Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VIII.

Publikované 15.12. 2017 o 20:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 

Najme v takých otázkach ako je problematika EÚ je potrebná zásadná zmena k rešpektovaniu politickej rovnosti za každých okolnosti, pretože od tejto zásady sa potom odvíjajú ďalšie politické kroky. Pri osobnej voľbe nemôže v prípade otázok EÚ existovať medzi občanmi žiadna úplná zhoda. Keďže každý má právo použiť kritérium osobnej voľby, názory a postoje jednotlivcov a skupín sa budú rozchádzať a tým vzniká problém menšín a ich vzťah k väčšinám. Profesor dochádza k záveru, že pri kritériu osobnej voľby ako ďalší politický krok je dôležité použiť väčšinový princíp, ktorý uzmieruje rôzne názorové rozdiely, pretože pri kolektívnom rozhodovaní ľudia politickí seberovní sú naučení rešpektovať tento väčšinový princíp hlasovania.

Už referendum o vstupe SR do EÚ ukázalo, že problém väčšiny a menšiny je skoro z hľadiska kvantity v rovnováhe. V našej situácií väčšinu predstavovala iba tá časť z celku, ktorý sa zúčastnil referenda. Väčšina a menšina sa cez slobodu slová, tlače, zhromažďovania, debatné politické arény majú právo ovplyvňovať, aby sa nakoniec väčšina sformovala a rozhodla, čo má tvoriť legitímne kolektívne rozhodnutie. Je bežné, že občan uznáva politickú rovnoprávnosť a s ňou aj právo ostatných držať sa kritéria osobnej voľby, ale nevie sa zmieriť s kolektívnym rozhodnutím väčšiny za situácie, že si myslí, že väčšina ohrozuje jeho a ďalších občanov v určitom smere.

Profesor R. Dahl venuje tomuto problému zvýšenú pozornosť, pretože tento problém v spoločnosti je pomerne bežný a je potrebné, aby sa dal aj rozumne riešiť. Uvedomuje si, že iba pri dokonalej zhode u ľudí dochádza k úplnému zmiereniu medzi osobnou voľbou, politickou rovnoprávnosťou a vládou väčšiny. V živote sa môže stať, že sa stratí dôvera k väčšine. Vzniká konflikt medzi menšinou a väčšinou a potreba, ako sa chrániť pred väčšinou. Menšina sa nesmie jednoducho odpísať, pretože musí mať priestor slobody k tomu, aby mohla presviedčať iných o svojej pravde, názoroch, alternatívach a tým sa stať väčšinou, čo je nevyhnutné k fungovaniu princípu majoritnej spoločnosti. Podobne sloboda slová, tlače, zhromažďovania sa musia chrániť a odsúvať z dosahu väčšiny, pretože sú dobre samy od seba.

Profesor R. Dahl jasne zdôrazňuje, že ak nedôjde k uzmiereniu kritéria osobnej voľby s väčšinovým princípom, je potrebné v oblasti politiky vytvoriť ( ustanoviť )systém vzájomných záruk pre menšinu. Tento systém z môjho pohľadu už vychádza z toho, že aj pri rozhodovaní väčšinou nemôžeme brať menšinu ako nepotrebný „komunálny odpad“, ktorý nás nezaujíma a nemá právo na spoločenskú ochranu. V demokratickej spoločnosti ide o možnosť zameniteľnosti väčšiny a menšiny a preto je dôležité, ako je možné obmedziť moc väčšiny. Preto je potrebné hľadať mechanizmus ako v prospech spoločnosti dosiahnuť prijateľné obmedzenie moci väčšiny. Tento mechanizmus profesor R. Dahl nazval systémom vzájomných záruk, ktorý odsúva niektoré požiadavky mimo dosah väčšiny a je charakteristický pre demokratický politický systém.

Systém vzájomných záruk je zároveň odpoveďou na otázku, ako sa vysporiadať s nesúhlasom menšiny v spoločnosti. Čo tvorí tento systém ? Neexistuje univerzálna odpoveď. Profesor R. Dahl iba naznačuje možné prvky systému, nedáva vyčerpávajúcu odpoveď, pretože každé spoločenstvo má svoje špecifické možnosti. Tak napríklad to môže byť právo veta pri ohrození určitých záujmov menšiny. Konsociáčne systémy zmierňujú oficiálnu politickú rovnosť so zvláštnosťami subkultúr. Prijímanie rôznych písaných či nepísaných dohôd, ktoré sú zameraní na ochranu práv jednotlivcov a menšín rôzneho druhu. Niekedy je možné konflikt medzi menšinou a väčšinou riešiť arbitrážou alebo rozhodnutím súdu. Niektoré dohody môžu mať články Ústavy, niektoré môžu byť mimo Ústavy. Tiež je možné kolektívne rozhodnutie, ktoré otázky sa presunú do autonómneho rozhodovania, aby sa zbytočne neproblematizovali niektoré funkcie vlády.

Pri existencií systému vzájomných záruk si vláda nemôže dovoliť prehlasovať, že menšina je extrémistická a väčšina proeurópska. Čo to môže v politickej praxi doriešiť ? Že vládna moc v záujme fiktívnej väčšiny sa bude oháňať potrebou boja proti extrémizmu. Toto sa deje tak na národnej ako aj na európskej úrovni. Expertom na tieto záležitosti je na Slovensku vládna moc a za aktívnej pomoci prezidenta Andreja Kisku.

Druhé kritérium, ktoré profesor R. Dahl pokladá za dôležité k rozlíšeniu, ktorá autorita ( demokratická či nedemokratická ) je lepšia, je kritérium kompetencie. V prípade problematiky kompetencie ide iba o znalosti a schopnosti ? A čo záujmy ? Nielen politikov, ale aj občanov SR. Kto je kompetentný rozhodovať o záujmoch ? Dá sa kritérium kompetentnosti zmieriť s politickou rovnoprávnosťou, ktorú som už spomínal ? Vládna moc si myslí, že najskôr nie a tak občana pokladá za nekompetentného.

Ak vychádzame z toho, čo tvrdí profesor, tak každý občan má právo použiť kritérium osobnej voľby pre posúdenie problematiky ( či reformy ) EÚ a platnosti rôznych rozhodnutí, ktoré sa ho dotýkajú ( napríklad migrácia, zahraničná politika ). Prax vládnej moci či EÚ je taká: neumožňovať občanom, aby sa usilovali o svoje ciele s rovnakou politickou rovnoprávnosťou. Osobná voľba občana mocenské štruktúry na národnej a nadnárodnej úrovni nezaujíma. Tieto štruktúry kritérium kompetencie riešia iba z pozície toho, že momentálne disponujú politickou mocou, zásluhou ktorej väčšinu či všetkých občanov vyčleňujú z kolektívneho rozhodovania.

Je logické, že v mnohých veciach sa občania celkom rozumne podriaďujú politikom a inštitúciám, ktoré majú väčšie znalosti, príslušné materiálno – technické, finančné a a personálne zabezpečenie a dávajú im priestor na rozhodovanie v rámci zákonných kompetencií. Lenže toto všetko nezbavuje vládnu moc povinnosti vytvoriť podmienky pre naplnenie zásady politickej rovnoprávnosti. Profesor R. Dahl v tomto smere sformuloval jasnú požiadavku. Citujem: „Podmienkou prijatia zásady politickej rovnoprávnosti je presvedčenie, že v otázkach týkajúcich sa spoločenstva sú všetci jeho členovia približne rovnako kompetentní.“ ( str. 13 ).

Zdôrazňujem, že občania každého členského štátu EÚ sú rovnako kompetentní aj k tomu, aby posúdili jeden z najväčších problémov súčasnosti a to: v akej EÚ chcú žiť a pracovať. K tomu potrebujú, aby vládna moc pripravila v záujme naplnenia kritéria kompetencie dostatočné množstvo potrebných informácií o aktuálnom stave v EÚ a verejne zdôvodnila svoju politickú líniu v otázkach integrácie do EÚ. Môžeme si teraz už jasnejšie uvedomiť, že kritériu osobnej voľby a kritériu kompetencie môžeme súčasne vyhovieť, ak nie je nikto spôsobilejší rozhodnúť, respektíve neexistujú výraznejšie rozdiely v spôsobilosti. Tak nás v tomto smere poučuje profesor R. Dahl.

Chcem zdôrazniť, že vládnu moc, ktorá nerešpektuje zásadu politickej rovnosti a uvedené tri kritéria, treba pokladať za nedostatočne kompetentnú, pretože tým vedomé nevytvára podmienky, aby občania – voliči mohli uplatňovať svoju autoritu nad vládnou mocou. Tá istá moja pripomienka je adresovaná aj pre EÚ. To, čo absentuje v práci na národnej úrovni a na nadnárodnej úrovni v Bruseli, to sú práve tie otázky, ktoré pripomínam z práce profesora R. Dahla „Demokracia v právnom štáte ?“ pri rozhodovaní o rôznych dôležitých veciach totiž nejde iba o rešpektovanie vyšších schopnosti a znalosti a znalosti napríklad u tých, ktorí sa začlenili k politickej elite. Sú dôležité ešte záujmy najmä obyčajných ľudí a tie treba presadiť, aby boli riešené v rámci zákonných kompetencií a s výrazným vplyvom tých, ktorých sa záujmy týkajú.

Bez politickej rovnoprávnosti nie je možné kompetentne posúdiť návrh reformy EÚ, ktorý bol v Európskom parlamente schválený. Dávať rozhodujúcu pozíciu v debate o reforme EÚ na európsky konvent znamená iba to, že Brusel má záujem len o debatu na úrovni politických elít a zástupcov členských krajín a bruselskej administratívy. Je dobre si uvedomovať vopred, že nerešpektovanie zásady politickej rovnoprávnosti nemožno jednoducho nahradiť rešpektovaním práva občanov protestovať. Samotný protest sa totiž najčastejšie objavuje vtedy, keď občania nie sú spokojní s určitým výsledkom či postupom vládnej moci. Takže mám jednu otázku: Ak sa občania členských krajín EÚ prebudia jedného rána do nového dňa a zistia, že boli vyhlásené nejaké Spojené štáty európske, budú spokojní a šťastní ?!

Za tretie kritérium posudzovania profesor R. Dahl pokladá hospodárnosť. Z jeho textov som pochopil, že ak sa má v politickej praxi zvládnuť kritérium osobnej voľby a kritérium kompetencie, tak si musí vládna moc osvojiť kritérium hospodárnosti. Naplniť zásadu politickej rovnoprávnosti a vládu väčšiny v rôznych dôležitých otázkach ( hodnotách ) spoločnosti znamená zaujímať sa o racionálnosť, účinnosť a hospodárnosť toho, čo musíme zrealizovať. Racionálnosť by nás mala usmerniť v predstave, čo chceme dosiahnuť. Účinnosť zdôrazňuje význam určitého zisku či hodnoty pri menších nákladoch. A hospodárnosť upozorňuje, že existujú rôzne veci, ktorých si ceníme a preto plytvaním vzácnosťami iba znižujeme celkovú hodnotu našich výsledkov.

Ak napríklad pokladáme EÚ za životne dôležitý priestor pre obyvateľov SR, potom si nemôžeme dovoliť ignorovať túto hodnotu tak, že otázku reformy EÚ „odflakneme“ na spôsob formálnych aktivít, najskôr bez rešpektovania zásady politickej rovnoprávnosti. O čom sú tieto poznámky o racionálnosti, účinnosti a hospodárnosti ? Iba o tom, že k určitej prejednávanej záležitosti sa musí nájsť optimálny systém pre rozhodovanie, do ktorého majú byť zapojení rôznym spôsobom aj občania. Pre tento systém sú podľa profesora R. Dahla dôležité dve vzácne hodnoty. Ide tu o čas a energiu.

Optimálny systém pre rozhodovanie, ktorý sa v určitom smere musí plánovať, nie je možné dosiahnuť bez kritéria hospodárnosti. Aj z tohto dôvodu profesor R. Dahl tvrdí, že systém rozhodovania, ktorý je podľa kritéria osobnej voľby a kompetencie najlepší, môže byť podľa kritéria hospodárnosti ten najhorší systém. Autorita štátu ( vládnej moci ) je demokratická vtedy, ak systém pre rozhodovanie vyhovuje všetkým trom kritériám. Musia sa v ňom porovnávať výhody a nevýhody, námaha a prínos, zisky a straty.

Koniec ôsmej časti

Pokračovanie v záverečnej deviatej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

TopSpeed

Mustang Shelby GT500 bude mať viac ako 700 k

3

Ford chystá športiak, ktorý bude najvýkonnejší aký kedy vyrobili a pustili na cestu. Bude mať viac koní ako famózny Ford GT. Tušíte správne, že pôjde o Mustang, ale nie hocijaký, bude to Mustang Shelby GT500, ktorý poslúži ako výkladná skriňa automobilky. Nová GT500 bude mať dvakrát viac koní ako originál z roku 1967.

Úpravca Petersport doladil ikonické BMW 1M

1

V Mníchove nechceli poškvrniť starú legendu BMW M1, a preto jediné vozidlo z divízie M GmbH, ktoré nezačína písmenom "M", ale číslom, je BMW 1M. Vďaka podobnému rázvoru kolies a rozloženej váhe ako mala legendárna M3 E30 má BMW 1M výborné jazdné vlastnosti. Bolo tak skvelé, že sa v roku 2011…

Zaujímavé! Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za r. 2017

6

Dostala sa mi do ruky zaujímavá štatistika, ktorá pochádza priamo z dielne Ministerstva vnútra SR. Alkohol a dopravné nehody na Slovensku za uplynulý rok. Zozbierané údaje sú na jednej strane zaujímavé, na druhej strane zarážajúce a pre niektorých aj smutné. Pozrite sa spolu s nami ako to na slovenských cestách minulý…

Maťo Homola po Abú Zabí na 3. mieste celkového poradia

1

Automobilový pretekár Maťo Homola skvelým spôsobom začal rok 2018. V seriáli TCR Middle East doslova zahviezdil. Už v kvalifikácii skončil na skvelom treťom mieste a neskôr to ešte zlepšil. V prvých pretekoch v Abú Zabí prešiel cieľom na výbornom 2. mieste. V druhej jazde skončil štvrtý a tak je po…

Prečo sú nehody v zime častejšie?

15

Po prečítaní nadpisu ste si asi pomysleli, či som normálny. Veď je nad slnko jasnejšie, že v zime, za chladného počasia, prípadne na snehu a ľade, je jazda omnoho nebezpečnejšia. Áno, to je pravda, ale je to až taký problém, aby boli nehody v zime o to častejšie? Čo spôsobuje,…

Lamborghini Huracan v blate? Aj tak sa dá baviť

2

To, čím je pre nás sneh, bolo pre majiteľa Lamborghini Huracan blato. Akonáhle po období sucha prišiel prvý dážď, zo zmesi piesku, hliny a vody vzniklo „ihrisko“ pre chlapov, ktorí sa chcú hrať. Niektorí na to zvolili vhodné autá a offroady. Iní, no, superšporty... Niekomu to môže prísť ako svätokrádež (tiež s…

KAMzaKRÁSOU

Video VIDEO: Najlepšie kozmetické produkty za rok 2017 ťa dostanú!

0

Redakcia KAMzaKRÁSOU.sk opäť prináša novinku pre našich čitateľov, ktorá vás isto poteší. Tentokrát sme si pre vás pripravili mnohými obľúbené a vyhľadávané video, v ktorom vás prevedieme našim zoznamom favoritov za uplynulý rok. Najlepšie kozmetické produkty roku 2017 sme poňali trošku obšírnejšie a tak sa o nich v našom videu…

Neuveríš, koľko stojí tento luxusný lak na nechty!

0

Koľko by ste boli schopní zaplatiť za manikúru? Ste ochotní obetovať aj stovky eur na úpravu svojich nechtov? Pokiaľ patríte k milovníkom prepracovanej manikúry, milujete návštevu salónov, či si pravidelne dávate záležať aj na domácej úprave svojich pazúrikov, pozorne čítajte. Máme pre vás malú výnimočnú chuťovku. Predstavte si, že by…

Máš problémy s obličkami? Tieto signály môžu naznačovať, že áno!

0

Obličky v ľudskom tele plnia hneď niekoľko dôležitých funkcií. Pôsobia ako filter krvi, regulujú množstvo vody v organizme a podieľajú sa na udržiavaní homeostáze, čiže stálosti vnútorného prostredia. Ak dôjde k ich poškodeniu, v tele sa začnú hromadiť toxické látky, krv nie je dostatočne prečisťovaná a s tým následne súvisia aj ďalšie komplikácie. Dysfunkcia obličiek sa zvyčajne…

Ponožky dokážu ohriať celé telo! Ako je to možné?

1

Je vám často zima alebo pociťujete mierny chlad? Na tento problém vám určite pomôžu klasické ponožky! Pamätáte si situácie, keď vám bolo chladno a naše mamky nám vždy kričali, aby sme si obuli ponožky? Ony totižto vedia prečo to robia. Ponožky dokážu ohriať celé telo a my vám dnes prezradíme, prečo…

Zdravá pochúťka: Recept na slaný koláč quiche bez múky

1

Francúzsky slaný koláč quiche sa dá robiť na mnoho spôsobov a my vám poradíme, ako ho spraviť bez múky tak, aby bol ešte výživnejší a zdravší. Na tento quiche bez múky potrebujete len vajíčka, koreniny, nejaké syry a fantáziu, pretože sa dá ozdobiť a skombinovať so zeleninou, ale aj mäskom.

Dala si si tieto novoročné predsavzatia? Okamžite ich zruš!

3

Patríte k tým, čo si rok čo rok dajú na Nový rok hneď niekoľko záväzkov? Dávajte si pozor na to, aby ste si dávali tie správne! Existujú aj zlé novoročné predsavzatia, ktoré narobia viac škody, ako úžitku. Pozrite sa na ne spolu s nami a naučte sa ich pozmeniť tak, aby ste…

TopDesať

Čierna mačka: Symbol radosti alebo blížiaceho sa nešťastia?

0

Na čo myslíš, ak pri tebe prejde čierna mačka? Nešťastie, čarodejnice, poverčivosť? Blížiaca sa skazka a smola? Alebo naopak nádej? Pokiaľ ide o čierne mačky, neexistuje nedostatok mýtov a povier. Ak ťa táto téma zaujíma, tak si na správnom mieste. Tu je 10 zaujímavých faktov o čiernych mačkách. Do ktorej skupiny ľudí patríš ty?…

Neuveriteľné veci, ktoré sa udejú v priebehu jednej minúty

0

Možno si ani len netušil, koľko veľa bláznivých vecí sa udialo za posledných 60 sekúnd. V priebehu jednej minúty sa na celom svete dejú naozaj neuveriteľné veci. Celý svet sa za tak krátku dobu zmení. V skutočnosti, kým dočítaš tento článok, svet sa zmení v mnohých veciach. Túto obrovskú zmenu…

10+ zvláštne uspokojujúcich fotografií s jedlom v hlavnej úlohe. Raj pre perfekcionistov

0

Hoci vizuálna prezentácia jedla je už dlho dôležitým aspektom stravovania v mnohých kultúrach, s rastom popularity Instagramu sa zdalo, že sa dostala na ďalšiu úroveň. Týchto pár fotografií s dokonalým jedlom v hlavnej úlohe je skutočný raj pre perfekcionistov.  V dnešnej dobe sa môže stolovanie zdať ako výlet do virtuálnej galérie. Jedlá sú starostlivo zdokumentované a naaranžované pre…

Tak tomu sa povie skutočne extrémna zima

0

Zime je jedno krásne a úžasné obdobie. Mnoho ľudí si ju spája so sviatkami, darčekmi a samozrejme aj s radovánkami na zasnežených svahoch. Zima má však aj druhú stranu, ktorú množstvo ľudí neznáša. Bavíme sa o extrémnom chlade. Bohužiaľ, patrí to k zime a nám neostáva nič iné, iba si…

Kennedy, Trump, Clinton: 10 najbohatších amerických prezidentov všetkých čias

0

Najbohatší americkí prezidenti zriedka zbohatli kvôli politike. Je pravdou, že niektorí prezidenti po skončení predsedníctva skončili na mizine, ostatní sa stali bohatšími než kedykoľvek predtým. No kto je absolútne najbohatším americkým prezidentom? Kennedy? Trump? Alebo Clinton? Samozrejme, každý vie, že prezidentovi je vyplácaná doživotná renta aj po odchode z Bieleho domu, no to však neznamená bohatstvo. Pred…

Najvtipnejšie fotografie na identifikačných dokladoch

0

Nikto nie je spokojný so svojou fotografiou na občianskom preukaze. Určite si tento problém zažil aj ty. Jednoducho je také nepísané pravidlo, že všetci vyzeráme na občianskom preukaze divne. Napriek tomu sa nájde zopár jedincov, ktorí sa aj z takejto veci snažia vyťažiť maximum a jednoducho sa predbiehajú v tom,…