Ako to bolo skutočne s Novembrom 1989?

Všetci politici sa snažia ľuďom nahovoriť, že udalosti v novembri 1989 sa udiali tak, ako ich videli v televízii. Pritom udalosti zobrazené v televízii boli len výsledkom dopredu pripraveného plánu.

Ten plán sa začal pripravovať medzi Gorbačovom a Reaganom na základe vzájomných stretnutí a bol načrtnutý v nejakej podobe v októbri 1986 v Reykjavíku v odľahlej drevenej vile preverenej oboma stranami proti odpočúvaniu. Okrem otázok odzbrojenia sa rokovalo o novom usporiadaní sveta v prípade, že dôjde k dohodám o postupnom jadrovom odzbrojení a útlme zbrojných programov.

Gorbačov vedel, že v celom východnom bloku je nahromadený obrovský majetok, ktorý z ideologických dôvodov ležal ľadom. Vedel aj to, že USA sú finančne vyčerpané výrobou zbraní, ktoré nikto vtedy nekupoval v takých množstvách, aby americká ekonomika zaznamenávala stabilný rast. O tom vedel aj Reagan. Napriek tomu, že o tomto probléme sa nehovorilo, obaja hľadali z tejto situácie východisko. Gorbačov tiež vedel aj to, že krajiny Varšavskej zmluvy a RVHP Sovietsky zväz hospodársky predbiehajú pretože nemajú takú finančnú záťaž v dlhoročne prebiehajúcej studenej vojne. Opatrne preto prvýkrát sondoval čo povedia USA na to, že Sovietsky zväz „pustí“ krajiny východného bloku svojou cestou, výmenou za znižovanie napätia a celosvetové odzbrojenie a za sľub, že NATO do svojich radov neprijme žiadny iný štát a USA budú garantovať vtedajší počet stavu členských štátov NATO.

Keď sa podpisovala zmluva o likvidácii jadrových rakiet stredného a kratšieho doletu oboch krajín vo Washingtone v roku 1987 boli už podmienky rámcovo dohodnuté. V Sovietskom zväze prebiehala „perestrojka“ a východné krajiny Európy dostali avízo, že sa môžu pripravovať na „samostatnú“ cestu.
Po Reaganovi v tejto politike pokračoval G. Bush starší, ktorý nastúpil do úradu prezidenta v januári 1989.

V nasledujúcich mesiacoch prebiehali utajené politické rokovania na vysokej úrovni medzi predstaviteľmi KGB a predstaviteľmi tajných polícií štátov východného bloku (v našom prípade ŠtB) na prípravách prechodu k tzv. demokratizácii spoločnosti. Boli rozpracované scenáre podľa aktuálnej politickej situácie jednotlivých štátov vedúce k tomu istému cieľu. Nebola to žiadna náhoda, že k politickým zmenám došlo v celom východnom bloku v krátkom časovom období. Boli tiež aktivované pripravené bezpečnostné plány s krycími názvami, ktoré boli pre tento účel dávno pripravené. Aktivovaní boli tajní spolupracovníci na rôznych úrovniach a boli im pridelené konkrétne úlohy. Vrátane kategórie tzv. dôverníkov.

Kategória dôverníkov bola významná, lebo bola zložená z ľudí, ktorí vedome spolupracovali so štátnou bezpečnosťou a bola najrozsiahlejšia. Dnes sa tvrdí, že títo ľudia neboli vedomí spolupracovníci lebo na dokumentoch sa nevyžadoval ich podpis. Podpis sa nevyžadoval z pragmatických dôvodov. Dôverníci boli vo vysokých politických a hospodárskych funkciách, diplomati, straníci a osoby, ktoré mali dosah na zahraničie. Ich podpis jednoducho nemohol na dokumentoch figurovať. Bolo to zakázané. Keby bola kategória dôverníkov po roku 1989 uznaná za vedomých spolupracovníkov, nemohla by byť kreovaná nová vláda ani parlament v takej podobe ako bolo plánované. Títo ľudia dodnes vo vysokej politike pôsobia.

O prípravách boli informované úzke stranícke špičky a osoby s ktorými sa počítalo pre funkcie v nových politických podmienkach. Tieto osoby už od jari 1989 chodili na utajené zdravotné prehliadky v Ružomberku a Martine z dôvodu ich zdravotnej pripravenosti pre nastávajúce funkcie. Pre realizáciu vládnych zmien boli v hre tri dátumy. Výročie SNP, Výročie medzinárodného dňa študentstva a Medzinárodný deň ľudských práv.

Na nižšie uvedených odkazoch sa nachádza pravdivý materiál, ktorý sa zrodil zo spomienok poručíka ŠtB Ludvíka Zifčáka, ktorý si zahral úlohu mŕtveho študenta v Prahe a spustil tak „lavínu“ politických premien. Po udalostiach mu za splnenie svojej úlohy bola ponúknutá emigrácia do Sovietskeho zväzu. Odmietol a tak sa na istú dobu nevyhol väzeniu, nátlaku, šikanovaniu s priamym ohrozením jeho života. Nová moc nechcela pripustiť, aby sa na svetlo sveta predrali nižšie popisované a pravdivé faktografické udalosti. Médiá si dodnes tento významný materiál súvisiaci s našou históriou nevšímajú. Príčina je jednoduchá. Museli by podstatne prehodnotiť pozadie vtedajších udalostí a odglorifikovať ľudí, ktorí si za ne pripisujú svoje zásluhy.

Spomienky Ludvíka Žifčáka som publikoval pred rokom viď odkazy:

https://blog.hlavnespravy.sk/24442/ako-sa-rodil-17-november-1989-alebo-kto-reziroval-mrtveho-studenta-na-narodnej-triede-v-prahe-fakty-ktore-sa-doteraz-ludom-zamlcuju-i-diel/

https://blog.hlavnespravy.sk/24444/ako-sa-rodil-17-november-1989-alebo-kto-reziroval-mrtveho-studenta-na-narodnej-triede-v-prahe-fakty-ktore-sa-doteraz-ludom-zamlcuju-ii-diel/

https://blog.hlavnespravy.sk/24446/ako-sa-rodil-17-november-1989-alebo-kto-reziroval-mrtveho-studenta-na-narodnej-triede-v-prahe-fakty-ktore-sa-doteraz-ludom-zamlcuju-iii-diel/

Som si vedomý, že je to trochu dlhšie čítanie, má však obrovskú výpovednú a hlavne faktografickú výpoveď. Preto to váženému čitateľovi odporúčam prečítať pre lepšie pochopenie historických udalostí, ale aj pre to, aby bolo možné na základe prečítaného pochopiť budúci vývoj. Dôležitá je aj spravodlivá historická interpretácia udalostí, ktoré sa udiali, pretože aj dnes sme svedkami skresľovania priebehu udalostí novou mocou a glorifikácie osôb, ktoré sa v udalostiach síce osobne angažovali, ale v skutočnosti to boli obyčajní pešiaci.

Gorbačov sa s Georgeom Bushom stretol 2. a 3. decembra 1989 na lodi Maxim Gorkij pri pobreží Malty. Tu sa definitívne potvrdilo okrem iného medzi štyrmi očami aj to, čo bolo dohodnuté s Reaganom a nezasahovanie do práve prebiehajúcich udalostí vo východnej Európe Sovietskym Zväzom. George Bush o to osobne pre istotu ešte raz požiadal Gorbačova lebo vedel, že politické zmeny neprebiehajú ústavným spôsobom.

Nemožno obísť ani figúrku alkoholika Václava Havla, agenta ŠtB a tiež agenta CIA A BND. Štátna bezpečnosť mala cez jeho osobu všetky potrebné informácie o disente, ktorých pravdivosť bola overovaná cez iných agentov ŠtB v disente hlavne v Charte 77. Kým Havel čakal pred udalosťami na svoju veľkú rolu na Hrádečku, krátil si čas mimo iného i tak, že s príslušníkmi ŠtB hrával karty pri pivečku. Bol strážený preto, aby sa mu nič nestalo.

Soros cez svoju nadáciu Charty 77 vo Švédsku finančne nalial dosť peňazí do československého disentu. Keby vedel ako sa špičkoví disidenti za jeho peniaze ožierali a koľko jeho peňazí bolo použitých na verbovanie ďalších agentov ŠtB v disente asi by ho trafil šľak…

https://blog.hlavnespravy.sk/21481/havlova-lavicka/

Málokto vie o tom, že v priebehu udalostí v jednotlivých štátoch v riadiacich štáboch (Praha) sedeli vysokopostavení príslušníci KGB, ktorí dohliadali na bezproblémový priebeh udalostí, priebežne situáciu monitorovali a v prípade potreby vstupovali do procesu. V podmienkach Československa to bola patová situácia, v okamihu, keď oproti sebe stáli študenti a policajti na Národnej triede v Prahe. Dlho sa totiž nič nedialo a hrozilo, že sa všetko ukončí samovoľným rozchodom. Keby nebolo príslušníka ŠtB poručíka Zifčáka, ktorý si ľahol na dlažbu a zahral úlohu mŕtveho študenta, tak tam možno študenti stoja dodnes. Obrazne povedané. Celý pochod študentov aj smerovanie po pražských uliciach mali na starosti operatívci ŠtB infiltrovaní medzi študentmi.

Podstatnou informáciou je, že to boli práve títo operatívci, ktorí zmenili trasu povoleného protestného pochodu. Pohotovostné jednotky, ktoré boli neskôr na Národnej triede o tom nevedeli s výnimkou svojho veliteľa.

Do Nového roku 1990 boli zlikvidované všetky dôležité živé spisy agentúry ŠtB. Druhého apríla 1990 vydal vtedajší minister vnútra Richard Sacher pokyn, ktorým nariadil archiváciu spisov politických špičiek do zvláštneho fondu Z, čiže supertajného fondu, kde sú dokumenty, ktoré nie sú dodnes prístupné.

Citujem pokyn:

V zájmu zajištění stability politického vývoje nařizuji s okamžitou platností:

Vyjmout z ústřední evidence SEO VOS FMV evidenční karty, které se týkají prezidenta republiky, členů federální vlády, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky, poslanců Federálního shromáždění, poslanců České národní rady, Slovenské národní rady a předáků politických stran.

Vyjmout archivní materiály uložené v operativním archivu SEO VOS FMV, které se vztahují k výše uvedeným osobám. Uložit registrační protokoly do plechových obalů a tyto zapečetit. Změny v registraci řešit náhradním způsobem s využitím lístkovnice a na počítači.

Evidenční karty, archivní materiály a registrační protokoly uložit do zvláštního fondu SEO VOS FMV. Okamžitě signalizovat ministru vnitra ČSFR všechny případy, kdy lustrace směřuje do okruhu osob, uvedených v bodu 1 tohoto pokynu“. Koniec citácie.

Takýmto spôsobom boli ochránené osoby v nových funkciách pred prípadnými politickými škandálmi. Sacher sám bol agent vojenskej kontrarozviedky.

Bolo úsmevné v tej dobe sledovať vyjadrenia nezainteresovaných disidentov. Väčšine totiž nešlo o prevzatie moci, ale iba o splnenie nasledovných základných podmienok, ktorými boli hlavne zrušenie vedúcej úlohy KSČ, politická pluralita a vypísanie slobodných volieb. Disidenti, Občianske fórum, VPN a iní aktivisti jednoducho nevedeli nič o riadení štátu. Potrebovali niekoho, kto by ich to naučil. Vtedy nežiadali divokú privatizáciu, prechod od reálneho socializmu k prvotnopospolnému kapitalizmu. Václav Havel po zvolení za prezidenta prisahal vernosť Československej socialistickej republike a socializmu. Bol by v danom okamihu urobil všetko preto, aby sa stal prezidentom. Pritom pôvodná dohoda medzi ním a Dubčekom bola taká, že Havel kandidovať vôbec nemal. Post prezidenta mal pripadnúť Dubčekovi. Havel dohodu porušil a zorganizoval okolo seba osoby, ktoré ho v médiách glorifikovali do takej miery, že Dubček to jednoducho vzdal.

Zloženie tzv. vlády národného porozumenia bolo len tesne v neprospech komunistov. Okrem iných sa tu stretli Michal Kováč, Vladimír Mečiar, Ján Ducký, Vladimír Lexa. Marián Čalfa sa stal predsedom vlády, ktorý bol v tej dobe obojstranne použiteľný. Mečiar ako minister vnútra „poupratoval“ spisy ŠtB v tzv. Tisovej vile, Lexa pripravil pôdu pre svojho syna Ivana, neskoršieho riaditeľa SIS, Ducký bol za zvláštnych okolností zavraždený. Neskôr ako minister hospodárstva mal prezývku Mister Twenty. Údajne preto, lebo z každého obchodu mu išlo 20 %. Mimochodom táto politická vražda, ktorá sa udiala začiatkom roku 1999 dodnes nebola vyšetrená…

Potom už nasledovali bežné voľby, ktoré sú mediálne známe. Jednoducho nová politika si žila aj so svojimi problémami, škandálmi, odvolávaniami, novými menovaniami, trenicami, hádkami, osočovaniami, vraždami a pod. Skrátka nič nové pod slnkom.

https://www.obrazovka.cz/afery/sachr.htm

…A život išiel ďalej. Postupne sa dobre mieneným reformám scenár vymkol z rúk a začalo sa zbesilé obdobie vytvárania kapitálovotvornej vrstvy obyvateľstva spomedzi vyvolených a „prilepených“ s cieľom rozkradnutia majetku. Treba si uvedomiť, že v tom čase bolo Československo neskutočne bohaté. Všetko bolo v rukách vlastníctva štátu. Hnuteľný i nehnuteľný majetok a približne 3, 5 bilióna československých korún umŕtvených rezerv finančnej masy. Zahraničný dlh bol zanedbateľný, pričom obrovské pohľadávky sme mali v iných štátoch vrátane Sovietskeho zväzu.

Začali sa realizovať plány tzv. Prognostického ústavu ČSAV v Prahe spočívajúce vo vytvorení tzv. kapitálovotvornej vrstvy obyvateľstva systémom kupónovej privatizácie. Kupónová privatizácia bol obyčajný podvod, pretože jej cieľom bolo vymôcť peniaze od obyvateľstva, pretransformovať kupónky napr. do akcioviek alebo iných foriem podnikania a podnikať s čistými peniazmi.

Krstným otcom bol Václav Klaus ponovembrový minister financií, neskorší prezident ČR a agent ŠtB od roku 1962 vedený pod krycím menom „Vodička“, neskôr v spise „Kluk“ a „Rek“. Okrem toho bol agentom KGB. ŠtB a KGB ho operáciou „Rattrap“ infiltrovala do disidentských kruhov, kde čakal na svoju príležitosť. Inak pracovníci Prognostického ústavu ČSAV sa bežne pohybovali na rôznych akciách v tzv. kapitalistickom zahraničí. Ich výsledky činnosti končili aj na stoloch ŠtB a KGB. Ich platy sa pohybovali vtedy s odmenami na úrovni do 10 000.- korún, čo sa iným mohlo len snívať. Okrem Klausa z tohto ústavu boli v ponovembrovej vláde dosadení viacerí pracovníci. Keď Klaus založil svoju ODS, KGB mu na činnosť prispela sumou 5 mil. USD na jeho konto vo Švajčiarsku. V 60 – tych rokoch bol na študijnej stáži v Taliansku a USA. Nevylučuje sa preto, že mohol byť dvojitým agentom. CIA to však popiera. Bolo by pre ňu fiasko priznať si, že informácie od CIA končia na stole KGB.

Okrem podvodu s kupónovou privatizáciou sa majetok štátu „presúval“ aj do rúk vyvolených, ktorí boli nezriedka vo funkciách generálnych riaditeľov strategických a iných veľkých firiem (bývalé nomenklatúrne kádre). Strategické firmy sa väčšinou predali do zahraničia bez možnosti kontroly štátu, čo možno hodnotiť ako vlastizradu. Kto to urobil, ako a hlavne za koľko, treba sa opýtať Mikuláša Dzurindu a jeho tieňa Ivana Mikloša, neskorších neslávne známych poradcov na Ukrajine. (Dzurindova vláda má na rukách aj krv nevinných ľudí, ktorí prišli o život v Srbsku pretože povolila prelety vražedných lietadiel ponad územie Slovenska. S výnimkou Čarnogurského a Koncoša).

Iné dôležité firmy ostali v rukách uvedených kádrov, ktoré ich sprivatizovali napr. tak, že ich umelo účtovne dostali do tzv. červených čísel alebo ak chcete do straty a potom ich kúpili za zlomok ceny. Mnohým boli pridelené po straníckej línii. Dnes sú z nich vážení podnikatelia – teda aspoň pre tých čo nevedia o ich podvodoch. Na privatizácii bežných firiem sa potom priživili spolustraníci nových mocných a ich rodiny.

Treba poznamenať že v 90-tych rokoch sa tiež rozmohla nekontrolovaná činnosť mafie na spôsob Al Caponeho, ktorá prerástla do politiky. Postupne časť z nich skončila „pod drnom“, niektorí v base, niektorí podnikajú ďalej a niektorí sú dodnes vo vysokej politike.

Začal sa ďalší obrovský podvod s privatizáciou bankového sektoru. Začalo sa nielen tunelovanie firiem, ale aj bankovníctva. Ako to prebiehalo? Banka väčšinou prostredníctvom riaditeľa banky vyvoleným osobám a firmám požičala milióny aj bez krytia. Keď firmy akože skrachovali peniaze sa previedli na iné firmy a účty a podnikalo sa s vyčistenými peniazmi. Čo na tom, že banky skrachovali skutočne? Nič ľahšie. Oddĺžime banky z peňazí daňových poplatníkov a predáme do zahraničia. Každý si prišiel finančne na svoje. Zatiaľ nik neskončil za majetkové podvody v base a ani neskončí lebo legislatíva je prispôsobená na to, aby sa takéto podvody mohli diať legálne. Prepieranie špinavých finančných prostriedkov bolo v tom čase moderné. Nakoniec sa tak deje i dnes.

V 90-tych rokoch som bol niekoľkokrát pracovne vo Švajčiarsku. Stretol som sa s jedným skutočne objektívnym profesorom ekonómie, s ktorým sme sa bavili aj o politike. Povedal jednu zásadnú vec. Keby sa nebol v danom časovom období rozpadol socialistický blok, bol by sa rozpadol do piatich rokov západný kapitalistický blok. Zdôvodnil to číslami rozhodujúcich západných ukazovateľov. Hlavnou príčinou by však bola obrovská nadvýroba Západu, presýtenosť tamojších trhov a následná neschopnosť predaja výrobkov spotreby s ustrnutím obehu peňazí. Pádom socializmu sa kapitalizmu naširoko otvorili brány obchodu a vo veľkom sa začalo vyvážať do obrovského uvoľneného výrobno-obchodného priestoru. Nastúpil zahraničný kapitál, ktorého cieľom bolo zničenie konkurencie a ovládnutie trhov východných štátov, ktoré im „darovali“ politici. Zadarmo to však nebolo…

Takže aký je výsledok novembra 1989?

Rozpadajúce sa zdravotníctvo, nulová kultúra, katastrofálne školstvo. Niekto múdry povedal: Ak bude národ chorý, nevzdelaný a nekultúrny príde o svoju zvrchovanosť a samostatnosť. Žeby sme už boli v tomto štádiu?

Ďalej nám udalosti po novembri 1989 priniesol: kolabujúce hospodárstvo, množstvo nezamestnaných, chudobu, bezdomovcov, biedu časti obyvateľstva a dôchodcov, rozvrátené rodiny, propagáciu LGBT miesto liečenia týchto z časti postihnutých jedincov, obrovskú zadlženosť, rozbitú dopravnú infraštruktúru, policajnú totalitu horšiu ako pred rokom 1989, drogy, nebývalú korupciu, legalizáciu a nárast prostitúcie ako nevyhnutnosti niektorých žien zabezpečiť si živobytie, členstvo v zločineckom pakte NATO atď…Stali sme sa gasterbeitermi vo vlastnom štáte, pričom obrovské zisky idú do zahraničia a provízie do vreciek resp. na účty politikov. Lebo dnes sa nechodí do politiky na to, aby sa štát niekam hodnotovo posunul na vyššiu úroveň smerom k demokracii a prosperite, ale na to, aby sa za volebné obdobie stihlo nakradnúť koľko sa dá. Dnes sa už používajú sofistikované nástroje politikov, ktoré sa len tak ľahko neodhalia, keďže nie je ani záujem tak urobiť. Napríklad schránkové firmy, offshore teritóriá, biele kone, iné nastrčené osoby alebo firmy a pod.

Gorbačov si želal demokratizáciu nielen Východu, ale aj Západu. Bol naivný. Americkí politici ho oklamali. A bežní občania podľahli vidine lepšieho sveta. Šancu z roku 1989 sme nevyužili. Miesto toho, aby sme do čela postavili ľudí, čo by odstránili chyby spred roka 1989 a stavali by na solídnych základoch s vybudovaním prosperujúceho štátu sa udial pravý opak. Ponovembrová demokracia zlyhala na celej čiare. Dovolím si odcitovať časť útlej, ale pravdivej knižočky bývalého diplomata Jána Jurištu „100 mesiacov po Nežnej“: ( rok vydania 1998).

„Veď aká je to demokracia, ktorá umožnila zbaviť ľudí spoločného majetku, ktorý náš národ zaradil medzi vyspelé krajiny sveta, formou privatizácie, pri ktorej sa namiesto trhových zásad ponuky, dopytu a súťaže použili neverejné podpultové „predaje“ za smiešne zlomkové ceny? Čo je to za demokraciu, v rámci ktorej boli občania zbavení obrovských zdrojov, ktoré za reálneho socializmu stačili pokryť bezplatné zdravotníctvo, školstvo, umožnili dotovať lacné potraviny, sociálne služby /škôlky, jasle), výstavbu bytov z nízkym nájomným, poskytovanie pôžičiek so zanedbateľnými úrokmi alebo budovanie zdravotných stredísk, nemocníc, kultúrnych domov a ihrísk? Aká je to účasť ľudu na vláde, keď obyvatelia nerozhodujú v ľudovom hlasovaní o takých závažných otázkach, akými sú pravidlá odštátnenia, zmena vlastníckych vzťahov a spoločenského zriadenia?“ Koniec citácie.

Treba len dodať, že dodnes je ústavné právo na referendum občanom upierané. Politici zmanipulovali a zmarili referendum o vstupe do NATO. Dobre vedeli, že občania by neboli súhlasili so vstupom SR do tohto zločineckého paktu. Takisto aj terajšie snahy o referendum o predčasných voľbách sú novou totalitou ignorované.

Demokracia ani po 32 rokoch od novembra 1989 nie je vybojovaná a na Slovensku neexistuje. Existuje len politická pluralita. Politická pluralita nerovná sa demokracia. Režiséri sú v zahraničí. Cieľ je jednoznačný. Urobiť z hrdých Slovákov a Sloveniek, z neskutočne tolerantného národa opäť porobený a cudzou mocou ovládaný národ.

Ja viem, že sa to nepodarí, len neviem, kedy nadobudneme celoplošne odvahu opäť si znova vybojovať svoju slobodu, ktorá nám bola ukradnutá…Je najvyšší čas. Aby sme sa nemuseli hanbiť pred tými, ktorí prídu po nás…Ak to neurobíme história nás bude súdiť…

Východisko je v súdržnosti Slovanov, v ich jednote, v spoločnom boji proti porobe a vo vybudovaní nezávislého, zvrchovaného, suverénneho štátu, ktorého dôležitými piliermi budú ekonomická prosperita, skutočné záujmy Slovenska a hlavne občan.

Z mesta SNP Ivan Štubňa

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Štubňa

O AUTOROVI

Vyštudovaný psychológ so skúsenosťami v oblasti podnikania, zahraničného obchodu, pôsobiaci niekoľko rokov v zahraničí a na ústredných orgánoch štátnej správy.
Záujmy: cyklistika,vysokohorská turistika, liečivé bylinky...a investigatívny blog

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 23.44

Priemerná čítanosť: 2191

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Zelenskyj žiada priame rokovania s Ruskom

  0icon

  Kyjev 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu žiadal priame rokovania s Ruskom s cieľom ukončiť osem rokov trvajúci vojenský…

  Korčok: Členské štáty NATO sú znepokojené presunmi ruských ozbrojených síl na hraniciach Ukrajiny

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) zdôraznil, že členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) sú znepokojené ostatnými presunmi…

  Nigéria objavila prvé prípady variantu omikron už vo vzorkách z októbra

  0icon

  Lagos 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V Nigérii evidujú prvé prípady variantu omikron koronavírusu už vo vzorkách, ktoré odobrali v priebehu októbra. Tieto správy podporujú…

  Švédi bojujú s pandémiou po svojom: Omikron ich prístup nijak zvlášť neovplyvní

  0icon

  Štokholm 1. decembra 2021 (HSP/Teraz/Foto:TASR/AP)   Od stredy bude vo Švédsku po prvý raz platiť povinnosť preukazovať sa covidpasom pri vstupe na verejné zhromaždenia a…

  Lekár upozornil na symptómy novej mutácie koronavírusu omikron. Choroba sa zatiaľ prejavuje vo veľmi miernej forme

  0icon

  Londýn 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP - Charles Krupa)   Člen Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu, ktorý je konzultantom britskej vlády, profesor Adam Finn prezradil,…

  Prichádza tvrdá cenzúra? Kolíková navrhuje postihovať dezinformácie väzením. Dôvodom sú informácie o covide a očkovaní

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo kultúry a v spolupráci s rezortom spravodlivosti pripravujú novú legislatívu upravujúcu oblasť médií. Detaily majú predstaviť už…

  Poľsko otvorí pri bieloruskej hranici tlačové centrum

  0icon

  Varšava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Poľská vláda čoskoro otvorí tlačové centrum v pohraničnej oblasti s Bieloruskom, v ktorej platil núdzový stav. Informoval o tom…

  Bývalý policajný funkcionár Jozef Rehák sa pred súd postaví v januári

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na 19. januára začiatok súdneho procesu s bývalým riaditeľom útvaru…

  "Myslela som si, že ma nezlomia....ale dnes sa veru stalo," zdôverila sa mamička dvoch detí. Uvedomuje si vôbec vláda, ako svojimi opatreniami niči ľuďom život?

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay, Facebook)   Nie je nám jasné, či si vláda vôbec uvedomuje dosahy svojich protipandemických opatrení na životy bežných ľudí. Tí…

  Klus a "votrelec" omikron: SR by mala prediskutovať sprísnenie kontrol na hraniciach a ich ochranu

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovensko by malo prediskutovať sprísnenie kontrol na hraniciach a ich ochranu. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol štátny…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Americkí vojaci žiadajú od Pentagonu 100 miliónov dolárov za psychickú ujmu kvôli akciám ruskej armády

  0 icon

  USA, 1. december 2021 (AM, Avia-pro) – Americkí vojaci vyjadrili nespokojnosť s konaním Pentagonu na zabezpečenie ochrany americkej armády a súdnou cestou žiadaj

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA