Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv

Publikované 10.01. 2018 o 11:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Verejná ochrankyňa práv by mala odstúpiť z funkcie, byť odvolaná alebo odísť zo Slovenska, lebo Slovensko je voči dúhe chladné ako psí ňucháč.
Zo znenia zákona o verejnom ochrancovi práv § 11 (1):
„Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.“
Dotknuté osoby, ktorých práva Slovensko porušuje, sa zrejme neobracajú na „ombudsmanku“ ale priamo emigrujú zo Slovenska.
Nanajvýš jej zrejme len oznámia, že odchádzajú.
Situácia je alarmujúca.
§ 12 (1) Verejný ochranca práv je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobnosti o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po skončení svojej funkcie. Povinnosti mlčanlivosti môže verejného ochrancu práv zbaviť predseda národnej rady, to neplatí, ak ide o osobné údaje.
Verejná ochrankyňa práv mala predtým, než oznámila, že:
„Dôvodom odchodu mladých zo Slovenska sú aj problémy komunity LGBTI“ mala požiadať predsedu parlamentu o zbavenie mlčanlivosti. Svoje vyhlásenie mala podložiť štatistikou. Ak tak neurobila, šíri „poplašnú“ správu.
§ 13 (1) Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej iniciatívy.
Mária Patakyová má spisovú agendu a v nej aj podnety vo veci.
Podklady k štatistike teda má o to skôr, že:
(3) Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje a čoho sa podávateľ podnetu domáha.
§ 15 (1) Verejný ochranca práv podnet odloží, ak a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti.

Prezident, ktorý prijal skupinu dotknutých osôb a zástupcov mimovládnych „neziskoviek“, zastupujúcich Slovenskom, ktorí/é ho informovali „o porušovaní základných ľudských práv a diskriminácii práv dúhy“ by mal, popri vyhlásení spoločenskej diskusie o porušovaní základných ľudských práv dotknutých osôb a skupín, vyhlásiť verejnú spoločenskú diskusiu najmä o pôsobnosti, právach a kompetenciách verejného ochrancu práv. Pritom nemusí pohnúť ani prstom, úplne stačí, ak na stôl verejnosti (verejný stôl) položí zákon o verejnom ochrancovi práv.
Ak tak neurobil, a z agendy dúhy si urobil svoju osobnú politickú agendu, robím to za neho: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
V zákone je aj toto:
§ 23 (1) Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
V lehote do konca marca verejná ochrankyňa práv predloží národnej rade a verejnosti správu o svojej činnosti a poznatky o porušovaní základných ľudských práv dúhy orgánmi verejnej a štátnej správy na Slovensku a doloží ju štatistikou.
(2) Verejný ochranca práv zverejní správu o činnosti podľa odseku 1 prostredníctvom internetu a dá k dispozícii na zverejnenie do periodickej tlače a prípadne aj prostredníctvom ostatných informačných prostriedkov.
Verejná ochrankyňa práv mala popri svojom verejnom vyhlásení a má aj túto možnosť:
§ 24 Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
Spoločnosť s alarmujúcim znepokojením očakáva mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o stave práv dúhy a vážnom úbytku občanov Slovenska.
S úvodom alebo dovetkom:
Schengen umožňuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.
Občania EÚ a Slovenska môžu cestovať a odchádzať dočasne alebo na trvalo aj do druhých alebo tretích krajín mimo Schnengen. Za prácou, kultúrou, umením, turistikou, sexuálnou turistikou, tam, kde ich srdce a ešte čosi iné, ťahá…
Čl 1 odsek 2 Ústavy SR to tiež nie je:
„Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje  ďalšie medzinárodné záväzky.“
Ktoré (a čo ešte)?
Verejná ochrankyňa práv by mala korektne uviesť ktoré z nich Slovensko nedoržiava…
K „ombudsmanke“: Ide o jej výlučný osobný aktivizmus mimo zákonné poverenia zákonom o verejnom ochrancovi práv a podozrenie s porušovania Ústavy SR a spochybňovania demokratického štátneho zriadenia Slovenskej republiky.
V priamom rozpore s Čl.1 odsek 1 Ústavy SR:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Porušuje ho Slovenská republika ako celok, málo Slovensko chráni pred vonkajšími aj vnútornými tlakmi, jej inštitúcie, alebo je minimálne málo dôsledná a dôrazná vo veci
a/ „ombudsmanka“ a jej aktivity
– vyvesenie dúhovej vlajky po dobu dúhového pride z okna svojej kancelárie;
– osobná účasť a verbálny aktivizmus „ombudsmanky“ na dúhovom pochode;
b/ vláda, parlament a prezident ,
c/ ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny neústavnými aktivitami Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí v rámci neomarxistickej rodovej ideológie „progresívnej“ novej ľavice a radikálneho feminizmu,
c/ ministerstvo spravodlivosti, v ktorého garancii pôsobí verejne netransparentný Výbor zástupcov dúhy pre ochranu a podporu práv „diskriminovaných “ osôb a skupín LGBTI zvaných „dúha“ alebo „komunita“ a označovaných ľudsko-právne neexistujúcim pojmom „sexuálna menšina“,
d/ ministerstvo zahraničných vecí (podpora dúhového pride na Slovensku a podpora dúhového pride v Madarsku: požiadal o ňu Viktor Orbán, alebo šlo len o osobné ambície kariéristu Miroslava Lajčáka, uchádzajúceho sa o post generála OSN?
Diagnóza (konštatovanie):
Slovensko porušuje Článok 1 vlastnej Ústavy SR odsek 1 v časti IDEOLÓGIA.
Ďalším problémom je otázka, či je dúha tvorená osobami a skupinami LGBTIQ (…) komunita a menšina.
V NY „prišli“ už na viac ako 100 pohlaví a rodov a dožadovali sa osobitných sociálnych zariadení (wc, sprchy, šatne). Donald Trump im to „tam“ (Obamov nápad) zarazil. 🙂
DÚHA NIE JE ANI KOMUNITA ANI MENŠINA
Pojmy komunita a menšina v prípade dúhy nemajú ľudsko-právne definičné zázemie.
1. Prinajmenej nie sú rovnorodé (homogénne).
2. Majú oddelené (osobitné) a delené sexuálne preferencie a sexuálnu orientáciu (včítane bisexuálov).
Inter a transsexualita sú osobitné poruchy (defekty) spadajúce do kompetencií medicíny, psychológie (psychiatrie) a na základe dobre informovaného súhlasu klientov (pacientov) môžu byť sčasti riešené invazívnymi medicínskymi zákrokmi s príslušenstvom…
(bez záruky).
3. Väčšina osôb dúhy sa od aktivizmu „neziskoviek“ dištancujú a neprajú si, aby nimi boli zastupované.
4. Časť tejto „väčšiny“ si uvedomuje aj, že sú „neziskovkami“ zneužívané a použité ako Mackovi alebo Weisenbacherovi rukojemníci, na ktorých riaditelia a zamestnanci „neziskoviek“ zakladajú svoje „zisky“ z „dobročinných“ dotácií „filantropa“ Georga Sorosa a jeho nadácie Open society foundation a zo štátneho, nášho (!) rozpočtu, popri ňom…
Bez svojej „klientely“ by mimovládkári a „neziskovkári“ boli na pracákoch ako nezamestnaní… (aj s absolventmi rodových štúdií).
5. Dúhové pochody na Slovensku alebo v Prahe sú spravidla „saturované“ buzerantmi zo západného a transatlantického zahraničia. Počty domácich sú aj pre úvahu o početnej „menšine“ zanedbateľné.
Pomerné čísla by mala dodať verejná ochrankyňa práv.
6. Komunitou ani menšinou sa neoznačujú ani vozíčkári (heterogenita telesných a mentálnych postihnutí). Dúha je porovnateľná s rybármi (heterogenita kaprárov, pstruhárov, sumčiarov…).
Dúha nemôže byť menšina, lebo je dúhou. Nazvali sa ňou tak oni. Ich vlajka symbolizuje dúhu. Nie menšinu. Sami sa oddelili od „šedého“ normálu a bežného hetero štandardu.

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa objemom textu viac venuje právam „dúhy“, než telesne a duševne postihnutým osobám, než právam osamelých matiek, otcov, rodinám, založeným na manželstve muža a ženy, ktoré nezmieňuje…
Navyše je aj Akčný plán pre ochranu a podporu práv osôb a skupín LGBTI dúhy.
Verejná ochrankyňa práv by sa mala zdržať verejných aktivít, ktoré sú v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv…
Ide výlučne o súkromný „teplý aktivizmus“ Márie Patakyovej. Prevzala „dúhovú“ štafetu od svojej predchodkyne Jany Dubovcovej…
Spolu s mimovládkami, takzvanými „neziskovkami“ mávajú nad hlavou aj Istanbulským dohovorom (niektoré jeho prvky vychádzajú z odmietnutých Jogjakartských princípov).
Novela zákona o „neziskovkách“ by mala redefinovať pojem „neziskový“ mimovládny tretí sektor ako reálne neziskový, najmä nenavyšujúci svoje imanie sorosovskými dotáciami zo zahraničia.
Verejná ochrankyňa práv nie je spôsobilá na výkon tejto ústavnej funkcie, lebo: vedome alebo nevedome (ľudsko-právna negramotnosť alebo nedovzdelanosť pre výkon funkcie verejnej ochrankyne práv) šíri „poplašnú správu“.
Je politickou nominantkou strany Most-Híd.
Spolu s radikálnym ľavicovým politickým establishmentom a „neziskovkami“ sui generis (dúha) podkopáva a spochybňuje ústavnú autoritu štátu.
Právny stav vo veci „dúha“ na Slovensku plne zodpovedá Listine základných práv a slobôd, Charte práv EÚ, Ústave SR a zákonu!
Akademickými titulmi obvešaná „ombudsmanka“ je odborníčkou na obchodné právo. Mala by „hájiť“ prezidentovo Kiskovo:
„Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“
https://www.youtube.com/watch?v=WFmPPZlyybU
A to je lož!
A tu ide o veľké, úžasné, prachy!
Žiadam všetkých používateľov verejného obecného a mediálneho priestoru (print, web, televízia a rozhlas, najmä „verejnoprávna“  RTVS!) ale aj pána Antona Ziolkovského (jeho osobná fb stránka), aby prestali používať výraz „sexuálna menšina“. To je blud. Taká menšina neexistuje!
A aby sa aj na základe tohto neomarxistami a ich „novou progresívnou ľavicou“ podhodeným výrazom nenechali vťahovať do ľudsko-právneho sporu, ktorý je vyvolaný umelo a neexistuje!
Spor je o definíciu manželstva. Slovensko má zvrchované a suvernénne a neodňateľné právo na svoju vlastnú definíciu, ktorá je len (!) vôľou ľudu.
A znie: „Manželstvo je zväzok muža a ženy.“
Viete to? Kto nie, nech si prečíta Ústavu SR a zákon o rodine. Komu sa nepáči, má možnosť, o akej informovala „ombudsmanka“.
Choďte do Amsterdamu, tam uzavrite manželstvo a zamestnajte sa v tamojšej Liekovej agentúre EMA.
DOHOVOR
o ľudských právach, Článok 12, manželstvo (definícia) a Právo uzavrieť manželstvo:
„Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“
V čom Slovensko porušuje „aj“ Článok 12 Dohovoru? V rozpore s akými a ktorými zákonmi SR?
Článok 12 jasne zmieňuje „muži a ženy“. Nezmieňuje: „muži a muži a ženy a ženy“.
Ústava SR definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Bodka.
Žiadatelia manželstiev párov rovnakého pohlavia sú voluntaristi (veriaci): Článok 12 „čítajú“ ako „muži a muži“ a „ženy a ženy“. 🙂
Je mi úplne jedno, v ktorých štátoch boli priznané manželstvá párov rovnakého pohlavia…

Do hláv nám tlačia trendizmus a aktivizmus. Tento neduh preberajú už aj európske súdy: Prišiel k nám ako infekčný mém z USA (najmä v oblasti práv dúhy).
Aktivistické rozhodnutia súdov v opore o nič.

Spor je aj o definíciu pojmu normalita. Normalita rovná sa hetero norma. Ostatok je úchylka, odchýlka  od normy. Deviácia. Alebo choroba. Alebo zvláštny prípad hodný medicínskej intervencie.

Kresťanská viera a učenie odmieta teórie, že Boh je muž aj žena. Trvá na tom, že Boh stvoril človeka a ako muža a ženu ich stvoril.
Boh nestvoril homosexuálov ani lesby, tento stav a deviácie si prví ľudia po Adamovi a Eve spôsobili sami, spôsobom života. Ostal zápis v genetike ľudského genotypu (trest). Trpia.
Ale „tiež teológ“, pôvodne psychiater Michal Patarák „hviezdi“ na blogu Denníka N a píše bludy (zrejme čítal alebo videl inak úžasný film Chatrč):
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/
Svetská veda, genetika, pozná genetické poruchy a odchýlky od vývoja genetického programu v prenatálnom štádiu vývoja ľudského plodu v tele tehotnej ženy (zvrat v časti sexuálna orientácia). Pre budúcnosť (úžasný rozmach genetiky) riešiteľné (včasná diagnostika a opravné mechanizmy a nástroje).

Prostredníkova Teológia rodu (Theology of Gender) je vytrhnutím pojmu pohlavia a rodu z kontextu prírody, biológie, Písma a kresťanskej antropológie: http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Ondrej Prostredník sa dostal mimo parketu kresťanskej viery a učenia, je evanjelický a všeobecne kresťanský heretik, a ako pedagóg TFUK Bratislava a „vedec“ v odbore teológia, je riešený svojimi nadriadenými ECAV.
Ondrej Prostredník je použitý užitočný idiot Ing. Pietruchovou, vymetá dúhové pride a spolu s Pietruchovou mávajú nad hlavami dúhovými vlajkami a Istanbulským dohovorom a prednáša svoju „teológiu rodu“ („Theology of Gender“).
https://blog.hlavnespravy.sk/2521/prostrednikova-teologia-rodu-a-biblicka-pravda/

Rovnako negramotný je Martin Poliačik, ktorý, liberánejší, než „konzervatívna liberál“ už „kope“ za Progresívne Slovensko, v odpovedi na príspevok Antona Ziolkovského (fb):
„V krajinách, ktoré majú legálne sobáše aj pre páry rovnakého pohlavia, žije násobne viac kresťanov, ako na Slovensku, pán Ziolkovský.“ (KBS). To je Lož.
Moja odpoveď: To ale nie sú kresťania, iba osoby, ktoré sa za kresťanov len vydávajú. Opustili parketu kresťanského učenia, ktoré vlastne nepoznali predtým ani potom. Sú preto falošní kresťania, ktorí sa ako kresťania len navonok prezentujú. Praví kresťania, oddeľte sa od nich… (káže tak Písmo!)
Či homosexualita a ostatné deviácie sú-nie sú chorobou, bolo vyriešené APA v 90-tych rokoch násilím pod tlakom LGBTI loby (hlasovanie!) a o 10 rokov bola homosexualita vyškrtnutá nielen zo zoznamu psychiatrických, ale aj zoznamu diagnóz WHO tiež pod tlakom homolobby s poukazom na APA. Práve si „riešia“ status intersexuality (transsexuality).
Už len čakám, kedy prídu za mnou a odhlasujú si, že nie som hetero ale homosexuál…
Iba taká blbosť (otázka): Môže korektná  a exaktná a dôveryhodná veda rozhodovať o svojom výsledku hlasovaním?
O Eisteinovom vzorci sa hlasovalo?
Pekne pozdravujem 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Peter Marček, poslanec NR SR: Revolúcie, takisto ako vojny, vždy sledujú niečie obchodné záujmy!

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gene J. Puskar)   Nie som proti Amerike ako krajine, ani proti Američanom. V USA určite žije veľa vynikajúcich ľudí. Majú svoj život, kultúru, mentalitu. Majú aj svoje elektrické napätie v zásuvkách, merný systém v palcoch a tiež aj  teplotu merajú nie v stupňoch Celzia, ale…

Rekonštrukciou bojov priblížili udalosti prvej svetovej vojny

Medzilaborce 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Maroš Černý)   Kluby vojenskej histórie zo Slovenska i zahraničia priblížili v sobotu ľuďom v Medzilaborciach udalosti prvej svetovej vojny. V poradí ôsmy ročník rekonštrukcie bojov Karpaty 1914/1915 pripravil Klub vojenskej histórie (KVH) Beskydy z Humenného. V programe sa predstavilo približne 300 účinkujúcich. "V tomto roku si pripomíname sté výročie…

Bielorusko - Slovensko 1:1 po prvom dni, Kužmová zdolala Sobolenkovú

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie s domácim Bieloruskom 1:1. O dôležitý vyrovnávajúci bod pre tím kapitána Mateja Liptáka sa na harde v Minsku zaslúžila slovenská dvojka Viktória Kužmová, ktorá po výbornom bojovnom výkone zdolala…

Kližan i Kovalík postúpili do finále kvalifikácie turnaja ATP v Barcelone

Barcelona 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Slovenský tenista Martin Kližan postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP v Barcelone. V sobotnom stretnutí 1. kola zdolal Uladzimira Ignatika z Bieloruska 6:3, 6:4. Postúpil aj Jozef Kovalík, ktorý vyradil Taliana Lorenza Giustina 6:7 (4), 6:2, 7:5. Andrej Martin nestačil…

Na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany znova zvolili Vojtěcha Filipa. Proti demonštrantom musela zasahovať polícia

Nymburk 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Facebook)   Žiadne prekvapenie sa nekonalo: na dnešnom zjazde Komunistickej strany Čech a Moravy za predsedu strany v Nymburku znova zvolili Vojtěcha Filipa. V druhom kole tajných volieb mu delegáti dali prednosť pred straníckym podpredsedom Josefom Skálom.  Staronového predsedu podporilo 165 delegátov. Skála získal 145 hlasov.…

Čepelová po prehre so Sasnovičovou:"V druhom sete ma chytali kŕče"

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenské tenistky prehrávajú po úvodnej dvojhre baráže o účasť vo svetovej skupine Pohára federácie v Bielorusku 0:1. O prvý bod pre domáce farby sa na harde v Minsku postarala Aleksandra Sasnovičová, ktorá zdolala Janu Čepelovú 7:6 (6), 7:5. V druhom dejstve otočila z…

Rusko víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, od ďalších očakáva ústretové kroky

Moskva 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Rusko víta rozhodnutie Severnej Kórey pozastaviť svoje jadrové a raketové testy a zatvoriť raketový komplex na severe krajiny. "Domnievame sa, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom na ceste k ďalšiemu uvoľneniu napätia na Kórejskom polostrove a upevneniu pozitívneho vývoja v normalizácii situácie v…

Sme rodina predstavilo komplex opatrení na zvýšenie potravinovej sebestačnosti

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovensko je potravinovo závislý štát. Nachádza sa v potravinovom riziku, čo znamená, že v prípade nepredvídaných okolností nie je schopné pokryť výživové nároky svojich občanov. Na sobotnej tlačovej konferencii v rámci svojej programovej konferencie to zdôraznili predstavitelia hnutia Sme rodina. "Dnes máme 37-% potravinovú sebestačnosť," vyčíslil…

Erik Tomáš: Nemám ambíciu byť ministrom vnútra, kandidát môže byť do stredy

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Predsedníctvo strany Smer-SD ešte nerozhodlo o kandidátovi na post ministra vnútra, ale bude sa ho snažiť vybrať tak, aby sa nominovaný už v stredu (25.4.) mohol zúčastniť na rokovaní vládneho kabinetu. V sobotňajšej rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Erik…

Washington uviedol podmienku zlepšenia vzťahov s Moskvou

Washington 21. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Ivan Sekretarev)   Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton sa stretol s veľvyslancom Ruska v USA Anatolijom Antonovom, uvádza sa v prehlásení Bieleho domu, ktoré bolo médiám poskytnuté vo štvrtok. „Na svojej prvej schôdzke v terajších funkciách posúdili stav americko-ruských vzťahov. Veľvyslanec Bolton opakoval,…

Pri čelnej zrážke v Povine utrpelo ťažké zranenia päť osôb

Povina 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v piatok (20. 4.) v katastri obce Povina v okrese Kysucké Nové Mesto, utrpelo ťažké zranenia päť osôb. TASR o tom v sobotu informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Jana Balogová. Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel 68-ročný vodič z Čiech…

Problémy školstva na Slovensku pomôže odhaliť aj dotazník

Bratislava 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Zástupcovia projektu To dá rozum, ktorí sa rozhodli zrealizovať hĺbkovú analýzu slovenského školstva a navrhnúť riešenia na jeho zlepšenie, začali zverejňovať online dotazníky. Ich cieľom je získať informácie od čo najväčšieho počtu respondentov. Projekt má za cieľ pripraviť návrh ucelenej zmeny vzdelávania na Slovensku od…

EÚ víta krok KĽDR zastaviť jadrové testy, požaduje denuklearizáciu

Brusel 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Oznámenie Severnej Kórey, že s okamžitou platnosťou pozastavuje testy jadrových zbraní a balistických rakiet dlhého doletu a uzatvorí raketový komplex na severe krajiny je podľa Európskej únie pozitívnym krokom, po ktorom by mala nasledovať "nezvratná denuklearizácia" KĽDR. "Je to pozitívny, dlho očakávaný krok…

Veľká Británia: Učitelia odhlasovali, že budú učiť študentky o tom, aké majú možnosti ísť na potrat

Londýn 21. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Návrh poskytovať informácie britským študentom o tehotenstve a potratoch na prvý pohľad nevyzerá zle, avšak britská Únia Učiteľov nechce hovoriť o rizikách potratov a o tom, ako sa vyvíjajúce dieťa zničí, chcú podávať politicky korektné informácie a „fakty“ priamo od potratových spoločností. Jednoducho len holé informácie o…

Prezident Miloš Zeman vystúpil na zjazde KSČM

Praha 21. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Miloš Zeman sa stal v sobotu prvým prezidentom Českej republiky, ktorý po roku 1989 vystúpil na zjazde nereformovaných komunistov, napísal server iDNES.cz. "Súdruhovia a súdružky," pozdravil Zeman delegátov zjazdu Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) v meste Nymburk a povedal im, že ich…

Lipták urobil zmenu, namiesto Schmiedlovej nastúpi Čepelová

Minsk 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták urobil pred úvodnou dvojhrou baráže o účasť vo svetovej skupine proti Bielorusku zmenu. Namiesto pôvodne nominovanej Anny Karolíny Schmiedlovej nastúpi v Minsku Jana Čepelová, ktorá si zmeria sily s bieloruskou dvojkou Aleksandrou Sasnovičovu. Schmiedlová mala byť slovenskou…

8. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

Bratislava 21. apríla 2018 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot:YouTube)   Drevňa ležala celá obklopená takmer neporušenou panenskou prírodou. Slovanskí osadníci museli po príchode na miesto, kde sa im zapáčilo, najprv vyklčovať les, ktorý pôvodne siahal tesne až k brehu rieky, takže jej koryto sa vinulo voľakedy dávno takmer celkom schované medzi veľkými stromami…

Turecká centrálna banka vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata

Ankara 21. apríla 2018 (HSP/Foto: HSP/Screenshot Haber 7)   Turecká centrálna banka vlani vrátila domov všetky zásoby zlata z USA. Ako uvádza turecký portál Haber 7, stalo sa to kvôli zhoršeným vzťahom medzi Ankarou a Washingtonom. Haber 7 taktiež poukázal na to, že Rusko je svetovým lídrom v náraste štátnych rezerv zlata…

TopSpeed

Nové Porsche 911 GT3 RS dalo Nürburgring pod 7 minút!

9

Porsche 911 GT3 RS zajazdilo Nürburgring za čas 6:56.4 min! To je o 24 sekúnd lepší čas ako predchádzajúca generácia! A aj tá bola neuveriteľne rýchla. Finálny čas pasuje Porsche 911 GT3 RS medzi trojicu produkčných áut značky po boku 918 Spyder a 911 GT2 RS, ktoré pokorili 7 min.…

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

10

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

9

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

3

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

23

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

KAMzaKRÁSOU

Testosterón v tele ženy: Tieto signály jeho nadbytku neignoruj!

0

Testosterón je mužský pohlavný hormón, ktorý je v prvom rade zodpovedný za primárne a sekundárne pohlavné znaky samcov. V obmedzenej miere ho však produkuje aj ženské telo, v ktorom má niekoľko dôležitých funkcií. U nežnejšieho pohlavia má vplyv na rast a pevnosť kostí či libido. Jeho nadbytok aj nedostatok sa môže odzrkadliť na fyzickom…

Manželstvo predlžuje život: Tu je vysvetlenie, ako je to možné!

0

Manželstvo predlžuje život – už si o tom počula? A ak áno, len si sa nad týmto tvrdením pousmiala alebo tomu naozaj veríš? Tak či onak, my ti dnes prezradíme, ako to s tým manželstvom a dlhovekosťou naozaj je.

Zlomené srdce: Metafora alebo sa dá skutočne zlomiť? Zisti pravdu!

0

Dá sa srdce zlomiť? Túto otázku si kladie veľa ľudí na svete, najmä ak stratia blízkeho človeka, či už po zákernej chorobe, náhlom úmrtí alebo len tak, po rozchode, kedy dvaja ľudia idú jednoducho svojou vlastnou cestou… Máte otázky o srdci? Zlomené srdce - je to len metafora? My vám ich…

Video Raňajky deluxe: Recept na avokádové košíčky s vajíčkom

0

Ak hľadáte zmenu vo svojom jedálničku, avokádo je skvelá cesta! Toto zelené ovocie (áno, ovocie) je úžasne zdravou pochúťkou, ktorá hravo osvieži váš nudný šalát, ale aj tradičné raňajky. Dokonale sa hodí k vajíčkam, a preto sme práve teraz tu. Recept na avokádové košíčky s vajíčkom je jednoduchý, no zároveň…

Parazity v ľudskom tele: Máme sa naozaj čoho obávať?

2

Zamorenie parazitmi je stále aktuálnou témou, ktorú niektorí zneužívajú na šírenie paniky a iní naopak tvrdia, že parazity sú na ústupe. Je to pravda? S parazitmi sa stretávame už odnepamäti a patria medzi tichých zabijakov, ktorí ničia našu imunitu. Vedci v Čechách prišli na to, že sa dajú využiť aj na…

Jedlé kvety: Pestrofarebný gastronomický hit, ktorý musíš vyskúšať!

1

To, že kvety patria do záhrady, kúpeľa alebo do čaju, už dávno neplatí. Úchvatné vlastnosti, ktoré majú tieto jedlé kvety, vás jednoducho odzbroja. Nielenže sú prospešné pre naše telo, ale majú aj skvelú chuť a povýšia obyčajný obed na ozajstné kulinárske dielo. Jedlé kvety - viete, ktoré sa môžu jesť a…

TopDesať

Instagram versus realita: Žena poukázala na pálčivý problém dnešného sveta

0

Instagram môže byť nádherným a inšpirujúcim miestom plným krásnych a umeleckých fotografií miest, ktoré chceme navštíviť, a ľudí, ktorými chceme byť. Avšak pod pozlátkom je tvrdá realita. Mnohé z týchto "dokonalých" fotografií podporujú úplne nereálne ideály a očakávania, ktoré sa nikdy nedajú dosiahnuť a vedú len k pocitom nedostatočnosti, žiarlivosti a možno až k depresiám.…

Nachytávky, ktoré ťa zaručene pobavia

0

Každý z nás už v živote zažil, že sa ho niekto snažil nachytať. Niekedy to boli naozaj vtipné a zábavné situácie, inokedy to bol krutý a nemilosrdný humor najlepšieho priateľa, ktorý na to spomína aj dnes. Určite sme to všetci zažili a poznáme to aj z tej druhej strany, keď…

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…