• Ako chcú kompetentné orgány riešiť „cigánsku otázku“, keď nepoznáme presné počty príslušníkov tohto etnika na Slovensku?

  Publikované 15.01. 2018 o 08:25 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  K základným predpokladom úspešného rozvoja spoločnosti patrí vyvážený demografický vývoj a existujúcim podmienkam rozvoja spoločnosti zodpovedajúci počet a vyhovujúca štruktúra obyvateľstva. Z tohto dôvodu dnes do popredia vystupuje význam formulácie základných princípov populačnej politiky a vymedzenie nevyhnutných a účinných spôsobov a mechanizmov jej realizácie v konkrétnych podmienkach našej sociálnej reality, t. j. takej populačnej politiky, ktoré je chápaná a uskutočňovaná v úzkej súčinnosti so širšie koncipovanou rodinnou a sociálnou politikou štátu. Pod populačnou politikou je potrebné chápať také spoločenské opatrenia, ktoré sú prijímané priamo za účelom ovplyvňovania reprodukčných procesov. Inak povedané, populačnú politiku môžeme definovať ako vedomý proces zameraný na priame ovplyvňovanie reprodukčných procesov, ktorý má na zreteli dlhodobý časový horizont a vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva. Vychádzajúc z vyjadrení odborníkov zaoberajúcich sa problematikou demografického zloženia obyvateľstva a rastu populácie ( B.Vaňo, B.Bleha, D.Jurčová, J.Mészaros,V.Pilinská a iní ), nie je na Slovensku doposiaľ rozpracovaná a schválená koncepcia štátnej populačnej politiky.

  Je najvyšší čas vypracovať skutočne efektívnu populačnú politiku a realizovať ju v konkrétnych podmienkach Slovenska. Nie je možné naďalej ponechávať prírastok obyvateľstva na „prírode“, resp. na neplánovanom a v mnohých prípadoch aj na nezodpovednom reprodukčnom správaní práve tých najchudobnejších a najmenej socializovaných vrstiev našej spoločnosti.

  Jedným z najdôležitejších problémov, súvisiacich s demografickým zložením a populačným rastom obyvateľstva na Slovensku, ktorý kompetentné štátne orgány a inštitúcie neriešia systémovo, ale ktoré, skôr alebo neskôr prekročia ešte prijateľnú a akceptovateľnú mieru je aj problém sociálne neúnosného a alarmujúceho nárastu cigánskej populácie. Riešenie daného problému sa musí stať hlavnou, aj keď nie jedinou náplňou štátnej populačnej politiky, sledujúcej prvoradý cieľ, ktorým je podpora rastu a výchovy zdravej a vzdelanej, t.j. kvalitatívnymi znakmi disponujúcej a kladnými vlastnosťami sa vyznačujúcej mladej generácie. Máme na mysli prírastok takých jednotlivcov, ktorí vďaka rodinnej výchove, dosiahnutej úrovne vzdelania, v mladom veku nadobudnutým a vyznávaným kultúrno-civilizačným hodnotám, získaným pracovným návykom a zodpovedným prístupom k sociálnej realite sa stanú aktívnymi a plnohodnotnými zložkami občianskej spoločnosti, vďaka čomu budú v budúcnosti schopné v zodpovedajúcej miere nahradiť odchádzajúce generácie. Podpora rastu a výchovy takejto populácie, vrátane  veľkej časti cigánskej mládeže, je v záujme celej spoločnosti, je jedným z významných národno-štátnych záujmov, nevyhnutným predpokladom ďalšej existencie a rozvoja spoločnosti a zárukou prosperujúcej sociálnej kontinuity.

  Nevyhnutným východiskom a predpokladom komplexného, t.j. objektívneho a efektívneho riešenia daného problému je presná evidencia počtu cigánskeho obyvateľstva na Slovensku, ich presná územná lokalizácia, vekové zloženie, pravdivé informácie o skutočných počtoch detí v predškolskom a školopovinnom veku a pod., bez čoho nie je možné efektívne a systémové riešenie cigánskej otázky. Dnes môžeme s istotou povedať, že kompetentné štátne orgány, náplň práce ktorých priamo súvisí s organizačným zabezpečením a sociálnou pomocou sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva nedisponujú presnými informáciami o počte Cigánov, žijúcich na našom území. Dokonca ani samotný splnomocnenec vlády pre rómsku problematiku, náplň práce ktorého úzko súvisí s riešením cigánskej problematiky, nedisponuje presnými údajmi o počte tých, ktorých v podstate zastupuje. Tieto čísla sú veľmi nepresné a rozporuplné, pohybujúce sa v rozmedzí od 120 000 tis.(podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011) až po približne 400 000 tis. príslušníkov daného etnika. Ak berieme do úvahy, že len v krátkej dobe po rozdelení ČSFR sa v dôsledku nesplnenia kritérií pre udeľovanie českého občianstva (čistý register trestov, minimálny 5 ročný trvalý pobyt v českej časti spoločného štátu) vrátilo na Slovensko okolo 200 000 tis. obyvateľov cigánskeho pôvodu a vychádzajúc z vysokej natality daného etnika sú oficiálne údaje o terajšom početnom stave cigánskej populácie absolútne nereálne a podhodnotené. Takéto skreslené a nedôveryhodné údaje o počte Cigánov a ich lokalizácie na našom území poskytuje aj tzv. Atlas rómskych komunít 2013, podľa ktorého na Slovensku žije niečo viac ako 402 000 tis. príslušníkov tohto etnika. Ak vychádzame z použitých metód zisťovania početného stavu cigánskych komunít, získané údaje, ktoré Atlas poskytuje predstavujú veľmi nepresné a opäť len približné, viac-menej odhadované počty. Berúc do úvahy tú skutočnosť, že konkrétne údaje sa zisťovali cestou zberu informácií prevažne od obecných a mestských úradov, ktoré samotné nedisponujú presnými číslami, iný výsledok sa ani nedal očakávať. Veď máloktorý starosta, resp. primátor dnes disponuje presnými a pravdivými údajmi o skutočných počtoch Cigánov, žijúcich na území nimi spravovaných celkov, takže poskytnuté údaje pre zostavenie takého dokumentu, akým je Atlas rómskych komunít 2013 sa ukazuje ako ďalšia nezmyselná a formálna aktivita. A takýto dokument by sa podľa vyjadrení kompetentných miest, mal stať jedným z hlavných zdrojov a podkladov pre riešenie cigánskej problematiky.

  Potvrdením vyššie uvedeného sú aj informácie, získané na základe spracovania výsledkov ankety, ktorú v roku 2014 zrealizoval autor tohto článku cestou dotazníka, ktorý bol zaslaný 20. mestským a 30. obecným úradom v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Prvé dve otázky sa týkali uvedenia počtu cigánskeho obyvateľstva žijúceho na území danej obce, resp. mesta a otázky nárastu počtu cigánskeho obyvateľstva za ostatných 10, resp. 20 rokov. Odpovede príslušných úradov by sa dali zhrnúť do dvoch základných skupín. Alebo sa respondenti odvolávali na zákon 365/2004 Z.z., na základe ktorého obce a mestá nemôžu viesť evidenciu obyvateľstva na základe ich etnickej príslušnosti, pričom ma odkázali na údaje Štatistického úradu SR, resp. na Atlas rómskych komunít 2013. Alebo, čo bolo častejšie a na čo ma dopredu upozorňovali, boli schopní mi poskytnúť len približné a veľmi nepresné údaje, ktoré neodrážali presný počet Cigánov žijúcich na ich území.

  Podľa posledného sčítania počtu cigánskeho obyvateľstva zrealizovaného v predchádzajúcom režime tzv. „reálneho socializmu“, ktorý oprávnene môžeme považovať za dôveryhodný a smerodajný, žilo na Slovensku v roku 1989 – 253 943 tisíc Cigánov, predstavujúcich 4,8% z celkového počtu obyvateľstva žijúceho na Slovensku. Ak berieme do úvahy, že po rozdelení Československa sa na Slovensko z Čiech navrátilo približne 200 000 tisíc Cigánov a berúc do úvahy vysokú natalitu tejto časti obyvateľstva (veď len v období január – september 2017 sa v obci Veľká Lomnica, v ktorej z celkového počtu 4550 obyvateľov skoro polovicu, t. j. 2150 tvoria príslušníci cigánskeho etnika sa narodilo 85 detí, z toho 76 pochádzajúcich z cigánskej komunity), ako aj pomerne dlhé obdobie od vzniku samostatnej SR (25 rokov), je možné vydedukovať pomerne presný odhad, ktorý sa pohybuje okolo čísla 700 000 tisíc príslušníkov cigánskeho etnika žijúceho na území dnešného Slovenska, čo predstavuje okolo 13% z celkového počtu všetkých obyvateľov tejto krajiny. Uvedené číslo radí toto etnikum na prvé miesto medzi etnikami a národnostnými menšinami žijúcimi na našom území. Informácia, že tou najpočetnejšou menšinou na Slovensku sú občania hlásiaci sa k maďarskej národnosti je nepravdivá a zavádzajúca. Zároveň to našu krajinu, vzhľadom k celkovému počtu jej obyvateľstva zaraďuje na prvé miesto v porovnaní s inými štátmi stredoeurópskeho priestoru.

  Ukazuje sa, že jedným z prvých a prioritných opatrení v rámci realizácie štátnej populačnej politiky je získanie presných a overiteľných údajov o počte cigánskeho obyvateľstva, bez ktorých nie je možná racionálna a plánovitá, t.j. efektívna práca s cigánskymi komunitami. To však predpokladá zrušiť, resp. novelizovať zákon 365/2004 Z.z. zakazujúci zisťovanie počtu obyvateľstva na základe ich etnickej a národnostnej príslušnosti a následne vypracovať a zaviesť systém presnej evidencie príslušníkov cigánskeho etnika, ignorujúc rôzne pokrytecké výhovorky a zavádzajúce argumenty zo strany domácich a zahraničných oponentov, t.j. veľkého počtu kvázi humanistov a kvázi ochrancov cigánskeho obyvateľstva o možnom porušení ich práv a diskriminačnej podstate získavania reálnych údajov o náraste a vedenia presnej evidencie počtu cigánskeho obyvateľstva nachádzajúceho sa na území SR.

  Lipnutie na doterajších neúčinných a neefektívnych spôsoboch zisťovania a evidencie  tohto etnika a uspokojovanie sa len s nepresnými a neúplnými odhadmi početného stavu jeho príslušníkov má, okrem iného aj politické motívy. Zistenie a hlavne, zverejnenie skutočného početného stavu tejto skupiny obyvateľstva ako aj pravdivé štatistické údaje o enormnom náraste jej počtu (veď viac ako polovicu príslušníkov tohto etnika predstavujú deti do veku 15 rokov), by pre mnohé zainteresované subjekty, ale hlavne pre širokú verejnosť znamenalo nemilé prekvapenie a šokujúce zistenie, ktoré by v občianskych vrstvách spoločnosti viedlo k posilneniu obáv z neúmerného nárastu cigánskeho obyvateľstva v jednotlivých oblastiach Slovenska a z toho vyplývajúcich budúcich problémov a nebezpečenstiev pre stabilný, perspektívny a nekonfliktný vývoj našej spoločnosti. Je potrebné si čo najskôr uvedomiť a tomu prispôsobiť štátnu populačnú politiku, že základ budúcej stability a prosperity Slovenska nebude prioritne závisieť od množstva obyvateľstva ale od kvality budúcich generácií. Inak povedané, nevyhnutný ekonomický, ale hlavne a predovšetkým v budúcnosti najdôležitejší ľudský a sociálny kapitál našej spoločnosti, t.j. jej eufunkčný základ, bude určovaný vysokou a 21. storočiu zodpovedajúcou úrovňou vzdelania občanov štátu, ich vysokou mierou odbornosti, občianskou uvedomelosťou a novým podmienkam zodpovedajúcou kvalitou spoločenského vedomia.

   

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  ĽS Naše Slovensko, Košice

   

   

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  "Nekúpime si lístok do kina na film, ktorý neuvidíme": Rusko odmietlo zaplatiť príspevok Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Ruská federácia nebude platiť príspevok Rade Európy v roku 2019, vyhlásil to dnes ráno podpredseda Štátnej dumy (dolná komora dolná komora Federálneho zhromaždenia) Petr Tolstoj "Rusko si nebude kupovať lístok do kina na film, ktorý neuvidí, a nebude teda platiť za svoju neúčasť,"…

  Sme čoraz viac chorí? Štát pozná univerzálny liek: Zaviesť novú daň!

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Analytici ministerstiev zdravotníctva a financií usporiadali tlačovú besedu, na ktorej prezentovali štatistiku, že Slovensko sa dostalo na popredné miesta v spotrebe cukru, čo sa prejavuje aj na zdraví populácie. Navrhli aj riešenia – jedným z nich je napríklad zaviesť daň na cukor Na tlačovej…

  S komunikáciou s obvinenou sa podľa Mosta-Híd musí vyrovnať Glváč

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   So záležitosťou týkajúcou sa komunikácie s Alenou Zs., obvinenou z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, sa musí podľa Mosta-Híd vyrovnať sám podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD). Informovala o tom hovorkyňa strany Klára Debnár Alena Zs. mala…

  Pápež povzbudil Pochod za život v Paríži o výhrade vo svedomí lekárov

  Paríž 16. januára 2019 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS/marchforlife)   V Paríži sa v nedeľu 20. januára uskutoční už 13. ročník Pochodu za život. Organizátorov, medzi ktorými sú aj rozličné katolícke združenia, povzbudil prostredníctvom apoštolského nuncia vo Francúzsku Mons. Luigiho Venturu v krátkom posolstve pápež František Tohtoročný parížsky pochod za život, ktorý…

  Ukrajinský analytik "upokojil" domácu verejnosť: Do prezidentských volieb na Ukrajine zo strany Ruska nehrozí žiaden útok

  Kyjev 16. januára 2019 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube ZIK)   Ukrajinskí politici a médiá stále strašia verejnosť tým, že Rusko každú chvíľu môže napadnúť Ukrajinu. Tých varovaní bolo neúrekom, ale v priebehu piatich rokov k žiadnemu úroku nedošlo. Občas zaznievajú aj čiastočne odlišné vyhlásenia. Napríklad, ukrajinský analytik Dmitrij Snegirev „upokojil“ domácu verejnosť, keď povedal, že…

  Samovražedný atentátnik zaútočil na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície

  Damask 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Auto naložené výbušninami explodovalo v stredu pri meste Manbidž na severe Sýrie po tom, ako ho samovražedný atentátnik nasmeroval na vojenskú hliadku Američanmi vedenej koalície. Na základe informácií mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) o tom napísala agentúra DPA Explóziu…

  Bolsonaro uvoľnil pravidlá držby zbraní

  Rio de Janeiro 16. januára 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Raimundo Pacco)   Nový brazílsky prezident Jair Bolsonaro podpísal v utorok dekrét, ktorý umožní Brazílčanom dostať sa ľahšie k vlastným strelným zbraniam. Je to prvá z mnohých očakávaných zmien týkajúcich sa vlastníctva strelných zbraní v krajine, ktorá v celkovom počte vrážd zastáva nelichotivé prvé…

  Francúzsko urýchľuje prípravy pre prípad brexitu bez dohody

  Paríž 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)   Francúzsko urýchli svoje prípravy na vystúpenie Británie z EÚ bez dohody. Pristupuje k tomu po tom, ako britský parlament v utorok veľkou väčšinou hlasov odmietol dohodu o tzv. brexite, ktorú na rokovaniach s EÚ dosiahla vláda premiérky Theresy Mayovej Podľa agentúry AFP to…

  Ukrajinský minister obrany poďakoval Lajčákovi

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto: TASR-Pavel Neubauer)   Ukrajinský minister obrany Stepan Poltorak informoval o stretnutí s predsedom OBSE a hlavou slovenského ministerstva zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Rokovali o situácii na Donbase a o spolupráci medzi ministerstvami obrany oboch krajín "Dnes som mala stretnutie s ministrom zahraničných vecí Slovenska Miroslavom…

  Na ďalšie rokovania o brexite je stále dosť času, tvrdí Merkelová

  Berlín 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/dpa)   Na ďalšie rokovania o spôsobe vystúpenia Británie z EÚ je stále dosť času. Nemecká kancelárka Angela Merkelová to uviedla v stredu po rozhodnutí britského parlamentu odmietnuť dohodu medzi Londýnom a zvyškom EÚ, určujúcu podmienky tzv. brexitu Šéfka nemeckej vlády povedala pred novinármi v Berlíne,…

  Kelti - neobyčajne svojrázny a pre nás ešte stále záhadný národ

  Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Niekedy okolo roku 1300 p. n. l. sa objavil na javisku dejín európskeho kontinentu zvláštny a neobyčajný národ - Kelti. Ich cesta dejinami sa začala celkom nenápadne Archeológia ich objavila a identifikovala ako neveľké etnikum, poľnohospodárskej kultúry, ktoré žilo na brehoch Dunaja, v…

  Reakcie na brexit: Kukan nečakal tak výrazné "nie" dohode s EÚ

  Londýn/Bratislava 16. januára 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu neschválili v utorok predbežnú dohodu o vystúpení Británie z Európskej únie. Podľa viacerých politikov a komentátorov ide o zlú správu pre obe strany Lamanšského prielivu. "Snemovňa prehovorila a vláda bude počúvať. Je jasné, že Snemovňa túto dohodu nepodporuje,…

  Nepravdivé správy o únosoch detí zdieľajú tisícky občanov

  Bratislava 16. januára 2018 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Policajný zbor SR v poslednom období eviduje zvýšený nárast nepravdivých správ o únosoch maloletých osôb na Slovensku, pričom toto šírenie podľa policajtov dosiahlo neúnosnú mieru. "Tisícky občanov to zdieľajú na sociálnych sieťach, vo vysokom množstve odosielajú Policajnému zboru a v niektorých prípadoch sa hádajú…

  Po páde dolára bude mať každý blok vlastný Google, Microsoft a Amazon. V ktorom bloku bude Slovensko?

  Moskva 16. januára 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Ak sa svet po ústupe doláru do pozadia rozpadne na rôzne valutové zóny, každá z nich bude mať vlastné spoločnosti typu Googlu, Microsoftu a Amazon. Ide o príliš dôležité uzly infraštruktúry, než aby boli budované na základe systému konkurenčnej zóny, píše popredný finančný…

  "Nátlat politikov nie je v súlade s verejným záujmom": Rada a manažment RTVS odpovie na sťažnosť SaS "potláčate nás"

  Bratislava 16. januára 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a Rada RTVS nesúhlasia so zásahmi politikov do verejnoprávneho spravodajstva a programu RTVS. Rada RTVS sa dnes uzniesla na tom, že odpovie na otvorený list, ktorý jej adresovala strana Sloboda a Solidarita (SaS) ku kvalite spravodajstva Odpovie rovnako,…

  Sme rodina: Nesúhlas s dohodou o brexite nemusí byť konečné riešenie

  Bratislava 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Nesúhlas britského parlamentu s Dohodou o odchode Británie z Európskej únie (EÚ) nemusí znamenať konečné riešenie. Uviedol to poslanec Národnej rady SR za Sme rodina Ľudovít Goga v reakcii na rozhodnutie britského parlamentu Hnutie si myslí, že Británia bude mať záujem iniciovať ďalšie…

  Lavrov hodnotil výsledky ruskej diplomacie za rok 2018

  Moskva 16. januára 2019 (TASR/SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Keystone-Martial Trezzini)   Zvládnutá organizácia majstrovstiev sveta vo futbale, narastajúce napätie a deficit dôvery vo vzťahoch Ruska a Západu, ale aj úspešná spolupráca s Tureckom a Iránom v Sýrii. Tak zhodnotil výsledky ruskej diplomacie za rok 2018 v stredu na výročnej tlačovej konferencii v Moskve ruský…

  Kanada žiada milosť pre svojho občana odsúdeného v Číne na smrť

  Ottawa 16. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Kanada oficiálne požiadala Čínu, aby udelila milosť kanadskému občanovi Robertovi Lloydovi Schellenbergovi odsúdenému na smrť za pašovanie drog. Informovala o tom v stredu agentúra DPA "Už sme hovorili s čínskym veľvyslancom v Kanade a požiadali sme ho o udelenie milosti," povedala v utorok…

  TopSpeed

  Dopraváci na Morave vyfasovali zabavené Audi RS6!

  5

  Téma na čom jazdia policajti služobne je pre verejnosť vždy mimoriadne zaujímavá. O to viac, ak sú to perly automobilového priemyslu. U nás medzi elitu niekedy patrila BMW M5 E60, či viaceré Audi S4 B7. Samozrejme, skvostov je v garážach polície oveľa viac. No už dlho neboli obmenené. Dnes podobné…

  Diaľničná patrola mala v r. 2018 najviac práce v okolí Bratislavy

  0

  Diaľničná patrola bola počas celého roka 2018 maximálne vyťažená. Spolu šestnásť vozidiel NDS najazdilo viac ako 2,3 milióna kilometrov. Najviac zásahov zaznamenali v Bratislavskom kraji. Diaľničná patrola len tu za uplynulý rok najazdila takmer 150 tisíc km. Môže za to niekoľko faktorov.

  Saleen S7-R GT1 znie aj po rokoch úžasne

  1

  Nie je to tak dávno, čo plecháčom na okruhoch kraľovali autá GT1. Boli to prekrásne mašiny, kde automobilky a tímy poslali na trať to najlepšie, čo bolo možné. Mohli sme tak obdivovať veľké 12, 10, či 8-valce. Nebola núdza o extrémne drahé stroje ako McLaren F1 GTR, alebo o niekoľko rokov neskôr…

  Nissan Leaf Nismo RC je elektrický pretekár

  2

  Prednedávnom sme priniesli informácie o špeciálnej edícii bežného Leafu, ktorej okrem predĺženia dojazdu zvýšili aj celkový výkon. Nissan Leaf Nismo RC je však z iného súdku. Pretekársky elektromobil totiž skrýva zaujímavé dynamické parametre, ktoré však bohužiaľ na bežnú cestu určené nebudú. Napriek tomu je zaujímavé sledovať, že svet moršportu sa neuberá pozornosťou len už trošku…

  Volkswagen si nedá pokoj. Hrozí zvolávanie motorov VW 1,2 TDI

  1

  Tak sa nám tá situácia s podvodnými emisiami akosi nechce stále upokojiť. Nemecký federálny úrad pre automobilovú dopravu (KBA) po čase zvažuje, že nariadi opätovné zvolávanie motorov VW. Dôvod je stále ten istý - podozrenia s manipulovanými výsledkami emisných kontrol. Nové informácie v nedeľu priniesli noviny Bild am Sonntag. Tentoraz sa…

  Audi RS4 a BMW M3 GTS, kto z koho?

  4

  Kanál carwow má v poslednej dobe vyhradené miesto pre staršie Audi a BMW. Niekoľko za sebou idúcich duelov práve týchto dvoch automobiliek o tom niečo naznačuje. Keďže viacero z týchto áut má svojich hrdých majiteľov aj na Slovensku, je dôvod ukázať vám akciu, ktorú v našich končinách nie je pre viaceré dôvody veľmi reálne zrealizovať,…

  KAMzaKRÁSOU

  Známe osobnosti a Ples v opere 2019: Ako hodnotia 19. ročník?

  1

  Priestory historickej budovy Slovenského národného divadla v sobotu opäť patrili dobročinnému Plesu v opere, ktorý aj tento rok oficiálne otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Počas 19.ročníka tohto významného podujatia nechýbali ani známe osobnosti z oblasti kultúry, umenia, športu a významné mená filantropie. Ako trávili večer plný dobročinnosti, kultúry a umenia? Známe…

  Vieš, čo je laryngitída? Zisti, ako sa prejavuje a lieči!

  1

  Ochorenie zvané laryngitída je pomerne bežné a často sa vyskytuje napríklad u detí. Radíme ho medzi choroby dýchacej sústavy človeka, pričom môže mať infekčný aj neinfekčný pôvod. Medzi symptómy, ktoré toto ochorenie sprevádzajú, radíme okrem iných aj zachrípnutý hlas, suchý kašeľ či sťažené dýchanie. V článku sa dozviete, čo je laryngitída, akými príznakmi…

  Ženský pohľad na: Jeep Compass 2.0 l - SUV vhodné do mesta

  1

  Nový model Jeep Compass patrí do segmentu kompaktných SUV (ako Nissan Qashqai, Škoda Karoq, VW T-Roc...). Ide o druhú generáciu s vylepšeným atraktívnym dizajnom a najnovšími technológiami. Kategória SUV je rýchlo rastúca a predpokladá sa, že do roku 2020 jej podiel na predaji bude takmer 20 percent. Pozrime sa teda bližšie na jeho prednosti.

  Video VIDEOTEST: Vitabrid Scalp Shampoo s technológiou Vitabrid

  2

  Ten nepríjemný pocit, keď si oblečiete čierne tričko, sveter alebo rolák a ten je zrazu posiaty malými bielymi vločkami, ktoré síce pripomínajú snehové vločky, ale ani z ďaleka nimi nie sú. Ten pocti, keď si prehrabnete prstami vo svojej hrive a zrazu vám ostanú dlane plné vlasov. Ten pocit, keď už ani pohľad…

  Pavlovovej torta s mascarpone: Napeč ako ozajstná cukrárka!

  3

  Vyzerá skvele a zvládnu ju pripraviť aj amatérske cukrárky! Homemade Pavlovovej torta s mascarpone krémom vás a vašich blízkych navyše dostane znamenitou chuťou a ľahkou konzistenciou a kreatívnejšie duše ocenia aj možnosť experimentovať pri jej zdobení. Prinášame vám osvedčený recept na Pavlovovej tortu, ako sa tiež tento zákusok zvykne nazývať,…

  Vyhraj 4x ENVY pleťové sérum pre špeciálne potreby pleti

  1

  Pleťové sérum má ľahučkú textúru a vďaka svojim vlastnostiam dokáže preniknúť do hlbších vrstiev pokožky, a tým pôsobí z jej vnútra. Je účinnejšie ako pleťový krém, pretože obsahuje vyššiu koncentráciu aktívnych zložiek. To z pleťového séra robí nástroj na cielené riešene problémov s pleťou. A presne takéto je aj ENVY pleťové sérum, ktoré môžete u nás…

  TopDesať

  Kokaín, či stabilizátory nálady: Vieme, čo všetko sa nachádza v našej strave?

  0

  V dnešnej dobe má človek na výber naozaj z veľkého množstva pochutín. O tom či sú zdravé alebo nezdravé sa dá vyčítať z obalu alebo zistiť na internete. Kedysi však ľudia moc na výber nemali, a tak siahali po tom, čo bolo najznámejšie. Aj za cenu toho, že do tela…

  Smutný rebríček: Tieto krajiny zažívajú najvyššiu mieru vrážd

  0

  Krajiny s najvyššou mierou násilných úmrtí ťa môžu prekvapiť. Je známe, že moderný svet je všetko, len nie bezpečné miesto. Aj napriek tomu je šokujúce názorne vidieť, ako nebezpečný môže byť svet naozaj. V dnešnom zozname sa pozrieme do všetkých kútov sveta cez medzinárodnú štatistiku o vraždách. Na základe počtu vrážd na 100 000 obyvateľov za rok…

  7 geniálnych vecí, ktoré si si vo filme Harry Potter určite nevšimol

  0

  Knihy či filmy o čarodejníkovi menom Harry Potter pozná snáď asi každý. Existuje však 7 skrytých súvislostí, ktoré si vo filme určite prehliadol. A že to nie sú len také obyčajné veci, sa môžeš presvedčiť sám. :) [adrotate skupina = "11"] 1. Zmätená profesorka Trelawneyová Harry Potter sa narodil v

  Jednoduché triky, ktoré fungujú na tých najjednoduchších veciach

  0

  Občas nám dajú zabrať aj obyčajné jednoduché veci. Ak máš chvíľku čas, tak ti ukážeme zopár jednoduchých riešení, ktoré sa ti zídu (raz určite áno). Tieto nenáročné triky totižto väčšinou použiješ pri obyčajných veciach. Práve tieto jednoduché triky ti možno otvoria oči a ty zistíš, že celý život robíš určité…

  10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

  0

  Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

  10+ silných ilustrácií, ktoré ukazujú každodenné utrpenie zvierat

  0

  Človek, ako tvor inteligentný, by mal dbať o zvieratá a ochraňovať tieto slabšie bytosti, ktoré sa o seba možno nedokážu postarať samé. No situácia vo svete je často opačná a ľudia zvieratá hlúpo zneužívajú pre svoj vlastný (finančný) prospech. Na utrpenie zvierat sa v rámci Inktober 2018 rozhodla upozorniť aj…