• Môj program pre výkon funkcie prezidenta SR v záujme zachovania suverenity a blaha slovenského národa.

  Publikované 25.01. 2019 o 17:13 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

   1. Úvodné poznámky

   

  Môj program sa možno v niektorých bodoch zíde skutočnému kandidátovi na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Návrh programu som napísal na základe svojho zodpovedného prístupu k poslaniu politika a politiky s vedomím, že Slovenská republika potrebuje si zvoliť kandidáta v súlade s obsahom sľubu prezidenta.

  Dovolím si pripomenúť, že v demokratickej spoločnosti je slobodné skúmanie a vyjadrovanie názorov na akékoľvek otázky, vrátane politických, vedeckých, historických, morálnych alebo náboženských, potrebné a preto má byť chránené proti prenasledovaniu, zastrašovaniu, stigmatizácií človeka, jeho uväznenia, držania vo väzbe, súdneho pojednávania alebo pripravenia o slobodu. V archíve OSN má byť dokument Výboru OSN pre ľudské práva vedený pod značkou CCPR/C/GC/34 s dátumom 12.septembra 2011. Je to veľmi dôležitý dokument, s ktorým naša politická elita nepracuje, pretože vie prečo.

  Voľba prezidenta SR je vrcholnou politickou udalosťou v našej spoločnosti a v našom štáte, väčšou a dôležitejšou ako bolo predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ, ktorá nie je žiadnou demokratickou inštitúciou, ale iba akýmsi „kartelom“ vlád členských štátov EÚ. Vrcholná politická udalosť si žiada, že predvolebnú kampaň ( predvolebné obdobie ) kandidátov na funkciu prezidenta SR má z hľadiska organizačného a finančného pripraviť vláda Slovenskej republiky, pretože občania sú povinní posúdiť schopnosti kandidátov a zodpovedne sa rozhodnúť. Kandidovanie za prezidenta SR nepokladám za žiadnu súkromnú záležitosť, ale za vec verejnú, ktorá má byť dôkladne a dôstojne organizačne pripravená a zrealizovaná.

  Občania – voliči majú byť včas informovaní o celom systéme verejnej prezentácie kandidátov na funkciu prezidenta SR, pretože v tomto systéme im má byť prisúdená aktívna úloha. Organizovanie rôznych samostatných ( individuálnych ) kampaní z úrovne politických strán či samotného kandidáta pokladám iba za dobrovoľný doplnok k verejnej prezentácií kandidátov na funkciu prezidenta SR, organizovanú vládou SR. Takže otázka je jasná: je naša vláda pripravená na verejnú prezentáciu kandidátov na funkciu prezidenta SR ? Môže nás, občanov – voličov oboznámiť s obsahom verejnej prezentácie a teda aj o tom, či ako voliči budeme môcť sa verejnej prezentácie zúčastňovať a vstupovať do jej priebehu či vopred do jej prípravy ?

  Som rozhodnutý, tak ako absolútna väčšina nás, občanov SR, nekandidovať na funkciu prezidenta SR. Ak by som sa prihlásil kandidovať, bol by som predmetom výsmechu, pretože žijem v ústraní a preto som pre verejnosť neznáma tvár. Človek s mojim životopisom nemá žiadnu šancu presadiť sa. A najmä za situácie, že systém predvolebnej kampane je tak zle organizovaný, že občana – voliča v skutočnosti iba dezorientuje a robí ho pasívnou súčiastkou „demokratického“ mechanizmu pre výber najvhodnejšieho kandidáta. Toto narúša moje sebavedomie zo všetkých síl vstúpiť do politickej arény a uspieť.

  V aktívnom veku som dvadsaťdva rokov pracoval v komunálnej sfére. To je moja prvá pozitívna stopa, z ktorej môžem čítať, že byť vo verejnej funkcií je veľmi zodpovedné poslanie. Moje vzdelanie mi dáva impulz, že sa snažím pracovať na svojom osvietení a na osvietení iných ľudí, ktoré chápem ako celoživotné úsilie či dielo. Súčasťou tohto úsilia je určitý záujem o politiku ako také konanie, ktoré si vyžaduje mať pozitívny vzťah k ľuďom, občanom, národu, k verejnému záujmu.

  Moje sebavedomie, aj keď je oslabené určitými „pozičnými“ charakteristikami, sa najskôr posilňuje iba z jedného dôvodu: že z môjho osvietenia vyrastá vnútorná sila, ktorá mi umožňuje predložiť slovenskému národu taký program pre výkon funkcie prezidenta SR, ktorý sa zásadne líši od programov väčšiny kandidátov a k presadeniu ( realizácií ) ktorého potrebujem povolať všetkých aktívnych občanov SR.

   1. Základné východiska môjho programu

   

   

   1. Slovenská republika vzhľadom na charakter EÚ stratila už veľa zo svojej zvrchovanosti, demokratický a právny štát má určité trhliny, pretože sa za roky svojej samostatnosti neopatrne naviazal na nadnárodnú ideológiu globalizácie.

   

   

   1. V živote spoločnosti je treba obnoviť dôveru k ústavnému článku 2, ods. 1, že štátna moc pochádza od občanov. Prezident SR má významné poslanie v tom, aby moc občanov bola vykonávaná nielen prostredníctvom nimi volených zástupcov, ale rovnako bolo presadzované právo na priamy výkon ich moci.

   

   

   1. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach, ale aj tak vznikol v náväznosti na fungovanie EÚ problém, ktorý sa týka nadnárodnej tvorby vôle a priamo súvisí s vnútroštátnou tvorbou vôle. Prezident SR má mať v tomto smere iniciatívu, aby sa novelizácia Ústavy SR mohla riešiť aj so súhlasom občanov. Ak štátna moc pochádza od občanov, potom túto moc nie je možné zveriť nadnárodnému právu bez ich súhlasu – udelenia plnej moci.

   

   

   1. Prezident SR má za úlohu venovať svoju pozornosť práci štátnych orgánov, či v plnení svojich úloh a poslania predstavujú dostatočne demokratické autority a tam, kde bude potrebné, žiadať nápravu, respektíve navrhovať nové riešenie.

   

   

   1. Do volieb o úrad prezidenta SR idem s prázdnou peňaženkou.. Som na starobnom dôchodku a tento dôchodok je jediným zdrojom mojich príjmov. Nebudem sa viazať k žiadnym darcom ( finančných zdrojov politických, finančných či ekonomických subjektov ) a preto ani nepotrebujem transparentný účet. Predpokladám, že ako kandidát na prezidenta SR dostanem primeraný priestor vo verejnoprávnej televízií a verejnoprávnom rozhlase. Budem hľadať možnosti, ako zverejniť svoj program pre výkon funkcie prezidenta SR. Moje hlavné úsilie bude zamerané na organizovanie osobných stretnutí s občanmi – voličmi v jednotlivých okresoch SR v súčinnosti s orgánmi komunálnej sféry. Najlepšie by bolo, ak by vláda SR pripravila pre všetkých kandidátov na prezidenta SR verejnú prezentáciu kandidátov za aktívnej účasti občanov.

   

   

   1. Funkciu prezidenta SR nemám záujem plniť v prezidentskej kancelárií podľa doteraz platnej organizačnej štruktúry. Jednou z prvých mojich povinnosti bude pripraviť a zrealizovať podľa časového harmonogramu reformu prezidentského úradu, do ktorej bude potrebné zapojiť zástupcov štátnej správy, samosprávy a aktívnych občanov. Hlavným zmyslom reformy bude ustanoviť takú prezidentskú kanceláriu, ktorá bude pracovať v prospech realizácie programu prezidenta SR a v prospech celej spoločnosti.

   

  7.Ako občana SR ma zaujala Parížska výzva, ktorú pripravila a zverejnila skupina intelektuálov z niekoľkých štátov Európy. S obsahom Parížskej výzvy sa plne stotožňujem, pretože jasne pomenúva problémy, ktoré Európu menia na falošnú Európu a skutočnú Európu potláčajú do úzadia. Túto výzvu je možné nájsť na internete a preštudovať si jej celé znenie. Potrebujeme brániť skutočnú Európu a preto bude potrebné s obsahom tejto výzvy priebežne pracovať. Parížska výzva má dôstojný názov: „Európa, v ktorú je možné veriť.“ Dnešná Európa v svojej bohatosti a veľkoleposti je podľa signatárov výzvy ohrozená falošným chápaním seba samej. Som presvedčený, že prezident SR má pomáhať brániť, chrániť, podporovať skutočnú Európu. Skutočná Európa je spoločenstvom národov. Európa je a musí byť spoločenstvom politických národov zároveň samostatných. Nesmie nám miznúť suverenita ľudu, odpor voči impériu, kozmopolitizmus schopný občianskej lásky, kresťanské dedičstvo humánneho a dôstojného života.

  Patróni falošnej Európy považujú kolonizáciu našich vlasti a zánik našej kultúry za veľkolepú slávu Európy 21. storočia, za kolektívny akt sebaobetovania sa v prospech nového globálneho spoločenstva mieru a prosperity. V Parížskej výzve sa zdôrazňuje, že nadnárodní mandaríni v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a všetky námietky odbíjajú odpoveďou, že neexistuje alternatíva ! Prezident SR má byť prvým občanom a prvým politikom v SR, ktorý svojimi postojmi a názormi ukáže občanom, že alternatíva k urýchlenej globalizácií existuje a preto treba chrániť národnú identitu a skutočnú Európu. Záver Parížskej výzvy je aj pre občanov SR veľmi jasný. Spoločne žiť v mieri ako Európa krajín a národov. Obnovme našu politickú národnú suverenitu a dôstojnosť zdieľanej politickej zodpovednosti za budúcnosť Európy.

   1. Pre prezidenta SR je a bude dôležité, aby počas výkonu svojej funkcie mal na pamäti problém vzťahu politiky a morálky. Z tohto dôvodu pokladám za potrebné aktívne sa zaoberať politickou etikou, teda úvahami ( a nie iba teoretickými ) o morálnych základoch politiky a politikov. A sledovať, čo sa deje v praxi. Pre život našej spoločnosti je to veľmi dôležité. V politickej aréne ide o rôzne otázky, ktoré sú spojené s potrebou pozitívnych cieľov, použitím primeraných prostriedkov a o spôsoby ľudského ( politického ) konania. Prezident SR sa má zaujímať o otázky týkajúce sa dobrých zákonov a inštitúcií, ktoré usmerňujú vzájomné ľudské spolužitie. Rovnako sa má zaujímať o morálne kvality občanov a najmä politikov. V súčasnosti do popredia vystupuje múdre užívanie moci. Politická etika je kľúčom k pochopeniu toho, či SR má dobrý politický poriadok. Ten je veľmi dôležitý, pretože sa nemôžeme spoliehať len na dobrú vôľu politikov. Dobrý politický poriadok má prostredníctvom inštitúcií obmedzovať, rozdeľovať, kontrolovať a kritizovať zverenú moc.

   

  Politická etika chápe cnosť ako zdatnosť v záležitostiach toho, čo je dobre a správne. V súvislostiach politického konania je veľmi dôležité zaoberať sa určitými kardinálnymi cnosťami politikov. Dobrou orientáciou pre politickú prax bude, ak budeme sledovať ( aj z úrovne občanov ) také cnosti ako politická múdrosť, svedomie v politike, politická statočnosť, cnosť umiernenosti v politike, spravodlivosť ako cnosť.

   1. Prezident SR je prezidentom všetkých občanov. A pre všetkých občanov bola schválená ústavná kompetencia účasti občanov na správe veci verejných, čiže na správe a riadení štátu. Žiaľ, táto kompetencia nebola dotiahnutá do konkrétnosti. Vidíme, že vládna moc úzkostlivo dbá, aby občania nemohli uplatniť svoju autoritu nad vládnou mocou. Prezident SR je povinný tento problém v spoločnosti nastoliť na riešenie, pretože parlamentné politické strany sú aj v demokratickom právnom štáte skôr oligarchické ako demokratické. V záujme toho, aby politický vplyv v spoločnosti zo strany občanov bol väčší, silnejší, bude potrebné v politickom systéme presadiť, aby bolo pre každého občana zavedené kritérium osobnej voľby ( týka sa priamej demokracie ). V praxi má byť občanom umožnené, aby sa usilovali o svoje ciele a záujmy s rovnakou rovnoprávnosťou. Ide o politickú rovnoprávnosť a uplatnenie tejto zásady bude znakom, že príslušná autorita ( štátna ) je demokratická. Zaujímať sa o politickú rovnoprávnosť je pre prezidenta SR najdôležitejšia povinnosť.

   

   

   1. Ako kandidát na prezidenta SR nechcem predvolebné obdobie a predvolebnú kampaň využiť na spôsob formálnej prezentácie svojho programu či svojich myšlienok. Skutočná a potrebná moc prezidenta SR v prospech občanov a spoločnosti sa začína už v predvolebnom období, ktoré musí byť dobre organizované, pričom má ísť o zodpovednosť vlády SR v súčinnosti so samosprávnymi orgánmi. Moc prezidenta má byť viazaná na občanov SR, na jeho schopnosti zapojiť občanov do riešenia úloh, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k upevňovaniu spoločného dobra.

   

  Z uvedeného mi vyplýva, že nemám záujem o predvolebnú kampaň, v rámci ktorej budem voličom iba niečo vysvetľovať a dávať im sľuby. Nechcem sa zúčastňovať jednosmernej kampane: od kandidátov k voličom a pokladať tak voliča za nemého občana, ktorému stačí, aby počul, čo sa mu sľubuje a potom môže hlasovať. Som za radikálnu zmenu obsahu predvolebnej kampane kandidátov na funkciu prezidenta, v ktorej okrem kandidátov dôležitú úlohu majú občania ako voličská základňa.

  Predvolebné obdobie má umožniť, aby občania SR mali možnosť objednať si určité služby od prezidentského úradu, mohli dávať rôzne podnetné návrhy a dotazy. Predvolebné obdobie má byť organizované spôsobom otvorených a racionálnych diskusií za účasti kandidátov a verejnosti a za aktívnej účasti verejnoprávnej televízie. Z organizačného hľadiska je potrebné vytvoriť databázu návrhov, pripomienok, sťažnosti, podnetov voličskej základne. Hovorím tomu, že ide o motiváciu obsahom, ktorá je najdôležitejšou požiadavkou na vytvorenie predstáv, akého prezidenta SR potrebuje. Motivácia obsahom dáva väčšiu príležitosť samotným kandidátom na úrad prezidenta, aby sa primerane prezentovali, ale aj príležitosťou pre voličskú základňu ovplyvniť včas a celkom konkrétne prácu budúceho prezidenta SR.

  III. Programová orientácia kandidáta na prezidenta SR

   1. Teória ústavného zákona je jedná vec a politická prax je vec druhá. Medzi teóriou a praxou vznikla veľká priepasť. V skutočnosti si už nevolíme svojich zástupcov, ale zástupcov niekoho iného, koho moc z nadnárodných politických a ekonomických štruktúr presahuje a presakuje na našu národnú úroveň a ovplyvňuje prijímanie legislatívy a konanie našej vládnej moci. Konštatujem, že občania v súčasnej dobe nemajú žiadnu možnosť účinne a efektívne vykonávať štátnu moc, pretože volení zástupcovia a vládna moc neprijímajú potrebné opatrenia k realizácií práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Demokracia je politikmi za pomoci rôznych prisluhovačov okliešťovaná.. Žijeme teda v postdemokratickej ére, v ktorej vládna moc zneužíva svoju moc v prospech odovzdávania moci do Bruselu a tým oslabuje národné záujmy a štátnu suverenitu. V národnom záujme každej členskej krajiny EÚ, a teda aj našej je, aby EÚ fungovala ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe.

   

  2.Odstraňovanie demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd občanov veľmi znepokojuje, pretože nemôžu ovplyvňovať politiku vládnej moci a dostatočne využívať slobodu prejavu a právo na informácie či verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Za tejto situácie už existuje právo na odpor, ktoré je možné zrealizovať na spôsob ustanovenia občianskeho hnutia orientovaného za nové prístupy v národnej politike a spoluúčasti na obnove skutočnej Európy, ktoré môžu byť dohodnuté v dokumente o občianskej PLATFORME.

  Občianska PLATFORMA má byť výrazom jedného z dôležitých princípov klasického liberalizmu: čím viac je spoločnosť spoločenstvom rovných, tým viac sa má presadzovať rovnosť ako najvyšší princíp organizácie spoločnosti, tým viacej je potrebné, aby sa ľudia učili navzájom združovať v asociáciách schopných organizovať kolektívne akcie a teda spájať sa k realizácií svojich rôznych cieľov. Budem podporovať pozitívne ideí občianstva, cnosti a komunity. Je dôležité, aby vládna politika, ktorá sa nekritický riadi neoliberalizmom s totalitnými praktikami, bola čoraz viacej ovplyvňovaná občianskymi cnosťami.

  Aby takýto trend narastal, potrebujeme na rôznych prípadoch ukázať, že vládna moc sa už dávnejšie vzdala potreby argumentácie v prospech zachovania klasického liberalizmu. Môžeme sa pričiniť o to, aby takáto argumentácia bola oživená, pretože má byť v každom prípade: a) verejná, pretože ktokoľvek môže prispieť svojim názorom, b) morálna, pretože má sa prihliadať na princípy spravodlivosti a nikoho nesmieme obetovať kvôli ostatným, c) kritická.

  Mám záujem vždy sa postaviť proti prípadom, ak vládna moc zneužije svoju moc. Svojvôľa vlády spoločnosti neprospieva a preto použitie moci má byť sprevádzané dôvodmi. Vládna moc sa už roky vyhýba požiadavke dobre usporiadanej spoločnosti: verejne zdôvodňovať uplatňovanie politickej moci. Toto vyhýbanie sa znamená pre spoločnosť a občanov, aby sa vyvarovali kritickej racionálnosti, aby atmosféra vo verejnosti bola čo najviac pokojná, nenáročná.

  Korupcia v spoločnosti i spôsob vládnutia sú výsledkom toho, že spôsob formovania zákonodarného zboru a celej sústavy výkonných orgánov štátu sa deje na základe príslušnosti k straníckej skupine, finančnej skupine, rôznych priateľských väzieb či nadnárodných skupín a preto si to vyžaduje mať pre našu spoločnosť víziu politického dobra.

  Uvedomujem si, že vládna moc vyvíja celkom nezakryte snahu k tomu, aby nečinnosťou a nekritickosťou či absenciou verejného zdôvodňovania svojej politiky zabezpečila lojalitu občanov SR namiesto ich povzbudzovaniu, aby sa venovali výkonu štátnej moci. Vládna moc sa správa tak, aby sa občania nemuseli vyslovovať k najspornejším politickým otázkam, medzi ktoré určite patria otázky nášho členstva v EÚ a NATO, či pre nás je potrebné strašenie Ruskom a prípravou na vojnu s ním.

  Občiansku PLATFORMA, ak bude prijatá, budem osobne podporovať, rovnako ako ju môžu podporovať a realizovať občania rôzneho zamerania a presvedčenia a teda tak liberáli ako aj ne liberáli a preto v našom prípade bude platiť, že určité osobné záujmy, náboženské, filozofické či morálne presvedčenia nebudú potláčané, ale „zatvorkované“ ( dané bokom ), aby bolo možné uznášať sa k dohodnutým aktivitám ako bytostí, ktoré sú rovnako rozumné. Budem podporovať,aby sa v rámci organizačnej štruktúry občianskej PLATFORMY podarilo vytvoriť určitý rámec spoločných morálnych princípov ( verejných ).

  Som za slobodu myslieť si, čo chceme a hovoriť podľa toho, čo si myslíme. To sú prostriedky nevyhnutné pre odhaľovanie a šírenie politických právd. Verejná diskusia je politickou povinnosťou vládnej moci a politikov vôbec, ale nie bez účasti občanov. Na príkaz Bruselu vládna moc začala občanov a ich slobodu myslenia a prejavu podrobovať autorite zákonov. Z jej strany bolo rozhodnuté silnú koncepciu zodpovedného občianstva podrobiť boju proti extrémizmu, pretože podľa bývalej ministerky spravodlivosti je potrebné liberalizmus brániť.

  V skutočnosti bývalá ministerka spravodlivosti zavádzala verejnosť, pretože liberalizmus a silná koncepcia zodpovedného občianstva patria k sebe. K liberálnej politike má patriť aj to, aby sa občania zúčastňovali na vypracovaní, preverovaní a zdokonaľovaní zákonov. To sa vôbec nedeje, pričom to celkom zodpovedá ustanoveniu ústavného zákona, že občania sú zdrojom štátnej moci a môžu ju vykonávať aj priamo. Inštitúcia práva je najzákladnejšia a najhlavnejšia inštitúcia spoločnosti, preto je dôležité sledovať, či zákon a morálka spoločne súvisia, aby sa mohlo ustrážiť, že zákon tvoria predpisy, ciele, princípy.

  3.Cez bruselský diktát sa významne posilňuje uplatňovanie princípu atlanticizmu a Európa sa nemôže a nevie, ako sa stať nezávislou geopolitickou jednotkou, ktorá bude svoje vzťahy rozvíjať tak s USA ako aj s Ruskou federáciou, ale nie na úkor jedného z nich. To je politická pozícia, ktorú môže Slovenská republika presadzovať. Prezident SR má byť na čele tohto úsilia. Podporovať neustále a bez pochybnosti princíp atlanticizmu jednoznačne vedie najmä Európu do náručia vojny s Ruskom. Ak vládna moc SR sa naďalej hlási k atlanticizmu, tak zároveň musí z toho logický vyplývať, že hlavnou bezpečnostnou hrozbou pre obyvateľov SR je práve vládna moc a nie verejnosť, ktorá sa dáva vraj ovplyvňovať proruskou propagandou.

  Princíp atlanticizmu už v tomto storočí pomohol napáchať vo svete veľa zla, konfliktov a zločinov a preto má byť vládnou mocou mierumilovného štátu odmietnutý. Neexistuje žiadna teória liberalizmu, ktorá by tvrdila, že základom demokratického právneho štátu bezpodmienečne musí patriť rešpektovanie princípu atlanticizmu.

  4.Podľa vládnej moci verejnosť podlieha vplyvom proruskej propagandy a to ju veľmi znepokojuje. Ministerstvo vnútra SR pokladá ruskú propagandu za bezpečnostnú hrozbu, ktorej bude potrebné čeliť. Vzniká vraj riziko zo šírenia nálad, ktoré sa ministerstvu vnútra nepáčia, pričom vôbec si to „experti“ na extrémizmus neuvedomujú, že šírenie nálad patrí do toho istého sveta slobody myslenia a slobody slová či slobodného šírenia ideí. Ak sa vládna moc dopracovalo vo svojich obavách z verejnosti až tak ďaleko, že ministerstvu vnútra prekáža ruský geopolitický pohľad na svet, tak potom naša politika je na tom veľmi zle. Je povinnosťou prezidenta SR, aby pomáhal dôsledne využívať intelektuálny potenciál z radov občanov SR či občianskej PLATFORMY a ukázať, že v skutočnosti ruský pohľad na svet je úplne v súlade so základmi liberalizmu.

   1. Dnešná spoločnosť demokratického Západu je založená na plnom prijatí logiky finančného kapitalizmu, ktorý je založený na finančných špekuláciách a drží sa ilúzie nekonečného rastu. Dôraz na finančné inštitúcie a vývoz priemyslu do krajín tretieho sveta za účelom globalizácie je nevhodná cesta napredovania. Dnešný neoliberalizmus hovorí o pozitívnych aspektoch slobodného trhu a preto celkom jednoznačne podporuje ideológiu, ktorá usiluje o totálnu logiku trhu v spoločnosti. Nadnárodné spoločnosti ohrozujú národné vlády a štátnu suverenitu. EÚ nepomáha národným ekonomikám, ale hľadá možnosti, ako poskytovať pomoc bankovému sektoru a ako všetky členské štáty dostať do „okov“ eura.

   

  Tvrdí sa, že neoliberálny kapitalizmus zlyhal a preto treba hľadať nové riešenia. Slovenská republika má v tomto smere určitú výhodu, pretože môže skôr prejsť na alternatívnu ekonomiku vrátane opätovného oživenia a rozvoja družstevníctva. Bude však potrebovať významnú pomoc z prostredia politiky, vrátane investičnej podpory o rôznych stimuloch. Váhy spravodlivosti môžu byť v rámci politických opatrení nastavené tak, aby namiesto výraznej podpory zahraničným investíciam bolo možné rozvíjať vo väčšej miere alternatívnu ekonomiku z vlastných zdrojov.

   1. Uznávam, že oficiálnou ideológiou demokratického Západu je liberalizmus. Ten je však v súčasnej dobe veľmi deformovaný, prerástol do neoliberalizmu, zaujíma ho iba záporná ( negatívna ) sloboda a uznáva iba totožnosť jednotlivca bez jeho organickej totožnosti. Ničí európsku identitu za pomoci bezbrehej tolerancie a teórie ľudských práv, požaduje, aby jednotlivec bol odtrhnutý od rodiny, národa, pohlavia, príslušnosti k väčšiemu celku – od ľudskej totožnosti.

   

  V praktikách je neoliberalizmus jasne totalitárnym nástrojom politickej teórie a praxe života ľudskej spoločnosti. V ľudskej spoločnosti má mať rovnaké postavenie, ocenenie, práva a povinnosti rovnako človek- liberál ako aj človek neliberál. Z tohto dôvodu vládna moc nemôže svoju politiku organizovať ako ochranu liberálov pred neliberálmi, lebo zdrojom štátnej moci sme všetci bez deklarovania vernosti liberalizmu. V našom hnutí je pozícia liberálov a neliberálov rovnako významná, potrebná a dôležitá. Bude dôležité organizovať úsilie občianskej PLATFORMY tak, aby boj proti extrémizmu bol úplne zrušený a aby štátne štruktúry ustanovené k tomuto boju mohli zaniknúť.

  Nastal už dávnejšie čas hľadať spôsoby, ako oponovať liberalizmu, ktorý demokraciu zdeformoval tak, že sa chápe ako vláda politicko – ekonomických menšín ( skupín ). Je potrebné konečne pochopiť, že ospevovaná parlamentná demokracia je tak isto iba vládou menšinovej skupiny, hoci veľmi potrebnej. Nemáme k dispozícií žiadnu novú vedeckú teóriu riadenia spoločnosti a ani ju nebudeme hľadať. Máme však k dispozícií slušnú základňu intelektuálov Slovenska, ktorých majú prečo zaujímať otázky skutočnej demokracie a jej rozvinutie v spoločnosti, otázky spoločnosti práva či otázky ochrany jednotlivca a národa pred globalizačnými procesmi. Dá sa teda predpokladať, že môžu vznikať zaujímavé teórie a reflexie z oblasti filozofie, sociológie, ekonómie a ďalších spoločensko – vedných disciplín, ktoré budú reagovať na prebiehajúce procesy v spoločnosti a ktorým treba dať v našej spoločnosti priestor, aby sa slobodne mohol k tomu vyjadriť každý, kto má o to záujem.

   1. Ak nič neurobíme, slovenská štátnosť skončí. Vývoj v Európe zásluhou Bruselu a našich národných politikov k tomu smeruje. Na prvý pohľad sa zdá, že nemáme žiadne obranné mechanizmy pred dravcami, ktorí z nás chcú naklonovať slobodných jednotlivcov túlajúcich sa medzi migrantmi v schengenskom priestore ako osamotené pracovné a spotrebné jednotky bez potreby premýšľať a bez vzťahu ku krajine, etniku a histórií, svojim blízkym.

   

  Budúcnosť slovenského národa nám vládna moc z roka na rok predkladá ako budúcnosť bez alternatívy a teda v rámci EÚ. Vývoj v EÚ sa však neuberá dobrým smerom, pretože samotný systém zjednocovania členských štátov v Európe sa deje podľa modelu medziregionálneho konglomerátu. Ten je však orientovaný tak, aby riadenie existovalo z jedného centra a pritom bolo zničené riadenie v konkurenčných – členských štátoch. Vývoj v EÚ preto smeruje k doteraz nezrealizovanému politickému zjednoteniu a vytvoreniu európskej superveľmoci – super štátu. V našom prípade vývoj v EÚ likviduje našu národnú suverenitu a zvrchovanosť, čo vládnej moci vôbec nevadí. Nadnárodná ideológia ovládla celý demokratický Západ. Zrodila sa idea, že tento Západ stelesňuje hodnoty a nie politickú moc. Ukazuje sa, že proces premeny európskych štátov na federálnu Úniu je zatiaľ nezastaviteľný, hoci sa zdá, že ide o utopický projekt. Ako prezident SR budem mať záujem zjednotiť všetkých tých občanov SR, ktorí sú rozhodnutí brániť suverenitu SR. Oceňujem úsilie signatárov Nitrianskej deklarácie za zachovanie suverenity SR. To isté očakávam, rovnako ako naši občania, od mimovládnych organizácií politického zamerania.

  V skutočnosti je potrebné model medziregionálneho konglomerátu, ktorý bol použitý pre zjednocovanie členských štátov EÚ, vyhodnotiť ako nebezpečný a zrušiť či nepoužívať. Namiesto toho je potrebné sa riadiť zásadou, že v záujme zachovania zvrchovanosti a štátnej suverenity EÚ má byť organizovaná a riadená ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Tento model organizácie už má iný spôsob riadenia: riadenie je koordinované, je bezkonfliktné a v záujme všetkých účastníkov. Kultúrna a národná identita ostávajú plne zachované. Táto zámena ( plánovaná, úmyselná ) modelov zjednocovania členských štátov EÚ vyvoláva potrebu skutočnej reformy EÚ. Pre vládnu moc má platiť, že prvky štátnej moci sa môžu odovzdávať Bruselu len so súhlasom občanov – voličov.

  V dňoch 16. – 17.mája 2003 sa uskutočnilo referendum o vstupe SR do EÚ s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie ?“ Za vstup SR do EÚ sa vyjadrilo 92,46 % zúčastnených voličov, proti bolo 6,20 %. Od tohto dátumu nás, občanov, už vládna moc nepotrebovala k tomu, aby sme mohli ovplyvňovať politiku vládnej moci v otázkach členstva v EÚ.

  Vo februári 2017 bol Európskym parlamentom schválený veľmi dôležitý dokument uvedený pod značkou A 8 – 0390/2016. Je to „Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie.“ Ide o reformu EÚ, ale v prospech Bruselu a na úkor národných členských štátov. Zaujímavosťou tohto dokumentu je to, že diskusia o reforme EÚ sa pripúšťa iba na pôde Bruselu a za účasti zástupcov členských štátov EÚ. Poslanci EP sa ani neunúvali spomenúť si na svojich občanov a trvať na tom, aby k navrhovanej reforme sa mohli vyjadrovať aj občania. Naša vládna moc na čele s R. Ficom ostala verná tejto bruselskej pozícií a preto sa v roku 2017 a 2018 neobjavili žiadne informácie o reforme EÚ či nebodaj návrh, aby k reforme EÚ bola otvorená celospoločenská diskusia a aby boli prijaté závery a odporúčania pre našu vládnu moc v jej konaní v Bruseli ako záväzné.

  Ako prezident SR nemám záujem o taký integračný proces v rámci EÚ, ktorý vedie k vzniku super štátu so sídlom v Bruseli. Neexistujú žiadne predpoklady k tomu, aby sa v postojoch súčasnej vládnej moci niečo zmenilo k lepšiemu a aby vládna moc pri svojom rozhodovaní brala na vedomie radiť sa a spolurozhodovať s občanmi SR. Konštatujem, že vykonávanie štátnej moci v otázkach členstva v EÚ bez občanov je politikou porušovania Ústavy SR. Je mi jasné, že od vládnej moci sa už nedočkáme žiadnych návrhov reformy EÚ. Preto je potrebné zorganizovať občianske iniciatívy na Slovensku, aby pod vedením ich predstaviteľov boli pripravené návrhy reformy EÚ a aby k nim aj za asistencie vládnej moci bola otvorená celospoločenská diskusia.

  Zorganizovať celonárodné hnutie za návrh reformy EÚ je jediný spôsob, ako kultivovane, verejne a racionálno – kritický riešiť požiadavku doby – mať EÚ v prospech členských štátov a Európu ako civilizáciu skutočných národov. Tým sa zároveň hlásim k Parížskej výzve, ktorá orientuje intelektuálov Európy k obnove skutočnej Európy a k výzve na celospoločenskú diskusiu o smerovaní SR zaslanú ústavným činiteľom Občianskym združením Spoločenstvo Kresťanské Slovensko, na ktorú, žiaľ, nikto nereagoval.

  V súčasnosti sme sa na Slovensku a v Európe dostali do bodu dejín, ktorý už existoval v stredoveku, keď Martinovi Lutherovi bolo povedané celkom jasne: „Márne čakáš na diskusiu o veciach, o ktorých si jednoznačne povinný veriť.“ A to je aj prípad Slovenska a Európy, ak ide o to, akú EÚ chcú mať jej obyvatelia. V skutočnosti obyvateľom sa nesmie dovoliť o tom uvažovať a rozhodovať. Nadnárodné politické a ekonomické elity, korporácie a organizácie majú svoje záujmy a ciele,ktoré podľa signatárov Parížskej výzvy sú doprevádzané snahami ustanoviť politickú jednotu – ríšu peňazí a regulácie. To je určitý vrchol kapitalizmu, ktorý nesmieme dovoliť.

   1. V celom demokratickom Západe sa finančný systém stal vykorisťovateľom ľudí a príťažou a stratou pre ekonomiku. Budeme veselo bojovať proti nacizmu, holokaustu, fašizmu a podobne, ale myšlienka súkromného bankového sektora nám nie je odporná. Existujú riešenia, ktoré je možné navrhovať a usilovať sa o zmeny. Všímame si, že finančný systém nie je predmetom záujmu žiadnej tzv. štandardnej politickej strany, pričom štátna moc je tu k tomu, aby finančný systém kontrolovala a usmerňovala v prospech obecného blaha. Vládna moc na Slovensku má mať jasnú predstavu o tom, ako finančný systém v prospech obecného blaha má pracovať. Občania sa majú o to zaujímať, pretože v našej dobe sme v takej životnej situácií, že takmer všetci žijeme na dlh. Náš daňový systém je v niečom perverzný. Malo by platiť: získam peniaze a potom dám aj štátu. Nesmie platiť: ak niečo utratím, potom z toho platím daň. Máme sa zaujímať o to, aká je miera ekonomickej kolonizácie Slovenska a prečo je niekoľko tisíc slovenských firiem evidovaných v daňových rajoch. To všetko veľmi súvisí s otázkou, či je záujem usilovať sa o budovanie slovenských podnikov.

   

   

   1. Žijeme v dobe, keď bola „odštartovaná“ masová ilegálna migrácia, ktorá sa zároveň – postupne mení na legálnu. Povedané slovami Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, realitou je, že migrácia je už tu a prišla, aby tu zostala, preto ju musíme akceptovať a naučiť sa s tým žiť. Podľa ministra máme hľadať cesty, ako ju lepšie manažovať. Minister Miroslav Lajčák ako predsedajúci Valnému zhromaždeniu OSN mal za úlohu, aby na jeseň roku 2018 toto zhromaždenie schválilo Globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu. Zároveň OSN schválila aj Globálny pakt o utečencoch. V otázke masovej migrácie predstavuje EÚ pre obyvateľov Európy veľké nebezpečenstvo, pretože majú sa vysať peniaze pre biznis európskych korporácií v Afrike, pretože v migračnom chaose sa plánuje úplné zničenie národných štátov, odstránenie demokracie, európske národy sa musia zmieriť s čerňochmi a aziátmi, aby vznikla zmiešaná rasa podľudí.

   

  Ako zdôraznil poradca bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda Thomas Barnett, konečným cieľom globalizácie je homogenizácia všetkých štátov na zemeguli. Zmiešaním rás má v Európe vzniknúť svetlá hnedá rasa. A nie je to všetko. Cieľ sa má dosiahnuť za každú cenu, pretože nepriateľov globalizácie treba podľa Barnetta zničiť a kritikov zabiť. Pri takýchto cieľoch masovej umelo riadenej migrácie do Európy sa dištancujeme od postojov nášho ministra zahraničných vecí. Keďže sme ako občania SR pod politickou mocou Bruselu, máme prijať výzvu rasového miešania ako veľký humanitárny čin a týmto spôsobom obetovať sa v prospech tých, čo globalizáciu rozohrali ako spoločenstvo mieru a prosperity.

  EÚ pracuje na migračnej politike prinajmenej od roku 1995, keď bola podpísaná dohoda o projekte EURO – MED, v ktorom sa plánovalo riešiť na roky 2010 – 2050 doplnenie počtu obyvateľov v Európe metodou presídľovania. Dohodu podpísali členské štáty EÚ a na strane druhej Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordansko, Palestína, Sýria, Líbanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou zmluvou ( z roku 2007 ) jej platnosť automatický prešla i na nových členov EÚ. EÚ uzatvorila zmluvy aj s inštitúciami, ktoré mali za úlohu presadzovať multikultúrne porozumenie, šíriť islamské myslenie a jeho životný štýl vo svete.

  Oficiálne dokumenty EÚ nehovoria o rasovom miešaní obyvateľstva v Európe. Dôraz je však položený na to, že OSN a EÚ sa rozhodli nahradiť humanitárnu pomoc v tretích krajinách novým modelom: začleňovaním migrantov do hostiteľských štátov v Európe, pričom vôbec nemusí ísť o utečencov, ale o „zraniteľné“ osoby či osoby, ktoré musia byť premiestnené z dôvodov nevhodného klimatu. Za roky 2015 – 2016 do Európy bolo presunutých 2,2 mil. migrantov. Podľa správy OSN z roku 2000 ( ! ) Európa bude potrebovať v roku 2025 159,- mil. migrantov. V skutočnosti pre presídľovanie utečencov neexistuje horná hranica. Dôležitá je však zásada, ktorá sa presadzuje cez dokument Dublin IV, že ústrednou súčasťou azylovej politiky je solidárne rozdeľovanie utečencov ( migrantov ).

  Zásadným momentom bolo začlenenie migrácie do Agendy 2030, ktorú schválila OSN. Na najvyššej politickej úrovni bolo uznané, že migrácia umožňuje udržateľný rozvoj a preto musí byť riadená. Dnes už je jasné, že bola vytvorená globálna sieť rôznych programov a organizačných foriem pre migráciu, ktorú spoločnými silami manažujú také nadnárodné organizácie ako OSN a EÚ. Boli vytvorené globálne partnerstva medzi vládami. medzinárodnými organizáciami, neziskovými organizáciami, akademickou obcou a súkromným sektorom pre prácu s migrantmi a pre migrantov. V skutočnosti zo strany globálneho partnerstva ide o sprisahanie proti tým, ktorých sa to týka – proti občanom národných štátov.

  Čo robiť za takejto situácie ?

  a) môžeme sa so všetkým zmieriť a prijať osud, ktorý nám naplánovali globálni vládcovia, čo znamená, že náš spôsob myslenia sa prispôsobí cieľom migrácie,

  b) môžeme organizovať občiansku iniciatívu na Slovensku v smere, že sme proti masovej migrácií a k tomu prispôsobenej azylovej politike a že požadujeme, aby zákonodárny zbor prijal zákon na ochranu občanov Slovenska pred masovou migráciou,

  c) môžeme požadovať vyhlásenie referenda o tom, že voliči súhlasia, aby zákonodárny zbor prijal zákon na ochranu obyvateľov Slovenska pred masovou migráciou,

  d) ak ide o sprisahanie globálnych elít či globálneho partnerstva, prečo vládna moc je ticho a neusiluje sa toto sprisahanie odhaliť ?

  e) ak sa neprijme zákon na ochranu obyvateľov Slovenska pred masovou migráciou, je nutné požadovať zahájiť proces vystúpenia z EÚ, pretože projekt masovej migrácie Európu ohrozuje a neobíde ani Slovensku republiku.

  V mene budúcnosti a ochrany našich životov je potrebné, aby sa občianstvo na Slovensku zjednotilo k aktívnej účasti na vyriešení jedného z najväčších problémov, ktorý sa Európe priamo násilím vnucuje.

   1. Signatári Parížskej výzvy majú pravdu – ohrozuje nás falošná Európa. Stotožňujem sa s ich názorom, že Európa v celej svojej veľkosti a bohatosti je ohrozovaná falošným chápaním seba samej, že sa tvári ako vrchol civilizácie, ale v skutočnosti nám hrozí zničením nášho domova. O Parížskej výzve som sa zmienil už v časti o základných východiskách môjho programu.

   

  Čo máme teda robiť ?

  Už je nevyhnutné, aby si spoločnosť za aktívnej účasti občanov a s podporou občianskej spolupatričnosti postavila víziu politického dobra. Doba k tomuto kroku už dozrela, pretože EÚ predstavuje šelmu, ktorá svojou mocou a propagandou usiluje ustanoviť v Európe politickú jednotu – super štát ako ríšu peňazí a regulácie čohokoľvek a kohokoľvek. Odmietam víziu utopickej budúcnosti ako nového globálneho spoločenstva mieru a prosperity a som rozhodnutý usilovať sa o novú víziu politického dobra v SR, ktorá umožní, aby politický systém bol opäť prístupný občanom ako zdroja štátnej moci.

  Konštatujem, že politické dobro sa zo života našej spoločnosti postupne vytráca. Hlavným dôvodom tohto procesu je to, že naša vládna moc a vôbec naši zástupcovia zvolení v slobodných voľbách sa postupne a dobrovoľne vzdávajú našej slobody vládnuť si na svojom území sami predovšetkým v našom záujme a bez štipky politického svedomia odovzdávajú moc do Bruselu v prospech EÚ.

  Politika a politická prax sa menia, pretože záväzné usporiadanie všeobecných záležitosti života spoločnosti prechádza pod politickú moc a jurisdikciu EÚ. Náplň politiky, politické programy a politická činnosť súvisiace s cieľmi sa čoraz viac dostávajú pod vplyv nadnárodných politických a ekonomických štruktúr a sledujú ich dobro, ktoré je v zásadných otázkach a jednotlivých politikách diametrálne odlišné od spoločného dobra obyvateľov našej krajiny.

  Všetko sa deje zásluhou parlamentnej demokracie, ktorá vládnu moc ( koalíciu ) posvätila na jediný politicko – mocenský subjekt oprávnený vzdať sa zvrchovanosti a priamo ( postupne ) zrušiť demokratický právny štát. Usporiadanie všeobecných záležitosti ľudského života našej spoločnosti sa týka všetkých ľudských bytosti v ich vzájomnom súžití. Z tohto dôvodu je potrebné ešte pred sformovaním reálnej vízie politického dobra urobiť jeden dôležitý krok: zastaviť proces dobrovoľného vzdávania sa našej slobody vládnuť si na svojom území sami !

  O tento krok je potrebné požiadať náš zákonodarný zbor a našu vládnu moc. A našu verejnoprávnu televíziu požiadať, aby pomáhala našej občianskej iniciatíve. Hovorím o občianskej iniciatíve, pretože túto má pomáhať zorganizovať aj samotný prezident SR !!! Treba zastaviť proces ďalšej integrácie EÚ, čo znamená, že vláda sa mázdržať všetkých možných iniciatív a rozhodnutí a bude povinná celú problematiku EÚ predložiť do informačnej kampane a otvoriť celonárodnú diskusiu o skutočnom pôsobení SR v rámci EÚ. Má teda platiť to, čo nedávno zdôraznil Viktor Orbán a to,že EÚ treba znova naprojektovať. Môžeme k tomu dodať, že bude potrebné pripraviť návrh skutočnej reformy EÚ a zástupcov občanov zaviazať, aby sa vo vzťahu k Bruselu a Európe riadili podľa dohodnutých záverov – podľa plnej moci občanov SR.

  Z nášho pohľadu pre zvládnutie kroku zastavenia procesu dobrovoľného vzdania sa slobody vládnuť si na svojom území sami a vyvolať celonárodnú diskusiu o reforme EÚ si bude vyžadovať veľké organizačné úsilie i určité finančné náklady, ktoré bude potrebné získať podobným spôsobom, ako ich získavajú politické mimovládne organizácie. Domnievam sa, že bude potrebné aktivovať občanov – voličov týmto spôsobom:

  a) osloviť občianske iniciatívy a spolky existujúce a novo vznikajúce k spoločnému postupu,

  b) osloviť občanov SR prostredníctvom orgánov miest a obcí a požiadať ich o spoluprácu a účasť,

  c) ustanoviť prípravný výbor s administratívnymi zložkami,

  d) pripraviť video dokumentáciu a webovú stánku,

  e) rokovať s vedením RTVS o občianskej iniciatíve,

  f) ustanoviť celonárodný Kongres reprezentantov občianskych iniciatív, spolkov a sympatizantov, ktorý pripraví potrebné dokumenty pre NR SR a vládu SR.

  Je potrebné diskutovať o tom, čo môže obsahovať vízia politického dobra. Prvky tejto vízie môžu byť:

  A. Otázky reformy EÚ.

  B. Základ politického poriadku: Ústava Slovenskej republiky a jej novelizácia.

  C. Zrušenie boja proti extrémizmu a organizačných zložiek s týmto bojom spojených.

  D. Reforma volebného systému do NR SR v prospech posilnenia vplyvu občanov. Spôsoby organizovania predvolebnej kampane.

  E. Politický záväzné upravenie vzťahu vládnej moci a občanov ako základu štátnej moci v otázkach účasti občanov na správe vecí verejných cez ustanovenie inštitúcie – bližšie viď bod G.

  F. Finančné zabezpečenie volieb do samosprávnych orgánov, do NR SR a volieb prezidenta SR. Financovanie politických strán, občianskych iniciatív a niektorých inštitúcií vo verejnom záujme.

  G. Ustanovenie inštitúcie „Ústredie občanov pre správu veci verejných“. Možné organizačné zložky „Ústredia občanov pre správu vecí verejných“:

  G.1. Odbor pre analýzu vládnej politiky a tvorba alternatívnych politik.

  G.2. Odbor komunikačnej stratégie a optimálneho systému rozhodovania pre celonárodné dialógy (verejné dialógy).

  G.3. Odbor pre spoluprácu s občianskymi iniciatívami, spolkami a združeniami.

  G.4. Odbor pre televízne a rozhlasové vysielanie na Slovensku a printové média.

  G.5. Odbor pre výskum verejnej mienky orientovaný na plnenie úloh ústredných štátnych orgánov ( podľa jednotlivých politik ), činnosť politických strán a hnutí, prácu samosprávnych územných orgánov, prácu Európskej únie , OSN a ďalších nadnárodných štruktúr.

  G.6. Odbor pre spoluprácu so súdnou mocou a iniciatívy občanov pre prehodnotenie existujúcich zákonov a prijatie nových zákonných opatrení.

  G.7. Odbor pre vzdelávanie občanov a lídrov občianskych iniciatív, spolkov a združení.

  G.8. Odbor pre otázky priamej demokracie k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda.

  G.9. Odbor managementu Ústredia ( administratívny servis pre Ústredie, financie a rozpočet, organizačno – technické záležitosti, personálna činnosť ).

  G.10. Odbor pre spoluprácu so zákonodarným zborom, s orgánmi miest a obcí, politickými stranami a hnutiami, orgánmi štátnej moci a správy a pre ustanovenie systému vzájomných záruk ( pre uzmiernenie kritéria osobnej voľby s väčšinovým princípom ).

  G.11. K zdarnému zabezpečeniu úloh a poslania inštitúcie „Ústredie občanov pre správu vecí verejných“ bude potrebné ustanoviť riadiace a kontrolné orgány v tejto ( predbežnej ) štruktúre:

  G.11.1. „Kongres reprezentantov občianskych iniciatív, spolkov, združení a sympatizantov“ ako najvyšší orgán.

  G.11.2. „Národné kolégium občanov pre správu vecí verejných“ ako riadiaci a výkonný orgán ( tieňová vláda ) „Ústredia občanov pre správu vecí verejných“.

  G.11.3. Riaditeľ „Ústredia občanov pre správu vecí verejných“ ako profesionálny pracovník pre plnenie úloh jednotlivých odborov a rozhodnutí „Národného kolégia občanov pre správu vecí verejných“.

  G.11.4. Rada pre dozor a kontrolu rozpočtového hospodárenia.

  G.11.5. Poradné skupiny „Národného kolégia občanov pre správu vecí verejných“.

  H. K vízií politického dobra má patriť aj autentická ľavica, ktorá v skutočnosti neexistuje a ktorú nie je možné stotožniť s opozíciou v rámci parlamentnej demokracie. Znamená to, že ani neexistuje skutočný ľavicový program pre Slovenskú republiku. Už dlhé roky je občan SR presviedčaný, že mu bohate postačuje, ak na slovenskej politickej scéne existujú štandardné politické strany, ktoré v skutočnosti svojimi aktivitami iba predstierajú svoju ľudomilosť či ľudovosť. Bez autentickej ľavice je politický boj ochudobnený, čo znamená, že ani veľká časť občanov žijúcich zo svojej práce nemá možnosť nájsť svojich skutočných zástupcov v politike.

  Predpokladám, že je možné v podmienkach Slovenskej republiky sformovať skupinu odborníkov a sympatizantov, ktorí pripravia návrh ľavicového programu pre autentickú ľavicu.

  CH. Pre naplnenie vízie politického dobra je nevyhnutné mať k dispozícií optimálny systém rozhodovania s možnosťou jeho aktualizácie pre každý celonárodný prípad riešenia účasti občanov na správe vecí verejných. V skutočnosti má to byť kompetencia takej autority ako je štátna ( vládna ) moc a má platiť za situácie, že táto vládna moc je povinná vytvárať podmienky pre naplňovanie ústavného práva účasti občanov na správe veci verejných. Táto kompetencia sa vôbec neuplatňuje.

  Optimálny systém rozhodovania má zabezpečiť naplnenie zásady politickej rovnoprávnosti v rámci otvorenia celonárodnej diskusie k tým najdôležitejším témam takého spoločenstva ako je Slovenská republika. Nám, občanom Slovenskej republiky, musí záležať na tom, aby sme vládnu moc donútili osvojiť si optimálny systém rozhodovania cez činnosť Ústredia občanov pre správu vecí verejných a aby tento systém bol spoločnou kompetenciou, ktorá sa bude v politickom živote spoločnosti priebežne používať.

  Optimálny systém rozhodovania má byť preto viazaný na aktivity vládnej moci v rámci jej programového vyhlásenia a na aktivity Národného kolégia občanov pre správu veci verejných ( tieňovej vlády ) v rámci jej programového vyhlásenia. Táto súvislosť dvoch orgánov: štátneho a občianskeho je veľmi dôležitá. Ak bude konať vládna moc vo veci optimálneho systému rozhodovania, orgán občianskej strany pod vedením Národného kolégia občanov sa k tomu iniciatívne pripojí. Ak vládna moc nebude v dôležitých záležitostiach konať, orgán občianskej strany prevezme iniciatívu a bude konať samostatne. Výsledky optimálneho systému rozhodovania predloží NR SR, vláde SR, prezidentovi SR a občanom SR.

  Optimálny systém rozhodovania musí mať určitú štruktúru. Predpokladám, že túto štruktúru môžu tvoriť ( napríklad ) tieto prvky:

  Určité množstvo písaných informácií a video dokumentov k danej problematike, aby sa občania mohli zoznámiť s jej reálnym stavom. Má to zodpovedať potrebe byť dostatočne informovaný, aby to spĺňalo kritérium kompetencie.

  Verejné zdôvodnenie oficiálnej politiky vládnej moci k danej problematike.

  Návrh vládnej moci na riešenie danej problematiky v zmysle Alternatívy č. 1.

  Využitie verejnoprávnej televízie a rozhlasu v rámci optimálneho systému rozhodovania.

  Využitie menšín ( pracovných, odborných ) s určitými odbornými kompetenciami k doplneniu kompetenčných schopnosti občanov.

  Využitie existujúceho priestoru územnej samosprávy ako nedeliteľnej súčasti verejnej správy v rámci Slovenskej republiky ( zapojenie orgánov miest a obcí ).

  Sformovanie väčšinovej spoločnosti podľa zásad referenda či referenčnej demokracie.

  Vyžiadanie angažovanosti od menších spoločenstiev – politických strán a hnutí, nátlakových a agitačných skupín, od spolkov, združení a podobne.

  Uzatvorenie alternatívnych návrhov na riešenie danej problematiky a zorganizovanie verejnej oponentúry.

  Verejný výskum názorov občanov podľa dohodnutej metodiky a výsledky výskumu.

  Aké rozhodovacie formy budú prijaté na záver.

  Návrh optimálneho systému rozhodovania musí byť prijatý vládou SR, resp. Národným kolégiom občanov vopred, aby sa podľa neho mohlo postupovať, plniť úlohy a kontrolovať ich plnenie či priebežne robiť určité korekcie. Optimálny systém rozhodovania potrebujeme v politike preto, aby dôležité rozhodnutia robila vládna moc na základe rýdzo demokratických procedúr a postupov, základom ktorých je občan – volič.

  I. Novelizovať zákon o RTVS tak, aby zodpovedal potrebám novej vízie politického dobra a teda umožňoval občianstvu Slovenskej republiky reálne ovplyvňovať politiku vládnej moci či tvorbu a realizáciu politiky pre spoločnosť.

  11. K ľavicovým hodnotám jednoznačne patrí zabezpečenie mieru pre obyvateľov krajiny a sveta. Naša vládna moc si ani nevšimla vyhlásenie veliteľa ozbrojených síl NATO v Európe amerického generála Scaparottiho, ktorý vyhlásil, že Európa musí byť pripravená na vojnu s Ruskom. Podľa generálneho tajomníka NATO Stoltenberga európske cesty, mosty, železničné siete by mali byť vhodné pre prepravu tankov a ťažkého vojenského vybavenia. Na týchto záležitostiach už príslušné inštitúcie na Slovensku pracujú.

  Ešte v druhej polovici novembra 2017 ministri zahraničných vecí a obrany 23 členských štátov EÚ podpísali dokument, v ktorom vyjadrili záujem vytvoriť Stálu štrukturovanú spoluprácu EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany ( PESCO ). Týmto spôsobom sa má podnietiť rozvoj vojenských projektov a spoločný nákup vojenského vybavenia a zariadení.

  A podľa najnovších informácií ministri obrany členských štátov NATO sa dohodli na vytvorení v európskych hraniciach aliancie akéhosi „vojenského Schengenu.“ Ministri obrany schválili vytvorenie veliaceho štábu na presun síl a prostriedkov v Európe. Keď k tomu pripočítame už niekoľkoročnú militarizáciu východu Európy, tak verejnosť má prečo znepokojovať politika demokratického Západu v otázkach vojny a mieru.

  Prečo je nám, národom Európy, vnucovaná politika prípravy na vojnu s Ruskom, prečo sa z demokratického Západu šíri vojnové štvanie, ktoré v reči našich politikov je prezentované ako úsilie o bezpečnosť Európy. V prospech koho má byť Európa pripravená na vojnu ?

  Naša vládna moc robí takú politiku, ktorá sa zakladá na princípe atlanticizmu a teda jasnej vernosti politike demokratického Západu a jeho nástroja – NATO. Slovenská republika oficiálne sa podieľa na politike pripravovať sa na vojnu s Ruskom. V tomto prípade je to jasná fašistická prax. Svojou vernosťou k NATO nemáme šancu robiť politiku mierovej spolupráce s Ruskom. O príprave na vojnu s Ruskom sa rozhoduje iba v centrách NATO a náš vládny kabinet sa tomu iba prispôsobuje. Pýtam sa preto: Majú právo do otázky prípravy Európy na vojnu s Ruskom hovoriť aj občania Slovenskej republiky a Európy ?

  Nepochybujeme, že v otázkach vojny a mieru sme všetci rovnako kompetentní a preto má platiť, že naši národní zástupcovia majú právo a povinnosť konať len v duchu toho, ako sa rozhodnú občania. Na Slovensku je príprava na vojnu s Ruskom podporovaná s plným vedomím vládnej moci a jej prisluhovačov a teda s plným vedomím menšiny, ktorá miluje NATO a EÚ s Bruselom. Táto menšina sa opiera nie o moc a vplyv svojich občanov, ale o moc o vplyv nadnárodných štruktúr, čim potláča zvrchovanosť Slovenskej republiky.

  Smerovanie Slovenskej republiky a Európy k príprave na vojnu s Ruskom je možné aktuálne zastaviť len tak, že bude zorganizované referendum o dvoch otázkach:

  1. Chcete, aby Slovenská republika sa v rámci NATO aktívne pripravovala na vojnu s Ruskom ?
  2. Chcete, aby Slovenská republika v rámci svojej zahraničnej politiky aktívne presadzovala politiku mierovej spolupráce s Ruskom ?

  Ak bude predložená petícia občanov k návrhu na vyhlásenie referenda o dvoch uvedených otázkach, takéto referendum ako prezident SR vyhlásim. Iba výsledky referenda dajú vládnej moci jasný mandát , ako má pracovať v štruktúrach EÚ a NATO a aké politické opatrenia môže prijať.

  12. Beriem na vedomie, že okolo geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Vek sa formuje platforma intelektuálnej a politicko – aktivistickej občianskej iniciatívy, ktorú vedie Rada starších a ktorá nadväzuje na Memorandum slobodného občana z novembra 2012. Platforma má zámer predstaviť občianskej verejnosti možnosti inej alternatívy socio – ekonomického a politického vývoja našej vlasti.

  Mám záujem spolupracovať s touto platformou, pretože aj v našom prípade ide o víziu nového Slovenska a teda je tu možnosť spojiť svoje sily a prostriedky na spoločnom projekte.

  13. V rámci vnútornej politiky štátnej moci je potrebné riešiť organizáciu orgánov štátnej moci a správy na území Slovenskej republiky a zároveň aj územnej samosprávy. Finančné zdroje štátu sú príliš centralizované v prospech ústredných orgánov štátnej moci a správy a úplne na úkor „nulovej pozície“ miestnych orgánov štátnej moci ( okresných úradov ). Pri takejto politike sa nedajú riešiť otázky regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky k dostatočnej spokojnosti jej obyvateľov. Keď k tomu prirátame stranícky systém riadenia založený na vernosti „kádrov“, tak neexistujú dostatočne objektívne podmienky pre lokálny rozvoj a teda aj pre vyrovnávanie rozdielov na pomerne malom priestore krajiny. Sú potrebné zmeny, ktoré umožnia, aby existovali silné okresné celky aj s finančným zabezpečením a ďalej bolo posilnené postavenie a finančné možnosti miest a obcí na Slovensku. Prezident SR v tejto otázke má podporovať iniciatívy súvisiace s reformou verejnej správy.

  14. Budem dôsledne dbať o výkon ústavných právomoci prezidenta SR, ktorý je určený ustanoveniami článku 102 Ústavy SR a ďalšími zákonmi. Pre kvalitný a efektívny výkon ústavných právomoci prezidenta SR bude potrebné vytvoriť primerané podmienky pre spoluprácu so zákonodárnou mocou, vládnou mocou, súdnou mocou, prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Ako prezident SR zabezpečím, aby k výkonu mojich ústavných právomoci sa mohli priebežne vyjadrovať radoví občania vrátane ich návrhov a pripomienok v rámci spolupráce s územnou samosprávou ako základu aktívnej formy demokracie.

  15. Budem iniciovať otvorenie celospoločenskej diskusie k temam a dokumentom, ktoré sa dotýkajú života celej našej spoločnosti. Ide napríklad o také témy a dokumenty ako:

  a) „Dohovor Rady Európy o prevencií a potieraní násilia voči ženám a domáceho násilia“ – t. z. Istambulský dohovor, ktorý skutočné násilie na ženách nerieši, iba propaguje genderovú ideológiu s drastickými následkami pre rodinu.

  b) k rozhodnutiu Výboru OSN pre ľudské práva z júla 2011 vo veci slobodného skúmania a vyjadrovania názorov vo vzťahu k historickým faktom ( napríklad problém holokaustu ).

  c) k všestrannému posúdeniu problematiky extrémizmu a antisemitizmu vo svete a v našej spoločnosti.

  d) k fungovaniu a súčasnom charaktere EÚ ako nadnárodnej moci – už som sa o tom zmienil na inom mieste tohto programu.

  e) k problematike globalizácie: čo si môžeme dovoliť, aby nám bolo robené a čo nesmieme dopustiť, aby sme boli zneužití v záujme cudzej moci. Zároveň aj k otázke potrebnosti globálneho vzdelávania deti, mládeže a dospelých.

  f) k volebnému systému v SR, k posúdeniu alternatívnych návrhov s cieľom posilniť vplyv občanov na výber kandidátov na poslancov, zrušiť 5 % – nú klauzulu o vstupe do NR SR, riešiť odvolateľnosť poslancov NR SR.

  g) k problematike Agendy 2030, ktorá bola schválená na úrovni OSN a dotýka sa prínosu migrantov pre udržateľný rozvoj.

  h) k otázkam ochrany občanov SR pred úsilím bank o zrušenie peňažnej hotovosti, pred zámerom rôznych spoločnosti postupne zaviesť čipovanie ľudských bytosti či zrušiť čipovanie psov.

  ch) k práci masovokomunikačných prostriedkov v podmienkach SR, k činnosti redaktorov, k zabezpečeniu kontrolnej činnosti médií zo strany občanov.

  16. Pán Jozef Mrazek z ČR v svojom článku z 17.4.2017 „Straníci a ostatných deväťdesiat deväť percent občanov“ zorientoval moju pozornosť k tomu, že je potrebné posúdiť, do akej miery náš politický systém umožňuje, aby určitým kamarátom ( či skupinkám ) bolo umožnené rozkrádať štát, aby nad chudobným obyvateľstvom vládli exekútori, aby bol zaručený úspech silným a bezohľadným a prečo systém umožňuje slúžiť cudzím nadnárodným záujmom či udržiavať štát v postavení vykorisťovanej kolónie. V ostatných rokoch bolo v SR organizovaných viacero pochodov proti korupcií, ale nenašiel sa nikto, kto by navrhol konkrétne opatrenia, ktoré povedú k náprave. Občania majú právo požadovať mať funkčnú vládu, ktorá sa vie postarať o ich blaho a nie len dozerať na záujmy strany.

  Je to prezident SR, kto má ústavné kompetencie za občanov boj proti korupcií zabezpečiť – postupne vyjednať. Ako prezident SR budem hľadať možnosti, ako v rámci novej vízie politického dobra nájsť účinný mechanizmus, ktorým budú politické strany donútené, aby sa vzdali obchodovania s politikou a začali lepšie slúžiť občanom. Predpokladám, že v rámci hľadania účinného mechanizmu bude potrebné riešiť niekoľko základných otázok. Tak napríklad nový volebný zákon bude musieť byť verejne posudzovaný a s definitívnou platnosťou schválený za použitia zásady politickej rovnoprávnosti – teda za účasti občanov. Nastal čas otvoriť otázku skvalitnenia parlamentnej demokracie, zastaviť zneužívanie politickej moci. Zatiaľ platí, že tí, čo majú v rukách zákonodarnú moc majú v rukách aj vládnu moc, čo ukazuje, že môže ísť o stret záujmov. Veľmi účinným prostriedkom k ľahšej realizácií politických obchodov je systém politických koalícií. Obsadzovanie odborných pozícií v rámci vládnej moci nemôže existovať iba podľa straníckeho ( koaličného ) kľúča.

  17. Vždy k ukončeniu roka v prezidentskej funkcií podám verejnosti – občanom svoju správu o plnení môjho programu, súčasťou ktorej budú aj stanoviska zástupcov občianskej Platformy. Súčasťou tejto správy bude aj správa o činnosti prezidentského úradu za príslušný rok.

   

  Dušan Hirjak

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  V Amsterdame zastrelili v aute holandského obrancu Maynarda

  Amsterdam 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Mirror Football Twitter)   Holandského futbalistu Kelvina Maynarda zastrelili v stredu večer na juhovýchode Amsterdamu. Tamojšia polícia pátra po dvoch podozrivých, ktorí po streľbe opustili miesto činu na skútri Tridsaťdvaročnému Maynardovi, ktorého zasiahli v aute, poskytli prvú pomoc hasiči z neďalekej stanice, napriek tomu zraneniam podľahol.…

  Krajský poslanec by mal hneď oznámiť, za čo stratil mandát. SaS to chce docieliť legislatívnou zmenou

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá návrh zákona, ktorý ukladá poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja povinnosť bezodkladne oznámiť kraju skutočnosti, pre ktoré stratil mandát. Agentúru SITA informoval hovorca SaS Róbert Buček „Týmto návrhom reagujeme na doterajšie skúsenosti v krajoch, keď poslanci nemali povinnosť informovať,…

  Kalavská sa pre stratifikáciu stretne s poslancami SNS a Smeru-SD ešte raz

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje ešte jedno stretnutie s poslancami Smeru-SD a SNS s cieľom získať podporu stratifikácie. Urobiť tak chce po tom, čo jej dva politické subjekty oznámia svoje rozhodnutie, či reformu nemocníc podporia Stále však chce predložiť materiál na…

  Premiérom chce byť Ganc, odmieta vstúpiť do vlády vedenej Netanjahuom

  Jeruzalem 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   Líder izraelského centristického bloku Modrá a biela Benny Ganc vo štvrtok uviedol, že chce byť predsedom prípadnej vlády širokej jednoty. Odmietol tak ponuku premiéra Benjamina Netanjahua vytvoriť vládu širokej koalície pod Netanjahuovým vedením, informovala agentúra Reuters "Nevstúpime do koalície vedenej Netanjahuom," povedal Moše…

  Za slušné Slovensko: Zhromaždenie sa koná na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský )   Piatkový protest iniciatívy Za slušné Slovensko je organizačne pripravený, organizátori už len dolaďujú posledné technické detaily. Pre agentúru SITA to povedala hovorkyňa iniciatívy Eva Lavríková, podľa ktorej sa zhromaždenie tentokrát koná o 18:00 na bratislavskom Námestí slobody, nie na Námestí SNP Zdôraznila,…

  Šefčovič bude prvý na rade pri vypočúvaní komisárov v europarlamente

  Brusel 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Konferencia predsedov v Európskom parlamente vo štvrtok určila poradie vypočúvaní dezignovaných eurokomisárov pred jednotlivými výbormi. Ako prvého si europoslanci vypočujú 30. septembra slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča, ktorý bol v budúcej exekutíve poverený riadením medziinštitucionálnych vzťahov a strategickým výhľadom Na programe vypočúvaní a poradí…

  Premiér: Na Slovensku ešte kríza nenastala, vláda prijme opatrenia

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Na Slovensku kríza ešte nenastala, ekonomika len zaznamenáva spomalenie. Vyhlásil to v parlamente počas Hodiny otázok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že vláda sa chce na horší ekonomický vývoj pripraviť Reagoval tak na otázku poslanca Mareka Mitterpáka (Smer-SD), ktorý sa zaujímal o…

  Danko sa stretol s Moon Hee-sangom, verí v prehĺbenie spolupráce s Kóreou

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prehlbovanie medziparlamentnej a ekonomickej spolupráce Kórejskej a Slovenskej republiky bude pokračovať. Vo štvrtok to povedal predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po stretnutí s predsedom Národného zhromaždenia Kórejskej republiky Moon Hee-sangom "Vzťahy kórejského a slovenkého parlamentu sú vzorové, je to aj…

  Matečná vyzýva ľudí, aby viac využívali ekologickú dopravu

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Regióny majú k dispozícii na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy 81,8 milióna eur. Na Slovensku tak pribudnú nové cyklotrasy, zvýšiť by sa mala aj atraktivita verejnej dopravy. Uviedla to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), ktorá vo štvrtok pricestovala na rokovanie parlamentu na…

  Zverejnili video, ako pytliaci z KĽDR zaútočili na ruskú pohraničnú stráž

  Bratislava 19. septembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Sputnik/Sputnik/Foto:Screenshot video)   V Japonskom mori sa zranili traja vojaci ruskej pohraničnej stráže pri strete so zahraničnými pytliakmi, uviedlo Centrum pre styk s verejnosťou Federálna služba bezpečnosti (FSB RF) K incidentu došlo v oblasti plytčiny Quito-Yamato vo výlučnej ekonomickej zóne Ruska. Armáda objavila dva severokórejské…

  Peter Pellegrini: Košické oceliarne boli pre americký manažment "dojnou kravou"

  Čaňa 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Hutnícky podnik U.S. Steel Košice podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) trpí investičným dlhom, čo prispelo k jeho súčasnej ťažkej situácii na trhu s oceľou a zámeru znižovať počet zamestnancov. "Treba aj vytknúť americkému manažmentu, že tá fabrika im slúžila ako dojná krava a…

  Rusko sa piatkového procesu zúčastní, vypočutá by mala byť Volzová

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Bývalý riaditeľ televízie Markíza a exminister hospodárstva Pavol Rusko, ktorý je obžalovaný v prípade prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Silvie Volzovej, sa na pojednávaní v tejto veci pred senátom Okresného súdu Bratislava II v piatok (20. 9.) zúčastní V piatok má byť vypočutá…

  Británia chystá oficiálne návrhy, zatiaľ predložila technické dokumenty

  Londýn 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Augstein)   Británia predloží riešenia brexitu, ale nie v rámci "umelého termínu", ktorý po dohode s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom navrhol fínsky premiér Antti Rinne. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na hovorcu britského predsedu vlády Rinne po dohode s Macronom…

  Podľa Baránka Kiskova strana oslovuje mnoho nevoličov, ale po drogovej kauze Trubana berie aj hlasy progresívcom

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot TV Pravda)   Podľa politického komentátora a zakladateľa prieskumnej agentúry Polis Jána Baránka to, že v súčasnosti prieskumy zaznamenávajú pomerne vysoké čísla strane Za ľudí bývalého prezidenta Andreja Kisku je výsledkom opozičných hádok ako aj drogovej kauzy lídra koalície PS/Spolu Michala Trubana. Baránek v rozhovore…

  Podľa Ondrejcsáka neutralita Slovenska nebola reálna v minulosti a nie je ani teraz: "Nič také, ako most medzi Východom a Západom neexistuje"

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Facebook)   V Európe sú v súčasnosti vojensky neutrálnymi štátmi napríklad Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko, Fínsko, Írsko a malé krajiny ako Lichtenštajnsko, San Marino, Malta, Vatikán. Podľa štátneho tajomníka rezortu obrany Róberta Ondrejcsáka (nom. Most-Híd) však nie je reálne, aby sa na tomto zozname ocitla aj Slovenská…

  Úrad špeciálnej prokuratúry: Kováčik sa ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam, hovorí o účelovej diskreditácii

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Maďar)   Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik odmieta podozrenia voči svojej osobe, podľa neho ide iba o účelovú diskreditáciu. Uviedol to v reakcii na dnešné tvrdenia nezaradenej poslankyne Veroniky Remišovej o tom, že Kováčik nemá čo robiť na svojom poste. Kováčik oponuje tým, že…

  Prieskum agentúry Focus: Voľby by v polovici septembra vyhral SMER-SD, progresívci klesli, Druckerova strana len 2,1%

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Teraz.sk/Foto:HS, Focus)   Upozornenie: pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, s 21,7 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD.…

  Dunajská hrádza pri Štúrove oddnes slúži aj ako cyklotrasa

  Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Dvojkilometrový úsek ochrannej hrádze Dunaja v Štúrove dostal nový povrch, slúži už aj ako cyklotrasa. Vynovenú hrádzu dnes slávnostne odovzdal do užívania podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos. „Za posledné dva roky prešla protipovodňová línia v Štúrove zásadnou opravou. V súčasnosti…

  TopDesat

  Dobrodruh Ed Stafford zobral do divočiny ženu a syna

  0

  Dobrodruh Ed Stafford podnikol náročnú výpravu so svojou ženou a svojím synom. Nová šou Muž, žena, dieťa, divočina bude mať svetovú premiéru na Discovery Channel 29. 9. 2019 od 20 hodiny, tuzemskí diváci môžu program sledovať od 29. 10. 2019 o 20. hodine.

  Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

  0

  Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

  Nórsko vytvorilo verejnú toaletu, ktorá je tou najkrajšou na svete

  0

  Verejné záchody väčšinou vizuálne príťažlivé nie sú. To však neplatí o Nórsku. Postavili tam toaletu, ktorá má lepší výhľad ako väčšina svetoznámych hotelov. Nórsko vytvorilo avantgardnú toaletu, ktorá sa v súčasnosti považuje za najkrajšiu verejnú toaletu na svete. Jeden pohľad na toto elegantné zariadene a budete určite súhlasiť. Kde teda nájdeme tento unikátny…

  Alexej Čepička: Napriek mnohým zločinom trestu unikol

  0

  Alexej Čepička, ktorý žil v rokoch 1910 až 1990, bol Gottwaldovým zaťom a miláčikom Moskvy. Bol namočený v mnohých zločinoch, avšak trestom unikol. Keď nás čítate pravidelne, spomínali sme ho aj v článku o jeho svokrovi -  o Gottwaldovi, ku ktorému rád zavítal aj s fľašou koňaku. Predovšetkým v čase, keď potreboval niečo vybaviť. Najdôležitejšie v živote je vedieť…

  10 svetových lyžiarskych stredísk, kde si užiješ tú najlepšiu lyžovačku

  0

  Leto je preč, zima klope na dvere a lyžiarska sezóna na Slovensku sa čoskoro pomaly začne. Kým čakáš na naše upravené svahy, pozri si tento rebríček desiatich najkrajších lyžiarskych stredísk na svete. Možno ťa inšpirujeme až tak, že sa ti nebude chcieť čakať... 10 vysnívaných lyžiarskych stredísk: 1. Niseko, Japonsko

  TOP10: Detské kostýmy na Halloween, za ktoré by sa nehanbili ani dospelí

  0

  Aj keď sa u nás oslavujú väčšinou dušičky, Halloween v niektorých krajinách neodmysliteľne patrí k tomuto sviatku tiež. Ak budete vaše deti chystať na takúto udalosť, prinášame vám v predstihu niekoľko skutočne výnimočných inšpirácií. Vyrezať si tekvicu alebo strašidelný dekor je síce zábava, ale na tieto decká, ktoré upustili uzdu…

  Vo svete IT

  Nezmeškajte živý prenos z predstavenie nových smartfónov Mate 30! Za chvíľu už začína

  0

  Zatiaľ čo v priebehu minulého týždňa sa všetka mediálna pozornosť sústreďovala na spoločnosť Apple, ktorá predstavila svetu  nové iPhone telefóny, tak dnes sa karta otáča v prospech spoločnosti Huawei. Spoločnosť Huawei začiatkom mesiaca oficiálne ohlásila, že 19. septembra, teda dnes, predstaví svetu novú produktovú líniu smartfónov Mate 30. Urobila tak…

  Pozrite si simuláciu, ako by dopadla nukleárna vojna medzi Amerikou a Ruskom

  0

  Keď sa povie nukleárna vojna, tak mnohých z nás bezpochyby napadnú krajiny ako Amerika a Rusko, a to aj napriek tomu, že existujú ďalšie krajiny s podobnou zbojnou silou. Ako by však dopadla možná vojna medzi týmito dvoma veľmocami? Tak na túto otázku odpovedajú výskumníci z Princeton University, ktorí vytvorili…

  Xiaomi prekvapuje! Chystá sa predstaviť 8K televíziu a to už o pár dní

  0

  24. september nebude len dňom novopredstavených smartfónov Mi 9 5G a Mi Mix 4 5G, ale aj dňom, kedy bude predstavená nová chytrá televízia z kuchyne Xiaomi. 8K televízia je na ceste Spoločnosť Xiaomi prostredníctvom sociálnej sieti Weibo zdieľala status, v ktorom píše: “Sme pripravení!” Zverejnený poster ďalej odhaľuje, že…

  DXOMARK zaraďuje nové kategórie do hodnotenia kvality fotoaparátov v smartfónoch. Takto vyzerá aktualizovaná tabuľka

  0

  Spoločnosť DXOMARK, ktorá stojí za najznámejším fotografickým testom pre smartfóny, predstavila ďalšiu zásadnú novinku, na ktorú sme čakali niekoľko mesiacov. V najznámejšom rebríčku smartfónov s najlepším fotoaparátom totižto po novom nájdete aj nové kategórie Wide a Night, ktoré odhaľujú schopnosti nočných režimov a prípadných ultraširokých snímačov, ktoré sú medzi výrobcami…

  Novopredstavený Xiaomi Mi 9 Lite s trojitou kamerou je v predaji! Dostupný je aj pre Slovákov

  0

  Len včera predstavený smartfón Xiaomi Mi 9 Lite sa dostáva do oficiálneho predpredaja na ďalšom zahraničnom e-shope. Tentokrát so špeciálnou ponukou prišiel e-shop Cafago.com, ktorý zrazil cenu spomedzi všetkých e-shopov na úplné dno. Úplne nový smartfón z výrobne Xiaomi ťa totižto v 128 GB prevedení vyjde iba na fantastických 273,29…

  Ako zmení 5G technológia našu budúcnosť?

  0

  Potrvá ešte roky kým bude 5G technológia rozšírená ako 4G, a to aj napriek tomu, že  už v súčasnosti vychádzajú prvé 5G zariadenia na trhu. Prvé odhady  hovoria, že v budúcom roku by mohlo byť predaných približne 120 5G miliónov zariadení. Čo môžeme očakávať od novej generácie? Na tému upozornil…

  TopSpeed

  Je zdieľanie áut liek na upchaté mestá? Slováci svoje veľmi požičiavať nechcú

  6

  Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie áut, ktoré mnoho samospráv podporuje bezplatným parkovaním. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať, že carsharing je u nás v plienkach. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko…

  SsangYong Korando Euro NCAP skúšky zvládol na plný počet hviezd

  1

  Značka SsangYong nie je v našich končinách príliš rozšírená. Nedávno však dovozca spustil výraznejšiu marketingovú ofenzívu (často vidieť reklamy napríklad na YouTube alebo sociálnych sieťach) a nové SsangYong Korando Euro NCAP zvládlo k tomu na plný počet hviezdičiek. Môže byť lepšia reklama pre u nás nie príliš známu značku?

  Nepozornosť za volantom je nebezpečná. Pár tipov, ako jej predísť

  18

  Dopravných nehôd je denne neúrekom. Niekedy je príčinou precenenie schopností vodiča alebo auta, výnimočne technická porucha alebo aj zhoda náhod. Nepozornosť za volantom je však spolu s neprimeranou rýchlosťou najzásadnejšou príčinou havárii. Aj keď má už mnoho áut rôzne asistenčné systémy, ktoré dokážu v prípade nebezpečenstva nehody zasiahnuť, nedá sa na ne vždy…

  Tento týždeň testujeme: Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe

  6

  Tento týždeň nám robí v redakcii spoločnosť benzínový Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe poháňaný prepĺňaným štvorvalcom 2.0 R4 Turbo s výkonom 190 kW (258 k), ktorému pomáha elektromotor s výkonom 10 kW (13,6 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Blázon na cestách! V Malackách išiel vodič cez lávku pre peších!

  13

  Nech si každý hovorí čo chce, Slovensko je krajina neobmedzených možností. Sme národ, ktorý sa dokáže zakaždým vynájsť. Či už vyhovoriť, alebo proste vypiecť so systémom. Najnovší dôkaz je z dnešného rána. Blázon na cestách sa vždy nájde, no toto je iný extrém. Počas prechádzky alebo pešej cesty do práce v…

  Alpina B3 Touring je náhrada za neexistujúcu M3 Touring

  3

  Mnoho rokov sa rozpráva o tom, prečo BMW M nerobí kombíky. Áno, boli tu dve generácie M5 Touring, ale podľa predajov v percentách voči sedanu v Mníchove usúdili, že toto nie je cesta ich zákazníkov. Kto by podobné auto chcel, má alternatívu. Stále tu totiž bola možnosť kúpiť si Alpinu, ktorá mala rýchle kombíky niekedy…

  KAMzaKRÁSOU

  Kaktusové dekorácie do domácnosti: Nechaj sa inšpirovať!

  2

  Kaktusové dekorácie sú vkusným doplnkom do každej domácnosti či už sú to vankúše, živé rastliny, keramické ozdoby, lampy, zrkadlá či obrazy.

  TOP 7: Najnebezpečnejšie zvieratá na svete: Zamrazí ťa po celom tele!

  3

  Najnebezpečnejšie zvieratá na svete naháňajú husiu kože. Mnohé z nich sú malé a nikdy by sme nepovedali, že môžu usmrtiť človeka.

  Posilnenie imunity u detí: Efektívne tipy, ktoré zaručene pomôžu

  2

  Chladné a sychravé počasie, stres z nástupu do školy či škôlky, kolektív detí, v ktorom sa rýchlejšie šíria choroby – aj toto spôsobuje, že deti častejšie chorľavejú a ich imunita je oslabená. Dokonca aj donedávna zdraví drobci zrazu môžu mať problémy s virózami a rôznymi bakteriálnymi ochoreniami, hoci predtým na ne netrpeli. Jednoducho prišlo obdobie, keď…

  Vieš, čo nejesť pred spaním? Na tieto potraviny radšej zabudni!

  2

  Dopriať si posledné jedlo dňa o piatej hodine večer, ak si do posteli líhame pred polnocou, nie je veľmi vhodné, no zároveň môže mať negatívny vplyv i napchávanie sa tesne pred spaním. O koľkej hodine si teda dopriať niečo pod zub? Večeru by sme si ideálne mali dopriať tak 3 až 4…

  Najhoršie zážitky z hotelov od ľudí: Tieto fotografie ťa pobúria!

  1

  Hotely sú skvelým miestom na oddych a relax. Miestom, kde sa snažíme zabudnúť na všetky naše problémy. Miesto, ktoré navštevujeme v prípade, ak hľadáme inšpiráciu alebo sa snažíme načerpať novú energiu. Avšak, to platí jedine v prípade, ak natrafíte na hotel, ktorý bude do posledného detailu vyzerať ako na fotografiách, podľa ktorých ste…

  Vyhraj 4x T-mat Masakï-Paris delikátnu vôňu v hodnote 49 €

  2

  T-mat Masakï-Paris je módna línia, ktorú vytvoril MASAKÏ MATSUSHÏMA počas svojho pobytu v Paríži. Vysokokvalitné štýlové oblečenie je určené tým, ktorí milujú harmóniu a rytmus nekonvenčného dizajnu. Prirodzené a jednoduché oblečenie na bežný život pre mladých mestských ľudí, ktorí si vedia vychutnávať každý okamih. Minimalistická a sofistikovaná línia oblečenia.

  Svetlo sveta

  Pochod za život príde podporiť aj bývalá pracovníčka potratovej kliniky z USA

  0

  Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave, informovali dnes novinárov jeho organizátori.  Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos…

  19.9. Svätý Január a každoročný zázrak skvapaľnenia krvi

  0

  Svätý Január sa narodil v Benevente v polovici 3. storočia bohatým rodičom. Juh Talianska v tom období bol silne pohanský a sv. Január sa ako 15 ročný stal diakonom v rodnom meste. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali…

  Svätý Otec zaslal kardinálovi Tomkovi apoštolské požehnanie

  0

  Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 15. septembra vo Vatikánskej bazilike oslávil 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Apoštolské požehnanie, ktoré mu pri tejto príležitosti písomne udelil Svätý Otec, jubilujúci kardinál rozšíril na všetkých svojich drahých aj prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Na slávnosť Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska, slávil kardinál Tomko pri oltári…

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Armádny Magazín

  Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

  0

  LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania. 

  Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

  0

  V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku

  Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

  0

  Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

  Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský - Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

  0

  V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  1

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  1

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje rakovina prostaty? Neignorujte tieto signály!

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o ochorení zvanom varikokéla, ktoré trápi mužskú časť populácie. Dnes vám prinášame rovnako dôležité informácie o zákernej a v tomto prípade i veľmi vážnej chorobe mužov, a to o rakovine prostaty. Onkologické ochorenia sú neustále obrovským strašiakom ľudí, pretože predstavujú častú príčinu úmrtí, i keď…

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?