Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

Keď raz príde Syn Človeka …“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď raz prídem znovu ako Syn Človeka …“, ale vždy len slovami: „Keď raz príde Syn Človeka …“. To znamená, že príde niekto iný a nie on sám. Kto pozorne číta evanjeliá, môže to jasne vnímať.

 

Zároveň je však treba povedať, že sa v evanjeliách nachádzajú i state, kde sa pojem Syn Človeka obsahovo vzťahuje na Ježiša. State, kde dotyčný evanjelista vidí Syna Človeka priamo v Ježišovi Kristovi.

 

Aký postoj zaujať k tomuto rozporu?

 

Ešte aj vy ma nechápete?“ aj tieto Ježišove slová môžeme nájsť na viacerých miestach v evanjeliách. A znamenajú, že Pán bol často rozčarovaný z toho, že ani samotní učeníci správne nechápali význam toho, čo im hovoril. Výber učeníkov nebol totiž vôbec náhodný, pretože Pán sa snažil vybrať spomedzi židovského národa tých najvhodnejších, ktorí by správne chápali jeho učenie a mohli ho ďalej rozširovať bez akéhokoľvek skreslenia. Ale žiaľ, ako dosvedčujú evanjeliá, ani oni toho často neboli schopní. Preto si ich Pán brával do ústrania a snažil sa im spätne správne vysvetliť to, čo celý deň učil zástupy.

 

Nechápavosť učeníkov bola však iba odzrkadlením celkového stavu duchovnej nezrelosti celého ľudstva, ktoré ešte nedospelo do takej duchovnej výšky, aby bolo schopné správne chápať všetko, čo Mesiáš prinášal. A pretože nechápavosť učeníkov pretrvávala aj napriek ich osobitnému, dodatočnému vzdelávaniu, Ježiš videl, že ľudstvo musí ešte určitý čas duchovne dozrievať, aby mohlo pochopiť plnú Pravdu. Pravdu, ktorú mu síce Kristus prinášal, ale pre všeobecnú nezrelosť ju ešte nemohol sprostredkovať plným spôsobom.

 

A preto zasľúbil príchod Syna Človeka! Preto bol nútený predniesť zásadné slová: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

On“, čiže niekto iný. A my už vieme kto. Syn Človeka, ktorý je totožný s Duchom Pravdy, a ktorého príchod Kristus stále výstražne spomínal.

 

Fakt, že tieto veci neboli správne pochopené a správnym spôsobom zaznamenané v evanjeliách, môžno pripísať na vrub Mesiášom kritizovanej nechápavosti učeníkov. A kvôli ich nechápavosti sú v evanjeliách skreslené aj iné veci. Veci, ktoré neboli pochopené správne, čiže tak, ako boli zo Svetla dané. Tak, ako ich sprostredkoval Kristus, ale boli pochopené iba tak, ako im boli schopní porozumieť učeníci. A preto evanjeliá v niektorých miestach nesprostredkovávajú Pravdu, ale len čisto ľudské, osobné pochopenie autorov konkrétnych evanjelií.

 

Evanjeliá by zrkadlili úplnú Pravdu jedine vtedy, keby ich osobne napísal samotný Kristus. Potom by to bolo skutočne Slovo Božie! Ale pretože sa tak nestalo, do toho, čo neskôr zaznamenali učeníci, sa votreli omyly dôsledkom ich vlastného mylného pochopenia. Preto sú evanjeliá len slovom ľudským, i keď veľmi silne inšpirovaným Zhora.

 

A aj kvôli tomu mal prísť vo vzdialenej dobe Syn Človeka, aby sa táto chyba nezopakovala, a aby tentokrát napísal Posol zo Svetla svoje Posolstvo vlastnou rukou, čím by bolo zabránené nesprávnej ľudskej interpretácii tak, ako sa to stalo v prípade Ježišových učeníkov.

 

Žiaľ, vznikajúca kresťanská cirkev budovala na neúmyselných omyloch učeníkov, a preto sa do cirkevných vieroúk dostalo mylné chápanie niektorých zásadných vecí. Tou najzásadnejšou je nesprávne pochopenie skutočného zmyslu príchodu Ježiša Krista na našu zem, ako i jeho smrti a zmŕtvychvstania. To by však bolo témou na samostatný článok.

 

No a medzi podobné zásadné omyly môžeme zaradiť aj všetko, čo súvisí s chápaním pojmu Syn Človeka. Cirkvi totiž stotožnili tento pojem s Ježišom Kristom, a preto neočakávali príchod Posla z Výšin, ktorý mal na základe zasľúbenia Mesiáša uviesť ľudstvo do plnej Pravdy v dobe, kedy ju už bude schopné prijímať a správne chápať.

 

Židovský národ pred 2000 rokmi očakával Mesiáša a keď prišiel, nespoznal ho a dal ho ukrižovať ako rúhača. Ježišom zvestovaného Syna Človeka však kresťanské cirkvi vôbec nečakali, avšak On, v naplnení Kristových slov prišiel na zem, aby ľudstvu priniesol plnú Pravdu. Prišiel, aby zavŕšil a naplnil poslanie Krista, ktorý tak nemohol urobiť vo svojej dobe kvôli ľudskej duchovnej nezrelosti, prejavujúcej sa veľmi výrazne aj u jeho vlastných učeníkov. A aby nedošlo k skresleniu Pravdy nijakým nesprávnym pochopením, napísal tentokrát Syn Človeka svoje Posolstvo vlastnou rukou. Svetu tak bola daná úplná Pravda, ktorá jediná ho môže zachrániť a vyslobodiť z jeho duchovnej nevedomosti tým, že mu dá odpovede na najzásadnejšie otázky bytia.

 

Niet žiadnych tajomstiev, ktoré by neboli odhalené v Posolstve Syna Človeka, pretože je prianím Stvoriteľa, aby sa ľudia stali vedomými. Aby poznali celé stvorenie a svoje miesto v ňom. Aby jasne videli pred sebou cestu, ktorá ich povedie až do raja, čiže do konečného cieľa nášho putovania stvorením. Jeho dosiahnutie je jediným skutočným zmyslom nášho bytia. Pre každého ľudského jedinca s otvoreným srdcom skrýva toto Posolstvo hodnoty, ktoré hovoria samé za seba. Hodnoty, ktoré jasne svedčia o tom, že takéto niečo nemôže pochádzať z pera človeka, ale len od Posla zo Svetla, prichádzajúceho na zem preto, aby naplnil zasľúbenie Mesiáša.

 

Všetky tieto skutočnosti sa stanú zjavné každému, kto ich dokáže vnímať nepredpojato a s otvoreným srdcom. Kto je však predpojatý a pevne zviazaný s dogmami, ktorých omyl má svoje korene už v nepochopení učeníkov, ten, kŕčovito sa držiac týchto dogiem, bude bojovať proti Posolstvu Syna Človeka presne tak isto, ako bojovala pred 2000 rokmi židovská cirkevná vrchnosť proti Posolstvu Mesiáša, pretože ho považovala za kacírske.

 

A pozor! Vždy keď Kristus predniesol slová: „Keď raz príde Syn Človeka …“, znelo to ako výstraha. Ako výstraha kvôli plnosťou času, pretože Syn Človeka mal prísť v dobe vrcholiacej duchovnej zrelosti ľudstva, schopnej prijať plnú Pravdu. Zároveň to však bude doba nadchádzajúceho súdu a jeho úspešné zvládnutie má byť ľudstvu uľahčené práve poznaním, obsiahnutým v Posolstve Syna Človeka. Toto poznanie dáva ľuďom schopnosť prejsť súdom a nakoniec dôjsť ku korune svojho bytia, ku kráľovstvu nebeskému. Od chvíle zvestovania Posolstva Syna Človeka sa jeho Posolstvo stáva mostom a cestou ku kráľovstvu nebeskému. Stáva sa Pravdou, ktorá oslobodzuje od nevedomosti a činí z človeka tvora plne vedomého, a preto schopného vedome kráčať pravému cieľu.

 

A tak sa dostávame k dnešnej dobe a k našej aktuálnej súčasnosti. Ide o dobu silného tlaku na duchovné prebudenie. Na prebudenie k duchovnej samostatnosti a k duchovnej slobode, pretože sloboda ducha je jedným zo základných predpokladov správneho postavenia človeka vo stvorení.

 

Prvý závan slobody ducha, nespútaného omylmi, neporozumením a dogmami sa v dnešnej dobe prejavuje tak, že doterajšie konzumné a povrchné prijímanie všetkého bez hlbšieho premýšľania začína nahrádzať zvýšený vnútorný pohyb, prejavujúci sa nedôverou, ba až odporom voči doterajším autoritám. Ľudia sa začínajú vnútorne i navonok búriť, pretože to, čo dnes vidia, je čoraz viac vzdialené od pravdy, slobody, ľudskosti i od Stvoriteľa.

 

Duchovné putá, ktoré boli ľudstvu založené nesprávnym chápaním duchovných právd sa začínajú navonok manifestovať do podoby jeho spútania prostredníctvom absurdných opatrení proti pandémii, ktorých cieľom nie je ľuďom pomáhať, ale ich ovládať a zotročiť. Všetky snahy o vonkajšie spútanie ľudí sú však len nevyhnutným dôsledkom ich spútania vnútorného a duchovného. A to prostredníctvom rôznych omylov a dogiem, vzdialených od Pravdy. Alebo prostredníctvom absolútneho ignorovania duchovného rozmeru bytia tak, ako to robí súčasný konzumný materializmus a jeho otroci.

 

A práve preto prichádza Pravda v Posolstve Syna Človeka, aby nás v nadchádzajúcom súde oslobodila. Aby nás oslobodila vnútorne i navonok tým, že môžeme poznať veci také, aké naozaj sú. Že môžeme pochopiť, čo je v našom živote prvoradé a čo podružné. Že môžeme spoznať pravé hodnoty, všetky chyby v našich názoroch na život i všetky omyly v duchovných náukách, od ktorých sa môžeme oslobodiť poznaním Pravdy.

 

Jedine Pravda a jej poznanie je cestou k slobode jednotlivca i k slobode ľudstva! Preto nám bola daná v Posolstve Syna Človeka na základe zasľúbenia Ježiša Krista, ktoré sa tým naplnilo.

 

Toto Posolstvo sa však dokáže dotknúť iba ľudí opravdivých a Pravdu úprimne hľadajúcich, pretože sú svojim postojom a snažením rovnorodí Pravde. Ľudia, spútaní rôznymi falošnými dogmami a výkladmi ako reťazami nie sú schopní voľne a slobodne otvoriť srdce tomu, čo prichádza zo Svetla, a preto to nepoznávajú. A tak sa Posolstvo Syna Človeka stáva testom opravdivosti ľudskej osobnosti. Stáva sa testom sily túžby jednotlivca po poznaní skutočnej Pravdy.

 

Žijeme v dobe prorokmi i samotným Ježišom Kristom predpovedaného súdu a súčasné dianie okolo nás, aké nemalo doposiaľ na našej planéte obdobu je toho dôkazom. Buďme si toho vedomí a hľadajme Pravdu, ktorá jediná nás môže oslobodiť a zachrániť.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 244

Celkové hodnotenie: -1.19

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Zoznam psychotropných látok sa má rozšíriť. Reexport humánnych liekov by sa mal obmedziť

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Zoznam psychotropných a omamných látok sa má rozšíriť. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach…

  Kollár aj dnes vykázal opozičného poslanca Petra Krupu z rokovacej sály

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) aj dnes vykázal opozičného poslanca Petra Krupu (ĽSNS)…

  Sociálna poisťovňa vypláca viac materských dávok ako tehotenských, mamičky na tehotenskú dávku zrejme zabúdajú

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Novú tehotenskú dávku dostalo zo Sociálnej poisťovne v období od mája do septembra tohto roka priemerne mesačne takmer 19-tisíc…

  V Nemecku zadržali 2 bývalých vojakov, ktorí plánovali založiť skupinu žoldnierov

  0icon

  Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Nemecká polícia zadržala v stredu dvoch bývalých vojakov pre obvinenia, že sa pokúsili o vytvorenie "teroristickej" polovojenskej skupiny so…

  Filip k dianiu okolo Zemana: Ani najväčšie hyeny, v dobe keď Havla operovali v Rakúsku, si nedovolili organizovať lov

  0icon

  Praha 20. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Vojtěch Filip si nebral servítku pred ústa pri komentovaní situácie okolo zdravia prezidenta Miloša Zemana. Ide vraj o pokus…

  Osobitný výbor navrhol obžalovať Stevea Bannona z pohŕdania Kongresom

  0icon

  Washington 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-J. Scott Applewhite,SITA/AP-John Raoux)   Americkí zákonodarcovia vyšetrujúci januárový útok na americký Kapitol sa v utorok jednomyseľne zhodli, že politický stratég…

  Gastro prevádzky fungujú v neistote, bez pomoci hrozí podľa AZZZ krach a prepúšťanie

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR–Pavel Neubauer)   Slovenské gastropodniky si počas uplynulého obdobia neboli schopné podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) vytvoriť dostatočné…

  Harmonizovaná inflácia v septembri dosiahla 4 %

  0icon

  Bratislava 20. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Rast cien potvrdili aj údaje o harmonizovanej inflácii. V septembri medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla…

  Vicepremiérka Remišová obvinila z futbalovej bitky Fica, ale schytala to. Slováci okamžite reagovali

  0icon

  Bratislava 19. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Martin Baumann)   Počas futbalového zápasu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava došlo medzi fanúšikmi k bitke. Incident sa premenil v…

  Berlínsky starosta sa vyslovil proti ukončeniu stavu epidémie v Nemecku

  0icon

  Berlín 20. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Britta Pedersen)   Odchádzajúci starosta nemeckej metropoly Berlín Michael Müller sa v stredu vyslovil proti ukončeniu celoštátneho výnimočného stavu epidémie v…

  TopDesať

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0 icon

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Ako dlho môžu byť potraviny zmrazené?

  0 icon

  O jedle sa toho už popísalo veľa. Niet sa čo diviť, keďže čoraz viac a viac ľudí sa zaujíma o to, čo konzumuje, odkiaľ sa to berie, prípadne kto to vyrába a spracúva. Aj my sme vám v rámci článku 8 spôsobov konzervovania priniesli nejaké to info o chladení a…

  Koľko cukru sa nachádza vo vašom jedle a pití?

  0 icon

  Dnešná doba je taká unáhlená a rýchla, že udržiavať svoj životný režim v zdravej rovnováhe môže byť náročné. A tým sa dostávame k cukru, ktorého je v našich potravinách niekedy až priveľa. Spotreba príliš veľkého množstva cukru zvyšuje riziko niekoľkých nebezpečných zdravotných problémov, vrátane obezity, cukrovky typu 2, zvýšeného krvného…

  10+ zaujímavých faktov o káve, ktoré by mal vedieť každý kávičkár

  0 icon

  Káva bola prvýkrát objavená v 15. storočí a dodnes si zachováva svoj status jedného z najpopulárnejších nápojov. Milovníkov kávy sú milióny na celom svete. Káva je vyrobená zo zrelých bobúľ, ktoré sa zbierajú, spracúvajú a sušia. Následne sa káva praží, pomelie a nakoniec sa dostane do našich kávovárov. No nemusíš byť zarytý kávičkár, aby…

  Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

  0 icon

  Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

  Armádny Magazín

  Irán v po rokovaniach so Šojguom v Moskve potvrdil záujem o ruské stíhačky a helikoptéry

  0 icon

  Rusko, 19. október 2021 (AM) –  "Pozície Moskvy a Teheránu sa zhodujú vo väčšine kľúčových problémov globálnej a regionálnej agendy. Spolupráca medzi Ruskom a Iránom sa napriek situácii s COVID-19 naďalej rozvíja, uviedol náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov. "Napriek zložit

  Bývalý šéf Pentagonu prehovoril o chybách v školení afganskej armády

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM, Sputnik) – USA urobili kritické chyby v školení afganskej armády, ktoré prispeli k jej rozpadu, myslí

  Brilantným riadením Amerika kráča ku komunizmu

  0 icon

  USA, 19. október 2021 (AM) – Kaliforniu zmieta vlna lúpeží v obchodoch. V San Franciscu ľudia len vojdú, lopatou prehodia tovar z regálov a odídu. Pracovníci obchodu neriskujú svoje zdravie a nezasahujú do lúpeže. Predajcovia môžu iba zavolať políciu a dívať sa. Neprichádza však ani polícia.

  Americký výsadok na japonské územie mal byť v septembri 1945

  0 icon

  Japonsko, 19. október 2021 (AM) –  6. a 9. augusta 1945 USA atómom zbombardovali japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V roku 2015 bol zverejnený údaj o dovtedy celkovom počte obetí vyše 450 tisíc, pričom na následky ožiarenia trpelo ďalších 183 519 ľudí.

  Ruskej armáde sa v Sýrii vzdalo niekoľko tisíc militantov

  0 icon

  Sýria, 19. október 2021 (AM) – Obrovská skupina militantov, ktorí sa predtým aktívne zúčastňovali teroristických aktivít v južnej Sýrii, sa rozhodla vzdať ruskej armáde výmenou za záruky, že nedôjde k ich prenasledovaniu zo strany Damasku. Militanti, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľnej kapitulácii, odovzdali niekoľko desiatok tisíc ručných zbraní a množ

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA