Filozofia – matka vied?!

II.

Aplikácia (I-ky )

Rekapitulácia I. časti

Exaktný filozofický základ tohto sveta ktorý vznikol po veľkom tresku, z ktorého vyvierajú základné zákonitosti ovládajúce procesy v prírode a spoločnosti tvorí štvorpólová bunka. Skladá sa zo štyroch protipólov (alel). Dve hmotné (hmota a antihmota) a dve ideové (kvantita a kvalita). Náhody (omyly, torza), ktoré nemajú pokračovanie sa tým nevylučujú.

Omyly Marxa a iných mysliteľov.

Ich omyly vyplynuli z toho, že buď nevedeli, že bunka sa skladá z alel (Marx to nemohol vedieť) alebo túto skutočnosť nebrali na vedomie. Ak by bola bunka jednopólová bol by to kus nehybnej hmoty či dogmatickej idey. Preto dochádzali k monistickým (neomylným) záverom. Keď začnem monizmom potom v monizme aj skončím. Zbytočne som medzitým uvažoval dialektický. Ukážka:

Spoločenská trieda nie je bunka, ale alela novo-vznikajúcej bunky!!!

Chybná bunka je samostatný prvok, ktorý môžeme odstrániť, ale alelu nemožno odstrániť, lebo z bunky spravíme „invalida“ (torzo bez ruky či nohy). Alelu musíme umravniť a nie odstrániť!!!

Komunistická spoločnosť nevznikne tým, že odstránime triedu, ale, že sme umravnili všetky štyri alely. Umravnenie znamená zánik entropie (chaosu), ktorú jednotlivé alely v bunke vyvolávali a bunka prechádza z revolučného vývoja (po negácii negácie) k evolučnému v zmysle zákona o „jednote a boji protikladov“.

Prakticky: Marx navrhuje odstrániť súkromné vlastníctvo i jednu z tried. Odstránenie súkromného vlastníctva je v poriadku, lebo sa nejedna o internú alelu, ale o externú zápornú bunku, ktorá je pre kladnú bunku „korzetom“ brániacim rozpínaniu a spájaniu sa bunky do celosvetového priestoru. Triedy sú však internou záležitosťou bunky, tie treba umravniť, ale nie zničiť. Iný prípad je názor o likvidácii štátu či rodiny. Veľká bunka (megabunka) je len súčtom mikro a makro buniek, ktoré sú síce autonómne, pretože pracujú v inom prostredí a v inej veľkosti, ale pracujú na rovnakom princípe. Základnou (mikro) bunkou sveta je rodina. Rodina ani rod nepotrebujú pre svoju internú komunikáciu peniaze, ale už v medzi rodovom priestore sú potrebné. Ale znova vzniká dvojitá potreba pre ich hodnotu z titulu spravodlivosti, pretože každá makro bunka (rod) pracuje a žije v iných podmienkach. Čo z toho plynie? Peniaze budú regionálne či štátne, ale ich princíp, a teda aj kompatibilita budú univerzálne. Po lopate! Bunky nemôžu byť spájané do série, ale paralelne. Dnešná globalizácia prebieha na sériovom princípe a treba ju zmeniť na paralelný. Ono to znie veľmi zložito, ale len pre toho kto nedokáže myslieť na quattro pólovej podstate, v skutočnosti nie je to až tak zložité. Príkladom môže byť princíp známi v audi quattro. Nie je podstatný vplyv jednotlivých buniek ale ich vzťah a výsledok.

Poučenie

Záporná alela sa pacifikuje, záporná bunka odstraňuje!

Ako to bolo a, ako to je?

Rod, občina či ich pozostatky v kmeňových komunitách boli a sú konsolidované bunky, v ktorých proces prebiehal a prebieha v zmysle zákona „o jednote a boji protikladov“. Rozpadom rodov (negáciou) začala vznikať nová, väčšia bunka, a to celosvetová. Od tej chvíle prebieha vo svete entropia (chaos) pod dominantou niektorej alely. Počas prvých dvoch etáp sa vystriedali pri moci záporná a kladná alela matérie (bytie). Po ich konsolidácii pri likvidácii feudalizmu a nástupe kapitalizmu vznikla relatívna rovnováha – relatívne slobodný človek. S nástupom kapitalizmu žezlo prevzala do svojich rúk záporná alela idey. Kladná alela idey po VOSR svoju úlohu dosiahnuť relatívnu rovnováhu medzi ideovými alelami a tým ukončiť vývoj novej celosvetovej konsolidovanej bunky nedokončila. Prerušenie vplyvu kladnej alely znamená znásobenie entropie a vznik nebezpečenstva kolapsu celosvetovej bunky už počas jej vývoja a zabránenie vzniku konsolidovanej celosvetovej spoločnosti na báze zákona „o jednote a boji protikladov“ – „komunistickej“.

Čo si máme predstaviť pod komunistickou spoločnosťou? Vzájomná relatívna rovnováha medzi triedou riadiacou a riadenou (bytie), a relatívna rovnováha medzi poznaním o realite (reálnej hodnote) a jej obrazom (ideou v podobe peňazí).

Analýza súčasného stavu a projekcia prechodu ku komunistickej spoločnosti.

Široká škála dnešných problémov ľudstva nemá základ v buržoáznej revolúcii, ale v oveľa hlbšej minulosti. Cieľ dosiahnuť relatívnu rovnováhu medzi poznaním o realite a jej obrazom, znamená zistiť, ako vznikol protipól k jednotnému reálnemu poznaniu spoločnosti o realite v podobe jeho obrazu. Ten vznikol v ekonomickom poznaní starej spoločnosti, ktoré nieslo názov oikonómia. Išlo o priame hospodárenie s realitou v rámci relatívne konsolidovanej bunky – rode. V rámci medzi rodovej výmeny produktov vznikla potreba, obrazu reality v podobe peňazí. Peniaze však nedokázali v tom čase podať objektívny obraz reálnej hodnoty, a tak vznikla príčina entropie, príčinou, ktorej je zisk, ktorý neuznáva stratu. Toto je podstata negácie pôvodnej oikonómie a začiatok ekonomickej entropie, teda ekonomického chaosu alebo ekonomického šarlatánstva.

S nástupom kapitalistickej spoločnosti záporná ideová alela šíri kvantitu obrázkov na úkor ich kvality a stráca s realitou kontakt. Toto je pokračovanie entropie teraz predovšetkým v oblasti ľudského poznania a pokračuje aj v oblasti bytia prehlbovaním priepasti v ňom (bohatý versus chudobný).

Socialistická revolúcia – likvidáciou súkromného vlastníctva odstránila len schránku, za ktorou sa zisk skrýva, ale nie jeho falošnosť, ktorá je naďalej zdrojom entropie v spoločenskom poznaní. V oblasti bytia, ekonomický rozklad bol viac menej zastavený.

Jasný záver: Socializmus má byť odstránený revolučným krokom, pri ktorom vznikne relatívna rovnováha medzi reálnym poznaním spoločnosti o realite a jej obrazom v podobe peňazí. Z pohľadu zákonov potreba „negácie negácie“, ktorá negovala spoločenské poznanie o realite už pri formovaní obrázkov reality. Pôvodná negácia rozložila ideovú bunku poznania o realite z jednomyseľnej na dvojzmyselnú a nevyváženú!

Otázka asi znie: Treba znova budovať socializmus? Ak dokážeme ho teoretický vyhodnotiť a stanoviť obsah „komunistickej“ revolúcie nie je potrebné!

Tu je riešenie:

Ekonómia potrebuje pevný základ v pevnej, základnej mernej jednotke a potom suma ziskov a strát bude si rovná vo všetkých spoločenských bunkách, firmou počnúc a svetom končiac. Toto nie je fantazmagória, ale realita známa v každej jednej firme.

Vážení čitatelia!

Nech nikto nehľadá v reálnom svete bunku ktorú som opísal v I. čast a na začiatku. Takejto bunky už niet. Je to už len bunka filozofická (idea), ktorá na základe vnútorného napätia sa v mega tresku rozpadla na multi milióny buniek a ich alel, ktoré medzi sebou vedú buď boj na základe zákona „o jednote a boji protikladov“ (prebieha evolučný vývoj) alebo na ľúty boj o život na báze zákona „o negácii negácie“. Pri pozitívnom vývoji sa kvalita pôvodnej malej bunky preniesla na bunku mnoho násobne väčšiu alebo bunku inej kvality. Pri negatívnom, teda pri nezvládnutí s vývojom spojenej entropie, dochádza k deštrukcii (po vzore veľkého tresku) vznikajúceho novotvaru.

Záver

Veľký tresk nerozniesol do vesmíru mŕtvu hmotu či ideu, ale bunky vnútorne nestabilné (živé). Bunky sú navzájom rovnaké, ale ich vnútorné napätie vzhľadom na pohyb medzi štyrmi protipólmi sa neustále mení (quattro princíp). Vzhľadom na túto skutočnosť sa bunky navzájom líšia a umožňujú vzájomnú komunikáciu a interakciu v kladnom, či zápornom zmysle. O silovej komunikácii (hmotnej) vieme o nehmotnej len predpokladám. Čo však vieme vďaka Heglovi je, že ich vzájomná komunikácia a interakcia podlieha trom základným zákonitostiam. Toto je podstata celého vesmíru a rôznych “zhlukov buniek” vrátane človeka a jeho množiny v podobe vznikajúcej celosvetovej spoločnosti. Je len na každom z nás či tento princíp výstavby vesmíru a zákonitosti na základe, ktorých sa neustále mení, si osvojí alebo nie. Osobne to nikomu nevnucujem len ponúkam, ako pomôcku pri analýze a projekcii prírodných a spoločenských javov.

Tento filozofický názor ponúka človeku rozumnú slobodu, pretože medziľudské vzťahy sú vecou ľudí a nikoho iného. Rozumní ľudia sa snažia, preto ich ovládať rozumom. Sebci, hlupáci a zlodeji sa k svojmu konaniu nepriznajú, a preto sa odvolávajú na trh, prírodu či bohov. Ich konanie je anti spoločenské a smeruje k deštrukcii vznikajúcej mega bunky v podobe celosvetovej, vnútorne vyváženej spoločnosti.

Uskutočnená analýza ekonomických vzťahov a definícia potrebnej zmeny je dôkazom života schopnosti takejto filozofie.

Ďalšie externé dôkazy života schopnosti tejto filozofie sú nasledovné:

 • https://vosveteit.sk/preco-sa-nedokazem-pozriet-na-okraj-vesmiru-hoci-mozeme-sledovat-vzdialene-galaxie/ Začiatok vesmíru nemôžme zatiaľ vidieť, lebo vesmírny prach svojim mikro potenciálom nedokáže reagovať na naše mega podnety.

 • https://www.hlavnespravy.sk/kozmos-ho-vidime-iluziou-nasho-vedomia-ktoru-formuje-nas-duch/2241198 Tak, ako komunikujú hmotné alely s alelami z iných buniek prostredníctvom silových čiar, dokážu komunikovať alely idey s ideovými alelami z iných buniek. Neviem to ako, ale dá sa to logický prijať ako riešenie problému kvantovej fyziky. Jedinou pravdou však je téza, že

  hmota bez idey a idea bez hmoty nemôžu existovať!

 • Dnes už nepríčetné a nekontrolované správanie sa kvantitatívnej ideovej alely vo svetovej ekonomike v nalievaní prázdnych peňazí do ekonomiky, absurdný nárast zadlženia svetovej spoločnosti hŕstke anti-celospoločenských bankových subjektov a trhák, ktorý najbohatší hráči sveta, spoločnosti nasadili za posledné, krátke obdobie pred krízou akú svet ešte nepoznal (TU1), (TU2), (TU3). Toto všetko je vlastne v spojení s pandémiou jej iniciatorom.

Samozrejme tento „projekt“ je príliš široko spektrálny, a preto ide o názor subjektívny, ktorý môže získať všeobecne uznanie len po posúdení akademickými pracoviskami od kvantovej fyziky cez mikrobiológiu až po astronómiu. Bolo by ideálne ak by existovala univerzálna metóda pre rôzne vedecké odbory čím by sa mohli poznatky z jednej prenášať do iných oblasti, tak, ako ich preniesol Marx z mikrobiológie do politickej ekonómie.

Toto je cieľom tejto filozofickej úvahy a je mi jedno či to niekto odmietne alebo príjme.

Odpoveď na kontrolnú otázku z I. časti.

Otázka znela: Ak každá alela má svoje obdobie, ktoré ovláda, potom proces vzniku novej bunky prebieha počas štyroch období (etáp). Akú etapu predstavuje kapitalizmus a ktorá alela má v nej navrch, pri formovaní novej, celosvetovej, entropie zbavenej, vnútorne vyváženej spoločnosti – komunistickej??

Odpoveď: Ide o tretiu etapu v ktorej vedúce postavenie má idea a jej alela kvantita. Obrázky reality sa množia exponenciálne a strácajú kontakt s realitou.

Socializmus mal tento proces zastaviť a premeniť kvantitu na kvalitu, teda verný obraz reality. Sila zápornej alely a ľudská hlúposť mu v tom zabránili.

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Andrej Sablič

O AUTOROVI

Akadémiu spoločenských vied v Moskve som ukončil v roku 1979 pred skúšobnou komisiou prehlásením a obhajobou, že „politická ekonómia socializmu nie je veda ale kniha rozprávok o socializme“. O dnešnej ekonómii a teóriách ktoré ju obhajujú, a „vylepšujú“ to platí dvojnásobne. Žiaľ nechceme vyzerať hlúpo pred súčasníkmi a tak ostaneme hlúpi pre našich potomkov. Ja to odmietam a spravím všetko preto aby tomu tak nebolo!!!

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 56

Celkové hodnotenie: 13.99

Priemerná čítanosť: 931

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Borisovi Kollárovi radí aj bývalý predseda SMK József Berényi

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) radí aj bývalý predseda mimoparlamentnej SMK József Berényi. TASR to potvrdila Kollárova…

  Na Slovensku v sobotu pribudlo 478 prípadov COVID-19

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Na Slovensku v sobotu (26. 9.) pribudlo 478 infikovaných koronavírusom SARS-CoV-2. Celkový počet pozitívne testovaných sa zvýšil na…

  Bukovský reaguje na Matoviča: "Nepripúšťa diskusiu, namiesto toho očierňuje, dehonestuje a zastrašuje. Voči hrubému zásahu do mojich osobnostných práv podniknem všetky právne kroky"

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok počas tlačovej konferencie slovne zaútočil na doktora Igora Bukovského, ktorý je…

  Prečo musia ísť naši vojaci do Mali? Aké vysvetlenie naznačuje rozprávanie Ibrahima Maigu?

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian, TASR/AP/Libyan TV via APTN/TV OUT LIBYA, TASR - Simona Ivančáková)   Národná rada vo štvrtok veľkou väčšinou schválila návrh…

  Ursula von der Leyenová chce zaviesť pre občanov EÚ jednotnú digitálnu identitu

  0icon

  Brusel 27. septembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Stephanie Lecocq, Pixabay)   Podľa plánov prezidentky EÚ komisie majú všetci občania únie dostať jednotnú európsku digitálnu identitu. Von der…

  Makej na Valnom zhromaždení OSN: Sankcie Západu voči Bielorusku prinesú opačný efekt

  0icon

  Minsk 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej počas svojho prednahratého virtuálneho príhovoru na Valnom zhromaždení (VZ) OSN varoval Západ pred…

  Vedci zistili, čo znižuje riziko úmrtia na koronavírus

  0icon

  Washington 27. septembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Petr David Josek)   Americkí vedci zistili, že u ľudí, ktorí ochoreli na covid-19 a majú normálnu hladinu vitamínu D v…

  Macron: Je jasné, že Lukašenko musí odstúpiť

  0icon

  Paríž 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV, SITA/AP-TUT.by)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol v rozhovore pre nedeľník Journal du Dimanch, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko musí…

  Polícia vyšetruje vraždu na Klokočine, zomrela 48-ročná žena

  0icon

  Nitra 27. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina zasahovali v nočných hodinách pracovníci Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre…

  110. časť Neznáme slovenské dejiny: Bolo sa treba rozísť s vierolomným partnerom

  0icon

  Bratislava 27. septembra 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Strach a odvaha. Vždy musí niekto preťať kruh obáv a mlčania. Aj v tejto generácii sa musel nájsť…

  TopDesať

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa navždy zmení!

  0 icon

  Keď si zaobstaráš domáce zviera, tvoj život sa otočí o 180 stupňov. Nielenže sa tvoji noví chlpatí priatelia stanú členmi rodiny, ale tiež mnohými spôsobmi transformujú tvoj doterajší pokojný život. Všade ťa sledujú, chránia pred plošticami a môžu dokonca znížiť riziko srdcových chorôb! Tento umelec dokonale ilustruje zmeny, ktoré sa dejú v našich životoch,…

  Deti inšpirujú LEGO, aby spravili kocky ekologickými

  0 icon

  Tie LEGO kocky, s ktorými si sa hrával ako dieťa (a možno to stále robíš), by mohli plávať v oceáne viac ako 1 000 rokov. Dánska firma sa snaží vďaka deťom o dramatickú a ekologickú zmenu. V rámci svojho najnovšieho prísľubu začne spoločnosť LEGO od roku 2021 vymieňať plastové tašky za papierové. Deti…

  Záhadné zmiznutie letu MH370: 1. časť

  0 icon

  Pokračujeme sériou článkov o udalostiach, ktoré otriasli svetom. Ako to už v informačnej dobe býva, s mnohými sa spájajú rôzne konšpirácie. Tentokrát sa spoločne pozrieme na let MH370, ktorý zmizol. V sobotu 08. 03. 2017 z letiska Kuala Lumpur vzlietlo lietadlo malajzijských aerolínií s označením MH370. Namierené malo do Pekingu a na palube sa nachádzalo 239 ľudí.…

  Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

  0 icon

  Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

  TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

  0 icon

  Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

  Vo svete IT

  TSMC údajne doručilo Huaweiu výrazne menej procesorov, ako si spoločnosť objednala

  0 icon

  Nie je žiadnym tajomstvom, že Huawei je aktuálne pod veľkým tlakom, ktorý je spôsobený novým kolom sankcií zo strany USA, ktoré bolo ohlásene ešte v máji tohto roka. V dôsledku nových opatrení spoločnosti Huawei bola obmedzená možnosť nakupovania produktov, ktoré sú vyrábané americkými technológiami. Najvypuklejší problém v tejto oblasti bol…

  Mohol by sa stať z planéty Proxima B náš druhý domov? Ako by prebiehalo vesmírne sťahovanie?

  0 icon

  Zem je momentálne našim jediným domovom medzi hviezdami. Hoci máme ešte veľa času (pozn. redakcie: podľa súčasných modelov približne 5 miliárd rokov) než sa z nášho Slnka stane červený obor a pohltí našu planétu, vedci už dnes pátrajú po planéte, ktorá by mala podobné podmienky, ako naša Zem. Sľubným kandidátom je exoplanéta Proxima…

  Baseus Fabric HUB 7 v 1 – multifunkčný HUB s čítačkou SD kariet, USB C, či HDMI výstupom za neuveriteľne nízku cenu

  0 icon

  Nedostatočný počet portov alebo jednoduché zapojenie laptopu ku všetkým zariadeniam súčasne pri príchode napríklad do práce je častým nedostatkom, ktorý trápi veľkú časť každodenných používateľov laptopov, desktopov, či prípadne iných pracovných zariadení. Ideálnym riešením napríklad pre laptopy sú najmä multifunkčné nabíjacie stanice, ktoré poskytujú širokú možnosť pripojenia externých zariadení, pričom…

  Pozrite sa na interaktívne video, na ktorom môžete vidieť zatmenie na Jupiteri

  0 icon

  Sonda americkej NASA, Juno, nedávno dokončila svoj 29. blízky prelet ponad planétu Jupiter. Sonda obieha planétu po veľmi eliptickej obežnej dráhe. Najvyšší bod orbity sa nachádza vo vzdialenosti 8.1 milióna km nad Jupiterom a najnižší bod len 4 200 km. Jeden obeh vykoná sonda za 53 dní a strávi až 2 hodiny…

  Patent Xiaomi odhaľuje, že inžinieri spoločnosti rozmýšľajú nad novým riešením, ako „schovať“ prednú kameru

  0 icon

  Xiaomi bezpochyby patrí medzi spoločnosti, ktoré sa pozerajú na vývoj produktov „inými očami“ v porovnaní s konkurenciou. Dokazujú to rôzne patenty. Nie tak dávno sme mohli čítať napríklad o otočnej kamere, vyklápajúcich sa fotoaparátoch, či o kamere umiestnenej pod displejom zariadenia. Najnovšie na povrch vyplával ďalší patent spoločnosti, ktorý kombinuje…

  Armádny Magazín

  Ruský vrtuľník Mi-171 ako argument v čínsko-indickom spore

  0 icon

  Čína, 27.september 2020 (AM) - Rusko dodalo Číne zásielku overených vrtuľníkov, ktoré nemajú konkurenciu pri práci v ťažko dostupných oblastiach. Načo ich Čína potrebuje? Vari nemá vlastné vrtuľníky?   Medzi pamätihodnosťami ruského mesta Ulan-Ude (metropoly

  Vojna pokračuje: Arménsko zostrelilo dva vrtuľníky a tri bezpilotné lietadlá Azerbajdžanu v Náhornom Karabachu

  0 icon

  Arménsko, 27.september 2020 (AM) - V Karabachu sa opäť priostruje: Arménsko oznámilo dva zostrelené azerbajdžanské vrtuľníky a tri zničené tanky. "Arménskej sily zostrelili dva vrtuľníky a tri bezpilotné vzdušné prostriedky azerbajdžanských ozbrojených síl v Náhornom Karabachu," uviedla tlačová hovorkyňa arménskeho ministerstva obrany Susane Stepananová.

  Ruský pilot povedal, prečo sa v USA chytajú za srdce, keď sa k ich hraniciam priblíži Tu-160

  0 icon

  Rusko 27. septembra (AM) - Uznávaný vojenský pilot Ruskej federácie Vladimir Popov povedal, prečo sa USA bojí Tu-160. Americká armáda spozorovala v identifikačnej zóne protivzdušnej obrany Aljašky dva ruské strategické bombardéry Tu-160. Objavili ich stíhačky F-22 Raptor a lietadlá včasného varovan

  Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky izraelskými strelami Spike a torpédami Blue Shark

  0 icon

  Filipíny 27. septembra (AM) - Filipínske námorníctvo vyzbrojilo protiponorkové vrtuľníky zbraňami Spike NLOS a Blue Shark. Námorníctvo sa rozhodlo pre raketu Spike vyvinutú a vyrábanú izraelskou zbrojovku Rafael Advanced Defense Systems. Verzia NLOS je s ultra dlhým dosahom (maximálny dosah je 25 kilometrov) pre nepriamu streľbu. Kódový názov je T

  Základný kameň Európskej armády? Francúzsko s Nemeckom založili spoločnú leteckú jednotku

  0 icon

  Francúzsko 27. septembra (AM) - Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa ministerka ozbrojených síl Florence Parly a ministerka obrany Nemeckej spolkovej republiky Annegret Kramp-Karrenbauer vybrali na leteckú základňu 105 za účelom položenia základného ka

  Svetlo sveta

  Pozvánka na slávnostnú sv. omšu v Katedrále sv. Šebastiána pri príležitosti 131. výročia kňazskej vysviacky a 156. výročia narodenia Andreja Hlinku

  0 icon

  Andrej Hlinka, jedna z najvýznamnejších a najmilovanejších osobností slovenského národa, sa svojou charizmou, genialitou, pracovitosťou a vytrvalosťou natrvalo zapísal do histórie a sŕdc nášho národa. V nedeľu 27. septembra 2020 si pripomenieme 156. výročie narodenia Andreja Hlinku. Don Peter Hasidlo, rektor Katedrály sv. Šebastiána bude pri príležitosti 131. výročia kňazskej…

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

  0 icon

  Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

  Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

  0 icon

  Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

  14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

  0 icon

  Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

  Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

  0 icon

  Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

 • icon FOTO DŇA