Prezident RF V. V. Putin v Davose načrtol vývoj najbližších desaťročí. Žeby prichádzalo svetlo na konci tunela? Dostalo sa to k Vám čo povedal zo zapredaného mainstreamu?

Prezident Putin na Svetovom ekonomickom fóre v Davose predniesol kľúčový prejav, na ktorý sa spätne bude spomínať desaťročia ako aj na jeho príhovor v Mníchove v roku 2007. Klaus Schwaab a jeho Svetové ekonomické fórum reprezentuje jeden z vrcholov zvrátených ekonomických teórií a spoločenských myšlienok, ktoré som už opisoval viac tu. Sám je zapredanou bábkou peňazí a Zlatému teľaťu, ani si neviem predstaviť ako škrípal zubami a nechtami, keď jeho pánkovia mu nakázali v jeho chráme pustiť prejav Prezidenta Putina, ktorý rozvrátil teórie Klausovi v jeho vlastnom dome a udali nový smer. Či sa Klaus chytí je jedno. Sveto vládcovia v pozadí západných politikov chceli ozvučiť slová prezidenta Putina a tie z Klausa a jeho teórií a teórií Svetového ekonomického fóra spravili už len nechutný šalát. Čo nám teda Prezident Putin, na ktorom teraz leží ťarcha svetového mieru a udržania civilizácie ako takej povedal? Venoval sa viacerým oblastiam a skúsim hlavné preložiť a parafrázovať ako som písal aj o úpravach ústavy v RF tu. Vopred sa ospravedlňujem za nedokonalý preklad, parafrázy a samozrejme môj subjektívny pohľad na to čo podstatné vypichnem

Globálna bezpečnosť – Pandémia podnietila a urýchlila iba zmeny, pre ktoré už boli predpoklady dávno vytvorené. Vyostrila problémy a rozdiely… Niektorí odborníci a ja sa k nim prikláňam prirovnávajú situáciu k 30. rokom minulého storočia. Vo výzvach a hrozbách je tu analógia. Vidíme krízu modelov a nástrojov ekonomického rozvoja. Posilňuje sociálne rozdelenie na globálnej aj v jednotlivých krajinách … to spôsobuje ostrú polarizáciu spoločenských názorov, provokuje rast populizmu, pravého i ľavého radikalizmu, ďalších extrémov, zostrenie a vyhrotenie ďalších vnútropolitických procesov … medzinárodným vzťahom to nepridáva stabilitu ani predvídateľnosť. Dochádza k oslabovaniu medzinárodných inštitúcií, množia sa regionálne konflikty, degraduje i systém globálnej bezpečnosti … rozhovor s prezidentom USA o predlžení zmluvy O obmedzení strategických útočných zbraní. Je to krok správnym smerom. Napriek tomu sa rozpory sa roztáčajú, ako sa hovorí „po špirále“. Ako je známe, neschopnosť a nepripravenosť riešiť podobné problémy sa v podstate v 20. storočí obrátili na katastrofu druhej svetovej vojny. Dúfam, že takýto horúci konflikt je v zásade nemožný. Veľmi v to dúfam. Znamenal by koniec civilizácie. Ale opakujem – situácia sa môže vyvíjať nepredvídateľne a neriadene. Pokiaľ, samozrejme, sa nič neurobí pre to, aby sa to nestalo. Je pravdepodobnosť stretu so skutočným zrútením svetového rozvoja úplným bojom všetkých proti všetkým.  Dokonca by sa rozpory mohli začať rozhodovať cestou hľadania vnútorných a vonkajších nepriateľov … Mohlo by dôjsť k likvidácii hodnôt ako je rodina, sloboda, práva voľby, práva nedotknuteľnosti súkromia … Sociálna a hodnotová kríza sa už prejavuje negatívnymi demografickými dôsledkami, kvôli ktorým ľudstvo riskuje, že stratí celé civilizačné a kultúrne fundamenty. Naša spoločná zodpovednosť je v tom, aby sme sa vyhli takej perspektíve, ktorá sa podobá ponurej antiutópii, zabezpečiť pozitívny rozvoj na harmonickej a kreatívnej trajektórii

Sociálno-ekonomické problémy – Za posledných 40 rokov sa reálny HDP na paritu kúpnej sily zdvojnásobil … Množstvu ľudí sa podarilo dostať z úrovne chudoby nad 5,5 USD na osobu a deň. V Číne takto z chudobnej 1,1 miliardy 1990 zostalo iba 300 miliónov ľudí … To je úspech … V RF z 64 miliónov z 1999 na 5 miliónov … Kto z rastu mal najväčšie výhody? Určite rozvojové krajiny … Ako to dopadlo vo vyspelých ekonomikách? V USA s príjmom menej ako 5,5 USD na deň v 2000 bolo 3,6 milióna ľudí a v roku 2016 už 5,6 milióna ľudí. Globalizácia viedla k značnému nárastu zisku veľkých nadnárodných amerických a európskych spoločností  … Zisky vo vyspelých ekonomikách získalo 1% populácie. Príjmy zvyšku populácie stagnovali … Náklady na školstvo, zdravotníctvo sa zvýšili trojnásobne … Milióny ľudí vo vyspelých krajinách prestali vidieť perspektívu zvýšeného príjmu … Vzniká obrovská masa ľudí, ktorí sa stávajú nepotrební … 21%, alebo 267 miliónov mladých ľudí sa nikde nevzdelávali a nikde nepracovali. Medzi pracujúcimi žije 30% s príjmom pod 3,2 USD na deň … spôsobil to Washingtonský konsenzus v 80. rokoch – rast ekonomiky na základe zadlženia v podmienkach deregulácie a nízkych daniach pre bohatých a korporácie

Napätie v spoločnosti – Pandémia covidu viedla k najväčšiemu prepadu ekonomiky od doby 2. svetovej vojny a strate 500 miliónov pracovných miest, hoci sa polovica obnovila … rastie sociálne napätie v spoločnosti … pred 20-30 rokmi by sa problém vyriešil stimulačnou makroekonomickou politikou … dnes sa takéto zdroje vyčerpali … podľa MMF … kvantitatívne uvoľňovanie vedie iba k ďalšiemu rozvrstvovaniu spoločnosti a rozdielom medzi skutočnou a virtuálnou ekonomikou … a k ďalším nebezpečným a nepredvídateľným otrasom … 4. priemyselná revolúcia … umelá inteligencia … hrozí riziko, že ľudia zostanú bez práce. Stredná trieda je základom modernej spoločnosti. Rast ekonomických problémov a nerovností rozdeľuje spoločnosť. Vytvára sociálnu, rasovú, národnostnú neznášanlivosť … Systémové sociálno ekonomické problémy vyvolávajú veľkú verejnú nespokojnosť … vyžaduje aby tieto problémy boli riešené od základu. Je nebezpečná ilúzia, že sa to dá ignorovať …

Technologické giganty – … technologické giganty de facto konkurujú štátom … majú miliardy užívateľov a užívatelia trávia v rámci týchto ekosystémov významnú časť svojho života … z pohľadu firiem je ich postavenie optimálne pre organizáciu technologických a obchodných procesov … nakoľko tento monopolizmus zodpovedá spoločenským záujmom? Kde je hranica medzi úspešným globálnym biznisom … a pokusmi hrubo a podľa svojho úmyslu riadiť spoločnosť, nahradzovať legitímne demokratické inštitúcie a obmedzovať práva jednotlivca sám sa rozhodnúť ako žiť, čo si vybrať, aký názor slobodne vyjadriť?

Riziká neriešenia – Vyhrotenie celého komplexu medzinárodných problémov … neriešené sociálno ekonomické problémy môžu ponúkať niekoho, na koho sa dá všetko zvaliť … môže sa hľadať vinník, na ktorého môžeme všetko zvaliť. Obviniť ho zo všetkých problémov a presmerovať nespokojnosť ľudí na neho … je tu tlak na krajiny, ktoré nesúhlasia so svojou rolou poslušných riadených satelitov, používanie obchodných bariér, nelegitímnych sankcií, finančných a technologických obmedzení … podobná hra bez pravidiel kriticky zvyšuje riziká jednostranného použitia vojenskej sily. To je nebezpečné pod nejakou vymyslenou zámienkou. Násobí to, že sa objavia nové horúce miesta na našej planéte …

Čo robiť – Musíme zachovať pozitívny pohľad na budúcnosť. Musíme mať tvorivú agendu. Nemáme univerzálne zázračné recepty na riešenie problémov. Ale môžeme vypracovať spoločné prístupy, zblížiť svoje pozície, označiť zdroje, ktoré vytvárajú globálne napätie … Zásadným dôvodom globálnej nestability sa javia nahromadené sociálno ekonomické problémy. Kľúčovou otázkou dneška je čo spraviť aby sme rýchlo obnovili ekonomiky … ale aby obnova bola dlhodobo udržateľná … aby pomohlo prekonať záťaž sociálnej nerovnováhy … kľúčovú úlohu budú hrať štátne rozpočty a centrálne banky … Na rôznych medzinárodných fórach neustále zaznievajú výzvy k inkluzívnemu rastu, k vytváraniu podmienok k dosiahnutiu dôstojnej životnej úrovne každého človeka … to je správne, že sa uvažuje o takej našej spoločnej práci. Je jasné, že svet nemôže ísť cestou budovania ekonomiky pracujúcej pre milión ľudí, alebo dokonca pre „zlatú miliardu“. Je to len deštruktívny postoj. Takýto model je z definície neudržateľný …  Teraz je podstatné prejsť od spoločného prehlásenia prejsť k činom. Smerovať skutočné zdroje a úsilie na to, aby sme dosiahli zníženie sociálnej nerovnosti vo vnútri jednotlivých krajín, tak i postupne zbližovať úrovne ekonomického rozvoja rôznych krajín a regiónov planéty

Jednotlivé kroky – Významy, akcenty takejto politiky, ktorá má zabezpečiť udržateľný a harmonický rozvoj, sú zrejmé. Čo je to? Je to o vytvorenie nových príležitostí pre každého, vytváranie podmienok pre rozvoj a realizáciu potenciálu človeka bez ohľadu na to, kde sa narodil a žije. Tu uvediem 4 kľúčové priority …

Za prvé – Človek musí mať pohodlné prostredie pre život. Jedná sa o bývanie a prístupnú infraštruktúru – dopravnú, energetickú, komunálnu. A samozrejme, ekologický blahobyt, na to by sa nikdy nemalo zabúdať

Za druhé – Človek si musí byť istý, že bude mať prácu, ktorá prinesie trvale rastúci príjem a z toho vyplývajúcu dôstojnú životnú úroveň. Musí mať prístup k fungujúcim mechanizmom vzdelávania počas celého svojho života. Dnes je to absolútne nevyhnutné a to mu umožní rozvíjať sa a budovať svoju kariéru a po jej ukončení dostávať slušný dôchodok a mať slušné sociálne zabezpečenie

Za tretie – Človek si musí byť istý, že dostane kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, keď to bude potrebovať. Systém zdravotnej starostlivosti mu v každom prípade musí zaručiť prístup k modernej úrovni služieb

Za štvrté – Bez ohľadu na príjem rodiny musia mať deti možnosť dôstojne sa vzdelávať a realizovať svoj potenciál. Takýto potenciál má každé dieťa

Iba tak je možné zaručiť najefektívnejší rozvoj modernej ekonomiky. Ekonomika, kde ľudia nie sú prostriedkom, ale cieľom. A iba tie krajiny, ktoré dokážu dosiahnuť pokrok vo vymenovaných štyroch prioritách, nie sú vyčerpávajúce, hovoril som iba to hlavné, ale iba tie krajiny, ktoré môžu dosiahnuť pokrok aspoň v týchto štyroch oblastiach si zabezpečia stabilný a komplexný rozvoj

Priority RF – Práve tieto prístupy sú základom stratégie, ktorú realizuje aj moja krajina, Rusko. Naše priority sú postavené okolo človeku, jeho rodiny, zamerané na demografický rozvoj a ochranu národa, na zvyšovanie blahobytu ľudí, na ochranu ich zdravia. Pracujeme na tom aby sme vytvorili podmienky pre dôstojnú a efektívnu prácu a úspešné podnikanie, aby sme zabezpečili digitálnu transformáciu ako základ technologického usporiadania budúcnosti celej krajiny, a nie úzkej skupiny firiem. Na tieto úlohy plánujeme sústrediť úsilie štátu, podnikateľov a občianskej spoločnosti … Pre dosiahnutie našich národných rozvojových cieľov sme otvorení najširšej medzinárodnej spolupráci a veríme, že spolupráca na otázkach globálneho sociálno-ekonomického programu by pozitívne ovplyvnila celkovú atmosféru vo svetových záležitostiach a previazanosť pri riešení súčasných problémov by pridala i vzájomnú dôveru, ktorá je teraz obzvlášť dôležitá a obzvlášť aktuálna

Centrá rozvoja – Je zrejmé, že éra spojená so snahou o vybudovanie centralizovanej, unipolárnej svetovlády skončila. Vlastne to ani nezačala. Uskutočnil sa iba pokus, ale aj ten už skončil. Takýto monopol svojou podstatou odporoval kultúrnej, historickej rozmanitosti našej civilizácie. Realita je taká, že vo svete vznikli skutočne rôzne centrá rozvoja, so svojimi vlastnými modelmi, politickým systémom a spoločenským usporiadaním. A dnes je nesmierne dôležité budovať mechanizmy ako zladiť ich záujmy, aby sa rozmanitosť a prirodzená konkurencia medzi pólmi rozvoja nezmenila na anarchiu a sériu zdĺhavých konfliktov

Medzinárodné inštitúcie – Z tohto dôvodu budeme musieť pracovať na upevňovaní a rozvoji univerzálnych inštitúcií, ktoré nesú osobitnú zodpovednosť za zaistenie stability a bezpečnosti vo svete, za vývoj pravidiel správania sa v globálnej ekonomike a v obchode. Mnohé z týchto inštitúcií nezažívajú dnes najlepšie časy … tieto inštitúcie vznikali v inej ére, preto môžu objektívne ťažko reagovať na dnešné výzvy. To však nie je dôvod, aby sme sa ich vzdali a nič neponúkli ako ich náhradu. Tým viac, že tieto štruktúry majú jedinečnú pracovnú skúsenosť za toľké roky a nerealizovaný potenciál … ešte je skoro ich vyhodiť na smetisko dejín … Je tu veľmi široký priestor na spoluprácu. Mnohostranné prístupy skutočne fungujú … Rusko, Irán a Turecko robia veľa pre stabilizáciu Sýrie … Robíme to spoločne aj s inými krajinami …

Medzinárodná spolupráca – Prezident tu spomenul množstvo pozitívnych príkladov spolupráce – proces Astana, Minská skupina, Náhorný Karabach, kde sa darí zastaviť krviprelievanie, dosiahnuť mier a zahájiť proces stabilizácie. Spomenul formát USA, Rusko, Saudská Arábia pri stabilizácii energetického trhu. Ďalším príkladom by mohla byť spolupráca pri riešení covidu. V podstate navrhol svetové riešenie biologických vojen reálnou a dôvernou spoluprácou pri riešení takýchto problémov. Ďalej navrhol spoluprácu v oblastiach klimatickej ochrany, ochrany prírody, globálneho otepľovania, straty biologickej rozmanitosti, nárast objemu odpadu, znečistenie oceánov plastmi … Musíme nájsť optimálnu rovnováhu medzi ekonomickými záujmami a ochrany životného prostredia pre súčasné a budúce generácie

Záver – Konkurencia a súťaženie medzi národmi sa vo svetových dejinách nezastaví … Rozpory a stret záujmov je tiež prirodzená vec pre tak zložitý organizmus ako je ľudská civilizácia. V zlomových chvíľach to však nezabránilo ale naopak viedlo k zjednoteniu úsilia na najdôležitejších skutočne osudových smeroch. Ja si myslím, že teraz sa nachádzame práve v takomto období. Je podstatné vyhodnotiť situáciu a zamerať sa nie na imaginárne ale na skutočné globálne problémy, na odstránenie nerovnováh kritických pre celé svetové spoločenstvo. Vtedy môžeme dosiahnuť úspech, dôstojne odpovedať na výzvy tretej dekády 21. storočia …

Európa / Rusko – Schwaab dal otázku ako vidí Prezident vzťahy medzi Ruskom a Európou. Odpoveď Prezidenta Putina: … máme spoločnú kultúru … európski predstavitelia poukazovali na to, že Rusko je súčasťou Európy … V skutočnosti v kultúrnom zmysle slova ide o jednu civilizáciu … francúzski predstavitelia hovorili o potrebe vytvoriť jednu Európu od Lisabonu po Ural. Prečo po Ural? Do Vladivostoku … Helmut Kohl povedal, že pokiaľ chce európska kultúra prežiť a zostať jedným z centier svetovej civilizácie … potom by mala byť západná Európa a Rusko spolu. Je ťažké s tým nesúhlasiť . Máme ten istý pohľad na to. Dnešná situácia je zjavne nenormálna. Musíme sa vrátiť k pozitívnej agende. To je záujem Ruska a som si istý, že aj európskych krajín … V dialógu je treba pristupovať jeden k druhému čestne. Musíme sa zbaviť fóbií z minulosti, musíme sa zbaviť toho, aby sme používali vo vnútropolitických procesoch všetky problémy, ktoré nám zostali z minulých storočí a musíme sa pozerať do budúcnosti. Ak sa dokážeme povzniesť nad tieto problémy z minulosti očakáva nás pozitívna fáza našich vzťahov … Láska je ale nemožná, pokiaľ je deklarovaná iba z jednej strany, musí byť vzájomná

Čo dodať. Geniálne. Možno odporúčam si to prečítať ešte aspoň raz. „Normálny“ človek dneška konštatuje, že je to také prázdne. Veď nič nepovedal, iba zrejmé veci, hľadá, že kde je konflikt ako na Farme? Kde sa hádajú? Čo mám rozhodnúť v sebe? Na ktorú stranu sa mám prikloniť? Kde je nejaká Matovičovina? Nikde. Problémy sa neriešia konštantným hádaním a vypracovávaním sebestredného public relations a marketingom, ale pragmaticky. Ale kde je aspoň Schwabova LGBTI, systematický rasizmus, digitálna identita, zisk, či korporátne svetové občianstvo? No nikde. Človek musí mať pohodlné prostredie pre život a prácu, ktorá prinesie trvale rastúci príjem a z toho vyplývajúcu dôstojnú životnú úroveň. Človek si musí byť istý, že dostane kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť a deti musia mať možnosť dôstojne sa vzdelávať a realizovať svoj potenciál

Cítite ten pokoj z toho? Cítite ten rozdiel, že to za čím sme pachtili doteraz, čím nás kŕmili v médiách je v porovnaní s týmto názorom? Cítite ako sa rozpadá Zlaté teľa a aký mier k vám ide do duší? Že keď Fico chcel „istoty“ a dobrý pocit zo života bohužiaľ sa nepodarilo kvôli judášom, sekte Zlatého Teľata, médiám a samozrejme aj pri najlepšej vôli systém akože demokracia to jednoducho nedovolil. Ale ako to znie keď to povie Prezident Putin a má podporu tých, ktorí ho dostali prehovoriť do takej Sodomy, či Gomory ako je Svetové ekonomické fórum? Samozrejme sme na dlhej ceste toto dosiahnuť, ale smer proti tej bezbrehej chamtivosti, sprostosti a zániku samotnej civilizácie je tu. Na ktorú stranu sa pridáme? Budeme brániť čo je, alebo to postavíme lepšie? Čo je sa aj tak rozpadne. Vieme rýchlo to lepšie postaviť? Vieme si dobre vybrať kamarátov na tej ceste?

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Erik Majercak

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 143

Celkové hodnotenie: 20.68

Priemerná čítanosť: 1723

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA