Kto zasieva a organizuje „plazivú fašizáciu“ krajiny a vo svete ? Časť X.

Časť X.

Je to doslova boj o osud ľudstva, pretože na tomto „rázcestí“      smerovania nechce svetovláda prehrať a verejnosť  nerobí vôbec nič, aby nepriaznivý stav zvrátila vo svoj prospech.  Pod plášťom demokracie pokojne si kvitnú totalitárne praktiky spravovania  EÚ. Vytvárajú sa organizačné, materiálne, finančné, technologické a personálne predpoklady, aby pracovali inštitúcie, ktoré budú bojovať proti ruskej propagande a to tak na úrovni Bruselu ako aj národných vlád. Človek sa musí pýtať, prečo si ruská propaganda zaslúži toľko pozornosti, keď v každom prípade obyvateľstvo EÚ je najviac vystavené západnej propagande.

Architekti EÚ ako super štátu vedia, že ruská propaganda vie a môže pravdivo pomenovávať politické procesy odohrávajúce sa  v priestore EÚ a že ľudia v nej môžu nájsť odpovede na mnohé otázky, ktorí politici  Západu svojim voličom nedávajú. Bojom proti ruskej propagande  sa má navršovať  polopravda, klamstva, zavádzanie verejnosti tak, aby jej myslenie a správanie bolo otupené, aby verejnosť cítila, že nemôže vynášať na svetlo sveta svoje myšlienky, názory a postoje bez toho, aby nebola braná na určitú zodpovednosť.

To, čo som tu práve napísal, si dovolím doplniť mojimi poznámkami k tlačovej besede v rámci plenárneho zasadania konferencie COSAC v Bratislave v dňoch 13. až 15.novembra 2016. Išlo o Konferenciu parlamentných výborov pre záležitosti Únie. Zaujali ma dve stanoviska. Ľuboš Blaha, predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti sa okrem iného vyjadril v tom zmysle, že potrebujeme niečo zmeniť, pretože očividne  nie je všetko v poriadku. Som šokovaný z toho, že ľudia, ktorí nás majú viesť a zastupovať, ešte stále nevedia, čo majú v rámci EÚ zmeniť a stále si pohodlne žijú v ulitách „kozmickej nevedomosti“.

Je potrebné v rámci EÚ zastaviť sa na smere budovania super štátu a pripraviť návrhy na budovanie EÚ ako organizácie rovnoprávnych národných štátov na medzivládnom základe. To je najdôležitejšia úloha  každej národnej vládnej moci v súčasnosti., ak chce mať politický národ svoju budúcnosť. Na nevedomosť Ľ. Blahu nadviažem  citátom z toho, čo prezradila zo svojich pocitov predsedníčka Výboru pre ústavné veci Európskeho parlamentu Danuta Hubner.  Citujem:  „Premeškali sme moment, kedy európski občania prestali nadšene podporovať európsku integráciu a nevšimli sme si, že nálada ľudí sa mení. Musíme  urobiť viac pre to, aby sa ľudia dostali na jeden vlak s ich lídrami a verili tomuto projektu“.

Dávam do pozornosti, ako v svojich vystúpeniach hovoria politici o EÚ. Predsedníčka priznala, že občania prestali nadšene podporovať európsku integráciu. Samotné slovné spojenie „európska integrácia“ nie je celkom dostatočné a jasné pre pochopenie toho, čo má priniesť pre obyvateľstvo. Formy integrácie sú viaceré a preto ak dvaja ľudia používajú v svojich vystúpeniach toto isté slovné spojenie, neznamená to, že majú rovnakú predstavu či názor na fungovanie EÚ.  Ak politické elity EÚ používajú uvedené slovné spojenie, majú najskôr na myslí EÚ a jej integráciu do podoby super štátu.  Z im pochopiteľných dôvodov takto pred verejnosťou nemôžu hovoriť a preto slovné spojenie „európska integrácia“ sa ďalej používa  a nevysvetľuje.

Podstatu integrácie prijateľnej pre obyvateľstvo a zachovanie štátnej suverenity politických národov sa nikto nechystá obyvateľstvu vysvetliť. Politické elity bojujú  o jednotu EÚ len z hľadiska svojich predstáv. O európskej integrácií ako o projekte, ktorý si majú odsúhlasiť obyvatelia, sa nikde nehovorí a nepíše. Samotné smerovanie, ako ďalej, naznačila predsedníčka Výboru pre ústavné veci EP. Viac majú ( elity ) urobiť pre to, aby sa ľudia dostali na jeden vlak s nimi ( lídrami ) a verili tomuto projektu ( európskej integrácií ). Takže má sa postupovať iba tak, ako si to želajú politické elity, iná debata s ľuďmi nebude ! Ľuďom sa prisudzuje iba úloha veriť projektu EÚ o super štáte. Z tak dôležitého postu ani náznak o tom, že by  obyvateľstvu EÚ mal byť  zdôvodnený projekt EÚ ako super štátu a že tieto elity by sa mali usilovať o vytvorenie  demokratických podmienok potrebných k jeho potvrdeniu či odmietnutiu.

Na ceste k svetovláde je teda dôležité zachovať jednotu EÚ, pričom v záujme tejto jednoty je dôležité, aby sa ľudia pridali ( nasadli ) do vlaku k svojim lídrom a nie opačne. V dnešnej dobe  existujú už dostatočne silné indície, že politika  každého štátu je v určitom smere riadená nadnárodnými elitami. Vláda USA už dávnejšie zriadila také organizácie ako CFR ( Rada pre zahraničné vzťahy ) či Trilaterálnu komisiu. Cieľom je v tajnosti robiť také opatrenia, aby na celom svete nebol na žiadnej významnej funkcií nikto, kto nevyhovuje požiadavkám svetovlády.

Doterajší systém slobodných a demokratických volieb toto zasahovanie do vnútorných záležitosti krajín neodhalí a nevyrieši. V záujme zachovania štátnej suverenity je preto naliehavé vypracovať a schváliť nový volebný zákon pre voľby do zákonodarného zboru a prijať aj novelu Ústavy. To všetko s cieľom eliminovať vplyv či zasahovanie do vnútorných záležitosti krajiny a umožniť, aby verejnosť mala prístup k výberu kandidátov a aby bolo možné  skutočne ustanoviť vládu, ktorá bude pracovať pre svoj politický národ, bude vládou pre ľudí a nie pre nadnárodné či globálne elity.

Cesta k ustanoveniu svetovlády bola už dávno nastúpená a je možné tvrdiť, že išlo a ide o „plazivú fašizáciu“ vo svete po tom, ako bolo fašistické Nemecko porazené a ako sa s prejavmi fašizmu vysporiadal Norimberský proces. Z môjho pohľadu bude vhodné naznačiť, čim sa takáto „plazivá fašizácia“  vo svete vyznačuje a či to náhodou nie je iba problém konšpiračného prístupu.  Vojnové víťazstvo nad fašistickým Nemeckom a Norimberský proces z princípu nemohli s definitívnou platnosťou zničiť  fašizmus tak, aby sa už nemohol objaviť.

Ľudská spoločnosť má v sebe potenciál za určitých  podmienok rozvinúť také politické praktiky, ktoré spadajú pod definíciu fašizmu a jeho diktatúry. Týka sa to aj takého životného priestoru vo svete, ktorému sa hovorí demokratický Západ. Od ukončenia druhej svetovej vojny sa rozhodne nehľadali iba také spôsoby  spravovania sveta, ktoré podporujú jednoznačne iba mier, ale súbežne s nimi sa vynachádzali aj politické nástroje na prijímanie rozhodnutí rozvinúť takú politickú prax, ktorá zohľadňuje určité  skupinové záujmy silných hráčov v politickom či ekonomickom prostredí. Tých, čo chceli či chcú zotročiť ľudskú spoločnosť a nastoliť svetovládu, tých rozhodne nemôžeme stotožniť iba s hitlerovským Nemeckom, samotným Hitlerom či jeho mocenskou štruktúrou.

Od fašizmu sa nemôžu oddeľovať vojnové zločiny, ktorých sa dopustil demokratický Západ v týchto novodobých časoch. Tieto zločiny sú známe a ja ich teraz nebudem pripomínať a rozoberať. Použijem iba citát zo stanoviska P. C. Robertsa, ktoré pochádza z jeho článku na jeho webovej stránke a ktorý uverejnil server novarepublika.cz. Citujem: „Od Clintonovho režimu zoznam vojnových zločinov, spáchaných západnými vládami, prekonáva zoznam vojnových zločinov nacistického Nemecka. Milióny moslimov v siedmich krajinách boli vyvraždení či vyhnaní zo svojich domovov. Ale ani jediný západný zločinec nebol za tieto zločiny ešte vzatý  k zodpovednosti“.

Ťažko existuje vo svete väčšia zvrátenosť v ľudských praktikách  a ľudskom nazeraní na život ako je to v priestore demokratického Západu, keď politické elity a ich prisluhovači ( vrátane tých zo Slovenska ) vojnové zločiny pokladajú za ochranu hodnôt demokratického Západu. Dá sa s nimi súhlasiť len vtedy, ak uznajú, že veľmoci demokratického Západu svoju demokraciu chápu ako tajomné monštrum, ktoré musia „kŕmiť“ zločinnosťou, totalitárnymi praktikami vo vzťahu k tým, ktorých potrebujú v mene svojich záujmov skrotiť a využiť.

Je tu potom veľmi dôležitá otázka. Môžeme, vzhľadom k vojnovým zločinom demokratického Západu, si namýšľať, že v jeho vnútornom priestore je s demokraciou všetko v poriadku ? Ak je západná demokracia v poriadku, teda je čistá, mierumilovná,  potom to znamená, že vláda patrí ľudu a ten je nakoniec strojcom vojnových zločinov vo svete ? Ak sa vojnové zločiny organizujú v malom či veľkom rozsahu, môže to znamenať, že demokracia v skutočnosti je iba zásterkou ( plachtou ), pod ktorou si vláda bez vôle ľudu robí svoju politiku.

Aký záujem sa doteraz vo svete či u nás na Slovensku prehliada a prehliada, neberie na vedomie ? Je to záujem globálnej elity o nastolenie totálnej svetovlády. K prevzatiu moci pod svetovú vládu musí byť všetko pripravené, aby nakoniec bolo razantné a nezvratné. Treba jasne zdôrazniť, že príprava na prevzatie svetovlády sa v plnej miere týka aj Slovenska, pretože sme sa až „po uši“ zaborili do „bahna“ demokratického Západu a „plazivá fašizácia“ preniká aj k nám. Samozrejme, vládna moc o takomto zámere nič nevie, pretože sa to netýka oficiálne prezentovanej  politiky a západná propaganda nemá záujem  o problematike svetovlády otvorene s verejnosťou diskutovať, upozorňovať na praktiky politikov a jednotlivých vlád, ktoré nie sú zlučiteľné s demokraciou a teda vôľou ich ľudí ( ľudu ).  Pre tento prípad akoby stále platili slová predstaviteľa  slovenského fašistického štátu Jozefa Tisa, ktoré vyriekol v auguste 1943 na stretnutí v Baťovanoch. Citujem: „Starajme sa viac o prácu ako o filozofovanie o nejakých udalostiach akokoľvek svetodejinných“.

V terajšej dobe ani si neuvedomujeme, ako sme si jeho slová, nechtiac, zobrali k srdcu. Staráme sa o prácu, aby sme si zaistili každodenný život. Na filozofovanie o svojej budúcnosti nemáme dostatok času, energie a najmä veľmi sme posilnení vierou a nádejou, že naši zástupcovia, politické elity, vládna moc sa postarajú celkom vzorne o našu budúcnosť. Schematický povedané, životná pozícia obyčajného človeka verejnosti ( občana ) má byť založená na súhlase s príjmom, ktorý má a môže sa tým udržať pri živote a na rešpektovaní vládnej moci, ktorá mu sľubuje zabezpečenie jeho budúcnosti v rámci „európskej integrácie“.

Človek prítomnosti je oficiálnou vládnou mocou vedený k tomu, aby filozofoval o svojom každodennom živote a možnostiach pre neho. Ak napríklad sa riešila otázka Brexitu, tak tomu jedincovi bolo podsunuté  len jedno aktuálne spojenie: či ostane pracovať vo veľkej Británií, či sa bude musieť vrátiť domov, či bude poberať sociálne dávky. A to je všetko. Ak budú ľudia brojiť proti európskej integrácií, potom Slovensko neprežije, budú sa mať zle. A to je všetko. Toto je spôsob politickej agitácie, ktorá neumožňuje pristúpiť k tomu, aby ľudia filozofovali  v širších súvislostiach, ktoré sa ukazujú vôkol ich životov o svetodejinných otázkach, respektíve o otázkach svojej budúcnosti.

Toto filozofovanie o budúcnosti  ( prítomnosti, minulosti  ) má byť posunuté do roviny praktických  dialógov, ktoré sú pre demokratický právny štát veľmi dôležité. Lenže dialóg  je veľmi zredukovaný – je určený pre politické elity. Pre verejnosť je určené sledovanie médií, ktoré prinášajú určité informácie a odkazy. Verejnosť má, zatiaľ, prístup k internetu a tak vládna moc došla k záveru, že spätnú väzbu ( na vládu a jej praktiky ) je potrebné posudzovať z dvoch hľadísk: a) z hľadiska politickej korektnosti,  b) z hľadiska extrémneho           názoru ( filozofovania ).

( Pokračovanie v časti XI. )

Dušan Hirjak

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 167

Celkové hodnotenie: 15.88

Priemerná čítanosť: 959

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Nišikori a Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti hier v Tokiu

  0icon

  Tokio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Paul White)   Japonskí tenisti Kei Nišikori a Naomi Osaková majú pochybnosti o bezpečnosti tohtoročných olympijských hier v Tokiu. V Japonsku…

  Rumunský prezident: Vo východnej Európe je potrebná väčšia prítomnosť NATO

  0icon

  Bukurešť 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexandru Dobre)   Východoeurópske členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) by si želali väčšiu prítomnosť spojeneckých vojenských síl na východnom krídle tohto…

  Dozorný orgán pre etiku preveruje Johnsonovu dovolenku v Karibiku

  0icon

  Londýn 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Dozorný orgán britského parlamentu pre etické správanie v pondelok potvrdil, že vyšetruje premiéra Borisa Johnsona v súvislosti s…

  Borrell oznámil, že EÚ chystá nové kolo sankcií voči bieloruskému režimu

  0icon

  Brusel 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-John Thys, Pool via AP)   Šéf diplomacie Európskej únie Josep Borrell v pondelok v rámci zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné…

  Koniec biznisu? Štátny tajomník rezortu zdravotníctva končí s prevádzkou mobilných odberových miest

  0icon

  Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Kamil Száz končí s prevádzkou mobilných odberových miest (MOM). O jeho stanovisku…

  "Tešte sa, ktorí sa tešiť chcete." Matovič hovorí o výborných výsledkoch z laboratória v Maďarsku, Sputnikom sa možno začne očkovať už v najbližších dňoch. Čo na to ruská strana?

  0icon

  Bratislava 10. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Na Slovensku by sa mohlo začať očkovať ruskou vakcínou Sputnik V už v najbližších dňoch. Ako na sociálnej…

  Hamas vypálil rakety na Jeruzalem

  0icon

  Jeruzalem 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Palestínska militantná organizácia Hamas, ktorá vládne v Pásme Gazy, vypálila v pondelok rakety na izraelské hlavné mesto…

  V USA šesťročné dievčatko smrteľne postrelili na zraze automobilového klubu

  0icon

  San Antonio 10. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-KSAT via AP)   Šesťročné dievčatko smrteľne postrelili počas hádky na zraze automobilového klubu v meste San Antonio v americkom…

  OĽaNO: Kolíkovú si opäť zavoláme na poslanecký klub a definitívne to rozlúskneme

  0icon

  Bratislava 10. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, SITA-Kancelária Národnej rady SR, TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V pléne Národnej rady (NR) SR sa začala diskusia k…

  EÚ: Celkové stimuly únie zamerané na zotavenie ekonomiky sú v sume 5,85 bilióna dolárov

  0icon

  Brusel 10. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pool via AP)   Opatrenia na zotavenie ekonomiky z pandémie, ktoré uplatnila Európska únia a jej 27 členských štátov,…

  TopDesať

  Jazero smrti Karačaj je najznečistenejším miestom na svete

  0 icon

  V Čejlabinskej oblasti Ruska nájdeš jazero Karačaj, ktoré je tak rádioaktívne, že stačí na jeho brehu stráviť 10 minút a dostaneš smrteľnú dávku radiácie. Ak by si na brehu strávil hodinku, máš takmer 100 % istotu, že nachytané žiarenie ťa do niekoľkých hodín zabije. Prečo ľudia Karačaj vôbec vytvorili? Pritom sa na…

  Odkiaľ pochádza pojem karanténa a pri akej príležitosti vznikol?

  0 icon

  Aby sme našli pôvod slova, musíme sa obzrieť späť až do polovice 14. storočia. V tom čase mor neslávne známy ako Čierna smrť brázdil Ázijský a Európsky kontinent. Ako tam vznikla karanténa? Čierna smrť zničila odhadom jednu tretinu európskej populácie počas rokov 1347-1350. Výsledok tohto moru spôsobil jedno z najvyšších úmrtí v dejinách ľudstva.…

  Kamerun a jeho krásy očami cestovateľského fotografa

  0 icon

  Ziya Akturer je turecký cestovateľský fotograf, ktorý kombinuje umelecké postupy. V roku 2006 si po návšteve Filipín kúpil prvý profesionálny fotoaparát. Čoskoro si uvedomil, že cestovateľská fotografia je to, čomu chce venovať svoj život. O niekoľko rokov neskôr opustil hlavné zamestnanie, aby viac cestoval a spoznával svet objektívom svojho fotoaparátu. Inšpirujte sa jeho…

  Tragédia tunelu smrti - 1. časť

  0 icon

  Tretieho marca roku 1944 sa obec Balvano v Apeninách na juhu talianska premenila v dejisko hrôzostrašnej tragédie. Deň predtým o šiestej večer vyrazil zo Salerna vlak č. 8017 so 47 vagónmi a pomaly ukrajoval kilometre zo svojej trasy. Teoreticky to bol čisto nákladný vlak, ale častokrát prevážal vojakov a taktiež húfy šmelinárov. V ten večer sa…

  Malbork: Hromadné hroby - 1. časť

  0 icon

  Mesto Malbork v Poľsku bolo po stáročie známe pod nemeckým názvom Marienburg. Bolo to v podstate nemecké „koloniálne“ mesto a stovky rokov spadalo pod Prusko. Behom sovietskeho postupu v roku 1945 väčšina civilného obyvateľstva utiekla, ale asi 4 000 sa buď rozhodlo ostať, alebo nemohlo utiecť do bezpečia. V meste prebiehali urputné boje medzi nemeckými a sovietskymi…

  Vo svete IT

  Vedci zaznamenali obrovský záblesk od susednej hviezdy: Čo to znamená pre život na planéte Proxima b?

  0 icon

  Hviezda Proxima Centauri je najbližšou hviezdou pri Slnku, vo vzdialenosti približne 4 svetelné roky, píše portál Scitech Daily. Hviezda je pod pozorovaním vedcov, pretože okolo nej obieha planéta, ktorá je len o trošku väčšia, ako naša Zem. Nazýva sa Proxima b a nachádza sa v obývateľnej zóne okolo hviezdy. Keď…

  WhatsApp: „Ak nepotvrdíte nové podmienky používania služby, tak vám účet neodstránime“. Kde je však háčik?

  0 icon

  15. máj sa nezastaviteľne blíži a spolu s príchodom tohto dátumu, používatelia služby WhatsApp musia potvrdiť nové podmienky používanie. Tie v mnohých prípadoch vzbudzujú vášne. Dôvodom je, že služba chce zbierať údaje, ktoré budú môcť byť následne spracovávané a využité napríklad na lepšie cielenie reklamy. Treba však dodať, že ide…

  Lei Jun zo Xiaomi: „V Európe sme už číslo 2.“ Čínsky gigant predbehuje Apple a brúsi si zuby na Samsung!

  0 icon

  Nedávno spoločnosť Strategy Analtics zverejnila globálne štatistiky predaja smartfónov za prvý kvartál tohto roka. Dobrou správou je, že o smartfóny vzrástol záujem a trh sa viac menej dostal do starých koľají. Dáta rovnako odhalili, že s výnimkou spoločnosti Huawei, trh dobýjajú čínski výrobcovia smartfónov. Xiaomi sa stalo 3. najväčším globálnym…

  Hodnota digitálneho zlata dosiahla historický míľnik. Presiahla hodnotu amerických dolárov v obehu

  0 icon

  Digitálne zlato, alebo digitálne meny sú v posledných mesiacoch horúcou témou. Dôvodom nie je len Bitcoin, ktorý je vo viacerých médiách „varený pečený“, ale aj rast ďalších mien na čele so známou menou Doge Coin, ktorá mimochodom vznikla z recesie. Najnovšie portál futurism.com upozorňuje na to, že sumárna hodnota digitálnych…

  WhatsApp pracuje na kľúčovej funkcii pre webovú aplikáciu pre desktopy. Bezpochyby ju uvítate aj vy!

  0 icon

  Používatelia populárnej aplikácie WhatsApp a jej desktopovej chatovacej verzie, či už vo webovom prehliadači alebo priamo aplikácie WhatsApp Web, sa zrejme môžu tešiť na zásadné vylepšenie. Už v najbližšej dobe by sa totižto z týchto desktopových verzií mohla stať naozajstná chatovacia aplikácia bez nutnosti neustáleho prepojenia so smartfónom. Zásadné vylepšenie…

  Armádny Magazín

  Luboš Blaha: Naši osloboditelia si zaslúžia večnú vďaku a úctu! Video

  0 icon

  Slovensko, 10.máj 2021 (AM) – Slovenský poslanec Ľuboš Blaha vo svojom videu hovorí o úlohe Červenej armády pri oslobodení Slovenska:  

  Izraelský analytik Kedmi povedal, aký osud čaká Bielorusko po nadchádzajúcej rezignácii Lukašenka

  0 icon

  Bielorusko, 10.máj 2021 (AM) – Bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi nezostáva veľa času na vedenie krajiny, uviedol bývalý šéf izraelskej služby „Nativ“ Jakov Kedmi.   Oficiálny Minsk čelil v auguste minulého roka novým problémom zahraničnej politiky. USA a európske krajiny, medzi ktorými boli zvlášť pobaltské pobaltské r

  Silný prejav Vladimíra Putina počas oslavy Víťazstva. Video

  0 icon

  Rusko, 10.máj 2021 (AM) –  V nedeľu 9. mája sa v Moskve konala tradičná vojenská prehliadka na počesť 76. výročia Veľkého víťazstva. Spomienka na hrdinov, ktorí oslobodili svet od útlaku fašizmu počas Veľkej vlasteneckej vojny je dostupná vo video prenose. Pripájame prejav ruského prezidenta z tejto prehliadky:  

  Ruská armáda prijala 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja

  0 icon

  Rusko, 10.máj 2021 (AM) – Do výzbroje ruských ozbrojených síl postúpilo 19 nových modelov zariadení rádio-elektronického boja (REB) vrátane leteckých. Oznámil to v nedeľu 9. mája podpredseda vlády Ruskej federácie Jurij Borisov. „Spoločným úsilím ruského ministerstva obrany, vedeckými a obranno-priemyselnými komplexmi sa od roku 2015 vytvorili moderné rušiace

  Okamura: Vyhladenie či oslobodenie? TOPka chybne porovnáva 68.rok s II. svetovou vojnou

  0 icon

  Česko, 9.máj 2021 (AM) – Na Klárove 8. 5. 2021 kládli vence pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny v Európe. Akcie sa zúčastnil aj predseda českej SPD Tomio Okamura. Pýtali sme sa ho, čo sa to teraz zase deje okolo miesta, kde stál

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA