Ako chcú kompetentné orgány riešiť „cigánsku otázku“, keď nepoznáme presné počty príslušníkov tohto etnika na Slovensku?

Publikované 15.01. 2018 o 08:25 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K základným predpokladom úspešného rozvoja spoločnosti patrí vyvážený demografický vývoj a existujúcim podmienkam rozvoja spoločnosti zodpovedajúci počet a vyhovujúca štruktúra obyvateľstva. Z tohto dôvodu dnes do popredia vystupuje význam formulácie základných princípov populačnej politiky a vymedzenie nevyhnutných a účinných spôsobov a mechanizmov jej realizácie v konkrétnych podmienkach našej sociálnej reality, t. j. takej populačnej politiky, ktoré je chápaná a uskutočňovaná v úzkej súčinnosti so širšie koncipovanou rodinnou a sociálnou politikou štátu. Pod populačnou politikou je potrebné chápať také spoločenské opatrenia, ktoré sú prijímané priamo za účelom ovplyvňovania reprodukčných procesov. Inak povedané, populačnú politiku môžeme definovať ako vedomý proces zameraný na priame ovplyvňovanie reprodukčných procesov, ktorý má na zreteli dlhodobý časový horizont a vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva. Vychádzajúc z vyjadrení odborníkov zaoberajúcich sa problematikou demografického zloženia obyvateľstva a rastu populácie ( B.Vaňo, B.Bleha, D.Jurčová, J.Mészaros,V.Pilinská a iní ), nie je na Slovensku doposiaľ rozpracovaná a schválená koncepcia štátnej populačnej politiky.

Je najvyšší čas vypracovať skutočne efektívnu populačnú politiku a realizovať ju v konkrétnych podmienkach Slovenska. Nie je možné naďalej ponechávať prírastok obyvateľstva na „prírode“, resp. na neplánovanom a v mnohých prípadoch aj na nezodpovednom reprodukčnom správaní práve tých najchudobnejších a najmenej socializovaných vrstiev našej spoločnosti.

Jedným z najdôležitejších problémov, súvisiacich s demografickým zložením a populačným rastom obyvateľstva na Slovensku, ktorý kompetentné štátne orgány a inštitúcie neriešia systémovo, ale ktoré, skôr alebo neskôr prekročia ešte prijateľnú a akceptovateľnú mieru je aj problém sociálne neúnosného a alarmujúceho nárastu cigánskej populácie. Riešenie daného problému sa musí stať hlavnou, aj keď nie jedinou náplňou štátnej populačnej politiky, sledujúcej prvoradý cieľ, ktorým je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej, t.j. kvalitatívnymi znakmi disponujúcej a kladnými vlastnosťami sa vyznačujúcej mladej generácie. Máme na mysli prírastok takých jednotlivcov, ktorí vďaka rodinnej výchove, dosiahnutej úrovne vzdelania, v mladom veku nadobudnutým a vyznávaným kultúrno-civilizačným hodnotám, získaným pracovným návykom a zodpovedným prístupom k sociálnej realite sa stanú aktívnymi a plnohodnotnými zložkami občianskej spoločnosti, vďaka čomu budú v budúcnosti schopné v zodpovedajúcej miere nahradiť odchádzajúce generácie. Podpora rastu a výchovy takejto populácie, vrátane  veľkej časti cigánskej mládeže, je v záujme celej spoločnosti, je jedným z významných národno-štátnych záujmov, nevyhnutným predpokladom ďalšej existencie a rozvoja spoločnosti a zárukou prosperujúcej sociálnej kontinuity.

Nevyhnutným východiskom a predpokladom komplexného, t.j. objektívneho a efektívneho riešenia daného problému je presná evidencia počtu cigánskeho obyvateľstva na Slovensku, ich presná územná lokalizácia, vekové zloženie, pravdivé informácie o skutočných počtoch detí v predškolskom a školopovinnom veku a pod., bez čoho nie je možné efektívne a systémové riešenie cigánskej otázky. Dnes môžeme s istotou povedať, že kompetentné štátne orgány, náplň práce ktorých priamo súvisí s organizačným zabezpečením a sociálnou pomocou sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva nedisponujú presnými informáciami o počte Cigánov, žijúcich na našom území. Dokonca ani samotný splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku, náplň práce ktorého úzko súvisí s riešením cigánskej problematiky, nedisponuje presnými údajmi o počte tých, ktorých v podstate zastupuje. Tieto čísla sú veľmi nepresné a rozporuplné, pohybujúce sa v rozmedzí od 120 000 tis.(podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011) až po približne 400 000 tis. príslušníkov daného etnika. Ak berieme do úvahy, že len v krátkej dobe po rozdelení ČSFR sa v dôsledku nesplnenia kritérií pre udeľovanie českého občianstva (čistý register trestov, minimálny 5 ročný trvalý pobyt v českej časti spoločného štátu) vrátilo na Slovensko okolo 200 000 tis. obyvateľov cigánskeho pôvodu a vychádzajúc z vysokej natality daného etnika sú oficiálne údaje o terajšom početnom stave cigánskej populácie absolútne nereálne a podhodnotené. Takéto skreslené a nedôveryhodné údaje o počte Cigánov a ich lokalizácie na našom území poskytuje aj tzv. Atlas rómskych komunít 2013, podľa ktorého na Slovensku žije niečo viac ako 402 000 tis. príslušníkov tohto etnika. Ak vychádzame z použitých metód zisťovania početného stavu cigánskych komunít, získané údaje, ktoré Atlas poskytuje predstavujú veľmi nepresné a opäť len približné, viac-menej odhadované počty. Berúc do úvahy tú skutočnosť, že konkrétne údaje sa zisťovali cestou zberu informácií prevažne od obecných a mestských úradov, ktoré samotné nedisponujú presnými číslami, iný výsledok sa ani nedal očakávať. Veď máloktorý starosta, resp. primátor dnes disponuje presnými a pravdivými údajmi o skutočných počtoch Cigánov, žijúcich na území nimi spravovaných celkov, takže poskytnuté údaje pre zostavenie takého dokumentu, akým je Atlas rómskych komunít 2013 sa ukazuje ako ďalšia nezmyselná a formálna aktivita. A takýto dokument by sa podľa vyjadrení kompetentných miest, mal stať jedným z hlavných zdrojov a podkladov pre riešenie cigánskej problematiky.

Potvrdením vyššie uvedeného sú aj informácie, získané na základe spracovania výsledkov ankety, ktorú v roku 2014 zrealizoval autor tohto článku cestou dotazníka, ktorý bol zaslaný 20. mestským a 30. obecným úradom v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Prvé dve otázky sa týkali uvedenia počtu cigánskeho obyvateľstva žijúceho na území danej obce, resp. mesta a otázky nárastu počtu cigánskeho obyvateľstva za ostatných 10, resp. 20 rokov. Odpovede príslušných úradov by sa dali zhrnúť do dvoch základných skupín. Alebo sa respondenti odvolávali na zákon 365/2004 Z.z., na základe ktorého obce a mestá nemôžu viesť evidenciu obyvateľstva na základe ich etnickej príslušnosti, pričom ma odkázali na údaje Štatistického úradu SR, resp. na Atlas rómskych komunít 2013. Alebo, čo bolo častejšie a na čo ma dopredu upozorňovali, boli schopní mi poskytnúť len približné a veľmi nepresné údaje, ktoré neodrážali presný počet Cigánov žijúcich na ich území.

Podľa posledného sčítania počtu cigánskeho obyvateľstva zrealizovaného v predchádzajúcom režime tzv. „reálneho socializmu“, ktorý oprávnene môžeme považovať za dôveryhodný a smerodajný, žilo na Slovensku v roku 1989 – 253 943 tisíc Cigánov, predstavujúcich 4,8% z celkového počtu obyvateľstva žijúceho na Slovensku. Ak berieme do úvahy, že po rozdelení Československa sa na Slovensko z Čiech navrátilo približne 200 000 tisíc Cigánov a berúc do úvahy vysokú natalitu tejto časti obyvateľstva (veď len v období január – september 2017 sa v obci Veľká Lomnica, v ktorej z celkového počtu 4550 obyvateľov skoro polovicu, t. j. 2150 tvoria príslušníci cigánskeho etnika sa narodilo 85 detí, z toho 76 pochádzajúcich z cigánskej komunity), ako aj pomerne dlhé obdobie od vzniku samostatnej SR (25 rokov), je možné vydedukovať pomerne presný odhad, ktorý sa pohybuje okolo čísla 700 000 tisíc príslušníkov cigánskeho etnika žijúceho na území dnešného Slovenska, čo predstavuje okolo 13% z celkového počtu všetkých obyvateľov tejto krajiny. Uvedené číslo radí toto etnikum na prvé miesto medzi etnikami a národnostnými menšinami žijúcimi na našom území. Informácia, že tou najpočetnejšou menšinou na Slovensku sú občania hlásiaci sa k maďarskej národnosti je nepravdivá a zavádzajúca. Zároveň to našu krajinu, vzhľadom k celkovému počtu jej obyvateľstva zaraďuje na prvé miesto v porovnaní s inými štátmi stredoeurópskeho priestoru.

Ukazuje sa, že jedným z prvých a prioritných opatrení v rámci realizácie štátnej populačnej politiky je získanie presných a overiteľných údajov o počte cigánskeho obyvateľstva, bez ktorých nie je možná racionálna a plánovitá, t.j. efektívna práca s cigánskymi komunitami. To však predpokladá zrušiť, resp. novelizovať zákon 365/2004 Z.z. zakazujúci zisťovanie počtu obyvateľstva na základe ich etnickej a národnostnej príslušnosti a následne vypracovať a zaviesť systém presnej evidencie príslušníkov cigánskeho etnika, ignorujúc rôzne pokrytecké výhovorky a zavádzajúce argumenty zo strany domácich a zahraničných oponentov, t.j. veľkého počtu kvázi humanistov a kvázi ochrancov cigánskeho obyvateľstva o možnom porušení ich práv a diskriminačnej podstate získavania reálnych údajov o náraste a vedenia presnej evidencie počtu cigánskeho obyvateľstva nachádzajúceho sa na území SR.

Lipnutie na doterajších neúčinných a neefektívnych spôsoboch zisťovania a evidencie  tohto etnika a uspokojovanie sa len s nepresnými a neúplnými odhadmi početného stavu jeho príslušníkov má, okrem iného aj politické motívy. Zistenie a hlavne, zverejnenie skutočného početného stavu tejto skupiny obyvateľstva ako aj pravdivé štatistické údaje o enormnom náraste jej počtu (veď viac ako polovicu príslušníkov tohto etnika predstavujú deti do veku 15 rokov), by pre mnohé zainteresované subjekty, ale hlavne pre širokú verejnosť znamenalo nemilé prekvapenie a šokujúce zistenie, ktoré by v občianskych vrstvách spoločnosti viedlo k posilneniu obáv z neúmerného nárastu cigánskeho obyvateľstva v jednotlivých oblastiach Slovenska a z toho vyplývajúcich budúcich problémov a nebezpečenstiev pre stabilný, perspektívny a nekonfliktný vývoj našej spoločnosti. Je potrebné si čo najskôr uvedomiť a tomu prispôsobiť štátnu populačnú politiku, že základ budúcej stability a prosperity Slovenska nebude prioritne závisieť od množstva obyvateľstva ale od kvality budúcich generácií. Inak povedané, nevyhnutný ekonomický, ale hlavne a predovšetkým v budúcnosti najdôležitejší ľudský a sociálny kapitál našej spoločnosti, t.j. jej eufunkčný základ, bude určovaný vysokou a 21. storočiu zodpovedajúcou úrovňou vzdelania občanov štátu, ich vysokou mierou odbornosti, občianskou uvedomelosťou a novým podmienkam zodpovedajúcou kvalitou spoločenského vedomia.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

The Huffington Post: Najnebezpečnejšia štvrť na Zemi sa nachádza v Moskve. Zostavený rebríček tvrdí iné

Moskva 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Nedávno portál The Huffington Post vytvoril rebríček najnebezpečnejších oblastí Zeme. Tretie miesto v ňom obsadila štvrť Moskvy Goljanovo. Podľa menovaného portálu je nebezpečnejšia len rómska štvrť Stolipinovo v bulharskom Plovdivu (2. miesto) a hlavné mesto Kolumbie Bogota. Redakcia The Huffington Post dôrazne doporučila,…

Potečie krv? Semifinále Ruska s Českom sa blíži

Pjongčang 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Česká hokejová reprezentácia sa v semifinále hokejového turnaja na Olympijských hrách v Pjongčangu stretne s Ruskom, čo pre Rusov bude omnoho ťažší zápas než s Nórskom. Takýto názor pred novinármi vyjadril prezident Federácie hokeja Ruska (FHR) Vladislav Treťjak. V stredu ruskí hokejisti…

Zviera už nemá byť na Slovensku vecou, psy sa budú povinne čipovať

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sergei Grits)   Zviera sa už viac nemá na Slovensku považovať za vec. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat. Novinky prináša novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu schválila vláda. Materiál prináša zmeny aj v Občianskom…

DĽR: Zákonom o reintegrácii Donbasu sa Ukrajina dostala do slepej uličky

Kyjev 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Predseda "najvyššej rady" samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) Denis Pušilin v stredu vyslovil predpoklad, že zákon o reintegrácii Donbasu neochráni lídrov Ukrajiny od trestu za násilie páchané na civilistoch tohto regiónu. Informovala o tom v stredu proseparatistická tlačová agentúra DAN. Pušilin takto reagoval…

Nadnárodná obchodná spoločnosť kritizuje Facebook a Google, hrozí zastavením inzercie

Svet 21. februára 2018 (HSP/Foto:unilever.sk)   Nadnárodná spoločnosť Unilever, ktorá patrí k najväčším svetovým inzerentom na sociálnych sieťach, pohrozila serverom Facebook a YouTube, že na nich nebude propagovať svoje výrobky, keď nezabezpečia zastavenie šírenia fake news, nenávisti, sexizmu. Ide tak o jeden z prvých prípadov, keď samotní inzerenti dbajú na čistotu…

Juncker zreorganizoval svoj tím, jeho kabinetu bude prvýkrát šéfovať žena

Brusel 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker urobil v stredu zmeny v tíme svojich najbližších spolupracovníkov. Za nového generálneho tajomníka Komisie vymenoval doterajšieho šéfa svojho kabinetu Martina Selmayra, na ktorého miesto nastúpila Clara Martínezová Alberolová. Informovala o tom na svojej stránke Európska komisia.…

Z miesta havárie iránskeho dopravného lietadla vyzdvihli prvé telá obetí

Teherán 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Morteza Salehi/Tasnim News Agency via AP)   Záchranári vyzdvihli v stredu prvé telá obetí havárie dopravného lietadla iránskej spoločnosti Aseman so 66 ľuďmi na palube, ktoré sa v nedeľu zrútilo v hornatej oblasti na juhu Iránu. Informovala o tom agentúra DPA. Guvernér provincie Isfahán pre iránsku…

Svetoznámy slovenský mím slávi v Nemecku úspechy s predstavením Krížová cesta

Mníchov 21. februára 2018 (HSP/Foto: screenshot YouTube)   Milan Sládek, slovenský mím žijúci v Nemecku, sa svojím pantomimickým predstavením "Krížová cesta (Der Kreuzweg)" sa s veľkých úspechom už aj po minulé roky predstavil vo viacerých nemeckých mestách Sládek sa so svojím výkonom v 14 zastaveniach predstavil už aj v marci…

Lev v čínskej zoo si kvôli hladu odhryzol chvost

Čína 21. februára 2018 (HSP/Sputnik/Foto:youtube)   Namiesto kráľa zvierat uvideli návštevníci v čínskej zoologickej záhrade vyhladnutého leva. Na šokujúcich záberoch je vidieť, že zvieraťu chýba kúsok chvosta. Odhryzol si ho snáď sám? Zvieratá na videu zo zoologickej záhrady Taiyuan v čínskej provincie Šan-si sú skutočne vyhladnuté. Turisti obviňujú zoologickú záhradu…

Predsedníctvo vo V4 je jednou zo slovenských diplomatických priorít

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Jednou z hlavných priorít slovenskej diplomacie na roky 2018 a 2019 bude predsedníctvo vo V4, ktoré Slovensko prevezme v júli tohto roka. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Cieľom piateho slovenského predsedníctva v zoskupení bude okrem iného "ukázať, že členstvo…

SR prispeje na riešenie príčin nelegálnej migrácie vyše 8 miliónmi eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovensko prispeje do Núdzového zvereneckého fondu EÚ na odstraňovanie príčin nelegálnej migrácie prispeje sumou 8,75 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda. Príspevok V4 v celkovej výške 35 miliónov eur má smerovať najmä do Líbye. Použijú sa na obnovenie…

GBC: Na Gibraltáre zadržali Slovákov podozrivých z podvodu

Gibraltár 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvaja slovenskí štátni príslušníci žijúci v Španielsku boli obvinení zo sprisahania, uvádza gibraltársky portál GBC. 52-ročný Anton Gorog a 49-ročný Pavel Samson, akcionári aj riaditelia obchodnej spoločnosti v Ocean Village, boli podľa zverejnených informácií zatknutí gibraltárskou políciou na základe sťažnosti sekretariátu vládnych programov…

Vlani bolo na návrat odborníkov zo zahraničia vyčerpaných 476.151 eur

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vlani bolo na schému na návrat odborníkov zo zahraničia na Slovensko vyčerpaných 476.151 eur. Informoval o tom rezort školstva na stredajšom rokovaní vlády SR. Vláda informatívnu správu vzala na vedomie. V roku 2017 inštitúcie predložili na zaradenie do schémy celkovo 34 pozícií, pričom…

Francúzska vláda rokuje o novom zákone o prisťahovalectve

Paríž 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori, Pool)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a minister vnútra Gérard Collomb predložili v stredu na zasadnutí vlády svoj prvý zákon o prisťahovalectve, ktorý už zožal kritiku od ľudskoprávnych organizácií za to, že je represívny voči žiadateľom o azyl. Zdroje francúzskej vlády podľa agentúry AP…

Kajínek má cestu otvorenú. Môže kandidovať na prezidenta

Česko 21. februára 2018 (HSP/Foto:youtube)   Omilostený väzeň Jiří Kajínek na nedávnej besede v Hodoníne povedal, že pri nasledujúcej voľbe prezidenta bude kandidovať. Potrebných päťdesiat tisíc hlasov mu ponúkali už teraz, no on to odmietol. Nechcel totiž ísť proti Zemanovi. Blesk.cz sa pýtal právnika, či vôbec môže kandidovať Podľa Kajínka…

Polícia stále vyšetruje prípad komunikácie poslanca Borisa Kollára s mladistvou

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann )   Polícia zatiaľ neukončila vyšetrovanie prípadu komunikácie poslanca Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) s mladistvou ženou na sociálnej sieti. Pre TASR to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. "V uvedenom prípade vykonáva Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru vyšetrovanie v…

Vláda schválila novú právnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu

Bratislava 21. februára 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Slovensko by malo mať novú trestnoprávnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Pripravilo ju ministerstvo spravodlivosti, ktoré zohľadnilo medzinárodné záväzky Slovenskej republiky, názory odborníkov a rieši i niektoré problémy aplikačnej praxe. Návrh novely Trestného zákona, ktorý v stredu schválila vláda, tiež preberá európske…

Vláda schválila zákon proti byrokracii Petra Pellegriniho

Bratislava 21. februára 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda dnes schválila nový zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy (zákon proti byrokracii) z dielne úradu podpredsedu vlády Petra Pellegriniho. Tento zákon zruší povinnosť úradov pýtať od občanov a podnikateľov výpis a odpis z registra trestov, ako aj výpisy z katastra…

TopSpeed

Je skryté meranie rýchlosti len obyčajným príjmom pre štát?

2

Porušovanie MPR-ky je jedným z najčastejších priestupkov, ktoré páchajú vodiči na cestách. Okrem iného je tento priestupok ľahko zadokumentovateľný a dokázateľný. Existujú totiž rôzne merače rýchlosti, z ktorých niektoré vedia pracovať aj za zhoršených poveternostných podmienok. Policajti vykonávajú meranie rýchlosti preto, aby zvyšovali bezpečnosť na cestách. Aspoň to je jeden…

Trojvalec Volvo? Bohužiaľ už onedlho realita

10

Pamätáte si na doby, keď bol najmenším motorom v prémiových autách štvorvalec, a aj to len v najspodnejších motorizáciách? Tie časy sú však preč. Na vlnu downsizingu naskočilo Volvo s jeho štvorvalcovými dvojlitrami, teraz pokračujú s o valec menším motorom. Trojvalec Volvo bude mať svoj prvý debut v najmenšom SUV XC40.

Techrules Ren RS je čínsky diesel-elektrický hypercar s 1305 k

3

Čínska spoločnosť Techrules pripravuje na autosalón v Ženeve zaujímavé prekvapenie. Zobrali niečo, čo sa už dlho používa na železnici a preniesli to do sveta rýchlych kolies. Stroj Ren RS, ktorý predstavia na autosalóne má nezvyčajný pohon, ide totiž o diesel-elekrický hypercar. Číňania postavili hypercar len na jazdu na okruhu a len pre jedného,…

Nové španielske SUV bude SEAT Tarraco

0

Španieli už dávnejšie ohlasovali príchod tretieho SUV, čím by dorovnali prevahu niektorých značiek na poli SUV. Ešte minulý rok spustili hlasovanie o mene tretieho SUV modelu, ktorý ste mohli vybrať aj vy. Nové španielske SUV však svoje meno už pozná, bude ním SEAT Tarraco. A ako je u značky pravidlom, bude sa…

4 rady ako nepoškodiť auto počas lyžovačky

3

"Budúci rok si na 100% kúpim truhlu. Lyže už nebudem prepravovať v interiéri! Poškodil som si plasty v kufri a kožu na sedadlách." Tú vetu už povedalo mnoho z nás po tom, ako sme lyže prepravovali voľne umiestnené v batožinovom priestore tak, že časť trčala cez sklopené zadné sedadlá do…

V Bratislave opravia cesty a chodníky. Ide o tieto úseky

4

Tento rok opravia v Bratislave cesty a chodníky. Do opráv celkovo investujú 16 miliónov eur. 7 miliónov pôjde z rozpočtu hlavného mesta a 9 miliónov eur dodá vláda vo forme dotácie. Celkovo opravia 100 km jazdných pruhov. A "jazdných pruhov" neznamená 100 km ciest ako takých.

KAMzaKRÁSOU

Vyhrajte balíček úžasných produktov Puravida Bio v hodnote 41,40 €

2

Myslíte si, že na trhu existuje veľké množstvo výrobcov, ktorý spotrebiteľom predávajú široké spektrum kozmetiky a iných výrobkov? Súhlasíme! A rovnako medzi nimi nájdete aj veľké množstvo spoločností, ktoré na našom trhu ponúkajú prírodné produkty. Avšak, koľko z nich sa môže popýšiť vysoko kvalitnými produktmi, ktoré by uspokojovali vaše požiadavky? My…

Vatové tyčinky do uší: Zabudni na ich používanie! Dôvod ťa zaskočí

5

Vatové tyčinky do uší - tak univerzálny pomocník, a predsa sú škodlivé! Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo? Používame ich všetci – muži, ženy, deti. Dokonca ich vieme využívať aj úplne inak. Doupravujeme si nimi rozmazaný rúž, otlačenú riasenku, či nedokonalú linku. Avšak, výrobcom sú predurčené na čistenie uši. Prečo ich…

Škodia odličovacie obrúsky našej pleti? Povieme ti pravdu!

4

Odličovacie obrúsky sú jednoduché na použitie, rýchle a vhodné pre lenivé ženy, no pravdepodobne to nie je najzdravšia voľba. Určite to je však zdravšie, ako spať s tvárou plnou makeupu, ktorý nám upcháva póry, zbiera nečistoty a koniec koncov nám môže spôsobiť nepríjemné zápaly a vrásky. Mnohé z nás sa snažia…

Prečo pestovať aloe vera? Takto ho využiješ pre zdravie i krásu!

4

Aloe vera patrí medzi pomerne známe a rozšírené rastliny. Do povedomia sa dostalo nielen netradičným zjavom no i svojimi pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Je obľúbenou ingredienciou napríklad v rozličných kozmetických produktoch a nachádza sa dokonca i v nápojoch. Aloe vera je skvelé na vonkajšie i vnútorné použitie. Výbornou správou je, že vypestovať si ho môžete i doma.…

Afrodiziakum: Nakopni svoj sexuálny apetít týmito potravinami!

5

Neviete ako oživiť váš vzťah? Nudí vás partner alebo ste naopak príliš unavená na milostné hrátky? Povinnosti a starosti nám môžu niekedy popliesť hlavu oveľa viac ako náš milovaný. Presne v týchto chvíľach siahnite po niektorom z jedlých pomocníkov. Afrodiziakum, super potravina, ktorá vám zlepší náladu a ochutí život. Majte pre každý…

Video Nikto nie je dokonalý: Ženy odhaľujú svoje akné na Instagrame!

3

O prirodzenej ženskej kráse sa toho nahovorilo veľa, no len niekoľko žien má v skutočnosti v súčasnosti guráž vyjsť von a ukázať svetu, aká je ich tvár bez makeupu. A práve tieto ženy s takouto gurážou sa rozhodli viac nemlčať a ukázať svetu svoju pravú tvár. Preto možno vidíte akné na Instagrame, kde ho odhaľujú…

TopDesať

Včelí úľ priamo v obývačke? Spoločnosť z USA prišla s geniálnym riešením

0

Ako pravdepodobne vieš, populácia včiel je v konzistentnom poklese už dlhší čas a za hlavné príčiny sa považuje moderné priemyselné poľnohospodárstvo. Spoločnosť pôvodom zo Spojených štátov ale prišla so zaujímavým riešením, vďaka ktorému budeš môcť mať včelí úľ priamo v obývacej izbe. Výhyn včiel je zlou správou pre všetkých ľudí na…

3D kresby, ktoré vyzerajú veľmi realisticky

0

Vždy mu vravievali, že ma obrovský talent na kreslenie, no on to dlhé roky ignoroval. Reč je o 32-ročnom chlapovi zo Srbska, ktorý si nakoniec aj tak našiel cestu k maľovaniu. Začal totižto vytvárať 3D kresby, ktoré vyzerajú neuveriteľne realisticky. Ako sám vraví, svoj talent ignoroval a kresbám sa venuje…

Takto to vyzerá, ak je hlavou rodiny kreatívny otec s vášňou pre fotografiu a Photoshop

0

"Volám sa John Wilhelm. Narodil som sa v roku 1970 v Winterthur v Švajčiarsku, kde žijem spolu so svojou ženou a mojimi štyrmi deťmi (3 dcéry a 1 syn). A som kreatívny." "Fotografovanie bolo v mojom živote vždy dôležité. Môj otec bol skúseným hobby-fotografom a založil najmenej dve miestne fotografické…

Fotografie, ktoré poriadne potrápia tvoju hlavu

0

Už si niekedy videl mačku s guľometom? Pravdepodobne nie a zrejme ťa sklameme, pretože ju neuvidíš ani dnes. Na prvý pohľad ti však pri pohľade na túto fotografiu napadne, že ona má pri sebe naozaj strelnú zbraň. Týmto sa ti snažíme naznačiť, že dnes ti ukážeme fotografie, ktoré poriadne potrápia…

10 silných ilustrácií, ktoré ťa prinútia zamyslieť sa

0

Jeden obrázok znamená viac ako tisíc slov... Takto sa cítia ľudia po zhliadnutí ilustrácií tajomného japonského umelca Avogada6, ktoré prinútia zamyslieť sa naozaj každého. Tajomný ilustrátor a video-editor si nepraje zverejniť akékoľvek osobné údaje o svojom živote. "Som obyčajný človek, ktorý má rád chémiu," píše na svojom Twitterovom profile, ale jeho diela hovoria samé za seba.…

Inšpirácie na perfektné fotografie. Niektoré sú však nebezpečné

0

Niektorí riskujú svoj život, iní si neuvedomujú ani to nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri takejto nebezpečnej činnosti. To všetko robia kvôli sledovanosti na svojich instagramových a facebookových účtoch. Je naozaj fascinujúce, kam sa títo niektorí ľudia vyšplhali. Dnes ti teda prinášame inšpirácie na perfektné fotografie, ktoré určite záujmu aj tvojich…