• Dušan Hirjak

  Koronavírus a tušenia súvislosti. Presadzuje sa vo svete politická ideológia najbohatšej a najmocnejšej „Triedy 1%“ ?

  Publikované 27.06. 2020 o 14:39 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II.

  Otázka: Kto môže za to, ak si nateraz odmyslíme nadnárodných spasiteľov najmä z USA, že svetom sa šíri koronavírus, strach z neho a že si máme dávať pichať injekcie do krvi ?

  Odpoveď: V prvom rade za terajší stav v priestore EÚ môžu národné vlády, ktoré sa bez zaváhania, bez štipky svedomia a bez akéhokoľvek odporu podriadili globálnemu riadeniu, svoju politiku na maximum zredukovali na zabezpečenie „zdravotnej bezpečnosti“, a aj to zredukovanej, na úkor ostatných oblasti života spoločnosti, stotožnili sa s tým, čo robia v svoj vlastný prospech farma spoločnosti ( sledujú vlastné kšéfty ) a čo denne a nepretržite hustia do hlav nášho obyvateľstva „objektívne“ média a to všetko v rozpore s ústavou štátu a platnými zákonmi. Iba pripomeniem, že v najnovšom čísle časopisu Zem a vek ( júl 2020 ) je uvedený rozhovor, v ktorom Doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., ústavný právnik, emeritný sudca Najvyššieho súdu SR, sa okrem iného vyjadril, že vyhlásenie núdzového stavu bolo spojené s porušením aspoň šiestich základných práv. Boli porušené tieto práva:

  1. a) právo na súkromie,
  2. b) sloboda pohybu,
  3. c) sloboda zhromažďovania,
  4. d) sloboda podnikania,
  5. e) právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na náklady zdravotného poistenia,
  6. f) právo na súdnu ochranu,
  7. g) nedotknuteľnosť osobnej slobody

  My, občania SR ( či ďalších štátov ), ako zdroj štátnej moci, sme ostali bezprízorní, bez ochrany štátnej moci, ktorej prvoradou povinnosťou je chrániť svojich občanov pred neprimeranými, chamtivými, ziskuchtivými zásahmi nadnárodných štruktúr z oblasti politiky a ekonomiky ( podnikateľských štruktúr ), ktoré pre svoje záujmy využívajú systém nadnárodného, globálneho riadenia. Už teraz sa jasne ukazuje, že toto globálne riadenie sa začalo organizovať a deje sa v prospech „Triedy 1%“, teda tých najbohatších a najmocnejších vo svete, že nám ostatným hrozí permanentná strata skutočného zdravia, strata slobody, strata základných ľudských práv a slobôd a predovšetkým nás čaká strata prirodzenej túžby žiť v demokratickej spoločnosti.

  Národné vlády si ešte stále vôbec nevšimli ( úmyselne sa pretvarujúc ), že „pandémiou“ koronavírusu sa spustil program „Veľký reset“ z dielne už spomínanej triedy či z dielne Svetového ekonomického fóra. Začína sa teda vyjasňovať úloha COVIDu v novom svetovom poriadku. Mohli sme si všimnúť, že podľa politikov a mediálnej sféry všetky negatíva súčasného vývoja našich spoločnosti sa zakladajú na argumentácií, čo nám spôsobil vírus. Lenže za vírusom stojí človek a nie hocijaký, len ten, ktorý je pevne spojený s „Triedou 1%“. Vírus je tu teda pre verejnosť k tomu, aby sa všetko, čo sa za chrbtami občanov deje plánovite a organizovane, aby sa nám zdôvodňovalo, že ON – VÍRUS je tou hnusobou, ako sa vraj vyjadril nedávno aj samotný Bill Gates. V každom prípade je problém COVIDu spojený aj so zakrývaním podstaty kapitalizmu a toho, že je v hlbokej kríze.

  Iba nedávno David Icke v jednom svojom vystúpení zdôraznil, že niečo horšie než zlo riadi tento svet a je veľmi ťažko pochopiť mieru zla, ktoré riadi tento svet. Tento pán má pravdu, pretože sa ukazuje, že hlboká kríza kapitalizmu sa podľa zástancov globálneho riadenia nesmie riešiť na úrovni otvorených celospoločenských debát o ďalšom smerovaní demokratických spoločnosti, pretože o takéto spoločnosti kapitalizmus zainteresovaných strán nemá záujem. Iniciatívy globálneho riadenia sú spojené s realizáciou transhumanistického programu – spojenia digitálnych, fyzikálnych a biologických systémov, pričom tento program nie je možné realizovať bez celosvetového očkovania.

  Ukazuje sa, že sme svedkami riadeného ničenia súčasného systému riadenia kapitalistickej spoločnosti. Stav ekonomiky a stav školstva o tom jasne vypovedajú, rovnako aj to, že v súčasnosti už nikto z vládnej moci nepodporuje ani ilúziu demokracie. Prípravu volieb a ich priebeh občania nemajú v svojej moci, pretože štátna moc sa vedome a dobrovoľne vzdala prísne dozerať na konanie rôznych subjektov, ktoré do volieb zasahujú a menia výsledky v prospech nadnárodných štruktúr moci. Občania nemajú žiadne slovo k tomu, aby sa mohli vyjadrovať k svojej budúcnosti a dokonca rozhodovať o nej.

  Práve v súčasnej dobe, keď sa do spravovania národných spoločenstiev mieša a presadzuje globálny systém riadenia, tak národné vlády a občania majú držať spolu a rozvinúť celospoločenskú debatu o tom, či politika zdravotnej bezpečnosti nadnárodných štruktúr, „Triedy 1%“ a Svetového ekonomického fóra je prijateľná pre národné spoločenstvo a hlavne v akej podobe. Národná vláda a občania majú spolu držať krok nie v tom, čo sa robilo doteraz, pretože sme v rámci boja proti „pandémii“ koronavírusu len výkonnou zložkou globálneho riadenia, ktoré každej národnej vláde určilo úlohu rozvinúť všetkými možnými spôsobmi mechanizmus prežitia spoločnosti. A ten je založený na prijímaní nariadení, zákazov, príkazov, opatrení, čo všetko musia dodržiavať občania. Pri takomto negatívnom a neproduktívnom systéme riadenia občania sú iba v pozícií „stádovitosti“ a ich ľudská podstata je zredukovaná na prijímanie strachu z koronavírusu a následnom prijatí a vnútornom stotožnení sa s propagandou, že nás všetkých čaká spása, pretože pár „ľudských a humánnych psychopatov“ s vypätím všetkých síl pracuje s vedcami na životodarných vakcínach.

  Národná vláda a občania majú spolupracovať iným spôsobom a síce tak, že v prvom rade sa odsúdi zasahovanie všelijakých nadnárodných štruktúr do vnútorných záležitosti krajiny a národa, že sa zruší systém riadenia založený na mechanizme prežitia spoločnosti, že sa bude verejne diskutovať o tom, či je možné pre budúcnosť človeka či ľudskej bytosti prijať a podporovať transhumanistický program, respektíve, ako je možné reformovať kapitalistickú spoločnosť tak, aby bola prijateľným prostredím a domovom pre všetky sociálne skupiny obyvateľstva , aby štátna moc v mene občanov mohla účinne krotiť zneužívanie bohatstva a moci zo strany „Triedy 1%“. Samozrejme, že v rámci spolupráce národnej vlády a občanov na uvedených otázkach, by sa našiel čas a priestor na debaty o tom, aký je potrebný, a či vôbec, program imunizácie obyvateľstva SR, ako je to s globálnym presadzovaním očkovania, prečo už konečne tej „individuálnej moci“ svetovej vlády Bill Gatesovi neukážeme s rukou na PA – PA, ale ho ešte v jeho pochybných zámeroch podporujeme.

  Len pripomeniem, že k otázke očkovania sa vyjadril aj ústavný právnik Ján Drgonec. Podľa neho povinné očkovanie je presne taký istý zásah do súkromia ako trebárs odpočúvanie. A tiež to znamená porušenie práva na súkromie. Veľmi dôležitá je informácia, že v roku 2017 rozhodovali o ústavnosti povinného očkovania na ústavnom súde Slovinskej, Českej a Slovenskej republiky. Slovinský a český ústavný súd rozhodol, že povinné očkovanie je v rozpore s ich ústavou, lebo neexistuje nijaký mechanizmus odškodnenia obetí povinného očkovania. Ústavný súd SR vyšiel v ústrety požiadavkám farmaceutických firiem a ministerstvu zdravotníctva a preto na Slovensku začalo oficiálne platiť, že povinné očkovanie je v dokonalej zhode s ústavou. Podľa ústavného právnika však nie je v zhode s ústavou.

  Systém riadenia založený na mechanizme prežitia spoločnosti pod vedením novej vládnej moci priniesol niečo, čo súvisí s jej zodpovednosťou. Z tohto dôvodu bola už spomínanému ústavnému sudcovi položená otázka, čo bolo by možné obžalovať členov vlády z toho, že sa dopustili trestného činu. Podľa ústavného sudcu boli by viacerí členovia vlády, teda viacerí ministri spôsobili znášať zodpovednosť vrátane predsedu vlády. Teraz si dovolím citovať: „Nikto ich na nijakú lavicu neposadí, ale to ich nezbavuje viny a toho, že páchali veci, za ktoré by mali znášať právnu zodpovednosť. Z pozície verejného činiteľa vydávali najrôznejšie opatrenia, nech sa to už volalo akokoľvek. Vytvorilo sa zrýchlené legislatívne konanie na množstvo právnych úprav, ktoré vonkoncom nemali nič spoločného s bojom proti koronavírusu. Proste dochádzalo k širokospektrálnemu zneužívaniu právomoci. V právnom štáte by to nemohlo ostať bez postihu.

  V súvislosti s „pandémiou“ koronavírusu v prostredí Európy a sveta vôbec si je potrebné všimnúť tri dokumenty, ktoré boli prijaté na nadnárodnej úrovni a ktoré môžu naznačovať, že vypuknutie problému s koronavírusom je záležitosť, ktorá sa určitým spôsobom pripravovala a vyjadruje politickú ideológiu „Triedy 1%“. Táto ideológia podporuje zachovanie kapitalizmu, rozvoj globálnej ekonomiky a globálneho finančného systému, nastolenie takej politickej organizácie spoločnosti, ktorá bude mať svetovú vládu, svetovú armádu, svetovú menu, svetovú centrálnu banku, v ktorej ľudia budú pripojení na umelú inteligenciu, budú podliehať totálnej kontrole, budú podliehať systému sociálneho kreditu a technokratickej tyranií vôbec. Ak máme kapitalizmus chápať v zmysle , že je to spoločenské zriadenie, pre ktoré je charakteristická demokracia a právny štát, tak predchádzajúca veta o tom, čo všetko má či musí byť svetové, by nemala platiť.

  Problémom našej doby je, že politická ideológia „Triedy 1%“ nemá žiadneho silného konkurenta v politickej ideológií obdobia kapitalizmu, pre ktoré môžeme použiť pomenovanie, že išlo o klasický liberalizmus. Politická ideológia „Triedy 1%“ je neoddeliteľná od ekonomických a politických vzťahov v rámci nadnárodných štruktúr, ktoré významne zasahujú do činnosti politických ustanovizní, t. j. do činnosti štátov, politických strán či takej ustanovizne ako je OSN a Európska únia. Ukazuje sa, že politická ideológia „Triedy 1%“ odráža záujmy bohatých a mocných, ich vzájomné vzťahy, vzťahy k štátnej moci a k celkovej organizácií spoločnosti ( národných štátov ).

  Znamená to, že takáto politická ideológia sa musí zaoberať formovaním cieľov, úloh a politických programov, ktoré chce uvedená trieda vykorisťovateľov presadzovať. Je potrebné si uvedomovať, že politická ideológia „Triedy 1%“ je formovaná v rámci súkromných štruktúr ( klubov a nadácií ). Z tohto dôvodu samotné presadzovanie cieľov a politických programov politickej ideológie sa nevyhnutne musí diať na úrovni demokratického spravovania spoločnosti ( štátu ) a teda cez zástupcov občanov – politikov. Ak tvrdím, že politická ideológia „Triedy 1%“ nemá žiadneho silného konkurenta, znamená to, že nemáme v kapitalizme k dispozícií politickú ideológiu, ktorá bude dostatočne zohľadňovať aj záujmy politický rovnoprávnych občanov.

  Treba jednoznačne zdôrazniť, že záujmy „Triedy 1%“ nie sú identické so záujmami politický rovnoprávnych občanov. Hlavným záujmom „Triedy 1%“ je zachovanie a upevnenie takej ekonomickej a politickej základne spoločnosti, ktorá jej zabezpečuje vládnuce postavenie. Tento záujem v záujme väčšiny spoločnosti je potrebné vyvážiť inými záujmami tak, aby sa dosiahla určitá politická rovnováha a určitá spravodlivosť. A toto vyrovnávanie záujmov nie je možné zrealizovať za situácie, že politici ako zástupcovia občanov dostanú príležitosti, ktoré budú využívať práve iba pre „Triedu 1%“.

  V politickom konaní je potreba nevyhnutne vstupovať do politických konfliktov a vytvoriť podmienky pre účasť občanov na riadení spoločnosti. Ak neexistuje silný konkurent v oblasti politickej ideológie, ktorá môže určitým spôsobom zohľadňovať záujmy politický rovnoprávnych občanov, tak politici potom môžu vytvárať iba ilúziu demokracie. Dnes si ešte neuvedomujeme, ako súvisí koronavírus s pozastavením ekonomiky, ale príde čas, keď si uvedomíme, že „Trieda 1%“ bude chcieť nejaký nový ekonomický systém, ktorý vôbec nemusí ladiť so záujmami politický rovnoprávnych občanov. Ak sa trošku zbavíme strachu z koronavírusu, tak nám musí prísť na myseľ otázka, prečo bol zastavený aj ten ilúziami organizovaný demokratický proces. Kolektívna karanténa k tomuto zastaveniu výborne slúži a zároveň sa štát pokúša v praxi vyskúšať aj inteligentnú karanténu.

  Politická ideológia „Triedy 1%“ má záujem iba o takú politickú organizáciu spoločnosti, ktorá bude ladiť s jej ekonomickými a finančnými záujmami v globálnom poňatí. Ako zdôrazňuje aj David Icke, štruktúra spoločnosti sa má podobať pyramíde, na vrchole ktorej je malá skupina obrovský bohatých ľudí – to je tá „Trieda 1%“. Spodok pyramídy má tvoriť zbytok ľudstva, ktorý bude ( je ) závislý na uvedenej triede. A medzi vrcholom a spodkom pyramídy bude ( je ) zlý a neľútostný policajno – vojenský štát. Podľa Davida Icka nejde o klasický fašizmus a ani komunizmus. Je to technokratická spoločnosť ( totalitná ), ktorá zabezpečuje riadenie cez chytré technológie a umelú inteligenciu. A už som spomínal svetovú vládu, pre ktorú sú už určité materiálno-technické podmienky vytvorené a ďalej sa vytvárajú.

  Treba si všimnúť, ako sú sformované veľké skupiny ľudí. Na jednej strane je „Trieda 1%“ – buržoázie, na strane druhej nejde iba o proletariát ako sa o tom hovorilo niekedy, ale o všetkých ostatných. Môžeme hovoriť aj v kapitalizme o triedach, ktoré tvoria dva krajné póly spoločenskej štruktúry. Túto triednu štruktúru naznačil aj samotný David Icke v obraze pyramídy. Samotnú triednu štruktúru treba odlíšiť od sociálnej štruktúry, ktorá je otázkou spoločenských vrstiev. Triednu štruktúru môžeme vnímať celosvetovo ( 1% a ostatní ), ako aj na národnej úrovni, kde dochádza k oligarchizácií politiky.

  Ekonomická nadvláda podmieňuje aj nadvládu politickú s zároveň umožňuje „Triede 1%“, aby spoločnosti vnucovala svoju ideológiu. Občania vedia, že v skutočnosti o ničom nerozhodujú a že samotné voľby predstavujú zlegalizovanie toho zásadného v každej kapitalistickej spoločnosti: vytvoriť podmienky, aby ekonomickú moc kapitalistov podmieňovala a stále reprodukovala predovšetkým ich politická moc !!! V kapitalizme politické konanie je organizované ako politický boj, ktorý však nie je zameraný na zvrhnutie politickej moci buržoázie a nastolenie diktatúry proletariátu. Pre politické konanie a politický boj je však potrebné vytvoriť podmienky k tomu, aby bolo možné dosahovať politickú rovnoprávnosť, v ktorom zástupcovia občanov budú mať silný mandát a silné postavenie, rovnako ako aj samotní občania !

  Znamená to, že politická ideológia triedy ostatných ( 99% ) podporuje niečo zo záujmov „Triedy 1%“, ale na strane druhej musí zohľadňovať aj záujmy rôznych iných spoločenských a záujmových skupín vrátane presadzovania zachovania zvrchovanosti, štátnej suverenity a demokratického právneho štátu. To, že sa napríklad už viacej rokov obmedzuje plná moc národných vlád a národných parlamentov, to je výsledok práve politickej ideológie „Triedy 1%“. Všimnime si, že ústavní činitelia SR v každom volebnom období pravidelne verejne potvrdzujú vernosť obmedzovaniu plnej moci a teda svoju vernosť politickej ideológií „Triedy 1%“. Lenže takýmto prístupom sa vôbec nedá spravodlivo riadiť národná spoločnosť.

  Pod práporom politickej ideológie „Triedy 1%“ bola pripravená a realizuje sa celosvetová akcia s koronavírusom a chorobou Covid – 19. Z dokumentov, ktoré v svojom článku určitým spôsobom analyzujem, jasne vyplýva úsilie o globálne politické riadenie pre zabezpečenie očkovania obyvateľstva planéty – imunizáciu obyvateľstva. Ako zdôraznil David Icke, histéria okolo koronavírusu nie je žiadna náhoda, pretože k tomu boli organizované aj rôzne cvičenia či napríklad písaná aj štúdia zo strany Rockefellerovej nadácie, ktorá opisovala určitú situáciu tak, ako sa teraz deje. Podľa Davida Icka nová spoločnosť je navrhnutá bez malých podnikov, bez stredných podnikov, svetové budú len obrovské korporácie, ktoré vyrábajú a kontrolujú všetko. Amazon je príkladom. Koronahistéria niči malé podniky, rodinné podniky, stredné podniky. To, čo sa teraz deje, nebude mať nič spoločného so zdravím, ale s ekonomikou.

  Na prípade koronavírusu začíname chápať, že politická ideológia „Triedy 1%“ má za úlohu maskovať skutočný obsah politickej praxe. Zásluhou našej vládnej moci a neutíchajúcemu úsiliu našich médií o naše zdravie ( aká náhla zmena postoja médií k verejnosti ) sme prepadli panike a strachu, s ktorým sa zároveň spustil mechanizmus prežitia. Tento mechanizmus je momentálne v štádiu rozpracovanosti na úrovni kolektívnej karantény. Prijali sme tyraniu od našej novej vládnej moci a vôbec nás ani nenapadá sa dotazovať, prečo bolo potrebné zastaviť školstvo a ekonomicko -sociálny rozvoj v podmienkach SR.

  Mechanizmus prežitia sa však ešte nekončí, pretože dá sa predpokladať, že príde kritický bod „pandémie“ – presadiť, aby vakcína proti koronavírusu a chorobe Covid – 19 bola povinná. Snaha o povinnosť očkovania a teda o prelomenie zdržanlivého postoja obyvateľstva k očkovaniu usvedčuje „Triedu 1%“, že má svoju politickú ideológiu, pomocou ktorej chce presadiť nový svetový poriadok. Dr. Shiva z USA na tvitteri napísal aj toto: „Šírenie strachu okolo koronavíru hlbokým štátom sa zapíše v histórií ako jeden z najväčších podvodov v snahe manipulovať ekonomikami, potlačiť odpor a presadiť povinné lieky.“

  Je teda potrebná nová politická sila v spoločnosti národných štátov, aby si osvojila politickú ideológiu, ktorá bude vyhovovať „Triede ostatných“ a ktorá sa proti zvrátenej ideológií „Triedy 1%“ postaví a zorganizuje k tomu obyvateľstvo, aby nespolupracovalo s vládnou mocou na svojom vlastnom zničení. David Icke nás upozornil na niečo veľmi zaujímavé, čo treba mať na vedomí. Podľa neho „Trieda 1%“ je posadnutá riadením ľudského vnímania, od ktorého sa potom odvíja samotné chovanie človeka. Prečo je to dôležité. Pretože pokiaľ zapadneme do strachu, budeme si dôvody k strachu vytvárať okolo seba a bude možné s nami manipulovať. Podľa Davida Icka je načase, aby mlčiaca väčšina prehovorila a potom sa môžu veci zmeniť. Mechanizmus prežitia, ktorý nám bol vnútený globálnym politickým riadením, sa musí zastaviť, musíme ho ako občania odmietnuť.

  Nedá mi, aby som vzhľadom na politickú ideológiu „Triedy 1%“, ktorá ohrozuje „Triedu ostatných“ neuviedol niečo z predvolebného mítingu Donalda Trampa pred prezidentskými voľbami v USA. Citujem: „Naša veľká civilizácia tu v Amerike a celý civilizovaný svet sa približujú momentu zúčtovania. Videli sme to vo Veľkej Británií, kde občania zvolili oslobodenie od globálneho vládnutia a globálnych obchodných dohôd, globálneho poňatia imigrácie, ktoré zničilo ich suverenitu a zničilo už mnoho národov. Ale ústredná základňa svetovej politickej moci je tu, v Amerike. A je to naša skorumpovaná politická garnitúra, ktorá je najväčšou hybnou silou v pozadí snahy o radikálnu globalizáciu a získaní prevahy nad pracujúcimi ľuďmi. Ich finančné prostriedky sú praktický neobmedzené, ich politické prostriedky sú neobmedzené, ich mediálny vplyv je nezrovnateľný. A v neposlednej rade – hĺbka ich nemorálnosti je naprosto neohraničená.“ Donald Tramp hovoril o tých, ktorých ja v tomto článku označujem ako „Trieda 1%.“ či jej rôznych prisluhovačov, ktorých v každom štáte je neurekom.

  Koronavírus nie je problémom verejného zdravia. Skôr má byť skúmaný z hľadiska globálnej moci, politických, finančných, ekonomických či národných záujmov a preto je výrazom politickej ideológie „Triedy 1%“, z ktorej vyrástla strategická operácia, ktorá začala riešiť otázky financií a vlády nad ekonomikou či uplatnenie väčšej kontroly a ovládania ľudstva. Na základe uvedených zámerov bol vytvorený určitý lekársky systém. Dr. Shiva z USA uviedol, že lekársky systém, ku ktorému smerujeme, je systém riadený zhora dole. Je to systém, ktorý je celkom kontrolovaný farmaceutickou lobby a výrobcami vakcín. Dr. Shiva pripomenul, že v roku 2015 členské štáty OSN podpísali „Ciele pre udržateľný rozvoj“, ktorého prílohou je aj dokument „Imunizácia do roku 2030.“ V tomto dokumente sa píše, že je potrebné vzhľadom k dosiahnutiu udržateľných cieľov imunizovať všetkých na našej planete. Ide teda o úlohu všetkých zaočkovať. A dnes je taká situácia, že podľa Billa Gatese je po očkovaní čím ďalej, tým väčší dopyt, čo zase prináša aj obrovské zisky.

  Všimnime si, aký nádherný výsledok, zatiaľ, sa dosiahol v boji proti koronavírusu a chorobe Covid – 19. Keď pod priamym globálnym politickým riadením národné vlády pomáhali úspešne ničiť ekonomiku svojich krajín, tak si „Trieda 1%“ tichučko počkala na vhodný okamih a pod vedením šéfky EK si dala zorganizovať dobročinnú akciu za účelom vybrania peňazí pre boj proti koronavírusu. Z mne dostupnej informácie vyplýva, že pani Ursula von der Leyen vyzbierala za púhych 2,5 hodín trvania konferencie pre očkovací priemysel 8,9 miliárd eur !!! Vláda SR sa tiež pochlapila a prispela čiastkou 750,- tisíc eur ! Samozrejme, takáto konferencia sa nemohla konať bez účasti Billa Gatesa, bez Svetovej zdravotníckej organizácie ( EHO ), bez GAVI – Aliancie pre očkovanie, bez Svetovej banky, bez CEPI – Aliancie pre pripravenosť proti epidémií, bez Svetového ekonomického fóra, bez Európskej investičnej banky a podobne. Z vyjadrenia šéfky EK vyplýva, že vyzbieraná suma je iba začiatok, pretože budú potrebné ďalšie peniaze.

  Čo je veľmi zarážajúce ? Že drzosť ľudí z uvedených a im podobných ustanovizní či inštitúcií, ktoré slúžia „Triede 1%“, je nekonečná. Donald Tramp mal pravdu v tom, ako ich charakterizoval. Hĺbka ich nemorálnosti je naprosto neohraničená ! K príkladu s dobročinnou akciou môžem doložiť ďalší veľmi dôležitý príklad, ktorý nájdeme na stránke www.nwoo.org v článku „Svetová zdravotnícka organizácia ako jedna veľká mafia – časť I., časť II a časť III.“ Svetová zdravotnícka organizácia a Svetová banka si založia vraj nezávislú organizáciu GPMB – Globálna rada sledujúca pripravenosť. Táto organizácia si dovolila na jeseň minulého roka na základe niekoľkých správ spracovať svoju vlastnú správu s názvom „Svet v ohrození“.

  Tento dokument ja zaujímavý v tom, že obsahuje 7 bodov, ktoré musia ( ! ) byť okamžite splnené, aby svet bol pripravený na najhoršie a dokázal udržiavať zdravotnú pohotovosť. Iba stručne si dovolím uviesť niečo zo siedmich bodov dokumentu „Svet v ohrození“. Bližšie sa môžu na príslušnom webe oboznámiť tí, ktorí ovládajú anglický jazyk.

  Bod č.1. Vedúci predstavitelia jednotlivých štátov sa musia ( príkaz ) zaviazať a investovať…vedúce osobnosti štátu musia ( opäť príkaz ) ustanoviť prednosti a opakovane venovať domáce zdroje ( ďalšie peniaze ) na pripravenosť…

  Bod č. 2. Jednotlivé krajiny a krajinské územia musia byť ostatným vzorom. Musia správne spĺňať ich politické a podporné ( finančné ) záväzky…

  Bod č. 3. Všetky krajiny musia vybudovať silný systém. Hlavy štátov musia ustanoviť vysoko postaveného dozorcu, ktorý bude mať patričnú autoritu a politickú zodpovednosť, aby mohol viesť ( riadiť ? ) celú vládu a celú ľudskú spoločnosť štátu a mohol bez námahy zabezpečovať mnohostranné simulačné cvičenia za tým účelom, aby všetkých udržiaval v stave pripravenosti. Musí dávať na prvé miesto zainteresovanosť celej spoločnosti…

  Bod č. 4. Krajiny, darcovia a mnohostranné inštitúcie musia byť pripravení na to najhoršie. Takýto rýchle sa šíriaci patogén vyžaduje dodatočné požiadavky na prípravu. Darcovia a mnohostranné inštitúcie musia zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na vývoj nových očkovaní a liečiv, antivírové prostriedky a iné potrebné farmaceutické nutnosti. Všetky krajiny musia ďalej vyvinúť systém k okamžitému zdieľaniu informácií o genomu nového patogénu kvôli potrebám verejného zdravia, spolu so zdieľaním obmedzených liečebných zákrokov s inými krajinami.

  Bod č. 5. Finančné inštitúcie musia spojiť pripravenosť s plánovaním finančného rizika. IMF ( Medzinárodný finančný fond ) spolu so Svetovou bankou musí nutne obnoviť ich snahu a pridať pripravenosť do ekonomického rizika a inštitučného zhodnotenia. Poznámka k tejto „odbornej vete“: Ak sa pôžičky na vysoký úrok nebudú dať splácať, tak dlh sa musí vyrovnať tak, že západným kapitalistom štát odstúpi svoje aktíva. … Doplňovanie financií pre IDA ( Spoločnosť pre medzinárodný vývoj, ktorá patrí pod Svetovú banku ) a pre Globálny fond za účelom boja proti AIDS, tuberkulóze a malárií, a tiež doplňovanie financií pre GAVI ( Alianciu pre očkovanie ) musí obsahovať presne vyhranené záväzky vo vzťahu k pripravenosti.

  Bod č. 6. Darcovia, ktorí podporujú vývoj, musia vytvoriť popudy a zvýšiť dary na pripravenosť. Darcovia, medzinárodné finančné inštitúcie, globálne fondy a filantropi musia zvýšiť darované dávky na úkor tých najchudších a najviac postihnutých krajín… Je nutné, aby členské štáty súhlasili so zvýšenými finančnými čiastkami pre WHO príspevky…

  Bod č. 7. OSN musí zosilniť koordinačný mechanizmus. Generálny sekretár OSN, spolu s WHO a Kanceláriou pre koordináciu humanitárnych záležitosti musí zosilniť koordináciu v rôznych krajinách a tiež zdravotné a humanitárne súvislosti tým, že zaručí zreteľnú úlohu ( rolu ) a zodpovednosť OSN po celom svete… a zvýrazní celosvetové vedenie OSN za účelom pripravenosti, vrátane použitia simulačných cvičení.

  Toľko z dokumentu „Svet v ohrození.“ Samotné úryvky naznačujú, že všetky štáty sveta musia nevolené inštitúcie a všelijaké spolky spojené s WHO a bankami poslúchať a musia posielať stále viacej a viacej peňazí pre ich potreby, pretože inakšie nás môže v blízkej budúcnosti postihnúť zdravotná katastrofa. Z dokumentu je jasný odkaz, že máme uznať OSN za svoju jedinú a nevolenú celosvetovú vládu.

  Toľko o prvom dokumente, o ktorom som sa rozhodol zmieniť.

  V druhom dokumente ( prípade ) sa môžeme stručne pozrieť na aktivitu Európskej komisie, ktorá v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) dňa 12.septembra 2019 zorganizovala Globálny samit o očkovaní.

  Tento samit si dal za cieľ riešiť dva problémy: 1) odvrátiť šírenie chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, 2) zastaviť šírenie dezinformácií o vakcínach. Pozorne si všimnime, čo trápilo a trápi účastníkov tohto globálneho samitu. Na jednej strane bolo zdôraznené, že máme účinné a bezpečné vakcíny ( áno??? ), na strane druhej miera zaočkovanosti ľudí vo svete tomu nezodpovedá. Dôvody nedostatočnej miery zaočkovanosti boli uvedené takto: nedostupnosť k vakcínam, nedostatok vakcín, dezinformácie, ľahostajnosť k rizikám ochorenia, znižovanie dôvery verejnosti v hodnotu vakcín a pokles investícií.

  Očkovanie je podľa EÚ jednou z najúčinnejších zásahov v oblasti zdravie. Z tohto dôvodu nie je možné ostať na súčasnej úrovni a preto je potrebné vybudovať účinné a spravodlivé zdravotnícke systémy a znížiť rozsah škôd spôsobených chorobami a utrpením, ktorým inak možno predchádzať. V tom je zahrnutý aj potrebný výskum a investície do vývoja, aby bolo možné vyvíjať nové vakcíny a zlepšovať už existujúce. Globálny samit o očkovaní prijal desať opatrení pre očkovanie všetkých. Z tohto dôvodu si dovolím niektoré z nich spomenúť.

  S cieľom ochrániť ľudí kdekoľvek na svete zachovaním vysokej miery očkovania boli prijaté tieto zásadné opatrenia:

  • propagovať celosvetové politické riadenie v oblasti očkovania a budovať účinnú spoluprácu a partnerstva na všetkých možných úrovniach so zdravotníckymi orgánmi, zdravotníckymi pracovníkmi, občianskou spoločnosťou, vedcami a priemyslom,
  • zabezpečiť, aby všetky krajiny mali zavedené vnútroštátne stratégie imunizácie, aby posilňovali jej finančnú udržateľnosť a tým prispeli k dosiahnutiu univerzálneho pokrytia zdravotnej starostlivosti, ktoré nikoho nevynechá,
  • vybudovať silný systém dohľadu nad chorobami, ktorým sa dá predchádzať a ktoré sú súčasťou cieľov svetovej eliminácie a eradikácie,
  • riešiť hlavné príčiny váhavosti v očkovaní, zvyšovať dôveru v očkovanie, ako aj navrhovať a vykonávať zásahy na základe dôkazov !!!
  • mobilizovať účinok digitálnych technológií a tým posilniť monitorovanie programov vykonávania očkovania !!!
  • pokračovať v úsilí a investíciách vrátane nových modelov financovania a stimulov v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií,
  • splnomocniť zdravotníckych pracovníkov všetkých úrovní, ako aj média, na poskytovanie účinných, transparentných ako aj objektívnych informácií verejnosti, bojovať proti nepravdivým a zavádzajúcim informáciám a to aj prostredníctvom spolupráce s platformami pre sociálne média a technologickými spoločnosťami,
  • zaviesť a integrovať očkovanie do agendy zdravia na celosvetovej úrovni a vývoja prostredníctvom obnovenej Agendy imunizácie 2030.

  Toľko o druhom dokumente, ktorý pomerne jasne dokazuje, že „pandémia“ koronavírusu nie je prírodnou udalosťou, ale je dobre zorganizovaným globálnym podujatím s najvyššími a najvplyvnejšími hráčmi v kapitalistickom systéme.

  Teraz si dovolím niekoľko poznámok k tretiemu dokumentu z dielne EÚ, ktorý vzhľadom na čas jeho vydania predchádzal už spomínanému globálnemu samitu o očkovaní. Dokument vydala Európska komisia ( EK ) ako svoje oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov ešte dňa 26.4.2018 pod názvom „Posilnená spolupráca v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.“ Toto oznámenie zo strany EK sa zaoberá opatreniami, ktoré by mala vykonať Komisia v spolupráci s členskými štátmi na základe troch kľúčových pilierov.

  V prvom pilieri sú otázky týkajúce sa riešenia problémov zdržanlivého prístupu k očkovaniu a zlepšenie zaočkovanosti. V druhom pilieri sú opatrenia, ktoré sa dotýkajú udržateľných politík v oblasti očkovania v EÚ. Tretí pilier rieši otázky koordinácie a príspevku zo stany EÚ k celosvetovému zdraviu. Každý pilier má určité hlavné výzvy a v druhom kroku prioritné opatrenie zamerané na určité ciele.

  Čo si je možné všimnúť z textu, ktorý tvorí Pilier I – Riešenie problému zdržanlivého prístupu k očkovaniu a zlepšenie zaočkovanosti ?

  Európsku komisiu najviac trápi práve zdržanlivý prístup verejnosti a zdravotníckych pracovníkov k očkovaniu v Európe, ktorý je najviac spojený s otázkou bezpečnosti vakcín a teda je tu veľký strach z ich vedľajších účinkov. Práve zdržanlivý prístup ovplyvňuje programy imunizácie a preto vo svete vyvoláva stále väčšie obavy. Dokument nešpecifikuje, kto ma také veľké obavy z toho, že pretrváva zdržanlivý prístup verejnosti k očkovaniu. Podľa EK, ak ide o zdržanlivý prístup k očkovaniu zo strany občanov, tak je potrebné väčšiu pozornosť venovať skvalitneniu dialógu s občanmi a vypracovaniu prispôsobených intervenčných stratégií. Pokiaľ ide o zdržanlivý prístup zo strany zdravotníckych pracovníkov, tak EK má iné riešenie. Prioritou pre EK je kontinuálna odborná príprava pre všetkých zdravotníckych pracovníkov počas ich štúdia a odbornej praxe. Zdravotnícky personál musí dokázať verejnosti poradiť v otázkach očkovanosti a poskytnúť imunizáciu.

  Trúfalosť EK nepozná hranice. Podľa EK je potrebné za každú cenu prelomiť zdržanlivý prístup verejnosti k očkovaniu a hľadať všetky možnosti k tomu, aby sa všade, kde je to možné a kde sa ľudia pohybujú, mohol program imunizácie realizovať. Podľa EK je potrebné rozšíriť miesta, kde sa bude očkovať a to napríklad aj prostredníctvom komunitných služieb, ktorých súčasťou sú sestry, lekárne a školské programy. Posadnutosť EÚ očkovaním je možné si jasne uvedomiť z týchto dvoch viet. Citujem: „Očkovanie by sa malo systematický začleniť k bežným preventívnym službám v rôznych štádiách života. Každý kontakt so systémom zdravotnej starostlivosti by sa mal využiť ako príležitosť na ďalšie očkovanie, čím by sa odstránili nedostatky v oblasti imunity.“ Pre hodnotenie a vykazovanie údajov o zaočkovanosti pri všetkých vekových skupinách je potrebné využiť potenciál elektronických informačných systémov v oblasti imunizácie.

  Z prioritných činnosti chcem pozornosť čitateľa upriamiť na dva ciele z celkovo desiatich cieľov. Tieto ciele sú formulované tak, aby nevzbudzovali na prvý pohľad žiadnu mimoriadnu pozornosť. Prvý cieľ má toto znenie: „Podporiť behaviorálny výskum na lepšie pochopenie kontextovo špecifických faktorov zdržanlivého prístupu k očkovaniu z pohľadu koncového užívateľa a vytvoriť prispôsobené intervenčné stratégie.“ Z môjho pohľadu tento cieľ sa dá zjednodušené vyjadriť tak, že v prvom rade ide o každého človeka ako koncového užívateľa, u ktorého je potrebné analyzovať jeho správanie, ktoré v konečnom dôsledku vedie k odmietaniu očkovania – teda ide o zdržanlivý prístup, ktorý je možné a potrebné na základe výskumu prelomiť. To však nie je všetko, pretože tento cieľ nemá zabezpečiť iba behaviorálny výskum. Tento výskum je iba prvým krokom na ceste k odstráneniu zdržanlivého prístupu.

  V druhom kroku EK požaduje vytvoriť prispôsobené intervenčné stratégie. Odborne znejúci cieľ v jednoduchej ľudskej reči môže znamenať len to, že je potrebné vytvoriť vhodný plán, ako zakročiť vo vzťahu ku koncovému užívateľovi – teda každému z nás – aby bol odstránený zdržanlivý prístup k očkovaniu ako nástroja imunizácie ľudí v každom členskom štáte EÚ. Nemám prístup k tomu, či bola nejakým spôsobom definovaná z úrovne EK úloha vytvorenia prispôsobenej intervenčnej stratégie. Je však možné zdôrazniť, že to, čo sa v súčasnosti v Európe a vo svete deje v rámci koronavírusu, to môže celkom zodpovedať požiadavkám intervenčnej stratégie. V súvislosti s koronavírusom bol medzi obyvateľstvo Európy a sveta zasiaty strach. Strach je vynikajúca metóda, ako je možné ako kúzelným prútikom meniť správanie sa ľudí. Kolektívna karanténa má všade vo svete praktický jednotné postupy.

  Tu je ten moment, keď je dôležité si niečo pripomenúť z desiatich opatrení, ktoré boli prijaté na Globálnom samite o očkovaní v roku 2019. Ide hneď o prvé opatrenie, takže si toto opatrenie pripomenieme: propagovať celosvetové politické riadenie v oblasti očkovania a budovať účinnú spoluprácu a partnerstva na všetkých možných úrovniach so zdravotníckymi orgánmi, zdravotníckymi pracovníkmi, občianskou spoločnosťou, vedcami a priemyslom. Aby bolo možné zvládnuť úlohu odstrániť zdržanlivý prístup k očkovaniu, je potrebné zabezpečiť celosvetové politické riadenie v oblasti očkovania. To bola prvá a nevyhnutná požiadavka, na základe ktorej je možné vytvoriť prispôsobené intervenčné stratégie. Všimnime si, že opatrenie zo samitu má aj druhú podmienku a to budovať účinnú spoluprácu a partnerstva ( nielen so zdravotníkmi a ich orgánmi, vedcami, občianskou spoločnosťou ), ale aj s priemyslom !

  Z toho vyplýva, že celosvetové politické riadenie malo za úlohu vytvoriť akúsi komplexnú intervenčnú stratégiu, ktorá bude riešiť tak oblasť očkovania ako aj oblasť priemyslu a v konečnom dôsledku bude predstavovať zúfalú reakciu „Triedy 1%“ na sociálno-ekonomickú krízu kapitalizmu. Výsledok tejto intervenčnej stratégie je už možné vidieť po celom svete. Po silných výkrikoch chrániť zdravie všetkých ľudí je totiž neodmysliteľnou súčasťou koronavírusového procesu aj zastavenie ekonomiky sveta, pretože zdravie ľudí je pre kapitalistov a ich prisluhovačov vraj prednejšie. Bolo prijaté celosvetové politické riadenie, ktoré má v rukách „Trieda 1%“ a ktorá zase má v rukách – v svojej moci – všetky najdôležitejšie nadnárodné štruktúry vrátane bankárov a mediálnej sféry. „Trieda 1%“ cez svojich prisluhovačov na nadnárodnej úrovni pracuje v akomsi režime „dočasnej svetovej vlády“, ktorej rozhodnutia a pokyny všetky národné vlády rešpektujú !!!

  Ako je možné, že takýto rešpekt nastal ? Neviem byť konkrétnejší, ale je to možné za situácie, že samotné intervenčné stratégie obsahujú už celkom jasné predstavy, ako sa bude v záchrane kapitalizmu postupovať, ako sa budú riešiť sociálno-ekonomické otázky, aké sú či budú povinnosti národných štátov a čo budú musieť vykonať v prospech záchrany „Triedy 1%“. Teraz sme v štádiu, že sa globálne realizuje svetový mediálny koronavírus a národné vlády sú organizované tak, aby v zmysle intervenčných stratégií zo svojich rozpočtov hradili všetky možné straty, čo zase vytvorí tlak na daňové zákony. Zastavená ekonomika je zdôvodňovaná koronavírusom, čo zase svedčí o tom, že ide o silnú propagandu kapitalizmu, pretože je potrebné zakrývať jeho krízu a neduhy a zároveň celosvetovo si pre „Triedu 1%“ zabezpečiť nové a výnosné kšefty.

  V rámci prvého piliera ešte spomeniem druhý cieľ. Druhý cieľ má toto znenie: „Na úrovni EÚ vytvoriť nástroje a usmernenia založené na dôkazoch s cieľom podporiť krajiny pri predvídaní, predchádzaní a reakcií na krízové situácie.“ Je zrejme, že EÚ záleží na tom, že je potrebné zabezpečiť jednotný postup v členských štátoch, ktorý bude zodpovedať vytvorenej intervenčnej stratégií a nebude túto stratégiu narúšať. Viem si totiž predstaviť, že národná vláda môže na problém koronavírusu reagovať iným spôsobom, ako je to momentálne známe a že tento iný spôsob môže napríklad vychádzať aj z toho, že je to skôr ani nie zdravotnícky problém ako skôr problém mocenskopolitický.

  Keby to bol problém iba zdravotnícky a teda zameraný na potrebu ochrany iba zdravia, tak národné vlády jednoducho nezastavia sociálny a ekonomický život spoločnosti. To je o reakcií na koronavírus ako niečo, čo vytvorilo krízovú situáciu. Keď si vyhodnotíme mnohé konkrétne prípady reakcie na koronavírus, tak môžeme dospieť k tomuto záveru: ani politické elity, ani štátna moc a ani obyčajní ľudia vraj nemôžu zato, že tu máme zákerný vírus, ktorý ohrozuje a zabíja ľudí. Takýto záver tvorí podstatu celej neutíchajúcej mediálnej propagandy a propagandy z úrovne štátnej moci. Takýto záver vyhovuje k tomu, aby obyvateľstvo bez problémov prijalo určitý scenár kolektívnej karantény a nezamýšľalo sa nad tým, či je to najvhodnejší spôsob ochrany.

  Ak by sme prijali takýto záver, potom sa môžeme uspokojiť s tým, že problém koronavírusu nebol založený na základe intervenčnej stratégie „Triedy 1%“. Lenže existuje príliš veľa otázok, na ktoré je potrebné hľadať odpovede, ktoré môžu skôr potvrdzovať niečo iné a síce to, že problém s koronavírusom bude v skutočnosti nástrojom intervenčnej stratégie, ktorá má prinútiť obyvateľstvo k poslušnosti – potlačiť u neho zdržanlivý postoj k očkovaniu. EÚ samu seba odhalila, o čo jej v skutočnosti v Európe či vo svete vôbec ide. Ak si EÚ dala za úlohu vytvoriť určité nástroje a usmernenia, ktoré majú mať v členských štátoch vplyv na procesy predvídania, predchádzania a reakcie na krízové situácie, tak tie sú jednoznačne orientované iba jedným smerom – za každú cenu presadiť očkovanie a všetkého, čo je a bude s očkovaním spojené.

  Toto jednosmerné zameranie na presadzovanie iba očkovania je zrejme spojené s tým, čo sa odohráva v USA. V USA zmizol a bol stiahnutý z trhu účinný liek proti Covid – 19 s názvom Hydroxychloroquine. Hoci toto antimalarikum je vysoko účinné proti Covid – 19, má tú nevýhodu, že lacná liečba by urobila čiaru cez rozpočet tak očkovacej lobby, ako aj Big Pharme či výrobcom liečiv. Z tohto dôvodu poradca amerického prezidenta pre zdravotníctvo Anthony Fauci nariadil stiahnuť uvedený liek, na ktorý sa nikto nesmie orientovať. Kríza okolo koronavírusu nemá nič spoločného ani s epidémiou a ani s pandémiou. Kríza predstavuje nástroj nielen zabezpečenia permanentného sledovania a kontroly obyvateľstva, ale aj je nástrojom obrovských príjmov pre súkromné nemocnice a kliniky, ktoré sú finančne motivované, aby preukazovali čo najviac nakazených.

  Čo si myslí EÚ o očkovaní ? Citujem z dokumentu: „Očkovanie má obrovský zdravotný a spoločensko-ekonomický prínos pre jednotlivcov, populácie a spoločnosť ako celok. Ide o jeden z najúčinnejších zásahov v oblasti verejného zdravia, pilier programov prevencie na celom svete a voliteľné primárne preventívne opatrenie proti infekčným chorobám.“ Nie nadarmo preto šéfka EK Ursula von der Leyenova začiatkom mája 2020 prehlásila, že vírus môžeme poraziť iba vakcínou, že si musíme vybudovať kapacity na výrobu vakcíny, aby sme ju mohli nasadiť do všetkých kútov sveta za spravodlivú a prijateľnú cenu. Práve z týchto dôvodov EÚ začala organizovať „celosvetový dobročinný maratón“, zameraný na získavanie finančných prostriedkov na boj proti prebiehajúcej pandémii. Na začiatok bolo plánované vyzbierať pod vedením EÚ 7,5 miliárd eur a neskôr, podľa šéfky EK, budú potrebné ďalšie finančné zdroje.

  Treba si všimnúť na výzvu koho bola Európskou komisiou zorganizovaná dobročinná zbierka nazvaná „Globálna reakcia na koronavírus“. Boli to Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová banka a taká nezisková organizácia ako Bill a Melinda Gates Foundation. Je už celkom jasné, že EÚ patrí do systému globálneho – celosvetového politického riadenia , ktoré sa bez štipky svedomia orientuje na zrealizovanie jedného z najväčších kšeftov v histórií kapitalizmu a svojimi cieľmi, o ktorých sa zmienil už skôr skôr – v prvej časti, jednoznačne je zamerané proti ľudstvu či občanom národných štátov. To už ani nie je o kapitalizme voľného trhu, ale o riadne zorganizované zbojstvo, ktorým sa majú presunúť finančné zdroje z národných štátov do rúk „Triedy 1%“. V jednoduchom slovníku to znamená ešte viacej ožobráčiť za pomoci národných vlád obyvateľstvo sveta a bohatstvo presunúť globalistom.

  Treba pripomenúť, že v rámci dobročinnej zbierky, organizovanej najbohatšou a najmocnejšou „Triedou 1%“ sa nedala zahanbiť ani Slovenska republika. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok informoval, že Slovensko prispeje na vývoj vakcíny proti koronavírusu sumou 750,- tisíc eur. Podľa ministra Slovensko podporuje snahy spoločne konať. Tieto peniaze vraj pôjdu na iniciatívy, ktoré majú prispieť k vývoju liečebných metód a vakcíny proti Covid – 19. Ministra zahraničných vecí teší, že Slovensko sa plne zapojilo do globálneho zintenzívnenia boja proti koronavírusu Covid – 19. Záhadou je, ako rýchlo sa v štátnom rozpočte našla takáto vysoká finančná čiastka, ktorá vraj bude efektívne využitá v oblastiach diagnostiky ochorenia Covid – 19, jeho liečby, ako aj pri vývoji účinnej vakcíny.

  Naša nová vládna moc, ktorá sa rada pasovala do role skvelého bojovníka proti korupcií, si teda tvári tak, že si vôbec nevšimla, že globálny boj s koronavírusom je perfektne zorganizovaný globálny kšeft, ktorý má viacero cieľov. Nateraz je potrebné zdôrazniť, že jeden z veľkých kšeftov má na starosti Big Pharma – globálne farmaceutické spoločnosti. Farmaceutická lobby Big Pharma riadi všetko tak, aby namiesto vlastných peňazí čo najviac dostavali na investície do nákladného výskumu a vývoja od vlád národných štátov. Dobročinná zbierka sa rozbehla a Big Pharma získa miliardy dolárov na vývoj vakcíny na Covid – 19. Dňa 12.5.2020 bol na www.zvedavec.org uverejnený článok s nadpisom: Zločinecká Big Pharma dostala na starosť „vakcínu“ na covid – 19. Autorom článku je Tony Cartalucci, ktorý na rôznych príkladoch ukazuje, aká je táto spoločnosť zločinecká a aj napriek tomu naše vlády to vôbec nezaujíma a nezaujíma ich ani to, že nad samotnou Big Pharmou nebudú mať žiadnu kontrolu a ani podiel na ziskoch.

  Kto chce, nech si sám na internete vyhľadá, v čom je Big Pharma zločinecká. Ja si dovolím iba pripomenúť to, čo tvrdí autor uvedeného článku. Citujem: „Všetky korporácie – bez výnimky – ktoré sa intenzívne venujú vývoju vakcíny a liečbe nemoci covid – 19, čo je financované vládou, sú opakovane uznané ako vinné a odsúdené u súdnych dvorov po celom svete za trestné činy, vrátane falšovania výskumu, štúdií o bezpečnosti a efektívnosti, podplácania výskumných pracovníkov, lekárov, regulačných orgánov a dokonca i príslušníkov polície a bezpečnostných zložiek, a tiež za to, že na trh uvádzali liečiva, ktoré boli buď celkom neúčinné alebo dokonca nebezpečné.“

  Dobročinná zbierka finančných zdrojov z rozpočtov národných štátov a teda od samotných daňových poplatníkov je jednoznačne a jednosmerne zameraná na podporu a presadenie očkovania všetkých ľudí. Ak v súčasnosti existuje niekoľko desiatok rôznych liekov proti koronavíru, tak prečo vládna moc každého štátu čaká na vakcínu a tým aj očkovanie. Predpokladám, že je teraz vhodný čas k tomu, aby vláda SR zoznámila občanov s projektom imunizácie obyvateľstva a aby sa k tejto téme otvorila celospoločenská diskusia. Bez nás, občanov, vládna moc si sama nemôže rozhodovať o tom, že za každú cenu presadí očkovanie. Mnoho zodpovedných lekárov vie či prehlasuje, že očkovanie je ten najhorší spôsob obrany proti chorobám a ešte naviac ohrozuje zdravie človeka. A čo je ešte veľmi dôležité – očkovacie látky nie sú testované na následky, ktoré spôsobujú.

  Čo je možné si všimnúť z textu, ktorý tvorí Pilier II – Udržateľné politiky v oblasti očkovania v EÚ ?

  V dokumente je najprv konštatované, že imunizačné programy sú v právomoci členských štátov, takže rozhodnutia o zavedení, financovaní a vykonávaní politiky vakcinácie ostávajú na vnútroštátnej úrovni. Je zrejme, že z globálneho pohľadu takáto právomoc členských štátov je nevyhovujúca a niečomu bráni v prijímaní efektívnejších rozhodnutí. Problémom pre všetkých tých, ktorí presadzujú globálne – celosvetové politické riadenie očkovania, je to, že programy očkovania sa v jednotlivých krajinách líšia. Táto odlišnosť vytvára v skutočnosti reálne prekážky celosvetovému politickému riadeniu. Tieto prekážky sa podľa dokumentu EK týkajú načasovania očkovania, podávaných dávok, typov zdravotníckych pracovníkov zapojených do realizácie a tiež nákupných postupov vakcín.

  Podľa EK imunizačné programy členských štátov majú spoločné iba jedno a to, že sa preukázateľne dohodli na cieli prevencie chorôb, ak boli splnené podmienky vysokej a včasnej zaočkovanosti. EÚ vadí práve rozmanitosť imunizačných programov, pretože vraj to môže spôsobovať občanom a zdravotníckym pracovníkom problémy pri pokračovaní očkovania počas pobytu v zahraničí. Prečo je potrebné odbúrať rozmanitosť imunizačných projektov podľa EÚ ? Bruselu totiž leží na srdci predstava, že občania a zdravotnícky personál nemusia pochopiť rôzne imunizačné programy. Toto nepochopenie, to nie je zanedbateľná záležitosť, pretože EÚ je presvedčená, že to zvyšuje pochybnosti o vedeckom základe pri rozhodovaní o politikách očkovania.

  Čo je to zvýšenie pochybnosti o vedeckom základe pri rozhodovaní o politikách očkovania ? Dovolím si túto „vedeckú“ vetu rozviesť jednoduchým spôsobom. Ak je imunizačný program o očkovaní obyvateľstva v právomoci členského štátu EÚ, potom to znamená, že aj SR má vypracovaný a schválený tento program, len vládna moc si nesplnila úlohu a obyvateľov krajiny o tom vôbec dôsledne neinformovala a ani sa neradila. K tomuto momentu ani ja som po tomto dokumente na internete nepátral. To, že vládna moc nepredložila imunizačný program očkovania obyvateľstva na verejnú celospoločenskú diskusiu ani v čase, keď začala prijímať opatrenia proti šíreniu koronavírusu, tak toto je veľmi závažný nedostatok v jej správaní sa k obyvateľom štátu. Obávam sa, že tuším, prečo vládna moc obyvateľom SR nič neprezradila so svojho imunizačného programu očkovania.

  Dôvod sa skrýva v tom, že národný imunizačný program určuje úlohy a opatrenia v rámci národného štátu, takže načasovanie očkovania, podávanie dávok, využitie typov zdravotníckych pracovníkov, nákupne postupy vakcín či systém dokumentácie o imunizácii jednotlivcov a ich monitorovanie, to všetko najskôr zodpovedá podmienkam každého členského štátu. Zároveň treba brať do úvahy, že vrchol riadiacej moci je vždy inštalovaný príslušnou štátnou inštitúciou na úrovni národného štátu. Vyššie som uviedol, že to zásadné, čo trápi EÚ, je spojené s poznaním, že obyvateľstvo má k očkovaniu veľmi zdržanlivý postoj, ktorý treba prekonať. Brusel sa obáva, že občania a zdravotnícky personál nemusia pochopiť rôzne imunizačné programy. Treba si priznať, že občania nepoznajú imunizačné programy očkovania ani v rámci svojho vlastného štátu, ale keď príde na „lámanie chleba“ a štát bude nútiť k očkovaniu svoje obyvateľstvo, tak jednoducho nebude možné udržať snahu občanov porovnávať sa s niektorými inými štátmi.

  Lenže najpodstatnejšie z môjho pohľadu je to, že štát bude v dobrej viere rozhodovať o tom, čo sa použije k očkovaniu a od koho sa bude vakcína používať. Ešte dôležitejšie pri národnom imunizačnom programe môže byť to, že štátna moc svoj program bude mať založený na ukončení celého procesu očkovaním a monitorovaním. Ak imunizačné projekty očkovania obyvateľstva ostanú vnútroštátnou záležitosťou, potom v demokratickom a právnom štáte je možné presadzovať, aby sa o tomto programe zviedol politický boj a v súlade s vôľou občanov bolo prijaté rozhodnutie. Využitie demokratických prostriedkov k prijatiu rozhodnutia o očkovaní môže teda viesť k tomu, že žiadne argumenty o „vedeckom“ zhodnotení potreby očkovania nebudú platiť a zdržanlivý postoj k očkovaniu ostane zachovaný alebo aj posilnený, respektíve fáza očkovania bude vynechaná a bude potrebné otázku imunizácie brať z úplne iného pohľadu, ktorý nebude zohľadňovať záujmy farmaceutickej lobby.

  Podľa EÚ je potrebné jednoznačne sa usilovať o posilnenie udržateľnosti a výkonnosti programov očkovania a k tomu, okrem už spomínaných prístupov, patrí napríklad aj systém dokumentácie absolvovanej imunizácie jednotlivcov či komplexný elektronický informačný systém. V každom prípade EÚ je presvedčená, že vie lepšie koordinovať všetky záležitosti týkajúce sa očkovania, pričom tento svoj argument aj určitým spôsobom zdôvodňuje. Aj v tomto pilieri si EÚ naplánovala, že svoje prioritné činnosti chce zamerať na niekoľko cieľov. Niekoľko z nich uvediem:

  • posilniť efektívnosť a jednotnosť rozhodovania pri politikách v oblasti vakcín a očkovania,
  • vypracovať usmernenia pre zavádzanie komplexných elektronických informačných systémov na monitorovanie programov imunizácie,
  • vypracovať usmernenia na prekonanie právnych a technických prekážok ( na národnej úrovni ) interoperability a prepojenia so širšou infraštruktúrou systému zdravotnej starostlivosti,
  • vytvoriť spoločnú očkovaciu kartu pre občanov EÚ, ktorá sa bude dať získať pomocou elektronických informačných systémov,
  • zaviesť usmernenia pre základný program očkovania EÚ a to kvôli uľahčeniu kompatibility vnútroštátnych programov a pomoci občanom, ktorí prechádzajú cez hranice,
  • zaviesť partnerstva a výskumné infraštruktúry vrátane klinického skúšania,
  • zvýšiť účinnosť a efektívnosť financovania EÚ i vnútroštátneho financovania v oblasti výskumu a vývoja vakcín.

  Takže o čo vlastne EÚ ide o v tomto druhom pilieri z dokumentu o posilnenej spolupráci v oblasti očkovania ? Zbaviť členské štáty EÚ ich právomoci v otázke programov imunizácie obyvateľstva očkovaním a pritom to urobiť tak, aby to naoko vyzeralo, že ide o posilnenú spoluprácu. Lenže podľa prioritných činnosti a cieľov ide o to, aby celkovú politiku v oblasti očkovania riadila EÚ a aby členské štáty spolupracovali pri plnení jej usmernení, direktív a podobne. Musíme vychádzať z poznania, že záujmy nadnárodných a národných štruktúr nikdy nemôžu byť identické a že nadnárodné štruktúry vždy hľadajú možnosti a spôsoby, ako si zabezpečiť vo vzťahu k národným štruktúram dominantné postavenie.

  To, ako sa členské štáty EÚ správajú vo veci problematiky koronavírusu, svedčí o tom, že EÚ sa podarilo presadiť posilnenú spoluprácu v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Všetko sa darí z úrovne vládnej moci realizovať tak, ako sa od nej očakávalo: pribrzdiť – zastaviť ekonomiku, zakázať zhromažďovanie obyvateľstva, uvrhnúť obyvateľstvo do povinnej karantény, zúčastniť sa dobročinnej finančnej zbierky pre farmaceutické korporátky a súhlasiť s obnovou Európy podľa pripraveného scenára. Samozrejme, táto spolupráca ešte nie je celkom dokončená v rámci riadiacich procesov, ktoré sú orientované na ďalšie postupy – ako napríklad prípravu vakcíny pre očkovania všetkých obyvateľov.

  Čo si je možné všimnúť z textu, ktorý tvorí Pilier III – Koordinácia a príspevok EÚ k celosvetovému zdraviu.

  Na základe posilnenej spolupráce je EÚ orientovaná na koordináciu politik na svojej úrovni v oblasti očkovania. Očkovanie je pre EÚ otázkou s celosvetovým dosahom, pretože jej ide o celosvetové zdravie. Pre EÚ je dôležité, že sa otázkam celosvetového zdravia a zdravotnej bezpečnosti začali venovať také skupiny ako G7 a G20. Očkovanie je oblasť, do riešenia ktorej sa podľa EÚ majú pustiť aj uvedené skupiny. Z 27.3.2020 existuje oficiálne prehlásenie účastníkov núdzového samitu G20 o výzve COVID-19. Toto fórum bez zaváhania pripomenulo, že ide o pandémiu COVID-19 a že sme v svete prepojení a zraniteľní, pretože vírus nepozná hranice. Boj proti pandémie si vyžaduje prijať rozhodné, transparentné, koordinované, ambiciózne a vedecký podložené globálne opatrenia. Skupina G20 spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou, Medzinárodným menovým fondom, skupinou Svetovej banky, OSN a ďalšími medzinárodnými organizáciami urobia všetko možné pre prekonanie pandémie.

  Bola vyjadrená plná podpora WHO vrátane posilnenia jej právomoci koordinovať medzinárodný boj proti pandémii. Je potrebné okamžite navýšiť globálne úsilie proti krízy COVID-19. Skupina G20 okamžite poskytne podporu zdrojom Fondu solidarity WHO proti COVID-19, Epidemickej pripravenosti na inovácie ( CEPI ) a Globálnej aliancii pre vakcíny a imunizáciu ( Gavi ). Boli vyzvané všetky krajiny sveta, aby prispeli do fondov. Významne sa majú navýšiť náklady na zabezpečenie pripravenosti na epidémiu. Je tu záväzok G20 rozšíriť financovanie výskumu a vývoja vakcín a liečivých prípravkov, používanie digitálnych technológií a posilnenia medzinárodnej vedeckej spolupráce. Skupina G20 sa zaviazala k stimulácií svetovej ekonomiky v sume viac ako 5 biliónov amerických dolárov, aby čo najviac neutralizovali sociálne, ekonomické a finančné dôsledky pandémie. Bol daný záväzok posilniť globálne finančné bezpečnostné systémy na podporu rozvíjajúcich sa trhov a rozvojových krajín, ktoré čelia dôsledkom COVID-19. Skupine G20 veľmi leží na srdci posilnenie zdravia v Afrike. G20 chce chrániť životy ľudí, obnoviť stabilitu globálnej ekonomiky a preto potrebuje globálne akcie, solidaritu a medzinárodnú spoluprácu.

  Zámery o celosvetovom zdraví a zdravotnej bezpečnosti obyvateľstva planéty mi pripadajú z jednej strany ako niečo z fantastického románu, pretože zatiaľ sa takým organizáciám ako OSN či EÚ a NATO nepodarilo zabezpečiť mier na celom svete, skôr pomáhajú konflikty udržiavať v „horúcom stave“. Na strane druhej zámery o celosvetovom zdraví a zdravotnej bezpečnosti pomáhajú súkromným spoločnostiam dostať sa do mnohých končín sveta so svojimi predstavami o predchádzaní chorôb, o vakcínach a očkovaní. Veľmi úsmevne tieto zámery korešpondujú s plánmi miliardára Billa Gatesa podstatne znížiť populáciu na našej planéte.

  EÚ spolupracuje so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá má vypracovaný Celosvetový očkovací akčný plán ( GVAP ), ktorý umožňuje spravodlivejší prístup k vakcínam u ľudí s rôznych spoločenstiev. Zaujímavá je informácia o tom, že ešte v máji 2017 schválili ministri zdravotníctva zo 194 krajín sveta rezolúciu o posilnení imunizácie, ktorá má pomôcť pri dosahovaní cieľov GVAP. Rezolúcia ministrov zdravotníctva vyzýva krajiny, aby rozšírili imunizáciu aj po skončení dojčenského veku, zmobilizovali domáce financovanie a posilnili medzinárodnú spoluprácu. Ukazuje sa, že je potrebné sa zaujímať o to, ako sa tieto výzvy z rezolúcie riešili v podmienkach SR.

  Podľa EÚ imunizácia zohráva dôležitú úlohu aj pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030. Ide o agendu OSN, ktorá v rámci cieľa č. 3 týkajúceho sa zabezpečenia zdravého života sa zdôrazňuje význam vakcín pri ochrane ľudí proti chorobám. EÚ a členské štáty vyjadrili silný záväzok realizovať program na rok 2030 prostredníctvom Európskeho konsenzu o rozvoji „Náš svet ,naša dôstojnosť, naša budúcnosť“, ktorý bol schválený a podpísaný ešte v roku 2017. V rámci tohto dokumentu existuje záväzok chrániť právo každého jednotlivca na čo najvyšší dosiahnuteľný štandard fyzického a duševného zdravia vrátane pomoci pri zabezpečení prístupu k cenovo dostupným základným liekom a vakcínam pre všetkých. Tento dokument je o rozvojovej politike EÚ vo vzťahu k rozvojovým krajinám vo svete, aby umožnil dosiahnuť všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť.

  Európska komisia z uvedených dôvodov podporuje viaceré celosvetové zdravotnícke iniciatívy a jednou z takýchto iniciatív je Aliancia pre očkovanie ( GAVI ). V dokumente o posilnenej spolupráci je zdôraznené, že EK poskytla Aliancií 83,- miliónov eur a na obdobie rokov 2016 – 2020 sa zaviazala poskytnúť príspevok vo výške 200,- mil. eur. Komisia sa netají tým, že s viacerými členskými štátmi pracuje na koordinácií výskumu a vývoja vakcín aj s ďalšími finančnými prispievateľmi na na celom svete. Spoločne vytvorili fórum pre koordináciu, ktoré má názov Globálna výskumná koordinácia pre pripravenosť v prípade infekčných chorôb ( GloPID-R ). Komisia úzko spolupracuje aj s CEPI – Koalíciou pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémie. Na posilnenie vnútroštátnej a regionálnej zdravotnej infraštruktúry v oblasti očkovania v rámci EÚ sa počíta s využitím Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. EK chce zosúladenými činnosťami riešiť problémy rastúceho zdržanlivého prístupu k očkovaniu, celosvetový nedostatok vakcín, zníženie investícií zo strany výrobcov vakcín, nedostatok koordinácie v oblasti výskumu a vývoja v oblasti vakcín.

  Dokument o posilnenej spolupráci jasne dosvedčuje, že aj v tomto prípade, v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva, EÚ vystupuje ako nadnárodný subjekt, ktorý zatiaľ plní úlohu subsystému svetovej vlády a globálneho riadenia, cez ktorý sa pripravil a realizuje projekt o koronavíruse. Tento projekt je preto mocensko-politickou záležitosťou, do ktorého sa národné štáty dali bez problémov zavliecť, pretože ide v podstate o spoločensko-politický a ekonomický vývoj kapitalizmu, ktorého krízový vývoj v súčasnosti je najľahšie zdôvodniť epidémiou koronavírusu. V súčasnosti sa už dá jasne pochopiť, že problém koronavírusu je spojený so zabezpečovaním kapitalistického biznisu v oblasti očkovania na celom svete a že je potrebné z tohto dôvodu potlačiť rastúci zdržanlivý prístup obyvateľstva k očkovaniu, čo však nie je jediný a konečný cieľ.

  Podľa EK posilnená spolupráca v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, zlepší zdravotnú bezpečnosť obyvateľstva v rámci Európy i mimo nej. Zase sa ukazuje, že pod heslom zdravotnej bezpečnosti sa pripravujú všetky potrebné opatrenia k tomu, ako potlačiť v kapitalizme zbytky kapitalistickej demokracie a ako obmedzovať ľudské práva a slobody. Po niekoľkých mesiacoch boja proti koronavírusu vrátane kolektívnej karantény a mediálneho šialenstva sa na pôde OSN ešte 21.apríla 2020 uskutočnilo zasadanie, na ktorom sa preberala otázka boja proti chorobe Covid-19. Z informácií v denníku HS vyplynulo, že všetkých 193 členských štátov OSN podporilo rezolúciu, ktorá požaduje univerzálnu dostupnosť očkovacej látky proti koronavírusu SARS-Cov-2 pre každého obyvateľa planéty.

  Touto rezolúciou bol zrealizovaný ďalší dôležitý krok na ceste k dosiahnutiu cieľov spojených s problematikou koronavírusu a posilnením moci a bohatstva „Triedy 1%“. Zdalo by sa, že zástupcovia členských štátov OSN a EÚ, respektíve národné vlády bojujú za záujmy svojho obyvateľstva, pretože je dôležité, aby každý mal prístup k očkovacej látke. Pri zdravom rozume ťažko uveriť tomu, že zdravotná bezpečnosť obyvateľstva jednotlivých štátov závisí práve od očkovacej látky proti koronavírusu. To sme už tak propagandou politikov a mediálnej sféry debilizovaní, že musíme za každú cenu uveriť doslova nezmyslom, ktoré sú vládnou mocou produkované pod zástavou boja za záchranu životov obyčajných ľudí a najmä nás, starších ?

  Je načase požadovať, aby naša vládna moc čo najskôr otvorila celospoločenskú diskusiu k problematike zdravotnej bezpečnosti obyvateľstva našej krajiny, pretože táto vládna moc je nastavená na taký režim spravovania našej spoločnosti, v ktorom sa neumožňuje, aby sa odborná verejnosť či samotní občania mohli aktívne zapojiť do riešenia problémov a prípadne spolurozhodovania. V rámci celospoločenskej diskusie bude o čom hovoriť a čo riešiť. Spomínal som už, že predpokladám, že vláda SR má spracovaný program imunizácie obyvateľstva očkovaním a že o tom je potrebné verejnosť informovať. Naša vláda nám chce zabezpečiť očkovaciu látku proti koronavírusu, ale vôbec sa nezačala celospoločenská diskusia na tému 5 G technológií a jej vplyvu na zdravie obyvateľstva. Túžime po očkovacej látke proti koronavírusu, ale kašleme na to, aby sme sa bavili o posilňovaní imunity z hľadiska zdravého spôsobu života.

  Z požiadavky na univerzálnu dostupnosť očkovacej látky proti koronavírusu naša vládna moc a všetky ďalšie vlády urobili priam ľudské právo, ktoré sa má rešpektovať a teda si už nevyžaduje žiadny súhlas občanov, ku ktorému by bolo možné dospieť v rámci kritických a racionálnych diskusií laickej verejnosti a skutočných odborníkov. Keď naša vládna moc požaduje očkovaciu látku pre každého obyvateľa SR, tak to znamená, že je presvedčená, že obyvateľstvo bude schopné disciplinovane sa dať zaočkovať. Lenže ak sa presadzuje potreba očkovania, tak to znamená, že automatický sa presadzuje aj súhlas s programom globálne ID pre všetkých, ktorý presadzuje Aliancia ID 2020. Ide o digitálnu identitu, ktorá je počítačovým záznamom o očkovanej osobe a ktorej možnosti použitia sú neobmedzené. Spomínaná Aliancia svoj projekt predstavila na svojom výročnom rokovaní v New Yorku ešte minulého roka na jeseň.

  Neviem, akí odborníci či vedci radia našej vládnej moci, ale požiadavka na dostupnosť očkovacej látky musí byť spojená so zodpovedným posúdením účinnosti vakcíny. Toto už malo byť predmetom celospoločenskej diskusie. Ak vychádzame z toho, že očkovanie proti chrípke má podľa určitých informácií účinnosť 40 až 60 % z celkového množstva zaočkovaných, tak účinnosť u vakcíny proti koronavírusu nebude vyššia. Lenže najdôležitejšie nebude dosiahnuť vysokú účinnosť vakcíny, ale dosiahnuť, aby každý očkovaný človek mal svoj preukaz digitálnej imunity.

  Pokúsil som sa o akúsi analýzu troch dokumentov, ktoré boli prijaté na nadnárodnej úrovni. Prvý dokument, ktorý som uviedol, má názov „Svet v ohrození“ a bol vypracovaný organizáciou, ktorá má názov Globálna rada sledujúca pripravenosť. Druhý dokument bol prijatý na Globálnom samite o očkovaní a týka sa prijatia dokumentu: „Desať opatrení na očkovanie pre všetkých.“ Druhý dokument sa týka Európskej komisie a má názov: „Posilnená spolupráca v boji proti chorobám, ktorým sa dá predchádzať očkovaním.“ Všetky tri dokumenty jasne presadzujú globálne politické riadenie očkovania, ktoré zabezpečí, aby sa dosiahla poslušnosť u obyvateľstva jednotlivých národných štátov a aby bol prekonaný zdržanlivý postoj obyvateľstva k očkovaniu. Po skúsenostiach v tomto roku už môžem si dovoliť tvrdiť, že najefektívnejším nástrojom na presadenie určitých čiastkových cieľov globálnej politiky v oblasti očkovania bolo do života národných štátov zaviesť problém koronavírusu.

  Iba koronavírus a s ním spojená choroba COVID – 19 spája v sebe dve metódy potrebnej k nastolenie totalitnej spoločnosti. Prvú metódu David Icke pomenoval ako problém-reakcia-riešenie. Túto metódu nebudem teraz podrobne rozoberať, iba zdôrazním, že problém vytvoril koronavírus, za ktorý vraj nikto nemôže. Reakcia na koronavírus, ktorého následky neoprávnene WHO vyhlásila za pandémiu, sa skladá s radu opatrení, ktoré boli pripravené na globálnej úrovni a v určitej štruktúre sa predložili ako povinnosť národným vládam – ako kolektívna karanténa so všetkými detailami obmedzenia slobody obyvateľstva, zastavenia výchovno-vzdelávacích procesov a zastavenie ekonomiky. Riešenie na zvládnutie boja s koronavírusom a zamedzenia ochorení na COVID – 19 sa prezentuje ako nevyhnutná potreba zabezpečiť pre každého vakcínu a zabezpečiť očkovanie, pričom štát musí v súvislosti s očkovaním využívať aj komplexný elektronický informačný systém na účinné monitorovanie programov imunizácie obyvateľstva.

  Opýtajme sa, kto navrhuje riešenie. Riešenie navrhujú tí, ktorí sa pasovali do pozícií ( rolí ) globálneho politického riadenia ! Najskôr môže preto platiť, že tí, čo navrhujú riešenie sa najskôr postarali o vytvorenie problému.

  Druhá metóda podľa Davida Icka sa týka vytvorenia strachu. Strach podľa neho je menou kontroly. Deje sa to, že sa vytvára prostredie strachu, aby sa ospravedlnilo riešenie. Tento strach veľmi zodpovedne pomáhajú šíriť média a mimoriadne dobre si plnia svoju úlohu vytvoriť u verejnosti presvedčenie, že nejde o nič lepšieho zo strany štátnej moci ako chrániť zdravie a tým aj bezpečnosť občanov. Atmosféra strachu má napomáhať tomu, aby riešenie problému bolo zvládnuté. A zvládnuté bude definitívne iba vtedy, keď sa podarí nastoliť totalitnú spoločnosť.

  Takže „Trieda 1%“, v poňatí Davida Icka „Kult“, chce vytvoriť globálny štát, horší než ten orwelovský: malá hŕstka ľudí vládne tým ostatným. Podľa Davida Icka Európska únia riadená byrokratmi, je vzor, ako má vypadať svet pod technokratickou vládou. A čo sme si nedávno vypočuli ? Naši ústavní činitelia takejto vláde vyhlásili sľub vernosti. A rešpektovanie, ba priam zbožňovanie princípu atlanticizmu okrem iného znamená aj to, že budeme rešpektovať v súčasnosti uplatňované globálne politické riadenie spojené s problémom koronavírusu bez výhrad. Máme právo sa už teraz pýtať: ak vznikne nátlak na našu vládnu moc, aby vakcína bola povinná pre obyvateľov SR, odolá vládna moc tomuto nátlaku ? Bude sa vládna moc o tomto riešení radiť s občanmi, alebo si budeme môcť od predsedu vlády vypočuť, že o všetkom budú rozhodovať odborníci.

  Znamená to, že spomínané tri dôležité dokumenty svojim obsahom či opatreniami sú zamerané na tú časť prvej metódy, ktorá sa týka riešenia problému. Samotný problém bol iba naznačený: môže prísť choroba a preto je potrebná prevencia očkovaním. V prípade koronavírusu prevencia nebola možná a preto je očkovanie potrebné ako záchrana ľudstva. Z hľadiska finančného a ekonomického systému kapitalizmu už nebolo času čakať na ten pravý čas, keď sa ukáže, že zdržanlivý prístup obyvateľstva k očkovaniu bol úspešne prekonaný.

  Samotné tri spomínané dokumenty otázku vytvorenia problému otvorene nepopisujú. Na internete zatiaľ existuje dostatok iných dokumentov, ktoré naznačujú či potvrdzujú, že problém k prekonaniu zdržanlivého prístupu obyvateľstva k očkovaniu bol dlho pripravovaný a určitým spôsobom naznačovaný. Samotné riešenie predstavuje obraz technokratickej spoločnosti, niet v ňom ani štipka z demokratického rozhodovania či vytvorenie podmienok pre zabezpečenie účasti občanov na správe vecí verejných. Len sa zamyslíme nad tým, do akej miery sa národný štát má riadiť nejakými inštrukciami Svetovej zdravotníckej organizácie ako inštitúcie OSN či nápadmi a podnikateľskými aktivitami Billa Gatese a jemu podobných.

  Z podstaty kapitalistického systému vyplýva, a najmä v rámci jeho globalizačného úsilia, že „Trieda 1%“ potrebuje mať obyčajných ľudí tvoriacich masu spoločnosti, či ľudstvo vôbec, aby sme všetci boli k dispozícií pre potreby ziskov a bohatstva vo všetkých možných smeroch a oblastiach života ľudských spoločenstiev. To, že Big Farma a politici tvrdia, že sa starajú o naše zdravie, že musia globálne riešiť zdravotnú bezpečnosť, je nezmysel. Človek nemusí mať ukončenú ani základnú školu, aby časom pochopil, že farmaceutická spoločnosť môže prosperovať iba vtedy, keď je ľudská populácia chorá a keď samotné zdravotníctvo je organizované nie na verejno-spoločenskom záujme, ale na privátnom záujme.

  Vyhlásenie chrípkového ochorenia za pandémiu spôsobilo, že sa všade začala hrať politická hra na prežitie. V mene prežitia si vládna moc dovoľuje robiť čokoľvek, napríklad ničiť školstvo či ekonomiku ! Keď si k tomu doložíme, že v mene prežitia sa prijímajú opatrenia proti demokratickému právnemu štátu, tak sme ako občania vo veľkom ohrození, pokiaľ sa nespamätáme. Lenže dokážeme sa za súčasnej situácie ešte vôbec spamätať ? Potrebujeme sa dopracovať ešte k ďalším negatívnym výsledkom postupného ničenia našej ľudskej spoločnosti ? Čo máme teda robiť ? Podľa Davida Icka nesmieme dovoliť mechanizmu prežitia, aby sa spustil tak komplexne, aby dominoval v našom každodennom vnímaní. Je potrebné odmietnuť spolupracovať na našom vlastnom zničení. Z tohto dôvodu má byť k dispozícií iné riešenie. Treba ochrániť zraniteľných pred vírusom a zbytok nech funguje vo všetkých možných ohľadoch. Toto by mala mať na starostí naša vládna moc – nedovoliť mechanizmu prežitia, aby sa ďalej rozvinul. Lenže môžeme dúfať v to, že títo „obyčajní ľudia“ pochádzajúci z obyčajných ľudí tvoria taký výkonný mocenský orgán, ktorý tomu dokáže porozumieť a bude aj v mene nás, obyčajných ľudí aj konať ?

  Pozrime sa na správanie sa jedného z tých funkcionárov, ktorého si volia občania a ktorý stojí na čele samosprávy Bratislavy. Podľa Hlavných správ z 29.4.2020 primátor Bratislavy Matúš Vallo poskytol rozhovor portálu Startitup, v ktorom sa zmienil aj o online sedení s Bill Gatesom, jedným z najbohatších mužov sveta. Ostal som prekvapený z informácie, že tento pán si organizuje po svete online stretnutia s primátormi miest a že túto „česť“ teraz dostal aj primátor Bratislavy. Napíšem to rovno, drzosť tohto podnikateľa aj so zdravím vo svete, nepozná hranice. Jeho predstava riadiť všetkých vo svete kvôli jeho kšeftom je nekonečná a nadobúdam dojem ( či istotu ), že nenájde sa nikto, kto by si dovolil tomuto „láskavému človeku“ oponovať či dokonca rázne sa ohradiť proti tomu, čo vo svete organizuje.

  Predpokladám, že ani pán primátor Matúš Vallo sa v mene svojich občanov nedokázal ohradiť k praktikám a zámerom Billa Gatese. Vychádzam z toho, že nielen že tu chyba informácia o niečom takom, ale že sa pán primátor pochválil, že mestská polícia vydala len cez jeden víkend na hrádzi 180 upozornení a aj mastné pokuty. Primátor mesta ocenil obrovskú disciplínu občanov mesta a najmä to, že rúška sa stali pre nich úplnou samozrejmosťou. Primátor mesta Bratislavy sám teda potvrdil, že patrí iba k tým verejným činiteľom, či politikom, ktorí spokojne nabehli na „vlnovú dĺžku“ Billa Gatesa a že od neho môžeme ťažko očakávať, že sa zastane občanov, na čele ktorých stojí. Z uvedeného vyplýva, že od primátora jeho občania nemôžu očakávať, že vynaloží všetko úsilie k tomu, aby sa mechanizmus prežitia ďalej neposilňoval, ale zrušil.

  Podľa primátora Bill Gates o. i. povedal: „primátori, zvykajte si, toto bude nový normál. Pokým nebude vynájdená vakcína, tak koronavírus tu bude. Myslieť si, že vyhubíme tu hnusobu, nie je realita. Musíme si na to zvyknúť a potrvá to mesiace.“ Primátor v tejto súvislosti pripustil, že si vie predstaviť, že v nejakom režime budeme nosiť rúška ešte aj o rok. Rúška podľa neho budú, pokým nebude vynájdená vakcína. Čestný, zodpovedný, múdry a morálne na výške komunálny politik, ktorý získal dôveru obyvateľstva Bratislavy, aby bol na ich čele, sa jednoducho z môjho pohľadu nemôže stotožniť s tým, čo hovorí a čo podniká tento „psychopatický“ americký podnikateľ, ktorý sa pasuje do úlohy svetového vodcu za zdravie obyvateľov planéty, na ktorej v skutočnosti chce mať prinajmenej o polovicu menej obyvateľov.

   

  Koniec časti II – záverečnej.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.22
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kanada zvládla boj proti koronavírusu lepšie ako USA, tvrdí Trudeau

  Ottawa 8. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Justin Tang)   Kanada boj proti koronavírusu zvládla lepšie ako mnohí jej spojenci vrátane Spojených štátov. Vyhlásil to v stredu kanadský premiér Justin Trudeau. Ten sa k stagnujúcemu prístupu USA v súvislosti s nákazou verejne vyjadruje len zriedkavo, konštatovala agentúra Reuters "Podarilo sa nám…

  Peruánska ministerka mala po návšteve Amazónie pozitívny test na COVID

  Lima 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Exitosa Noticias Twitter)   Peruánska ministerka Rocío Barriosová mala pozitívny výsledok testov na ochorenie COVID-19 po tom, čo viedla donášku humanitárnej pomoci do amazonskej oblasti v krajine, informovala vo štvrtok vláda Ministerka pre priemysel a rybolov Barriosová (46) je druhým členom peruánskeho kabinetu, ktorý sa nakazil…

  Afganská vláda navrhla Talibanu, aby predložil nový zoznam väzňov na prepustenie

  Kábul 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rahmat Gul)   Afganské úrady vo štvrtok oznámili, že militantnému hnutiu Taliban ponúkli možnosť predloženia nového zoznamu 592 väzňov, keďže odmietli prepustiť tých, ktorých navrhli militanti. Informovala o tom agentúra AFP Podľa dohody medzi USA a Talibanom, ktorá bola podpísaná 29. februára, by mal Kábul prepustiť…

  Spojené štáty prizvali Čínu k rokovaniam o kontrole zbrojenia

  Washington 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Harnik)   Spojené štáty vo štvrtok opäť prizvali Čínu k rozhovorom o kontrole zbrojenia, ktoré prebiehajú s Ruskom, píše agentúra AFP Čína v stredu naznačila, že je ochotná so Spojenými štátmi rokovať o nástupkyni zmluvy New START, ktorá obmedzuje počet nasadených jadrových hlavíc Ruska a…

  Vojvodkyňa Meghan chce zabrániť zverejneniu mien priateliek spomínaných v jej žalobe

  Londýn 9. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Large)   Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu, vo štvrtok požiadala súd, aby zabránil novinám Mail on Sunday vo zverejnení mien jej piatich priateliek, ktoré ju vlani obraňovali v anonymnom rozhovore pre americký magazín People. Ten v súčasnosti súvisí s jej žalobou na bulvárne noviny Mail on…

  Starosta New Yorku namaľoval nápis "Black Lives Matter" pred Trump Tower

  New York 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Lennihan)   Starosta New Yorku Bill de Blasio vo štvrtok pomohol namaľovať nápis "Black Lives Matter" (Na životoch černochov záleží) pred mrakodrapom Trump Tower. Túto maľbu označil minulý týždeň americký prezident Donald Trump za "symbol nenávisti", informovala agentúra AP De Blasia sprevádzala jeho manželka…

  Budaj: Ministerstvo v areáli Istrochemu vykonáva dva geologické prieskumy, ktoré majú za cieľ monitorovať vývoj znečistenia

  Bratislava 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo životného prostredia SR víta záujem strany SPOLU o životné prostredie. Výrok o nečinnosti nového vedenia ministerstva vo veci envirozáťaže v Istrocheme je ale nepravdivý Zásadným stanoviskom ministerstva zostáva čím skoršie odstránenie envirozáťaží v areáli Istrochemu. Minister Ján Budaj navštívil Istrochem už pred…

  Macron podporuje rekonštrukciu veže na Notre-Dame v pôvodnej podobe

  Paríž 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christian Hartmann)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron podporuje rekonštrukciu veže parížskej katedrály Notre-Dame v jej pôvodnej podobe, uviedol vo štvrtok v stanovisku Elyzejský palác, ktorý citovala agentúra AFP Prezident pôvodne presadzoval obnovenie vežičky v modernom architektonickom štýle. "Prezident dôveruje expertom a schválil základné náčrty projektu navrhnutého…

  Facebook zrušil účty s väzbami na Trumpovho spojenca Stonea či Jaira Bolsonara

  Washington 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Julio Cortez, Eraldo Peres)   Spoločnosť Facebook odstránila siete účtov a stránok s väzbami na politického stratéga Rogera Stonea a brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara. Informuje o tom spravodajský portál BBC V spojitosti so Stoneom, ktorý je spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa a vlani ho uznali vinným…

  Rusko je pripravené na rozhovory s Českou republikou na úrovni námestníkov ministrov zahraničia

  Moskva 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Rússia no Brasil Twitter)   Rusko je pripravené na rozhovory s Českou republikou na úrovni námestníkov ministrov zahraničných vecí, uviedla vo štvrtok na tlačovej konferencii hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová "Potvrdzujeme našu pripravenosť na dialóg s Českou republikou na úrovni zodpovedajúcich námestníkov ministrov zahraničných…

  Poslanci navrhli Súdnej rade 7 kandidátov na členov disciplinárnych senátov

  Bratislava 9. júla 2020 (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Národná rada (NR) SR navrhla Súdnej rade SR siedmich kandidátov na členov disciplinárnych senátov. Sú nimi Katarína Batisová, Kristina Glezgová, Martin Hapčo, Viliam Karas, Veronika Puškár Škodová, Marián Trenčan a Dagmar Valocká. Oznámili to v pléne po voľbe kandidátov Súdna rada volí na…

  Baránek označil lustrovanie prednostov za kontroverzné: "Naozaj to môže vyvolať snahu vyriešiť si nejakú krivdu či problémy z minulosti"

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Vládne hnutie OĽaNO na čele s premiérom Igorom Matovičom predstavilo 70 kandidátov určených do funkcií prednostov okresných úradov. Predseda vlády zároveň vyzval občanov, aby na internetovej stránke prednostovia.sk nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých kandidátov. Politický analytik Ján Baránek upozorňuje, že výsledkom môže…

  "Najhrubšie politické násilie za posledných niekoľko rokov." V Belehrade pokračujú zrážky medzi demonštrantmi a políciou

  Belehrad 9. júla (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Vo viacerých srbských mestách vrátane Belehradu vypukli v stredu večer protesty, na ktorých došlo k násilnostiam. Demonštrantov pobúrila reakcia vlády na pandémiu nového koronavírusu, neskôr však svoj hnev zamerali najmä na prezidenta Aleksandara Vučiča, informovala agentúra DPA Demonštranti na zhromaždeniach slovne útočili na Vučiča…

  Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť

  Bratislava 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)   Prokurátorom a sudcom sa napokon odmeny nemajú rušiť. V balíku opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia poslanci pozmeňujúcim návrhom vypustili zrušenie odmien. Nová legislatíva zároveň upravuje povinné výtlačky i zjednodušuje prax vydavateľom neperiodickej tlače Viacerým prevádzkovateľom tiež povinnosť predkladať príslušným orgánom…

  Stret slovenských potravinárov s Európskou úniou. Kto vyhrá? Slovensko zastupujúce svojich výrobcov alebo EÚ zastupujúca korporácie?

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V minulom volebnom období Slovenská národná strana (SNS) v rámci podpory slovenských prvovýrobcov a potravinárov prijala viacero opatrení, ktorých cieľom bolo podporiť slovenských poľnohospodárov na úkor nadnárodných obchodných reťazcov, ktoré boli známe tým, že krajne agresívnym spôsobom optimalizovali zisk a vyťahovali si ho do…

  Prokuratúra má právo preskúmať Tumpove dane, rozhodol súd

  Washington 9. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky)   Najvyšší súd Spojených štátoch vo štvrtok rozhodol, že newyorská prokuratúra má právo preskúmať finančné záznamy prezidenta Donalda Trumpa. Zároveň však tieto informácie nemusí zdieľať s Kongresom Trump je prvým prezidentom od čias Richarda Nixona, ktorý nezverejnil svoje daňové priznania. Nixon bol prezidentom USA…

  Kollár po kauze s diplomovkou: "Ja sa nenechám znechutiť, nenechám sa odradiť a ani ma nikto do žiadneho kúta nezaženie"

  Bratislava 9. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v posledných dňoch musel vysvetľovať a riešiť kauzu okolo svojej diplomovej práce. Po výzve koaličných partnerov zo strany Za ľudí a SaS, nechal o svojom odvolaní z postu šéfa parlamentu hlasovať, odvolaný nakoniec nebol. Šéf hnutia Sme…

  Rusko poprelo obvinenia zo zapojenia Čečenska do vraždy ruského občana v Rakúsku

  Moskva 9. júla 2020 (TASR/HSP/Foto: MFA Russia Twitter)   Moskva popiera obvinenia zo zapojenia sa čečenských úradov do vraždy ruského občana v Rakúsku, uviedla vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová "S poľutovaním musíme konštatovať, že niekoľko médií narážalo na to, že úrady Čečenskej republiky mohli byť zapletené…

  TopDesat

  Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

  0

  Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

  Fungovanie jedla: Čuch a chuť

  0

  Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

  Prečo by si radšej nemal jesť pleseň na jedle?

  0

  Predstavte si to: konečne si môžeš dať prvé sústo svojho obľúbeného sendviča a uvedomíš si, že na chliebe sa rozrastá pleseň! Pravdepodobne sa ti to už niekedy a pravdepodobne si sa obával možných dôsledkov. A existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako na to môže telo reagovať. Aké sú teda negatívne účinky plesne na…

  Vegánska koža vyrobená z kaktusu ukončí utrpenie zvierat

  0

  Ľudia sa už dlho snažia nájsť udržateľnú, ekologickú alternatívu ku koži, ktorá je vyrábaná bez krutosti a utrpenia zvierat. A teraz inovatívne riešenie, ktoré navrhli 2 podnikatelia z Mexika, ponúka spôsob, ako vytvoriť kožu jednoducho pomocou kaktusu, ktorý je nielen šetrný k životnému prostrediu, ale tiež vyzerá ako pravá koža. Nová, ekologická koža Adrián…

  V Škandinávii zachytili záhadný radiačný oblak, pochádza z Ruskej atómky?

  0

  Podľa holandskej zdravotníckej agentúry sa v atmosfére nad severnou Európou zvýšila úroveň rádioaktivity. Oblak môže pochádzať z jadrovej elektrárne v Rusku. Naznačujú tieto analyzované údaje nejaké poškodenie jadrovej elektrárne? Je tento oblak predzvesťou nejakej katastrofy? Ruský prevádzkovateľ jadrovej energie Rosenergoatom však podľa ruskej tlačovej agentúry TASS uviedol, že problémy týkajúce sa zariadení v Kola a Leningrade odmieta.…

  Ľudské telo - šokujúce fakty, o ktorých si nevedel

  0

  Sila nášho tela je skutočne neuveriteľná - napríklad ľudské kosti sú silnejšie ako oceľ a naša žalúdočná kyselina môže rozpustiť kov! A to nie je všetko, naše telo má toľko úžasných schopností, ktoré môžeš s nami dnes objaviť.

  Vo svete IT

  Xiaomi Mi Router AC2100 s gigabitovou pripojiteľnosťou aktuálne kúpiš za cenu, aká tu ešte nebola

  0

  Spoločnosť Xiaomi je už roky známa nie len svojimi dostupnými zariadeniami, ale aj výbornými elektronickými doplnkami do domácnosti, ktoré stoja zväčša značne menej, ako konkurenčné produkty. Jedným z takýchto kúskov, ktoré by si rozhodne nemal prehliadnuť, je aj populárny Xiaomi Mi Router AC2100, ktorý aktuálne kúpiš za cenu, aká tu…

  Čo narúša vesmírne objekty na kraji Slnečnej sústavy? Tím astrofyzikov popiera existenciu Deviatej planéty

  0

  Väčšina Slnečnej sústavy sa správa tak, ako to vedci očakávajú. Na okraji, ďaleko za obežnou dráhou Neptúnu sa však deje niečo zvláštne. V tejto oblasti môžeme nájsť vesmírne objekty, ktoré obiehajú okolo Slnka úplne inak, než planéty, ktoré sa nachádzajú bližšie. Vedci sa snažia prísť na to, prečo sa tieto…

  Ktoré smartfóny Huawei a Honor dostanú EMUI 11 medzi prvými?

  0

  V priebehu včerajšieho dňa sme mohli čítať o približnom oficiálnom termíne predstavenia nadstavby EMUI 11 pre smartfóny Huawei a (vybrané modely) Honor, pričom malo by sa  tak stať ešte v priebehu tohto kvartálu, teda najneskôr do konca septembra. S touto informáciou prišiel Wang Chenglu, softwarový riaditeľ spoločnosti. Očakáva sa, že…

  Z Google Play stiahnete viac ako 4-desiatky platených aplikácií a hier zadarmo. Tu je ich prehľad!

  0

  V obchode Google Play opäť raz prebieha čistka, pričom na zozname nižšie nájdete viac ako 40 platených aplikácií a hier, ktoré môžete po obmedzený čas stiahnuť kompletne zadarmo. Z aplikácií nižšie Vám odporúčame Einheitenumwandler (ide o prevodník jednotiek), Video Editor · by Luni (ide o pokročilý editor videí) a Lagace…

  Hubblov teleskop prináša prekvapivé zistenia o ranom vesmíre

  0

  Hubblov teleskop podľa všetkého spravil ďalší významný objav. Podľa najnovších informácií, ktoré sa nám podarilo prostredníctvom neho získať, prvé hviezdy a galaxie vznikli v ranom vesmíre oveľa skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. K týmto zisteniam prišiel tím astronómov vedený Rachanou Bhatawdekarovou z Európskej vesmírnej agentúry, ktorý nenašiel žiaden dôkaz o…

  Škoda bude mať už čoskoro prvý uhlíkovo neutrálny závod

  0

  Závod automobilky Škoda, ktorý sa nachádza v meste Vrchlabí, sa stane prvým závodom spoločnosti s neutrálnou uhlíkovou stopou. Píše spoločnosť v práve publikovanej tlačovej správe. Spoločnosť píše, že závod ročne vyprodukoval približne 45-tisíc ton CO2, pričom už v priebehu tohto leta docieli produkciu emisií CO2 na úrovni len 3-tisíc ton.…

  KAMzaKRÁSOU

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Ako odstrániť jazvy po akné a zbaviť sa tak spomienky na pubertu?

  0

  Objavia sa nečakane a v tú najnevhodnejšiu dobu. Ako ich minimalizovať? Ako odstrániť jazvy po akné prírodnými spôsobmi a najmä s tým, čo nájdete doma?

  Čo zvládne figový olej na rozdiel od iných? Jeho účinky ťa prekvapia!

  0

  Viete, ako omamne vonia figový olej a hlavne, aké sú jeho účinky a prečo ho vyskúšať? Zistite, ako dokáže podporiť naše zdravie a ako sa postará o krásu!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Video: Test odolnosti ručného guľometu RPK

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Chlapci s Kalašnikov Group sa tentoraz rozhodli zničiť ľahký guľomet RPK v kalibri 7,62. Pripravili mu 75 ranové - bubnové a 30 ranové - zakrivené zásobníky, celkovo 1275 nábojov. Zbraň použili novú zo zásoby vyrobenej v roku 1974. Pozrite si video:  

  Jordánsko potvrdilo nákup vrtuľníka Black Hawk UH-60M

  0

  Jordánsko, 9. júl 2020 (AM) - Americké ministerstvo zahraničných vecí odobrilo Jordánsku nákup jedného vrtuľníka Black Hawk UH-60M od spoločnosti Sikorsky za 23 miliónov dolárov. Dohoda zahŕňa jednotku UH-60M v štandardnej konfigurácii americkej armády so štandardným vybavením vlády (GFE), vrátane dvoch motorov T700-GE-701D a jedného spoločného

  Korotčenko: Šéf Pentagonu by mal prestať s pogromami na Rusoch a Číňanoch v USA

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - "Počas prvého roku pôsobenia Marka Espera ako hlavy Pentagonu Spojené štáty úspešne odolávali agresívnej činnosti "nečestných štátov", ako sú KĽDR a Irán. Za posledný rok sa USA podarilo zabrániť agresii z Ruska a Číny", - uviedol šéf Pentagonu Mark Esper vo svojej video správe pre americkú…

  Na internete sa smejú fotke ukrajinského remorkéra „Jany Kapu“ ktorý prežil Kerčský útok

  0

  Ukrajina, 9. júl 2020 (AM) - Fotografia ukrajinského remorkéra „Jany Kapu“, ktorá bola urobená v Odese deň pred pred oslavou Dňa ukrajinského námorníctva, sa stala hitom na sociálnych sieťach - komentátori diskutujú o neúspešnom banery s názvom pomocného plavidla, ktoré sa nedávno vrátilo do služby po

  Schneider: V USA chceli, aby sa Rusko stalo súčasťou NATO, ale niečo sa zvrtlo

  0

  Česko, 8. júl 2020 (AM, Sputnik) - Bezpečnostný analytik Jan Schneide

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…