Ako chcú kompetentné orgány riešiť „cigánsku otázku“, keď nepoznáme presné počty príslušníkov tohto etnika na Slovensku?

Publikované 15.01. 2018 o 08:25 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

K základným predpokladom úspešného rozvoja spoločnosti patrí vyvážený demografický vývoj a existujúcim podmienkam rozvoja spoločnosti zodpovedajúci počet a vyhovujúca štruktúra obyvateľstva. Z tohto dôvodu dnes do popredia vystupuje význam formulácie základných princípov populačnej politiky a vymedzenie nevyhnutných a účinných spôsobov a mechanizmov jej realizácie v konkrétnych podmienkach našej sociálnej reality, t. j. takej populačnej politiky, ktoré je chápaná a uskutočňovaná v úzkej súčinnosti so širšie koncipovanou rodinnou a sociálnou politikou štátu. Pod populačnou politikou je potrebné chápať také spoločenské opatrenia, ktoré sú prijímané priamo za účelom ovplyvňovania reprodukčných procesov. Inak povedané, populačnú politiku môžeme definovať ako vedomý proces zameraný na priame ovplyvňovanie reprodukčných procesov, ktorý má na zreteli dlhodobý časový horizont a vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva. Vychádzajúc z vyjadrení odborníkov zaoberajúcich sa problematikou demografického zloženia obyvateľstva a rastu populácie ( B.Vaňo, B.Bleha, D.Jurčová, J.Mészaros,V.Pilinská a iní ), nie je na Slovensku doposiaľ rozpracovaná a schválená koncepcia štátnej populačnej politiky.

Je najvyšší čas vypracovať skutočne efektívnu populačnú politiku a realizovať ju v konkrétnych podmienkach Slovenska. Nie je možné naďalej ponechávať prírastok obyvateľstva na „prírode“, resp. na neplánovanom a v mnohých prípadoch aj na nezodpovednom reprodukčnom správaní práve tých najchudobnejších a najmenej socializovaných vrstiev našej spoločnosti.

Jedným z najdôležitejších problémov, súvisiacich s demografickým zložením a populačným rastom obyvateľstva na Slovensku, ktorý kompetentné štátne orgány a inštitúcie neriešia systémovo, ale ktoré, skôr alebo neskôr prekročia ešte prijateľnú a akceptovateľnú mieru je aj problém sociálne neúnosného a alarmujúceho nárastu cigánskej populácie. Riešenie daného problému sa musí stať hlavnou, aj keď nie jedinou náplňou štátnej populačnej politiky, sledujúcej prvoradý cieľ, ktorým je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej, t.j. kvalitatívnymi znakmi disponujúcej a kladnými vlastnosťami sa vyznačujúcej mladej generácie. Máme na mysli prírastok takých jednotlivcov, ktorí vďaka rodinnej výchove, dosiahnutej úrovne vzdelania, v mladom veku nadobudnutým a vyznávaným kultúrno-civilizačným hodnotám, získaným pracovným návykom a zodpovedným prístupom k sociálnej realite sa stanú aktívnymi a plnohodnotnými zložkami občianskej spoločnosti, vďaka čomu budú v budúcnosti schopné v zodpovedajúcej miere nahradiť odchádzajúce generácie. Podpora rastu a výchovy takejto populácie, vrátane  veľkej časti cigánskej mládeže, je v záujme celej spoločnosti, je jedným z významných národno-štátnych záujmov, nevyhnutným predpokladom ďalšej existencie a rozvoja spoločnosti a zárukou prosperujúcej sociálnej kontinuity.

Nevyhnutným východiskom a predpokladom komplexného, t.j. objektívneho a efektívneho riešenia daného problému je presná evidencia počtu cigánskeho obyvateľstva na Slovensku, ich presná územná lokalizácia, vekové zloženie, pravdivé informácie o skutočných počtoch detí v predškolskom a školopovinnom veku a pod., bez čoho nie je možné efektívne a systémové riešenie cigánskej otázky. Dnes môžeme s istotou povedať, že kompetentné štátne orgány, náplň práce ktorých priamo súvisí s organizačným zabezpečením a sociálnou pomocou sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva nedisponujú presnými informáciami o počte Cigánov, žijúcich na našom území. Dokonca ani samotný splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku, náplň práce ktorého úzko súvisí s riešením cigánskej problematiky, nedisponuje presnými údajmi o počte tých, ktorých v podstate zastupuje. Tieto čísla sú veľmi nepresné a rozporuplné, pohybujúce sa v rozmedzí od 120 000 tis.(podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011) až po približne 400 000 tis. príslušníkov daného etnika. Ak berieme do úvahy, že len v krátkej dobe po rozdelení ČSFR sa v dôsledku nesplnenia kritérií pre udeľovanie českého občianstva (čistý register trestov, minimálny 5 ročný trvalý pobyt v českej časti spoločného štátu) vrátilo na Slovensko okolo 200 000 tis. obyvateľov cigánskeho pôvodu a vychádzajúc z vysokej natality daného etnika sú oficiálne údaje o terajšom početnom stave cigánskej populácie absolútne nereálne a podhodnotené. Takéto skreslené a nedôveryhodné údaje o počte Cigánov a ich lokalizácie na našom území poskytuje aj tzv. Atlas rómskych komunít 2013, podľa ktorého na Slovensku žije niečo viac ako 402 000 tis. príslušníkov tohto etnika. Ak vychádzame z použitých metód zisťovania početného stavu cigánskych komunít, získané údaje, ktoré Atlas poskytuje predstavujú veľmi nepresné a opäť len približné, viac-menej odhadované počty. Berúc do úvahy tú skutočnosť, že konkrétne údaje sa zisťovali cestou zberu informácií prevažne od obecných a mestských úradov, ktoré samotné nedisponujú presnými číslami, iný výsledok sa ani nedal očakávať. Veď máloktorý starosta, resp. primátor dnes disponuje presnými a pravdivými údajmi o skutočných počtoch Cigánov, žijúcich na území nimi spravovaných celkov, takže poskytnuté údaje pre zostavenie takého dokumentu, akým je Atlas rómskych komunít 2013 sa ukazuje ako ďalšia nezmyselná a formálna aktivita. A takýto dokument by sa podľa vyjadrení kompetentných miest, mal stať jedným z hlavných zdrojov a podkladov pre riešenie cigánskej problematiky.

Potvrdením vyššie uvedeného sú aj informácie, získané na základe spracovania výsledkov ankety, ktorú v roku 2014 zrealizoval autor tohto článku cestou dotazníka, ktorý bol zaslaný 20. mestským a 30. obecným úradom v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Prvé dve otázky sa týkali uvedenia počtu cigánskeho obyvateľstva žijúceho na území danej obce, resp. mesta a otázky nárastu počtu cigánskeho obyvateľstva za ostatných 10, resp. 20 rokov. Odpovede príslušných úradov by sa dali zhrnúť do dvoch základných skupín. Alebo sa respondenti odvolávali na zákon 365/2004 Z.z., na základe ktorého obce a mestá nemôžu viesť evidenciu obyvateľstva na základe ich etnickej príslušnosti, pričom ma odkázali na údaje Štatistického úradu SR, resp. na Atlas rómskych komunít 2013. Alebo, čo bolo častejšie a na čo ma dopredu upozorňovali, boli schopní mi poskytnúť len približné a veľmi nepresné údaje, ktoré neodrážali presný počet Cigánov žijúcich na ich území.

Podľa posledného sčítania počtu cigánskeho obyvateľstva zrealizovaného v predchádzajúcom režime tzv. „reálneho socializmu“, ktorý oprávnene môžeme považovať za dôveryhodný a smerodajný, žilo na Slovensku v roku 1989 – 253 943 tisíc Cigánov, predstavujúcich 4,8% z celkového počtu obyvateľstva žijúceho na Slovensku. Ak berieme do úvahy, že po rozdelení Československa sa na Slovensko z Čiech navrátilo približne 200 000 tisíc Cigánov a berúc do úvahy vysokú natalitu tejto časti obyvateľstva (veď len v období január – september 2017 sa v obci Veľká Lomnica, v ktorej z celkového počtu 4550 obyvateľov skoro polovicu, t. j. 2150 tvoria príslušníci cigánskeho etnika sa narodilo 85 detí, z toho 76 pochádzajúcich z cigánskej komunity), ako aj pomerne dlhé obdobie od vzniku samostatnej SR (25 rokov), je možné vydedukovať pomerne presný odhad, ktorý sa pohybuje okolo čísla 700 000 tisíc príslušníkov cigánskeho etnika žijúceho na území dnešného Slovenska, čo predstavuje okolo 13% z celkového počtu všetkých obyvateľov tejto krajiny. Uvedené číslo radí toto etnikum na prvé miesto medzi etnikami a národnostnými menšinami žijúcimi na našom území. Informácia, že tou najpočetnejšou menšinou na Slovensku sú občania hlásiaci sa k maďarskej národnosti je nepravdivá a zavádzajúca. Zároveň to našu krajinu, vzhľadom k celkovému počtu jej obyvateľstva zaraďuje na prvé miesto v porovnaní s inými štátmi stredoeurópskeho priestoru.

Ukazuje sa, že jedným z prvých a prioritných opatrení v rámci realizácie štátnej populačnej politiky je získanie presných a overiteľných údajov o počte cigánskeho obyvateľstva, bez ktorých nie je možná racionálna a plánovitá, t.j. efektívna práca s cigánskymi komunitami. To však predpokladá zrušiť, resp. novelizovať zákon 365/2004 Z.z. zakazujúci zisťovanie počtu obyvateľstva na základe ich etnickej a národnostnej príslušnosti a následne vypracovať a zaviesť systém presnej evidencie príslušníkov cigánskeho etnika, ignorujúc rôzne pokrytecké výhovorky a zavádzajúce argumenty zo strany domácich a zahraničných oponentov, t.j. veľkého počtu kvázi humanistov a kvázi ochrancov cigánskeho obyvateľstva o možnom porušení ich práv a diskriminačnej podstate získavania reálnych údajov o náraste a vedenia presnej evidencie počtu cigánskeho obyvateľstva nachádzajúceho sa na území SR.

Lipnutie na doterajších neúčinných a neefektívnych spôsoboch zisťovania a evidencie  tohto etnika a uspokojovanie sa len s nepresnými a neúplnými odhadmi početného stavu jeho príslušníkov má, okrem iného aj politické motívy. Zistenie a hlavne, zverejnenie skutočného početného stavu tejto skupiny obyvateľstva ako aj pravdivé štatistické údaje o enormnom náraste jej počtu (veď viac ako polovicu príslušníkov tohto etnika predstavujú deti do veku 15 rokov), by pre mnohé zainteresované subjekty, ale hlavne pre širokú verejnosť znamenalo nemilé prekvapenie a šokujúce zistenie, ktoré by v občianskych vrstvách spoločnosti viedlo k posilneniu obáv z neúmerného nárastu cigánskeho obyvateľstva v jednotlivých oblastiach Slovenska a z toho vyplývajúcich budúcich problémov a nebezpečenstiev pre stabilný, perspektívny a nekonfliktný vývoj našej spoločnosti. Je potrebné si čo najskôr uvedomiť a tomu prispôsobiť štátnu populačnú politiku, že základ budúcej stability a prosperity Slovenska nebude prioritne závisieť od množstva obyvateľstva ale od kvality budúcich generácií. Inak povedané, nevyhnutný ekonomický, ale hlavne a predovšetkým v budúcnosti najdôležitejší ľudský a sociálny kapitál našej spoločnosti, t.j. jej eufunkčný základ, bude určovaný vysokou a 21. storočiu zodpovedajúcou úrovňou vzdelania občanov štátu, ich vysokou mierou odbornosti, občianskou uvedomelosťou a novým podmienkam zodpovedajúcou kvalitou spoločenského vedomia.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

 

 

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

OĽANO na odbornej konferencii predstavilo riešenia pre Žilinský kraj

Žilina 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Pavol Ďurčo)   Hnutie OĽaNO predstavilo na odbornej konferencii "Riešenia pre Slovensko: za lepší život v Žilinskom kraji" riešenia v oblasti dopravy, ale aj zdravotníctva, zamestnanosti a rodiny Dopravná situácia je v Žilinskom kraji neúnosná. Každodenné kolóny a zápchy výrazne komplikujú život jeho obyvateľom. To však má negatívny…

Strašné sršne dobývajú Európu. Ako sa pred nimi chrániť?

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR- František Iván)   V poslednej dobe sa v mediách objavili desivé správy o náraste populácie nebezpečného druhu sršňa - ázijského sršňa, inak osy čínskej. Sputnik sa spýtal známeho ruského zootechnika včelára, doktora poľnohospodárskych vied, profesora Ivana Nikolakeviča Madebejkina, nakoľko sršeň ohrozuje ľudí a ako sa…

Čepelová postúpila do finále turnaja v čínskom Su-čou

Su-čou 20. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto: TASR/AP- The Canadian Press, Jacques Boissinot)   Slovenská tenistka Jana Čepelová postúpila do finále dvojhry na turnaji ITF v čínskom meste Su-čou (dotácia 100 000 USD, tvrdý povrch vonku) 25-ročná Košičanka si v sobotnom semifinále poradila s ukrajinskou sedmičkou "pavúka" Angelinou Kalininovou 6:7 (5), 6:1, 7:6 (2).…

Koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA?

Washington 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR-Lukáš Grinaj)   Z výsledkov prieskumu vydavateľstva Economist a inštitútu verejnej mienky YouGov vyplýva odpoveď na otázku, koľko Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA.  Prieskum (14. – 16. 10.) medzi 1500 Američanmi ukázal, že 34 % Američanov považuje Rusko za nepriateľa USA a 2 % za spojenca USA,…

Parlament Moldavska odmietol zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do EÚ

Kišiňov 20. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-John McConnico)   Poslanci moldavského parlamentu nepodporili iniciatívu Demokratickej strany a odmietli zaradiť do ústavy článok o európskej integracii a vstupe krajiny do Európskej únii. V prvom a druhom čítaní za európskú integráciu hlasovalo iba 54 poslancov, ale na zavedenie zmien do ústavy krajiny je potrebných 67 hlasov Svoje sklamanie…

Námestník šéfa ruskej diplomacie Riabkov kritizuje USA v kauze Chusiajnovová

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Facebook)   Obvinenie Spojených štátov, že Ruska Jelena Chusiajnovová pomáhala v sociálnych médiách ovplyvňovať kampaň pred blížiacimi sa voľbami v USA, je hanebné, vyhlásil v sobotu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov Proti Chusiajnovovej vzniesla v piatok žalobu americká prokuratúra, ktorá tvrdí, že táto…

Grécky premiér víta súhlas macedónskeho parlamentu so zmenou názvu krajiny

Atény 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Petros Giannakouris)   Grécky premiér Alexis Tsipras v sobotu privítal súhlas macedónskeho parlamentu s navrhovanou zmenou názvu krajiny a označil to za rozhodujúci krok smerom k ukončeniu desaťročí sporov medzi dvoma susediacimi štátmi. Informovala o tom agentúra Reuters Tsipras komentoval najnovší vývoj v Macedónsku, kde…

Polícia uskutočnila nočnú raziu v nemeckom meste Marl a jeho okolí

Marl/Berlín 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/DPA/Bildfunk- Paul Zinken)   Nemecké bezpečnostné zložky uskutočnili v noci na sobotu za účasti kolegov z finančnej a colnej stráže veľkú raziu zameranú proti zločineckým klanom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, počas ktorej sa sústredili na shisha bary, čajovne a stávkové kancelárie Informovali o tom Západonemecký…

Radnica Moskvy zrušila povolenie na akciu na pamiatku obetí stalinských represií

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: Public domain) Moskovské úrady odvolali svoje povolenie pre tohtoročné zhromaždenie na pamiatku obetí stalinistických represií, ktoré sa na Lubianskom námestí v blízkosti sídla bývalej tajnej služby KGB malo konať 29. októbra Ako náhradné miesto moskovská radnica ponúkla organizátorom námestie pri Kameni smútku na Triede Andreja…

Ústredný výkonný výbor ČSSD vyjadril dôveru lídrovi strany Janovi Hamáčkovi

Hradec Králové/Praha 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Martin Baumann)   Ústredný výkonný výbor Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) vyjadril v sobotu na zasadaní v meste Hradec Králové veľkou väčšinou hlasov dôveru predsedovi strany, českému vicepremiérovi a ministrovi vnútra Janovi Hamáčkovi. O dôvere prvému podpredsedovi strany Jiřímu Zimolovi sa napokon nehlasovalo. Informácie priniesol…

Mečiar: Danko pracuje len na sebe, iba pre vlastný prospech a kariéru a neštíti sa preto vykonať aj špinavé veci

Bratislava 20. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR- Radovan Stoklasa; Jana Birošová)   Prvé augustové týždne sa médiá predháňali, kto skôr prinesie prevratnú správu v súvislosti s rozhodnutím bývalého trojnásobného premiéra a zakladateľa Slovenskej republiky Vladimíra Mečiara o jeho opätovnom návrate do veľkej politiky Expredseda vlády začal riešiť stav slovenských politických strán ešte v decembri minulého roka,…

V Bostone vydražili raritný meteorit z Mesiaca

Boston 20. októbra 2018 (SITA/AP/Foto: screenshot z YouTube)   Istý zberateľ z Vietnamu sa stal novým majiteľom raritného meteoritu pochádzajúceho z Mesiaca, ktorý v piatok dražili v americkom Bostone Ako informovala aukčná spoločnosť RR Auction, meteorit nakoniec vydražili za 612 500 amerických dolárov (v prepočte okolo 530 000 eur). Pôvodne pritom…

Na mieste pádu ruského cvičného vojenského lietadla sa našli dva fragmenty tela

Moskva 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Dmitry Lovetsky)   Na mieste pádu cvičného vojenského lietadla typu L-39 Albatros ruských vzdušných síl, ktoré sa vo štvrtok zrútilo do Azovského mora, boli nájdené dva fragmenty tela Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj v ruskom vojenskom letectve, podľa ktorého pátranie…

Ako sa zmenil internet? Zabezpečuje vám súkromie?

Svet 20. októbra 2018 (HSP/Foto: Pixabay)   Sir Tim Berners-Lee, britský vedec, programátor a vizionár, ktorý dostal rytiersky titul za svoje „zásluhy o celosvetové rozšírenie a rozvoj internetu“, zasvätil posledných 30 rokov rozvoju internetových štandardov. Bol to práve on, kto v roku 1989 ako zamestnanec CERN-u vytvoril protokol HTTP a je…

Voľby v Afganistane majú prvých ranených, hlasovanie sa predlžuje

Kábul 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Dvaja policajti utrpeli zranenia, keď sa pokúšali zneškodniť podomácky vyrobené výbušné zariadenie, nájdené neďaleko hlasovacej miestnosti v severozápadnej časti afganského hlavného mesta Kábul. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na oznámenie šéfa obvodnej polície Obyvatelia Afganistanu začali v sobotu hlasovať…

Hrabko: Marian Kočner tvrdil, že na Kollára má aj iné veci, ako zverejnil

Bratislava 20. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Pavel Neubauer)   Kontroverzný podnikateľ Marian K., ktorý v minulosti obviňoval Borisa Kollára z kontaktov s mafiánmi, tvrdil, že má proti nemu aj veci, ktoré zatiaľ nezverejnil. V diskusii na TABLET.TV to povedal publicista Juraj Hrabko "Ja poznám Mariana K. z kauzy Gamatex. Jediný raz…

Pedologovia búrajú mýty. Ľudia si vlastnou činnosťou privodili ekologickú katastrofu

Moskva 20. októbra 2018 (HSP/Sputnik/Foto: TASR/AP- TANJUG)   Dokonca aj počas života rastliny a ich bunky drevnatejú a v tejto forme sa zachovávajú tisíce rokov. Chemická analýza ukazuje, akému vplyvu podliehala pôda a o čo sa zaujímali kmene, ktoré tu žili. O tom, ako pedologovia pomáhajú obnoviť životné prostredie a porozumieť…

Bola to naozaj samovražda, alebo už niekto upratuje? Matka Ronalda Riga, muža z identikitu, pochybuje. Práve si vybielil dom a tešil sa z novej práce

Komárno 19. októbra 2018 (HSP/Bumm/Foto: Bumm)   Regionálny internetový portál Bumm.sk z Komárna priniesol autentické svedectvo nešťastnej matky Ronalda Riga, záhadného mladíka spájaného v súvislosti so zverejnením policajného identikitu v prípade vrážd Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zronená matka Martina poskytla necenzúrované stanovisko ako reakciu na reportáž mainstreamového média Kriminoviny…

TopSpeed

Porovnanie konfigurátorov: BMW

0

Máme tu ďalšiu časť v seriáli o porovnávaní konfigurátorov. Tentokrát sa zameriame na značku BMW, trocha exkluzívne Bentley alebo Aston Martin som skutočne preskočil. Porovnanie konfigurátorov v tomto prípade nemá reálnu odozvu, málokto na Slovensku si pôjde kúpiť nové Bentley a bude riešiť konfigurátor. BMW je v dnešnej dobe už naozaj tak veľkosériová značka, že…

Hennessey Jeep Grand Cherokee má byť najrýchlejšie šprintujúce SUV

5

Jeep Grand Cherokee Trackhawk je jedno z najbláznivejších SUV na svete. 6,2l V8 ponúka bláznivých 527 kW (707 k) a 873 Nm, ktoré poháňajú všetky štyri kolesá. Na 96 km/h (60 mph) vystrelí za 3,5 sekundy a ručička tachometra sa zastaví na 289 km/h. Ako vám iste z týchto čísel…

Ako sa stavia sen. Peugeot 405 Mi16. Časť 9

3

Peugeot 405 Mi16 svoju pozornosť pravidelne dostáva. Je na ňom stále dosť práce. Veľké veci išli rýchlo, nasledujú piplačky. Pomaly sa však chystá odstrojenie karosérie a smer klampiar. Aby bol na to Peugeot pripravený, čaká nás ešte pár spoločných hodín. 

AAA AUTO čaká historické predaje, budúci rok chce mať 50 pobočiek

17

Sieť autocentier AAA AUTO, prevádzkovaná skupinou AURES Holdings, za prvé tri kvartály tohto roka predala 64 000 vozidiel a s celkovými tohtoročnými predajmi plánovanými na úrovni 84 000 áut by mala bez problémov prekonať svoj desať rokov starý rekord. V budúcom roku bude predajný cieľ ešte ambicióznejší. Pomôcť by k…

Rišo Gonda ukončí sezónu International GT Open v Barcelone

0

Rišo Gonda naposledy potešil slovenských fanúšikov na Veľkej Cene Slovenska. Ešte pred ňou sa však spoločne s pretekárom DTM, Joelom Erikssonom, zúčastnil zastávky International GT Open v belgickom SPA. Podujatie v Monze Rišo a jeho tím vynechal, no teraz sa spoločne s tímom Šenkýř Motorsport zúčastní na veľkom finále v…

BMW X7 skutočne prichádza s nevkusne veľkými ľadvinkami

14

Keď sme pred niekoľkými mesiacmi videli prvé neoficiálne foto najväčšieho SUV od BMW, tajne sme verili, že tie predné ľadvinky sú len vtip. BMW ide cestou ich zväčšovania na každom type, no toto je priveľký skok. Ako je už niekoľko týždňov zrejmé, BMW X7 vpred iné nebude. Zvýrazňujú ich v…

KAMzaKRÁSOU

Rast mliečnych zubov: Zisti, ako uľaviť drobcovi od bolesti!

0

Bolesť zubov je jedna z najhorších bolestí, to vie každý. A všetko to začína s prvým prerezávaním mliečnych zubov. Pamätáte si na bolesť, ktorú vám spôsoboval rast zubov múdrosti, poprípade vám ešte spôsobuje? Tak si predstavte aké to bolo, keď sa vám prerezávalo niekoľko zubov naraz. Ako zvládnuť túto bolesť u vášho dieťaťa, keď…

Nevieš, ako sa zbaviť jesennej depresie? Zajedz ju týmito jedlami!

1

Jesenná depresia patrí k nenápadným nepriateľom, ktorí sú zákernejší, než chrípka a to hneď z niekoľkých dôvodov. Nielenže nás dokáže nenápadne a rýchlo chytiť, ale aj pomerne dlho sa nás drží. Málo slnka, daždivé dni a chladné počasie dokážu pokaziť náladu oveľa viac, než hocičo iné. Viete, ako sa voči nej brániť? Poradíme vám skvelé…

Chémia ide bokom: Skús tieto domáce pleťové masky z avokáda!

2

Zdá sa, že nebyť našej pohodlnosti, kozmetický priemysel by vôbec nemusel existovať. :-) Myslíme to, samozrejme, s veľkou dávkou nadhľadu, avšak pravdou zostáva, že veľa prípravkov na starostlivosť o pokožku, tvár, vlasy či nechty, si vieme pripraviť aj samy, podomácky, z bežne používaných potravín a surovín. A výnimkou nie je ani avokádo. To sa nám…

Vredy predkolenia: Prečo sa nespoliehať na babské rady a mastičky?

2

Vzniku tejto nepríjemnosti predchádza hromadenie krvi v žilách dolných končatín a z toho prameniace bolestivé opuchy, ktoré poznáme ako vredy predkolenia. Dnes ti preto prezradíme, kto patrí do rizikovej skupiny, ako sa toto ochorenie prejavuje, ako sa lieči a aj to, čo môžeš ty sama spraviť pre to, aby si mu predišla. Vredy predkolenia…

Vieš, že kruhy sú už OUT? Povieme ti, aké náušnice sú v móde ​

2

Keď hovoríme o doplnkoch, my ženy ich nemáme nikdy dosť, podobne ako topánok a kabeliek... a všeličoho iného. Ako ste na tom s náušnicami? Ak aj vám vypadávajú zo zásuviek a rôznych iných skrýš, ste na pravom mieste. Len tu sa totiž dozviete, aké náušnice sú v móde túto jeseň…

Súťaž o darčekový poukaz na thajskú orientálnu masáž Aroma oil

1

Doľahla už aj na vás? Únava, vďaka ktorej vaša produktivita klesá a nálada tiež? Alebo na vás pôsobí stres z práce alebo okolia? Tak v tom prípade máte skvelý dôvod na to, aby ste „vypli“ a užili si relax a ničnerobenie, vďaka ktorému si takpovediac dobijete baterky a prídete na iné myšlienky. Nepochybujeme o tom, že každý…

TopDesať

Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

0

Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. [adrotate group="11"] Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho…

Vizitky pre kreatívnych: Vďaka týmto vizitkám budeš vyčnievať z davu

0

Prvé vizitky sa objavili v 15. storočí v Číne. Obsahovali informácie o ich majiteľovi. Dnešné vizitky sa však premenili na také malé umelecké diela. Ich majitelia sa predbiehajú v tom, kto z nich vytvorí čo najkreatívnejšiu vizitku. Možno nám neuveríš, no dokonca existuje aj súťaž o tú najkreatívnejšiu vizitku na…

Neobyčajný príbeh o chlapcovi, ktorý si ako 17-ročný postavil nukleárny reaktor

0

Príbeh Davida Charlesa Hahna (1976 - 2016) nepatrí do kategórie obyčajných. David bol od svojho raného detstva fascinovaný chémiou a vedou. Uskutočňoval množstvo chemických experimentov len tak, pre zábavu. Nikto však v skutočnosti neočakával, že jedného dňa postaví na záhrade svojich rodičov plne funkčný nukleárny reaktor. V roku 1994 v kôlni vedľa domu svojej…

Vynálezy budúcnosti, ktoré môžeš používať už dnes!

0

Veda a technológia sa vyvíjajú tak rýchlo, že je prakticky nemožné sledovať všetky nové vynálezy, ktoré sa objavujú. Veci, o ktorých sme nemohli ani snívať, teraz vstupujú do nášho života rýchlosťou svetla. Bionické šošovky, ktoré dokážu zmeniť realitu, neviditeľné dáždniky a 3D pero, ktorým nakreslíš hmatateľné predmety. Vynálezy budúcnosti môžeš…

Fotografie pred a po čistení: Výsledok je úžasný!

0

Čistenie môže byť niekedy poriadna zábava! Tieto fotografie sú toho jasným dôkazom. Práve pomocou vody a rôznych saponátov môžeš zistiť, že tvoj záhradný stôl v skutočnosti nie je zelený, prípadne zistíš, že tvoja izba je dostatočné veľká - stačí si v nej občas upratať. Tieto fotografie ti ukážu, ako vyzerali…

Veľká mapa jedla: Toto sú typické jedlá v krajinách sveta

0

Jedlo je jednou z najzaujímavejších vecí, ktoré môžeš spoznávať na potulkách svetom. Niektorí ľudia cestujú práve s cieľom vyskúšať nové a nezvyčajné chute. Ak máš podobné ambície, možno ti pomôže táto mapa jedla, ktorá ukazuje typické jedlá v krajinách alebo regiónoch celého sveta. Inšpiruj sa! Každý vie, že tie pravé cestoviny by si mal…