• Peter Kohút

  Byť pravoverným kresťanom mi nebráni byť aj hrdým Slovanom. Prečo Slovania na čele s Ruskom sú predurčení zachrániť civilizáciu?

  Publikované 29.01. 2019 o 17:10 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Čitatelia HS, ktorí sledujú moje články, si zaiste všimli, že sa hrdo hlásim k pravému kresťanstvu, národnej hrdosti a myšlienke slovanskej vzájomnosti. Preto všetkých tých, ktorých tento môj postoj dráždi a majú zlomyseľnú potrebu urážať, prosím, aby si ušetrili svoj čas a nepokračovali v čítaní, lebo článok je rozsiahly, aj keď v skutočnosti dosť krátky na to, aby zachytil všetky aspekty, ktorými argumentujem svoj svetonázorový postoj. Každý človek, ktorého ženie neuhasiteľná túžba poznať Pravdu nášho bytia, pátra, hľadá a formuje svoj vzťah k okolitému svetu a spoločnosti, v ktorej žije. Hľadá svoje pevné zakotvenie, ktoré sa nakoniec stáva jeho presvedčením. Takouto cestou kráčam aj ja. Svoje poznatky o hmotnom vesmíre a fyzikálne dôsledky objaveného princípu jednoty publikujem vo svojich vedeckých a filozofických článkoch, hlavne v zahraničí. Na publikovanie svojich názorov na spoločnosť a politiku nachádzam priestor na HS. Vždy ma ženie túžba ísť až na samotný koreň veci. To znamená aj na koreň poznania toho, aké sú hybné sily spoločenského vývoja a civilizačného smerovania. Preštudoval som všetky najväčšie náboženské, ale aj filozofické systémy. Kedysi ma najviac zaujala Hegelova dialektika, ktorá sleduje civilizačné napredovanie ako vývoj absolútneho ducha na jeho ceste k stále vyšším úrovniam spoločenského sebauvedomenia. Fascinuje ma aj geniálne dielo Ľudovíta Štúra „Slovanstvo a svet budúcnosti“, ktoré jasne ukazuje, že Slovania na čele s Rusmi preberú do svojich rúk kormidlo riadenia spoločenského vývoja, aby naplnili svoju misiu záchrany civilizácie a jej usmernenia na cestu ku spravodlivej spoločnosti – Kráľovstvu Božiemu na Zemi.

  Som nesmierne hrdý na svojho známeho Oskára Cvengroscha, ktorý vykonal obrovský kus záslužnej práce, zhromaždil bohatý faktografický materiál a uskutočnil svoje pozoruhodné bádania na poli poznania skutočných, avšak doteraz málo poznaných či dokonca utajovaných dejín nás Slovákov v rámci širokej rodiny Slovanov, ako aj v kontexte európskych a svetových dejín. Vydal dve rozsiahle publikácie s bohatým ilustračným materiálom „Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek“ a „Tajné dejiny Slovenov a Uhorska“. Aj keď niektoré jeho názory majú charakter hypotéz, ktoré sa môžu ukázať ako sporné, vytvoril skvelé dielo hodné nasledovníka Ľudovíta Štúra.

  To, že Slovania preberajú kormidlo riadenia civilizácie, už každý vnímavý človek cíti v povetrí, a preto prudko narastá záujem o poznanie našich dejín, aj tých predkresťanských. Žiaľ, niektorí nadšenci návratu k predkresťanskej slovanskej VIERE a védickej kultúre vo svojej horlivosti niekedy s veľkou nenávisťou útočia na kresťanov a kresťanstvo, akoby títo boli príčinou všetkého zla a bied, ktoré postretli Slovanov. Neuvedomujú si však, že takýmto postojom len ženú vodu na mlyn skutočným nepriateľom Slovanov a bielej rasy, t.j. tým, ktorí svojou mocou nad peniazmi zotročili značnú časť ľudstva a ženú ho do záhuby. To sú tí, ktorí sa klaňajú démonovi moci a bohatstva a prinášajú nám utrpenie cez ich zvrátené bezbožné ideológie, krvavé revolúcie, vojny a prevraty. Ich šialenstvo musí byť zastavené a ich moc eliminovaná. Vyšplhali sa až na vrchol pyramídy zla, za ktorým ich čaká už len pád do priepasti. Nedovoľme, aby tam strhli aj nás. Celkom prirodzene cítia v nás Slovanoch a pravých kresťanoch svoje hlavne nebezpečenstvo, a preto zúria vo svojej bezmocnosti zastaviť napredovanie Ruska.

  Kde je domovina Slovanov? Sú Slovania Árijci? Čo to znamená byť Slovanom Árijcom? Kde je pôvodná vlasť Árijcov? Sú Árijci pôvodcovia najvyspelejších civilizácií? Sú najstaršou a najpôvodnejšou ľudskou rasou? Na tieto otázky nám dáva jednoznačnú odpoveď najmodernejšia veda – genetika. Jej závery sú fascinujúce, neodškriepiteľné, búrajú mnohé doterajšie mýty a odhaľujú doteraz skryté skutočnosti a tajomstvá. Základná odpoveď je nasledujúca: Árijci vybudovali najvyspelejšie ľudské civilizácie a sú vývojovo najmladšou rasou. Nuž ale poďme pekne po poriadku.

  Vývoj ľudskej spoločnosti a jej postupné osídľovanie zemegule môžeme sledovať podľa genetických mutácií, k akým pritom postupne dochádzalo. Tie sa dajú pozorovať po ženskej línií cez mutácie mitochondriálnej haploskupiny DNA, skrátene mtDNA (prenáša sa zo žien na ženy aj mužov, ale muži ju už ďalej neprenášajú) alebo po mužskej línii cez haploskupiny, ktoré reprezentujú mutácie na čisto mužskom chromozóme Y v DNA, ktorý sa prenáša len z otca na syna. Dynamika postupujúcich mutácií sa sleduje podľa písmen abecedy od A až po Q a R. Prvé písmená prislúchajú nositeľom najstarších haploskupín, posledné najmladším. V Afrike, ktorá je najstaršou domovinou človeka sa najčastejšie vyskytujú modifikácie haploskupiny A (juhozápadná časť Afriky), B a E. Potomkovia najstarších pôvodných obyvateľov Európy sú nositeľmi modifikácií haploskupín E3b, G a hlavne  I2. Najväčšie ich zastúpenie je v Srbsku (vyše 75%), potom v Chorvátsku a Bulharsku, na Slovensku predstavujú takmer 30%. Nordická haploskupina I1 má najväčšie zastúpenie vo Švédsku, Nórsku (cca 40%) a Dánsku. Modifikácie H dominujú v strednej a južnej Indii a u cigánov. Modifikácie C3 sa vyskytujú najviac u Kazachov a Mongolov. Modifikácie J1 na Arabskom polostrove u semitov a modifikácie J2 na blízkom a strednom východe vrátane Turecka a v značnej časti aj Grécka, Albánska a Rumunska, zrejme v dôsledku Osmanskej ríše. Z mutácie mladšej haploskupiny K vznikli N, O, P, ktoré prenikli až do juhovýchodnej Ázie, na Sibír a do najsevernejších oblastí. Modifikácie N2 a N3 dominujú u Ugrov, Fínov a v severovýchodných oblastiach Sibíri, modifikácie O3 zasa v Číne a juhovýchodnej Ázii.

  Haploskupina P prenikla na Sibír a zmutovala na najmladšie haploskupiny Q a R, pričom nositelia modifikácií haploskupiny Q majú najväčšie zastúpenie v okolí severného toku rieky Jenisej, Turkmenistane a hlavne prenikli cez Beringovu úžinu do Severnej a Južnej Ameriky, kde vybudovali vyspelé civilizácie Mayov, Inkov a Aztékov. Na Slovensku je nositeľom haploskupiny Q asi 2,5% mužov. A konečne sme pri najmladšej, zato mohutnej árijskej haploskupine R, ktorá vznikla v západnej Sibíri pred cca 35 000 rokmi mutáciou P. Jej nositelia vybudovali na Sibíri prvú veľkú árijskú civilizáciu s prapôvodným árijským jazykom, ktorý sa stal základom pre vznik rozsiahlej škály indoeurópskych jazykov. Pred cca 20 000 až 15 000 rokmi R zmutovala na dve základné haploskupiny R1a a R1b. Nositelia týchto haploskupín začali vo viacerých vlnách postupovať smerom na Západ a osídľovať Európu, odkiaľ vytlačili, prípadne výrazne číselne prevýšili pôvodné obyvateľstvo. Nositelia haploskupiny R1b sa usídlili v západnej Európe, kým nositelia R1a dominujú v strednej, severnej a východnej Európe, v Rusku, ale aj u Tadžikov, Kirgizov, na severe Indie, Iránu (bývalej Perzie) a Sýrie. Slovania sú teda nositeľmi hlavne árijskej haploskupiny R1a, ktorá sa považuje za slovanskú.

  Árijci tiahli svetom a zakladali najväčšie a najvyspelejšie civilizácie a ríše ako Skýtia, neskôr zvaná Veľká Tartária, India, Perzia, Egypt, Grécko, Rím, pričom skýtsku (tartársku), indickú a peržskú ríšu vybudovali predchodcovia Slovanov, resp. starí Slovania – Árijci. O jednotnom árijskom pôvode týchto ríš svedčí aj veľmi príbuzná mytológia Egypťanov, Grékov, Germánov, Indov, Keltov a Slovanov. Indický literárny jazyk sanskrit (sanskrt), v ktorom sú zapísané krásne slovanské eposy, patrí k najstarším modifikáciám pôvodného slovanského jazyka, ktorý je preto oveľa bližší súčasným slovanským jazykom než západným, t.j. germánskym, románskym a anglosaským. Arya v sanskrite znamená vznešený, urodzený. Slovania Árijci považovali hmotný fyzický svet len za dočasný, len ako prejav vyššieho duchovného sveta. Orientovali sa na transcendentný rozmer presahujúci tento svet. Árijci sa stali nositeľmi najvyššej tvorivej sily ducha, inteligencie, geniality, najvyššieho poznania a múdrosti (viery) ako aj všetkých šľachetných vlastností človeka. Ten, kto klame a podvádza, nie je Árijec. Svojou mysľou ovládali také prírodné sily, s pomocou ktorých dokázali premiestňovať obrovské monolitické bloky, s akými by sme si neporadili ani my s našimi najvyspelejšími  technológiami a budovať gigantické stavby ako pyramídy a pod. Veď aj Ježiš Kristus povedal: „Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné“.

  Slovanská mytológia je veľmi blízka tej, ktorá je zaznamenaná v sanskrte ako indická, v skutočnosti však slovansko-árijská, v centre ktorej je trojbožstvo (trimutri): Brahman, Višnu a Šivu. Brahman – neosobná duchovná podstata, neprejavený boh. Višnu – boh tvorca, stvoriteľ, zdroj všetkých duchovných a hmotných svetov. Boh Šivu – ničiteľ všetkých prekážok, čo bránia duchovnému vývoju. Boh Višnu posiela do tohto sveta svojich vyslancov – avatarov. Najznámejšími sú ôsmy vyslanec Krišna a deviaty Budha – zakladateľ budhizmu, ktoré sa z Indie rozšírilo hlavne do Číny. V súvislosti s Krišnom je pozoruhodný nádherný epos plný múdrosti, poznania a poézie Bhagavad Gíta (Pieseň vznešeného), kde Krišna s Ardžunom, ktorý je pripravený so svojím vojskom na boj s nepriateľom, vedie hlboký filozofický rozhovor o veciach božských a pozemských.

  U kresťanov božskú trojicu tvoria Otec, Syn a Duch Svätý a u starých Slovanov je to trojica: Svarog (Svarožič), Dažbog (Veles) a Perún. Samozrejme, okrem nich je tu celá plejáda ďalších menších bohov – dobrých aj zlých, ktoré vlastne zodpovedajú kresťanskej anjelskej hierarchii (serafíni, cherubíni, tróni, panstvá, mocnosti, archanjeli a anjeli) vrátane  padlých anjelov – démonov na čele s padlým archanjelom Luciferom. Každý z nás ma pri sebe svojho anjela strážneho. Vzťah staroslovanských bohov Roda a Svaroga veľmi pripomína vzťah Otca a Syna (Slovo – Kristus) u kresťanov. Kým Rod je neviditeľným bohom zrodu, tvorcom všetkého z ohňa (energie, svetla), Svarog je vysloveným Slovom Boha –  prvorodeným Synom, prejaveným svetlom (Ja som svetlo tohto sveta). Svar v sanskrte znamená svetlo, žiaru, oheň, slnko, pričom svarga znamená nebo, nebesia. Slovo = tvorivý Rozum, tvorivá inteligencia Boha. Evanjelium podľa Jána začína slovami: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. …. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním povstal, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“.

  Hmotným obrazom Svaroga a zároveň predmetom uctievania sa stalo Slnko. A tak kým u starých Slovanov bol ako slnečné božstvo uctievaný Svarog, v Egypte to bol boh Ré alebo Osiris,  v Grécku Apolón, v Perzii Mitra.

  Len nedávno celý svet šokoval objav, keď kvôli genetickej analýze odobrali vzorku z kostnej tkane ľavého ramena a ľavej nohy egyptského faraóna Tutanchamóna a zistili, že je nositeľom árijskej haploskupiny R1b1a2 a že táto modifikácia sa prvýkrát objavila u predka žijúceho na Kaukaze pred asi 10 tisíc rokmi. Potvrdilo sa tak, že starí Egypťania, alebo aspoň vládnuce vrstvy boli Árijcami.

  Árijci boli ľudia veľmi vnímaví a ich duše otvorené voči nebesiam. Boli inšpirovaní z božských sfér a svoje dojmy a nadobudnuté poznanie premietali do nádherných umeleckých skvostov plných poézie, ako sú mytologické eposy, báje, architektonické a umelecké zázraky. Hudba nebeských sfér a anjelských chórov spievajúcich ódy na Boha doliehala k tým, čo mali jemný sluch. Nebo v tom čase ešte nemalo privreté dvere. Vplyvy anjelov a démonov (padlých anjelov) sa vzájomne miešali, čo bolo vnímané ako boj bohov. V tom čase bolo poznanie celostným a plným poézie. Realitu vnímali v obrazoch a ich poznanie bolo poetickým. Analyticky ho nerozpitvávali, prijímali ho v jeho nepoškvrnenej poetickej kráse. Pravdivé skutočnosti vedeli uchopiť v ich celostnej obraznej podobe na rozdiel od nás, ktorí sa šprtáme v jednotlivostiach, všetko rozpitvávame, podrobujeme detailnej analýze, ale pravdivý obraz o celku nám uniká. V ich dušiach kvitla poézia. A čo kvitne v našich dušiach okrem bahna banality, ktorá sa na nás valí zo všetkých strán? Disponovali bohatým obrazným myslením a vnímaním, v ktorom jednotlivé znaky jazyka (napríklad Staroslovienska Bukvica) predstavovali obrazy a slová – spájanie obrazov do významovo veľmi bohatých obrazných dejov. Mali veľmi blízky vzťah k prírode a vnímali jej nadzmyslovú viacvrstvovú realitu pozostávajúcu z vegetatívnej (éterickej), zmyslovej (astrálnej) a duchovnej úrovne. Tomuto vrstveniu zodpovedá aj hierarchia samotného človeka, ktorý nepozostáva len z fyzického tela, ale z viacerých tiel (duší), ktoré sú vložené jedno do druhého ako v ruskej matrioške a na samotnom vrchole ktorých je duchovná duša predstavujúca sebauvedomenie človeka so svojimi  základnými atribútmi ako rozum, vôľa, cit a svedomie.

  Bolo to zlaté obdobie rozkvetu árijskej civilizácie. Avšak vzostup zvyčajne predchádza pád. A tak aj najvyspelejšie árijské ríše postupne chradli, slabli, rozpadávali sa a zanikali. Príčina je jednoznačná a duchovná. Zapáčilo sa im ich bohatstvo a moc, a tak postupne odvracali svoj  zrak od veci božských a duchovných a upierali svoju pozornosť čoraz viac na vecí svetské a prízemné. Svoju moc upevňovali budovaním elitárskej spoločnosti a hierarchických vykorisťovateľských systémov, kde jedni boli vládcami a zotročovateľmi a druhí poddanými a otrokmi. Odvrátili sa od Boha a priklonili sa ku Kniežaťu tohto sveta. V Babylone dokonca Satana v podobe boha Baala postavili na najvyšší oltár svojho uctievania a prinášali mu krvavé obety. Už neoslavovali pravého Boha, ale klaňali sa zlatému teľaťu. Všetko živé a pružné postupne skostnatelo a odumrelo. Dokonca slávna India ustrnula a upadla, živá viera zdegradovala na hinduistické náboženstvá a indické božstvá na démonov. Keď teraz pozerám na súčasné odporné, krikľavé, farebne preexponované a prezdobené zobrazenia indických bohov, v skutočnosti démonov, tak mi je z nich zle, podobne ako z indických guruov.

  Rímska ríša udržovala a rozširovala svoju moc násilným spôsobom a ustanovovala spoločenský poriadok na princípoch rímskeho práva, ktoré sa stalo základom pre vykorisťovateľské spoločenské systémy Európy.

  Len Slovania na svojich územiach stále žili slobodne, dôstojne a hrdo vo svojich rodových zriadeniach – dŕžavach pozostávajúcich z rodov, kmeňov a občín na čele so žrecmi a vojvodami (kniežatami), pričom základom vojenskej moci boli družiny na čele s hajtmanmi. Bola to tá pravá nefalšovaná demokracia. Naši predkovia Slovieni samozrejme v tom čase už dávno žili na našom území, lebo posledná ich veľká prisťahovalecká vlna z východu prebehla počnúc rokom 700 pred n.l.

  Vzniká otázka, prečo Ježiš Kristus neprišiel medzi Slovanov, ktorí žili dôstojným, spravodlivým, priam pravým kresťanským spôsobom života, ale vybral si Izraelitov. Práve preto, lebo sa tam vzmáhalo ZLO. Bolo treba pokoriť pyšné ríše a priniesť Božie svetlo tam, kde hutnela tma. Izraeliti žili v egyptskom zajatí, dokonca niektorí na faraónovom dvore, a tak je logické predpokladať, že mnohí z nich sa stali nositeľmi árijskej haploskupiny R1 a postavili sa na čelo izraelitov. Mali veľkú túžbu po Bohu a oslobodení sa zo zajatia. Prichádzali s Bohom do blízkeho kontaktu. Ich proroci prijímali jeho posolstvá a písali nádherne poetické modlitby a chválospevy na Boha – žalmy. Ich najväčší prorok Mojžiš, ktorý ich vyviedol z egyptského zajatia a ktorému sa pripisuje autorstvo viacerých kníh Starého zákona, resp. Tóry, bol vychovávaný na dvore faraóna. Prečo asi? Zrejme preto, lebo bol po mužskej línii árijec. Pochádzal z egyptskej vojenskej rodiny  a jeho otec sa volal Lathotes.

  Je známe, že izraeliti v čase Ježiša Krista tvorili rôzne spoločenstvá – farizeji, saduceji, samaritáni, esejci (eséni).   Ježiš Kristus sa od saducejov a farizejov kategoricky dištancoval a vmietol im do tváre, že ich otcom je diabol. Je dosť pravdepodobné, že Ježiš sa narodil do komunity esejcov.

  V roku 1946 bol urobený obrovský náhodný archeologický objav, keď v mnohých jaskyniach v Kumráne boli postupne nájdené tzv. Kumránske zvitky, ktorých vyhotovenie podľa rádiouhlíkovej metódy spadá do obdobia 200 pred n.l. – 70 n.l. a sú písané okrem hebrejčiny aj v aramejčine a gréčtine. Ide o najstaršie objavené kópie biblických textov napísaných zväčša na zvieracej koži, pergamene, niektoré na papyruse. Našli sa texty zo všetkých biblických kníh – Genesis, Exodus a Levicitus, Deuteronomium a kniha Danielova okrem knihy Ester. Takmer kompletné sa zachovalo Izaiášovo proroctvo o Mesiášovi. Tento zvitok je hlavným exponátom jeruzalemského múzea. Rozdiely od kópii vyhotovených v stredoveku sú minimálne. Dokonca  sú tam navyše aj niektoré žalmy, ktoré v Knihe žalmov chýbajú. Je to dôkaz, že biblické texty sú naozaj staré a neboli vymyslené niekedy neskôr. Predpokladá sa, že kumranskú komunitu tvorilo spoločenstvo esejcov, ktorí ako „synovia svetla“ sa oddelili od bezbožnej židovskej spoločnosti ostatných židov. Esejci (odvodené od aramejského chasajja – spoločenstvo zbožných) písomnosti skryli v jaskyniach v Kumráne zrejme pri náhlom úteku pred Rímanmi. Grécky Žid Filón Alexandrijský sa zmieňuje o počte esejcov – 4000 mužov, ktorí žili vo viacerých judských mestách a dedinách. Seba pokladali sa „synov svetla“ a ostatných za „synov tmy“. V niečom sa asketické esejské učenie a kresťanstvo podobajú. Svojím asketickým a zbožným životom Ján Krstiteľ priam navádza na myšlienku, že bol esejec. Bol bratrancom Ježiša Krista po matke, hlásal skorý príchod Mesiáša, ktorého nakoniec aj spoznal a krstil v rieke Jordán. Ježiš Kristus sa však zo spoločenstva esejcov vyčlenil a porušoval (relativizoval) mnohé striktné pravidlá, ktorým sa esejci podriaďovali. Kresťanstvo teda nie je odnožou učenia esejcov, aj keď viacerí z nich sa k Ježišovi pridali, prijali jeho učenie a stali sa kresťanmi.

  Predpokladám, že predkovia esejcov boli árijci a aj rodová línia smerujúca k matke Ježiša Márii bola árijskou, aj keď samozrejme mužský chromozóm Y bol sformovaný Duchom Svätým pri nepoškvrnenom počatí Ježiša Krista. Ježiš svojou smrťou na kríži, preliatou krvou, zmŕtvychvstaním a vystúpením na nebesia vytvoril skrz seba duchovný most medzi Nebom a Zemou, medzi dušou človeka a Bohom. Mocou tohto premostenia došlo zároveň k zvrhnutiu Satana a jeho démonov z nebeských sfér na Zem – do pozemských sfér v ezoterike vnímaných ako astrálna sféra. Ľuďom sa tak sťažil prístup k svetlým bytostiam – anjelom, ale zároveň uľahčil k samotnému Ježišovi Kristovi.

  Keď som mal dvakrát v živote pri aktívnom plnom vedomí silný osobný zážitok stretnutia s Ježišom Kristom tvárou v tvár, prekvapila má jeho nádherná tvár podobná zobrazeniam podľa Turínskeho plátna a jeho blankytno-modré oči s nežným pohľadom. Počas niekoľkých dní sa pritom diali priam neuveriteľné veci. Nič krajšie som doteraz nezažil. Začal som pátrať po svedectvách iných, a zistil som, že aj im sa Ježiš Kristus zjavoval v takejto árijskej podobe. Samozrejme, takto zrieť a počuť Ježiša Krista je možné iba duchovným zrakom a sluchom.

  Slovanskí bohovia začali ustupovať do úzadia, strácal sa kontakt s nimi, menili sa na mýtické postavy, no kontakt s démonickými bytosťami sa uľahčil, lebo zahltili astrálnu sféru. V prvých storočiach sa pravé kresťanstvo aj napriek veľkému prenasledovaniu, mučeniu a vraždeniu kresťanov veľmi rýchlo šírilo. Kresťania vyvárali spoločenstvá, v ktorých žili doslova tak, ako kedysi starí Slovania. Zdalo sa, že znovu nastupuje zlatá éra ľudstva. Keď sa mocným vládcom nedarilo vzmáhajúce sa kresťanstvo zastaviť, rozhodli sa z neho urobiť Milánskym ediktom z roku 313 štátne náboženstvo, následne ho zdeformovať, aby sa z neho stal ideologický nástroj ich moci. Rímska moc, ktorú postupne na seba preberalo pápežstvo a mocní králi a cisári, bola pokračovaním zaniknutej Rímskej ríše. Jej neraz násilné šírenie do ostaného sveta, a teda aj na územia Slovanov, je zodpovedné za spôsobené zlá, nie však samotné učenie Ježiša Krista. Tieto dve veci je potrebné veľmi striktne rozlišovať, lebo tí, čo sa klaňajú démonovi moci a bohatstva, nakoniec za nimi spôsobené zlá obviňujú iných – nevinných. Mocichtiví, podlí a zlí ľudia dokážu všetko zneužiť, pošpiniť, zdeformovať a využiť, dokonca aj samotné Slovo Boha.

  Pôvodné kresťanstvo sa šírilo na slovanské územia dávno pred príchodom Cyrila a Metóda. Mnohé mocné slovenské kniežatá, vrátane Rastislava a Svätopluka si ctili ranné pôvodné kresťanstvo. Až do začiatku 14. storočia bolo Uhorsko byzantského obradu. Slovenské kniežatá dlho odolávali náporom z Ríma, nakoniec však podľahli v bitkách proti vojskám Karola Róberta z Anjou – pápeženca a prvého neslovenského kráľa na uhorskom tróne. Odbojné slovenské kniežatá viedol vtedy Matúš Čák a košickí Omodejovci. Pamätná je hlavne osudná bitka 15. júna 1312 pri Rozhanovciach, v ktorej Omodejovci podľahli. Postupne sa s šírením moci Ríma na území Uhorska začali uvaľovať na ľudí dane a poplatky a formovalo sa nevoľníctvo.

  Na susediacej s Uhorskom Kyjevskej Rusi, ktorá čulo obchodovala s Byzanciou, oficiálne prijali kresťanstvo za vlády kniežaťa Vladimíra v roku 988. Vladimír si uvedomoval, že starí slovanskí bohovia už nezaberajú, a tak sa rozhodol upevniť svoju ríšu proti nepriateľom na kresťanských základoch. Šíri sa podlá fáma, že pri krstení Rusi došlo k vyvraždeniu 9 miliónov obyvateľov z celkového počtu 13 miliónov aj s pomocou vtedy ešte neexistujúcich križiakov, pričom nažive zostali len starci a deti. Takto sa predsa moc ríše v boji proti vonkajším nepriateľom (Chazarom, Pečenehom, Polovcom, …) nebuduje! Účelom tejto podlej lži, ktorá nemá žiadnu logiku, je ďalší nehorázny útok na kresťanov a vrážanie klina medzi Slovanov. Kyjevská Rus susedila na východe s obrovskou ríšou, ktorá sa nazývala Veľká Tartária a ktorej prevažnú časť obývali Slovania, hlavne v západnej časti, ktorá sa niekedy označuje aj ako Moskovia. V trinástom storočí sa Kyjevská Rus rozpadla na viaceré kniežatstvá a tie sa dostali do istej závislosti a pod nadvládu Veľkej Tartárie. V dejinách sa píše, že išlo o takmer 300 ročné tatársko-mongolské jarmo, čo je nezmysel, lebo  ak by sa jednalo o vpád Tatárov a Mongolov, určite by po sebe za tak dlhú dobu zanechali genetické stopy. Po tých však na Rusi nie je ani chýru ani slychu. Nezmyslom je aj to, že vpadli do Uhorska, lebo takisto po sebe nezanechali žiadnych genetických potomkov. Nešlo teda o Tatárov, ale Slovanov-Tartarov, ktorí prišli na pomoc slovenským kniežatám v boji proti šíreniu rímskej cirkevnej moci templármi, johanitmi a nemeckými rytiermi na čele s ich bábkou – uhorským kráľom Belom IV, ktorého slovenské kniežatá s Tartarmi v bojoch prebiehajúcich v rokoch 1241-1242 zahnali až na územie Dalmácie. Tartari tu ako záruku nechali vojenské družiny a zrejme predstavujú poslednú vlnu Slovanov, ktorí prišli na naše územie.

  Aj v súčasnosti sa na nás valí zlo zo Západu. Preto nesmieme dovoliť, aby medzi nás Slovanov, teda medzi kresťanov a vyznávačov slovanskej védickej kultúry bol vrazený ďalší klin rozbrojov. A čo je pozoruhodné, pôsobí tu akési zlo, ktoré bráni tak jedným ako aj druhým nadviazať bezprostredný osobný vzťah s Bohom – Ježišom Kristom, ktorý je tým Synom Božím (Slovom), ktorého kedysi starí Slovania vnímali a uctievali ako Svaroga. Prečo sa utiekajú k akýmsi Vyšným Silám či ezoterike, okultizmu, mystike, mágii, vešteniu a obchádzajú samotného Boha – Ježiša Krista, ktorý udeľuje dary svojho Ducha Svätého – dar poznania, múdrosti, prorokovania, hovorenia v jazykoch, rozlišovania duchov, liečiteľstva? O tieto dary sa však človek nesnaží a neusiluje, ale sú mu zverené od Boha ako jeho milosť v prípade, že človek dosiahne vysokú duchovnú zrelosť. U kresťanov, ale aj stúpencov slovanskej védickej múdrosti by malo ísť o rozvoj tých najvyšších duchovných cností – lásky človeka k človeku, čistoty a dobroty ľudského srdca, šľachetnosti, odvahy, statočnosti, duchovnej slobody, a hlavne tvorivého potenciálu, aby človek nakoniec predložil Bohu bohatú úrodu svojej duše, keď príde do príbytku, ktorý mu Boh nachystal. Ježiš Kristus sa nenachádza v chrámoch, ale prostredníctvom svojho Ducha Svätého v srdci každého z nás. Je ako slnko, ktoré vysiela svoje lúče ku každému, ale nie každý ich prijíma, lebo okno do svojho srdca (duše) má zatemnené. Ak však človek nemá zastretý duchovný zrak a sluch, nemôže neregistrovať, že Boh sa k nemu neustále prihovára. Buď ho priamo vníma vo svojom vedomí (svedomí – najhlbšej intimite svojho vnútra) alebo si pozorne všíma životné situácie a okolnosti, ktoré pred neho Boh predkladá pri neustálom vedomom a podvedomom dialógu (motlidbe). Veď Ježiš nenadarmo povedal: „blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. A je to skutočne tak.

  Nemám obavu o to, že sa nám nepodarí spoznať pravdivé dejiny ľudstva a odhaliť dominantnú úlohu Slovanov Árijcov v nej. Veď napriek všetkému sa zachovalo veľa materiálu ako Nestorova kronika, staré indické eposy, Velesova kniha, 640 mýtov, legiend a rozprávok, ktoré zozbieral Alexander Nikolajevič Afanasiev a iné. A takisto veda – genetika a archeológia je na našej strane. Prinesie ešte nejedno prekvapenie. Sláva nás Slovanov sa znovu k nám prinavracia a Rusko, z územia ktorého sa árijská civilizácia rozšírila do celého sveta sa znovu stáva centrom civilizácie a jej budúceho rozkvetu. Slová Ľudovíta Štúra o význame Ruska sú aj v súčasnosti nanajvýš aktuálne:

  Ruku na srdce, bratia, a odpovedzte: nebolo to práve Rusko, ktoré v našej smutnej minulosti svietilo ako maják v hlbokej noci nášho života? Nebolo to Rusko, ktoré oživilo naše nádeje, povzbudilo našu odvahu, vzkriesilo takmer vyhasnutú chuť do života? …. Tento národ je verným obrazom našej duše a vo veľkých dejinách mal najviac príležitostí odhaliť svoje vnútro. Takémuto hegemónovi sa môžu slovanské kmene zveriť bez obáv“.

  Slávme slávne slávu Slávov slávnych!

  Ing. Peter Kohút, CSc.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 69
  Celkové hodnotenie: 19.15
  Priemerná čítanosť: 5070

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Brannobezpečnostný výbor sa bude obvinením Roberta Fica zaoberať v utorok

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa bude okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaoberať v utorok (10. 12.) o 10.00 h. Pre TASR to povedal predseda výboru Anton Hrnko (SNS) "Poslanci Smeru-SD podali v zákonnom množstve podnet…

  Merkelová: Nezabudnúť na zločiny nacistov je súčasťou nemeckej identity

  Osvienčim 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok na návšteve bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz neďaleko poľského mesta Osvienčim položili vence pri takzvanom čiernom múre, kde nacisti popravili tisíce ľudí Po položení vencov z ruží v národných farbách Poľska a…

  Šéf slovenskej diplomacie Lajčák odovzdal predsedníctvo v OBSE Albánsku

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave, ktoré bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu…

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia štyri obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…