Prezident RF V. V. Putin v Davose načrtol vývoj najbližších desaťročí. Žeby prichádzalo svetlo na konci tunela? Dostalo sa to k Vám čo povedal zo zapredaného mainstreamu?

Prezident Putin na Svetovom ekonomickom fóre v Davose predniesol kľúčový prejav, na ktorý sa spätne bude spomínať desaťročia ako aj na jeho príhovor v Mníchove v roku 2007. Klaus Schwaab a jeho Svetové ekonomické fórum reprezentuje jeden z vrcholov zvrátených ekonomických teórií a spoločenských myšlienok, ktoré som už opisoval viac tu. Sám je zapredanou bábkou peňazí a Zlatému teľaťu, ani si neviem predstaviť ako škrípal zubami a nechtami, keď jeho pánkovia mu nakázali v jeho chráme pustiť prejav Prezidenta Putina, ktorý rozvrátil teórie Klausovi v jeho vlastnom dome a udali nový smer. Či sa Klaus chytí je jedno. Sveto vládcovia v pozadí západných politikov chceli ozvučiť slová prezidenta Putina a tie z Klausa a jeho teórií a teórií Svetového ekonomického fóra spravili už len nechutný šalát. Čo nám teda Prezident Putin, na ktorom teraz leží ťarcha svetového mieru a udržania civilizácie ako takej povedal? Venoval sa viacerým oblastiam a skúsim hlavné preložiť a parafrázovať ako som písal aj o úpravach ústavy v RF tu. Vopred sa ospravedlňujem za nedokonalý preklad, parafrázy a samozrejme môj subjektívny pohľad na to čo podstatné vypichnem

Globálna bezpečnosť – Pandémia podnietila a urýchlila iba zmeny, pre ktoré už boli predpoklady dávno vytvorené. Vyostrila problémy a rozdiely… Niektorí odborníci a ja sa k nim prikláňam prirovnávajú situáciu k 30. rokom minulého storočia. Vo výzvach a hrozbách je tu analógia. Vidíme krízu modelov a nástrojov ekonomického rozvoja. Posilňuje sociálne rozdelenie na globálnej aj v jednotlivých krajinách … to spôsobuje ostrú polarizáciu spoločenských názorov, provokuje rast populizmu, pravého i ľavého radikalizmu, ďalších extrémov, zostrenie a vyhrotenie ďalších vnútropolitických procesov … medzinárodným vzťahom to nepridáva stabilitu ani predvídateľnosť. Dochádza k oslabovaniu medzinárodných inštitúcií, množia sa regionálne konflikty, degraduje i systém globálnej bezpečnosti … rozhovor s prezidentom USA o predlžení zmluvy O obmedzení strategických útočných zbraní. Je to krok správnym smerom. Napriek tomu sa rozpory sa roztáčajú, ako sa hovorí „po špirále“. Ako je známe, neschopnosť a nepripravenosť riešiť podobné problémy sa v podstate v 20. storočí obrátili na katastrofu druhej svetovej vojny. Dúfam, že takýto horúci konflikt je v zásade nemožný. Veľmi v to dúfam. Znamenal by koniec civilizácie. Ale opakujem – situácia sa môže vyvíjať nepredvídateľne a neriadene. Pokiaľ, samozrejme, sa nič neurobí pre to, aby sa to nestalo. Je pravdepodobnosť stretu so skutočným zrútením svetového rozvoja úplným bojom všetkých proti všetkým.  Dokonca by sa rozpory mohli začať rozhodovať cestou hľadania vnútorných a vonkajších nepriateľov … Mohlo by dôjsť k likvidácii hodnôt ako je rodina, sloboda, práva voľby, práva nedotknuteľnosti súkromia … Sociálna a hodnotová kríza sa už prejavuje negatívnymi demografickými dôsledkami, kvôli ktorým ľudstvo riskuje, že stratí celé civilizačné a kultúrne fundamenty. Naša spoločná zodpovednosť je v tom, aby sme sa vyhli takej perspektíve, ktorá sa podobá ponurej antiutópii, zabezpečiť pozitívny rozvoj na harmonickej a kreatívnej trajektórii

Sociálno-ekonomické problémy – Za posledných 40 rokov sa reálny HDP na paritu kúpnej sily zdvojnásobil … Množstvu ľudí sa podarilo dostať z úrovne chudoby nad 5,5 USD na osobu a deň. V Číne takto z chudobnej 1,1 miliardy 1990 zostalo iba 300 miliónov ľudí … To je úspech … V RF z 64 miliónov z 1999 na 5 miliónov … Kto z rastu mal najväčšie výhody? Určite rozvojové krajiny … Ako to dopadlo vo vyspelých ekonomikách? V USA s príjmom menej ako 5,5 USD na deň v 2000 bolo 3,6 milióna ľudí a v roku 2016 už 5,6 milióna ľudí. Globalizácia viedla k značnému nárastu zisku veľkých nadnárodných amerických a európskych spoločností  … Zisky vo vyspelých ekonomikách získalo 1% populácie. Príjmy zvyšku populácie stagnovali … Náklady na školstvo, zdravotníctvo sa zvýšili trojnásobne … Milióny ľudí vo vyspelých krajinách prestali vidieť perspektívu zvýšeného príjmu … Vzniká obrovská masa ľudí, ktorí sa stávajú nepotrební … 21%, alebo 267 miliónov mladých ľudí sa nikde nevzdelávali a nikde nepracovali. Medzi pracujúcimi žije 30% s príjmom pod 3,2 USD na deň … spôsobil to Washingtonský konsenzus v 80. rokoch – rast ekonomiky na základe zadlženia v podmienkach deregulácie a nízkych daniach pre bohatých a korporácie

Napätie v spoločnosti – Pandémia covidu viedla k najväčšiemu prepadu ekonomiky od doby 2. svetovej vojny a strate 500 miliónov pracovných miest, hoci sa polovica obnovila … rastie sociálne napätie v spoločnosti … pred 20-30 rokmi by sa problém vyriešil stimulačnou makroekonomickou politikou … dnes sa takéto zdroje vyčerpali … podľa MMF … kvantitatívne uvoľňovanie vedie iba k ďalšiemu rozvrstvovaniu spoločnosti a rozdielom medzi skutočnou a virtuálnou ekonomikou … a k ďalším nebezpečným a nepredvídateľným otrasom … 4. priemyselná revolúcia … umelá inteligencia … hrozí riziko, že ľudia zostanú bez práce. Stredná trieda je základom modernej spoločnosti. Rast ekonomických problémov a nerovností rozdeľuje spoločnosť. Vytvára sociálnu, rasovú, národnostnú neznášanlivosť … Systémové sociálno ekonomické problémy vyvolávajú veľkú verejnú nespokojnosť … vyžaduje aby tieto problémy boli riešené od základu. Je nebezpečná ilúzia, že sa to dá ignorovať …

Technologické giganty – … technologické giganty de facto konkurujú štátom … majú miliardy užívateľov a užívatelia trávia v rámci týchto ekosystémov významnú časť svojho života … z pohľadu firiem je ich postavenie optimálne pre organizáciu technologických a obchodných procesov … nakoľko tento monopolizmus zodpovedá spoločenským záujmom? Kde je hranica medzi úspešným globálnym biznisom … a pokusmi hrubo a podľa svojho úmyslu riadiť spoločnosť, nahradzovať legitímne demokratické inštitúcie a obmedzovať práva jednotlivca sám sa rozhodnúť ako žiť, čo si vybrať, aký názor slobodne vyjadriť?

Riziká neriešenia – Vyhrotenie celého komplexu medzinárodných problémov … neriešené sociálno ekonomické problémy môžu ponúkať niekoho, na koho sa dá všetko zvaliť … môže sa hľadať vinník, na ktorého môžeme všetko zvaliť. Obviniť ho zo všetkých problémov a presmerovať nespokojnosť ľudí na neho … je tu tlak na krajiny, ktoré nesúhlasia so svojou rolou poslušných riadených satelitov, používanie obchodných bariér, nelegitímnych sankcií, finančných a technologických obmedzení … podobná hra bez pravidiel kriticky zvyšuje riziká jednostranného použitia vojenskej sily. To je nebezpečné pod nejakou vymyslenou zámienkou. Násobí to, že sa objavia nové horúce miesta na našej planéte …

Čo robiť – Musíme zachovať pozitívny pohľad na budúcnosť. Musíme mať tvorivú agendu. Nemáme univerzálne zázračné recepty na riešenie problémov. Ale môžeme vypracovať spoločné prístupy, zblížiť svoje pozície, označiť zdroje, ktoré vytvárajú globálne napätie … Zásadným dôvodom globálnej nestability sa javia nahromadené sociálno ekonomické problémy. Kľúčovou otázkou dneška je čo spraviť aby sme rýchlo obnovili ekonomiky … ale aby obnova bola dlhodobo udržateľná … aby pomohlo prekonať záťaž sociálnej nerovnováhy … kľúčovú úlohu budú hrať štátne rozpočty a centrálne banky … Na rôznych medzinárodných fórach neustále zaznievajú výzvy k inkluzívnemu rastu, k vytváraniu podmienok k dosiahnutiu dôstojnej životnej úrovne každého človeka … to je správne, že sa uvažuje o takej našej spoločnej práci. Je jasné, že svet nemôže ísť cestou budovania ekonomiky pracujúcej pre milión ľudí, alebo dokonca pre „zlatú miliardu“. Je to len deštruktívny postoj. Takýto model je z definície neudržateľný …  Teraz je podstatné prejsť od spoločného prehlásenia prejsť k činom. Smerovať skutočné zdroje a úsilie na to, aby sme dosiahli zníženie sociálnej nerovnosti vo vnútri jednotlivých krajín, tak i postupne zbližovať úrovne ekonomického rozvoja rôznych krajín a regiónov planéty

Jednotlivé kroky – Významy, akcenty takejto politiky, ktorá má zabezpečiť udržateľný a harmonický rozvoj, sú zrejmé. Čo je to? Je to o vytvorenie nových príležitostí pre každého, vytváranie podmienok pre rozvoj a realizáciu potenciálu človeka bez ohľadu na to, kde sa narodil a žije. Tu uvediem 4 kľúčové priority …

Za prvé – Človek musí mať pohodlné prostredie pre život. Jedná sa o bývanie a prístupnú infraštruktúru – dopravnú, energetickú, komunálnu. A samozrejme, ekologický blahobyt, na to by sa nikdy nemalo zabúdať

Za druhé – Človek si musí byť istý, že bude mať prácu, ktorá prinesie trvale rastúci príjem a z toho vyplývajúcu dôstojnú životnú úroveň. Musí mať prístup k fungujúcim mechanizmom vzdelávania počas celého svojho života. Dnes je to absolútne nevyhnutné a to mu umožní rozvíjať sa a budovať svoju kariéru a po jej ukončení dostávať slušný dôchodok a mať slušné sociálne zabezpečenie

Za tretie – Človek si musí byť istý, že dostane kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, keď to bude potrebovať. Systém zdravotnej starostlivosti mu v každom prípade musí zaručiť prístup k modernej úrovni služieb

Za štvrté – Bez ohľadu na príjem rodiny musia mať deti možnosť dôstojne sa vzdelávať a realizovať svoj potenciál. Takýto potenciál má každé dieťa

Iba tak je možné zaručiť najefektívnejší rozvoj modernej ekonomiky. Ekonomika, kde ľudia nie sú prostriedkom, ale cieľom. A iba tie krajiny, ktoré dokážu dosiahnuť pokrok vo vymenovaných štyroch prioritách, nie sú vyčerpávajúce, hovoril som iba to hlavné, ale iba tie krajiny, ktoré môžu dosiahnuť pokrok aspoň v týchto štyroch oblastiach si zabezpečia stabilný a komplexný rozvoj

Priority RF – Práve tieto prístupy sú základom stratégie, ktorú realizuje aj moja krajina, Rusko. Naše priority sú postavené okolo človeku, jeho rodiny, zamerané na demografický rozvoj a ochranu národa, na zvyšovanie blahobytu ľudí, na ochranu ich zdravia. Pracujeme na tom aby sme vytvorili podmienky pre dôstojnú a efektívnu prácu a úspešné podnikanie, aby sme zabezpečili digitálnu transformáciu ako základ technologického usporiadania budúcnosti celej krajiny, a nie úzkej skupiny firiem. Na tieto úlohy plánujeme sústrediť úsilie štátu, podnikateľov a občianskej spoločnosti … Pre dosiahnutie našich národných rozvojových cieľov sme otvorení najširšej medzinárodnej spolupráci a veríme, že spolupráca na otázkach globálneho sociálno-ekonomického programu by pozitívne ovplyvnila celkovú atmosféru vo svetových záležitostiach a previazanosť pri riešení súčasných problémov by pridala i vzájomnú dôveru, ktorá je teraz obzvlášť dôležitá a obzvlášť aktuálna

Centrá rozvoja – Je zrejmé, že éra spojená so snahou o vybudovanie centralizovanej, unipolárnej svetovlády skončila. Vlastne to ani nezačala. Uskutočnil sa iba pokus, ale aj ten už skončil. Takýto monopol svojou podstatou odporoval kultúrnej, historickej rozmanitosti našej civilizácie. Realita je taká, že vo svete vznikli skutočne rôzne centrá rozvoja, so svojimi vlastnými modelmi, politickým systémom a spoločenským usporiadaním. A dnes je nesmierne dôležité budovať mechanizmy ako zladiť ich záujmy, aby sa rozmanitosť a prirodzená konkurencia medzi pólmi rozvoja nezmenila na anarchiu a sériu zdĺhavých konfliktov

Medzinárodné inštitúcie – Z tohto dôvodu budeme musieť pracovať na upevňovaní a rozvoji univerzálnych inštitúcií, ktoré nesú osobitnú zodpovednosť za zaistenie stability a bezpečnosti vo svete, za vývoj pravidiel správania sa v globálnej ekonomike a v obchode. Mnohé z týchto inštitúcií nezažívajú dnes najlepšie časy … tieto inštitúcie vznikali v inej ére, preto môžu objektívne ťažko reagovať na dnešné výzvy. To však nie je dôvod, aby sme sa ich vzdali a nič neponúkli ako ich náhradu. Tým viac, že tieto štruktúry majú jedinečnú pracovnú skúsenosť za toľké roky a nerealizovaný potenciál … ešte je skoro ich vyhodiť na smetisko dejín … Je tu veľmi široký priestor na spoluprácu. Mnohostranné prístupy skutočne fungujú … Rusko, Irán a Turecko robia veľa pre stabilizáciu Sýrie … Robíme to spoločne aj s inými krajinami …

Medzinárodná spolupráca – Prezident tu spomenul množstvo pozitívnych príkladov spolupráce – proces Astana, Minská skupina, Náhorný Karabach, kde sa darí zastaviť krviprelievanie, dosiahnuť mier a zahájiť proces stabilizácie. Spomenul formát USA, Rusko, Saudská Arábia pri stabilizácii energetického trhu. Ďalším príkladom by mohla byť spolupráca pri riešení covidu. V podstate navrhol svetové riešenie biologických vojen reálnou a dôvernou spoluprácou pri riešení takýchto problémov. Ďalej navrhol spoluprácu v oblastiach klimatickej ochrany, ochrany prírody, globálneho otepľovania, straty biologickej rozmanitosti, nárast objemu odpadu, znečistenie oceánov plastmi … Musíme nájsť optimálnu rovnováhu medzi ekonomickými záujmami a ochrany životného prostredia pre súčasné a budúce generácie

Záver – Konkurencia a súťaženie medzi národmi sa vo svetových dejinách nezastaví … Rozpory a stret záujmov je tiež prirodzená vec pre tak zložitý organizmus ako je ľudská civilizácia. V zlomových chvíľach to však nezabránilo ale naopak viedlo k zjednoteniu úsilia na najdôležitejších skutočne osudových smeroch. Ja si myslím, že teraz sa nachádzame práve v takomto období. Je podstatné vyhodnotiť situáciu a zamerať sa nie na imaginárne ale na skutočné globálne problémy, na odstránenie nerovnováh kritických pre celé svetové spoločenstvo. Vtedy môžeme dosiahnuť úspech, dôstojne odpovedať na výzvy tretej dekády 21. storočia …

Európa / Rusko – Schwaab dal otázku ako vidí Prezident vzťahy medzi Ruskom a Európou. Odpoveď Prezidenta Putina: … máme spoločnú kultúru … európski predstavitelia poukazovali na to, že Rusko je súčasťou Európy … V skutočnosti v kultúrnom zmysle slova ide o jednu civilizáciu … francúzski predstavitelia hovorili o potrebe vytvoriť jednu Európu od Lisabonu po Ural. Prečo po Ural? Do Vladivostoku … Helmut Kohl povedal, že pokiaľ chce európska kultúra prežiť a zostať jedným z centier svetovej civilizácie … potom by mala byť západná Európa a Rusko spolu. Je ťažké s tým nesúhlasiť . Máme ten istý pohľad na to. Dnešná situácia je zjavne nenormálna. Musíme sa vrátiť k pozitívnej agende. To je záujem Ruska a som si istý, že aj európskych krajín … V dialógu je treba pristupovať jeden k druhému čestne. Musíme sa zbaviť fóbií z minulosti, musíme sa zbaviť toho, aby sme používali vo vnútropolitických procesoch všetky problémy, ktoré nám zostali z minulých storočí a musíme sa pozerať do budúcnosti. Ak sa dokážeme povzniesť nad tieto problémy z minulosti očakáva nás pozitívna fáza našich vzťahov … Láska je ale nemožná, pokiaľ je deklarovaná iba z jednej strany, musí byť vzájomná

Čo dodať. Geniálne. Možno odporúčam si to prečítať ešte aspoň raz. „Normálny“ človek dneška konštatuje, že je to také prázdne. Veď nič nepovedal, iba zrejmé veci, hľadá, že kde je konflikt ako na Farme? Kde sa hádajú? Čo mám rozhodnúť v sebe? Na ktorú stranu sa mám prikloniť? Kde je nejaká Matovičovina? Nikde. Problémy sa neriešia konštantným hádaním a vypracovávaním sebestredného public relations a marketingom, ale pragmaticky. Ale kde je aspoň Schwabova LGBTI, systematický rasizmus, digitálna identita, zisk, či korporátne svetové občianstvo? No nikde. Človek musí mať pohodlné prostredie pre život a prácu, ktorá prinesie trvale rastúci príjem a z toho vyplývajúcu dôstojnú životnú úroveň. Človek si musí byť istý, že dostane kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť a deti musia mať možnosť dôstojne sa vzdelávať a realizovať svoj potenciál

Cítite ten pokoj z toho? Cítite ten rozdiel, že to za čím sme pachtili doteraz, čím nás kŕmili v médiách je v porovnaní s týmto názorom? Cítite ako sa rozpadá Zlaté teľa a aký mier k vám ide do duší? Že keď Fico chcel „istoty“ a dobrý pocit zo života bohužiaľ sa nepodarilo kvôli judášom, sekte Zlatého Teľata, médiám a samozrejme aj pri najlepšej vôli systém akože demokracia to jednoducho nedovolil. Ale ako to znie keď to povie Prezident Putin a má podporu tých, ktorí ho dostali prehovoriť do takej Sodomy, či Gomory ako je Svetové ekonomické fórum? Samozrejme sme na dlhej ceste toto dosiahnuť, ale smer proti tej bezbrehej chamtivosti, sprostosti a zániku samotnej civilizácie je tu. Na ktorú stranu sa pridáme? Budeme brániť čo je, alebo to postavíme lepšie? Čo je sa aj tak rozpadne. Vieme rýchlo to lepšie postaviť? Vieme si dobre vybrať kamarátov na tej ceste?

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Erik Majercak

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 170

Celkové hodnotenie: 20.88

Priemerná čítanosť:

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Vlhová možno nebude mať v paralelných pretekoch v Lechu/Zürse švajčiarske súperky

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V dňoch 13.- 14. novembra sa v rakúskom stredisku Lech/Zürs uskutočnia jediné preteky nastávajúceho ročníka Svetového pohára zjazdárov…

  Prezidentka dúfa, že úspešní stredoškoláci nezabudnú na to, odkiaľ prišli

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok prijala úspešných študentov – zlatých, strieborných a bronzových medailistov stredoškolských postupových súťaží…

  Korčok: Slovensko podporuje reformný proces v Gruzínsku

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovensko podporuje reformný proces v Gruzínsku, ktorý je kľúčom pre napredovanie v jej európskom smerovaní. Povedal to minister…

  Sabaka poslal predžalobnú výzvu predsedovi Uhríkovi a Mazurekovi, žiada od nich 48-tisíc eur. "Nezaplatíme vám nič, ani cent! Ani ja, ani Milan Mazurek," reaguje Uhrík

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (HSP/Foto:Screenshot video)   Lekár Peter Sabaka poslal predžalobnú výzvu predsedovi hnutia Republika Milanovi Uhríkovi, v ktorej od neho žiada zaplatenie niekoľkých…

  Malála Júsufzajová vyzvala Taliban na znovuotvorenie dievčenských škôl

  0icon

  Kábul 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová, ktorá ešte ako školáčka prežila útok militantov, vyzvala novú vládu Talibanu…

  V Nemecku spustenie koaličných rokovaní s SPD a Zelenými podporila i FDP

  0icon

  Berlín 18. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Kappeler/dpa via AP)   Zástupcovia nemeckej Slobodnej demokratickej strany (FDP) v pondelňajšom hlasovaní schválili začatie rokovaní o vytvorení novej vlády…

  Na Žabotovej ulici v Bratislave horí opustená budova, zasahuje deväť hasičov

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na Žabotovej ulici v Bratislave horí opustená budova, zasahuje tam deväť hasičov. O požiari informuje bratislavská mestská polícia…

  Počet potvrdených infekcií v Rusku prekročil hranicu osem miliónov

  0icon

  Moskva 18. októbra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Celkový počet potvrdených infekcií koronavírusom v Rusku od začiatku pandémie prekročil hranicu osem miliónov. Ruský štátny úrad pre…

  V moskovskom metre začali používať platobný systém založený na rozpoznávaní tváre

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Moskovské metro zavádza nový bezkontaktný platobný systém používajúci softvér na rozpoznávanie tváre. Ako uvádza web euronews.com, deje sa…

  Slovensko predalo dlhopisy za 324 mil. eur

  0icon

  Bratislava 18. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slovensko opäť predalo dlhopisy, pričom v pondelňajších aukciách troch emisií štátnych bondov investori nakúpili slovenské cenné papiere za 324…

  TopDesať

  Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 1. časť

  0 icon

  V minulých sériách článkov sme rozoberali Etiópsky Enoch. Tentokrát sa v našej sérii pozrieme na ten slovanský. Ten sa na rozdiel od etiópskej verzie nezaoberá činmi synov Božích na zemi, teda maximálne len okrajovo. Pochopiteľne tu nechýba varovanie pred blížiacou sa globálnou katastrofou, čo bol pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov,…

  10 najhorších účesov 80-tych rokov. Môžeme byť len a len radi, že táto éra je za nami

  0 icon

  Osemdesiate roky sa často označujú ako desaťročie so skutočne "svojským" štýlom - a stačí len jeden pohľad na týchto 10 účesov, aby si s nami súhlasil. Jedno z najšialenejších období z pohľadu módy - 80-te roky, boli plné bizarností. Rozhodli sme sa preto zaspomínať si na tie "naj" účesy, ktoré leteli pred viac…

  Súčasnosť vs minulosť: Takto vyzerali základné produkty kedysi

  0 icon

  Všetko sa časom mení a preto si dnes ukážeme súčasnosť vs minulosť. Každým novým dňom sa náš svet obohacuje novými technológiami, prípadne tie staršie zdokonaľujeme a modernizujeme. Dostavajú nové funkcie a neočakávané doplnky. Určite však nevieme, ako vyzerali niektoré dnešné veci v minulosti. A pri tom tieto veci využívame skoro…

  Najťažšie povolanie na svete. Tieto ilustrácie ťa o tom presvedčia!

  0 icon

  Niektorí hovoria, že byť prezidentom je najťažšie povolanie na svete, matka Nathalie Jomardová však nesúhlasí. Podľa tejto francúzskej umelkyne neexistuje nič ťažšie ako vychovávať dieťa. Aby toto tvrdenie dokázala, vytvorila hravé a hlavne pravdivé ilustrácie, ktoré ukazujú každodenné starosti matky na plný úväzok.  Od obrovských zmien v tele, cez to, že matka sa nedokáže…

  Neuveriteľné silné fotky. 10 ľudí, ktorí nakopali rakovine zadok

  0 icon

  Len málo vecí v živote človeka je ťažších ako prekonanie rakoviny. Ale v tomto inšpirujúcom článku sa sám presvedčíš, že ak existuje na svete jedina vec tvrdejšia než rakovina, sú to títo borci. Naozaj silné fotky! Všetci ľudia na fotografiách nižšie bojovali a porazili jednu z hlavných príčin smrti na svete. Niektorí z nich dostali toto zákerné ochorenie ako deti, iní v…

  Armádny Magazín

  Zomrel bývalý minister zahraničných vecí USA a vojenský vodca Colin Powell

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Colin Powell, bývalý americký minister zahraničných vecí a vojenský vodca, vedúci zboru náčelníkov štábov , zomrel vo veku 84 rokov . Príčinou smrti boli komplikácie koronavírusovej infekcie, informovala jeho rodina na Facebooku. Zdôrazňuje sa, že napriek očkovaniu ochorel.   Generál Colin Powell urobil kariéru ako prof

  Signum laudis, najvyššie vojenské vyznamenanie Rakúsko-Uhorska

  0 icon

  Slovensko, 18. október 2021 (AM) –  Signum laudis je najvýznamnejším vojenským vyznamenaním Rakúsko-Uhorska. Tvorcom tohto vysokého vojenského vyznamenania bol v roku 1890 rakúsky cisár František Jozef I. a vyznamenanie predstavovalo formu cisárskeho uznania za obzvlášť hrdinský vojenský čin. Existov

  Politológ Satanovskij varuje pred rizikom 3.svetovej vojny v dôsledku japonského revanšizmu

  0 icon

  Rusko, 18. október 2021 (AM) – Politológ sa vyjadril k vyhláseniam japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý považoval za potrebné v blízkej budúcnosti zrevidovať obrannú stratégiu krajiny, pričom v nej položil možnosť preventívneho úderu na nepriateľské vojenské ciele.   Najnovšie vyhlásenia japonských úradov naznačujú, že sa krajin

  Odpoveď amerického herca Deana Reeda na Solženicynove klamstvá o ZSSR

  0 icon

  USA, 18. október 2021 (AM) – Pred 50 rokmi dal populárny americký spevák a herec Dean Reed slušnú odpoveď na ohováranie Sovietskeho zväzu disidentovi Alexandrovi Solženicynovi. Hercove slová po polstoročí nestratili na aktuálnosti.   Myslím si, že mnohí budú súhlasiť, že nikto zo spisovateľov sovietskej éry nespôsobil tak obrovské škody na…

  Ukrajina sa stáva kolóniou Veľkej Británie

  0 icon

  Ukrajina, 17. október 2021 (AM) – Londýn má v úmysle podporovať ukrajinské námorníctvo dodávkami rakiet a vojnových lodí. Podľa veľvyslanca Ukrajiny vo Veľkej Británii Vadima Prystajka budú na Ukrajine čoskoro ďalšie dve operačné vojnové lode. Pôjde o dve mínolovky na boj proti pri pobreží krajiny. Potom sa začne výstavba ďalších dvoch lodí: jednej…

  Svetlo sveta

  Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

  0 icon

  Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

  Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

  0 icon

  Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

  Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

  0 icon

  Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

  Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

  0 icon

  Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

  Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

  0 icon

  The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

 • icon FOTO DŇA