Existuje jednoduché a nenákladné riešenie krízy členských štátov EÚ.

I.

Kríza „demokratického“ Západu ako výsledok jeho konfrontačnej politiky s Ruskou federáciou.

Spojeným štátom, ktoré majú pod svojim poručníctvom Európsku úniu, sa zatiaľ darí presadzovať ich politika, spojená so záchranou unipolárneho sveta pod ich jasným a viditeľným vedením. Spojené štáty si k svojej záchrane vybrali územie Európy, tak územia všetkých členských štátov EÚ ako aj územie Ukrajiny a, samozrejme, aj Ruskej federácie. O akú politiku USA, NATO a EÚ ide ?

Ide o nezakryté zahájenie konfrontačnej politiky proti Ruskej federácií a to najmä od štátneho prevratu na Ukrajine vo februári 2014. Táto konfrontačná politika je neustále posilňovaná, upresňovaná a v zásade dosiahla úroveň, že Ruská federácia je pre „demokratický“ Západ nepriateľským štátom. Aj pre našich vládnych predstaviteľov predstavuje Ruská federácia nepriateľský štát. Verím, že pre veľkú väčšinu obyvateľstva SR Ruská federácia nepredstavuje nepriateľský štát. K zásadnej zmene politiky vládnych predstaviteľov vo vzťahu k Ruskej federácií sme sa museli povinne dopracovať, pretože sme v jednej spoločnosti s USA, NATO a EÚ. Ako s hrdosťou hovoria niektorí – patríme k Západu ! Pod vedením našich ústavných činiteľov bolo potrebné sa vzdať vlastnej pozície, aby Slovenská republika rozvíjala svoje vzťahy na základe Zmluvy o priateľstve a vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Spolupráca SR s RF mohla existovať na základe uvedenej zmluvy a bolo by to veľmi prínosné pre spolunažívanie oboch národov. Výhody z takejto spolupráce pre obyvateľstvo SR by boli neoceniteľné, čo by vedelo oceniť najmä v súčasnosti.

Slovenská republika pod vedením svojich ústavných činiteľov a najmä pod vedením celej inštitucionálnej bazy EÚ sa veľmi aktívne zapojila do konfrontačnej politiky „demokratického“ Západu s Ruskou federáciou. Už teraz je jasne vidieť, že táto konfrontácia vedie obyvateľstvo SR do záhuby, pretože všetky zásadné politické rozhodnutia na úrovni Bruselu a Bratislavy sa prijímajú v prvom rade preto, že poškodzujú politický, ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj jednotlivých členských štátov. Je to plne v súlade s ideou Rímskeho klubu, založeného v apríli 1968 v Ríme, podľa ktorej svet musí zastaviť rast ekonomiky a populácie ( ľudí iba jedna miliarda ). Všeobecné podmienky pre život obyvateľstva SR sa veľmi rýchlo menia k horšiemu. Problémom je, že vládna moc v rozpore so záujmami svojich občanov prijala konfrontačnú politiku s Ruskou federáciou, založenú na posilňovaní neustálych sankcií a na vojenskom vyzbrojovaní Ukrajincov a NATO v záujme ich víťazstva nad ruskými ozbrojenými silami. Súčasťou konfrontačnej politiky proti Ruskej federácií sa stala neustála podpora fašistických a nacistických síl na Ukrajine, a všeobecne, podpora kyjevskej diktatúry.

Vinou konfrontačnej politiky „demokratického“ Západu s Ruskou federáciou sa členské štáty EÚ ocitli vo veľkej kríze, ktorá sa posilňuje, narastá. A podmienky pre život obyvateľstva národných štátov sa katastrofálne menia k horšiemu. Hľadajú sa nejaké náhradné riešenia, ale všetky riešenia súvisia iba s orientáciou, aby bola v konečnom dôsledku posilnená moc a postavenie Spojených štátov vo svete. Nehľadá sa teda problém, ktorý sa má odstrániť v prvom rade ! Keď vládna moc nevie nájsť a pomenovať hlavný problém, ktorý vyvolal náhradné riešenia, tak to nie je z dôvodov jej poznávacích neschopnosti. V skutočnosti je to politika, ktorá má za cieľ, aby sa hlavný problém pred verejnosťou nepomenoval a teda, aby sa o jeho riešenie občania ani nezaujímali.

Súčasťou konfrontačnej politiky s Ruskou federáciou je čo najviac oslabiť Ruskú federáciu, aby sa mohla po dobrom či po zlom podriadiť záujmom USA, NATO a EÚ. „Demokratický“ Západ vytvoril jednotný proti ruský front, v rámci ktorého je potrebné bojovať do posledného Ukrajinca. Toto je najhorší spôsob zabezpečenia kolektívnej bezpečnosti pre potreby mieru v Európe a vo svete. Politika jednotného proti ruského frontu totiž nevedie k trvalému mieru, ale k posilňovaniu vojny do nepredstaviteľných rozmerov !

Keďže vládna moc v SR najprv zradila svojich občanov, tak teraz sa rozbehli jej politické hry, ako nájsť efektívne náhradné riešenia, ktoré by ukázali, že má veľkú starosť o vytvorenie čo najlepších životných podmienok pre všetko obyvateľstvo. Toto je obyčajné politické dobrodružstvo, založené na podriaďovaní sa záujmom cudzej mocnosti. Dokumentuje to aj najnovšie stanovisko politického hnutia OĽaNO. Citujem: „Nekompromisne budeme riešiť problémy Slovenska, energetickú krízu, nedovolíme, aby ľudia doplácali na to, že pán Kremľa sa rozhodol napadnúť suseda a vydierať celú Európu a svet. Ideme ďalej, pretože Slovensko a jeho ľudia si to zaslúžia.“

Uvedené stanovisko politického hnutia OľaNO je názorným príkladom, ako sa z úrovne vládnej moci všetky problémy a celá kríza zvaľuje na Ruskú federáciu a ako sa celkom otvorene zakrýva pred občanmi SR konfrontačná politika „demokratického“ Západu na čele s USA, NATO a EÚ. Samotné Slovensko a jeho ľudia si však vôbec nezaslúžia, aby ich vo veciach politiky a politických záujmov vládna moc vedomé klamala. A nie je to vôbec problém zásluh, pretože volení predstavitelia zložili Ústavou SR predpísaný sľub a ten ich zaväzuje k pravde a nie k vyjadreniam, ktoré možno nezodpovedajú ani úrovni žiakov prvého stupňa ZŠ. Opozícia rovnako hľadá iba náhradné riešenia, ale akési zásadnejšie, kvalitnejšie. Časť opozície zároveň hľadá riešenie súčasnej politickej situácie v referende a v zorganizovaní predčasných parlamentných volieb. Lenže medzitým pre zorganizovania volieb a ustanovenia novej vládnej moci je potrebný určitý čas a tak sa zdá, že bude potrebné s veľkými ťažkosťami prežiť už celú nadchádzajúcu zimnú sezónu pod zástavou už spomínanej konfrontačnej politiky a s akceptovaním náhradných riešení.

Na našej politickej scéne nepadne ani slovo o nevyhnutnej potrebe zrušenia konfrontačnej politiky „demokratického“ Západu s Ruskou federáciou ako hlavnej priority zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorej riešenie neznesie odklad z dvoch hlavných dôvodov: a) z reálnej hrozby katastrofálneho zníženia životnej úrovne obyvateľstva SR, b) z reálnej hrozby, že vojna na Ukrajine zásluhou USA, NATO a EÚ prerastie do vojny v Európe a vo svete.

II.

Dôsledky krízy „demokratického“ Západu sa majú riešiť zrušením jeho konfrontačnej politiky s Ruskou federáciou a nie na úkor absolútneho zníženia životnej úrovne obyvateľstva členských štátov EÚ

 

Domnievam sa, že existuje veľmi efektívne a nenákladné riešenie súčasnej krízy, spojenej s potrebnými energiami a s fungovaním každej národnej spoločnosti, ktoré sa dá vyriešiť maximálne do konca októbra – novembra 2022 !

Môj návrh je veľmi jednoduchý a je založený na aktívnom postoji obyvateľstva SR, ktorý by mali pomôcť zorganizovať také organizácie ako:

1. Združenie miest a obcí Slovenska, samospráva miest a obcí.

2. Konfederácia odborových zväzov.

3. Asociácia zamestnávateľských zväzov a záujmových združení.

4. Rôzne politické strany a hnutia, občianske iniciatívy, ktoré nesúhlasia s konfrontačnou politikou „demokratického“ Západu s Ruskou federáciou.

Zo strany uvedených organizácií, politických strán a hnutí a občianskych iniciatív je potrebné pripraviť iba stručný dokument – Výzvu ústavným činiteľom Slovenskej republiky. Čo by malo byť obsahom uvedenej výzvy ?

Menované organizácie môžu Výzvu ústavným činiteľom Slovenskej republiky pripraviť buď samostatne alebo spoločne s týmto základným obsahom:

1. Konfrontačná politika Západu s Ruskou federáciou, ktorá sa intenzívne presadzuje od roku 2014, škodí v prvom rade všetkým členským štátom EÚ a ich obyvateľstvu, rovnako aj Ukrajine a Ruskej federácií.

2. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyzvať ústavných činiteľov SR, aby v priebehu niekoľkých týždňov zabezpečili, že:

2.1 Prezidentka SR vydá vyhlásenie o tom, aby zákonodarná a výkonná moc prijali opatrenia a rozhodnutia o tom, že Slovenská republika okamžite končí s podporou a svojou účasťou na realizácií všetkých opatrení, prijatých na úrovni EÚ a národnej štátnej moci, ktoré spadajú pod konfrontačnú politiku s Ruskou federáciou.

2.2. Národná rada SR na svojom zasadaní prijme svoje vlastné vyhlásenie o tom, že SR okamžite končí s podporou a svojou účasťou na realizácií všetkých opatrení, prijatých na úrovni EÚ a národnej štátnej moci, ktoré spadajú pod konfrontačnú politiku s Ruskou federáciou. Zároveň je potrebné navrhnúť, aby Národná rada SR deklarovala, že je ochotná s Ruskou federáciou rozvíjať obojstranne výhodnú spoluprácu, ktorá sa bude zakladať na podpise a ratifikácií novej Zmluvy o priateľstve a spolupráci s Ruskou federáciou.

2.3. Vláda SR na svojom riadnom či mimoriadnom zasadaní prijme rozhodnutie o tom, že SR okamžite končí s podporou a svojou účasťou na realizácií všetkých opatrení, prijatých na úrovni EÚ a národnej štátnej moci, ktoré spadajú pod konfrontačnú politiku s Ruskou federáciou.

2.4. Vláda SR na svojom zasadaní prijme opatrenia k tomu, aby boli nadviazané normálne diplomatické vzťahy s Ruskou federáciou a konzultovaná možnosť prípravy novej Zmluvy o priateľstve a spolupráci s Ruskou federáciou.

2.5. Vláda SR na svojom zasadaní prijme opatrenia k tomu, aby bezodkladne boli zrealizované v mesiaci októbri 2022 rokovanie s Ruskou federáciou o uzatvorení priamych kontraktov na dodávky plynu a ropy pre potreby Slovenskej republiky.

3. Ďalej je potrebné, aby ústavní činitelia zabezpečili, že NR SR a Vláda SR:

3.1. Zastavia poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine.

3.2. Navrhnú Ruskej federácií, aby prijala zodpovedajúce opatrenia k uskutočneniu spoločného rokovania delegácie Ruskej federácie s delegáciami USA, NATO, EÚ a Ukrajiny o podmienkach ukončenia vojenských operácií na území Ukrajiny a zabezpečenia trvalého mieru.

3.2. Navrhnú Spojeným štátom, vedeniu NATO, vedeniu EÚ a národným vládam a parlamentom členských štátov EÚ, aby sa všetci spoločne usilovali:

a) zastaviť poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine,

b) pomôcť čo najskôr ukončiť vojenský konflikt na území Ukrajiny tým, že budú súhlasiť s účasťou svojich delegácií v Moskve na mierových rokovaniach a to práve za účasti zástupcov USA, NATO, EÚ a Ukrajiny.

Západní politici by mali začať rozumieť tomu, že kolektívnu bezpečnosť a mier v Európe a vo svete nie je možné zabezpečiť bez Ruskej federácie a teda bez spolupráce s jej predstaviteľmi !

Toľko k obsahu Výzvy ústavným činiteľom Slovenskej republiky.

Výzvy s naznačeným obsahom je potrebné zasielať ústavným činiteľom. Ich reakcia na takéto výzvy bude jasným dôkazom o tom, ako zmýšľajú a koho záujmy presadzujú. To, že Slovenská republika berie úž dlhú dobu účasť na realizácií konfrontačnej politiky „demokratického“ Západu, nemusí byť žiadnym dôvodom k povinnosti v takejto politike pokračovať. Dôvod je veľmi jednoduchý: s konfrontačnou politikou vo vzťahu k Ruskej federácií sme už prekročili hraničné medze a všetko sme vsadili na jednú kartu, že buď Ruská federácia sa podriadi samozvaným západným Pánom sveta alebo bude ozajstná vojna. Členstvo SR v NATO a v EÚ nás v žiadnom prípade nemá čo zaväzovať k tomu, aby sme sa ďalej podieľali na vojnovom štvaní kyjevskej diktatúry proti Ruskej federácií. Svojim členstvom v NATO a EÚ Slovenská republika iba potvrdzuje, že za svoju prioritu pokladá službu cudzím záujmom a mocnostiam na čele s USA.

Deklarovať ukončenie konfrontačnej politiky Západu s Ruskou federáciou je prvý a najdôležitejší krok k tomu, aby vláda SR v druhom kroku pristúpila k zabezpečeniu dodávok plynu a ropy priamo s Ruskou federáciou. V týchto dňoch a týždňoch sú ústavní činitelia povinní zabezpečiť zmenu v svojej zahraničnej politike a to práve v záujme občanov Slovenskej republiky. Pre nás, občanov, pre všetko obyvateľstvo, je veľmi dôležité, aby mier v Európe a vo svete ostal zachovaný. Záujem obyvateľstva SR totiž v žiadnom prípade nemôže ladiť a ani neladí so záujmami globálneho kapitálu s posilnením procesov unipolárnej globalizácie a teda aj s podriadením si ruskej civilizácie. Členstvo SR v NATO a v EÚ nás má za súčasnej situácie zaväzovať k rozumnému konaniu, v rámci ktorého budeme schopní rešpektovať aj určité morálne zásady, potrebné k mierovému spolunažívaniu štátov, aj spoločne s Ruskou federáciou.

Nastal čas, aby sa záujmy globálneho kapitalizmu mohli v určitom smere potlačiť tak, aby vznikla rovnováha so záujmami obyvateľstva Európy žiť v mieri vo vzájomne výhodnej spolupráci aj s Ruskou federáciou. Aby som to napísal ešte všeobecnejšie, tak úlohou predstaviteľov štátnej moci je v podmienkach kapitalizmu zabezpečiť určitý súlad medzi politickou rovnosťou občanov s majetkovou nerovnosťou – stranou triedy kapitalistov. Iba nastolenie tejto rovnováhy umožní zachovať mier a bude aj impulzom k ukončeniu konfrontačnej politiky Západu s ruskou federáciou. Svojou účasťou v NATO a EÚ Slovenská republika má možnosť otvorené deklarovať svojim partnerom v členstve, že v politike, ktorá je už dlhšiu dobu presadzovaná vo vzťahu k Ruskej federácií, sa robia závažné chyby a omyly, stráca sa akýsi zákon miery, ktorý je možné presadzovať v politickom konaní bez vážnych dôsledkov. Politika neustáleho dlhoročného štvania Ukrajiny proti Ruskej federácií je už o vážnych dôsledkoch nezodpovednej a krvilačnej politiky pod vedením USA, NATO a EÚ.

Takže mám tu záverečnú otázku:

Je možné očakávať, ak by boli ústavní činitelia Slovenskej republiky oslovení výzvou na oficiálne oznámenie, že vládna moc končí s podporou konfrontačnej politiky „demokratického“ Západu s Ruskou federáciou, že ústavní činitelia túto výzvu budú akceptovať a podporia záujem obyvateľstva SR o mier v Európe a vo svete ? V tomto smere som pesimistom z dvoch dôvodov. Neviem, či sa niekto v SR nájde, aby výzvu ústavným činiteľom SR verejne predložil a žiadal od nich aj jasnú odpoveď. A keby aj výzva ústavným činiteľom bola predložená, tak očakávaného zásadného zvratu v politickom konaní ústavných činiteľov by sa občania SR nedočkali. Napriek môjmu pesimizmu by bolo vhodné verejne vyzvať ústavných činiteľov na jasnú a nedvojzmyselnú odpoveď. Ako občania máme na to ústavné právo, pretože máme záujem žiť svoje životy v mierových podmienkach, čo okrem iného znamená aj v priateľskej spolupráci so slobodnou a neutrálnou Ukrajinou a Ruskou federáciou.

 

Dušan Hirjak

 

 

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 192

Celkové hodnotenie: 15.45

Priemerná čítanosť: 950

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslankyne sa pobili v bare. Cigániková skončila na pohotovosti

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová, Martin Baumann)   Medzi poslankyňami Romanou Tabak (Sme rodina) a Janou Bittó Cogánikovou to v poslednom období vrie. Najnovšie…

  Ruská jadrová reakcia nie sú iba vyhrážky. Rusko je na použitie atómových taktických zbrani pripravené

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, TASR/AP-Susan Walsh)   Ruský prezident Vladimir Putin a čínsky prezident Si Ťin-pching sa…

  Pri služobnom zákroku v Malých Levároch sa zranili tri osoby

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Pri sobotňajšom zásahu polície v Malých Levároch v okrese Malacky sa mali podľa aktualizovaných informácií zraniť tri osoby.…

  Ukrajinského prezidenta Zelenského sklamal Izrael a vystrašili iránske drony

  0icon

  Bratislava 24. september 2022 (Foto: Screenshot/Flightradar)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je šokovaný z toho, že Izrael je spolu s Maďarskom jedinou relevantnou krajinou, ktorá Ukrajine nedodala…

  Postup Ruska v konflikte s Ukrajinou zdá sa zaskočil USA. Aké majú teraz tri základné možnosti na reakciu?

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Jim Watson)   Reakcia Ameriky na udalosti v Rusku, Donbase, Záporoží a Chersonskej oblasti bola prekvapivo tlmená. Dokonca nudná, ak vezmeme…

  Skutočne sa na nás valí tsunami? Aby bol niekto za spasiteľa, treba najprv vyvolať katastrofu, reagujú analytici na slová nového ministra

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Nový minister hospodárstva Karel Hirman sa v jednom z najnovších rozhovor vyjadril, že sa na nás…

  Putin mal prevziať velenie a zakázať ústup z Chersonu

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service)   Vladimir Putin zakázal ruskej armáde ustúpiť z Chersonu a prevzal strategické velenie bojových operácií na…

  Horskí záchranári súťažia v Nízkych Tatrách na Memoriáli Romana Bencúra

  0icon

  Demänovská Dolina 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Horská záchranná služba)   Horskí záchranári zo Slovenska, Česka a Poľska testujú v sobotu v Nízkych Tatrách svoje zručnosti na…

  Nadal sa odhlásil z Laver Cupu, chce byť pri manželkinom pôrode

  0icon

  Londýn 24. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Španielsky tenista Rafael Nadal sa v sobotu odhlásil z Laver Cupu. V piatok odohral zápas štvorhry po boku…

  Matovič: Muži neplačú. Chlapi niekedy áno

  0icon

  Bratislava 24. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Brauman)   Švajčiarsky tenista Roger Federer na Laver Cupe v Londýne oficiálne ukončil aktívnu kariéru. V médiách sa okamžite začal…

  Armádny Magazín

  Erdogan potrebuje vyvolať vojenskú krízu. O grécko-tureckej vojne v rámci NATO

  0 icon

  Turecko, 24.september 2022 (AM) – Grécko v septembri oficiálne varovalo EÚ a NATO pred hrozbou vojny s Tureckom. Popredné európske a americké médiá uvádzajú, že v rámci hraníc NATO sa schyľuje k vojne medzi oboma členmi tohto vojenského bloku. Die Welt píše : „ Na papieri sú Turecko a Grécko spojenci…

  Vyčkávacia taktika? USA a Nemecko veľmi pomaly dodávajú tanky Ukrajine

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Ukrajina požiadala Západ o urgentné dodávky moderných tankov, aby uspela v protiofenzíve na severovýchode krajiny, no západné štáty na žiadosť reagovali pomaly. Píše o tom Politico s odvolaním sa na sedem zdrojov. Podľa partnerov z publikácie Kyjev potrebuje americké M1 Abrams a nemecké leopardy, avšak

  Iránske tanky Zulfikar a Karrar

  0 icon

  Irán, 24.september 2022 (AM) – Irán sa už takmer 40 rokov nachádza na sankčnom zozname USA, Izraela a EÚ. Krajina, ktorá pred takmer 40 rokmi odstránila iránskeho proamerického šacha, zničila americké komando, ktoré zaútočilo na Irán s cieľom oslobodiť zajatých amerických rukojemníkov, uštedrila výprask irackému vodcovi Saddamovi Hussajnovi, spojencovi Američan

  Ukrajina má problém - roje iránskych dronov likvidujú ťažkú techniku ozbrojených síl. Video

  0 icon

  Ukrajina, 24.september 2022 (AM) – Podľa hlásenia v operačnom ukrajinskom veliteľstve "Juh", ruské ozbrojené sily zničili ukrajinský remorkér, ktorý bol v prístave Očakov v Mykolajivskej oblasti. Loď zasiahol iránsky kamikadze dron Shahed-136. Rovnakým spôsobom došlo k úderu na budovu v Krivoj Rogu.  

  Ruské sily zničili už takmer tristo ukrajinských vojenských lietadiel

  0 icon

  Ukrajina, 23.september 2022 (AM) – Počas ruskej špeciálnej vojenskej operácie už bolo zničených takmer 300 ukrajinských vojenských lietadiel, informovalo v piatok ruské ministerstvo obrany.   „Celkovo od začiatku špeciálnej vojenskej operácie bolo zničených 298 lietadiel, 155 vrtuľníkov, 2 054 bezpilotných prostriedkov, 376 protilietadlových

  FOTO DŇA