• Byť pravoverným kresťanom mi nebráni byť aj hrdým Slovanom. Prečo Slovania na čele s Ruskom sú predurčení zachrániť civilizáciu?

  Publikované 29.01. 2019 o 17:10 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Čitatelia HS, ktorí sledujú moje články, si zaiste všimli, že sa hrdo hlásim k pravému kresťanstvu, národnej hrdosti a myšlienke slovanskej vzájomnosti. Preto všetkých tých, ktorých tento môj postoj dráždi a majú zlomyseľnú potrebu urážať, prosím, aby si ušetrili svoj čas a nepokračovali v čítaní, lebo článok je rozsiahly, aj keď v skutočnosti dosť krátky na to, aby zachytil všetky aspekty, ktorými argumentujem svoj svetonázorový postoj. Každý človek, ktorého ženie neuhasiteľná túžba poznať Pravdu nášho bytia, pátra, hľadá a formuje svoj vzťah k okolitému svetu a spoločnosti, v ktorej žije. Hľadá svoje pevné zakotvenie, ktoré sa nakoniec stáva jeho presvedčením. Takouto cestou kráčam aj ja. Svoje poznatky o hmotnom vesmíre a fyzikálne dôsledky objaveného princípu jednoty publikujem vo svojich vedeckých a filozofických článkoch, hlavne v zahraničí. Na publikovanie svojich názorov na spoločnosť a politiku nachádzam priestor na HS. Vždy ma ženie túžba ísť až na samotný koreň veci. To znamená aj na koreň poznania toho, aké sú hybné sily spoločenského vývoja a civilizačného smerovania. Preštudoval som všetky najväčšie náboženské, ale aj filozofické systémy. Kedysi ma najviac zaujala Hegelova dialektika, ktorá sleduje civilizačné napredovanie ako vývoj absolútneho ducha na jeho ceste k stále vyšším úrovniam spoločenského sebauvedomenia. Fascinuje ma aj geniálne dielo Ľudovíta Štúra „Slovanstvo a svet budúcnosti“, ktoré jasne ukazuje, že Slovania na čele s Rusmi preberú do svojich rúk kormidlo riadenia spoločenského vývoja, aby naplnili svoju misiu záchrany civilizácie a jej usmernenia na cestu ku spravodlivej spoločnosti – Kráľovstvu Božiemu na Zemi.

  Som nesmierne hrdý na svojho známeho Oskára Cvengroscha, ktorý vykonal obrovský kus záslužnej práce, zhromaždil bohatý faktografický materiál a uskutočnil svoje pozoruhodné bádania na poli poznania skutočných, avšak doteraz málo poznaných či dokonca utajovaných dejín nás Slovákov v rámci širokej rodiny Slovanov, ako aj v kontexte európskych a svetových dejín. Vydal dve rozsiahle publikácie s bohatým ilustračným materiálom „Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek“ a „Tajné dejiny Slovenov a Uhorska“. Aj keď niektoré jeho názory majú charakter hypotéz, ktoré sa môžu ukázať ako sporné, vytvoril skvelé dielo hodné nasledovníka Ľudovíta Štúra.

  To, že Slovania preberajú kormidlo riadenia civilizácie, už každý vnímavý človek cíti v povetrí, a preto prudko narastá záujem o poznanie našich dejín, aj tých predkresťanských. Žiaľ, niektorí nadšenci návratu k predkresťanskej slovanskej VIERE a védickej kultúre vo svojej horlivosti niekedy s veľkou nenávisťou útočia na kresťanov a kresťanstvo, akoby títo boli príčinou všetkého zla a bied, ktoré postretli Slovanov. Neuvedomujú si však, že takýmto postojom len ženú vodu na mlyn skutočným nepriateľom Slovanov a bielej rasy, t.j. tým, ktorí svojou mocou nad peniazmi zotročili značnú časť ľudstva a ženú ho do záhuby. To sú tí, ktorí sa klaňajú démonovi moci a bohatstva a prinášajú nám utrpenie cez ich zvrátené bezbožné ideológie, krvavé revolúcie, vojny a prevraty. Ich šialenstvo musí byť zastavené a ich moc eliminovaná. Vyšplhali sa až na vrchol pyramídy zla, za ktorým ich čaká už len pád do priepasti. Nedovoľme, aby tam strhli aj nás. Celkom prirodzene cítia v nás Slovanoch a pravých kresťanoch svoje hlavne nebezpečenstvo, a preto zúria vo svojej bezmocnosti zastaviť napredovanie Ruska.

  Kde je domovina Slovanov? Sú Slovania Árijci? Čo to znamená byť Slovanom Árijcom? Kde je pôvodná vlasť Árijcov? Sú Árijci pôvodcovia najvyspelejších civilizácií? Sú najstaršou a najpôvodnejšou ľudskou rasou? Na tieto otázky nám dáva jednoznačnú odpoveď najmodernejšia veda – genetika. Jej závery sú fascinujúce, neodškriepiteľné, búrajú mnohé doterajšie mýty a odhaľujú doteraz skryté skutočnosti a tajomstvá. Základná odpoveď je nasledujúca: Árijci vybudovali najvyspelejšie ľudské civilizácie a sú vývojovo najmladšou rasou. Nuž ale poďme pekne po poriadku.

  Vývoj ľudskej spoločnosti a jej postupné osídľovanie zemegule môžeme sledovať podľa genetických mutácií, k akým pritom postupne dochádzalo. Tie sa dajú pozorovať po ženskej línií cez mutácie mitochondriálnej haploskupiny DNA, skrátene mtDNA (prenáša sa zo žien na ženy aj mužov, ale muži ju už ďalej neprenášajú) alebo po mužskej línii cez haploskupiny, ktoré reprezentujú mutácie na čisto mužskom chromozóme Y v DNA, ktorý sa prenáša len z otca na syna. Dynamika postupujúcich mutácií sa sleduje podľa písmen abecedy od A až po Q a R. Prvé písmená prislúchajú nositeľom najstarších haploskupín, posledné najmladším. V Afrike, ktorá je najstaršou domovinou človeka sa najčastejšie vyskytujú modifikácie haploskupiny A (juhozápadná časť Afriky), B a E. Potomkovia najstarších pôvodných obyvateľov Európy sú nositeľmi modifikácií haploskupín E3b, G a hlavne  I2. Najväčšie ich zastúpenie je v Srbsku (vyše 75%), potom v Chorvátsku a Bulharsku, na Slovensku predstavujú takmer 30%. Nordická haploskupina I1 má najväčšie zastúpenie vo Švédsku, Nórsku (cca 40%) a Dánsku. Modifikácie H dominujú v strednej a južnej Indii a u cigánov. Modifikácie C3 sa vyskytujú najviac u Kazachov a Mongolov. Modifikácie J1 na Arabskom polostrove u semitov a modifikácie J2 na blízkom a strednom východe vrátane Turecka a v značnej časti aj Grécka, Albánska a Rumunska, zrejme v dôsledku Osmanskej ríše. Z mutácie mladšej haploskupiny K vznikli N, O, P, ktoré prenikli až do juhovýchodnej Ázie, na Sibír a do najsevernejších oblastí. Modifikácie N2 a N3 dominujú u Ugrov, Fínov a v severovýchodných oblastiach Sibíri, modifikácie O3 zasa v Číne a juhovýchodnej Ázii.

  Haploskupina P prenikla na Sibír a zmutovala na najmladšie haploskupiny Q a R, pričom nositelia modifikácií haploskupiny Q majú najväčšie zastúpenie v okolí severného toku rieky Jenisej, Turkmenistane a hlavne prenikli cez Beringovu úžinu do Severnej a Južnej Ameriky, kde vybudovali vyspelé civilizácie Mayov, Inkov a Aztékov. Na Slovensku je nositeľom haploskupiny Q asi 2,5% mužov. A konečne sme pri najmladšej, zato mohutnej árijskej haploskupine R, ktorá vznikla v západnej Sibíri pred cca 35 000 rokmi mutáciou P. Jej nositelia vybudovali na Sibíri prvú veľkú árijskú civilizáciu s prapôvodným árijským jazykom, ktorý sa stal základom pre vznik rozsiahlej škály indoeurópskych jazykov. Pred cca 20 000 až 15 000 rokmi R zmutovala na dve základné haploskupiny R1a a R1b. Nositelia týchto haploskupín začali vo viacerých vlnách postupovať smerom na Západ a osídľovať Európu, odkiaľ vytlačili, prípadne výrazne číselne prevýšili pôvodné obyvateľstvo. Nositelia haploskupiny R1b sa usídlili v západnej Európe, kým nositelia R1a dominujú v strednej, severnej a východnej Európe, v Rusku, ale aj u Tadžikov, Kirgizov, na severe Indie, Iránu (bývalej Perzie) a Sýrie. Slovania sú teda nositeľmi hlavne árijskej haploskupiny R1a, ktorá sa považuje za slovanskú.

  Árijci tiahli svetom a zakladali najväčšie a najvyspelejšie civilizácie a ríše ako Skýtia, neskôr zvaná Veľká Tartária, India, Perzia, Egypt, Grécko, Rím, pričom skýtsku (tartársku), indickú a peržskú ríšu vybudovali predchodcovia Slovanov, resp. starí Slovania – Árijci. O jednotnom árijskom pôvode týchto ríš svedčí aj veľmi príbuzná mytológia Egypťanov, Grékov, Germánov, Indov, Keltov a Slovanov. Indický literárny jazyk sanskrit (sanskrt), v ktorom sú zapísané krásne slovanské eposy, patrí k najstarším modifikáciám pôvodného slovanského jazyka, ktorý je preto oveľa bližší súčasným slovanským jazykom než západným, t.j. germánskym, románskym a anglosaským. Arya v sanskrite znamená vznešený, urodzený. Slovania Árijci považovali hmotný fyzický svet len za dočasný, len ako prejav vyššieho duchovného sveta. Orientovali sa na transcendentný rozmer presahujúci tento svet. Árijci sa stali nositeľmi najvyššej tvorivej sily ducha, inteligencie, geniality, najvyššieho poznania a múdrosti (viery) ako aj všetkých šľachetných vlastností človeka. Ten, kto klame a podvádza, nie je Árijec. Svojou mysľou ovládali také prírodné sily, s pomocou ktorých dokázali premiestňovať obrovské monolitické bloky, s akými by sme si neporadili ani my s našimi najvyspelejšími  technológiami a budovať gigantické stavby ako pyramídy a pod. Veď aj Ježiš Kristus povedal: „Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné“.

  Slovanská mytológia je veľmi blízka tej, ktorá je zaznamenaná v sanskrte ako indická, v skutočnosti však slovansko-árijská, v centre ktorej je trojbožstvo (trimutri): Brahman, Višnu a Šivu. Brahman – neosobná duchovná podstata, neprejavený boh. Višnu – boh tvorca, stvoriteľ, zdroj všetkých duchovných a hmotných svetov. Boh Šivu – ničiteľ všetkých prekážok, čo bránia duchovnému vývoju. Boh Višnu posiela do tohto sveta svojich vyslancov – avatarov. Najznámejšími sú ôsmy vyslanec Krišna a deviaty Budha – zakladateľ budhizmu, ktoré sa z Indie rozšírilo hlavne do Číny. V súvislosti s Krišnom je pozoruhodný nádherný epos plný múdrosti, poznania a poézie Bhagavad Gíta (Pieseň vznešeného), kde Krišna s Ardžunom, ktorý je pripravený so svojím vojskom na boj s nepriateľom, vedie hlboký filozofický rozhovor o veciach božských a pozemských.

  U kresťanov božskú trojicu tvoria Otec, Syn a Duch Svätý a u starých Slovanov je to trojica: Svarog (Svarožič), Dažbog (Veles) a Perún. Samozrejme, okrem nich je tu celá plejáda ďalších menších bohov – dobrých aj zlých, ktoré vlastne zodpovedajú kresťanskej anjelskej hierarchii (serafíni, cherubíni, tróni, panstvá, mocnosti, archanjeli a anjeli) vrátane  padlých anjelov – démonov na čele s padlým archanjelom Luciferom. Každý z nás ma pri sebe svojho anjela strážneho. Vzťah staroslovanských bohov Roda a Svaroga veľmi pripomína vzťah Otca a Syna (Slovo – Kristus) u kresťanov. Kým Rod je neviditeľným bohom zrodu, tvorcom všetkého z ohňa (energie, svetla), Svarog je vysloveným Slovom Boha –  prvorodeným Synom, prejaveným svetlom (Ja som svetlo tohto sveta). Svar v sanskrte znamená svetlo, žiaru, oheň, slnko, pričom svarga znamená nebo, nebesia. Slovo = tvorivý Rozum, tvorivá inteligencia Boha. Evanjelium podľa Jána začína slovami: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. …. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“.

  Hmotným obrazom Svaroga a zároveň predmetom uctievania sa stalo Slnko. A tak kým u starých Slovanov bol ako slnečné božstvo uctievaný Svarog, v Egypte to bol boh Ré alebo Osiris,  v Grécku Apolón, v Perzii Mitra.

  Len nedávno celý svet šokoval objav, keď kvôli genetickej analýze odobrali vzorku z kostnej tkane ľavého ramena a ľavej nohy egyptského faraóna Tutanchamóna a zistili, že je nositeľom árijskej haploskupiny R1b1a2 a že táto modifikácia sa prvýkrát objavila u predka žijúceho na Kaukaze pred asi 10 tisíc rokmi. Potvrdilo sa tak, že starí Egypťania, alebo aspoň vládnuce vrstvy boli Árijcami.

  Árijci boli ľudia veľmi vnímaví a ich duše otvorené voči nebesiam. Boli inšpirovaní z božských sfér a svoje dojmy a nadobudnuté poznanie premietali do nádherných umeleckých skvostov plných poézie, ako sú mytologické eposy, báje, architektonické a umelecké zázraky. Hudba nebeských sfér a anjelských chórov spievajúcich ódy na Boha doliehala k tým, čo mali jemný sluch. Nebo v tom čase ešte nemalo privreté dvere. Vplyvy anjelov a démonov (padlých anjelov) sa vzájomne miešali, čo bolo vnímané ako boj bohov. V tom čase bolo poznanie celostným a plným poézie. Realitu vnímali v obrazoch a ich poznanie bolo poetickým. Analyticky ho nerozpitvávali, prijímali ho v jeho nepoškvrnenej poetickej kráse. Pravdivé skutočnosti vedeli uchopiť v ich celostnej obraznej podobe na rozdiel od nás, ktorí sa šprtáme v jednotlivostiach, všetko rozpitvávame, podrobujeme detailnej analýze, ale pravdivý obraz o celku nám uniká. V ich dušiach kvitla poézia. A čo kvitne v našich dušiach okrem bahna banality, ktorá sa na nás valí zo všetkých strán? Disponovali bohatým obrazným myslením a vnímaním, v ktorom jednotlivé znaky jazyka (napríklad Staroslovienska Bukvica) predstavovali obrazy a slová – spájanie obrazov do významovo veľmi bohatých obrazných dejov. Mali veľmi blízky vzťah k prírode a vnímali jej nadzmyslovú viacvrstvovú realitu pozostávajúcu z vegetatívnej (éterickej), zmyslovej (astrálnej) a duchovnej úrovne. Tomuto vrstveniu zodpovedá aj hierarchia samotného človeka, ktorý nepozostáva len z fyzického tela, ale z viacerých tiel (duší), ktoré sú vložené jedno do druhého ako v ruskej matrioške a na samotnom vrchole ktorých je duchovná duša predstavujúca sebauvedomenie človeka so svojimi  základnými atribútmi ako rozum, vôľa, cit a svedomie.

  Bolo to zlaté obdobie rozkvetu árijskej civilizácie. Avšak vzostup zvyčajne predchádza pád. A tak aj najvyspelejšie árijské ríše postupne chradli, slabli, rozpadávali sa a zanikali. Príčina je jednoznačná a duchovná. Zapáčilo sa im ich bohatstvo a moc, a tak postupne odvracali svoj  zrak od veci božských a duchovných a upierali svoju pozornosť čoraz viac na vecí svetské a prízemné. Svoju moc upevňovali budovaním elitárskej spoločnosti a hierarchických vykorisťovateľských systémov, kde jedni boli vládcami a zotročovateľmi a druhí poddanými a otrokmi. Odvrátili sa od Boha a priklonili sa ku Kniežaťu tohto sveta. V Babylone dokonca Satana v podobe boha Baala postavili na najvyšší oltár svojho uctievania a prinášali mu krvavé obety. Už neoslavovali pravého Boha, ale klaňali sa zlatému teľaťu. Všetko živé a pružné postupne skostnatelo a odumrelo. Dokonca slávna India ustrnula a upadla, živá viera zdegradovala na hinduistické náboženstvá a indické božstvá na démonov. Keď teraz pozerám na súčasné odporné, krikľavé, farebne preexponované a prezdobené zobrazenia indických bohov, v skutočnosti démonov, tak mi je z nich zle, podobne ako z indických guruov.

  Rímska ríša udržovala a rozširovala svoju moc násilným spôsobom a ustanovovala spoločenský poriadok na princípoch rímskeho práva, ktoré sa stalo základom pre vykorisťovateľské spoločenské systémy Európy.

  Len Slovania na svojich územiach stále žili slobodne, dôstojne a hrdo vo svojich rodových zriadeniach – dŕžavach pozostávajúcich z rodov, kmeňov a občín na čele so žrecmi a vojvodami (kniežatami), pričom základom vojenskej moci boli družiny na čele s hajtmanmi. Bola to tá pravá nefalšovaná demokracia. Naši predkovia Slovieni samozrejme v tom čase už dávno žili na našom území, lebo posledná ich veľká prisťahovalecká vlna z východu prebehla počnúc rokom 700 pred n.l.

  Vzniká otázka, prečo Ježiš Kristus neprišiel medzi Slovanov, ktorí žili dôstojným, spravodlivým, priam pravým kresťanským spôsobom života, ale vybral si Izraelitov. Práve preto, lebo sa tam vzmáhalo ZLO. Bolo treba pokoriť pyšné ríše a priniesť Božie svetlo tam, kde hutnela tma. Izraeliti žili v egyptskom zajatí, dokonca niektorí na faraónovom dvore, a tak je logické predpokladať, že mnohí z nich sa stali nositeľmi árijskej haploskupiny R1 a postavili sa na čelo izraelitov. Mali veľkú túžbu po Bohu a oslobodení sa zo zajatia. Prichádzali s Bohom do blízkeho kontaktu. Ich proroci prijímali jeho posolstvá a písali nádherne poetické modlitby a chválospevy na Boha – žalmy. Ich najväčší prorok Mojžiš, ktorý ich vyviedol z egyptského zajatia a ktorému sa pripisuje autorstvo viacerých kníh Starého zákona, resp. Tóry, bol vychovávaný na dvore faraóna. Prečo asi? Zrejme preto, lebo bol po mužskej línii árijec. Pochádzal z egyptskej vojenskej rodiny  a jeho otec sa volal Lathotes.

  Je známe, že izraeliti v čase Ježiša Krista tvorili rôzne spoločenstvá – farizeji, saduceji, samaritáni, esejci (eséni).   Ježiš Kristus sa od saducejov a farizejov kategoricky dištancoval a vmietol im do tváre, že ich otcom je diabol. Je dosť pravdepodobné, že Ježiš sa narodil do komunity esejcov.

  V roku 1946 bol urobený obrovský náhodný archeologický objav, keď v mnohých jaskyniach v Kumráne boli postupne nájdené tzv. Kumránske zvitky, ktorých vyhotovenie podľa rádiouhlíkovej metódy spadá do obdobia 200 pred n.l. – 70 n.l. a sú písané okrem hebrejčiny aj v aramejčine a gréčtine. Ide o najstaršie objavené kópie biblických textov napísaných zväčša na zvieracej koži, pergamene, niektoré na papyruse. Našli sa texty zo všetkých biblických kníh – Genesis, Exodus a Levicitus, Deuteronomium a kniha Danielova okrem knihy Ester. Takmer kompletné sa zachovalo Izaiášovo proroctvo o Mesiášovi. Tento zvitok je hlavným exponátom jeruzalemského múzea. Rozdiely od kópii vyhotovených v stredoveku sú minimálne. Dokonca  sú tam navyše aj niektoré žalmy, ktoré v Knihe žalmov chýbajú. Je to dôkaz, že biblické texty sú naozaj staré a neboli vymyslené niekedy neskôr. Predpokladá sa, že kumranskú komunitu tvorilo spoločenstvo esejcov, ktorí ako „synovia svetla“ sa oddelili od bezbožnej židovskej spoločnosti ostatných židov. Esejci (odvodené od aramejského chasajja – spoločenstvo zbožných) písomnosti skryli v jaskyniach v Kumráne zrejme pri náhlom úteku pred Rímanmi. Grécky Žid Filón Alexandrijský sa zmieňuje o počte esejcov – 4000 mužov, ktorí žili vo viacerých judských mestách a dedinách. Seba pokladali sa „synov svetla“ a ostatných za „synov tmy“. V niečom sa asketické esejské učenie a kresťanstvo podobajú. Svojím asketickým a zbožným životom Ján Krstiteľ priam navádza na myšlienku, že bol esejec. Bol bratrancom Ježiša Krista po matke, hlásal skorý príchod Mesiáša, ktorého nakoniec aj spoznal a krstil v rieke Jordán. Ježiš Kristus sa však zo spoločenstva esejcov vyčlenil a porušoval (relativizoval) mnohé striktné pravidlá, ktorým sa esejci podriaďovali. Kresťanstvo teda nie je odnožou učenia esejcov, aj keď viacerí z nich sa k Ježišovi pridali, prijali jeho učenie a stali sa kresťanmi.

  Predpokladám, že predkovia esejcov boli árijci a aj rodová línia smerujúca k matke Ježiša Márii bola árijskou, aj keď samozrejme mužský chromozóm Y bol sformovaný Duchom Svätým pri nepoškvrnenom počatí Ježiša Krista. Ježiš svojou smrťou na kríži, preliatou krvou, zmŕtvychvstaním a vystúpením na nebesia vytvoril skrz seba duchovný most medzi Nebom a Zemou, medzi dušou človeka a Bohom. Mocou tohto premostenia došlo zároveň k zvrhnutiu Satana a jeho démonov z nebeských sfér na Zem – do pozemských sfér v ezoterike vnímaných ako astrálna sféra. Ľuďom sa tak sťažil prístup k svetlým bytostiam – anjelom, ale zároveň uľahčil k samotnému Ježišovi Kristovi.

  Keď som mal dvakrát v živote pri aktívnom plnom vedomí silný osobný zážitok stretnutia s Ježišom Kristom tvárou v tvár, prekvapila má jeho nádherná tvár podobná zobrazeniam podľa Turínskeho plátna a jeho blankytno-modré oči s nežným pohľadom. Počas niekoľkých dní sa pritom diali priam neuveriteľné veci. Nič krajšie som doteraz nezažil. Začal som pátrať po svedectvách iných, a zistil som, že aj im sa Ježiš Kristus zjavoval v takejto árijskej podobe. Samozrejme, takto zrieť a počuť Ježiša Krista je možné iba duchovným zrakom a sluchom.

  Slovanskí bohovia začali ustupovať do úzadia, strácal sa kontakt s nimi, menili sa na mýtické postavy, no kontakt s démonickými bytosťami sa uľahčil, lebo zahltili astrálnu sféru. V prvých storočiach sa pravé kresťanstvo aj napriek veľkému prenasledovaniu, mučeniu a vraždeniu kresťanov veľmi rýchlo šírilo. Kresťania vyvárali spoločenstvá, v ktorých žili doslova tak, ako kedysi starí Slovania. Zdalo sa, že znovu nastupuje zlatá éra ľudstva. Keď sa mocným vládcom nedarilo vzmáhajúce sa kresťanstvo zastaviť, rozhodli sa z neho urobiť Milánskym ediktom z roku 313 štátne náboženstvo, následne ho zdeformovať, aby sa z neho stal ideologický nástroj ich moci. Rímska moc, ktorú postupne na seba preberalo pápežstvo a mocní králi a cisári, bola pokračovaním zaniknutej Rímskej ríše. Jej neraz násilné šírenie do ostaného sveta, a teda aj na územia Slovanov, je zodpovedné za spôsobené zlá, nie však samotné učenie Ježiša Krista. Tieto dve veci je potrebné veľmi striktne rozlišovať, lebo tí, čo sa klaňajú démonovi moci a bohatstva, nakoniec za nimi spôsobené zlá obviňujú iných – nevinných. Mocichtiví, podlí a zlí ľudia dokážu všetko zneužiť, pošpiniť, zdeformovať a využiť, dokonca aj samotné Slovo Boha.

  Pôvodné kresťanstvo sa šírilo na slovanské územia dávno pred príchodom Cyrila a Metóda. Mnohé mocné slovenské kniežatá, vrátane Rastislava a Svätopluka si ctili ranné pôvodné kresťanstvo. Až do začiatku 14. storočia bolo Uhorsko byzantského obradu. Slovenské kniežatá dlho odolávali náporom z Ríma, nakoniec však podľahli v bitkách proti vojskám Karola Róberta z Anjou – pápeženca a prvého neslovenského kráľa na uhorskom tróne. Odbojné slovenské kniežatá viedol vtedy Matúš Čák a košickí Omodejovci. Pamätná je hlavne osudná bitka 15. júna 1312 pri Rozhanovciach, v ktorej Omodejovci podľahli. Postupne sa s šírením moci Ríma na území Uhorska začali uvaľovať na ľudí dane a poplatky a formovalo sa nevoľníctvo.

  Na susediacej s Uhorskom Kyjevskej Rusi, ktorá čulo obchodovala s Byzanciou, oficiálne prijali kresťanstvo za vlády kniežaťa Vladimíra v roku 988. Vladimír si uvedomoval, že starí slovanskí bohovia už nezaberajú, a tak sa rozhodol upevniť svoju ríšu proti nepriateľom na kresťanských základoch. Šíri sa podlá fáma, že pri krstení Rusi došlo k vyvraždeniu 9 miliónov obyvateľov z celkového počtu 13 miliónov aj s pomocou vtedy ešte neexistujúcich križiakov, pričom nažive zostali len starci a deti. Takto sa predsa moc ríše v boji proti vonkajším nepriateľom (Chazarom, Pečenehom, Polovcom, …) nebuduje! Účelom tejto podlej lži, ktorá nemá žiadnu logiku, je ďalší nehorázny útok na kresťanov a vrážanie klina medzi Slovanov. Kyjevská Rus susedila na východe s obrovskou ríšou, ktorá sa nazývala Veľká Tartária a ktorej prevažnú časť obývali Slovania, hlavne v západnej časti, ktorá sa niekedy označuje aj ako Moskovia. V trinástom storočí sa Kyjevská Rus rozpadla na viaceré kniežatstvá a tie sa dostali do istej závislosti a pod nadvládu Veľkej Tartárie. V dejinách sa píše, že išlo o takmer 300 ročné tatársko-mongolské jarmo, čo je nezmysel, lebo  ak by sa jednalo o vpád Tatárov a Mongolov, určite by po sebe za tak dlhú dobu zanechali genetické stopy. Po tých však na Rusi nie je ani chýru ani slychu. Nezmyslom je aj to, že vpadli do Uhorska, lebo takisto po sebe nezanechali žiadnych genetických potomkov. Nešlo teda o Tatárov, ale Slovanov-Tartarov, ktorí prišli na pomoc slovenským kniežatám v boji proti šíreniu rímskej cirkevnej moci templármi, johanitmi a nemeckými rytiermi na čele s ich bábkou – uhorským kráľom Belom IV, ktorého slovenské kniežatá s Tartarmi v bojoch prebiehajúcich v rokoch 1241-1242 zahnali až na územie Dalmácie. Tartari tu ako záruku nechali vojenské družiny a zrejme predstavujú poslednú vlnu Slovanov, ktorí prišli na naše územie.

  Aj v súčasnosti sa na nás valí zlo zo Západu. Preto nesmieme dovoliť, aby medzi nás Slovanov, teda medzi kresťanov a vyznávačov slovanskej védickej kultúry bol vrazený ďalší klin rozbrojov. A čo je pozoruhodné, pôsobí tu akési zlo, ktoré bráni tak jedným ako aj druhým nadviazať bezprostredný osobný vzťah s Bohom – Ježišom Kristom, ktorý je tým Synom Božím (Slovom), ktorého kedysi starí Slovania vnímali a uctievali ako Svaroga. Prečo sa utiekajú k akýmsi Vyšným Silám či ezoterike, okultizmu, mystike, mágii, vešteniu a obchádzajú samotného Boha – Ježiša Krista, ktorý udeľuje dary svojho Ducha Svätého – dar poznania, múdrosti, prorokovania, hovorenia v jazykoch, rozlišovania duchov, liečiteľstva? O tieto dary sa však človek nesnaží a neusiluje, ale sú mu zverené od Boha ako jeho milosť v prípade, že človek dosiahne vysokú duchovnú zrelosť. U kresťanov, ale aj stúpencov slovanskej védickej múdrosti by malo ísť o rozvoj tých najvyšších duchovných cností – lásky človeka k človeku, čistoty a dobroty ľudského srdca, šľachetnosti, odvahy, statočnosti, duchovnej slobody, a hlavne tvorivého potenciálu, aby človek nakoniec predložil Bohu bohatú úrodu svojej duše, keď príde do príbytku, ktorý mu Boh nachystal. Ježiš Kristus sa nenachádza v chrámoch, ale prostredníctvom svojho Ducha Svätého v srdci každého z nás. Je ako slnko, ktoré vysiela svoje lúče ku každému, ale nie každý ich prijíma, lebo okno do svojho srdca (duše) má zatemnené. Ak však človek nemá zastretý duchovný zrak a sluch, nemôže neregistrovať, že Boh sa k nemu neustále prihovára. Buď ho priamo vníma vo svojom vedomí (svedomí – najhlbšej intimite svojho vnútra) alebo si pozorne všíma životné situácie a okolnosti, ktoré pred neho Boh predkladá pri neustálom vedomom a podvedomom dialógu (motlidbe). Veď Ježiš nenadarmo povedal: „blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. A je to skutočne tak.

  Nemám obavu o to, že sa nám nepodarí spoznať pravdivé dejiny ľudstva a odhaliť dominantnú úlohu Slovanov Árijcov v nej. Veď napriek všetkému sa zachovalo veľa materiálu ako Nestorova kronika, staré indické eposy, Velesova kniha, 640 mýtov, legiend a rozprávok, ktoré zozbieral Alexander Nikolajevič Afanasiev a iné. A takisto veda – genetika a archeológia je na našej strane. Prinesie ešte nejedno prekvapenie. Sláva nás Slovanov sa znovu k nám prinavracia a Rusko, z územia ktorého sa árijská civilizácia rozšírila do celého sveta sa znovu stáva centrom civilizácie a jej budúceho rozkvetu. Slová Ľudovíta Štúra o význame Ruska sú aj v súčasnosti nanajvýš aktuálne:

  Ruku na srdce, bratia, a odpovedzte: nebolo to práve Rusko, ktoré v našej smutnej minulosti svietilo ako maják v hlbokej noci nášho života? Nebolo to Rusko, ktoré oživilo naše nádeje, povzbudilo našu odvahu, vzkriesilo takmer vyhasnutú chuť do života? …. Tento národ je verným obrazom našej duše a vo veľkých dejinách mal najviac príležitostí odhaliť svoje vnútro. Takémuto hegemónovi sa môžu slovanské kmene zveriť bez obáv“.

  Slávme slávne slávu Slávov slávnych!

  Ing. Peter Kohút, CSc.

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Johnson a Merkelová: Nie je vhodný čas na návrat Ruska do G7

  Berlín 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/DPA-Bernd Von Jutrczenka)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a britský premiér Boris Johnson si nemyslia, že je vhodný čas na návrat Ruska do skupiny G7. Obaja lídri to vyhlásili v stredu počas spoločnej tlačovej konferencie v Berlíne. Informovala o tom agentúra DPA Merkelová pripustila, že z…

  Putin pricestoval na pracovnú návštevu Fínska

  Helsinki 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Lehtikuva-Antti Aimo-Koivisto, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu na jednodňovú pracovnú návštevu Fínska na pozvanie svojho fínskeho náprotivku Sauliho Niinistöa Putin dorazil do Helsínk o hodinu neskôr, ako bolo pôvodne naplánované. Jeho návšteva sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení. Ako informovala…

  Fico: Socializmus s ľudskou tvárou mohol priniesť fantastické výsledky

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Ak by sa podarilo realizovať myšlienky "socializmu s ľudskou tvárou" a Alexandrovi Dubčekovi naplniť ciele reformného procesu Pražskej jari, Slovensko, respektíve Československo, by bolo v súčasnosti podstatne ďalej, ako je dnes Rakúsko. Skonštatoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico pri príležitosti 51. výročia…

  Babiš sa opäť odvolal proti rozhodnutiu úradu o jeho konflikte záujmov

  Praha 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš sa opäť odvolal proti verdiktu úradu v stredočeskom meste Černošice, ktorý sa zaoberal podozrením z premiérovho konfliktu záujmov. Úrad v kauze rozhodol už začiatkom augusta a Babiš mal 15 dní na odvolanie. Informoval o…

  Pápež dovolil chorému dievčatku pobehovať po pódiu, ľudí to potešilo

  Vatikán 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Dav prítomných ľudí to potešilo, napísala tlačová agentúra Reuters Dievča, oblečené v ružovom tričku s nápisom "Love", vykĺzlo matke…

  SaS, OĽaNO aj Za slušné Slovensko ohlásili verejné zhromaždenie na Nám. SNP na výročie vraždy Kuciaka. Prišli všetci naraz, úrad nevie určiť, kto bol skôr

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej 21. februára 2020 dnes ohlásili na Námestie SNP v Bratislave verejné zhromaždenia tri subjekty. A to strana Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a fyzická osoba z iniciatívy Za…

  Francúzsky diplomat: Brexit bez dohody je najpravdepodobnejšou možnosťou

  Paríž 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Vystúpenie Británie z Európskej únie bez dohody už na konci októbra je momentálne najpravdepodobnejším scenárom budúceho vývoja. Pre agentúru AP to v stredu uviedol nemenovaný francúzsky diplomat Brusel bude podľa diplomata aj naďalej pokračovať v rokovaniach s britským premiérom Borisom Johnsonom, avšak zároveň…

  Bolsonaro: Za požiarmi amazonského pralesa môžu stáť neziskové organizácie

  Sao Paulo 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu vyhlásil, že za lesnými požiarmi v Brazílii by mohli stáť neziskové organizácie. Informovala o tom agentúra DPA Bolsonaro povedal, že požiare môžu súvisieť "kriminálnymi činmi" neziskových organizácií, ktoré chcú šíriť obraz ničeného amazonského pralesa po tom,…

  Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SR

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si nevie predstaviť Štefana Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Počet prihlásených kanidátov na post predsedu považuje za "primeraný". Novinárom to povedal v stredu po rokovaní vlády Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady,…

  Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý v stredu schválila vláda. Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3…

  Čína je pripravená rozširovať spoluprácu s Ruskom proti Američanom

  Peking 21. augusta 2019 (HSP/RIA/Foto:TASR/AP-Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Peking je pripravený rozširovať spoluprácu s Ruskom v boji proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny a Ruska zo strany iných krajín. Informáciu uviedol oficiálny predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí Jen Shuan. Čínski a ruskí predstavitelia potvrdili, že…

  Fico sa k voľbám postaví tak, aby ich Smer-SD vyhral, nemusí byť jednotkou na kandidátke

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván, SITA-Diana Černáková)   Smer-SD sa dnes nezaoberá kandidačnou listinou. Takto reagoval predseda Smeru-SD Robert Fico na otázky týkajúce sa premiéra a podpredsedu strany Petra Pellegriniho, o ktorom sa hovorí, že by mohol stranu opustiť a že žiada "čistú kandidačnú listinu" vrátane…

  Merkelová sa pýtala Čaputovej na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy

  Berlín/Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Čaputová sa v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Okrem situácie na slovenskej politickej scéne sa Merkelová zaujímala aj o vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čaputová jej podľa svojich slov povedala, že vyšetrovanie je nezávislé…

  V Rusku vrazil vrtuľník do elektrického vedenia a spadol do rieky, pilot neprežil

  Moskva 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Gareth Fuller)   Na severozápade Ruska narazil v stredu do elektrického vedenia vrtuľník, ktorý sa zrútil do rieky. Na palube stroja boli dvaja ľudia, o život prišiel pilot, informovala agentúra TASS "Vrtuľník narazil do elektrického vedenia v blízkosti obce Sojvolovskaja v okrese mesta Čerepovec vo Vologodskej…

  Pellegrini k účelovému vyťahovanie časti dôkazov: Podľa čoho vyberá konkrétna redaktorka slovnú exhibíciu nejakého pána s čiernovlasou dámou?

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, TASR-Jaroslav Novák, SITA-Diana Černáková, TASR-Dušan Hein)   Predseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini vyvrátil, že je na odchode zo Smeru-SD. "Ja som podpredsedom Smeru a je mojou povinnosťou, aby som urobil všetko pre to, aby strana, ktorá prezentuje politiku sociálnej…

  Väzby nepustia? Odborné posudky a analýzy bude pre Čaputovú odteraz pripravovať priateľka Trubana

  Bratislava 21. augusta 2019 (HSP/Foto:Facebook)   Denník N dnes stručne informoval , že novou zamestnankyňou v Prezidentskom paláci sa stala Adela Zábražná, ktorá je zároveň priateľkou lídra PS Michala Trubana  „Má na starosti prípravu odborných posudkov, analýz a stanovísk, ako aj tvorbu komplexných informačných materiálov pre pani prezidentku,“ povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec.…

  Teroristi v Idlibe ustupujú, Sýrčania ostreľovali Turkov

  Idlib 21. augusta 2019 (HSP/In24/Foto:TASR/AP-Joint Staff Office of Defense Ministry of Japan)   Ruské letectvo kraľuje nad Idlibom a Hamou. Teroristi v Idlibe začali opúšťať oblasti Han Seihun, na pozície teroristov niekoľkokrát zaútočilo ruské letectvo a sýrske delostrelectvo. Teroristi utrpeli vysoké straty a obávajú sa aj útoku sýrskych Tigrov, ktorí…

  Ohrozí sucho českú ekonomiku? Vedci majú odpoveď

  Praha 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Sergey Malgavko)   Vedci dnes na tlačovej konferencii predstavili v Prahe dva scenáre vplyvov sucha na českú ekonomiku. Sucho, ktoré neustále sužuje Českú republiku, by mohlo mať vplyv na pokles českého HDP, a to až o 1,6 percenta. Podľa vedcov z Centra pre vodu, pôdu a…

  TopDesat

  Toto jedlo je pohladením pre dušu. Jednoducho perfektné!

  0

  Pokiaľ ide o jedlo, chuť je len jednou časťou hry ... nikto nepovedal, že by jedlo nemalo aj dobre vyzerať. Niekedy je to krása prírody a inokedy je to precízna práca majstra šéfkuchára, ale existuje veľa prípadov, keď jedlo vyzerá príliš dobre na to, aby si ho zjedol. Takéto prípady nájdeš…

  Prvý vertikálny les v Afrike obohatí púšť o výdatnú zeleň

  0

  Egyptská púšť bude už onedlho hostiteľom prvého vertikálneho lesa na africkom kontinente. Budovy pokryté stromami obohatia miestnym obyvateľom život a tento les sa stane unikátom. Taliansky architekt a urbanista Stefano Boeri predstavil návrhy troch budov pokrytých stromami a rastlinami absorbujúcimi znečistenie v novom administratívnom hlavnom meste Egypta, ktoré je vo…

  Top 10 menej známych, ale skvelých seriálov na službe Netflix

  0

  Netflix, to nie je len Stranger Things či The Crown. Streamovací gigant má vo svojom portfóliu aj menej nápadne, no stále kvalitné seriály. Pozreli sme sa na top 10 z nich. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=DvHJtez2IlY[/embed] 10) The OA

  Príroda nám znova ukázala svoju obrovskú silu

  0

  Príroda nám vie niekedy dať poriadne zabrať. Tieto fotografie nám ukážu, aká silná je príroda a čo všetko dokáže napáchať. Svoju silu nám môže ukázať rôznymi spôsobmi. Či už je to búrka alebo hurikán, prípadne rastlina, ktorá dokáže vyrásť aj cez betón, príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Tak ako nám dokáže…

  10 "zbytočných" častí tela, bez ktorých dokážeme prežiť

  0

  Vedeli si o tom, že máš niekoľko častí tela, ktoré k životu naozaj nepotrebuješ? Niektoré boli užitočné iba v detstve; iné sú skutočne nadbytočné a niektoré sú tu len na to, aby spôsobovali nepríjemnosti. Evolúcia trvá "pár" rokov a teda chvíľu potrvá, kým sa náš dizajn upgradeuje. To znamená, že ešte aj dnes máme…

  Príbeh pouličného umelca s menom Banksy, ktorému chcú ľudia platiť v miliónoch

  0

  Len málo ľudí vo svete si získava celosvetové uznanie. Jednou z týchto výnimiek je Banksy, anonymný umelec z Anglicka, ktorého práca siaha ďalej ako za obyčajný obraz ulice. Všeobecne sa uznáva, že osoba, ktorá sa narodila pod pseudonymom Banksy, sa narodila v roku 1974 v anglickom meste Bristol. Na začiatku svojej kariéry bol pouličný…

  Vo svete IT

  Poznáme oficiálny dátum predstavenie zariadení Redmi Note 8 a Note 8 Pro. Tento deň si zaznačte v kalendári!

  0

  Spoločnosť Xiaomi naplánovala na 29. augusta naozaj veľkú konferenciu, kedy predstaví hneď niekoľko zásadných noviniek. Pod záštitou spoločnosti Redmi nám totižto budú predstavené nie len úplne prvé inteligentné Redmi TV, ale aj nová dvojica dostupných smartfónov Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro. Dátum predstavenia nových smartfónov bol odhalený…

  HarmonyOS podľa analytikov by v budúcom roku mohol mať trhový podiel 2 percent. V Číne 5 percent

  0

  Operačný systém HarmonyOS, ktorý bol predstavený pred niekoľkými dňami spoločnosťou Huawei je stále viac a  viac spomínaný. Dôvodom prečo tomu tak je, je stále neutíchajúci konflikt medzi Čínou a USA, kde Huawei je „rukojemníkom“ Američanov. HarmonyOS je otvoreným operačným systémom, ktorý je vyvíjaný pre širokú škálu zariadení – od chytrých…

  CEO Huawei: „Do roku 2021 bude spoločnosť nezávislá od amerických technológií…“

  0

  V  priebehu včerajšieho dňa americká vláda predĺžila čínskemu technologickému gigantovi licenciu umožňujúcu spolupracovať s americkými spoločnosťami o ďalších 90-dní so slovami, že tak chce poskytnúť viac času zákazníkom spoločnosti na prechod ku konkurencií. CEO spoločnosti Ren Zhengfei reagoval na predĺženie licencií krátko na to. Na tému upozorňuje portál reuters.com. Zakladateľ…

  Obrovská systémová chyba v biometrii zariadení zapríčinila únik 28 miliónov hesiel

  0

  Dobré správy sú, že od stredajšieho rána bola chyba odstránená. Čo už nie je až tak pozitívne, že túto službu Suprema využívalo 1.5 milióna užívateľov po celom svete. Poškodení používatelia sa nemajú po úniku ako brániť – heslá sa dajú zmeniť, ale odtlačky prstov už nie. Bezpečnostný tím výskumníkov vďaka…

  Samsung Note 10+ vs iPhone XS Max vs Huawei P30 Pro: Ktorý robí najlepšie fotografie v praxi?

  0

  Pri kúpe nového smartfónu dôležitú úlohu zohráva kvalita  vyhotovených fotografií, obzvlášť pri vlajkových lodiach. Nižšie sme si pre Vás pripravili vďaka známemu Youtuberovi porovnanie kvality fotografií vyhotovených súčasnými vlajkovými smartfónmi spoločností Samsung, Apple a  Huawei (pozn. redakcie: spoločnosť Apple ku dnešnému dňu nepredstavila tohtoročnú vlajkovú loď). Samsung Note 10+ vs…

  NASA plánuje poslať ďalšie dve misie na Mars pre vzorky povrchu

  0

  Jeden z  najväčších vedeckých úspechov misie Apollo v roku 1969 bolo získanie vzoriek Mesiaca, ktoré boli prinesené späť na Zem na preskúmanie. Dokonca aj dnes, o 50 rokov neskôr, vedú tieto vedecké vzorky k vedeckým objavom. NASA dúfa, že sa tento úspech zopakuje misiou roveru Mars 2020, ktorej cieľom je…

  TopSpeed

  Nové najrýchlejšie kombi je tu! Audi RS6 dá 100 km/h za 3,6 s

  4

  Audi RS6 je jednoducho ikonou. Rýchlo si vybudovalo povesť a stalo sa z neho najrýchlejšie kombi. Každou generáciou sa zväčšovala fanúšikovská základňa výkonného kombi. A s novým dizajnovým jazykom Audi, ktorý bol použitý na novej A6 sme si iba mastili ruky, že ako budú vyzerať výkonné verzie. Žiaľ S6 pomerne sklamala…

  Odľahčený Hyundai i30 N príde ako 600-kusová séria

  0

  A je to tu, Hyundai loví náročných zákazníkov rovnakou taktikou ako nemeckí výrobcovia – limitovanými edíciami svojich športových verzií. Automobilka definitívne potvrdila príchod špeciálnej edície modelu i30 N. Odľahčený Hyundai i30 N zatiaľ označuje ako Project C, už na jeseň sa však môžeme tešiť na jeho sériovú podobu. Exkluzivitu mu zabezpečí aj…

  Tak predsa, preteky automobilov na Pezinskej Babe budú

  1

  Preteky automobilov do vrchu najbližšie k hlavnému mestu v tomto roku pôvodný organizátor zrušil a zdalo sa, že legendárna trať s vynikajúcim zázemím, ktorá bola v minulosti mnohokrát zaradená aj do seriálu európskych majstrovstiev, ostane v roku 2019 opustená. Našiel sa však „náhradný“ organizátor aj termín a vyzerá to tak, že…

  Solárna cesta nevydržala, zničili ju autá aj krupobitie

  3

  Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nedá mnohým ekológom spávať. Týka sa to aj solárnych článkov, ktoré dokážu zo slnečnej energie vyrobiť dosť energie na to, aby pokryli skromnejšie energetické nároky potrebné povedzme na nočné osvetlenie dediny.Francúzi sa preto rozhodli pre experiment s cestou pokrytou solárnymi článkami. Solárna cesta však nevydržala…

  Tento týždeň testujeme: Renault Talisman Blue dCi 200 EDC

  15

  Tento týždeň v redakcii testujeme Renault Talisman Blue dCi 200 EDC vo výbave Initiale Paris. Inými slovami absolútny vrchol cenníka modelu Talisman s úplne novým naftovým štvorvalcom 2.0 dCi naladeným na 147 kW (200 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Fiat Tipo skončí. Nahradí ho SUV

  9

  Prvá generácia hatchbacku Fiat Tipo z roku 1988 bola bestsellerom ovenčeným dokonca titulom Auto roka 1989, jeho druhé vydanie z roku 2015 však už také terno nie je. Narodilo sa totiž do doby, ktorej vládnu SUV a klasické modely skôr zápasia s odlivom zákazníkov. Talianska automobilka sa tak chystá k…

  KAMzaKRÁSOU

  TOP joga videá, ktoré ti kompletne vyformujú postavu

  1

  Cvičenie jogy má nepochybne svoje výhody. Okrem toho, že dokáže upokojiť myseľ, redukovať stres a odohnať depresiu či úzkosti, dostane vás aj do kondičky. Vaše telo bude po pravidelnom praktizovaní tohto cvičenia ohybnejšie, pevnejšie a celkovo krajšie a dokonca pre to nemusíte vôbec nikam chodiť. TOP joga videa možno vyžadujú disciplínu, no…

  Najškaredšie psy na svete: Príroda dokáže niekedy skutočne pobaviť!

  3

  Niekedy to nie je len o kráse. Niekedy dokáže príroda zaúradovať a vytvoriť dokonalo nedokonalé dielo, ktoré síce pobaví, ale aj zamrzí. Určite ste už počuli o súťažiach, v ktorých sa bojuje o titul najkrajšieho psa. Ale počuli ste už aj o súťaží, kde sa bojovalo o titul najškaredšieho psa? Áno, jedna takáto sa vo svete konala,…

  Sebarozvoj s koučkou: Ako na negatívne hlasy zvnútra nás samých?

  0

  Niekedy sa odohrá to, že väčšmi veríme príbehu, ktorý sme si sami vytvorili a zameníme realitu za obsah našich myšlienok. Klasickým príkladom sú negatívne sebahodnotenia v zmysle: „Som k ničomu“, „Nikto ma nemá rád,” „Nezaslúžim si šťastie”…  Ako na negatívne hlasy, ktoré nás samých dokážu takpovediac ohlušiť a oklamať?

  Nebezpečné pľuzgiere na tele: Pozor, môže ísť o autoimunitné ochorenie!

  1

  Viete, čo je pemfigus? Za týmto pomerne neznámym pojmom sa ukrýva jedno zákerné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje najmä pokožku a sliznice ľudského tela. Známych je viacero foriem tejto choroby, ktoré sa líšia priebehom, pričom v najzávažnejších prípadoch je nevyhnutná i hospitalizácia. Toto ochorenie môžu sprevádzať mnohé komplikácie a dokonca môže…

  Ako pripraviť dieťa na začiatok školy? Prváčikov čakajú veľké zmeny

  1

  Už zanedlho sa školské lavice sa opäť zaplnia. Deti, pre ktoré bude nový školských rok zároveň ich prvým, čaká neznáme prostredie aj ľudia. V podstate ide o výraznú zmenu v ich životoch, čo však netreba dramatizovať, ale ani brať na ľahkú váhu. Ako pripraviť dieťa na začiatok školy?

  Sexy svadobné šaty pre moletky, ktoré ti vyrazia dych! Sú to tie pravé?

  4

  Aj keď máte pár kíl navyše nemali by ste sa hanbiť obliecť si svadobné šaty svojich snov. Od čistého saténu až po veľa čipky nájdete v galérii nižšie šaty, ktoré vám pomôžu cítiť sa pohodlne a sebaisto vo svoj veľký svadobný deň! Musíte prijať tvar svojej postavy a zobrať si príklad z plus-size modeliek,…

  Svetlo sveta

  Vláda schválila nový zákon o finančnej podpore cirkví a spoločností

  0

  Nový spôsob financovania registrovaných cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Rozširuje takisto možnosti použitia štátneho príspevku. Vyplýva to z nového zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v stredu schválila vláda.  Novela, vychádzajúca zo záväzku v Programovom vyhlásení…

  Dnes slávime

  0

  Pápež sv. Pius X sa stal prvým pápežom 20. storočia. Na pápežský stolec nastúpil v roku 1903 a zomrel o 11 rokov neskôr vo vojnovom roku 1914. Narodil sa v roku 1835 blízko Benátok do rodiny s ôsmimi deťmi. Jeho občianske meno bolo – Giuseppe Melchiorre Sarto. Vyrastal vo veľmi…

  Mel Gibson pripravuje film o vzkriesení Krista

  0

  Americky herec a režisér Mel Gibson, ktorý pred dvanástimi rokmi prišiel s filmom Ukrižovanie Krista, oznámil, že príde do kín film, ktorý bude jeho pokračovaním pod názvom – Vzkriesenie Krista. Pri filme Ukrižovanie Krista Mel Gibson navštívil v kláštore aj vtedy ešte žijúcu vizionárku z Fatimy sestru Luciu. Tá mala…

  Medžugorie navšívi ročne 3 milióny pútnikov

  0

  Marianské pútnicke mesto v Bosne a Hercegovine – Medžugorie, podľa poľského arcibiskupa Henryka Hosera, ročne navštívi približne 3 milióny pútnikov. Arcibiskup Hoser je vymenovaný pápežom Františkom za osobitného spolnomocnenca pre Medžugorie. Podľa údajov väčšina pútnikov pochádza zo samotnej Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a ostatných balkánskych krajín, potom nasleduje Poľsko a…

  Biskup Haľko v kázni odmietol reči o status quo pri ochrane života

  0

  Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie. Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nei až…

  Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

  0

  Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod…

  Armádny Magazín

  Rusko premiestnilo strategické bombardéry Tu-160 bližšie k hraniciam s USA

  0

  Ministerstvo obrany RF vydalo prehlásenie, podľa ktorého dva ruské strategické bombardéry Tupolev Tu-160 uskutočnili prelet bez medzipristátia na letisko Anadyr na Čukotke. Je to jedno z najbližšie položených letísk RF k hraniciam USA, vzdialenosť k najbližšiemu bodu hraníc je približne 600 km. V správe z

  České ministerstvo reaguje na neúspešné vojskové skúšky bojového vozidla Perun

  0

  České ministerstvo obrany odmieta interpretáciu spoločnosti SVOS k vojskovým skúškam bojového vozidla špeciálnych síl Perun, ktoré skončili s nevyhovujúcim výsledkom. Aj napriek ústretovému kroku zo strany velenia Armády, spočívajúcom v predĺžení termínu vojskových skúšok, výrobca bohužiaľ nedokázal dodať vozidlo s parametrami, ku ktorým sa pís

  Bezpilotná Berta bude vybavená prúdovým motorom

  0

  Bezpilotný systém E08M Berta navrhnutá a vyrobená spoločnosťou ENICS bude poháňaná prúdovým motorom. Dve už známe verzie mali spaľovací motor (ICE) a pulzný motor (PJE). Platforma poskytuje armáde príležitosť na montáž rôznych druhov užitočného zaťaženia: televízne kamery / fotografické kamery, infračervené snímače, rohové reflektory, Lunebergove

  Talianske stíhacie letectvo používa ľahké M-346FA pre výcvik svojích pilotov

  0

  Talianski stíhací piloti lietajú na ľahkých stíhačkách pre výcvik pilotov lietadiel 4 a 5 generácie,säčasťou talianskej výzbroje sa stalo 6 ľahkých lietadiel spoločnosti Alenia Aermacchi M-346FA (Fighter Attack). Toto lietadlo predstavuje novú variantu výcvikovo- tréningových dvojmotorových cvičných prúdových lietadiel M-346Master. Detaily kontraktu Ta

  Ruský výrobca zbraní začne v roku 2020 s výrobou granátometov AGS-30

  0

    MOSKVA, 20. augusta / TASS /. Závod Tula Arms (súčasť spoločnosti Precision Systems Company v rámci štátnej hi-tech korporácie Rostec) začína v roku 2020 s výrobou automatických odpaľovačov granátov AGS-30. V druhom štvrťroku 2019 podnikové technické služby spustili technologické prípravy na zabezpečenie výroby automatického odpaľovača granátov AGS-30 v

  Turecko kupuje staršie americké vrtuľníky Boeing CH-47F Chinook

  0

  Aj keď Američania vylúčili kvôli tureckej kúpe ruských systémov PVO S-400 Turkov z programu F-35 (Američania už ukončili výcvik tureckých pilotov v USA) a odmietli Turkom dodať najnovšiu americkú stíhačku F-35, v iných oblastiach americké zbrojárske firmy s Turkami úzko spolupracujú. Americký prezident Donald Trump sa k problému nedodania amerických

  Tvoja Svadba

  Dokonalá svadobná torta: Čo urobiť, aby zostala krásna po celý večer?

  0

  Častejšie ako by ste si mysleli sa stávajú tortové nehody, jednoducho, niekedy sa aj profesionál sekne, niekedy kladieme dôraz na iné veci, niekedy nevieme, na čo upozorniť a na čo sa pýtať. Dokonalá svadobná torta je ale dôležitou súčasťou svadobného dňa. Ak chcete, aby vám ostala v jednom kuse, je dôležité dodržať…

  Typy svadobných kabeliek a inšpirácie na výrobu originálnej kabelky

  0

  Prednedávnom sme vám ponúkli článok o veciach, ktoré na svadbu vlastne nepotrebujete, ale veľmi, veľmi ich chcete. Sú to drobnosti, ktoré robia ženy o kúsok šťastnejšie, drobnosti, ktoré možno nikto neuvidí, ale my vieme, že ich máme a robí nám to radosť. Svadobná kabelka do tejto kategórie určite patrí. Typy svadobných kabeliek - z…

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Tvoje Zdravie

  Najčastejšie príčiny vzniku kurieho oka: Prečo sa neoplatí liečbu zanedbávať?

  0

  Kurie oká predstavujú pomerne častý a zároveň i nepríjemný kožný zdravotný problém, ktorý trápi mnohých. Často vznikajú v oblasti nôh a neraz k ich rozvoju prispieva i človek sám. Hoci nijak zvlášť neohrozujú zdravotný stav pacienta, ich liečba by sa nemala podceňovať. Odstránenie tohto malého zdravotného a v podstate i…

  Viete, ako používať ricínový olej? Z toľkých možností budete nadšení!

  0

  Ricínový olej môžete v prvom rade používať ako pleťový či telový olej. Poradí si aj s veľmi suchou pokožkou tela a tváre. Napomáha totiž obnoviť prirodzenú hydratáciu pokožky a taktiež podporuje regeneráciu kožných buniek. Ocení ho aj starnúca pleť, pretože pomáha predchádzať tvorbe vrások. Po ricínovom oleji však môžete siahnuť…

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.