Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv

Publikované 10.01. 2018 o 11:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Verejná ochrankyňa práv by mala odstúpiť z funkcie, byť odvolaná alebo odísť zo Slovenska, lebo Slovensko je voči dúhe chladné ako psí ňucháč.
Zo znenia zákona o verejnom ochrancovi práv § 11 (1):
„Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.“
Dotknuté osoby, ktorých práva Slovensko porušuje, sa zrejme neobracajú na „ombudsmanku“ ale priamo emigrujú zo Slovenska.
Nanajvýš jej zrejme len oznámia, že odchádzajú.
Situácia je alarmujúca.
§ 12 (1) Verejný ochranca práv je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobnosti o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po skončení svojej funkcie. Povinnosti mlčanlivosti môže verejného ochrancu práv zbaviť predseda národnej rady, to neplatí, ak ide o osobné údaje.
Verejná ochrankyňa práv mala predtým, než oznámila, že:
„Dôvodom odchodu mladých zo Slovenska sú aj problémy komunity LGBTI“ mala požiadať predsedu parlamentu o zbavenie mlčanlivosti. Svoje vyhlásenie mala podložiť štatistikou. Ak tak neurobila, šíri „poplašnú“ správu.
§ 13 (1) Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej iniciatívy.
Mária Patakyová má spisovú agendu a v nej aj podnety vo veci.
Podklady k štatistike teda má o to skôr, že:
(3) Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje a čoho sa podávateľ podnetu domáha.
§ 15 (1) Verejný ochranca práv podnet odloží, ak a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti.

Prezident, ktorý prijal skupinu dotknutých osôb a zástupcov mimovládnych „neziskoviek“, zastupujúcich Slovenskom, ktorí/é ho informovali „o porušovaní základných ľudských práv a diskriminácii práv dúhy“ by mal, popri vyhlásení spoločenskej diskusie o porušovaní základných ľudských práv dotknutých osôb a skupín, vyhlásiť verejnú spoločenskú diskusiu najmä o pôsobnosti, právach a kompetenciách verejného ochrancu práv. Pritom nemusí pohnúť ani prstom, úplne stačí, ak na stôl verejnosti (verejný stôl) položí zákon o verejnom ochrancovi práv.
Ak tak neurobil, a z agendy dúhy si urobil svoju osobnú politickú agendu, robím to za neho: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
V zákone je aj toto:
§ 23 (1) Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
V lehote do konca marca verejná ochrankyňa práv predloží národnej rade a verejnosti správu o svojej činnosti a poznatky o porušovaní základných ľudských práv dúhy orgánmi verejnej a štátnej správy na Slovensku a doloží ju štatistikou.
(2) Verejný ochranca práv zverejní správu o činnosti podľa odseku 1 prostredníctvom internetu a dá k dispozícii na zverejnenie do periodickej tlače a prípadne aj prostredníctvom ostatných informačných prostriedkov.
Verejná ochrankyňa práv mala popri svojom verejnom vyhlásení a má aj túto možnosť:
§ 24 Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
Spoločnosť s alarmujúcim znepokojením očakáva mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o stave práv dúhy a vážnom úbytku občanov Slovenska.
S úvodom alebo dovetkom:
Schengen umožňuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.
Občania EÚ a Slovenska môžu cestovať a odchádzať dočasne alebo na trvalo aj do druhých alebo tretích krajín mimo Schnengen. Za prácou, kultúrou, umením, turistikou, sexuálnou turistikou, tam, kde ich srdce a ešte čosi iné, ťahá…
Čl 1 odsek 2 Ústavy SR to tiež nie je:
„Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje  ďalšie medzinárodné záväzky.“
Ktoré (a čo ešte)?
Verejná ochrankyňa práv by mala korektne uviesť ktoré z nich Slovensko nedoržiava…
K „ombudsmanke“: Ide o jej výlučný osobný aktivizmus mimo zákonné poverenia zákonom o verejnom ochrancovi práv a podozrenie s porušovania Ústavy SR a spochybňovania demokratického štátneho zriadenia Slovenskej republiky.
V priamom rozpore s Čl.1 odsek 1 Ústavy SR:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Porušuje ho Slovenská republika ako celok, málo Slovensko chráni pred vonkajšími aj vnútornými tlakmi, jej inštitúcie, alebo je minimálne málo dôsledná a dôrazná vo veci
a/ „ombudsmanka“ a jej aktivity
– vyvesenie dúhovej vlajky po dobu dúhového pride z okna svojej kancelárie;
– osobná účasť a verbálny aktivizmus „ombudsmanky“ na dúhovom pochode;
b/ vláda, parlament a prezident ,
c/ ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny neústavnými aktivitami Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí v rámci neomarxistickej rodovej ideológie „progresívnej“ novej ľavice a radikálneho feminizmu,
c/ ministerstvo spravodlivosti, v ktorého garancii pôsobí verejne netransparentný Výbor zástupcov dúhy pre ochranu a podporu práv „diskriminovaných “ osôb a skupín LGBTI zvaných „dúha“ alebo „komunita“ a označovaných ľudsko-právne neexistujúcim pojmom „sexuálna menšina“,
d/ ministerstvo zahraničných vecí (podpora dúhového pride na Slovensku a podpora dúhového pride v Madarsku: požiadal o ňu Viktor Orbán, alebo šlo len o osobné ambície kariéristu Miroslava Lajčáka, uchádzajúceho sa o post generála OSN?
Diagnóza (konštatovanie):
Slovensko porušuje Článok 1 vlastnej Ústavy SR odsek 1 v časti IDEOLÓGIA.
Ďalším problémom je otázka, či je dúha tvorená osobami a skupinami LGBTIQ (…) komunita a menšina.
V NY „prišli“ už na viac ako 100 pohlaví a rodov a dožadovali sa osobitných sociálnych zariadení (wc, sprchy, šatne). Donald Trump im to „tam“ (Obamov nápad) zarazil. 🙂
DÚHA NIE JE ANI KOMUNITA ANI MENŠINA
Pojmy komunita a menšina v prípade dúhy nemajú ľudsko-právne definičné zázemie.
1. Prinajmenej nie sú rovnorodé (homogénne).
2. Majú oddelené (osobitné) a delené sexuálne preferencie a sexuálnu orientáciu (včítane bisexuálov).
Inter a transsexualita sú osobitné poruchy (defekty) spadajúce do kompetencií medicíny, psychológie (psychiatrie) a na základe dobre informovaného súhlasu klientov (pacientov) môžu byť sčasti riešené invazívnymi medicínskymi zákrokmi s príslušenstvom…
(bez záruky).
3. Väčšina osôb dúhy sa od aktivizmu „neziskoviek“ dištancujú a neprajú si, aby nimi boli zastupované.
4. Časť tejto „väčšiny“ si uvedomuje aj, že sú „neziskovkami“ zneužívané a použité ako Mackovi alebo Weisenbacherovi rukojemníci, na ktorých riaditelia a zamestnanci „neziskoviek“ zakladajú svoje „zisky“ z „dobročinných“ dotácií „filantropa“ Georga Sorosa a jeho nadácie Open society foundation a zo štátneho, nášho (!) rozpočtu, popri ňom…
Bez svojej „klientely“ by mimovládkári a „neziskovkári“ boli na pracákoch ako nezamestnaní… (aj s absolventmi rodových štúdií).
5. Dúhové pochody na Slovensku alebo v Prahe sú spravidla „saturované“ buzerantmi zo západného a transatlantického zahraničia. Počty domácich sú aj pre úvahu o početnej „menšine“ zanedbateľné.
Pomerné čísla by mala dodať verejná ochrankyňa práv.
6. Komunitou ani menšinou sa neoznačujú ani vozíčkári (heterogenita telesných a mentálnych postihnutí). Dúha je porovnateľná s rybármi (heterogenita kaprárov, pstruhárov, sumčiarov…).
Dúha nemôže byť menšina, lebo je dúhou. Nazvali sa ňou tak oni. Ich vlajka symbolizuje dúhu. Nie menšinu. Sami sa oddelili od „šedého“ normálu a bežného hetero štandardu.

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa objemom textu viac venuje právam „dúhy“, než telesne a duševne postihnutým osobám, než právam osamelých matiek, otcov, rodinám, založeným na manželstve muža a ženy, ktoré nezmieňuje…
Navyše je aj Akčný plán pre ochranu a podporu práv osôb a skupín LGBTI dúhy.
Verejná ochrankyňa práv by sa mala zdržať verejných aktivít, ktoré sú v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv…
Ide výlučne o súkromný „teplý aktivizmus“ Márie Patakyovej. Prevzala „dúhovú“ štafetu od svojej predchodkyne Jany Dubovcovej…
Spolu s mimovládkami, takzvanými „neziskovkami“ mávajú nad hlavou aj Istanbulským dohovorom (niektoré jeho prvky vychádzajú z odmietnutých Jogjakartských princípov).
Novela zákona o „neziskovkách“ by mala redefinovať pojem „neziskový“ mimovládny tretí sektor ako reálne neziskový, najmä nenavyšujúci svoje imanie sorosovskými dotáciami zo zahraničia.
Verejná ochrankyňa práv nie je spôsobilá na výkon tejto ústavnej funkcie, lebo: vedome alebo nevedome (ľudsko-právna negramotnosť alebo nedovzdelanosť pre výkon funkcie verejnej ochrankyne práv) šíri „poplašnú správu“.
Je politickou nominantkou strany Most-Híd.
Spolu s radikálnym ľavicovým politickým establishmentom a „neziskovkami“ sui generis (dúha) podkopáva a spochybňuje ústavnú autoritu štátu.
Právny stav vo veci „dúha“ na Slovensku plne zodpovedá Listine základných práv a slobôd, Charte práv EÚ, Ústave SR a zákonu!
Akademickými titulmi obvešaná „ombudsmanka“ je odborníčkou na obchodné právo. Mala by „hájiť“ prezidentovo Kiskovo:
„Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“
https://www.youtube.com/watch?v=WFmPPZlyybU
A to je lož!
A tu ide o veľké, úžasné, prachy!
Žiadam všetkých používateľov verejného obecného a mediálneho priestoru (print, web, televízia a rozhlas, najmä „verejnoprávna“  RTVS!) ale aj pána Antona Ziolkovského (jeho osobná fb stránka), aby prestali používať výraz „sexuálna menšina“. To je blud. Taká menšina neexistuje!
A aby sa aj na základe tohto neomarxistami a ich „novou progresívnou ľavicou“ podhodeným výrazom nenechali vťahovať do ľudsko-právneho sporu, ktorý je vyvolaný umelo a neexistuje!
Spor je o definíciu manželstva. Slovensko má zvrchované a suvernénne a neodňateľné právo na svoju vlastnú definíciu, ktorá je len (!) vôľou ľudu.
A znie: „Manželstvo je zväzok muža a ženy.“
Viete to? Kto nie, nech si prečíta Ústavu SR a zákon o rodine. Komu sa nepáči, má možnosť, o akej informovala „ombudsmanka“.
Choďte do Amsterdamu, tam uzavrite manželstvo a zamestnajte sa v tamojšej Liekovej agentúre EMA.
DOHOVOR
o ľudských právach, Článok 12, manželstvo (definícia) a Právo uzavrieť manželstvo:
„Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“
V čom Slovensko porušuje „aj“ Článok 12 Dohovoru? V rozpore s akými a ktorými zákonmi SR?
Článok 12 jasne zmieňuje „muži a ženy“. Nezmieňuje: „muži a muži a ženy a ženy“.
Ústava SR definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Bodka.
Žiadatelia manželstiev párov rovnakého pohlavia sú voluntaristi (veriaci): Článok 12 „čítajú“ ako „muži a muži“ a „ženy a ženy“. 🙂
Je mi úplne jedno, v ktorých štátoch boli priznané manželstvá párov rovnakého pohlavia…

Do hláv nám tlačia trendizmus a aktivizmus. Tento neduh preberajú už aj európske súdy: Prišiel k nám ako infekčný mém z USA (najmä v oblasti práv dúhy).
Aktivistické rozhodnutia súdov v opore o nič.

Spor je aj o definíciu pojmu normalita. Normalita rovná sa hetero norma. Ostatok je úchylka, odchýlka  od normy. Deviácia. Alebo choroba. Alebo zvláštny prípad hodný medicínskej intervencie.

Kresťanská viera a učenie odmieta teórie, že Boh je muž aj žena. Trvá na tom, že Boh stvoril človeka a ako muža a ženu ich stvoril.
Boh nestvoril homosexuálov ani lesby, tento stav a deviácie si prví ľudia po Adamovi a Eve spôsobili sami, spôsobom života. Ostal zápis v genetike ľudského genotypu (trest). Trpia.
Ale „tiež teológ“, pôvodne psychiater Michal Patarák „hviezdi“ na blogu Denníka N a píše bludy (zrejme čítal alebo videl inak úžasný film Chatrč):
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/
Svetská veda, genetika, pozná genetické poruchy a odchýlky od vývoja genetického programu v prenatálnom štádiu vývoja ľudského plodu v tele tehotnej ženy (zvrat v časti sexuálna orientácia). Pre budúcnosť (úžasný rozmach genetiky) riešiteľné (včasná diagnostika a opravné mechanizmy a nástroje).

Prostredníkova Teológia rodu (Theology of Gender) je vytrhnutím pojmu pohlavia a rodu z kontextu prírody, biológie, Písma a kresťanskej antropológie: http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Ondrej Prostredník sa dostal mimo parketu kresťanskej viery a učenia, je evanjelický a všeobecne kresťanský heretik, a ako pedagóg TFUK Bratislava a „vedec“ v odbore teológia, je riešený svojimi nadriadenými ECAV.
Ondrej Prostredník je použitý užitočný idiot Ing. Pietruchovou, vymetá dúhové pride a spolu s Pietruchovou mávajú nad hlavami dúhovými vlajkami a Istanbulským dohovorom a prednáša svoju „teológiu rodu“ („Theology of Gender“).
https://blog.hlavnespravy.sk/2521/prostrednikova-teologia-rodu-a-biblicka-pravda/

Rovnako negramotný je Martin Poliačik, ktorý, liberánejší, než „konzervatívna liberál“ už „kope“ za Progresívne Slovensko, v odpovedi na príspevok Antona Ziolkovského (fb):
„V krajinách, ktoré majú legálne sobáše aj pre páry rovnakého pohlavia, žije násobne viac kresťanov, ako na Slovensku, pán Ziolkovský.“ (KBS). To je Lož.
Moja odpoveď: To ale nie sú kresťania, iba osoby, ktoré sa za kresťanov len vydávajú. Opustili parketu kresťanského učenia, ktoré vlastne nepoznali predtým ani potom. Sú preto falošní kresťania, ktorí sa ako kresťania len navonok prezentujú. Praví kresťania, oddeľte sa od nich… (káže tak Písmo!)
Či homosexualita a ostatné deviácie sú-nie sú chorobou, bolo vyriešené APA v 90-tych rokoch násilím pod tlakom LGBTI loby (hlasovanie!) a o 10 rokov bola homosexualita vyškrtnutá nielen zo zoznamu psychiatrických, ale aj zoznamu diagnóz WHO tiež pod tlakom homolobby s poukazom na APA. Práve si „riešia“ status intersexuality (transsexuality).
Už len čakám, kedy prídu za mnou a odhlasujú si, že nie som hetero ale homosexuál…
Iba taká blbosť (otázka): Môže korektná  a exaktná a dôveryhodná veda rozhodovať o svojom výsledku hlasovaním?
O Eisteinovom vzorci sa hlasovalo?
Pekne pozdravujem 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

3

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

Úpravca Petersport doladil ikonické BMW 1M

1

V Mníchove nechceli poškvrniť starú legendu BMW M1, a preto jediné vozidlo z divízie M GmbH, ktoré nezačína písmenom "M", ale číslom, je BMW 1M. Vďaka podobnému rázvoru kolies a rozloženej váhe ako mala legendárna M3 E30 má BMW 1M výborné jazdné vlastnosti. Bolo tak skvelé, že sa v roku 2011…

Zaujímavé! Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za r. 2017

6

Dostala sa mi do ruky zaujímavá štatistika, ktorá pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra SR. Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za uplynulý rok. Zozbierané údaje sú na jednej strane zaujímavé, na druhej strane zarážajúce a pre niektorých aj smutné. Pozrite sa spolu s nami ako to na slovenských cestách minulý…

Maťo Homola po Abú Zabí na 3. mieste celkového poradia

1

Automobilový pretekár Maťo Homola skvelým spôsobom začal rok 2018. V seriáli TCR Middle East doslova zahviezdil. Už v kvalifikácii skončil na skvelom treťom mieste a neskôr to ešte zlepšil. V prvých pretekoch v Abú Zabí prešiel cieľom na výbornom 2. mieste. V druhej jazde skončil štvrtý a tak je po…

Prečo sú nehody v zime častejšie?

15

Po prečítaní nadpisu ste si asi pomysleli, či som normálny. Veď je nad slnko jasnejšie, že v zime, za chladného počasia, prípadne na snehu a ľade, je jazda omnoho nebezpečnejšia. Áno, to je pravda, ale je to až taký problém, aby boli nehody v zime o to častejšie? Čo spôsobuje,…

Lamborghini Huracan v blate? Aj tak sa dá baviť

2

To, čím je pre nás sneh, bolo pre majiteľa Lamborghini Huracan blato. Akonáhle po období sucha prišiel prvý dážď, zo zmesi piesku, hliny a vody vzniklo „ihrisko“ pre chlapov, ktorí sa chcú hrať. Niektorí na to zvolili vhodné autá a offroady. Iní, no, superšporty... Niekomu to môže prísť ako svätokrádež (tiež s…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEO: Najlepšie kozmetické produkty za rok 2017 ťa dostanú!

0

Redakcia KAMzaKRÁSOU.sk opäť prináša novinku pre našich čitateľov, ktorá vás isto poteší. Tentokrát sme si pre vás pripravili mnohými obľúbené a vyhľadávané video, v ktorom vás prevedieme našim zoznamom favoritov za uplynulý rok. Najlepšie kozmetické produkty roku 2017 sme poňali trošku obšírnejšie a tak sa o nich v našom videu…

Neuveríš, koľko stojí tento luxusný lak na nechty!

0

Koľko by ste boli schopní zaplatiť za manikúru? Ste ochotní obetovať aj stovky eur na úpravu svojich nechtov? Pokiaľ patríte k milovníkom prepracovanej manikúry, milujete návštevu salónov, či si pravidelne dávate záležať aj na domácej úprave svojich pazúrikov, pozorne čítajte. Máme pre vás malú výnimočnú chuťovku. Predstavte si, že by…

Máš problémy s obličkami? Tieto signály môžu naznačovať, že áno!

0

Obličky v ľudskom tele plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií. Pôsobia ako filter krvi, regulujú množstvo vody v organizme a podieľajú sa na udržiavaní homeostáze, čiže stálosti vnútorného prostredia. Ak dôjde k ich poškodeniu, v tele sa začnú hromadiť toxické látky, krv nie je dostatočne prečisťovaná a s tým následne súvisia aj ďalšie komplikácie. Dysfunkcia obličiek sa zvyčajne…

Ponožky dokážu ohriať celé telo! Ako je to možné?

1

Je vám často zima alebo pociťujete mierny chlad? Na tento problém vám určite pomôžu klasické ponožky! Pamätáte si situácie, keď vám bolo chladno a naše mamky nám vždy kričali, aby sme si obuli ponožky? Ony totižto vedia prečo to robia. Ponožky dokážu ohriať celé telo a my vám dnes prezradíme, prečo…

Zdravá pochúťka: Recept na slaný koláč quiche bez múky

1

Francúzsky slaný koláč quiche sa dá robiť na mnoho spôsobov a my vám poradíme, ako ho spraviť bez múky tak, aby bol ešte výživnejší a zdravší. Na tento quiche bez múky potrebujete len vajíčka, koreniny, nejaké syry a fantáziu, pretože sa dá ozdobiť a skombinovať so zeleninou, ale aj mäskom.

Dala si si tieto novoročné predsavzatia? Okamžite ich zruš!

3

Patríte k tým, čo si rok čo rok dajú na Nový rok hneď niekoľko záväzkov? Dávajte si pozor na to, aby ste si dávali tie správne! Existujú aj zlé novoročné predsavzatia, ktoré narobia viac škody, ako úžitku. Pozrite sa na ne spolu s nami a naučte sa ich pozmeniť tak, aby ste…

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…