• Dušan Hirjak

  Môj program pre výkon funkcie prezidenta SR v záujme zachovania suverenity a blaha slovenského národa.

  Publikované 25.01. 2019 o 17:13 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

   1. Úvodné poznámky

   

  Môj program sa možno v niektorých bodoch zíde skutočnému kandidátovi na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Návrh programu som napísal na základe svojho zodpovedného prístupu k poslaniu politika a politiky s vedomím, že Slovenská republika potrebuje si zvoliť kandidáta v súlade s obsahom sľubu prezidenta.

  Dovolím si pripomenúť, že v demokratickej spoločnosti je slobodné skúmanie a vyjadrovanie názorov na akékoľvek otázky, vrátane politických, vedeckých, historických, morálnych alebo náboženských, potrebné a preto má byť chránené proti prenasledovaniu, zastrašovaniu, stigmatizácií človeka, jeho uväznenia, držania vo väzbe, súdneho pojednávania alebo pripravenia o slobodu. V archíve OSN má byť dokument Výboru OSN pre ľudské práva vedený pod značkou CCPR/C/GC/34 s dátumom 12.septembra 2011. Je to veľmi dôležitý dokument, s ktorým naša politická elita nepracuje, pretože vie prečo.

  Voľba prezidenta SR je vrcholnou politickou udalosťou v našej spoločnosti a v našom štáte, väčšou a dôležitejšou ako bolo predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ, ktorá nie je žiadnou demokratickou inštitúciou, ale iba akýmsi „kartelom“ vlád členských štátov EÚ. Vrcholná politická udalosť si žiada, že predvolebnú kampaň ( predvolebné obdobie ) kandidátov na funkciu prezidenta SR má z hľadiska organizačného a finančného pripraviť vláda Slovenskej republiky, pretože občania sú povinní posúdiť schopnosti kandidátov a zodpovedne sa rozhodnúť. Kandidovanie za prezidenta SR nepokladám za žiadnu súkromnú záležitosť, ale za vec verejnú, ktorá má byť dôkladne a dôstojne organizačne pripravená a zrealizovaná.

  Občania – voliči majú byť včas informovaní o celom systéme verejnej prezentácie kandidátov na funkciu prezidenta SR, pretože v tomto systéme im má byť prisúdená aktívna úloha. Organizovanie rôznych samostatných ( individuálnych ) kampaní z úrovne politických strán či samotného kandidáta pokladám iba za dobrovoľný doplnok k verejnej prezentácií kandidátov na funkciu prezidenta SR, organizovanú vládou SR. Takže otázka je jasná: je naša vláda pripravená na verejnú prezentáciu kandidátov na funkciu prezidenta SR ? Môže nás, občanov – voličov oboznámiť s obsahom verejnej prezentácie a teda aj o tom, či ako voliči budeme môcť sa verejnej prezentácie zúčastňovať a vstupovať do jej priebehu či vopred do jej prípravy ?

  Som rozhodnutý, tak ako absolútna väčšina nás, občanov SR, nekandidovať na funkciu prezidenta SR. Ak by som sa prihlásil kandidovať, bol by som predmetom výsmechu, pretože žijem v ústraní a preto som pre verejnosť neznáma tvár. Človek s mojim životopisom nemá žiadnu šancu presadiť sa. A najmä za situácie, že systém predvolebnej kampane je tak zle organizovaný, že občana – voliča v skutočnosti iba dezorientuje a robí ho pasívnou súčiastkou „demokratického“ mechanizmu pre výber najvhodnejšieho kandidáta. Toto narúša moje sebavedomie zo všetkých síl vstúpiť do politickej arény a uspieť.

  V aktívnom veku som dvadsaťdva rokov pracoval v komunálnej sfére. To je moja prvá pozitívna stopa, z ktorej môžem čítať, že byť vo verejnej funkcií je veľmi zodpovedné poslanie. Moje vzdelanie mi dáva impulz, že sa snažím pracovať na svojom osvietení a na osvietení iných ľudí, ktoré chápem ako celoživotné úsilie či dielo. Súčasťou tohto úsilia je určitý záujem o politiku ako také konanie, ktoré si vyžaduje mať pozitívny vzťah k ľuďom, občanom, národu, k verejnému záujmu.

  Moje sebavedomie, aj keď je oslabené určitými „pozičnými“ charakteristikami, sa najskôr posilňuje iba z jedného dôvodu: že z môjho osvietenia vyrastá vnútorná sila, ktorá mi umožňuje predložiť slovenskému národu taký program pre výkon funkcie prezidenta SR, ktorý sa zásadne líši od programov väčšiny kandidátov a k presadeniu ( realizácií ) ktorého potrebujem povolať všetkých aktívnych občanov SR.

   1. Základné východiska môjho programu

   

   

   1. Slovenská republika vzhľadom na charakter EÚ stratila už veľa zo svojej zvrchovanosti, demokratický a právny štát má určité trhliny, pretože sa za roky svojej samostatnosti neopatrne naviazal na nadnárodnú ideológiu globalizácie.

   

   

   1. V živote spoločnosti je treba obnoviť dôveru k ústavnému článku 2, ods. 1, že štátna moc pochádza od občanov. Prezident SR má významné poslanie v tom, aby moc občanov bola vykonávaná nielen prostredníctvom nimi volených zástupcov, ale rovnako bolo presadzované právo na priamy výkon ich moci.

   

   

   1. Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach, ale aj tak vznikol v náväznosti na fungovanie EÚ problém, ktorý sa týka nadnárodnej tvorby vôle a priamo súvisí s vnútroštátnou tvorbou vôle. Prezident SR má mať v tomto smere iniciatívu, aby sa novelizácia Ústavy SR mohla riešiť aj so súhlasom občanov. Ak štátna moc pochádza od občanov, potom túto moc nie je možné zveriť nadnárodnému právu bez ich súhlasu – udelenia plnej moci.

   

   

   1. Prezident SR má za úlohu venovať svoju pozornosť práci štátnych orgánov, či v plnení svojich úloh a poslania predstavujú dostatočne demokratické autority a tam, kde bude potrebné, žiadať nápravu, respektíve navrhovať nové riešenie.

   

   

   1. Do volieb o úrad prezidenta SR idem s prázdnou peňaženkou.. Som na starobnom dôchodku a tento dôchodok je jediným zdrojom mojich príjmov. Nebudem sa viazať k žiadnym darcom ( finančných zdrojov politických, finančných či ekonomických subjektov ) a preto ani nepotrebujem transparentný účet. Predpokladám, že ako kandidát na prezidenta SR dostanem primeraný priestor vo verejnoprávnej televízií a verejnoprávnom rozhlase. Budem hľadať možnosti, ako zverejniť svoj program pre výkon funkcie prezidenta SR. Moje hlavné úsilie bude zamerané na organizovanie osobných stretnutí s občanmi – voličmi v jednotlivých okresoch SR v súčinnosti s orgánmi komunálnej sféry. Najlepšie by bolo, ak by vláda SR pripravila pre všetkých kandidátov na prezidenta SR verejnú prezentáciu kandidátov za aktívnej účasti občanov.

   

   

   1. Funkciu prezidenta SR nemám záujem plniť v prezidentskej kancelárií podľa doteraz platnej organizačnej štruktúry. Jednou z prvých mojich povinnosti bude pripraviť a zrealizovať podľa časového harmonogramu reformu prezidentského úradu, do ktorej bude potrebné zapojiť zástupcov štátnej správy, samosprávy a aktívnych občanov. Hlavným zmyslom reformy bude ustanoviť takú prezidentskú kanceláriu, ktorá bude pracovať v prospech realizácie programu prezidenta SR a v prospech celej spoločnosti.

   

  7.Ako občana SR ma zaujala Parížska výzva, ktorú pripravila a zverejnila skupina intelektuálov z niekoľkých štátov Európy. S obsahom Parížskej výzvy sa plne stotožňujem, pretože jasne pomenúva problémy, ktoré Európu menia na falošnú Európu a skutočnú Európu potláčajú do úzadia. Túto výzvu je možné nájsť na internete a preštudovať si jej celé znenie. Potrebujeme brániť skutočnú Európu a preto bude potrebné s obsahom tejto výzvy priebežne pracovať. Parížska výzva má dôstojný názov: „Európa, v ktorú je možné veriť.“ Dnešná Európa v svojej bohatosti a veľkoleposti je podľa signatárov výzvy ohrozená falošným chápaním seba samej. Som presvedčený, že prezident SR má pomáhať brániť, chrániť, podporovať skutočnú Európu. Skutočná Európa je spoločenstvom národov. Európa je a musí byť spoločenstvom politických národov zároveň samostatných. Nesmie nám miznúť suverenita ľudu, odpor voči impériu, kozmopolitizmus schopný občianskej lásky, kresťanské dedičstvo humánneho a dôstojného života.

  Patróni falošnej Európy považujú kolonizáciu našich vlasti a zánik našej kultúry za veľkolepú slávu Európy 21. storočia, za kolektívny akt sebaobetovania sa v prospech nového globálneho spoločenstva mieru a prosperity. V Parížskej výzve sa zdôrazňuje, že nadnárodní mandaríni v inštitúciách EÚ si privlastnili politický život Európy a všetky námietky odbíjajú odpoveďou, že neexistuje alternatíva ! Prezident SR má byť prvým občanom a prvým politikom v SR, ktorý svojimi postojmi a názormi ukáže občanom, že alternatíva k urýchlenej globalizácií existuje a preto treba chrániť národnú identitu a skutočnú Európu. Záver Parížskej výzvy je aj pre občanov SR veľmi jasný. Spoločne žiť v mieri ako Európa krajín a národov. Obnovme našu politickú národnú suverenitu a dôstojnosť zdieľanej politickej zodpovednosti za budúcnosť Európy.

   1. Pre prezidenta SR je a bude dôležité, aby počas výkonu svojej funkcie mal na pamäti problém vzťahu politiky a morálky. Z tohto dôvodu pokladám za potrebné aktívne sa zaoberať politickou etikou, teda úvahami ( a nie iba teoretickými ) o morálnych základoch politiky a politikov. A sledovať, čo sa deje v praxi. Pre život našej spoločnosti je to veľmi dôležité. V politickej aréne ide o rôzne otázky, ktoré sú spojené s potrebou pozitívnych cieľov, použitím primeraných prostriedkov a o spôsoby ľudského ( politického ) konania. Prezident SR sa má zaujímať o otázky týkajúce sa dobrých zákonov a inštitúcií, ktoré usmerňujú vzájomné ľudské spolužitie. Rovnako sa má zaujímať o morálne kvality občanov a najmä politikov. V súčasnosti do popredia vystupuje múdre užívanie moci. Politická etika je kľúčom k pochopeniu toho, či SR má dobrý politický poriadok. Ten je veľmi dôležitý, pretože sa nemôžeme spoliehať len na dobrú vôľu politikov. Dobrý politický poriadok má prostredníctvom inštitúcií obmedzovať, rozdeľovať, kontrolovať a kritizovať zverenú moc.

   

  Politická etika chápe cnosť ako zdatnosť v záležitostiach toho, čo je dobre a správne. V súvislostiach politického konania je veľmi dôležité zaoberať sa určitými kardinálnymi cnosťami politikov. Dobrou orientáciou pre politickú prax bude, ak budeme sledovať ( aj z úrovne občanov ) také cnosti ako politická múdrosť, svedomie v politike, politická statočnosť, cnosť umiernenosti v politike, spravodlivosť ako cnosť.

   1. Prezident SR je prezidentom všetkých občanov. A pre všetkých občanov bola schválená ústavná kompetencia účasti občanov na správe veci verejných, čiže na správe a riadení štátu. Žiaľ, táto kompetencia nebola dotiahnutá do konkrétnosti. Vidíme, že vládna moc úzkostlivo dbá, aby občania nemohli uplatniť svoju autoritu nad vládnou mocou. Prezident SR je povinný tento problém v spoločnosti nastoliť na riešenie, pretože parlamentné politické strany sú aj v demokratickom právnom štáte skôr oligarchické ako demokratické. V záujme toho, aby politický vplyv v spoločnosti zo strany občanov bol väčší, silnejší, bude potrebné v politickom systéme presadiť, aby bolo pre každého občana zavedené kritérium osobnej voľby ( týka sa priamej demokracie ). V praxi má byť občanom umožnené, aby sa usilovali o svoje ciele a záujmy s rovnakou rovnoprávnosťou. Ide o politickú rovnoprávnosť a uplatnenie tejto zásady bude znakom, že príslušná autorita ( štátna ) je demokratická. Zaujímať sa o politickú rovnoprávnosť je pre prezidenta SR najdôležitejšia povinnosť.

   

   

   1. Ako kandidát na prezidenta SR nechcem predvolebné obdobie a predvolebnú kampaň využiť na spôsob formálnej prezentácie svojho programu či svojich myšlienok. Skutočná a potrebná moc prezidenta SR v prospech občanov a spoločnosti sa začína už v predvolebnom období, ktoré musí byť dobre organizované, pričom má ísť o zodpovednosť vlády SR v súčinnosti so samosprávnymi orgánmi. Moc prezidenta má byť viazaná na občanov SR, na jeho schopnosti zapojiť občanov do riešenia úloh, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k upevňovaniu spoločného dobra.

   

  Z uvedeného mi vyplýva, že nemám záujem o predvolebnú kampaň, v rámci ktorej budem voličom iba niečo vysvetľovať a dávať im sľuby. Nechcem sa zúčastňovať jednosmernej kampane: od kandidátov k voličom a pokladať tak voliča za nemého občana, ktorému stačí, aby počul, čo sa mu sľubuje a potom môže hlasovať. Som za radikálnu zmenu obsahu predvolebnej kampane kandidátov na funkciu prezidenta, v ktorej okrem kandidátov dôležitú úlohu majú občania ako voličská základňa.

  Predvolebné obdobie má umožniť, aby občania SR mali možnosť objednať si určité služby od prezidentského úradu, mohli dávať rôzne podnetné návrhy a dotazy. Predvolebné obdobie má byť organizované spôsobom otvorených a racionálnych diskusií za účasti kandidátov a verejnosti a za aktívnej účasti verejnoprávnej televízie. Z organizačného hľadiska je potrebné vytvoriť databázu návrhov, pripomienok, sťažnosti, podnetov voličskej základne. Hovorím tomu, že ide o motiváciu obsahom, ktorá je najdôležitejšou požiadavkou na vytvorenie predstáv, akého prezidenta SR potrebuje. Motivácia obsahom dáva väčšiu príležitosť samotným kandidátom na úrad prezidenta, aby sa primerane prezentovali, ale aj príležitosťou pre voličskú základňu ovplyvniť včas a celkom konkrétne prácu budúceho prezidenta SR.

  III. Programová orientácia kandidáta na prezidenta SR

   1. Teória ústavného zákona je jedná vec a politická prax je vec druhá. Medzi teóriou a praxou vznikla veľká priepasť. V skutočnosti si už nevolíme svojich zástupcov, ale zástupcov niekoho iného, koho moc z nadnárodných politických a ekonomických štruktúr presahuje a presakuje na našu národnú úroveň a ovplyvňuje prijímanie legislatívy a konanie našej vládnej moci. Konštatujem, že občania v súčasnej dobe nemajú žiadnu možnosť účinne a efektívne vykonávať štátnu moc, pretože volení zástupcovia a vládna moc neprijímajú potrebné opatrenia k realizácií práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Demokracia je politikmi za pomoci rôznych prisluhovačov okliešťovaná.. Žijeme teda v postdemokratickej ére, v ktorej vládna moc zneužíva svoju moc v prospech odovzdávania moci do Bruselu a tým oslabuje národné záujmy a štátnu suverenitu. V národnom záujme každej členskej krajiny EÚ, a teda aj našej je, aby EÚ fungovala ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe.

   

  2.Odstraňovanie demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd občanov veľmi znepokojuje, pretože nemôžu ovplyvňovať politiku vládnej moci a dostatočne využívať slobodu prejavu a právo na informácie či verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Za tejto situácie už existuje právo na odpor, ktoré je možné zrealizovať na spôsob ustanovenia občianskeho hnutia orientovaného za nové prístupy v národnej politike a spoluúčasti na obnove skutočnej Európy, ktoré môžu byť dohodnuté v dokumente o občianskej PLATFORME.

  Občianska PLATFORMA má byť výrazom jedného z dôležitých princípov klasického liberalizmu: čím viac je spoločnosť spoločenstvom rovných, tým viac sa má presadzovať rovnosť ako najvyšší princíp organizácie spoločnosti, tým viacej je potrebné, aby sa ľudia učili navzájom združovať v asociáciách schopných organizovať kolektívne akcie a teda spájať sa k realizácií svojich rôznych cieľov. Budem podporovať pozitívne ideí občianstva, cnosti a komunity. Je dôležité, aby vládna politika, ktorá sa nekritický riadi neoliberalizmom s totalitnými praktikami, bola čoraz viacej ovplyvňovaná občianskymi cnosťami.

  Aby takýto trend narastal, potrebujeme na rôznych prípadoch ukázať, že vládna moc sa už dávnejšie vzdala potreby argumentácie v prospech zachovania klasického liberalizmu. Môžeme sa pričiniť o to, aby takáto argumentácia bola oživená, pretože má byť v každom prípade: a) verejná, pretože ktokoľvek môže prispieť svojim názorom, b) morálna, pretože má sa prihliadať na princípy spravodlivosti a nikoho nesmieme obetovať kvôli ostatným, c) kritická.

  Mám záujem vždy sa postaviť proti prípadom, ak vládna moc zneužije svoju moc. Svojvôľa vlády spoločnosti neprospieva a preto použitie moci má byť sprevádzané dôvodmi. Vládna moc sa už roky vyhýba požiadavke dobre usporiadanej spoločnosti: verejne zdôvodňovať uplatňovanie politickej moci. Toto vyhýbanie sa znamená pre spoločnosť a občanov, aby sa vyvarovali kritickej racionálnosti, aby atmosféra vo verejnosti bola čo najviac pokojná, nenáročná.

  Korupcia v spoločnosti i spôsob vládnutia sú výsledkom toho, že spôsob formovania zákonodarného zboru a celej sústavy výkonných orgánov štátu sa deje na základe príslušnosti k straníckej skupine, finančnej skupine, rôznych priateľských väzieb či nadnárodných skupín a preto si to vyžaduje mať pre našu spoločnosť víziu politického dobra.

  Uvedomujem si, že vládna moc vyvíja celkom nezakryte snahu k tomu, aby nečinnosťou a nekritickosťou či absenciou verejného zdôvodňovania svojej politiky zabezpečila lojalitu občanov SR namiesto ich povzbudzovaniu, aby sa venovali výkonu štátnej moci. Vládna moc sa správa tak, aby sa občania nemuseli vyslovovať k najspornejším politickým otázkam, medzi ktoré určite patria otázky nášho členstva v EÚ a NATO, či pre nás je potrebné strašenie Ruskom a prípravou na vojnu s ním.

  Občiansku PLATFORMA, ak bude prijatá, budem osobne podporovať, rovnako ako ju môžu podporovať a realizovať občania rôzneho zamerania a presvedčenia a teda tak liberáli ako aj ne liberáli a preto v našom prípade bude platiť, že určité osobné záujmy, náboženské, filozofické či morálne presvedčenia nebudú potláčané, ale „zatvorkované“ ( dané bokom ), aby bolo možné uznášať sa k dohodnutým aktivitám ako bytostí, ktoré sú rovnako rozumné. Budem podporovať,aby sa v rámci organizačnej štruktúry občianskej PLATFORMY podarilo vytvoriť určitý rámec spoločných morálnych princípov ( verejných ).

  Som za slobodu myslieť si, čo chceme a hovoriť podľa toho, čo si myslíme. To sú prostriedky nevyhnutné pre odhaľovanie a šírenie politických právd. Verejná diskusia je politickou povinnosťou vládnej moci a politikov vôbec, ale nie bez účasti občanov. Na príkaz Bruselu vládna moc začala občanov a ich slobodu myslenia a prejavu podrobovať autorite zákonov. Z jej strany bolo rozhodnuté silnú koncepciu zodpovedného občianstva podrobiť boju proti extrémizmu, pretože podľa bývalej ministerky spravodlivosti je potrebné liberalizmus brániť.

  V skutočnosti bývalá ministerka spravodlivosti zavádzala verejnosť, pretože liberalizmus a silná koncepcia zodpovedného občianstva patria k sebe. K liberálnej politike má patriť aj to, aby sa občania zúčastňovali na vypracovaní, preverovaní a zdokonaľovaní zákonov. To sa vôbec nedeje, pričom to celkom zodpovedá ustanoveniu ústavného zákona, že občania sú zdrojom štátnej moci a môžu ju vykonávať aj priamo. Inštitúcia práva je najzákladnejšia a najhlavnejšia inštitúcia spoločnosti, preto je dôležité sledovať, či zákon a morálka spoločne súvisia, aby sa mohlo ustrážiť, že zákon tvoria predpisy, ciele, princípy.

  3.Cez bruselský diktát sa významne posilňuje uplatňovanie princípu atlanticizmu a Európa sa nemôže a nevie, ako sa stať nezávislou geopolitickou jednotkou, ktorá bude svoje vzťahy rozvíjať tak s USA ako aj s Ruskou federáciou, ale nie na úkor jedného z nich. To je politická pozícia, ktorú môže Slovenská republika presadzovať. Prezident SR má byť na čele tohto úsilia. Podporovať neustále a bez pochybnosti princíp atlanticizmu jednoznačne vedie najmä Európu do náručia vojny s Ruskom. Ak vládna moc SR sa naďalej hlási k atlanticizmu, tak zároveň musí z toho logický vyplývať, že hlavnou bezpečnostnou hrozbou pre obyvateľov SR je práve vládna moc a nie verejnosť, ktorá sa dáva vraj ovplyvňovať proruskou propagandou.

  Princíp atlanticizmu už v tomto storočí pomohol napáchať vo svete veľa zla, konfliktov a zločinov a preto má byť vládnou mocou mierumilovného štátu odmietnutý. Neexistuje žiadna teória liberalizmu, ktorá by tvrdila, že základom demokratického právneho štátu bezpodmienečne musí patriť rešpektovanie princípu atlanticizmu.

  4.Podľa vládnej moci verejnosť podlieha vplyvom proruskej propagandy a to ju veľmi znepokojuje. Ministerstvo vnútra SR pokladá ruskú propagandu za bezpečnostnú hrozbu, ktorej bude potrebné čeliť. Vzniká vraj riziko zo šírenia nálad, ktoré sa ministerstvu vnútra nepáčia, pričom vôbec si to „experti“ na extrémizmus neuvedomujú, že šírenie nálad patrí do toho istého sveta slobody myslenia a slobody slová či slobodného šírenia ideí. Ak sa vládna moc dopracovalo vo svojich obavách z verejnosti až tak ďaleko, že ministerstvu vnútra prekáža ruský geopolitický pohľad na svet, tak potom naša politika je na tom veľmi zle. Je povinnosťou prezidenta SR, aby pomáhal dôsledne využívať intelektuálny potenciál z radov občanov SR či občianskej PLATFORMY a ukázať, že v skutočnosti ruský pohľad na svet je úplne v súlade so základmi liberalizmu.

   1. Dnešná spoločnosť demokratického Západu je založená na plnom prijatí logiky finančného kapitalizmu, ktorý je založený na finančných špekuláciách a drží sa ilúzie nekonečného rastu. Dôraz na finančné inštitúcie a vývoz priemyslu do krajín tretieho sveta za účelom globalizácie je nevhodná cesta napredovania. Dnešný neoliberalizmus hovorí o pozitívnych aspektoch slobodného trhu a preto celkom jednoznačne podporuje ideológiu, ktorá usiluje o totálnu logiku trhu v spoločnosti. Nadnárodné spoločnosti ohrozujú národné vlády a štátnu suverenitu. EÚ nepomáha národným ekonomikám, ale hľadá možnosti, ako poskytovať pomoc bankovému sektoru a ako všetky členské štáty dostať do „okov“ eura.

   

  Tvrdí sa, že neoliberálny kapitalizmus zlyhal a preto treba hľadať nové riešenia. Slovenská republika má v tomto smere určitú výhodu, pretože môže skôr prejsť na alternatívnu ekonomiku vrátane opätovného oživenia a rozvoja družstevníctva. Bude však potrebovať významnú pomoc z prostredia politiky, vrátane investičnej podpory o rôznych stimuloch. Váhy spravodlivosti môžu byť v rámci politických opatrení nastavené tak, aby namiesto výraznej podpory zahraničným investíciam bolo možné rozvíjať vo väčšej miere alternatívnu ekonomiku z vlastných zdrojov.

   1. Uznávam, že oficiálnou ideológiou demokratického Západu je liberalizmus. Ten je však v súčasnej dobe veľmi deformovaný, prerástol do neoliberalizmu, zaujíma ho iba záporná ( negatívna ) sloboda a uznáva iba totožnosť jednotlivca bez jeho organickej totožnosti. Ničí európsku identitu za pomoci bezbrehej tolerancie a teórie ľudských práv, požaduje, aby jednotlivec bol odtrhnutý od rodiny, národa, pohlavia, príslušnosti k väčšiemu celku – od ľudskej totožnosti.

   

  V praktikách je neoliberalizmus jasne totalitárnym nástrojom politickej teórie a praxe života ľudskej spoločnosti. V ľudskej spoločnosti má mať rovnaké postavenie, ocenenie, práva a povinnosti rovnako človek- liberál ako aj človek neliberál. Z tohto dôvodu vládna moc nemôže svoju politiku organizovať ako ochranu liberálov pred neliberálmi, lebo zdrojom štátnej moci sme všetci bez deklarovania vernosti liberalizmu. V našom hnutí je pozícia liberálov a neliberálov rovnako významná, potrebná a dôležitá. Bude dôležité organizovať úsilie občianskej PLATFORMY tak, aby boj proti extrémizmu bol úplne zrušený a aby štátne štruktúry ustanovené k tomuto boju mohli zaniknúť.

  Nastal už dávnejšie čas hľadať spôsoby, ako oponovať liberalizmu, ktorý demokraciu zdeformoval tak, že sa chápe ako vláda politicko – ekonomických menšín ( skupín ). Je potrebné konečne pochopiť, že ospevovaná parlamentná demokracia je tak isto iba vládou menšinovej skupiny, hoci veľmi potrebnej. Nemáme k dispozícií žiadnu novú vedeckú teóriu riadenia spoločnosti a ani ju nebudeme hľadať. Máme však k dispozícií slušnú základňu intelektuálov Slovenska, ktorých majú prečo zaujímať otázky skutočnej demokracie a jej rozvinutie v spoločnosti, otázky spoločnosti práva či otázky ochrany jednotlivca a národa pred globalizačnými procesmi. Dá sa teda predpokladať, že môžu vznikať zaujímavé teórie a reflexie z oblasti filozofie, sociológie, ekonómie a ďalších spoločensko – vedných disciplín, ktoré budú reagovať na prebiehajúce procesy v spoločnosti a ktorým treba dať v našej spoločnosti priestor, aby sa slobodne mohol k tomu vyjadriť každý, kto má o to záujem.

   1. Ak nič neurobíme, slovenská štátnosť skončí. Vývoj v Európe zásluhou Bruselu a našich národných politikov k tomu smeruje. Na prvý pohľad sa zdá, že nemáme žiadne obranné mechanizmy pred dravcami, ktorí z nás chcú naklonovať slobodných jednotlivcov túlajúcich sa medzi migrantmi v schengenskom priestore ako osamotené pracovné a spotrebné jednotky bez potreby premýšľať a bez vzťahu ku krajine, etniku a histórií, svojim blízkym.

   

  Budúcnosť slovenského národa nám vládna moc z roka na rok predkladá ako budúcnosť bez alternatívy a teda v rámci EÚ. Vývoj v EÚ sa však neuberá dobrým smerom, pretože samotný systém zjednocovania členských štátov v Európe sa deje podľa modelu medziregionálneho konglomerátu. Ten je však orientovaný tak, aby riadenie existovalo z jedného centra a pritom bolo zničené riadenie v konkurenčných – členských štátoch. Vývoj v EÚ preto smeruje k doteraz nezrealizovanému politickému zjednoteniu a vytvoreniu európskej superveľmoci – super štátu. V našom prípade vývoj v EÚ likviduje našu národnú suverenitu a zvrchovanosť, čo vládnej moci vôbec nevadí. Nadnárodná ideológia ovládla celý demokratický Západ. Zrodila sa idea, že tento Západ stelesňuje hodnoty a nie politickú moc. Ukazuje sa, že proces premeny európskych štátov na federálnu Úniu je zatiaľ nezastaviteľný, hoci sa zdá, že ide o utopický projekt. Ako prezident SR budem mať záujem zjednotiť všetkých tých občanov SR, ktorí sú rozhodnutí brániť suverenitu SR. Oceňujem úsilie signatárov Nitrianskej deklarácie za zachovanie suverenity SR. To isté očakávam, rovnako ako naši občania, od mimovládnych organizácií politického zamerania.

  V skutočnosti je potrebné model medziregionálneho konglomerátu, ktorý bol použitý pre zjednocovanie členských štátov EÚ, vyhodnotiť ako nebezpečný a zrušiť či nepoužívať. Namiesto toho je potrebné sa riadiť zásadou, že v záujme zachovania zvrchovanosti a štátnej suverenity EÚ má byť organizovaná a riadená ako organizácia rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. Tento model organizácie už má iný spôsob riadenia: riadenie je koordinované, je bezkonfliktné a v záujme všetkých účastníkov. Kultúrna a národná identita ostávajú plne zachované. Táto zámena ( plánovaná, úmyselná ) modelov zjednocovania členských štátov EÚ vyvoláva potrebu skutočnej reformy EÚ. Pre vládnu moc má platiť, že prvky štátnej moci sa môžu odovzdávať Bruselu len so súhlasom občanov – voličov.

  V dňoch 16. – 17.mája 2003 sa uskutočnilo referendum o vstupe SR do EÚ s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie ?“ Za vstup SR do EÚ sa vyjadrilo 92,46 % zúčastnených voličov, proti bolo 6,20 %. Od tohto dátumu nás, občanov, už vládna moc nepotrebovala k tomu, aby sme mohli ovplyvňovať politiku vládnej moci v otázkach členstva v EÚ.

  Vo februári 2017 bol Európskym parlamentom schválený veľmi dôležitý dokument uvedený pod značkou A 8 – 0390/2016. Je to „Správa o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie.“ Ide o reformu EÚ, ale v prospech Bruselu a na úkor národných členských štátov. Zaujímavosťou tohto dokumentu je to, že diskusia o reforme EÚ sa pripúšťa iba na pôde Bruselu a za účasti zástupcov členských štátov EÚ. Poslanci EP sa ani neunúvali spomenúť si na svojich občanov a trvať na tom, aby k navrhovanej reforme sa mohli vyjadrovať aj občania. Naša vládna moc na čele s R. Ficom ostala verná tejto bruselskej pozícií a preto sa v roku 2017 a 2018 neobjavili žiadne informácie o reforme EÚ či nebodaj návrh, aby k reforme EÚ bola otvorená celospoločenská diskusia a aby boli prijaté závery a odporúčania pre našu vládnu moc v jej konaní v Bruseli ako záväzné.

  Ako prezident SR nemám záujem o taký integračný proces v rámci EÚ, ktorý vedie k vzniku super štátu so sídlom v Bruseli. Neexistujú žiadne predpoklady k tomu, aby sa v postojoch súčasnej vládnej moci niečo zmenilo k lepšiemu a aby vládna moc pri svojom rozhodovaní brala na vedomie radiť sa a spolurozhodovať s občanmi SR. Konštatujem, že vykonávanie štátnej moci v otázkach členstva v EÚ bez občanov je politikou porušovania Ústavy SR. Je mi jasné, že od vládnej moci sa už nedočkáme žiadnych návrhov reformy EÚ. Preto je potrebné zorganizovať občianske iniciatívy na Slovensku, aby pod vedením ich predstaviteľov boli pripravené návrhy reformy EÚ a aby k nim aj za asistencie vládnej moci bola otvorená celospoločenská diskusia.

  Zorganizovať celonárodné hnutie za návrh reformy EÚ je jediný spôsob, ako kultivovane, verejne a racionálno – kritický riešiť požiadavku doby – mať EÚ v prospech členských štátov a Európu ako civilizáciu skutočných národov. Tým sa zároveň hlásim k Parížskej výzve, ktorá orientuje intelektuálov Európy k obnove skutočnej Európy a k výzve na celospoločenskú diskusiu o smerovaní SR zaslanú ústavným činiteľom Občianskym združením Spoločenstvo Kresťanské Slovensko, na ktorú, žiaľ, nikto nereagoval.

  V súčasnosti sme sa na Slovensku a v Európe dostali do bodu dejín, ktorý už existoval v stredoveku, keď Martinovi Lutherovi bolo povedané celkom jasne: „Márne čakáš na diskusiu o veciach, o ktorých si jednoznačne povinný veriť.“ A to je aj prípad Slovenska a Európy, ak ide o to, akú EÚ chcú mať jej obyvatelia. V skutočnosti obyvateľom sa nesmie dovoliť o tom uvažovať a rozhodovať. Nadnárodné politické a ekonomické elity, korporácie a organizácie majú svoje záujmy a ciele,ktoré podľa signatárov Parížskej výzvy sú doprevádzané snahami ustanoviť politickú jednotu – ríšu peňazí a regulácie. To je určitý vrchol kapitalizmu, ktorý nesmieme dovoliť.

   1. V celom demokratickom Západe sa finančný systém stal vykorisťovateľom ľudí a príťažou a stratou pre ekonomiku. Budeme veselo bojovať proti nacizmu, holokaustu, fašizmu a podobne, ale myšlienka súkromného bankového sektora nám nie je odporná. Existujú riešenia, ktoré je možné navrhovať a usilovať sa o zmeny. Všímame si, že finančný systém nie je predmetom záujmu žiadnej tzv. štandardnej politickej strany, pričom štátna moc je tu k tomu, aby finančný systém kontrolovala a usmerňovala v prospech obecného blaha. Vládna moc na Slovensku má mať jasnú predstavu o tom, ako finančný systém v prospech obecného blaha má pracovať. Občania sa majú o to zaujímať, pretože v našej dobe sme v takej životnej situácií, že takmer všetci žijeme na dlh. Náš daňový systém je v niečom perverzný. Malo by platiť: získam peniaze a potom dám aj štátu. Nesmie platiť: ak niečo utratím, potom z toho platím daň. Máme sa zaujímať o to, aká je miera ekonomickej kolonizácie Slovenska a prečo je niekoľko tisíc slovenských firiem evidovaných v daňových rajoch. To všetko veľmi súvisí s otázkou, či je záujem usilovať sa o budovanie slovenských podnikov.

   

   

   1. Žijeme v dobe, keď bola „odštartovaná“ masová ilegálna migrácia, ktorá sa zároveň – postupne mení na legálnu. Povedané slovami Miroslava Lajčáka, ministra zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, realitou je, že migrácia je už tu a prišla, aby tu zostala, preto ju musíme akceptovať a naučiť sa s tým žiť. Podľa ministra máme hľadať cesty, ako ju lepšie manažovať. Minister Miroslav Lajčák ako predsedajúci Valnému zhromaždeniu OSN mal za úlohu, aby na jeseň roku 2018 toto zhromaždenie schválilo Globálny pakt pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu. Zároveň OSN schválila aj Globálny pakt o utečencoch. V otázke masovej migrácie predstavuje EÚ pre obyvateľov Európy veľké nebezpečenstvo, pretože majú sa vysať peniaze pre biznis európskych korporácií v Afrike, pretože v migračnom chaose sa plánuje úplné zničenie národných štátov, odstránenie demokracie, európske národy sa musia zmieriť s čerňochmi a aziátmi, aby vznikla zmiešaná rasa podľudí.

   

  Ako zdôraznil poradca bývalého ministra obrany USA Donalda Rumsfelda Thomas Barnett, konečným cieľom globalizácie je homogenizácia všetkých štátov na zemeguli. Zmiešaním rás má v Európe vzniknúť svetlá hnedá rasa. A nie je to všetko. Cieľ sa má dosiahnuť za každú cenu, pretože nepriateľov globalizácie treba podľa Barnetta zničiť a kritikov zabiť. Pri takýchto cieľoch masovej umelo riadenej migrácie do Európy sa dištancujeme od postojov nášho ministra zahraničných vecí. Keďže sme ako občania SR pod politickou mocou Bruselu, máme prijať výzvu rasového miešania ako veľký humanitárny čin a týmto spôsobom obetovať sa v prospech tých, čo globalizáciu rozohrali ako spoločenstvo mieru a prosperity.

  EÚ pracuje na migračnej politike prinajmenej od roku 1995, keď bola podpísaná dohoda o projekte EURO – MED, v ktorom sa plánovalo riešiť na roky 2010 – 2050 doplnenie počtu obyvateľov v Európe metodou presídľovania. Dohodu podpísali členské štáty EÚ a na strane druhej Maroko, Alžírsko, Tunisko, Egypt, Jordansko, Palestína, Sýria, Líbanon, Turecko a Izrael. Lisabonskou zmluvou ( z roku 2007 ) jej platnosť automatický prešla i na nových členov EÚ. EÚ uzatvorila zmluvy aj s inštitúciami, ktoré mali za úlohu presadzovať multikultúrne porozumenie, šíriť islamské myslenie a jeho životný štýl vo svete.

  Oficiálne dokumenty EÚ nehovoria o rasovom miešaní obyvateľstva v Európe. Dôraz je však položený na to, že OSN a EÚ sa rozhodli nahradiť humanitárnu pomoc v tretích krajinách novým modelom: začleňovaním migrantov do hostiteľských štátov v Európe, pričom vôbec nemusí ísť o utečencov, ale o „zraniteľné“ osoby či osoby, ktoré musia byť premiestnené z dôvodov nevhodného klimatu. Za roky 2015 – 2016 do Európy bolo presunutých 2,2 mil. migrantov. Podľa správy OSN z roku 2000 ( ! ) Európa bude potrebovať v roku 2025 159,- mil. migrantov. V skutočnosti pre presídľovanie utečencov neexistuje horná hranica. Dôležitá je však zásada, ktorá sa presadzuje cez dokument Dublin IV, že ústrednou súčasťou azylovej politiky je solidárne rozdeľovanie utečencov ( migrantov ).

  Zásadným momentom bolo začlenenie migrácie do Agendy 2030, ktorú schválila OSN. Na najvyššej politickej úrovni bolo uznané, že migrácia umožňuje udržateľný rozvoj a preto musí byť riadená. Dnes už je jasné, že bola vytvorená globálna sieť rôznych programov a organizačných foriem pre migráciu, ktorú spoločnými silami manažujú také nadnárodné organizácie ako OSN a EÚ. Boli vytvorené globálne partnerstva medzi vládami. medzinárodnými organizáciami, neziskovými organizáciami, akademickou obcou a súkromným sektorom pre prácu s migrantmi a pre migrantov. V skutočnosti zo strany globálneho partnerstva ide o sprisahanie proti tým, ktorých sa to týka – proti občanom národných štátov.

  Čo robiť za takejto situácie ?

  a) môžeme sa so všetkým zmieriť a prijať osud, ktorý nám naplánovali globálni vládcovia, čo znamená, že náš spôsob myslenia sa prispôsobí cieľom migrácie,

  b) môžeme organizovať občiansku iniciatívu na Slovensku v smere, že sme proti masovej migrácií a k tomu prispôsobenej azylovej politike a že požadujeme, aby zákonodárny zbor prijal zákon na ochranu občanov Slovenska pred masovou migráciou,

  c) môžeme požadovať vyhlásenie referenda o tom, že voliči súhlasia, aby zákonodárny zbor prijal zákon na ochranu obyvateľov Slovenska pred masovou migráciou,

  d) ak ide o sprisahanie globálnych elít či globálneho partnerstva, prečo vládna moc je ticho a neusiluje sa toto sprisahanie odhaliť ?

  e) ak sa neprijme zákon na ochranu obyvateľov Slovenska pred masovou migráciou, je nutné požadovať zahájiť proces vystúpenia z EÚ, pretože projekt masovej migrácie Európu ohrozuje a neobíde ani Slovensku republiku.

  V mene budúcnosti a ochrany našich životov je potrebné, aby sa občianstvo na Slovensku zjednotilo k aktívnej účasti na vyriešení jedného z najväčších problémov, ktorý sa Európe priamo násilím vnucuje.

   1. Signatári Parížskej výzvy majú pravdu – ohrozuje nás falošná Európa. Stotožňujem sa s ich názorom, že Európa v celej svojej veľkosti a bohatosti je ohrozovaná falošným chápaním seba samej, že sa tvári ako vrchol civilizácie, ale v skutočnosti nám hrozí zničením nášho domova. O Parížskej výzve som sa zmienil už v časti o základných východiskách môjho programu.

   

  Čo máme teda robiť ?

  Už je nevyhnutné, aby si spoločnosť za aktívnej účasti občanov a s podporou občianskej spolupatričnosti postavila víziu politického dobra. Doba k tomuto kroku už dozrela, pretože EÚ predstavuje šelmu, ktorá svojou mocou a propagandou usiluje ustanoviť v Európe politickú jednotu – super štát ako ríšu peňazí a regulácie čohokoľvek a kohokoľvek. Odmietam víziu utopickej budúcnosti ako nového globálneho spoločenstva mieru a prosperity a som rozhodnutý usilovať sa o novú víziu politického dobra v SR, ktorá umožní, aby politický systém bol opäť prístupný občanom ako zdroja štátnej moci.

  Konštatujem, že politické dobro sa zo života našej spoločnosti postupne vytráca. Hlavným dôvodom tohto procesu je to, že naša vládna moc a vôbec naši zástupcovia zvolení v slobodných voľbách sa postupne a dobrovoľne vzdávajú našej slobody vládnuť si na svojom území sami predovšetkým v našom záujme a bez štipky politického svedomia odovzdávajú moc do Bruselu v prospech EÚ.

  Politika a politická prax sa menia, pretože záväzné usporiadanie všeobecných záležitosti života spoločnosti prechádza pod politickú moc a jurisdikciu EÚ. Náplň politiky, politické programy a politická činnosť súvisiace s cieľmi sa čoraz viac dostávajú pod vplyv nadnárodných politických a ekonomických štruktúr a sledujú ich dobro, ktoré je v zásadných otázkach a jednotlivých politikách diametrálne odlišné od spoločného dobra obyvateľov našej krajiny.

  Všetko sa deje zásluhou parlamentnej demokracie, ktorá vládnu moc ( koalíciu ) posvätila na jediný politicko – mocenský subjekt oprávnený vzdať sa zvrchovanosti a priamo ( postupne ) zrušiť demokratický právny štát. Usporiadanie všeobecných záležitosti ľudského života našej spoločnosti sa týka všetkých ľudských bytosti v ich vzájomnom súžití. Z tohto dôvodu je potrebné ešte pred sformovaním reálnej vízie politického dobra urobiť jeden dôležitý krok: zastaviť proces dobrovoľného vzdávania sa našej slobody vládnuť si na svojom území sami !

  O tento krok je potrebné požiadať náš zákonodarný zbor a našu vládnu moc. A našu verejnoprávnu televíziu požiadať, aby pomáhala našej občianskej iniciatíve. Hovorím o občianskej iniciatíve, pretože túto má pomáhať zorganizovať aj samotný prezident SR !!! Treba zastaviť proces ďalšej integrácie EÚ, čo znamená, že vláda sa mázdržať všetkých možných iniciatív a rozhodnutí a bude povinná celú problematiku EÚ predložiť do informačnej kampane a otvoriť celonárodnú diskusiu o skutočnom pôsobení SR v rámci EÚ. Má teda platiť to, čo nedávno zdôraznil Viktor Orbán a to,že EÚ treba znova naprojektovať. Môžeme k tomu dodať, že bude potrebné pripraviť návrh skutočnej reformy EÚ a zástupcov občanov zaviazať, aby sa vo vzťahu k Bruselu a Európe riadili podľa dohodnutých záverov – podľa plnej moci občanov SR.

  Z nášho pohľadu pre zvládnutie kroku zastavenia procesu dobrovoľného vzdania sa slobody vládnuť si na svojom území sami a vyvolať celonárodnú diskusiu o reforme EÚ si bude vyžadovať veľké organizačné úsilie i určité finančné náklady, ktoré bude potrebné získať podobným spôsobom, ako ich získavajú politické mimovládne organizácie. Domnievam sa, že bude potrebné aktivovať občanov – voličov týmto spôsobom:

  a) osloviť občianske iniciatívy a spolky existujúce a novo vznikajúce k spoločnému postupu,

  b) osloviť občanov SR prostredníctvom orgánov miest a obcí a požiadať ich o spoluprácu a účasť,

  c) ustanoviť prípravný výbor s administratívnymi zložkami,

  d) pripraviť video dokumentáciu a webovú stánku,

  e) rokovať s vedením RTVS o občianskej iniciatíve,

  f) ustanoviť celonárodný Kongres reprezentantov občianskych iniciatív, spolkov a sympatizantov, ktorý pripraví potrebné dokumenty pre NR SR a vládu SR.

  Je potrebné diskutovať o tom, čo môže obsahovať vízia politického dobra. Prvky tejto vízie môžu byť:

  A. Otázky reformy EÚ.

  B. Základ politického poriadku: Ústava Slovenskej republiky a jej novelizácia.

  C. Zrušenie boja proti extrémizmu a organizačných zložiek s týmto bojom spojených.

  D. Reforma volebného systému do NR SR v prospech posilnenia vplyvu občanov. Spôsoby organizovania predvolebnej kampane.

  E. Politický záväzné upravenie vzťahu vládnej moci a občanov ako základu štátnej moci v otázkach účasti občanov na správe vecí verejných cez ustanovenie inštitúcie – bližšie viď bod G.

  F. Finančné zabezpečenie volieb do samosprávnych orgánov, do NR SR a volieb prezidenta SR. Financovanie politických strán, občianskych iniciatív a niektorých inštitúcií vo verejnom záujme.

  G. Ustanovenie inštitúcie „Ústredie občanov pre správu veci verejných“. Možné organizačné zložky „Ústredia občanov pre správu vecí verejných“:

  G.1. Odbor pre analýzu vládnej politiky a tvorba alternatívnych politik.

  G.2. Odbor komunikačnej stratégie a optimálneho systému rozhodovania pre celonárodné dialógy (verejné dialógy).

  G.3. Odbor pre spoluprácu s občianskymi iniciatívami, spolkami a združeniami.

  G.4. Odbor pre televízne a rozhlasové vysielanie na Slovensku a printové média.

  G.5. Odbor pre výskum verejnej mienky orientovaný na plnenie úloh ústredných štátnych orgánov ( podľa jednotlivých politik ), činnosť politických strán a hnutí, prácu samosprávnych územných orgánov, prácu Európskej únie , OSN a ďalších nadnárodných štruktúr.

  G.6. Odbor pre spoluprácu so súdnou mocou a iniciatívy občanov pre prehodnotenie existujúcich zákonov a prijatie nových zákonných opatrení.

  G.7. Odbor pre vzdelávanie občanov a lídrov občianskych iniciatív, spolkov a združení.

  G.8. Odbor pre otázky priamej demokracie k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda.

  G.9. Odbor managementu Ústredia ( administratívny servis pre Ústredie, financie a rozpočet, organizačno – technické záležitosti, personálna činnosť ).

  G.10. Odbor pre spoluprácu so zákonodarným zborom, s orgánmi miest a obcí, politickými stranami a hnutiami, orgánmi štátnej moci a správy a pre ustanovenie systému vzájomných záruk ( pre uzmiernenie kritéria osobnej voľby s väčšinovým princípom ).

  G.11. K zdarnému zabezpečeniu úloh a poslania inštitúcie „Ústredie občanov pre správu vecí verejných“ bude potrebné ustanoviť riadiace a kontrolné orgány v tejto ( predbežnej ) štruktúre:

  G.11.1. „Kongres reprezentantov občianskych iniciatív, spolkov, združení a sympatizantov“ ako najvyšší orgán.

  G.11.2. „Národné kolégium občanov pre správu vecí verejných“ ako riadiaci a výkonný orgán ( tieňová vláda ) „Ústredia občanov pre správu vecí verejných“.

  G.11.3. Riaditeľ „Ústredia občanov pre správu vecí verejných“ ako profesionálny pracovník pre plnenie úloh jednotlivých odborov a rozhodnutí „Národného kolégia občanov pre správu vecí verejných“.

  G.11.4. Rada pre dozor a kontrolu rozpočtového hospodárenia.

  G.11.5. Poradné skupiny „Národného kolégia občanov pre správu vecí verejných“.

  H. K vízií politického dobra má patriť aj autentická ľavica, ktorá v skutočnosti neexistuje a ktorú nie je možné stotožniť s opozíciou v rámci parlamentnej demokracie. Znamená to, že ani neexistuje skutočný ľavicový program pre Slovenskú republiku. Už dlhé roky je občan SR presviedčaný, že mu bohate postačuje, ak na slovenskej politickej scéne existujú štandardné politické strany, ktoré v skutočnosti svojimi aktivitami iba predstierajú svoju ľudomilosť či ľudovosť. Bez autentickej ľavice je politický boj ochudobnený, čo znamená, že ani veľká časť občanov žijúcich zo svojej práce nemá možnosť nájsť svojich skutočných zástupcov v politike.

  Predpokladám, že je možné v podmienkach Slovenskej republiky sformovať skupinu odborníkov a sympatizantov, ktorí pripravia návrh ľavicového programu pre autentickú ľavicu.

  CH. Pre naplnenie vízie politického dobra je nevyhnutné mať k dispozícií optimálny systém rozhodovania s možnosťou jeho aktualizácie pre každý celonárodný prípad riešenia účasti občanov na správe vecí verejných. V skutočnosti má to byť kompetencia takej autority ako je štátna ( vládna ) moc a má platiť za situácie, že táto vládna moc je povinná vytvárať podmienky pre naplňovanie ústavného práva účasti občanov na správe veci verejných. Táto kompetencia sa vôbec neuplatňuje.

  Optimálny systém rozhodovania má zabezpečiť naplnenie zásady politickej rovnoprávnosti v rámci otvorenia celonárodnej diskusie k tým najdôležitejším témam takého spoločenstva ako je Slovenská republika. Nám, občanom Slovenskej republiky, musí záležať na tom, aby sme vládnu moc donútili osvojiť si optimálny systém rozhodovania cez činnosť Ústredia občanov pre správu vecí verejných a aby tento systém bol spoločnou kompetenciou, ktorá sa bude v politickom živote spoločnosti priebežne používať.

  Optimálny systém rozhodovania má byť preto viazaný na aktivity vládnej moci v rámci jej programového vyhlásenia a na aktivity Národného kolégia občanov pre správu veci verejných ( tieňovej vlády ) v rámci jej programového vyhlásenia. Táto súvislosť dvoch orgánov: štátneho a občianskeho je veľmi dôležitá. Ak bude konať vládna moc vo veci optimálneho systému rozhodovania, orgán občianskej strany pod vedením Národného kolégia občanov sa k tomu iniciatívne pripojí. Ak vládna moc nebude v dôležitých záležitostiach konať, orgán občianskej strany prevezme iniciatívu a bude konať samostatne. Výsledky optimálneho systému rozhodovania predloží NR SR, vláde SR, prezidentovi SR a občanom SR.

  Optimálny systém rozhodovania musí mať určitú štruktúru. Predpokladám, že túto štruktúru môžu tvoriť ( napríklad ) tieto prvky:

  Určité množstvo písaných informácií a video dokumentov k danej problematike, aby sa občania mohli zoznámiť s jej reálnym stavom. Má to zodpovedať potrebe byť dostatočne informovaný, aby to spĺňalo kritérium kompetencie.

  Verejné zdôvodnenie oficiálnej politiky vládnej moci k danej problematike.

  Návrh vládnej moci na riešenie danej problematiky v zmysle Alternatívy č. 1.

  Využitie verejnoprávnej televízie a rozhlasu v rámci optimálneho systému rozhodovania.

  Využitie menšín ( pracovných, odborných ) s určitými odbornými kompetenciami k doplneniu kompetenčných schopnosti občanov.

  Využitie existujúceho priestoru územnej samosprávy ako nedeliteľnej súčasti verejnej správy v rámci Slovenskej republiky ( zapojenie orgánov miest a obcí ).

  Sformovanie väčšinovej spoločnosti podľa zásad referenda či referenčnej demokracie.

  Vyžiadanie angažovanosti od menších spoločenstiev – politických strán a hnutí, nátlakových a agitačných skupín, od spolkov, združení a podobne.

  Uzatvorenie alternatívnych návrhov na riešenie danej problematiky a zorganizovanie verejnej oponentúry.

  Verejný výskum názorov občanov podľa dohodnutej metodiky a výsledky výskumu.

  Aké rozhodovacie formy budú prijaté na záver.

  Návrh optimálneho systému rozhodovania musí byť prijatý vládou SR, resp. Národným kolégiom občanov vopred, aby sa podľa neho mohlo postupovať, plniť úlohy a kontrolovať ich plnenie či priebežne robiť určité korekcie. Optimálny systém rozhodovania potrebujeme v politike preto, aby dôležité rozhodnutia robila vládna moc na základe rýdzo demokratických procedúr a postupov, základom ktorých je občan – volič.

  I. Novelizovať zákon o RTVS tak, aby zodpovedal potrebám novej vízie politického dobra a teda umožňoval občianstvu Slovenskej republiky reálne ovplyvňovať politiku vládnej moci či tvorbu a realizáciu politiky pre spoločnosť.

  11. K ľavicovým hodnotám jednoznačne patrí zabezpečenie mieru pre obyvateľov krajiny a sveta. Naša vládna moc si ani nevšimla vyhlásenie veliteľa ozbrojených síl NATO v Európe amerického generála Scaparottiho, ktorý vyhlásil, že Európa musí byť pripravená na vojnu s Ruskom. Podľa generálneho tajomníka NATO Stoltenberga európske cesty, mosty, železničné siete by mali byť vhodné pre prepravu tankov a ťažkého vojenského vybavenia. Na týchto záležitostiach už príslušné inštitúcie na Slovensku pracujú.

  Ešte v druhej polovici novembra 2017 ministri zahraničných vecí a obrany 23 členských štátov EÚ podpísali dokument, v ktorom vyjadrili záujem vytvoriť Stálu štrukturovanú spoluprácu EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany ( PESCO ). Týmto spôsobom sa má podnietiť rozvoj vojenských projektov a spoločný nákup vojenského vybavenia a zariadení.

  A podľa najnovších informácií ministri obrany členských štátov NATO sa dohodli na vytvorení v európskych hraniciach aliancie akéhosi „vojenského Schengenu.“ Ministri obrany schválili vytvorenie veliaceho štábu na presun síl a prostriedkov v Európe. Keď k tomu pripočítame už niekoľkoročnú militarizáciu východu Európy, tak verejnosť má prečo znepokojovať politika demokratického Západu v otázkach vojny a mieru.

  Prečo je nám, národom Európy, vnucovaná politika prípravy na vojnu s Ruskom, prečo sa z demokratického Západu šíri vojnové štvanie, ktoré v reči našich politikov je prezentované ako úsilie o bezpečnosť Európy. V prospech koho má byť Európa pripravená na vojnu ?

  Naša vládna moc robí takú politiku, ktorá sa zakladá na princípe atlanticizmu a teda jasnej vernosti politike demokratického Západu a jeho nástroja – NATO. Slovenská republika oficiálne sa podieľa na politike pripravovať sa na vojnu s Ruskom. V tomto prípade je to jasná fašistická prax. Svojou vernosťou k NATO nemáme šancu robiť politiku mierovej spolupráce s Ruskom. O príprave na vojnu s Ruskom sa rozhoduje iba v centrách NATO a náš vládny kabinet sa tomu iba prispôsobuje. Pýtam sa preto: Majú právo do otázky prípravy Európy na vojnu s Ruskom hovoriť aj občania Slovenskej republiky a Európy ?

  Nepochybujeme, že v otázkach vojny a mieru sme všetci rovnako kompetentní a preto má platiť, že naši národní zástupcovia majú právo a povinnosť konať len v duchu toho, ako sa rozhodnú občania. Na Slovensku je príprava na vojnu s Ruskom podporovaná s plným vedomím vládnej moci a jej prisluhovačov a teda s plným vedomím menšiny, ktorá miluje NATO a EÚ s Bruselom. Táto menšina sa opiera nie o moc a vplyv svojich občanov, ale o moc o vplyv nadnárodných štruktúr, čim potláča zvrchovanosť Slovenskej republiky.

  Smerovanie Slovenskej republiky a Európy k príprave na vojnu s Ruskom je možné aktuálne zastaviť len tak, že bude zorganizované referendum o dvoch otázkach:

  1. Chcete, aby Slovenská republika sa v rámci NATO aktívne pripravovala na vojnu s Ruskom ?
  2. Chcete, aby Slovenská republika v rámci svojej zahraničnej politiky aktívne presadzovala politiku mierovej spolupráce s Ruskom ?

  Ak bude predložená petícia občanov k návrhu na vyhlásenie referenda o dvoch uvedených otázkach, takéto referendum ako prezident SR vyhlásim. Iba výsledky referenda dajú vládnej moci jasný mandát , ako má pracovať v štruktúrach EÚ a NATO a aké politické opatrenia môže prijať.

  12. Beriem na vedomie, že okolo geopolitického a kultúrneho mesačníka Zem a Vek sa formuje platforma intelektuálnej a politicko – aktivistickej občianskej iniciatívy, ktorú vedie Rada starších a ktorá nadväzuje na Memorandum slobodného občana z novembra 2012. Platforma má zámer predstaviť občianskej verejnosti možnosti inej alternatívy socio – ekonomického a politického vývoja našej vlasti.

  Mám záujem spolupracovať s touto platformou, pretože aj v našom prípade ide o víziu nového Slovenska a teda je tu možnosť spojiť svoje sily a prostriedky na spoločnom projekte.

  13. V rámci vnútornej politiky štátnej moci je potrebné riešiť organizáciu orgánov štátnej moci a správy na území Slovenskej republiky a zároveň aj územnej samosprávy. Finančné zdroje štátu sú príliš centralizované v prospech ústredných orgánov štátnej moci a správy a úplne na úkor „nulovej pozície“ miestnych orgánov štátnej moci ( okresných úradov ). Pri takejto politike sa nedajú riešiť otázky regionálneho rozvoja na území Slovenskej republiky k dostatočnej spokojnosti jej obyvateľov. Keď k tomu prirátame stranícky systém riadenia založený na vernosti „kádrov“, tak neexistujú dostatočne objektívne podmienky pre lokálny rozvoj a teda aj pre vyrovnávanie rozdielov na pomerne malom priestore krajiny. Sú potrebné zmeny, ktoré umožnia, aby existovali silné okresné celky aj s finančným zabezpečením a ďalej bolo posilnené postavenie a finančné možnosti miest a obcí na Slovensku. Prezident SR v tejto otázke má podporovať iniciatívy súvisiace s reformou verejnej správy.

  14. Budem dôsledne dbať o výkon ústavných právomoci prezidenta SR, ktorý je určený ustanoveniami článku 102 Ústavy SR a ďalšími zákonmi. Pre kvalitný a efektívny výkon ústavných právomoci prezidenta SR bude potrebné vytvoriť primerané podmienky pre spoluprácu so zákonodárnou mocou, vládnou mocou, súdnou mocou, prokuratúrou a verejným ochrancom práv. Ako prezident SR zabezpečím, aby k výkonu mojich ústavných právomoci sa mohli priebežne vyjadrovať radoví občania vrátane ich návrhov a pripomienok v rámci spolupráce s územnou samosprávou ako základu aktívnej formy demokracie.

  15. Budem iniciovať otvorenie celospoločenskej diskusie k temam a dokumentom, ktoré sa dotýkajú života celej našej spoločnosti. Ide napríklad o také témy a dokumenty ako:

  a) „Dohovor Rady Európy o prevencií a potieraní násilia voči ženám a domáceho násilia“ – t. z. Istambulský dohovor, ktorý skutočné násilie na ženách nerieši, iba propaguje genderovú ideológiu s drastickými následkami pre rodinu.

  b) k rozhodnutiu Výboru OSN pre ľudské práva z júla 2011 vo veci slobodného skúmania a vyjadrovania názorov vo vzťahu k historickým faktom ( napríklad problém holokaustu ).

  c) k všestrannému posúdeniu problematiky extrémizmu a antisemitizmu vo svete a v našej spoločnosti.

  d) k fungovaniu a súčasnom charaktere EÚ ako nadnárodnej moci – už som sa o tom zmienil na inom mieste tohto programu.

  e) k problematike globalizácie: čo si môžeme dovoliť, aby nám bolo robené a čo nesmieme dopustiť, aby sme boli zneužití v záujme cudzej moci. Zároveň aj k otázke potrebnosti globálneho vzdelávania deti, mládeže a dospelých.

  f) k volebnému systému v SR, k posúdeniu alternatívnych návrhov s cieľom posilniť vplyv občanov na výber kandidátov na poslancov, zrušiť 5 % – nú klauzulu o vstupe do NR SR, riešiť odvolateľnosť poslancov NR SR.

  g) k problematike Agendy 2030, ktorá bola schválená na úrovni OSN a dotýka sa prínosu migrantov pre udržateľný rozvoj.

  h) k otázkam ochrany občanov SR pred úsilím bank o zrušenie peňažnej hotovosti, pred zámerom rôznych spoločnosti postupne zaviesť čipovanie ľudských bytosti či zrušiť čipovanie psov.

  ch) k práci masovokomunikačných prostriedkov v podmienkach SR, k činnosti redaktorov, k zabezpečeniu kontrolnej činnosti médií zo strany občanov.

  16. Pán Jozef Mrazek z ČR v svojom článku z 17.4.2017 „Straníci a ostatných deväťdesiat deväť percent občanov“ zorientoval moju pozornosť k tomu, že je potrebné posúdiť, do akej miery náš politický systém umožňuje, aby určitým kamarátom ( či skupinkám ) bolo umožnené rozkrádať štát, aby nad chudobným obyvateľstvom vládli exekútori, aby bol zaručený úspech silným a bezohľadným a prečo systém umožňuje slúžiť cudzím nadnárodným záujmom či udržiavať štát v postavení vykorisťovanej kolónie. V ostatných rokoch bolo v SR organizovaných viacero pochodov proti korupcií, ale nenašiel sa nikto, kto by navrhol konkrétne opatrenia, ktoré povedú k náprave. Občania majú právo požadovať mať funkčnú vládu, ktorá sa vie postarať o ich blaho a nie len dozerať na záujmy strany.

  Je to prezident SR, kto má ústavné kompetencie za občanov boj proti korupcií zabezpečiť – postupne vyjednať. Ako prezident SR budem hľadať možnosti, ako v rámci novej vízie politického dobra nájsť účinný mechanizmus, ktorým budú politické strany donútené, aby sa vzdali obchodovania s politikou a začali lepšie slúžiť občanom. Predpokladám, že v rámci hľadania účinného mechanizmu bude potrebné riešiť niekoľko základných otázok. Tak napríklad nový volebný zákon bude musieť byť verejne posudzovaný a s definitívnou platnosťou schválený za použitia zásady politickej rovnoprávnosti – teda za účasti občanov. Nastal čas otvoriť otázku skvalitnenia parlamentnej demokracie, zastaviť zneužívanie politickej moci. Zatiaľ platí, že tí, čo majú v rukách zákonodarnú moc majú v rukách aj vládnu moc, čo ukazuje, že môže ísť o stret záujmov. Veľmi účinným prostriedkom k ľahšej realizácií politických obchodov je systém politických koalícií. Obsadzovanie odborných pozícií v rámci vládnej moci nemôže existovať iba podľa straníckeho ( koaličného ) kľúča.

  17. Vždy k ukončeniu roka v prezidentskej funkcií podám verejnosti – občanom svoju správu o plnení môjho programu, súčasťou ktorej budú aj stanoviska zástupcov občianskej Platformy. Súčasťou tejto správy bude aj správa o činnosti prezidentského úradu za príslušný rok.

   

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Komisia športovcov WADA chce úplný zákaz pre Rusov

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-David J. Phillip)   Komisia športovcov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) sa prihovára za celoplošný zákaz štartu ruských športovcov na najbližších dvoch olympijských hrách. Jej zástupcovia tvrdia, že prístup Rusov k očisteniu ich športovcov od dopingu je výsmech nielen tým, ktorí si ctia pravidlá fair-play, ale aj…

  Dávajte si pozor, na cestách stredného a východného Slovenska sa môže vyskytovať poľadovica

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SCS) na svojej stránke. Takisto však upozorňuje, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred tvorbou poľadovice…

  Francúzsko vstúpilo do piateho dňa štrajku proti dôchodkovej reforme

  Paríž 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Francúzsko zažíva v pondelok už piaty deň časovo neobmedzeného štrajku proti dôchodkovej reforme. Ako informoval spravodajský portál France Info, v najbližších hodinách sa uskutoční vyjednávanie medzi zástupcami vlády, ktorá dôchodkovú reformu ako návrh zákona oficiálne predstaví v stredu, a predstaviteľmi odborárov, organizátorov štrajku…

  Krajský šéf hasičov vysvetlil, prečo nebolo možné použiť hasičský vrtuľník. Upozornil na viacero skutočností

  Prešov 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Vladimír Benko/MV SR)   V piatok 6. decembra okolo 12. hodiny došlo k výbuchu plynu v obytnej budove v meste Prešov. Tragédia, ktorá si vyžiadala najmenej osem životov, šokovala verejnosť ako na Slovensku, tak aj v Česku. Šéf Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove…

  Slovensko požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti pre AMO

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Slovensko oficiálne požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti afrického moru ošípaných pre chovateľov ošípaných na Slovensku. Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku však rozhodne zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán „Očakávam, že k zrušeniu…

  Reštaurácie v Saudskej Arábii už nemusia mať oddelené vchody pre mužov a ženy

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Saudskoarabská vláda v nedeľu zrušila povinnosť mať v reštauráciách oddelené vchody pre mužov a ženy. Majitelia prevádzok sa môžu rozhodnúť, či si ponechajú odlišné vchody alebo budú mať spoločný. Až doteraz museli rodiny a ženy sedieť v reštauráciách oddelene od výhradne mužskej zóny Saudská…

  Spoločnosť ochrany spotrebiteľov upozorňuje na nebezpečné výrobky

  Poprad 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondrᚹ)   V súčasnosti je veľmi jednoduché zakúpiť si tovar z celého sveta. Prieskumy spotrebiteľských organizácií však ukazujú, že tieto výrobky nemusia byť vždy bezpečné „Vyzývame preto internetových predajcov, aby nielen pre Vianocami konali zodpovedne. Zároveň apelujeme na zodpovedné orgány, aby spolupracovali efektívnejšie, trhové kontroly…

  Prezidentka Zuzana Čaputová ruší zo zdravotných dôvodov pondelkový program

  Bratislava 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová ruší zo zdravotných dôvodov svoj pondelkový program. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec "Prezidentka Zuzana Čaputová musela svoj dnešný program zo zdravotných dôvodov zrušiť a nezúčastní sa na plánovaných raňajkách s veľvyslancami krajín Európskej únie," uviedol…

  Ďuriš Nicholsonová spala s bezdomovcami pod holým nebom na kartónoch. Belousovová reaguje: Rozhodla sa konkurovať kolegyni, ktorá zvykne rozdávať na námestí kapustnicu bezdomovcom v norkovom kožuchu

  Bratislava 8. decembra 2019 (HSP/Foto: Facebook)   Europoslankya Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) dnes na sociálnej sieti zverejnila informáciu, že sa pridala k aktivistom, ktorí spali spolu s bezdomovcami pod holým nebom na kartónoch. Na jej vyjadrenie reagovala Anna Belousovová, ktorá ju prirovnala k političke, ktorá  zvykne v takýto čas rozdávať na námestí…

  Generické lieky môžu ušetriť až 80 miliónov eur ročne

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:TAR/AP)   Od septembra 2015 do septembra 2019 požiadali výrobcovia o vyradenie 1 386 liekov z kategorizačného zoznamu. Príčiny sú rôzne - ukončenie výroby, stiahnutie z trhu, výrobné kvóty, reexport, neefektívna logistika dodávateľov, ale aj nerentabilne nízka cena na slovenskom trhu. Žiadostí o vyradenie liekov denne pribúda „Výrazný nárast…

  Demokracia pod úderom

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Bela Szandelszky)   Začína sa nová totalita? Máme ešte demokraciu na Slovensku? Je sloboda prejavu nepriateľom demokratického alebo autoritatívneho či totalitného štátu? Je sloboda prejavu zakotvená v slovenskej ústave? Článok 26 Ústavy SR v bode (1) hovorí, že sloboda prejavu  a právo na informácie sú zaručené.…

  Na Jesennej knižnej burze v Nitre prezentovali niekoľko nových kníh o histórii Slovanov, ich kultúre, tradíciách, zvykoch a symboloch

  Nitra 9. decembra 2019 (HSP/Foto:Slavica)   Občianske združenie Slavica zorganizovalo Jesennú knižnú burzu, spojenú s vystúpením rada odborníkov z oblasti literatúry, vydavateľov, prekladateľov, spisovateľov, umelcov  a hudobníkov. Zaujímavé a poučné podujatie, ktoré sa už stáva tradičným, sa včera uskutočnilo v priestoroch Domu Matice slovenskej na Dolnočermánskej ulici v Nitre a potrvalo od 10. do 18. hodiny.…

  Bojnickú zoo navštívil ekologický Mikuláš, v príhovore sa venoval aj ochrane životného prostredia

  Bojnice 9. decembra 2019 (HSP/Foto:NZOO Bojnice)   Na sviatok patróna všetkých detí pripravila Národná zoo pre najmenších návštevníkov pestrý program. Začal sa vianočným koncertom absolventov ZUŠ v Bojniciach, ktoré si pod vedením svojich pedagógov pripravili krásne vianočné piesne a skladby. Po koncerte deti odovzdali mikulášske dobroty, ktoré doniesli pre zvieratká. Tie im…

  Premiér uistil, že ak bude Prešov potrebovať ďalšie financie, dostane ich. Na mieste nešťastia mal "skľučujúci pocit"

  Bratislava 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Vláda vyčlenila pre mesto Prešov v súvislosti s piatkovým (6. 12.) výbuchom plynu v bytovom dome milión eur. Ak bude mesto potrebovať ďalšie finančné prostriedky, vláda mu ich poskytne. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to potvrdil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD)…

  Lajčák rokoval v Bruseli s ministrami zahraničných vecí krajín V4 a Beneluxu

  Brusel 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák 8. decembra 2019 v Bruseli zúčastnil na pracovnom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Beneluxu Šéfovia diplomacií diskutovali o širokom spektre otázok európskej agendy so zreteľom na aktuálne oblasti inštitucionálneho fungovania EÚ,…

  Hrnko a Tomáš reagujú na status Kisku, ktorý uverejnil v súvislosti s výbuchom paneláku v Prešove

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Anton Hrnko sa po dlhom rozmýšľaní rozhodol uverejniť status v ktorom sa vyjadril ku komentáru Andreja Kisku z piatka, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že tragédiou je to, čo sa stalo v Prešove a nie to, že ho NAKA obvinila. K statusu ale…

  Kým primátorovi rapídne porastie plat, Trnavčania musia platiť trikrát vyššiu daň z nehnuteľnosti. Obyvatelia húfne podpisujú petíciu, hipsterský primátor má pre nich jednu dobrú radu

  Trnava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Petíciu proti výraznému zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave podporilo viac ako 2500 ľudí. Jej iniciátorka Milena Bobeková pre agentúru SITA povedala, že ide o mimoriadny záujem ľudí a očakáva, že o petícii budú mimoriadne rokovať mestskí poslanci. Mestské zastupiteľstvo v Trnave rozhodlo…

  Táto krajina Petra Pellegriniho a signály na nečakanú povolebnú spoluprácu

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   Na tlačovej konferencii po sobotňajšom sneme SMER-u SD pán premiér Pellegrini, súčasne podpredseda SMER-u, zaujal novou rétorikou. Opakovane nehovoril o Slovenskej republike, ale o Tejtokrajine. Jasne tým povedal, že "nový SMER" z predvolebného loga smeruje zo Slovenskej republiky do Tejtokrajiny Nové logo, nový…

  TopDesat

  Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

  0

  Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

  Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

  0

  Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

  22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

  0

  Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

  Blúdny Holanďan: Strašidelné lode duchov, ktoré aj po rokoch naháňajú strach

  0

  Tak dlho, ako človek brázdi moria a oceány, tak dlho sa tradujú rôzne historky o strašidelných lodiach. Či už sa tieto hrôzostrašné príbehy zakladajú na zlyhaní ľudského faktoru, prírodných katastrofách či k nim došlo z úplne iných príčin, zdá sa, že veľký počet a veľká frekvencia takých zjavení môže viesť k názoru, že lode duchov…

  Chudnutie bez cvičenia? Vedci vynašli kúzelnú náplasť!

  0

  Chudnutie je strašiakom mnohých obéznych ľudí. Keď zdravá strava a cvičenie nestačí, ľudia často myslia, že im pomôžu lieky, ktoré údajne podporia chudnutie a zdravie tela. Treba však myslieť na vedľajšie účinky. Teraz vedci zo Singapuru tvrdia, že vytvorili nové zariadenie, ktoré pomáha ľuďom bezpečne schudnúť, a funguje to priamym zacielením na telesný…

  10 vecí, ktoré vyzerajú ako jedlo, no rozhodne by si ich nechcel zjesť

  0

  Už si sa dostal do životného bodu, keď si mal taký hlad, že všetko naokolo ti ptipomínalo jedlo? Nuž, nie si jediný.  My v redakcii sme presvedčení, že chutné pokrmy môžu byť spozorované kdekoľvek, rovnako ako umelecká inšpirácia. Tu je 10 najlepších príkladov, ktoré ľudia videli na vlastné oči. Aj keď pravdepodobne nie je…

  Vo svete IT

  Apple vyvracia podozrenia zo sledovanie polohy používateľov pri vypnutých službách určovania polohy

  0

  Bezpečnostní analytici zo spoločnosti KrebsOnSecurity pár dní dozadu zistili, že iPhone telefóny zbierajú údaje o polohe používateľov, a to aj napriek tomu, že používatelia označili v nastaveniach smartfónu nesledovanie polohy. Spoločnosť vyvolala následne debatu medzi používateľmi tým, že poukázala na  Zásady ochrany údajov osôb, ktoré hovoria: „Systémové služby založené na…

  Bezdrôtová myš Xiaomi Wireless Mouse 2 s výdržou až jeden rok je momentálne dostupná za skvelú cenu

  0

  Spoločnosť Xiaomi len pred niekoľkými týždňami predstavila svoju novú bezdrôtovú myš Xiaomi Wireless Mouse 2, ktorá nadväzuje na úspech svojich predchodcov. Už na prvý pohľad je vidieť, že Xiaomi si tentokrát dalo záležať najmä na dizajne, ktorý je opäť minimalistický a musíme uznať, že ide o jednu z najkrajších bezdrôtových…

  Vedci po prvýkrát v histórii objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo vyhasnutej hviezdy

  0

  Vedci z Veľkej Británie objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo mŕtvej explodovanej hviezdy, takzvaného „Bieleho trpaslíka“ (pozn. redakcie: Biely trpaslík je označenie pre objekty, ktoré vzniknú po vyhasnutí hviezdy). Vedci odhadujú, že by sa mohlo jednať o exoplanétu o veľkosti Jupitera, ktorá obieha okolo mŕtvej hviezdy vo veľmi malej vzdialenosti. Tento…

  Windows 10 Mobile už o 2 dni oficiálne končí. Aktualizujte si Váš smartfón, kým to je ešte možné

  0

  Microsoft postupne ukončuje podporu jednotlivých mobilných verzií Windowsu. 1. júla sme mohli byť svedkom ukončenia platformy Windows Phone 8.x a v druhej polovici októbra spoločnosť oznámila, že od 16. decembra ukončí aj podporu obchodu pre Windows Phone zariadenia. Rovnaký osud bohužiaľ čaká aj platformu Windows 10 Mobile, pre ktorú Microsoft…

  Máte neaktuálny Windows 10? Microsoft Vám ho automaticky aktualizuje

  0

  Spoločnosť Microsoft prostredníctvom svojho blogu oficiálne ohlásila, že začína s automatickou inštaláciou novej verzie Windowsu 10 1909, ktorá je dostupná už niekoľko týždňov. Aktualizácia 1909 je jedna z väčších, ktorá priniesla aj viacero nových funkcionalít. Ich prehľad sme Vám priniesli v samostatnom článku ešte v  prvej polovici novembra. Microsoft spúšťa…

  Jedna z najrýchlejšie rastúcich sociálnych sietí údajne bez vedomia používateľov odosiela videá na čínske servery

  0

  Prepadli ste sociálnej sieti Tik Tok aj Vy? Ak áno, tak Vás nasledujúce správy určite nepotešia. Zahraničný portál cnet.com prišiel s reportom, v ktorom píše o praktikách spoločnosti, ktoré nie sú v súlade so záujmami používateľov aplikácie. Konkrétne hovorí o tom, že táto sociálna sieť údajne  posiela údaje, vrátane nasnímaných…

  TopSpeed

  V Euro NCAP Jeep Renegade dosiahol na 3 hviezdičky, je to málo?

  0

  Je tu ďalšia várka testov od bezpečnostných komisárov z Euro NCAP. Ako v nej jednotlivé autá obstáli? Začneme modernizovaným Jeepom Renegade. Práve ten v testoch neexceloval. Skúšky Euro NCAP Jeep Renegade urobil len na 3 hviezdičky. Avšak znamená to, že je pre ochranu posádky zlý? Vôbec nie! Za podpriemerný výsledok môže iba voliteľný asistent núdzového brzdenia. Keby bol…

  Fiat 124 v Európe končí, lebo emisie! Neprekvapuje, ale zarmúti

  4

  A máme tu ďalšiu obeť honby za emisiami, avšak koniec produkcie 124ky nie je len v emisiách. Okrem postupnej obmeny motorov je tu aj ďalšia stránka, a to je nechuť zákazníkov kupovať takéto autá. Nuž, dnes sú v obľube veľké SUV, málokto sa dnes rozhodne pre zábavný malý roadster, akým je FIAT124.

  Modernizovaná Insignia prinesie ešte lepšie LED svetlá

  0

  Prešli približne 3 roky od začiatku predaja novej, druhej generácie Opel Insignia a už nás Opel zaplavil informáciami a fotkami o jej vynovenej verzii. Modernizovaná Insignia sa má zmeniť v detailoch, pribudnú ešte vylepšené Matrix LED svetlomety a pár drobností. Zmena motorov by podľa automobilky mala nastať, avšak čo konkrétne, to zistíme v januári.

  Šikana v automobilke Škoda Auto. Zamestnancov zatvárali do debny

  8

  Automobilka Škoda Auto rieši pikantný problém. Šikana agentúrnych zamestnancov prerástla do rozmerov, ktoré sa nedali utajiť. Zatvárali ich do debne, do nápojov im liali preháňadlá a na chlieb im natierali vazelínu. Kmeňoví zamestnanci automobilky takto terorizovali agentúrnych zamestnancov. Dvaja z nich už dostali doživotný zákaz vstupu do fabriky, tým to však nekončí.…

  Rozmaznané deti opäť útočia. Syn poškriabal BMW, aby mu ho otec kúpil

  1

  Všetky deti majú svoje sny. No nie všetky majú v pláne pre svoje sny aj niečo urobiť. Chcú hneď koláče, bez akejkoľvek práce. Rozmaznané deti sú často zdrojom skvelých príbehov, o ľudskej hlúposti. Stále ma neprestáva prekvapovať, čo niektoré vymyslia. Dnes vám prinesiem prípad 22 ročného podareného syna z Číny. Ten po…

  Nový Golf odhalil ceny. O koľko je drahší od Octavie?

  18

  Keďže prednedávnom zverejnila Škoda svoj cenník pre novú Octaviu, súrodenecký Golf nemôže dlho zaostávať. Nový Golf zverejnil svoje prvé ceny, zatiaľ však len na domácom nemeckom trhu, keďže tie pre slovenský trh ešte na stránke nie sú dostupné. Aké je teda cenové rozpätie oboch modelov pri priamom porovnaní?

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty poradňa GERnétic: Zoštíhľujúci telový zábal Marine Essence

  1

  V kozmetickom salóne mi kozmetička odporučila kúru celotelových zábalov z morských rias. Rada by som trochu formovala postavu. Zoštíhľujúci telový zábal sa nazýva Marine Essence a príliš mi nevonia. Je to vhodné?

  Ako v zime doplniť vitamíny? Odpoveď je jasná!

  2

  Máme tu obdobie soplíkov, chrípok a prechladnutí. Preto je nesmierne dôležité zaradiť do jedálnička aj o čosi zdravšie potraviny, bohaté na antioxidanty a najmä vitamíny. Niekedy postačia potraviny z domoviny a niekedy musíme siahať po niečom silnejšom, niečom z trópov, kde sa vitamíny len tak hemžia na každom strome. Ako…

  Ako uvoľniť upchatý odtok v kuchyni? Neuveríš, ale toto ti pomôže!

  1

  Upchatý odtok, či už v kuchyni alebo v kúpeľni, potrápi nejednu domácnosť. Je úplne bežné, že sa odtok postupne upcháva a voda časom nie a nie odtiecť. Príčin tohto problému je mnoho, pričom najčastejšie sú vinníkom rozličné zvyšky jedla, ktoré sa do odtoku počas umývania riadu dostanú. K hotovej pohrome…

  Bórová voda: Skutočný zázrak, ktorý dokáže byť nápomocný?!

  1

  Dermokozmetika je viac-menej špeciálna alebo špecifická kategória prípravkov určených na starostlivosť o pokožku, ktorá je odporúčaná odborníkmi, a to buď kožnými lekármi alebo lekárnikmi. Dermokozmetika je sama osebe založená na vysokej účinnosti, ktorá je preukázaná aj klinickou štúdiou. Po Jarischovej vode, ktorá je považovaná za akýsi zázrak z Ruska, tu máme bórovú voda.…

  Najškaredšie vianočné svetre, aké kedy vznikli: Och, toto radšej nie!

  1

  Ak si myslíte, že na túto obľúbenú časť roka sa vyzdobujú len domácnosti a verejné miesta, tak nie je to tak. Čoraz viac sa Vianoce a vianočná atmosféra dostáva pod kožu mnohých ľudí, preto siahajú aj po vianočných ponožkách či svetroch, vďaka ktorým nosia „vianočnú atmosféru“ všade so sebou. No čo rozhodne…

  Plnotučné alebo nízkotučné mliečne produkty? Ktorým dať prednosť?

  1

  Aké mlieko či jogurty sa nachádzajú vo vašej chladničke? Dávate prednosť polotučným, plnotučným alebo nízkotučným verziám mliečnych produktov? V dnešnom článku vám prezradíme, prečo by ste mali výber z tejto kategorizácie dobre zvážiť, a to s ohľadom na svoje zdravie. Hlavný „súboj“ sa v nasledovnom texte odohrá medzi plnotučnými a nízkotučnými mliečnymi výrobkami. Čo myslíte, ktoré sú…

  Svetlo sveta

  Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

  0

  V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Armádny Magazín

  Zachovajte paniku alebo adventná úvaha o rozsudku Európskeho súdneho dvora k smernici o zbraniach

  0

  Česko 7. december 2019 - Vážené čitateľky, vážení čitatelia, strelci, športovci, lovci, zberatelia, obchodníci, správcovia strelníc, začiatkom tohto týždňa sme si prečítali, ako sa Súdny dvor EÚ stavia k smernici o zbraniach, k pravidlám európskej legislatívnej tvorby i k otázke bezpečnosti a ako si s dôvodmi Českej republiky vytrel ... podl

  Pentagon je znepokojený: 46 percent americkej armády považuje Rusko za spojenca

  0

  USA (8.12.2019) - Neočakávané výsledky prieskumu uverejnené v USA. Americký mediálny zdroj Hlas Ameriky uvádza, že uskutočnil prieskum medzi personálom americkej armády a členmi ich rodín, súvisel s ich postojom k Rusku a ruskej armáde. Ako sa ukazuje, 46 percent respondentov americkej armády a ich rodín nepovažuje Rusko za nepriateľa, ale…

  Nórsko získalo prvý 155 mm samohybný kanón K9 z Južnej Kórei

  0

  Ozbrojené sily v Nórsku dostali prvú húfnicu K9 s vlastným pohonom 155/52 mm. Prvé dve samohybné zbrane a jedno vozidlo na prepravu munície K10 dorazili do Nórska do prístavu Drammen (Oslo) koncom novembra. Dodané zariadenie bolo 4. decembra oficiálne odovzdané delostreleckej divízii nórskej motorovej pešej brigády Sever.   Prvé zbrane s

  Biela ľalia zo Stalingradu alebo koľko nemeckých lietadiel zostrelilo najlepšie ženské letecké eso všetkých čias

  0

  Bolo treba aby prešlo dlhých štyridsaťsedem rokov, kým bol udelený oprávnený posmrtný titul Hrdina Sovietskeho zväzu účastníčke Veľkej vlasteneckej vojny, Lidiji Litviakovej. Pritom hrdinstvo, ktoré dosiahla táto mladá, krehká žena, prevýšilo mnohé hrdinské činy dosiahnuté je

  Vojaci pomáhajú na mieste tragédie

  0

  Profesionálni vojaci a príslušníci Vojenskej polície sú pripravení pomáhať na mieste tragédie v Prešove tak dlho, ako to bude potrebné. Aktuálne sú na pomoc vyčlenení príslušníci z 2. mechanizovanej brigády z Prešova na hliadkovanie okolia poškodenej budovy, na mieste sú aj vojenskí psychológovia a duchovní.   [caption id="attachment_7820" align="alignnone" w

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Tvoja Svadba

  Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

  0

  Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

  Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

  1

  Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  2

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

  0

  Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

  TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

  0

  Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…