MIMORIADNA SPRÁVA! Nová hrozba na Slovensku!

Pokiaľ jedno nebezpečenstvo má byť vystriedané iným, nejedná sa o vývoj, pretože vývoj špatným smerom nieje vývoj, ale degenerácia!

Ako sa ukazuje v poslednom čase na Slovensku, a najmä v internetových diskusiách, jedna hrozba, jedno zlo, má byť vystriedané zlom iným!

Náboženské kresťanské blúznenie má byť vystriedané iným náboženstvom a iným blúznením o ňom – tzv. Slovanským náboženstvom, Slovanskými tradíciami a kultúrou!

Hodnota našich koreňov, i hodnota našich predkov je nesporná tam, kde títo prinášali skutočné hodnoty pre rozvoj vlastného kmeňa a neskôr i kultúry. To, ale s čím naši predkovia vždy počítali, bol prirodzený a zdravý vývoj a nikdy sa nevracali v tomto smere späť, ale snažili sa ísť vždy dopredu.

A nie inak to bolo i v tzv. „zlatej ére Slovanstva“, v období Sama, Svätopluka, Pribinu i niektorých ďalších. Sú indície, že Slovanská kultúra od svojho prapočiatku má už niekoľko tisíc ročnú históriu, ale dochovalo sa tak málo artefaktov a hodnovených dôkazov, že sa v tomto smere vedú len špekulácie, majúce za následok veľké názorové rozpory.

Prílišne o tomto hĺbať a vŕtať sa v tomto len na základe útržkovitých informácií je v dnešnej dobe úplnou stratou času a plytvaním síl! Doslova nám „horí pod zadkom“ naša epocha a tu, dnes a v prítomnosti sme povinní zachrániť čo sa ešte zachrániť dá, vrátane nás samých.

Tie nadôležitejšie súvislosti, ako súvisí Ježišovo učenie so Slovanskou kultúrou by sme však vedieť mali a preto kto je aj skutočne čistejší človek vo svojom vnímaní, pochopí teraz to, čo skôr či neskôr každý človek pochopiť bude musieť!

Sledujte diskusie a ako lavína sa valiace novodobé myšlienky o Slovanstve v kontexte s už zakoreneným Kresťanským náboženstvom v našom regióne.

Učenie Ježiša Krista a Jeho pôsobenie na Zemi prinieslo v rámci dlhodobého výhľadu nielen pre našu Zem obrovský pokrok v duchovnom vývoji ľudstva, stojaceho už vtedy pred vlastnou záhubou. Toto Jeho učenie spočívalo v prinesení a v neskoršom poznávaní Čistej Pravdy skrze Lásku, ktorú Ježiš stelesňuje a i vtedy stelesňoval.

Ježiš však nebol človek a nikdy ním ani nebude. Bola a je to Bytosť z najvyšších úrovní Bytia, ktorá sa narodením, inkarnovaním na Zem „obliekla“ do pozemského tela, aby tu mohla pôsobiť a vykonať svoje vykupiteľské Dielo, ktoré dodnes nieje väčšinou kresťanov pochopené.

Tak, ako my ľudia, máme svoju vnútornú podstatu, ktorá nieje z tejto Zeme, ale z Ríše Ducha, tak aj Ježiš má svoju Božskú podstatu, resp. JE časťou Boha samotného, časťou, ktorá sa v určitý čas ODDELILA a vystúpila z JEDNOTY, za účelom svojho POSLANIA!

My ľudia sme z Ríše Ducha, naša podstata je duchovná, preto označenie jadra človeka znie „ľudský duch“. Keďže sem sme sa prišli vyvíjať, náš skutočný svet, Duchovný Domov, je nepredstaviteľne vysoko vo Výšinách Stvorenia, a tam sa raz aj navrátime, ak naplníme svoju duchovnú úlohu vo vývoji.

Ak nie, duchovne zahynieme, nielen pozemsky!

To Božské, Božia Ríša je však neopísateľne ďalej a vyššie, než nás Duchovný svet, inak nazývaný ako RAJ.

Božia Ríša je miliardu krát rozľahlejšia, než nezmerné svety Duchovné a i tak ani zďaleka nieje vystihnutá skutočnosť. A na najvyšších miestach tejto Božej Sféry je oblasť, kde doslova „prebýva a tróni“ Boh Stvoriteľ. Po ľavici Ježiš a po pravici Duch Boží, Duch Svätý! Táto Trojjedinosť je zároveň Jednotou, Bohom Stvoriteľom pre nás.

Niet nič vyššie, nič ďalej, okrem Boha! Všetko ostatné jestvujúce vzniklo z Boha a je na ŇOM priamo závislé, bez Boha by nemohlo existovať nič, ani jediná bytosť pod Ním.

Iba Boh je večný, sám seba obnovujúci, nevyčerpateľný Zdroj Sily, nemajúci počiatku ani konca, ani v čase, ani v priestore. Boh Stvoriteľ je zároveň nedosiahnuteľný pre všetky bytosti v celom BYTÍ. Pre záplavu Svetla, ktorú vyžaruje, HO nikdy nemôže vidieť nijaká Bytosť, pokiaľ ON sám, BOH, nezjaví a nezahalí svoju Tvár do formy, vnímateľnej pre „okolitý svet“.

A až z tohoto miesta zostúpila na Zem Jeho malá časť v podobe Ježiša, aby mohla byť ľudstvu v poslednej chvíli ešte v predstihu poskytnutá pomoc, pred jeho hroziacim definitívnym zánikom.

V skutočnosti všetko okolo Ježišovho pôsobenia na Zemi bol Dej veľkých vyžarovaní, majúci za následok prevratné zmeny, ktoré v duchovnom vývoji nielen na Zemi pokračovali.

 Stále sa tu ale bavíme o čistom pôsobení Ježiša, nie o tom, čo z Jeho učenia neskôr vytvorili ľudia v určitej pomätenosti, v určitom ideovom blúznení alebo aj z čírej nevedomosti, síce aj nechtiac, ale s dobrým úmyslom.

Náboženstvo, ktoré neskôr okolo Ježišovho učenia vzniklo nebolo chcené, ani plánované, podobne nebolo Stvoriteľom ani chcené, aby Jeho SYN zomrel na kríži.

Táto surová vražda spustila obrovskú karmu ľudstva, ktorá sa v dnešnom veku úplne a zákonite uzavrie, ešte skôr, než sa nad ľudstvom prevalí nesmierne utrpenie a bolesť, ktoré si ľudstvo vynútilo týmto bezbrehým rúhaním sa Bohu!

V čase, keď bol na Zemi Ježiš, bolo dnešné územie Slovanov obývané kmeňovými štruktúrami vtedajších obyvateľov, ktorí sa zdržovali, žili a pracovali v malých, lokálnych oblastiach spravidla pri vodných tokoch a prameňoch.

Vtedajší obyvatelia tohoto územia mali znalosti o základnom fungovaní prírody a hlavne, vídali v nej často bytosti krásneho výzoru, ktoré týchto obyvateľov uchvacovali svojím pohybom, pôsobením a poznaním.

Dokonca vídali nielen tieto nižšie bytostné sily prírody, ako sú salamandri, elfovia, víly, rusalky a podobne, ale postupným vývojom vídali a v určitom smere niektorí aj komunikovali s oveľa väčšími a vyššími bytosťami prírody, doslova majestátnej veľkosti a výzoru a tieto výkonné bytostné sily neboli a nie sú ničím iným, ako správcami a usmerňovateľmi takých živlov, ako je voda, oheň, zem i vzduch a preto vídali nielen napr. vládcu Hromu a blesku Donara, ktorého poznali pod menom Perún /Slovania/, alebo Thor /Germáni/, ale vídali aj vládcu vetra, ohňa a dokonca vídali i správcov veľkých území a vrchov a teda aj vládnucu bytosť našich Tatier s menom TÁTRA, alebo bytostnú Sláviu a toto šlo u nich vo vývoji ešte ďalej a preto občas mohli zazrieť vo svojej činnosti i bytostnú celej našej Zeme ERDU a dokonca i Lunu a Apollóna, vodcovskú bytosť v celej našej slnečnej sústave.

Len na Zemi sú miliardy bytostí tohoto druhu a vidieť dnes ich môžu už len ojedinelí ľudia, s otvoreným duševným zrakom. V minulosti ľudia spätí s prírodou s týmito bytosťami komunikovali a spolupracovali, no dnes je táto téma presunutá len do bájok a rozprávok, ukazujúc tak, aký úpadok ducha na Zemi práve prebieha!

Tieto majestátne bytosti našich predkov doslova uchvacovali vo svojej neúnavnej činnosti a chceli ich často napodobňovať a aj sa im to darilo. Preto Slovanská kultúra šla pomerne rýchlo vo svojom vývoji dopredu.

Slovania boli takto nevedomky pripravovaní na prijatie ďalšieho a vyššieho Poznania o svete, kde im malo byť zjavené, že nad všetkými týmito bytosťami, ktoré vídali, stojí a pôsobí skutočný Vládca a Boh, ktorému všetky tieto vysoké Bytosti s radosťou slúžili a poznali HO.

No o tomto jedinom Bohu v čase, keď bol Ježiš na Zemi, ešte ničoho nevedeli. Poznali len svojich „bohov“, ktorí sa často s nevôľou pozerali na to, že ich nazývajú „bohmi“, pričom tento výraz vôbec nevystihoval podstatu.

Bol však na Zemi iný národ, ktorý mal vtedy už poznanie o tomto Jedinom Bohu a preto sa Ježiš zákonite inkarnoval do jeho stredu, so zámerom, že Ním prineseným poznaním budú neskôr v zdravom vývoji z tohoto národa vyslaní do celého sveta učitelia, ktorí budú prinášať kultúram podobným, ako bola tá naša, poznanie o najvyššom Bohu, pretože z hľadiska celkového vývoja Zeme i vesmíru a najmä z hľadiska duchovného vývoja vtedajších obyvateľov Zeme, to bolo nevyhnutne nutné.

Ježiš však mohol splniť len čiastočne, pretože Jeho pôsobenie na Zemi bolo zákernou vraždou spáchanou na Ňom prerušené, ale už to, čo priniesol, stačilo k tomu, aby sa tento ďalší a nový duchovný vývoj na Zemi započal!

Pokiaľ by ale situácia vtedy bola iná a Ježiš by nebol zavraždený, pôsobil by na Zemi ešte dlhé desaťročia a Jeho služobníci na Zemi by boli postupne rozšírili Pravdu a Lásku, ktorú priniesol, po celej Zemi.

Ešte za Jeho života by sa títo učitelia dostali i na územie dnešných Slovanov a pomáhali by prirodzeným spôsobom na duchovnom vzdelaní a pokroku kultúry Slovanskej i celého ľudstva.

Za zmienku tiež stojí, že ak by naša kultúra vtedy bola duchovne tak vysoko, že by predčila vtedajšiu kultúru židovskú, Ježiš by sa narodil v „našom strede“. Podobne by to bolo i v prípade Inkov, Aziatov, Indiánov a ostatných kmeňových kultúr tej doby, i keď Ázia bola v tom čase dosť ďaleko vo vývoji duchovnom i pozemskom.

Lenže v tom čase prebiehal u Aziatov duchovný úpadok a keďže príchod Ježiša bol presne načasovaný, židovský národ bol v tom čase jediný, ktorý ho mohol prijať s tým, aby Jeho misia aj mala nejaký zmysel.

Ak by vtedy nebol na Zemi židovský národ, nemohol by Ježiš zostúpiť na Zem. I tu platili a platia zákonité deje, ktoré nemožno nikdy obísť!

Učenie Ježiša a ďalší duchovný rozvoj každého, kto toto učenie prijal do svojho srdca, nemalo za následok len skvalitnenie vnútorného duševného života jednotlivca, ale priamo to súviselo aj s harmonickým spolupôsobením s ostatnými podobného druhu a naladenia, čo by v konečnom dôsledku prinieslo i ten správny pozemský pokrok a vývoj a pojem RAJ na Zemi by bol za niekoľko generácií plne opodstatnený.

Celkový život na Zemi by bol založený na PRAJNOSTI a VĎAKE, tak, ako je to v Duchovnom Raji. Na Zemi dnes, je to však úplne naopak, kde neprajníctvo a závisť je v plnom rozkvete!

Lenže všetko sa udialo inak, ako bolo plánované. Ježiša tento národ surovo zavraždil a jeho nasledovníci sa museli dlhú dobu skrývať, alebo zatajovať svoje nové presvedčenie.

Prenasledovanie, vraždy a násilnosti boli vtedy tak bežné, ako sú dnešné naše nákupy v hypermarketoch.

Potom sa ale karta obrátila a jedno násilie bolo vystriedané násilím ďalším, kedy už sformované a skoordinované „kresťanstvo“ začalo „v mene Ježiša“ páchať obrovské škody doslova po celej Zemi! Krvi bolo potom preliatej ešte viac, ako predtým!

Nepochopením Ježišovho učenia sa niektorí pozemskí panovníci a neskôr i cirkevní hierarchovia nechali strhnúť a zlákať k obrovským chybám až vojnám, ktoré svedčili len o tom, že z Ježišovho učenia neprijali za svoje ani to najmenšie.

Celé toto strašné Dianie postihlo vtedy i Slovanov, kedy násilným spôsobom vtrhlo tzv. „kresťanské učenie“ do ich zvyklostí a života. Bolo to kruté obdobie vtedy, kde mečom a ohňom v bezbrehých násilnostiach vyhasli tisíce životov len preto, lebo z učenia Ježiša zostali na Zemi iba trosky.

Len tu a tam sa objavili jedinci, ktorí sa snažili toto učenie objaviť a oživiť v sebe čo najčistejším spôsobom a títo zároveň boli schopní vytvoriť určitú pozitívnu protiváhu tomuto hroznému dianiu!

Prioritou „Nebies“ však bolo, udržať na Zemi Ježišovo učenie do takej podoby, z ktorej by ešte pre nemnohých mohla byť objavená cesta do Svetlých Výšin nášho Duchovného Domova.

A to sa aj podarilo!

A teraz si všimnime tento paradox – za normálnych okolností a pôvodného plánu by Ježišovi učeníci ešte za Jeho života dosiahli územie Slovanov a títo by ich s radosťou prijali, pretože Slovania ako kultúra majú v sebe zakorenený „hlad po poznaní a zdokonaľovaní sa“ a boli by rýchlo prijímali to nové, lebo by videli, že to dokáže ich dobre nasmerované životy ešte viac skvalitniť.

Bola by v tom úžasná spolupráca a rozvoj a množstvo Slovanov by sa vydalo i na blízky Východ aspoň raz uvidieť Syna Božieho v jeho Majestáte a pôsobení! Život na Zemi by sa postupne začínal podobať rajským úrovniam!

Zmenou Diania sa však Ježišovo učenie už značne zdegenerované a pokrivené ľuďmi, dostalo medzi Slovanov až o veľa storočí neskôr a to spôsobom, „skrze krv a meč“ podobne, ako sa teraz do našej kultúry chce vtlačiť iné zvrátené učenie ešte hroznejším mečom a v hroznejšej krvilačnosti než to bolo za tých čias!

Karma ľudstva je nesmierne spletitá a zamotaná. Kto bol vtedy židom, teraz je arabom, a kto slovanom, teraz je židom! Kto vtedy bil, teraz trpí a kto vtedy trpel, teraz bije!

Preto dívať sa na túto minulosť len povrchne a v neúcte k svojim predkom je doslova zavrhnutia hodné podobne, ako zľahčovať všetky tieto udalosti, či nebodaj ich v nepochopení prekrucovať!

Preto na záver pre všetkých, ktorí sú čistého srdca a ktorí aj chcú chápať pravdivé súvislosti o našej minulosti, i o podstate sveta, treba dodať, že všetky tieto novodobé snahy postaviť nepochopenú históriu i predurčenie Slovanstva na stupeň, kam vôbec nepatrí, je podobné, ako to robili a robia dnes náboženskí horlivci nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách!

Preto ešte raz – všetci zvestovatelia všetkých náboženstiev v celkovej histórii ľudstva boli len ľudia ako my, prípadne duchovia z vyšších úrovní než je tá naša a len v Prípade Ježiša a Ducha Pravdy sa dá hovoriť, že na Zemi pôsobil Boh samotný v tele z mäsa a kostí!

Nijaký Buddha, Krišna, Zoroaster, Mohamed a ďalší a ďalší proroci sa nikdy nebudú môcť vyrovnať Ježišovi, lebo Ježiš je POČIATIOK všetkého a zároveň SVETLOU BRÁNOU, cez ktorú sa raz navrátime do nášho Duchovného Domova!

Inej cesty niet, jedine skrze Ježiša je možný návrat pre duchovného tvora do svojho Duchovného domova!

Ja SOM Cesta, Pravda a Život, nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze MŇA!“…“Ja SOM Alfa a Omega!“

Ako potom v tomto kontexte blednú naši dávni Slovanskí „bohovia“ a bôžikovia, teda vyššie spomenuté bytostné sily, ktoré sú podobne ako my LEN služobníkmi jediného a toho istého Boha!

Je preto potrebné na tomto mieste VAROVAŤ všetkých blúznivcov a fanatikov okolo Slovanstva, aby neboli strojcami obrovských škôd, ktoré v dnešnom obrodnom úsilí na Slovensku môžu ešte napáchať!

Beda všetkým tým, ktorých sa to týka, že budú i naďalej chcieť siahať špinavými a nevedomými „rukami“ po čistom učení Syna Božieho na Zemi, pretože Spravodlivosť DNES ich dostihne tak razantne, ako to ešte doposiaľ nikdy neprežili!

Blažení sú tí, ktorí sa snažia vo svojom čistom vnímaní duchovného srdca prijímať kúsok po kúsku Poznanie, čerpané z Pravdy a s Pravdou súvisiace.

Oni už teraz cítia, ako je ich duch pozdvihovaný v naplnení a radosti na miesta, kde sa môžu nadýchnuť sviežeho závanu Pravdy, a kde môžu začať konečne žiť ako ľudia, ako Bohom tolerovaní a podporovaní tvorovia na Zemi.

Všetci tí, ktorí v tomto Novom Dianí stoja nepriateľsky voči skutočnej Pravde čoskoro utrpia rany osudu doslova ako „ranu za ranou“ a len pod tlakom tejto enormnej bolesti dostanú ešte poslednú možnosť, aby svoj život a celé bytie zobrali konečne pevne do svojich rúk!

Kiežby i oni napokon precitli!

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA