Prezident RF V. V. Putin v Davose načrtol vývoj najbližších desaťročí. Žeby prichádzalo svetlo na konci tunela? Dostalo sa to k Vám čo povedal zo zapredaného mainstreamu?

Prezident Putin na Svetovom ekonomickom fóre v Davose predniesol kľúčový prejav, na ktorý sa spätne bude spomínať desaťročia ako aj na jeho príhovor v Mníchove v roku 2007. Klaus Schwaab a jeho Svetové ekonomické fórum reprezentuje jeden z vrcholov zvrátených ekonomických teórií a spoločenských myšlienok, ktoré som už opisoval viac tu. Sám je zapredanou bábkou peňazí a Zlatému teľaťu, ani si neviem predstaviť ako škrípal zubami a nechtami, keď jeho pánkovia mu nakázali v jeho chráme pustiť prejav Prezidenta Putina, ktorý rozvrátil teórie Klausovi v jeho vlastnom dome a udali nový smer. Či sa Klaus chytí je jedno. Sveto vládcovia v pozadí západných politikov chceli ozvučiť slová prezidenta Putina a tie z Klausa a jeho teórií a teórií Svetového ekonomického fóra spravili už len nechutný šalát. Čo nám teda Prezident Putin, na ktorom teraz leží ťarcha svetového mieru a udržania civilizácie ako takej povedal? Venoval sa viacerým oblastiam a skúsim hlavné preložiť a parafrázovať ako som písal aj o úpravach ústavy v RF tu. Vopred sa ospravedlňujem za nedokonalý preklad, parafrázy a samozrejme môj subjektívny pohľad na to čo podstatné vypichnem

Globálna bezpečnosť – Pandémia podnietila a urýchlila iba zmeny, pre ktoré už boli predpoklady dávno vytvorené. Vyostrila problémy a rozdiely… Niektorí odborníci a ja sa k nim prikláňam prirovnávajú situáciu k 30. rokom minulého storočia. Vo výzvach a hrozbách je tu analógia. Vidíme krízu modelov a nástrojov ekonomického rozvoja. Posilňuje sociálne rozdelenie na globálnej aj v jednotlivých krajinách … to spôsobuje ostrú polarizáciu spoločenských názorov, provokuje rast populizmu, pravého i ľavého radikalizmu, ďalších extrémov, zostrenie a vyhrotenie ďalších vnútropolitických procesov … medzinárodným vzťahom to nepridáva stabilitu ani predvídateľnosť. Dochádza k oslabovaniu medzinárodných inštitúcií, množia sa regionálne konflikty, degraduje i systém globálnej bezpečnosti … rozhovor s prezidentom USA o predlžení zmluvy O obmedzení strategických útočných zbraní. Je to krok správnym smerom. Napriek tomu sa rozpory sa roztáčajú, ako sa hovorí „po špirále“. Ako je známe, neschopnosť a nepripravenosť riešiť podobné problémy sa v podstate v 20. storočí obrátili na katastrofu druhej svetovej vojny. Dúfam, že takýto horúci konflikt je v zásade nemožný. Veľmi v to dúfam. Znamenal by koniec civilizácie. Ale opakujem – situácia sa môže vyvíjať nepredvídateľne a neriadene. Pokiaľ, samozrejme, sa nič neurobí pre to, aby sa to nestalo. Je pravdepodobnosť stretu so skutočným zrútením svetového rozvoja úplným bojom všetkých proti všetkým.  Dokonca by sa rozpory mohli začať rozhodovať cestou hľadania vnútorných a vonkajších nepriateľov … Mohlo by dôjsť k likvidácii hodnôt ako je rodina, sloboda, práva voľby, práva nedotknuteľnosti súkromia … Sociálna a hodnotová kríza sa už prejavuje negatívnymi demografickými dôsledkami, kvôli ktorým ľudstvo riskuje, že stratí celé civilizačné a kultúrne fundamenty. Naša spoločná zodpovednosť je v tom, aby sme sa vyhli takej perspektíve, ktorá sa podobá ponurej antiutópii, zabezpečiť pozitívny rozvoj na harmonickej a kreatívnej trajektórii

Sociálno-ekonomické problémy – Za posledných 40 rokov sa reálny HDP na paritu kúpnej sily zdvojnásobil … Množstvu ľudí sa podarilo dostať z úrovne chudoby nad 5,5 USD na osobu a deň. V Číne takto z chudobnej 1,1 miliardy 1990 zostalo iba 300 miliónov ľudí … To je úspech … V RF z 64 miliónov z 1999 na 5 miliónov … Kto z rastu mal najväčšie výhody? Určite rozvojové krajiny … Ako to dopadlo vo vyspelých ekonomikách? V USA s príjmom menej ako 5,5 USD na deň v 2000 bolo 3,6 milióna ľudí a v roku 2016 už 5,6 milióna ľudí. Globalizácia viedla k značnému nárastu zisku veľkých nadnárodných amerických a európskych spoločností  … Zisky vo vyspelých ekonomikách získalo 1% populácie. Príjmy zvyšku populácie stagnovali … Náklady na školstvo, zdravotníctvo sa zvýšili trojnásobne … Milióny ľudí vo vyspelých krajinách prestali vidieť perspektívu zvýšeného príjmu … Vzniká obrovská masa ľudí, ktorí sa stávajú nepotrební … 21%, alebo 267 miliónov mladých ľudí sa nikde nevzdelávali a nikde nepracovali. Medzi pracujúcimi žije 30% s príjmom pod 3,2 USD na deň … spôsobil to Washingtonský konsenzus v 80. rokoch – rast ekonomiky na základe zadlženia v podmienkach deregulácie a nízkych daniach pre bohatých a korporácie

Napätie v spoločnosti – Pandémia covidu viedla k najväčšiemu prepadu ekonomiky od doby 2. svetovej vojny a strate 500 miliónov pracovných miest, hoci sa polovica obnovila … rastie sociálne napätie v spoločnosti … pred 20-30 rokmi by sa problém vyriešil stimulačnou makroekonomickou politikou … dnes sa takéto zdroje vyčerpali … podľa MMF … kvantitatívne uvoľňovanie vedie iba k ďalšiemu rozvrstvovaniu spoločnosti a rozdielom medzi skutočnou a virtuálnou ekonomikou … a k ďalším nebezpečným a nepredvídateľným otrasom … 4. priemyselná revolúcia … umelá inteligencia … hrozí riziko, že ľudia zostanú bez práce. Stredná trieda je základom modernej spoločnosti. Rast ekonomických problémov a nerovností rozdeľuje spoločnosť. Vytvára sociálnu, rasovú, národnostnú neznášanlivosť … Systémové sociálno ekonomické problémy vyvolávajú veľkú verejnú nespokojnosť … vyžaduje aby tieto problémy boli riešené od základu. Je nebezpečná ilúzia, že sa to dá ignorovať …

Technologické giganty – … technologické giganty de facto konkurujú štátom … majú miliardy užívateľov a užívatelia trávia v rámci týchto ekosystémov významnú časť svojho života … z pohľadu firiem je ich postavenie optimálne pre organizáciu technologických a obchodných procesov … nakoľko tento monopolizmus zodpovedá spoločenským záujmom? Kde je hranica medzi úspešným globálnym biznisom … a pokusmi hrubo a podľa svojho úmyslu riadiť spoločnosť, nahradzovať legitímne demokratické inštitúcie a obmedzovať práva jednotlivca sám sa rozhodnúť ako žiť, čo si vybrať, aký názor slobodne vyjadriť?

Riziká neriešenia – Vyhrotenie celého komplexu medzinárodných problémov … neriešené sociálno ekonomické problémy môžu ponúkať niekoho, na koho sa dá všetko zvaliť … môže sa hľadať vinník, na ktorého môžeme všetko zvaliť. Obviniť ho zo všetkých problémov a presmerovať nespokojnosť ľudí na neho … je tu tlak na krajiny, ktoré nesúhlasia so svojou rolou poslušných riadených satelitov, používanie obchodných bariér, nelegitímnych sankcií, finančných a technologických obmedzení … podobná hra bez pravidiel kriticky zvyšuje riziká jednostranného použitia vojenskej sily. To je nebezpečné pod nejakou vymyslenou zámienkou. Násobí to, že sa objavia nové horúce miesta na našej planéte …

Čo robiť – Musíme zachovať pozitívny pohľad na budúcnosť. Musíme mať tvorivú agendu. Nemáme univerzálne zázračné recepty na riešenie problémov. Ale môžeme vypracovať spoločné prístupy, zblížiť svoje pozície, označiť zdroje, ktoré vytvárajú globálne napätie … Zásadným dôvodom globálnej nestability sa javia nahromadené sociálno ekonomické problémy. Kľúčovou otázkou dneška je čo spraviť aby sme rýchlo obnovili ekonomiky … ale aby obnova bola dlhodobo udržateľná … aby pomohlo prekonať záťaž sociálnej nerovnováhy … kľúčovú úlohu budú hrať štátne rozpočty a centrálne banky … Na rôznych medzinárodných fórach neustále zaznievajú výzvy k inkluzívnemu rastu, k vytváraniu podmienok k dosiahnutiu dôstojnej životnej úrovne každého človeka … to je správne, že sa uvažuje o takej našej spoločnej práci. Je jasné, že svet nemôže ísť cestou budovania ekonomiky pracujúcej pre milión ľudí, alebo dokonca pre „zlatú miliardu“. Je to len deštruktívny postoj. Takýto model je z definície neudržateľný …  Teraz je podstatné prejsť od spoločného prehlásenia prejsť k činom. Smerovať skutočné zdroje a úsilie na to, aby sme dosiahli zníženie sociálnej nerovnosti vo vnútri jednotlivých krajín, tak i postupne zbližovať úrovne ekonomického rozvoja rôznych krajín a regiónov planéty

Jednotlivé kroky – Významy, akcenty takejto politiky, ktorá má zabezpečiť udržateľný a harmonický rozvoj, sú zrejmé. Čo je to? Je to o vytvorenie nových príležitostí pre každého, vytváranie podmienok pre rozvoj a realizáciu potenciálu človeka bez ohľadu na to, kde sa narodil a žije. Tu uvediem 4 kľúčové priority …

Za prvé – Človek musí mať pohodlné prostredie pre život. Jedná sa o bývanie a prístupnú infraštruktúru – dopravnú, energetickú, komunálnu. A samozrejme, ekologický blahobyt, na to by sa nikdy nemalo zabúdať

Za druhé – Človek si musí byť istý, že bude mať prácu, ktorá prinesie trvale rastúci príjem a z toho vyplývajúcu dôstojnú životnú úroveň. Musí mať prístup k fungujúcim mechanizmom vzdelávania počas celého svojho života. Dnes je to absolútne nevyhnutné a to mu umožní rozvíjať sa a budovať svoju kariéru a po jej ukončení dostávať slušný dôchodok a mať slušné sociálne zabezpečenie

Za tretie – Človek si musí byť istý, že dostane kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť, keď to bude potrebovať. Systém zdravotnej starostlivosti mu v každom prípade musí zaručiť prístup k modernej úrovni služieb

Za štvrté – Bez ohľadu na príjem rodiny musia mať deti možnosť dôstojne sa vzdelávať a realizovať svoj potenciál. Takýto potenciál má každé dieťa

Iba tak je možné zaručiť najefektívnejší rozvoj modernej ekonomiky. Ekonomika, kde ľudia nie sú prostriedkom, ale cieľom. A iba tie krajiny, ktoré dokážu dosiahnuť pokrok vo vymenovaných štyroch prioritách, nie sú vyčerpávajúce, hovoril som iba to hlavné, ale iba tie krajiny, ktoré môžu dosiahnuť pokrok aspoň v týchto štyroch oblastiach si zabezpečia stabilný a komplexný rozvoj

Priority RF – Práve tieto prístupy sú základom stratégie, ktorú realizuje aj moja krajina, Rusko. Naše priority sú postavené okolo človeku, jeho rodiny, zamerané na demografický rozvoj a ochranu národa, na zvyšovanie blahobytu ľudí, na ochranu ich zdravia. Pracujeme na tom aby sme vytvorili podmienky pre dôstojnú a efektívnu prácu a úspešné podnikanie, aby sme zabezpečili digitálnu transformáciu ako základ technologického usporiadania budúcnosti celej krajiny, a nie úzkej skupiny firiem. Na tieto úlohy plánujeme sústrediť úsilie štátu, podnikateľov a občianskej spoločnosti … Pre dosiahnutie našich národných rozvojových cieľov sme otvorení najširšej medzinárodnej spolupráci a veríme, že spolupráca na otázkach globálneho sociálno-ekonomického programu by pozitívne ovplyvnila celkovú atmosféru vo svetových záležitostiach a previazanosť pri riešení súčasných problémov by pridala i vzájomnú dôveru, ktorá je teraz obzvlášť dôležitá a obzvlášť aktuálna

Centrá rozvoja – Je zrejmé, že éra spojená so snahou o vybudovanie centralizovanej, unipolárnej svetovlády skončila. Vlastne to ani nezačala. Uskutočnil sa iba pokus, ale aj ten už skončil. Takýto monopol svojou podstatou odporoval kultúrnej, historickej rozmanitosti našej civilizácie. Realita je taká, že vo svete vznikli skutočne rôzne centrá rozvoja, so svojimi vlastnými modelmi, politickým systémom a spoločenským usporiadaním. A dnes je nesmierne dôležité budovať mechanizmy ako zladiť ich záujmy, aby sa rozmanitosť a prirodzená konkurencia medzi pólmi rozvoja nezmenila na anarchiu a sériu zdĺhavých konfliktov

Medzinárodné inštitúcie – Z tohto dôvodu budeme musieť pracovať na upevňovaní a rozvoji univerzálnych inštitúcií, ktoré nesú osobitnú zodpovednosť za zaistenie stability a bezpečnosti vo svete, za vývoj pravidiel správania sa v globálnej ekonomike a v obchode. Mnohé z týchto inštitúcií nezažívajú dnes najlepšie časy … tieto inštitúcie vznikali v inej ére, preto môžu objektívne ťažko reagovať na dnešné výzvy. To však nie je dôvod, aby sme sa ich vzdali a nič neponúkli ako ich náhradu. Tým viac, že tieto štruktúry majú jedinečnú pracovnú skúsenosť za toľké roky a nerealizovaný potenciál … ešte je skoro ich vyhodiť na smetisko dejín … Je tu veľmi široký priestor na spoluprácu. Mnohostranné prístupy skutočne fungujú … Rusko, Irán a Turecko robia veľa pre stabilizáciu Sýrie … Robíme to spoločne aj s inými krajinami …

Medzinárodná spolupráca – Prezident tu spomenul množstvo pozitívnych príkladov spolupráce – proces Astana, Minská skupina, Náhorný Karabach, kde sa darí zastaviť krviprelievanie, dosiahnuť mier a zahájiť proces stabilizácie. Spomenul formát USA, Rusko, Saudská Arábia pri stabilizácii energetického trhu. Ďalším príkladom by mohla byť spolupráca pri riešení covidu. V podstate navrhol svetové riešenie biologických vojen reálnou a dôvernou spoluprácou pri riešení takýchto problémov. Ďalej navrhol spoluprácu v oblastiach klimatickej ochrany, ochrany prírody, globálneho otepľovania, straty biologickej rozmanitosti, nárast objemu odpadu, znečistenie oceánov plastmi … Musíme nájsť optimálnu rovnováhu medzi ekonomickými záujmami a ochrany životného prostredia pre súčasné a budúce generácie

Záver – Konkurencia a súťaženie medzi národmi sa vo svetových dejinách nezastaví … Rozpory a stret záujmov je tiež prirodzená vec pre tak zložitý organizmus ako je ľudská civilizácia. V zlomových chvíľach to však nezabránilo ale naopak viedlo k zjednoteniu úsilia na najdôležitejších skutočne osudových smeroch. Ja si myslím, že teraz sa nachádzame práve v takomto období. Je podstatné vyhodnotiť situáciu a zamerať sa nie na imaginárne ale na skutočné globálne problémy, na odstránenie nerovnováh kritických pre celé svetové spoločenstvo. Vtedy môžeme dosiahnuť úspech, dôstojne odpovedať na výzvy tretej dekády 21. storočia …

Európa / Rusko – Schwaab dal otázku ako vidí Prezident vzťahy medzi Ruskom a Európou. Odpoveď Prezidenta Putina: … máme spoločnú kultúru … európski predstavitelia poukazovali na to, že Rusko je súčasťou Európy … V skutočnosti v kultúrnom zmysle slova ide o jednu civilizáciu … francúzski predstavitelia hovorili o potrebe vytvoriť jednu Európu od Lisabonu po Ural. Prečo po Ural? Do Vladivostoku … Helmut Kohl povedal, že pokiaľ chce európska kultúra prežiť a zostať jedným z centier svetovej civilizácie … potom by mala byť západná Európa a Rusko spolu. Je ťažké s tým nesúhlasiť . Máme ten istý pohľad na to. Dnešná situácia je zjavne nenormálna. Musíme sa vrátiť k pozitívnej agende. To je záujem Ruska a som si istý, že aj európskych krajín … V dialógu je treba pristupovať jeden k druhému čestne. Musíme sa zbaviť fóbií z minulosti, musíme sa zbaviť toho, aby sme používali vo vnútropolitických procesoch všetky problémy, ktoré nám zostali z minulých storočí a musíme sa pozerať do budúcnosti. Ak sa dokážeme povzniesť nad tieto problémy z minulosti očakáva nás pozitívna fáza našich vzťahov … Láska je ale nemožná, pokiaľ je deklarovaná iba z jednej strany, musí byť vzájomná

Čo dodať. Geniálne. Možno odporúčam si to prečítať ešte aspoň raz. „Normálny“ človek dneška konštatuje, že je to také prázdne. Veď nič nepovedal, iba zrejmé veci, hľadá, že kde je konflikt ako na Farme? Kde sa hádajú? Čo mám rozhodnúť v sebe? Na ktorú stranu sa mám prikloniť? Kde je nejaká Matovičovina? Nikde. Problémy sa neriešia konštantným hádaním a vypracovávaním sebestredného public relations a marketingom, ale pragmaticky. Ale kde je aspoň Schwabova LGBTI, systematický rasizmus, digitálna identita, zisk, či korporátne svetové občianstvo? No nikde. Človek musí mať pohodlné prostredie pre život a prácu, ktorá prinesie trvale rastúci príjem a z toho vyplývajúcu dôstojnú životnú úroveň. Človek si musí byť istý, že dostane kvalitnú a efektívnu zdravotnú starostlivosť a deti musia mať možnosť dôstojne sa vzdelávať a realizovať svoj potenciál

Cítite ten pokoj z toho? Cítite ten rozdiel, že to za čím sme pachtili doteraz, čím nás kŕmili v médiách je v porovnaní s týmto názorom? Cítite ako sa rozpadá Zlaté teľa a aký mier k vám ide do duší? Že keď Fico chcel „istoty“ a dobrý pocit zo života bohužiaľ sa nepodarilo kvôli judášom, sekte Zlatého Teľata, médiám a samozrejme aj pri najlepšej vôli systém akože demokracia to jednoducho nedovolil. Ale ako to znie keď to povie Prezident Putin a má podporu tých, ktorí ho dostali prehovoriť do takej Sodomy, či Gomory ako je Svetové ekonomické fórum? Samozrejme sme na dlhej ceste toto dosiahnuť, ale smer proti tej bezbrehej chamtivosti, sprostosti a zániku samotnej civilizácie je tu. Na ktorú stranu sa pridáme? Budeme brániť čo je, alebo to postavíme lepšie? Čo je sa aj tak rozpadne. Vieme rýchlo to lepšie postaviť? Vieme si dobre vybrať kamarátov na tej ceste?

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Erik Majercak

O AUTOROVI

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 225

Celkové hodnotenie: 22.09

Priemerná čítanosť: 1966

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Kadyrov obvinil Prigožinových spolupracovníkov z porušovania dohôd

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Čečenský vodca Ramzan Kadyrov po jeho slovách o Achmate hovoril o svojom rozhovore so zakladateľom spoločnosti Wagner Jevgenijom Prigožinom…

  WHO: SR nedostatočne využíva možnosti, ktoré ponúkajú zdravotnícke dáta

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Zber zdravotníckych dát a informácií na Slovenskú je dostatočný, ich využitie je však nedostatočné a často chaotické. Skonštatovali…

  SHMÚ: Výstraha pred búrkami platí aj pre sobotu

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výstraha pred búrkami na celom území Slovenska naďalej trvá, do sobotňajšieho (10. 6.) večera je vyhlásený jej najnižší stupeň.…

  Migračná politika opäť na stole: Pozrite si, ako dopadlo hlasovanie a aký postoj zaujalo Slovensko

  0icon

  Bratislava/Luxemburg 9. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák) Aktualizované 9. júna 2023 o 13:08 Slovenský minister vnútra Ivan Šimko sa na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ…

  Djokovič zdolal Alcaraza, postúpil do finále

  0icon

  Paríž 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Srbský tenista Novak Djokovič sa siedmykrát v kariére prebojoval do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.…

  Čaká nás regulácia cien potravín? Minister prezradil, že uvažujú nad týmto opatrením

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Súčasná vláda odborníkov nemá dostatok času na reguláciu cien potravín. Musela by vstúpiť do zákona o cenách a…

  Obvinený Adam Puškár z kauzy vraždy Tupého zostáva stíhaný vo väzbe

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Obvinený Adam P., ktorý je podozrivý z vraždy študenta Daniela Tupého, zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Mestský súd Bratislava…

  Putin sa oficiálne vyjadril k ukrajinskej protiofenzíve

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Vladimir Putin oznámil začiatok ukrajinskej ofenzívy. "S určitosťou môžeme povedať, že ukrajinská…

  Ministerka kultúry rokovala s predstaviteľkou OBSE pre slobodu médií Teresou Ribeiro

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka kultúry SR Silvia Hroncová sa stretla vo štvrtok 8. júna na pôde rezortu kultúry s Teresou Ribeiro,…

  Fica kritizujú za účasť na akcii ambasády USA. Jasná reakcia šéfa Smeru

  0icon

  Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook R.F.)   Viacero komentárov kritizovalo lídra Smeru-SSD Roberta Fica za jeho nedávnu účasť na podujatí Veľvyslanectva USA na Slovensku pri…

  Vášeň v Tebe

  Rodičia vojvodkyne Kate majú problémy. Topia sa v dlhoch. Ich spolupracovník: práve ma zradila

  0 icon

  10.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: instagram.com/middletonfamily). Rodičia vojvodkyne Kate majú teraz veľa starostí. Kvôli pandémii ich firma skrachovala. Práve vďaka nej mohli Carole a Michael Middletonovci vzdelávať svoje deti v tých najlepších školách. Bývalí spolupracovníci vinia z problémov čiastočne ich okázalý životný štýl.

  Kávový rituál prináša bohatstvo. Je veľmi jednoduchý a môže sa vykonávať počas varenia nápoja.

  0 icon

  10.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: pixabay.com/liubendy). V minulosti sa káve pripisovali magické vlastnosti. Existovala povera, že miešanie nápoja niekomu spôsobí hádku alebo prinesie smolu. Podľa Kobieta Gazeta niektorí ľudia ešte aj dnes veria, že káva má tiež moc priniesť bohatstvo a prosperitu. N

  Postrek ruží, jahôd a uhoriek kvasnicami. Spoľahlivý spôsob boja proti voškám

  0 icon

  10.06.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: súkromný archív). Ako sa starať o ruže v záhrade? Ak chcete, aby kvety bujne kvitli, použite osvedčené domáce prostriedky. Všetko, čo potrebujete, je ľahko pripraviteľný postrek.

  Štyri mýty o nevere, ktorým veria podvedení

  0 icon

  10.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/Mohamed_hassan). Zrada vždy vyvoláva obrovské emócie, aj keď sa nás priamo nedotýka. Radi veríme, že sa nás netýka a nikdy sa v našom živote neobjaví, ale radi o nej deklarujeme svoje presvedčenie a teoretizujeme o tom, čo by bolo, keby. Portál Onet uvádza, že v…

  Posypte posteľ jedlou sódou a uvidíte, čo sa stane. Nebudete ľutovať

  0 icon

  10.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:súkromný archív). Jedlá sóda na matrac? Prečo nie! Ide o univerzálny produkt, ktorý by mal byť v každej domácnosti. Vďaka nemu odblokujete upchaté potrubie, vyčistíte mastné povrchy. Ale z akého dôvodu sa sóda sype na posteľ? Tento nápad vás možno na prvý pohľad prekvapí, no uisťujeme vás – stojí to…

  Armádny Magazín

  Rusko končí so zmluvou o konvenčných silách v Európe

  0 icon

  Rusko, 9.jún 2023 (AM) – To, že Rusko zo zmluvy s konečnou platnosťou vystupuje 7. novembra, čo je zhodou okolností na výročie VOSR, oznámilo MZV RF. Zároveň uviedlo, že o tom už informovalo účastnícke štáty.   „Udeje sa to o 00.00 hod. 7. novembra, ... 150 dní po odoslaní upovedomenia,“ hovorí sa…

  "Prenikne pancierovaním akéhokoľvek západného tanku": zahraničná tlač ocenila rakety Vichr

  0 icon

  Rusko, 9.jún 2023 (AM) – Armádne letectvo ozbrojených síl Ruskej federácie sa aktívne podieľa na odstrašovaní útočných operácií Ozbrojených síl Ukrajiny, ničení útočných bojových formácií, zastavovaní prielomov a dokončovaní ustupujúcich síl. Početné videá zachytávajú efektívnu prevádzku ruských bojových vrtuľníkov v posledných dňoch. Jednou z hlavnýc

  "Arktická výzva": konfrontácia Ruska a NATO v ľadových zemepisných šírkach narastá

  0 icon

  USA, 9.jún 2023 (AM) – USS Gerald R. Ford 24. mája priplávala do prístavu v Osle, kde sa zdržala niekoľko dní pred odchodom na cvičenie Arctic Challenge. Očakáva sa, že bude vykonávať cvičenia s nórskymi ozbrojenými silami pozdĺž arktického pobrežia krajiny. "Táto návšteva je dôležitým signálom úzkych bilaterálnych vzťahov medzi USA a…

  Londýn a Kyjev pracujú na pláne "ukončenia ruskej agresie"

  0 icon

  Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Nie, nie je náhoda, že britské a ukrajinské médiá 4. júna zhodne informovali o úspechu OS Ukrajiny. Začnime senzačnou správou námestníčky ukrajinského ministra obrany Anny Malyarovej, ktorá to oznámila svetu: "V niektorých oblastiach vedieme útočné operácie. Najmä Bachmut zostáva epicentrom bojov. Postupujeme pozdĺž veľmi rozsiahlej frontovej…

  Cudzinci, nie bratia. O Galícii ako nositeľke "ukrajinskej identity"

  0 icon

  Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Ako je možné, že ľudia, ktorí žijú na rôznych brehoch Zbruču (rieky, ktorá rozdeľuje Halič a zvyšok Ukrajiny), majú spoločné etnonymum "Ukrajinci" a žijú (zatiaľ) v jednom štáte?   Podľa historických prameňov v prvom tisícročí nášho letopočtu tieto krajiny obýval slovanský kmeň tzv. bielych Chorvátov. Po…

  TopDesať

  Deti, ktoré poriadne prekvapili ich rodičov

  0 icon

  Deti sa v priemere opýtajú okolo 73 otázok denne. Bohužiaľ neexistuje presný záznam o tom, koľko "faciek na čelo" musia rodičia kvôli vyvádzaniu ich detí zniesť, no môžeme s istotou predpokladať že to bude veľa. Nie sú to len dôkazy, ktoré vedú k týmto reakciám. Každú chvíľu vyvedú niečo, pri čom ste…

  Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

  0 icon

  Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? V dnešnej dobe, keď sme obklopení rôznymi druhmi nápojov…

  Tieto fotografie vám jednoznačne vyrazia dych

  0 icon

  Pohľad na niektoré veci je natoľko fascinujúci, že stojí za to ho zaznamenať. Týmto heslom sa asi riadili autori fotografií, ktoré vám ukážeme v tomto článku. Aj keď sa vám možno nasledujúce obrázky zdajú spočiatku obyčajné, každý z nich je zaujímavý a fascinujúci. Ukážu vám veci, o ktorých ste netušili, že sú vôbec možné.…

  Kvôli požiaru v Kanade je New York oranžový

  0 icon

  Vidieť oranžovú oblohu je nádherný zážitok, za predpokladu ak je výsledkom úžasného východu alebo západu slnka. Pre obyvateľov mesta New York ale aj rôznych iných miest na východnom pobreží Spojených štátov sa však oranžová obloha, žiaľ, zmenila na absolútnu nočnú moru. V posledných 6 týždňoch Kanada bojuje s ničivými lesnými…

  Máte dobrý zrak? Tieto fotografie vám dokážu opak

  0 icon

  Myslíte si, že máte dobrá zrak? Máme fotografie, ktoré vám zrejme dokážu opak. Nasledujúce fotografie ovplyvňujú skutočnú realitu. Tú si všimnete, až keď sa poriadne a dôkladne zadívate z tej správnej strany. Vravieva sa, že každý robí chyby, pretože je to súčasť ľudského žitia. Vyzerá to tak, že je to…

  FOTO DŇA