Dnešná situácia vo svete – Výhľadová situácia na Slovensku

Cieľom tohto článku vás nie je vystrašiť, cieľom je načrtnúť vám reálnu situáciu, v ktorej sa práve nachádzame, a vysloviť určitý predpoklad možnej budúcnosti, do ktorej svojou ľahkovážnosťou bez rozmyslu smerujeme. Správne vyhodnotenie skutkového stavu je vždy základom k odhodlaniu a k prijatiu adekvátnych opatrení na zabránenie nepriaznivých situácií v našom okolí.

.

.

GLOBÁLNE RIADENIE

.

.

Úplne prvé, čo si musíme uvedomiť pre pochopenie našej dnešnej situácie je to, že dnes je už svet globalizovaný. To znamená, že riadenie na planéte sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. centier moci. Vplyv rozdielnych centier moci je ohraničený hospodárskym prepojením, vojenským potenciálom zásahu a dominanciou armád. V tomto článku zabudnime na domácu politiku 5mil. štátu, naši politici majú momentálne postavenie ako „House negri“ v niekdajšej Amerike. Je však pravda, že aj medzi našimi predstaviteľmi sa nájde zopár „Jánošíkov“.

(Viac k téme „House negri“ nájdete na: https://www.blog.hlavnespravy.sk/28236/uroven-politiky-a-psychika-ludi-na-slovensku/ )

.

.

DEFINOVANIE CENTIER MOCI

.

.

Dnes veľmi ľahko vidíme presne vyznačené línie fronty medzi rozdielnymi centrami moci. Hlavnými centrami sú USA + Veľká Británia + Čína, ktorí súperia s vplyvom najväčšieho nerozdeleného centra – Ruska. V podstate vo svete súperia dve osi. Ostatné centrá, ako India, Brazília, Irán, Turecko, Európa, Bielorusko, Izrael, Japonsko atď., sú relatívne zanedbateľné, keďže sú ekonomicky podriadené a vojensky oveľa slabšie ako hlavné mocnosti. Možno sa čudujete, prečo som Čínu priradil k štátom ako USA a Británia, pre lepšie vysvetlenie si treba uvedomiť ekonomickú prepojenosť, kde len behom uplynulých 2 rokov čínske hospodárstvo vzrástlo o 20% na úkor západných ekonomík. Dnes sa len vďaka Číne drží hospodárstvo západu v riaditeľnej forme, v inom prípade by už dávno skrachovalo. Sme svedkami postupného presunu západného centra riadenia do Číny.

.

.

DETERMINÁCIA DEFINÍCIE

.

.

Ak by sme sa snažili centrá moci definovať len pojmami názvov rozličných krajín, vznikali by veľké nepresnosti v pochopení dnešnej situácie. Treba si uvedomiť, že nesúperia medzi sebou krajiny, ale riadiace skupiny v rámci krajín, ktoré sú zastúpené v západných krajinách vo veľkých firmách – v korporáciách a vo východných v štátnych firmách – v štátnych podnikoch. Globalizácia ekonomiky umožnila vznik obrovských firiem, ktoré rozhodujú o prerozdeľovaní významného množstva surovín na planéte. Rozdielnosť súperiacich riadiacich skupín je len v uvedomení. Doslova vo svete súperí dobro so zlom, inak vedomosť s hlúposťou, inak kolektivizmus s individualizmom.

V krajinách západných, ale aj východných štátov sa nájdu riadiace skupiny, ktoré vplývajú v neprospech dominantného centra moci. Napríklad v západných štátoch je to skupina okolo Trumpa, vo východných skupina okolo Navalného. Symbolika Jing a Jang je tu absolútne na mieste. Preto treba chápať rozdielne sféry vplyvu ako dominantné riadenie centra moci, nie ako absolútne.

(Viac k definícií korporácií nájdete aj vo videu napr. tu: https://www.vimo.sk/watch/yL1L9ZSsucFy3IZ )

.

.

ROZLÍŠENIE VPLYVOVÝCH SKUPÍN

.

.

Rozličné riadiace skupiny v rámci krajín rozlíšime veľmi jednoducho. Kým predstavitelia uvedomelej časti ľudstva riadia výhradne na úrovni ideologickej, miestami až koncepčnej moci (Druhy moci: Koncepčná, Ideologická, Zákonodarná, Súdna, Výkonná moc), predstavitelia a reprezentanti korporácií nevedia ovplyvniť svoj priestor inak, než pokrivenou ideológiou (propagandou / klamstvom) a hlavne represiou (svojvoľným uplatnením zákonodarnej, súdnej a výkonnej moci). Táto neschopnosť riadenia vyplýva z nedostatočného uvedomenia, vyplýva z historického vývoja ľudstva a je svojim spôsobom prirodzená. Treba pochopiť, že na Zemi prebieha proces uvedomovania ľudstva už od jeho počiatku a prebieha za pomoci kontrastu rôznych typov riadenia spoločnosti.

(Viac k téme riadenie spoločnosti: https://www.projektz.sk/news/riadenie-spolocnosti/ )

.

.

HLAVNÝ SVETOVÝ PROBLÉM

.

.

Korporácie vybudovali vo svete, vo svojej časti sféry vplyvu, pyramídový ekonomický model založený na americkom sne. Ako každá pyramída, aj táto, môže efektívne fungovať len dovtedy, kým je schopná rozširovať svoj vplyv na ďalšie územia, kým je schopná získavať ďalšie cudzie zdroje surovín. Keďže sa v minulom storočí nepodaril vytvoriť unipolárny svet (svet s jedným typom riadenia), nepodarilo sa korporáciám ovládnuť zdroje celej planéty, dnes narazili na tuhý odpor konkurencie. Hlavným problémom nestability riadenia korporácií vo svete sa stáva nedostatok zdrojov. Nafúknuté západné ekonomiky sa nevedia dostať k dostatočným zdrojom potrebných na stabilizovanie záruk svojich dlhov. Hrozí kolaps, hrozí prepálenie západnej ekonomiky.

.

.

VYŠACHOVANIE KORPORÁCIÍ

.

.

Najväčšie prekvapenie, v rámci riadenia, prebieha vo svete od 90tych rokov 20teho storočia. V tomto období sa zdalo, všetko tomu nasvedčovalo, že plán jedného pohľadu na svet – unipolarity, je dokončený a všetky krajiny sú podriadené jednej „filozofií“, a to bez možnosti zvrátenia situácie. Prebiehalo rabovanie surovín plošne na celej Zemi. Avšak postupnými krokmi, ťahmi na svetovej scéne – aj za cenu dopustení (Juhoslávia, Líbya, Egypt, Brazília, Sýria, Arménsko..) sa vnútornému veleniu Ruska podarilo nielen nepriaznivú situáciu zvrátiť, ale postupne prebrať aj iniciatívu. Dnes vďaka svojmu umu nútia protistranu neustále reagovať na čoraz viac novovznikajúcich udalostí vo svete (problematika Bieloruska, Minské dohody, Mali, energetika atď..), a zároveň svojou armádou zabetónovali akékoľvek pokusy protistrany o priamu hrozbu. Korporácie zaspali na vavrínoch a Rusi predviedli svetu svoje majstrovstvo v riadení. V šachu sa jednej z najlepších otvorených hier vraví – ruská hra, nie nadarmo.

.

.

KORPORÁCIE SÚ ZATLAČENÉ DO KÚTA

.

.

Nemožnosť dostať sa k dostatočným zdrojom, ktoré by umožnili stabilizovať riadenie, núti korporácie zmeniť štýl riadenia svojho obyvateľstva v zrýchlenom tempe z nepriameho (z amerického sna) na priamu formu riadenia, pomocou represie. Samozrejme pri takomto manévri vzniká mnoho chýb a mnohí ľudia si ich začínajú všímať, začínajú sa vymaňovať spod deštrukčného vplyvu riadenia. Vzniká odpor vo vnútri sféry vplyvu centra moci, hrozí kolaps riadenia a prebratie riadenia konkurenčným centrom. Korporácie sa nepriaznivej situácií samozrejme snažia vyhnúť a zvyšujú tlak na používanie represií voči svojmu obyvateľstvu, voči neposlušným, uchyľujú sa k svojmu poslednému nástroju – k uplatneniu strachu.

Jedinou možnosťou ako ešte odolávať tlaku protistrany, je zefektívnenie prerozdeľovania vnútorného trhu zdrojov. Pre korporácie je nesmierne potrebné ešte viac scentralizovať toky surovín a obmedziť nadbytočnú spotrebu vlastného obyvateľstva. Reforma logistiky a plošné zníženie životného štandardu ľudí je nevyhnutnosťou pre pokračovanie parazitizmu a zachovanie si „akého – takého“ vplyvu vo svete.

Korporácie sa ocitli v kúte ohraničenom nedostatkom zdrojov a nespokojnosťou obyvateľstva, sú nútené pokúsiť sa o posledný výpad strachom.

.

.

HLAVNÝM BOJISKOM JE EURÓPA

.

.

Európa má nesmiernu cenu pre obe centrá moci, ako pre západné krajiny, tak pre Rusko, kto získa vplyv nad Európou, ten získa všetko. Toto tvrdenie má však malý háčik, každý z hráčov sa k Európe stavia po svojom – tak trochu inak. Dnes sú na stole „len“ tri alternatívy budúcnosti Európy.

1/ Vplyv nad Európou získa Rusko – v takomto prípade by sa stalo víťazom v politickom boji vo svete, bol by to šach-mat, získalo by vplyv nielen nad Európou, ale aj nad zvyškom sveta, pretože svet by musel začať spolupracovať s novým subjektom siahajúcim od Lisabonu po Vladivostok, či by sa to niekomu páčilo, alebo nie. Rusko by začalo budovať ruský svet založený na federatívnom štýle riadenia, spájania sa, pokroku a spolupráce. Spoločný euroázijský obchodný priestor, by sa stal skutočnosťou.

2/ Pomocou Európy dobijú korporácie Rusko – dlhodobým hlavným cieľom západných krajín je likvidácia konkurenčného riadenia, likvidácia konkurenčného pohľadu na svet, unipolarizácia sveta a získanie všetkých zdrojov planéty. V takomto prípade by ľudstvo čakal silný útlak, depopulácia a nastolenie tzv. sociálneho kreditného systému na čínsky spôsob, pomocou ktorého by sa zo spoločnosti filtrovali len tí najšikovnejší a najposlušnejší jedinci, jedinci jediní s právom na život. Ostatných by čakala skorá smrť, keďže korporácie počítajú len s pol miliardou až miliardou obyvateľov na planéte. Ľudstvo by bolo zotročené a nedalo by sa s tým už nič urobiť, čakala by nás dlhá agónia žitia – peklo na Zemi.

3/ Korporácie nebudú schopné dobiť Rusko, ale ani nebudú chcieť odovzdať Európu pod vplyv Ruska – v takomto prípade uplatnia taktiku „spálenej zeme“. Tento manéver sme mohli vidieť aj v histórií na konci druhej svetovej vojny, keď spojenecké vojská bombardovali naše podniky, náš priemysel, naše mestá krátko predtým, ako nás od fašizmu oslobodili sovietske vojská. Korporácie pred kolapsom riadenia vytvoria v Európe také podmienky, ktoré zlikvidujú v Európe všetko funkčné, všetok priemysel, výrazne znížia úroveň obyvateľstva, znížia energetickú bezpečnosť, rozoštvú obyvateľstvo, naštartujú vymieranie a čiastočne obyvateľstvo „vymenia“ pomocou migrácie za menej uvedomelú arabskú populáciu. Rusko nebude schopné začleniť takto rozvrátenú krajinu do svojho hospodárstva, pretože pri pokuse o znovuvybudovanie európskej spoločnosti, by stratilo príliš veľa síl, príliš veľa zdrojov, ktoré by mu nakoniec chýbali pri obrane pred súperom, ktorý by zaútočil na Rusko skrz Čínu.

Žiadny iný scenár na stole nie je, nedostatok surovín nedovoľuje naďalej lavírovať, nedovoľuje budovať iné subjekty, ako napríklad „Trojmorie“. Víťaz berie všetko, porazený nič.

.

.

VÝHĽADOVÁ SITUÁCIA NA SLOVENSKU

.

.

Dnes je zrejmé, na ktorú cestu sa politika vo svete uberá. Európa má byť spálenou zemou, aby nepadla do rúk súperovi, a ak, aby z nej súper nemal žiadny úžitok. Túto politiku môžeme v súčasnosti zreteľne cítiť na situácií nielen na Slovensku, ale aj v krajinách celej Európy. Zablokovanie certifikácie „nordstream2“ Nemeckom potvrdzuje rozhodnutie európskych lídrov vydať sa na sebedeštrukčnú cestu. Vážnosť situácie prosím nepodceňujme. Uvedomme si, že korporácie, ktoré za druhej svetovej vojny podporovali Hitlera v jeho ťažení Európou, sú tie isté korporácie, ktoré nám dnes diktujú svoju vôľu, ktoré nám ponúkajú svoje vakcíny, sú tie ktoré nám diktujú opatrenia, či už v súvislosti so „zelenou“ (likvidácia priemyslu), alebo s „bielou“ (zdravotníckou – redukcia obyvateľstva) problematikou. Korporácie majú za cieľ zlikvidovať ekonomiku a „vymeniť“ obyvateľstvo Európy. Zamyslime sa, počas druhej svetovej vojny zahynulo cez 20mil. obyvateľov slovanských zemí, z toho „len“ 1.5milióna bolo sovietskych vojakov, 18.5milióna bolo civilného obyvateľstva! Opäť raz sme pod priamym vplyvom našich úhlavných nepriateľov, v totálnej vojne, čiže úvahy typu: „oni by to neurobili/čo by z toho mali“ sú absolútne naivné, sú zľahčujúce a nie sú vôbec na mieste! Základom riešenia situácie je uvedomiť si hrozbu, hrozbu totálnej likvidácie našej spoločnosti, likvidácie budúcnosti našich detí.

(Info k rozhodnutiu Nemecka napr. aj tu: https://cz.sputniknews.com/20211118/evropa-pozastavila-projekt-nord-stream-2-a-zvysila-ceny-16551160.html )

.

.

PLÁN KORPORÁCIÍ

.

.

Zlikvidovať priemysel, obchod, služby, sa im nepodarí priamym riadením bez toho, aby riskovali neustále demonštrovanie rozhnevaných más. Nemôžu ľuďom bez dôvodu prikázať znížiť svoju životnú úroveň, hrozil by krach riadenia, krach ich vplyvu. Preto korporácie idú s plánom obchvatom po riskantnej ceste vsádzajúc celú svoju reputáciu opierajúcu sa globálne o všetky oblasti korporátneho vplyvu a o mienkotvorný vplyv médií – o primitívnu propagandu. Naplánovali korona krízu, aby vyvolali strach, hnev a paniku v obyvateľstve. Chcú ľudí poštvať proti sebe a vydesiť ich na smrť, aby si sami ľudia posadali do klietok, aby si sami pozatvárali svoje živnosti, aby sme si sami odrezali konár, na ktorom všetci sedíme. Pre pochopenie zámeru korporácií je dôležité uvedomiť si ich skutočné možnosti. Oni sú tí, ktorí nám roznášajú patogén do spoločnosti, oni sú tí, ktorí dokážu patogén modifikovať (to sú tie rôzne údajné mutácie), oni sú tí, ktorí nám navrhujú/prikazujú/podsúvajú riešenia našej situácie, oni sú tí, ktorí majú v područí takmer celý mediálny priestor, ktorý výlučne používajú na manipuláciu más psychicky slabších jedincov.

.

.

ZNÁMA TAKTIKA SNP

.

.

V záverečných fázach druhej svetovej vojny bola na Slovensku korporáciami (fašistami) uplatnená taktika odhalenia potenciálne nebezpečných skupín obyvateľstva operujúcich v tyle nacistických vojsk. Udalosť doteraz chybne pomenúvame ako SNP. Chybne preto, pretože nešlo o vzburu národa, ale išlo o naplánovanú a uplatnenú pascu fašistami na našom národe. Aby ste mi rozumeli, trochu si situáciu priblížme. Od kedy sa sovietom podarilo prebiť z obkľúčenia Stalingradu, od vtedy prevzali iniciatívu na bojovom poli. Začali efektívne vytláčať nacistov zo svojich pozícií, v zrýchlenom tempe, a to aj za pomoci diverzných partizánskych jednotiek v nacistickom tyle. Tieto, pred nacistami skryté, jednotky bránili budovaniu efektívnej obrany na území nacistov pred sovietskym frontom. Front tak mohol takmer bez zastavenia pokračovať po ceste do Berlína. Rýchlosť oslobodzovania území hrala významnú rolu v povojnovom rozdeľovaní sfér vplyvu medzi mocnosťami. Úlohou korporácií a nimi podporovaných nacistov bolo zabrániť postupu sovietskych vojsk, prípadne aspoň postup spomaliť do momentu príchodu „spojeneckých“ vojsk. Nechceli stratiť celú Európu. V zrýchlenom tempe sa otvoril západný front. Na území Slovenska, zhruba týždeň pred príchodom sovietov, zorganizovali nacisti za pomoci užitočných idiotov v našom národe, tzv. slovenské národné povstanie. Do povstania sa zapojili všetci naši najodvážnejší obyvatelia, ktorí slepo verili autoritám v slovenskej armáde. Po vyhlásení povstania boli naše najväčšie ozbrojené oddiely okamžite obkľúčené a deaktivované. Roztrúsené skupinky obyvateľstva pridávajúce sa na odpor, ostali osamotené a vytvárali len menší „hluk“, menšiu škodu. Vzdorovití obyvatelia boli označení, čistka sa mohla začať. Nacisti likvidovali celé dediny bez milosti, naháňali partizánov po lesoch ako divú zver. Veľa odvážnych pováh a životov nás povstanie zbytočne stálo. Bol to dôsledok sabotáže v slovenskom velení. Nacisti sa takto zbavili potenciálnych diverzných skupín ešte pred príchodom sovietov. Postup frontu to trochu spomalilo a zbytočné straty sa výrazne zvýšili.

.

.

MINULÁ ZIMA V ZNAMENÍ SNP

.

.

Minulú zimu sme na Slovensku zažili, podľa našich vládnych predstaviteľov, SNP2. Mali pravdu. Počiatočná fáza korona krízy mala za úlohu označiť „rozmýšľajúcu“ neposlušnú časť obyvateľstva pred poslušnou zombifikovanou časťou. Všetci ľudia s prirodzeným intelektom sú nebezpeční pri realizácií ich plánu prechodu typu riadenia spoločnosti z amerického sna na priamy represívny typ riadenia formou sociálneho kreditu. Na odhalenie kriticky mysliacich ľudí v populácií, vytvorili pascu, vytvorili regulovanú „vírusovú“ pandémiu, pomocou ktorej ľudí rozoznajú, označia a poštvú ich proti sebe.

Začiatok korona krízy sa niesol v znamení neznámeho „vírusu“, strachu a v nastolení prehnaných opatrení s výraznými represívnymi prvkami, ktoré boli relatívne dlho väčšou časťou populácie tolerované aj vďaka neustálej mediálnej masáži. Do sveta korporácie vypustili patogén s NÍZKOU mierou smrtnosti. Postupom času sa verejnosť dozvedela podľa zverejnených štúdií a štatistík, že 99,8% všetkých nakazených ľudí zimu prežilo. Čo je vlastne bežné číslo respiračných ochorení v zimnom období. Kontrast medzi mediálnou masážou o nebezpečnosti vírusu, nezmyselnosti reštriktívnych opatrení a skutkového stavu reálnych čísiel vyvolalo v populácií provokáciu všetkých ľudí s kritickým myslením. Ľudia sa začali ozývať, začali sa označovať.

.

.

PASCA

.

.

Doteraz niektorí z nás považujú „vírus“ za málo nebezpečný. Neuvedomujú si, že „vírus“, ktorý je dnes, je inou verziou patogénu, ktorý medzi nás rozširovali naši nepriatelia minulý rok. Na rozdielnosť verzií hneď na začiatku „epidémie“ upozorňovala mikrobiologička Soňa Peková. Veľa z nás situáciu dnes podceňuje a verejne zľahčuje. Kráčame do „diskreditačnej“ pasce. Totižto ďalším krokom korporácií bude to, že túto zimu budeme čeliť oveľa smrtnejšiemu patogénu, na ktorý podľahne do 30% obyvateľov. Táto diskreditácia sa bude odohrávať celoeurópsky. Všetky doterajšie demonštrácie proti diskriminačným opatreniam budú spochybnené a neposlušní občania budú označení za vinníkov nepriaznivej situácie. Ak sa naplnia hrôzostrašné predpoklady a každý tretí človek nákaze podľahne, nastane panika, chaos a totálna poslušnosť pred akoukoľvek represiou. V tomto čase bude spoločnosť už rozdelená na očkovaných a neočkovaných, samozrejme všetka vina za stav sa bude hádzať na neposlušných neočkovaných. Vznikne spoločenská požiadavka neposlušných segregovať, separovať a umiestňovať do izolovaných táborov (MOVIR), pretože neočkovaní budú (neprávom) označení za zdroj nákazy. Týmto spôsobom sa korporácie zbavia najschopnejšej časti obyvateľstva, ktoré má potenciál, prekaziť im ich diktátorské deštrukčné plány.

.

.

POCÍTIME HLAD

.

.

Táto panika v obyvateľstve sa nevyužije len na deaktiváciu konkurencie v rámci spoločnosti, ale zároveň aj na prebudovanie logistických tokov tovaru a plošné zníženie životnej úrovne obyvateľstva. Inými slovami: prerozdeľovanie surovín v rámci Európy sa ešte viac scentralizuje. Malé a stredné podniky budú zlikvidované, alebo donútené pracovať pod správou veľkých firiem. Toto prebudovanie ekonomiky by sa nikdy za normálnych okolností nepodarilo, totižto na realizáciu sebedeštrukčných opatrení potrebujete mať vystrašené, rozdelené a poslušné obyvateľstvo. Nikto si sám od seba nezlikviduje vlastný biznis. V priebehu zimy môžeme očakávať kolaps energetickej infraštruktúry Európy, s tým spojené blackouty, prerušenie zásobovania a boj o potraviny podobný tomu, aký sme v minulom roku videli v súvislosti s bojom o zdravotnícky materiál. Nastane nedostatok potravín. Nastane hyperinflácia. Štátny dlh výrazne narastie až do bodu, kedy štát nebude schopný dostať pôžičky na správu svojho dlhu a štátna správa bude nútená podriadiť sa rozhodnutiam európskych inštitúcií (ECB napr.). Začne kolabovať sociálny systém a dôchodkový systém. Ľudia budú dostávať životné minimum na prídel, podľa úrovne poslušnosti. Nastane začiatok sociálne kreditného systému riadenia spoločnosti.

(Viac info o sociálnom kreditnom systéme nájdete napr. aj tu: https://www.hlavnespravy.sk/cinsky-socialny-kreditny-system-nahrada-za-demokraciu-co-poviete-paci-sa-vam-chceli-by-ste-taky-system-tiez/2111104 , alebo hocikde inde)

.

.

OBMENA OBYVATEĽSTVA

.

.

Popri tomto úpadku spoločnosti, chaose, panike a popri rozoštvávaní obyvateľstva, sa budeme nechápavo prizerať na nekončiaci zástup umierajúcich spoluobčanov. Pod zámienkou nutnosti stabilizácie ekonomiky, možno už pred letom, sa opäť naštartujú migračné toky utečencov z arabských krajín. Do našej krajiny začne prúdiť veľké množstvo migrantov, ktorí začnú autonómne uplatňovať podľa svojho vlastného náboženstva, svoju vlastnú politiku na našom území. Nastane islamizácia Európy. Spálená zem bude dokonaná.

.

.

PREDIKCIA MÁ JEDEN HÁČIK

.

.

Kým vo svete neexistuje unipolárny (jednotný) pohľad na riadenie spoločnosti, dovtedy prebieha konkurenčný súboj o vplyv nad riadením. Každý jeden moment na každú jednu akciu, je pripravená protiakcia, preto z mojej pozície odhadovať budúcnosť, je veľmi nešťastná voľba, nech sú úvahy v tento moment akokoľvek presné. Zajtra už svet bude iný. Mojím cieľom v tomto článku nie je opierať sa o predikciu, ale cieľom je vysloviť myšlienky, radšej v predstihu, nech sa neskôr vďaka vplyvu prostredia nevyplnia.

.

.

RIEŠENIE SITUÁCIE

.

.

Ľudstvo stojí pred obrovskou výzvou, musí sa pomerne v krátkom čase zbaviť svojho strachu a dospieť, a to vrátane priznania si vlastných doterajších nesprávnych rozhodnutí, vlastných chýb. Musíme zahodiť svoje ego ďaleko od seba a pochopiť, že iba spolu sme schopní vytvoriť krásnu budúcnosť. Očkovaní, či neočkovaní, nesmú nás rozdeliť. Nech disponujeme s akoukoľvek finančnou stabilitou, vždy sa máme iba tak dobre, ako dobre sa má naše okolie, tak dobre v akom dobre organizovanom prostredí sa nachádzame. Musíme potiahnuť za jeden „povraz“, chudobní, bohatí, všetci, aby sme bránili rozvrat Európy, rozvrat Slovenska. Nehráme vabank len o našu budúcnosť, ale aj o budúcnosť našich detí. Verte mi, nikto z nás nechce žiť v islamistickej spoločnosti, nechce žiť v stredoveku.

(Viac o výzve 21.storočia tu: https://www.projektz.sk/news/15-vyzva-21-storocia/ )

.

.

AKO NA TO?

.

.

Jednoducho. Vedomím pôsobením na svoje okolie (osvetou), svojou kreativitou, svojou tvorbou, a zároveň pochopením, že akýkoľvek nepriaznivý vplyv riadenia sa deaktivuje „aktívnou pasivitou“, čiže ignorovaním akcií, ignorovaním nepriaznivého riadenia. Totižto svojimi reakciami na akcie korporácií im dávame nástroj riadenia do ich rúk. Vieme úplne presne rozlíšiť, ktorí z „našich“ politikov, vedcov, ktoré z „našich“ médií sú reprezentantami korporácií, nech nám títo „naši“ „odborníci“ prikazujú čokoľvek, ostaňme pasívni, ignorujme ich, nereagujme na nich. Každý vo svojej profesií, či je to lekár, policajt, podnikateľ, vojak, úradník v štátnej správe atď.. Nech nám navrhujú čokoľvek. Nesmieme sa báť ostať pasívni, nesmieme sa báť nereagovať, nesmieme sa báť o to, že ak nebudeme poslúchať prídeme o vlastnú prácu, pretože svojou poslušnosťou o tú prácu prídeme v konečnom dôsledku tak – či tak, a nielen o ňu. Nie je sa čoho báť, i keď miera dopustenia určite nastane, a životná situácia sa nám výrazne nakrátko zhorší, vo výsledku aspoň nestratíme priestor pre výchovu našich detí, nestratíme život, ale naopak svoj život získame. Pomáhajme si navzájom, nerobme medzi sebou rozdiely, ostaňme ľuďmi a zahoďme zvieracie vlastnosti. Ak by išlo predsa len do tuhého, riaďme sa básničkou Sama Chalupku: Mor Ho! „Voľ nebyť, ako byť otrokom.“ Veľmi záleží na tom, aby nás po „boji“ divokom ostalo čo najviac. Nie sme v situácií sami, na našej strane stoja majstri v šachu, majstri v riadení spoločnosti. Proti ľudstvu stojí hlúposť, proti ľuďom stoja hlupáci.

(Viac k téme tvorba reality, strach tu: https://www.projektz.sk/news/15-tvorba-reality-smrt-a-nekonecnost/ )

.

.

ZÁVER

.

.

V článku som vám načrtol reálny pohľad na našu možnú budúcnosť, je len na nás, či aj napriek tomu budeme naďalej, za spevu a potlesku „slniečok“, pokračovať v kráčaní po vydláždenej ceste dobrými úmyslami smerujúc do pekla. Situácia je naozaj vážna, čelíme finálnemu bláznovstvu v procese dospievania ľudstva. Naši starí nepriatelia (hlupáci/fašisti) sú späť, a ak nezvládneme vyriešiť s nimi situáciu v tomto období, budeme svedkami postupnej likvidácie našej spoločnosti, likvidácie ľudstva. Každý jeden z nás ktorí sa nebojí ozvať, nech sa ozve, nech aktívne vplýva na svoje prostredie, nech preberie svojou aktivitou čo možno najviac ľudí zo spánku. Nie je na čo čakať, problém je tu a teraz. Problém pramení z nedostatku morálky ľudstva, osveta je absolútna priorita. Keď vám predsa len záleží na vašom „imidži“ viac ako na vašich deťoch, ostaňte aspoň pasívni a negujte tak nepriaznivý vplyv deštrukčného riadenia spoločnosti. Ignorujte korporácie. Ostaňme zdraví, zvyšujme si imunitu voči modifikovaným patogénom, voči biologickým zbraniam. Viac o tom ako si chrániť zdravie píšem v článku tu: https://www.projektz.sk/news/14-dnesna-situacia-vo-svete-finalna-faza-dopustenie/ . Ak nezvládneme túto skúšku, stratíme všetko, všetko čo máme tak radi. Prosím šírte môj odkaz do čo najširšieho okolia, nech ho číta, čo možno najviac ľudí dobrej vôle. Ďakujem.

.

.

Juraj Tušš

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Tušš

O AUTOROVI

Autor projektov: Česká pivnička, Projekt:Z

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 38

Celkové hodnotenie: 30.53

Priemerná čítanosť: 1835

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Káčer, Naď a Hirman boli v Kyjeve

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer navštívil vo štvrtok s ministrom obrany Jaroslavom Naďom a ministrom…

  Kyjev požaduje, aby sa americká 1. pešia divízia stiahla k bieloruským hraniciam

  0icon

  Kyjev 8. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-RU-RTR Russian Television)   Uviedol to bývalý ukrajinský veľvyslanec v Spojených štátoch Valerij Čalyj "Len minulý týždeň 800 kusov techniky 1.…

  La Scala začne sezónu ruskou operou. Ukrajinci protestujú, budovu poliali farbou

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/ANSA/France24/Foto: Twitter)   Taliansky operný dom La Scala v stredu začne novú sezónu ruskou operou Boris Godunov. Uvedenie ruského skladateľa Modesta…

  Útok jednotiek AFU zo severozápadného smeru na Peski zlyhal

  0icon

  Kyjev 8. decembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Päť britských obrnených vozidiel Mastiff, podporovaných dvoma vozidlami T-64BV, aktívne manévrovalo pozdĺž zalesnenej oblasti. Riadiac sa analýzou predchádzajúceho bojového…

  Naživo: Začala rozprava k návrhu na odvolanie vlády. Kollár vrieskal na Saskárov

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (TASR/HSP/Foto: TASR-Pavel Neubauer)   V pléne Národnej rady (NR) SR sa vo štvrtok popoludní začala mimoriadna schôdza k návrhu na…

  Ronaldo poprel nezhody v kabíne po zápase so Švajčiarskom

  0icon

  Dauha 8. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský futbalový reprezentant Cristiano Ronaldo vo štvrtok potvrdil, že v kabíne národného tímu nie sú žiadne nezhody. Vyvrátil…

  Rozprava o vládnom náhubkovom návrhu zákona bola elektrizujúca. Pročko vybuchol

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/Foto: Screenshot)   Ako by sa vám, našim čitateľom, páčilo, keby napríklad o mesiac NBÚ vypol Hlavné správy a opäť by…

  Informačný výpadok robí starosti ukrajinskému CIPSO

  0icon

  Kyjev 8. decembra 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Podľa našich informácií jeden zo zmluvných partnerov Centra pre boj proti dezinformáciám (CIPSO) analyzoval vplyv výpadkov elektrickej energie na…

  Nový tlak Saudskej Arábie prišiel v čase, keď Rusko nahradilo Saudov v Číne na pozícii najväčšieho dodávateľa ropy.

  0icon

  Peking 8. decembra 2022 (HSP/oilprice/Foto:Screenshot video/Youtube)   Saudskoarabský minister energetiky princ Abdulaziz bin Salmán v stredu vyhlásil, že Saudská Arábia zostane pre Čínu dôveryhodným a…

  Jeho tvrdenia označili za absolútnu lož. Lipšic reaguje na výzvu SIS

  0icon

  Bratislava 8. decembra 2022 (HSP/Hlavné správy/TASR/Foto: Foto:TASR-Jakub Kotian)   V stredu sme vás informovali o vyhlásení šéfa špeciálnej prokuratúry Daniela Lipšica, ktorý tvrdil, že Slovenská…

  Vášeň v Tebe

  Fenomenálne sochy Bruna Catalanoa. Prečo im chýba časť tela?

  0 icon

  Bruno Catalano je úžasný umelec, ktorý vytvára sochy v životnej veľkosti. Nie sú to však klasické sochy. Sú to surrealistické sochy ľudí, ktorým chýbajú značné časti tiel. V človeku tiež vyvolávajú pocit, že popierajú zákony gravitácie. Catalano sa narodil v roku 1960 v sicílskej rodine žijúcej v Maroku. Vyrastal však vo Francúzsku. Keď mal Bruno…

  Najčastejšie chyby pri líčení. Ako nevyzerať staršie či dokonca ako klaun?

  0 icon

  Každá žena chce byť krásna. Vaše krásne črty tváre si môžete dokonale zvýrazniť vhodne zvoleným líčením. Samotné líčenie je však ako umenie. Niektoré jeho techniky totiž môžu spôsobiť, že budete vyzerať oveľa staršie ako v skutočnosti ste. Akým chybám by ste sa mali vyhnúť? Líčenie a očné tiene

  Bývala manželka Ondreja Brzobohatého prezradila, ako si udržiava svoje skvelé miery. Odhalila aj drsnú minulosť

  0 icon

  Taťána Kuchařová, bývalá manželka hudobníka Ondreja Brzobohatého, odhalila, ako si udržiava svoje skvelé mieri. Prezradila tiež, prečo navštevuje terapeuta. A dôvodom nie je rozvod s Ondrejom. Známa česká modelka a Miss World 2006 sa nedávno vrátila z ciest po Ázii. Má však plné ruky práce. Na jedno zo svojich fotení pozvala aj portál Super,

  Indonézia prijala nové zákony. Hrozí turistom na Bali za nemanželský sex väzenie?

  0 icon

  Indonézsky parlament schválil nový trestný zákonník, ktorý zakazuje v krajine mimomanželský sex. Za sex mimo manželstva bude podľa nových zákonov, ktoré nadobudnú účinnosť o tri roky, trest odňatia slobody až na jeden rok, informuje BBC. Kritici považujú zákony za „katastrofu“ pre ľudské práva a potenciálnu ranu

  Chcete vaše oblečenie udržať dlhšie snehovo biele? Vyskúšajte TOP domácu metódu

  0 icon

  Ak si kúpite bielu blúzku či iný druh bieleho oblečenia, určite chcete, aby zostalo čo najdlhšie anjelsky biele. Žiaľ, biele veci časom žltnú alebo sivejú. Ak ich chcete udržať čo najdlhšie biele, vyskúšajte pridať do prania jednu ingredienciu z vašej kuchynskej linky. Zvlášť pri bielom oblečení sa odporúča dodržiavať odporúčania výrobcu…

  Armádny Magazín

  MARS s MSHORAD u slovenských protilietadlovcov

  0 icon

  Přelouč, 9. decembra 2022 (AM) - Spoločnosti SAAB a SVOS predstavili systém MSHORAD inštalovaný na bojovom vozidle MARS slovenským protilietadlovcom z 11. brigády vzdušných síl v Nitre a ďalším príslušníkom Ozbrojených síl SR.  

  V Rusku sa 9. december oslavuje ako Deň hrdinov vlasti

  0 icon

  Rusko, 9.december 2022 (AM) – Pamätný dátum bol zriadený v roku 2007 po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin 24. decembra 2007 zaradil zmeny do federálneho zákona „O dňoch vojenskej slávy a pamätných dátach Ruska\". Až do roku 1917 sa 9. decembra (26. novembra, podľa starého kalendára) v Rusku slá

  Rekordný triumf zbraní Českej zbrojovky a CZ Shooting Teamu na majstrovstvách sveta

  0 icon

  Česko, 9.december 2022 (AM) – Už devätnáste majstrovstvá sveta v športovej streľbe podľa pravidiel IPSC prebehli od 16. novembra do 3. decembra 2022 v thajskej Pattayi. Hlavným sponzorom napínavého preteku 1600 najlepších strelcov z 50 krajín celého sveta bola Česká zbrojovka as, ktorej medzinárodné družstvo tu zaznamenalo najväčší úspech vo svojej doterajšej

  Generálny štáb USA očakáva zimné prerušenie bojov na Ukrajine. Slovensko dodá Ukrajine muníciu pre stíhačky. Prehľad bojovej situácie

  0 icon

  USA, 9. december 2022 (AM) – Slovensko dodá Ukrajine muníciu pre stíhacie lietadlá , ako aj ďalšie vybavenie, ktoré bude súčasťou nového balíka vojenskej pomoci. Uviedol to minister zahraničných vecí republiky Rastislav Káče

  V Rusku odsúdenú Američanku Brittney Grinerovú vymenili za ruského podnikateľa Viktora Buta

  0 icon

  Rusko, 8.december 2022 (AM) – Medzi Ruskom a Spojenými štátmi došlo k výmene väzňov. Americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, odsúdenú v Rusku, vymenili za podnikateľa Viktora Buta, odsúdeného v Spojených štátoch. Ako prvá o výmene informovala CNN . Výmenu potvrdila ruská aj americká strana. Americký preziden

  TopDesať

  Svet bez ľudí, ktorý pohltila matka príroda: Fotografie plné prázdnoty a zelene

  0 icon

  Francúzsky fotograf sa rozhodol na internete uverejniť svoju zbierku fotografií, na ktorých zachytil nádherné miesta, ktoré si späť vzala príroda. Fotografie z Černobyľu sme už všetci videli mnohokrát. Svojim spôsobom sú fascinujúce, pretože na miestach kde pred pár desaťročiami žili ľudia, momentálne vládne iba príroda. Francúzsky fotografi Romain Veillon pre…

  Tvoje sporenie bude vďaka týmto 10 tipom oveľa efektívnejšie

  0 icon

  V živote existujú mnohé skratky, vďaka ktorým si dokážeme náš život uľahčiť. Neplatí to však pre všetky činnosti. Dobrou správou je, že aj sporenie sa dá trocha uľahčiť. Pokiaľ ťa zaujíma sporenie a úspora, existuje niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu zvládnuť koniec mesiaca a ako bonus ti ostanú peniaze aj…

  Slovensko: Zaujímavé fakty o našej krajine. Toto si o Slovensku nevedel

  0 icon

  Slovensko je jednou z najkrajších a najzaujímavejších krajín sveta. My, Slováci, si to veľmi dobre uvedomujeme. Avšak ani my nevieme o našej krajine všetko. V tomto zozname nájdeš zaujímavé fakty o Slovensku, o ktorých si možno do teraz vôbec nevedel a budeš milo prekvapený.  7. Ako iste vieš, naše hlavné…

  Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

  0 icon

  V týchto zložitých dňoch, kedy je veľká časť zemskej populácie doma, je tlak na internet od poskytovateľov omnoho vyšší ako počas bežného dňa. Netflix napríklad zníži kvalitu videí, aby tieto čísla aspoň trochou ovplyvnil. Rozvoj za posledných 36 rokov priniesol nové technológie, ktoré umožňujú navzájom prepájať heterogénne počítačové siete a…

  Historické fotografie ti odhalia, aký bol život v 19. a 20. storočí

  0 icon

  Keď premýšľaš o minulosti, máš pocit, že je to neskutočná realita, ktorú si niekedy môžeme predstaviť ťažšie ako budúcnosť. Vidieť však historické fotografie z 19. a 20. storočia je ešte divnejšie. A prečo je to divnejšie? Pretože tieto historické fotografie sú skutočným dôkazom, že sa tieto udalosti naozaj udiali. Životy…

  FOTO DŇA