Otázka:“Prečo ani Harabin a ani Kotleba nemôžu reálne zachrániť Slovensko??“

Odpoveď: Zachrániť ho nemôžu, ale môžu tomuto procesu záchrany výrazne napomôcť, ak sa ich úsilie bude opierať o Pravdu Božiu!!

Toto však nemá nič spoločné k prihláseniu sa tej či onej cirkvi, náboženstvu, tradícii či kultúre!

Pravda od Boha stojí MIMO všetky tieto ľudské snaženia, ktoré do dnešných dní vyústili doslova PROTI Božím zámerom a plánom na Zemi!

Veď sa len pozrite nezaujato na náboženské dogmy, alebo na pyšnú vedu, nepripúšťajúcu nič iné, okrem hmoty, alebo na novodobé blúznenia o Slovanstve a podobné nezmysly, nemajúce nič spoločné s Bohom i Pravdou, ktorá bola na Zemi zakotvená a sprístupnená každému k Dobru usilujúcemu človeku!

Vezmime si teraz za príklad Slovanstvo a jeho úlohu.

Skutočný Duch Slovanstva je vznešeným nositeľom Múdrosti a Pravdy!

Kde však vidieť skutočné úsilie tohoto typu?? Nikde!

Všade len dielčie snahy v tom lepšom prípade, no prevažne len blúznenie v radách tzv. „slovanistov“, ktoré dnes už presahuje rámec únosnosti.

„Sme potomkami bohov a ku nim sa musíme navrátiť“ a podobné nezmysly, nemajúce so skutočnou realitou života nič spoločné.

Ako to všetko funguje??

Tak, ako Múdrosť nieje možné dosiahnúť bez Poznania Pravdy, tak sa k Pravde nikdy nedopracujeme bez túžby po dosiahnutí skutočnej Múdrosti.

Stvoriteľ nám daroval túto Zem, ako i ďalšie hmotné svety ku tomu, aby sme sa v nich naučili správne žiť. Aby sme v tisícorakých obmenách svojho bytia spoznali svoj pôvod, svoj Cieľ a našli svoj Duchovný Domov, ktorý sme pred dávnymi vekmi dobrovoľne opustili za účelom získania plnej duchovnej zrelosti.

V našom Duchovnom Domove, v Raji, sme sa pred dávnymi vekmi „pohybovali“ na jeho najspodnejšom okraji, ako „nevedomé duchovné zrazeniny“, iskierky či plamienky, no s veľkou túžbou po sebauvedomení, po získaní plnej duchovnej zrelosti.

Jedinou našou možnosťou k dosiahnutiu tohoto, bol Stvoriteľom predurčený zostup do hmotností vesmírov, kde v prežívaní sme mali duchovne precitnúť a toto precitnutie v uvedomení si svojho pôvodu, nás malo viesť stále bližšie a bližšie k návratu, k vedomému návratu ku Svetlu, k Bohu, ktorý nám ako Korunu tohoto nášho úsilia dovolil navrátiť sa do nášho Duchovného Domova, už ako plne vyvinuté ľudské duše.

V tomto našom Duchovnom Domove, v tomto našom „Nebi“, panuje ten najčinorodejší pohyb a život. Myšlienky tvorov tu žijúcich sa ihneď stávajú činmi!

Všetky slová týchto bytostí, všetky city i myšlienky sú plne tvorivé, ihneď formujúce to, čo sme nimi vyvolali.

Preto do tejto vznešenosti a nádhery Svetla smú raz vkročiť iba tí ľudskí duchovia, ktorí sú tak zrelí, že čistota ich cítenia nikdy nepripustí ani jedinú rušívú myšlienku, ani jediný zkalený cit!

To by nikdy neučinili a ani nemohli, ich duchovná vyspelosť a Vernosť Bohu by im to nikdy nedovolila! Preto môžu večečne prebývať a tvoriť v týchto nekonečne blažených oblastiach Svetla!

Toto zároveň má byť mementom a výzvou pre nás tu „dole“, v hlbokých nížinách od Svetla, v nížinách hmotnosti. Máme sa naučiť byť dobrými!

Byť dobrý však neznamená nič iné, ako dodržiavať Zákony toho Boha, ku ktorému sa raz chceme navrátiť. Dodržiavať tieto Zákony však smie jedine taký človek, ktorý ich aj skutočne pozná. Pozná aké sú to Zákony, ako sa prejavujú a ako súvisia s našimi životmi, až do najmenších detailov.

Tieto Božie Zákony sú pre nás zrozumiteľné aj ako duchovné zákony, lebo naša podstata je duchovná a v rovine pozemskej sa prejavujú ako Vesmírne zákony, lebo práve teraz sme na Zemi a tým aj s Vesmírom rovnorodej podstaty.

Byť teda dobrým znamená byť ZNALÝM!

Mať znalosti duchovného druhu, teda byť naplnený Múdrosťou. Potom už viac nebudeme chcieť zlo, ani nijako ubližovať, budeme plní Lásky a pokoja tam, kde táto Láska nájde aj úrodnú pôdu, ale zároveň budeme ostražití, bojovní, prísni a Spravodliví tam, kde má byť tento Mier a Pokoj narušený, alebo pošpinený!

Muži musia byť ako tí najodvážnejší a najhrdinskejší rytieri ducha a ženy majú byť ako spanilé a čisté labute, zrkadliace sa na tej najčistejšej vodnej hladine!

Aby sme toto ako národ mohli dosiahnúť, aby sme naplnili skutočné predurčenie Slovanského Ducha, musíme sa všetci stať NOVÝMI!

Musíme sa znovuzrodiť v duchu, presne podľa príkazu Ježiša!

Znovuzodenie však môže nastať jedine tam, kde je k tomu silné chcenie, vôľa a aj túžba. A len to, čo si sami osvojíme, môže mať pre nás skutočnú hodnotu, lebo iba nami vybojovaná a objavená Pravda, sa stáva napokon neodmysliteľnou súčasťou nášho života, našim vlastníctvom a pochodňou svetla v temnotách.

Toto nám nemôže nikto dať ani darovať, toto musíme objaviť my sami, hoci aj na popud inšpirácií, ktoré na nás môžu doliehať z každej oblasti nášho života. Či už je to vedomé hľadanie a vzdelávanie sa, alebo je to utrpenie a bolesť, ktoré dokážu aspoň nakrátko doslova „odstrihnúť“ náš pozemský rozum, aby sa aspoň na chvíľu mohla prejaviť a ukázať naša vnútorná podstata.

Všetko musí byť NOVÉ! Nielen my sami, ale aj zákony štátu musia byť plne sa opierajúce i v tom najmenšom o Zákony Duchovné a Božie a spravovať takýto štát môžu iba tí duchovne najvyspelejší jedinci, ktorí k tomu zároveň obdržia Poverenie od Boha!

K tomuto úradu budú doslova poverení Bohom, lebo iba Boh môže a aj bude riadiť i tento náš pozemský svet Múdro a v Dokonalosti!

Prečo? Lebo jedine na Bohu sme a vždy budeme plne závislí! Iba v Jeho Sile môžeme plnohodnotne pôsobiť a Jeho Požehnaním dozrievať ako jednotlivec i ako národ!

Kto sa týmto však dnes riadi?? Všetky tie „ozdravné snahy“ sú v skutočnosti len ambície jednotlivcov, túžba po moci a vládnutí v inom šate, no so starými chybami!!

Kto z veľkých „národovcov“ dneška sa pýta po tom, čo chce pre Slovensko Boh, jeho Jediný skutočný Vládca a Majiteľ??

Každý tento národovec má vízie, plány, ciele a ak sa raz konečne ponorí do svojho vnútra, tak v „modlidbe“ doslova žobre u tohoto Boha, aby mu bola zoslaná sila ne tieto jeho nízke a pozemské ambície! ANI JEDINÝ z nich sa nepýta, čo chce skutočný náš Stvoriteľ a majiteľ Zeme so všetkým, čo je na nej! Ani jediný takto neuvažuje, pretože sa chce zapáčiť ľuďom a zapáčiť sa ľuďom neznamená nič iné, ako sa podvoliť ich malicherným prianiam, túžbam i tradíciam!!

Je Slovensko papierovo kresťanské? Jasné že je! Tak vyťažíme z tohoto fenoménu, ale nebudeme sa pýtať, či toto kresťanstvo korešponduje aj so zámermi Boha, lebo by sme nutne museli naraziť na Božiu Pravdu a s Ňou by sme medzi voličmi neuspeli!

„My chceme voliča viac, než chceme Boha!“

Takáto je realita dneška i medzi tými najschopnejšími národovcami, ktorí, či si to priznať chcú alebo nie, chcú zmeniť svet v aplikovaní starých chýb!!

Čo môžu dať národu?? Len ďalší chaos, ďalšiu diktatúru, nevedomosť a iné prekážky skutočného vývoja, pretože sami nevedia a ani sa nestarajú o Zákony Boha, ktoré musia stáť ako jediné ukazovateľe cesty pred akýmkoľvek ich snažením!

Kto to teda dnes myslí so Slovanstvom ako i Slovenskom vážne, musí sa skrze cnosti, aplikované do svojho života, skôr či neskôr stretnúť s Pravdou od Boha, zakotvenou na Zemi!

Jeho Syn Ježiš, zakotvil svojho času Lásku a Pravdu na Zemi, aby Ježišom zasľúbený Duch Pravdy neskôr na Nej zakotvil Pravdu a Spravodlivosť, v pokračovaní týchto nadpozemských vývojových dejov na Zemi!

Ten najčistejší Buddhista, ten najčistejší Kresťan, ten najčistejší vyznavač Slovasnkej kultúry sa v jednom bode svojho zdokonľovania nedostane ďalej, pokiaľ si neosvojí Pravdu na Zemi, zakotvenú Synom Božím Ježišom a Duchom Svätým, inak nazývaným Synom Človeka!

Každý, kto sa duchovne správne zdokonaľuje a má dostatočne pokorné a čisté srdce MUSÍ v tomto svojom nepoľavujúcom snažení skôr či neskôr naraziť na časový bod, miesto, na hranicu, kedy bude konfrontovaný so skutočnou Pravdou a z tejto Pravdy začne čerpať Poznanie pre ďalší svoj vývojový stupeň.

Pokorný človek túto možnosť ihneď správne využije, no nezrelý, viac či menej egom ovplyvnený človek môže túto Jasnú Pravdu i odvrhnúť, lebo pre Ňu ešte nedozrel. Je to však jeho chybou, lebo jeho vnútro nebolo dostatočne čisté a slobodné!

Podobne i Pojem „Syn Človeka“ nebol doteraz nikdy správne pochopený. Jeho význam znie – „Syn od Boha, daný človeku, resp. Jeho Syn nesúci podobu človeka!“

Časť Boha samotného bola daná ľudskému Druhu na celú Večnosť a po celú večnosť bude prebývať tento Jeho Syn v našej blízkosti, v našom Duchovnom Domove!

A skrze Neho, skrze tohoto Jeho Syna, máme možnosť plne pochopiť a prežiť kto sme my, kde je naše skutočné miesto a v blaženom pritakávaní a podporovaní života môžeme večne žiť a pôsobiť v tomto prenádhernom Božom Dome! V Jeho Diele, v Jeho Stvorení!

Skrze Syna Božieho a skrze Syna Človeka je Pravda neodvolateľne Zakotvená na tejto Maličkej Zemi a blažený musí byť každý človek na nej, ktorý sa čím skôr k tejto Pravde svojím čistým úsilím aj dopracuje!

Preto aj vyznavač čistého Slovanstva musí radostne a v pokornej úcte prijať toto Posolstvo Pravdy, lebo vie, že jeho doterajšie snaženie a jeho doterajšie znalosti sú týmto Novým Zjavením Pravdy ešte viac umocnené, doplnené a život ako taký dostáva tie najdetailnejšie kontúry a rysy.

Taký človek sa potom stáva vediacim, lebo Múdrosť je jeho prejavom, Pravda Pokrmom a Láska jeho životom!

Ľudia, odhoďte od seba všetky nánosy rozumu, závisti ako i závislostí, lebo len potom môžete byť privedení na miesta, kde vaša túžba zahorí po blízkosti nášho Domova, po blízkosti Božej! Len potom vás môže oslniť a posilniť Svetlo Večnej Pravdy!

Všetko ostatné je len plytvanie časom a blúznením!

Musíte sa znovuzrodiť v duchu, len potom sa i štát i krajina zmenia na Božie Kráľovstvo, v ktorom bude vládnuť Boži mier medzi všetkými jeho obyvateľm!

Preto preč s bludmi cirkví i náboženstiev, ktoré dávajú ľuďom kamene miesto chleba, čím im už stáročia chýba ten pravý Duchovná Pokrm!

Iba Svetlo Pravdy dokáže nasýtiť Pokorných a po Dobre túžiacich ľudí!

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=679294502426135&id=100010367732749&__tn__=K-R

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA