Vládna moc úmyselne nehovorí občanom, čo chystá EÚ. Časť VIII.

Publikované 15.12. 2017 o 20:30 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

 

Najme v takých otázkach ako je problematika EÚ je potrebná zásadná zmena k rešpektovaniu politickej rovnosti za každých okolnosti, pretože od tejto zásady sa potom odvíjajú ďalšie politické kroky. Pri osobnej voľbe nemôže v prípade otázok EÚ existovať medzi občanmi žiadna úplná zhoda. Keďže každý má právo použiť kritérium osobnej voľby, názory a postoje jednotlivcov a skupín sa budú rozchádzať a tým vzniká problém menšín a ich vzťah k väčšinám. Profesor dochádza k záveru, že pri kritériu osobnej voľby ako ďalší politický krok je dôležité použiť väčšinový princíp, ktorý uzmieruje rôzne názorové rozdiely, pretože pri kolektívnom rozhodovaní ľudia politickí seberovní sú naučení rešpektovať tento väčšinový princíp hlasovania.

Už referendum o vstupe SR do EÚ ukázalo, že problém väčšiny a menšiny je skoro z hľadiska kvantity v rovnováhe. V našej situácií väčšinu predstavovala iba tá časť z celku, ktorý sa zúčastnil referenda. Väčšina a menšina sa cez slobodu slová, tlače, zhromažďovania, debatné politické arény majú právo ovplyvňovať, aby sa nakoniec väčšina sformovala a rozhodla, čo má tvoriť legitímne kolektívne rozhodnutie. Je bežné, že občan uznáva politickú rovnoprávnosť a s ňou aj právo ostatných držať sa kritéria osobnej voľby, ale nevie sa zmieriť s kolektívnym rozhodnutím väčšiny za situácie, že si myslí, že väčšina ohrozuje jeho a ďalších občanov v určitom smere.

Profesor R. Dahl venuje tomuto problému zvýšenú pozornosť, pretože tento problém v spoločnosti je pomerne bežný a je potrebné, aby sa dal aj rozumne riešiť. Uvedomuje si, že iba pri dokonalej zhode u ľudí dochádza k úplnému zmiereniu medzi osobnou voľbou, politickou rovnoprávnosťou a vládou väčšiny. V živote sa môže stať, že sa stratí dôvera k väčšine. Vzniká konflikt medzi menšinou a väčšinou a potreba, ako sa chrániť pred väčšinou. Menšina sa nesmie jednoducho odpísať, pretože musí mať priestor slobody k tomu, aby mohla presviedčať iných o svojej pravde, názoroch, alternatívach a tým sa stať väčšinou, čo je nevyhnutné k fungovaniu princípu majoritnej spoločnosti. Podobne sloboda slová, tlače, zhromažďovania sa musia chrániť a odsúvať z dosahu väčšiny, pretože sú dobre samy od seba.

Profesor R. Dahl jasne zdôrazňuje, že ak nedôjde k uzmiereniu kritéria osobnej voľby s väčšinovým princípom, je potrebné v oblasti politiky vytvoriť ( ustanoviť )systém vzájomných záruk pre menšinu. Tento systém z môjho pohľadu už vychádza z toho, že aj pri rozhodovaní väčšinou nemôžeme brať menšinu ako nepotrebný „komunálny odpad“, ktorý nás nezaujíma a nemá právo na spoločenskú ochranu. V demokratickej spoločnosti ide o možnosť zameniteľnosti väčšiny a menšiny a preto je dôležité, ako je možné obmedziť moc väčšiny. Preto je potrebné hľadať mechanizmus ako v prospech spoločnosti dosiahnuť prijateľné obmedzenie moci väčšiny. Tento mechanizmus profesor R. Dahl nazval systémom vzájomných záruk, ktorý odsúva niektoré požiadavky mimo dosah väčšiny a je charakteristický pre demokratický politický systém.

Systém vzájomných záruk je zároveň odpoveďou na otázku, ako sa vysporiadať s nesúhlasom menšiny v spoločnosti. Čo tvorí tento systém ? Neexistuje univerzálna odpoveď. Profesor R. Dahl iba naznačuje možné prvky systému, nedáva vyčerpávajúcu odpoveď, pretože každé spoločenstvo má svoje špecifické možnosti. Tak napríklad to môže byť právo veta pri ohrození určitých záujmov menšiny. Konsociáčne systémy zmierňujú oficiálnu politickú rovnosť so zvláštnosťami subkultúr. Prijímanie rôznych písaných či nepísaných dohôd, ktoré sú zameraní na ochranu práv jednotlivcov a menšín rôzneho druhu. Niekedy je možné konflikt medzi menšinou a väčšinou riešiť arbitrážou alebo rozhodnutím súdu. Niektoré dohody môžu mať články Ústavy, niektoré môžu byť mimo Ústavy. Tiež je možné kolektívne rozhodnutie, ktoré otázky sa presunú do autonómneho rozhodovania, aby sa zbytočne neproblematizovali niektoré funkcie vlády.

Pri existencií systému vzájomných záruk si vláda nemôže dovoliť prehlasovať, že menšina je extrémistická a väčšina proeurópska. Čo to môže v politickej praxi doriešiť ? Že vládna moc v záujme fiktívnej väčšiny sa bude oháňať potrebou boja proti extrémizmu. Toto sa deje tak na národnej ako aj na európskej úrovni. Expertom na tieto záležitosti je na Slovensku vládna moc a za aktívnej pomoci prezidenta Andreja Kisku.

Druhé kritérium, ktoré profesor R. Dahl pokladá za dôležité k rozlíšeniu, ktorá autorita ( demokratická či nedemokratická ) je lepšia, je kritérium kompetencie. V prípade problematiky kompetencie ide iba o znalosti a schopnosti ? A čo záujmy ? Nielen politikov, ale aj občanov SR. Kto je kompetentný rozhodovať o záujmoch ? Dá sa kritérium kompetentnosti zmieriť s politickou rovnoprávnosťou, ktorú som už spomínal ? Vládna moc si myslí, že najskôr nie a tak občana pokladá za nekompetentného.

Ak vychádzame z toho, čo tvrdí profesor, tak každý občan má právo použiť kritérium osobnej voľby pre posúdenie problematiky ( či reformy ) EÚ a platnosti rôznych rozhodnutí, ktoré sa ho dotýkajú ( napríklad migrácia, zahraničná politika ). Prax vládnej moci či EÚ je taká: neumožňovať občanom, aby sa usilovali o svoje ciele s rovnakou politickou rovnoprávnosťou. Osobná voľba občana mocenské štruktúry na národnej a nadnárodnej úrovni nezaujíma. Tieto štruktúry kritérium kompetencie riešia iba z pozície toho, že momentálne disponujú politickou mocou, zásluhou ktorej väčšinu či všetkých občanov vyčleňujú z kolektívneho rozhodovania.

Je logické, že v mnohých veciach sa občania celkom rozumne podriaďujú politikom a inštitúciám, ktoré majú väčšie znalosti, príslušné materiálno – technické, finančné a a personálne zabezpečenie a dávajú im priestor na rozhodovanie v rámci zákonných kompetencií. Lenže toto všetko nezbavuje vládnu moc povinnosti vytvoriť podmienky pre naplnenie zásady politickej rovnoprávnosti. Profesor R. Dahl v tomto smere sformuloval jasnú požiadavku. Citujem: „Podmienkou prijatia zásady politickej rovnoprávnosti je presvedčenie, že v otázkach týkajúcich sa spoločenstva sú všetci jeho členovia približne rovnako kompetentní.“ ( str. 13 ).

Zdôrazňujem, že občania každého členského štátu EÚ sú rovnako kompetentní aj k tomu, aby posúdili jeden z najväčších problémov súčasnosti a to: v akej EÚ chcú žiť a pracovať. K tomu potrebujú, aby vládna moc pripravila v záujme naplnenia kritéria kompetencie dostatočné množstvo potrebných informácií o aktuálnom stave v EÚ a verejne zdôvodnila svoju politickú líniu v otázkach integrácie do EÚ. Môžeme si teraz už jasnejšie uvedomiť, že kritériu osobnej voľby a kritériu kompetencie môžeme súčasne vyhovieť, ak nie je nikto spôsobilejší rozhodnúť, respektíve neexistujú výraznejšie rozdiely v spôsobilosti. Tak nás v tomto smere poučuje profesor R. Dahl.

Chcem zdôrazniť, že vládnu moc, ktorá nerešpektuje zásadu politickej rovnosti a uvedené tri kritéria, treba pokladať za nedostatočne kompetentnú, pretože tým vedomé nevytvára podmienky, aby občania – voliči mohli uplatňovať svoju autoritu nad vládnou mocou. Tá istá moja pripomienka je adresovaná aj pre EÚ. To, čo absentuje v práci na národnej úrovni a na nadnárodnej úrovni v Bruseli, to sú práve tie otázky, ktoré pripomínam z práce profesora R. Dahla „Demokracia v právnom štáte ?“ pri rozhodovaní o rôznych dôležitých veciach totiž nejde iba o rešpektovanie vyšších schopnosti a znalosti a znalosti napríklad u tých, ktorí sa začlenili k politickej elite. Sú dôležité ešte záujmy najmä obyčajných ľudí a tie treba presadiť, aby boli riešené v rámci zákonných kompetencií a s výrazným vplyvom tých, ktorých sa záujmy týkajú.

Bez politickej rovnoprávnosti nie je možné kompetentne posúdiť návrh reformy EÚ, ktorý bol v Európskom parlamente schválený. Dávať rozhodujúcu pozíciu v debate o reforme EÚ na európsky konvent znamená iba to, že Brusel má záujem len o debatu na úrovni politických elít a zástupcov členských krajín a bruselskej administratívy. Je dobre si uvedomovať vopred, že nerešpektovanie zásady politickej rovnoprávnosti nemožno jednoducho nahradiť rešpektovaním práva občanov protestovať. Samotný protest sa totiž najčastejšie objavuje vtedy, keď občania nie sú spokojní s určitým výsledkom či postupom vládnej moci. Takže mám jednu otázku: Ak sa občania členských krajín EÚ prebudia jedného rána do nového dňa a zistia, že boli vyhlásené nejaké Spojené štáty európske, budú spokojní a šťastní ?!

Za tretie kritérium posudzovania profesor R. Dahl pokladá hospodárnosť. Z jeho textov som pochopil, že ak sa má v politickej praxi zvládnuť kritérium osobnej voľby a kritérium kompetencie, tak si musí vládna moc osvojiť kritérium hospodárnosti. Naplniť zásadu politickej rovnoprávnosti a vládu väčšiny v rôznych dôležitých otázkach ( hodnotách ) spoločnosti znamená zaujímať sa o racionálnosť, účinnosť a hospodárnosť toho, čo musíme zrealizovať. Racionálnosť by nás mala usmerniť v predstave, čo chceme dosiahnuť. Účinnosť zdôrazňuje význam určitého zisku či hodnoty pri menších nákladoch. A hospodárnosť upozorňuje, že existujú rôzne veci, ktorých si ceníme a preto plytvaním vzácnosťami iba znižujeme celkovú hodnotu našich výsledkov.

Ak napríklad pokladáme EÚ za životne dôležitý priestor pre obyvateľov SR, potom si nemôžeme dovoliť ignorovať túto hodnotu tak, že otázku reformy EÚ „odflakneme“ na spôsob formálnych aktivít, najskôr bez rešpektovania zásady politickej rovnoprávnosti. O čom sú tieto poznámky o racionálnosti, účinnosti a hospodárnosti ? Iba o tom, že k určitej prejednávanej záležitosti sa musí nájsť optimálny systém pre rozhodovanie, do ktorého majú byť zapojení rôznym spôsobom aj občania. Pre tento systém sú podľa profesora R. Dahla dôležité dve vzácne hodnoty. Ide tu o čas a energiu.

Optimálny systém pre rozhodovanie, ktorý sa v určitom smere musí plánovať, nie je možné dosiahnuť bez kritéria hospodárnosti. Aj z tohto dôvodu profesor R. Dahl tvrdí, že systém rozhodovania, ktorý je podľa kritéria osobnej voľby a kompetencie najlepší, môže byť podľa kritéria hospodárnosti ten najhorší systém. Autorita štátu ( vládnej moci ) je demokratická vtedy, ak systém pre rozhodovanie vyhovuje všetkým trom kritériám. Musia sa v ňom porovnávať výhody a nevýhody, námaha a prínos, zisky a straty.

Koniec ôsmej časti

Pokračovanie v záverečnej deviatej časti

Dušan Hirjak

Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme z Hlavných Správ

Lipšic podáva trestné oznámenie na Tótha

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Advokát Daniel Lipšic podáva trestné oznámenie na Petra Tótha za trestný čin ohovárania. Informoval o tom na sociálnej sieti Facebook. Lipšic mohol podľa vyjadrení Tótha vynášať informácie z vyšetrovacieho spisu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej Peter Tóth sa podľa…

Sexuálni extrémisti už nebudú diktovať morálku a zákony: Trump chce vychádzať z vedy a biológie, v zákonoch USA už žiaden transgender, ale len dve pohlavia

Washington 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Jacquelyn Martin)   Jedným z dôvodov, prečo dali americkí voliči v prezidentských voľbách hlas Donaldovi Trumpovi, bola aj jeho konzervatívna názorová línia. Po vymenovaní konzervatívneho sudcu Najvyššieho súdu USA Bretta Kavanaugha prichádza prezident so zákonnou snahou o návrat k len dvom pohlaviam Americké médiá píšu, že Trump má…

Merkelovej zúfalý krok: Pred kľúčovými voľbami v Hesensku obvolávala voličov, aby dali hlas kandidátovi CDU

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP- Markus Schreiber)   Nemecké médiá priniesli fotografiu symbolizujúcu beznádej kancelárky Angely Merkelovej. Pred dôležitými voľbami v spolkovej republike Hesensko sa rozhodla sama telefonicky kontaktovať voličov, aby ich presvedčila o svojej politike, keďže jej strane CDU hrozil veľký prepad Britský denník Express situáciu komentoval, že nemecká líderka…

Sky News: Našli sa časti tela saudskoarabského novinára Chášukdžího

Ankara 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Našli sa časti tela patriace saudskoarabského novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, zavraždenému na konzuláte Saudskej Arábie v tureckom Istanbule. Objavili ich v záhrade domu saudskoarabského generálneho konzula, informovala televízna stanica Sky News. Podľa jedného z nemenovaných zdrojov, na ktoré sa odvoláva, bol novinár rozsekaný na…

Pellegrini: Prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládu, dostal 12 čiastkových informácií

Kežmarok  23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Premiér Peter Pellegrini nerozumie, prečo sa práve v pondelok prezident SR Andrej Kiska vrátil k nejakému súhrnu správ, ktoré dostal od Slovenskej informačnej služby (SIS). Premiér tvrdí, že prezident nedostal správu o prepojení mafie na vládne špičky, ale 12 informácií, pričom tie sa…

Orbán: Brusel ovládajú v súčasnosti tí, ktorí si želajú európsku ríšu bez národov

Budapešť 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Maďarsko si pripomína v utorok začiatok tamojšej revolúcie a boja za slobodu spred 62 rokov Seriál spomienkových podujatí v krajine, ktorý sa začal už v pondelok, vyvrcholil v utorok popoludní pri Dome teroru ústrednými oslavami, na ktorých vystúpil s prejavom maďarský premiér Viktor…

Pri poruche eskalátora v Taliansku sa zranilo 30 futbalových fanúšikov z Ruska

Rím 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Viacero ruských futbalových fanúšikov utrpelo v utorok večer zranenia pri poruche eskalátora, ku ktorej došlo v stanici metra v centre talianskej metropoly Rím. Informovala o tom agentúra DPA Predstaviteľ ruskej ambasády v Taliansku agentúre RIA Novosti povedal, že zranených bolo 30 fanúšikov mužstva…

Polícia varuje: Mnohé publikované informácie sťažujú vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy. Zurian: Sme presvedčení, že zdrojom informácií nie je Policajný zbor

Bratislava 23. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Publikované informácie majú podľa polície vplyv na výpovede svedkov Od zadržania osôb obvinených z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pravidelne médiá publikujú informácie rôzneho charakteru, pričom mnohé z nich podľa polície zásadným spôsobom sťažujú a komplikujú prácu policajného tímu. Ako ďalej uvádza…

Nicholsonová ukázala odpis maturitného vysvedčenia

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Opozičná poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) je jednou z hlavných iniciátoriek "detektívky o rigoróznej práci Andreja Danka" ako sama nazvala kampaň za objasnenie detailov o vysokoškolskom štúdiu predsedu Národnej rady a šéfa SNS. Pochybnosti o tom, či ona sama má vôbec maturitu, sa…

“Iba nevzdelané ženy majú viac detí.” Vyšlú odkaz Macronovi aj slovenské mamičky po jeho nevyberaných slovách?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron pricestuje v piatok 26. októbra na návštevu Slovenska Pre pár dňami sme informovali, že Macron mal na podujatí nadácie miliardára Billa Gatesa pod názvom “Goalkeepers” koncom septembra v New Yorku prejav o vysokej miere pôrodnosti v Afrike. Hovoril o veľkých rodinách…

CNN Türk: V aute konzulátu sa zrejme našli osobné veci novinára Chášukdžího

Istanbul 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Metafora Production)   Dva kufre a osobné veci patriace zrejme saudskoarabskému novinárovi Džamálovi Chášukdžímu, ktorého začiatkom októbra zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v tureckom meste Istanbul, objavili vyšetrovatelia vo vozidle patriacom konzulátu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica CNN Türk Opustené auto s diplomatickou poznávacou značkou…

Útok na českých vojakov v Afganistane pochádzal "z vlastných radov", tvrdí minister obrany

Praha 23. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- Rahmat Gul)   Tlačová konferencia s českým ministrom obrany Lubomírom Metnarom (ANO) priniesla prekvapivú správu, že pondelkový útok na českých vojakov v Afganistane bol " z vlastných radov od spojencov" Podľa agentúry ČTK, Metnar označil útok za nečakaný a bezprecedentný. Útočník nepochádzal z jednotky, ktorú českí…

Opozícia iniciuje ústavný zákon na zrušenie milostí pre Kočnera v kauze Technopol, ktoré mu udelil prezident Michal Kováč

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Kauzy podnikateľa Mariána Kočnera sa opäť dostanú aj do pléna Národnej rady. Opozičný poslanec Ľubomír Galko (SaS) avizoval, že v blízkej budúcnosti bude predložený návrh ústavného zákona na zrušenie milostí pre Kočnera Rozhodli sme sa, že podáme návrh ústavného zákona na zrušenie milostí…

Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu "Dôrazne vyzývame ministerku Kalavskú, aby upravila vyhlášku o…

Švédska "hrdinka", ktorá bránila deportácii Afganca, bude trestne stíhaná

Göteborg 23. októbra 2018 (HSP/Foto: Facebook)   Švédske úrady vyšetrujú 21-ročnú študentku, ktorý protestovala priamo v lietadle proti deportovaniu neúspešného afganského žiadateľa o azyl Elin Erssonová 23. júla na Facebook natočila svoj protest, počas ktorého stála počas letu z letiska Landvetter v Göteborgu a chcela zabrániť tomu, aby lietadlo vzlietlo. Niekoľko…

Premiér Pellegrini je po dopravnej nehode v poriadku, bude však nosiť golier

Bratislava 23. októbra 2018 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že mal cestou na utorkové výjazdové rokovanie vlády dopravnú nehodu. Na svoj program v Kežmarku prišiel však načas Ako uviedol, na dnešnú cestu "nezabudne". Vysvetlil, že pri presune do Kežmarku im priamo na vozidlo skočil jeleň. "Zaregistroval…

Vystrašili Kotlebovci Danka? Stiahne radšej návrh definície antisemitizmu, aby nebilo do očí zamietnutie návrhu o antislovakizme?

Bratislava 23. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Národná rada SR možno vôbec nebude hlasovať o návrhu definície antisemitizmu, ktorý predložil predseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko. Ľudová strana Naše Slovensko totiž predložila rovnaký návrh definície antislovakizmu, v ktorom iba vymenila slovo „Židia“ za slovo „Slováci“. Tento návrh síce…

Bývalý kongresman: USA majú zbrane na desaťnásobné zničenie sveta, ale stále chcú viac, najmä kvôli Číne

Washington 23. októbra 2018 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Dmitri Lovetsky)   Spojené štáty sú plné zbraní a nepotrebujú novú jadrovú výzbroj, povedal bývalý kongresman Ron Paul pre stanicu Russia Today v súvislosti s hrozbou prezidenta Donalda Trumpa, že odstúpi od ďalšej medzinárodnej dohody - Zmluvy o jadrových silách v Európe (INF) Bývalý republikánsky kongresman…

TopSpeed

Nový Ford Focus ST nafotili bez maskovania

1

Fanúšikovia ostrých Fordov pozor! Máme prvé obrázky nového Ford Focus ST! Stále neoficiálne, no Focus ST je tu prakticky v sériovej podobe. Predchádzajúce fotografie ukazovali predprodukčnú verziu s nárazníkmi, ktoré farebne k autu nesedeli. Teraz sa už pozeráme na pokračovanie úspešného príbehu ST v plnej kráse. Auto odfotografovali „špióni“ magazínu Carscoops…

V Číne otvorili najdlhší most. HZMB má až 55 kilometrov!

1

Dnes, 23.10. októbra otvorili najdlhší most HZMB. Je dlhý 55 kilometrov, spája Honkong, Macao a pevninské mesto Ču-chaj. Dajme tomu, že pomenovanie most nie je úplne to správne. Stavbu okrem mostu tvorí 6,7 kilometrový podmorský tunel, 3 umelé ostrovy a 2 trojprúdové diaľnice. Chcete počuť cenovku za túto megastavbu? Je…

Streľba na unikajúce vozidlo. Schvaľujete to?

12

Streľba na unikajúce vozidlo sa v médiách prezentuje čoraz častejšie. Môže sa zdať, že si ľudia - páchatelia viac dovoľujú. Rozoberám to preto, lebo sa to bezprostredne dotýka áut a dopravy. Ako to vnímate? Je správne, keď policajti na unikajúce vozidlo strieľajú? Je správne, keď policajti strieľajú na vozidlo aj v prípade, keď…

Hyundai Santa Fe 4 má jedinečnú elektronickú detskú poistku SEA

1

Nová generácia Hyundai Santa Fe, ktorá na Slovensku práve prichádza do predaja, má niekoľko unikátnych bezpečnostných prvkov. Roztržitým a zábudlivým rodičom a celému okoliu prísne pripomenie ponechané deti alebo zvieratká na zadných sedadlách trúbením obdobne, ako keď auto niekto nepovolaný naruší. Druhý je tiež určený pre ochranu vašich najmenších... Volá sa…

Mercedes One si nerozumie s ekológiou

4

Na finálnu podobu a Mercedesu One, tak znie meno ktoré Project One oficiálne dostal, netrpezlivo čakáme. Hypercar s motorom z F1 bude výnimočný, lenže dostať takúto pohonnú jednotku do bežnej premávky nie je také jednoduché ako sa pôvodne zdalo. Mercedes bojuje s emisiami, pretože motor nebol navrhnutý pre hypercar a nikdy nemal opustiť prostredie Formuly…

Škoda Kodiaq GT smeruje do Číny

0

O tom, že vlajková loď mladoboleslavskej automobilky pláva smerom na východ sme už písali minulý týždeň, dnes pripájame pár ďalších detailov, ktoré sa pomaly objavujú na hladine. Je jasné, že Škoda nezanedbáva „grejt trh“ a preto posiela do Číny  Kodiaq GT. Žiaľ, stále sa uvádza, že nikde inde gétečko neuvidíme.…

KAMzaKRÁSOU

Vyhraj 3x Doliva Intenzívny krém ROSÉ denný a nočný krém

1

Vrásky, aj keď si to nepriznávame, sú znakom starnutia, ktorému sa vyhnúť nemôžeme, pokiaľ sa nerozhodneme a neodhodláme ľahnúť si pod nôž či vyskúšať rôzne iné ošetrenia, ako sú chemické peelingy. Síce nepatria medzi najlacnejšie spôsoby odstraňovania vrások, no sú účinné. Ale skúšali ste už aj krémy? Ak nie, tak je načase,…

Rozčúlili ťa? Zisti, ako sa vysporiadať s pocitom hnevu!

2

Poznáš to. Vstala si ľavou nohou, cestou do práce ťa osprchovalo okoloidúce auto čerstvo napršanou vodou z kaluže, šéf si zase raz masíroval ego a ponížil ťa pred všetkými a tým pádom sa po príchode domov nemôže udiať nič iné, než tvoje, obrazne povedané, vzbĺknutie nad neumytým riadom. Zlosť, rozčúlenie, rozzúrenie, hnev – akokoľvek…

Recept na tvarohové palacinky s hubami: Gastro zážitok zaručený

1

Uvažuješ, čo pripraviť rodine na obed či večeru, ale nebaví ťa vyvárať stále to isté dokola? Tak potom si na správnom mieste, pretože máme pre teba vynikajúcu inšpiráciu. Recept na tvarohové palacinky s hubami je nielenže rýchly a jednoduchý na prípravu, ale aj naozaj chutný. Poď si ho pripraviť spolu…

Sebarozvoj s koučkou: Čo s krádežou partnerov?

1

Mnoho žien predpokladá, že väčšina mužov sa neustále obzerá cez rameno a čaká, že za rohom stretne nejakú lepšiu. A hoci sa muži radi obzerajú, veď sľúbili vernosť, nie slepotu, k opusteniu ženy, s ktorou žijú, to nevedie. V mužovej psychike existujú určité faktory, ktoré majú vplyv na to, že sa…

Kajenské korenie: Je šokujúce, na čo všetko má pozitívny vplyv

2

Kajenské korenie sme si, predovšetkým v poslednej dobe, mimoriadne obľúbili. Niet divu. Veď má množstvo blahodarných účinkov na naše zdravie, čo sa nedá povedať o hociktorom korení. Mimochodom, vedela si, že ono to vlastne ani nie je tak korenie, ako prášok z pomletých čili papričiek? O kajenskom korení sme toho však zistili oveľa viac,…

Využitie gaštanov v domácnosti: Tušíš vôbec, čo všetko dokážu?

1

Už viete, prečo si naši starí rodičia dávali gaštany do postele a ako z gaštanov spraviť úžasnú tinktúru proti artritíde? Tak je načase, aby ste sa dozvedeli aj to, ako využiť gaštany vo svojej domácnosti, pretože je neuveriteľné, čo všetko také obyčajné gaštany, z ktorých sa vytvárajú rôzne postavičky na výtvarnej výchove v škole,…

TopDesať

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Úžasné veci, ktoré ťa prekvapia svojou existenciou

0

Ľudia s dobrou predstavivosťou a dlhoročnými skúsenosťami vytvárajú naozaj úžasné veci. Tieto skvelé nápady určite privíta množstvo z nás. Veď kto by nechcel takú skvelú zubnú pastu, ktorá ma na svojom konci super vychytávku, vďaka ktorej dokážeš využiť aj posledné "kvapky". Poteší taktiež multifunkčná sponka do vlasov alebo špeciálna šálka…

Používate bezpečnostné pásy? Nemusí ich mať každý!

0

V aute sú bezpečnostné pásy najjednoduchším a najefektívnejším mechanizmom, ktorým možno zabrániť zraneniam pri a po zrážke. Nevyžadujú žiadnu špeciálnu technológiu a nachádzajú sa vo všetkých vozidlách. Ich úlohou je zvýšenie bezpečnosti pasažierov a prípadne následné zníženie následkov pri nehode. Je potrebné podotknúť, že používanie bezpečnostných pásov je stanovené aj…

TOP 10 bežných predmetov, ktoré sa hodia na prvú pomoc

0

Nikdy nevieš, čo sa ti môže počas bežného dňa prihodiť. Občas nastanú situácie, kedy nemáš pri sebe svoju súpravu prvej pomoci. Máme pre teba dobrú správu! Prvú pomoc ti totiž môžu podať aj predmety, ktoré sa bežne povaľujú v každej domácnosti. Ktoré to sú a kedy ich použiť?  [adrotate group="11"]…

Rastliny, ktoré ťa môžu zabiť, aj keď sú nádherné

0

Príroda je mocný čarodej. V Spojených štátoch sa každoročne vyskytuje asi 100 000 prípadov, ktoré skončia na pohotovosti v dôsledku otravy rastlinami. Aby si sa náhodou nestal obeťou týchto krásnych zabijakov, máme pre teba pár tipov. Nasledujúce rastliny by si mal radšej z diaľky obísť, aj keď ťa bude lákať ich…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…