Skutočná PRAVDA o Ježišovom zmŕtvychvstaní, alebo cirkevné dogmy, ako pasca pre povrchných veriacich.

Otázka: V článkoch veľa píšete a poukazujete na „mŕtvu vieru“. Úprimne veriaci človek v Ježiša Krista si nevie tento pojem dosť dobre predstaviť. Tiež ma zaujíma odpoveď na otázku, či je potrebné, aby ľudia zrazu prestali veriť vo svoje tradície a mali by ich nahradiť niečím iným, čomu dosť dobre nerozumejú. Aký to má význam?

Odpoveď: Patrí Vám poďakovanie za tieto otázky. Keďže sú dve, budeme sa im venovať samostatne.

Veriť znamená bezvýhradne sa podvoliť a odovzdať niečomu, o čom cítime, že je to pre nás užitočné a správne. A takáto viera má potom o to väčšiu cenu, ak sa týka životne dôležitých otázok našej existencie.

Odovzdať sa pre niečo, o čom cítime, že je to pre nás užitočné, má však veľké úskalie. Pretože cítiť niečo ako dobré a niečo ako zlé, môžeme správne až vtedy, ak je tento cit skutočne čistý a podopretý tým správnym Poznaním.

Každý jeden dej v celom Stvorení sa môže udiať jedine za spoluúčasti mocných Duchovných zákonitostí. Podobne, ako akýkoľvek premyslený čin nieje možné previesť a uskutočniť bez myšlienky, tak i každý dej na Zemi, vo vesmíre i v celom Stvorení, nieje možné, aby sa udial a uskutočnil bez súčinnosti týchto dokonalých Zákonov.

Dnes, vďaka informačnému pokroku je už doba, kedy sa nemá veriť slepo a bezmyšlienkovito niečomu, o čom predsa cítime, že by to mohlo byť nakoniec inak. Napríklad tzv. Ježišovo zmŕtvychvstanie, o ktorom sa písalo naposledy.

Ak by človek poznal skutočné Duchovné zákony vesmíru, pochopil by, že Ježiš nemohol vstať z mŕtvych, pretože nič také tieto dokonalé Božie zákony neumožňujú.

Ježiš prišiel pozemsky živých ľudí na Zemi prebudiť z ich duchovne takmer mŕtveho života k opätovnému duchovnému znovuzrodeniu!

To znamená, že viera tradícií sa mala v srdci vtedajších ľudí pretaviť v silné, neotrasiteľné presvedčenie, ktoré by zákonite prerástlo do takých pozemských činov, ktoré by sa o „poučky“ danej viery aj prísne opierali.

Vezmime si konkrétny príklad.

Sú dvaja kolegovia, spolupracovníci, ktorí sa stretnú v kancelárii svojho nadriadeného. Čakajú tam a rozprávajú o práci. Jeden z nich je muž slova a činu. Uvedomuje si svoj čistejší charakter a neustále sa v tom zdokonaľuje. Cíti pokoru pred darmi „vesmíru“ a vie, že za tým všetkým stojí mocná Sila. Je obľúbený na pracovisku, ale i v rodine a svojom okolí. Priťahuje dobro, lebo rozdáva dobro.

No ten druhý, jeho kolega je úplne inej povahy. Je ctižiadostivý a priebojný, za každú cenu si idúci za svojim. Nejednému človeku spôsobil utrpenie pri svojom profesnom raste, nejednému človeku vedome ublížil. Neverí na žiadne duchovné hodnoty, ani morálku ani nič, čo by malo zväzovať jeho rozšafný karieristický život.

Obaja títo kolegovia pozemsky žijú, pohybujú sa, dýchajú, majú svoje ciele a obaja sú telesne zdraví a v plnom rozkvete. No ten prvý z nich je duchovne prebudený, v sebe živý človek, ktorého život je postavený na hodnotách. Tieto hodnoty zveľaďuje a systematicky pracuje na tom, aby vytvoril viac a viac pozitívnych činov, lebo cíti, že ti prináša pomoc a požehnanie nielen pre neho samotného, ale predovšetkým pre jeho okolie, ktoré je potom tiež až nápadne pozitívne.

Tento človek teda žije i pozemsky i duchovne a duševne, vyvíja sa teda harmonicky presne tak, ako to s vývojom človeka na Zemi „naplánoval“ Stvoriteľ.

Tento človek je duchovne živý a aj keby hneď pozemsky zomrel, zostáva duchovne živým aj v záhrobí, kde pokračuje vo svojom vývoji ďalej.

Naopak, jeho ctižiadostivý kolega je živý len pozemsky, Zatiaľ živý. Tým, že nijaký vyšší zámer života pre neho neexistuje a že pre neho nejestvujú ani nijaké morálne zábrany rozsieva okolo seba iba nepokoj,podráždenosť, bolesť a zlo. Takýto človek oproti svojmu kolegovi duchovne spí, prípadne už môže byť aj duchovne mŕtvy, bez možnosti ďalšieho prebudenia.

No a v tomto zmysle prišiel ježiš spasiť svet. Tých dobrých prišiel podporiť vo svojom snažení, aby neustali a pokračovali v dobrej ceste. Ku tomu im priniesol nesmiernu posilu a povzbudenie. Tých druhých však prišiel prebudiť. Často prísnymi slovami a gestami doslova lomcoval s ich spiacimi duchmi, duchovne sa už potácajúcimi sa na hrane a okraji priepasti. Priniesol im poslednú možnosť, priniesol záchranné lano skrze Jeho Slovo, ktoré bezpodmienečne musí nasledovať každý tvor, ktorý sa chce zdravo a plnohodnotne vyvíjať.

Títo duchovne spiaci a skoro mŕtvi duchovia sa mu však často smiali, vysmievali a posmešne si z Ježiša uťahovali, osočovali ho dokonca a zákerne mu podlamovali jeho snahy v pozemskom pôsobení.

ON cez to všetko prišiel splniť svoju úlohu a aj splnil. Priniesol ľuďom Slovo od Boha, morálne, mravné i duchovné rady, napomenutia i poučky, ktorými ak sa budú ľudia riadiť, zákonite dôjdu šťastne do Cieľa.

Ježiš teda prišiel prebudiť ľudí na Zemi k vedomému duchovnému životu, k mravne čistému a empatickému správaniu sa a toto aj dosiahol. K tomuto Slovu ktoré priniesol sprostredkoval ľuďom čistého srdca netušenú silu do ďalšieho života. A tú Silu si nesú v sebe dodnes.

Načo by bol potom potrebný nejaký cirkus „zmŕtvych vstania“, keď by to nemalo absolútne žiadny význam. Načo by človek, ktorý pozemsky zomrel, opäť raz pozemsky žil, keď pozemsky sa sem opakovane vraciame a žijeme tu mnohí z nás už dvadsiaty i päťdesiaty raz!

Cirkevná dogma z telesnom zmŕtvych vstaní Ježiša je tak primitívna myšlienka, že je až prapodivné, že ľudia tomuto nezmyslu v tak veľkých počtoch naleteli.

Väčšina sveta na zemi vie a je o tom skálopevne presvedčená, že nežijeme na Zemi len raz, ale že sa sem vraciame kvôli svojmu duševnému i duchovnému dozrievaniu. Vždy v inom tele samozrejme, bolo by absurdné, aby sme sa vracali vždy v tom istom rovnakom tele. Toto je zákonitý dej a človek na ňom nikdy nič nezmení, je plne pod jeho vplyvom. Môže s len „naraziť nos“, ak bude tieto jednoduché zákonitosti sveta ignorovať a podceňovať.

Takže na príklade dvoch dalo by sa povedať priateľských kolegoch je jasne vykreslené, kto ako stojí pred Svetlom Božej Pravdy a pred Zákonmi sveta.

Dvaja vedľa seba, pozemsky plne aktívny, no duchovne jeden živý činorodý, no ten druhý spiaci, potácajúci sa nad priepasťou, znamenajúcou definitívnu duchovnú smrť v prípade, ak do nej človek spadne. No a sú to špatné činy človeka, ktoré ho zaťažujú a strhávajú do nízkostí takého druhu, že sa napokon aj zrúti bez možnosti návratu!

Na Zemi dnes je už veľa takto duchovne mŕtvych. Sú ich stámiliony! No stámiliony ľudí zatiaľ len duchovne spia, musia sa prebudiť, znovuzrodiť duchovne, aby precitli ku skutočnému radostnému tvorivému životu.

Ich viera je zatiaľ málo živá, ak nie už mŕtva. Preto musia byť ľudia burcovaní, aby ešte v poslednej chvíli precitli, pretože sa nachádzame pred záverečnou fázou Posledného súdu! Ten už započal, to, čo vidíme denne okolo seba je toho dôkazom.

Je potrebné, aby tí, čo majú čo povedať nemlčali, ale aby pomohli. Aby urobili maximum toho, aby sa Svetlo Poznania Pravdy šírilo ako ozvena do šíreho sveta. Ľudia musia byť upozornení a privedení k hlbšiemu skúmaniu podstaty života.

Musia pochopiť, že za všetkým stoja prísne a nemenné duchovné zákonitosti, ktoré sa musia naučiť poznať, aby ich následne mohli aj dodržiavať. Inej cesty k záchrane skutočného duchovného života niet!

Viera teda vyžaduje dôslednosť skúmania a dôslednosť bádania pri nadobúdaní presvedčenia o veci. A tam kde nieje viera živá, tan nastupuje buď povrchnosť, alebo fanatizmus.

Povrchných kresťanov na Slovensku je 89,999%! Fanatických veriacich zhruba 10% a skutočne praktizujúcich kresťanov je menej ako jedno promile! Tak žalostný je stav v súčasnosti!

Veriť je preto možné iba tomu, čo má z hľadiska pôsobenia duchovných zákonov čistý základ a pokiaľ tieto zákonitosti ešte dostatočne dobre nechápeme, rozhodujúcim v tomto snažení bude už spomínaný čistý cit, ktorý nám ukáže správnu cestu i mieru v otázke našej viery.

Aby však náš cit fungoval správne, potrebuje, aby správne fungoval aj náš rozum. A tu je koreň celého problému.

Naše súčasné rozumové snaženie nielen nášho národa v našej spoločnosti, ale celkovo na Zemi, je orientované dosť zásadne na hmotu, resp. na všetky druhy rýdzo pozemského spolunažívania.

Naše predimenzované pachtenie sa v tomto smere z nás nakoniec urobilo otrokov hmoty a teda aj rozumu, čím sme stratili schopnosť zdravého vyciťovania. Dôkazom toho je, že sa vytratila empatia, vytratil sa súcit, ľútosť, vytratilo sa porozumenie, milosrdenstvo ako i ďalšie atribúty Dobra na Zemi, ktoré sme povinní denne vo svojom spolunažívaní s blížnymi preukazovať si navzájom, ak nechceme utrpieť škodu.

V kontexte tohoto celého je zasadená naša viera v nadprirodzeno, ktorá nám má nahradiť to citové prázdno, ktoré z vyššie uvedeného dôvodu nevyhnutne prežívame.
Ibaže viera v dnešnej dobe „vyspelosti civilizácie“ má byť postupne nahradená presvedčením, to znamená, že to, čomu veríme, aj správne rozumieme a to predovšetkým svojim srdcom.

Porozumieť znamená vedieť, pochopiť, byť znalým veci, teda znalým v zákonoch, ktoré za konkrétnymi dejmi stoja. Preto aj vidíme v týchto dejoch „viery“ aj určité zákonité dianie, dávajúce zmysel, majúce v sebe logiku a zdravý základ i zdravý vývoj.

Len potom je naša viera živá, ak je podopretá presvedčením, a toto presvedčenie je dôsledkom vyššieho druhu Poznania, ktoré nevyhnutne musí pochádzať z Pravdy.
Potom sme skutočnými veriacimi, živými v duchu a nieje možné, aby sme sa potom nechali manipulovať autoritami, ktoré sa ako autority tvária, no v skutočnosti dávajú kamene miesto chleba.

Iba viera, ukotvená v presvedčení o veci, má tú silu, aby nás uchránila od všetkých výmyslov, nezmyslov a rozumových nánosov okolo biblických dejov, ktoré sú do súčasného dňa veriacimi tak rozšírené a tak špatne chápané.

Živo veriaci človek, človek, ktorý je živý v duchu sa ale nikdy nemôže uspokojiť s náboženskými dogmami, ale hľadá a pátra, aby sa dopátral Pravdy o tom, ako veci v skutočnosti stoja. A každý vážny a poctivo hľadajúci človek, nikdy nezostane v tomto úprimnom hľadaní sám, ale skôr či neskôr bude privedený nielen k iným podobne zmýšľajúcim, ale aj k samotnej Pravde.

Presuňme sa na chvíľu ešte do inej reality.

Väčšina Slovákov, hlásiacich sa ku kresťanstvu, verí iba na základe tradície a to je pre dnešný stupeň vývoja ľudstva žalostne málo.

Tradície síce čerpajú z našej histórie, ale nie všetky tradície sú čisté a nie všetky správne.

Každá rodová, či spoločenská tradícia, ak má základ v skutočnom Poznaní, musí priniesť iba úžitok za predpokladu, že je aj správne rozvíjaná a zvelaďovaná.

Všade vydíme pohyb, pohyb je hlavným Zákonom Stvorenia i vesmíru a súčasťou tohoto zákona je nevyhnutne aj vývoj.

No a tu je koreň problému. Naše tradície najmä v otázke viery stratili zmysel, pretože sa prestali vyvíjať!

To znamená, že každý z nás, tam, kde sme sa zrodili, sme do seba väčšinou podvedome absorbovali iba strohé náboženské informácie, postrádajúce skutočný pohyb a skutočný život.

Mechanicky sme sa naučili niečo prijímať, nad čím sme hlbšie nepremýšľali a keďže iní to považujú za dobré a správne, dobré a správne to musí byť predsa aj pre nás. No a v tejto starej životnej schéme spočíva veľká pasca pre každého z nás!

Prijali sme vieru bez poznania, bez kritického preskúmania jednotlivostí a teda aj bez objektívneho pochopenia vecí s tým súvisiacimi. Doslova bezducho sme niečo prijali, z čoho si zákonite nemôžeme vytvoriť pravdivý obraz o podstate nášho bytia, najmä, ak majú tieto tradície v sebe toľko medzier!

Ďalší konkrétny príklad.

Narodili sme sa v kresťanskej rodine, kde sa dodržiavali základné kresťanské tradície. V tomto duchu sme dospeli a toto ďalej odovzdávame i vo svojej vlastnej rodine. Sem tam sa hlbšie zamyslíme nad niektorými otázkami viery, ale to je tak všetko.

Považujeme sa ale za kresťanov, dúfajúc, že táto naša viera, pri dodržiavaní základných tradícií, je aj správna a dostačujúca a ani na chvíľu si nedokážeme pomyslieť, že práve toto je v skutočnosti mŕtva viera!

Mŕtva viera a zároveň hlboký duchovný spánok, ktorým je postihnuté celé ľudstvo!
Pripusťme teraz možnosť, že sa narodíme niekde v Indii alebo v Číne. Tam prevládajú iné tradície a iné náboženstvá a môžeme si byť istí, že ak by sme sa tam skutočne narodili, podobným spôsobom prijmeme tam rozšírené tradície, prijmeme náboženstvo i vieru tamojšieho prostredia a ani len vo sne si nepomyslíme, že by sme mali napr. tamojší buddhizmus, hinduizmus, taoizmus, konfucionizmus a mnohé ďalšie náboženstvá vymeniť za nejaké kresťanstvo, resp. že by sme mali konvertovať z tamojšej tradície svojich predkov na európske kresťanstvo!

Kto si myslí opak, klame sám seba a je podvodníkom na sebe samom!
Tak, ako nepripustíme možnosť, že by sme mali konvertovať z kresťanstva na buddhizmus napríklad, tak by sme to isté nepripustili ani vtedy, ak by sme sa narodili v inej časti sveta. Buddha by bol pre nás najvyšší Guru a o Kristovi by sme si spravidla mysleli, že to bol nejaký osvietený prorok!

Čo to v skutočnosti znamená?

Ak by sa chcel taký buddhista, taoista, moslim, hinduista a podobne, dopracovať vo svojom hľadaní na skutočného Krista, musel by podniknúť vedomú cestu hľadania a vzdelávania sa v danom smere. Začal by hľadať, skúmmať, prežívať a triediť informácie tak, aby nakoniec dospel k presvedčeniu, že skutočne učenie Ježiša je jediné s čisté, teda Dokonalé!

Len v námahe, v drine, v duchovnom i pozemskom pohybe, je možné odkryť všetky poklady ducha a skutočne porozumieť podstate pojmu živá viera!

Je veľa ľudí na Zemi dnes,. ktorí sú schopní biť sa v prsia, ako je ich viera živá a správna a pritom ak by vyrastali v Pakistane napríklad, o nejakom Kristovi by celkom určite ani nikdy nedozvedeli! Lebo tak, ako Krista nehľadali v tomto svojom živote, nehľadali by ho ani v tom inom, na inom konci sveta. Kristus je tu však pre všetkých, pre všetky vierovyznania, pre veriacich i neveriacich, pre všetkých tvorov sveta, ktorí si vážia Daru života a chcú tento Dar aj zodpovedne chrániť!

Sumárum vyššie uvedeného:

Iba taká viera, ktorí je podopretá súbežne aj neúnavným vzdelávaním sa pri poznávaní duchovných zákonitostí sveta, je správna a živá, pretože týmto skúmaním a poznávaním logiky sveta, získavame neotrasiteľné presvedčenie v tom, čo veríme a čo aj rozvíjame. Stávame sa vediace duchovné bytosti, ktoré sú aj zdravým ovocím a zdravými plodmi, ktoré budú v skúške blížiaceho sa vyvrcholenia Posledného súdu použiteľné a zužitkované!

No a vo vyššie uvedenom máte dostačujúce odpovede aj na druhu Vašu otázku, či je potrebné, aby človek niečo menil na svojich tradíciach.

Je to priam žiadúce, dokonca je to vo svojej podstate otázkou života a smrti!

O náboženských fanatikoch a tých veriacich, ktorí svoje dogmy postavili do roviny modly, o tých sa tu zmieňovať nebudeme. Tí si sami vybrali cestu, ktorá môže byť dnes už len nezvratným pádom do priepasti, spomínanej v článku. Títo ľudia si žiaľ nezaslúžia, aby im bola venovaná ďalšia minúta času!

Prajem Vám pekný deň a radostné duchovné prebudenie!

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5381

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA