Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VIII.

Publikované 15.12. 2017 o 20:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 

Najme v takých otázkach ako je problematika EÚ je potrebná zásadná zmena k rešpektovaniu politickej rovnosti za každých okolnosti, pretože od tejto zásady sa potom odvíjajú ďalšie politické kroky. Pri osobnej voľbe nemôže v prípade otázok EÚ existovať medzi občanmi žiadna úplná zhoda. Keďže každý má právo použiť kritérium osobnej voľby, názory a postoje jednotlivcov a skupín sa budú rozchádzať a tým vzniká problém menšín a ich vzťah k väčšinám. Profesor dochádza k záveru, že pri kritériu osobnej voľby ako ďalší politický krok je dôležité použiť väčšinový princíp, ktorý uzmieruje rôzne názorové rozdiely, pretože pri kolektívnom rozhodovaní ľudia politickí seberovní sú naučení rešpektovať tento väčšinový princíp hlasovania.

Už referendum o vstupe SR do EÚ ukázalo, že problém väčšiny a menšiny je skoro z hľadiska kvantity v rovnováhe. V našej situácií väčšinu predstavovala iba tá časť z celku, ktorý sa zúčastnil referenda. Väčšina a menšina sa cez slobodu slová, tlače, zhromažďovania, debatné politické arény majú právo ovplyvňovať, aby sa nakoniec väčšina sformovala a rozhodla, čo má tvoriť legitímne kolektívne rozhodnutie. Je bežné, že občan uznáva politickú rovnoprávnosť a s ňou aj právo ostatných držať sa kritéria osobnej voľby, ale nevie sa zmieriť s kolektívnym rozhodnutím väčšiny za situácie, že si myslí, že väčšina ohrozuje jeho a ďalších občanov v určitom smere.

Profesor R. Dahl venuje tomuto problému zvýšenú pozornosť, pretože tento problém v spoločnosti je pomerne bežný a je potrebné, aby sa dal aj rozumne riešiť. Uvedomuje si, že iba pri dokonalej zhode u ľudí dochádza k úplnému zmiereniu medzi osobnou voľbou, politickou rovnoprávnosťou a vládou väčšiny. V živote sa môže stať, že sa stratí dôvera k väčšine. Vzniká konflikt medzi menšinou a väčšinou a potreba, ako sa chrániť pred väčšinou. Menšina sa nesmie jednoducho odpísať, pretože musí mať priestor slobody k tomu, aby mohla presviedčať iných o svojej pravde, názoroch, alternatívach a tým sa stať väčšinou, čo je nevyhnutné k fungovaniu princípu majoritnej spoločnosti. Podobne sloboda slová, tlače, zhromažďovania sa musia chrániť a odsúvať z dosahu väčšiny, pretože sú dobre samy od seba.

Profesor R. Dahl jasne zdôrazňuje, že ak nedôjde k uzmiereniu kritéria osobnej voľby s väčšinovým princípom, je potrebné v oblasti politiky vytvoriť ( ustanoviť )systém vzájomných záruk pre menšinu. Tento systém z môjho pohľadu už vychádza z toho, že aj pri rozhodovaní väčšinou nemôžeme brať menšinu ako nepotrebný „komunálny odpad“, ktorý nás nezaujíma a nemá právo na spoločenskú ochranu. V demokratickej spoločnosti ide o možnosť zameniteľnosti väčšiny a menšiny a preto je dôležité, ako je možné obmedziť moc väčšiny. Preto je potrebné hľadať mechanizmus ako v prospech spoločnosti dosiahnuť prijateľné obmedzenie moci väčšiny. Tento mechanizmus profesor R. Dahl nazval systémom vzájomných záruk, ktorý odsúva niektoré požiadavky mimo dosah väčšiny a je charakteristický pre demokratický politický systém.

Systém vzájomných záruk je zároveň odpoveďou na otázku, ako sa vysporiadať s nesúhlasom menšiny v spoločnosti. Čo tvorí tento systém ? Neexistuje univerzálna odpoveď. Profesor R. Dahl iba naznačuje možné prvky systému, nedáva vyčerpávajúcu odpoveď, pretože každé spoločenstvo má svoje špecifické možnosti. Tak napríklad to môže byť právo veta pri ohrození určitých záujmov menšiny. Konsociáčne systémy zmierňujú oficiálnu politickú rovnosť so zvláštnosťami subkultúr. Prijímanie rôznych písaných či nepísaných dohôd, ktoré sú zameraní na ochranu práv jednotlivcov a menšín rôzneho druhu. Niekedy je možné konflikt medzi menšinou a väčšinou riešiť arbitrážou alebo rozhodnutím súdu. Niektoré dohody môžu mať články Ústavy, niektoré môžu byť mimo Ústavy. Tiež je možné kolektívne rozhodnutie, ktoré otázky sa presunú do autonómneho rozhodovania, aby sa zbytočne neproblematizovali niektoré funkcie vlády.

Pri existencií systému vzájomných záruk si vláda nemôže dovoliť prehlasovať, že menšina je extrémistická a väčšina proeurópska. Čo to môže v politickej praxi doriešiť ? Že vládna moc v záujme fiktívnej väčšiny sa bude oháňať potrebou boja proti extrémizmu. Toto sa deje tak na národnej ako aj na európskej úrovni. Expertom na tieto záležitosti je na Slovensku vládna moc a za aktívnej pomoci prezidenta Andreja Kisku.

Druhé kritérium, ktoré profesor R. Dahl pokladá za dôležité k rozlíšeniu, ktorá autorita ( demokratická či nedemokratická ) je lepšia, je kritérium kompetencie. V prípade problematiky kompetencie ide iba o znalosti a schopnosti ? A čo záujmy ? Nielen politikov, ale aj občanov SR. Kto je kompetentný rozhodovať o záujmoch ? Dá sa kritérium kompetentnosti zmieriť s politickou rovnoprávnosťou, ktorú som už spomínal ? Vládna moc si myslí, že najskôr nie a tak občana pokladá za nekompetentného.

Ak vychádzame z toho, čo tvrdí profesor, tak každý občan má právo použiť kritérium osobnej voľby pre posúdenie problematiky ( či reformy ) EÚ a platnosti rôznych rozhodnutí, ktoré sa ho dotýkajú ( napríklad migrácia, zahraničná politika ). Prax vládnej moci či EÚ je taká: neumožňovať občanom, aby sa usilovali o svoje ciele s rovnakou politickou rovnoprávnosťou. Osobná voľba občana mocenské štruktúry na národnej a nadnárodnej úrovni nezaujíma. Tieto štruktúry kritérium kompetencie riešia iba z pozície toho, že momentálne disponujú politickou mocou, zásluhou ktorej väčšinu či všetkých občanov vyčleňujú z kolektívneho rozhodovania.

Je logické, že v mnohých veciach sa občania celkom rozumne podriaďujú politikom a inštitúciám, ktoré majú väčšie znalosti, príslušné materiálno – technické, finančné a a personálne zabezpečenie a dávajú im priestor na rozhodovanie v rámci zákonných kompetencií. Lenže toto všetko nezbavuje vládnu moc povinnosti vytvoriť podmienky pre naplnenie zásady politickej rovnoprávnosti. Profesor R. Dahl v tomto smere sformuloval jasnú požiadavku. Citujem: „Podmienkou prijatia zásady politickej rovnoprávnosti je presvedčenie, že v otázkach týkajúcich sa spoločenstva sú všetci jeho členovia približne rovnako kompetentní.“ ( str. 13 ).

Zdôrazňujem, že občania každého členského štátu EÚ sú rovnako kompetentní aj k tomu, aby posúdili jeden z najväčších problémov súčasnosti a to: v akej EÚ chcú žiť a pracovať. K tomu potrebujú, aby vládna moc pripravila v záujme naplnenia kritéria kompetencie dostatočné množstvo potrebných informácií o aktuálnom stave v EÚ a verejne zdôvodnila svoju politickú líniu v otázkach integrácie do EÚ. Môžeme si teraz už jasnejšie uvedomiť, že kritériu osobnej voľby a kritériu kompetencie môžeme súčasne vyhovieť, ak nie je nikto spôsobilejší rozhodnúť, respektíve neexistujú výraznejšie rozdiely v spôsobilosti. Tak nás v tomto smere poučuje profesor R. Dahl.

Chcem zdôrazniť, že vládnu moc, ktorá nerešpektuje zásadu politickej rovnosti a uvedené tri kritéria, treba pokladať za nedostatočne kompetentnú, pretože tým vedomé nevytvára podmienky, aby občania – voliči mohli uplatňovať svoju autoritu nad vládnou mocou. Tá istá moja pripomienka je adresovaná aj pre EÚ. To, čo absentuje v práci na národnej úrovni a na nadnárodnej úrovni v Bruseli, to sú práve tie otázky, ktoré pripomínam z práce profesora R. Dahla „Demokracia v právnom štáte ?“ pri rozhodovaní o rôznych dôležitých veciach totiž nejde iba o rešpektovanie vyšších schopnosti a znalosti a znalosti napríklad u tých, ktorí sa začlenili k politickej elite. Sú dôležité ešte záujmy najmä obyčajných ľudí a tie treba presadiť, aby boli riešené v rámci zákonných kompetencií a s výrazným vplyvom tých, ktorých sa záujmy týkajú.

Bez politickej rovnoprávnosti nie je možné kompetentne posúdiť návrh reformy EÚ, ktorý bol v Európskom parlamente schválený. Dávať rozhodujúcu pozíciu v debate o reforme EÚ na európsky konvent znamená iba to, že Brusel má záujem len o debatu na úrovni politických elít a zástupcov členských krajín a bruselskej administratívy. Je dobre si uvedomovať vopred, že nerešpektovanie zásady politickej rovnoprávnosti nemožno jednoducho nahradiť rešpektovaním práva občanov protestovať. Samotný protest sa totiž najčastejšie objavuje vtedy, keď občania nie sú spokojní s určitým výsledkom či postupom vládnej moci. Takže mám jednu otázku: Ak sa občania členských krajín EÚ prebudia jedného rána do nového dňa a zistia, že boli vyhlásené nejaké Spojené štáty európske, budú spokojní a šťastní ?!

Za tretie kritérium posudzovania profesor R. Dahl pokladá hospodárnosť. Z jeho textov som pochopil, že ak sa má v politickej praxi zvládnuť kritérium osobnej voľby a kritérium kompetencie, tak si musí vládna moc osvojiť kritérium hospodárnosti. Naplniť zásadu politickej rovnoprávnosti a vládu väčšiny v rôznych dôležitých otázkach ( hodnotách ) spoločnosti znamená zaujímať sa o racionálnosť, účinnosť a hospodárnosť toho, čo musíme zrealizovať. Racionálnosť by nás mala usmerniť v predstave, čo chceme dosiahnuť. Účinnosť zdôrazňuje význam určitého zisku či hodnoty pri menších nákladoch. A hospodárnosť upozorňuje, že existujú rôzne veci, ktorých si ceníme a preto plytvaním vzácnosťami iba znižujeme celkovú hodnotu našich výsledkov.

Ak napríklad pokladáme EÚ za životne dôležitý priestor pre obyvateľov SR, potom si nemôžeme dovoliť ignorovať túto hodnotu tak, že otázku reformy EÚ „odflakneme“ na spôsob formálnych aktivít, najskôr bez rešpektovania zásady politickej rovnoprávnosti. O čom sú tieto poznámky o racionálnosti, účinnosti a hospodárnosti ? Iba o tom, že k určitej prejednávanej záležitosti sa musí nájsť optimálny systém pre rozhodovanie, do ktorého majú byť zapojení rôznym spôsobom aj občania. Pre tento systém sú podľa profesora R. Dahla dôležité dve vzácne hodnoty. Ide tu o čas a energiu.

Optimálny systém pre rozhodovanie, ktorý sa v určitom smere musí plánovať, nie je možné dosiahnuť bez kritéria hospodárnosti. Aj z tohto dôvodu profesor R. Dahl tvrdí, že systém rozhodovania, ktorý je podľa kritéria osobnej voľby a kompetencie najlepší, môže byť podľa kritéria hospodárnosti ten najhorší systém. Autorita štátu ( vládnej moci ) je demokratická vtedy, ak systém pre rozhodovanie vyhovuje všetkým trom kritériám. Musia sa v ňom porovnávať výhody a nevýhody, námaha a prínos, zisky a straty.

Koniec ôsmej časti

Pokračovanie v záverečnej deviatej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Ministerstvo zahraničných vecí Ruska: Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mikhail Voskresenskiy)   Pri oslobodení sýrskeho mesta Dúmá bolo nájdené ďalšie podzemné chemické laboratórium, z ktorého skonfiškovali 1,5 tony látok, uviedli na MZV Ruska. „Celkovo bolo zabavených a predaných Ozbrojeným silám Sýrskej arabskej republiky 250 protipechotných mín, 25 kg trinitrotoluenu, 1,5 tony iných výbušných látok, 1 520…

Vstup zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vstup zamestnávateľov a predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov do systému duálneho vzdelávania bude efektívnejší. Návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a prípravy z dielne ministerstva školstva má za cieľ odstrániť pomyselné bariéry pri ich vstupe do tohto systému vzdelávania. Vláda novelu…

Erdogan nečakane vyhlásil predčasné voľby

Ankara 20. apríla 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Lefteris Pitarakis)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nečakane vyhlásil, že prezidentské a parlamentné voľby nebudú až v novembri 2019, ale už predčasne 24. júna tohto roku, čo podľa kritikov urýchli presun krajiny na prezidentský systém vlády, uvádza Politico "Aj napriek tomu, že prezident a vláda…

Jaltské fórum má rozprášiť mýtus o izolácii Ruska a Krymu

Jalta 20. apríla 2018 (HSP/ria.ru, srspol.sk/Foto: HSP/Facebook)   Na Jaltské medzinárodné ekonomické fórum (koná sa od 19. po 21. apríl) sa zaregistrovali predstavitelia 71 štátov, čo je viac ako organizátori očakávali, uviedol jeden z nich. Hlava republiky Krym Sergej Axenov vyhlásil, že tým sa rozprášil mýtus o izolácii Ruska a Krymu. "Naši…

Najnovšia varianta Patriotu príde súčasne do výzbroje Poľska a USA

Varšava 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Mindaugas Kulbis)   Najnovšia varianta protivzdušného systému Patriot príde súčasne do výzbroje Poľska a USA, oznámil poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak vo štvrtkovom prenose Poľského rozhlasu. Zmluva o dodávke amerických systémov Patriot bola podpísaná vo Varšave koncom tohto marca. Prvá dodávka má mať 16 odpaľovacích…

Predprimárne vzdelávanie v SR je v porovnaní s krajinami EÚ nízke

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)   Na Slovensku dlhodobo rezonuje otázka nedostatku kapacít v materských školách. Počet detí, ktoré absolvujú predprimárne vzdelávanie je v porovnaní s krajinami EÚ veľmi nízky, uviedla to Katarína Vančíková z projektu To dá rozum počas piatkovej tlačovej konferencie. Odborníci z tejto iniciatívy pripravujú analýzu…

Češka Tereza, ktorá pašovala v Pakistane drogy, sa stáva mediálnou hviezdou

Praha 20. apríla 2018 (HSP/Foto:Facebook)   Prípad mladej Češky zadržanej v Pakistane za pašovanie drog sa výrazne komplikuje. Tereza už viackrát zmenila právneho zástupcu a v prípade sa nebude pojednávať ani tento týždeň, keďže Češka si vyžiadala od štátneho zástupcu ďalšie podkladové dokumenty k prípadu. Portál Blesk.cz k prípadu uvádza aj…

Vláda schválila zmeny v azylovom konaní

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Azylové konanie prejde zmenami. Prináša ich novela azylového konania, ktorú v piatok schválila vláda. Slovensko do svojho právneho poriadku začleňuje európsku smernicu z roku 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a završuje tak druhú etapu budovania spoločného európskeho azylového…

Kremeľ vyzval k starostlivému preštudovaniu Putinovho prehlásenia o dodávke systémov S-300 Sýrii

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Karpukhin)   Prezidentský hovorca Dmitrij Peskov v odpovedi na otázku, či sú dodávky protivzdušných systémov S-300 do Sýrie možné, požiadal o starostlivé preštudovanie prehlásenia Vladimíra Putina po útoku Washingtonu, Londýna a Paríža na Damask. „Prečítajte si prezidentské prehlásenie, ktoré bolo urobené niekoľko hodín po útoku…

Pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove, našli funkčné letecké bomby. Polícia začala evakuovať obyvateľov

Štúrovo 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Policajní pyrotechnici prehľadávajú pole v Štúrove. Vo štvrtok 19. apríla bolo na operačné stredisko polície nahlásené, že sa na poli v katastrálnom území mesta nachádza munícia. Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka, ktorá ho do príchodu pyrotechnikov zabezpečila. „Pyrotechnici zaistili…

Dušan Kováčik potvrdil, že do konca funkčného obdobia vo funkcii nezostane

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Dušan Kováčik v týchto dňoch nechystá odchod z funkcie. Neplánuje v nej však ani zostať do konca funkčného obdobia. Uviedol to v piatok v rozhovore pre TASR, ktorý sprostredkovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. "Tak, ako som minulý…

Matečná: Matovič si nenaštudoval problematiku, Marhulu nepoznám

Bratislava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Líder OĽaNO Igor Matovič si opäť nenaštudoval problematiku. Pred rokovaním vlády to vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS) v reakcii na Matoviča, ktorý poukázal na ďalšie problematické pozemky v obci Špačince z čias, keď bola Matečná šéfkou Slovenského pozemkového…

Silvia Shahzad: Novela zákona o kompenzáciách prináša veľké sklamanie

Bratislava 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na desiate výročie existencie zákona o kompenzácách sa v ňom prvýkrát objavujú fixné sumy príspevkov na osobnú asistenciu a opatrovanie. Je to krok späť a tento fakt iba potvrdzuje, že ľudia so zdravotným postihnutím nie sú prioritou pre súčasnú vládu a ich podporu vníma…

Krajský súd rozhodol o vydávacej väzbe pre Antonina Vadalu

Košice 20. apríla 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krajský súd v Košiciach rozhodol v piatok o zmene väzby pre talianskeho podnikateľa Antonina V. z predbežnej na vydávaciu. V Taliansku je Antonino V. trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho vydal európsky zatýkací rozkaz. "Súd rozhodol o…

Kraje odmietajú, aby o ich školách rozhodovalo ministerstvo

Trnava 20. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič rokoval vo štvrtok (19.4.) s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nominantka SNS). Témou bolo posilnenie rozhodovania ministerských úradníkov v novom zákone o odbornom vzdelávaní, o ktorom aktuálne rokuje vláda. "Zásadne odmietame, aby…

Česká novinárka Spencerová priamo zo Sýrie: Reportér CBS svojím počínaním rozbil všetku oficiálnu americkú rétoriku

Damask 20. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Hassan Ammar)   Česká novinárka Tereza Spencerová priniesla unikátny pohľad na situáciu v Sýrii priamo z miesta činu. Na vlastné oči sa presvedčila o výsledkoch spojeneckého bombardovania zo soboty 14. apríla a svoje poznatky publikovala v blogu Literárních novin. Uvádza, že údajné továrne na výrobu chemických…

Cambridge Analytica chcela pomocou digitálnej meny obchodovať s osobnými údajmi

New York 20. apríla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Britská konzultačná firma v oblasti analýzy údajov Cambridge Analytica predtým, ako sa dostala do škandálu zneužitia osobných údajov spoločnosti Facebook, plánovala získať peniaze cez nový typ digitálnej meny, aby mohla vytvoriť systém obchodovania s osobnými údajmi na internete, uvádza agentúra Reuters Cambridge…

Rusko predloží dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet koalície

Moskva 20. apríla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Adam Hunger)   Ruskí vojaci predložia v blízkej dobe dôkazy toho, že sýrska protivzdušná obrana zostrelila časť rakiet vystrelených USA, Britániou a Francúzskom, ruská strana dostávala informácie v režime reálného času, prehlásil v interview pre Sputnik minister zahraničia RF Sergej Lavrov. „Náš Generálny štáb má veľmi…

TopSpeed

OPRAVA. Audi SQ7 končí len dočasne!

0

15. 4. sme, rovnako ako viaceré veľké svetové médiá aj my publikovali článok o tom, že Audi SQ7 končí kvôli emisnej hystérii. Správa o ukončení výroby je síce pravdivá, ale dočasne. Produkciu skvelého modelu Audi SQ7 prerušili. Vznetový V8 biturbo 4.0 l motor s elektrickým kompresorom pripravujú na splnenie náročnejšej…

Nový infotainment BMW dostane hranaté ukazovatele

3

BMW v oblasti prístrojového štítu doteraz veľmi neexperimentovalo. Áno, doba digitalizácie je tu a tak aj BMW muselo prísť s digitálnou formou prístrojového panelu. Ale rozloženie jednotlivých ukazovateľov alebo okrúhly štýl si zachováva už od 70-tych rokov minulého storočia. Nový infotainment BMW, ktorý by mal mať premiéru už tento rok, však príde o okrúhle…

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

4

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa chodcov…

BMW M2 Competition je tu

2

Už niekoľko dní dozadu sa na internet dostali možné predobrazy upravenej M2-ky vo verzii Competition. Tá mala dostať niekoľko vylepšení voči bežnému modelu. BMW M2 Competition už oficiálne odhalili a voči bežnej M2-ke vyzerá naozaj dobre. Ponúkne však aj čo to viac po technickej stránke? Najväčšou novinkou bude použitie M-kového motora…

VW zmení logo a chce byť "menej nemecký"

13

Volkswagen prechádza mnohými zmenami a nielen personálnymi. Šéf marketingu VW Jochen Sengpiehl hovorí o tom, že VW zmení logo. Značka tiež chce pôsobiť menej chladným „nemeckým“ dojmom. Čo si za tým predstaviť? „Značka v porovnaní s minulými rokmi nie je v dobrej forme,“ hovorí Sengpiehl a dodáva, že spolu s aférou…

Elektronické diaľničné známky opäť lámu rekordy v predajoch

0

Elektronické diaľničné známky opäť raz lámu rekordy v predajoch. Za prvý štvrťrok 2018 bolo predaných spolu viac ako 1,52 mil. kusov diaľničných známok, čo znamená nárast o vyše 7,1 % oproti rovnakému sledovanému obdobiu z minulého roka. Pre NDS to predstavuje príjem vo výške takmer 44,6 mil € bez DPH.

KAMzaKRÁSOU

Jojobový olej: Vyrieši týchto 7 kozmetických a zdravotných problémov!

0

Jojobový olej je taký malý zázrak pre našu pleť, vlasy i nechty. Má silné dezinfekčné aj protizápalové účinky a účinný je pri liečbe mnohých kožných ochorení. Vyskúšať by ho mali osoby, ktoré trápi akné či ekzém. Taktiež pomôže ľuďom s lupinami či jemnými vráskami. Zistite viac o tomto cennom oleji v nasledujúcom článku!

Želatína: Čo všetko ukrýva, napriek svojej priehľadnosti?

1

Želatína, a snáď nám v tom dáš za pravdu, je plná rozporov. Sladké gumové medvedíky a zabíjačková huspenina – také rozdielne, a pritom rovnaké. Túto konzistenciu buď zbožňujeme alebo sa nám priam hnusí. Želatína je síce napohľad priehľadná a človek by povedal, že preto nemá čím prekvapiť. Ale má. Napriek svojej priehľadnosti ukrýva tajomstvá, o ktorých…

Ryšavé vlasy a pehy: Kedysi komplex, dnes vrchol príťažlivosti!

1

Ryšavé vlasy a pehy – kombinácia, ktorá už potrápila nejedno dievča, keď muselo stráviť detstvo s prezývkami typu ryšavka alebo pehaňa. Ale akonáhle prišla dospelosť, z ryšavky sa stala príťažlivá sexy červenovláska a z pehane zaujímavá žena s originálnou a rozhodne nie tuctovou tvárou, za ktorou sa obzrie nejeden muž. Aké to teda v skutočnosti je –…

Súťaž o domácu pedikúru Parasoftin - pre hladké chodidlá

1

Ešte stále ukrývate svoje chodidlá v teniskách? Bojíte sa vytiahnuť sandáliky, šľapky a inú otvorenú obuv? Ak ste zanedbali starostlivosť o svoje chodidlá počas celej zimy, tak chápeme, že vaše obavy sú namieste. Nie každý si môže dovoliť zájsť na pedikúru – či už z dôvodu nedostatku času alebo financií. My však poznáme domáce…

Najlepšie ingrediencie do šalátu: Tejto netradičnej chuti neodoláš!

0

Ľadový šalát, paradajka, paprika a kuracie mäso na prírodno… Je toto aj váš najčastejší šalát, ktorým zaháňate hlad niekoľkokrát do týždňa? Potom musia tieto nudné kombinácie liezť krkom aj vám a je čas na to, aby ste sa naučili svojmu šalátu dodať farbu, šťavu a znamenitú chuť. Pozrite sa, aké…

Poznáš hríby shiitake? Pre toto sa ich oplatí zaradiť do jedálnička!

3

V našich končinách sú najviac rozšírené hríby, ako šampiňóny či dubáky. Obľúbená je i známa hliva ustricová. Počuli ste však niekedy o hríboch, nazývaných shiitake? Pochádzajú z Ázie a v Japonsku ich pokladajú za elixír, ktorý predlžuje život. Ich liečivé účinky poznali pred tisíckami rokov i v Číne. Posilňujú imunitný systém, znižujú hladinu zlého cholesterolu…

TopDesať

Ako otcovstvo zmení muža v priebehu pár minút?

0

Okamih, v ktorom sa staneš rodičom, je jeden z najdôležitejších životných momentov. Londýnsky fotograf zachytil tieto emocionálne momenty. Ako otcovstvo zmenilo mužov v priebehu pár sekúnd? :) Tom Oldham strávil 72 hodín zachytávaním rôznych emócií, ktoré lomcovali mužmi tesne pred a po tom, ako sa stali rodičmi. "Tieto portréty zachytávajú naozaj silný okamih v živote mužov a snažia sa ukázať, o…

Video: Ako pijú pivo astronauti vo vesmíre?

0

Špeciálna "vesmírna" flaška umožní medziplanetárnym cestovateľom, dopriať si obľúbený nápoj. Austrálsky startup Vostok Space Beer začal zbierať peniaze na výrobu rovnomennej fľašky, z ktorej je možné piť v beztiažovom stave. Nádoba je určená predovšetkým na pivo, píše The Sun. Fľaška má zložitú konštrukciu. Skladá sa zo systému na prísun tekutiny špeciálnym žliabkom,…

Výbuch rodinného domu po autonehode zachytený na videu

0

Všetko to začalo nevinnou dopravnou nehodou po tom, čo auto vrazilo do domu v severnom Texase v blízkosti Fort Worth. Po nehode zrejme začal unikať plyn a nasledoval mohutný výbuch. Explózia zranila štyroch ľudí - troch obyvateľov domu a jedného policajta, ktorý dorazil na miesto nehody tesne pred samotným výbuchom.…

Kolorizácia: Takto vyzerajú staré fotografie pred a po pridaní farby

0

Proces, pri ktorom je čiernobielym fotografiám pridaná farba, sa nazýva kolorizácia. Človek by až neveril, aký veľký rozdiel to spraví! "Venujem sa grafickému a webovému dizajnu už viac ako 10 rokov. Počas môjho voľného času som začal pridávať farbu starým fotografiám. Mám rád staré filmy, fotky a všetko súvisiace s minulosťou - vzdialenou…

Cukor: Príznaky, ktoré ťa zastihnú pri jeho nadmernej konzumácii

0

Cukor je jednoducho vynikajúci! A všetko, čo ho obsahuje, je chutné taktiež. Sladký kryštalický cukor je zrejme všade. Väčšina z nás ho miluje a nevieme si tak predstaviť ani jeden deň bez našej obľúbenej sladkosti. Avšak to, čo sa môže javiť ako nevinné potešenie, je skutočne dôvodom mnohých zložitých zdravotných…

10 silných NSFW pôrodných fotografií, ktoré dokazujú, že ženy sú úžasné

0

Medzinárodné združenie profesionálnych pôrodných fotografov (IAPBP) oznámilo víťazov svojej tohtoročnej fotografickej súťaže. Výsledkom sú naozaj silné fotografie, ktoré ukazujú, aké silné ženy v skutočnosti sú. Minuloročná súťaž nasadila mimoriadne vysokú latku v kvalite fotografií a emóciách, ktoré priniesli. No ani tento rok konkurencia nesklamala. Každá fotografia rozpráva príbeh o bolesti, vytrvalosti, uvoľnení a následnej radosti.…