Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Odpoveď je jednoduchá. Pretože sa to stane náhle, zvečera do rána a z hodiny na hodinu. Náš svet bude v jedinom momente preklopený do novej reality Svetla. Aby ale mohlo k tomu dôjsť, treba urobiť rozsiahle prípravy. A príroda i celý okolitý vesmír sa nachádzajú v intenzívnom štádiu príprav.

Aby sme toto dianie lepšie pochopili, ukážme si to na názornom príklade. Pozrime sa do stredoveku a predstavme si hrad lúpežných rytierov, ktorí pustošia okolitý kraj. A pretože pustošenia, vraždenia a okrádania je už príliš veľa, treba s tým niečo urobiť.

Z tohto dôvodu bola postavená armáda, ktorej úlohou je raz a navždy skončiť s vyčíňaním lúpežných rytierov. Armáda pritiahla k ich hradu a obkľúčila ho. Hrad je však mimoriadne opevnený a priamy útok naň by znamenal obrovské straty útočníkov a minimálne straty obrancov.

Preto bola vymyslená iná taktika. Spočívala v tom, že do neďalekého lesa v blízkosti hradu prišla skupina baníkov, ktorí začali kopať jamu, a z jamy začali raziť štôlňu smerom k hradbám. Išlo o prácu ťažkú, manuálne i časovo náročnú, avšak prebiehajúcu systematicky deň za dňom. A hoci z hradieb nebolo vidieť absolútne nič, absolútne nijaký pohyb, pod zemou sa kúsok po kúsku približovala k hradbám podzemná chodba.

Pretože hrad mal svoju vlastnú studňu a veľké množstvo potravy v zásobárňach, mnohí jeho obyvatelia videli v nečinnom, dlhodobom obliehaní nemohúcnosť obliehajúcich. Iba nemnohí mali vnútorné tušenie, že sa niečo deje, a že sa to pre spoločenstvo lúpežných rytierov nevyvíja dobre. Toto neblahé tušenie sa však nedalo nijako dokázať, pretože navonok vyzeralo všetko nemenne a viditeľne sa absolútne nič nedialo.

Ale len do chvíle, kedy sa baníci podkopali pod hradby. Pod hradbami vyhĺbili rozsiahlu komoru a do nej nanosili sudy s pušným prachom. Od sudov natiahli cez chodbu dlhú zápalnú šnúru a zapálili ju.

Krátko pred zapálením šnúry sa začal fingovaný útok na opačnej strane hradieb, aby bola pozornosť obrancov odvedená opačným smerom. Zatiaľ zápalná šnúra horela a oheň sa pomaly približoval k sudom s výbušninou.

A náhle došlo k výbuchu! Hradby sa zrútili a cez prielom v hradbách bol okamžite zahájený útok. Pelech lúpežných rytierov bol dobytý a jeho obyvatelia vydaní do rúk spravodlivosti.

No a niečo veľmi podobné prebieha aj na našej planéte. Aj našu Zem je možné prirovnať k hradu lúpežných rytierov, drancujúcich a pustošiacich všetko okolo seba. Aj naša zem je obkolesená mocnými a nedobytnými hradbami, vybudovanými chladnou rozumovou racionalitou a materializmom.

Pyšne stojí ľudstvo na týchto hradbách a posmešne sa z nich vysmieva všetkému duchovnému. Za hradbami si žije podľa svojich vlastných zákonov a vo svojej vlastnej nemravnosti. Zem sa zmenila na jednu veľkú Sodomu a Gomoru, kde sa veci morálne nenormálne stávajú postupne normálnymi. Kde sa rozmáha lož, pokrytectvo, podvod, bezohľadnosť, nenávisť, zloba, nečistota, nespravodlivosť a mnoho iných necností od výmyslu sveta. Tento štýl života však ľudstvo vzďaľuje od skutočného šťastia a ich bytie je naplnené duševnou prázdnotou, duševnou malosťou, nedôverou, bezvýchodiskovosťou, strachom, zúfalstvom, depresiami a obavami.

V snahe pomôcť ľuďom v ich situácii boli z vysokých sfér Ducha i priamo od Boha poslaní poslovia, aby ukázali pozemšťanom, akým spôsobom je treba správne žiť, aby dosiahli pravého šťastia a naplnenia vo svojom pozemskom i nadpozemskom bytí. Proroci, Syn Boží i Syn Človeka sa snažili nasmerovať ľudstvo na cestu dobra, spravodlivosti, dodržiavania vnútornej čistoty a úcty k blížnym. Ich učenie a výstrahy však neprivodili zásadnú zmenu. Ľudstvo ďalej žilo vo svojej nemravnosti a rozumovej pýche. Ďalej pyšne, spurne a odbojne hľadelo z hradieb, vybudovaných na racionalite rozumu, stojacej proti všetkému duchovnému.

Preto je dnes toto lúpežné, do seba zahľadené, a od Ducha a jeho hodnôt odvrátené pozemské mesto obkolesené armádou Svetla! Ale ľudia, slepí vo svojom materializme, ateizme a rozumovej racionalite nevnímajú a nevyciťujú, že trpezlivosť Božia už vypršala. Že sa blíži koniec všetkého ich doterajšieho zločinného jednania, stojaceho proti zákonom Pána a proti jeho Vôli. Že sa blíži koniec ľudskej nemorálnej svojvoľnosti, ktorý bol predpovedaný dávnymi prorokmi i Synom Božím.

Nemnohí začínajú tušiť, že v tichu a v skrytosti sa pripravuje niečo vážne a zásadné. Ale väčšina netuší, nevníma a nevidí absolútne nič.

Avšak kopanie onoho pomyselného, skrytého podzemného tunela k nedobytným hradbám ľudskej rozumovej racionality už dávno začalo! A hoci nič nevidieť, každým dňom, každou hodinou a každou minútou je táto chodba čoraz bližšie k hradbám.

A možno je už pod hradbami! Možno sa už pod nimi hĺbi rozsiahla podzemná komora! Možno sa už v tejto komore zhromažďujú pomyselné sudy s pušným prachom! A možno už horí zápalná šnúra!

Navonok nič nevidieť, ale všetky sily vesmíru a prírody usilovne pracujú na bezprecedentnom preformátovaní planéty Zeme. Všetko sa cieľavedome pripravuje na veľký deň „D“ a kľúčovú hodinu „H“.

A potom sa ozve pomyselný obrovský výbuch, ktorý na prach rozmetá nedobytné hradby ľudskej rozumovej racionality, odtrhnutej od Boha a Ducha. Realita Svetla vtrhne neočakávane ako lavína do duší ľudí! Z noci na ráno a z hodiny na hodinu bude všetko preklopené do hodnotového systému Svetla, čo vyvolá zrútenie rozumovej, materialistickej a ateistickej konštrukcie sveta.

No a na každom jednotlivom človeku bude záležať, či to vnútorne ustojí, alebo neustojí. Či to vnútorne zvládne, alebo nezvládne. Či jeho vnútorný život bude na základe predchádzajúcej duchovnej prípravy schopný zniesť priamu konfrontáciu s hodnotovým systémom Ducha, alebo túto konfrontáciu neznesie kvôli svojmu materializmu, ateizmu a rozumovej racionalite, vzdialenej od všetkého duchovného.

Aby to človek ustál, musí byť duchovne pripravený. Je to veľmi podobné, ako pri otužovaní. Otužilec sa okúpe v januárovej vode a nič sa mu nestane, pretože tomu predchádzalo obdobie postupného otužovania. Obyčajný človek, bez tejto prípravy, musí po kúpeli v januárovej vode minimálne prechladnúť, alebo ťažko ochorieť, či dokonca zomrieť, pretože bez predchádzajúcej prípravy, čiže bez postupného otužovania to predstavuje pre jeho organizmus príliš veľký šok.

A žiaľ, podobnému šoku, ktorý nemusia zvládnuť, budú vystavení ľudia, ktorí sa ešte dnes všetkému vysmievajú zo zdanlivo pevných hradieb svojho materializmu a svojej rozumovosti. Ktorí sa vysmievajú a spochybňujú všetky výstrahy, hovoriace o nesmiernej duchovnej vážnosti doby a o blízkom víťazstve hodnotového systému Svetla, Boha a Ducha.

Toto dianie predpovedal prorok Izaiáš už pred stáročiami a vyjadril ho slovami:

„Pretože ste opovrhli týmto Slovom
a spoliehate sa na útlak a prevrátenosť
a o ne sa opierate,
preto vám táto neprávosť
bude ako hroziaca trhlina
v zdanlivo nedostupnej hradbe,
ktorá sa zrúti náhle, neočakávane
a bude rozbitá ako keď niekto roztrieska hlinený hrniec,
nemilosrdne a na prach,
že sa po rozbití nenájde ani len čriepok,
ktorým by sa dalo preniesť ohňa z pahreby
alebo načrieť vody z mláky.“

Ale aj keď je situácia mimoriadne vážna, treba na druhej strane zdôrazniť, že nikdy doposiaľ nebolo Svetlo a jeho pomoci tak blízko zeme ako dnes, čo znamená, že každému dobrému chceniu, každej snahe o zachovávanie čistoty vlastného vnútra, každej snahe o spravodlivosť, čestnosť, úctu a lásku k blížnym, každej snahe o hľadanie Pravdy Božej sa v súčasnosti dostáva obrovskej svetlej pomoci a podpory, ktorá môže takéhoto jedinca doposiaľ nevídaným spôsobom duchovne povzniesť na jeho osobnej ceste k Svetlu. Svetlo dokáže v dnešnej dobe každého duchovne usilujúceho človeka neuveriteľne pozdvihnúť, avšak prvotný podnet a prvotný silný impulz vydať sa na cestu k dobru a k Bohu musí vyjsť z neho samého. V tomto spočíva obrovská nádej pre úplne všetkých ľudí, nech už sú akíkoľvek.

O to väčšia a trestuhodnejšia je však duchovná nečinnosť všetkých, ktorí nevyužijú túto výnimočnú a najväčšiu príležitosť v celom svojom doterajšom bytí. To sa bude rovnať úplnej životnej prehre. K prehre základného práva na ďalšie vedomé jestvovanie vo stvorení.

Hoci dnes žijeme v dobe, ktorá našu osobnosť i naše vedomie maximálne strháva k najrozličnejším materiálnym problémom života okolo nás, z duchovného hľadiska je všetko druhoradé a treťoradé, pretože prvoradé je iba naše duchovné prebudenie a náš duchovný vzostup. Jedine o to teraz v skutočnosti ide, lebo práve toto je otázkou života a smrti. Nie života a smrti nášho tela, ale našej duše a celej našej osobnosti, ktorú môžeme definitívne stratiť, čo sa rovná večnému zatrateniu.

A úplne na záver treba ešte zdôrazniť, že nie je vôbec pravda, že príznaky blížiaceho sa veľkého víťazstva Svetla na zemi nie je možné vidieť aj fyzicky a materiálne. Spomeňme len jeden z týchto príznakov. Je uvedený v „Zjavení Jána“, čiže v Apokalypse. Podľa neho môže ľudstvo aj materiálne a fyzicky poznať, že nastala plnosť času a priblížila sa doba veľkého víťazstva Svetla.

Ten čas a tú dobu poznáme podľa toho, že temná šelma bude nútiť všetkých ľudí, malých i veľkých, bohatých i chudobných, aby prijali jej znak na svoju ruku, pretože bez tohto znaku a potvrdenia o jeho prijatí, nebudú môcť ľudia ani kupovať, ani predávať, ani chodiť k lekárovi, ani normálne žiť.

Presne toto, čo je spomínané v Apokalypse, sme všetci nedávno prežili pri pandémii a s pandémiou spojeným nátlakom na očkovanie. Toto je jeden z neprehliadnuteľných znakov plnosti času a blížiaceho sa víťazstva Svetla, ktorý nemôžu prehliadnuť dokonca ani materialisti. Tento znak znamená, že doba je už tak nesmierne vážna, že všetok čas, čo nám ešte zostáva, by mal byť s celou silou využitý na naše duchovné prebudenie a na náš duchovný vzostup, bez ktorého nebude možné obstáť v novej, prichádzajúcej realite Svetla. V nej môže obstáť len človek ducha, srdca, citu a čistého vnútra. Len človek, ktorý sa snaží žiť v harmónii a úcte k blížnym do takej miery, že sa im usiluje neublížiť a neukrivdiť ani len vo svojich myšlienkach.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Milan Šupa

O AUTOROVI

Som človek presvedčený o tom, že to skutočné, pravé a pravdivé je možné uvidieť len vnútorným zrakom.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 20

Celkové hodnotenie: 18.38

Priemerná čítanosť: 1244

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Nízke teploty sú rizikové aj pre pacientov s cievnym ochorením

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nízke teploty sú rizikové pre pacientov s cievnym ochorením. Chladné počasie ohrozuje tiež malé deti, ktoré nemajú dostatočnú schopnosť…

  Vlhová po 1. kole slalomu tretia, Boris Vlha: "Problém bol v úvode"

  0icon

  Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej pätnástky 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára na 3. mieste.

  Dzurinda ide do boja. Čo okrem Gorily v skrini ponúka?

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Niekdajší premiér Mikuláš Dzurinda oficiálne ohlásil návrat do politiky, v piatok predstavil projekt Modrá koalícia. Nevedno či bude…

  Meloniová ukazuje svoju "ruskú lásku" prostredníctvom Líbye

  0icon

  Rím 28. januára 2023 (HSP/tfiglobalnews/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Líbyjská kríza sa zďaleka neskončila. Kríza v Líbyi, ktorá sa začala v dôsledku povstania podporovaného NATO, ktoré zvrhlo…

  To myslí vážne? Matovič predpovedá ako dopadnú septembrové voľby

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Je zrejmé, že predčasné voľby budú. Politici sa síce nezhodnú na mesiaci, ale OĽaNO stanovilo termín…

  "Takéto šialenstvo som ešte nezažil!" - chorvátsky prezident kritizuje výrok nemeckej ministerky zahraničných vecí

  0icon

  Záhreb 28. januára 2023 (HSP/rmx.news/Foto:TASR/AP-Roland Zak)   Zoran Milanović zaželal Nemecku tentoraz viac šťastia ako v druhej svetovej vojne, ale trval na tom, že Chorvátsko…

  Ján Budaj zvoláva na stredu okrúhly stôl demokratických strán

  0icon

  Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj zvoláva na stredu 1. februára okrúhly stôl predstaviteľov politických "demokratických" síl.

  Slováci začnú čochvíľa splácať požičané 2 miliardy a Slovensko si požičalo ďalších 580 miliónov eur

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   Slovensko pred sebou tlačí fúrik s poriadne ťažkým nákladom. Dlh Slovenska už presiahol 60 miliárd eur. V Januári si Slovensko opäť…

  „Zasiahlo ma to ako kopa tehál.“: Silné svedectvo ženy, ktorá si želá, aby bola poznala pravdu pred potratom

  0icon

  Bratislava 28. januára 2023 (HSP/Foto: Pexels)   Vo svojich krátkych memoároch "Veci, ktoré som si želala vedieť....Predtým, ako som potratila svoje deti," autorka Farrah Christine…

  Správa amerického RAND v plnej nahote odhaľuje falošnú politiku USA voči Kyjevu

  0icon

  Washington 28. januára 2028 (HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Harnik)   "Vojna na Ukrajine je najvýznamnejším medzištátnym konfliktom za posledné desaťročia. Jeho vývoj bude mať pre Spojené štáty vážne…

  Vášeň v Tebe

  Striekané šaty predviedli na modelke Hadid. Videli ste ale uvarené?

  0 icon

  Vo štvrtok 26. januára 2023 v novo zrekonštruovaných priestoroch Slovenskej národnej galérie odovzdávali v 27. ročníku Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. V centre pozornosti bola Martina Ďurikovič. Podujatie moderovala Adela Vincezová, ktorá sa predviedla v šatách z bioplastických materiálov. Šaty vytvorila mladá dizajnérka Martina Ďurikovič, víťazka súťaže Best Fashion Talent 2022. Mladá…

  TOP farby oblečenia, ktoré sa hodia k šedivým vlasom. Máte ich v šatníku?

  0 icon

  Časy, kedy sa ženy báli otravných šedín, sú už dávno preč. Strieborné, biele a dokonca aj šedivé vlasy sú teraz úplne trendy. Takže ak ste strieborná líška, je čas ponoriť sa hlboko do šatníka, aby ste zistili, čo vyhovuje vám a vašim krásnym vlasom, vyzýva portál Leaf.

  Adela zverejnila súkromnú fotografiu. Ako keby ste videli svojho manžela?

  0 icon

  Moderátor Viktor Vincze dnes oslavuje 32. narodeniny. Jeho manželka moderátorka Adela mu zablahoželala aj verejne na sociálnej sieti. Zverejnila totiž súkromnú fotografiu Viktora, ku ktorej uviedla: „Všetko najlepšie, moja láska!“ Fotografia však nezobrazuje vystylovaného moderátora, ale spiaceho manžela, ktorý pravdepodobne zaspal po určitom fyzickom či psychickom vyčerpaní. Reakcia Viktora na…

  Čo vidíte ako prvé? Kráča mačka hore alebo dole schodmi?

  0 icon

  Optická ilúzia, ktorá zobrazuje mačku na schodoch, môže odhaliť vašu skutočnú osobnosť. Snímka v odtieňoch sivej farby zobrazuje mačku na schodoch. Kráča mačka smerom hore alebo ide dole po schodoch? Bez ohľadu na to, ktorým smerom vidíte mačku kráčať, odhalí to váš prístup k životu, informuje

  Prečo nestačí umyť ovocie a zeleninu čistou vodou? Ako ich zbaviť chémie?

  0 icon

  Ako sa správne umýva ovocie a zelenina? V mnohých prípadoch nestačí tečúca voda. Portál LoveNatura uvádza, že väčšina používaných pesticídov má olejovitú štruktúru. Konzistencia oleja je nevyhnutná na to, aby sa prípravok nezmýval na poli počas nepriaznivého počasia.

  Armádny Magazín

  Sestra vodcu KĽDR: "Severná Kórea bude v jednom zákope s armádou a ľudom Ruska"

  0 icon

  Severná Kórea, 28. januára 2023 (AM) – Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una Kim Yo-jong vyjadrila svoj názor na ozbrojený konflikt na Ukrajine a geopolitickú konfrontáciu medzi Ruskom a kolektívnym Západom. Sestra Kim Čong-una, ktorá zastáva post zástupcu vedúceho oddelenia Ústredného výboru Robotníckej strany KĽDR, uviedla, že Spojené štáty pumpujú

  Západ je nespokojný s Abramovičom. Jeho úloha ako sprostredkovateľa pri rokovaniach s Kyjevom sa oslabila

  0 icon

  USA, 28. januára 2023 (AM) – Takmer pred rokom sa ruský miliardár Roman Abramovič pokúsil pomôcť zastaviť vojnu na Ukrajine, zachrániť si reputáciu na Západe a majetok vo výške 15 miliárd dolárov. Jeho pokusy však neboli úspešné a teraz sa jeho úloha obmedzuje na vyjednávanie výmeny väzňov alebo „dohody o obilí“.…

  Ukrajina bude pre stíhačky F-16 potrebovať žoldnierov a čas

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Na Západe sa začalo rozprávať o presune stíhačiek F-15 a F-16 na Ukrajinu a konkrétne dohody sú možné v priebehu niekoľkých týždňov. Na efektívne využitie týchto strojov sú ale potrební piloti, ktorí s nimi vedia lietať. A nie sú na Ukrajine. Je len jedna možnosť…

  Modernizovaný Kalašnikov AK-12 nabral skúsenosti z bojov na Ukrajine

  0 icon

  Rusko, 28. januára 2023 (AM) – Útočná puška AK-12 Kalašnikov bola modernizovaná s prihliadnutím na skúsenosti s jej používaním v bojových operáciách v zóne špeciálnej operácie, sériové dodávky aktualizovaných zbraní sa začnú tento rok. Oznámil to šéf Rostec Sergej Chemezov. Útočná puška AK-12, prijatá ruskou armádou v roku 2018, bola výrazn

  Rusko nemôžeme ignorovať. O "Bismarckovom dialógu"

  0 icon

  Nemecko, 28. januára 2023 (AM) – Prečo sa súkromná osoba s pruskými koreňmi a zvučným menom usiluje o dialóg s ruskými partnermi počas vojny a čo sa môže moderná nemecká politika naučiť od kancelára Otta von Bismarcka. Od

  TopDesať

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Instagram verzus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

  0 icon

  Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

  Sny, ktoré sa snívali určite už aj tebe. Aký je ich význam?

  0 icon

  Ľudstvo sa pokúša objasniť tajomstvo snov už od nepamäti. Mnoho ľudí verí, že sny sa dajú interpretovať a dokážu predpovedať budúcnosť. Psychológovia zase veria, že sny nám ukazujú náš aktuálny stav a snažia sa nám niečo naznačiť. Existujú však sny, ktoré sa vo väčšom či menšom množstve vyskytujú takmer u…

  TOP10: Najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane sveta

  0 icon

  V dnešnom článku si ukážeme najsilnejšie a najnebezpečnejšie zbrane na svete, ktoré boli kedy vyrobené. Vývoj zbraní, ktoré spôsobujú hromadné ničenie, sa začal až v minulom storočí. Vojna bola vždy tak trocha významnou hnacou silou technologického pokroku. Vojna by nemala byť nikdy v žiadnom prípade podporovaná ani ospravedlňovaná, no tieto…

  Čo sa stane, keď si hneď potom, ako si dáš jedlo, zdriemneš?

  0 icon

  Ľudia majú tendenciu byť hneď po jedle ospalí a nechcú nič iné ako si zdriemnuť. Ako sa však ukazuje, je to presne to, čomu by si sa mal vyhnúť. Spánok alebo len ležanie hneď po jedle môže mať skutočne nepríjemné následky. Možno dokonca poznáš niektoré príznaky, ale nikdy si si neuvedomil, že ich spôsobilo jedlo tesne…

  FOTO DŇA