• Dankova LOŽ, resp. ako Andrej Danko v otázke antisemitizmu – bod 9, o zdravý rozum prišiel!

  Publikované 01.12. 2018 o 14:05 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Predsena Národnej rady, jeden z najvyšších ústavných činiteľov Slovenska, Anderj Danko, sa v návrhu definície o antisemitizme, v bode 9, zrejme stratil zdravý rozum, čím sa z pohľadu histórie, aj vďaka tomuto počinu, celkom určite zaradil medzi najhorších politikov novodobého Slovenska!

  V pracovnej definícii návrhu zákona o antisemitizme, ktorý vyšiel z rúk Andreja Danka, je v tomto bode návrhu vyslovene zakázané, citujem:

  Je zakázané používanie symbolov, alebo obrazov, spájaných s klasickým antisemitizmom, ako sú napr. tvrdenía o tom, že Židia zabili Ježiša…“

  Pán Danko, kedy ste stratili súdnosť, vecnosť a objektívnosť?

  Vážne a razantne musím odmietnuť túto časť Vašej definície, pretože sa z hľadiska terajšieho pozemského práva, z hľadiska logiky ako i z hľadiska zdravého sedliackeho rozumu, nezakladá na Pravde a skutočnosti!

  Pýtam sa Vás, kto je z hľadiska dnešného i starého rímskeho práva vrah, – ten, kto vraždu vykoná, alebo ten, kto ju zosnuje, kto túto vraždu iniciuje a očividne o ňu žiada u vtedajšej politickej špičky Ríma?

  Židia zavraždili Ježiša rovnako, ako Rimania! To platí v prípade, ak život Ježiša berieme z čisto racionálnej a pozemskej roviny. Ak by sme otázku postavili do religióznej roviny, nieje na Slovensku zákon, ktorý by obmedzoval a upravoval charakter viery každého jednotlivca. Ak podľa súčasnej a pripomínam falošnej viery, je religiózne postavená dogma, že Ježiš prišiel na svet zomrieť vedome, teda že už na Zem, pred svojim narodením, prichádzal s tým, že bude zabitý, tak táto dogma absolútne nesúvisí so žiadnou formou tzv. „židovskej otázky“!

  Vrahmi sú v tomto prípade teda obe strany, i keď bremeno zodpovednosti je vyššie na strane Židov, pretože oni vraždu iniciovali a naplánovali!!

  Lenže podľa tohto Vášho návrhu definície, ktorá bola schválená poslancami NR, sú zakázané tvrdenia o tom, že Židia zabili Ježiša!

  Toto je očividná LOŽ, resp. Dankov „darček“ – výsmech Slovensku k tohtoročnému Adventu a Vianociam, ktorému chce dať v tomto smere zjavne nepríčetný Danko „punc pravdivosti“, lebo asi predpokladá, že ľudia „dole“ a teda aj jeho voliči, sú zjavne tupé stádo nemysliacich ľudí, preto musí byť v tejto stručnej analýze vysvetlená vecná a faktická rovina otázky pre všetkých, ktorí v budúcnosti môžu byť v tejto veci nejako postihovateľný, očividne zneužitým pozemským právom!

  V prvom rade treba striktne odmietnúť túto časť definície a vysloviť faktografické presvedčenie, že Ježiš zavraždený bol a bol zavraždený práve vtedajšími Židmi!

  Ale čo je to vlastne „antisemitizmus?“

  Pojem „anti“ predstavuje v tomto prípade odpor, negáciu, resp. „proti“ a pojem „semiti“ zahŕňa v sebe všetky semitské národy, kam patria okdem iného i arabi, no predovšetkým Židia. V danej veci sa však tento pojem „antisemitizmu“ dotýka výhradne Židov.

  Antisemitizmus všeobecne je teda také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom! Antisemitizmus sa zároveň môže prejavovať ako rasový prejav nenávisti, alebo náboženský prejav nenávisti resp. mixom oboch.“

  Každá nenávisť je úpadkom morálky a dobrých mravov a preto aj zjavnú nenávisť k Židom treba jednoznačne odsúdiť!

  Pokiaľ ale sudca, pri súdnom pojednávaní, zhromažďuje dôkazy vo veci, neznamená to, že je zaujatý voči obvinenému, alebo že ho dokonca nenávidí, ale plní si len svoje „rozhodcovské“ povinnosti vo veci. Sudca na základe logiky a platného právneho poriadku zhromažďuje faktografické údaje pre a proti, z dôvodu vynesenia objektívneho a spravodlivého verdiktu vo veci!

  A nie inak je to i v prípade človeka, najmä, ak chce byť v tejto otázke v súlade so svojim svedomím a vytvorením si zdravého, plne objektívneho úsudku vo veci.

  Aké sú teda fakty v danej veci zavraždenia Ježiša?

  Ježišov proces sa z pohľadu historikov nesie v dvoch rovinách, v politickej a náboženskej.

  Ježišovo pôsobenie na verejnosti však malo čisto ideologický základ. Netýkalo sa ani rasy, ani politiky a ani žiadneho náboženstva. Ježišovým poslaním bolo ukázať ľuďom správnu cestu života a vysvetliť im, ako dosiahnúť už na Zemi morálne čistý život, život bez zloby a nevraživosti ľudí medzi sebou. Ježiš poukazoval na duchovný pôvod človeka, ako i na to, že človek je súčasťou veľkého Božieho plánu na Zemi a že len v poznaní Božích pravidiel a zákonitostí, môže človek nielen dosiahnúť spásu svojej duše, ale že sa tým môže aj priblížiť k svojmu Bohu na Nebesiach.

  Ježiš priniesol Pravdu od Boha až na Zem. Pravdu o tom, kým sme, prečo sme tu a kam kráčame. Cestu k dosiahnutiu tohto Cieľa podrobne vysvetľoval v Blahoslavenstvách, ako i v bezpočetných obrazoch a prirovnaniach, podobenstvách, ktoré vyslovil a ktoré mnohé boli evanielistami aj zachytené.

  Sprievodnými javmi tohto Ježišovho pôsobenia boli i zázraky, resp. rýchle uzdravenia z dôvodu, že Ježišovou podstatou je pomáhajúca Láska a v tomto smere pomáhal všade tam, kde prišiel do styku s ľuďmi. To Božské v ňom zrýchľovalo účinky pozemských dejov až k najvyššej možnej hranici, čím dochádzalo k okamžitým uzdraveniam všade tam, kde bola k tomu pripravená pôda.

  Zvesť o tomto celkovom druhu Jeho pôsobenia sa rozniesla veľmi rýchlo a keďže Ježiš pútal na seba obrovské masy ľudí, stal sa potencionálne nebezpečným človekom pre vtedajšiu politickú a náboženskú špičku „v jednom“, teda pre kňažstvo Židovského národa, ktoré Mesiáša síce očakávalo, no v Ježišovi Ho nielenže nespoznali, ale Ho aj odmietli!

  Keďže Ježišova popularita rástla do nezmerných rozmerov, zosnovali a iniciovali Jeho vraždu, pretože ich vplyv, postavenie a moc boli týmto Jeho pôsobením od základu ohrozené.

  Ak by vtedajší židovský národ a ľudia podržali Ježiša, kňažstvo Izraela by bolo odsúdené na zánik a preto sa vrhli do boja na život a na smrť s Ježišom!

  O tom, že týmito dejmi, nesúce jasné znaky zákernosti a podlosti, je ľudstvo neustále sprevádzané, svedčí aj naša súčasná Slovenská prítomnosť, kedy je napríklad Kotlebova strana ĽSNS politickou mocou národa vyhlasovaná za extrémistickú stranu „zla“ a je všemožne potieraná a pranierovaná!

  Hľadajú sa cesty, vytvárajú sa zákony so snahou zničiť túto stranu a aj ich predstaviteľov z politického života, lebo sú reálnym ohrozením súčasných politických špičiek, pretože ľudia sa vo veľkom pridali k víziám tejto strany, lebo prináša svoj špecifický návod na to, ako skvalitniť stav našej spoločnosti.

  Ich programové vyhlásenie ako i piliere ich politickej činnosti nesú zjavné znaky ozdravenia spoločnosti od všetkého mocenského, falošného a korupčníckeho konania, no vzhľadom k tomu, že spravodlivosť a rozkvet národa na Slovensku nesmie nastať, tak je tejto strane krivdené v podobnej rovine „na život a na smrť“, ako v prípade Ježiša, i keď Poslanie Ježiša bolo samozrejme v absolútne inej rovine, než je poslanie ĽSNS na Slovensku.

  Princíp je ale ten istý a paralela tohto diania neodškriepiteľná – vládnuca moc označuje za extrémistu každého, kto chce, aby v spoločnosti vládol poriadok a Spravodlivosť.

  Z pohľadu židovských najvyšších predstaviteľov, ktorým vtedy vládol Kaifáš, bol Ježiš obyčajným extrémistom, nebezpečným človekom, „siahajúcim“ po ich vplyve a moci, po ich nenažratosti a bezbrehej pýche! Len pre túto zaslepenosť a pýchu nemohli títo farizeji konať inak!

  Tu treba ešte zdôrazniť jednu skutočnosť:  Zlo na Zemi sa vždy manifestuje a prejavuje skrze ľudí, ktorí sa s týmto zlom stotožnili a stali sa jeho vykonávateľmi!

  No a aby zlo malo na Zemi skutočnú moc, zachytí sa vždy v kruhoch politických a náboženských špičiek!

  Bolo tomu tak vtedy a je tomu tak i dnes! Preto je spoločenský život na celej Zemi v rozklade, pretože toto zlo má za cieľ spôsobiť totálny kolaps spoločenských hodnôt! Doslova usiluje o zničenie všetkého dobrého, čo na Zemi ešte je!

  Dnešné politické špičky predstavujú vysoký stupeň aktívne sa prejavujúceho zla na Zemi, pretože zlo v pozadí, ešte väčšie zlo oligarchie plne ovláda tieto politické špičky, k čomu sa pridáva ešte zlo náboženských predstaviteľov, čím sa dnes dosiahol zmätok doby v takom rozsahu, aký tu ešte nikdy nebol.

  Súvisí to však s dávno ohlasovaným očistným Dianím, ktoré na Zemi práve prebieha.

  Ale vráťme sa späť k Ježišovi.

  Pre vtedajších židosvkých kňazov a veľkňazov – Kaifáša, Annáša a spol., bol Ježiš extrémistom a ohrozením ich existencie, preto jediným možným riešením, ako ho odstaviť, bolo zosnovanie Jeho úkladnej vraždy!

  Stačilo im, ak si k sebe naklonia jedného z najbližších Ježišových dôverníkov a tým bol učeník Judáš. Judáš v rozhodujúcej chvíli zapredal svoje svedomie a zradil Ježiša, čo dopomohlo k Jeho dolapeniu a k vykonštruovanému procesu s Ním. Keďže židia boli vtedy pod nadvládou Rímskeho impéria, v každej oblasti mal svoju miestodržiteľskú pobočku vysoký predstaviteľ Ríma, ktorému vtedy vládol cisár Augustus a v tomto prípade to bol Pilát, miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme.

  Je zaujímavé, že Židia v tej dobe neuveriteľným spôsobom nenávideli Piláta a mali s ním veľké roztržky. Lenže Ježiša nenávideli ešte viac, lebo Pilát neohrozoval náboženských predstaviteľov v Jeruzaleme natoľko, ako práve Ježiš. Preto sa v tejto veci radšej spojili s Pilátom, len aby od seba odvrátili reálne hroziace nebezpečentvo.

  To, ako sa napokon celý proces s Ježišom udial je podrobne zadokumentované a vyžadovalo by si to ďalší článok a ďalšiu analýzu, ako tento proces prebehol /v prípade záujmu čitateľov sa k tomuto môžeme vrátiť/. Výsledok je však zjavný a podrobnosti si dnes dokáže každý dohľadať.

  Ježiš bol odsúdený k smrti, na priamy podupd a vplyv veľkňažstva v Jeruzaleme, i pre zradu Judáša a napokon i pre zradu davov, ktoré veľkňažstvo v rozhodujúcej chvíli zmanipulovalo a nahuckalo proti Ježišovi!

  Nepomohla ani skutočnosť, že Pilát nevidel na Ježišovi nič, za čo by mal zomrieť a tak si povestným spôsobom „umyl svoje ruky“ tým, že nechal rozhodnúť Židov, či Mu bude udelená Milosť, alebo smrť! A Židia rozhodli!

  Pilát, ako vojenský miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme previedol výkon rozhodnutia, ktorý už nedokázal zvrátiť. Podvolil sa radšej Kaifášovi, lebo vedel, že ak mu nevyhovie, bude mať so Židmi len nové problémy. Vina z tejto vraždy preto zásadným spôsobom dopadla i na plecia Piláta! Karma, teda spätné účinky tohto rozhodnutia podľa Božieho Zákona zvratného pôsobenia ho však dostihli už čoskoro. Onedlho na to bol za svoje prešľapy odvolaný do Ríma a krátko na to odsúdený do vyhnanstva, kde spáchal samovraždu!

  Judáš, po ukrižovaní Ježiša, spáchal samovraždu takmer okamžite a Kaifáš bol podobne na popud Ríma pozbavený svojej funckie o 4 roky po Ježišovej smrti, teda v rovnakom čase, ako Pilát. U Kaifáša treba ešte dodať, že pod pláštikom „náboženskej dobrosrdečnosti“ neurobil ani jeden židovský náboženský predstaviteľ toľko zla, ako práve on. Intrigy, lži, úplatky, dehonestácia práva a spravodlivosti i vraždy za cenu udržania si vplyvu a moci, boli jeho životným krédom, ako sa to deje i dnes v radách politických, náboženských a oligarchických špičiek!

  Len dnes sa všetko deje oveľa sofistikovanejším spôsobom, lebo pozemské a cirkevné zákony sú naklonené týmto amorálnostiam a zvrhlostiam najvyššieho druhu. Robia tak priamo, alebo nepriamo, kedy sú tieto rozhodovacie inštitúcie ovládané výkonnou mocou, ovládané alebo vydierané!

  Z pohľadu účinkov Božích zákonov Kaifášom súčasnosti je vedenie Európskej únie, Judášom prezident Kiska, paralela nie náhodná! Dnes tu prebieha snaha potierať a zničiť principiálnu Pravdu a Spravodlivosť, čo súvisí so zničením čistých národných a náboženských hodnôt najmä Slovanských národov! Je preto zrejmé, ako skončí toto zlo na jednej i druhej strane, lebo Božia Spravodlivosť nenechá so sebou dlho manipulovať!

  Ale Andrej Danko sa stáva ďalším prisluhovačom zla a týmto nepravdivým a nezmyselným tvrdením ukrižoval fakty, vecnosť i poctivú sedliacku logiku a tým aj Pravdu samotnú hneď vedľa Ježiša, toho Ježiša, ktorý Pravdu priniesol!

  Pán Danko, ako teda dokážete, že Ježiš nebol zavraždený Židmi? Kto je vrahom podľa práva, ten čo skutok vykonal alebo ten, ktorý ho zosnoval a zariadil?

  Pán Andrej Danko, pýtame sa Vás oprávnene – státisíce znechutených Slovákov touto verejnou cestou, ako chcete zdôvotniť a faktami preukázať, už na oko očividný nezmysel, ktorý vo svojej vecnosti spadá do chápania logiky dnešných žiakov vyšších stupňov ZDŠ?

  Ako chcete dokázať opak, keď historické pramene hovoria jednoznačne vo Váš neprospech?

  Slovensko chce počuť Vašu odpoveď!

  Ľuboš Ďurfina

  Vyhlásenie: Nikdy som nevystupoval a ani nepísal proti Židom ako rase a nikdy som nebol voči tomuto národu nejako zaujatý. Tvrdím z presvedčenia, že každá rasa, každá kultúra a národ, má právo vyvíjať sa k svojmu pravému rozkvetu, pokiaľ sa tento rozkvet a vývoj aj chce opierať o múdre pravidlá tohoto sveta, resp. o Božie zákony! Do akej miery sa tento národ vo svojom vývoji opiera o Bože pravidlá, to nech posúdi Boh!

  Na druhej strane Židov z religiózneho hľadiska nemám rád a to z jednoduchého dôvodu!

  Židia naoko hovoria o Ježišovi, ako o prorokovi. No vo svojich kruhoch je pre nich len falošným prorokom a klamárom, ktorému oni neveria jediné slovo! Z dôvodu, že sa vyhlásil za Božieho Syna!

  Pre Židov je tento Ježišov pravdivý výrok o svojom pôvode podľa ich Tóry bezbrehým rúhaním sa „ich“ Bohu!

  Kristus znamená Christos, teda Pomazaný, Mesiáš alebo Vykupiteľ v preklade a preto máme kresťanské sviatky, lebo Mesiáša sme spoznali v Ježišovi. Židia Ho nespoznali a dodnes Ježiša odmietajú uznať v tejto rovine!

  Židia teda z povahy veci samej nemajú radi človeka, ktorý sa rúhal „ich bohu“ tým, že sa vyhlásil za Syna Boha a tak pochopiteľne, kďže ja som nielen uveril v Ježiša, ale som nadobudol presvedčenie, že je Synom Božím, tak pochopiteľne z tohto dôvodu v otázke náboženstva nemám rád Židov, pretože popierajú a potierajú to, čo je PILIEROM môjho života!

  Keď Židia nemajú radi Ježiša, na základe čoho by som ich ja mal mať rád? Mám byť pokrytcom a ísť proti svojmu svedomiu?

  Ale ak niekoho nemám rád, tak to neznamená, že budem ku nemu zároveň cítiť aj nenávisť! Vás pán Danko tiež nemám rád, lebo robíte chybu za chybou s tvrdým dopadom pre Slovensko a hrabete k sebe moc i peniaze rovnako, ako Vaši súputníci! Že sa mýlim?? Tak rozdajte všetky svoje majetky v prospech ozdravného Diania Slovenska, vydobite si priemernú mzdu a buďte v tomto smere VZOROM pre všetkých Vašich kolegov! Ak toto učiníte, budem Vám veriť každé slovo, ktoré poviete! Že sa to však nestane, som si viac ako istý! Preto verím v Božiu Spravodlivosť ako i to, že každý raz prijme odplatu za svoje skutky!

  A ak by sa našiel jeden človek a jeden čitateľ tohto článku a vyhlásenia, ktorý by chcel tvrdiť, že obsahom týchto slov som ho podnietil k nenávisti voči Židom, ak by sa našiel jediný taký človek, tak z povahy veci samej tohto človeka na základe vyššie uvedených faktov a dôkazov treba urýchlenie odviezť na psychiatrickú kliniku, z dôvodu masívnej poruchy myslenia, ako i neschopnosti logickej vyvoditeľnosti zdravého a jednoznačného úsudku o veci!

  Ľuboš Ďurfina

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Na Srí Lanke po útokoch zrušili do odvolania nedeľné omše

  Kolombo 26. apríla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Gemunu Amarasinghe)   Arcibiskup zo srílanského Kolomba oznámil, že po víkendových bombových útokoch do odvolania rušia nedeľné omše. Malcolm Ranjith sa takto vyjadril v piatok počas tlačovej konferencie v hlavnom meste. Okrem iného tiež vyzval na finančnú podporu na pomoc ľuďom, ktorých postihli udalosti z Veľkonočnej…

  Macronov pokus o sociálny zmier nevyšiel, chystá sa 24. dejstvo protestov

  Paríž 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Hnutie tzv. žltých viest zvoláva na nadchádzajúci víkend ďalšie protesty proti vláde francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Najväčšie zhromaždenie je naplánované v meste Štrasburg.   Účasť na proteste v Štrasburgu prisľúbilo na sociálnej sieti Facebook zatiaľ 3000 ľudí. Informovala o tom v piatok televízia…

  Zástupca Hlavného riaditeľstva rozviedky Ruska: „Pod maskou utečencov prišlo do EÚ už 20 tisíc teroristov“

  Moskva 26. apríla 2019 (HSP/Utro.ru/Foto:TASR/AP-Javier Fergo)   V ostatných rokoch do Európskej únie prišli stovky tisíc migrantov z Afriky a Blízkeho východu. Liberáli a slniečkari ich vítajú ako národných hrdinov, ale realita je, bohužiaľ, iná. Európania sa rýchlo presvedčujú, akí „nešťastníci a bedári“ prichádzajú na ich územie. Mnohí migranti sa ešte nestihli ani poriadne udomácniť,…

  NAKA zadržala v Nitrianskom kraji piatich ľudí

  Bratislava 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Polícia SR)   Policajti národnej protizločineckej jednotky NAKA v piatok zadržali v Kolárove a Andovciach v Nitrianskom kraji päť Slovákov, ktorí sú už obvinení zo závažnej majetkovej trestnej činnosti. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti Počas piatich domových prehliadok a prehliadok štyroch ďalších priestorov vykonaných…

  Budovu Najvyššej rady Ukrajiny opäť "zamínovali". Vznikajú podozrenia, že opäť začína "šarapatiť" Nadežda Savčenková

  Kyjev 26. apríla 2019 (HSP/Utro.ru/Foto: Facebook)   „Budova Najvyššej rady je zamínovaná!“ Túto správu anonym včera nahlásil na stredisko Národnej polície Ukrajiny. Stalo sa to v momente, keď poslanci hlasovali o návrhu zákona o štatúte ukrajinčiny – o tom, že všetky jazyky národnostných menšín sa prakticky dostávajú do postavenia „mimo hry“ – v školstve, na…

  Srí Lanka sa po útokoch obáva veľkých strát v cestovnom ruchu

  Kolombo 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eranga Jayawardena)   Srí Lanka sa obáva, že v dôsledku teroristických útokov v kostoloch na Veľkonočnú nedeľu dôjde k poklesu tamojšieho cestovného ruchu až o 30 percent. To by predstavovalo v tomto roku stratu 1,5 miliardy dolárov. S odvolaním sa na srílanského ministra financií o tom…

  Predsedníctvo Smeru-SD by malo o Kamenickom hovoriť na budúci týždeň

  Bratislava 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Predsedníctvo Smeru-SD by malo o nominácii Ladislava Kamenického (Smer-SD) na post ministra financií hovoriť na budúci týždeň. TASR to potvrdil hovorca strany Ján Mažgút Post ministra financií sa uvoľnil po tom, čo prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu Petra Kažimíra. Rezort dočasne vedie…

  Prieskum: Každý desiaty eurovolič podporuje krajnú pravicu

  Berlín 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Každý desiaty európsky volič je presvedčeným stúpencom krajne pravicových strán, vyplýva z prieskumu uskutočnenom v 12 členských štátoch Európskej únie, ktorý v piatok zverejnila medzinárodná spoločnosť YouGov. Prieskum bol zrealizovaný pre nemeckú nadáciu Bertelsmann, informuje tlačová agentúra DPA Prieskumom, ktorý prichádza pred májovými…

  Agrorezort: Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred

  Bratislava 26. apríla 2019 (HSP/Foto:MPRV SR)   Od tohto roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam. Ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci budú môcť včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia. Vďaka jednoduchej aplikácii sa môžu k ochrane zveri pridať aj dobrovoľníci …

  Polícia na Cypre rieši prípad sériového vraha, hľadá telá jeho obetí

  Nikózia 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petros Karadjias)   Cyperská polícia pátra po telesných pozostatkoch obetí, ktoré údajne po sebe zanechal 35-ročný armádny dôstojník podozrivý zo spáchania série vrážd. Informovala o tom tlačová agentúra AP Nemenovaný muž sa podľa oficiálnych údajov priznal k zavraždeniu siedmich osôb - piatich žien a dvoch dievčat.…

  Zamestnancov dvoch závodov Matadoru v okrese Nitra evakuovali

  Nitra/Vráble 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Polícia v Nitre prijala oznámenie o tom, že v areáli alebo v bezprostrednej blízkosti závodu Matador sa nachádza stará nevybuchnutá munícia z obdobia druhej svetovej vojny Keďže v oznámení nebolo uvedené, v ktorom závode Matadoru by sa mala munícia nachádzať, opatrenia boli prijaté…

  Kotlebovci navrhujú zaviesť lehotu, v ktorej súd rozhodne o zastavení exekúcie

  Bratislava 26. apríla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný navrhujú, aby sa zaviedla lehota, v ktorej má súd a súdny exekútor rozhodnúť o zastavení exekúcie. Na 44. schôdzu parlamentu, ktorá sa začne 9. mája, preto predkladajú novelu zákona…

  Porošenko víta podporu pre Ukrajinu v kauze vydávaniach ruských pasov v Donbase

  Kyjev 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Petro Porošenko víta prejavy jednoty a solidarity, ktoré zazneli v noci na piatok na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN zvolanom v súvislosti s rozhodnutím Ruska vydávať ruské pasy obyvateľom povstaleckých oblastí na východe Ukrajiny Výnos, ktorý podpísal ruský prezident Vladimir Putin v…

  Colníci vo Zvolene našli pri kontrole srbského kamiónu 3 migrantov z Afganistanu

  Banská Bystrica/Zvolen 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Banskobystrickí colníci z pobočky colného úradu Zvolen našli vo štvrtok 25. apríla v ranných hodinách pri vykonávaní colnej kontroly v ložnom priestore kamióna troch nelegálnych migrantov pochádzajúcich z Afganistanu. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu v Banskej Bystrici Katarína Podhorová Išlo…

  Moskva je pripravená rokovať s USA a Čínou o novej dohode o odzbrojení

  Moskva 26. apríla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Fabrice Coffrini)   Rusko je pripravené rokovať o novej Dohode o znížení počtu strategických zbraní START so Spojenými štátmi a s Čínou. V piatok to pre novinárov v Moskve povedal námestník ministra zahraničia Sergej Rjabkov Podľa jeho slov Moskva pozorne sleduje americké správy, podľa ktorých by…

  Trestajú nevercov. Nevesty Islamského štátu obnovujú kalifát v utečeneckých táboroch

  Sýria 26. apríla 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Muhammed Muheisen)   Utečenecký tábor al-Hol v severovýchodnej Sýrii sa začína meniť. S pádom Islamského štátu (IS) sa totiž medzi obyvateľov dostávajú čoraz častejšie ženy, ktoré slúžili kalifátu a sú mu stále verné, hoci prišli o svojich mužov v boji. V priestoroch tábora sa tieto nevesty…

  Ukrajina si pripomína 33. výročie černobyľskej havárie

  Kyjev 26. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Spomienkovými podujatiami si Ukrajina v piatok pripomína 33. výročie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyli. Informovala o tom agentúra Ukrinform. Zvukom sirén a zapaľovaním 33 sviečok si obete jadrovej katastrofy uctili pamätníci a návštevníci v opustenom meste Pripiať Premiér Volodymyr Hrojsman, ktorý v…

  Hasiči potvrdili, že požiar v ružinovskej ubytovni si vyžiadal 2 obete

  Bratislava 26. apríla 2019 (HSP/Foto:Facebook HaZZ)   Prezídium Hasičského a záchranného zboru informovalo, že včerajší požiar ubytovne v Ružinove si vyžiadal dve usmrtené osoby Vo štvrtok popoludní boli bratislavskí hasiči privolaní k požiaru ubytovne na Mlynských Luhoch, ktorý vypukol pred dvanástou hodinou na obed. Lokalizovať sa im ho podarilo približne…

  TopDesat

  Fotografie mačiek, vďaka ktorým sa budeš cítiť šťastnejšie

  0

  Nemáš náladu a nič ťa nebaví? Tieto fotografie mačiek ťa určite rozveselia. Myslíme si, že je zbytočné sa dohadovať o tom, kto vládne tomuto svetu. Odpoveď je jednoznačná, sú to mačky! Každá mačka totižto potrebuje množstvo lásky, jedla a taktiež svoje miesto, kde môže oddychovať. S určitosťou ti vieme povedať,…

  Samovražedný most, či Hora sklamania. Toto sú tie najdepresívnejšie miesta na Zemi

  0

  Damien Rudd je 33-ročný Austrálčan, ktorý stojí za instagramovým účtom "Sad topographies", kde zhromažďuje screenshoty z Google Maps. Všetko začalo náhodou, keď Rudd hľadal isté miesto a zrazu objavil Mount Hopeless v Austrálii. Rozhodol sa preto pokračovať v hľadaní a nájsť tie najdepresívnejšie miesta na Zemi. "Napísal som "hopeless" (beznádejný) do vyhľadávača Mapy Google,…

  Epos o Gilgamešovi: Kto to vlastne bol a prečo bol výnimočný?

  0

  Na topdesat.sk by to bez histórie, ktorú tak radi – vy, naši čitatelia – čítate, vlastne už ani nešlo. Tentokrát sa ponoríme do čias dávnom minulých, keď žil Enkidu a Gilgameš. Do čias, kedy títo dvaja dobrudruhovia zápasili s obrom či vôľou bohov. Čo je vlastne Epos o Gilgamešovi? Epos o Gilgamešovi je rozsiahla…

  Typy smiechu: Hlasný, škodoradostný či bezemočný. Nájdeš sa v tomto videu?

  0

  Slovenskí blogeri zverejnili na svojom YouTube kanáli Naked Bananas video, v ktorom predstavili typy smiechu. Pozri si video nižšie a zisti, či sa vo videu nachádzaš aj ty. :)  Dvaja slovenskí YouTuberi predviedli typy smiechu, ako napríklad: hrozný, gamerský, škodoradostný, bezemočný, nechutný a podobné. Kanál Naked Banana bol založený v roku 2016…

  Nábytok budúcnosti? Tak tento ti vyrazí dych!

  0

  Po dome (byte) a aute je práve nábytok treťou položkou, na ktorú míňame svoje úspory. V dnešnom príspevku si však ukážeme zrejme nábytok budúcnosti. Fotografie a videá týchto rôznych políc, stolov a množstva ďalších vecí ti jednoducho vyrazia dych. Vďaka týmto fotografiám sa premiestniš do blízkej budúcnosti, kedy už všetky…

  Staroveké Grécko: Život aténskych žien a ich detí nebol ani zďaleka ružový

  0

  Život žien, ktoré svojho času obývali Atény, bol diametrálne odlišný tomu dnešnému. Ženy boli pod „drobnohľadom“ mužov – otcov, bratov, manželov... Spôsob ich života závisel od spoločenského postavenia rodiny. Ich práva a slobody boli obmedzené. [adrotate skupina = "11"] Aké postavenie mali ženy? Gréckym ženám neboli priznané takmer žiadne práva. Občianske…

  Vo svete IT

  CEO Xiaomi Redmi: „Čím viac tým lepšie“. Chystaná vlajková loď Redmi pravdepodobne príde s 3 kamerami

  0

  Posledné týždne sa o chystanej vlajkovej lodi z kuchyne spoločnosti Redmi, ktorá patrí pod krídla Xiaomi, píše vo zvýšenej miere. Dôvodom je, že predstavitelia spoločnosti sú oveľa zhovorčivejší v spojitosti s high-end smartfónom Redmi ako doposiaľ. Vlajková loď Redmi pravdepodobne príde s 3 kamerami Najnovšie, prostredníctvom sociálnej siete Weibo, CEO spoločnosti Redmi odpovedal na viacero…

  Huawei pracuje na prvom smartfóne s vysúvacou selfie kamerou. Uvítali by ste takýto telefón?

  0

  Vyzerá to tak, že spoločnosť Huawei pravdepodobne naskočí medzi prvými spoločnosťami na trend vysúvacích kamier. Nasvedčuje tomu najnovší report portálu Gizmohina.com. Huawei P Smart Z, prvý svojho druhu Nie tak dávno, spoločnosť Vivo predstavila zariadenie Nex, prvý smartfón s vysúvacou selfie kamerou na svete. Neskôr, sme mohli byť svedkami viacerých konceptov…

  Zdá sa, že problém plastového odpadu sa netýka len morí a oceánov. Štúdia hovorí, že sa presúvajú aj vzduchom. Pravdepodobne ich aj dýchame

  0

  Mikroskopické plastové častice sa uvoľňujú do životného prostredia mnohými cestami, dokonca aj vo vzdialených, riedko osídlených oblastiach. V horskej oblasti vedci dokázali, že vzdušné prúdy môžu mať na to významný vplyv. Ako uvádza portál Schweriner Volkszeitung, mikroplasty môžu byť transportované v atmosfére do vzdialených oblastí. To dokázali výskumníci s analýzami…

  Inteligentná lampa Xiaomi Yeelight so zabudovaným bezdrôtovým nabíjaním sa konečne dostáva do predaja

  0

  Spoločnosť Yeelight, ktorá patrí pod giganta Xiaomi, predstavila ešte v januári tohto roku naozaj vynikajúci gadget, ktorý nesmie chýbať na vašom nočnom stolíku. Reč je o inteligentnom svietidle, ktoré zároveň umožňuje bezdrôtovo nabíjať váš smartfón. Nová nočná lampička so zabudovanou nabíjačkou sa ale vo svojej domovskej Číne vypredala doslova za…

  CEO Redmi, Lu Weibing, bol odfotený so záhadným bezrámčekovým smartfónom v ruke. Ide o novú vlajkovú loď Redmi?

  0

  Na nedávne špekulácie o novej vlajkovej lodi od spoločnosti Redmi najnovšie nadväzuje fotografia záhadného smartfónu s bezrámčekovým displejom, ktorý mal v ruke samotný generálny riaditeľ spoločnosti Redmi, Lu Weibing. Len krátko pred zverejnením tejto fotografie sa samotný CEO Redmi na sociálnej sieti Weibo zveril fanúšikom s tým, že na novú…

  Lenovo predstavuje vlajkovú loď Z6 Pro, s ktorou bude bojovať o najnáročnejších zákazníkov

  0

  Čínska spoločnosť Lenovo, ktorá je v našich končinách skôr známa vďaka notebookom, predstavil smartfón Z6, ktorý bude bojovať o tých najnáročnejších zákazníkov. Zariadeniu sa bližšie venoval portál FoneArena.com. Lenovo Z6 Pro Spoločnosť Lenovo, ako pár dní dozadu vravela, že predstaví nový high-end smartfón, tak sa aj stalo. Lenovo Z6 je plnohodnotným nástupcom…

  TopSpeed

  Uber Bratislava práve reštartovali

  2

  Zdieľaná ekonomika je tŕňom v oku mnohých podnikateľov, a tak trochu aj štátu. Asi najväčším bola služba alternatívneho druhu taxislužby Uber. Ten sa stretol sa na jednej strane s odporom na druhej strane si ho zákazníci chválili. V podobných kruhoch sa pohybuje aj služba BOLT (po starom Taxify). Koncom apríla…

  Kde je denné svietenie povinné a kde je naopak zakázané?

  26

  Pamätáte si ešte na ten ošiaľ, keď pred rokmi denné svietenie prikázali? Dovtedy, ak si správne pamätám, svietiť cez deň žiadne nariadenie nezakazovalo. Zvyčajne svietili len tí, ktorí jazdili rýchlejšie, alebo tí, ktorí chceli trochu frajerovať. Aspoň tak som to ako decko vnímal... Tušíte, kedy k tomu prechodu na povinné denné svietenie…

  Autosalón Bratislava 2019 - všetky slovenské premiéry

  2

  Autosalón v bratislavskej Incheba Expo aréne je neodmysliteľnou súčasťou jari. Už 29. ročník so sebou nesie veľa noviniek na ktoré sa v tomto článku dôkladne pozrieme. Návštevnici sa budú môcť po prvý krát posadiť do noviniek, ktoré si možno už čoskoro zakúpia. Pre väčšinu prvý krát však môžu uvidieť aj…

  Nürburgring ukázal automobilové novinky v pohybe

  1

  V pohorí Eiffel sa rozpriestera 24 kilometrov šoférskeho orgazmu menom Nürburgring. Zelené peklo, ako ho prezývajú, je už desaťročia vďačnou testovacou pôdou pre takmer každú automobilku so športovejšími ambíciami. Testujú tu od superšportov až po obyčajné rodinné autá. Aj Octaviu napríklad. Hrbolatý povrch, náročné rýchle zákruty a prudké stúpania dokonale otestuje celé…

  Finalisti ankety Európske auto roka 1986

  6

  V téme Európske auto roka sa predieram jednotlivými ročníkmi už nejaký čas. Čím novšie roky, tým sú dostupné informácie obsiahlejšie a vypichnúť podstatu je čoraz ťažšie. Navyše, veľa čitateľov tie novšie autá pozná vo všeobecnosti od A do Z. Samozrejme, niektoré modely, ako aj dnes spomínaná Lancia Y10, boli a sú raritou. Povedzme však…

  Máte bezkľúčový vstup? Ako ochrániť auto pred ukradnutím?

  29

  Rozmach komfortného systému keyless (bezkľúčový vstup), krádeže áut a vykrádačky interiérov zlodejom značne uľahčil. Téme ako ochrániť auto pred ukradnutím sme sa venovali viackrát. Vysvetľovali sme ako a prečo je možné také autá otvoriť, štartovať a ukradnúť ľahšie ako klasické s diaľkovým ovládaním bez keyless. Navrhli sme aj niekoľko účinných riešení, ktorých…

  KAMzaKRÁSOU

  Video Ako rozžiariť a zjednotiť pleť? Vyskúšaj overené a účinné triky!

  2

  Rozžiarená pleť so zjednoteným tónom je dozaista snom každej ženy. Takáto pleť vyzerá mladistvo, sviežo a zdravo. Na pokožke tváre sa však často objavujú rozličné tmavšie miesta a iné nedokonalosti, ktoré dokonalému vzhľadu pleti veľmi škodia. Za stmavnutou a nejednotnou pleťou bez prirodzeného lesku pritom môže stáť množstvo rozličných faktorov, a to napríklad i nedostatočná…

  Zápach z klimatizácie auta? Poznáme rýchly a účinný spôsob na jeho zmiernenie!

  0

  Hlavným zámerom osviežovača vzduchu je prekrytie nepríjemných zápachov v okolí, ale je to iba maska, nepríjemný pach je tam stále. A zatiaľ čo osviežovače voňajú pekne, sú tvorené niekoľkými krkolomnými chemickými zlúčeninami. Kým ich vôňa je úžasná, účinok na naše telo a životné prostredie je šokujúci. Niektoré uvoľňujú škodlivé častice do ovzdušia, ako napríklad…

  Čo dokáže tableta do umývačky riadu? Tieto tipy musíš vyskúšať!

  1

  Určite nám dáte za pravdu, že tipy a triky na krajšiu, voňavejšiu a čistejšiu domácnosť sa vždy zídu. V minulých článkoch sme sa venovali aj netradičnému využitiu peny na holenie alebo lepiacej pásky a dnes si povieme, ako využiť tabletu do umývačky riadu mimo umývačky riadu. Čo dokáže tableta do umývačky riadu? Neuveríte, na čo…

  Čím je výnimočná čierna himalájska soľ? Toto dokáže s telom!

  5

  Snáď najčastejšie sú na dochucovanie rozličných pokrmov používané práve biele kryštáliky soli. Štipka soli dokonca nesmie chýbať aj v mnohých sladkých receptoch. Z chemického hľadiska ide pritom o takzvaný chlorid sodný. Možno ste o tom nevedeli, no existuje veľké množstvo rozličných druhov soli. Obľúbená je napríklad morská soľ, ktorá predstavuje…

  Montessori aktivity pre deti: Najlepšie poučné, ale aj zábavné hry

  2

  Dieťa je malým objaviteľom sveta okolo seba. Môžete na ňom vidieť radosť z toho, keď zistí niečo nové alebo zvládne pre neho náročnejšiu aktivitu bez pomoci dospelých. Zážitky a skúsenosti sa časom znásobujú a popri tom sú kľúčovými najmä jeho zmysly, prostredníctvom ktorých sa zdokonaľuje a napreduje. Montessori aktivity vycibria jeho zmysly a tiež sa pomocou nich…

  Partnerský horoskop: Ktoré znamenie je vhodné pre Býka?

  2

  Dnes sa budeme v rámci partnerskej kompatibility znamení špeciálne venovať Býkovi, ktorý potrebuje k životu stabilitu, a preto by mal túto kvalitu v ideálnom prípade posilňovať aj jeho/jej partner. Prečítajte si o „hviezdych spojeniach“, ktoré majú potenciál priniesť  tomuto zemskému znameniu spokojné a stabilné súžitie. Ktoré znamenie je vhodné pre Býka?

  Svetlo sveta

  Pápež mladým Francúzom: Dnes to nie je náročnejšie ako v iných dobách Cirkvi

  0

  Na púť do Ríma prišla francúzska mládež z Diecézy Aire – Dax ležiacej v juhozápadnom departmente Landes. Stovku mladých pútnikov pod vedením ich biskupa prijal Svätý Otec František vo štvrtok 25. apríla.             Na osobitnej audiencii v Sále konzistória mladí Francúzi pápeža pozdravili spevom. On ich…

  Technik z Notre Dame: „Len veľké množstvo horľaviny spôsobilo takýto požiar.“

  0

  Kontraktor zodpovedný za opravu katedrály Notre Dame, ktorú zachvátil minulý týždeň ničivý požiar v stredu priznal, že jeho pracovníci, ktorí sa podieľali na oprave katedrály “z času na čas porušili zákaz fajčenia na katedrále.” V danej súvislosti vyjadril hovorca spoločnosti Le Bras Freres poľutovanie, ale zároveň prehlásil, že “cigaretový ohorok…

  Matovič obvinil genderistov, že „priblblo tlačia na pílu.“

  0

  Igor Matovič odsúdil gender aktivitu na Bratislavskom gymnáziu Juraja Hronca, ktorá vyzvala žiakov, aby sa prezliekali za druhé pohlavie. Vo svojom stanovisku na Facebboku uviedol: „Nerozumiem. Nerozumiem na čo je dobré takto priblblo tlačiť na pílu. Áno viem, niektorí ľudia na Slovensku sú vo vytržení z víťazstva Čaputovej napriek jej…

  Prečo sa Ježiš nazýva „Synom človeka“ keď je Synom Boha?

  0

  Položili ste si niekedy otázku, prečo sa Ježiš nazýva Synom človeka a pritom je Božím synom? A prečo veľkňaz na cirkevnom súde s Ježišom si roztrhne plášť a odsúdi Krista na smrť potom, čo povie, že je Syn človeka? Aký má teda tento pojem pravý význam? V Nazarete všetci Ježiša poznalo…

  Vo Francúzsku bolo v roku 2018 1063 útokov na kostoly

  0

  Francúzske ministerstvo vnútra zverejnilo správu o vandalských útokoch na (katolícke) kostoly vo Francúzsku. Informoval o tom aj taliansky katolícky denník Avvenire. V minulom roku to boli približne tri útoky denne, celkom 1 063 prípadov. Ide o akty profanacie, devastácie, úmyselne založené požiare a podobne. Za páchateľov týchto činov bola označená…

  Pápež rozdal mladým 6000 ružencov, aby sa za neho modlili

  0

  Svätý Otec František dnes slávi svoje meniny. Jeho krstným patrónom je svätý Juraj (po španielsky Jorge), mučeník z Malej Ázie z prelomu 3. a 4. storočia. Pri tejto príležitosti Svätý Otec venoval šesťtisíc ružencov mladým z Milána, ktorí sú na púti v Ríme spolu so svojím arcibiskupom Mariom Delpinim. Ide…

  Armádny Magazín

  Hammerli TAC R1 22 pre Ameriku

  0

  Švajčiarsky výrobca Hammerli  plánuje ponúknuť americkým zákazníkom v budúcom mesiaci poloautomatickú pušku typu AR v kalibri .22 . TAC R1 22 má 13-palcovú voľne uloženú M-LOK predpažbu, sklopné mieridlá a nastaviteľnú pažbu.  Flash hider - kryt závitu na ústí hlavne s 1/2 x 28TPI závitmi je ihneď predpripravený na montáž…

  Celokovový Walther Q5 Match

  0

  Spoločnosť Walther Arms so sídlom v Arkansase tento týždeň oznámila, že pištoľ Q5 Match Steel Frame spĺňa podmienky pre production divíziu na súťažiach USPSA (U.S. Practical Shooting Association ).  Nový oceľový rám 9mm pištole Q5 Match, ktorý bol predstavený v januári, nahrádza pôvodný po

  ČZ vybuduje závod v Arkansase

  0

  Legendárny český výrobca strelných zbraní CZ-USA, ktorý je dcérskou spoločnosťou Českej zbrojovky, a. s. Uherský Brod, otvorí v hlavnom meste Arkansasu v Little Rock svoje sídlo a výrobný závod. Českú spoločnosť uvítal štát s otvorenou náručou, firma dostane balíček sti

  Americký patriot s novým dizajnom

  0

  Výrobca Honor Defence so sídlom v Americkom Gainesville deklaruje, že všetky diely a materiály jeho pištolí sú vyrábané v Spojených štátoch. Výsledkom je doživotná záruka a veľká variabilita pištolí podľa želania zákazníka. [caption id="attachment_1072" align="alignnone" width="640"]

  VOERE X3 MULTIKALIBER

  0

  Pre rok 2019 je pripravená nová, v poradí druhá generácia vlajkovej lode spoločnosti Voere, ktorou je model X3. Nejedná sa o žiadne prevratné revolučné zmeny, pre ktoré napokon ani nie sú dôvody - zbraň je takmer dokonalá. Ale sú určité detaily, ktoré v dôsledku evolučných zmien, ale aj skúseností z…

  Tvoja Svadba

  Večerná kozmetická rutina pre nevestu: Zaspávaj ako princezná

  0

  Druhým krokom je čistenie pleti. V tomto kroku zbavujete pokožku nečistôt, ktoré ostali po odličovačoch, zároveň ju čistíte do hĺbky alebo masírujete peelingom. Pozor! Ak máte citlivú pleť, nepoužívajte mechanické peelingy. Nie, ani raz za týždeň, ani občas. Citlivá pleť potrebuje nežnú starostlivosť a odumretých buniek sa môžete zbaviť aj vlhkým uteráčikom.…

  Ako vytvoriť svadobný fotokútik: Inšpiruj sa týmito nápadmi!

  0

  Bez fotokútika alebo fotosteny si svadobnú zábavu vieme už len veľmi ťažko predstaviť. Je to miesto, kde si hostia na chvíľku oddýchnu a fotograf vám tam vytvorí hromadu vtipných aj vážnych fotografií. Ako pozadie svadobného kútika si môžete vybrať jednoduchú stenu, ktorú ozdobíte svadobným oblúkom, farebnými stužkami alebo nálepkou s nápisom. Môžete…

  Originálne svadobné obrúčky: Kľúč k šťastnému manželstvu?

  0

  Pri výbere svadobných obrúčok je vašim najväčším nepriateľom obrovský výber, ktorý pracuje proti vám a vášmu záväzku, že ich vyberiete raz-dva. Možno máte v hlavu presnú predstavu o obrúčkach, ale odrazu je toľko možností, no žiadna z nich nie je tá pravá. Ako sa vysporiadať s touto dilemou? Originálne svadobné obrúčky vyrobené na mieru, presne…

  Anemone: Čarovný kvietok do jedinečnej svadobnej výzdoby

  0

  Milujeme ak pri našej práci natrafíme na zaujímavý kvietok, ktorý sa môže hodiť do nejakej neobvyklej výzdoby. Vtedy sa už nevieme dočkať, kedy vám o ňom povieme. Jeden taký si predstavíme aj teraz. Je celkom nenápadný a má krásne meno. Anemone znie veľmi romanticky a kvietok tak aj vyzerá. Na Slovensku sa…

  Minimalistická svadobná výzdoba? Odporúčame greenery

  0

  V praxi sa často stretávame s tým, že nevesty chcú niečo jednoduché, menej výrazné a pritom stále elegantné a najmä pôsobiace svadobne. Minimalistická svadobná výzdoba je vyhľadávaná no zároveň náročná na realizáciu. Je bojom medzi tradičnou predstavou o bohatej svadobnej výzdobe a minimalistickou predstavou nevesty. Tieto dve cesty sa stretávajú vo výzdobe, ktorej vládne greenery.

  Balíčky záchrany na toaletu: Vieš, čo do nich určite vložiť?

  0

  O svojich svadobných hostí sa staráte niekoľkými spôsobmi. Pripravujete pre nich delikátne menu, staráte sa o ich zábavu, pohodlie či ubytovanie. Aby ste predišli nepríjemnostiam, určite plánujete so svojou družičkou kufríky plné potrebných vecí (vrelo vám ich odporúčame). Balíčky záchrany na toaletu pre svadobných hostí sú milou pozornosťou a zároveň sú ohromne praktické.…

  Tvoje Zdravie

  Viete, čo je bioaktívny kolagén? Jeho účinky na zdravie i krásu si vás získajú!

  0

  Pod pojmom kolagén rozumieme vo vode nerozpustnú bielkovinu, ktorá sa prirodzene vyskytuje aj v ľudskom tele. A má v ňom skutočne nemalý význam. Kolagén totižto predstavuje základnú stavebnú hmotu našich podporných tkanív a v podstate ho môžeme označiť za jednu z najdôležitejších a najviac sa vyskytujúcich bielkovín v ľudskom organizme.…

  Aké sú účinky kurkumy? Toto je 5 dôvodov, prečo jej povedať áno!

  0

  Typicky žlté až žltooranžové korenie s nezameniteľnou chuťou známe ako kurkuma si získava stále viac popularity. Z každej strany predsa počúvame o jeho úžasných účinkoch na ľudský organizmus. Kurkuma je známa aj ako indický šafrán a je pripravovaná zo sušeného mletého podzemku kurkumovníka dlhého. Táto korenina je využívaná v mnohých svetových kuchyniach, no rovnako má…

  Ako pripraviť domáci púpavový med? Objavte jeho jedinečné účinky!

  1

  Púpava lekárska má svoje miesto v tradičnej ľudovej medicíne skutočne plným právom. Má antiseptické aj detoxikačné účinky a výrazne podporuje obranyschopnosť. Blahodarne pôsobí aj na proces trávenia a metabolizmus. Odkysľuje organizmus, prečisťuje pečeň a vďaka močopudným vlastnostiam napomáha z tela odstraňovať nadbytočnú vodu. Púpava sa tiež v ľudovom liečiteľstve používa na prečistenie krvi aj znižovanie krvného…

  Ako odstrániť opar? Vždy majte poruke týchto prírodných pomocníkov!

  0

  Čajovníkový olej, známy aj ako tea tree oil, sa oplatí mať vždy v domácej lekárničke. Má silné dezinfekčné a antiseptické účinky a je nápomocný pri rozličných infekciách a zápaloch. Ak vás na perách prekvapí nevzhľadný opar, neváhajte ho pravidelne potierať čistým tea tree olejom. Ten môžete v prípade potreby zmiešať 1:1 aj s olivovým olejom. Čajovníková…

  Viete, čo je robi? Zoznámte sa s touto rastlinnou náhradou mäsa!

  0

  V súčasnej dobe predstavuje stravovanie oblasť, o ktorú sa ľudia čoraz viac zaujímajú. Známe sú mnohé smery či spôsoby stravovania. Mnohí sa snažia stravovať zdravšie a dodať svojmu telu vyváženú stravu, ktorá organizmu dopraje všetky potrebné látky. Ďalší sa zase neváhajú z jedálnička z rozličných dôvodov vyradiť viaceré kategórie potravín,…

  Prírodná liečba vypadávania vlasov: Spoľahnite sa na týchto 5 pomocníkov!

  0

  Jablčný ocot má blahodarný vplyv na trávenie. Prečisťuje tráviaci trakt a je veľkým pomocníkom pri rozličných zažívacích ťažkostiach. Jeho liečivú silu je však možné využiť aj zvonka. Zmiešajte ho v pomere 1:1 s čistou vodou a použite ho na prepláchnutie umytých vlasov. Nechajte pôsobiť a nakoniec vlasy jemne opláchnite. Túto…