Dankova LOŽ, resp. ako Andrej Danko v otázke antisemitizmu – bod 9, o zdravý rozum prišiel!

Predsena Národnej rady, jeden z najvyšších ústavných činiteľov Slovenska, Anderj Danko, sa v návrhu definície o antisemitizme, v bode 9, zrejme stratil zdravý rozum, čím sa z pohľadu histórie, aj vďaka tomuto počinu, celkom určite zaradil medzi najhorších politikov novodobého Slovenska!

V pracovnej definícii návrhu zákona o antisemitizme, ktorý vyšiel z rúk Andreja Danka, je v tomto bode návrhu vyslovene zakázané, citujem:

Je zakázané používanie symbolov, alebo obrazov, spájaných s klasickým antisemitizmom, ako sú napr. tvrdenía o tom, že Židia zabili Ježiša…“

Pán Danko, kedy ste stratili súdnosť, vecnosť a objektívnosť?

Vážne a razantne musím odmietnuť túto časť Vašej definície, pretože sa z hľadiska terajšieho pozemského práva, z hľadiska logiky ako i z hľadiska zdravého sedliackeho rozumu, nezakladá na Pravde a skutočnosti!

Pýtam sa Vás, kto je z hľadiska dnešného i starého rímskeho práva vrah, – ten, kto vraždu vykoná, alebo ten, kto ju zosnuje, kto túto vraždu iniciuje a očividne o ňu žiada u vtedajšej politickej špičky Ríma?

Židia zavraždili Ježiša rovnako, ako Rimania! To platí v prípade, ak život Ježiša berieme z čisto racionálnej a pozemskej roviny. Ak by sme otázku postavili do religióznej roviny, nieje na Slovensku zákon, ktorý by obmedzoval a upravoval charakter viery každého jednotlivca. Ak podľa súčasnej a pripomínam falošnej viery, je religiózne postavená dogma, že Ježiš prišiel na svet zomrieť vedome, teda že už na Zem, pred svojim narodením, prichádzal s tým, že bude zabitý, tak táto dogma absolútne nesúvisí so žiadnou formou tzv. „židovskej otázky“!

Vrahmi sú v tomto prípade teda obe strany, i keď bremeno zodpovednosti je vyššie na strane Židov, pretože oni vraždu iniciovali a naplánovali!!

Lenže podľa tohto Vášho návrhu definície, ktorá bola schválená poslancami NR, sú zakázané tvrdenia o tom, že Židia zabili Ježiša!

Toto je očividná LOŽ, resp. Dankov „darček“ – výsmech Slovensku k tohtoročnému Adventu a Vianociam, ktorému chce dať v tomto smere zjavne nepríčetný Danko „punc pravdivosti“, lebo asi predpokladá, že ľudia „dole“ a teda aj jeho voliči, sú zjavne tupé stádo nemysliacich ľudí, preto musí byť v tejto stručnej analýze vysvetlená vecná a faktická rovina otázky pre všetkých, ktorí v budúcnosti môžu byť v tejto veci nejako postihovateľný, očividne zneužitým pozemským právom!

V prvom rade treba striktne odmietnúť túto časť definície a vysloviť faktografické presvedčenie, že Ježiš zavraždený bol a bol zavraždený práve vtedajšími Židmi!

Ale čo je to vlastne „antisemitizmus?“

Pojem „anti“ predstavuje v tomto prípade odpor, negáciu, resp. „proti“ a pojem „semiti“ zahŕňa v sebe všetky semitské národy, kam patria okdem iného i arabi, no predovšetkým Židia. V danej veci sa však tento pojem „antisemitizmu“ dotýka výhradne Židov.

Antisemitizmus všeobecne je teda také vnímanie Židov, ktoré sa môže prejaviť ako nenávisť k Židom! Antisemitizmus sa zároveň môže prejavovať ako rasový prejav nenávisti, alebo náboženský prejav nenávisti resp. mixom oboch.“

Každá nenávisť je úpadkom morálky a dobrých mravov a preto aj zjavnú nenávisť k Židom treba jednoznačne odsúdiť!

Pokiaľ ale sudca, pri súdnom pojednávaní, zhromažďuje dôkazy vo veci, neznamená to, že je zaujatý voči obvinenému, alebo že ho dokonca nenávidí, ale plní si len svoje „rozhodcovské“ povinnosti vo veci. Sudca na základe logiky a platného právneho poriadku zhromažďuje faktografické údaje pre a proti, z dôvodu vynesenia objektívneho a spravodlivého verdiktu vo veci!

A nie inak je to i v prípade človeka, najmä, ak chce byť v tejto otázke v súlade so svojim svedomím a vytvorením si zdravého, plne objektívneho úsudku vo veci.

Aké sú teda fakty v danej veci zavraždenia Ježiša?

Ježišov proces sa z pohľadu historikov nesie v dvoch rovinách, v politickej a náboženskej.

Ježišovo pôsobenie na verejnosti však malo čisto ideologický základ. Netýkalo sa ani rasy, ani politiky a ani žiadneho náboženstva. Ježišovým poslaním bolo ukázať ľuďom správnu cestu života a vysvetliť im, ako dosiahnúť už na Zemi morálne čistý život, život bez zloby a nevraživosti ľudí medzi sebou. Ježiš poukazoval na duchovný pôvod človeka, ako i na to, že človek je súčasťou veľkého Božieho plánu na Zemi a že len v poznaní Božích pravidiel a zákonitostí, môže človek nielen dosiahnúť spásu svojej duše, ale že sa tým môže aj priblížiť k svojmu Bohu na Nebesiach.

Ježiš priniesol Pravdu od Boha až na Zem. Pravdu o tom, kým sme, prečo sme tu a kam kráčame. Cestu k dosiahnutiu tohto Cieľa podrobne vysvetľoval v Blahoslavenstvách, ako i v bezpočetných obrazoch a prirovnaniach, podobenstvách, ktoré vyslovil a ktoré mnohé boli evanielistami aj zachytené.

Sprievodnými javmi tohto Ježišovho pôsobenia boli i zázraky, resp. rýchle uzdravenia z dôvodu, že Ježišovou podstatou je pomáhajúca Láska a v tomto smere pomáhal všade tam, kde prišiel do styku s ľuďmi. To Božské v ňom zrýchľovalo účinky pozemských dejov až k najvyššej možnej hranici, čím dochádzalo k okamžitým uzdraveniam všade tam, kde bola k tomu pripravená pôda.

Zvesť o tomto celkovom druhu Jeho pôsobenia sa rozniesla veľmi rýchlo a keďže Ježiš pútal na seba obrovské masy ľudí, stal sa potencionálne nebezpečným človekom pre vtedajšiu politickú a náboženskú špičku „v jednom“, teda pre kňažstvo Židovského národa, ktoré Mesiáša síce očakávalo, no v Ježišovi Ho nielenže nespoznali, ale Ho aj odmietli!

Keďže Ježišova popularita rástla do nezmerných rozmerov, zosnovali a iniciovali Jeho vraždu, pretože ich vplyv, postavenie a moc boli týmto Jeho pôsobením od základu ohrozené.

Ak by vtedajší židovský národ a ľudia podržali Ježiša, kňažstvo Izraela by bolo odsúdené na zánik a preto sa vrhli do boja na život a na smrť s Ježišom!

O tom, že týmito dejmi, nesúce jasné znaky zákernosti a podlosti, je ľudstvo neustále sprevádzané, svedčí aj naša súčasná Slovenská prítomnosť, kedy je napríklad Kotlebova strana ĽSNS politickou mocou národa vyhlasovaná za extrémistickú stranu „zla“ a je všemožne potieraná a pranierovaná!

Hľadajú sa cesty, vytvárajú sa zákony so snahou zničiť túto stranu a aj ich predstaviteľov z politického života, lebo sú reálnym ohrozením súčasných politických špičiek, pretože ľudia sa vo veľkom pridali k víziám tejto strany, lebo prináša svoj špecifický návod na to, ako skvalitniť stav našej spoločnosti.

Ich programové vyhlásenie ako i piliere ich politickej činnosti nesú zjavné znaky ozdravenia spoločnosti od všetkého mocenského, falošného a korupčníckeho konania, no vzhľadom k tomu, že spravodlivosť a rozkvet národa na Slovensku nesmie nastať, tak je tejto strane krivdené v podobnej rovine „na život a na smrť“, ako v prípade Ježiša, i keď Poslanie Ježiša bolo samozrejme v absolútne inej rovine, než je poslanie ĽSNS na Slovensku.

Princíp je ale ten istý a paralela tohto diania neodškriepiteľná – vládnuca moc označuje za extrémistu každého, kto chce, aby v spoločnosti vládol poriadok a Spravodlivosť.

Z pohľadu židovských najvyšších predstaviteľov, ktorým vtedy vládol Kaifáš, bol Ježiš obyčajným extrémistom, nebezpečným človekom, „siahajúcim“ po ich vplyve a moci, po ich nenažratosti a bezbrehej pýche! Len pre túto zaslepenosť a pýchu nemohli títo farizeji konať inak!

Tu treba ešte zdôrazniť jednu skutočnosť:  Zlo na Zemi sa vždy manifestuje a prejavuje skrze ľudí, ktorí sa s týmto zlom stotožnili a stali sa jeho vykonávateľmi!

No a aby zlo malo na Zemi skutočnú moc, zachytí sa vždy v kruhoch politických a náboženských špičiek!

Bolo tomu tak vtedy a je tomu tak i dnes! Preto je spoločenský život na celej Zemi v rozklade, pretože toto zlo má za cieľ spôsobiť totálny kolaps spoločenských hodnôt! Doslova usiluje o zničenie všetkého dobrého, čo na Zemi ešte je!

Dnešné politické špičky predstavujú vysoký stupeň aktívne sa prejavujúceho zla na Zemi, pretože zlo v pozadí, ešte väčšie zlo oligarchie plne ovláda tieto politické špičky, k čomu sa pridáva ešte zlo náboženských predstaviteľov, čím sa dnes dosiahol zmätok doby v takom rozsahu, aký tu ešte nikdy nebol.

Súvisí to však s dávno ohlasovaným očistným Dianím, ktoré na Zemi práve prebieha.

Ale vráťme sa späť k Ježišovi.

Pre vtedajších židosvkých kňazov a veľkňazov – Kaifáša, Annáša a spol., bol Ježiš extrémistom a ohrozením ich existencie, preto jediným možným riešením, ako ho odstaviť, bolo zosnovanie Jeho úkladnej vraždy!

Stačilo im, ak si k sebe naklonia jedného z najbližších Ježišových dôverníkov a tým bol učeník Judáš. Judáš v rozhodujúcej chvíli zapredal svoje svedomie a zradil Ježiša, čo dopomohlo k Jeho dolapeniu a k vykonštruovanému procesu s Ním. Keďže židia boli vtedy pod nadvládou Rímskeho impéria, v každej oblasti mal svoju miestodržiteľskú pobočku vysoký predstaviteľ Ríma, ktorému vtedy vládol cisár Augustus a v tomto prípade to bol Pilát, miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme.

Je zaujímavé, že Židia v tej dobe neuveriteľným spôsobom nenávideli Piláta a mali s ním veľké roztržky. Lenže Ježiša nenávideli ešte viac, lebo Pilát neohrozoval náboženských predstaviteľov v Jeruzaleme natoľko, ako práve Ježiš. Preto sa v tejto veci radšej spojili s Pilátom, len aby od seba odvrátili reálne hroziace nebezpečentvo.

To, ako sa napokon celý proces s Ježišom udial je podrobne zadokumentované a vyžadovalo by si to ďalší článok a ďalšiu analýzu, ako tento proces prebehol /v prípade záujmu čitateľov sa k tomuto môžeme vrátiť/. Výsledok je však zjavný a podrobnosti si dnes dokáže každý dohľadať.

Ježiš bol odsúdený k smrti, na priamy podupd a vplyv veľkňažstva v Jeruzaleme, i pre zradu Judáša a napokon i pre zradu davov, ktoré veľkňažstvo v rozhodujúcej chvíli zmanipulovalo a nahuckalo proti Ježišovi!

Nepomohla ani skutočnosť, že Pilát nevidel na Ježišovi nič, za čo by mal zomrieť a tak si povestným spôsobom „umyl svoje ruky“ tým, že nechal rozhodnúť Židov, či Mu bude udelená Milosť, alebo smrť! A Židia rozhodli!

Pilát, ako vojenský miestodržiteľ Ríma v Jeruzaleme previedol výkon rozhodnutia, ktorý už nedokázal zvrátiť. Podvolil sa radšej Kaifášovi, lebo vedel, že ak mu nevyhovie, bude mať so Židmi len nové problémy. Vina z tejto vraždy preto zásadným spôsobom dopadla i na plecia Piláta! Karma, teda spätné účinky tohto rozhodnutia podľa Božieho Zákona zvratného pôsobenia ho však dostihli už čoskoro. Onedlho na to bol za svoje prešľapy odvolaný do Ríma a krátko na to odsúdený do vyhnanstva, kde spáchal samovraždu!

Judáš, po ukrižovaní Ježiša, spáchal samovraždu takmer okamžite a Kaifáš bol podobne na popud Ríma pozbavený svojej funckie o 4 roky po Ježišovej smrti, teda v rovnakom čase, ako Pilát. U Kaifáša treba ešte dodať, že pod pláštikom „náboženskej dobrosrdečnosti“ neurobil ani jeden židovský náboženský predstaviteľ toľko zla, ako práve on. Intrigy, lži, úplatky, dehonestácia práva a spravodlivosti i vraždy za cenu udržania si vplyvu a moci, boli jeho životným krédom, ako sa to deje i dnes v radách politických, náboženských a oligarchických špičiek!

Len dnes sa všetko deje oveľa sofistikovanejším spôsobom, lebo pozemské a cirkevné zákony sú naklonené týmto amorálnostiam a zvrhlostiam najvyššieho druhu. Robia tak priamo, alebo nepriamo, kedy sú tieto rozhodovacie inštitúcie ovládané výkonnou mocou, ovládané alebo vydierané!

Z pohľadu účinkov Božích zákonov Kaifášom súčasnosti je vedenie Európskej únie, Judášom prezident Kiska, paralela nie náhodná! Dnes tu prebieha snaha potierať a zničiť principiálnu Pravdu a Spravodlivosť, čo súvisí so zničením čistých národných a náboženských hodnôt najmä Slovanských národov! Je preto zrejmé, ako skončí toto zlo na jednej i druhej strane, lebo Božia Spravodlivosť nenechá so sebou dlho manipulovať!

Ale Andrej Danko sa stáva ďalším prisluhovačom zla a týmto nepravdivým a nezmyselným tvrdením ukrižoval fakty, vecnosť i poctivú sedliacku logiku a tým aj Pravdu samotnú hneď vedľa Ježiša, toho Ježiša, ktorý Pravdu priniesol!

Pán Danko, ako teda dokážete, že Ježiš nebol zavraždený Židmi? Kto je vrahom podľa práva, ten čo skutok vykonal alebo ten, ktorý ho zosnoval a zariadil?

Pán Andrej Danko, pýtame sa Vás oprávnene – státisíce znechutených Slovákov touto verejnou cestou, ako chcete zdôvotniť a faktami preukázať, už na oko očividný nezmysel, ktorý vo svojej vecnosti spadá do chápania logiky dnešných žiakov vyšších stupňov ZDŠ?

Ako chcete dokázať opak, keď historické pramene hovoria jednoznačne vo Váš neprospech?

Slovensko chce počuť Vašu odpoveď!

Ľuboš Ďurfina

Vyhlásenie: Nikdy som nevystupoval a ani nepísal proti Židom ako rase a nikdy som nebol voči tomuto národu nejako zaujatý. Tvrdím z presvedčenia, že každá rasa, každá kultúra a národ, má právo vyvíjať sa k svojmu pravému rozkvetu, pokiaľ sa tento rozkvet a vývoj aj chce opierať o múdre pravidlá tohoto sveta, resp. o Božie zákony! Do akej miery sa tento národ vo svojom vývoji opiera o Bože pravidlá, to nech posúdi Boh!

Na druhej strane Židov z religiózneho hľadiska nemám rád a to z jednoduchého dôvodu!

Židia naoko hovoria o Ježišovi, ako o prorokovi. No vo svojich kruhoch je pre nich len falošným prorokom a klamárom, ktorému oni neveria jediné slovo! Z dôvodu, že sa vyhlásil za Božieho Syna!

Pre Židov je tento Ježišov pravdivý výrok o svojom pôvode podľa ich Tóry bezbrehým rúhaním sa „ich“ Bohu!

Kristus znamená Christos, teda Pomazaný, Mesiáš alebo Vykupiteľ v preklade a preto máme kresťanské sviatky, lebo Mesiáša sme spoznali v Ježišovi. Židia Ho nespoznali a dodnes Ježiša odmietajú uznať v tejto rovine!

Židia teda z povahy veci samej nemajú radi človeka, ktorý sa rúhal „ich bohu“ tým, že sa vyhlásil za Syna Boha a tak pochopiteľne, kďže ja som nielen uveril v Ježiša, ale som nadobudol presvedčenie, že je Synom Božím, tak pochopiteľne z tohto dôvodu v otázke náboženstva nemám rád Židov, pretože popierajú a potierajú to, čo je PILIEROM môjho života!

Keď Židia nemajú radi Ježiša, na základe čoho by som ich ja mal mať rád? Mám byť pokrytcom a ísť proti svojmu svedomiu?

Ale ak niekoho nemám rád, tak to neznamená, že budem ku nemu zároveň cítiť aj nenávisť! Vás pán Danko tiež nemám rád, lebo robíte chybu za chybou s tvrdým dopadom pre Slovensko a hrabete k sebe moc i peniaze rovnako, ako Vaši súputníci! Že sa mýlim?? Tak rozdajte všetky svoje majetky v prospech ozdravného Diania Slovenska, vydobite si priemernú mzdu a buďte v tomto smere VZOROM pre všetkých Vašich kolegov! Ak toto učiníte, budem Vám veriť každé slovo, ktoré poviete! Že sa to však nestane, som si viac ako istý! Preto verím v Božiu Spravodlivosť ako i to, že každý raz prijme odplatu za svoje skutky!

A ak by sa našiel jeden človek a jeden čitateľ tohto článku a vyhlásenia, ktorý by chcel tvrdiť, že obsahom týchto slov som ho podnietil k nenávisti voči Židom, ak by sa našiel jediný taký človek, tak z povahy veci samej tohto človeka na základe vyššie uvedených faktov a dôkazov treba urýchlenie odviezť na psychiatrickú kliniku, z dôvodu masívnej poruchy myslenia, ako i neschopnosti logickej vyvoditeľnosti zdravého a jednoznačného úsudku o veci!

Ľuboš Ďurfina

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5379

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Čurný: Igor Matovič je osobnostne nespôsobilý na funkciu premiéra

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Hudobný analytik Juraj Čurný zhodnotil doterajšie vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO) a uviedol niekoľko dôvodov, prečo podľa…

  Europeniaze verzus „právny štát“: Maďari a Poliaci bojujú aj za nás, pridali sa Slovinci. A čo naši?

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Trápna hra o podmienenie vyplácania peňazí z rozpočtu EÚ a Fondu obnovy „dodržiavaním princípov právneho štátu“ pokračuje: Brusel…

  Salvini: Neuveriteľné, čínski komunisti so svojím vírusom zamorili celý svet a ešte majú drzosť hádzať vinu na Taliansko

  0icon

  Rím 24. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Mauro scrobogna/LaPresse via AP)   Hovorca ministerstva zahraničia Číny Zhao Lijian naznačil, že vírus mohol mať pôvod mimo Číny. Ako miesto…

  Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj.…

  Médiá: Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet…

  Trump oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi…

  Ústavnoprávny výbor odobril všetkých sedem kandidátov na šéfa GP

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu…

  V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte…

  Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

  0icon

  Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu…

  Matovič odkazuje ľuďom: "Tí, čo sa nezaočkujú, budú naďalej nosiť rúška!"

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Zdá sa, že aj očkovanie nebude úplne celkom dobrovoľné, ale skôr vynútené. Premiér Igor Matovič vyslovil svoju predstavu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

  0 icon

  Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

  Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

  0 icon

  Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

  Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

  0 icon

  Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

  Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

  0 icon

  Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

  Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

  0 icon

  Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým \"európskym komisárom obrany\". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením \"suverenity\". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov \"diktátorský\" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA