Ako chcú kompetentné orgány riešiť „cigánsku otázku“, keď nepoznáme presné počty príslušníkov tohto etnika na Slovensku?

Publikované 15.01. 2018 o 08:25 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K základným predpokladom úspešného rozvoja spoločnosti patrí vyvážený demografický vývoj a existujúcim podmienkam rozvoja spoločnosti zodpovedajúci počet a vyhovujúca štruktúra obyvateľstva. Z tohto dôvodu dnes do popredia vystupuje význam formulácie základných princípov populačnej politiky a vymedzenie nevyhnutných a účinných spôsobov a mechanizmov jej realizácie v konkrétnych podmienkach našej sociálnej reality, t. j. takej populačnej politiky, ktoré je chápaná a uskutočňovaná v úzkej súčinnosti so širšie koncipovanou rodinnou a sociálnou politikou štátu. Pod populačnou politikou je potrebné chápať také spoločenské opatrenia, ktoré sú prijímané priamo za účelom ovplyvňovania reprodukčných procesov. Inak povedané, populačnú politiku môžeme definovať ako vedomý proces zameraný na priame ovplyvňovanie reprodukčných procesov, ktorý má na zreteli dlhodobý časový horizont a vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva. Vychádzajúc z vyjadrení odborníkov zaoberajúcich sa problematikou demografického zloženia obyvateľstva a rastu populácie ( B.Vaňo, B.Bleha, D.Jurčová, J.Mészaros,V.Pilinská a iní ), nie je na Slovensku doposiaľ rozpracovaná a schválená koncepcia štátnej populačnej politiky.

Je najvyšší čas vypracovať skutočne efektívnu populačnú politiku a realizovať ju v konkrétnych podmienkach Slovenska. Nie je možné naďalej ponechávať prírastok obyvateľstva na „prírode“, resp. na neplánovanom a v mnohých prípadoch aj na nezodpovednom reprodukčnom správaní práve tých najchudobnejších a najmenej socializovaných vrstiev našej spoločnosti.

Jedným z najdôležitejších problémov, súvisiacich s demografickým zložením a populačným rastom obyvateľstva na Slovensku, ktorý kompetentné štátne orgány a inštitúcie neriešia systémovo, ale ktoré, skôr alebo neskôr prekročia ešte prijateľnú a akceptovateľnú mieru je aj problém sociálne neúnosného a alarmujúceho nárastu cigánskej populácie. Riešenie daného problému sa musí stať hlavnou, aj keď nie jedinou náplňou štátnej populačnej politiky, sledujúcej prvoradý cieľ, ktorým je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej, t.j. kvalitatívnymi znakmi disponujúcej a kladnými vlastnosťami sa vyznačujúcej mladej generácie. Máme na mysli prírastok takých jednotlivcov, ktorí vďaka rodinnej výchove, dosiahnutej úrovne vzdelania, v mladom veku nadobudnutým a vyznávaným kultúrno-civilizačným hodnotám, získaným pracovným návykom a zodpovedným prístupom k sociálnej realite sa stanú aktívnymi a plnohodnotnými zložkami občianskej spoločnosti, vďaka čomu budú v budúcnosti schopné v zodpovedajúcej miere nahradiť odchádzajúce generácie. Podpora rastu a výchovy takejto populácie, vrátane  veľkej časti cigánskej mládeže, je v záujme celej spoločnosti, je jedným z významných národno-štátnych záujmov, nevyhnutným predpokladom ďalšej existencie a rozvoja spoločnosti a zárukou prosperujúcej sociálnej kontinuity.

Nevyhnutným východiskom a predpokladom komplexného, t.j. objektívneho a efektívneho riešenia daného problému je presná evidencia počtu cigánskeho obyvateľstva na Slovensku, ich presná územná lokalizácia, vekové zloženie, pravdivé informácie o skutočných počtoch detí v predškolskom a školopovinnom veku a pod., bez čoho nie je možné efektívne a systémové riešenie cigánskej otázky. Dnes môžeme s istotou povedať, že kompetentné štátne orgány, náplň práce ktorých priamo súvisí s organizačným zabezpečením a sociálnou pomocou sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva nedisponujú presnými informáciami o počte Cigánov, žijúcich na našom území. Dokonca ani samotný splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku, náplň práce ktorého úzko súvisí s riešením cigánskej problematiky, nedisponuje presnými údajmi o počte tých, ktorých v podstate zastupuje. Tieto čísla sú veľmi nepresné a rozporuplné, pohybujúce sa v rozmedzí od 120 000 tis.(podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011) až po približne 400 000 tis. príslušníkov daného etnika. Ak berieme do úvahy, že len v krátkej dobe po rozdelení ČSFR sa v dôsledku nesplnenia kritérií pre udeľovanie českého občianstva (čistý register trestov, minimálny 5 ročný trvalý pobyt v českej časti spoločného štátu) vrátilo na Slovensko okolo 200 000 tis. obyvateľov cigánskeho pôvodu a vychádzajúc z vysokej natality daného etnika sú oficiálne údaje o terajšom početnom stave cigánskej populácie absolútne nereálne a podhodnotené. Takéto skreslené a nedôveryhodné údaje o počte Cigánov a ich lokalizácie na našom území poskytuje aj tzv. Atlas rómskych komunít 2013, podľa ktorého na Slovensku žije niečo viac ako 402 000 tis. príslušníkov tohto etnika. Ak vychádzame z použitých metód zisťovania početného stavu cigánskych komunít, získané údaje, ktoré Atlas poskytuje predstavujú veľmi nepresné a opäť len približné, viac-menej odhadované počty. Berúc do úvahy tú skutočnosť, že konkrétne údaje sa zisťovali cestou zberu informácií prevažne od obecných a mestských úradov, ktoré samotné nedisponujú presnými číslami, iný výsledok sa ani nedal očakávať. Veď máloktorý starosta, resp. primátor dnes disponuje presnými a pravdivými údajmi o skutočných počtoch Cigánov, žijúcich na území nimi spravovaných celkov, takže poskytnuté údaje pre zostavenie takého dokumentu, akým je Atlas rómskych komunít 2013 sa ukazuje ako ďalšia nezmyselná a formálna aktivita. A takýto dokument by sa podľa vyjadrení kompetentných miest, mal stať jedným z hlavných zdrojov a podkladov pre riešenie cigánskej problematiky.

Potvrdením vyššie uvedeného sú aj informácie, získané na základe spracovania výsledkov ankety, ktorú v roku 2014 zrealizoval autor tohto článku cestou dotazníka, ktorý bol zaslaný 20. mestským a 30. obecným úradom v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Prvé dve otázky sa týkali uvedenia počtu cigánskeho obyvateľstva žijúceho na území danej obce, resp. mesta a otázky nárastu počtu cigánskeho obyvateľstva za ostatných 10, resp. 20 rokov. Odpovede príslušných úradov by sa dali zhrnúť do dvoch základných skupín. Alebo sa respondenti odvolávali na zákon 365/2004 Z.z., na základe ktorého obce a mestá nemôžu viesť evidenciu obyvateľstva na základe ich etnickej príslušnosti, pričom ma odkázali na údaje Štatistického úradu SR, resp. na Atlas rómskych komunít 2013. Alebo, čo bolo častejšie a na čo ma dopredu upozorňovali, boli schopní mi poskytnúť len približné a veľmi nepresné údaje, ktoré neodrážali presný počet Cigánov žijúcich na ich území.

Podľa posledného sčítania počtu cigánskeho obyvateľstva zrealizovaného v predchádzajúcom režime tzv. „reálneho socializmu“, ktorý oprávnene môžeme považovať za dôveryhodný a smerodajný, žilo na Slovensku v roku 1989 – 253 943 tisíc Cigánov, predstavujúcich 4,8% z celkového počtu obyvateľstva žijúceho na Slovensku. Ak berieme do úvahy, že po rozdelení Československa sa na Slovensko z Čiech navrátilo približne 200 000 tisíc Cigánov a berúc do úvahy vysokú natalitu tejto časti obyvateľstva (veď len v období január – september 2017 sa v obci Veľká Lomnica, v ktorej z celkového počtu 4550 obyvateľov skoro polovicu, t. j. 2150 tvoria príslušníci cigánskeho etnika sa narodilo 85 detí, z toho 76 pochádzajúcich z cigánskej komunity), ako aj pomerne dlhé obdobie od vzniku samostatnej SR (25 rokov), je možné vydedukovať pomerne presný odhad, ktorý sa pohybuje okolo čísla 700 000 tisíc príslušníkov cigánskeho etnika žijúceho na území dnešného Slovenska, čo predstavuje okolo 13% z celkového počtu všetkých obyvateľov tejto krajiny. Uvedené číslo radí toto etnikum na prvé miesto medzi etnikami a národnostnými menšinami žijúcimi na našom území. Informácia, že tou najpočetnejšou menšinou na Slovensku sú občania hlásiaci sa k maďarskej národnosti je nepravdivá a zavádzajúca. Zároveň to našu krajinu, vzhľadom k celkovému počtu jej obyvateľstva zaraďuje na prvé miesto v porovnaní s inými štátmi stredoeurópskeho priestoru.

Ukazuje sa, že jedným z prvých a prioritných opatrení v rámci realizácie štátnej populačnej politiky je získanie presných a overiteľných údajov o počte cigánskeho obyvateľstva, bez ktorých nie je možná racionálna a plánovitá, t.j. efektívna práca s cigánskymi komunitami. To však predpokladá zrušiť, resp. novelizovať zákon 365/2004 Z.z. zakazujúci zisťovanie počtu obyvateľstva na základe ich etnickej a národnostnej príslušnosti a následne vypracovať a zaviesť systém presnej evidencie príslušníkov cigánskeho etnika, ignorujúc rôzne pokrytecké výhovorky a zavádzajúce argumenty zo strany domácich a zahraničných oponentov, t.j. veľkého počtu kvázi humanistov a kvázi ochrancov cigánskeho obyvateľstva o možnom porušení ich práv a diskriminačnej podstate získavania reálnych údajov o náraste a vedenia presnej evidencie počtu cigánskeho obyvateľstva nachádzajúceho sa na území SR.

Lipnutie na doterajších neúčinných a neefektívnych spôsoboch zisťovania a evidencie  tohto etnika a uspokojovanie sa len s nepresnými a neúplnými odhadmi početného stavu jeho príslušníkov má, okrem iného aj politické motívy. Zistenie a hlavne, zverejnenie skutočného početného stavu tejto skupiny obyvateľstva ako aj pravdivé štatistické údaje o enormnom náraste jej počtu (veď viac ako polovicu príslušníkov tohto etnika predstavujú deti do veku 15 rokov), by pre mnohé zainteresované subjekty, ale hlavne pre širokú verejnosť znamenalo nemilé prekvapenie a šokujúce zistenie, ktoré by v občianskych vrstvách spoločnosti viedlo k posilneniu obáv z neúmerného nárastu cigánskeho obyvateľstva v jednotlivých oblastiach Slovenska a z toho vyplývajúcich budúcich problémov a nebezpečenstiev pre stabilný, perspektívny a nekonfliktný vývoj našej spoločnosti. Je potrebné si čo najskôr uvedomiť a tomu prispôsobiť štátnu populačnú politiku, že základ budúcej stability a prosperity Slovenska nebude prioritne závisieť od množstva obyvateľstva ale od kvality budúcich generácií. Inak povedané, nevyhnutný ekonomický, ale hlavne a predovšetkým v budúcnosti najdôležitejší ľudský a sociálny kapitál našej spoločnosti, t.j. jej eufunkčný základ, bude určovaný vysokou a 21. storočiu zodpovedajúcou úrovňou vzdelania občanov štátu, ich vysokou mierou odbornosti, občianskou uvedomelosťou a novým podmienkam zodpovedajúcou kvalitou spoločenského vedomia.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Polícia vykonáva najdlhšiu obhliadku miesta činu vo svojej histórii

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:Facebook PZ)   Polícia Slovenskej republiky realizuje v blízkosti mesta Hlohovec najdlhšiu obhliadku miesta činu vo svojej histórii. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru v súčinnosti s pracovníkmi kontrolných chemických laboratórií sekcie krízového…

Kočner sa môže dostať na slobodu!? Vo vyšetrovacom spise sa objavil záhadný znalecký posudok

ZnaBratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Podnikateľ Marian Kočner je stále vo väzbe v súvislosti s údajným falšovaním zmeniek TV Markíza. Je otázne, či v nej pobudne aj naďalej, keďže vo vyšetrovacom spise sa záhadným spôsobom objavil znalecký posudok, ktorý tam údajne predtým nebol. Tento fakt môže zvrátiť vyšetrovanie…

Vodič, ktorý prežil pád mosta v Janove, sa vrátil na miesto tragédie

Janov 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Taliansky vodič kamióna Luciano Goccia, ktorý pád z rútiaceho sa diaľničného mosta v Janove prežil s vykĺbeným ramenom a pomliaždeným bokom, vo štvrtok uviedol, že sa stále nemôže pozerať na most, cez ktorý jazdieval každý deň. Goccia sa vo štvrtok vrátil na miesto…

Zadosťučinenie? Tibor Gašpar sa stal novým poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Tibor Gašpar je od 1. augusta tohto roka poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej Po vynútení si odchodu Tibora Gašpara z postu policajného prezidenta k 1. máju tohto roka, ktorý zorganizovalo hnutie Za slušné Slovensko, sa dostáva Gašparovi zadosťučinenia. Podľa informácií, ktoré potvrdil tlačový…

Čo bude nasledovať po výstavbe polygonu NATO v Litve?

Moskva 16. augusta 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Steven Governo)   Vedľa leteckého polygonu NATO, ktorý sa stavia v litovskom meste Kazlų Rūda 60 km od hranice s Ruskom, čoskoro vznikne i nová letecká základňa aliancie, myslí si vojenský spravodajca Sputnika Alexandr Chrolenko. Len 4 kilometre od Kazlų Rūda se nachádza letisko s pristávacou…

Kia Motors Slovakia otvorila zdravotné stredisko na prevenciu chorôb z povolania

Teplička nad Váhom 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Výrobný závod Kia Motors Slovakia (KMS) vo štvrtok slávnostne otvoril vlastné zdravotné stredisko priamo v areáli závodu v Tepličke nad Váhom. Stredisko má slúžiť na prevenciu chorôb z povolania. TASR informoval vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou KMS Dušan Dvořák.…

Quang Le Hong ku kauze Vietnamca: Počas únosu som bol slovenský štátny úradník. Médiá v súvislosti s mojou osobou šíria xenofóbiu

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/An Dang/Vietnam News Agency via AP)   Aktuálna situácia v slovenskom spoločensko-politickom a mediálnom živote ma núti opätovne reagovať na medializované informácie a tvrdenia o súvise mojej osoby s tzv. „kauzou Vietnamec“ Na rozdiel od predchádzajúceho vyjadrenia pritom sa nebudem vyjadrovať z pozície predstaviteľa SR, keďže…

Mladý pár slniečkarov chcel cestou po svete na bicykloch dokázať, že všetci ľudia sú dobrí. Došli po územie ISIS, kde týchto "neveriacich" zabili islamisti

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mladý americký pár bol zabitý v rámci teroristického útoku, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát minulý mesiac. Mladí Američania sa rozhodli zanechať nudný život, zdolať celý svet na bicykloch a dokázať, že ľudia na celom svete sú len dobrí. Ukázalo sa ale, že…

Mimovládkam sa nepáči, akým spôsobom chce Saková vyberať prezidenta Policajného zboru

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť vo štvrtok rokovali s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) o zmenách v polícii. Kritizovali novelu zákona o Policajnom zbore (PZ) SR, ktorá podľa nich nevedie k odpolitizovaniu polície. V kľúčových bodoch sa so Sakovou nezhodli. TASR o tom informoval…

Laci Strike si zmeral sily s profesionálnym fotografom. Takto to dopadlo

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:Laci Strike)   Tanečník a choreograf Laci Strike prepadol pred dvoma rokmi fotografii a toto leto prijal výzvu profesionálneho fotografa Eduarda Gensereka, aby zmerali svoje sily. Jeden deň strávili v romantickej Banskej Štiavnici s podmienkou, že všetko nafotia rovnakým smartfónom. Komu to šlo lepšie, posúďte sami. Obaja fotografi sa tento…

"Čína ako protivník USA". Čína vyjadrila nesúhlas s novým obranným rozpočtom USA

Peking 16. augusta 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Charles Dharapak)   Čína vyjadruje silnú nespokojnosť s prijatím rozpočtu USA na obranu na rok 2019, ktorý obsahuje negatívny kontext pre Čínu, uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lu Kang podľa ruskej agentúry Ria Novosti "Čína opakovane vyjadrila svoj postoj k tejto otázke a predstavila ho…

Po zrútení časti mosta v Janove môže byť nezvestných ešte 20 ľudí

Janov 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Až 20 ľudí môže byť ešte nezvestných po utorkovom zrútení časti diaľničného mosta v talianskom prístavnom meste Janov. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov. Talianski záchranári od utorka prehľadávajú trosky betónového mosta na mieste…

Pamiatke našich predkov – 1944! Spomienka na SNP v Hermanovciach nad Topľou

Hermanovce nad Topľou 16. august 2018 (HSP/Foto:Matica slovenská)   Pamätník SNP, Hermanovce nad Topľou, 24. august 2018 o 16.30 h V dňoch 24. a 25. augusta 2018 organizuje Matica slovenská, obec Hermanovce nad Topľou a partneri už 4. ročník spomienkového podujatia na udalosti Slovenského národného povstania v okolí Hermanoviec nad Topľou s názvom Pamiatke našich predkov…

20% vo voľbách? Kisku už vidia na čele opozície. Dopadne podobne ako Procházka?

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Aj keď riadne parlamentné voľby sú ešte pomerne ďaleko, viacero opozičných strán si už mydlí ruky a obsadzuje vládne posty či už v súvislosti s rokom 2020, alebo v prípade vysnívaných predčasných volieb, ešte skôr. Na mieste je však otázka, či ambiciózne pravicové…

Zdravotnícki záchranári od začiatku augusta riešili 1117 kolapsov z tepla

Bratislava 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Počet výjazdov k pacientom, ktorí majú zdravotné ťažkosti v dôsledku horúčav, považujú zdravotní záchranári stále za vysoký. Počas stredy (15.8.) ošetrili na Slovensku v dôsledku vysokých teplôt 47 ľudí. Od začiatku augusta evidujú 1117 takýchto prípadov. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska…

Pomsta slniečkarov? Pred kanceláriou Salviniho strany explodovalo výbušné zariadenie

Rím 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto: Matteo Salvini Twitter)   Pred kanceláriou talianskej vládnucej strany Liga v meste Treviso, ležiacom severne od Benátok, explodovalo v noci na štvrtok výbušné zariadenie. Ďalšie sa našlo neskôr priamo v kancelárii a pyrotechnici ho zneškodnili. K zraneniam nedošlo, informovala agentúra DPA. "Snažia sa nás zastaviť,…

EÚ odmieta tvrdenia, že brzdila práce na talianskej infraštruktúre

Brusel 16. augusta 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/ANSA-Luca Zennaro)   Európska únia vo štvrtok rázne zareagovala na tvrdenia talianskych politikov, že zrútenie diaľničného mosta v prístavnom meste Janov do určitej miery súvisí s rozpočtovými obmedzeniami, uvalenými úradmi mimo Talianska. Hovorca Európskej komisie Christian Spahr sa vyjadril po tom, čo taliansky minister vnútra Matteo…

Aj Kočner má právo na prezumpciu neviny

Bratislava 16. augusta 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Novinári nemusia mať radi podnikateľa Mariana Kočnera, ale v ich vlastnom záujme je, aby rešpektovali jeho zákonné práva a zo všetkého najviac slovne toľko omieľanú, ale skutkami brutálne pošliapavanú prezumpciu neviny. Raz sa im ich neúcta k základným princípom právneho štátu môže vypomstiť. Potom už bude…

TopSpeed

Rumunský elektromobil do 15 000 €? Inšpiroval ich Elon Musk

0

Znie to tak nepravdepodobne, ako sa len dá. No snáď nie nemožne. Ak hovoríme o Rumunských osobných autách, každý si spomenie na Daciu. Tí zbehlejší a starší aj na terénne ARO a Olcit. Málokto by uveril, že tu môžu vznikať elektromobily. Laicky povedané, krajina na to veľmi nemá predpoklady. No…

Rišo Gonda sa predstaví na domácej VC Slovenska

0

Deviata Veľká Cena Slovenska na SlovakiaRingu prinesie množstvo zábavy na trati aj v zákulisí. O hlavné trofeje a body do národných šampionátov, do Stredoeurópskej trofeje FIA (FIA CEZ) a do ESET V4 CUP sa pobije až 77 jazdcov v šprintoch rôznych divízií, vrátane formulovej a 22 tímov v sobotňajších dvojhodinových…

Vďaka Polestar pohon Volvo AWD preferuje zadnú nápravu

0

Značka Polestar bola donedávna dvorným úpravcom vozidiel Volvo, dnes je to už samostatná automobilka. To však nič nemení na fakte, že je s Volvom stále previazaná. Príkladom je úprava softvéru pre štvorkolky Volvo AWD tak, aby priniesli vodičom lepšiu radosť z jazdy. Ako je to možné?

Nové BMW Z4 G29 je odhalené týždeň pred oficiálnym debutom

0

V BMW naplánovali premiériu dlho očakávaného športového roadstera vyvinutého v úzkej spolupráci s Toyotou na budúcotýždňovú luxusnú akciu v Pebble Beach. Tu pred rokom ukázali Z4 koncept (obrázky sú dole). Niekoľko nepochybne oficiálnych obrázkov novinky uniklo už dnes. Nové BMW Z4 má pre nás stále mnoho tajomstiev, no pár vecí je…

Alfa Romeo Mito končí. Príde nástupca?

3

Možno si to neuvedomujete, no Alfa Romeo Mito je na trhu už riadny deduško. Má 10 rokov, čo z dnešného pohľadu na jednu generáciu ozaj veľa. Obzvlášť ak dnes niektorí výrobcovia robia novú generáciu aj po 4 až 5 rokoch. Je zrejmé, že je čas na ukončenie výroby I. generácie. Je v pláne nástupca?…

NDS uzavrie Einsteinovú od piatka na 12 dní

10

V piatok 17.08. v neskorých večerných hodinách NDS uzavrie Einsteinovú pre opravu vozovky diaľnice D1 v Bratislave na úseku Prístavný most – most Lafranconi, ľavý jazdný pás, v km 3,300 – 0,800 v smere na most Lafranconi. Doprava v smere opravy vozovky bude presmerovaná na Einsteinovú ulicu, ktorá je v súbehu…

KAMzaKRÁSOU

Video Test: BALEA STICK - Čistiaca pleťová tyčinka s čajom Matcha

0

BALEA STICK čistiaca pleťová tyčinka s osviežujúcou vôňa čaju matcha je určená pre jemné a dôkladné čistenie pleti. A tá vôňa! Tá nás jednoducho dostala! Tyčinka sa pri kontakte s vodou premení na jemnú čistiacu penu, čo z nej robí super parťáka na rýchle a praktické čistenie. Odstránila však všetky…

Video Súťaž s HERMÉS: Vyhraj pánsky a dámsky parfum v hodnote 200 €!

2

ĎAKUJEME! 500 odberateľov je pre niekoho možno malý míľnik, no my sme sa ho nevedeli dočkať. Každý deň tvrdo pracujeme a prinášame vám novinky zo sveta krásy, zdravia či domácnosti a tak nás nesmierne teší, že naša veľká rodina neustále rastie a že nám fanúšikovia pribúdajú aj tu na YouTube.…

Dámy, pozor - kvasinková mykóza útočí! Ako sa jej ubrániť?

1

Jednou z najbežnejších letných ženských ochorení je vaginálna mykóza. Bazén či jazero, vlhké plavky, cestovanie do cudzích krajín, to sú všetko ideálne podmienky, za ktorých môže k tomuto ochoreniu dôjsť. Mnohé ženy ju však podceňujú a tak sa im mykóza neustále vracia a vracia. Leto je ideálnym ročným obdobím pre rôzne ženské problémy, akými…

Dosť bolo trápenia! Skús triky, ako sa zbaviť kruhov pod očami

3

Budíte sa každé ráno s hnedými kruhmi pod očami a neviete, ako to zmeniť? Kruhy pod očami – najhlavnejší znak toho, že sme mali rušnú noc. Občas sa nám stane, že sa ráno po náročnej noci zobudíme a v zrkadle namiesto krásnej ružovej tváre vidíme vyblednutú, s opuchnutými očami. Existuje mnoho pomocníkov, ktorí…

Trápi ťa nedostatok tekutín? Tieto varovné signály naznačujú, že áno!

6

Pre správnu funkciu ľudského organizmu nie sú dôležité len živiny či rozličné vitamíny a minerálne látky, ale i dostatok tekutín. Naše telo pritom najviac ocení dostatočné množstvo čistej vody, no pitný režim tiež môžeme obohatiť napríklad o minerálne vody či bylinné čaje. Práve počas horúcich letných dní, ktoré môžu predstavovať pre organizmus veľkú…

Ovocie jackfruit: Pozri sa, čím je absolútne fascinujúce!

5

Keď si človek myslí, že už ho v kuchyni nemá čo prekvapiť, zrazu sa spustí lavína nových a nových potravín, valiacich sa z rôznych exotických zemí. Nuž, musíme sa zmieriť s tým, že časy, kedy boli mandarínky na prídel a nálepku tej najväčšej exotiky nosil ananás, sú dávno preč. A nevieme, ako ty, ale my sa…

TopDesať

Diabetes: 10 príznakov ochorenia, ktoré zabíja

0

Diabetes je jedna z najrozšírenejších civilizačných chorôb. Odhaduje sa, že na ňu trpí až 10 % populácie a u mnohých ďalších zostáva diabetes nediagnostikovaný. Pri nevčasnom diagnostikovaní môže nastať u človeka aj smrť. Preto je veľmi dôležité v dnešnej dobe o tomto stále vážnejšom ochorení rozprávať. Keď Slovenskom otriasla smrť…

Tieto nevysvetliteľné fotografie nedokážeš vysvetliť ani ty

0

Na svete existuje obrovské množstvo neuveriteľných udalostí, ktoré sa dejú všade okolo nás, ale dôvody, ktoré sú za nimi sú občas nepochopiteľné a niekedy ani nevysvetliteľné. Nasledujúce fotografie sú toho jasným dôkazom. Niektoré takéto situácie sa nedajú vysvetliť ani logicky. Veď prečo by niekto šiel na krave do McDonaldu? Prípadne…

V púšti Gobi bola nájdená prapodivná vojenská základňa

0

Neznámy objekt, ktorý vyzerá ako záhadná vojenská základňa, bol objavený na Google Earth v púšti Gobi. Nachádza sa na hraniciach Číny a Mongolska. Na videu, ktoré zverejnili vedci na YouTube, možno vidieť podrobne tajomný "technický objekt". Podľa autorov YouTube kanála je táto stavba tajná vojenská základňa, ktorá sa nikdy nepoužívala.…

Takto pred takmer 20 rokmi testovali prvú Škodu Fabia!

0

Škoda Fabia 1. generácie je tu s nami už veľmi dlhú dobu. Po Škode Felicia, ktorá napriek veku stále dokáže vyčariť úsmev, bola technicky Fabia veľkým skokom dopredu. A po prvej Škode Octavia, ktorá sa vie najmä s motorom 1,9 TDI dožiť astronomických nájazdov, ide o druhú modernú Škodovku postavenú na platforme…

Street art: Umelci ti ukážu jeho naozajstnú silu

0

Street art sa stal obľúbeným najmä v 21. storočí. Jeho naozajstnú silu dokonale demonštrujú nasledujúce fotografie od rôznych umelcov. Pozrite sa na tieto balóny! Uveríš nám však, ak ti povieme, že nie sú naozajstné? Diela umelcov v tomto článku sú tak (ne)skutočné, že by si niekto mohol pokojne myslieť, že…

Lada ležala na dne rieky 11 rokov. Po otvorení dverí nastalo nemilé prekvapenie

0

Lada, ktorá je na videu nižšie, ležala na dne rieky neuveriteľných 11 rokov. Ašak to, čo ukrývala vnútri, šokovalo absolútne všetkých. Ak si myslíš, že auto ponorené na dne rieky je výsledok kriminálnej šarvátky, tak sa mýliš... Automobil objavil miestny amatérsky potápač. Bol to on, kto zavolal záchranné jednotky na miesto činu. No to, čo…