NÁVRH NA ROZPUSTENIE POLITICKEJ STRANY PROGRESÍVNE SLOVENSKO

(Skrátená verzia úradného podania osobne podaného na GP 20.5.2024)
.
Dôvody na tento návrh som zhrnul nasledovne:
.
1. Útok PS na najzákladnejšiu demokratickú hodnotu – slobodu prejavu
Ústava SR zaručuje právo každého slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie. Možno prijať akúkoľvek informáciu, pravdivú i nepravdivú, a Ústava SR ponecháva na každej osobe, aby si sama vyhodnotila prijatú informáciu. Podstatou programu a praktickej činnosti PS a jej stúpencov je útok na slobodu prejavu, blokovanie ľudí s inými názormi, aby nemohli slobodne vyjadrovať svoje odlišné názory. Jedná sa konkrétne o blokovanie webov, vymazávanie osôb na sociálnych sieťach, udavačstvo, nezákonné a nevyberané útoky na ľudí s inými názormi na sociálnych sieťach, v mainstreamových médiách, kde dnes si progresívci vytvorili monopol na informácie, ktorého výsledkom je, že ako pravdu tieto médiá prezentujú beztrestne zjavné oplzlosti a klamstvá, podstatným spôsobom zdeformovali informačné pole, rozširujú nenávisť a neznášanlivosť a v prípade kovid pandémie malo dokonca toto ich šírenie lživých informácií na svedomí zdravie a životy mnohých ľudí.
.
2. Útok na ďalšie základné atribúty ústavy SR:
.
A. Útok na manželstvo
Podľa ústavy SR manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí.
PS presadzuje ako alternatívu manželstva registrované partnerstvo a to najmä zväzok párov rovnakého pohlavia. Podľa ich názoru, pokiaľ štát neumožňuje uzavretie manželstva pre osoby rovnakého pohlavia, dopúšťa sa diskriminácie, ak im neposkytuje rovnakú právnu ochranu a tie isté práva, ktoré patria dnes manželom. Je zjavné, že deti a ich práva títo psychiatrickí pacienti zo svojho bludného právneho rámca úplne vynechávajú.
.
B. Útok na mier
Ústavní činitelia, a teda aj všetci poslanci NRSR, sú prísne viazaní Ústavou SR, ktorá im jasne prikazuje, aby sa vo svojom živote správali tak, aby Slovensko bolo mierovou krajinou. S povinnosťou obhajovať mier a bojovať za mier je v jednoznačnom rozpore, ak poslanci NRSR za PS vyjadrujú podporu vojne na Ukrajine a realizujú kroky, ktoré tento konflikt predlžujú a spôsobujú smrť stále ďalších a ďalších ukrajinských mladých ľudí, a to aj žien, keďže prezident Zelenský sa rozhodol povolávať do zbrane už aj ženy. Ešte závažnejšie je, že títo poslanci a ich priaznivci realizujú kroky, ktoré môžu viesť k násilnému ozbrojenému prevratu a občianskej vojne aj u nás na Slovensku. Ich cieľom má byť, aby sa Slovensko podľa vzoru Ukrajiny zapojilo do vojny USA proti Rusku? Takáto politická činnosť politickej strany PS je podľa môjho názoru naplnením trestného činu vlastizrady.
.
C. Útok na ekonomickú prosperitu SR
Presadzovanie tzv. zelenej agendy je vyjadrením koncentrovanej hlúposti a nevedeckého prístupu súčasného politického vedenia EÚ, plochou zemou EK, ktorou znásilňujú dnešné vedecké poznatky a poškodzujú aj našu ekonomiku. Hlúposti obmedzujúce využitie jadrovej energie, presadzovanie elektromobility, veterných elektrární, likvidovanie poľnohospodárstva, atď. sú v rozpore s našou ústavou.
.
D. Útok na práva detí, a to aj vlastných
1. Chcú manželstvo a rodinu nahradiť partnerstvom, v ktorom potom rodičmi môžu byť len ženy, alebo len muži, veď dieťa si môžu takíto „rodičia“ kúpiť na trhu s deťmi. Napríklad si tieto páry môžu dieťa objednať podľa svojho želania z produkcie materníc náhradných matiek na Ukrajine. Dieťa sa z ich ideologického, teda z progresívno-liberálneho pohľadu stáva tovarom, ktorý nemá žiadne, ani základné ľudské práva.
.
2. Poškodzujú svoje deti predčasnou sexualizáciou, a to aj fyzicky manipuláciou s ich pohlavnými orgánmi, čo dokonca verejne prezentujú ako deťmi objavované príjemné zážitky zo sexuálneho ukájania, žijúc buď v blude, že objavovanie onánie je ľudské právo ich detí, alebo takto často ukájajú svoje vlastné pedofilné potreby. Zneužívajú závislosť a dôveru svojich detí a spôsobujú im tým ťažkú traumu. Svoje deti nevychovávajú k naplneniu biologickej podstaty ich pohlavia, čo môže byť príčinou homosexuality, transsexuality a ďalších porúch rodovej identity a s tým spojeného celoživotného utrpenia, pocitov nešťastného, nenaplneného života často podstatne skráteného pohlavne prenosnou chorobou či samovraždou.
.
3. Poškodzujú deti, a to aj vlastné, poškodzovaním ich duševného a telesného zdravia tým, že ovplyvňujú vzdelávací proces, v ktorom úmyselne zavádzajú prvky chorobnej LGBTI+ agendy v rozpore so zdravým rozumom, vedeckými poznatkami a platnou legislatívou.
.
4. Ohrozujú mládež a aj vlastné deti propagandou a podporou šírenia návykových látok.
.
Uvedené štyri body preukazujú, že o deti v takýchto progresívno-liberálnych rodinách nie je vhodne postarané, že sú porušované ich ľudské práva. Orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately by sa mali na takéto rodiny zamerať a po preukázaní týrania by mali pristúpiť k premiestneniu týraných detí zo škodlivého progresívno-liberálneho prostredia do náhradnej starostlivosti.
.
E. Útok na práva žien
V reálnom živote platí, že pri súťažiach sa vytvárajú kategórie podľa veku
a pohlavia. Je nelogické, aby v súťaži krásy žien či v ženských športových disciplínach súťažili a vyhrávali muži. Zrejme v rámci riadenej subverzie spoločnosti, s cieľom ponížiť ženy a vytlačiť ich z ich prirodzeného ženského spoločenského priestoru takto konajú porotcovia, ktorí dnes hodnotia rôzne súťaže, bohužiaľ, čoraz častejšie ovplyvňované dekadentnou progresívno-liberálnou ideológiou. Uprednostňovaním biologických mužov vydávajúcich sa za ženy, ktorí sú akceptovaní akoby boli biologickými ženami, sú normálne biologické ženy diskriminované a ľudsky ponižované. Áno, tým, že sa umožňuje, aby v súťažiach ženskej krásy, v športových súťažiach, v speváckych súťažiach v kategóriách určených pre ženy vyhrávali namiesto žien transgender muži, sa ženy ponižujú a vytláčajú na okraj spoločnosti. Namiesto emancipácie, návrat k menejcennému postaveniu žien v spoločnosti. Najprv muži, potom transgender muži, až potom ženy. Namiesto redukcie násilia páchaného na ženách, sa vytvárajú ďalšie príležitosti pre tento druh násilia (fyzické ohrozenie žien transgender mužmi na WC, v šatniach a podobne). Je zrejmé, že celá táto agenda agresívnych liberálov je zameraná proti ženám ako nositeľkám života. Pritom je kontroverzné, že v tomto pre ženy skutočne samovražednom hnutí, sú v presadzovaní zvráteností najaktívnejšie práve ženské predstaviteľky progresívneho liberalizmu.
.
F. Diskriminácia seniorov a útok na ich práva
Čo ponúkajú liberáli seniorom?
Diskrimináciu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti smerujúcu až k ponúkaniu eutanázie ako riešenia zdravotných problémov seniorov, okresávanie sociálnej starostlivosti a dôchodkovej politiky, rozvíjanie rôznych foriem digitalizácie bez toho aby sa alternatívne ponechali doterajšie spôsoby komunikácie, podporovanie existenčnej hrozby vyplývajúcej z bezhlavého neregulovaného nástupu umelej inteligencie. V bankovej oblasti obmedzovanie hotovosti… V Bratislave nezrozumiteľné a nevykonateľné zmeny v parkovacej politike, problémy s cyklotrasami, ktoré prekážajú v prístupe motorových vozidiel k chodníkom a obmedzujú bezpečnosť nastupovania a vystupovania, obmedzovanie plynulosti MHD. Tieto faktory mobilitu seniorov jednoznačne limitujú. Všetko uvedené vedie k diskriminácii seniorov v bežnom, každodennom živote.
.
G. Všeobecný útok na zdravie a životy ľudí
Tento útok sa týka celej slovenskej populácie.
Ide o systematicky vykonávanú, od roku 2020 postupne tromi liberálnymi vládami vymenovanými prezidentkou Zuzanou Čaputovou, genocídu obyvateľstva prostredníctvom násilia, na spáchanie ktorého bol zneužitý štát pod rúškom klamstiev o údajných medicínskych opatreniach vrátane násilného podávania toxických injekcií. Činnosť progresívnych liberálov na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v tomto období musí byť riadne prešetrená orgánmi činnými v trestnom konaní a voči vinníkom musí byť vyvodená zodpovednosť.
.
H. Útok na samotnú existenciu štátu, migračná politika a právo veta
Sú to dve vyjadrenia dotýkajúce sa suverenity nášho štátu, o ktorej oslabenie sa politická strana Progresívne Slovensko v rozpore s Ústavou SR usiluje.
.
I. Útok na pravdu
Dnes sa javí, že hlavným vinníkom dnešného zločinného stavu vo svete, našu spoločnosť nevynímajúc, je páchanie doteraz nekodifikovaných zločinov proti pravde, ktoré spočívajú vo vedení globálnej informačnej vojny, v totálnom prekrucovaní spoločenských faktov, v manipuláciách s vedomím ľudí. Ako dnes už v iných štátoch môžeme vidieť, páchanie týchto zločinov je cestou k civilizačnej katastrofe, kolapsu spoločnosti, masovým obetiam, vojnám a genocíde. Aj na Slovensku už dnes máme vlastnú skúsenosť s atentátom na premiéra. Liberálne médiá ako Denník N, rovnako ako Aktuality, SME, Markíza či RTVS systematicky svojou masívnou propagandou postavenou na klamstvách dlhodobo rozdeľujú spoločnosť a podnecujú k násiliu a emóciám nielen proti nášmu legitímnemu demokratickému režimu, ale aj proti ženám, deťom či seniorom na Slovensku. Logickým vyústením týchto nechutných aktivít a prenasledovania sa stal atentát – streľba na premiéra Roberta Fica, hlavného politického oponenta tejto liberálnej žumpy. Hlavnú zodpovednosť za tento ohavný čin nesú politickí predstavitelia PS, menovite prezidentka Zuzana Čaputová, predseda strany Michal Šimečka, uvedené médiá a niektorí ďalší opoziční politici, ktorí používajú lož ako hlavný nástroj svojej politickej činnosti. V dôsledku toho ako sa Šimečka počas predchádzajúcich mesiacov vyjadroval a stupňoval “vyhrážky” , aby nakoniec jeho sympatizant (stúpenec ukrajinského nacistického režimu a prezidentky Čaputovej) realizoval atentát, a tým uskutočnil jeho hrozby, by mala byť verejná činnosť Michala Šimečku predmetom kriminálneho vyšetrovania. Ide predsa o “VEREJNÉ VYHRÁŽKY”, ak sa vo verejných prejavoch neustále vyjadroval, že podporuje všetky spôsoby ako sa zbaviť Fica, a urobí všetko preto, aby tento víťaz demokratických volieb skončil vo funkcii predsedu vlády! Čo všetko mal Šimečka na mysli? Aj atentát?
.
Cieľom tohto podania je:
1. Ochrániť legitímny ústavný systém Slovenskej republiky a jej občanov pred potenciálnymi, ale najmä reálne existujúcimi agresívnymi psychiatrickými pacientmi, ktorí sa v strane PS organizujú a vyvíjajú činnosť namierenú proti slovenskej spoločnosti, v ktorej mnohí ani len netušia, ako sú týmito chorými ľuďmi neustále ohrozovaní.
2. Poskytnúť pomoc a ochranu týmto samotným psychiatrickým pacientom, ktorí nie sú včas diagnostikovaní a liečení, a tieto spoločensky nebezpečné osoby nemôžu byť včas izolované v psychiatrických liečebniach či detenčných ústavoch.
.
Čo sa týka samotnej diagnózy, podľa mňa ide o disociovanú poruchu inteligencie, ktorá prakticky odpovedá úrovni debility, imbecility až idiocie, a ktorá sa vyskytuje u týchto ľudí, ktorí paradoxne vykazujú pri testovaní vysoké IQ, ktorí ale v reálnom živote robia všetko nie pre zlepšenie, ale pre zhoršenie až ohrozenie existencie svojho vlastného života, existencie svojej vlastnej rodiny, svojich vlastných detí. Pritom tieto negatívne, v svojej podstate samovražedné skutočnosti, ako to vidíme dnes, majú potenciálne katastrofický vplyv na celú spoločnosť v duchu progresívno-liberálneho hesla čím horšie, tým lepšie. Táto choroba sa u pacientov kombinuje s násilníckou psychopatiou a patologickým klamaním (pseudologia phantastica). Nepochybne je prítomný aj schizofrenický komponent s paranoidnými bludmi. Ako vidíme, takto postihnutí pacienti svoje bludy a halucinácie presadzujú aj násilným spôsobom a nevyhýbajú sa ani tomu najhoršiemu, t.j. vraždeniu osôb, ktoré sa previnili len tým, že majú iný názor na spoločenské témy.
.
Chcem zdôrazniť, že podľa mňa nejde o jednoduchú nenávisť, ktorá údajne vznikla na základe rozdielnych názorov ľudí na spoločenské témy, ale sa jedná o psychiatrickú chorobu, ktorá bola úmyselne indukovaná psychologickými operáciami zahraničných spravodajských služieb prostredníctvom programovania psychiky každodenným pôsobením mainstreamových masmédií, s preukázateľnými väzbami na zahraničné spravodajské služby. A politická strana Progresívne Slovensko je vojskom tejto protislovenskej hybridnej vojny.
.
Ako občan Slovenskej republiky žiadam Generálneho prokurátora SR, aby využil § 16 zákona č. 153/2001 Z. z., a aby podal právne relevantný návrh na rozpustenie politickej strany Progresívne Slovensko na základe Správneho súdneho poriadku č. 162/2015 Z. z.
.
Podľa § 2 (1) zákona o politických stranách a politických hnutiach č. 85/2005 Z. z. „Strana (európska strana a európska nadácia) nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.“
.
Uvedené zdôvodnenie preukazuje, že činnosť politickej strany Progresívne Slovensko mnohonásobne porušuje Ústavu a zákony Slovenskej republiky, jej činnosť smeruje k obmedzeniu základných ľudských práv a slobôd garantovaných našim ústavným poriadkom a môže priviesť Slovenskú republiku k úplnému spoločenskému rozvratu a k nástupu proamerického fašistického totalitného režimu podobne, ako sa to pred desiatimi rokmi stalo na Ukrajine.
.
No a teraz uvidíme čo, v tejto Slovenskú republiku ohrozujúcej situácii, urobí náš bicyklista.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Peter Lipták

O AUTOROVI

Som lekár s 37-ročnou praxou v prvom kontakte s pacientmi - obyčajný pešiak medicíny. Všímam si následky, rozmýšľam o ich príčinách a hľadám súvislosti.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 155

Celkové hodnotenie: 25.7

Priemerná čítanosť: 4717

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Albánci dúfajú, Asani: "Nemáme čo stratiť"

  0icon

  Düsseldorf 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sina Schuldt/dpa via AP)   Albánski futbalisti sú pred záverečným vystúpením v B-skupine na ME v Nemecku stále v hre o…

  Mestská polícia Bratislava odporúča ľuďom, brať si na kúpalisko len toľko peňazí, koľko minú

  0icon

  Bratislava 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Mestská polícia (MsP) Bratislava odporúča ľuďom, aby si na kúpaliská a prírodné jazerá brali len toľko peňazí, koľko…

  Koch Ukrajine: zastavte vojnu "za každú cenu" inak krajina "vymrie"

  0icon

  Moskva 23. júna 2024 (HSP/Foto:Screnshot)   Bývalý ruský vicepremiér a súčasný opozičný aktivista Alfred Koch (na ktorého bol v Rusku vydaný zatykač, žije v Nemecku),…

  Martinez po postupe Portugalska: "Sme pripravení na vyraďovačku"

  0icon

  Dortmund/Hamburg 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Themba Hadebe)   Tréner portugalskej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez vyjadril spokojnosť s dominantným výkonom svojho mužstva v sobotnom zápase ME proti…

  Richardsonová zabehla v Eugene svetový výkon roka na stovke 10,71 s

  0icon

  Eugene 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-George Walker IV)   Americká atlétka Sha'Carri Richardsonová zabehla vo finále domáceho šampionátu v Eugene svetový výkon roka v behu na…

  Michelko odmietol diskutovať so Šipošom z hnutia OĽaNO

  0icon

  Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) nebude diskutovať so šéfom poslaneckého klubu hnutia Slovensko…

  Zbor väzenskej a justičnej stráže eviduje sa za minulý rok 65 ukončených trestných vecí

  0icon

  Bratislava 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eviduje za vlaňajší rok 65 ukončených trestných vecí. Neukončených eviduje 23. Vyplýva…

  Turistka uviazla v nedostupnom teréne, noc prečkala v horách

  0icon

  Vysoké Tatry 23. júna 2024 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Poľská turistka uviazla v ťažkom teréne vo Vysokých Tatrách, noc prečkala v horách. Horská záchranná služba (HZS)…

  Alternatíva pre Nemecko vytvorí v EÚ vlastnú frakciu

  0icon

  Berlín 23. júna 2024 (HSP/Foto:TASR/AP-Joerg Carstensen/dpa via AP)   Nemecká strana Alternatíva pre Nemecko (AfG) má na budúci týždeň v úmysle vytvoriť v Európskom parlamente…

  UEFA sprísni bezpečnostné opatrenia počas turnaja

  0icon

  Európska futbalová únia (UEFA) sprísni bezpečnostné opatrenia počas ME v Nemecku. Riadiaci orgán európskeho futbalu k tomuto kroku dospel po tom, čo počas sobotného zápasu…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Andrej Sablič

  Gustáv Murín

  Erik Majercak

  Ivan Štubňa

  Milan Šupa

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA