Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť XI.

Ešte nemôžem ukončiť tento siahodlhý článok, pretože cítim potrebu k problematike „plazivej fašizácie“ v krajine a vo svete pripomenúť niektoré dôležité fakty a súvislosti. Na demokratickom Západe, do ktorého sa šťastne začlenilo aj Slovensko, sme presvedčení, že žijeme v demokratickom právnom štáte, že máme dostatok slobody a v tomto smere akoby sme dosiahli vrchol dejinného vývoja ľudskej spoločnosti.  Žijeme v blahobyte a snívame o tom, že rast blahobytu bude nekonečný, pretože sme našli spôsob, ako ďalej. A politické elity nás presvedčujú, že ďalej sa môžeme dostať len vtedy, ak všetci svorne budeme rešpektovať cestu európskej integrácie. Náš predseda vlády SR a ostatní politici o tom otvorene hovoria.

Musíme sa všetci zjednotiť pod krídlami starostlivej  „Matka Európy“ – Európskej únie. Dnes ešte veľká väčšina z nás ani netuší, kto má nad nami absolútnu moc a že potrebuje, aby do života obyvateľstva vstúpil nový štátny útvar – super štát so sídlom v Bruseli. Politické elity nenechávajú nič na náhodu a preto do života svojich spoločnosti zavádzajú také politické opatrenia, ktoré majú usmerniť myslenie ľudí, ich postoje, ich vyjadrovanie, ich konanie a to všetko pod hrozbou postihov či trestov.  V celom priestore demokratického Západu štátne administratívy pracujú na preskupovaní silových štruktúr pre potreby boja proti extrémizmu.

Politické elity dostali povinnosť pochopiť, že v oblasti základných ľudských práv a slobôd a v oblasti politických práv je potrebné  zasiahnuť a prijímať reštrikčné opatrenia. Podľa našej Ústavy sa zaručuje sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Dôležité je to, že každý má právo  verejne prejavovať svoje ( ! ) zmýšľanie. V rámci politických práv Ústava zaručuje slobodu prejavu a právo na informácie. Ústava umožňuje, aby človek mohol vyjadrovať svoje názory rôznym spôsobom, teda podľa jeho rozhodnutia, schopnosti a možnosti, ktoré má k dispozícií. Dôležité je to, že Ústava zaručuje, aby si každý z nás mohol slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie a to bez ohľadu na hranice štátu.

Ale ak máme vraj veľa extrémistov a málo z nich bolo odhalených ( pochytaných ), potom to skôr  môže svedčiť o tom, že vládna moc nemá záujem rešpektovať v plnom znení Ústavu SR, pretože boj proti extrémizmu si v každom prípade vyžaduje určiť, stanoviť vo vzťahu ku ktorým ideám  ( myšlienkam )  nesmie byť deklarovaná iná idea, iný názor, iný návrh a podobne.  Kto potom má právo v rozpore s Ústavou rozhodovať o tom, že slobodné indivíduum, ktoré má svoje zmýšľanie, svoje názory a slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey, že všetky tieto kroky indivíduá sú  extrémne, nebezpečné a podnecujú iných ?  Túto úlohu  si z nepochopiteľných príčin začala privlastňovať vládna moc, ktorá si z našich daní  buduje tzv. odborníkov na boj proti extrémizmu.

V demokratickom právnom štáte nesmú sa v štruktúrach orgánov štátnej moci a správy zavádzať také inštitúcie či inštitúty, ktoré sú určené pre kontrolu myslenia obyvateľov a pre obmedzovanie niektorých základných ľudských práv a slobody spojených so slobodou prejavu. Ak som uviedol, že boj proti extrémizmu je nezmysel, mal som na myslí aj to, že vládna moc, aby uhájila myšlienku extrémizmu, si vymyslela  spojenie medzi právom indivíduá verejne prejavovať svoje zmýšľanie a násilím iných ľudí  voči ľuďom iného vierovyznania, pôvodu, sexuálnej orientácie, politického presvedčenia.  Toto spojenie  medzi osobou, ktorá slobodne prejavuje svoje zmýšľanie a ďalšou osobou ( osobami ), ktorá  pácha násilie, bolo charakterizované ako podnecujúce k páchaniu násilia.  Čo je zarážajúce na tomto spojení ?

Motív násilného činu nie je totožný s osobou, ktorá sa násilia dopustí. Pritom za normálnych okolnosti motív sa skúma u tej istej fyzickej osoby, ktorá sa násilia dopustila. Toto rozdvojenie motívu a činu nie je náhodné, nevyplýva z nepozornosti tvorcov boja proti extrémizmu, ale bude mať svoje praktické dôsledky. Aké ? Každý zo svojho rozumu si môže ujasniť, že tých, čo potenciálne môžu konať násilie na iných ľuďoch z rôznych dôvodov, môže byť  nepatrné množstvo. Ale tých, čo môžu napríklad verejne  a úprimne prezentovať svoje zmýšľanie, napríklad na internete ( či iným spôsobom ), tých môže byť pomerne veľké množstvo jednotlivcov.  A o to práve ide !

Násilníkov vieme odsúdiť aj podľa doteraz platných zákonov, ale vládnej moci treba kontrolovať tých, čo sú slobodní, nie sú násilní a slobodu slová pokladajú za príliš dôležitú v demokratickom právnom štáte, aby ju nesmeli využívať v prospech všetkých. Ministerka spravodlivosti ako „prvá dáma“ v tejto krajine pácha nespravodlivosť, pretože sa rozhodla trestať tých, čo využívajú slobodu danú Ústavou, aby si aspoň povedali svoje, keď to nemôžu presadiť a povedať iným spôsobom, respektíve, keď nemôžu vstúpiť do arény, v ktorej je možné si myšlienky a názory vyjasňovať. Ministerka spravodlivosti  rozdvojením motívu a činu našla spôsob, ako vyrábať extrémistov a zvyšovať  ich počty, pretože podľa jej úsudku v tomto smere Slovensko zaostáva.

Vyjadril som názor, že štát nemá právo zasahovať do prejavov slobody slová, myslenia, svedomia, do toho, aké informácie a idey človek prijíma.  Kto má teda toto právo ? Toto právo má iba jedná bez štruktúrna inštitúcia demokratického právneho štátu a tou je ARENA slobodnej súťaže politických síl v krajine.  Nemám žiadne pochybnosti, že k politickým silám  patrí a má patriť aj samotná občianka verejnosť, pretože má právo ovplyvňovať prácu svojich volených zástupcov a ich politické programy ( ciele ), má právo sa miešať do politických procesov, hodnotiť ich, kritizovať, navrhovať riešenia.

Vstup do ARENY slobodnej súťaže politických síl si vyžaduje, aby každý účastník prichádzal s tým, že bude prezentovať svoje názory ( zmýšľanie ) na rôzne problémy a úlohy. ARENA má byť miestom, kde sa prezentujú  rôzne teórie, idey, myšlienky, návrhy, predstavy, podnety a podobne. Iba tieto „duchovné produkty“ majú priestor v ARENE prezentovať sa a uchádzať sa o pozornosť a dôveru. Niektoré „duchovné produkty“ zákonite zahynú a práve o to aj ide. Majú hynúť „duchovné produkty“ a nie ich nositelia ( ľudia ) !!! Slobodná súťaž politických síl si vyžaduje udržať slobodu myslenia, svedomia, prejavu, prijímania a rozširovania idey a informácií plne zachovanú.

ARENA  slobodnej súťaže politických síl  je akýmsi  „duchovným trhoviskom“ rôznych myšlienkových nápadov indivíduí či rôznych politických skupín. A iba v ARENE je možné zistiť, koľko ďalších  záujemcov je ochotných „kúpiť“ si  nápad niekoho a ďalej tento nápad, ideu podporovať. Boj proti extrémizmu významne zužuje priestor pre vstup do ARENY, pretože už vopred sa má posudzovať a rozhodovať, kto do nej nepatrí. Ak je niekto označený ako extrémista, nemôže vstúpiť do ARENY ani ako „predávajúci“, ani ako „kupujúci“. Bojovníci proti extrémizmu na čele s ministerkou spravodlivosti si zabudli všimnúť dva veľmi dôležité články našej Ústavy.

V článku 31 je uvedené toto znenie: „Zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd  a jej výklad a používanie musia ( ! ) umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti“. Treba iba konštatovať, že boj proti extrémizmu z úrovne vládnej moci porušil toto ustanovenie Ústavy a slobodná súťaž politických síl  najmä z úrovne občianskej verejnosti bola narušená. Príslušné štátne orgány začali pracovať na tom, ako narúšať  článok 24, ods. 1 základných ľudských práv a slobody a článok 26, ods. 1, ods. 2 a ods. 3 politických práv.  Toto narúšanie má súvislosť s článkom 32 Ústavy, ktorý umožňuje občanom – dáva im právo – postaviť sa na odpor  proti každému, kto by odstraňoval  poriadok základných ľudských práv a slobôd, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Na ochranu pred obviňovaním je však možné využiť aj príslušné ustanovenia článku 19 našej Ústavy. Najmä ods. 1 a ods. 3 článku 19  sú o tom, že občan má právo na zachovanie svojej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, ochrany mená či právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.

Ustanovenia článku 19 našej Ústavy sa naša vládna moc rozhodla porušovať bez mihnutia oka. Špeciálne sa porušovaniu Ústavy venuje Ministerstvo vnútra SR, pretože  našlo aj dôvod, prečo je to potrebné. Ako som už pripomenul, vládna moc pod vedením EÚ zistila, že na Slovensku funguje „nebezpečná“ ruská propaganda, ktorá ohrozuje našu demokraciu. Ruská propaganda vraj šíri také nálady medzi verejnosťou, ktoré spochybňujú naše členstvo v EÚ, zahranično-politickú orientáciu Slovenska k NATO a EÚ, nálady, ktoré odmietajú demokraciu, šíria nenávisť k ústavným činiteľom či podporujú tých, čo uznávajú proruské  geopolitické videnie sveta.

Z dôvodov silného vplyvu „nebezpečnej“ ruskej propagandy Ministerstvo vnútra SR musí nejakým spôsobom zasiahnuť a ochraňovať  našu  demokraciu. Preto bolo zriadené  Národné bezpečnostné analytické centrum ( NBAC ), ktoré realizuje projekt EMICVEC – Efektívne monitorovanie, odhaľovanie, objasňovanie prejavov násilného extrémizmu v kyberpriestore. Zriadením NBAC bolo definitívne potvrdené, že zo strany vládnej moci a jej príslušného ministerstva definitívne došlo k „útoku“  na politické práva občanov, ktoré sú stanovené v Ústave SR. Pod článkom 26, ods.1, ods.2 a ods.3. Podľa Ústavy každý má právo vyjadrovať svoje názory, prejavovať svoje zmýšľanie a môže slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie. Ústava SR cenzúru zakazuje. Preto existencia analytického centra je protiústavná !

( pokračovanie v časti XII. )

Dušan Hirjak

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA