Dúhový aktivizmus verejnej ochrankyne práv

Publikované 10.01. 2018 o 11:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

Verejná ochrankyňa práv by mala odstúpiť z funkcie, byť odvolaná alebo odísť zo Slovenska, lebo Slovensko je voči dúhe chladné ako psí ňucháč.
Zo znenia zákona o verejnom ochrancovi práv § 11 (1):
„Na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu.“
Dotknuté osoby, ktorých práva Slovensko porušuje, sa zrejme neobracajú na „ombudsmanku“ ale priamo emigrujú zo Slovenska.
Nanajvýš jej zrejme len oznámia, že odchádzajú.
Situácia je alarmujúca.
§ 12 (1) Verejný ochranca práv je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veciach ochrany osobnosti o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj po skončení svojej funkcie. Povinnosti mlčanlivosti môže verejného ochrancu práv zbaviť predseda národnej rady, to neplatí, ak ide o osobné údaje.
Verejná ochrankyňa práv mala predtým, než oznámila, že:
„Dôvodom odchodu mladých zo Slovenska sú aj problémy komunity LGBTI“ mala požiadať predsedu parlamentu o zbavenie mlčanlivosti. Svoje vyhlásenie mala podložiť štatistikou. Ak tak neurobila, šíri „poplašnú“ správu.
§ 13 (1) Verejný ochranca práv koná na základe podnetu fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo z vlastnej iniciatívy.
Mária Patakyová má spisovú agendu a v nej aj podnety vo veci.
Podklady k štatistike teda má o to skôr, že:
(3) Z podnetu musí byť zrejmé, akej veci sa týka, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje a čoho sa podávateľ podnetu domáha.
§ 15 (1) Verejný ochranca práv podnet odloží, ak a) vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti.

Prezident, ktorý prijal skupinu dotknutých osôb a zástupcov mimovládnych „neziskoviek“, zastupujúcich Slovenskom, ktorí/é ho informovali „o porušovaní základných ľudských práv a diskriminácii práv dúhy“ by mal, popri vyhlásení spoločenskej diskusie o porušovaní základných ľudských práv dotknutých osôb a skupín, vyhlásiť verejnú spoločenskú diskusiu najmä o pôsobnosti, právach a kompetenciách verejného ochrancu práv. Pritom nemusí pohnúť ani prstom, úplne stačí, ak na stôl verejnosti (verejný stôl) položí zákon o verejnom ochrancovi práv.
Ak tak neurobil, a z agendy dúhy si urobil svoju osobnú politickú agendu, robím to za neho: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
V zákone je aj toto:
§ 23 (1) Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
V lehote do konca marca verejná ochrankyňa práv predloží národnej rade a verejnosti správu o svojej činnosti a poznatky o porušovaní základných ľudských práv dúhy orgánmi verejnej a štátnej správy na Slovensku a doloží ju štatistikou.
(2) Verejný ochranca práv zverejní správu o činnosti podľa odseku 1 prostredníctvom internetu a dá k dispozícii na zverejnenie do periodickej tlače a prípadne aj prostredníctvom ostatných informačných prostriedkov.
Verejná ochrankyňa práv mala popri svojom verejnom vyhlásení a má aj túto možnosť:
§ 24 Ak verejný ochranca práv zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušenie základného práva alebo slobody je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
Spoločnosť s alarmujúcim znepokojením očakáva mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o stave práv dúhy a vážnom úbytku občanov Slovenska.
S úvodom alebo dovetkom:
Schengen umožňuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.
Občania EÚ a Slovenska môžu cestovať a odchádzať dočasne alebo na trvalo aj do druhých alebo tretích krajín mimo Schnengen. Za prácou, kultúrou, umením, turistikou, sexuálnou turistikou, tam, kde ich srdce a ešte čosi iné, ťahá…
Čl 1 odsek 2 Ústavy SR to tiež nie je:
„Slovenská republika uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaná, a svoje  ďalšie medzinárodné záväzky.“
Ktoré (a čo ešte)?
Verejná ochrankyňa práv by mala korektne uviesť ktoré z nich Slovensko nedoržiava…
K „ombudsmanke“: Ide o jej výlučný osobný aktivizmus mimo zákonné poverenia zákonom o verejnom ochrancovi práv a podozrenie s porušovania Ústavy SR a spochybňovania demokratického štátneho zriadenia Slovenskej republiky.
V priamom rozpore s Čl.1 odsek 1 Ústavy SR:
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“
Porušuje ho Slovenská republika ako celok, málo Slovensko chráni pred vonkajšími aj vnútornými tlakmi, jej inštitúcie, alebo je minimálne málo dôsledná a dôrazná vo veci
a/ „ombudsmanka“ a jej aktivity
– vyvesenie dúhovej vlajky po dobu dúhového pride z okna svojej kancelárie;
– osobná účasť a verbálny aktivizmus „ombudsmanky“ na dúhovom pochode;
b/ vláda, parlament a prezident ,
c/ ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny neústavnými aktivitami Odboru rodových rovností a rovnakých príležitostí v rámci neomarxistickej rodovej ideológie „progresívnej“ novej ľavice a radikálneho feminizmu,
c/ ministerstvo spravodlivosti, v ktorého garancii pôsobí verejne netransparentný Výbor zástupcov dúhy pre ochranu a podporu práv „diskriminovaných “ osôb a skupín LGBTI zvaných „dúha“ alebo „komunita“ a označovaných ľudsko-právne neexistujúcim pojmom „sexuálna menšina“,
d/ ministerstvo zahraničných vecí (podpora dúhového pride na Slovensku a podpora dúhového pride v Madarsku: požiadal o ňu Viktor Orbán, alebo šlo len o osobné ambície kariéristu Miroslava Lajčáka, uchádzajúceho sa o post generála OSN?
Diagnóza (konštatovanie):
Slovensko porušuje Článok 1 vlastnej Ústavy SR odsek 1 v časti IDEOLÓGIA.
Ďalším problémom je otázka, či je dúha tvorená osobami a skupinami LGBTIQ (…) komunita a menšina.
V NY „prišli“ už na viac ako 100 pohlaví a rodov a dožadovali sa osobitných sociálnych zariadení (wc, sprchy, šatne). Donald Trump im to „tam“ (Obamov nápad) zarazil. 🙂
DÚHA NIE JE ANI KOMUNITA ANI MENŠINA
Pojmy komunita a menšina v prípade dúhy nemajú ľudsko-právne definičné zázemie.
1. Prinajmenej nie sú rovnorodé (homogénne).
2. Majú oddelené (osobitné) a delené sexuálne preferencie a sexuálnu orientáciu (včítane bisexuálov).
Inter a transsexualita sú osobitné poruchy (defekty) spadajúce do kompetencií medicíny, psychológie (psychiatrie) a na základe dobre informovaného súhlasu klientov (pacientov) môžu byť sčasti riešené invazívnymi medicínskymi zákrokmi s príslušenstvom…
(bez záruky).
3. Väčšina osôb dúhy sa od aktivizmu „neziskoviek“ dištancujú a neprajú si, aby nimi boli zastupované.
4. Časť tejto „väčšiny“ si uvedomuje aj, že sú „neziskovkami“ zneužívané a použité ako Mackovi alebo Weisenbacherovi rukojemníci, na ktorých riaditelia a zamestnanci „neziskoviek“ zakladajú svoje „zisky“ z „dobročinných“ dotácií „filantropa“ Georga Sorosa a jeho nadácie Open society foundation a zo štátneho, nášho (!) rozpočtu, popri ňom…
Bez svojej „klientely“ by mimovládkári a „neziskovkári“ boli na pracákoch ako nezamestnaní… (aj s absolventmi rodových štúdií).
5. Dúhové pochody na Slovensku alebo v Prahe sú spravidla „saturované“ buzerantmi zo západného a transatlantického zahraničia. Počty domácich sú aj pre úvahu o početnej „menšine“ zanedbateľné.
Pomerné čísla by mala dodať verejná ochrankyňa práv.
6. Komunitou ani menšinou sa neoznačujú ani vozíčkári (heterogenita telesných a mentálnych postihnutí). Dúha je porovnateľná s rybármi (heterogenita kaprárov, pstruhárov, sumčiarov…).
Dúha nemôže byť menšina, lebo je dúhou. Nazvali sa ňou tak oni. Ich vlajka symbolizuje dúhu. Nie menšinu. Sami sa oddelili od „šedého“ normálu a bežného hetero štandardu.

Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv sa objemom textu viac venuje právam „dúhy“, než telesne a duševne postihnutým osobám, než právam osamelých matiek, otcov, rodinám, založeným na manželstve muža a ženy, ktoré nezmieňuje…
Navyše je aj Akčný plán pre ochranu a podporu práv osôb a skupín LGBTI dúhy.
Verejná ochrankyňa práv by sa mala zdržať verejných aktivít, ktoré sú v rozpore so zákonom o verejnom ochrancovi práv…
Ide výlučne o súkromný „teplý aktivizmus“ Márie Patakyovej. Prevzala „dúhovú“ štafetu od svojej predchodkyne Jany Dubovcovej…
Spolu s mimovládkami, takzvanými „neziskovkami“ mávajú nad hlavou aj Istanbulským dohovorom (niektoré jeho prvky vychádzajú z odmietnutých Jogjakartských princípov).
Novela zákona o „neziskovkách“ by mala redefinovať pojem „neziskový“ mimovládny tretí sektor ako reálne neziskový, najmä nenavyšujúci svoje imanie sorosovskými dotáciami zo zahraničia.
Verejná ochrankyňa práv nie je spôsobilá na výkon tejto ústavnej funkcie, lebo: vedome alebo nevedome (ľudsko-právna negramotnosť alebo nedovzdelanosť pre výkon funkcie verejnej ochrankyne práv) šíri „poplašnú správu“.
Je politickou nominantkou strany Most-Híd.
Spolu s radikálnym ľavicovým politickým establishmentom a „neziskovkami“ sui generis (dúha) podkopáva a spochybňuje ústavnú autoritu štátu.
Právny stav vo veci „dúha“ na Slovensku plne zodpovedá Listine základných práv a slobôd, Charte práv EÚ, Ústave SR a zákonu!
Akademickými titulmi obvešaná „ombudsmanka“ je odborníčkou na obchodné právo. Mala by „hájiť“ prezidentovo Kiskovo:
„Ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom!“
https://www.youtube.com/watch?v=WFmPPZlyybU
A to je lož!
A tu ide o veľké, úžasné, prachy!
Žiadam všetkých používateľov verejného obecného a mediálneho priestoru (print, web, televízia a rozhlas, najmä „verejnoprávna“  RTVS!) ale aj pána Antona Ziolkovského (jeho osobná fb stránka), aby prestali používať výraz „sexuálna menšina“. To je blud. Taká menšina neexistuje!
A aby sa aj na základe tohto neomarxistami a ich „novou progresívnou ľavicou“ podhodeným výrazom nenechali vťahovať do ľudsko-právneho sporu, ktorý je vyvolaný umelo a neexistuje!
Spor je o definíciu manželstva. Slovensko má zvrchované a suvernénne a neodňateľné právo na svoju vlastnú definíciu, ktorá je len (!) vôľou ľudu.
A znie: „Manželstvo je zväzok muža a ženy.“
Viete to? Kto nie, nech si prečíta Ústavu SR a zákon o rodine. Komu sa nepáči, má možnosť, o akej informovala „ombudsmanka“.
Choďte do Amsterdamu, tam uzavrite manželstvo a zamestnajte sa v tamojšej Liekovej agentúre EMA.
DOHOVOR
o ľudských právach, Článok 12, manželstvo (definícia) a Právo uzavrieť manželstvo:
„Muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobilí, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.“
V čom Slovensko porušuje „aj“ Článok 12 Dohovoru? V rozpore s akými a ktorými zákonmi SR?
Článok 12 jasne zmieňuje „muži a ženy“. Nezmieňuje: „muži a muži a ženy a ženy“.
Ústava SR definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Bodka.
Žiadatelia manželstiev párov rovnakého pohlavia sú voluntaristi (veriaci): Článok 12 „čítajú“ ako „muži a muži“ a „ženy a ženy“. 🙂
Je mi úplne jedno, v ktorých štátoch boli priznané manželstvá párov rovnakého pohlavia…

Do hláv nám tlačia trendizmus a aktivizmus. Tento neduh preberajú už aj európske súdy: Prišiel k nám ako infekčný mém z USA (najmä v oblasti práv dúhy).
Aktivistické rozhodnutia súdov v opore o nič.

Spor je aj o definíciu pojmu normalita. Normalita rovná sa hetero norma. Ostatok je úchylka, odchýlka  od normy. Deviácia. Alebo choroba. Alebo zvláštny prípad hodný medicínskej intervencie.

Kresťanská viera a učenie odmieta teórie, že Boh je muž aj žena. Trvá na tom, že Boh stvoril človeka a ako muža a ženu ich stvoril.
Boh nestvoril homosexuálov ani lesby, tento stav a deviácie si prví ľudia po Adamovi a Eve spôsobili sami, spôsobom života. Ostal zápis v genetike ľudského genotypu (trest). Trpia.
Ale „tiež teológ“, pôvodne psychiater Michal Patarák „hviezdi“ na blogu Denníka N a píše bludy (zrejme čítal alebo videl inak úžasný film Chatrč):
https://dennikn.sk/blog/gaya-a-lesbu-ich-stvoril/
Svetská veda, genetika, pozná genetické poruchy a odchýlky od vývoja genetického programu v prenatálnom štádiu vývoja ľudského plodu v tele tehotnej ženy (zvrat v časti sexuálna orientácia). Pre budúcnosť (úžasný rozmach genetiky) riešiteľné (včasná diagnostika a opravné mechanizmy a nástroje).

Prostredníkova Teológia rodu (Theology of Gender) je vytrhnutím pojmu pohlavia a rodu z kontextu prírody, biológie, Písma a kresťanskej antropológie: http://www.academia.edu/18996423/Teol%C3%B3gia_rodu_Theology_of_Gender_ako_pr%C3%ADspevok_k_prekon%C3%A1vaniu_rodovo_podmienenej_nerovnosti
Ondrej Prostredník sa dostal mimo parketu kresťanskej viery a učenia, je evanjelický a všeobecne kresťanský heretik, a ako pedagóg TFUK Bratislava a „vedec“ v odbore teológia, je riešený svojimi nadriadenými ECAV.
Ondrej Prostredník je použitý užitočný idiot Ing. Pietruchovou, vymetá dúhové pride a spolu s Pietruchovou mávajú nad hlavami dúhovými vlajkami a Istanbulským dohovorom a prednáša svoju „teológiu rodu“ („Theology of Gender“).
https://blog.hlavnespravy.sk/2521/prostrednikova-teologia-rodu-a-biblicka-pravda/

Rovnako negramotný je Martin Poliačik, ktorý, liberánejší, než „konzervatívna liberál“ už „kope“ za Progresívne Slovensko, v odpovedi na príspevok Antona Ziolkovského (fb):
„V krajinách, ktoré majú legálne sobáše aj pre páry rovnakého pohlavia, žije násobne viac kresťanov, ako na Slovensku, pán Ziolkovský.“ (KBS). To je Lož.
Moja odpoveď: To ale nie sú kresťania, iba osoby, ktoré sa za kresťanov len vydávajú. Opustili parketu kresťanského učenia, ktoré vlastne nepoznali predtým ani potom. Sú preto falošní kresťania, ktorí sa ako kresťania len navonok prezentujú. Praví kresťania, oddeľte sa od nich… (káže tak Písmo!)
Či homosexualita a ostatné deviácie sú-nie sú chorobou, bolo vyriešené APA v 90-tych rokoch násilím pod tlakom LGBTI loby (hlasovanie!) a o 10 rokov bola homosexualita vyškrtnutá nielen zo zoznamu psychiatrických, ale aj zoznamu diagnóz WHO tiež pod tlakom homolobby s poukazom na APA. Práve si „riešia“ status intersexuality (transsexuality).
Už len čakám, kedy prídu za mnou a odhlasujú si, že nie som hetero ale homosexuál…
Iba taká blbosť (otázka): Môže korektná  a exaktná a dôveryhodná veda rozhodovať o svojom výsledku hlasovaním?
O Eisteinovom vzorci sa hlasovalo?
Pekne pozdravujem 🙂
Juraj Režo alias notorickyobcan

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

Bývalý kongresman: USA majú zbrane na desaťnásobné zničenie sveta, ale stále chcú viac, najmä kvôli Číne

Washington 23. októbra 2018 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Spojené štáty sú plné zbraní a nepotrebujú novú jadrovú výzbroj, povedal bývalý kongresman Ron Paul pre stanicu Russia Today v súvislosti s hrozbou prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpi od ďalšej medzinárodnej dohody - Zmluvy o jadrových silách v Európe (INF) Bývalý republikánsky kongresman…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x Doliva Intenzívny krém ROSÉ denný a nočný krém

1

Vrásky, aj keď si to nepriznávame, sú znakom starnutia, ktorému sa vyhnúť nemôžeme, pokiaľ sa nerozhodneme a neodhodláme ľahnúť si pod nôž či vyskúšať rôzne iné ošetrenia, ako sú chemické peelingy. Síce nepatria medzi najlacnejšie spôsoby odstraňovania vrások, no sú účinné. Ale skúšali ste už aj krémy? Ak nie, tak je načase,…

Rozčúlili ťa? Zisti, ako sa vysporiadať s pocitom hnevu!

2

Poznáš to. Vstala si ľavou nohou, cestou do práce ťa osprchovalo okoloidúce auto čerstvo napršanou vodou z kaluže, šéf si zase raz masíroval ego a ponížil ťa pred všetkými a tým pádom sa po príchode domov nemôže udiať nič iné, než tvoje, obrazne povedané, vzbĺknutie nad neumytým riadom. Zlosť, rozčúlenie, rozzúrenie, hnev – akokoľvek…

Recept na tvarohové palacinky s hubami: Gastro zážitok zaručený

1

Uvažuješ, čo pripraviť rodine na obed či večeru, ale nebaví ťa vyvárať stále to isté dokola? Tak potom si na správnom mieste, pretože máme pre teba vynikajúcu inšpiráciu. Recept na tvarohové palacinky s hubami je nielenže rýchly a jednoduchý na prípravu, ale aj naozaj chutný. Poď si ho pripraviť spolu…

Sebarozvoj s koučkou: Čo s krádežou partnerov?

1

Mnoho žien predpokladá, že väčšina mužov sa neustále obzerá cez rameno a čaká, že za rohom stretne nejakú lepšiu. A hoci sa muži radi obzerajú, veď sľúbili vernosť, nie slepotu, k opusteniu ženy, s ktorou žijú, to nevedie. V mužovej psychike existujú určité faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa…

Kajenské korenie: Je šokujúce, na čo všetko má pozitívny vplyv

2

Kajenské korenie sme si, predovšetkým v poslednej dobe, mimoriadne obľúbili. Niet divu. Veď má množstvo blahodarných účinkov na naše zdravie, čo sa nedá povedať o hociktorom korení. Mimochodom, vedela si, že ono to vlastne ani nie je tak korenie, ako prášok z pomletých čili papričiek? O kajenskom korení sme toho však zistili oveľa viac,…

Využitie gaštanov v domácnosti: Tušíš vôbec, čo všetko dokážu?

1

Už viete, prečo si naši starí rodičia dávali gaštany do postele a ako z gaštanov spraviť úžasnú tinktúru proti artritíde? Tak je načase, aby ste sa dozvedeli aj to, ako využiť gaštany vo svojej domácnosti, pretože je neuveriteľné, čo všetko také obyčajné gaštany, z ktorých sa vytvárajú rôzne postavičky na výtvarnej výchove v škole,…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…