Moje názory na stav v zdravotníctve a ako sa ho mohlo zmeniť k lepšiemu …

Úvod. Nie je podstatné aký je môj názor na revitalizáciu nášho zdravotníctva a či je dobrý alebo zlý, najpodstatnejšie je iba to, či moje názory niekoho z kompetentných alebo zodpovedných priaznivo oslovia. Na predošlú aj túto vládu som podal niekoľko projektov, ktoré by mohli posunúť našu krajinu trochu dopredu, doteraz som ani na jeden projekt nedostal odpoveď. Som technik, tak projekty sa týkali tejto oblasti. Katastrofická situácia v našom zdravotníctve ma však motivuje, aby som moje názory na tento segment ozrejmil v tomto blogu. Som presvedčený demokrat, konzervatívec a preto veľmi ťažko znášam kardinálne pochybenia neoliberálnej vlády, zostavenej iba z amatérov a nezdelancov, neshopných riadiť čokoľvek a nie to ešte náš štát. Zbytočne sa nehovorí, že súpi noha liberála, nebude sto rokov rásť tráva. Nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany a to ani ako vojak, vyšší dôstojník armády počas totality pre moju vieru, s radosťou som vítal zmenu politického systému a trhovú ekonomiku. Nie som však žiadny zabednenec a bolo mi dobre vedomé, že nie všetko bolo za socializmu zlé. Aspoň tri rezorty fugovali bezchybne a boli výkladnou skriňou vtedajšieho zriadenia, čo sa odzrkadlilo aj na tom, že bez hanby sa k nám chodili podučiť aj z vyspelých západných krajín – zdravotníctvo, dôchodkový a systém sociálneho zabezpečenia a vyspelé poľnohospodárstvo. Potvrdzovali to po všetkých stránkach vtedajšie štatistiky. Bolo veľkou a neodpustiteľnou chybou, že sa po novembri 1989 do týchto oblastí, výsostne dôležitých pre zdravie a život ľudí povolil vstup súkromného kapitálu, čo vzhľadom na jeho vlastníctvo obrovských investičných možností hlavne v zdravotníctve urobilo zo štátneho sektoru chudobných príbuzných. Dravosť Penty Group ho takto dostalo doslova a do písmena na kolená – odliv poistencov VšZP do dvoch súkromných poisťovní a súkromných ambulancií a nemocníc za lepšími podmienkami, a tým samozrejme  zároveň aj odliv potencionálnych pacientov zo štátneho sektoru. Veľkou a neodpustteľnou chybou politkov je vôbec to, že sa to pripustilo. Hlavne u zdravotníctva by zdravie ľudí nikdy nemalo byť predmetom podnikania a teda obchodu a zisku. V tomto pochybila aj EÚ a EK ak takýmto vývojovým smerovaniam dáva zelenú. Nie všetko je dobré, ak je to v rukách súkromníkov, ktorí vlastnia nielen now how, ale aj know how a naviac aj množstvo finančných zdrojov. Štát by sa nikdy nemal zbavovať zodpovednosti za svojich občanov, nech sa jedná o akúkoľvek životnú situáciu. Aj naša Ústava SR by mala garantovať bezplatné zdravotníctvo nielen de jure ale aj de facto, prax je však taká, že si už pomaly musíme platiť či doplácať takmer za všetky zdravotné a liečebné služby, ba čo viac a to sa dotýka hlavne menej solventných seniorov aj za drahé lieky, keďže aj vláda iba sľubuje, že to bude inak, no popravde ale tak, že seniori nebudú musieť doplácať iba na tie najlacnejšie lieky, ktoré nemusia byť vždy aj tie najvhodnejšie. Takže …

    Naša Ústava SR by mala nedvojzmyselne a právne neomylne garantovať všetkým občanom SR bezplatné zdravotníctvo a to vo všetkých zdravotných či liečebných úkonoch a v plnom rozsahu.

    Trestné právo malo garantovať bezpečnosť a verbálnu aj fyzickú ochranu všetkých pracovníkov v našom zdravotníckom systéme aj s potrebným regresom, obzvlášť pri stavoch všeobecného ohrozenia štátu rôznymi pandémiami a inými nákazami.

    Sytém zdravotníctva musí zabezpečovať kompletné personálne a materiálno technické zabezpečenie, zodpovedajúce najmodernejším zdravotným poznatkom vedy. Vykonávanie všetkých potrebných preventívnych, zdravotných a liečebných úkonov je potrebné zabezpečovať tak, aby nevznikala nežiadúca chorobnosť a úmrtnosť ľudí, pričom hlavná pozornosť by mala byť v tomto smere venovaná hlavne dobrému zdraviu a vývinu deťom a  mládeži, ako aj seniorom tak, aby mohla byť kvalita ich života na požadovanej úrovni a odpovedajúca veku. Prevenciu chápať ako najzákladnejší predpoklad k udržiavaniu obyvateľstva v dobrom zdravotnom, fyzickom a psychickom stave, k čomu prispôsobiť aj potrebné opatrenia nielen v školstve, ale aj na všetkých pracoviskách. Prevencia by mala zahrňovať aj účinnú liečbu medikamentami. Pozornosť je potrebné venovať aj miestam prvého kontaktu, ktorým sú všeobecní lekári a zdravotné sestry na ambulanciách. Rýchla zdravotná pomoc musí zabezpečovať všeobecne príchod k ohrozenému pacientovi najneskôr do 15 min. bez ohľadu na vzdialenosť zásahu. Vzhľadom k súčasným radikálne zmeneným podmienkam následkom zmeny klímy a celkovému stavu v pandemických hrozbách je nutné okrem doterajších opatrení zriadiť pri MZ stálu komisiu s potrebnými odborníkmi a vybavených zodpovedajúcimi konpetenciami. Pre lepšie zdravotné podmienky chorých by sa mal do areálu nemocníc a iných zdravotných či liečebných zariadení zakázať vjazd všetkých súkromných MV, pre ktoré by mali byť mimo areálov vytvorené bezplatné parkovacie miesta v potrebnom rozsahu a dosahu.

     Udržateľnosť v personálnom zabezpečení je primárne závislá na počtoch VŠ študentov medicíny a zdravotníckych pracovníkov a následne aj na počtoch absolventov, ktorí sú potencionálnymi uchádzačmi o príslušné umiestnenia v systéme zdravotníctva a sekundárne na zastabilizovaní stávajúceho zdravotného personálu. K tomu je potrebné prijať zdpovedajúce zákonné normy, ktoré by prijateľným spôsobom mohli zabrániť ich odlyvu po ukončení štúdia do zahraničia – buď odpracovať v našom zdravotníctve cca 3 až 5 rokov, alebo uhradiť všetky náklady na vzdelanie. Kmeňoví lekári, zdravotné sestry a ostatný personál v nemocniciach, ostatných zdravotných a liečebných zariadeniach musia mať vytvorené nielen zodpovedajúce pracovné podmienky, ale dostať ku kvalitnému výkonu aj zodpovedajúcu odmenu vo forme mzdy. Vytvoriť plne fukčný systém koncových a spádových nemocníc tak, aby boli zabezpečované všetky potrebné zdravotné a liečebné úkony v prospech pacientov s cieľom ich vyliečenia či doliečenia. K tomu je potrebné mať úrýchlene dostavanú koncovú nemocnicu v Bratislavskom kraji na Ráscochách  ostatné revitalizovať tak, aby mohli plne a bezproblémovo zabezpečovať dostupnú a potrebnú zdravotnú starostlivosť aj na špcializovaných pracoviskách. V ostatnom ponechať celý zdravotný systém v pôvodnej koncepcii, prípadne chystané vládne systémové zmeny, ktoré by mohli napomôcť k celkovému zlepšeniu zdravotníctva konzultovať s erudovanými odborníkmi a s ľuďmi z praxe ktorých by sa mali zmeny dotýkať. V žiadnom prípade aj vzhľadom na zmenené životné podmienky nielen u nás ale aj v ostatnom svete z dôvodu prebiehajúcej a i ďalších iných možných pandémii žiadne lôžka nerušiť, ba naopak vytvárať aj potrebné rezervy na možné  nápory veľkých množstiev chorých ľudí na príjem na hospitalizáciu.

    Zdravotné poistenie je zabezpečované dvomi súkromnými poisťovňami a jednou štátnou. Najvhodnejšie by bolo iba pôsobenie jendej – štátnej poisťovne VšZP. Avšak v podmienkach trhovej ekonomiky a s tým spojenej konkurencie, diktovaných EÚ a EK to nie je reálne. Preto by bolo potrebné zvýšiť konkurencie schopnosť štátnej zdravotnej poisťovne navýšením kapitálu tak, aby mohla lepšie realizovať udravotné a liečebné nároky svojich poistencov vo vvyššej kvalite ako súkromné. To by napomohlo k návratu tých poistencov, ktorí využívajú služby súkromných zdravotných poisťovní. Trvale musí štát odvádzať v plnom rozsahu daňové odvody do VšZP za svojich zamestnancov, aby tak nevznikali nežiadúce nedoplatky. Štát ako majoritný vlastník VšZP má všetky potrebné páky, aby sa nezdravý stav vo VšZP trvale kvalitatívne zmenil v prospech jej poistencov.

Záver.  Ako čistý demokrat som presvedčený, že očkovanie by malo zostať dobrovoľné. Nútenie k zaočkovaniu sa prieči akýmkoľvek demokratickým princípom a ľudským právam a z tohto pohľadu nemá v tomto zmysle ani Ústavný súd žiadne právomoci lámať akékoľvek ľudské práva a hodnotiť, že nejaká vyhláška hlavného hygienika je rovná zákonu. Ľudí je v čase akejkoľvek pandémie deliť iba na zdravých a chorých, pričom je štát povinný zabezpečiť plnú zdravotnú starostlivosť aj ľuďom, ktorí očkovanie odmietajú. Iné je idividuálny spôsob ochrany systémom R/O/R ak ide o interéry, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí, pričom by tí, čo takýto spôsob ochrany nepreferujú mali takýto spôsob ochrany zohľadniť a prispôsobiť svoju individuálnu ochranu daným podmienkam a dodržiavať systém R/O/R. Vláda napriek mnohým upozorneniam verejnosti a i opozičných politikov neuplatňuje účinné preventívne opatrenia ani na hraničných priechodoch, kde by mali byť už dávno vytvorené testovacie miesta a spôsob presunu pozitývnych do karantény aj s potrebným poučením a zásobením vitamínmi a liekmi, čo sa doteraz nestalo. K prevencii za daného stavu už nestačí iba omývanie rúk dezinfekciou, ale aby hlavne pred vchodmi do akýchkoľvek interiérových priestorov, kde sa môže nachádzať väčšie množstvo ľudí mali byť umiestňované dezinfekčné tunely. V prípadoch, keď ide o takmer nezvládateľnú situáciu v boji s koronavírusom by mali štátne orgány zosilniť úsilie a nie naopak sa venovať podružným témam ako uvoľniť zákaz používania drog, či rôzne iné reformy typu súdnej mapy, reformy trestného práva, či aj plánovanej reformy zdravotníctva, čo by bolo za inej situácie určite aj žiadúce ak by ale boli predkladané vládne návrhy blízke realite a nie iba akýmisi snami silne živené EÚ a EK v rámci Plánu obnovy. Aj ďalší hóhus – pokus ministra financii na znásobenie počtu očkovaných sa vymyká skutočnej realite, keď sú po ruke aj iné a lacnejšie spôsoby, ako ukojiť svoje ego zapísať sa za každú cenu, aj keď negatívnym spôsobom do pomyselnej histórie. Ak by chcel nejakýmspôsobom pomôcť ťažko skúšaným seniorom v dobe závratného zdražovania a pandémie, určite by prijali skôr pomoc vo forme finančnej hotovosti aspoň vo výške 150 – 300 Eur ako dlho čakať na možnosť užitia nejakého kupónu s pomyselnými 500 Eurami na účely, ktoré sú na hony vzdialené skutočným životným potrebám seniorov. Ako sa hovorí, lepší je vrabec v hrsti ako na streche. To sú moje skromné názory ako laika v oblasti zdravotníctva, ale aj získane poznatky s niekoľkonásobného pobytu v nemocnici pre potrebné operácie. Ľudia, čo pracujú v zdravotníctve sú veľmi obetaví a berú svoju prácu ako poslanie. Buďme radi, že ešte vládzu a že ešte všetci nezdupkali za kopečky za lepším životom ako mnohí iní, ktorí tak ale chorým a zomierajúcim bytostne chýbajú.

Ak môžeme, každý by mal nejak svojim spôsobom pomôcť nášmu ťažko skúšanému zdravotníctvu, možno aj iba tým, že zostaneme zdraví, pretože sme sa rozhodli účinne chrániť.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Jozef Slávik

O AUTOROVI

Podplukovník armády vo výslužbe. Som presvedčený demokrat, konzervatívec, veriaci katolík a trvalý priaznivec priamej demokracie ako najčistejšej vlády ľudu. Zaujímajú ma veci verejné a politika. Moje prepojenie s problémami obyčajných, slušných a dobrých ľudí ako aj našej armády a bezpečnosťou našej krajiny sú aj mojimi problémami, preto sa hodlám k nim vo vašom blogu vyjadrovať.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 78

Celkové hodnotenie: 26.78

Priemerná čítanosť: 983

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Komentované udalosti týždňa: Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera. Proamerickí agenti útočia na Žilinku za návštevu Ruska

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Facebook)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera Prezidentka SR…

  Ako súvisí najnovšia situácia na Ukrajine s pripravovanou vazalskou zmluvou o odovzdaní našich vojenských letísk Američanom?

  0icon

  Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)   Možno je to náhoda. A možno nie. V každom prípade sa tu…

  Aké esá má v Rusko v rukáve v pokri proti Západu

  0icon

  Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak…

  Slováci v sčítaní zvíťazili!

  0icon

  Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy…

  Povinné očkovanie proti covidu: Je ešte stále u nás aktuálnou témou?

  0icon

  Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-David Goldman,TASR-Pavel Neubauer)   Je ešte povinné očkovanie na Slovensku stále aktuálnou témou? Alebo už môžeme očakávať, že politici po takom…

  Naď s primátormi miest hovoril aj o letisku Sliač v súvislosti s dohodou medzi Slovenskom a USA. "Potrebujeme poznať odpovede," hovorí primátor. Čo na to minister?

  0icon

  Banská Bystrica 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Primátor Banskej Bystrice a primátorky Zvolena a Sliača sa v piatok v Banskej Bystrici stretli s ministrom…

  Premiér: O trojtýždňových prázdninách pre variant omikron sa zatiaľ neuvažuje. Napriek tomu sme sa dostali do humanitárnej krízy

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Vláda SR zatiaľ neuvažuje o zavedení trojtýždňových prázdnin pre žiakov v súvislosti s variantom omikron a zhoršujúcou sa…

  Francúzska Ústavná rada schválila "prísny covidpas". Nezaočkovaných prakticky vykážu z verejného života

  0icon

  Paríž 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nový covidpas, ktorý prakticky vykáže nezaočkovaných ľudí vo Francúzsku z verejného života, v piatok schválila Ústavná rada, najvyššia…

  Zverejnili video z bezpečnostných kamier zo zásahu NAKA u Norberta Bödöra. Príslušníci NAKA s rebríkmi vás dostanú

  0icon

  Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Jeden z právnikov Norberta Bödöra Pavol Gašpar zverejnil video zo zásahu polície, ktorá 13. januára len pár hodín pro…

  Zomrel Jiří Plachý, herec a dabér s vynikajúcim hlasom

  0icon

  Praha 21. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Vo veku 75 rokov zomrel vo štvrtok český herec Jiří Plachý mladší. Informovalo o tom pražské Divadlo na Vinohradoch,…

  TopDesať

  Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

  0 icon

  Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

  Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

  0 icon

  Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

  Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

  0 icon

  Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

  TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

  0 icon

  Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

  Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

  0 icon

  Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

  Armádny Magazín

  Izraelský analytik Kedmi o vývoji udalostí v hypotetickej vojenskej konfrontácii medzi Ruskom a Ukrajinou

  0 icon

  Izrael, 21. januára 2022 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi počas rozhovoru s novinárom a televíznym moderátorom Vladimirom Solovjovom hovoril o vývoji hypotetickej vojenskej konfrontácie medzi Ruskom a Ukrajinou.   Podľa bývalého šéfa spravodajskej služby Nativ kolektívny Západ nebude zámerne tlačiť Ukrajinu do otvorenej vojens

  Ukrajinské bezpečnostné sily ostreľovali predmestie Donecka. Video

  0 icon

  Donecká republika, 21. januára 2022 (AM) – Ukrajinské bezpečnostné sily vypálili vo štvrtok desať mín na predmestie Donecka , povedal novinárom v Spoločnom centre pre kontrolu a koordináciu prímeria predstaviteľ Doneckej ľudovej republiky.   https://twitte

  Apačské vojny proti Američanom 1. časť

  0 icon

  USA, 21. januára 2022 (AM) – Apači a ich reputácia vo svete Azda každý na Slovensku pozná apačského náčelníka Winnetua, jeho bieleho brata Old Shatterhanda a príbehy z Divokého západu, ktorých autorom je nemecký spisovateľ Karl May. Ten síce nikdy v USA nebol a jediného Apača vo svojo

  Bude India kupovať ponorky od Ruska? Má mimoriadne účinnú konkurenčnú výhodu

  0 icon

  India, 21. januára 2022 (AM) – V samom závere tohto roka sa na najvyššej štátnej úrovni zintenzívnili opatrenia pre politickú a vojensko-technickú spoluprácu Ruska s Indiou. A jednou z jeho najvýznamnejších oblastí je stavba ponoriek.   Sovietsko-indická vojensko-technická spolupráca sa začala v polovici 60. rokov dodávkou série veľkých dieselelektri

  Ukázalo sa, že ruská ponorka, ktorá „narazila“ do fregaty Kráľovského námorníctva, je britská

  0 icon

  Veľká Británia, 20. januára 2022 (AM) – Na videu „zrážky“ medzi ruskou ponorkou a fregatou Kráľovského námorníctva bola zaznamenaná jedna nepríjemná nuancia pre Britániu. Vojenský expert H.I. Sutton hovoril o probléme videa, ktoré sa objavilo na webe.

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA