• Dankova LOŽ, resp. ako Andrej Danko v otázke antisemitizmu – bod 9, o zdravý rozum prišiel!

  Publikované 01.12. 2018 o 14:05 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Predsena Národnej rady, jeden z najvyšších ústavných činiteľov Slovenska, Anderj Danko, sa v návrhu definície o antisemitizme, v bode 9, zrejme stratil zdravý rozum, čím sa z pohľadu histórie, aj vďaka tomuto počinu, celkom určite zaradil medzi najhorších politikov novodobého Slovenska!

  V pracovnej definícii návrhu zákona o antisemitizme, ktorý vyšiel z rúk Andreja Danka, je v tomto bode návrhu vyslovene zakázané, citujem:

  Je zakázané používanie symbolov, alebo obrazov, spájaných s klasickým antisemitizmom, ako sú napr. tvrdenía o tom, že Židia zabili Ježiša…“

  Pán Danko, kedy ste stratili súdnosť, vecnosť a objektívnosť?

  Vážne a razantne musím odmietnuť túto časť Vašej definície, pretože sa z hľadiska terajšieho pozemského práva, z hľadiska logiky ako i z hľadiska zdravého sedliackeho rozumu, nezakladá na Pravde a skutočnosti!

  Pýtam sa Vás, kto je z hľadiska dnešného i starého rímskeho práva vrah, – ten, kto vraždu vykoná, alebo ten, kto ju zosnuje, kto túto vraždu iniciuje a očividne o ňu žiada u vtedajšej politickej špičky Ríma?

  Židia zavraždili Ježiša rovnako, ako Rimania! To platí v prípade, ak život Ježiša berieme z čisto racionálnej a pozemskej roviny. Ak by sme otázku postavili do religióznej roviny, nieje na Slovensku zákon, ktorý by obmedzoval a upravoval charakter viery každého jednotlivca. Ak podľa súčasnej a pripomínam falošnej viery, je religiózne postavená dogma, že Ježiš prišiel na svet zomrieť vedome, teda že už na Zem, pred svojim narodením, prichádzal s tým, že bude zabitý, tak táto dogma absolútne nesúvisí so žiadnou formou tzv. „židovskej otázky“!

  Vrahmi sú v tomto prípade teda obe strany, i keď bremeno zodpovednosti je vyššie na strane Židov, pretože oni vraždu iniciovali a naplánovali!!

  Lenže podľa tohto Vášho návrhu definície, ktorá bola schválená poslancami NR, sú zakázané tvrdenia o tom, že Židia zabili Ježiša!

  Toto je očividná LOŽ, resp. Dankov „darček“ – výsmech Slovensku k tohtoročnému Adventu a Vianociam, ktorému chce dať v tomto smere zjavne nepríčetný Danko „punc pravdivosti“, lebo asi predpokladá, že ľudia „dole“ a teda aj jeho voliči, sú zjavne tupé stádo nemysliacich ľudí, preto musí byť v tejto stručnej analýze vysvetlená vecná a faktická rovina otázky pre všetkých, ktorí v budúcnosti môžu byť v tejto veci nejako postihovateľný, očividne zneužitým pozemským právom!

  V prvom rade treba striktne odmietnúť túto časť definície a vysloviť faktografické presvedčenie, že Ježiš zavraždený bol a bol zavraždený práve vtedajšími Židmi!

  Ale čo je to vlastne „antisemitizmus?“

  Pojem „anti“ predstavuje v tomto prípade odpor, negáciu, resp. „proti“ a pojem „semiti“ zahŕňa v sebe všetky semitské národy, kam patria okdem iného i arabi, no predovšetkým Židia. V danej veci sa však tento pojem „antisemitizmu“ dotýka výhradne Židov.

  Antisemitizmus všeobecne je teda také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom! Antisemitizmus sa zároveň môže prejavovať ako rasový prejav nenávisti, alebo náboženský prejav nenávisti resp. mixom oboch.“

  Každá nenávisť je úpadkom morálky a dobrých mravov a preto aj zjavnú nenávisť k Židom treba jednoznačne odsúdiť!

  Pokiaľ ale sudca, pri súdnom pojednávaní, zhromažďuje dôkazy vo veci, neznamená to, že je zaujatý voči obvinenému, alebo že ho dokonca nenávidí, ale plní si len svoje „rozhodcovské“ povinnosti vo veci. Sudca na základe logiky a platného právneho poriadku zhromažďuje faktografické údaje pre a proti, z dôvodu vynesenia objektívneho a spravodlivého verdiktu vo veci!

  A nie inak je to i v prípade človeka, najmä, ak chce byť v tejto otázke v súlade so svojim svedomím a vytvorením si zdravého, plne objektívneho úsudku vo veci.

  Aké sú teda fakty v danej veci zavraždenia Ježiša?

  Ježišov proces sa z pohľadu historikov nesie v dvoch rovinách, v politickej a náboženskej.

  Ježišovo pôsobenie na verejnosti však malo čisto ideologický základ. Netýkalo sa ani rasy, ani politiky a ani žiadneho náboženstva. Ježišovým poslaním bolo ukázať ľuďom správnu cestu života a vysvetliť im, ako dosiahnúť už na Zemi morálne čistý život, život bez zloby a nevraživosti ľudí medzi sebou. Ježiš poukazoval na duchovný pôvod človeka, ako i na to, že človek je súčasťou veľkého Božieho plánu na Zemi a že len v poznaní Božích pravidiel a zákonitostí, môže človek nielen dosiahnúť spásu svojej duše, ale že sa tým môže aj priblížiť k svojmu Bohu na Nebesiach.

  Ježiš priniesol Pravdu od Boha až na Zem. Pravdu o tom, kým sme, prečo sme tu a kam kráčame. Cestu k dosiahnutiu tohto Cieľa podrobne vysvetľoval v Blahoslavenstvách, ako i v bezpočetných obrazoch a prirovnaniach, podobenstvách, ktoré vyslovil a ktoré mnohé boli evanielistami aj zachytené.

  Sprievodnými javmi tohto Ježišovho pôsobenia boli i zázraky, resp. rýchle uzdravenia z dôvodu, že Ježišovou podstatou je pomáhajúca Láska a v tomto smere pomáhal všade tam, kde prišiel do styku s ľuďmi. To Božské v ňom zrýchľovalo účinky pozemských dejov až k najvyššej možnej hranici, čím dochádzalo k okamžitým uzdraveniam všade tam, kde bola k tomu pripravená pôda.

  Zvesť o tomto celkovom druhu Jeho pôsobenia sa rozniesla veľmi rýchlo a keďže Ježiš pútal na seba obrovské masy ľudí, stal sa potencionálne nebezpečným človekom pre vtedajšiu politickú a náboženskú špičku „v jednom“, teda pre kňažstvo Židovského národa, ktoré Mesiáša síce očakávalo, no v Ježišovi Ho nielenže nespoznali, ale Ho aj odmietli!

  Keďže Ježišova popularita rástla do nezmerných rozmerov, zosnovali a iniciovali Jeho vraždu, pretože ich vplyv, postavenie a moc boli týmto Jeho pôsobením od základu ohrozené.

  Ak by vtedajší židovský národ a ľudia podržali Ježiša, kňažstvo Izraela by bolo odsúdené na zánik a preto sa vrhli do boja na život a na smrť s Ježišom!

  O tom, že týmito dejmi, nesúce jasné znaky zákernosti a podlosti, je ľudstvo neustále sprevádzané, svedčí aj naša súčasná Slovenská prítomnosť, kedy je napríklad Kotlebova strana ĽSNS politickou mocou národa vyhlasovaná za extrémistickú stranu „zla“ a je všemožne potieraná a pranierovaná!

  Hľadajú sa cesty, vytvárajú sa zákony so snahou zničiť túto stranu a aj ich predstaviteľov z politického života, lebo sú reálnym ohrozením súčasných politických špičiek, pretože ľudia sa vo veľkom pridali k víziám tejto strany, lebo prináša svoj špecifický návod na to, ako skvalitniť stav našej spoločnosti.

  Ich programové vyhlásenie ako i piliere ich politickej činnosti nesú zjavné znaky ozdravenia spoločnosti od všetkého mocenského, falošného a korupčníckeho konania, no vzhľadom k tomu, že spravodlivosť a rozkvet národa na Slovensku nesmie nastať, tak je tejto strane krivdené v podobnej rovine „na život a na smrť“, ako v prípade Ježiša, i keď Poslanie Ježiša bolo samozrejme v absolútne inej rovine, než je poslanie ĽSNS na Slovensku.

  Princíp je ale ten istý a paralela tohto diania neodškriepiteľná – vládnuca moc označuje za extrémistu každého, kto chce, aby v spoločnosti vládol poriadok a Spravodlivosť.

  Z pohľadu židovských najvyšších predstaviteľov, ktorým vtedy vládol Kaifáš, bol Ježiš obyčajným extrémistom, nebezpečným človekom, „siahajúcim“ po ich vplyve a moci, po ich nenažratosti a bezbrehej pýche! Len pre túto zaslepenosť a pýchu nemohli títo farizeji konať inak!

  Tu treba ešte zdôrazniť jednu skutočnosť:  Zlo na Zemi sa vždy manifestuje a prejavuje skrze ľudí, ktorí sa s týmto zlom stotožnili a stali sa jeho vykonávateľmi!

  No a aby zlo malo na Zemi skutočnú moc, zachytí sa vždy v kruhoch politických a náboženských špičiek!

  Bolo tomu tak vtedy a je tomu tak i dnes! Preto je spoločenský život na celej Zemi v rozklade, pretože toto zlo má za cieľ spôsobiť totálny kolaps spoločenských hodnôt! Doslova usiluje o zničenie všetkého dobrého, čo na Zemi ešte je!

  Dnešné politické špičky predstavujú vysoký stupeň aktívne sa prejavujúceho zla na Zemi, pretože zlo v pozadí, ešte väčšie zlo oligarchie plne ovláda tieto politické špičky, k čomu sa pridáva ešte zlo náboženských predstaviteľov, čím sa dnes dosiahol zmätok doby v takom rozsahu, aký tu ešte nikdy nebol.

  Súvisí to však s dávno ohlasovaným očistným Dianím, ktoré na Zemi práve prebieha.

  Ale vráťme sa späť k Ježišovi.

  Pre vtedajších židosvkých kňazov a veľkňazov – Kaifáša, Annáša a spol., bol Ježiš extrémistom a ohrozením ich existencie, preto jediným možným riešením, ako ho odstaviť, bolo zosnovanie Jeho úkladnej vraždy!

  Stačilo im, ak si k sebe naklonia jedného z najbližších Ježišových dôverníkov a tým bol učeník Judáš. Judáš v rozhodujúcej chvíli zapredal svoje svedomie a zradil Ježiša, čo dopomohlo k Jeho dolapeniu a k vykonštruovanému procesu s Ním. Keďže židia boli vtedy pod nadvládou Rímskeho impéria, v každej oblasti mal svoju miestodržiteľskú pobočku vysoký predstaviteľ Ríma, ktorému vtedy vládol cisár Augustus a v tomto prípade to bol Pilát, miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme.

  Je zaujímavé, že Židia v tej dobe neuveriteľným spôsobom nenávideli Piláta a mali s ním veľké roztržky. Lenže Ježiša nenávideli ešte viac, lebo Pilát neohrozoval náboženských predstaviteľov v Jeruzaleme natoľko, ako práve Ježiš. Preto sa v tejto veci radšej spojili s Pilátom, len aby od seba odvrátili reálne hroziace nebezpečentvo.

  To, ako sa napokon celý proces s Ježišom udial je podrobne zadokumentované a vyžadovalo by si to ďalší článok a ďalšiu analýzu, ako tento proces prebehol /v prípade záujmu čitateľov sa k tomuto môžeme vrátiť/. Výsledok je však zjavný a podrobnosti si dnes dokáže každý dohľadať.

  Ježiš bol odsúdený k smrti, na priamy podupd a vplyv veľkňažstva v Jeruzaleme, i pre zradu Judáša a napokon i pre zradu davov, ktoré veľkňažstvo v rozhodujúcej chvíli zmanipulovalo a nahuckalo proti Ježišovi!

  Nepomohla ani skutočnosť, že Pilát nevidel na Ježišovi nič, za čo by mal zomrieť a tak si povestným spôsobom „umyl svoje ruky“ tým, že nechal rozhodnúť Židov, či Mu bude udelená Milosť, alebo smrť! A Židia rozhodli!

  Pilát, ako vojenský miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme previedol výkon rozhodnutia, ktorý už nedokázal zvrátiť. Podvolil sa radšej Kaifášovi, lebo vedel, že ak mu nevyhovie, bude mať so Židmi len nové problémy. Vina z tejto vraždy preto zásadným spôsobom dopadla i na plecia Piláta! Karma, teda spätné účinky tohto rozhodnutia podľa Božieho Zákona zvratného pôsobenia ho však dostihli už čoskoro. Onedlho na to bol za svoje prešľapy odvolaný do Ríma a krátko na to odsúdený do vyhnanstva, kde spáchal samovraždu!

  Judáš, po ukrižovaní Ježiša, spáchal samovraždu takmer okamžite a Kaifáš bol podobne na popud Ríma pozbavený svojej funckie o 4 roky po Ježišovej smrti, teda v rovnakom čase, ako Pilát. U Kaifáša treba ešte dodať, že pod pláštikom „náboženskej dobrosrdečnosti“ neurobil ani jeden židovský náboženský predstaviteľ toľko zla, ako práve on. Intrigy, lži, úplatky, dehonestácia práva a spravodlivosti i vraždy za cenu udržania si vplyvu a moci, boli jeho životným krédom, ako sa to deje i dnes v radách politických, náboženských a oligarchických špičiek!

  Len dnes sa všetko deje oveľa sofistikovanejším spôsobom, lebo pozemské a cirkevné zákony sú naklonené týmto amorálnostiam a zvrhlostiam najvyššieho druhu. Robia tak priamo, alebo nepriamo, kedy sú tieto rozhodovacie inštitúcie ovládané výkonnou mocou, ovládané alebo vydierané!

  Z pohľadu účinkov Božích zákonov Kaifášom súčasnosti je vedenie Európskej únie, Judášom prezident Kiska, paralela nie náhodná! Dnes tu prebieha snaha potierať a zničiť principiálnu Pravdu a Spravodlivosť, čo súvisí so zničením čistých národných a náboženských hodnôt najmä Slovanských národov! Je preto zrejmé, ako skončí toto zlo na jednej i druhej strane, lebo Božia Spravodlivosť nenechá so sebou dlho manipulovať!

  Ale Andrej Danko sa stáva ďalším prisluhovačom zla a týmto nepravdivým a nezmyselným tvrdením ukrižoval fakty, vecnosť i poctivú sedliacku logiku a tým aj Pravdu samotnú hneď vedľa Ježiša, toho Ježiša, ktorý Pravdu priniesol!

  Pán Danko, ako teda dokážete, že Ježiš nebol zavraždený Židmi? Kto je vrahom podľa práva, ten čo skutok vykonal alebo ten, ktorý ho zosnoval a zariadil?

  Pán Andrej Danko, pýtame sa Vás oprávnene – státisíce znechutených Slovákov touto verejnou cestou, ako chcete zdôvotniť a faktami preukázať, už na oko očividný nezmysel, ktorý vo svojej vecnosti spadá do chápania logiky dnešných žiakov vyšších stupňov ZDŠ?

  Ako chcete dokázať opak, keď historické pramene hovoria jednoznačne vo Váš neprospech?

  Slovensko chce počuť Vašu odpoveď!

  Ľuboš Ďurfina

  Vyhlásenie: Nikdy som nevystupoval a ani nepísal proti Židom ako rase a nikdy som nebol voči tomuto národu nejako zaujatý. Tvrdím z presvedčenia, že každá rasa, každá kultúra a národ, má právo vyvíjať sa k svojmu pravému rozkvetu, pokiaľ sa tento rozkvet a vývoj aj chce opierať o múdre pravidlá tohoto sveta, resp. o Božie zákony! Do akej miery sa tento národ vo svojom vývoji opiera o Bože pravidlá, to nech posúdi Boh!

  Na druhej strane Židov z religiózneho hľadiska nemám rád a to z jednoduchého dôvodu!

  Židia naoko hovoria o Ježišovi, ako o prorokovi. No vo svojich kruhoch je pre nich len falošným prorokom a klamárom, ktorému oni neveria jediné slovo! Z dôvodu, že sa vyhlásil za Božieho Syna!

  Pre Židov je tento Ježišov pravdivý výrok o svojom pôvode podľa ich Tóry bezbrehým rúhaním sa „ich“ Bohu!

  Kristus znamená Christos, teda Pomazaný, Mesiáš alebo Vykupiteľ v preklade a preto máme kresťanské sviatky, lebo Mesiáša sme spoznali v Ježišovi. Židia Ho nespoznali a dodnes Ježiša odmietajú uznať v tejto rovine!

  Židia teda z povahy veci samej nemajú radi človeka, ktorý sa rúhal „ich bohu“ tým, že sa vyhlásil za Syna Boha a tak pochopiteľne, kďže ja som nielen uveril v Ježiša, ale som nadobudol presvedčenie, že je Synom Božím, tak pochopiteľne z tohto dôvodu v otázke náboženstva nemám rád Židov, pretože popierajú a potierajú to, čo je PILIEROM môjho života!

  Keď Židia nemajú radi Ježiša, na základe čoho by som ich ja mal mať rád? Mám byť pokrytcom a ísť proti svojmu svedomiu?

  Ale ak niekoho nemám rád, tak to neznamená, že budem ku nemu zároveň cítiť aj nenávisť! Vás pán Danko tiež nemám rád, lebo robíte chybu za chybou s tvrdým dopadom pre Slovensko a hrabete k sebe moc i peniaze rovnako, ako Vaši súputníci! Že sa mýlim?? Tak rozdajte všetky svoje majetky v prospech ozdravného Diania Slovenska, vydobite si priemernú mzdu a buďte v tomto smere VZOROM pre všetkých Vašich kolegov! Ak toto učiníte, budem Vám veriť každé slovo, ktoré poviete! Že sa to však nestane, som si viac ako istý! Preto verím v Božiu Spravodlivosť ako i to, že každý raz prijme odplatu za svoje skutky!

  A ak by sa našiel jeden človek a jeden čitateľ tohto článku a vyhlásenia, ktorý by chcel tvrdiť, že obsahom týchto slov som ho podnietil k nenávisti voči Židom, ak by sa našiel jediný taký človek, tak z povahy veci samej tohto človeka na základe vyššie uvedených faktov a dôkazov treba urýchlenie odviezť na psychiatrickú kliniku, z dôvodu masívnej poruchy myslenia, ako i neschopnosti logickej vyvoditeľnosti zdravého a jednoznačného úsudku o veci!

  Ľuboš Ďurfina

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Žlté vesty: V sobotu mala polícia v Paríži na demonštrantov pripravenú tajnú zbraň

  Paríž 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Podľa informácií týždenníka Marianne niektoré oddiely obrnenej techniky Gendarmerie, nasadené 8. decembra v uliciach Paríža, boli vybavené znehybňujúcou chemickou látkou. Tento radikálny arzenál mal byť nasadený v najnevyhnutnejšom prípade Takže mocní sa naozaj strachujú. Podľa istých zdrojov rozprášenie tejto tekutiny na dav žltých…

  Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Zatiaľ to nie je potvrdené, ale zdá sa, že ide o teroristický čin

  Štrasburg 11. decembra 2018 (HSP/Foto:screenshot video)   Na vianočnom trhu v Štrasburgu sa dnes večer po 20. hodine strieľalo. Informácie sa zatiaľ rozchádzajú, niektoré hovoria iba o zranených, iné aj o 1 mŕtvom. Centrum mesta evakuovali Strieľal jeden muž, je na úteku. Podľa anglických novín Daily Mirror po streľbe vypukla…

  Alena, ktorú väznia pre objednanie vraždy Kuciaka, žiada o slobodu

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Údajná bezprostredná objednávateľka vraždy novinára Kuciaka požiadala sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici o prepustenie z väzby Zsuzsová však požiadala o konanie v jej neprítomnosti. Sudca si tak vypočul obhajcu a prokurátora a svoje rozhodnutie má oznámiť stranám písomne. Alena…

  Kedy sa to skončí? V OSN sa bude schvaľovať ďalší kontroverzný pakt – Globálny pakt o utečencoch. Proti sa postavilo len USA a Maďarsko

  Marrakéš 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Javier Fergo)   Po pondelkovom schválení Globálneho paktu o migrácii, ktorý bol zástupcami 164 krajín sveta na konferencii v Marrákeši aklamáciou oficiálne schválený a ku ktorému sa kvôli obavám o svoju suverenitu nepripojilo viacero krajín sveta, medzi nimi vďaka aktívnym občanom aj Slovensko, je tu ďalšia…

  SaS: Lajčák stratil rešpekt, faktickým ministrom zahraničia je panáčik ruskej propagandy Danko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičnej strane Sloboda a Solidarita (SaS) sa nepáči, že minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák sa vrátil do vlády, ktorá údajne útočí na médiá a mimovládne organizácie a podkopáva trhové princípy slovenskej ekonomiky či odkláňa sa od demokratických noriem správy vecí verejných…

  ĽSNS: Vyzývame Pellegriniho, aby nepodporoval protiruské besnenie

  Bratislava 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) by nemal podporovať protiruské besnenie a na najbližšom zasadnutí Európskej rady by sa mal jasne vyjadriť, že Slovensko nesúhlasí s ďalším predlžovaním protiruských sankcií. Premiéra k tomu vyzývajú predstavitelia ĽSNS "Predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že vláda sa…

  Merkelová odmietla opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite

  Berlín 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok po rozhovore s britskou premiérkou Theresou Mayovou povedala, že nevidí možnosť na opätovné otvorenie rokovaní o dohode o brexite. Informovala o tom agentúra AFP Merkelová poslancom svojho bloku konzervatívnych strán CDU/CSU povedala, že nevidí možnosť na zmenu…

  "Nediplomatické a nevhodné": Kremeľ sa ohradil voči kritike USA za vyslanie bombardérov do Venezuely

  Moskva 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Kremeľ sa v utorok ohradil voči vyjadreniam Spojených štátov, ktoré Moskvu kritizovali za to, že do Venezuely vyslala svoje dva strategické bombardéry Dva ruské diaľkové strategické bombardéry Tu-160 pristáli v pondelok vo Venezuele s cieľom zúčastniť sa miestnych leteckých cvičeniach. Okrem bombardérov pristáli…

  Na Krym sa už presunula 7. gardová výsadkovo-útočná divízia

  Krym 11. decembra 2018 (HSP/In24.org/Foto:Screenshot:YouTube)   Situácia na Ukrajine sa po provokáciách v Kerčskom prielive radikalizuje a hrozí, že sa znova rozhorí vojna na východe Ukrajiny. Informácie prináša portál In24.org Rozviedka Donecka a Luhanska tvrdí, že pravdepodobne 14. 12. 2018 zaútočia Ukrajinci na pozície doneckých jednotiek a budú sa snažiť…

  Donald Tusk: EÚ chce Mayovej pomôcť so schválením dohody o brexite

  Brusel 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Geert Vanden Wijngaert)   Predseda Európskej rady Donald Tusk v utorok po stretnutí s britskou premiérkou Theresou Mayovou zdôraznil, že členské štáty Európskej únie jej chcú pomôcť nájsť konečné riešenie v otázke dohody o brexite, uviedla agentúra DPA "Je jasné, že Európska 27 chce pomôcť," vyjadril…

  Kto vlastne je odtrhnutý od reality? Podľa progresívca Šimečku sú to Briti kvôli brexitu, lebo "Európska únia pravdepodobne vznikla skôr ako Spojené kráľovstvo"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Je zaujímavé sledovať myšlienkové pochody členov Progresívneho Slovenska aj v súvislosti so zahraničnou politikou. Ich "expert" Michal Šimečka píše o "fanatických Brexiteroch," a vyzýva na ďalšie referendum, ktorého cieľom má byť zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ. Šimečka akosi opomína základný fakt, že Briti sú…

  Nová brazílska vláda odstúpi od migračného paktu OSN

  Sao Paulo 11. decembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eraldo Peres)   Nastupujúci brazílsky minister zahraničných vecí Ernesto Araújo uviedol, že táto najväčšia latinskoamerická krajina odstúpi od migračného paktu OSN, ktorého cieľom je zabezpečiť bezpečnú, riadenú a humánnu migráciu. Informovala o tom v utorok agentúra AP Araújo na svojom konte na Twitteri napísal, že…

  1500 eur mesačne navyše pre každého poslanca žne prvé ovocie: Hnutie žltých viest prichádza aj na Slovensko

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:Hnutie Žlté vesty Slovensko Facebook)   Hnutie žltých viest sa z Francúzska rozširuje po celej Európe. "Dorazilo"už do Holandska, Belgicka, Nemecka, Švédska a do Čiernej Hory. Náznaky však vidieť už aj na Slovensku. Na sociálnych sieťach to medzi ľuďmi vrie a vznikla aj stránka Hnutie Žlté vesty…

  Nicholson by svojho času dal za nahrávku Gorily aj obličku. Dnes tvrdí: "Nahrávka nič nezmení"

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:SITA-Jozef Jakubčo)   Kanadsko-slovenský novinár denníka SME Tom Nicholson sa vo svojom tohtotýždňovom článku zamýšľa, čo môže priniesť nájdenie nahrávky z kauzy Gorila. Dodal, že v čase keď s kauzou vyšiel na svetlo sveta, dal by za autentickú nahrávku "aj obličku," aby dokázal, že nie je…

  Ukrajinská armáda sa pripravuje k útoku na Donbas. Ruský analytik: Ak zaútočia, použijeme naše moderné rakety

  Donbas 11. decembra 2018 (HSP/Warfiles/Foto:tASR/AP-Evgeniy Maloletka)   Hovorca ozbrojených síl Doneckej národnej republiky na portáli Warfiles informoval o horúčkovitých prípravách ukrajinských ozbrojených síl k ofenzíve proti Donecku a Luhansku. Podľa Basurina k útoku Ukrajincov môže prísť už 14. 12. 2018 a do bojov je pripravených zapojiť sa 12 tisíc ukrajinských…

  Najvyšší súd zamietol sťažnosť Mariana Kočnera proti neprepusteniu z väzby

  Bratislava 11. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť Mariana K. proti neprepusteniu z väzby ako nedôvodnú. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, stalo sa tak na dnešnom neverejnom zasadnutí Špecializovaný trestný súd rozhodoval o prepustení obvineného podnikateľa z väzby v novembri, pričom…

  Čína reaguje na americký zatykač manažérky Huawei

  Peking 11. decembra 2018 (HSP/Iarex/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Portál Iarex informuje o prvom údere, ktorý uštedrili Číňania po zatknutí manažérky Huawei Meng Wan-čou. Američania, ktorí vydali zatykač na Meng Wan-čou top manažérku spoločnosti Huawei majú problém Manažérku Meng Wan-čou zatkli Kanaďania vo Vancouveri, tí sa ju chystajú vydať USA. Dôvod…

  Kaliňák: Utečencom neprináleží azyl. Napriek tomu im ho niektoré krajiny udelili – a teraz s tým majú obrovský problém

  Bratislava 11. decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák tvrdí, že mnohí ľudia nerozumejú o čo ide v súvislosti s problematikou migrantov a treba dôsledne rozlišovať medzi utečencami, azylantmi, migrantmi... a isisákmi. S nadsádzkou hovorí, že mal v roku 2015 k nám tú migračnú vlnu na pár…

  TopSpeed

  Šok! Japan Car of the Year 2018 nevyhralo domáce auto

  1

  Každoročné celosvetové, ale aj regionálne súťaže o najlepšie auto za daný rok majú svoj význam. Okrem iného to je aj jedna z foriem najlepšieho marketingu pre značku. Určiť pritom čo najobjektívnejšie najlepšie auto spomedzi rôznych kategórií je ťažké. Dnes sa pozrieme na súťaž JCOTY - Japan Car of the Year  2018.…

  Ako si zelenáč Rišo GONDA poradil s nástrahami Rally Slušovice?

  2

  Pre zakončenie sezóny si Rišo GONDA vybral historicky prvú účasť na rally. Asi už tradične mu to šlo náramne. Veľa vecí pre neho bolo úplne nových, ale rýchlo sa dokázal adaptovať. Ukázal, že nie je žiadny rozmaznaný okruhový jazdec a nebojí sa ísť rýchlo ani na blate a zďaleka nie len čistou…

  Nové BMW X5 Euro NCAP dáva s malými nedostatkami

  0

  Najnovšia, už štvrtá generácia X5-ky má za sebou aj test bezpečnosti od komisárov z Euro NCAP. I keď v konečnom dôsledku získal automobil plný počet 5 hviezdičiek, až tak extrémne dobrý výsledok to nebol. Obzvlášť ochrana dospelých pri čelnom náraze v BMW X5 Euro NCAP vykazovala na figurínach vyššie hodnoty, ako by sme…

  Bugatti Veyron má interiér drahší ako vaše auto

  4

  Bugatti Veyron, hypercar s 1000 k pútal pozornosť už od predstavenia, dnes jeho úlohu prebral Chiron a Divo. Veyron však stále zostáva unikátom a aj ceny to potvrdzujú. Podľa spoločnosti Hagerty si môžete za kúsok v excelentnom stave vypýtať hoci aj 1,4 milióna eur, dokonca za hypercar, ktorý ste využívali naplno a má už čo to…

  Vyhraj hodinky Suzuki Swift Sport v hodnote 65 €

  5

  S príchodom rýchleho Swišťa na slovenský trh máme súťaž o štýlové hodinky Suzuki Swift Sport. Tretia generácia rýchleho Swiftu prináša viac zmien ako kedy predtým. Okrem dizajnu sa nájdu pomerne zásadné zmeny pod kapotou. Ak dokážeš identifikovať správne 5 najväčších zmien voči predošlej generácii, súťaž Vyhraj hodinky je tu práve pre teba. Nič viac,…

  Ktorá cena paliva platí? Na toteme alebo na stojane?

  12

  Kedysi dávno som na webe čítal článok, kde rozoberali mýty a fakty o palive. Bola tam spomenutá cena paliva na výdajnom stojane vs. cena paliva na toteme. Konkrétne tam bolo uvedené, že platná cena za palivo je tá, ktorá je  zobrazená na displeji stojanu, na ktorom je zavesená tankovacia pištoľ. Povedal…

  KAMzaKRÁSOU

  Jastrabina lekárska: Pri ktorých zdravotných ťažkostiach ti pomôže?

  0

  Jastrabina je cennými látkami priamo nabitá. Obsahuje vlákninu i mnohé minerálne látky. Okrem toho je zdrojom flavonoidov, trieslovín, horčín aj kyselín. Významná je však hlavne látka zvaná galegín, ktorá je akýmsi prírodným inzulínom. Vďaka obsahu tejto látky má jastrabina priaznivý vplyv na hladinu cukru v krvi. Túto bylinku by preto mali vyskúšať…

  Daj na rady fotografov: Vieš, ako urobiť dokonalú vianočnú fotku?

  0

  Vianočné sviatky sú najmä o rodine, o najbližších a o priateľoch. Niekedy sa však nestihneme ani nazdať a sú za nami tak rýchlo ako víchor. Zrazu sa zobudíme do Nového roka a pristihneme sa, ako skladáme ozdoby z vianočného stromčeka a vyhadzujeme jedličku ku kontajneru. Čo tak si na tohtoročné…

  Ples v opere 2019 pripomenie dôležitosť šťastia: A čo je to šťastie?

  2

  Nosným motívom nadchádzajúceho ročníka Plesu v opere sa stane rapsódia šťastia. Unikátnym programom, ktorý bude naplnený radosťou i optimizmom a vystúpia v ňom známi slovenskí, českí ale aj zahraniční umelci, bude sprevádzať herečka Lucia Hurajová. Dobročinný Ples v opere 2019 pokračuje v minuloročnom úsilí a hostia opätovne podporia inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

  Poradíme, ako si správne vybrať krém podľa typu pleti: Vieš to?

  3

  Množstvo rôznych výrobcov, rôzne účinky, rôzna konzistencia, no k tomu všetkému sa pridáva aj otázka: Viete, aký máte typ pleti? Je vaša pokožka suchá, mastná, normálna alebo zmiešaná? Aj tento fakt ovplyvňuje konečný výber správneho pleťového krému. Tak ako si správne vybrať krém? Poďme sa teda spolu pozrieť na to, ktorý…

  Recept na odľahčený vianočný šalát: Pochutnáš si?

  5

  Čo by to boli za Vianoce bez vianočného šalátu? Ten už akosi neodmysliteľne patrí na štedrovečerný stôl alebo ako pohostenie pre koledníkov a návštevníkov. No ak patríte k tým, ktorí si strážia svoju líniu a klasický „majonézak“ je pre vás tabu, tak skúste možno trošku odľahčenú verziu, kde sme majonézu nahradili jogurtom.…

  Kam umiestniť vianočný stromček v malom byte? Aj takto sa to dá!

  5

  V prípade malého bytu a nedostatku priestoru v ňom je každý kútik na niečo dobrý. Ak ste aj vy majiteľmi malého bytu a ešte stále premýšľate, ako do neho dostať aspoň nejaký vianočný stromček, ktorý by navodzoval tú pravú vianočnú atmosféru, tak máme pre vás inšpiráciu. Kam teda umiestniť vianočný stromček v malom byte?

  TopDesať

  Ja som dobrý vodič, ty si dobrý vodič. Prečo zaviníme nehodu?

  0

  Po cestách sa pohybujú rôzni účastníci premávky. Chodec, cyklista, motorkár,  kolobežkár... A hlavne vodič. Sú lepší a horší vodiči. To je zrejmé. Aké sú vlastne tie správne kritériá na hodnotenie dobrého vodiča? Počet prejdených kilometrov? Počet kilometrov bez nehody? Alebo naopak, počet karambolov? Počet pokút, alebo dĺžka bez pokuty? Pocit bezpečia a…

  Fotografovanie je poriadna zábava: Takto vznikajú mnohé perfektné fotografie

  0

  Fotografovanie vie byť poriadnou zábavou! A mnohokrát si to ani neuvedomíme. Na internete totižto vidíme iba finálne fotografie. No za každou takouto fotografiou sa skrýva príbeh. Fotografovanie totiž nie je iba o stlačení tlačidla, ale taktiež aj o upravení prostredia, v ktorom sa fotograf a objekt fotografovania nachádza. Na internete…

  Dôvody, prečo tvoj pes šteká a ty by si ho nemal trestať

  0

  V posledných piatich rokoch podali Newyorčania približne 7 500 sťažností súvisiacich so psami a väčšina z nich bola založená na hluku, ktorý vydáva pes pri štekaní. Pes by mal štekať, takže mať jedného doma a očakávať, že to nebude robiť je absurdné. Ale niekedy sa stáva, že pes šteká príliš a bez zjavného dôvodu. Akonáhle…

  Ľudská krv: 10 zaujímavých faktov, o ktorých ste zrejme nevedeli!

  0

  Všetci vieme, že náš krvný systém je naozaj komplikovaný, preto je dôležité starať sa o svoje srdce a poznať svoju krvnú skupinu. No to sú len základné veci, ktoré ovláda zrejme každý. Ľudská krv ale ukrýva omnoho viac tajomstiev, ako by sme si mohli myslieť. :) [adrotate group="11"] 1. Komár

  Tieto fotografie ťa pobavia: Zvieratá vedia sedieť ako ľudia

  0

  Život v blízkosti ľudí má obrovský vplyv na zvieratá. Teda, aspoň to môžeme takto usúdiť z nasledujúcich fotografií. Na tieto zvieratá sa totižto nalepila zvláštna ľudská vlastnosť - lenivosť. Ak sa pozrieš na nasledujúce fotografie, všimneš si, že všetky tieto zvieratá sú odfotografované v nezvyčajnej polohe - ľudskom sede. Takéto…

  Test osobnosti: Vyber si pierko a my ti povieme, kto vlastne si

  0

  Na svete žije viac ako 7 miliárd ľudí. Každý z nás je jedinečný, úžasný a výnimočný. A ak stále nevieš, kto vlastne si, tak ti to pomôže odhaliť tento test osobnosti. Nie je to nič ťažké ani zložité. Ponúkneme ti obrázok, na ktorom uvidíš 5 rôznych pierok. Tvojou úlohou je,…