Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VIII.

Publikované 15.12. 2017 o 20:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 

Najme v takých otázkach ako je problematika EÚ je potrebná zásadná zmena k rešpektovaniu politickej rovnosti za každých okolnosti, pretože od tejto zásady sa potom odvíjajú ďalšie politické kroky. Pri osobnej voľbe nemôže v prípade otázok EÚ existovať medzi občanmi žiadna úplná zhoda. Keďže každý má právo použiť kritérium osobnej voľby, názory a postoje jednotlivcov a skupín sa budú rozchádzať a tým vzniká problém menšín a ich vzťah k väčšinám. Profesor dochádza k záveru, že pri kritériu osobnej voľby ako ďalší politický krok je dôležité použiť väčšinový princíp, ktorý uzmieruje rôzne názorové rozdiely, pretože pri kolektívnom rozhodovaní ľudia politickí seberovní sú naučení rešpektovať tento väčšinový princíp hlasovania.

Už referendum o vstupe SR do EÚ ukázalo, že problém väčšiny a menšiny je skoro z hľadiska kvantity v rovnováhe. V našej situácií väčšinu predstavovala iba tá časť z celku, ktorý sa zúčastnil referenda. Väčšina a menšina sa cez slobodu slová, tlače, zhromažďovania, debatné politické arény majú právo ovplyvňovať, aby sa nakoniec väčšina sformovala a rozhodla, čo má tvoriť legitímne kolektívne rozhodnutie. Je bežné, že občan uznáva politickú rovnoprávnosť a s ňou aj právo ostatných držať sa kritéria osobnej voľby, ale nevie sa zmieriť s kolektívnym rozhodnutím väčšiny za situácie, že si myslí, že väčšina ohrozuje jeho a ďalších občanov v určitom smere.

Profesor R. Dahl venuje tomuto problému zvýšenú pozornosť, pretože tento problém v spoločnosti je pomerne bežný a je potrebné, aby sa dal aj rozumne riešiť. Uvedomuje si, že iba pri dokonalej zhode u ľudí dochádza k úplnému zmiereniu medzi osobnou voľbou, politickou rovnoprávnosťou a vládou väčšiny. V živote sa môže stať, že sa stratí dôvera k väčšine. Vzniká konflikt medzi menšinou a väčšinou a potreba, ako sa chrániť pred väčšinou. Menšina sa nesmie jednoducho odpísať, pretože musí mať priestor slobody k tomu, aby mohla presviedčať iných o svojej pravde, názoroch, alternatívach a tým sa stať väčšinou, čo je nevyhnutné k fungovaniu princípu majoritnej spoločnosti. Podobne sloboda slová, tlače, zhromažďovania sa musia chrániť a odsúvať z dosahu väčšiny, pretože sú dobre samy od seba.

Profesor R. Dahl jasne zdôrazňuje, že ak nedôjde k uzmiereniu kritéria osobnej voľby s väčšinovým princípom, je potrebné v oblasti politiky vytvoriť ( ustanoviť )systém vzájomných záruk pre menšinu. Tento systém z môjho pohľadu už vychádza z toho, že aj pri rozhodovaní väčšinou nemôžeme brať menšinu ako nepotrebný „komunálny odpad“, ktorý nás nezaujíma a nemá právo na spoločenskú ochranu. V demokratickej spoločnosti ide o možnosť zameniteľnosti väčšiny a menšiny a preto je dôležité, ako je možné obmedziť moc väčšiny. Preto je potrebné hľadať mechanizmus ako v prospech spoločnosti dosiahnuť prijateľné obmedzenie moci väčšiny. Tento mechanizmus profesor R. Dahl nazval systémom vzájomných záruk, ktorý odsúva niektoré požiadavky mimo dosah väčšiny a je charakteristický pre demokratický politický systém.

Systém vzájomných záruk je zároveň odpoveďou na otázku, ako sa vysporiadať s nesúhlasom menšiny v spoločnosti. Čo tvorí tento systém ? Neexistuje univerzálna odpoveď. Profesor R. Dahl iba naznačuje možné prvky systému, nedáva vyčerpávajúcu odpoveď, pretože každé spoločenstvo má svoje špecifické možnosti. Tak napríklad to môže byť právo veta pri ohrození určitých záujmov menšiny. Konsociáčne systémy zmierňujú oficiálnu politickú rovnosť so zvláštnosťami subkultúr. Prijímanie rôznych písaných či nepísaných dohôd, ktoré sú zameraní na ochranu práv jednotlivcov a menšín rôzneho druhu. Niekedy je možné konflikt medzi menšinou a väčšinou riešiť arbitrážou alebo rozhodnutím súdu. Niektoré dohody môžu mať články Ústavy, niektoré môžu byť mimo Ústavy. Tiež je možné kolektívne rozhodnutie, ktoré otázky sa presunú do autonómneho rozhodovania, aby sa zbytočne neproblematizovali niektoré funkcie vlády.

Pri existencií systému vzájomných záruk si vláda nemôže dovoliť prehlasovať, že menšina je extrémistická a väčšina proeurópska. Čo to môže v politickej praxi doriešiť ? Že vládna moc v záujme fiktívnej väčšiny sa bude oháňať potrebou boja proti extrémizmu. Toto sa deje tak na národnej ako aj na európskej úrovni. Expertom na tieto záležitosti je na Slovensku vládna moc a za aktívnej pomoci prezidenta Andreja Kisku.

Druhé kritérium, ktoré profesor R. Dahl pokladá za dôležité k rozlíšeniu, ktorá autorita ( demokratická či nedemokratická ) je lepšia, je kritérium kompetencie. V prípade problematiky kompetencie ide iba o znalosti a schopnosti ? A čo záujmy ? Nielen politikov, ale aj občanov SR. Kto je kompetentný rozhodovať o záujmoch ? Dá sa kritérium kompetentnosti zmieriť s politickou rovnoprávnosťou, ktorú som už spomínal ? Vládna moc si myslí, že najskôr nie a tak občana pokladá za nekompetentného.

Ak vychádzame z toho, čo tvrdí profesor, tak každý občan má právo použiť kritérium osobnej voľby pre posúdenie problematiky ( či reformy ) EÚ a platnosti rôznych rozhodnutí, ktoré sa ho dotýkajú ( napríklad migrácia, zahraničná politika ). Prax vládnej moci či EÚ je taká: neumožňovať občanom, aby sa usilovali o svoje ciele s rovnakou politickou rovnoprávnosťou. Osobná voľba občana mocenské štruktúry na národnej a nadnárodnej úrovni nezaujíma. Tieto štruktúry kritérium kompetencie riešia iba z pozície toho, že momentálne disponujú politickou mocou, zásluhou ktorej väčšinu či všetkých občanov vyčleňujú z kolektívneho rozhodovania.

Je logické, že v mnohých veciach sa občania celkom rozumne podriaďujú politikom a inštitúciám, ktoré majú väčšie znalosti, príslušné materiálno – technické, finančné a a personálne zabezpečenie a dávajú im priestor na rozhodovanie v rámci zákonných kompetencií. Lenže toto všetko nezbavuje vládnu moc povinnosti vytvoriť podmienky pre naplnenie zásady politickej rovnoprávnosti. Profesor R. Dahl v tomto smere sformuloval jasnú požiadavku. Citujem: „Podmienkou prijatia zásady politickej rovnoprávnosti je presvedčenie, že v otázkach týkajúcich sa spoločenstva sú všetci jeho členovia približne rovnako kompetentní.“ ( str. 13 ).

Zdôrazňujem, že občania každého členského štátu EÚ sú rovnako kompetentní aj k tomu, aby posúdili jeden z najväčších problémov súčasnosti a to: v akej EÚ chcú žiť a pracovať. K tomu potrebujú, aby vládna moc pripravila v záujme naplnenia kritéria kompetencie dostatočné množstvo potrebných informácií o aktuálnom stave v EÚ a verejne zdôvodnila svoju politickú líniu v otázkach integrácie do EÚ. Môžeme si teraz už jasnejšie uvedomiť, že kritériu osobnej voľby a kritériu kompetencie môžeme súčasne vyhovieť, ak nie je nikto spôsobilejší rozhodnúť, respektíve neexistujú výraznejšie rozdiely v spôsobilosti. Tak nás v tomto smere poučuje profesor R. Dahl.

Chcem zdôrazniť, že vládnu moc, ktorá nerešpektuje zásadu politickej rovnosti a uvedené tri kritéria, treba pokladať za nedostatočne kompetentnú, pretože tým vedomé nevytvára podmienky, aby občania – voliči mohli uplatňovať svoju autoritu nad vládnou mocou. Tá istá moja pripomienka je adresovaná aj pre EÚ. To, čo absentuje v práci na národnej úrovni a na nadnárodnej úrovni v Bruseli, to sú práve tie otázky, ktoré pripomínam z práce profesora R. Dahla „Demokracia v právnom štáte ?“ pri rozhodovaní o rôznych dôležitých veciach totiž nejde iba o rešpektovanie vyšších schopnosti a znalosti a znalosti napríklad u tých, ktorí sa začlenili k politickej elite. Sú dôležité ešte záujmy najmä obyčajných ľudí a tie treba presadiť, aby boli riešené v rámci zákonných kompetencií a s výrazným vplyvom tých, ktorých sa záujmy týkajú.

Bez politickej rovnoprávnosti nie je možné kompetentne posúdiť návrh reformy EÚ, ktorý bol v Európskom parlamente schválený. Dávať rozhodujúcu pozíciu v debate o reforme EÚ na európsky konvent znamená iba to, že Brusel má záujem len o debatu na úrovni politických elít a zástupcov členských krajín a bruselskej administratívy. Je dobre si uvedomovať vopred, že nerešpektovanie zásady politickej rovnoprávnosti nemožno jednoducho nahradiť rešpektovaním práva občanov protestovať. Samotný protest sa totiž najčastejšie objavuje vtedy, keď občania nie sú spokojní s určitým výsledkom či postupom vládnej moci. Takže mám jednu otázku: Ak sa občania členských krajín EÚ prebudia jedného rána do nového dňa a zistia, že boli vyhlásené nejaké Spojené štáty európske, budú spokojní a šťastní ?!

Za tretie kritérium posudzovania profesor R. Dahl pokladá hospodárnosť. Z jeho textov som pochopil, že ak sa má v politickej praxi zvládnuť kritérium osobnej voľby a kritérium kompetencie, tak si musí vládna moc osvojiť kritérium hospodárnosti. Naplniť zásadu politickej rovnoprávnosti a vládu väčšiny v rôznych dôležitých otázkach ( hodnotách ) spoločnosti znamená zaujímať sa o racionálnosť, účinnosť a hospodárnosť toho, čo musíme zrealizovať. Racionálnosť by nás mala usmerniť v predstave, čo chceme dosiahnuť. Účinnosť zdôrazňuje význam určitého zisku či hodnoty pri menších nákladoch. A hospodárnosť upozorňuje, že existujú rôzne veci, ktorých si ceníme a preto plytvaním vzácnosťami iba znižujeme celkovú hodnotu našich výsledkov.

Ak napríklad pokladáme EÚ za životne dôležitý priestor pre obyvateľov SR, potom si nemôžeme dovoliť ignorovať túto hodnotu tak, že otázku reformy EÚ „odflakneme“ na spôsob formálnych aktivít, najskôr bez rešpektovania zásady politickej rovnoprávnosti. O čom sú tieto poznámky o racionálnosti, účinnosti a hospodárnosti ? Iba o tom, že k určitej prejednávanej záležitosti sa musí nájsť optimálny systém pre rozhodovanie, do ktorého majú byť zapojení rôznym spôsobom aj občania. Pre tento systém sú podľa profesora R. Dahla dôležité dve vzácne hodnoty. Ide tu o čas a energiu.

Optimálny systém pre rozhodovanie, ktorý sa v určitom smere musí plánovať, nie je možné dosiahnuť bez kritéria hospodárnosti. Aj z tohto dôvodu profesor R. Dahl tvrdí, že systém rozhodovania, ktorý je podľa kritéria osobnej voľby a kompetencie najlepší, môže byť podľa kritéria hospodárnosti ten najhorší systém. Autorita štátu ( vládnej moci ) je demokratická vtedy, ak systém pre rozhodovanie vyhovuje všetkým trom kritériám. Musia sa v ňom porovnávať výhody a nevýhody, námaha a prínos, zisky a straty.

Koniec ôsmej časti

Pokračovanie v záverečnej deviatej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Francúzska antirasistická mimovládka skritizovala chorvátsky futbalový tím za to, že je príliš biely

Paríž 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis)   Francúzska mimovládna organizácia LICRA (Medzinárodná liga proti rasizmu a antisemitismu) sa pustila do Chorvátskej futbalovej reprezentácie za to, že sú všetci hráči belosi. Za príklad im dáva francúzsky tím, ktorý je "multietnický a multifarebný." Prednedávnom sme vás informovali o tom, ako rádio Slobodná…

Britská bioetická rada uznala génovú úpravu ľudského embrya

Epsom 19. júla 2018 (HSP/Foto: screenshot z YouTube)   Uznávaná Nuffieldova rada pre bioetiku tvrdí, že zmena DNA u ľudského embrya môže byť "morálne prípustná", ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, píše The Guardian "Náš názor je, že úprava genómu nie je sama osebe morálne neprijateľná," vyhlásila Karen Yeungová, predsedníčka…

Portál Aktuality.sk zaperlil: "Časy sa menia - slovanskí bratia už nie na tankoch, ale na motorkách"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Milana Kharytonava)   Portál Aktuality.sk je znepokojený tým, že ruskí motorkári Noční Vlci si ako svoje sídlo v Európe vybrali obec na Slovensku. Podľa nich sú hrozbou, a preto by slovenské úrady mali s tým niečo urobiť. Mainstreamové médiá by však lepšie urobili, keby upozorňovali na…

"Sme na pokraji zlomu, bezpečnostné zložky sa môžu stať akcie neschopnými," varuje správa francúzskeho Senátu

Paríž 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Christophe Ena)   Francúzsky Senát koncom júna vydal znepokojujúcu správu o stave bezpečnostných zložiek v krajine. Správa bola vypracovaná ako reakcia na vlnu samovrážd policajtov v minulom roku a demonštráciách pracovníkov bezpečnostných zložiek. V správe sa spomínajú masové demonštrácie pracovníkov bezpečnostných zložiek v roku 2016, nedostatočné…

Všetky mainstreamové televízie uprednostnili dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na rodinu

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mainstreamové televízie Markíza, JOJ a RTVS opäť "nesklamali." Ako každý rok, aj teraz vo svojom spravodajskom vysielaní uprednostnili Dúhový pochod LGBTI pred pochodom Hrdí na Rodinu. Každá z týchto televízii venovala oveľa viac času pochodu homosexuálov, ktorý vychválili do nebies, naproti krátkemu času…

České slniečkarky odkazujú Babišovi: Áno, chceme si imigrantov zobrať domov

Praha 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Mission Lifeline)   Český premiér Andrej Babiš prednedávnom odmietol 450 imigrantov, ktoré mu ponúklo Taliansko. Známa česká aktivistka, ku ktorej sa pridali ďalšie slniečkarky, však imigrantov chcú. A nerobí im problém ani zobrať si ich k sebe domov. Taliansko žiada Európsku úniu, aby sa postarala o…

Kaufland na strane LGBTI? Obchodný reťazec ironizoval tradičnú rodinu "dúhovým kaprom"

Bratislava 19. júla 2018 (HSP/Foto:Kaufland Facebook)   Obchodná spoločnosť Kaufland v statuse sa sociálnej sieti nepriamo podporila komunitu LGBTI  Po tom, ako obchodný reťazec Billa z ideologických dôvodov stiahol mesačník Zem a Vek z predaja a Tesco sa rozhodlo, že ešte o tom popremýšľa, sa zdalo, že Kaufland ako jediný…

Francúzsko po finále MS vo futbale doslova horelo. "Xenofóbni" Chorváti oslávili svoj úspech pokojne, bez vážnych incidentov

Záhreb 18. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Po finále majstrovstiev sveta vo futbale sme mohli vidieť v praxi kam vedie "multikultúrne obohatenie", ktoré pretláčajú liberáli. Francúzsko doslova horelo, zrážky s políciou, horiace autá, dvaja mŕtvi, množstvo zranených, rabovačky obchodov a podobne. V Chorvátsku, ktoré odmieta migrantov, sa taktiež oslavovalo, no…

Peter Sagan po krátkom manželstve oznámil prostredníctvom sociálnej siete rozchod s manželkou Katarínou. Alebo mu hackli účet?

Bratislava 18. júla 2018 (HSP/Foto: TASR-Radovan Stoklasa) AKTUALIZOVANÉ   Po krátkom manželstve a nedávnom narodení syna Marlona Peter Sagan večer 18. júla na sociálnej sieti "ohlásil" rozchod so svojou manželkou. Táto informácia sa objavila na jeho profile iba v anglickom jazyku a zatiaľ sa k nej nevyjadril  "Po dlhom a premyslenom…

Maďarský premiér Viktor Orbán priletel na oficiálnu návštevu Izraela

Budapešť 18. júla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s delegáciou priletel v stredu podvečer lietadlom maďarských ozbrojených síl do Tel Avivu na oficiálnu návštevu Izraela. Podľa agentúry MTI na ceste premiéra sprevádza aj jeho manželka Anikó Lévaiová. Na Medzinárodnom letisku Bena Guriona ich privítal izraelský minister…

V Dar’á nad bývalou baštou teroristov vztýčili sýrsku vlajku

Dar’á 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Andrey Stenin)   Sýrska vlajka bola vztýčená v osade Bosra aš-Šám v provincii Dar’á na juhozápade krajiny, ktorá bola nedávno oslobodená od teroristov. Teraz sa do nej začali aktívne vracať utečenci, povedal guvernér provincie Muhammed Chalid Hannus. „Starobylé mesto, v ktorom žili ako moslimovia, tak i…

Sky News: „V Helsinkách aj Putin, aj Trump získali to, čo potrebovali. Ich správanie je lepšie ako správanie oponentov“

Helsinki 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Svetové médiá búrlivo komentujú výsledky stretnutie Putin – Trump vo fínskom meste Helsinki. Televízna stanica Sky News uviedla, že na tlačovej konferencii Vladimír Putin zaradil Rusko podľa významnosti krajiny do jedného radu so Spojenými štátmi. Na druhej strane Donald Trump využil možnosť…

Ako sme boli Hrdí na rodinu tento rok?

Bratislava 18. júla 2018   Nádherná sobota. Doteraz najúspešnejší ročník. V sobotu sa na Hrdí na rodinu zúčastnilo okolo 5 tisíc ľudí. Najskôr sme na slniečku horeli, potom trošku zmokli a nakoniec uschli. Bola to veľká obeta, a preto ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ešte viac sme vďační všetkým, ktorí nám dokázali…

Prečo by ste nikdy nemali hladkať psa po hlave a čo robiť namiesto toho

Londýn 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Konstantin Chalabov)   Pre mnohých ľudí je automatická reakcia pohladkať psa po hlave, ale ukázalo sa, že je to v psom jazyku vlastne veľmi hrubé „pozdravenie“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná medzinárodná inštruktorka pre výcvik psov, prehovorila v interview pre The Mirror o tom, prečo by ste psa…

Nemec porovnal, ako žijú ľudia v Rusku a v "Európe": Mnohí Rusi mi neveria. Znie im to divoko

Berlín/Moskva 19. júla 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco)   Jon je právnik z Nemecka, ktorý istý čas prežil v Rusku. Pri rozprávaní o tom, ako žijú  Rusi a Nemci, sa zmienil, že v zahraničí prevláda mienka, že v Rusku je „všetko zlé“. Na vine sú podľa Jona nielen jestvujúce stereotypy, ale aj rétorika publikácií o Rusku. Jon  hovorí, že…

Piaty kanál ukrajinskej televízie: „Ruské reprezentantky v biatlone poľujú na ukrajinských vojakov na Donbase“

Kyjev, Marjinka 19. júla 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Ukrajinskí politici, „analytici“ a médiá sa predbiehajú v šírení katastrofických scenárov na margo možného útoku ruského „agresora“, ku ktorému nedošlo ani po štyroch rokoch hysterických varovaní, a „zaručene pravdivých“ správ z frontu. Piaty kanál ukrajinskej televízie odvysielal ďalšiu „pikantériu“. Tento raz podľa zdrojov priamo zo…

V USA prehovorili o tom, ako Čína „zotročuje“ chudobné krajiny

Washington 19. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Alexandr Demyanchuk)   Čína zaťažuje chudobné krajiny s neudržateľným dlhom prostredníctvom rozsiahlych projektov v oblasti infraštruktúry, ktoré nie sú ekonomicky realizovateľné, uviedol v pondelok šéf US Overseas Private Investment Corporation (OPIC). Píše o tom Reuters. Kritika Pekingu, na ktorú sa zameral prezident Donald Trump v obchodnej…

Vedci zistili, aké jedlo mal pred smrťou ľadový muž Ötzi

Bolzano 18. júla 2018 (HSP/Sputnik/Foto:wikimedia)   Talianski vedci z Ústavu výskumu múmií v Bolzano povedali BBC o poslednom obede najstarobylejšieho z nájdených ľudí v Európe, ľadového muža Ötzi. Múmia, ktorú objavili dvaja nemeckí turisti v Alpách v roku 1991, sa dobre uchovala, pretože bola v ľade. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala,…

TopSpeed

Otvorený list - neúnosná dopravná situácia

20

Vážený pán župan, Vážená polícia Slovenskej republiky, už niekoľko dní pozorujeme zhoršujúcu sa už aj tak kolabujúcu dopravu na Seneckej ceste. Včera 17.7.2018 v prázdninový utorok nám obyvateľom Ivanky pri Dunaji a ďalších okolitých obcí trvala cesta z Bratislavy domov skoro 2 hodiny. V dopravnej zápche stáli autá, autobusy a…

Jaguar si rezervoval meno J-Type. Chystá hypercar?

0

Čo to Jaguar chystá? Vyšla správa, že Jaguar dal právne zaregistrovať označenie J-Type. Špekuluje sa, že J-Type bude nástupca F-Type, alebo dokonca nový rad, ktorý bude ešte nad ním. Takmer isté je, že bude mať motor v strede a pôjde o športový model. Ako športový však bude? Bude to elektromobil, alebo…

Glickenhaus chce vzkriesiť pôvodné Ferrari California

3

Sme zvyknutí, že z dielne Scuderia Cameron Glickenhaus vychádzajú supercary, či už na cestu alebo na okruh. Na retro športiaky sú iné značky, lenže Glickenhaus oznámil, že aj oni sa pustia touto cestou. Prvým športiakom bude pokus o vzkriesenie Ferrari California Spider. Originál dnes stojí viac ako 15 miliónov dolárov, no v podaní…

Robert Mistrík jazdí na Tesle, dbá na ekológiu a nové technológie

51

Ako jeden z mála Slovákov Robert Mistrík jazdí na vysnívanej Tesle 85D Model S. Tesla je pre neho vyjadrením životného postoja a nadšenia pre moderné, čisté a ekologické technológie. Pohon oboch náprav, zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3.2 sekundy. „Mám ju 3 roky, objednal som ju cez internet…

Prichádza Škoda Kodiaq GT! Má to však háčik

6

Žijeme zvláštnu dobu. Ľudia chcú SUV a zároveň výzor kupé. Zákazník náš pán, takže od uvedenia BMW X6 na trh v roku 2008 sme videli viacero pokusov napodobenia ikony SUV GT kategórie. Urobil tak Mercedes s GLE Coupé. Je síce X6 podobný až veľmi, no má vlastný charakter. Koncern VW sa tiež rozbehol a nedávno ukázali Audi Q8.…

Európska komisia sprísňuje podmienky, chce ďalšie obmedzenia pre naftové autá

15

Nové, prísnejšie pravidlá pre emisie motorov budú odpoveďou Európskeho parlamentu v Bruseli na gigantickú emisnú aféru známu ako Dieselgate, ktorú odštartovali v USA v roku 2015 s automobilkou Volkswagen. Európska komisia chce obmedzenia pre naftové autá a lepšie strážiť dodržiavanie maximálnych emisných limitov, a preto od roku 2020 bude môcť…

KAMzaKRÁSOU

Recept na sirup z levandule a mäty: Upokojenie a osvieženie v jednom

1

Ešte stále to všade okolo nás rozvoniava omamnou levanduľou a hýri prekrásnou fialovou farbou tejto rastliny. A ak už máš byt či dom, plný usušenej levandule, špajzu, plnú levanduľového sirupu a už si si dokonca stihla vychutnať aj domácu levanduľovú zmrzlinu, potom máme pre teba ďalšiu zo série levanduľových dobrôt, ktorú si…

Ako sa rýchlo zbaviť oparu? Vyskúšaj týchto 5 prírodných pomocníkov!

0

Niekto sa s nimi nestretne ani raz, iného trápia pravidelne. Reč je o oparoch na perách, ktoré sa vždy objavia v najnevhodnejšej chvíli. Toto infekčné ochorenie vie človeku skutočne znepríjemniť život. Nevzhľadný pľuzgier na perách je po prasknutí často bolestivý. Po vytvorení chrasty môže postihnuté miesto páliť či svrbieť a po puknutí dokonca krvácať.…

Ocot ako liek: Neuveríš, s čím všetkým ti pomôžu octové podkolienky!

0

Ocot na dochutenie omáčok a polievok, ocot na zaváranie, ocot na vyčistenie odtokov, rýchlovarnej konvice či dokonca práčky... A keď už by si človek myslel, že už nemôže byť nič, na čo by sa dal ocot ešte použiť, zrazu si prídeme my aj s octovými podkolienkami! Lenže, keď ti prezradíme, akým vynikajúcim pomocníkom…

Pieskovanie zubov: Získaj aj ty biele zuby bez námahy! Ako na to?

0

Pieskovanie zubov dôverne pozná väčšina z nás, ktorí chodíme pravidelne na dentálnu hygienu. Hoci je to niečo, o čom sa bežne nehovorí a mnohokrát ti ani dentálny hygienik dôkladne nevysvetlí, o čo vlastne ide, prečo sa robí a aký je jeho účinok, tento úkon za pozornosť rozhodne stojí, pretože nám vie výrazne dopomôcť ku…

Cestovanie s deťmi k moru nemusí byť pohroma. Zbaľ im toto!

0

Chystáte sa tento rok s vašimi ratolesťami na dovolenku? Tak potom určite prežívate dvojnásobné stresy, než keď idete len s partnerom. Čo zbaliť a čo nie? Nebojte sa, poradíme vám, čo budete potrebovať a čo naopak nie. Cestovanie s deťmi k moru môže byť rovnako príjemné ako cestovanie vo dvojici. Zapíšte si tieto dôležité veci, ktoré…

Recept na tatarák z cukety: Na nerozoznanie od toho pravého!

8

Tatársky biftek alebo, ak chceš, tatarák, je pochúťka, na ktorú mnohí nedáme dopustiť, ale zároveň sa nájde aj množstvo jeho odporcov, ktorým prekáža fakt, že je vyrobený zo surového mäsa. Ak patríš medzi nich, tento recept ťa bude určite zaujímať, pretože ide o tatarák z cukety, chuťovo na nerozoznanie od toho…

TopDesať

Zero waste - výstrelok doby, alebo nutnosť?

0

Zero Waste, alebo po slovensky Život bez odpadu, je označenie pre životný štýl, ktorý podporuje opätovné využívanie všetkých zdrojov bez tvorby odpadov, ich skladovania alebo ich spaľovania. Podľa tejto filozofie by mali byť všetky zdroje opätovne využívané, ako sa to deje aj v prírode. [adrotate group="11"] Toľko na začiatok. Počul si už o tomto štýle života? Jeho zástancovia hovoria…

Toto sa stane, ak sa nebudeš pozerať na dopravné značky!

0

Aj vy jazdite po pamäti? Je to bežná prax, najmä pri kratších jazdách v okolí, ktoré dobré poznáte. Ťažšie to majú profesionálni vodiči. Tí musia sledovať oveľa viac podnetov a dopravné značky im nič „neodpustia“. Výška nákladiaka, dodávky, skriňového auta… Čo sa stane, ak sa „nezmestia“ do tunela alebo pod most? Chlapi…

Slnko má zmysel pre humor. Tieto fotografie ti to dokážu

0

Slnko má zrejme zmysel pre humor. Aspoň to dokazujú nasledujúce fotografie, ktoré ti dnes ukážeme. Takmer každý z nás sa snaží v lete opáliť. Niekto to robí na dovolenke a niekto zasa ťažko pracuje v práci alebo na svojej záhrade. Ak si však nedáme pozor, tak potom pocítime silu tejto…

10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

0

Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

Býčie zápasy sa v Španielsku takmer skončili tragédiou: Býk oskalpoval toreádora

0

Býčie zápasy sa takmer skončili smrťou. Slávny španielsky matador José Padilla bol zranený pri zápase s býkom počas koridy v Arevalo (autonómna oblasť Kastília a León). Býčie zápasy, alebo Korida, sú kontroverznou španielskou tradíciou, pri ktorej prišlo o život mnoho toreádorov a nevinných zvierat. Nechýbalo mnoho a nedávna Korida v Arevalo…

Týchto 19 ľudí k nám zrejme prišlo z inej planéty

0

Týchto 19 ľudí k nám očividne muselo prísť z inej planéty, pretože ich správanie je naozaj zvláštne. My obyčajní smrteľníci ich zrejme ani nepochopíme. Občas to ešte zaklincujú obyčajným úsmevom a my s nemým úžasom rozmýšľame, ako to vlastne urobili. Dnes sme pre teba zozbierali týchto 19 fotografií ľudí, ktorí…