrite sa čo prináša aktuálne najvýkonnejší smartfón od Huawei

  0

  Spoločnosť Huawei práve predstavila novú generáciu smartfónov Mate 30. My sme si pre Vás nižšie pripravili sumár toho najdôležitejšieho čo bolo v Mníchove povedané v spojitosti s jeho Pro verziou. Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro ponúka 6,53” Flex OLED displej s rozlíšením 2400 x 1176 bodov a …

  Nezmeškajte živý prenos z predstavenie nových smartfónov Mate 30! Za chvíľu už začína

  0

  Zatiaľ čo v priebehu minulého týždňa sa všetka mediálna pozornosť sústreďovala na spoločnosť Apple, ktorá predstavila svetu  nové iPhone telefóny, tak dnes sa karta otáča v prospech spoločnosti Huawei. Spoločnosť Huawei začiatkom mesiaca oficiálne ohlásila, že 19. septembra, teda dnes, predstaví svetu novú produktovú líniu smartfónov Mate 30. Urobila tak…

  Pozrite si simuláciu, ako by dopadla nukleárna vojna medzi Amerikou a Ruskom

  0

  Keď sa povie nukleárna vojna, tak mnohých z nás bezpochyby napadnú krajiny ako Amerika a Rusko, a to aj napriek tomu, že existujú ďalšie krajiny s podobnou zbojnou silou. Ako by však dopadla možná vojna medzi týmito dvoma veľmocami? Tak na túto otázku odpovedajú výskumníci z Princeton University, ktorí vytvorili…

  TopSpeed

  Je zdieľanie áut liek na upchaté mestá? Slováci svoje veľmi požičiavať nechcú

  8

  Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie áut, ktoré mnoho samospráv podporuje bezplatným parkovaním. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať, že carsharing je u nás v plienkach. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko…

  SsangYong Korando Euro NCAP skúšky zvládol na plný počet hviezd

  1

  Značka SsangYong nie je v našich končinách príliš rozšírená. Nedávno však dovozca spustil výraznejšiu marketingovú ofenzívu (často vidieť reklamy napríklad na YouTube alebo sociálnych sieťach) a nové SsangYong Korando Euro NCAP zvládlo k tomu na plný počet hviezdičiek. Môže byť lepšia reklama pre u nás nie príliš známu značku?

  Nepozornosť za volantom je nebezpečná. Pár tipov, ako jej predísť

  21

  Dopravných nehôd je denne neúrekom. Niekedy je príčinou precenenie schopností vodiča alebo auta, výnimočne technická porucha alebo aj zhoda náhod. Nepozornosť za volantom je však spolu s neprimeranou rýchlosťou najzásadnejšou príčinou havárii. Aj keď má už mnoho áut rôzne asistenčné systémy, ktoré dokážu v prípade nebezpečenstva nehody zasiahnuť, nedá sa na ne vždy…

  Tento týždeň testujeme: Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe

  6

  Tento týždeň nám robí v redakcii spoločnosť benzínový Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe poháňaný prepĺňaným štvorvalcom 2.0 R4 Turbo s výkonom 190 kW (258 k), ktorému pomáha elektromotor s výkonom 10 kW (13,6 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Blázon na cestách! V Malackách išiel vodič cez lávku pre peších!

  13

  Nech si každý hovorí čo chce, Slovensko je krajina neobmedzených možností. Sme národ, ktorý sa dokáže zakaždým vynájsť. Či už vyhovoriť, alebo proste vypiecť so systémom. Najnovší dôkaz je z dnešného rána. Blázon na cestách sa vždy nájde, no toto je iný extrém. Počas prechádzky alebo pešej cesty do práce v…

  Alpina B3 Touring je náhrada za neexistujúcu M3 Touring

  3

  Mnoho rokov sa rozpráva o tom, prečo BMW M nerobí kombíky. Áno, boli tu dve generácie M5 Touring, ale podľa predajov v percentách voči sedanu v Mníchove usúdili, že toto nie je cesta ich zákazníkov. Kto by podobné auto chcel, má alternatívu. Stále tu totiž bola možnosť kúpiť si Alpinu, ktorá mala rýchle kombíky niekedy…

  KAMzaKRÁSOU

  RECEPT: Pudingové slimáky s brusnicami – potešia každého maškrtníka!

  1

  I dnes vám prinášame jednu inšpiráciu na chutné víkendové pečenie. Ak obľubujete pochúťky z kysnutého cesta, ste na správnom mieste. Možno máte i vy v rukáve rozličné obľúbené slané recepty z kysnutého cesta, no dnes to bude skôr na sladkú nôtu. Prinášame vám totiž recept na pudingové slimáky s brusnicami, ktorých príprava je oveľa jednoduchšia,…

  Čo stojí za fotkami na Instagrame? Nedocenená drina?!

  1

  Instagram všetci poznáme ako miesto, kde sa chodíme popozerať na krásne fotky alebo videá. Častokrát nás dokážu nadchnúť a vďaka influencerom sú naše peňaženky ľahšie a skrine či šuplíky plnšie. Veľakrát sa nechávame ovplyvniť „vyšperkovanými“ fotkami, vďaka ktorým si občas kúpime aj niečo, čo vlastne ani nepotrebujeme. Čo stojí za fotkami na…

  Si pripravená? Tieto zmyselné svadobné šaty očaria každého!

  1

  Niet div, že sa nevesty občas cítia bláznivé, keď si majú vybrať z takého množstva nádherných šiat. Z týchto originálnych strihov od návrhára Justina Alexandra ti jednoducho spadne sánka. Na takéto svadobné šaty treba mať odvahu. Niektoré sú obtiahnuté, inde zasa návrhár nešetril priehľadnou čipkou. Napriek tomu sú tieto šaty krásne…

  Ako predĺžiť výdrž make-upu: 3 triky, ktoré sa oplatí vyskúšať!

  1

  Všetky túžime po perfektnom make-upe, ktorý vydrží po celý deň. Spýtali sme sa vizážistky značky Dermacol, aké sú jej tipy na vytvorenie skutočne dlhotrvácneho make-upu, ktorý odolá aj náročným podmienkam. Ako predĺžiť výdrž make-upu? Aké kozmetické vychytávky by nemali chýbať vo vašej kozmetickej taštičke?

  Partnerský horoskop: Ktoré znamenia sú vhodné pre Vodnára?

  0

  Už v prvých momentoch dokážu Blíženci očariť Vodnára vďaka intelektuálnemu ostrovtipu a názorom na svet či spoločnosť. Vodnára fascinuje najmä filozofická hĺbka ich spoločných rozhovorov, nedokáže byť totiž s niekým povrchným, respektíve s človekom, ktorý si cení len hmotné statky. A to mu pri Blížencoch nehrozí, presne tak, ako nehrozí ani nuda. Ich vzájomná sympatia…

  Kaktusové dekorácie do domácnosti: Nechaj sa inšpirovať!

  3

  Kaktusové dekorácie sú vkusným doplnkom do každej domácnosti či už sú to vankúše, živé rastliny, keramické ozdoby, lampy, zrkadlá či obrazy.

  Svetlo sveta

  Pochod za život príde podporiť aj bývalá pracovníčka potratovej kliniky z USA

  0

  Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave, informovali dnes novinárov jeho organizátori.  Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos…

  19.9. Svätý Január a každoročný zázrak skvapaľnenia krvi

  0

  Svätý Január sa narodil v Benevente v polovici 3. storočia bohatým rodičom. Juh Talianska v tom období bol silne pohanský a sv. Január sa ako 15 ročný stal diakonom v rodnom meste. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali…

  Svätý Otec zaslal kardinálovi Tomkovi apoštolské požehnanie

  0

  Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 15. septembra vo Vatikánskej bazilike oslávil 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Apoštolské požehnanie, ktoré mu pri tejto príležitosti písomne udelil Svätý Otec, jubilujúci kardinál rozšíril na všetkých svojich drahých aj prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Na slávnosť Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska, slávil kardinál Tomko pri oltári…

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Armádny Magazín

  Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

  0

  LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania. 

  Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

  0

  V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku

  Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

  0

  Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

  Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský - Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

  0

  V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  1

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  1

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  1

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  Každé kilo sa počíta: Prečo sa oplatí schudnúť 5 % telesnej váhy?

  0

  V súčasnosti sa až priveľmi kladie dôraz na to, ako ľudia vyzerajú. Naháňame sa za krajšími telami, nižšou váhou a tehličkami na brušku. Niekedy však chudnutie odporučí aj lekár a nie z estetických ale zdravotných dôvodov, keď vysoká váha pre človeka predstavuje potencionálne nebezpečenstvo. Prečo sa oplatí schudnúť 5 %…

  Ako sa prejavuje rakovina prostaty? Neignorujte tieto signály!

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o ochorení zvanom varikokéla, ktoré trápi mužskú časť populácie. Dnes vám prinášame rovnako dôležité informácie o zákernej a v tomto prípade i veľmi vážnej chorobe mužov, a to o rakovine prostaty. Onkologické ochorenia sú neustále obrovským strašiakom ľudí, pretože predstavujú častú príčinu úmrtí, i keď…

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…