Islamský štát, Európa, demokracia, ľudské práva a my

Poslednou ideovou a obsahovou revíziou myšlienky monoteizmu, teda, zoroastrizmu, judaizmu a kresťanstva, je historicky najmladšie náboženstvo islam. Ak judaisti veria v pozemský Izrael v zasľúbenej zemi, a čakajú svojho Mesiáša, lebo otrhaného Ježiša na somárovi odmietli a zabili, kresťania veria v nebeský Izrael pre všetkých, nielen židov, a riadia sa zásadou dvoch strán jednej mince, islam zlúčil pozemské, svetské s nadpozemským, božským a nebeským. Prináša ideológiu jediného pravého svetového náboženstva a ideológiu jednej svetovej vlády islamu.
Džihád vyplýva z prvého z piatich vyznaní islamskej viery a náboženstva, a je plne podriadený islamskej viere v Allaha. Delí sa na vnútorný (boj dobra so zlom: halal verzus haram vo vnútri islamských veriacich) a vonkajší. Obsahom vonkajšieho džihádu a povinnou náplňou každého pravého moslima je úloha obracani a islamizácie osôb nevercov, inovercov v okolí islamských veriacich, islamským učením schválenými metódami, prostriedkami a nástrojmi, aj prostredníctvom tzv. islamom povoleného islamského inštitútu, zvaného ako islamská lož.
Pre tých, ktorí zľahčujú povahu vnútorného a najmä vonkajšieho džihádu, ako prvého z piatich pilierov islamskej viery, je odmietanie expanzivity islamu pre samú povahu islamu naivné, ľahkomyselné a nezodpovedné…
Veľmi dobre to vedia aj takzvaní „umiernení“ moslimovia, a tí, ktorí sa z rôznych osobných pohnútok nezapájajú do džihádu, hoc niektorí z nich, možno aj znalí a vzdelaní v učení islamu, poznajú aj pojmy takía, tavría, kitnan a muruna, a vedia i to, že ak nebudú konať podľa islamu a Koránu, a nebudú pre nich vzorom správania a konania hadísy (skutky Mohameda), hrozí im, že môžu byť prehlásení za odpadlíkov od pravej islamskej viery, teda, za nevercov takfír aj so všetkými, hoc aj fatálnymi následkami.
A preto je úplne prirodzené od nich očakávať ich aktívny odboj proti extrémom islamu a islamskému radikalizmu, alebo, ak nie, títo, inak milí ľudia, sú svojím mlčaním a pasivitou tikajúcou časovanou bombou pre každé  sekulárne štátne zriadenie, v ktorom našli svoje nové usídlenie.
Islam nepozná žiadnu možnosť pre vystúpenie z viery. Pozná len jej prijatie. Nič medzi tým. Lebo, beztak, podľa učenia islamu sa každá ľudská bytosť rodí ako moslimská, bez ohľadu na to, či pôvodne židovská, kresťanská, alebo ateistická.
Každý moslim musí veriť, že kto nie je moslim, je neveriaci. Inak nie je moslim.
Každý moslim je povinný správať sa ako pravý moslim. A nie je na nikom, tu, doma, na Slovensku, na koaličných alebo opozičných politikoch, pro islamských aktivistoch (slniečkári), ľudsko-právnych mimovládkach, aby meditovali nad tým, či existuje taký alebo onaký islam, lebo islam je len jeden. Lebo Korán je len jeden. A to by si mali aspoň rámcovým vzdelaním overiť…
Nie je relevantné, či ide o sunnitský alebo šiitsky islam. To je len vnútorná vec islamu tak, ako schizma kresťanstva (katolíci verzus protestanti a pravoslávie). Relevantné je, že islam je eklektické náboženstvo, ktoré vzniklo zmiešaninou persón a myšlienok, iných, predošlých náboženstiev (pozri vyššie), ako kokteil, do ktorého bola „Allahom“ a Mohamedom pridaná hodnota islamskej ideológie svetovlády nad všetkými ostatnými náboženstvami, celým sekulárnym svetom a ateistami, aj s metodikami a nástrojmi politík, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť konečný cieľ islamskej eschatológie.
Svetový kalifát
Víziou islamského štátu je realizácia božieho zákona Allaha na zemi, formou a prostredníctvom štátneho zriadenia, známeho ako kalifát. Ten je čistou teokraciou (vláda Boha Allaha na Zemi) na čele s „jeho“ vybranými a v islame vzdelanými mužmi.
Výlučnou funkciou kalifátu je zaistenie bezpečnosti a poriadku, kde moslimovia môžu slobodne vykonávať náboženské a svetské povinnosti.
Toto teokratické autoritárske a totalitné štátne zriadenie riadi a ovláda najvyšší Kalíf, ako strážca viery a komunity, usmerňovaný a kontrolovaný zborom jeho najučenejších mužov, ktorí sú tvorcami zákonov, zjavených Allahom, nadiktovaných Mohamedovi…
Najvyšší Kalíf vymenúva sudcov, ktorí riešia všetky súdne spory, vždy len v súlade s islamským právom.
Šaría je jediným základom islamskej ústavy a zákonov kalifátu, pričom islam je jedinou a neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti a islamského štátu.
Islam nepripúšťa demokraciu, lebo, jedine Boh Allah je jediným a výlučným tvorcom zákonov, a nik iný nemá právo tvoriť zákony, ktoré nie sú z pohľadu Boha Allaha, prijateľné.
Podľa islamu sú Božie zákony vždy a všade nadradené pozemským zákonom.
Vo vzťahu k demokratickým inštitútom, v demokratických spoločnostiach, sú v islame diskutované hranice možnej interakcie islamu so štátom a možná pozícia islamu v štáte.
Každý moslim, nech sa nachádza kdekoľvek,  je povinný všade tam, kde žije, aktívne sa zapájať do verejného a politického života a usilovať o islamizáciu politík štátu, v ktorom žije. Toľko k prehláseniu, že moslimských utečencov by sme mali prijímať aj ako voličov. Uspokojenie, že na Slovensku žije „len“ asi päť tisíc moslimov je naivné. Postupne sa „nevinne“ infiltrujú do politických strán (SMER, SaS, KSS), lebo to je ich úloha v rámci džihádu. My to ale máme chápať (ako sa vyjadril Sulík z SaS) ako dôkaz „len“ ich úspešnej integrácie do štruktúr spoločnosti. Na druhej strane ale tvrdí, že islam je nezlučiteľný s európskou civilizáciou a kultúrou. Vo vzťahu k svojim islamským priateľom a spolustraníkom, sa šéf SaS zrejme domnieva, že vie, ako ich integrovať do spoločnosti. Najlepšie tak, že ich vtiahne do politiky a nechá za nich hlasovať.
Zo slovenských správ vieme, že vo vyšetrovaní je istý neznámy na Slovensku „dobre integrovaný“ moslim, ktorý mal údajne financovať islamský štát…
Korán o islamskom štáte: „…je najlepšou komunitou pre ľudstvo, ktorá nariaďuje právo, a zakazuje zlé…“ (3: 110) Ide aj o islamské halal a haram.
Poznámka Takzvaný (samozvaný) islamský štát Daeš je výlučný koncentrát najradikálnejšej sunitskej (wahábizmus, saláfizmus) ultra fundamentalistickej a nielen tej, vetvy rozdeleného islamu. Najmä tento islam je islamským štátom uznávaný ako jediný, pravý islam.
Jeho agresivita, vyberajúca zo šaríe len tie „najlepšie hrozienka“, zakladá odpor proti nej v Iraku a Sýrii, je ale podporovaná a zneužívaná ako nástroj západných mocností všade tam, kde sa má podľa ich vôle a vízií, nastoliť tzv. „prozápadný“ politický režim, zvaný „demokracia“…
Údajne islamistickí bojovníci Daeš v Iraku (Mosul) a v Sýrii (Aleppo a Raká) sa zbavujú svojho predpisového zovňajšku, brady a fúzy holia, strihajú sa a spolu s utečencami prichádzajú do Európy…
https://www.islamreligion.com/articles/224/basics-of-political-system-in-islam-part-1/
https://www.islamreligion.com/articles/223/basics-of-political-system-in-islam-part-2/
Európa sa v dôsledku miešania jej pôvodných kultúr a náboženstiev, dostáva v dôsledku imigrácie do vyostrujúceho sa ľudsko-právneho konfliktu s osobitnou islamskou civilizáciou, kultúrou a náboženstvom, a aj vlastnými osvieteneckými a liberálnymi hodnotami, najmä sekulárnou demokraciou, ktorú učenie islamu nepozná. EÚ, ak bude chcieť barana celého a vlka sýteho, to známe Merkelovej „Wir können es tun!“ znamená nájsť modus vivendi a modus operandi spôsobu pre mierové a pokojné spolužitie všetkých moslimov aj s nemoslimami tak, aby v EÚ nevznikali paralelné a od seba oddelené samosprávne enklávy, ako nám už známe modely No-Go-Zones  a „wir mussen!“ teda, musíme (!) docieliť a zaistiť bezodkladnú sociálnu inklúziu a integráciu moslimských veriacich do väčšinovej už dávno relatívne dobre integrovanej európskej spoločnosti. To je ale len teória, ktorá nemá podporu väčšiny arabistov a znalcov islamu, a ktorá má kvalifikované a preto dobré dôvody pre nedôveru, lebo viera nepustí a to, es tun, tat getan a „wir gemacht!“ nie je a ani nebude vôbec také jednoduché, a realizovateľné, do dôsledkov zvládnuteľné. Ak sa sem-tam, čiastkovo podarilo integrovať ktorýchsi prisťahovalcov do spoločnosti, boli to len tí, ktorí tak urobili dobrovoľne, vedome a aktívne tak, ako (neporovnateľné!) naši otcovia kedysi, keď odchádzali za prácou „za veľkú mláku“ a to nie je ani argument, aby sme my, toto „odplácali“ všetkým prisťahovalcom, ako ich „kresťanskí“ blížni…
Európska spoločnosť je liberálna a sekulárna, náboženstvá sú v nej chápané ako otázky výlučne individuálnej slobody a práv jednotlivcov. Potenciálnym, ale, postupne už aj reálnym bezpečnostným problémom, sú všeobecné individuálne postoje moslimov, práve k západnej sekulárnej a liberálnej demokracii.
Pre otázky bezpečnosti sú najzávažnejšie a vyžadujúce ostražitosť tie, ktoré môžeme označiť ako reálny islamský extrémizmus, založený na islamskom fundamentalizme, pričom ten ešte nemusí byť založený na verbálnom alebo fyzickom násilí, stačí, ak ide o tichý alebo verejný súhlas s konzervatívnymi hodnotami islamu, jeho učením a výkladom.
Think-thank európske hodnoty priebežne zverejňuje výsledky svojich ankiet a každoročných prieskumov medzi moslimami, naporúdzi je prieskum v šiestich krajinách EÚ, z roku 2015 a jeho výstupy: 1. Moslimovia by sa mali vrátiť ku koreňom islamu, odpovedalo (60%) moslimov; 2. Existuje jediná interpretácia islamu a je záväzná (75%); 3. Náboženské pravidlá moslimov sú nadradené svetským zákonom krajiny 65%;  4. So všetkými odpoveďami súhlasí 44 % opýtaných islamských veriacich.
Pre možnosť integrácie moslimov do európskej spoločnosti sú rozhodujúce ich postoje k európskej liberálnej spoločnosti a jej všeobecným demokratickým princípom, ústavným normám a hodnotám, prijatým formou zákonov.
Najzávažnejšou prekážkou ich integrácie je ich vlastný, aj už privezený islamský extrémizmus, názory a postoje, nezlučiteľné s liberálnou demokraciou. Ide o jednak doslovný výklad Koránu a predstava, presvedčenie, že existuje len jeho jediný správny výklad, a islamizmus s politickou dimenziou, teda, že islamom by sa malo riadiť politické vedenie spoločnosti, a konečne najzávažnejší je radikálny džihádizmus, ktorý v opore o islamské učenie, pripúšťa a súhlasne ospravedlňuje násilie. To sú najnebezpečnejšie fenomény a poznatky, ktoré je možné pozorovať najmä v segregovaných islamských komunitách.
Potenciál radikalizácie moslimov v severozápadnej EÚ je už veľmi vysoký, a stále rastie pribúdajúcimi počtami moslimov, prichádzajúcich do Európy. Téma utečenci už nie je prioritou, nie je ňou ani ochrana hraníc, prichádza viac utečencov, než ich je bez nároku na azyl vracaných späť do krajín pôvodu, kvóty sú „mŕtve“, no nie preto, že sú odmietané, ale aj preto, že alokácia a realokácia imigrantov je proti ich vôli v rozpore s ich právami, teda, princípmi ľudských práv, o čom by zrejme mali, ale asi nechcú vedieť „liberálno-demokratickí inžinieri“ kvótizmu Bruselu…
Islam sa do istej miery vyvíjal v mnohých moslimských krajinách k liberálnejším formám, Muhammad Rezá Šáh Pahlaví (Irán) sa snažil o liberálnejší pohľad na ľudské práva, hodnotu ženy, ale protesty a odpor šiitov, viedli koncom roka 1978 k rozsiahlym demonštráciám, a moc v dovtedy pomerne už sekulárnom Iráne, vo februári 1979, prevzal Veľký ajatolláh sajjid Chomejní, ako najvyššia duchovná a politická autorita v teokratickom Iráne, a stal sa symbolom islamistickej revolúcie, iránskej teokracie a islamského náboženského fanatizmu.
Rok 1979 je preto možné z pohľadu na islam označiť ako hororový. Regres sa ale odohral v oboch vetvách islamu súčasne; v novembri toho istého roku sa niečo podobné udialo aj v sunnitskej Saudskej Arábii: radikálna islamistická skupina na niekoľko dní obsadila mešitu v Mekke, a žiadala konzervatívny a radikálny náboženský kurz. Povstanie bolo potlačené, ale vláda sa priklonila k konzervatívnej línii islamu.
Od toho času sa začína všeobecný regres v islamských štátoch, ich návratom k veľmi konzervatívnym formám islamu a džihádizmus – násilný boj za šírenie islamskej viery dostal „zelenú“…
Porovnávací prieskum zistil, že pri 44 percentách moslimov je možné hovoriť o fundamentalizme, pričom ten istý prieskum (rovnaké otázky vyššie) zistil, že medzi kresťanmi sú len 4 percentá fundamentalistov.
Kresťania ale nepoznajú džihád, pretože vo svojej „pracovnej náplni“ nemajú a nepoznajú násilie, sú mu ale podrobovaní „zatiaľ“ len islamistickými fundamentalistami a džihádistami najmä na blízkom východe.
Rovnaký prieskum z roku 2012 na otázku: „Koľko moslimov súhlasí s názorom, že násilie je ospravedlniteľné, ak je použité na obranu viery?“ Vo Veľkej Británii je zaň 47,3 %, v Nemecku 29,8% a vo Francúzsku 18,5 % opýtaných moslimov… Je tu blížiaci sa záver roka 2016. Predstavu o číslach dnes, si môže utvoriť každý za seba, aj v tom, že s rastúcou mierou fundamentalizmu rastie aj miera súhlasu s násilím. A vieme i to, že džihád a násilie je použité aj pri nútenej konverzii na islam a to, alebo (aspoňže nie inak), výkupným života daňou islamskému štátu.
Ten istý prieskum z roku 2015: „Koľko tureckých a marockých moslimov v Európe sa prejavuje fundamentalistickým správaním?“ Máme tu odpovede na štyri otázky: 1. Homosexualitu odmieta 57%; 2. Židom nedôveruje 45%; 3. Západ vidí ako nepriateľa, ktorý chce zničiť islam 54%; 4. S predchádzajúcimi výrokmi súhlasí 26% opýtaných.
V krajinách islamu sú najväčšie nezhody v rovnosti pohlaví, teda, najmä medzi ženami a mužmi a v oblasti, ktorá je označovaná ako sexuálna a reprodukčná liberalizácia, teda, postoje k rozvodom, potratom, homosexualite, a pod.
V Európe sa dá zistiť aj, že moslimskí prisťahovalci v prvej a druhej generácii sa pozvoľna v hodnotách a postojoch posúvajú smerom k európskemu priemeru, ale v závislosti na náboženskom vedení: Tí, ktorí nemajú žiadne náboženské vedenie, majú sklon byť liberálnejší, tí, ktorí sú vedení imámami, v moslimských  európskych modlitebniach a mešitách, alebo zo zemí ich pôvodu, protredníctvom internetu, je miera radikalizmu a konzervativizmu približne rovnaká.
V Európe emancipovaný islam, odlišný od islamu islamských krajín, nevzniká. Iba pribúda a silnie.
Je úplne jedno, či integráciu nazveme asimiláciou alebo sociálnou inklúziou, všetky tri pojmy majú spoločného menovateľa.
Vznik paralelných „polis“ je len dôkaz, že imigráciu nezvládame. Vzájomne izolované „štáty“ v štátoch, sú cestou do pekla občianskej vojny vo vnútri EÚ a začiatok, alebo pokračovanie jej konca.
Európska únia „musí“ sebareflexívne prehodnotiť samú seba, a prijať aj novú legislatívu v oblasti európskeho práva a Charty práv. Aproximácia islamského práva šaría s európskym právom je nepredstaviteľná.
Ďalší prieskum sa pýta: „Koľko moslimov by zaviedlo právo šaría ako jediný a hlavný zdroj práva?“ Odpovede: Francúzsko 72%; Veľká Británia 69%; Nemecko 13%.
Pozoruhodné, ale prirodzené a logické je, že štáty stredovýchodnej EÚ (V4) tieto problémy nemajú. O život u nás, imigranti nemajú záujem. Ťahajú sa na ekonomicky bohatší Západ. To je aj nepriamy dôkaz, že zväčša nejde o utečencov, ale najmä o ekonomických migrantov, a tiež, dôkaz, že problémy s imigrantmi majú najmä tie „najmultikultúrnejšie“ štáty EÚ, pre ktoré ešte do nedávna platilo: „Welcome refugees!“. Ale, to tam už neplatí. Majú ich „dosť“. V Nemecku od 70-tych rokov prevládal dočasný model „gast arbeiter“ (Turci a ostatní sa mali neskôr vracať domov…). Model „fungoval“ bez potreby ich hodnotovej integrácie. Veľká Británia skúša „multikultúrny model“, ktorý ale priznávaním skupinových práv vytvára predpoklad na nežiaducu segregáciu odlišných skupín a skupinových identít do samostatných „polis“, ktoré sa vzájomne potvrdzujú vo svojich radikálnych hodnotách. Francúzi sa usilovali o integráciu a jeho výsledok? Najvyšší počet šarie chtivých moslimov…
K postupnej radikalizácii európskych moslimov dochádza nielen z dôvodov ich sociálnej vylúčenosti, ale, aj najmä v dôsledku nárastu ich počtov a politických ambícií, orientovaných na záujem o podiel na politickej moci a ich právo šaría.
Spracované aj v opore o (zdroj): https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/216452801400028/
Približný stav počtov moslimov v Európe a EÚ v roku 2010 bol: Francúzsko (7,5%), Holandsko (6,0%), Belgicko (5,9%),  Nemecko (5,8%),  Rakúsko (5,4%), Grécko (5,3%), Švajčiarsko (4,9%), Veľká Británia (4,8%) Švédsko (4,6%), Dánsko (4,1%)…
Najvyšší nárast počtov moslimov do roku 2050 sa očakáva vo Švédsku (12,4%), v Belgicku (11,8%), Vo Veľkej Británii (11,3%) vo Francúzsku (10,9%) a v Nemecku (10,0%).
Starší zdroj: https://www.postoj.sk/4311/islam-do-roku-2050-rychlo-porastie-najviac-krestanov-uz-nebude-v-europe
Výsledky výskumov boli čerpané (zdroj): https://www.evropskehodnoty.cz/
Prechádza Európa a európska liberálna demokracia stretom civilizácií, kultúr, náboženstiev, s totalitou, alebo ide o pre Európu ozdravný proces, ktorý má za cieľ pozvihnúť jej spôsob existencie na novú, vyššiu, všeobecnú kvalitu a úroveň? Podarí sa nám zvládnuť sociálne a ekonomické problémy a konflikty tak, aby sme sa sami nepripravili o právo na život na našej úžasnej planéte? Dve knihy, a to, Stret civilizácií Samuela P. Huntingtona, a Koniec dejín a posledný človek, Francisa Fukuyamu, majú, popri ďalších, novších, kontroverzné výstupy a kladú množstvo aktuálnych otázok.
Huntingtonova kniha varuje, Fukuyama ponúka protipól k Huntingtonovmu videniu sveta.
Po peripetiách, ktoré prežíva svet a Európa má, podľa Fukuyamu, a jeho dobrej viery, prísť k stabilizácii a upokojeniu spoločnosti, vyrovnaniu spoločenských, ekonomických, kultúrnych a náboženských rozdielov. Spoločnosť sa sama vykompenzuje.
Majú ľudské dejiny koniec?
Fukuyama predpovedá historické víťazstvo liberálnej demokracie. Ibaže všetko býva spravidla úplne inak. Chcime veriť, že výsledok si všetci, aj naše potomstvo užijeme v dobrom zdraví, pohode, pokoji a mieri, a budeme pokračovať v písaní a hodnotení dejín „nového sveta“.
Ak prežijeme 21. storočie.
Hmm…
Kladiem si skromnú a pokornú záverečnú otázku, či je možná homogenizácia heterogenity v spoločnosti?
Skromne, pokorne ale verejne si myslím, že vývoj západnej civilizácie a kultúry speje k umelo vytváranému systému, ktorý ako umelý, nemá šancu na prežitie, a taká, umelo kreovaná a udržiavaná multikultúrna, multi náboženská a multi rodová spoločnosť, nie je existenčne a existenciálne trvalo dobre udržateľnou spoločnosťou, civilizáciou a kultúrou, a nemá žiadnu dobrú šancu byť aj dobre riadenou a otvorenou, a preto zdravou, tobôž pozitívne, vo vnútornom pokoji, zmieri a mieri, slobodne a prirodzene sa rozvíjajúcou spoločnosťou.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.21

Priemerná čítanosť: 1126

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Minister Jaroslav Naď vidí priestor na zintenzívnenie spolupráce s Indiou

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister obrany SR Jaroslav Naď dnes v priestoroch rezortu prijal veľvyslanca Indickej republiky J. E. Shri Vanlalhuma. Pri…

  Ivan Jakeš zostal opäť bez Rely Dakar, o účasť ho obral nedostatok financií

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenský motocyklista Ivan Jakeš sa nepredstaví na budúcoročnej púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii. Pôvodne mal hájiť farby…

  Ombudsmanka sa pre sprevádzajúce osoby opäť obracia na hlavného hygienika

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič)   Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová sa opäť obracia na hlavného hygienika SR Jána Mikasa so žiadosťou o…

  Nový prúd lávy na ostrove La Palma ohrozuje kostol a ďalšie domy

  0icon

  Los Llanos de Aridane 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Nový prúd lávy zo sopky Cumbre Vieja na kanárskom ostrove La Palma v stredu ohrozoval…

  Výbuch bomby z druhej svetovej vojny zranil v Mníchove štyroch ľudí a prerušil železničnú dopravu

  0icon

  Berlín 1. decembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Sven Hoppe)   Na stavenisku neďaleko rušnej železničnej trate v nemeckom Mníchove v stredu vybuchla bomba z druhej svetovej vojny. Štyri…

  Litva pre nápor migrantov zvažuje výnimočný stav aj na hraniciach s Poľskom

  0icon

  Vilnius 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Leonid Shcheglov/BelTA)   Litovská vláda v stredu oznámila, že požiada parlament, aby od 10. decembra vyhlásil na hraniciach s Poľskom výnimočný…

  NR SR odmietla návrhy o dekriminalizácii marihuany a redefinícii znásilnenia

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Dano Veselský, Martin Baumann, Jaroslav Novák, Pixabay)   Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli v stredajšom hlasovaní tri novely…

  Mikulec: Požiadavkou konzília je, aby sa kontroly sústredili na územie SR, nie na hranice

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Policajné kontroly sa momentálne sústredia na dodržiavanie opatrení na území SR, tak, ako to požadujú odborníci. Na hraniciach…

  Regulované ceny plynu budú vyššie o desiatky centov až niekoľko eur mesačne

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Regulované ceny plynu sa v roku 2022 dostanú mierne nad úroveň regulovaných cien v roku 2020. Informoval o tom…

  Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze k zdravotníctvu a k cenám energií

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Opozičná strana Smer-SD iniciuje mimoriadne schôdze Národnej rady (NR) SR k zdravotníctvu a k zdražovaniu cien energií. V…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  71 druhov munície. Česká armáda podporí domáceho výrobcu

  0 icon

  Česko, 1.december 2021 (AM) – Dňa 30. novembra 2021 bola medzi českým Ministerstvom obrany a českou spoločnosťou Sellier & Bellot uzavretá rámcová dohoda na dodávky 71 druhov malorážovej munície. Dohodu podpísali za ministerstvo obrany námestník pre riadenie sekcie vyzbrojovania a akvizícií Lubor Koudelka a za spoločnosť Sellier &am

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA