Ako chcú kompetentné orgány riešiť „cigánsku otázku“, keď nepoznáme presné počty príslušníkov tohto etnika na Slovensku?

Publikované 15.01. 2018 o 08:25 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K základným predpokladom úspešného rozvoja spoločnosti patrí vyvážený demografický vývoj a existujúcim podmienkam rozvoja spoločnosti zodpovedajúci počet a vyhovujúca štruktúra obyvateľstva. Z tohto dôvodu dnes do popredia vystupuje význam formulácie základných princípov populačnej politiky a vymedzenie nevyhnutných a účinných spôsobov a mechanizmov jej realizácie v konkrétnych podmienkach našej sociálnej reality, t. j. takej populačnej politiky, ktoré je chápaná a uskutočňovaná v úzkej súčinnosti so širšie koncipovanou rodinnou a sociálnou politikou štátu. Pod populačnou politikou je potrebné chápať také spoločenské opatrenia, ktoré sú prijímané priamo za účelom ovplyvňovania reprodukčných procesov. Inak povedané, populačnú politiku môžeme definovať ako vedomý proces zameraný na priame ovplyvňovanie reprodukčných procesov, ktorý má na zreteli dlhodobý časový horizont a vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva. Vychádzajúc z vyjadrení odborníkov zaoberajúcich sa problematikou demografického zloženia obyvateľstva a rastu populácie ( B.Vaňo, B.Bleha, D.Jurčová, J.Mészaros,V.Pilinská a iní ), nie je na Slovensku doposiaľ rozpracovaná a schválená koncepcia štátnej populačnej politiky.

Je najvyšší čas vypracovať skutočne efektívnu populačnú politiku a realizovať ju v konkrétnych podmienkach Slovenska. Nie je možné naďalej ponechávať prírastok obyvateľstva na „prírode“, resp. na neplánovanom a v mnohých prípadoch aj na nezodpovednom reprodukčnom správaní práve tých najchudobnejších a najmenej socializovaných vrstiev našej spoločnosti.

Jedným z najdôležitejších problémov, súvisiacich s demografickým zložením a populačným rastom obyvateľstva na Slovensku, ktorý kompetentné štátne orgány a inštitúcie neriešia systémovo, ale ktoré, skôr alebo neskôr prekročia ešte prijateľnú a akceptovateľnú mieru je aj problém sociálne neúnosného a alarmujúceho nárastu cigánskej populácie. Riešenie daného problému sa musí stať hlavnou, aj keď nie jedinou náplňou štátnej populačnej politiky, sledujúcej prvoradý cieľ, ktorým je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej, t.j. kvalitatívnymi znakmi disponujúcej a kladnými vlastnosťami sa vyznačujúcej mladej generácie. Máme na mysli prírastok takých jednotlivcov, ktorí vďaka rodinnej výchove, dosiahnutej úrovne vzdelania, v mladom veku nadobudnutým a vyznávaným kultúrno-civilizačným hodnotám, získaným pracovným návykom a zodpovedným prístupom k sociálnej realite sa stanú aktívnymi a plnohodnotnými zložkami občianskej spoločnosti, vďaka čomu budú v budúcnosti schopné v zodpovedajúcej miere nahradiť odchádzajúce generácie. Podpora rastu a výchovy takejto populácie, vrátane  veľkej časti cigánskej mládeže, je v záujme celej spoločnosti, je jedným z významných národno-štátnych záujmov, nevyhnutným predpokladom ďalšej existencie a rozvoja spoločnosti a zárukou prosperujúcej sociálnej kontinuity.

Nevyhnutným východiskom a predpokladom komplexného, t.j. objektívneho a efektívneho riešenia daného problému je presná evidencia počtu cigánskeho obyvateľstva na Slovensku, ich presná územná lokalizácia, vekové zloženie, pravdivé informácie o skutočných počtoch detí v predškolskom a školopovinnom veku a pod., bez čoho nie je možné efektívne a systémové riešenie cigánskej otázky. Dnes môžeme s istotou povedať, že kompetentné štátne orgány, náplň práce ktorých priamo súvisí s organizačným zabezpečením a sociálnou pomocou sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva nedisponujú presnými informáciami o počte Cigánov, žijúcich na našom území. Dokonca ani samotný splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku, náplň práce ktorého úzko súvisí s riešením cigánskej problematiky, nedisponuje presnými údajmi o počte tých, ktorých v podstate zastupuje. Tieto čísla sú veľmi nepresné a rozporuplné, pohybujúce sa v rozmedzí od 120 000 tis.(podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011) až po približne 400 000 tis. príslušníkov daného etnika. Ak berieme do úvahy, že len v krátkej dobe po rozdelení ČSFR sa v dôsledku nesplnenia kritérií pre udeľovanie českého občianstva (čistý register trestov, minimálny 5 ročný trvalý pobyt v českej časti spoločného štátu) vrátilo na Slovensko okolo 200 000 tis. obyvateľov cigánskeho pôvodu a vychádzajúc z vysokej natality daného etnika sú oficiálne údaje o terajšom početnom stave cigánskej populácie absolútne nereálne a podhodnotené. Takéto skreslené a nedôveryhodné údaje o počte Cigánov a ich lokalizácie na našom území poskytuje aj tzv. Atlas rómskych komunít 2013, podľa ktorého na Slovensku žije niečo viac ako 402 000 tis. príslušníkov tohto etnika. Ak vychádzame z použitých metód zisťovania početného stavu cigánskych komunít, získané údaje, ktoré Atlas poskytuje predstavujú veľmi nepresné a opäť len približné, viac-menej odhadované počty. Berúc do úvahy tú skutočnosť, že konkrétne údaje sa zisťovali cestou zberu informácií prevažne od obecných a mestských úradov, ktoré samotné nedisponujú presnými číslami, iný výsledok sa ani nedal očakávať. Veď máloktorý starosta, resp. primátor dnes disponuje presnými a pravdivými údajmi o skutočných počtoch Cigánov, žijúcich na území nimi spravovaných celkov, takže poskytnuté údaje pre zostavenie takého dokumentu, akým je Atlas rómskych komunít 2013 sa ukazuje ako ďalšia nezmyselná a formálna aktivita. A takýto dokument by sa podľa vyjadrení kompetentných miest, mal stať jedným z hlavných zdrojov a podkladov pre riešenie cigánskej problematiky.

Potvrdením vyššie uvedeného sú aj informácie, získané na základe spracovania výsledkov ankety, ktorú v roku 2014 zrealizoval autor tohto článku cestou dotazníka, ktorý bol zaslaný 20. mestským a 30. obecným úradom v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Prvé dve otázky sa týkali uvedenia počtu cigánskeho obyvateľstva žijúceho na území danej obce, resp. mesta a otázky nárastu počtu cigánskeho obyvateľstva za ostatných 10, resp. 20 rokov. Odpovede príslušných úradov by sa dali zhrnúť do dvoch základných skupín. Alebo sa respondenti odvolávali na zákon 365/2004 Z.z., na základe ktorého obce a mestá nemôžu viesť evidenciu obyvateľstva na základe ich etnickej príslušnosti, pričom ma odkázali na údaje Štatistického úradu SR, resp. na Atlas rómskych komunít 2013. Alebo, čo bolo častejšie a na čo ma dopredu upozorňovali, boli schopní mi poskytnúť len približné a veľmi nepresné údaje, ktoré neodrážali presný počet Cigánov žijúcich na ich území.

Podľa posledného sčítania počtu cigánskeho obyvateľstva zrealizovaného v predchádzajúcom režime tzv. „reálneho socializmu“, ktorý oprávnene môžeme považovať za dôveryhodný a smerodajný, žilo na Slovensku v roku 1989 – 253 943 tisíc Cigánov, predstavujúcich 4,8% z celkového počtu obyvateľstva žijúceho na Slovensku. Ak berieme do úvahy, že po rozdelení Československa sa na Slovensko z Čiech navrátilo približne 200 000 tisíc Cigánov a berúc do úvahy vysokú natalitu tejto časti obyvateľstva (veď len v období január – september 2017 sa v obci Veľká Lomnica, v ktorej z celkového počtu 4550 obyvateľov skoro polovicu, t. j. 2150 tvoria príslušníci cigánskeho etnika sa narodilo 85 detí, z toho 76 pochádzajúcich z cigánskej komunity), ako aj pomerne dlhé obdobie od vzniku samostatnej SR (25 rokov), je možné vydedukovať pomerne presný odhad, ktorý sa pohybuje okolo čísla 700 000 tisíc príslušníkov cigánskeho etnika žijúceho na území dnešného Slovenska, čo predstavuje okolo 13% z celkového počtu všetkých obyvateľov tejto krajiny. Uvedené číslo radí toto etnikum na prvé miesto medzi etnikami a národnostnými menšinami žijúcimi na našom území. Informácia, že tou najpočetnejšou menšinou na Slovensku sú občania hlásiaci sa k maďarskej národnosti je nepravdivá a zavádzajúca. Zároveň to našu krajinu, vzhľadom k celkovému počtu jej obyvateľstva zaraďuje na prvé miesto v porovnaní s inými štátmi stredoeurópskeho priestoru.

Ukazuje sa, že jedným z prvých a prioritných opatrení v rámci realizácie štátnej populačnej politiky je získanie presných a overiteľných údajov o počte cigánskeho obyvateľstva, bez ktorých nie je možná racionálna a plánovitá, t.j. efektívna práca s cigánskymi komunitami. To však predpokladá zrušiť, resp. novelizovať zákon 365/2004 Z.z. zakazujúci zisťovanie počtu obyvateľstva na základe ich etnickej a národnostnej príslušnosti a následne vypracovať a zaviesť systém presnej evidencie príslušníkov cigánskeho etnika, ignorujúc rôzne pokrytecké výhovorky a zavádzajúce argumenty zo strany domácich a zahraničných oponentov, t.j. veľkého počtu kvázi humanistov a kvázi ochrancov cigánskeho obyvateľstva o možnom porušení ich práv a diskriminačnej podstate získavania reálnych údajov o náraste a vedenia presnej evidencie počtu cigánskeho obyvateľstva nachádzajúceho sa na území SR.

Lipnutie na doterajších neúčinných a neefektívnych spôsoboch zisťovania a evidencie  tohto etnika a uspokojovanie sa len s nepresnými a neúplnými odhadmi početného stavu jeho príslušníkov má, okrem iného aj politické motívy. Zistenie a hlavne, zverejnenie skutočného početného stavu tejto skupiny obyvateľstva ako aj pravdivé štatistické údaje o enormnom náraste jej počtu (veď viac ako polovicu príslušníkov tohto etnika predstavujú deti do veku 15 rokov), by pre mnohé zainteresované subjekty, ale hlavne pre širokú verejnosť znamenalo nemilé prekvapenie a šokujúce zistenie, ktoré by v občianskych vrstvách spoločnosti viedlo k posilneniu obáv z neúmerného nárastu cigánskeho obyvateľstva v jednotlivých oblastiach Slovenska a z toho vyplývajúcich budúcich problémov a nebezpečenstiev pre stabilný, perspektívny a nekonfliktný vývoj našej spoločnosti. Je potrebné si čo najskôr uvedomiť a tomu prispôsobiť štátnu populačnú politiku, že základ budúcej stability a prosperity Slovenska nebude prioritne závisieť od množstva obyvateľstva ale od kvality budúcich generácií. Inak povedané, nevyhnutný ekonomický, ale hlavne a predovšetkým v budúcnosti najdôležitejší ľudský a sociálny kapitál našej spoločnosti, t.j. jej eufunkčný základ, bude určovaný vysokou a 21. storočiu zodpovedajúcou úrovňou vzdelania občanov štátu, ich vysokou mierou odbornosti, občianskou uvedomelosťou a novým podmienkam zodpovedajúcou kvalitou spoločenského vedomia.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Národná koalícia: Chyby vo vyšetrovaní vraždy novinára môžu zmariť snahu polície postaviť vinníka pred súd

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová)   Hlboké znepokojenie nad nedostatkami pri prvotných úkonoch vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vyjadruje politická strana Národná koalícia (NK). Zbabraná obhliadka miesta činu zo strany vyšetrovateľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, čo potvrdila aj prokuratúra, môže zmariť snahu polície…

Vo Viedni sa stretne komisia pre realizáciu jadrovej dohody s Iránom

Viedeň/Teherán 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Diplomati Iránu a piatich svetových mocností sa v piatok stretnú vo Viedni, aby predišli stroskotaniu dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 po tom, ako sa Spojené štáty rozhodli od nej odstúpiť. Ide o prvé zasadnutie spoločnej komisie pre realizáciu jadrovej dohody…

Orbán: Organizovanie ilegálnej migrácie bude Maďarsko trestať

Budapešť 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Tamas Kovacs)   Organizovanie ilegálnej migrácie je trestný čin, pretože znamená pre Maďarsko národnobezpečnostné riziko. Štát je povinný voči takejto činnosti zakročiť: musí ju zakázať a trestať, povedal v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán. Podľa jeho slov práve tieto…

Európania sú rozhorčení organizáciou finále Ligy majstrov v Kyjeve

Kyjev 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Stringer)   Európski futbaloví fanúšikovia, ktorí chcú uvidieť zápas Realu a Liverpoolu, narazili na veľa problémov, a to už dlho pred stretnutím, píše RT. Jedným z nich sú zvýšené ceny leteniek v deň finále. RT uvádza, že letenka z Londýna do Kyjeva pred stretnutím bude stáť…

Plénum zasadne aj v pondelok, rokovať bude bez obedňajšej prestávky

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Poslanci Národnej rady SR budú musieť prísť do práce netradične aj v pondelok (28.5.). Dohodli sa na tom na grémiu, dôvodom je množstvo bodov, ktoré je ešte potrebné prerokovať na aktuálnej schôdzi. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 33. V piatok…

Sopka Kilauea stále chrlí popol a lávu

Honolulu 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-George F. Lee/Honolulu Star-Advertiser via AP)   Havajská sopka Kilauea naďalej vybuchuje a chrlí popol, ktorý podľa vedcov vystreľuje až do výšky 1828 metrov, no následne sa rozptýli. Vietor tento popol unáša smerom na juhozápad, informovala vo štvrtok agentúra AP. Vulkán naďalej chrlí množstvo sopečných plynov,…

V Nemecku vyhostia azylanta až keď sa dopustí 50 kriminálnych činov

Berlín 25. mája 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Spolková krajina Bádensko-Württembersko odsunula v stredu do Afganistanu 19-ročného delikventa, ktorý sa dopustil v Nemecku až 50 trestných činov. Včera to oznámilo Ministerstvo vnútra v Stuttgarte. O aké trestné činy išlo, to hovorca ministerstva odmietol špecifikovať. Je to neskutočným škandálom a zároveň…

Bulharská viceprezidentka Iliana Jotová v Nitre: „Bulharsko spája so Slovenskom 1155-ročná história bratov Cyrila a Metoda“

Nitra 25. mája 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)   Do mesta pod Zoborom na pracovnú návštevu prišla viceprezidentka Bulharska Iliana Jotová. Sprevádzala ju mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku Jordanka Chobanová.  Delegáciu na mestskom úrade prijal primátor Nitry Jozef Dvonč, ktorý hosťom predstavil mesto Nitra a jeho bohatý kultúrno-spoločenský…

Bulharsko špekuluje o reanimácii „Južného prúdu“ pod názvom „Bulharský prúd“

Sofia 25. mája 2018 (HSP/politikus.ru/Foto:TASR/AP-Valentina Petrova)   Krátko po prijatí nemeckej kancelárky Angely Merkelovej u ruského prezidenta Vladimíra Putina v jeho čiernomorskej rezidencii v Soči sa do Ruska pomerne nečakane unúval aj bulharský prezident Rumen Radev. Okrem rokovaní s premiérom Dmitrijom Medvedevom v Moskve (21. mája) ho taktiež v Soči prijal prezident Putin (22. mája), pričom…

Fico nebude hlasovať za zákon na ochranu nenarodených detí, výhovorku našiel v ústave

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupcovia vládneho Smeru-SD avizovali, že nebudú hlasovať za opozičný návrh z dielne ĽSNS o sprísnení zákona o interupciách. Líder strany Robert Fico vo videu na sociálnej sieti bližšie vysvetlil dôvody, prečo Smer nesúhlasí s takýmto návrhom. Niekdajší premiér argumentuje najmä ľudskými právami a…

Izrael vyzval EÚ, aby nefinancovala skupiny presadzujúce bojkot židovského štátu

Jeruzalem 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Schalit)   Izrael v piatok apeloval na Európsku úniu, aby zastavila financovanie vyše desiatky európskych a palestínskych mimovládnych organizácií, ktoré podľa názoru židovského štátu podporujú jeho bojkot, píše agentúra AP. Izrael tvrdí, že finančná podpora porušuje vyhlásenú politiku Európskej únie, podľa ktorej sa euroblok postavil…

Adela Vinczeová: Všetkým ste fuk

Bratislava 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Adela Vinczeová priniesla vo svojom novom blogu pohľad na to, ako by sa mal človek sám posudzovať. Známa moderátorka tvrdí, že človek by to nemal s vážnosťou a tlakom na svoju osobu preháňať. Čo považuje za čaro skutočnej existencie?   "Hovorí sa, že…

Cirkev v Rakúsku chystá v krajine na budúci mesiac "Týždeň za život"

Viedeň 25. mája 2018 (HSP/TK KBS/KAP/Foto:TK KBS)   Aké miesto v spoločnosti majú deti, ľudia s postihnutím starší a zomierajúci či nenarodené deti? Takúto otázku si kladie „Týždeň za život“, ktorý od 1. do 7. júna slávi Katolícka cirkev v celom Rakúsku i za jeho hranicami formou farských podujatí. Sväté omše a slávnosti pre rodiny, stretnutia…

Na sýrske letisko pri Homse útočili rakety

Homs 25. mája 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   Systémy protivzdušnej obrany ho zneškodnili Informuje o tom Sýrska štátna agentúra SANA s odkazom na zdroj. Podľa údajov jej vojenského zdroja na jedno z vojenských letísk zaútočili rakety, ale boli zostrelené, bez toho aby zasiahli cieľ. O tom, kto stojí za útokom na vojenský…

V Česku je okolo Marrakešskej deklarácie poprask – u nás podozrivé ticho

Praha 25. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V poslaneckej snemovni Parlamentu ČR vystúpil jej podpredseda Tomio Okamura s návrhom hlasovať za jednovetné a jednoznačné uznesenie v tomto znení: „Migračná a azylová politika Českej republiky musí zostať v plnej rozhodovacej kompetencii Českej republiky.“ „Nie je to nič komplikované, myslím že je…

Nové nariadenie GDPR poskytne zamestnancom možnosť vyžiadať svoje údaje od šéfa

Brusel 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Piatok 25. mája 2018 je z hľadiska ochrany osobných údajov na internete "Dňom D". Do platnosti totiž vstúpilo všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré okrem iného umožní občanom zmazať svoje osobné údaje, ktoré sú uložené u on-line dodávateľov a prevádzkovateľov sociálnych…

Piatková Noc kostolov otvorí desiatky chrámov na celom Slovensku

Bratislava 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Peter Kollár)   Desiatky chrámov, kostolov a modlitební na celom Slovensku sa mimoriadne otvoria pre verejnosť v piatok o 18. h pri príležitosti podujatia Noc kostolov. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska. Noc kostolov sa pripravuje vo viacerých sakrálnych stavbách, ide predovšetkým o kostoly a kláštory…

V Kanade dvaja muži odpálili bombu v indickej reštaurácii

Toronto 25. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Galit Rodan/The Canadian Press via AP)   Výbuch v indickej reštaurácii v kanadskom meste Mississauga, ktorý si vyžiadal najmenej 15 zranených, majú na svedomí dvaja doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí odpálili bombu a vzápätí z miesta ušli. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na miestne…

TopSpeed

Hamburg zakáže dieselové autá už od konca mája

0

Zákaz dieselových áut v nemeckých mestách postupne príde do platnosti a prvým mestom bude prístavný Hamburg. Tam sa rozhodli pre zákaz už od budúceho štvrtka, teda od 31. mája. Hamburg zakáže dieselové autá od emisnej normy Euro 5, vjazd budú mať povolené len najnovšie Euro 6.

BMW s manuálom? Čoraz vzácnejšia kombinácia

2

Aby som nekrivdil iným značkám, u nich je to obdobná situácia a veľkých motorov s manuálom sa zbavujú. I keď u takého konkurenčného Mercedesu ste si V8 s manuálnou prevodovkou nemohli kúpiť už dobrých 30 rokov dozadu a aj viac, u BMW to bolo ešte nedávno možné. Časy sa však menia a tak je BMW s manuálom čoraz menej v obľube. Až…

11 bezpečnostných systémov štandardne pre nové autá od r. 2021

9

Európska únia chce do roku 2050 dosiahnúť optimistický cieľ. Žiadne úmrtia alebo vážne zranenia pri dopravných nehodách. K tomu má dopomôcť aj aktívna a pasívna bezpečnosť áut. Podľa Európskej komisie a magazínu motor1.com, od roku 2021 budú mať všetky novopredané autá v EÚ 11 bezpečnostných systémov v štandardnej výbave. 

Slovensko je v hre o 5. automobilku. O východ SR má záujem aj BMW

22

Minister financií Kažimír včera naznačil v brandži dlhšie verejné tajomstvo, ktoré pre Slovensko môže byť zásadné. Momentálne na Slovensku vyrábajú tri veľké automobilky (VW, PSA a KIA). Haly Jaguar LandRover sú v plnom tempe výstavby pri Nitre a už túto jeseň majú v pláne spustiť výrobu. Správa o tom, že na…

BMW X5 novej generácie už testujú po celom svete

1

I keď je súčasná X5-ka na trhu len necelých 5 rokov, miesto faceliftu si BMW pripravilo novú generáciu. Je to aj kvôli väčšiemu X7, ktoré bude z novej X5-ky vychádzať. BMW X5 novej generácie tak už musia testovať v najrôznejších kútoch sveta, veď oficiálne predstavenie je plánované už na tento rok.

Ford Mach 1 oživia vo veľmi netradičnom štýle

0

Určite vám nemusím predstaviť verzie slávneho Fordu Mustang s prívlastkom Mach 1. Objavoval sa v niektorých starších generáciách, ktoré sú dnes vyhľadávanými youngtimermi. Ford sa však rozhodol oprášiť tento názov a veľmi netradične. Ford Mach 1 budeme totiž stretávať nie s rýdzim športiakom, ale elektrickým „športovým“ SUV.

KAMzaKRÁSOU

Lucia Súkeníková: Recepty našich starých mám (recenzia kuchárky)

0

Ak vezmeme do úvahy nadčasovú múdrosť predchádzajúcich generácií nielen pri riešení zdravotných problémov, ale aj pri kulinárskych schopnostiach, tak môžeme povedať, že sa nám do rúk dostalo bohatstvo. Bohatstvo v podobe tých najlepších receptov na zákusky, múčniky, sviatočné koláčiky, slané pečivo, ovocné múčniky, drobné pečivo, ale aj klasických receptov na halušky, palacinky, lievance…

Vieš, ako sa robí Buddha miska? Máme pre teba podrobný návod

0

Hýria farbami, živinami a keď sa na ne pozriete, potečú vám slinky. Reč je o zdravej Buddha miske, alias Buddha bowl, ktorá prišla do „módy“, alebo skôr jedálničkov po celom svete, vlani. Tento rok však táto nutričná bomba nikde neodchádza a my sme sa rozhodli vás naučiť, ako sa robí Buddha miska v piatich…

Prečo je basmati ryža taká výnimočná? Povieme ti, ako ju pripraviť

0

Ryžu môžeme v našej oblasti považovať za jednu z klasických príloh k jedlu. Hodí sa ku kuracine i bravčovine alebo do chutného zeleninového rizota. V obchodoch si v dnešnej dobe už môžeme vyberať z veľkého množstva rozličných druhov, ktoré sa líšia farbou, tvarom i chuťou. Dnes vám predstavíme basmati ryžu. Tá patrí k najušľachtilejším odrodám ryže vôbec. Povieme vám, ako sa…

Kombucha: Liečivý zázrak alebo len marketingový ťah?

0

Čajová huba, zázračná huba, tibetská huba, kombuča, nápoj nesmrteľnosti alebo elixír mladosti  – pomenovaní má niekoľko. Kombucha spôsobila, ako mnoho iných „superpotravín“, doslova ošiaľ aj v našich končinách. Vyskúšala si ju niekedy? Ak áno, presvedčila si sa o jej avizovaných jedinečných schopnostiach alebo ťa nijako neoslovila? V každom prípade, my sme sa pozreli…

Plánovanie tehotenstva a strava: Tieto živiny ti nesmú chýbať!

0

Plánovanie tehotenstva a strava spolu veľmi úzko súvisia. Prečo? Stravovať sa zdravo a vyvážene nie je dôležité len v tehotenstve, ale aj pred ním. Počas tehotenstva je už strava budúcej mamičky do značnej miery ovplyvnená jej, častokrát nevysvetliteľnými, chuťami. Preto dostatočne vyživ svoje telo ešte predtým, než sa v tebe uhniezdi ten malý…

Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn a ako ich odstrániť?

0

Postupom času sa objavia takmer u každého človeka. Máte už teraz obavy z hyperpigmentácie kože alebo inak povedané, z pigmentových škvŕn? Ako isto viete, tak ľudská koža je náchylná na veľké množstvo problémov. Čo spôsobuje tvorbu pigmentových škvŕn? Od genetiky až po zlú hygienu môže zohrávať hlavnú úlohu v zdravý našej pokožky množstvo faktorov.

TopDesať

10+ fotografií, ktoré posúvajú absurditu na úplne nový level

0

Slovník definuje "absurditu" ako nezmyselnosť, nelogickosť, či rozporuplnosť. Využíva sa v literatúre na dokázanie pointy alebo na vytvorenie určitej atmosféry. No niekedy vidíme absurdity vo svete okolo nás a nemusíme ani utiekať k literatúre. Samozrejme, takýto zoznam absurdných fotografií sme si nemohli nechať iba pre seba a s radosťou sa o…

Takto to môže vyzerať, ak si rozum vezme jeden deň voľno

0

Dnes ti znova dokážeme, že ľudia vedia byť občas naozaj poriadne divní. Niekedy to, čo robíme, stojí naozaj za zamyslenie - napríklad, používať vložky ako papuče, to chce teda poriadnu dávku odvahy (a zrejme aj hlúposti). Po vzhliadnutí nasledujúcich fotografií sa chytíš za hlavu a povieš si, kde len títo…

10 vecí, ktoré by sme rozhodne nemali robiť pred spaním

0

Podľa štatistík má takmer 27 % ľudí trvalé problémy so zaspávaním a 73 % ľudí sa s týmto problémom stretáva občas. Príčiny zlého spánku však nie sú vždy spojené so zdravotnými problémami. Niektoré večerné návyky, ktoré sa nám zdajú celkom normálne, môžu skutočne negatívne ovplyvniť spánok a dokonca spôsobovať nespavosť.…

10+ raritných fotografií, ktoré nám ukazujú svet v úplne inom svetle

0

Časom môže monotónna každodenná rutina otupiť aj tých najrkeatívnejších ľudí. Svet je však krásne miesto, plné vzrušenia v každom kúte. V tomto článku sa pozrieme na fotografie  každodenných objektov, aby sme spolu znova objavili ich krásu a možno dokonca rozšírili tvoje obzory. :) Od pohľadu na divadlo z opačnej strany, ako sme zvyknutí, cez pohľad zvnútra gitary…

10+ dôkazov, že nemáme tušenie, odkiaľ v skutočnosti pochádza naše jedlo

0

Istý otec sa raz spýtal svojej dcérky, či vie, odkiaľ pochádza káva. Jeho dievčatko múdro odpovedalo: "Z plechovky samozrejme!" No vedel by si, odkiaľ pochádza ostatné jedlo? :) Ak sa nad tým zamyslíme, existuje množstvo rôznych potravín s jedinečným pôvodom, ktoré považujeme za samozrejmosť takmer každý deň. Či už je to korenie z inej oblasti…

Rodičia vedia byť niekedy naozaj zvláštni. Tieto fotografie ti zlepšia deň

0

Mamičky a oteckovia sú zdrojom nekonečnej lásky, trpezlivosti, vedomostí, pozornosti a v neposlednom rade aj neuveriteľného množstva vtipov a žartov. Práve vďaka ním bolo naše detstvo také úžasné. Na internete sa objavila séria fotografií, na ktorých sú hlavnými postavami práve rodičia. Tí sa tak trocha odlišujú od priemerných rodičov. A…