Matovičovci, povinným očkovaním si zlomíte väzy

Slovensko stráca svoju tvár. Sme svedkami chaotických opatrení, kde nikto nevie, čo ho čaká zajtra a čo si vládna elita na čele s Matovičom zmyslí a vymyslí. Právne princípy prestali platiť a občan je v neistote. Dostala som do správy text, s ktorým by som sa rada podelila, pretože sa stotožňujem s jeho znením. Dosť bolo toho neustáleho vymývania mozgov pomocou nepretržitého šírenia strachu a porušovania základných ľudských práv a slobôd.

Ešte chcem pripomenúť všetkým provakcinačným fanatikom Rezolúciu Rady Európy z 27. januára 2021, kde sa jasne uvádza:

7.3 s ohľadom na zabezpečenie vysokej absorpcie vakcín:

🚩7.3.1 zabezpečiť, aby občania boli informovaní, že očkovanie NIE JE povinné a že na nikoho nie je vyvíjaný politický, sociálny alebo iný tlak, aby sa dal zaočkovať, ak si to neprajú sami;

🚩7.3.2 zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný;

Celé znenie správy

Takzvaní “odborníci” (Sabaka, Pavelka, “konzílium” a iní), ako aj osoby vystupujúce ako “vláda SR” sa evidentne domnievajú, že oni sú postavení nad “inými ľuďmi”, pretože si myslia, že “odborné názory” sú nadradené “slobode a ľudským právam” jednotlivca(!). Ale ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY jednotlivca, nech sa akokoľvek “hlúpo” jednotlivec sám správa alebo rozhoduje, VŽDY MAJÚ PREDNOSŤ (!) a sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné! A na tom nezmení nič žiadne fašistické vyhlasovanie žiadneho fašistu, že v záujme ochrany “ľudských práv či zdravia akokoľvek početnej alebo mocnej skupiny iných jednotlivcov” sme oprávnení pošliapať alebo ignorovať či obrať o ľudské práva niektorú skupinu občanov, resp. čo i len jediného človeka! Lebo to je podstata toho, čo títo fašisti (osoby vystupujúce ako “vláda SR”, ale tiež osoby vystupujúce ako “konzílium odborníkov”) tvrdia! Pre nich je určené toto: Aj v najkritickejšej situácii musí byť ľudská bytosť rešpektovaná, človek musí ostať človekom, a NIKTO nesmie (bez opory v zákone) žiadnu ľudskú bytosť, žiadneho človeka oberať o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva, ku ktorým predovšetkým patrí aj možnosť rozhodnúť sa o svojom tele sám a to aj keby išlo o rozhodnutie “nesprávne”! Ak niekto oberie človeka o túto možnosť – slobodne sám rozhodovať o svojom tele – tak oberá ho tým o jeho ľudskosť, o jeho ľudské práva! Teda, nie je zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické) na človeku to, že sa rozhoduje sám a rozhodne o svojom tele sám aj keď toto rozhodnutie jedinca bude odporovať diktátu či predstavám vlády, alebo predstavám odborníkov, alebo predstavám iných jedincov, NAOPAK zverské (dezolátne, hlúpe, opičiacke, fašistické a zločinecké) je správanie vlády, odborníkov, či iných jedincov, ktorí svoju predstavu o tom, čo je “správne” pre telo niektorého jednotlivca vnucujú a diktujú tomuto jednotlivcovi a trvajú na tom, aby sa tejto ich predstave jednotlivec podriadil (lebo je to “vraj” na prospech väčšiny) bez ohľadu na to, aká je vlastná vôľa tohto jednotlivca. TOTO JE FAŠISTICKÁ TOTALITA A ZÁROVEŇ SÚ TO ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI! JE IRELEVANTNÉ, ŽE SA TAK DEJE POD ZÁMIENKOU “OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA”, PRETOŽE ANI TÁTO ZÁMIENKA NIE JE A NESMIE BYŤ(!) DÔVODOM NA ZASAHOVANIE DO TAK ZÁKLADNÉHO ĽUDSKÉHO PRÁVA, AKÝM JE PRÁVO NA ŽIVOT, NEDOTKNUTEĽNOSŤ OSOBY A TEDA AJ NEDOTKNUTEĽNOSŤ TELESNEJ INTEGRITY ČLOVEKA BEZ JEHO SÚHLASU! NIKTO PREDSA NEZAKAZUJE OSOBÁM, KTORÉ SA CHCÚ OČKOVAŤ, ABY SA NEOČKOVALI, A PRETO TIEŽ NIKTO VŠAK NESMIE NIKOMU PRIKAZOVAŤ A ANI SKRYTÝM NÁTLAKOM VYNUCOVAŤ, ABY SA OČKOVAL LÁTKOU, KTOREJ SÁM NEDÔVERUJE, KTORÁ JE V PODSTATE NOVÝM MEDICÍNSKYM PREPARÁTOM , U KTORÉHO JE ZNÁME UŽ TERAZ – IBA PO ROKU JEJ POUŽÍVANIA – VÝZNAMNÉ MNOŽSTVO ŤAŽKÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV I FATÁLNYCH. V OPAČNOM PRÍPADE (AK BUDE “OČKOVANIE” TAKOUTO LÁTKOU NIEKOMU NARIADENÉ, ALEBO INAK VYNUCOVANÉ – formou podmienok v prístupe k príjmu, k vzdelaniu, k lekárskej starostlivosti, atď.) TAK PÔJDE O ZLOČINY PROTI ĽUDSKOSTI (!) A PRETO VŠETKY OSOBY, KTORÝCH KONANIE A ROZHODOVANIE SMERUJE KU REALIZÁCII TAKÝCHTO ZLOČINOV, BUDE NEVYHNUTNÉ V BUDÚCNOSTI SÚDIŤ AKO PÁCHATEĽOV ZLOČINOV PROTI ĽUDSKOSTI!

Ak chcú títo zločinci zachraňovať “verejné zdravie” nech ho zachraňujú tým, že budú konať presne podľa zákonnej definície pojmu „verejného zdravia“ teda : § 2 ods. 1, písm. b/ Zákon č. 355/2007 Z. z., kde sa dozvedáte, že: „verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti, ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a EKONOMICKEJ ÚROVNI SPOLOČNOSTI“(!). Nikde v tejto definícii, ale ani v ostatných častiach citovaného Zákona(!) sa neuvádza oprávnenie vydávať a vykonávať „opatrenia na ochranu verejného zdravia“ v rozpore so základnými ľudskými právami(!). A mimochodom, dávam do pozornosti, a preto som túto časť definície zvýraznila veľkými písmenami, že pojem „verejné zdravie“ sa skladá z troch rovnocenných častí a jednou z nich je EKONOMICKÁ ÚROVEŇ SPOLOČNOSTI(!), teda ak „opatrenia“ alebo „pravidlá“ prijímané na „ochranu verejného zdravia“ významným spôsobom poškodzujú „ekonomickú úroveň spoločnosti“, tak tieto „opatrenia“ resp. „pravidlá“ v konečnom dôsledku NEPODPORUJÚ VEREJNÉ ZDRAVIE, ALE NAOPAK SÚ VLASTNE ÚTOKOM PROTI VEREJNÉMU ZDRAVIU(!). A preto všetky také osoby, ktoré presadzovaním opatrení významne poškodzujúcich ekonomickú úroveň spoločnosti vlastne páchajú útok na „verejné zdravie“, je nutné stíhať za spáchanie trestných činov – pôjde najmä o zneužívanie právomoci, ale aj o zločiny proti ľudskosti. Teda aj zo znenia Zákona č. 355/2007 Z.z. vyplýva, že hrozbou pre „verejné zdravie“ nie je jednotlivý občan, ale ani hoci aj početne veľká skupina občanov, ktorí žiadajú rešpektovanie ľudských práv, ale hrozbou a páchateľmi „ohrozenia verejného zdravia“ sú
osoby – vláda, poslanci, „odborníci“, ktorí prijímajú a presadzujú rozhodnutia odporujúce zákonnej definícii pojmu „verejného zdravia“(!), teda všetci tí, ktorí lživo prekrúcajú tento pojem ako oprávnenie na nerešpektovanie ľudských práv jednotlivca(!) ako aj všetci tí, ktorí pod zámienkou „ochrany verejného zdravia“ úmyselne presadzovali opatrenia, ktoré:
– významne poškodili úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti (napríklad v jej dostupnosti, odklady plánovaných zákrokov, vyšetrenia „cez telefón“, atď.);
– významne poškodili úroveň ochrany a podpory zdravia (napríklad v nezmyselnom uprednostňovaní „očkovaných“ hoci už je všeobecne známe, že aj „očkované“ osoby roznášajú nákazu, môžu ochorieť i umierať na túto nákazu);
– významne poškodili ekonomickú úroveň spoločnosti (nielen neefektívnymi tzv. lockdownami, ale aj zjavne neefektívnym a obrovským plytvaním finančnými prostriedkami, ktoré neboli použité na rozšírenie kapacít nemocníc, ani stabilizáciu zdravotníckeho personálu, ale doslova „vyhodené“(!) na „lotériu“, reklamu, alebo na rôzne variácie „plošného testovania AG testami“, ktoré v konečnom dôsledku spôsobilo enormný rozsev ochorenia a nárast hospitalizácií avšak preukázateľne „priaznivo“ vplývalo len na stav peňaženiek prevádzkovateľov MOMiek);
Teda aj keby v dôsledku „povinného očkovania“ zomrel iba jeden jediný človek a milióny by boli „zachránené“ nikto nemá právo nútiť ľudí, teda ani toho jediného človeka(!), aby svoj život riskoval-i vo „verejnom záujme“ resp. v „záujme verejného zdravia“, pretože ľudia – občania majú svoje ľudské práva(!) a NIE SÚ MAJETKOM VLÁDY A ANI ŠTÁTU, a nie sú ani jeho „vojakmi“ a neskladali prísahu, že za „vlasť i život položia“, preto nikto z „vládnej moci“ nesmie žiadať a očakávať od občanov, ani od jediného občana(!), aby sa v „záujme verejného zdravia“ vzdal-i svojich ľudských práv, garantovaných ústavou (!). Naopak občania majú právo očakávať a žiadať od vládnej moci, aby rešpektovala ľudské práva občanov(!), zákony a ústavu(!), predsa to boli oni – vládna moc, kto po voľbách skladal prísahu, že budú tieto normy rešpektovať! Takže, ak táto vládna moc sa správa v rozpore s prísahou a nerešpektuje platné zákony, ani ústavu a dokonca tieto úmyselne PORUŠUJE a vyzýva na ich ďalšie a ešte rozsiahlejšie porušovanie – tak tieto osoby viac nemajú akúkoľvek legitimitu a sú to len zločinci vystupujúci vo vysokých štátnych a verejných funkciách! A ako zločincov ich je nutné aj súdiť!

Koniec celého znenia správy

P.S.: Odpor obyvateľstva sa stupňuje v celej Európe. Pokusy o zavádzanie povinného „dobrovoľného“ očkovania nebadať len u nás na Slovensku. Očividne sa ide v celej Európe podľa jedného manuálu a to nie je žiadny hoax ani konšpirácia. Pretože sa to skutočne deje a nezmyselné opičenie sa po iných štátoch v zlých opatreniach je badateľné a určite to nie je žiadna náhoda. Škoda, že sa u nás po iných európskych štátoch opičia len vládni vakcináckovia s ich chorými fašistickými opatreniami. Kiežby aj slovenské obyvateľstvo už vytiahlo hlavy z piesku a postavilo sa na odpor proti odstraňovaniu základných ľudských práv a slobôd, Ústavy SR a svojvoľnosti nikým nevolených úradníkov. Povstalo za svoju slobodnú budúcnosť, kde už ľudia nebudú pokusnými králikmi nejakých šialených vedcov a farmaceutických spoločností vlastnených mega korporáciami, ktoré už pomaly ovládajú celý svet, a teraz si povedali, že si privlastnia aj samotný život a bytie.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Slavěna Vorobelová

O AUTOROVI

www.vorobelova.sk

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 135

Celkové hodnotenie: 29.15

Priemerná čítanosť: 3492

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Hamran prezentoval výsledky v dôležitých kauzách. Odmieta kritiku Fica či Žilinku. Reakcie politikov prišli takmer okamžite

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Screenshot)   Policajný prezident Štefan Hamran kritizuje výroky exministerky Denisy Sakovej či expremiéra Roberta Fica, ktorí spochybňujú prácu polície. Spochybnil…

  Šéf RTVS Ľuboš Machaj sa stretne s premiérom ohľadom financií pre telerozhlas

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nový generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj sa má vo štvrtok popoludní stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom…

  Jadrové vydieranie: za ukrajinskými údermi na Záporožskú jadrovú elektráreň stoja USA

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Prinášame vám článok z ruského denníka Komsomoľskaja pravda, ktorý odráža ruský pohľad na ostreľovanie Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá v…

  Naď opakovane obviňuje Sulíka z rozbíjania vlády. SaS-károm posiela odkaz: Nenechajte sa oklamať, váš ohlásený odchod z vlády je len ďalšia nepekná hra

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Pavel Neubauer)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) posledné dni prilieva olej do ohňa koaličnej krízy. V poslednom rozhovore…

  Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine - Európe dochádzajú zdroje na nové sankcie proti Rusku

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Planet Labs PBC via AP, Telegram, Screenshot Youtube)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších…

  Trump, Čína a rastúca vláda teroru

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Prinášame vám článok Alexa Krainera, ktorý pôvodne vyšiel na portáli The Naked Hedgie  Keď som v minulom článku…

  Začala sa posledná rozlúčka so zosnulým kardinálom Tomkom, prítomný je aj pápež

  0icon

  Vatikán/Bratislava 11. augusta (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia, Facebook/TV Lux)   Vo vatikánskej Bazilike sv. Petra sa vo štvrtok začala posledná rozlúčka so zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom.…

  Čo môže zásadným spôsobom zmeniť spôsob vedenia vojny? Takto to vidí ruský generál

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Rusko predpokladá, že prezbrojenie armád systémami HIMARS a ich obdobami radikálne zmení formy vedenia vojny Podľa bývalého prvého námestníka…

  Zľavy ako odmena za účasť vo voľbách ? Viskupič: Zľavami si Matovič chce zrejme kupovať hlasy voličov

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Koncom júla sme vás informovali, že minister financií Igor Matovič (OĽaNO) na scénu prichádza s ďalším…

  Taiwan dominuje svetovým dodávkam počítačových čipov - niet divu, že sa USA obávajú

  0icon

  Bratislava 11. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Taiwan Presidential Office, Pixabay, Facebook)   Jedným z aspektov cesty Nancy Pelosiovej na Taiwan, ktorý bol do veľkej miery prehliadnutý, je…

  Armádny Magazín

  Jednoduché čínske kvadrokoptéry spustili revolúciu v používaní delostrelectva

  0 icon

  Čína, 11.august 2022 (AM) – Bývalý náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, armádny generál Jurij Balujevskij, komentoval náhle rozhodnutie ruských strelcov. Podľa neho došlo k „skutočnej revolúcii“. Hovoríme najmä o jednoduchých komerčných kvadrokoptérach čínskej výroby. V predhovore autora ku knihe Centra pre a

  Egypt a Hamas vyšli ako víťazi vo vojne medzi Izraelom a Islamským džihádom

  0 icon

  Izrael, 11.august 2022 (AM) – Po troch dňoch bombardovania pásma Gazy a raketového návratu do vnútrozemia Izraela sa v tejto nepokojnej oblasti sveta uzavrelo prímerie sprostredkované Egyptom. Operácia Úsvit, ktorá bola náhle spustená izraelskou armádou, bez akéhokoľvek viditeľného vonkajšieho dôvodu, formálne proti jednej z

  Koho chceli USA v Japonsku atómovo bombardovať? Kresťanov?

  0 icon

  Japonsko, 11.august 2022 (AM) – V máji 1945 bol prezidentovi Harry Trumanovi predložený návrh, pozostávajúci z niekoľkých japonských miest, na ktoré bolo možné zhodiť atómové bomby.   Za prioritný cieľ bolo zvolených päť miest. Kjóto, ako hlavné centrum japonského priemyslu, Horošima, ako najväčší vojenský prístav

  Veliteľka zdravotnej služby ukrajinskej 56.brigády: Jednotka je takmer zničená, a to aj kvôli vlastnému delostrelectvu

  0 icon

  Ukrajina, 11.august 2022 (AM) – Hlavnou mediálnou témou na Ukrajine ovládanej Kyjevom sú teraz výbuchy na vojenskom letisku na Kryme. Oficiálni predstavitelia Kancelárie prezidenta Ukrajiny popierajú svoju účasť na incidente, ale okamžite predložili vlasteneckú hypotézu o údajnom začiatku "partizánskeho hnutia na okupovanom území". Do úzadia

  Krasnopol-M2 má byť likvidátorom diaľkových amerických raketometov

  0 icon

  Rusko, 11.august 2022 (AM) – Modernizované riadené strely Krasnopol-M2, na rozdiel od predchádzajúcej verzie, si dokážu vybrať cieľ počas salvy. Proti ktorým objektom a bojovým vozidlám nepriateľa budú môcť ozbrojené sily RF použiť muníciu, uviedol vojenský expert Jurij Knutov.   Počas štátnych testov boli strely Krasnopol-M2 vypálené z dvoch zbran

  FOTO DŇA