Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého sme sa dostali prostredníctvom covid pandémie? Prečo je to dôležité vedieť, a prečo to musí mať pre nás katastrofálne dôsledky, ak to nevieme?

Aby sme pochopili, čo je to onen „duch“, ktorý sa nachádza v nás a ktorý má byť slobodný, uveďme si názorný príklad. Predstavme si vzduchovú bublinu na morskom dne. Ak nie je nejakým spôsobom násilne zadržiavaná pod hladinou, ak je teda úplne voľná a slobodná, derie sa okamžite nahor. Rýchlo stúpa, akoby sa ponáhľala spojiť so svojou prirodzenou podstatou a splynúť s ňou.

A úplne rovnako sa správa aj slobodný ľudský duch vo svete matérie, ak ho ničím nebrzdíme a dáme mu slobodu. Aj on prejavuje v hmotnosti tendenciu rýchlo stúpať nahor, pretože túži, podobne ako bublina vzduchu, po spojení a splynutí so svojou podstatou. S podstatou Ducha!

Ale žiaľ, ľudia tejto základnej prirodzenosti vlastného ducha, čiže seba samého bránia! Ľudia sa previňujú voči vlastnému duchu, pretože ho držia neustále pod hladinou, čiže v hmotnosti, a nedovoľujú mu stúpať a nakoniec dôjsť k spojeniu so svojou vlastnou podstatou.

Ako k tomu dochádza?

Človek na zemi a v hmotnosti drží samého seba, to jest svojho ducha spútaného železnými obručami vlastných materiálnych prianí, pretože sa pre neho stalo dôležité len to, čo je materiálne a čo s matériou súvisí. Všetko ostatné je považované za bezpredmetné, alebo v lepšom prípade za druhoradé. Všetky myšlienky, snahy, hodnoty a ciele ľudí súvisia iba s vecami pozemskými a ich celkový vnútorný duševný život nikdy nevybočuje z tohto rámca.

A práve tieto myšlienky, snahy, hodnoty, ciele, ako i celý, iba na matériu orientovaný vnútorný i vonkajší život predstavuje oné mreže, alebo skôr železnú stenu, za ktorou je uväznený ľudský duch. Je uväznený ako vzduchová bublina niekde v podpalubí potopenej lode na dne morskom, ktorá sa nedokáže vyslobodiť a začať so svojim radostným stúpaním v ústrety svojej pravej podstate, ktorou je vzduch. A u človeka je to duch!

Takéto niečo je však z dlhodobého hľadiska neprijateľné! Je to chorobný stav, prejavujúci sa tým, že ľudia ignorujú potreby a prirodzenosť svojho ducha, že dokonca ani nepripúšťajú jeho existenciu, a ich osobnosť a celé ich vnútro sú orientované iba na to, čo je materiálne.

Avšak takýto neprirodzený a chorobný stav, v ktorom je náš duch neustále nasilu držaný pod hladinou hmotnosti, jeho dlhé väznenie a nesloboda sa nakoniec postupne nevyhnutne transformujú do vonkajšej podoby neslobody a väznenia. A tak tí, čo väznenia vlastného ducha začínajú byť sami väznení, a tí, čo upierajú slobodu vlastnému duchu prichádzajú o vonkajšiu slobodu.

Ak sa totiž my takýmto spôsobom chováme k vlastnému duchu, čiže k svojmu skutočnému a pravému „ja“, časom sa určite nájde niekto, kto sa aj navonok rovnako zachová k nám samotným. Časom sa nájde niekto alebo niečo, čo nás samotných spúta a zviaže rovnako, ako sme my spútali a zviazali vlastného ducha. Stane sa to presne tak, ako k tomu došlo prostredníctvom súčasnej pandémie a všetkých proti ľudských a proti humánnych síl, ktoré stoja za ňou.

Keď ale k takémuto niečomu dôjde, keď nás vonkajšie pomery pripravia o slobodu a uvrhnú do väzenia, keď sme ustavične nejako obmedzovaní a kontrolovaní, keď sa nás snaží niekto úplne ovládnuť a zotročiť znamená to, že nesloboda nášho ducha zo strany nás samotných je už neudržateľná. Takéto vonkajšie dianie je potom naliehavou výzvou a silným impulzom k tomu, aby sme začali pracovať na oslobodení vlastného ducha, a týmto spôsobom mohli nakoniec dospieť aj k väčšej vonkajšej slobode.

Ľudia však nechcú tieto skutočnosti vidieť a vnímať! Ľudia zostávajú slepí a hluchí! Ľudia sa chcú dopracovať k slobode inou cestou, a to prostredníctvom vakcinácie. Dokonca jeden z reklamných spotov, propagujúcich vakcináciu priamo hovorí, že vakcína je sloboda.

Takýto názor a takýto prístup je však iba obchádzaním skutočného problému. Je nepochopením a ignorovaním skutočných príčin, kvôli ktorým nás covid pandémia pripravila o našu slobodu. Je to podvod na sebe samých, ktorý sa nám trpko vypomstí! Je to podvod, vyplývajúci z materialistického vnímania sveta, ktorý berie do úvahy len to vonkajšie a viditeľné, a to vnútorné a najpodstatnejšie ignoruje.

Africké krajiny sú známe masovými očkovaniami proti mnohým chorobám, ktoré tam organizujú rôzne charitatívne a zdravotnícke organizácie najmä zo západných, ekonomicky najvyspelejších krajín. Vedúci očkovacieho programu pre tretí svet, doktor Peter Abi realizoval v roku 1986 v Guinei Bissau očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu vakcínou s názvom DTP. Avšak očkovacie týmy sa vzhľadom k africkým pomerom a značnému rozptýleniu populácie nedostali ku všetkým deťom. A preto vznikli dve kategórie detí, jedny očkované a druhé neočkované.

Táto vakcinácia bola považovaná za niečo pozitívne a prospešné, čo malo Afrike pomôcť. Doktora Petra Abiho však po tridsiatich rokoch napadlo overiť si pozitívny prínos vakcinácie a jej blahodárne účinky prostredníctvom vzácnej možnosti vzájomného porovnania zdravotného stavu zaočkovanej a nezaočkovanej populácie.

Jeho zistenie však bolo šokujúce! Zistil totiž, že tí očkovaní boli síce imúnni voči chorobám, proti ktorým boli zaočkovaní, ale v porovnaní s kategóriou nezaočkovaných bola u nich zaznamenaná o desať percent vyššia úmrtnosť na iné choroby. Vakcína teda na jednej strane pomohla proti určitému konkrétnemu ochoreniu, ale na druhej strane zasiahla do imunitného systému takým spôsobom, že nebol schopný efektívne čeliť iným chorobám, s ktorými by si bol inak poradil. V konečnom dôsledku teda práve kvôli vakcinácii zomrelo o desať percento obyvateľstva viac spomedzi tých, ktorí vakcináciu podstúpili.

Momentálne aj u nás prebieha masová mediálna kampaň za vakcináciu, pričom o jej negatívnych vedľajších účinkoch sa hovorí len okrajovo, alebo vôbec. História vakcinácie najmä na africkom kontinente však pri bližšom skúmaní ukazuje rôzne rozporuplné veci. Rozporuplné až do takej miery, že vzniká dôvodné podozrenie, či skutočným účelom vakcinácie bola naozaj pomoc obyvateľstvu a nie náhodou jeho zámerná a cielená redukcia.

Málokto si však dá námahu tieto skutočnosti hlbšie skúmať, i keď je predsa dobre známe, že na každom lieku bývajú vždy uvedené aj jeho negatívne vedľajšie účinky. A inak to nebude ani so súčasnými vakcínami proti covidu, šitými horúcou ihlou, o ktorých vedľajších účinkoch z hľadiska dlhodobej perspektívy ešte nič netušia ani samotní výrobcovia. Tieto vakcíny môžu síce proti covidu pomáhať, ale môže ísť podobne ako v uvedenom príklade z Afriky, o tak silný zásah do ľudského organizmu a jeho imunitného systému, že z dlhodobého hľadiska môže neskôr podľahnúť iným chorobách, s ktorými by si inak poradil.

Čo má byť týmto všetkým povedané? To, že duchovné príčiny pandémie nie je možné obísť ani oklamať nijakou vedeckou a materialistickou racionalitou. Ak sa však o to pokúsime, musíme za to zaplatiť. Musíme zaplatiť vlastným zdravím, alebo dokonca vlastným životom za to, že sme sa rozhodli ignorovať a podceňovať to, čo pandémia v skutočnosti predstavuje. Že predstavuje silný impulz k nastúpeniu cesty k slobode ducha, pretože iba ľudia slobodní duchom a v duchu si zaslúžia i vonkajšiu slobodu, zatiaľ čo pre žalárnikov vlastného ducha je nachystaný vonkajší žalár pandémie, alebo žalár negatívnych zdravotných dôsledkov, do ktorého môžu byť v blízkej, alebo vzdialenejšej budúcnosti uvrhnutí doposiaľ neznámymi vedľajšími účinkami vakcinácie.

Staňme sa preto duchovnými a osloboďme svojho ducha! Pochopme, že my sami sme oným duchom, ktorý prišiel do hmotnosti iba na chvíľu, aby sa v nej učil a dozrieval, a aby prostredníctvom svojho duchovného dozrievania radostne stúpal nahor a vrátil sa naspäť do ríše Ducha podobne, ako sa po výstupe z morského dna spája bublina vzduchu s ovzduším, z ktorého vzišla a ku ktorému patrí.

Spamätajme sa a pochopme, že prvoradými sa pre nás musia stať veci, spojené so vzostupom nášho ducha a veci materiálne musia byť odsunuté až na druhé miesto. Lebo duch je prvoradý a matéria je druhoradá! To materiálne nemá byť zanedbávané, ani ignorované, ale nesmie sa pre nás stať tým jediným, ako tomu bolo doposiaľ, pretože to je cesta k neslobode ducha, ktorá nás privedie do nešťastia.

Čo však znamená postaviť ducha na prvé miesto?

Znamená to preferovať, uznávať, rozvíjať a žiť hodnoty ducha, ktorými je dobro, spravodlivosť, láska, čistota, ochota pomáhať a úcta k Stvoriteľovi a k jeho Vôli. Ak tento hodnotový systém postavíme v sebe na prvé miesto a všetko ostatné bude nasledovať až potom, budeme žiť správne a náš duch bude mať takú mieru slobody a slobodného rozvoja, akú mať má. Náš duch bude radostne stúpať nahor k ríši Ducha a svojim stúpaním bude po všetkých stránkach pozdvihovať našu osobnosť, život i pomery okolo nás. Potom nás už nikdy viac nebude zväzovať žiadna nesloboda, pretože vonkajšie pomery v ktorých budeme žiť sa stanú odzrkadlením nášho slobodného, radostne nahor stúpajúceho ducha podobne, ako sú žiaľ dnes nevyhnutným odzrkadlením nášho uväzneného a neslobodného ducha.

Príloha č.1.: Prepis telefonátu pracovníčky v zdravotníctve

Danuška, rozprávala som sa s Rišom. Potvrdil mi tie dve mená čo kolujú po internete, tí dvaja lekári z Ružinova. Anafylaktický šok, všetko to platí a tie sestričky aj na Rišovom oddelení.

A hlavne že vraj po tej druhej dávke, sťažené dýchanie, vysoká teplota, únava, že sú KO, a že je toho tak veľa.

A lekári sú ticho! Lekári sú ticho namiesto toho, aby to dávali na internet, aby burcovali ľudí, tak proste sú ticho. Tak som sa s ním vyhádala, že ste spoluzodpovední za to, že držíte ústa.

Danuška, je to všetko pravda, je toho tak veľa že si to neviem predstaviť. Tak čo ti poviem. Neviem ako túto informáciu pretlačíme na internet, alebo čo, ale samotní lekári držia huby. A všade to je, medzi sestričkami a doktormi. Veľké, obrovské potiaže hlavne po druhej dávke Danuška.

A Rišo hovorí: „Ale to nebola pravda že leží na ÁRE, on dostal normálny anafylaktický šok.“

A ja hovorím: „Čo si to povedal! Podľa teba je normálne, aby niekto po očkovaní dostal anafylaktický šok?“

Takže takto to je. Neviem ako to zúročiť a komu to povedať, ale budem to šíriť. Len vieš, keď ľudia uveria lekárom a sestričkám, ktorí to priamo zažívajú a ich rodinní príslušníci. My si tu o tom budeme darmo hovoriť. Ale budeme si o tom hovoriť.

Čau zlatko. Pekný deň. Som totálne vyhodená z konceptu z týchto lekárov, ktorí držia huby a vidia ako to je. Vidia ako ich kolegovia sú po druhej dávke KO, alebo sestričky. Čau zlatko. Čau.

Príloha číslo 2.: Lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť alebo čítať. Pozrite sa na účinky vakcíny. Video svojej matky po vakcinácii zverejnil jej nešťastný syn, a keď som si ho sťahoval, bolo ešte s patričným komentárom.

https://www.facebook.com/brant.griner.7/videos/900291584041455/

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ivan Holek

O AUTOROVI

Mám rád cestovanie, dobré jedlo a víno, divadlo, svoje dve deti a niekoľko dobrých priateľov. Držím sa motta: „Život je ako oceán. Všetko dobré aj zlé, čo do neho hodíš, sa ti vráti.“ Fascinuje ma príroda, milujem ľudí a komunikáciu s nimi. Nebojím sa ísť aj na tenký ľad, keď je to potrebné. A práve o vnútorných prežitiach zo všetkých týchto svojich mnohostranných záujmov by som chcel písať vo svojom blogu.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 223

Celkové hodnotenie: -3.1

Priemerná čítanosť: 1718

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Dnes bol na Slovensku prvý tropický deň

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/SHMÚ)   Meteorológovia dnes zaznamenali na Slovensku prvý tropický deň. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom profile na…

  Prvý náznak rozpadu. Poslanecký klub OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Hlasovanie o Kolíkovej naznačilo, ktorí poslanci sú v Matovičovom a ktorí v Hegerovom krídle

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Najsilnejšia vládna strana OĽaNO sa začína deliť na dve krídla. Zatiaľ má stále navrch Matovič, no čím ďalej…

  Ministerstvo zdravotníctva sa bude snažiť nájsť kompromis pri návštevách pacientov v nemocniciach

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Jaroslav Novák)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chápe potrebu ľudí navštíviť svojich chorých príbuzných v nemocniciach. Ako pre TASR povedala hovorkyňa…

  Čaputová sa s dánskou premiérkou zhodla na prehlbovaní spolupráce krajín

  0icon

  Bratislava/Kodaň 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo…

  Asistent vojenského atašé na rumunskej ambasáde musí opustiť Rusko

  0icon

  Moskva 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Sputnik-Alexei Druzhinin)   Asistent vojenského atašé na rumunskom veľvyslanectve v Moskve musí do 72 hodín opustiť Rusko, oznámilo v utorok…

  Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na summite G7 v Británii

  0icon

  Naí Dillí 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)   Indický premiér Naréndra Módí sa osobne nezúčastní na nadchádzajúcom summite skupiny G7 v Británii. Oznámila to v…

  Gulyás: Maďarská vláda predloží Bruselu plán obnovy dnes večer

  0icon

  Budapešť 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Maďarská vláda predloží Európskej komisii (EK) návrh plánu na využitie európskeho fondu obnovy určeného na zotavenie sa z…

  Francúzska armáda sa prvýkrát zúčastňuje na japonsko-americkom cvičení

  0icon

  Tokio 11. mája 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Eugene Hoshiko)   Japonskí vojaci sa pripojili k partnerom z USA a Francúzska v rámci prvých manévrov troch krajín na japonskej…

  Kontroly na hraniciach s Poľskom odhalili množstvo preťažených vozidiel

  0icon

  Mníšek nad Popradom 11. mája 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)   Policajti na hraničnom priechode Mníšek nad Popradom v okrese Stará Ľubovňa kontrolovali v…

  Barteková v obľúbenom Lonate na pódiu hneď dvakrát

  0icon

  Bratislava 11. mája 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Danka Barteková sa na pretekoch Svetového pohára v talianskom Lonate hneď dvakrát prestrieľala na pódiumv.…

  TopDesať

  Ostrovy Phantom existujú už stovky rokov, no stále sú neobjavené

  0 icon

  Čo sa stane, ak chceš nájsť nejaké miesto, kam sa potrebuješ dostať, ale nemáš ani najmenšiu šajnu, kde to je? Vytiahneš GPS v mobile a hurá do cieľa. Ostrovy Phantom sa ale nedarí nájsť už stovky rokov. Počas plavby z Manily do Mexika v roku 1528 španielsky kapitán Alavaro de Saaverda…

  Do práce na bicykli za lepším zdravím? Za pokus to stojí

  0 icon

  Vravíš, že cyklistika je pre teba len hobby, bicykel vidíš len cez víkend a aj to z neho len utrieš prach v rámci sobotného upratovania? Vyber sa na bicykli za lepším zdravím! Nejdeme ťa nútiť bicyklovať o dušu, ideme ti len poradiť, ako posunúť svoj život k lepšiemu. Stačí, keď si…

  Ktoré časti tela si si doteraz umýval nesprávne?

  0 icon

  Naša pokožka je domovom približne 1,5 bilióna mikróbov. Ale nie všetky sú pre nás zlé, niektoré sú dokonca dôležité pre naše zdravie. Preto niektoré časti tela nepotrebujeme umývať mydlom a iné by sme si mali každý deň dôkladne umyť.   1. Chodidlá

  Malbork: Hromadné hroby - 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Hromadné hroby v Malborku. Marlbork, mesto v Poľsku, patrilo stovky rokov pod nemeckú správu, resp. pod Prusko. Hromadné hroby, ktoré sa začali objavovať od 90. rokov minulého storočia, oplývajú svojim neznámym pôvodom. Jeden z robotníkov, ktorí realizovali výkopové práce, len veľmi ťažko niesol, že sa na kope nachádzalo…

  TOP10+: Geniálne nápady, pri ktorých si povieš iba: WOW

  0 icon

  Dobrý dizajn vždy priťahuje pozornosť. Môžeš ho vidieť pritom vo všetkom, čo nás obklopuje. A vtedy si povieš len: WOW. Množstvo z nich je síce primitívnych, ale v jednoduchosti je krása. Našťastie existujú aj špeciálne príklady dizajnu, ktoré si nebudeš chcieť nechať pre seba a podelíš sa o WOW efekt…

  Vo svete IT

  KUGOO KIRIN Mini 2 – zábavná no najmä bezpečná detská elektrická kolobežka

  0 icon

  Overený výrobca vo svete elektrických kolobežiek, KUGOO, prichádza na trh s novinkou v podobe detskej elektrickej kolobežky. Zoznámte sa so zábavným, no najmä bezpečným modelom KIRIN Mini 2. Kolobežku momentálne nájdeš aj v skvelej ponuke na e-shope Geekmaxi.com za 179,99 eur s bezplatným doručením.  KUGOO KIRIN Mini 2 za 179,99…

  Projekt rádiového teleskopu na Mesiaci sa posúva dopredu: Akým prekážkam musí čeliť?

  0 icon

  Mesiac je svojou rotáciou viazaný na Zem, čo znamená, že vždy je ku nám otočená len jedna jeho strana. Tá druhá, ktorá je odvrátená, sa nazýva Odvrátená, alebo aj temná strana Mesiaca, hoci sa svojim výzorom nelíši od tej privrátenej, píše portál Universe Today. V čom je ale odvrátená strana výnimočná…

  Sonda OSIRIS-REx opustila asteroid Bennu a vydala sa domov: Kedy sa vráti?

  0 icon

  Sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, OSIRIS-REx, sa rozlúčila s asteroidom Bennu, píše portál IFLScience. Sonda študovala vesmírny objekt niečo cez dva roky. Asteroid analyzovala do najmenšieho detailu a minulý október pristála na jeho kamenistý povrch a odobrala vzorky, ktoré poputujú späť na Zem. Sonda opustila asteroid 10. mája a momentálne smeruje aj s nákladom späť…

  Na obežnej dráhe došlo v marci k tesnej zrážke dvoch konkurenčných satelitov: Môžeme podobným situáciám predchádzať?

  0 icon

  Dve spoločnosti OneWeb a SpaceX sa momentálne pokúšajú o vypustenie tisícov satelitov na obežnú dráhu, píše portál Universe Today. V marci nastala situácia, kedy došlo takmer ku kolízii satelitov týchto dvoch konkurenčných spoločností. Vyhýbacie manévre boli úspešné, no môže sa situácia zopakovať aj v budúcnosti? Spoločnosti SpaceX sa už podarilo dostať na obežnú dráhu…

  Pozrite sa, ako môžete vo vašom Androide skryť citlivý obsah z upozornení pred očami zvedavcov

  0 icon

  Notifikácie vo všeobecnosti slúžia na to, aby nás informovali napríklad o tom, keď nám príde e-mail, či správa alebo niečo podobné. Nie však vždy sú žiadúce. Rovnako treba povedať, že v mnohých prípadoch nás aplikácie doslova bombardujú upozorneniami, čo môže byť obťažujúce. Ako je však možné obmedziť ich zobrazenie? Operačný…

  Armádny Magazín

  Izrael zlikvidoval jedného z vodcov Hamasu pri raketových útokoch v pásme Gazy

  0 icon

  Palestína, 11.máj 2021 (AM) – Panarabské noviny informovali, že jeden z vodcov Hamasu, respektíve jeho pridruženého militantného krídla, zomrel. Počet obetí ostreľovania sa stále zvyšuje. Hnutie Hamas ovláda pásmo Gazy. V dôsledku raketového bombardovania izraelskej armády bol eliminovaný jeden z

  Vojaci v liste podporili generálov varujúcich pred rozpadom Francúzska

  0 icon

  Francúzsko, 11.máj 2021 (AM) –  Slúžiaci francúzski vojaci v otvorenom liste podporili vyhlásenie svojich predchodcov, ktorí písali o "rozpade" krajiny. Portál Valeurs actuelles publikoval list, pod ktorým je podpísaných viac ako 40 tisíc ľudí. &

  „Je to druh povzbudenia pre ozbrojené sily Bosny a Hercegoviny“. Vojaci USA zahajujú manévre na balkáne

  0 icon

  Bosna, 11.máj 2021 (AM) –  Cvičenie „Swift Response 21“ ozbrojených síl USA a Bosny a Hercegoviny sa uskutoční od 17. mája do 2. júna na cvičiskách Manjaca a Glamoc a na letisku Dubrava. Bolo to oznámené na tlačovej konferencii v Manjaci. Na týchto cvičiskách v Bosne a Hercegovine sa údajne začali rozmiestňovať americkí…

  Analytik Satanovskij: Z Ameriky zostane málo

  0 icon

  Rusko, 11.máj 2021 (AM) –  Politológ Jevgenij Satanovskij dal predpoveď keď analyzoval najnovšie vyhlásenia amerických predstaviteľov o Kryme. „Z Ameriky zostane málo,“ zdôraznil politológ.   Jevgenij Satanovskij komentoval ďalšie vyhlásenie „amerických úradov“ o potrebe „poskytnúť Krym Ukrajine“. Na začiatok, ako sám Satanovskij uviedol, sa n

  Veľká Británia začala falšovať dejiny 2. svetovej vojny už na jar 1945

  0 icon

  Veľká Británia, 11.máj 2021 (AM) –  Už pred koncom 2. sv. vojny nasadila cenzúru na informácie o víťazstvách Červenej armády a o rozhodujúcej úlohe Sovietskeho zväzu na rozdrvení hitlerovského Nemecka.   Potvrdzujú to aj nedávno odtajnené archívne dokumenty, konkrétne šifrovka zo 7. 5. 1945 odoslaná z Káhiry do Moskvy vynikajúcim

  Svetlo sveta

  1.5. Svätý Jozef robotník

  0 icon

  V cirkevnom roku sú dva dni venované sv. Jozefovi. Dňa 19. marca ho uctievame ako ženícha Panny Márie a pestúna Božieho syna. 1. mája ako príkladného robotníka. Jozef bol predovšetkým Máriiným zákonitým manželom. Mária nemohla dostať čnostnejšieho a lepšieho manžela a ochrancu. Aj Jozef bol po jej boku istotne šťastný. Jozef bol jednoduchý tesár, remeselník, robotník. Pracoval vo svojej…

  Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

  0 icon

  Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

  0 icon

  Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

  Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

  0 icon

  Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

  V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

  0 icon

  V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

 • icon FOTO DŇA