Čo je základom globálnej politiky strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu ? Čo je základom globálnej diktatúry, ktorú v SR pomáha presadzovať národný štát a na ktorú si máme zvykať účasťou na simulačných cvičeniach ?

Časť I.

Úvodné otázky k problematike

Ako občania si musíme priznať, že doteraz sa nikto v našom štáte nezaoberal otázkou, ako v praxi sa dá, môže a má zrealizovať článok 32 Ústavy SR. Podobne sa nikto nezaoberal ani prvou vetou článku 30. Článok 32 Ústavy SR hovorí toto:

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Článok 30 Ústavy SR hovorí v prvej vete toto:

( 1 ) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.

Najprv niekoľko myšlienok k článku 30 prvej vety z ústavy. Znenie tejto vety budí dojem, že máme na výber, pretože je tam uvedená spojka „alebo“. Ak sme si slobodne ( ? ) zvolili svojich zástupcov, tak načo nám potom sa zaujímať o časť prvej vety, že máme právo sa zúčastňovať na správe vecí verejných. Ak by mala platiť iba druhá časť vety za spojkou „alebo“, tak potom za štyri roky sa nemáme právo dožadovať, aby sme sa ako občania mohli miešať do politiky či robiť si nárok politikov a vládnu moc vôbec kontrolovať. Lenže samotný pojem „správa vecí verejných“ nie je identický s pojmom „voľba svojich zástupcov“.

Správa vecí verejných je politická činnosť založená na sústavnej, priebežnej a cieľavedomej aktivite všetkých politických síl v demokratickej spoločnosti. Podotýkam všetkých, nie iba koaličných, pretože článok 31 Ústavy SR ukladá, že zákonná úprava všetkých politických práv a slobôd, jej výklad a používanie musia umožňovať a ochraňovať slobodnú súťaž. Treba jasne doplniť, že občania podľa Ústavy SR predstavujú politickú silu, ktorá spadá pod ochranu článku 31 našej ústavy. V skutočnosti článok 30 je potrebné si vysvetľovať tak, že občania si majú právo voliť, pretože majú volebné právo, ale zároveň sa musí uplatňovať aj právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných !

Okrem volebného práva, ktoré máme uplatniť v zle zorganizovaných voľbách, sa nám, občanom, upiera samotná účasť na správe vecí verejných a to na úrovni tvorby a realizácie politiky, ktorú má realizovať zákonodarná a výkonná moc. Po voľbách sa sformuje parlamentná väčšina a koaličná moc, ktorá si úlohu tvorby a realizácie politiky na obdobie štyroch rokov „sprivatizuje“ pre seba aj napriek tomu, že je v konflikte záujmov, pretože vládna moc a časť zákonodárnej moci sú stotožnené v tom, čo majú robiť. Takýmto spôsobom sa vytvorí bariéra, že účasť občanov na správe vecí verejných priamo už nie je možný. Takýmto spôsobom v praxi funguje ilúzia demokracie v kapitalistickej spoločnosti.

Pandémia“ koronavírusu, ktorú s veľkou ochotou začala riešiť nová vládna moc, je o politike, ktorú presadzuje globálna moc cez moc a autoritu globálneho kapitálu. Táto téma sa týka všetkých občanov SR, pretože je témou verejného záujmu. Túto politiku si vládna moc scudzila do svojej výlučnej právomoci. Toto scudzenie politiky strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu bolo nutné, ak má vládna moc záujem vyhovieť nadnárodným štruktúram. Scudzenie politiky týkajúcej sa koronavírusu urobila metódou, ktorú spomínam v odpovedi na svoju tretiu otázku ( viď nižšie ).Vládna moc nám v prvom rade, ešte za vlády Pelegriniho, mala oznámiť to najdôležitejšie: že bola na globálnej úrovni rozpracovaná politika ohľadne „pandémie“ koronavírusu, ktorú národným vládam rozkazujú realizovať v podmienkach vlastného štátu, aby boli presadené záujmy globálneho kapitálu a to nielen v oblasti petrochemického a farmaceutického Kartelu. Vláda spoločne s občanmi mala posúdiť všetky dôležité skutočnosti a spoločne prijať rozhodnutie, ako sa brániť proti globálnej moci, ak ide o skutočné zdravie a život obyvateľstva.

Tieto uvedené politické aktivity štátnej moci a občanov pokladám za prejav práva občanov mať skutočnú účasť na správe vecí verejných !!! Toto sa vôbec z úrovne zákonodarného zboru a výkonného orgánu neudialo, hoci určite majú o všetkom , čo sa odohráva v pozadí, dostatočné inštrukcie a usmernenia. Vládna moc tento krok plne a zámerne vynechala a namiesto toho spustila reorganizáciu života spoločnosti a za účasti korporačných médií a našej verejnoprávnej televízie masívnu propagandu o nebezpečnej pliage, ktorá sa na ľudí valí a chce ich zničiť. Namiesto zabezpečenia účasti občanov na správe vecí verejných – týkajúcich sa globálnych zámerov – vládna moc nastavila pokyny, nariadenia a pravidla, ako zainteresovať občanov na správe – brať účasť v podpore politiky organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, ktorej podstata je v skutočnosti zameraná na presadzovanie globálnej diktatúry v národných podmienkach a teda proti samotným občanom. A vládna moc je v tomto prípade neoceniteľný mocenský subjekt, ktorý v rámci svojich procesných úkonov pracuje na zmene vnímania reality u občanov.

Zmena vnímania reality u občanov a celej spoločnosti je už skutočná a dozrela do štádia, keď prináša pre globálnu moc úžitok. Príklady: a) ak si chceš čokoľvek kúpiť, vybaviť, zabezpečiť, musíš preukázať, že plníš prijaté nariadenia, hoci nevyplývajú z právnej povinnosti, b) nepatríš medzi normálnych ľudí, ak si sa nezaradil medzi všetkých tých, čo rešpektujú pravidlá a nariadenia, c) môžeš sa zaobísť bez návštevy kostola, k stretnutiu s Bohom si nehľadaj verejné miesto, d) môžeš mať rôzne choroby a byť smrteľne chorý, ale spoločenský žiaduci je iba tvoj boj proti koronavírusu, e) učiteľ a profesor vo vzdelávacom a výchovnom procese už nie je dôležitý, dôležité je digitálne vzdelávanie, f) nemôžeš byť slobodným človekom – občanom, ak sa nepreukážeš, že si zdravý – nemáš v sebe koronavírus, g) na verejnosti či vo verejnom priestore musíš dodržiavať organizačno – technické normy, h) rúško ti dáva predpoklad zdravého života, ch) spoločenský život v oblasti kultúry a športu sa môže zaobísť bez účasti divákov, i) pamätaj, že každé diagnostikovanie tvojej choroby sa musí začať testom na prítomnosť koronavírusu, j) bez vakcinácie celého sveta ľudstvo neprežije a teda ani ty osobne, k) ekonomika musí byť podriadená boju proti koronavírusu, l) národné štáty musia financovať farmaceutický priemysel, ak ten má chrániť obyvateľstvo pred pandémiou a podobne. Zmena vnímania reality u občanov je jedným z dobrých predpokladov ich zotročenia. A o to globálnej moci a národným vládam ide.

Vrátim sa k článku 32 Ústavy SR. Tohto roku pod vedením vládnej moci dochádza k masívnemu odstraňovaniu a porušovaniu základných ľudských práv a osôb. pričom účinné použitie zákonných prostriedkov nie je možné, pretože činnosť ústavných orgánov sa zabezpečuje v rámci zabezpečenia politiky strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu. Problémom pre každého občana je otázka, akým spôsobom sa postaviť na odpor proti vláde SR, proti NR SR, proti niektorým ústredným orgánom štátnej správy ( ministerstvam ), proti zamestnávateľom v rôznych sférach života spoločnosti, proti rôznym inštitúciám a ustanovizniam, proti právnym kanceláriám, privátnym lekárom, proti poskytovateľom rôznych služieb občanom, proti obchodným reťazcom a teda proti všetkým, ktorí si na obyvateľoch SR vynucujú dodržiavať neexistujúcu právnu povinnosť.

Právo postaviť sa na odpor proti organizovanej globálnej diktatúre, lebo taká sa nám deje, znamená individuálne alebo v skupinách reagovať nenásilným spôsobom na všetkých úrovniach, kde dochádza k porušovaniu ľudských práv a slobôd. K odporu proti silám zlá by sa mali organizovať rôzne profesijné skupiny: právnici, lekári, odboroví funkcionári, primátori a starostovia, vedenia rôznych firiem a odborných pracovisk, sudcovia cez svoje organizácie, podnikatelia, predstavitelia politických strán, živnostníci, vedenia ZŠ, stredných škôl, vysokých škôl, pracoviska Slovenskej akadémie vied, vedenia športových klubov, kultúrnych ustanovizní, vedúci predstavitelia rôznych cirkví a podobne. Bol som niekedy päť volebných období starostom obce a hanbím sa za to, že primátori a starostovia sa bez reptania prispôsobili globálnej diktatúre a nezastali sa svojich občanov, pritom sú to prví skutoční komunálni politici, ktorí majú držať s občanmi. Odpor cez vedúcich funkcionárov je v každom prípade silnejší a potrebný, pretože v takomto prípade sa nariadenia a rozhodnutia bez právnej povinnosti prestanú ukladať podriadeným pracovníkom. Rád by som vedel, v koľkých prípadoch sa vedenie jednotlivých závodov, podnikov, rôznych iných funkčných zariadení a inštitúcií zastalo svojich pracovníkov a odmietlo prijať nariadenia prijímané bez právnej povinnosti.

Aby bolo možné určitým spôsobom naplniť čl. 32 Ústavy SR o odpore, je potrebné, aby bola splnená podmienka, proti komu sa má odpor organizovať. Ustanovenie uvedeného článku jasne orientuje občanov, že na odpor máme právo proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd. Ten KAŽDÝ, to môžu byť iba štátna moc, politické strany, korporačné média, rôzne subjekty na určitom stupni riadenia v jednotlivých oblastiach života spoločnosti či samotní občania ako jednotlivci, ktorí plnia funkciu špehov a udavačov. Náš problém spočíva v tom, že vinou vládnej moci a médií našim spoločným nepriateľom je vraj koronavírus ako niečo, čo sa nad človekom vzmáha z vôle prírody či Boha. Ako môžeme bojovať proti koronavírusu ? Iba tak, že budeme plniť príkazy a nariadenia vládnej moci, čo znamená, že právo odporu v zmysle ústavy sa nedá naplniť, pretože právo odporu bolo pretransformované do podoby práva na povinnosť !!! Táto zmena v uplatňovaní práv je najväčší podvod našej vládnej moci a znamená toľko, že občania sami sa podieľajú na odstraňovaní demokratického poriadku základných ľudských práv a slobôd. Táto zmena umožňuje to, že „pandémia“ koronavírusu je účinným nástrojom implementácie globálnej diktatúry do života spoločnosti.

Týmto spôsobom naša vládna moc úplne prebrala skúsenosti z práce CIA v USA, kde sa v rámci celého hlbokého štátu zameriavajú, aby bola plnená táto úloha: kontrola jedinca až do toho bodu, keď bude konať podľa nositeľov moci ( podľa nich ) proti svojej vôli ! Aby sme my, ako občania, mohli realizovať svoje právo na odpor, musíme byť schopní jasnej identifikácie toho, kto je našim nepriateľom a chce nás zničiť. Našim skutočným nepriateľom je politika organizovania strašenia obyvateľstva z „pandémie“ koronavírusu a v rámci nej podpora globálnej diktatúry. Túto politiku organizuje zákonodarná a vládna moc a preto samotný odpor občanov má viesť k tomu, aby sa urobili všetky potrebné opatrenia k tomu, že spoločnosť si nastolí nenásilným demokratickým spôsobom požiadavky a pravidlá pre ustanovenie úplne nového zákonodarného zboru a úplne novej vládnej moci, ktorá sa bude môcť ujať spravovania spoločnosti vtedy, keď bude jasné, že globálnej politike, ktorá vedie k zotročeniu obyvateľstva, odriekne spoluprácu a povinnosť. Ako tento prechod zabezpečiť, o tom sa zmienim v záverečnej časti svojho článku.

Pre nás, občanov SR, je tragédiou, kto stojí na čele prezidentského úradu. Prezidentka SR je priam expertkou na podporu globálnej moci a globálnej diktatúry. Prezidentka SR prosí ľudí, aby nosili rúška všade, kde je to potrebné, dodržiavali odstupy, používali dezinfekciu, žiada od ľudí solidaritu a ohľaduplnosť. Podľa prezidentky SR potrebujeme viac testovať. Prezidentka verí, že o niekoľko mesiacov budeme mať vírus pod kontrolou, lenže zároveň nám oznamuje, že sa finalizujú prípravy vakcín, takže je jasné, že musíme vidieť to prepojenie svojho práva na povinnosti od rúšok k vakcínam. A čo z toho prepojenia vzíde ? Jasný postoj zdôraznil Dr. Tapper z USA: pokiaľ sa povinnosť nosiť rúško zmení na povinnosť vakcinácie, nebudeme sa môcť vrátiť do práce, zarábať, obnoviť si vodičák alebo fungovať v spoločnosti bez preukázania vakcinácie !Teraz už začína fungovať nariadenie, že človek musí mať potvrdenie, že je negatívny a ak nemá sa čím preukázať, má veľký problém. Môžem mať všetky choroby na svete, pretože nikoho to nebude zaujímať. Len sa musím preukázať, že som negatívny. Ako sa dá týmto spôsobom v spoločnosti fungovať ?! Spojme si to so stanoviskom WHO: hrozbou sú ľudia, ktorí odmietajú očkovanie ! Spojme si to s vyhláseniami našich politikov, že hrozbou sú ľudia, ktorí odmietajú testovanie ! Potom sa bude vykrikovať, že hrozbou sú ľudia, ktorí odmietajú vakcináciu a tak ďalej. Teraz je to už pomerne jasné: hrozbou pre vládnu moc a spoločnosť je každý, kto sa nechce podriadiť jej diktatúre.

K čomu nás to vyzýva prezidentka SR ? Keď to zovšeobecním, tak nás prezidentka SR vyzýva k naplneniu nášho práva povinnosti bez ohľadu k tomu, že na všetky kroky vládnej moci neexistuje právna povinnosť a teda nás vyzýva k podriadeniu sa globálnej moci a globálnej diktatúre. Máme veriť tomu, že existuje smrteľný vírus a pritom na strane druhej sa máme dať testovať, či ho máme a kto tento vírus má, tak politici vyhlásia, že je to infekcia, aby sme mali ešte väčší strach. Ako tvrdí Dr. Harabin, vo veci testovania ide o zjavnú štátnu korupciu, keďže za pozitívny test je príplatok 20,- eur. Test sa vraj po 30 minútach samoznehodnocuje, teda neexistuje žiadna dodatočná kontrola a je nepoužiteľný na bezpríznakových ľudí, teda je to obrovský podvod. Dr. Krajníková zase upozorňuje, čo je testovanie podľa našich zákonov. Pojem testovanie je podľa advokátky spojený iba s transplantáciou orgánov, napríklad s darovaním nášho tkaniva. Ak nás teda prezidentka SR nabáda k testovaniu, aké má skutočné dôvody ? Ako právnička by mala rozumieť všetkým právnym otázkam, ktoré súvisia s politikou vládnej moci spojenej s koronavírusom a snažiť sa v svojich prejavoch k občanom predložiť aj jasné právne stanoviska.

Došiel som k záveru, že v úvode môjho dlhého článku, ktorý má viacej samostatných časti, je potrebné položiť tri otázky, na ktoré uvediem aj odpoveď z môjho pohľadu.

Prvá otázka:

Aká je súvislosť medzi „pandémiou“ koronavírusu a testovaním zdravých ľudí ?

V tomto prípade som pojem „pandémia“ dal do úvodzoviek, pretože v skutočnosti tomuto ozajstnému pojmu nezodpovedajú fakty v takom rozsahu, ako boli pôvodne určené. Predstavme si, že v krajine skutočne nastala taká situácia, že rýchlo narastá počet skutočne chorých na koronavírus a je aj veľa úmrtí. Iba z podstaty pojmu o pandémii jasne vyplýva, že v takomto prípade všetky zdroje na úseku zdravotníctva ( či určité zdroje spoločnosti vôbec ) sú nasadené na ošetrenie, hospitalizáciu a liečbu chorých a na zabránenie šírenia sa zákerného vírusu. V takomto prípade nemá spoločnosť ani čas, ani zdroje vrátane financií, aby mimo záchrany ľudí bolo vo veľkom rozsahu organizované testovanie zdravých ľudí a z väčšej časti produktívnych !

Vládna moc by si nemohla dovoliť organizovať simulačné cvičenia, ako to požadujú zástupcovia farmaceutických spoločnosti pod vedením OSN. Podľa mňa niektoré súvislosti procesov, ktoré v štáte organizuje vládna moc, majú celkom určité logické vyplývanie, ktoré môže usvedčiť organizátorov z podvodov. Ak teda vládna moc zabezpečuje testovanie zdravých ľudí každý deň, tak takéto testovanie nemôže byť súčasťou potrebnej liečby skutočne chorých, pretože sa iba zisťuje prítomnosť časti koronavírusu, ktorý ešte nie je chorobou. Testovanie zdravých ľudí pomáha vládnej moci čo najviac upraviť samotné fakty tak, aby sa to mohlo posudzovať ako pandémia. Je to náhrada, možno dočasná, za „pandémiu“, ktorá nie je skutočná. A je to určite perfektný spôsob podnikania, v rámci ktorého obyvateľstvo plní úlohu účastníka v „skrátenom pracovnom režime.“

Testovanie, ktoré nemá oporu v našom právnom systéme, je v skutočnosti jedna z foriem simulačného cvičenia, ktoré nariadil farmaceutický Kartel. Z filozofického hľadiska je veľmi dôležité, ak človeka v svojom vlastnom záujme zachová niektoré tajomstva – nepísané zákony ľudského bytia. Medzi takýto nepísaný zákon – tajomstvo patrí napríklad to, že človek ( až na výnimky ) nemá v masovom meradle mať právo vedieť, kedy presne zomrie. Ak by toto právo bolo zrealizované a došlo by k odtajeniu, spoločnosť by sa jednoducho rozpadla, rozložila. Medzi nepísané zákony ľudského bytia patrí aj to, aby testovanie a vakcinácia obyvateľstva v svetovom- masovom meradle sa nikdy nezaviedli do života spoločnosti ako právo mocných a bohatých či právo národných vlád, ako základný predpoklad fungovania ekonomického, politického, spoločensko-kultúrneho života spoločnosti, lebo takýto predpoklad by zničil samotných ľudí a aj spoločnosť.

Druhá otázka:

Ktorý nadnárodný kartel má vplyv na OSN a na Európsku úniu ?

Predstavme si OSN a Európsku úniu ako spojené nádoby, pretože v skutočnosti to tak aj je, pretože nikdy nerozhodujú proti sebe, ale v určitej koordinácií a súčinnosti. Má to svoj jasný dôvod a ten spočíva v tom, že z týchto nadnárodných štruktúr sa odvíja politika zameraná na ovládnutie sveta a obyvateľstva v ňom. Rovnako to platí aj o ich spoločnom politickom konaní, ktoré je založené na politike strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, pričom táto politika má viacero cieľov, o ktorých sa v článku ešte zmienim. Ktorý nadnárodný kartel potrebuje presadzovať svoj vplyv na OSN a na Európsku úniu ? Týchto nadnárodných kartelov je viacej, ale rozhodujúcu úlohu momentálne hrá petrochemický a farmaceutický Kartel.

V dnešnej dobe už viacero zdrojov uvádza, že Rockefellerova nadácia ešte v roku 2010 zverejnila dokument pod názvom „Scenár pre budúcnosť technológie a medzinárodný vývoj.“ O tomto dokumente sa ešte zmienim. Teraz je dôležité zdôrazniť, že opis toho, čo sa vo svete deje v súvislosti s koronavírusom, je zhodný. Je to iba náhoda ? O Rockefellerovi sa vie napríklad to, že prinútil Kongres USA, aby prírodné liečebné metódy označil za nevedecké šarlatánstvo, ovládol Americkú lekársku asociáciu, založil farmaceutický priemysel, lekári sú pod prísnou kontrolou. Existujú tvrdenia, že farmaceutický priemysel ročne utratí dvakrát viac ako ropný priemysel k ovplyvňovaniu zákonov, politiky a verejnej mienky, že zásluhou Rockefellera žiadny priemysel nemá takú moc na životmi ľudí ako ten farmaceutický. A vie sa tiež, prečo ide Bill Gates po vakcínach a teda sa neustále motá v prostredí farmaceutického priemyslu, pretože jeho kapitál mu to dovoľuje. Ako sám zdôraznil, investície do vakcín, to je tá najlepšia investícia, ktorú kedy urobil.

A je známe, že farmaceutický priemysel podľa zákona v USA má pre výrobcov vakcín udelenú imunitu, takže za škody spôsobené vakcínou platia daňoví poplatníci. Je zaujímavé, že výrobcovia vakcín sú oslobodení od randomizovaných kontrolovaných testov, sú oslobodení od poskytnutia dôkazov k preukázaniu, že vakcíny budú robiť to, čo hovoria, že urobia. Vakcíny proti Covid – 19 sú podľa Dr. C. Madej a iných navrhnuté tak, aby z nás urobili modifikované organizmy. Hoci existuje účinná a bezpečná liečba na Covid – 19, farmaceutický priemysel agresívne presadzuje iba tlak na použitie vakcín. Predpokladá sa, že farmaceutický priemysel nie je v tejto politike organizovania strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu sám. Svoju úlohu, a veľmi dôležitú, zohrávajú súkromné bankové domy či súkromná mediálna sféra, predstavitelia svetového ekonomického fóra a podobne.

Je zaujímavé, čo si vymyslela táto kapitalistická trieda z amerického krídla moci. Dohodli sa, že bude zorganizovaná výzva k masívnemu financovaniu vakcinačného priemyslu z rozpočtov národných štátov ! A toto masívne financovanie bolo spustené aj za pomoci európskeho krídla moci, ktorú reprezentuje Európska únia. Ako sa o financovaní zmieňujem nižšie v článku, národným štátom je priamo nariaďované, že musia dávať čím viacej zdrojov pre boj proti „pandémii“ koronavírusu, ktorú sami zorganizovali. Čo je dôležité zdôrazniť v rámci európskeho krídla moci ? Ukazuje sa, že Európsku úniu má pod svojim zásadným vplyvom a kontrolou petrochemický a farmaceutický Kartel z Nemecka ( či Francúzska ).

Existuje kniha s názvom „Nacistické korene bruselskej EÚ,“ ktorú napísali Paul Anthony Taylor, Alexandra Niedzwiecki, Matthias Rath a August Kowalczyk. Kniha vyšla v roku 2010. Neviem, či sa táto kniha dá ešte niekde kúpiť, respektíve zohnať v elektronickej podobe. Hneď v úvode je dôležitá poznámka o tom, kto sa najviac zaslúžil o vznik 2.svetovej vojny. Celý čas sme sa doteraz dozvedali len o tom, že 2. svetovú vojnu spôsobil psychopat Adolf Hitler. V skutočnosti, podľa dokumentov, ktoré boli po dlhých rokoch odtajené a sú k dispozícií, 2. svetová vojna bola z logistického a technického hľadiska umožnená Kartelom, nemeckou spoločnosťou IG Farben, ktorej dcérskymi spoločnosťami boli firmy Bayer, BASF a ďalšie chemičky. Súhrnná obžaloba v Norimbergu dokazuje, že bez IG Farben by k 2. svetovej vojne nemohlo dôjsť.

Potom, čo vojenský pokus o podmanenie Európy a sveta stroskotal, petrochemický a farmaceutický kartel investoval do tretieho pokusu dobiť Európu ekonomický a politický s pomocou bruselskej EÚ. Z úvodných riadkov sa čitateľ dozvie, že nábor kľúčových architektov pre bruselskú EÚ prebiehal v liahni technokratov Kartelu, ktorí mali plán pre usporiadanie Európy po vojne pod kontrolou koalície nacistov a Kartelu už hotový. Kartel investoval miliardy dolárov, aby zahladil stopy svojej zločineckej minulosti. Podpisom Lisabonskej zmluvy dňa 13.decembra 2007 Kartelu a jeho satrapom kontrola nad Európou spadla rovno do klina. A na tomto akte, ktorý môžem pomenovať ako „prevzatie moci“ sa priamo podieľal aj zástupca Slovenskej republiky – Róbert Fico. Fotografiu Róberta Fica a pod ňou nápis Fico, Slovensko, môžeme nájsť na str. 65 uvedenej knihy, pričom je uvedené, že podpisom Lisabonského zmocňovacieho zákona politici vohnali celý európsky kontinent do náručia Kartelu. Autori knihy tento akt prirovnali k roku 1933 V Nemecku, keď bol prijatý zmocňovací zákon v prospech nacistov.

Podľa autorov uvedenej knihy petrochemický a farmaceutický kartel dáva svoje pokyny Európskej komisií a tá dáva svoje pokyny byrokratickému aparátu, ktorý má cez 54,- tisíc pracovníkov. Európska komisia so svojim aparátom je tak výkonným ako aj rozhodujúcim legislatívnym orgánom EÚ. V EÚ nemôže byť žiadny zákon navrhnutý alebo schválený bez súhlasu Európskej komisie, menovanej na objednávku korporačných záujmov. Parlament EÚ nemá právo na nezávislé zákonodarstvo. Samotný Kartel je definovaný sústredeným záujmom o multibiliónové investičné trhy s chemickými, petrochemickými a farmaceutickými výrobkami. Tento Kartel, ak berieme do úvahy aj Rockefellerovu skupinu v USA, je najväčšia korporačná investičná skupina na svete. V knihe je dostatok faktov o tom, prečo bolo potrebné zdôrazniť, že EÚ má nacistické korene. Teraz si ešte dovolím uviesť niekoľko viet o tom, čo sa pokladá zo strany autorov knihy za strategické ciele Kartelu.

Finančné skupiny, stojace za petrochemickým a farmaceutickým Kartelom, majú záujem kontrolovať obrovské globálne trhy, ktoré ovplyvňujú všetky stránky ľudského života. Ide napríklad o oblasť potravín, zdravotníctva a energií. Výstavba obrovských globálnych trhov sa zakladala na dvoch strategických nástrojoch: a) na použití patentov ako nástroja monopolizácie trhov, b) na dezinformáciách verejnosti s cieľom udržať ľud v stave analfabetizmu ohľadne alternatívnych možnosti. V tomto storočí kľúčové trhy Kartelu začínajú byť ohrozovaní novými technológiami, ktoré ohrozujú monopolizované globálne trhy založené na patentoch. Podľa autorov knihy je tu strach, že obchod Kartelu nemôže v existujúcej demokracií prežiť. Z tohto dôvodu je nedemokratická konštrukcia bruselskej EÚ strategickým krokom smerom k nastoleniu globálnej totality, operujúcej v záujme korporácií.

Ak je možné identifikovať, ktorý nadnárodný Kartel má najväčší vplyv na OSN a Európsku úniu a ak je možné v súčasnosti sa dostať k zdokumentovaným zločinom IG Farbenu v minulom storočí, potom je možné zistiť a porozumieť tomu, ako sa dediči strojcov Osvienčima znova pokúšajú získať svetovládu. Za tejto situácie naša vládna moc robí najväčšiu službu práve petrochemickému a farmaceutickému Kartelu, pretože neustále k obyvateľstvu vypúšťa propagandistickú lož, že musíme byť jednotní, disciplinovaní, aby sme mohli poraziť neviditeľného nepriateľa – koronavírus. Lenže zlo, ktoré sa na obyvateľov národných štátov valí, je z mäsa a kosti a má svoje záujmy. Spojenie Kartelu a nacizmu bolo v 2. svetovej vojne preukázané, rovnako ako je už preukázané, že bruselská EÚ má nacistické korene a v duchu Kartelu je celá politika organizovaná. Napriek tomu toto zlo je stále akosi neviditeľné, pretože sa za propagandou dobre skrýva.

To, že naša vládna moc nevie či nechce identifikovať, kto je našim skutočným neviditeľným nepriateľom, to je závažné strategické rozhodnutie. Zase ide o to, ako pred obyvateľstvom našej krajiny a sveta zatajiť skutočných strojcov podvodov s „pandémiou“ koronavírusu. Keď nepoznáme skutočného nepriateľa, ktorý nám všetkým postupne škodí, tak sa nevieme a nemôžeme ani brániť. Štátna moc občanov je svojim postavením určená k tomu, aby práve svojich obyvateľov mohla brániť pred každým skutočným nepriateľom, ktorý nás akýmkoľvek spôsobom napadne či napadá. Že existuje koronavírus, je nám to jasné, ale skutočného nepriateľa treba hľadať v prostredí petrochemického a farmaceutického Kartelu. Dnes je k identifikácií neviditeľného nepriateľa dostatočné množstvo faktov. Od schopnosti identifikovať, kto nám v podmienkach národných štátov a vôbec sveta pripravil a rozohral politiku strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu, závisí náš ďalší osud a aj samotná predstava o tom, ako vytvoriť zdravý svet, v ktorom panuje sociálna spravodlivosť založená na skutočnej politickej rovnosti občanov. Ak našim neviditeľným nepriateľom podľa vládnej moci je koronavírus, potom musím položiť tretiu otázku.

Tretia otázka:

Mala vládna moc právo vyčleniť koronavírus z bežnej zdravotníckej starostlivosti do oblasti bezpečnosti štátu ?

Aby bolo možné z pozície štátnej moci urobiť zásadný skok z úrovne bežnej zdravotníckej starostlivosti do oblasti bezpečnosti štátu, bolo potrebné sa stotožniť s tým, čo urobila pod tlakom Big Pharmy Svetová zdravotnícka organizácia pred najmenej 12 rokmi. Došlo k zmene definície pandémie. Pandémia bola považovaná za chorobu, ktorá sa rozšírila celosvetovo a ktorá viedla k mnohým vážnym chorobám a úmrtiam. Po novom to už nie je tak a za pandémiu sa považuje niečo, čo sa iba vyskytuje celosvetovo. Mnoho vážnych a smrteľných ochorení už nebolo potrebných pre vyhlásenie pandémie. Najnázornejšie je to reprezentované v stanovisku, ktoré v týchto dňoch vyjadril profesor Viliam Fischer.

Podľa neho v rokoch 2016 – 2017 zomrelo u nás na bežnú chrípku 3703 ľudí a dva roky predtým 2878 ľudí. Kto si to vtedy všimol ? Prečo sa vtedy nerealizovali dnešné pandemické opatrenia ? Pri porovnaní tejto úmrtnosti spred 3 – 4 rokov je dnešná úmrtnosť na koronavírus okolo 90 ľudí neporovnateľne nižšia ! Na jeho otázku, prečo sa nerealizovali pandemické opatrenia, keď na bežnú chrípku muselo zomrieť niekoľko tisíc ľudí, viem odpovedať. Nebolo to kvôli tomu, že ešte vtedy nebol Matovič predsedom vlády. Pandemické opatrenia v tomto roku realizované našou vládnou mocou, a z veľkej časti podporované predstaviteľmi politických strán, vyplývajú z toho, čo sa odohráva na globálnej úrovni vrátane úrovne Európskej únie. Na nadnárodnej úrovni sa všetko pripravovalo a ako ukážem ďalej, tak napríklad dokument farmaceutickej lobby „Svet v ohrození“ bol pripravený v minulom roku na začiatku jesene, rovnako ako aj rôzne cvičenia. Dokonca z prostredia Rockefellera pochádza dokument, ktorý svedčí o tom, že to, čo si skúšali ako realizáciu určitého plánu, sa úspešne realizuje až v roku 2020.

Práve zmena v definícií pandémie je prvým predpokladom toho, aby si vládna moc mohla vyčleniť koronavírus z bežnej zdravotníckej starostlivosti do oblasti bezpečnosti štátu a teda mať túto záležitosť ako svoju kompetenciu. Nemám pochybnosť v tom, že v rámci bežnej zdravotníckej starostlivosti bolo možné problém „pandémie“ koronavírusu riešiť či liečiť. Existuje aj druhý dôležitý predpoklad tohto prevzatia moci z rúk lekárov a odborníkov do rúk vládnej moci. Tento druhý predpoklad súvisí s definitívnym rozhodnutím globálnej moci realizovať v záujme zvládnutia obyvateľov národných štátov pre ciele nadnárodných Kartelov globálnu politiku, ktorej sa podriadila väčšina národných vlád a tie „skrutkujú“ svojich obyvateľov. Takže druhý predpoklad súvisí s použitím metódy ako strategického rozhodnutia. V rámci bežnej zdravotníckej starostlivosti diagnostikovanie a liečba chrípky by určite nespĺňala potrebu poriadne vystrašiť obyvateľstvo, pretože všetko by bolo organizované na individuálnom princípe, či ako ďalej uvádzam, na personálnom vzťahu.

Existuje veľa vedcov či lekárov, ktorí tvrdia, že zásluhou koronavírusu neexistuje žiadna choroba, ktorá vo svojej nebezpečnosti presiahla sezónnu chrípku a preto nie je dôvod pre špeciálne opatrenia a pre vakcináciu obyvateľstva. Ak je reč o špeciálnych opatreniach, treba si uvedomiť, že sa už týkajú bezpečnosti štátu. Treba si preto uvedomiť, že bežná zdravotnícka starostlivosť je organizovaná na inom základe ako zabezpečenie bezpečnosti štátu. Naša vládna moc na základe rozhodnutí globálnej moci a jej globálnej politiky sa rozhodla pre tento skok, pretože iba z úrovne organizovania bezpečnosti štátu je možné celoplošne proti obyvateľstvu použiť silu v mene ideálov ochrany zdravia a života, hoci za týmito ideálmi sú skryté záujmy petrochemického a farmaceutického Kartelu a ich „spriatelených“ ďalších kartelov.

Bežná zdravotnícka starostlivosť sa vyznačuje personálnym vzťahom a je založená na vzťahu človeka ako individuálnej bytosti a všeobecného lekára. V takomto vzťahu sa utvára určitá atmosféra dôvery a pochopenia a všetky vážnejšie problémy spojené s ochorením sú riešené v súčinnosti s odborníkmi. Ochorenie sa nepokladá, aj keď môže mať svoje dopady na spoločnosť, za vážne ohrozenie bezpečnosti štátu či spoločnosti. Ak sa človek cíti, že môže mať zdravotný problém, že je chorý, navštívi svojho lekára. Iba jeho lekár, niekedy v spolupráci s odbornými lekármi, diagnostikujú ochorenie a stanovia liečbu. Toto samé malo platiť aj v prípade koronavírusu. Ak sa človek cíti, že na neho lezie niečo ako chrípka, sám sa rozhodne, či navštívi svojho lekára alebo si to iba odleží doma v posteli. Ak sa preukáže, že je pacient pozitívny, je na lekárovi, či sa rozhodne predpísať dostupné lieky.

Pri bežnej zdravotníckej starostlivosti nie je problém, aby sa lekár opýtal svojho pacienta, či sa môže dať otestovať na koronavírus. Ak pacient súhlasí, nie je problém, aby jeho všeobecný lekár mu z prsta odobral krv pre zistenie výsledku priamo na mieste už po možno dvadsiatich minútach. Iba cez úroveň bežnej zdravotníckej starostlivosti bolo potrebné sledovať určité údaje za určité obdobie a potom všetko vyhodnotiť. Je to úplne jednoduché, ak sa starostlivosť organizuje cez personálny vzťah pacienta a lekára, v rámci ktorého sa realizuje a požiadavka na informovaný súhlas. Pretože som človek, je na mojou rozhodnutí, kedy potrebujem navštíviť svojho lekára. A je na mojom lekárovi, aby na základe diagnostikovania môjho problému, ktorý mu opíšem, aby rozhodol, ako ma bude liečiť. V tomto roku teda došlo k tomu zásadnému zvratu, že rozhodovanie človeka ako možného pacienta a rozhodovanie lekára ako odborníka k tomu zákonom povereného, bolo z titulu štátnej moci zrušené.

Vláda SR si jednoducho zoštátnila osobnú moc z personálneho vzťahu, pretože dostala za úlohu realizovať politiku strašenia obyvateľstva „pandémiou“ koronavírusu a preto si diagnostikovanie občanov ( ako pacientov ) a predpísanie liečby – ako metódy masového štátneho liečiteľstva – zobrala do svojej kompetencie. Vláda SR týmto zneužila svoje právomoci a preto jej konanie pokladám za konanie proti ľudskosti. Pre čitateľa je dôležité, aby sa hlboko zamyslel nad tým, prečo bolo potrebné vyčleniť koronavírus z bežnej zdravotníckej starostlivosti a podriadiť boj proti nemu úrovni bezpečnosti štátu.

Koronavírusom v rámci bežnej zdravotníckej starostlivosti by nebolo možné celoplošne vystrašiť obyvateľstvo SR, nebolo by možné využiť súkromné média aby tomuto strašeniu venovali každý deň 24 hodín. Nebolo by možné docieliť žiadne výsledky potrebné k tomu, aby zo štátneho rozpočtu sa sústavne vyčleňovali finančné zdroje na podporu farmaceutického priemyslu. Nebolo by potrebné vyčleniť 750,- tisíc eur na podporu očkovacieho priemyslu. Neboli by potrebné žiadne rúška a ich každodenné nosenie. Nebolo by potrebné uzamykať ekonomiku, školstvo, kultúru, šport, sociálne kontakty a podobne. Nebolo by potrebné porušovať ústavné práva občanov. Nebolo by potrebné prijímať opatrenia k tomu, ako sa majú ľudia pohybovať, dodržiavať rozostupy. Nebolo by potrebné nariaďovať ľuďom priam domáce väzenie. Nebolo by potrebné žiadne celoplošné testovanie obyvateľstva, nebola by potrebná žiadna výzva a príprava vlády na vakcináciu obyvateľstva. Nebolo by potrebné kvôli koronavírusu úplne preorganizovať životný a pracovný rytmus každej spoločenskej organizácie, inštitúcie, orgánov štátnej moci a správy, orgánov územnej samosprávy. Nebolo by potrebné preorganizovať úroveň bežnej zdravotníckej starostlivosti a znížiť jej kvalitu. Nebolo by potrebné z úrovne štátnej moci prijímať voči obyvateľstvu represívne opatrenia, narúšať psychickú a duševnú stabilitu v rodinách či v rôznych pracovných a záujmových kolektívoch. Nebolo by možné robiť podvody, zámerné poškodzovanie či priam zločiny proti ľudskosti. Protikoronavírusové opatrenia na úrovni bezpečnosti štátu, ktorých jediným základom sú výsledky PCR testov, spôsobili spoločnosti nesmierne straty vo všetkých oblastiach politicko-ekonomického života spoločnosti.

V mene bezpečnosti štátu vládna moc začala boj proti „pandémii“ koronavírusu a pritom všetkými možnými opatreniami dokázala túto bezpečnosť podstatne zoslabiť či znížiť a to v záujme jedného veľkého cieľa: aby sa obyvateľstvo a život celej spoločnosti u nás a všade inde vo svete podriadil záujmom kapitalistickej triedy, záujmom globálneho kapitálu aj na čele s farmaceutickým Kartelom. V mene bezpečnosti štátu naša vládna moc začala hazardovať so zdravím a životmi občanov a to aj za cenu veľkého hazardu s takým jej pilierom ako je ekonomika. Vyčlenenie koronavírusu z bežnej zdravotníckej starostlivosti na úroveň bezpečnosti štátu je klamlivé a dezorientuje. Bez takéhoto kroku by sa úroveň bezpečnosti štátu v ničom neznížila a preto nebolo potrebné vyhlasovať ani núdzový stav. Ako vyhlásil Reiner Fuellmich, člen advokátskej komory v Nemecku a v Kalifornií, koronavírusové opatrenia nemajú dostatočné faktické opodstatnenie a dostatočné právne opodstatnenie, sú preto protiústavné a musia byť okamžite zrušené.

Pokiaľ ide o bezpečnosť štátu, tak na jeho oslabovanie sme vôbec nemuseli čakať na nejaký vírus, pretože samotné skúsenosti ukázajú, že k tomu úplne postačuje skupina politikov združených v koaličnej vláde aj na čele s ústavnými činiteľmi. A tak sa im podarilo, a vždy bez vedomia a súhlasu občanov, zrušiť ľudovú armádu a úspešne sa začleniť do NATO. Našim nepriateľom sa stala z neznámych dôvodov Ruská federácia. Neskôr sme vstúpili do EÚ a tam sme sa s radosťou zbavili vnútroštátnej tvorby vôle a súhlasili s nad štátnou tvorbou vôle, aby nám mohla rozkazovať Komisia EÚ a Európsky súdny dvor. Úspešne sme sa vzdali sebestačnosti vo výrobe potravín, pretože poľnohospodárstvo sa nestalo prioritou u tých, čo sa bijú do pŕs, že sú demokrati. Strategické podniky bolo potrebné privatizovať, aby iným prinášali úžitok.

Pod vedením obyčajných ľudí s „neobyčajnými“ schopnosťami, skupinou rodinne založených politikov a pár „spravodlivých expertov“, ktorí sú tiež za ľudí a hŕstky neoliberálov, sa režim v súlade s globálnou diktatúrou, ktorú s úsmevom vysvetľujú ako ochranu zdravia nás všetkých, zavádza ako za skutočného vojnového stavu. Nepotrebujeme nič iné, iba vrátiť diagnostikovanie koronavírusu späť do rúk lekárov a odborníkov a politikov na čele s vládnou mocou a ústavnými činiteľmi donútiť, aby sa vrátili k podstate života spoločnosti, k demokratickému spravovaniu krajiny. Vládna moc nemalo žiadne právo k tomu, aby vyčlenila koronavírus z bežnej zdravotníckej starostlivosti na úroveň bezpečnosti štátu, pretože v prvom rade má uprednostňovať záujmy svojich občanov, nie korporácií či kartelov.

V tomto roku, vzhľadom na realizáciu politiky organizovania strašenia obyvateľstva národných štátov „pandémiou“ koronavírusu, si každý normálny, rozumný a poctivý človek postupne nastoľuje rôzne otázky, na ktoré môže nájsť sám alebo za pomoci iných ľudí také odpovede, ktoré môžu byť z jeho pohľadu pravdivé a podľa ktorých bude možné zorientovať sa v spleti rôznych súvislosti javov a procesov odohrávajúcich sa v našom štáte či vo svete. Tu sú niektoré otázky:

1. Prečo sme takmer všade vo svete, v národných štátoch prešli pod vedením politikov a štátnikov k organizovanej vojne proti občanom, pričom princípom tejto vojny je sila – štátna moc povýšená nad právo ?

2. Prečo naša vládna moc, podobne ako niekedy fašistická moc, postavila znak rovnosti medzi mravnosť a silu, respektíve mravnosť podriadila sile ? Príklad: ak sa nezúčastním testovania ( mravný postoj ), musím ostať izolovaný doma ( podriadiť sa sile štátu bez právneho podkladu ).

3. Prečo bolo a je potrebné hovoriť o pandémii, keď v skutočnosti kvôli koronavírusu sa nedostavil ani stav epidémie ?

4. Prečo vládna moc zmenila organizáciu zdravotníctva tak, že prioritu má koronavírus a ostatné choroby sú nepodstatné ?

5. Prečo je potrebné nemilosrdne uzamykať jednotlivé oblasti života spoločnosti a obyvateľstvo štátu organizovať podľa nariadení a rozhodnutí, ktoré s bojom proti koronavírusu nemajú nič spoločného ?

6. Prečo sa v tomto roku hlavnými črtami práce vládnej moci stali: hromadná reorganizácia života spoločnosti a jednotlivých kolektívov rôzneho zamerania, hromadné pokutovanie obyvateľstva, obrovské zadlžovanie sa štátu, hromadné testovanie obyvateľstva, príprava na hromadné očkovanie obyvateľstva, nútenú karanténu a podobne ?

7. Prečo vládna moc sa rozhodla všetkých obyvateľov SR podriadiť dôslednému plneniu si povinnosti, ktoré vyplývajú z jej mimoriadnych rozhodnutí ?

8. Prečo sa v SR rozmohlo v štátnych orgánoch a všade inde konanie k slepej poslušnosti k nariadeniam vlády SR ? Musí platiť zásada bezpodmienečnej poslušnosti, keď nariadenie môže mať za následok porušovanie zákonov ? Je treba sa riadiť iba nariadeniami, nie zákonmi ?

9. Vieme, aké hlavné znaky charakterizujú psychopatov v politických a štátnych funkciách ?

10. Kedy pochopíme, proti koho záujmom a plánom sa máme brániť, aby sme nespadli do otroctva ? Kedy pochopíme, že nás neničí príroda, ale trieda kapitalistov ?

11. Prečo trieda kapitalistov nemôže s absolútnou väčšinou obyvateľstva nažívať v porozumení a v rovnoprávnych politických a občianskych vzťahoch ?

12. Prečo sa v tomto roku začala realizovať nútená „zdravotnícka starostlivosť“ vo veci koronavírusu ? Prečo vládna moc prešla k masovej „zdravotníckej starostlivosti“ o blaho a bezpečnosť obyvateľstva ? Prečo skutočná starostlivosť o zdravie sa v prípade koronavírusu nemôže pokladať za záležitosť pacient – lekár ?

13.Prečo je úlohou médií počas „pandémie“ koronavírusu neskutočne silno šíriť strach a paniku ?

14. Uvedomujeme si, k čomu slúžia rozostupy medzi ľuďmi ? Azda si máme myslieť, že je to kvôli chytrému koronavírusu ?

15. Prečo naši politici hovoria o tom, že sa máme dať očkovať vakcínami, keď proti koronavírusu sú aktuálne bežné lieky a nič nie je potrebné vymýšľať ?

16. Prečo po celom svete prenasledujú lekárov a rôznych odborníkov, ak majú jasné fakty o tom, čo v skutočnosti prináša politika spojená s koronavírusom ?

17. Kto nám vysvetlí, ako súvisí operácia koronavírusu s globálnym spustením sietí 5 G ? Prečo sa v SR namiesto simulačných cvičení nemôže spustiť celospoločenská diskusia o problematike 5 G a o jej vplyve na zdravie a životné prostredie ?

18. Uvedomujeme si, že človek môže byť „nakazený“ priamo pri testovaní ? Uvedomujeme si, že človek môže byť podvodne testovaný ako „pozitívny“, čo bude dôvod k určitej manipulácií s človekom, rovnako aj k manipulácií, ak človek odoprie testovanie.

19. Vieme pochopiť, že koronavírus je v skutočnosti upravená chrípka, ktorá dobre poslúži pre politické zámery ?

20. Ako je možné, že v celosvetovom merítku je niekto schopný zorganizovať globálny podvod na obyvateľstve sveta a pokúsiť sa manipulovať pomocou skorumpovaných plánov či politikov a iných prisluhovačov ?

21. Existuje „pandémia“ koronavírusu alebo existuje pandémia podľa PCR testov ? Znamená pozitívny výsledok PCR testov, že testovaná osoba je infikovaná chorobou Covid – 19 alebo to neznamená nič v spojitosti s infekčnou chorobou Covid – 19 ?

22. Majú opatrenia proti „pandémii“ koronavírusu chrániť obyvateľstvo sveta pred koronavírusom alebo prijaté a prijímané opatrenia slúžia iba k tomu, aby ľudia spanikárili a aby verili tomu, že ich životy sú v ohrození, takže nakoniec farmaceutický a technologický priemysel môže generovať obrovské zisky z predaja PCR testov, antigénových na protilátky a vakcín, rovnako tak zo získania našich genetických ( DNA ) „odtlačkov prstov“ ?

23. Prečo je potrebné počúvať Svetovú zdravotnícku organizáciu, keď oficiálne je to iba agentúra OSN ?

24. Ak predstavitelia globálneho kapitalizmu vyhlásili obyvateľom národných štátov vojnu, prečo sa obyvateľstvo vôbec nebráni, ale verí a dúfa, že ak bude neustále ustupovať, tak sa dočká krajšej budúcnosti ?

25. Ako je možné, že ak koronavírus je smrteľný vírus, tak sa musí urobiť test, aby sa zistilo, či ho človek má ?

26. Prečo sa štatistika o nebezpečnosti koronavírusu zakladá na pozitívnych prípadoch a nie na úmrtiach ?

27. Prečo máme strach z koronavírusu a nevieme si uvedomiť, že ten môže slúžiť ako trójsky kôň k implementácií týranie obyvateľstva ?

28. Prečo plníme nariadenia vládnej moci, keď nie sú založené na existencií právnej povinnosti ?

29. Prečo občanom, až na výnimky, v osvojeniu si skutočných vedomosti o politike spojenej s „pandémiou“ koronavírusu, nepomáhajú právnici a lekári, ktorí žijú z peňazí svojich klientov ? Prečo sa, až na výnimky, politické strany a ich predstavitelia úplne vzdialili od svojich voličov ako občanov a nemajú záujem postarať sa o kvalitný uvedomovací proces, ktorý občanom pomôže zorientovať sa v tom, aké sú záujmy globálnej moci a ako v rámci národného štátu je možné túto moc skrotiť v prospech všetkých ?

30. Počuli sme o tom, že pozitívne výsledky testov nič s ohľadom na infekciu neznamenajú ? Prečo potom vládna moc hovorí o infikovaných, keď pozitívny výsledok neznamená prítomnosť infekcie ?

31. Ak pozitívne výsledky testu nič s ohľadom na infekciu neznamenajú, tak je možné predpokladať, že ide o zámernú nesprávnu interpretáciu zo strany zodpovedných členov vlády a možno to vyhodnotiť ako podvod ?

32. V súvislosti s vyhlásenou „pandémiou“ koronavírusu a následne s prijatými opatreniami a nariadeniami je možné tvrdiť, že bolo zámerne spáchané bezprávie na obyvateľstve SR, založené na PCR testoch a všetci postihnutí využijú právo na plnú kompenzáciu svojich strát ?

33. Čo urobíme zo strany verejnosti s tým, že mainstreamové média úplne zlyhali, pretože sa jednoznačne pridali na stranu globálnej moci a na podporu globálnej diktatúry, pričom štát toto zlyhanie vôbec nemal záujem riešiť v zmysle medzinárodného paktu o občianskych a politických slobodách ?

Ak sa čitateľ dostane k tejto mojej poslednej otázke, môže si sám pokladať ďalšie otázky alebo začať trpezlivo hľadať odpovede. Niektoré odpovede nájde aj v ďalších častiach môjho článku.

Koniec časti I.

Pokračovanie v časti II.

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 157

Celkové hodnotenie: 15.41

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Poslanci ukončili rokovanie novelou zákona o samosprávnych krajoch

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Poslanci ukončili prvý deň 18. schôdze Národnej rady (NR) SR prerokovaním návrhu novely zákona o samosprávnych krajoch, podľa…

  Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila návrh zákona o bezpečnosti

  0icon

  Paríž 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eric Gaillard)   Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila v utorok návrh zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil právo filmovať alebo fotografovať…

  EÚ si od spoločnosti Moderna objedná 160 miliónov dávok vakcíny

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Európska únia (EÚ) si od farmaceutickej firmy Moderna objedná 160 miliónov dávok experimentálnej vakcíny proti koronavírusu. Oznámila to…

  Maas dúfa v obnovenie vzťahov medzi EÚ a USA počas Bidenovej vlády

  0icon

  Berlín 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris, Darko Vojinovic)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vyjadril v utorok nádej na obnovenie vzťahov medzi USA a…

  Víťazstvo Bidena potvrdili aj v štáte Pensylvánia

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Predstavitelia amerického štátu Pensylvánia oficiálne potvrdili, že víťazom prezidentských volieb v tomto štáte sa stal demokrat Joe…

  Poslanci schválili zrušenie bankového odvodu, ako aj úpravu v rámci odkladu splátok úverov

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Bankám od budúceho roka zanikne povinnosť platiť bankový odvod. Vyplýva to zo zákona o zrušení osobitného odvodu bánk…

  Veronika Remišová vyzvala koaličných partnerov na riešenie problémov s chladnou hlavou

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaliční partneri by mali pri riešení problémov pristupovať s chladnou hlavou, bez zbytočných útokov a s konštruktívnymi riešeniami.…

  Ruská vakcína je podľa predbežných dát účinná na viac ako 91 percent

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V je účinná na viac ako 91 percent, ukazujú predbežné dáta z…

  EÚ prijala akčný plán pre integráciu a začlenenie migrantov na roky 2021 – 2027

  0icon

  Brusel 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, Thierry Monasse)   Európska komisia (EK) predstavila v utorok akčný plán pre integráciu a začlenenie na roky 2021 –…

  Mikas sa stretol s trénerom Molnárom z Extrémnych premien

  0icon

  Bratislava 24. novembra (HSP/Foto:Facebook)   Potom ako došlo v októbri k zatvoreniu fitnes centier sa na sociálnej sieti ozval známy tréner Maroš Molnár z relácie…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Huawei na to pôjde z opačnej strany. Namiesto 5G smartfónov pôjde do 4G. Naznačujú to najnovšie správy

  0 icon

  Minulý rok spoločnosť Huawei oznámila veľké plány spojené so zvýšenou frekvenciou uvoľňovania nových 5G smartfónov. Bohužiaľ, však situácia spojená so sankciami, neumožnila spoločnosti tento cieľ naplniť. Dôvodom je, že Huawei nemôže aktuálne odoberať produkty a služby vyrábané americkými technológiami. V praxi to znamená, že Huawei nemá od koho odoberať procesory…

  10 najlepších hororových filmov, ktoré aktuálne nájdete na Netflixe

  0 icon

  Hororových filmov môžeme nájsť tisíce, ale len máloktoré stoja v skutočnosti za pozretie. A práve preto by sme vám chceli dať do pozornosti niekoľko z nich, ktoré stoja za zvýšenú pozornosť. Pevne veríme, že vo výbere nižšie si nájde každý niečo, čo ho poteší. 1922 1922 je film, ktorý je…

  Nový Xiaomi Mi 11 Pro by mohol prísť s úchvatným WQHD+ displejom, čím sa vyrovná najdrahším konkurentom

  0 icon

  Nová vlajková séria Mi 11 od spoločnosti Xiaomi je pomaly ale isto na ceste, čo sa odráža aj na množstve informácií, ktoré sa dostávajú do povedomia leakerov, technologických redaktorov ako aj fanúšikov značky. O nadchádzajúcej sérii však stále nemáme exaktné informácie, čomu nedopomáha ani zverejnenie najnovších informácií odhalených priamo z…

  Mohlo by ľudstvo v budúcnosti osídliť Europu, jeden z mesiacov Jupitera?

  0 icon

  Jeden z mesiacov Jupitera, Europa, je na našej oblohe len drobnou bodkou svetla, ktorá je v porovnaní s inými, oveľa jasnejšími hviezdami, pomerne nevýrazná. Zároveň je to najmenší mesiac, ktorý bol objavený Galileom v roku 1610. Až koncom 19. storočia sa podarilo odhaliť jeho priemer, ktorý má približne 3100 km. S príchodom 60. rokov minulého…

  Google bude pravdepodobne čeliť ďalšiemu sporu. Stredobodom pozornosti je spôsob zberu údajov o používateľoch

  0 icon

  Po niekoľkých protimonopolných vyšetrovaniach, ktorým musí  Google aktuálne čeliť vo viacerých regiónoch sveta, prichádza ďalšie. Tentokrát na území Veľkej Británie. Na tému upozorňuje portál techxplore.com. Opäť raz dôvodom sú praktiky zbierania údajov o používateľoch. Podľa zverejnených dokumentov, britský protimonopolný dozorný úrad a Úrad pre hospodársku súťaž, začal preverovanie sťažnosti potom,…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA