Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

Keď raz príde Syn Človeka …“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď raz prídem znovu ako Syn Človeka …“, ale vždy len slovami: „Keď raz príde Syn Človeka …“. To znamená, že príde niekto iný a nie on sám. Kto pozorne číta evanjeliá, môže to jasne vnímať.

 

Zároveň je však treba povedať, že sa v evanjeliách nachádzajú i state, kde sa pojem Syn Človeka obsahovo vzťahuje na Ježiša. State, kde dotyčný evanjelista vidí Syna Človeka priamo v Ježišovi Kristovi.

 

Aký postoj zaujať k tomuto rozporu?

 

Ešte aj vy ma nechápete?“ aj tieto Ježišove slová môžeme nájsť na viacerých miestach v evanjeliách. A znamenajú, že Pán bol často rozčarovaný z toho, že ani samotní učeníci správne nechápali význam toho, čo im hovoril. Výber učeníkov nebol totiž vôbec náhodný, pretože Pán sa snažil vybrať spomedzi židovského národa tých najvhodnejších, ktorí by správne chápali jeho učenie a mohli ho ďalej rozširovať bez akéhokoľvek skreslenia. Ale žiaľ, ako dosvedčujú evanjeliá, ani oni toho často neboli schopní. Preto si ich Pán brával do ústrania a snažil sa im spätne správne vysvetliť to, čo celý deň učil zástupy.

 

Nechápavosť učeníkov bola však iba odzrkadlením celkového stavu duchovnej nezrelosti celého ľudstva, ktoré ešte nedospelo do takej duchovnej výšky, aby bolo schopné správne chápať všetko, čo Mesiáš prinášal. A pretože nechápavosť učeníkov pretrvávala aj napriek ich osobitnému, dodatočnému vzdelávaniu, Ježiš videl, že ľudstvo musí ešte určitý čas duchovne dozrievať, aby mohlo pochopiť plnú Pravdu. Pravdu, ktorú mu síce Kristus prinášal, ale pre všeobecnú nezrelosť ju ešte nemohol sprostredkovať plným spôsobom.

 

A preto zasľúbil príchod Syna Človeka! Preto bol nútený predniesť zásadné slová: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

On“, čiže niekto iný. A my už vieme kto. Syn Človeka, ktorý je totožný s Duchom Pravdy, a ktorého príchod Kristus stále výstražne spomínal.

 

Fakt, že tieto veci neboli správne pochopené a správnym spôsobom zaznamenané v evanjeliách, môžno pripísať na vrub Mesiášom kritizovanej nechápavosti učeníkov. A kvôli ich nechápavosti sú v evanjeliách skreslené aj iné veci. Veci, ktoré neboli pochopené správne, čiže tak, ako boli zo Svetla dané. Tak, ako ich sprostredkoval Kristus, ale boli pochopené iba tak, ako im boli schopní porozumieť učeníci. A preto evanjeliá v niektorých miestach nesprostredkovávajú Pravdu, ale len čisto ľudské, osobné pochopenie autorov konkrétnych evanjelií.

 

Evanjeliá by zrkadlili úplnú Pravdu jedine vtedy, keby ich osobne napísal samotný Kristus. Potom by to bolo skutočne Slovo Božie! Ale pretože sa tak nestalo, do toho, čo neskôr zaznamenali učeníci, sa votreli omyly dôsledkom ich vlastného mylného pochopenia. Preto sú evanjeliá len slovom ľudským, i keď veľmi silne inšpirovaným Zhora.

 

A aj kvôli tomu mal prísť vo vzdialenej dobe Syn Človeka, aby sa táto chyba nezopakovala, a aby tentokrát napísal Posol zo Svetla svoje Posolstvo vlastnou rukou, čím by bolo zabránené nesprávnej ľudskej interpretácii tak, ako sa to stalo v prípade Ježišových učeníkov.

 

Žiaľ, vznikajúca kresťanská cirkev budovala na neúmyselných omyloch učeníkov, a preto sa do cirkevných vieroúk dostalo mylné chápanie niektorých zásadných vecí. Tou najzásadnejšou je nesprávne pochopenie skutočného zmyslu príchodu Ježiša Krista na našu zem, ako i jeho smrti a zmŕtvychvstania. To by však bolo témou na samostatný článok.

 

No a medzi podobné zásadné omyly môžeme zaradiť aj všetko, čo súvisí s chápaním pojmu Syn Človeka. Cirkvi totiž stotožnili tento pojem s Ježišom Kristom, a preto neočakávali príchod Posla z Výšin, ktorý mal na základe zasľúbenia Mesiáša uviesť ľudstvo do plnej Pravdy v dobe, kedy ju už bude schopné prijímať a správne chápať.

 

Židovský národ pred 2000 rokmi očakával Mesiáša a keď prišiel, nespoznal ho a dal ho ukrižovať ako rúhača. Ježišom zvestovaného Syna Človeka však kresťanské cirkvi vôbec nečakali, avšak On, v naplnení Kristových slov prišiel na zem, aby ľudstvu priniesol plnú Pravdu. Prišiel, aby zavŕšil a naplnil poslanie Krista, ktorý tak nemohol urobiť vo svojej dobe kvôli ľudskej duchovnej nezrelosti, prejavujúcej sa veľmi výrazne aj u jeho vlastných učeníkov. A aby nedošlo k skresleniu Pravdy nijakým nesprávnym pochopením, napísal tentokrát Syn Človeka svoje Posolstvo vlastnou rukou. Svetu tak bola daná úplná Pravda, ktorá jediná ho môže zachrániť a vyslobodiť z jeho duchovnej nevedomosti tým, že mu dá odpovede na najzásadnejšie otázky bytia.

 

Niet žiadnych tajomstiev, ktoré by neboli odhalené v Posolstve Syna Človeka, pretože je prianím Stvoriteľa, aby sa ľudia stali vedomými. Aby poznali celé stvorenie a svoje miesto v ňom. Aby jasne videli pred sebou cestu, ktorá ich povedie až do raja, čiže do konečného cieľa nášho putovania stvorením. Jeho dosiahnutie je jediným skutočným zmyslom nášho bytia. Pre každého ľudského jedinca s otvoreným srdcom skrýva toto Posolstvo hodnoty, ktoré hovoria samé za seba. Hodnoty, ktoré jasne svedčia o tom, že takéto niečo nemôže pochádzať z pera človeka, ale len od Posla zo Svetla, prichádzajúceho na zem preto, aby naplnil zasľúbenie Mesiáša.

 

Všetky tieto skutočnosti sa stanú zjavné každému, kto ich dokáže vnímať nepredpojato a s otvoreným srdcom. Kto je však predpojatý a pevne zviazaný s dogmami, ktorých omyl má svoje korene už v nepochopení učeníkov, ten, kŕčovito sa držiac týchto dogiem, bude bojovať proti Posolstvu Syna Človeka presne tak isto, ako bojovala pred 2000 rokmi židovská cirkevná vrchnosť proti Posolstvu Mesiáša, pretože ho považovala za kacírske.

 

A pozor! Vždy keď Kristus predniesol slová: „Keď raz príde Syn Človeka …“, znelo to ako výstraha. Ako výstraha kvôli plnosťou času, pretože Syn Človeka mal prísť v dobe vrcholiacej duchovnej zrelosti ľudstva, schopnej prijať plnú Pravdu. Zároveň to však bude doba nadchádzajúceho súdu a jeho úspešné zvládnutie má byť ľudstvu uľahčené práve poznaním, obsiahnutým v Posolstve Syna Človeka. Toto poznanie dáva ľuďom schopnosť prejsť súdom a nakoniec dôjsť ku korune svojho bytia, ku kráľovstvu nebeskému. Od chvíle zvestovania Posolstva Syna Človeka sa jeho Posolstvo stáva mostom a cestou ku kráľovstvu nebeskému. Stáva sa Pravdou, ktorá oslobodzuje od nevedomosti a činí z človeka tvora plne vedomého, a preto schopného vedome kráčať pravému cieľu.

 

A tak sa dostávame k dnešnej dobe a k našej aktuálnej súčasnosti. Ide o dobu silného tlaku na duchovné prebudenie. Na prebudenie k duchovnej samostatnosti a k duchovnej slobode, pretože sloboda ducha je jedným zo základných predpokladov správneho postavenia človeka vo stvorení.

 

Prvý závan slobody ducha, nespútaného omylmi, neporozumením a dogmami sa v dnešnej dobe prejavuje tak, že doterajšie konzumné a povrchné prijímanie všetkého bez hlbšieho premýšľania začína nahrádzať zvýšený vnútorný pohyb, prejavujúci sa nedôverou, ba až odporom voči doterajším autoritám. Ľudia sa začínajú vnútorne i navonok búriť, pretože to, čo dnes vidia, je čoraz viac vzdialené od pravdy, slobody, ľudskosti i od Stvoriteľa.

 

Duchovné putá, ktoré boli ľudstvu založené nesprávnym chápaním duchovných právd sa začínajú navonok manifestovať do podoby jeho spútania prostredníctvom absurdných opatrení proti pandémii, ktorých cieľom nie je ľuďom pomáhať, ale ich ovládať a zotročiť. Všetky snahy o vonkajšie spútanie ľudí sú však len nevyhnutným dôsledkom ich spútania vnútorného a duchovného. A to prostredníctvom rôznych omylov a dogiem, vzdialených od Pravdy. Alebo prostredníctvom absolútneho ignorovania duchovného rozmeru bytia tak, ako to robí súčasný konzumný materializmus a jeho otroci.

 

A práve preto prichádza Pravda v Posolstve Syna Človeka, aby nás v nadchádzajúcom súde oslobodila. Aby nás oslobodila vnútorne i navonok tým, že môžeme poznať veci také, aké naozaj sú. Že môžeme pochopiť, čo je v našom živote prvoradé a čo podružné. Že môžeme spoznať pravé hodnoty, všetky chyby v našich názoroch na život i všetky omyly v duchovných náukách, od ktorých sa môžeme oslobodiť poznaním Pravdy.

 

Jedine Pravda a jej poznanie je cestou k slobode jednotlivca i k slobode ľudstva! Preto nám bola daná v Posolstve Syna Človeka na základe zasľúbenia Ježiša Krista, ktoré sa tým naplnilo.

 

Toto Posolstvo sa však dokáže dotknúť iba ľudí opravdivých a Pravdu úprimne hľadajúcich, pretože sú svojim postojom a snažením rovnorodí Pravde. Ľudia, spútaní rôznymi falošnými dogmami a výkladmi ako reťazami nie sú schopní voľne a slobodne otvoriť srdce tomu, čo prichádza zo Svetla, a preto to nepoznávajú. A tak sa Posolstvo Syna Človeka stáva testom opravdivosti ľudskej osobnosti. Stáva sa testom sily túžby jednotlivca po poznaní skutočnej Pravdy.

 

Žijeme v dobe prorokmi i samotným Ježišom Kristom predpovedaného súdu a súčasné dianie okolo nás, aké nemalo doposiaľ na našej planéte obdobu je toho dôkazom. Buďme si toho vedomí a hľadajme Pravdu, ktorá jediná nás môže oslobodiť a zachrániť.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 261

Celkové hodnotenie: 1.11

Priemerná čítanosť: 1739

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii vysokú pokutu zo zaujímavého dôvodu

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Svetová tenisová asociácia udelila Wimbledonu a Britskej tenisovej asociácii (LTA) pokutu v celkovej výške 1 milión dolárov za zákaz…

  Hlavné udalosti z vojny na Ukrajine

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Maxim Guchek/BelTA Pool Photo via AP, TASR/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   V tomto článku vás budeme v…

  Nový spôsob komunikácie? Heger v statuse vyrozprával rozprávku. Matovič zverejnil báseň Mor ho!

  0icon

  Bratislava 5 júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je okrem iného známy aj svojimi statusmi na sociálnej sieti Facebook. Tým posledným ale…

  Škandál okolo výrokov ukrajinského veľvyslanca v Nemecku Andrija Melnyka na podporu Banderu pokračuje

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Felix Klein, nemecký vládny komisár pre boj proti antisemitizmu, ostro kritizoval veľvyslanca a navrhol, aby sa o "prípade Melnyk"…

  Na Haďom ostrove je znova vlajka Ukrajiny. Jej príbeh je však trochu bizarný. Nevlaje a ostrov nie je Ukrajinou obsadený

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   O Hadí ostrov sa viedli ťažké boje. Najprv ho obsadili na začiatku špeciálnej operácie ruskí vojaci, no po tom,…

  Chmelár: Samotné „historické“ závery NATO mi pripadajú ako úlety šialencov, ktorí nie sú schopní vnímať realitu

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Analytik Eduard Chmelár sa na sociálnej sieti vyjadril k samitu NATO v Madride. Jeho názor prinášame v plnom znení…

  Príprava na ďalšiu vlnu pandémie? Rezort zdravotníctva posúdi možnosť očkovania v lekárňach

  0icon

  Bratislava 5. júla 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR posúdi možnosť zmeny legislatívy pre zavedenie očkovania v lekárňach. Ako informuje TASR, rezort tento krok…

  Streľba v Chicagu: V sprievode ku Dňu nezávislosti zomrelo najmenej 6 ľudí

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   V sprievode ku Dňu nezávislosti na predmestí Chicaga sa strieľalo. Radnica mesta potvrdila najmenej šesť obetí, ďalších 24…

  Vyvezú ukrajinské obilie cez Dunaj? Johnson prišiel s návrhom

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Britský premiér Boris Johnson hľadá alternatívy na vývoz ukrajinského obilia, ak to nepôjde cez Bosporský prieplav. Za jeden z…

  Český generál má pre Zelenského zlú správu: "Už vám nemáme čo poslať"

  0icon

  Bratislava 4. júla 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Bývalý šéf českej spravodajskej služby Andor Šándor povedal, že NATO nie je pripravené na dlhotrvajúci konflikt. Podľa jeho názoru…

  TopDesať

  Ako vyzerá psychiatrická liečebňa? Toto sú reálne skúsenosti

  0 icon

  Ľudia si často myslia, že psychiatrická liečebňa vyzerá ako vo filme. Táto žena sa však rozhodla zdieľať svoje reálne skúsenosti z pobytu v takejto nemocnici, aby ukázala ľuďom, ako to vyzerá v skutočnosti a že to nie je až také zlé. Si zvedavý, čo sa skrýva za dverami s nápisom…

  Dizajnéri nemali svoj deň. Na ich chyby doplatili obyčajní ľudia

  0 icon

  Ešte stále existujú ľudia, ktorí neberú svoju prácu dostatočne vážne a hľadajú "skratky". Ich majstrovské diela potom vyzerajú prinajmenšom zaujímavo. Niektoré sú natoľko epické, že sme neodolali a rozhodli sme sa ich ukázať aj tebe. Možno sa budeš diviť, že niekto na tejto planéte môže zlyhať takýmto smiešnym spôsobom. Títo dizajnéri to…

  Ako vyzerá Bajkal - najstaršie a najhlbšie jazero sveta - v zime?

  0 icon

  Jazero Bajkal je najväčšou pýchou Ruska. Ide o najhlbšie a najčistejšie jazero na celej planéte. No ako vyzerá tento prírodný skvost v zime? Jeho neuveriteľné čistá voda vytvára v zime krásny rozprávkový svet. Ľad zakrývajúci jazero je až neprirodzene priezračný. Čistotu narúšajú len metánové a kyslíkové bubliny z vodných rastlín, ktoré vytvárajú…

  Machu Picchu: Stratené mesto Inkov. 3. časť

  0 icon

  Hiram Bingham z Yaleovej univerzity zostal až do smrti presvedčený, že objavil mesto Vilcabamba, legendárne posledné útočisko porazenej inskej ríše. Na jednej z jeho pôvodných fotografií môžeme vidieť príkrov mrakov, ktoré sa spúšťajú na záhadnú citadelu. Pokračujeme treťou časťou článku. Poloha mesta v sedle medzi dvoma horami - teda medzi…

  Desivé príbehy z Košíc a okolia: Vyčíňa tam duch?

  0 icon

  Asi každý z nás pozná nejaký ten strašidelný príbeh o duchoch. A či na duchov veríš alebo nie, niektoré veci sa môžu len ťažko vysvetliť reálne. Dnes ti prinášame tieto desivé príbehy, ktoré pochádzajú z Košíc a okolia. Tieto príbehy v tebe s určitosťou vyvolajú zimomriavky. Dóm svätej Alžbety - pýcha mesta Košice

  Armádny Magazín

  Manželky ukrajinských militantov zo skupiny Medvede SS, ktorí sa vzdali v Mariupole, bijú na poplach

  0 icon

  Ukrajina, 4.júla 2022 (AM) – "Jednotka medveďov bola odvezená neznámym smerom. Neviem, kde sú alebo čo sa s nimi stalo," povedala Marina Kravcovová na tlačovej konferencii."   Zajatých ukraj

  The Independent: Armáda Ozbrojených síl Ukrajiny označila službu na východnom fronte za „peklo na zemi“

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – Vojaci berú drogy, aby sa vyrovnali so stresom. Pre ukrajinskú armádu sa služba na východnom fronte stala „peklom na zemi“. Píše o tom britské vydanie The Independent po rozhovore s niekoľkými bojovníkmi Ozbrojených síl Ukrajiny, ktorí súhlasili s rozhovorom len pod podmienkou anonymity. Uviedli, že o

  Skupina modernizovaných frontových bombardérov Su-34M vstúpila do služby na východe Ruska

  0 icon

  Rusko, 4.júla 2022 (AM) – Podľa správy lietadlá dorazili k jednej z bombardovacích jednotiek letectva a protivzdušnej obrany rozmiestnených na území Chabarovsk. Počet lietadiel v dávke nie je hlásený, bombardéry už boli prijaté ženijným a technickým personálom jednotky a uvedené do prevádzky. Všetky lietadlá boli dodané ako súčasť štátneho obrann

  "Priznať že sa mýliš niekedy bolí." Izraelský vojenský expert o precitnutí Západu k udalostiam na Ukrajine

  0 icon

  Izrael, 4.júla 2022 (AM) – Koľkokrát si globálny Západ vylámal zuby pri pokuse poraziť „kolos s hlinenými nohami“ z východu. Rusko, Sovietsky zväz, Ruská federácia... Obrovský, no podľa Západu „slabý“ štát, ktorý bol vždy hrčou v hrdle osvietenej Európy. Veril v Boha iným spôsobom. Zaobchádzal so západnými „hodnotami“ iným spôsobom. Žili len…

  Američania oslavujú jeden z posledných Dní nezávislosti

  0 icon

  USA, 4.júla 2022 (AM) – "Bojkotujte 4. júla!" - táto výzva sa za posledných pár dní stala jednou z najpopulárnejších a najdiskutovanejších na sociálnych sieťach v Amerike. Až donedávna bolo ťažké si to predstaviť - Deň nezávislosti bol pre rôzne kategórie Američanov taký zjednocujúci. V rôznych častiach Spojených štátov bolo možn

  Svetlo sveta

  Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

  0 icon

  Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

  0 icon

  Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

  26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

  0 icon

  Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

  Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

  0 icon

  Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

  FOTO DŇA