Vládna moc vyhlásila občanom boj proti extrémizmu z ich radov. Prečo ? Časť VIII.

Bojom proti extrémizmu sa narúša spravodlivosť  platných zákonov a nie je zo strany vládnej moci rešpektované spoločné dobro ako jeden zo sociálnych princípov spoločnosti. Je potrebné si uvedomiť, že spoločné dobro nie je výlučnou záležitosťou štátnej moci a bez občanov ani nemôže v životaschopnej podobe existovať. Je dôležité pochopiť, že spoločné dobro má dve roviny zmyslu:

 1. zmysel pre plnenie si povinnosti zákonmi stanovených a
 2. zmysel pre plnenie si svojich práv zákonmi umožnených či chránených.

V prípade bodu a) ide o zmysel pre spoločné stanovené zákonmi. V prípade bodu b) ide o zmysel pre spoločné stanovené vlastným duchom ( vnútorným postojom ) a tým o naplnenie ľudských práv chránených zákonom. Je neprípustné, aby si štátna moc vynucovala u občana zmysel pre spoločné podriadenosťou jeho ducha.

Nezmyselnosť boja proti extrémizmu vyplynie aj z toho, ak nadviažem na spravodlivosť ako cnosť, ktorú som už spomínal a pripomeniem, že existuje aj určitý pohľad na problematiku spravodlivosti rozdeľovania, spravodlivosti voči každému ( občanovi ) v tejto krajine. Ide o spravodlivosť vládnucich k ovládaným, teda ide o určitý výkon celku ( štátu ) k ovládaným – občanom ako nositeľom štátnej moci. Z hľadiska podstaty demokracie, ale aj z hľadiska politickej etiky táto spravodlivosť spočíva v ochote vládnucich dovoliť ( ! ) každému občanovi mať primeraným spôsobom účasť na spoločnom dobre a spoločných statkoch.

Politické elity sú čoraz viac presvedčené, že vláda väčšiny v parlamentnej demokracií postačuje a preto si myslia, že občania nemusia rozhodovať o dôležitých otázkach života spoločnosti. Zoberme si tak veľmi dôležité otázky našej existencie ako je členstvo v EÚ a NATO. Občanom Slovenska vládna moc nie je ochotná dovoliť rozhodnúť o tom, v akej forme európskej  integrácie môžeme ďalej existovať. Podobne je to v otázke nášho členstva v NATO a rozhodnutia našich občanov, či chceme na svojom území základňu NATO a akú politiku vonkajších vzťahov chceme presadzovať.

Pre občanov Slovenska je tragédiou, že ústavní činitelia patria práve do tej skupiny politickej elity či štátnej moci, ktorá vo vzťahu k ním ochotu dovoliť vyjadrovať sa k zásadným otázkam nemá a ktorá namiesto  verejného zdôvodňovania  svojej politiky radšej organizuje boj proti extrémizmu. O vzťahu vládnucich k ovládaným niečo vypovedá aj Predsedníctvo SR v Európskej rade v druhom polroku 2016. Z finančného hľadiska sme neváhali vyčleniť milióny eur na to, aby sme sa mohli pred EÚ a jej členskými krajinami prezentovať vo vynikajúcej kondícií, pohostinnosťou a záujmom o spoločné záležitosti. Ide pritom o tú istú EÚ, ktorá organizuje boj proti ruskej propagande a boj proti extrémizmu, pričom v obidvoch prípadoch ide o konfrontačnú politiku k Rusku a k vlastným občanom.

Vládna moc neuvoľnila ani jedno euro k tomu, aby otázky európskej integrácie odprezentovala vo vzťahu k občanom Slovenska, aby predložila alternatívne návrhy a riešenia. Pre vládnu moc je dôležité iba potvrdzovať svoj vzťah k nadnárodným štruktúram. K občanom Slovenska tento vzťah nepotrebuje vládna moc presadzovať z hľadiska toho, čo občanom je potrebné dovoliť. Týka sa to primeranej účasti občanov na vnútornej a vonkajšej politike, na ochranu práva a skutočného mieru v Európe a vo svete, na určitých inštitucionálnych a normatívnych predpokladoch života spoločnosti. Takže ak sa napríklad z úrovne vládnej moci tvrdí, že boj proti extrémizmu je spoločenská požiadavka, tak to musí vyplývať z toho, že občania dali súhlas k takejto požiadavke.

Občania a aj vládna moc majú mať vždy záujem na tom, aby v spoločnosti existoval spravodlivý systém inštitúcií a právneho poriadku. Či je takýto systém spravodlivý, to sa môže zdať ako ťažká úloha pre posúdenie. V skutočnosti spravodlivý systém  inštitúcií súvisí s jediným kritériom – čo je dovolené občanom z vôle vládnucich ( ! ). Politická etika má jedno zásadné pravidlo k tomuto vzťahu: chrániť sa z formovania spravodlivosti vylučovať občana ( jednotlivcov, skupiny ) alebo podriaďovať ich zvláštnemu právu. Zo strany vládnucich je to ťažké previnenie. Na Slovensku sa stalo to, čo nemuselo: boj proti extrémizmu je organizovaný na spôsob zvláštneho práva.

Môže sa páčiť občanom myšlienka, že niekto má dostať právo určovať, kedy je človek extrémista a kedy ešte nie ? Alebo. Prečo má občan byť presvedčený, že je potrebné v spoločnosti vôbec organizovať takú politickú činnosť ako je boj proti extrémizmu ? Pod vedením EÚ vládna moc na Slovensku  si určila, že je potrebné do politiky zahrnúť  boj proti extrémizmu a že ona bude za spolupráce s „humanitárnymi bojovníkmi“ určovať, ktorý človek je už extrémista, čo je už extrémistické a prečo.

Vládnej moci sa nesmie dovoliť, aby svoj boj proti extrémizmu odôvodňovala politikou zabezpečenia bezpečnosti a ochrany obyvateľov krajiny či nebodaj bojom  za kvalitnejší morálny profil človeka. V mene zabezpečenia bezpečnosti a ochrany občanov  sa totiž organizuje úsilie o obmedzovanie slobôd občana. V skutočnosti zavedenie boja proti extrémizmu je politickým opatrením na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti politických elít a jej politiky, ktorú presadzujú bez ohľadu na názory občanov a na ich politické práva.

Kto sa chce vyznať v tom, či vládna moc má oprávnenie k tomu, aby organizovala boj proti extrémizmu, musí byť zameraný na určité súvislosti, ktoré sa dotýkajú  ľudských práv. Ľudské práva na slobodu musí štát aj rešpektovať. Hľadanie extrémistického materiálu a úradné konania vedúce  k určeniu, ktorý človek je extrémista, nemôžeme spájať s bezpečnosťou a ochranou ostatných občanov, ale toto hľadanie  je dôležité spájať s úsilím vládnej moci o narušenie ľudských práv. Ak postupujeme týmto spôsobom a zdôvodnenia vládnej moci ignorujeme ( výhovorky na bezpečnosť ), dostaneme sa k takým problémom, čo vlastne robí človeka človekom, človek ako subjekt nescudziteľných práv. Dostaneme sa vlastne k etike ľudských práv. Ak vládna moc vyhlásila boj proti extrémizmu, kde sa vlastne v etike ľudských práv dostala ? Sú tu dve možnosti a každá z nich má iný záver.

A. Prvá možnosť spočíva v tom, že ľudské práva spájame s etikou prináležania  človeka k ľudskému druhu. Nedotknuteľnosť človeka spočíva v tom, že každý človek je členom spoločnosti na základe svojho vlastného práva. V praktickom živote to znamená, že jeho postavenie v spoločnosti sa nespája s podmienkou plnenia určitých kritérií založených  napríklad na jeho vlastnostiach či výkonoch. Byť človekom v spoločnosti bez podmienok a kritérií má súvislosť s problematikou ľudských práv. Za situácie, že ľudské práva spájame s etikou prináležania človeka k spoločnosti, má platiť,  že nikto v tejto spoločnosti nesmie mať oprávnenie posudzovať či je ten druhý ( a každý ďalší ) subjektom ľudských práv.  Treba zdôrazniť, že demokratický právny štát svoje práva spája  s touto prvou možnosťou a teda s rešpektovaním  ľudských práv.  Iba tá prvá možnosť určuje, že občania si môžu byť istí svojimi právami, je možná ochrana jednotlivca pred štátom, pretože majú svoju nezávislosť na  určitých kritériách.  Čo urobila vládna moc podľa charakteristiky etiky prináležania človeka k ľudskému  druhu ? Rešpekt k ľudským právam bol odstránený, spoločné dobro vládna moc jednostranne zmenila tak, že občan si nemôže byť istý svojimi právami, stratila sa úplná nezávislosť občana na autoritách, viere a ostatných kritériách. Ľudské práva ako obrana jedinca pred štátom boli oslabené.

B. Druhá možnosť spočíva v tom, že ľudské práva spájame s etikou užitočnosti a s jej kritériami. Pri tejto možnosti sa stráca nedotknuteľnosť človeka, jeho členstvo v ľudskej spoločnosti na základe  jeho vlastného práva. Etika užitočnosti je o určitej kvalite človeka, ktorú musí v živote preukázať ( preukazovať ) a potom má nárok na zodpovedajúce naplnenie svojich práv. Posudzuje sa určitá spôsobilosť človeka k určitému výkonu, konaniu. Na základe spôsobilosti sa spúšťa proces vyčleňovania z okruhu buď už nespôsobilých alebo ešte nespôsobilých. Kritéria  užitočnosti či posúdenie  spôsobilosti a nakoniec proces vyčleňovania – to sú oprávnenia, ktoré dostali k dispozícií určité subjekty. Ak nastavíme politickú prax podľa etiky užitočnosti, potom zákonite nastupuje využitie oprávnení a rozhodnutie, či budú rešpektované ľudské práva u daného človeka. Ak  Róbert Fico vyhlásil, že obsah internetu nie je v súlade s podstatou štátu a tejto krajiny, tak vlastne prezentoval etiku užitočnosti spojenú s chápaním ľudských práv.

Podľa vládnej moci porušiť ľudské práva z úrovne vládnej moci je teda možné a potrebné, ak sa zistí, že určité osoby ( občania ) svojimi postojmi, myšlienkami, nápadmi, kritikou či morálnym správaním nevyhovujú požiadavkám vládnej politiky, pretože môžu podnecovať k určitým činom, ktoré môžu byť v rozpore napríklad s prozápadnými hodnotami. Ľudské práva chápané  z hľadiska etiky užitočnosti aj s jej kritériami boli tak vedomé deformované a majú svoju pôsobnosť pre celú krajinu. Táto základná zmena postoja vládnej moci k občanom nie je vôbec náhodná. Tých občanov, ktorí sa nedokážu pred obvineniami štátnej moci ubrániť, čakajú represívne opatrenia. Boj proti extrémizmu je však situovaný tak, aby plnil predovšetkým preventívnu úlohu – varovať občanov Slovenska aj s ich iniciatívnymi skupinami, že otvorený dialóg s občanmi sa nebude konať a že všetky pochybnosti  ohľadom budúcnosti Slovenska a Európy im nepatrí vhodným či nevhodným spôsobom komentovať.

Cez boj proti extrémizmu vládna moc nezakryte dokumentuje, že z hľadiska etiky užitočnosti patriacej do etiky ľudských práv občania potrebujú byť upozornení: a) že ich nespôsobilosť pre posudzovanie politiky politickej elity bude mať v konkrétnych prípadoch označenie „extrémista“, ktoré môže či bude posudzované v trestnoprávnej rovine, b)  že ich potenciálna spôsobilosť pre posudzovanie politiky politickej elity vo všeobecnosti sa nebude zakladať na bezhraničnom rešpektovaní slobody slová, prejavu, myslenia, postojov a podobne a v oblasti ľudských práv na slobodu sa končí obrana jednotlivca – občana pred štátom a začalo dochádzať k tomu, že vládna moc jasne určila, ako sa štát bude brániť pred „nevhodným správaním“ občanov.

 Spájanie ľudských práv s etikou užitočnosti za rozhodujúcej úlohy štátnej moci a jej prisluhovačov vytvorilo prvé predpoklady pre zavadzanie totalitných praktík do života spoločnosti. Obrazne povedané, je to už prejav „plazivej fašizácie“ krajiny, ktorú vládna moc dokázala vytvoriť a presadiť aj sama, bez spolupráce s ĽS – NS, ktorá je označovaná za jediný nevhodný subjekt pre demokratické prostredie spoločnosti.  Štátne orgány sa budú starať ( sledovať )  o to, ako človek – občan využíva svoje právo na slobodu slová, myslenia, prejavu, postojov.

Položil som otázku, kde sa vlastne vládna moc dostala v etike ľudských práv. Teraz je možné zhrnúť. Tým, že vládna moc prijala etiku užitočnosti, úplne zmenila prístup k ľudským právam. Znamená to, že odteraz vládna moc ľudské práva neprijíma s rešpektom, ale s určitými podmienkami, ktoré môžu podliehať flexibilným kritériám. Vládna moc sa rozhodla nedovoliť občanovi „tárať nezmysly“  o politike a politikoch a preto svojim bojom proti extrémizmu všetkých ovládaných – občanov Slovenska podriadila pod možnosť prísnej kontroly zvláštneho práva.  Posudzované z jej hľadiska – vládna moc sa dopustila vážneho extrému, ktorý jednoznačne patrí do politického extrémizmu.

Tento politický extrémizmus vládnej moci je plne v súlade s cieľmi globalistov, ktorí nezakryte vyhlásili vojnu ľudstvu a cez rôzne politické a nepolitické štruktúry a štátne orgány rozpracovali celý systém totalitnej kontroly ľudstva. Nepochybne veľkú úlohu v zavádzaní totalitných praktík zohráva samotný Brusel a EÚ. Google, Facebook, Teitter, Yahoa News neostali osamotení v tom, že vyhlásili vojnu na internete.  Naša vládna moc sa vzorne pridala k tejto vojne svojim bojom proti extrémizmu. Vládna moc, politické elity a ich prisluhovači  sa vôbec nerozpakovali  svojimi postojmi a rozhodnutiami začleniť obyvateľov Slovenska do totálnej kontroly ľudstva a tým sa prihlásiť k plneniu jednej z úloh globalistov.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že proces začleňovania obyvateľstva     do totálnej kontroly ľudstva  je niečo tajomné a vie o tom iba niekoľko najvyšších predstaviteľov štátnej moci na Slovensku. Mimo akýchsi „tajných pokynov“ z môjho pohľadu je možné predpokladať, že všetko zásadné sa organizuje cez EÚ a jej inštitúcie a organizácie. Totálna kontrola obyvateľstva sa najlepšie organizuje cez neustále zdôrazňovanú „európsku integráciu“. Ak sa tento proces zavŕši ustanovením super štátu, potom totálnu kontrolu ako politickú činnosť nebude možné zrušiť. Vládna moc je dlžná obyvateľstvu vysvetliť a zdôvodniť, prečo takúto politiku presadzuje.  Jej boj proti extrémizmu nadväzuje na spoločný cieľ „európskej integrácie“ či globalistov – úplne eliminovať nesúhlasné postoje.

( Pokračovanie v časti IX. )

Dušan Hirjak

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA