Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VIII.

 

Najme v takých otázkach ako je problematika EÚ je potrebná zásadná zmena k rešpektovaniu politickej rovnosti za každých okolnosti, pretože od tejto zásady sa potom odvíjajú ďalšie politické kroky. Pri osobnej voľbe nemôže v prípade otázok EÚ existovať medzi občanmi žiadna úplná zhoda. Keďže každý má právo použiť kritérium osobnej voľby, názory a postoje jednotlivcov a skupín sa budú rozchádzať a tým vzniká problém menšín a ich vzťah k väčšinám. Profesor dochádza k záveru, že pri kritériu osobnej voľby ako ďalší politický krok je dôležité použiť väčšinový princíp, ktorý uzmieruje rôzne názorové rozdiely, pretože pri kolektívnom rozhodovaní ľudia politickí seberovní sú naučení rešpektovať tento väčšinový princíp hlasovania.

Už referendum o vstupe SR do EÚ ukázalo, že problém väčšiny a menšiny je skoro z hľadiska kvantity v rovnováhe. V našej situácií väčšinu predstavovala iba tá časť z celku, ktorý sa zúčastnil referenda. Väčšina a menšina sa cez slobodu slová, tlače, zhromažďovania, debatné politické arény majú právo ovplyvňovať, aby sa nakoniec väčšina sformovala a rozhodla, čo má tvoriť legitímne kolektívne rozhodnutie. Je bežné, že občan uznáva politickú rovnoprávnosť a s ňou aj právo ostatných držať sa kritéria osobnej voľby, ale nevie sa zmieriť s kolektívnym rozhodnutím väčšiny za situácie, že si myslí, že väčšina ohrozuje jeho a ďalších občanov v určitom smere.

Profesor R. Dahl venuje tomuto problému zvýšenú pozornosť, pretože tento problém v spoločnosti je pomerne bežný a je potrebné, aby sa dal aj rozumne riešiť. Uvedomuje si, že iba pri dokonalej zhode u ľudí dochádza k úplnému zmiereniu medzi osobnou voľbou, politickou rovnoprávnosťou a vládou väčšiny. V živote sa môže stať, že sa stratí dôvera k väčšine. Vzniká konflikt medzi menšinou a väčšinou a potreba, ako sa chrániť pred väčšinou. Menšina sa nesmie jednoducho odpísať, pretože musí mať priestor slobody k tomu, aby mohla presviedčať iných o svojej pravde, názoroch, alternatívach a tým sa stať väčšinou, čo je nevyhnutné k fungovaniu princípu majoritnej spoločnosti. Podobne sloboda slová, tlače, zhromažďovania sa musia chrániť a odsúvať z dosahu väčšiny, pretože sú dobre samy od seba.

Profesor R. Dahl jasne zdôrazňuje, že ak nedôjde k uzmiereniu kritéria osobnej voľby s väčšinovým princípom, je potrebné v oblasti politiky vytvoriť ( ustanoviť )systém vzájomných záruk pre menšinu. Tento systém z môjho pohľadu už vychádza z toho, že aj pri rozhodovaní väčšinou nemôžeme brať menšinu ako nepotrebný „komunálny odpad“, ktorý nás nezaujíma a nemá právo na spoločenskú ochranu. V demokratickej spoločnosti ide o možnosť zameniteľnosti väčšiny a menšiny a preto je dôležité, ako je možné obmedziť moc väčšiny. Preto je potrebné hľadať mechanizmus ako v prospech spoločnosti dosiahnuť prijateľné obmedzenie moci väčšiny. Tento mechanizmus profesor R. Dahl nazval systémom vzájomných záruk, ktorý odsúva niektoré požiadavky mimo dosah väčšiny a je charakteristický pre demokratický politický systém.

Systém vzájomných záruk je zároveň odpoveďou na otázku, ako sa vysporiadať s nesúhlasom menšiny v spoločnosti. Čo tvorí tento systém ? Neexistuje univerzálna odpoveď. Profesor R. Dahl iba naznačuje možné prvky systému, nedáva vyčerpávajúcu odpoveď, pretože každé spoločenstvo má svoje špecifické možnosti. Tak napríklad to môže byť právo veta pri ohrození určitých záujmov menšiny. Konsociáčne systémy zmierňujú oficiálnu politickú rovnosť so zvláštnosťami subkultúr. Prijímanie rôznych písaných či nepísaných dohôd, ktoré sú zameraní na ochranu práv jednotlivcov a menšín rôzneho druhu. Niekedy je možné konflikt medzi menšinou a väčšinou riešiť arbitrážou alebo rozhodnutím súdu. Niektoré dohody môžu mať články Ústavy, niektoré môžu byť mimo Ústavy. Tiež je možné kolektívne rozhodnutie, ktoré otázky sa presunú do autonómneho rozhodovania, aby sa zbytočne neproblematizovali niektoré funkcie vlády.

Pri existencií systému vzájomných záruk si vláda nemôže dovoliť prehlasovať, že menšina je extrémistická a väčšina proeurópska. Čo to môže v politickej praxi doriešiť ? Že vládna moc v záujme fiktívnej väčšiny sa bude oháňať potrebou boja proti extrémizmu. Toto sa deje tak na národnej ako aj na európskej úrovni. Expertom na tieto záležitosti je na Slovensku vládna moc a za aktívnej pomoci prezidenta Andreja Kisku.

Druhé kritérium, ktoré profesor R. Dahl pokladá za dôležité k rozlíšeniu, ktorá autorita ( demokratická či nedemokratická ) je lepšia, je kritérium kompetencie. V prípade problematiky kompetencie ide iba o znalosti a schopnosti ? A čo záujmy ? Nielen politikov, ale aj občanov SR. Kto je kompetentný rozhodovať o záujmoch ? Dá sa kritérium kompetentnosti zmieriť s politickou rovnoprávnosťou, ktorú som už spomínal ? Vládna moc si myslí, že najskôr nie a tak občana pokladá za nekompetentného.

Ak vychádzame z toho, čo tvrdí profesor, tak každý občan má právo použiť kritérium osobnej voľby pre posúdenie problematiky ( či reformy ) EÚ a platnosti rôznych rozhodnutí, ktoré sa ho dotýkajú ( napríklad migrácia, zahraničná politika ). Prax vládnej moci či EÚ je taká: neumožňovať občanom, aby sa usilovali o svoje ciele s rovnakou politickou rovnoprávnosťou. Osobná voľba občana mocenské štruktúry na národnej a nadnárodnej úrovni nezaujíma. Tieto štruktúry kritérium kompetencie riešia iba z pozície toho, že momentálne disponujú politickou mocou, zásluhou ktorej väčšinu či všetkých občanov vyčleňujú z kolektívneho rozhodovania.

Je logické, že v mnohých veciach sa občania celkom rozumne podriaďujú politikom a inštitúciám, ktoré majú väčšie znalosti, príslušné materiálno – technické, finančné a a personálne zabezpečenie a dávajú im priestor na rozhodovanie v rámci zákonných kompetencií. Lenže toto všetko nezbavuje vládnu moc povinnosti vytvoriť podmienky pre naplnenie zásady politickej rovnoprávnosti. Profesor R. Dahl v tomto smere sformuloval jasnú požiadavku. Citujem: „Podmienkou prijatia zásady politickej rovnoprávnosti je presvedčenie, že v otázkach týkajúcich sa spoločenstva sú všetci jeho členovia približne rovnako kompetentní.“ ( str. 13 ).

Zdôrazňujem, že občania každého členského štátu EÚ sú rovnako kompetentní aj k tomu, aby posúdili jeden z najväčších problémov súčasnosti a to: v akej EÚ chcú žiť a pracovať. K tomu potrebujú, aby vládna moc pripravila v záujme naplnenia kritéria kompetencie dostatočné množstvo potrebných informácií o aktuálnom stave v EÚ a verejne zdôvodnila svoju politickú líniu v otázkach integrácie do EÚ. Môžeme si teraz už jasnejšie uvedomiť, že kritériu osobnej voľby a kritériu kompetencie môžeme súčasne vyhovieť, ak nie je nikto spôsobilejší rozhodnúť, respektíve neexistujú výraznejšie rozdiely v spôsobilosti. Tak nás v tomto smere poučuje profesor R. Dahl.

Chcem zdôrazniť, že vládnu moc, ktorá nerešpektuje zásadu politickej rovnosti a uvedené tri kritéria, treba pokladať za nedostatočne kompetentnú, pretože tým vedomé nevytvára podmienky, aby občania – voliči mohli uplatňovať svoju autoritu nad vládnou mocou. Tá istá moja pripomienka je adresovaná aj pre EÚ. To, čo absentuje v práci na národnej úrovni a na nadnárodnej úrovni v Bruseli, to sú práve tie otázky, ktoré pripomínam z práce profesora R. Dahla „Demokracia v právnom štáte ?“ pri rozhodovaní o rôznych dôležitých veciach totiž nejde iba o rešpektovanie vyšších schopnosti a znalosti a znalosti napríklad u tých, ktorí sa začlenili k politickej elite. Sú dôležité ešte záujmy najmä obyčajných ľudí a tie treba presadiť, aby boli riešené v rámci zákonných kompetencií a s výrazným vplyvom tých, ktorých sa záujmy týkajú.

Bez politickej rovnoprávnosti nie je možné kompetentne posúdiť návrh reformy EÚ, ktorý bol v Európskom parlamente schválený. Dávať rozhodujúcu pozíciu v debate o reforme EÚ na európsky konvent znamená iba to, že Brusel má záujem len o debatu na úrovni politických elít a zástupcov členských krajín a bruselskej administratívy. Je dobre si uvedomovať vopred, že nerešpektovanie zásady politickej rovnoprávnosti nemožno jednoducho nahradiť rešpektovaním práva občanov protestovať. Samotný protest sa totiž najčastejšie objavuje vtedy, keď občania nie sú spokojní s určitým výsledkom či postupom vládnej moci. Takže mám jednu otázku: Ak sa občania členských krajín EÚ prebudia jedného rána do nového dňa a zistia, že boli vyhlásené nejaké Spojené štáty európske, budú spokojní a šťastní ?!

Za tretie kritérium posudzovania profesor R. Dahl pokladá hospodárnosť. Z jeho textov som pochopil, že ak sa má v politickej praxi zvládnuť kritérium osobnej voľby a kritérium kompetencie, tak si musí vládna moc osvojiť kritérium hospodárnosti. Naplniť zásadu politickej rovnoprávnosti a vládu väčšiny v rôznych dôležitých otázkach ( hodnotách ) spoločnosti znamená zaujímať sa o racionálnosť, účinnosť a hospodárnosť toho, čo musíme zrealizovať. Racionálnosť by nás mala usmerniť v predstave, čo chceme dosiahnuť. Účinnosť zdôrazňuje význam určitého zisku či hodnoty pri menších nákladoch. A hospodárnosť upozorňuje, že existujú rôzne veci, ktorých si ceníme a preto plytvaním vzácnosťami iba znižujeme celkovú hodnotu našich výsledkov.

Ak napríklad pokladáme EÚ za životne dôležitý priestor pre obyvateľov SR, potom si nemôžeme dovoliť ignorovať túto hodnotu tak, že otázku reformy EÚ „odflakneme“ na spôsob formálnych aktivít, najskôr bez rešpektovania zásady politickej rovnoprávnosti. O čom sú tieto poznámky o racionálnosti, účinnosti a hospodárnosti ? Iba o tom, že k určitej prejednávanej záležitosti sa musí nájsť optimálny systém pre rozhodovanie, do ktorého majú byť zapojení rôznym spôsobom aj občania. Pre tento systém sú podľa profesora R. Dahla dôležité dve vzácne hodnoty. Ide tu o čas a energiu.

Optimálny systém pre rozhodovanie, ktorý sa v určitom smere musí plánovať, nie je možné dosiahnuť bez kritéria hospodárnosti. Aj z tohto dôvodu profesor R. Dahl tvrdí, že systém rozhodovania, ktorý je podľa kritéria osobnej voľby a kompetencie najlepší, môže byť podľa kritéria hospodárnosti ten najhorší systém. Autorita štátu ( vládnej moci ) je demokratická vtedy, ak systém pre rozhodovanie vyhovuje všetkým trom kritériám. Musia sa v ňom porovnávať výhody a nevýhody, námaha a prínos, zisky a straty.

Koniec ôsmej časti

Pokračovanie v záverečnej deviatej časti

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 165

Celkové hodnotenie: 15.76

Priemerná čítanosť: 961

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Reakcie na nákup vakcíny Sputnik V: Smer oceňuje stopnutie geopolitických hier; SaS je šokovaná, akým spôsobom premiér vakcínu dopravil

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/SITA/Foto:TASR-Martin Baumann, SITA-Branislav Bibel, TASR-Michal Svítok, Jaroslav Novák, Radovan Stoklasa)   Politici reagujú na veľkolepý dovoz vakcíny Sputnik V do…

  Politológ Chmelár: "Po dovezení ruskej vakcíny na územie SR sa agenti a dosadení miestodržitelia amerického impéria prestali ovládať a krotiť svoje antiruské šovinistické pudy. Doslova vybuchli"

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Podľa politológa a vysokoškolského pedagóga Eduarda Chmelára, včerajšie manévre predsedu vlády Igora Matoviča s privezením vakcíny Sputnik-V na Slovensko…

  Prymula bude radiť prezidentovi Zemanovi

  0icon

  Praha 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Českého epidemiológa a exministra zdravotníctva Romana Prymulu zaradil Hrad na zoznam oficiálnych poradcov prezidenta ČR Miloša Zemana. Prymula…

  Biden virtuálne rokoval s mexickým prezidentom Lópezom Obradorom

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregory Bull)   Americký prezident Joe Biden absolvoval v pondelok virtuálny rozhovor so svojím mexickým náprotivkom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. Lídri…

  Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom, na formáte netrvajú

  0icon

  Washington 2. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Tom Brenner)   Spojené štáty v pondelok oznámili, že sú pripravené na stretnutie s Iránom, nie sú však "dogmatické", čo sa…

  Milan Lasica: K ruskej vakcíne mám prirodzenú nedôveru. Nie som prívržencom sovietskeho tovaru. Ľudia sa majú dobre a sú nespokojní. Demokracia? Áno, ale niektoré názory sú neprípustné

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Známy slovenský herec a zabávač Milan Lasica sa pochválil, že už absolvoval prvé očkovanie západnou vakcínou proti Covidu-19.…

  Pfizer vakcína má slabú účinnosť u obéznych, ale aj pre nové varianty koronavírusu, ktoré prevládajú

  0icon

  Bratislava 2. marca 2021 (HSP/CBR Europe/Foto:TASR/AP-Boris Grdanoski)   Obézni majú o 50% vyššie riziko úmrtia na COVID-19 a o 113% vyššiu pravdepodobnosť hospitalizácie, hovorí štúdia.…

  ST. NICOLAUS rozširuje výrobu dezinfekcie o KILLVIR

  0icon

  Liptovský Mikuláš 2. marca 2021 (PR článok/Foto:ST. NICOLAUS)   Spoločnosť ST. NICOLAUS od marca 2020 vyrába nepretržite dezinfekčné prostriedky. Pre neutíchajúcu pandémiu sa rozhodla rozšíriť…

  Návratu kresťanov na Ninivskú pláň pomáha vydražené pápežovo Lamborghini

  0icon

  Vatikán 2. marca 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)   Zatiaľ čo kresťanská komunita v Iraku očakáva s netrpezlivosťou príchod pápeža Františka, pokračuje dielo Pápežskej nadácie ACN…

  Peking zatiaľ nie je pripravený povoliť lietanie Boeingov 737 Max

  0icon

  Peking 1. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ted S. Warren)   Čína nie je pripravená napodobniť krok Európy a Spojených štátov amerických v súvislosti s udelením povolenia pre…

  TopDesať

  TOP10: Ľudia, ktorých deň sa jednoducho nevydaril

  0 icon

  Aj tebe sa občas stane, že si myslíš, že tvoj deň už nemohol byť horším? Ľudia, ktorých sa týkajú tieto fotografie, by s tebou určite nesúhlasili. Každý deň sa stretávame so situáciami, ktoré nás dokážu priviesť na pokraj nervového zrútenia. Väčšinou pomáha hlboké dýchanie, chvíľa ticha, či počítanie do desať.…

  Takto znížiš krvný tlak za 10 minút a bez liekov!

  0 icon

  Ak máte ťažké bolesti hlavy, únava, nepravidelný srdcový tep a bolesť na hrudníku, pravdepodobne trpíte hypertenziou, teda vysokým krvným tlakom. Tento stav môže byť spôsobený stresom, nedostatkom spánku, obezitou alebo inými základnými ochoreniami a niekedy majú zvýšený tlak aj zdraví ľudia. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých techník, ktoré ti pomôžu uvoľniť krvné cievy…

  Mesto Salem a hon na čarodejnice (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o skutočných udalostiach, ktoré sa stali v 17. storočí v mestečku Salem v Massachusetts. Aby sme vás ďalej nenapínali, poďme rovno do deja. Okrem služby tmavej pleti boli obvinené z bosoráctva ďalšie dve žeby: chudobná a duševne postihnutá Sarah Goodová, ktorá zvykla fajčiť fajku, a telesne postihnutá Sarah Osborneová, ktorá žila s chlapom v jednej…

  Život občas prináša aj netradičné situácie

  0 icon

  Život je plný zaujímavých momentov, pri ktorých sa nestačíme čudovať. Nasledujúce fotografie ti ukážu iba zlomok toho, s čím netradičným sa môžeš stretnúť. Život nám každý deň ukazuje svoju rozmanitosť. Je jedno, akým smerom sa pozrieme, v každej veci v našom okolí môžeme zbadať, že rozmanitosť je to, čo robí…

  Kreativita týchto ľudí je priam neuveriteľná

  0 icon

  Hovorí sa, že ľudská kreativita nemá hranice. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako to dopadne, ak sú ľudia ochotní venovať niečomu dostatok svojho času. Kreativita je jedným zo základov dobrého umenia. V dnešnom svete je však dosť obtiažne byť umelcom. Hlavne, ak túžiš byť za svoju prácu aj adekvátne odmenený. Jedným…

  Vo svete IT

  Zeblaze Ares – športové inteligentné hodinky s vodotesnosťou do 30 metrov aktuálne so šialene nízkou cenou

  0 icon

  Pokukávaš po vhodných inteligentných hodinkách, ktoré by dokonalo sadli ku tvojmu „športovému ja“? Inteligentné hodinky Zeblaze Ares s naozaj parádnym športovým dizajnom, špičkovou konektivitou a vodotesnosťou až do 30 metrov aktuálne kúpiš už za 18,69 eur s bezplatným doručením.  Hodinky Zeblaze Ares za skvelých 18,69 eur nájdeš na TomTop.com Štýlový…

  Skončí takto aj naša Zem? Vedci objavili pozostatky skalnatých planét v atmosférach štyroch nových hviezd

  0 icon

  Astronómom sa podarilo objaviť stopy planetárnych kôr, ktoré sa nachádzajú v atmosférach štyroch blízkych bielych trpaslíkov. Kôry mohli patriť planétam, ktoré sa podobajú na našu Zem. Vedci tvrdia, že vďaka týmto hodnotným pozorovaniam môžu tvrdiť, že planéty podobné Zemi, či Marsu, vznikajú približne rovnako v rôznych častiach galaxie, píše portál…

  Aký tvar má vesmír, v ktorom žijeme?

  0 icon

  Teória všeobecnej relativity tvrdí, že vesmír sa môže zakriviť. Lenže aký má vlastne tvar? Vďaka tejto teórii by mohol mať vesmír jeden z troch tvarov. Mohol by byť rovný ako list papiera, uzavretý ako guľa, alebo by mohol mať tvar sedla, píše portál Astronomy. Lenže geometria vesmíru nie je jednoduchá…

  Nájdete na nových záberoch rover Perseverance? Sonda TGO priniesla zábery z obežnej dráhy

  0 icon

  Okolo roveru Perseverance bolo v posledných dňoch veľké haló. Sledovať ste mohli priamy prenos s pristávania a neskôr americká NASA zverejnila aj prvé fotografie, či dramatické zábery z pristávania. Následne sa roveru podarilo zachytiť prvú nahrávku zvuku z inej planéty. Objavil sa aj ďalší fascinujúci záber, tentokrát zo sondy TGO (pozn.…

  Čo si myslí Bill Gates o investovaní do Bitcoinu?

  0 icon

  Bitcoiny, či digitálne zlato, ako sú vo všeobecnosti virtuálne meny označované, v posledných mesiacoch zažívajú doslova ošiaľ. Postarala sa o to séria viacerých udalostí. Od statusov Elona Muska, až po neustále posilňujúci sa Bitcoin, ktorý za posledný rok podrástol o viac ako 400%. Inými slovami, o virtuálnych menách sa v poslednej…

  Armádny Magazín

  Panika v Nórsku: Ruská spoločnosť plánuje kúpiť ich závod slúžiaci špionážnym lodiam

  0 icon

  Nórsko, 2.marec 2021 (AM) - Nórska vláda je vážne znepokojená skutočnosťou, že spoločnosť, ktorá montuje motory pre hlavnú nórsku špionážnu loď, by mohla kúpiť ruská spoločnosť. Varovanie prišlo do schránky premiérky Erny Solbergovej. Podobný list dostali noviny Bergens Tidende. Odosielateľ

  Nebenzya opäť kriticky v OSN: Vaši priatelia sú iba tí, ktorí vám nemôžu povedať nie

  0 icon

  OSN, USA, 2.marec 2021 (AM) - Vasilij Nebenzya, ruský zástupca pri OSN, odhalil pravdu o Spojených štátoch, ktoré si svojím spôsobom vyberajú svojich „priateľov“. Ruské a svetové médiá dnes súperia o citovanie vyhlásenia stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri OSN Vasilija Nebenzyu, s ktorým odpovedal na vyjadrenie bývalej americkej p

  Bundeswehr: Ako chrániť vojakov, gigantická explózia na švédskom testovacom polygóne

  0 icon

  Švédsko, 2.marec 2021 (AM) - Nemecká a švédska armáda skúmala, ako možno chrániť vojakov pred následkami obrovskej bomby v automobile? Aby to zistili vykonali gigantický trhací test. Za týmto účelom bol vo Švédsku odpálený náves naplnený výbušninami. Pomocou senzorov a špeciálnych kamier sa zaznamenáva obrovské množstvo dát, ktoré sa neskôr vyhodnotia.…

  Budúca základňa: Ruská bojová fregata po prvýkrát vstúpila do Port Sudánu. Video

  0 icon

  Sudán, 2.marec 2021 (AM) - Ruská vojnová loď fregata Admirál Grigorovič vstúpila do sudánskeho prístavu, kde Moskva plánuje vybudovať námornú základňu na pobreží Červeného mora. Je to prvá ruská vojnová loď, ktorá vstúpila do Port Sudánu, uviedla agentúra Interfax s odvolaním sa na vyhlásenie ruskej flotily. Námorníci doplnia potrebné zásoby a

  Čínske lode sa priblížili k sporným ostrovom Senkaku. V minulom roku boli ich návštevy rekordné

  0 icon

  Japonsko, 1.marec 2021 (AM) - Čínske lode sa znovu plavia v okolí ostrovov Senkaku. Správu zverejnila agentúra Kjódó s odkazom na japon

  Svetlo sveta

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

  V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

  0 icon

  V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

 • icon FOTO DŇA