7 HLAVNÝCH náboženských LŽÍ, vnesených do pôvodne čistého KRESŤANSTVA! LOŽ PRVÁ: Ježišovo zmŕtvychvstanie! /druhá časť/

Ježiš je týmto nezmyselným tvrdením vykresľovaný ako nejaký duchovný akrobat, čo porazil smrť! Ibaže Ježiš neprišiel poraziť pozemskú smrť, ale smrť ducha človeka, ktorý stál v čase príchodu Ježiša na Zem doslova nad priepasťou skazy, tesne pred zónou duchovnej smrti a rozkladu! Ľudstvo stratilo spojenie s Bohom, preto musel prísť Boží Syn, pretože zvestovania prorokov, učenie Mojžiša i všetko Poznanie na Zemi bolo tak zdehonestované a prekrútené, že ľudstvo ako celok bolo v smrteľnom ohrození!

Ježiš preto nepotreboval vstávať z nijakého hrobu, lebo malo to byť Jeho Slovo, ktoré mali ľudia pevne uchopiť a aplikovať do svojho života. Živé Slovo, ktoré im prinieslo možnosť vzkriesenia na duchu a tým aj na tele!

Vzkriesenie je predovšetkým vecou Ducha, nie tela človeka!

Prečo by potom Ježiš potreboval vstávať z nejakého hrobu, keď je to v kontexte danej skutočnosti plne iracionálne?? A navyše, vstať „z hrobu“ tak, ako to učia kresťanské náboženstvá, je zjavne stojace proti Božím zákonom, ktoré Ježiš neprišiel rušiť, ale naplniť!

Neexistuje nič vo svete i v celom Vesmíre, čo by nevychádzalo z pôsobenia Božích, Duchovných a tým aj Vesmírnych zákonov!

Ježiš, poslušný Zákonom svojho Otca, po jeho surovom a neplánovanom ukrižovaní, pozemsky umrel, teda jeho telo opustila jeho Božsky-duchovná podstata podobne, ako keď umrie pozemský človek, vystúpi z jeho tela jeho duchovná podstata, teda to, čo je skutočne živé v každom z nás.

Telo používame len ako „oblek“, záhal, aby sme sa mohli na Zemi plnohodnotne prejaviť a po odchode zo Zeme putujeme v duševnom a duchovnom tele za ďalším vývojom v záhrobných, jemnohmotných a napokon aj v Duchovných svetoch.

Vstať z hrobu v pozemskom tele, ktoré bolo predtým znefunkčnené, je nemožné a už vôbec je nemožné, aby sme sa s pozemským telom dostali do nášho skutočného Duchovného Domova, ktorý sa nachádza vysoko na Nebesách, v blízkosti Božej!

Pri svojom zdokonaľovaní sa sférami postupne odkladáme všetky svoje telá, teda nielen pozemské, astrálne, jemnohmotné-duševné až nakoniec ako úplne zrelí ľudskí duchovia sa vraciame Domov, do Raja ako ľudskí duchovia v čisto duchovnom tele a až toto dokonalé telo je vzdialeným obrazom tých najdokonalejších Praduchovných bytostí, ktoré boli stvorené na obraz Boha, o ktorých sa píše obrazne v biblii.

Ježiš preto nepotreboval vstávať z mŕtvych, on nikdy mŕtvy nebol a ani nebude! ON len naplnil Zákony svojho Otca a postupne poodkladal všetky svoje telá a záhaly, aby neskôr, vo svojej Božskej podstate, vystúpil do svojho Domova v Božej Ríši, ktorá je vysoko nad našim Duchovným Domovom!

Ježiš existoval už pred svojím pozemským narodením, prišiel vo svojom Božskom éterickom tele do blízkosti Zeme a poslušný Zákonom svojho Otca, sa inkarnoval do formujúceho sa telíčka v Máriinom lone, ktoré k tomuto bolo pripravené. Inkarnoval sa rovnakým spôsobom, ako sa inkarnoval každý jeden z nás, pretože toto je jediný spôsob, ako sa môžeme ako prichádzajúce ľudské duše prejaviť na Zemi.

Musíme vziať na seba také telo, teda telo z tej látky a matérie, z ktorej sa skladá úroveň, sféra, v ktorej sa chceme prejaviť a plnohodnotne žiť. Ak je to sféra Zeme, musíme na seba zobrať telo z pozemskej matérie, inej cesty niet. A podobne, po ukončení svojo pôsobenia na Zemi, toto telo odložíme, ktoré zotlie v matérii Zeme, no my existujeme ďalej, v duševnom tele z takej hmoty a matérie, z akej je aj úroveň, kam sme sa po odchode zo Zeme dostali. Všetky tieto deje sú poslušné platným Božím zákonom TIAŽE a hustoty a nikdy tomu ani nebude inak!

Ježiš zároveň nepodstúpil dobrovoľnú smrť, toto nikdy nebolo v Božom pláne jeho Misie na Zemi! Ježiš bol zlom, rozšíreným na Zemi, surovo zavraždený! Jeho pozemské telo zabité a Jeho Misia predčasne ukončená!

To, že sa Jeho telo v hrobe nenašlo, o to sa postarala hŕstka Jeho blízkych, učeníkov, ktorí sa chceli vyhnúť tomu, aby bolo Jeho telo neskôr znesvätené, čo reálne aj hrozilo! No ani jedného by nikdy nenapadlo, že sa na Zemi neskôr rozšíri tak jedovatý náboženský blud, že Ježiš vstal z hrobu so svojim pozemským telom a tak aj „vstal z mŕtvych“!

Nenapadlo by ich to aj preto, lebo sa im Ježiš, vo svojom éterickom tele, po pozemskej smrti, niekoľko dní ukazoval, prebýval s nimi a niektorí vyvolení Ho smeli v tomto tele vidieť a komunikovať s Ním, lebo sa im otvoril ich duchovný zrak, ktorý jediný umožní vidieť i počuť to, čo je mimo pozemskej roviny bytia.

Vo všetkom tomto dianí je logická postupnosť a zákonitosť!

Skrze poznanie Božích zákonov je možné uvidieť a pochopiť i tieto deje v čistom Svetle Pravdy, teda tak, ako sa udiali!

A prečo došlo k tomuto nezmyselnému pokriveniu skutočnosti a k vytvoreniu tejto bezbrehej lži o Ježišovom zmŕtvychvstaní? Odpoveď je až príliš jednoduchá. Tým pravým dôvodom je odpútanie veriacich od skutočného Ježišovho Posolstva, odpútanie od Jeho Slova, ktoré jediné môže človeku priniesť SPÁSU!

Veď koľko podobenstiev Ježiš ľuďom zanechal, koľko blahoslavenstiev a múdrych rád a to je to hlavné, prečo prišiel Ježiš na Zem – aby ukázal, v čom robia ľudia chyby a aby im tiež ukázal cestu, ako z nich von, ako žiť život, ktorý môže odvrátiť ich neskoršiu duchovnú smrť!

Počúvajte pozorne náboženské kázne v kostoloch, dajte si tú námahu a nevypočujete si tam nič iné, len to, ako Ježiš premohol smrť tým, že vyšiel na tretí deň po ukrižovaní z hrobu, obetoval sa za nás, čím sňal naše hriechy, ako činil zázraky, nasýtil hladných, kriesil mŕtvych, no nikde nepočujete to najdôležitejšie – poučenia pre život z Jeho Slova!

Len samé blúznenie o zázrakoch, ktoré sa udiali inak, než sa interpretujú! Ježiš je vykresľovaný ako duchovný akrobat, robiaci všemožné kúzelnícke kúsky a na základe tohoto Mu má byť uverené, nie na základe PRAVDY, Múdrosti a poučení, ktoré ľudstvu priniesol!

Slovo Ježiša sa stalo vedľajším „produktom“ Jeho pôsobenia, bolo doslova zamurované za nepreniknuteľné hradby chladného rozumu. Slovo Ježiša bolo časom nahradené falošnými výkladmi vykladačov a vyzdvihované boli len jeho zázraky a činy tohoto druhu.

Dielo skazy bolo napokon temnom na Zemi dovŕšené bludným „zmŕtvychvstaním“ a tak nemohla byť okolo Ježišovho života vytvorená zhubnejšia lož, než je toto! Lebo v tomto zmŕtvychvstaní je zároveň zakotvené aj cirkevné „odpustenie hriechov“, ďalšie zlo, nemajúce obdoby, o ktorom bude napísané neskôr.

Na záver treba zdôrazniť fakt, že Ježiš naplnil do bodky Zákony svojho Otca! Vrátil sa k Otcovi vo svojom Božskom tele, lebo to pozemské, ale i duševné i duchovné telo musel odložiť a zanechať v každej sfére tak, ako sa to udialo i na Zemi. Podľa Zákona rovnorodosti a Zákona tiaže, sa pozemské hutné telo nikdy nemôže dostať ani len do záhrobia, nieto ešte do Božej Ríše! Opak tejto zákonitosti môžu tvrdiť iba tí, ktorí holdujú nevedomosti, alebo náboženskému blúzneniu a fanatizmu!

Preto ešte raz: Ježiš, Syn Živého Boha, prebývajúci vtedy na Zemi, po svojom ukrižovaní pozemsky umrel, pretože jeho telesný aparát bol násilím natoľko poškodený, že neodvratne vypovedal svoju službu. Zákony Božie ani v tomto smere nepripúšťajú nijakú ľubovôľu, preto čo je raz zničené s definitívnou platnosťou, nemôže už povstať k životu, lebo to nedovolia Božie Zákony!

Ježiš nám tu však zanechal Živé Slovo Boha, PRAVDU Božiu, ktorú ak človek prijme do svojho srdca, ak sa Ňou začne riadiť a ak JU aj dôsledne začne aplikovať a žiť vo svojej každodennosti, prinesie mu v spätnom pôsobení len požehnanie a mier, duchovný vzostup, ktorý jediný ho uchráni od neodvratnej duchovnej smrti!

Táto duchovná smrť hrozí každému, kto tieto Principiálne pravidlá života bude aj naďalej  ignorovať, pretože vzkriesenie je predovšetkým vecou Ducha a nie tela človeka!

Telo je len nástroj a obal, ktorý ako ľudskí duchovia na Zemi, pri svojich opakovaných púťach, vymieňame podobne, ako odev v našom šatníku. Lebo niet jediného medzi nami, ktorý by bol na Zemi po prvý krát!

Byť duchovne vzkriesený je teda znamením, že sme sa vyhli duchovnej smrti, ktorá je neodvratne pripravená pre každého, kto bude trvale ignorovať Božie Zákony a tým aj Slovo Božie vo svojom každodennom živote! Lebo väčšina ľudstva síce ešte žije vo svojich pozemských telách, resp. živorí, ale duchovne spí tým najtvrdším spánkom!

Bojujme preto každý sám za seba o svoju večnú existenciu, lebo bude to potom plač a škrípanie zubov, v hodine násilného prebudenia!

Blažení sú tí, ktorí využijú ešte posledný krátky čas k svojmu duchovnému prebudeniu!

/koniec druhej časti…pokračovaním bude časť tretia – Druhá náboženská LOŽ: „Nepoškvrnené počatie!“/

Článok je pokračovaním, prvého, úvodného dielu z Cyklu „7 náboženských lží, objasnených v dobe zasľúbeného Ducha Pravdy!“

https://blog.hlavnespravy.sk/9345/pohania-slovanisti-fanaticki-vyznavaci-slovanskej-minulosti-zakladajuci-novu-sektu-na-slovensku-toto-by-vas-malo-zaujimat/

Poznámka:

Uvedené pojednania a texty sú určené IBA pre ľudí, ktorí hľadajú skutočné súvislosti života! Pre tých, ktorí používajú logiku a zdravý „sedliacky“ rozum! Toto Nové Poznanie je len pre ľudí, ktorí sa nikdy neuspokoja s náboženskými bludmi a dogmami, protirečiacimi si so všetkým, čo v prírode i vo vesmíre funguje ako niečo samozrejmé, lebo všetky procesy a deje vo Vesmíre sú len dôsledkom pôsobenia Božích Zákonov!

Tieto články sú preto určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet!

Týmito pojednaniami zároveň nieje nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté! Každý nech si verí v to, na čo dosahuje jeho možnosť chápania, ale zároveň nech neuráža a nešpiní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať. Ak sú vám milšie dogmy, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na lámanie chleba, lebo sa Vám udeje presne to, čo ste sami chceli!

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA