Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VIII.

Základným zmyslom občianskej neposlušnosti má byť myšlienka ochrany demokratického a právneho štátu a jeho posilňovania v prospech občanov.

 

Konanie sudcu Miľana má byť pre nás, občanov SR, dostatočným impulzom  k využitiu získanej skúsenosti. Základná skúsenosť z môjho pohľadu je zrejmá: vládna moc skutočne vidí nebezpečenstvo v tom, že s narastajúcim časom sa sudcovia môžu prejaviť aj tak, že im skutočne pôjde o to, aby chránili právny štát. Aj toto slabé miesto vládnej moci – strach z neposlušnosti obyvateľstva – je potrebné využiť v prospech obyvateľov SR. Základnú zmenu v postoji občianstva treba vykonať v tomto kontexte: namiesto upustenia od uplatňovania práva v príbehu o „pandémii“ koronavírusu rázne pristúpiť k presadzovaniu právnej zodpovednosti ! A to z dôvodov porušovania právnej povinnosti !

 

Neexistuje zákonná povinnosť na vládne testovanie, na prekrytie dýchacích ciest a ani zákonná povinnosť všeobecného očkovania. Existuje ústavné právo a základné ľudské práva a slobody, ktoré majú byť zachované za každých okolnosti. Presadzovanie právnej zodpovednosti má byť masívne, celoplošné v rámci celého územia SR a nesmie byť zamerané iba na vládu SR, ale na všetky fyzické a právnické subjekty, ktoré z titulu svojich právomoci prijali a prijímajú rozhodnutia o povinnosti prekrytia dýchacích ciest, potreby testovania, potreby očkovania sa, ktoré prijímajú rozhodnutia k obmedzovaniu života spoločnosti v jej jednotlivých oblastiach. Celoplošné presadzovanie právnej zodpovednosti je vhodné založiť na týchto personálno – organizačných prvkoch:

1. Presadzovanie právnej zodpovednosti je potrebné ( vhodné ) zabezpečiť, podľa možnosti, v rámci každého okresu v SR.

2. Právnu zodpovednosť organizovať podávaním žalôb príslušným okresným súdom, ktorých počet je o niečo nižší, ako je počet okresov.

3. Podľa možnosti a konkrétnych prípadov snažiť sa neuplatňovať presadzovanie právnej zodpovednosti vo veľkom spôsobom podávania trestných oznámení.

4. Presadzovanie právnej zodpovednosti na celom území SR organizovať pod heslom „Za zodpovednú ochranu demokratického a právneho štátu a proti nastoľovaniu zdravotnej diktatúry,“ alebo iným podobným heslom.

5. V každom okrese ustanoviť ( založiť ) dočasnú občiansku platformu s názvom Koordinačný výbor pre uplatnenia práva ochrany obyvateľstva pred zdravotnou diktatúrou ( ďalej iba „Koordinačný výbor“ ).

6. Zloženie „Koordinačného výboru“ riešiť ako dobrovoľnú iniciatívu skupiny právnikov ( advokátov, sudcov ), skupiny lekárov a zdravotníckych pracovníkov, skupiny zástupcov samosprávnych orgánov miest a obcí, skupiny zástupcov zamestnávateľov, , skupiny odborových funkcionárov, skupiny iniciatívnych radových občanov, skupiny vybraných zástupcov dôležitých profesií.

7. Zloženie „Koordinačného výboru“ má zohľadňovať určitú životnú a sociálno-ekonomickú charakteristiku okresu. Počet členov „Koordinačného výboru“ má byť výsledkom schopnosti a možnosti iniciatívnych skupín a má zaručiť efektívnu prácu dočasného orgánu občianskej platformy.

8. Pre zdarné zabezpečenie činnosti „Koordinačného výboru“ v jednotlivých okresoch na území SR je dôležité, aby iniciatíva vyšla z prostredia jednej, respektíve niekoľkých advokátskych kancelárií, ktoré majú možnosť buď samostatne alebo prostredníctvom Advokátskej komory (AK) kontaktovať sa na advokátov v každom okrese. Samotní advokáti majú zase možnosť nájsť pre spoluprácu iniciatívnych sudcov. Spoločnými silami sú potom schopní nadviazať kontakty so zástupcami samosprávnych orgánov a tak ďalej.

9. Pre zabezpečenie efektívnej činnosti „Koordinačného výboru“ bude potrebné z úrovne iniciatívnej AK vypracovať metodický materiál. Ten je dôležitý z troch dôvodov: 9.1. Bude nevyhnutné vypracovať určitý kompletný prehľad o tom, ako vládna moc svoje nariadenia, príkazy, pokyny – vrátane predpisov a nariadení Úradu verejného zdravotníctva – presúva na všetky úrovne riadiacich subjektov v štáte. Na základe toho bude možné posúdiť, kto je zodpovedný za implementáciu predpisov v každej firme, v každej inštitúcií, v každom zdravotníckom zariadení a podobne. Bude na každom „Koordinačnom výbore“, aby si túto časť metodiky prispôsobil na podmienky príslušného okresu. 9.2. Bude potrebná metodická časť k odbornej právnej téme, ktorá bude riešiť, na ktorých právnych skutočnostiach sa budú zakladať žaloby. 9.3. Bude potrebná všeobecná časť metodiky, napríklad o termínoch ustanovenia KV, o kontaktoch, o rôznych drobných návrhoch usmernení a radách.

10. Každý „Koordinačný výbor“ bude mať záujem určité úlohy rozdeliť si medzi svojich dobrovoľných členov, aspoň niekoľkých. Každý KV by mal mať zo svojich radov zvoleného predsedu.

11. Predpokladám, že v určitom štádiu ustanovenia KV bude vhodné založiť – ustanoviť Republikový Koordinačný výbor ( R – KV ), v ktorom sa budú stretávať zástupcovia z každého ustanoveného KV na úrovni okresu. Organizačná zložka na republikovej úrovni je nutná pre zvládnutie úloh, ktoré si občianska platforma vytýči. R – KV nebude nadriadeným orgánom, pretože nebude potrebovať prijímať uznesenia k plneniu úloh na úrovni okresných KV. R – KV bude v skutočnosti vo vzťahu k okresným iniciatívam plniť informačnú, metodickú, koordinačnú a organizačnú úlohu.

12. Je dôležité, po organizačnej a technickej stránke, zabezpečiť, aby o činnosti občianskej platformy pod vytýčeným heslom bola priebežne zoznamovaná verejnosť.

Toľko k môjmu návrhu k personálno – organizačným prvkom celoplošného presadzovania právnej zodpovednosti. Z toho, čo som naznačil, vyplýva, že je to úloha pre určitú časť inteligencie, ktorá si aj z morálneho hľadiska zachovala ľudský vzťah k pracujúcej mase obyvateľstva a k strednej vrstve. Celoplošné presadzovanie právnej zodpovednosti sa môže stať základnou formou občianskej neposlušnosti v mene ochrany demokratického a právneho štátu a jeho posilňovania. Na úrovni miest a obcí je možné, aby sa zorganizovaná skupina občianskej platformy stretávala s občanmi. Tu už existuje priestor, aby za pomoci samosprávnych orgánov bolo možné organizovať verejné zhromaždenia občanov, na ktorých sa usilovať získať podporné stanoviska. Do celoplošného presadzovania právnej zodpovednosti sa môžu zapojiť aj niektoré politické strany, pričom nejde iba o tie, ktoré sú zastúpené v NR SR, ale aj tie, ktoré majú záujem ďalej sa zúčastňovať politického života v spoločnosti.

Vyššie som uviedol, že v dobe globálneho kapitalizmu sa hľadajú spôsoby, ako z hláv občianstva „vygumovať“ duchovné a intelektuálne schopnosti, vedúce k poznaniu, že ku globálnemu kapitalizmu existuje reálna alternatíva spoločenského vývoja. Pre presadzovanie diktatúry triedy kapitalistov bolo preto potrebné získať určité vrstvy inteligencie: lekárov, právnikov, učiteľov, politikov a podobne. Bolo potrebné určitým spôsobom presvedčiť inteligenciu, že nadobudnuté odborné znalosti a odborné skúsenosti, či vôbec nadobudnuté životné skúsenosti nie sú vôbec dôležité, ak sa žiada v mene idey globálneho boja za ochranu zdravia a životov občanov porušovať ústavné práva, zákony, ľudské práva a slobody, obmedzovať ekonomický, kultúrny, spoločenský život spoločnosti. Od idey globálneho boja za ochranu zdravia a životov sa prešlo k sformovaniu a uplatňovaniu globálnej politiky, ktorá má za cieľ realizovať ideu boja proti „pandémii“ koronavírusu, čo si zase vyžadovalo a vyžaduje neustále organizovanie strašenia obyvateľstva národných štátov ich úhlavným nepriateľom – koronavírusom.

Vládna moc v svojom kabinete aj so svojimi vernými služobníkmi našla liek na záchranu nášho národa. Obyvateľom svojou politickou agitáciou ponúka dať sa záväzne očkovať, pretože vakcína je sloboda, víťazstvo a blízkosť. V skutočnosti našim skutočným nepriateľom nie je koronavírus, ale určité minoritné skupiny ľudí, ktoré majú v globálnom kapitalizme výnimočné postavenie, založené na vlastníctve kapitálu a na moci vykonštruovanej z integrovaného nevoleného systému politických vzťahov. Lekári a právnici mali ( a majú ) možnosť dokázať, že účinná zdravotná starostlivosť má ostať ( má byť ) založená na dôvernom personálnom vzťahu pacient – lekár s klinickým vyšetrením a že koronavírus nie je niečo nového, čo tu ešte nebolo a čo si vyžaduje zaviesť nad životmi obyvateľstva prísnu globálnu diktatúru.

Vládna moc slúži v prvom rade farmaceutickému Kartelu, ktorý sa podľa dostupných prameňov zaslúžil o vznik 2. svetovej vojny. Na náklady štátu vláda organizuje biznis pre farmaceutický Kartel. Lekári a právnici svojou zbabelosťou a naivnosťou vzdávajú sa svojich odborných znalosti a skúsenosti, len aby boj proti“pandémii“ koronavírusu prežili bez ujmy na svojom postavení, prípadne si v rámci potrebných aktivít aj prilepšili. Lekárom vo všeobecnosti nevadí na tom, že bez odporu prijali, aby do bežného systému zdravotnej starostlivosti, založeného na vyššie uvedenom personálnom vzťahu, boli zavedené „nové prvky“ zdravotnej starostlivosti. Aké ?

A. Tak lekár ako aj občan – pacient majú novú povinnosť mať prekryté dýchacie cesty. Ak pacient je tak naivný a hlúpy, že to akceptuje, potom lekár s medicínskym vzdelaním to nesmie akceptovať a má poučiť pacienta, že si týmto spôsobom škodí. V skutočnosti nikto z ľudí, ak disponuje zdravým rozumom, nemusí mať medicínske vzdelanie, aby pochopil, že voľné dýchanie je fyziologická a biologická potreba, ktorú netreba ničím dokazovať a že k ochrane tejto potreby nepotrebujeme žiadne povolenie či potvrdenie mocenskej a úradnej autority. Napriek tomu, všetci lekári a pacienti v rámci svojho personálneho vzťahu a klinického vyšetrenia používajú rúška a iba takýmto spôsobom už dlhú dobu komunikujú a riešia zdravotné problémy.

B. Tak lekár ako aj pacient majú novú povinnosť dávať sa testovať. Samotné testovanie je úkonom politickým, pretože testovanie v rámci klinického vyšetrenia je lekárskym úkonom podľa príslušného zákona. Politické testovanie je predpokladom k tomu, aby mohol personálny vzťah lekár – pacient fungovať. Je to úkon protiprávny a proti ľudskosti. Pre politické testovanie, ako uviedol v svojom článku Ján Drgonec, platia tieto jeho slová: „Neexistuje zákonná povinnosť na testovanie, pretože zdravotný úkon je dobrovoľným darovaním biologického materiálu jednotlivca ( § 2 ods. 18 zákona č. 317/2016 Z. z. ).“ Politické testovanie má za úlohu odhaľovať niečo doteraz nepočuté, neslýchané a nezažité – u ľudí sa musí zistiť, či sú „pozitívni na ochorenie.“

Toto zistenie sa zakladá na zmene paradigmy o tom, čo je človek. Nikto z ľudí si v dnešnej dobe nesmie myslieť, že je zdravý !!! Aby mohol mať určitú slobodu spojenú s jeho potrebami a aktivitami, musí teraz už priebežne dokazovať v akom je stave: pozitívny alebo negatívny na ochorenie. Z hľadiska zdravého rozumu je to obyčajný blud, ale lekári sa tomuto bludu vo všeobecnosti podriadili a uplatňujú ho vo veľkom štýle. Také niečo bolo do života každého jednotlivca a celej spoločnosti zavedené z úrovne vládnej moci a takýmto chorým výplodom majú veriť lekári, zdravotnícky personál a samotní pacienti. Politické testovanie je zároveň nástrojom, na základe ktorého si vládna moc vyrába „pandémickú“ štatistiku a štrukturovaný Covid automat. Aj v tomto prípade je záhadou, prečo lekári a zdravotnícke zariadenia potrebujú výsledok politického testovania, keď v skutočnosti testovanie rieši zákon v inom zmysle a keď v skutočnosti ich úlohou a poslaním je liečiť chorých ľudí a nie žiadať pred vstupom do ambulancie potvrdenie o tom, že sú zdraví či očkovaní. A čo je to za očkovanie, ktoré sa obyvateľstvu deje na základe politického predpisu ?!

C. Tak lekári ako aj pacienti majú stanovenú novú povinnosť – dať sa zaočkovať z ponuky vakcín ktoré v zastúpení farmaceutického Kartelu predkladá vládna moc. A nie iba predkladá, vládna moc dokonca organizuje očkovaciu kampaň, mediam platí zo štátneho rozpočtu obrovské množstvo peňazí, len aby reklama k vakcinácií bežala naplno a sústavne. Aj v tomto prípade vyzerá tak, že lekári nevedia nič o imunitnom systéme človeka, že sa tvária, akoby až do konca roka 2019 imunitný systém u ľudí vôbec nefungoval a v tomto roku, konečne ( ! ), sme sa dočkali zázračného preparátu na imunitné zdravie človeka. Ľudia sa majú dávať očkovať vakcínami, hoci toto očkovanie vôbec nezohľadňuje výsledky klinického vyšetrenia, diagnózy či anamnézu každého jednotlivca. Vládna moc predstavuje obyvateľstvu SR vakcíny ako bezpečný univerzálny prípravok, ktorý každému zabezpečí zdravie, pretože posilňuje jeho imunitný systém a chráni ho pred pozitívnymi na ochorenie.

Je dôležité si všimnúť, kto má na svedomí zavedenie uvedených troch „nových prvkov“ do systému zdravotnej starostlivosti v SR, v ktorej dominoval a má dominovať personálny vzťah pacient – lekár s klinickým vyšetrením. Je dôležité poznať, prečo bolo potrebné tento zaužívaný systém zdravotnej starostlivosti nabúrať. Takže sú tu dve stručné otázky: 1. Kto ? 2. Prečo ? Tieto dve otázky si tak lekári ako aj pacienti zvyčajne nekladú a preto sa ani nemôžu zamýšľať nad tým, o čo v skutočnosti v globálnej politike strašenia obyvateľstva národných štátov ide. Najprv veľmi stručne naznačím odpoveď na otázku č. 2 – Prečo ?

1.

Z podstaty kapitalizmu vyplýva neustala honba za ziskom, pričom zvlášť to platí pre petrochemický a farmaceutický Kartel, ktorý potrebuje veľké trhy a navýšenie svojich ziskov.

2.

Kapitalizmus zo svojej podstaty dodýchava, pretože nevie a nemôže vyriešiť svoje protirečenia. Na strane druhej je potrebné chrániť a posilňovať postavenie tých, ktorí majú v rukách proces globalizácie a globálny kapitál.

3.

Z hľadiska predstaviteľov globálneho kapitalizmu je potrebné mocenský a politický zápas v spoločnosti viesť tak, aby masy ľudí nemali možnosť snívať o lepšom svete po kapitalizme. Mocenský a politický boj je preto potrebné organizovať tak, aby trieda kapitalistov definitívne ovládla svet a ľudské masy v ňom a získala nad životom ľudí dostatočnú kontrolu a moc.

4.

Rozhodujúcu úlohu v globálnom kapitalizme majú vyspelé kapitalistické štáty, ktoré sa pýšia tým, že v ich prípade ide o demokratický a právny štát a teda už nie je čo riešiť. Z tohto dôvodu vzniká potreba zastrieť mocenský a politický boj o nové postavenie dvoch protikladných tried ( tried kapitalistov a triedy pracujúcej masy ) do idey globálneho boja za ochranu zdravia a životov ľudí. Mimo sféry verejnosti táto idea sa v skutočnosti pokladá za nastolenie zdravotníckej diktatúry. Pre ľudskú populáciu, obyvateľstvo národných štátov, oficiálne platí, že ide o globálny boj proti „pandémii“ koronavírusu. A každá globálna úloha sa má realizovať zhora, od nadnárodných síl a štruktúr.

5.

Aby bolo možné realizovať globálny príbeh o „pandémii“ koronavírusu, bolo potrebné nájsť ten správny mechanizmus, ktorý by obyvateľstvo národných štátov uistil v tom, že ochrana zdravia a životov pred koronavírusom je aktuálna za každú cenu ! Z tohto dôvodu bolo potrebné dobre vystrašiť a strašiť obyvateľstvo koronavírusom.

Mimoriadny význam nadobudli nariadenie vládnej moci o prerývaní dýchacích ciest, o testovaní, o vakcinácií všetkého obyvateľstva, o uzatváraní spoločnosti v jej jednotlivých oblastiach. Z úrovne bežného systému zdravotnej starostlivosti by nebolo možné spomínané nariadenia uplatniť, pretože žiadne zistenia z klinických vyšetrení pacientov by sa nestali predmetom lekárskej správy a súčasťou povinnej ( potrebnej ) liečby. Bolo potrebné z úrovne globálnej moci zariadiť, aby cez národné vlády bol celý systém zdravotnej starostlivosti nabúraný a striktne doplnený o požiadavky, ktoré vôbec neboli predmetom návrhov od lekárov a zdravotníckych zariadení. A teraz môžem prejsť k otázke číslo 1: Kto sa o to zaslúžil ?

Nemám žiadne pochybnosti o tom, že naša vládna moc vystupuje vo vzťahu k obyvateľstvu SR ako predajca zdravotníckeho materiálu, testovacích súprav a ako predajca vakcín, ktorý z titulu svojej moci – a tým zvláštneho postavenia na trhu – predpisuje všetkým obyvateľom, že uvedené farmaceutické výrobky – tento zázračný tovar si musia dať na tvar, musia sa pravidelne a v určitých lehotách testovať a vakcinovať, pretože nie sme z jeho pohľadu ( ako predajcu ) zdraví. Vláda SR ako predajca proti obyvateľstvu SR rozpútala besnú propagandu, v rámci ktorej nás neustále upozorňuje, že zodpovedný život človeka v spoločnosti si vyžaduje nosiť rúška, testovať sa a pravidelne sa očkovať.

Pri tomto prístupe k obyvateľstvu sa vládna moc nezastaví a budú prijímané ďalšie opatrenia, ktoré sa dotknú aj politiky apartheidu. Dr. Astrid Stucklebergová zo Švajčiarska, ktorá má doktorát z verejného zdravotníctva a docentúru z medicíny, a jedného čas pracovala pre WHO, v svojom jednom vystúpení okrem iného zdôraznila, že očkovať je neľudské, nebezpečné, je to smrteľné a je to trestný čin. K tomu viď video s názvom „Kľúčové svedectvo vedkyne z WHO o plánovaní „pandémie“. Všetky „nové prvky“ – rúška, testovanie, vakcinácia, uzatváranie spoločnosti – začlenené do bežného systému zdravotnej starostlivosti patria do pôsobnosti minoritnej skupine ľudí, ktorí majú v globálnom kapitalizme výnimočné postavenie založené na vlastnení kapitálu a na moci vykonštruovanej z integrovaného nevoleného systému politických vzťahov. Ide o triedu kapitalistov aj s jej prisluhovačmi.

Pokiaľ ide o rúška, testovanie a vakcíny, tak výnimočnú úlohu v rámci triedy kapitalistov má petrochemický a farmaceutický Kartel, v rámci ktorého boli vytvorené rôzne organizačné štruktúry, potrebné k presadzovaniu spoločných záujmov. Na strane minoritnej triedy kapitalistov je OSN, WHO, Svetová banka, Rockefellerova nadácia. Mimoriadnu úlohu v rámci šírenia boja proti „pandémii“ koronavírusu zohráva EÚ, ktorá v skutočnosti je výsledkom práce farmaceutického Kartelu. Mimoriadnu úlohu v celej globálnej politike organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu zohráva Bill Gates so svojimi peniazmi a iniciatívami. Ten je napríklad súčasťou GAVI – Globálnej aliančnej vakcínovej iniciatívy. Pozrime sa na to, čo nám v rámci už spomínaného videa prezradila Dr. Astrid Stucklebergová.

Podľa jej vyjadrenia GAVI má úplnú imunitu voči svojim činom, rozhodnutiam o tom, čo robí. To znamená, že má väčšiu imunitu ako členské štáty, ktoré sú v OSN. WHO, GAVI a Švajčiarská vláda podpísali dohodu o riadení pandémie, nielen o ich imunite. GAVI uzavrela partnerstva s bilaterálnymi agentúrami Spojených národov a spoločne so Svetovou bankou vytvorili IFFIm – Medzinárodný finančný nástroj na imunizáciu. Ide o mechanizmus, ktorý pomáha skupine GAVI získavať finančné prostriedky a darcov. Peniaze putujú GAVI, aby uplatnila svoj imunizačný program a globálny plán vakcín. Svetová banka podpísala s GAVI a Billom Gatesom partnerstvo pre IFFIm, ktorý financuje CEPI – Koalíciu na inováciu pripravenosti na epidémiu.

Podľa doktorky existuje nadnárodný malý počet ľudí, s obrovským množstvom peňazí, ktorí chcú zničiť u ľudí akékoľvek myslenie, emócie, poznanie, mozog má mať človek nefunkčný, podriaďujúci sa, človek má dostať nanotechnológie pod kožu, má mať cestovný pas s vakcínou, ľuďom sa má odoberať ich systém viery, duchovnosti a ľudskosti. Doktorka pripomína, že univerzita Johna Hopkinsa vydala plán pre SPARS 2025 – 2028.

Existuje dostatok dokumentov o tom, kto sa zaslúžil o to, aby bola vyhlásená „pandémia“ koronavírusu a teda aby boli zavedené „nové prvky“ ( R-T-V ) do bežného systému zdravotnej starostlivosti. Nechce sa mi veriť, že vládna moc o tom, čo zdôrazňujem a píšem, vôbec nič nevie a nie je informovaná. Ak je vládna moc úplne v „tichom režime“, znamená to, že všetkému rozumie, ale vzhľadom na prisluhovanie cudzej moci to nesmie a nemôže obyvateľom SR zvestovať. Je veľká škoda, že samotní lekári a zdravotnícke zariadenia v SR nehorázne a drzé nariadenie nadnárodných a globálnych štruktúr a iniciatív pod vedením našej vládnej moci akceptovali a prijali za súčasť svojej odbornej praxe a za súčasť personálneho vzťahu pacient – lekár s klinickým vyšetrením. Je skutočne na zamyslenie, ako v svojej odbornosti a ľudskosti lekári postupujú, keď sa rozhodli vyžadovať od svojich klientov, aby rešpektovali idiotské nápady ponerizovaných ľudí ( zlom nasiaknutých ), že pri vstupe do ambulancie sa každý klient – potenciálny pacient či pacient má preukázať potvrdením o tom, že je očkovaný, že prekonal chorobu Covid -19, respektíve, že nie je pozitívne chorý.

Teraz pokladám za dôležité postaviť hypotetickú otázku. Čo by sa stalo, ak by do bežného systému zdravotnej starostlivosti neboli zavedené „nové prvky“ ako R – T – V a bola by existovala iba ponúka farmaceutického Kartelu na vakcíny pre posilnenie imunitného systému ? Tu je moja hypotetická odpoveď.

Bez „nových prvkov“ by žiadna „pandémia“ koronavírusu nebola vyhlásená, pretože nebolo by možné rozumne zdôvodniť, prečo ľudia musia podliehať diktatúre vládnej moci, globálnej diktatúre. Za takejto situácie, bez prvkov R – T – V, by predajcovia vakcín – WHO a národné vlády ako obchodné spoločnosti – neboli úspešní !!! Nebolo by možné vo veľkom zarábať obrovské peniaze, nebolo by možné podriadiť si obyvateľstvo národných štátov autoritárskej, totalitnej moci a zavádzať účinnú kontrolu nad ním. Bez takýchto prvkov ako sú rúška a testovanie nie je možné vytvoriť účinnú atmosféru strachu a prinútiť obyvateľstvo k vakcinácií. Pri zachovaní bežného systému zdravotnej starostlivosti bez „nových prvkov“ je možné úplne v pohode zvládnuť aj ochorenia týkajúce sa koronavírusu či vôbec respiračných chorôb.

V rámci tohto systému by bolo možné využívať aj prípadnú ponuku farmaceutického Kartelu na využitie vakcín pre posilnenie imunitného systému. Pri absencií strachu z koronavírusu a absencií mocenských prostriedkov štátnej moci by záujem o vakcíny, odhadujem, bol veľmi malý. V rámci personálneho vzťahu pacient – lekár by totiž nebolo možné rozvinúť korupciu na globálnej úrovni a ani na miestnej úrovni a preto by trieda kapitalistov nedosiahla pre ňu dôležité benefity: obrovské finančné zisky a mocenská kontrola nad obyvateľstvom národných štátov či ľudskou populáciou. Táto ničota, zrodená z jej prípadnej nerozhodnosti, by mohla niekedy v budúcnosti doviesť ľudstvo k poznaniu, že môže existovať spoločnosť aj po kapitalizme, ktorá bude založená na ekonomickej demokracií ako podstatnej črty skutočne demokratického a právneho štátu. Je treba pochopiť, že takáto vízia budúcnosti národov vo svete nie je pre triedu kapitalistov prijateľná ani teraz a ani nikdy v budúcnosti. Nemôže teda byť na programe dňa.

Čo teda môže a má byť na programe dňa ?

Na programe dňa v skutočnosti je potrebná záchrana obyvateľstva národných štátov ako pracujúcej triedy aj s jej rodinami pred útokom triedy kapitalistov !!! Toto už nepokladám za hypotézu, ale za realitu, ktorou sa treba riadiť.

Existuje dostatok dokumentov o tom, o čo sa usiluje trieda kapitalistov, ktorá vojnou proti obyvateľstvu obnovila myšlienku potreby triedneho boja v spoločnosti, ale z inej strany. Niektoré mená z tejto triedy sa verejnosti pripomínajú každý deň, mnohí z kapitalistov ostávajú v anonymite a do popredia vystupujú rôzni prisluhovači, najviac práve národné vlády. Trieda kapitalistov ako celok ostáva v anonymite, pretože oficiálne sa o nej nič nehovorí a nepadá na ňu ani tieň podozrenia, kto môže tak silno ovplyvňovať sociálno-ekonomické procesy v jednotlivých národných štátoch. Myslenie ľudí je organizované a uberá sa v intenciách toho, že ak vo vyspelých kapitalistických spoločnostiach existuje demokratický a právny štát, tak trieda kapitalistov akoby ani neexistovala a je akýmsi nemohúcim prvkom spoločnosti. Treba zrušiť oficiálnu propagandu vládnej moci a médií, že nepriateľom ľudstva je koronavírus, za ktorý sa trieda kapitalistov aj so svojimi prisluhovačmi skrýva. Ako je už možné vidieť, triede kapitalistov stačí, aby na jej povel demokratický a právny štát „prehodil výhybku“ a celú spoločnosť zorientoval v smere totalitarizmu a fašistických praktík.

Boj proti „pandémii“ koronavírusu je v skutočnosti slabým závojom, za ktorým sa skrýva trieda kapitalistov, ale na strane druhej pre obyvateľstvo postačuje k tomu, aby sa nezaoberalo myšlienkou, kto je jeho skutočným nepriateľom a prečo ? Použiť vírus pre politické ciele – ako nepriateľa ľudstva – bolo hanebné, neľudské, nelogické, nevedecké a zločinné rozhodnutie. Toto strategické rozhodnutie triedy kapitalistov presadzuje aj naša vládna moc. Má dostatok prisluhovačov, ktorí si na tomto podvode, na zločinoch proti ľudskosti, budujú svoju novú kariéru, pričom majú plné ústa slov a predsavzatí o tom, že chcú ochraňovať demokratický a právny štát a hlavne chcú, aby u občanov mohli svojimi metódami posilňovať dôveru v právny štát, ktorí sami rozkladajú. Je to nepredstaviteľne farizejské divadlo zo strany politikov a najmä tej ich vrstvy, ktorá sa zahniezdila v prostredí štátnej moci a verne slúži triede kapitalistov.

Triedu pracujúcej masy aj s rodinami pred útokmi triedy kapitalistov by mala chrániť štátna moc ako organizácia všetkých občanov. Lenže takto to vôbec nefunguje, pretože demokratický a právny štát bol občanom ukradnutý v prospech triedy kapitalistov. Za tejto situácie politické konanie v našej spoločnosti sa odvíja iba a len v smere, ako ešte viacej skrotiť obyvateľstvo, aby s globálnou diktatúrou, založenou na zdravotníckej diktatúre, sa úplne stotožnilo a upokojilo. Obyvateľstvo národných štátov má prijať osud a plán, ktorý v svojich vlastných štruktúrach splodila trieda kapitalistov. Či sa tak stane, to ukáže neďaleká budúcnosť. V každom prípade obyvateľstvo národných štátov má iba dve možnosti. Prvou možnosťou je, že sa s globálnou politikou boja proti “pandémii” koronavírusu zmieri a bude pomáhať triede kapitalistov v dosiahnutí jej cieľov a zámerov a teda ostane na pozícií poddajnosti. Druhá možnosť je o tom, že sa rázne postaví na odpor proti súčasnej globálnej politike organizovania “pandémie” koronavírusu a tak zachráni seba pred diktatúrou triedy kapitalistov.

Koniec časti VIII.

Pokračovanie v časti IX.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 183

Celkové hodnotenie: 15.65

Priemerná čítanosť: 958

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Ministerstvo spravodlivosti SR plánuje komplexne upraviť Trestný zákon

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce po novom presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov…

  Zeman poradil ministerskému kandidátovi Blažkovi, aby sa nenechal premôcť novinármi

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český prezident Miloš Zeman sa v stredu na zámku v Lánoch stretol s kandidátom na ministra spravodlivosti…

  Gröhling kritizuje zatváranie škôl RÚVZ na neurčito. Už máme skúsenosť s následkami, ktoré na deťoch zanechala prvá a druhá vlna pandémie. Neurobme tú istú chybu zas

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Počas minulej vlny pandémie sa školy zatvárali ako prvé a otvárali ako posledné. Spôsobilo to nemalé problémy nie…

  Kolíková: Šírenie nepravdivej informácie bude po novelizácii Trestného zákona trestným činom

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TAR/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo kultúry a v spolupráci s rezortom spravodlivosti pripravujú novú legislatívu upravujúcu oblasť médií. Detaily majú predstaviť…

  Lekárka uviedla symptómy nedostatku vitamínu C

  0icon

  Moskva 1. decembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Slabosť a únava, dlhé hojenie rán a dokonca aj krvácanie z ďasien môžu svedčiť o nedostatku vitamínu C v…

  Saková: Policajný prezident a riaditeľ inšpekcie budú bábkami ministra vnútra

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Policajný prezident a riaditeľ inšpekcie budú bábkami ministra vnútra, myslí si nezaradená poslankyňa a exministerka vnútra Denisa Saková.…

  Iniciatíva Dajme deťom hlas požiadala regionálnych hygienikov o zverejnenie podkladov pre zatvorenie škôl

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Iniciatíva Dajme deťom hlas požiadala o zverejnenie podkladov pre rozhodnutia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) zatvoriť stredné školy…

  Aláč: Cudzie služby sa po voľbách snažili o kontakty na predstaviteľov štátu

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-SIS, Martin Baumann)   Parlament dnes prerokoval Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2020 a Správu o…

  Vláda schválila 500-eurový poukaz pre seniorov, na ťahu je parlament. Matovič už vie, ako jeho návrh dopadne medzi poslancami

  0icon

  Bratislava 1. decembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Obyvatelia Slovenska starší ako 60 rokov by za očkovanie mali dostať poukazy v hodnote 500 eur. Tie…

  Moderátorka stanice Fox News prirovnala Fauciho k Mengelemu a vyvolala pobúrenie

  0icon

  New York 1. decembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Moderátorka americkej spravodajskej stanice Fox News Lara Loganová čelí kritike za to, že vo svojom komentári prirovnala Anthonyho…

  TopDesať

  Dych berúci Grand Canyon: 3. časť

  0 icon

  Prinášame pokračovanie tretej časti článku s názvom Dych berúci Grand Canyon. Pozrite sa s nami do tohto impozantného kútu sveta kaňonu, ktorý pôsobí na neškolené oko zdanlivo mŕtvym dojmom, ale poskytuje domov množstvu rastlín aj živočíchom. Veríme, že vám tretia a zároveň záverečná časť článku prinesie opäť nové informácie. Suchý…

  TOP 10 najnebezpečnejších drogových barónov všetkých čias

  0 icon

  Latinskú Ameriku v posledných rokoch ovládajú drogoví baróni. Hovorí sa, že zločin sa nevypláca, ale v priebehu rokov, nám títo drogoví magnáti ukázali opak. Títo muži a ženy vytvorili podzemné ekonomiky, prostredníctvom ktorých prúdilo milióny dolárov. A to nie raz ročne, ale každý týždeň alebo dokonca aj denne. Poď sa teda s nami pozrieť na…

  Vianočné darčeky: To najhoršie, čo ženy môžu dostať od muža

  0 icon

  Hneď v úvode chceme uviesť na pravú mieru, prečo sa v tomto článku venujeme len darčekom, ktorými obdarúvajú muži svoje polovičky. Dôvod je jednoduchý. Práve chlapi sú väčšinou tí, ktorí majú problém s výberom darov, potrebujú poradiť či usmerniť. Často očakávajú konkrétny nápad alebo tip. No mali by radšej zapojiť do nákupov trošku fantázie a kreativity. Preto…

  TOP 10 udalostí, ktoré prispeli k objavovaniu vesmíru

  0 icon

  Od začiatku nášho druhu, sme upierali naše pohľady k oblohe a snažili sa tým nájsť odpovede na rôzne otázky. Najskôr boli nebeské telesá v očiach ľudí označované za symboly bohov, ktoré k nim priraďovali. Od vtedy však máme za sebou dlhú cestu vývoja, kde sme dokázali do vesmíru poslať rakety, družice a rôzne iné telesá,…

  Fascinujúce animované fotografie, v ktorých sa zastavíš v čase

  0 icon

  Julien Douvier sa špecializuje na animované fotografie, moderné umenie, ktoré sa dokonale hodí pre počítače v 21. storočí. Fotograf zo Štrasburgu skúma svoje okolie a snaží sa tak zachytiť rôznorodé scény, ktoré mu tak umožňujú vyjadriť pocit pohybu v rámci svojho prostredia. Tieto statické fotografie neskôr dôkladne spracuje, pri čom kladie hlavný dôraz…

  Armádny Magazín

  Ruské sieťovo centralizované zväzky. Nie je to nový druh vojsk, ale novinka je to určite

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Dnes v noci sa na stránke RIA Novosti objavila správa, že v ruských ozbrojených silách sa objavili zväzky, ktoré sú spôsobilé viesť mohutné sieťovo-centrálne operácie.   Sieťovo-centrálny princíp predpokladá, že všetci účastníci bojovej operácie sa stanú súčasťou jednej siete výmeny údajov, čo im umožní dosiahnuť i

  Rusko začalo sériovú výrobu protilietadlového komplexu Gibka-S s ultrakrátkym dosahom

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – Ruský systém protivzdušnej obrany krátkeho a ultrakrátkeho dosahu „Gibka-S“ vstúpil do štádia sériovej výroby. Ako zdôraznil Rostec, ide o prvý systém protivzdušnej obrany typu VSHORAD (Very Short-Range Air Defense) vyvinutý v Rusku.  

  Geniálna politika NATO. Lukašenko chce umiestniť jadrové zbrane na území Bieloruska

  0 icon

  Bielorusko, 1. december 2021 (AM) – Ako poznamenal bieloruský líder, stane sa tak, ak sa vo východnej Európe objavia jadrové hlavice. "Minsk ponúkne Moskve umiestnenie jadrových zbraní na území Bieloruska, ak NATO urobí podobný krok v Poľsku." Uviedol bieloruský vodca Alexander Lukašenko.   Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg už skôr povoli

  Americkí vojaci žiadajú od Pentagonu 100 miliónov dolárov za psychickú ujmu kvôli akciám ruskej armády

  0 icon

  USA, 1. december 2021 (AM, Avia-pro) – Americkí vojaci vyjadrili nespokojnosť s konaním Pentagonu na zabezpečenie ochrany americkej armády a súdnou cestou žiadaj

  Ruský prezident Putin označil vývoj hypersonických zbraní za reakciu na akcie NATO

  0 icon

  Rusko, 1. december 2021 (AM) – "Rusko začalo s vývojom hypersonických zbraní v reakcii na hrozby zo strany NATO." Uviedol na investičnom fóre "Rusko volá!" 30. novembra prezident krajiny Vladimir Putin.   Hlava štátu upozornila na to, že v Poľsku a Rumunsku boli rozmiestnené systémy protiraketo

  Svetlo sveta

  Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

  0 icon

  V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

  Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

  0 icon

  Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

  Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

  0 icon

  Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

  Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

  0 icon

  Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  FOTO DŇA