Dnešná situácia vo svete – Výhľadová situácia na Slovensku

Cieľom tohto článku vás nie je vystrašiť, cieľom je načrtnúť vám reálnu situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, a vysloviť určitý predpoklad možnej budúcnosti, do ktorej svojou ľahkovážnosťou bez rozmyslu smerujeme. Správne vyhodnotenie skutkového stavu je vždy základom k odhodlaniu a k prijatiu adekvátnych opatrení na zabránenie nepriaznivých situácií v našom okolí.

.

.

GLOBÁLNE RIADENIE

.

.

Úplne prvé, čo si musíme uvedomiť pre pochopenie našej dnešnej situácie je to, že dnes je už svet globalizovaný. To znamená, že riadenie na planéte sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. centier moci. Vplyv rozdielnych centier moci je ohraničený hospodárskym prepojením, vojenským potenciálom zásahu a dominanciou armád. V tomto článku zabudnime na domácu politiku 5mil. štátu, naši politici majú momentálne postavenie ako „House negri“ v niekdajšej Amerike. Je však pravda, že aj medzi našimi predstaviteľmi sa nájde zopár „Jánošíkov“.

(Viac k téme „House negri“ nájdete na: https://www.blog.hlavnespravy.sk/28236/uroven-politiky-a-psychika-ludi-na-slovensku/ )

.

.

DEFINOVANIE CENTIER MOCI

.

.

Dnes veľmi ľahko vidíme presne vyznačené línie fronty medzi rozdielnymi centrami moci. Hlavnými centrami sú USA + Veľká Británia + Čína, ktorí súperia s vplyvom najväčšieho nerozdeleného centra – Ruska. V podstate vo svete súperia dve osi. Ostatné centrá, ako India, Brazília, Irán, Turecko, Európa, Bielorusko, Izrael, Japonsko atď., sú relatívne zanedbateľné, keďže sú ekonomicky podriadené a vojensky oveľa slabšie ako hlavné mocnosti. Možno sa čudujete, prečo som Čínu priradil k štátom ako USA a Británia, pre lepšie vysvetlenie si treba uvedomiť ekonomickú prepojenosť, kde len behom uplynulých 2 rokov čínske hospodárstvo vzrástlo o 20% na úkor západných ekonomík. Dnes sa len vďaka Číne drží hospodárstvo západu v riaditeľnej forme, v inom prípade by už dávno skrachovalo. Sme svedkami postupného presunu západného centra riadenia do Číny.

.

.

DETERMINÁCIA DEFINÍCIE

.

.

Ak by sme sa snažili centrá moci definovať len pojmami názvov rozličných krajín, vznikali by veľké nepresnosti v pochopení dnešnej situácie. Treba si uvedomiť, že nesúperia medzi sebou krajiny, ale riadiace skupiny v rámci krajín, ktoré sú zastúpené v západných krajinách vo veľkých firmách – v korporáciách a vo východných v štátnych firmách – v štátnych podnikoch. Globalizácia ekonomiky umožnila vznik obrovských firiem, ktoré rozhodujú o prerozdeľovaní významného množstva surovín na planéte. Rozdielnosť súperiacich riadiacich skupín je len v uvedomení. Doslova vo svete súperí dobro so zlom, inak vedomosť s hlúposťou, inak kolektivizmus s individualizmom.

V krajinách západných, ale aj východných štátov sa nájdu riadiace skupiny, ktoré vplývajú v neprospech dominantného centra moci. Napríklad v západných štátoch je to skupina okolo Trumpa, vo východných skupina okolo Navalného. Symbolika Jing a Jang je tu absolútne na mieste. Preto treba chápať rozdielne sféry vplyvu ako dominantné riadenie centra moci, nie ako absolútne.

(Viac k definícií korporácií nájdete aj vo videu napr. tu: https://www.vimo.sk/watch/yL1L9ZSsucFy3IZ )

.

.

ROZLÍŠENIE VPLYVOVÝCH SKUPÍN

.

.

Rozličné riadiace skupiny v rámci krajín rozlíšime veľmi jednoducho. Kým predstavitelia uvedomelej časti ľudstva riadia výhradne na úrovni ideologickej, miestami až koncepčnej moci (Druhy moci: Koncepčná, Ideologická, Zákonodarná, Súdna, Výkonná moc), predstavitelia a reprezentanti korporácií nevedia ovplyvniť svoj priestor inak, než pokrivenou ideológiou (propagandou / klamstvom) a hlavne represiou (svojvoľným uplatnením zákonodarnej, súdnej a výkonnej moci). Táto neschopnosť riadenia vyplýva z nedostatočného uvedomenia, vyplýva z historického vývoja ľudstva a je svojim spôsobom prirodzená. Treba pochopiť, že na Zemi prebieha proces uvedomovania ľudstva už od jeho počiatku a prebieha za pomoci kontrastu rôznych typov riadenia spoločnosti.

(Viac k téme riadenie spoločnosti: https://www.projektz.sk/news/riadenie-spolocnosti/ )

.

.

HLAVNÝ SVETOVÝ PROBLÉM

.

.

Korporácie vybudovali vo svete, vo svojej časti sféry vplyvu, pyramídový ekonomický model založený na americkom sne. Ako každá pyramída, aj táto, môže efektívne fungovať len dovtedy, kým je schopná rozširovať svoj vplyv na ďalšie územia, kým je schopná získavať ďalšie cudzie zdroje surovín. Keďže sa v minulom storočí nepodaril vytvoriť unipolárny svet (svet s jedným typom riadenia), nepodarilo sa korporáciám ovládnuť zdroje celej planéty, dnes narazili na tuhý odpor konkurencie. Hlavným problémom nestability riadenia korporácií vo svete sa stáva nedostatok zdrojov. Nafúknuté západné ekonomiky sa nevedia dostať k dostatočným zdrojom potrebných na stabilizovanie záruk svojich dlhov. Hrozí kolaps, hrozí prepálenie západnej ekonomiky.

.

.

VYŠACHOVANIE KORPORÁCIÍ

.

.

Najväčšie prekvapenie, v rámci riadenia, prebieha vo svete od 90tych rokov 20teho storočia. V tomto období sa zdalo, všetko tomu nasvedčovalo, že plán jedného pohľadu na svet – unipolarity, je dokončený a všetky krajiny sú podriadené jednej „filozofií“, a to bez možnosti zvrátenia situácie. Prebiehalo rabovanie surovín plošne na celej Zemi. Avšak postupnými krokmi, ťahmi na svetovej scéne – aj za cenu dopustení (Juhoslávia, Líbya, Egypt, Brazília, Sýria, Arménsko..) sa vnútornému veleniu Ruska podarilo nielen nepriaznivú situáciu zvrátiť, ale postupne prebrať aj iniciatívu. Dnes vďaka svojmu umu nútia protistranu neustále reagovať na čoraz viac novovznikajúcich udalostí vo svete (problematika Bieloruska, Minské dohody, Mali, energetika atď..), a zároveň svojou armádou zabetónovali akékoľvek pokusy protistrany o priamu hrozbu. Korporácie zaspali na vavrínoch a Rusi predviedli svetu svoje majstrovstvo v riadení. V šachu sa jednej z najlepších otvorených hier vraví – ruská hra, nie nadarmo.

.

.

KORPORÁCIE SÚ ZATLAČENÉ DO KÚTA

.

.

Nemožnosť dostať sa k dostatočným zdrojom, ktoré by umožnili stabilizovať riadenie, núti korporácie zmeniť štýl riadenia svojho obyvateľstva v zrýchlenom tempe z nepriameho (z amerického sna) na priamu formu riadenia, pomocou represie. Samozrejme pri takomto manévri vzniká mnoho chýb a mnohí ľudia si ich začínajú všímať, začínajú sa vymaňovať spod deštrukčného vplyvu riadenia. Vzniká odpor vo vnútri sféry vplyvu centra moci, hrozí kolaps riadenia a prebratie riadenia konkurenčným centrom. Korporácie sa nepriaznivej situácií samozrejme snažia vyhnúť a zvyšujú tlak na používanie represií voči svojmu obyvateľstvu, voči neposlušným, uchyľujú sa k svojmu poslednému nástroju – k uplatneniu strachu.

Jedinou možnosťou ako ešte odolávať tlaku protistrany, je zefektívnenie prerozdeľovania vnútorného trhu zdrojov. Pre korporácie je nesmierne potrebné ešte viac scentralizovať toky surovín a obmedziť nadbytočnú spotrebu vlastného obyvateľstva. Reforma logistiky a plošné zníženie životného štandardu ľudí je nevyhnutnosťou pre pokračovanie parazitizmu a zachovanie si „akého – takého“ vplyvu vo svete.

Korporácie sa ocitli v kúte ohraničenom nedostatkom zdrojov a nespokojnosťou obyvateľstva, sú nútené pokúsiť sa o posledný výpad strachom.

.

.

HLAVNÝM BOJISKOM JE EURÓPA

.

.

Európa má nesmiernu cenu pre obe centrá moci, ako pre západné krajiny, tak pre Rusko, kto získa vplyv nad Európou, ten získa všetko. Toto tvrdenie má však malý háčik, každý z hráčov sa k Európe stavia po svojom – tak trochu inak. Dnes sú na stole „len“ tri alternatívy budúcnosti Európy.

1/ Vplyv nad Európou získa Rusko – v takomto prípade by sa stalo víťazom v politickom boji vo svete, bol by to šach-mat, získalo by vplyv nielen nad Európou, ale aj nad zvyškom sveta, pretože svet by musel začať spolupracovať s novým subjektom siahajúcim od Lisabonu po Vladivostok, či by sa to niekomu páčilo, alebo nie. Rusko by začalo budovať ruský svet založený na federatívnom štýle riadenia, spájania sa, pokroku a spolupráce. Spoločný euroázijský obchodný priestor, by sa stal skutočnosťou.

2/ Pomocou Európy dobijú korporácie Rusko – dlhodobým hlavným cieľom západných krajín je likvidácia konkurenčného riadenia, likvidácia konkurenčného pohľadu na svet, unipolarizácia sveta a získanie všetkých zdrojov planéty. V takomto prípade by ľudstvo čakal silný útlak, depopulácia a nastolenie tzv. sociálneho kreditného systému na čínsky spôsob, pomocou ktorého by sa zo spoločnosti filtrovali len tí najšikovnejší a najposlušnejší jedinci, jedinci jediní s právom na život. Ostatných by čakala skorá smrť, keďže korporácie počítajú len s pol miliardou až miliardou obyvateľov na planéte. Ľudstvo by bolo zotročené a nedalo by sa s tým už nič urobiť, čakala by nás dlhá agónia žitia – peklo na Zemi.

3/ Korporácie nebudú schopné dobiť Rusko, ale ani nebudú chcieť odovzdať Európu pod vplyv Ruska – v takomto prípade uplatnia taktiku „spálenej zeme“. Tento manéver sme mohli vidieť aj v histórií na konci druhej svetovej vojny, keď spojenecké vojská bombardovali naše podniky, náš priemysel, naše mestá krátko predtým, ako nás od fašizmu oslobodili sovietske vojská. Korporácie pred kolapsom riadenia vytvoria v Európe také podmienky, ktoré zlikvidujú v Európe všetko funkčné, všetok priemysel, výrazne znížia úroveň obyvateľstva, znížia energetickú bezpečnosť, rozoštvú obyvateľstvo, naštartujú vymieranie a čiastočne obyvateľstvo „vymenia“ pomocou migrácie za menej uvedomelú arabskú populáciu. Rusko nebude schopné začleniť takto rozvrátenú krajinu do svojho hospodárstva, pretože pri pokuse o znovuvybudovanie európskej spoločnosti, by stratilo príliš veľa síl, príliš veľa zdrojov, ktoré by mu nakoniec chýbali pri obrane pred súperom, ktorý by zaútočil na Rusko skrz Čínu.

Žiadny iný scenár na stole nie je, nedostatok surovín nedovoľuje naďalej lavírovať, nedovoľuje budovať iné subjekty, ako napríklad „Trojmorie“. Víťaz berie všetko, porazený nič.

.

.

VÝHĽADOVÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU

.

.

Dnes je zrejmé, na ktorú cestu sa politika vo svete uberá. Európa má byť spálenou zemou, aby nepadla do rúk súperovi, a ak, aby z nej súper nemal žiadny úžitok. Túto politiku môžeme v súčasnosti zreteľne cítiť na situácií nielen na Slovensku, ale aj v krajinách celej Európy. Zablokovanie certifikácie „nordstream2“ Nemeckom potvrdzuje rozhodnutie európskych lídrov vydať sa na sebedeštrukčnú cestu. Vážnosť situácie prosím nepodceňujme. Uvedomme si, že korporácie, ktoré za druhej svetovej vojny podporovali Hitlera v jeho ťažení Európou, sú tie isté korporácie, ktoré nám dnes diktujú svoju vôľu, ktoré nám ponúkajú svoje vakcíny, sú tie ktoré nám diktujú opatrenia, či už v súvislosti so „zelenou“ (likvidácia priemyslu), alebo s „bielou“ (zdravotníckou – redukcia obyvateľstva) problematikou. Korporácie majú za cieľ zlikvidovať ekonomiku a „vymeniť“ obyvateľstvo Európy. Zamyslime sa, počas druhej svetovej vojny zahynulo cez 20mil. obyvateľov slovanských zemí, z toho „len“ 1.5milióna bolo sovietskych vojakov, 18.5milióna bolo civilného obyvateľstva! Opäť raz sme pod priamym vplyvom našich úhlavných nepriateľov, v totálnej vojne, čiže úvahy typu: „oni by to neurobili/čo by z toho mali“ sú absolútne naivné, sú zľahčujúce a nie sú vôbec na mieste! Základom riešenia situácie je uvedomiť si hrozbu, hrozbu totálnej likvidácie našej spoločnosti, likvidácie budúcnosti našich detí.

(Info k rozhodnutiu Nemecka napr. aj tu: https://cz.sputniknews.com/20211118/evropa-pozastavila-projekt-nord-stream-2-a-zvysila-ceny-16551160.html )

.

.

PLÁN KORPORÁCIÍ

.

.

Zlikvidovať priemysel, obchod, služby, sa im nepodarí priamym riadením bez toho, aby riskovali neustále demonštrovanie rozhnevaných más. Nemôžu ľuďom bez dôvodu prikázať znížiť svoju životnú úroveň, hrozil by krach riadenia, krach ich vplyvu. Preto korporácie idú s plánom obchvatom po riskantnej ceste vsádzajúc celú svoju reputáciu opierajúcu sa globálne o všetky oblasti korporátneho vplyvu a o mienkotvorný vplyv médií – o primitívnu propagandu. Naplánovali korona krízu, aby vyvolali strach, hnev a paniku v obyvateľstve. Chcú ľudí poštvať proti sebe a vydesiť ich na smrť, aby si sami ľudia posadali do klietok, aby si sami pozatvárali svoje živnosti, aby sme si sami odrezali konár, na ktorom všetci sedíme. Pre pochopenie zámeru korporácií je dôležité uvedomiť si ich skutočné možnosti. Oni sú tí, ktorí nám roznášajú patogén do spoločnosti, oni sú tí, ktorí dokážu patogén modifikovať (to sú tie rôzne údajné mutácie), oni sú tí, ktorí nám navrhujú/prikazujú/podsúvajú riešenia našej situácie, oni sú tí, ktorí majú v područí takmer celý mediálny priestor, ktorý výlučne používajú na manipuláciu más psychicky slabších jedincov.

.

.

ZNÁMA TAKTIKA SNP

.

.

V záverečných fázach druhej svetovej vojny bola na Slovensku korporáciami (fašistami) uplatnená taktika odhalenia potenciálne nebezpečných skupín obyvateľstva operujúcich v tyle nacistických vojsk. Udalosť doteraz chybne pomenúvame ako SNP. Chybne preto, pretože nešlo o vzburu národa, ale išlo o naplánovanú a uplatnenú pascu fašistami na našom národe. Aby ste mi rozumeli, trochu si situáciu priblížme. Od kedy sa sovietom podarilo prebiť z obkľúčenia Stalingradu, od vtedy prevzali iniciatívu na bojovom poli. Začali efektívne vytláčať nacistov zo svojich pozícií, v zrýchlenom tempe, a to aj za pomoci diverzných partizánskych jednotiek v nacistickom tyle. Tieto, pred nacistami skryté, jednotky bránili budovaniu efektívnej obrany na území nacistov pred sovietskym frontom. Front tak mohol takmer bez zastavenia pokračovať po ceste do Berlína. Rýchlosť oslobodzovania území hrala významnú rolu v povojnovom rozdeľovaní sfér vplyvu medzi mocnosťami. Úlohou korporácií a nimi podporovaných nacistov bolo zabrániť postupu sovietskych vojsk, prípadne aspoň postup spomaliť do momentu príchodu „spojeneckých“ vojsk. Nechceli stratiť celú Európu. V zrýchlenom tempe sa otvoril západný front. Na území Slovenska, zhruba týždeň pred príchodom sovietov, zorganizovali nacisti za pomoci užitočných idiotov v našom národe, tzv. slovenské národné povstanie. Do povstania sa zapojili všetci naši najodvážnejší obyvatelia, ktorí slepo verili autoritám v slovenskej armáde. Po vyhlásení povstania boli naše najväčšie ozbrojené oddiely okamžite obkľúčené a deaktivované. Roztrúsené skupinky obyvateľstva pridávajúce sa na odpor, ostali osamotené a vytvárali len menší „hluk“, menšiu škodu. Vzdorovití obyvatelia boli označení, čistka sa mohla začať. Nacisti likvidovali celé dediny bez milosti, naháňali partizánov po lesoch ako divú zver. Veľa odvážnych pováh a životov nás povstanie zbytočne stálo. Bol to dôsledok sabotáže v slovenskom velení. Nacisti sa takto zbavili potenciálnych diverzných skupín ešte pred príchodom sovietov. Postup frontu to trochu spomalilo a zbytočné straty sa výrazne zvýšili.

.

.

MINULÁ ZIMA V ZNAMENÍ SNP

.

.

Minulú zimu sme na Slovensku zažili, podľa našich vládnych predstaviteľov, SNP2. Mali pravdu. Počiatočná fáza korona krízy mala za úlohu označiť „rozmýšľajúcu“ neposlušnú časť obyvateľstva pred poslušnou zombifikovanou časťou. Všetci ľudia s prirodzeným intelektom sú nebezpeční pri realizácií ich plánu prechodu typu riadenia spoločnosti z amerického sna na priamy represívny typ riadenia formou sociálneho kreditu. Na odhalenie kriticky mysliacich ľudí v populácií, vytvorili pascu, vytvorili regulovanú „vírusovú“ pandémiu, pomocou ktorej ľudí rozoznajú, označia a poštvú ich proti sebe.

Začiatok korona krízy sa niesol v znamení neznámeho „vírusu“, strachu a v nastolení prehnaných opatrení s výraznými represívnymi prvkami, ktoré boli relatívne dlho väčšou časťou populácie tolerované aj vďaka neustálej mediálnej masáži. Do sveta korporácie vypustili patogén s NÍZKOU mierou smrtnosti. Postupom času sa verejnosť dozvedela podľa zverejnených štúdií a štatistík, že 99,8% všetkých nakazených ľudí zimu prežilo. Čo je vlastne bežné číslo respiračných ochorení v zimnom období. Kontrast medzi mediálnou masážou o nebezpečnosti vírusu, nezmyselnosti reštriktívnych opatrení a skutkového stavu reálnych čísiel vyvolalo v populácií provokáciu všetkých ľudí s kritickým myslením. Ľudia sa začali ozývať, začali sa označovať.

.

.

PASCA

.

.

Doteraz niektorí z nás považujú „vírus“ za málo nebezpečný. Neuvedomujú si, že „vírus“, ktorý je dnes, je inou verziou patogénu, ktorý medzi nás rozširovali naši nepriatelia minulý rok. Na rozdielnosť verzií hneď na začiatku „epidémie“ upozorňovala mikrobiologička Soňa Peková. Veľa z nás situáciu dnes podceňuje a verejne zľahčuje. Kráčame do „diskreditačnej“ pasce. Totižto ďalším krokom korporácií bude to, že túto zimu budeme čeliť oveľa smrtnejšiemu patogénu, na ktorý podľahne do 30% obyvateľov. Táto diskreditácia sa bude odohrávať celoeurópsky. Všetky doterajšie demonštrácie proti diskriminačným opatreniam budú spochybnené a neposlušní občania budú označení za vinníkov nepriaznivej situácie. Ak sa naplnia hrôzostrašné predpoklady a každý tretí človek nákaze podľahne, nastane panika, chaos a totálna poslušnosť pred akoukoľvek represiou. V tomto čase bude spoločnosť už rozdelená na očkovaných a neočkovaných, samozrejme všetka vina za stav sa bude hádzať na neposlušných neočkovaných. Vznikne spoločenská požiadavka neposlušných segregovať, separovať a umiestňovať do izolovaných táborov (MOVIR), pretože neočkovaní budú (neprávom) označení za zdroj nákazy. Týmto spôsobom sa korporácie zbavia najschopnejšej časti obyvateľstva, ktoré má potenciál, prekaziť im ich diktátorské deštrukčné plány.

.

.

POCÍTIME HLAD

.

.

Táto panika v obyvateľstve sa nevyužije len na deaktiváciu konkurencie v rámci spoločnosti, ale zároveň aj na prebudovanie logistických tokov tovaru a plošné zníženie životnej úrovne obyvateľstva. Inými slovami: prerozdeľovanie surovín v rámci Európy sa ešte viac scentralizuje. Malé a stredné podniky budú zlikvidované, alebo donútené pracovať pod správou veľkých firiem. Toto prebudovanie ekonomiky by sa nikdy za normálnych okolností nepodarilo, totižto na realizáciu sebedeštrukčných opatrení potrebujete mať vystrašené, rozdelené a poslušné obyvateľstvo. Nikto si sám od seba nezlikviduje vlastný biznis. V priebehu zimy môžeme očakávať kolaps energetickej infraštruktúry Európy, s tým spojené blackouty, prerušenie zásobovania a boj o potraviny podobný tomu, aký sme v minulom roku videli v súvislosti s bojom o zdravotnícky materiál. Nastane nedostatok potravín. Nastane hyperinflácia. Štátny dlh výrazne narastie až do bodu, kedy štát nebude schopný dostať pôžičky na správu svojho dlhu a štátna správa bude nútená podriadiť sa rozhodnutiam európskych inštitúcií (ECB napr.). Začne kolabovať sociálny systém a dôchodkový systém. Ľudia budú dostávať životné minimum na prídel, podľa úrovne poslušnosti. Nastane začiatok sociálne kreditného systému riadenia spoločnosti.

(Viac info o sociálnom kreditnom systéme nájdete napr. aj tu: https://www.hlavnespravy.sk/cinsky-socialny-kreditny-system-nahrada-za-demokraciu-co-poviete-paci-sa-vam-chceli-by-ste-taky-system-tiez/2111104 , alebo hocikde inde)

.

.

OBMENA OBYVATEĽSTVA

.

.

Popri tomto úpadku spoločnosti, chaose, panike a popri rozoštvávaní obyvateľstva, sa budeme nechápavo prizerať na nekončiaci zástup umierajúcich spoluobčanov. Pod zámienkou nutnosti stabilizácie ekonomiky, možno už pred letom, sa opäť naštartujú migračné toky utečencov z arabských krajín. Do našej krajiny začne prúdiť veľké množstvo migrantov, ktorí začnú autonómne uplatňovať podľa svojho vlastného náboženstva, svoju vlastnú politiku na našom území. Nastane islamizácia Európy. Spálená zem bude dokonaná.

.

.

PREDIKCIA MÁ JEDEN HÁČIK

.

.

Kým vo svete neexistuje unipolárny (jednotný) pohľad na riadenie spoločnosti, dovtedy prebieha konkurenčný súboj o vplyv nad riadením. Každý jeden moment na každú jednu akciu, je pripravená protiakcia, preto z mojej pozície odhadovať budúcnosť, je veľmi nešťastná voľba, nech sú úvahy v tento moment akokoľvek presné. Zajtra už svet bude iný. Mojím cieľom v tomto článku nie je opierať sa o predikciu, ale cieľom je vysloviť myšlienky, radšej v predstihu, nech sa neskôr vďaka vplyvu prostredia nevyplnia.

.

.

RIEŠENIE SITUÁCIE

.

.

Ľudstvo stojí pred obrovskou výzvou, musí sa pomerne v krátkom čase zbaviť svojho strachu a dospieť, a to vrátane priznania si vlastných doterajších nesprávnych rozhodnutí, vlastných chýb. Musíme zahodiť svoje ego ďaleko od seba a pochopiť, že iba spolu sme schopní vytvoriť krásnu budúcnosť. Očkovaní, či neočkovaní, nesmú nás rozdeliť. Nech disponujeme s akoukoľvek finančnou stabilitou, vždy sa máme iba tak dobre, ako dobre sa má naše okolie, tak dobre v akom dobre organizovanom prostredí sa nachádzame. Musíme potiahnuť za jeden „povraz“, chudobní, bohatí, všetci, aby sme bránili rozvrat Európy, rozvrat Slovenska. Nehráme vabank len o našu budúcnosť, ale aj o budúcnosť našich detí. Verte mi, nikto z nás nechce žiť v islamistickej spoločnosti, nechce žiť v stredoveku.

(Viac o výzve 21.storočia tu: https://www.projektz.sk/news/15-vyzva-21-storocia/ )

.

.

AKO NA TO?

.

.

Jednoducho. Vedomím pôsobením na svoje okolie (osvetou), svojou kreativitou, svojou tvorbou, a zároveň pochopením, že akýkoľvek nepriaznivý vplyv riadenia sa deaktivuje „aktívnou pasivitou“, čiže ignorovaním akcií, ignorovaním nepriaznivého riadenia. Totižto svojimi reakciami na akcie korporácií im dávame nástroj riadenia do ich rúk. Vieme úplne presne rozlíšiť, ktorí z „našich“ politikov, vedcov, ktoré z „našich“ médií sú reprezentantami korporácií, nech nám títo „naši“ „odborníci“ prikazujú čokoľvek, ostaňme pasívni, ignorujme ich, nereagujme na nich. Každý vo svojej profesií, či je to lekár, policajt, podnikateľ, vojak, úradník v štátnej správe atď.. Nech nám navrhujú čokoľvek. Nesmieme sa báť ostať pasívni, nesmieme sa báť nereagovať, nesmieme sa báť o to, že ak nebudeme poslúchať prídeme o vlastnú prácu, pretože svojou poslušnosťou o tú prácu prídeme v konečnom dôsledku tak – či tak, a nielen o ňu. Nie je sa čoho báť, i keď miera dopustenia určite nastane, a životná situácia sa nám výrazne nakrátko zhorší, vo výsledku aspoň nestratíme priestor pre výchovu našich detí, nestratíme život, ale naopak svoj život získame. Pomáhajme si navzájom, nerobme medzi sebou rozdiely, ostaňme ľuďmi a zahoďme zvieracie vlastnosti. Ak by išlo predsa len do tuhého, riaďme sa básničkou Sama Chalupku: Mor Ho! „Voľ nebyť, ako byť otrokom.“ Veľmi záleží na tom, aby nás po „boji“ divokom ostalo čo najviac. Nie sme v situácií sami, na našej strane stoja majstri v šachu, majstri v riadení spoločnosti. Proti ľudstvu stojí hlúposť, proti ľuďom stoja hlupáci.

(Viac k téme tvorba reality, strach tu: https://www.projektz.sk/news/15-tvorba-reality-smrt-a-nekonecnost/ )

.

.

ZÁVER

.

.

V článku som vám načrtol reálny pohľad na našu možnú budúcnosť, je len na nás, či aj napriek tomu budeme naďalej, za spevu a potlesku „slniečok“, pokračovať v kráčaní po vydláždenej ceste dobrými úmyslami smerujúc do pekla. Situácia je naozaj vážna, čelíme finálnemu bláznovstvu v procese dospievania ľudstva. Naši starí nepriatelia (hlupáci/fašisti) sú späť, a ak nezvládneme vyriešiť s nimi situáciu v tomto období, budeme svedkami postupnej likvidácie našej spoločnosti, likvidácie ľudstva. Každý jeden z nás ktorí sa nebojí ozvať, nech sa ozve, nech aktívne vplýva na svoje prostredie, nech preberie svojou aktivitou čo možno najviac ľudí zo spánku. Nie je na čo čakať, problém je tu a teraz. Problém pramení z nedostatku morálky ľudstva, osveta je absolútna priorita. Keď vám predsa len záleží na vašom „imidži“ viac ako na vašich deťoch, ostaňte aspoň pasívni a negujte tak nepriaznivý vplyv deštrukčného riadenia spoločnosti. Ignorujte korporácie. Ostaňme zdraví, zvyšujme si imunitu voči modifikovaným patogénom, voči biologickým zbraniam. Viac o tom ako si chrániť zdravie píšem v článku tu: https://www.projektz.sk/news/14-dnesna-situacia-vo-svete-finalna-faza-dopustenie/ . Ak nezvládneme túto skúšku, stratíme všetko, všetko čo máme tak radi. Prosím šírte môj odkaz do čo najširšieho okolia, nech ho číta, čo možno najviac ľudí dobrej vôle. Ďakujem.

.

.

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 23

Celkové hodnotenie: 27.63

Priemerná čítanosť: 1857

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Mohla by vzniknúť koalícia národnej záchrany?

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:HSP, TASR-Martin Baumann)   Prieskumy verejnej mienky v uplynulých mesiacoch nevykazovali žiadne výrazné skoky, zdá sa, že politické tábory sa relatívne…

  Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii vysokú pokutu zo zaujímavého dôvodu

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii (LTA) pokutu v celkovej výške 1 milión dolárov za zákaz…

  Ukrajinskí vojaci sú demoralizovaní a majú ťažké straty - spoveď dôstojníka

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Novinár z Politico Christopher Miller publikoval na Twitteri príbeh ukrajinského dôstojníka, ktorý bojoval v Luhanskej oblasti Pred niekoľkými…

  Nový spôsob komunikácie? Heger v statuse vyrozprával "rozprávku". Matovič zverejnil báseň Mor ho!

  0icon

  Bratislava 5 júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je okrem iného známy aj svojimi statusmi na sociálnej sieti Facebook. Tým posledným ale…

  Raši reaguje na Hegerove sľuby nových nemocníc: Nepreháňajte to so slnkom. Keď ležíte hodiny na slnku, nevypisujte statusy...

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:FB)   Richar Raši (Hlas-SD) sa v jednom zo svojich príspevkov pustil do premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Dôvodom sú premiérove výroky…

  Hlavné udalosti z vojny na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP, TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   V tomto článku vás budeme v…

  Na Haďom ostrove je znova vlajka Ukrajiny. Jej príbeh je však trochu bizarný. Nevlaje a ostrov nie je Ukrajinou obsadený

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   O Hadí ostrov sa viedli ťažké boje. Najprv ho obsadili na začiatku špeciálnej operácie ruskí vojaci, no po tom,…

  Príprava na ďalšiu vlnu pandémie? Rezort zdravotníctva posúdi možnosť očkovania v lekárňach

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR posúdi možnosť zmeny legislatívy pre zavedenie očkovania v lekárňach. Ako informuje TASR, rezort tento krok…

  Škandál okolo výrokov ukrajinského veľvyslanca v Nemecku Andrija Melnyka na podporu Banderu pokračuje

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Felix Klein, nemecký vládny komisár pre boj proti antisemitizmu, ostro kritizoval veľvyslanca a navrhol, aby sa o "prípade Melnyk"…

  Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení…

  TopDesať

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0 icon

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

  0 icon

  Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

  Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

  0 icon

  Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

  Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

  0 icon

  Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

  Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

  0 icon

  Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

  Armádny Magazín

  Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

  0 icon

  Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

  The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

  Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

  0 icon

  Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

  "Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

  0 icon

  Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

  Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA