Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

Keď raz príde Syn Človeka …“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď raz prídem znovu ako Syn Človeka …“, ale vždy len slovami: „Keď raz príde Syn Človeka …“. To znamená, že príde niekto iný a nie on sám. Kto pozorne číta evanjeliá, môže to jasne vnímať.

 

Zároveň je však treba povedať, že sa v evanjeliách nachádzajú i state, kde sa pojem Syn Človeka obsahovo vzťahuje na Ježiša. State, kde dotyčný evanjelista vidí Syna Človeka priamo v Ježišovi Kristovi.

 

Aký postoj zaujať k tomuto rozporu?

 

Ešte aj vy ma nechápete?“ aj tieto Ježišove slová môžeme nájsť na viacerých miestach v evanjeliách. A znamenajú, že Pán bol často rozčarovaný z toho, že ani samotní učeníci správne nechápali význam toho, čo im hovoril. Výber učeníkov nebol totiž vôbec náhodný, pretože Pán sa snažil vybrať spomedzi židovského národa tých najvhodnejších, ktorí by správne chápali jeho učenie a mohli ho ďalej rozširovať bez akéhokoľvek skreslenia. Ale žiaľ, ako dosvedčujú evanjeliá, ani oni toho často neboli schopní. Preto si ich Pán brával do ústrania a snažil sa im spätne správne vysvetliť to, čo celý deň učil zástupy.

 

Nechápavosť učeníkov bola však iba odzrkadlením celkového stavu duchovnej nezrelosti celého ľudstva, ktoré ešte nedospelo do takej duchovnej výšky, aby bolo schopné správne chápať všetko, čo Mesiáš prinášal. A pretože nechápavosť učeníkov pretrvávala aj napriek ich osobitnému, dodatočnému vzdelávaniu, Ježiš videl, že ľudstvo musí ešte určitý čas duchovne dozrievať, aby mohlo pochopiť plnú Pravdu. Pravdu, ktorú mu síce Kristus prinášal, ale pre všeobecnú nezrelosť ju ešte nemohol sprostredkovať plným spôsobom.

 

A preto zasľúbil príchod Syna Človeka! Preto bol nútený predniesť zásadné slová: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“

 

On“, čiže niekto iný. A my už vieme kto. Syn Človeka, ktorý je totožný s Duchom Pravdy, a ktorého príchod Kristus stále výstražne spomínal.

 

Fakt, že tieto veci neboli správne pochopené a správnym spôsobom zaznamenané v evanjeliách, môžno pripísať na vrub Mesiášom kritizovanej nechápavosti učeníkov. A kvôli ich nechápavosti sú v evanjeliách skreslené aj iné veci. Veci, ktoré neboli pochopené správne, čiže tak, ako boli zo Svetla dané. Tak, ako ich sprostredkoval Kristus, ale boli pochopené iba tak, ako im boli schopní porozumieť učeníci. A preto evanjeliá v niektorých miestach nesprostredkovávajú Pravdu, ale len čisto ľudské, osobné pochopenie autorov konkrétnych evanjelií.

 

Evanjeliá by zrkadlili úplnú Pravdu jedine vtedy, keby ich osobne napísal samotný Kristus. Potom by to bolo skutočne Slovo Božie! Ale pretože sa tak nestalo, do toho, čo neskôr zaznamenali učeníci, sa votreli omyly dôsledkom ich vlastného mylného pochopenia. Preto sú evanjeliá len slovom ľudským, i keď veľmi silne inšpirovaným Zhora.

 

A aj kvôli tomu mal prísť vo vzdialenej dobe Syn Človeka, aby sa táto chyba nezopakovala, a aby tentokrát napísal Posol zo Svetla svoje Posolstvo vlastnou rukou, čím by bolo zabránené nesprávnej ľudskej interpretácii tak, ako sa to stalo v prípade Ježišových učeníkov.

 

Žiaľ, vznikajúca kresťanská cirkev budovala na neúmyselných omyloch učeníkov, a preto sa do cirkevných vieroúk dostalo mylné chápanie niektorých zásadných vecí. Tou najzásadnejšou je nesprávne pochopenie skutočného zmyslu príchodu Ježiša Krista na našu zem, ako i jeho smrti a zmŕtvychvstania. To by však bolo témou na samostatný článok.

 

No a medzi podobné zásadné omyly môžeme zaradiť aj všetko, čo súvisí s chápaním pojmu Syn Človeka. Cirkvi totiž stotožnili tento pojem s Ježišom Kristom, a preto neočakávali príchod Posla z Výšin, ktorý mal na základe zasľúbenia Mesiáša uviesť ľudstvo do plnej Pravdy v dobe, kedy ju už bude schopné prijímať a správne chápať.

 

Židovský národ pred 2000 rokmi očakával Mesiáša a keď prišiel, nespoznal ho a dal ho ukrižovať ako rúhača. Ježišom zvestovaného Syna Človeka však kresťanské cirkvi vôbec nečakali, avšak On, v naplnení Kristových slov prišiel na zem, aby ľudstvu priniesol plnú Pravdu. Prišiel, aby zavŕšil a naplnil poslanie Krista, ktorý tak nemohol urobiť vo svojej dobe kvôli ľudskej duchovnej nezrelosti, prejavujúcej sa veľmi výrazne aj u jeho vlastných učeníkov. A aby nedošlo k skresleniu Pravdy nijakým nesprávnym pochopením, napísal tentokrát Syn Človeka svoje Posolstvo vlastnou rukou. Svetu tak bola daná úplná Pravda, ktorá jediná ho môže zachrániť a vyslobodiť z jeho duchovnej nevedomosti tým, že mu dá odpovede na najzásadnejšie otázky bytia.

 

Niet žiadnych tajomstiev, ktoré by neboli odhalené v Posolstve Syna Človeka, pretože je prianím Stvoriteľa, aby sa ľudia stali vedomými. Aby poznali celé stvorenie a svoje miesto v ňom. Aby jasne videli pred sebou cestu, ktorá ich povedie až do raja, čiže do konečného cieľa nášho putovania stvorením. Jeho dosiahnutie je jediným skutočným zmyslom nášho bytia. Pre každého ľudského jedinca s otvoreným srdcom skrýva toto Posolstvo hodnoty, ktoré hovoria samé za seba. Hodnoty, ktoré jasne svedčia o tom, že takéto niečo nemôže pochádzať z pera človeka, ale len od Posla zo Svetla, prichádzajúceho na zem preto, aby naplnil zasľúbenie Mesiáša.

 

Všetky tieto skutočnosti sa stanú zjavné každému, kto ich dokáže vnímať nepredpojato a s otvoreným srdcom. Kto je však predpojatý a pevne zviazaný s dogmami, ktorých omyl má svoje korene už v nepochopení učeníkov, ten, kŕčovito sa držiac týchto dogiem, bude bojovať proti Posolstvu Syna Človeka presne tak isto, ako bojovala pred 2000 rokmi židovská cirkevná vrchnosť proti Posolstvu Mesiáša, pretože ho považovala za kacírske.

 

A pozor! Vždy keď Kristus predniesol slová: „Keď raz príde Syn Človeka …“, znelo to ako výstraha. Ako výstraha kvôli plnosťou času, pretože Syn Človeka mal prísť v dobe vrcholiacej duchovnej zrelosti ľudstva, schopnej prijať plnú Pravdu. Zároveň to však bude doba nadchádzajúceho súdu a jeho úspešné zvládnutie má byť ľudstvu uľahčené práve poznaním, obsiahnutým v Posolstve Syna Človeka. Toto poznanie dáva ľuďom schopnosť prejsť súdom a nakoniec dôjsť ku korune svojho bytia, ku kráľovstvu nebeskému. Od chvíle zvestovania Posolstva Syna Človeka sa jeho Posolstvo stáva mostom a cestou ku kráľovstvu nebeskému. Stáva sa Pravdou, ktorá oslobodzuje od nevedomosti a činí z človeka tvora plne vedomého, a preto schopného vedome kráčať pravému cieľu.

 

A tak sa dostávame k dnešnej dobe a k našej aktuálnej súčasnosti. Ide o dobu silného tlaku na duchovné prebudenie. Na prebudenie k duchovnej samostatnosti a k duchovnej slobode, pretože sloboda ducha je jedným zo základných predpokladov správneho postavenia človeka vo stvorení.

 

Prvý závan slobody ducha, nespútaného omylmi, neporozumením a dogmami sa v dnešnej dobe prejavuje tak, že doterajšie konzumné a povrchné prijímanie všetkého bez hlbšieho premýšľania začína nahrádzať zvýšený vnútorný pohyb, prejavujúci sa nedôverou, ba až odporom voči doterajším autoritám. Ľudia sa začínajú vnútorne i navonok búriť, pretože to, čo dnes vidia, je čoraz viac vzdialené od pravdy, slobody, ľudskosti i od Stvoriteľa.

 

Duchovné putá, ktoré boli ľudstvu založené nesprávnym chápaním duchovných právd sa začínajú navonok manifestovať do podoby jeho spútania prostredníctvom absurdných opatrení proti pandémii, ktorých cieľom nie je ľuďom pomáhať, ale ich ovládať a zotročiť. Všetky snahy o vonkajšie spútanie ľudí sú však len nevyhnutným dôsledkom ich spútania vnútorného a duchovného. A to prostredníctvom rôznych omylov a dogiem, vzdialených od Pravdy. Alebo prostredníctvom absolútneho ignorovania duchovného rozmeru bytia tak, ako to robí súčasný konzumný materializmus a jeho otroci.

 

A práve preto prichádza Pravda v Posolstve Syna Človeka, aby nás v nadchádzajúcom súde oslobodila. Aby nás oslobodila vnútorne i navonok tým, že môžeme poznať veci také, aké naozaj sú. Že môžeme pochopiť, čo je v našom živote prvoradé a čo podružné. Že môžeme spoznať pravé hodnoty, všetky chyby v našich názoroch na život i všetky omyly v duchovných náukách, od ktorých sa môžeme oslobodiť poznaním Pravdy.

 

Jedine Pravda a jej poznanie je cestou k slobode jednotlivca i k slobode ľudstva! Preto nám bola daná v Posolstve Syna Človeka na základe zasľúbenia Ježiša Krista, ktoré sa tým naplnilo.

 

Toto Posolstvo sa však dokáže dotknúť iba ľudí opravdivých a Pravdu úprimne hľadajúcich, pretože sú svojim postojom a snažením rovnorodí Pravde. Ľudia, spútaní rôznymi falošnými dogmami a výkladmi ako reťazami nie sú schopní voľne a slobodne otvoriť srdce tomu, čo prichádza zo Svetla, a preto to nepoznávajú. A tak sa Posolstvo Syna Človeka stáva testom opravdivosti ľudskej osobnosti. Stáva sa testom sily túžby jednotlivca po poznaní skutočnej Pravdy.

 

Žijeme v dobe prorokmi i samotným Ježišom Kristom predpovedaného súdu a súčasné dianie okolo nás, aké nemalo doposiaľ na našej planéte obdobu je toho dôkazom. Buďme si toho vedomí a hľadajme Pravdu, ktorá jediná nás môže oslobodiť a zachrániť.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 261

Celkové hodnotenie: 1.1

Priemerná čítanosť: 1740

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Blaha nazval Lipšica lúzrom. Pčolinský ho prerušil a potom ho vypol

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) nazval Daniela Lipšica lúzrom. Na čo ho prerušil podpredseda parlamentu Peter Pčolinský…

  Skauti prinesú betlehemské svetlo na Slovensko v sobotu

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Skauti prinesú betlehemské svetlo z Viedne na Slovensko v sobotu (10. 12.) po 33. raz. Počas najbližších dvoch…

  Zmobilizovaní muži v zákopoch hovoria: "Chceme útočiť!" Na čo Rusko čaká?

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Leo Correa,Screenshot YouTube)   Vojenský spravodajca Komsomoľskej pravdy Alexander Koc vysvetľuje, čo Rusko potrebuje na víťazstvo a kedy ho možno očakávať…

  Si Ťin-pching v Saudskej Arábii: prečo táto návšteva znamená veľa pre budúcnosť sveta

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (HSP/Kp/Foto:TASR/AP-Maurizio Gambarini)   Čínsky líder Si Ťin-pching cestuje do Rijádu, aby hodil rukavicu americkému vplyvu v arabskom svete, píše ruský denník…

  Vyjadrenie Ministerstva vnútra SR k rozhodnutiu ÚVO ohľadom spoločnosti Dustream

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   "MV SR v tomto verejnom obstarávaní postupovalo v súlade s ustanovením § 82 ods.2 zákona č. 343/2015 Z.z.…

  Princ, sudca a nevydarený štátny prevrat v Nemecku. Podrobnosti o tom, kto a prečo chcel v krajine monarchiu

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Zeit/Foto:TASR/AP/dpa-Boris Roessler)   Podľa viacerých nemeckých novín bol v Nemecku ohlásený pokus o štátny prevrat. Pučisti chceli vtrhnúť do Bundestagu…

  Podržia vládu? Čepček ani Vorobelová ešte nepovedali, ako budú hlasovať

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Martin Čepček ani Slavěna Vorobelová zatiaľ nepovedali, ako sa zachovajú pri hlasovaní o…

  Matovič: Nasledujúce dni sa rozhodne

  0icon

  Bratislava 7. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Nasledujúce dni sa rozhodne, či si Slovensko uchová demokraciu. Ak poslanec Richard Sulík (SaS) rozbije koalíciu, k moci…

  "Kde sú rodičia, že toto robia vaše deti? Ukážte sa! Cigáni kde ste? Ale už aj!" Polícia preveruje video Mikuláša v Poprade

  0icon

  Poprad 7. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia sa bude zaoberať videom Putujúceho Mikuláša v Poprade, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach. TASR to v…

  Prezidentka si vyslúžila poriadnu dávku kritiky za to, že prijala cenu Madeleine Albrightovej: "Klesla na samé dno. Dokonca ho prerazila"

  0icon

  Washington/Bratislava 7. decembra (TASR/HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák )   "Demokracia je len taká silná, aká silná je naša každodenná angažovanosť v nej – trpí, keď ju…

  Vášeň v Tebe

  Dara Rolins dnes oslavuje krásnych 50 rokov. Jej život nebol len úspech. „Zomlelo ma to,“ priznala

  0 icon

  Dnes, o 8.00 h ráno, kedy sa deťom začína škola, priviedla Zlatka z Bratislavy na svet malú ManDarinku. Takto začala dnešný status k svojim 50. narodeninám speváčka Dara Rolins, ktorú mnohí poznajú najmä ako Darinku Rolincovú. „50 je mocné číslo a ja som šťastná, že som šťastná, zdravá, milovaná. Každý deň sa dívam…

  Herečka seriálu Wednesday spí so svojim 8-ročným synom v posteli. Pomáha mu či ubližuje?

  0 icon

  Christina Ricci, jedna z postáv aktuálne značne obľúbeného seriálu medzi mladými ľuďmi, Wednesday, prezradila, že jej 8-ročný syn spí ešte pri nej v posteli. Avšak, 9-mesačná dcéra už spí sama v postieľke. Christina Ricci je herečka, ktorá v 90. rokoch hrala v pôvodnom filme o rodine Adamsovcov malú Wednesday. Prešli desiatky rokov a ona opäť hrá v modernej…

  Syndróm vianočného stromčeka. Jedným z príznakov sú vyrážky

  0 icon

  Pomaly sa blíži 24. december a čoskoro príde čas vybrať si ten správny stromček. Živý či umelý? Ak sa rozhodnete tento rok vyskúšať živý, mali by ste si všímať, či sa u vás nezačnú prejavovať niektoré nepríjemnosti. Každoročne sa totiž u niektorých objaví kašeľ, škrabanie v hrdle, dýchavičnosť či slzenie. Počuli ste už o syndróme…

  Čo je dôvodom manželských hádok? Určite aspoň jeden dôvod poznáte aj vy

  0 icon

  Súčasťou aj tých najšťastnejších a najkompatibilnejších vzťahov sú hádky. Aj keď sa možno zdá, že v každom páre sú dôvody na hádku iné, existujú problémy, o ktorých sa pravidelne hádajú mnohé páry. Niektoré ťažkosti vás možno ako dôvod hádky prekvapia, v iných sa možno „nájdete“. Otravné návyky ako dôvod hádky

  GUITARDISCO do auta či domov, ale hlavne nahlas

  0 icon

  Po dlhých rokoch, počas ktorých Peter Cmorik so svojou kapelou vydávali len single, či EP, sme sa dočkali uceleného albumu s názvom GUITARDISCO. “Názov je možno zvláštny, ale vystihuje to, čo som pri jeho tvorbe a nahrávaní hovoril najčastejšie - že chcem aby to tancovalo, aby to bolo svieže a…

  Armádny Magazín

  Ukrajinskej armáde v Artemovsku dorazili posily. Vojenský expert vysvetlil kde zmizli iránske drony a kedy prestane ostreľovanie civilistov v Donecku

  0 icon

  Rusko, 7.december 2022 (AM) – Do ukrajinskej armády v Artemovsku dorazili posily. Jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny nachádzajúce sa v meste ju súrne potrebujú, pretože utrpeli vážne straty. Oznámil to dôstojník Ľudových milícií Luhanskej republiky Andrej Maročko s odvolaním sa na údaje, ktoré získala rozviedka LPR. Príchod posíl pre ozbrojené formácie Ukrajiny bol

  Spravodajský dôstojník CIA naznačil, prečo Ukrajinci zaútočili na ruské letiská. Dôsledky ruských odvetných úderov na energetický systém

  0 icon

  USA, 7.december 2022 (AM) – V pondelok 5. decembra zaútočili ukrajinské drony na letiská Djagilevo v Riazanskej oblasti a Engels v Saratovskej oblasti. V dôsledku akcií Ozbrojených síl Ukrajiny boli zabití traja ľudia a štyria boli zranení. Na druhý deň zaútočil ukrajinský dron na letisko Kursk

  Ukrajina stratila za mesiac viac ako osemtisíc vojakov. Britskí žoldnieri prepustení Ruskom sa vracajú na bojisko. Prehľad operácie

  0 icon

  Rusko, 7.december 2022 (AM) – Britskí žoldnieri Sean Pinner a Aiden Aslin, ktorých predtým zajali ruské jednotky a po výmene vojnových zajatcov sa vrátili domov, sa vracajú na Ukrajinu. Prisľúbili, že už nebudú brať zbrane do ruky. Sean Pinner (49), ktorý predtým slúžil v Severnom Írsku, sa pripojil k ukrajinským silám v roku…

  Mierové rozhovory ako nenápadný západný doplnok bojovej činnosti

  0 icon

  Rusko, 7.december 2022 (AM) – Momentálne sa zo strany USA (Biden), Francúzska (Macron) a Nemecka (Scholz) ozývajú výzvy na začatie mierových rozhovorov v otázke bojov na Ukrajine.   K tejto téme sa v špeciálnom vydaní televízie Rossija 1 v pondelok 5. decembra vyjadril profesor Aleksej Fenenko z Moskovskej štátnej univerzity, ktorý ju

  USA tajne znížili dostrel raketometov HIMARS pre Ukrajinu

  0 icon

  USA, 7. december 2022 (AM) – USA plánujú v priebehu nasledujúcich troch rokov strojnásobiť výrobu 155 mm munície. Americká ministerka armády Christine Wormuth (civilná pozícia) uviedla, že USA zvýšia svoju mesačnú produkciu 155 mm delostreleckej munície v dôsledku presunu nábojov na Ukrajinu. USA prejdú zo súčasnej produkcie 14 000 nábojov 155 mm…

  TopDesať

  TOP 10: Predpovede z minulosti, ktoré boli totálne mimo

  0 icon

  Už od začiatku histórie ľudstva nás zaujímali predpovede budúcnosti. A bolo ich naozaj veľa, a dokonca boli niektoré z nich až neuveriteľne presné. Jedným z najznámejších "prorokov" bol Nostradamus, francúzsky lekár a astrológ, ktorý predvídal udalosti ako francúzska revolúcia, obe svetové vojny a dokonca smrť princeznej Diany. Hoci sa jeho príbeh môže zdať neuveriteľný, veľa…

  Aj majster tesár sa niekedy utne… Tieto fotografie ťa pobavia!

  0 icon

  Slovenské príslovie "Aj majster tesár sa niekedy utne." nadobúda pri týchto fotografiách úplne nový rozmer. Alebo žeby to vôbec nebol majster, kto sa uťal? Je totiž len ťažké uveriť, že toto robili profesionáli vo svojom odbore... Internetom sa často šíria fotografie, na ktorých sa baví celý svet. Táto zbierka obrázkov…

  Vitamín D: Tieto varovné signály ťa upozornia na jeho nedostatok

  0 icon

  Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži prostredníctvom slnečného žiarenia. Jeho nedostatok spôsobuje napríklad nadmernú únavu. Odhaduje sa, že približne 1 miliarda ľudí na celom svete má nedostatok vitamínu D. Počet ľudí, ktorým vitamín D chýba je naozaj obrovský a tento nedostatok môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ktoré…

  10 jednoduchých návykov, ktoré ti zlepšia život

  0 icon

  Niekedy, ak chceš v živote dosiahnuť nejakú pozitívnu zmenu, mal by si sa pozrieť na svoj životný štýl. Počas dňa robíme veľa vecí automaticky - sú to naše návyky. Tak prečo ich nezmeniť a z negatívnych spraviť také, ktoré na nás budú vplývať pozitívne. Dnes ti predstavíme 10 jednoduchých návykov,…

  Kreativita bez hraníc: Tieto nápady by dostali aj Steva Jobsa

  0 icon

  Kreativita bez hraníc. Aj takto by sme mohli nazvať kreativitu týchto ľudí, ktorí sa vynašli v rôznych situáciách. Riešenie problémov je jednoduché, ak máš peniaze. Pôjdeš do obchodu, kúpiš si, čo potrebuješ, peniaze položíš na pult a domov odchádzaš spokojný s geniálnou novou vecou, po ktorej si túžil. Našťastie medzi…

  FOTO DŇA