Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv

Publikované 10.01. 2018 o 11:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Verejná ochrankyňa práv by mala odstúpiť z funkcie, byť odvolaná alebo odísť zo Slovenska, lebo Slovensko je voči dúhe chladné ako psí ňucháč.
Zo znenia zákona o verejnom ochrancovi práv § 11 (1):
„Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.“
Dotknuté osoby, ktorých práva Slovensko porušuje, sa zrejme neobracajú na „ombudsmanku“ ale priamo emigrujú zo Slovenska.
Nanajvýš jej zrejme len oznámia, že odchádzajú.
Situácia je alarmujúca.
§ 12 (1) Verejný ochranca práv je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobnosti o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po skončení svojej funkcie. Povinnosti mlčanlivosti môže verejného ochrancu práv zbaviť predseda národnej rady, to neplatí, ak ide o osobné údaje.
Verejná ochrankyňa práv mala predtým, než oznámila, že:
„Dôvodom odchodu mladých zo Slovenska sú aj problémy komunity LGBTI“ mala požiadať predsedu parlamentu o zbavenie mlčanlivosti. Svoje vyhlásenie mala podložiť štatistikou. Ak tak neurobila, šíri „poplašnú“ správu.
§ 13 (1) Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej iniciatívy.
Mária Patakyová má spisovú agendu a v nej aj podnety vo veci.
Podklady k štatistike teda má o to skôr, že:
(3) Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje a čoho sa podávateľ podnetu domáha.
§ 15 (1) Verejný ochranca práv podnet odloží, ak a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti.

Prezident, ktorý prijal skupinu dotknutých osôb a zástupcov mimovládnych „neziskoviek“, zastupujúcich Slovenskom, ktorí/é ho informovali „o porušovaní základných ľudských práv a diskriminácii práv dúhy“ by mal, popri vyhlásení spoločenskej diskusie o porušovaní základných ľudských práv dotknutých osôb a skupín, vyhlásiť verejnú spoločenskú diskusiu najmä o pôsobnosti, právach a kompetenciách verejného ochrancu práv. Pritom nemusí pohnúť ani prstom, úplne stačí, ak na stôl verejnosti (verejný stôl) položí zákon o verejnom ochrancovi práv.
Ak tak neurobil, a z agendy dúhy si urobil svoju osobnú politickú agendu, robím to za neho: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
V zákone je aj toto:
§ 23 (1) Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
V lehote do konca marca verejná ochrankyňa práv predloží národnej rade a verejnosti správu o svojej činnosti a poznatky o porušovaní základných ľudských práv dúhy orgánmi verejnej a štátnej správy na Slovensku a doloží ju štatistikou.
(2) Verejný ochranca práv zverejní správu o činnosti podľa odseku 1 prostredníctvom internetu a dá k dispozícii na zverejnenie do periodickej tlače a prípadne aj prostredníctvom ostatných informačných prostriedkov.
Verejná ochrankyňa práv mala popri svojom verejnom vyhlásení a má aj túto možnosť:
§ 24 Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
Spoločnosť s alarmujúcim znepokojením očakáva mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o stave práv dúhy a vážnom úbytku občanov Slovenska.
S úvodom alebo dovetkom:
Schengen umožňuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.
Občania EÚ a Slovenska môžu cestovať a odchádzať dočasne alebo na trvalo aj do druhých alebo tretích krajín mimo Schnengen. Za prácou, kultúrou, umením, turistikou, sexuálnou turistikou, tam, kde ich srdce a ešte čosi iné, ťahá…
Čl 1 odsek 2 Ústavy SR to tiež nie je:
„Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje  ďalšie medzinárodné záväzky.“
Ktoré (a čo ešte)?
Verejná ochrankyňa práv by mala korektne uviesť ktoré z nich Slovensko nedoržiava…
K „ombudsmanke“: Ide o jej výlučný osobný aktivizmus mimo zákonné poverenia zákonom o verejnom ochrancovi práv a podozrenie s porušovania Ústavy SR a spochybňovania demokratického štátneho zriadenia Slovenskej republiky.
V priamom rozpore s Čl.1 odsek 1 Ústavy SR:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Porušuje ho Slovenská republika ako celok, málo Slovensko chráni pred vonkajšími aj vnútornými tlakmi, jej inštitúcie, alebo je minimálne málo dôsledná a dôrazná vo veci
a/ „ombudsmanka“ a jej aktivity
– vyvesenie dúhovej vlajky po dobu dúhového pride z okna svojej kancelárie;
– osobná účasť a verbálny aktivizmus „ombudsmanky“ na dúhovom pochode;
b/ vláda, parlament a prezident ,
c/ ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny neústavnými aktivitami Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí v rámci neomarxistickej rodovej ideológie „progresívnej“ novej ľavice a radikálneho feminizmu,
c/ ministerstvo spravodlivosti, v ktorého garancii pôsobí verejne netransparentný Výbor zástupcov dúhy pre ochranu a podporu práv „diskriminovaných “ osôb a skupín LGBTI zvaných „dúha“ alebo „komunita“ a označovaných ľudsko-právne neexistujúcim pojmom „sexuálna menšina“,
d/ ministerstvo zahraničných vecí (podpora dúhového pride na Slovensku a podpora dúhového pride v Madarsku: požiadal o ňu Viktor Orbán, alebo šlo len o osobné ambície kariéristu Miroslava Lajčáka, uchádzajúceho sa o post generála OSN?
Diagnóza (konštatovanie):
Slovensko porušuje Článok 1 vlastnej Ústavy SR odsek 1 v časti IDEOLÓGIA.
Ďalším problémom je otázka, či je dúha tvorená osobami a skupinami LGBTIQ (…) komunita a menšina.
V NY „prišli“ už na viac ako 100 pohlaví a rodov a dožadovali sa osobitných sociálnych zariadení (wc, sprchy, šatne). Donald Trump im to „tam“ (Obamov nápad) zarazil. 🙂
DÚHA NIE JE ANI KOMUNITA ANI MENŠINA
Pojmy komunita a menšina v prípade dúhy nemajú ľudsko-právne definičné zázemie.
1. Prinajmenej nie sú rovnorodé (homogénne).
2. Majú oddelené (osobitné) a delené sexuálne preferencie a sexuálnu orientáciu (včítane bisexuálov).
Inter a transsexualita sú osobitné poruchy (defekty) spadajúce do kompetencií medicíny, psychológie (psychiatrie) a na základe dobre informovaného súhlasu klientov (pacientov) môžu byť sčasti riešené invazívnymi medicínskymi zákrokmi s príslušenstvom…
(bez záruky).
3. Väčšina osôb dúhy sa od aktivizmu „neziskoviek“ dištancujú a neprajú si, aby nimi boli zastupované.
4. Časť tejto „väčšiny“ si uvedomuje aj, že sú „neziskovkami“ zneužívané a použité ako Mackovi alebo Weisenbacherovi rukojemníci, na ktorých riaditelia a zamestnanci „neziskoviek“ zakladajú svoje „zisky“ z „dobročinných“ dotácií „filantropa“ Georga Sorosa a jeho nadácie Open society foundation a zo štátneho, nášho (!) rozpočtu, popri ňom…
Bez svojej „klientely“ by mimovládkári a „neziskovkári“ boli na pracákoch ako nezamestnaní… (aj s absolventmi rodových štúdií).
5. Dúhové pochody na Slovensku alebo v Prahe sú spravidla „saturované“ buzerantmi zo západného a transatlantického zahraničia. Počty domácich sú aj pre úvahu o početnej „menšine“ zanedbateľné.
Pomerné čísla by mala dodať verejná ochrankyňa práv.
6. Komunitou ani menšinou sa neoznačujú ani vozíčkári (heterogenita telesných a mentálnych postihnutí). Dúha je porovnateľná s rybármi (heterogenita kaprárov, pstruhárov, sumčiarov…).
Dúha nemôže byť menšina, lebo je dúhou. Nazvali sa ňou tak oni. Ich vlajka symbolizuje dúhu. Nie menšinu. Sami sa oddelili od „šedého“ normálu a bežného hetero štandardu.

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa objemom textu viac venuje právam „dúhy“, než telesne a duševne postihnutým osobám, než právam osamelých matiek, otcov, rodinám, založeným na manželstve muža a ženy, ktoré nezmieňuje…
Navyše je aj Akčný plán pre ochranu a podporu práv osôb a skupín LGBTI dúhy.
Verejná ochrankyňa práv by sa mala zdržať verejných aktivít, ktoré sú v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv…
Ide výlučne o súkromný „teplý aktivizmus“ Márie Patakyovej. Prevzala „dúhovú“ štafetu od svojej predchodkyne Jany Dubovcovej…
Spolu s mimovládkami, takzvanými „neziskovkami“ mávajú nad hlavou aj Istanbulským dohovorom (niektoré jeho prvky vychádzajú z odmietnutých Jogjakartských princípov).
Novela zákona o „neziskovkách“ by mala redefinovať pojem „neziskový“ mimovládny tretí sektor ako reálne neziskový, najmä nenavyšujúci svoje imanie sorosovskými dotáciami zo zahraničia.
Verejná ochrankyňa práv nie je spôsobilá na výkon tejto ústavnej funkcie, lebo: vedome alebo nevedome (ľudsko-právna negramotnosť alebo nedovzdelanosť pre výkon funkcie verejnej ochrankyne práv) šíri „poplašnú správu“.
Je politickou nominantkou strany Most-Híd.
Spolu s radikálnym ľavicovým politickým establishmentom a „neziskovkami“ sui generis (dúha) podkopáva a spochybňuje ústavnú autoritu štátu.
Právny stav vo veci „dúha“ na Slovensku plne zodpovedá Listine základných práv a slobôd, Charte práv EÚ, Ústave SR a zákonu!
Akademickými titulmi obvešaná „ombudsmanka“ je odborníčkou na obchodné právo. Mala by „hájiť“ prezidentovo Kiskovo:
„Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“
https://www.youtube.com/watch?v=WFmPPZlyybU
A to je lož!
A tu ide o veľké, úžasné, prachy!
Žiadam všetkých používateľov verejného obecného a mediálneho priestoru (print, web, televízia a rozhlas, najmä „verejnoprávna“  RTVS!) ale aj pána Antona Ziolkovského (jeho osobná fb stránka), aby prestali používať výraz „sexuálna menšina“. To je blud. Taká menšina neexistuje!
A aby sa aj na základe tohto neomarxistami a ich „novou progresívnou ľavicou“ podhodeným výrazom nenechali vťahovať do ľudsko-právneho sporu, ktorý je vyvolaný umelo a neexistuje!
Spor je o definíciu manželstva. Slovensko má zvrchované a suvernénne a neodňateľné právo na svoju vlastnú definíciu, ktorá je len (!) vôľou ľudu.
A znie: „Manželstvo je zväzok muža a ženy.“
Viete to? Kto nie, nech si prečíta Ústavu SR a zákon o rodine. Komu sa nepáči, má možnosť, o akej informovala „ombudsmanka“.
Choďte do Amsterdamu, tam uzavrite manželstvo a zamestnajte sa v tamojšej Liekovej agentúre EMA.
DOHOVOR
o ľudských právach, Článok 12, manželstvo (definícia) a Právo uzavrieť manželstvo:
„Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“
V čom Slovensko porušuje „aj“ Článok 12 Dohovoru? V rozpore s akými a ktorými zákonmi SR?
Článok 12 jasne zmieňuje „muži a ženy“. Nezmieňuje: „muži a muži a ženy a ženy“.
Ústava SR definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Bodka.
Žiadatelia manželstiev párov rovnakého pohlavia sú voluntaristi (veriaci): Článok 12 „čítajú“ ako „muži a muži“ a „ženy a ženy“. 🙂
Je mi úplne jedno, v ktorých štátoch boli priznané manželstvá párov rovnakého pohlavia…

Do hláv nám tlačia trendizmus a aktivizmus. Tento neduh preberajú už aj európske súdy: Prišiel k nám ako infekčný mém z USA (najmä v oblasti práv dúhy).
Aktivistické rozhodnutia súdov v opore o nič.

Spor je aj o definíciu pojmu normalita. Normalita rovná sa hetero norma. Ostatok je úchylka, odchýlka  od normy. Deviácia. Alebo choroba. Alebo zvláštny prípad hodný medicínskej intervencie.

Kresťanská viera a učenie odmieta teórie, že Boh je muž aj žena. Trvá na tom, že Boh stvoril človeka a ako muža a ženu ich stvoril.
Boh nestvoril homosexuálov ani lesby, tento stav a deviácie si prví ľudia po Adamovi a Eve spôsobili sami, spôsobom života. Ostal zápis v genetike ľudského genotypu (trest). Trpia.
Ale „tiež teológ“, pôvodne psychiater Michal Patarák „hviezdi“ na blogu Denníka N a píše bludy (zrejme čítal alebo videl inak úžasný film Chatrč):
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/
Svetská veda, genetika, pozná genetické poruchy a odchýlky od vývoja genetického programu v prenatálnom štádiu vývoja ľudského plodu v tele tehotnej ženy (zvrat v časti sexuálna orientácia). Pre budúcnosť (úžasný rozmach genetiky) riešiteľné (včasná diagnostika a opravné mechanizmy a nástroje).

Prostredníkova Teológia rodu (Theology of Gender) je vytrhnutím pojmu pohlavia a rodu z kontextu prírody, biológie, Písma a kresťanskej antropológie: http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Ondrej Prostredník sa dostal mimo parketu kresťanskej viery a učenia, je evanjelický a všeobecne kresťanský heretik, a ako pedagóg TFUK Bratislava a „vedec“ v odbore teológia, je riešený svojimi nadriadenými ECAV.
Ondrej Prostredník je použitý užitočný idiot Ing. Pietruchovou, vymetá dúhové pride a spolu s Pietruchovou mávajú nad hlavami dúhovými vlajkami a Istanbulským dohovorom a prednáša svoju „teológiu rodu“ („Theology of Gender“).
https://blog.hlavnespravy.sk/2521/prostrednikova-teologia-rodu-a-biblicka-pravda/

Rovnako negramotný je Martin Poliačik, ktorý, liberánejší, než „konzervatívna liberál“ už „kope“ za Progresívne Slovensko, v odpovedi na príspevok Antona Ziolkovského (fb):
„V krajinách, ktoré majú legálne sobáše aj pre páry rovnakého pohlavia, žije násobne viac kresťanov, ako na Slovensku, pán Ziolkovský.“ (KBS). To je Lož.
Moja odpoveď: To ale nie sú kresťania, iba osoby, ktoré sa za kresťanov len vydávajú. Opustili parketu kresťanského učenia, ktoré vlastne nepoznali predtým ani potom. Sú preto falošní kresťania, ktorí sa ako kresťania len navonok prezentujú. Praví kresťania, oddeľte sa od nich… (káže tak Písmo!)
Či homosexualita a ostatné deviácie sú-nie sú chorobou, bolo vyriešené APA v 90-tych rokoch násilím pod tlakom LGBTI loby (hlasovanie!) a o 10 rokov bola homosexualita vyškrtnutá nielen zo zoznamu psychiatrických, ale aj zoznamu diagnóz WHO tiež pod tlakom homolobby s poukazom na APA. Práve si „riešia“ status intersexuality (transsexuality).
Už len čakám, kedy prídu za mnou a odhlasujú si, že nie som hetero ale homosexuál…
Iba taká blbosť (otázka): Môže korektná  a exaktná a dôveryhodná veda rozhodovať o svojom výsledku hlasovaním?
O Eisteinovom vzorci sa hlasovalo?
Pekne pozdravujem 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Francúzska antirasistická mimovládka skritizovala chorvátsky futbalový tím za to, že je príliš biely

Paríž 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Francúzska mimovládna organizácia LICRA (Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitismu) sa pustila do Chorvátskej futbalovej reprezentácie za to, že sú všetci hráči belosi. Za príklad im dáva francúzsky tím, ktorý je "multietnický a multifarebný." Prednedávnom sme vás informovali o tom, ako rádio Slobodná…

Britská bioetická rada uznala génovú úpravu ľudského embrya

Epsom 19. júla 2018 (HSP/Foto: screenshot z YouTube)   Uznávaná Nuffieldova rada pre bioetiku tvrdí, že zmena DNA u ľudského embrya môže byť "morálne prípustná", ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, píše The Guardian "Náš názor je, že úprava genómu nie je sama osebe morálne neprijateľná," vyhlásila Karen Yeungová, predsedníčka…

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

1

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

8

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…