Podľa Domobrany rodina by mala požívať väčšiu ochranu štátu ako záujmy jednotlivca.

Tak ako by mala platiť zásada, že ľudské práva stoja nad ekonomickými záujmami, by malo platiť, že rodina by mala požívať väčšiu ochranu štátu ako záujmy jednotlivca.

Výbor domobrany pre rodinu si myslí, že je čas zameniť lineárne myslenie za syntetické, to znamená, že všetko so všetkým súvisí a preto náš život treba chápať v prvých troch dimenziách osobnostných práv.

01 Právo na život fyzický bez ohrozenia, toto právo zahŕňa najmä ochranu zdravia, bezpečnosti a slobody, (hlbšie budeme rozoberať v nasledujúcich častiach.)

02 Právo na život psychický bez ohrozenia, toto právo zahŕňa najmä na medziľudské vzťahy a spravodlivosť všeobecne s vymožiteľnosťou práva. Trestanie porušovateľov mravných imperatívov.

03 Právo na život intelektuálny bez ohrozenia, toto právo zahŕňa najmä na pridanú hodnotu do spoločnosti vlastnou prácou podľa stupňa vzdelania a požiadaviek nielen trhu práce ale aj osobných ambícii a schopností každého jednotlivca. Zákaz vykorisťovania ohraničený sociálnym vzorcom zisku z pridanej hodnoty iného.

04 Osobne práva a rodina, tu by mali zahrňovať princípy spolunažívania a rozlišovať od osobnostných práv a ochranu záujmov rodiny, ktorý by mala ako celok požívať väčšiu ochranu štátu ako záujmy jednotlivca.

05 Rodina a spoločnosť to je základ každého spoločenstva, bez rodinných vzťahov nemôže vzniknúť ani človek ako bytosť len sám od seba, to je pochopiteľné, cyklus rozmnožovania ľudstva je príliš rýchly a bez kontroly, počas života vznikajú komplikácie medzi osobou ako takou, rodinou ako bunku spoločnosti a spoločnosť ako ochranca práv všetkých ľudí.

Zakladateľ prípravného výboru Domobrany Ján Molnár analyzoval súčasnosť s víziami pred 21 rokmi a zastáva názor, že Smerujeme zlou cestou, nakoľko ignorujeme vedecké kapacity SAV Slovenskej akadémie vied implementáciou ich filozofických úvah do praxe, teda bežného života. Doposiaľ žiadna politická strana nepoužila stanoviská filozofov na riešenie budúceho smerovania spoločnosti. Preto bude Domobrana postupne oprašovať filozofické témy spred 21 rokov a navrhovať zákonné zmeny spolunažívania človeka a prírody Zeme.

Píše sa rok 2000 a v Banskej Bystrici sa uskutočnil seminár filozofov na tému „Človek na prelome dvoch tisícročí“. Profesor Ján Lukáč Veverka predniesol svoju filozofickú úvahu takto:

Výbor domobrany pre rodinu ju zaradil pod tieto kapitoly.

06 Politika a rodina

Nachádzame sa v etape akútneho ohrozenia živej prírody i mravného úpadku ľudstva, a preto už nestačí, ako doteraz, iba vedecko – filozoficky hrozivý stav konštatovať, ale od riadiacich mocenských štruktúr v celosvetovom i štátno – národnom rámci vyžadovať konkrétne termínované kroky na zastavenie ďalšej devastácie prírody a “ ľudského” lobisticko – mafiánskeho tzv. súkromno – vlastníckeho panstva nad prírodou. O ekológii, životnom prostredí, enviromentu, ekologike je napísané neprehľadné množstvo kníh a vedeckých štúdií. Ak podnetné myšlienky v nich obsiahnuté nebudú včas realizované a ak nebudú včas realizované i myšlienky vyslovené a napísané zo stoviek medzinárodných, národných i regionálnych sympózií, teda i nášho sympózia, organizovaného Filozofickým ústavom SAV v Bratislave a Katedrou filozofických vied FHV UMB v Banskej Bystrici, môžeme v krajnom prípade istú nádej, potešenie a  zadosťučinenie hľadať už len v geniálnej skromnosti sv. Tomáša Akvinského, obsiahnutej v jeho známom výroku: “Zjavili sa mi také veci, že všetko, čo som napísal, sa mi zdá ako mlátenie prázdnej slamy”.

07 Ekologické problémy

Ekologické problémy, t.j. problémy vzťahov medzi organizmom a prostredím a environmentálne problémy, t.j. problémy životného prostredia nemožno v súčasnej epoche na prelome dvoch tisícročí riešiť bez zreteľa na etický aspekt, pretože práve úpadok mravnosti a vzostup fenoménu ziskuchtivosti sú príčinou jedného z najväčších ziel na tomto svete a to vykorisťovania prírody človekom a následne vykorisťovania človeka človekom.

08 Enviromentalne problémy

Hlavným enviromentologickým problémom súčasnosti by mali byť sympóziá a vedecké štúdie, ktoré by dokázali, že skutočne je to démon peňazí, ktorý opantal človeka natoľko, že je schopný ničiť svoje životné prostredie i sám seba. Slovenský novohumanista a astrológ J.M. Rígel píše: “… vo väčšine štátov sveta, vrátane štátov západnej a teraz aj východnej Európy vplyvom sily peňazí sa “lobisti” dostali na najvyššie miesta… a v dnešnej atómovej ére je lobistami ohrozený celý svet. Hlavným cieľom súčasných “lobistov” je ovládnutie okolia, ovládnutie masovooznamovacích prostriedkov, akými sú tlač, rozhlas, televízia a zbaviť sa tých, ktorí odhadli ich zámer. Všetko vo veľmi modernom prevedení. Oveľa zákernejšie ako predtým.

09 Ekonomické a vedecko – technicky

Vedecko – technický pokrok neodstránil, ale zintenzívnil vykorisťovanie prírody i vykorisťovanie človeka. Vo väčšine prípadov iba zmenil prostriedky, metódy a formy drancovania prírody a okrádania svojho blížneho a zároveň zatajil, aké ciele sleduje. Ak máme vôľu tento negatívny fenomén zmeniť, musíme poznať a odstrániť jeho príčiny, ktoré spočívajú v zvieracom inštinkte menšej časti ľudí po vlastnení prírody, alebo jej časti, po vlastnení majetku a inštinkte vlády nad inými, dokonca inštinkte vlastnenia iných. Prostriedkom na dosiahnutie tohoto cieľa sú peniaze.

10 Peniaze ako zlo na Zemi

Peniaze umožňujú v skrytej podobe uplatniť pud vlastnenia i ovládania Zeme, živej i neživej prírody i človeka. Hoci v súčasnosti neprispieva ku kariére citovať Marxa, uvediem len jednu myšlienku, ktorá nikdy v minulosti nebola tak aktuálna ako v súčasnosti, a ktorá v konečnom dôsledku má jedinečný enviromentologický dosah: Čo pre mňa pomocou peňazí je, čo môžem kúpiť, to som ja, sám majiteľ peňazí. Aká veľká je sila peňazí, taká veľká je aj moja sila. Vlastnosti peňazí sú moje vlastnosti a bytostné sily – vlastnosti a bytostné sily majiteľa peňazí. To, čo som a čo zmôžem, nijako neurčuje moja individualita. Som mrzký, ale môžem si kúpiť najkrajšiu ženu. Teda som mrzký, lebo peniaze zničili účinok mrzkosti, jej odpudivosť. Som – ja, osobne – chromý, ale peniaze mi zadovážia štyridsaťdva nôh, teda nie som chromý, som zlý, nečestný, nesvedomitý, bezduchý človek, ale peniaze sú ctené, teda je ctený aj ich majiteľ. Peniaze sú najvyššie dobro, teda aj ich majiteľ je dobrý, a nadto mi peniaze ušetria námahu byť nečestným, teda už vopred sa predpokladá, že som čestný, som bezduchý, ale peniaze sú skutočným duchom všetkých vecí, akože by mohol byť ich majiteľ bezduchý? Pritom si môže kúpiť duchaplných ľudí, a či nie je ten, kto má moc nad duchaplnými, duchaplnejším, než duchaplní? A či ja, kto pomocou peňazí dokážem všetko, po čom zatúži ľudské srdce, nemám všetky ľudské schopnosti? Nepremieňajú teda moje peniaze celú moju nemohúcnosť na jej opak? Keďže sa peniaze nevymieňajú len za určitú kvalitu, za nejakú určitú vec, za ľudské bytostné sily, ale za celý ľudský a prírodný predmetný svet, vymieňajú teda – zo stanoviska ich majiteľa – každú vlastnosť za akúkoľvek, hoci aj protichodnú vlastnosť a za každý predmet, peniaze sú zabraním nemožností, nútia protiklady do milostného objatia.

11 Osobnosti

Hlavným envirometologickým problémom súčasnosti by mali byť sympóziá a vedecké štúdie, ktoré by dokázali, že skutočne je to démon peňazí, ktorý opantal človeka natoľko, že je schopný ničiť svoje životné prostredie i sám seba. Slovenský novo humanista a astrológ J.M. Rígel píše: “… vo väčšine štátov sveta, vrátane štátov západnej a teraz aj východnej Európy vplyvom sily peňazí sa “lobisti” dostali na najvyššie miesta… a v dnešnej atómovej ére je lobistami ohrozený celý svet. Hlavným cieľom súčasných “lobistov” je ovládnutie okolia, ovládnutie masovo oznamovacích prostriedkov, akými sú tlač, rozhlas, televízia a zbaviť sa tých, ktorí odhadli ich zámer. Všetko vo veľmi modernom prevedení. Oveľa zákernejšie ako predtým. ((3),11) Nový model spoločnosti 3. tisícročia (najmä vzťahu ľudí k prírode – L.J.V.) a presadenie novo humanizmu možno podľa neho dosiahnuť odstránením negatívneho vplyvu trhového hospodárenia a zavedením humanistických zákonov s nadradeným zákona lásky a vylúčením: vplyvu peňazí na moc, kriminalitu a násilie, odstrániť zneužívanie špinavých peňazí. Trh treba sprístupniť čestným ľuďom a odstrániť jeho monopolizáciu.

12 Východiska

Závažnou požiadavkou formulovania J.M. Ríglom je vytvoriť podmienky na ekológiu ľudskej duše, ktoré uvádza v nasledovnom poradí:1) pozdvihnúť pozitívne myslenie a dôraznejšie potierať klamstvá smerujúce k úmyselnému zavádzaniu s cieľom získania osobných výhod na úkor iných,2) uzákoniť mechanizmus, ktorým sa vyzdvihne duchovno nad matériou, aby v mene peňazí a zisku ľudia nezabúdali na najvyššie božie prikázania…nezabiješ, nepokradneš…3) masmediálnu politiku v oblasti reklamy riešiť tak, aby neplatil doterajší princíp reklamy “oklamať verejnosť, že nie je lepší výrobok od reklamovaného”, ale sprístupniť masmédiá i novým nezárobkovým produktom.4) využiť masmédiá a najmä televíziu nielen na komerciu, ale ako vrcholnú pyramídu pre šírenie miestnej kultúry, morálnosti, pozitívneho myslenia, povzbudenia novátorov, vynálezcov a účinnejšie pranierovať klamstvá, podvody, korupciu a všetky prejavy megalománie vedúce k zavádzaniu ľudí v spoločnosti.((3),11)(pokračovanie nabudúce)

Odkaz pre milovníkov prírody. Prechádzky v prírode nám nikto nesmie zakazovať a preto pozývame sympatizantov na prechádzku a opekačku 11.júna 2021 na partizánskej lúke v Bratislave Železná studnička od 14 hodine. Mimobratislavskí sa môžu ubytovať v rôznych hoteloch, doporučujeme Patio hostel na Špitalskej alebo hotel na Kolárskej. Prípravný výbor Domobrany sa stretne na terase Solegrillu v Mlynskej doline cca o 18-tej hodine.

Youtube

https://www.youtube.com/user/chorademokracia

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Rene Molnaru

O AUTOROVI

Som prostý občan a zaujímam sa o budúcnosť, lebo v nej hodlám stráviť zvyšok života, preto mi nieje ľahostajná ani prítomnosť a chcem plne využiť svoje právo na slobodu prejavu aj keď len ako prostý občan bez politického pozadia.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 7

Celkové hodnotenie: 3

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  302 Found

  302 Found


  nginx
 • icon FOTO DŇA