• Dušan Hirjak

  Trestné činy extrémizmu predstavujú „paškvil“ a treba ich zrušiť.

  Publikované 08.04. 2020 o 10:19 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  XV.

   

  Poznámka na úvod: Momentálne je súčasný život v našej spoločnosti a vo svete priam zahltený problematikou koronavírusu. Z určitých dôvodov je to pre politické elity na národnej a nadnárodnej úrovni dobre, pretože do pozornosti verejnosti nevstupujú také témy, ktoré sú dostatočne rozpracované a zvyčajne nie v prospech obyvateľstva, napríklad v EÚ. Iba pripomeniem, že je už dávnejšie rozpracovaná na nadnárodnej úrovni politika za úplné zrušenie národnej suverenity členských štátov EÚ či politika boja proti extrémizmu  a šíreniu propagandy. Tieto politiky nezanikli, nezanikajú a ďalej sa uvažuje, ako ich posilniť, aby boli dosiahnuté ciele, ktoré sú sledované a do ktorých sa žiadny národ a jeho obyvateľstvo nesmie miešať. Obávam sa, že úsilie národných vlád o zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred koronavírusom, môže byť zneužité napríklad aj v prospech tých politík, ktoré som spomenul. Všetko, čo sa v súčasnosti deje s problematikou koronovírusu v spoločnosti, sa dotýka javov a procesov v oblasti sociálno – ekonomického života spoločnosti, samotnej oblasti politiky a základných ľudských práv a slobôd. Mám teda dôvody k tomu, aby som v svojich článkoch dokončil svoje poznámky k politike boja proti extrémizmu, ktorú ako vzorný člen EÚ rozpracovala aj naša predchádzajúca vládna moc. Naši občania si nezaslúžia, aby ich volení zástupcovia proti ním posilňovali politiku boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy a aby náš právny poriadok bol nasiaknutý inkvizíčnymi praktikami. K dvom uvedeným politikám si dovolím odcitovať  niekoľko zaujímavých ustanovení z dokumentu Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach.

  Článok 1

  1. Všetky národy majú právo na sebaurčenie. Na základe tohto práva slobodne určujú svoj politický štatút a slobodne uskutočňujú svoj hospodársky, sociálny a kultúrny vývoj.
  2. Všetky národy môžu pre svoje vlastné ciele slobodne disponovať svojim prírodným bohatstvom a zdrojmi bez ujmy na akýchkoľvek záväzkoch vyplývajúcich z medzinárodnej hospodárskej spolupráce, založenej na vzájomnej výhodnosti a medzinárodnom práve. V žiadnom prípade nesmie byť národ zbavený svojich vlastných prostriedkov životnej existencie.

  Článok 2

  1. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje rešpektovať práva uznané v tomto Pakte a zabezpečiť tieto práva všetkým jednotlivcom na svojom území podliehajúcim jeho jurisdikcii bez akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
  2. Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje, pokiaľ tak už neustanovujú existujúce zákonodarné alebo iné opatrenia, že podnikne nevyhnutné kroky v súlade so svojimi ústavnými postupmi a ustanoveniami tohto paktu, aby schválil také zákonodarné alebo iné opatrenia potrebné na to, aby sa uplatnili práva uznané v pakte.

  Článok 19

  1. Každý má právo zastávať svoj názor bez prekážky.
  2. Každý má právo na slobodu prejavu; toto právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky každého druhu, bez ohľadu na hranice, či už ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia alebo akýmikoľvek inými prostriedkami podľa vlastnej voľby.
  3. Užívanie práv uvedených v odseku 2 tohto článku nesie so sebou osobitné povinnosti a zodpovednosť. Môže preto podliehať určitým obmedzeniam, tieto obmedzenia však budú len také, aké ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné:
  a) na rešpektovanie práv alebo povesti iných; b) na ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku alebo verejného zdravia alebo morálky.

  Som presvedčený, že je potrebné trestné činy extrémizmu zrušiť a samotný pojem „extrémizmus“ v právnom slovníku ani nepoužívať. Zrušenie je potrebné urobiť z rôznych dôvodov. Je potrebné sa zamerať iným smerom. Uplatňovanie ľudských práv ťažko môžeme pokladať za bezkonfliktnú sféru a preto sa tu stretávajú a budú stretávať rôzne hodnoty, nakoľko ide o zaistenie práv pre všetkých. Podľa politickej etiky konflikty hodnôt existujú v troch smeroch a preto je tu pôsobnosť pre zákonodarnú moc či súdne spory.

  V prvom rade konflikt je možný medzi rovnakými právami rôznych dotknutých právnych subjektov. V druhom rade konflikt je možný medzi rozdielnymi právami rôznych dotknutých právnych subjektov. V treťom prípade konflikt je možný medzi právami dotknutých právnych subjektov a povinnosťami štátnych orgánov, ktoré musia plniť určité povinnosti kvôli právam všetkých, teda v zmysle obecného dobra.

  Najzaujímavejšie a zrejme najnáročnejšie sú konflikty v treťom prípade a to medzi dotknutými právnymi subjektmi a povinnosťami štátnych orgánov. Ide o spory týkajúce sa obmedzenia slobody slová, prejavu, tlače, zhromaždenia, slobody politickej činnosti a zaistenia slobodného demokratického poriadku. Tu je priestor, kde môže a už aj dochádza k zneužitiu štátnej moci proti ľudským právam. Z hľadiska politickej etiky je potrebné zdôrazniť, že ohraničenie základných ľudských práv a slobôd nesmie vyplývať z poňatia obecného dobra tak, že ho jednoducho oddelíme od ľudských práv či bezpečnosti štátu a všetko bude v poriadku.

  Hľadať výhovorku nejakým štátnym dôvodom, ako to urobil napríklad Róbert Fico, je neprípustné. Z hľadiska politickej etiky môže byť ohraničenie zdôvodnené iba ideou ľudských práv a musia byť splnené ďalšie podmienky: a) z právneho hľadiska musia byť presne formulované, b) z politického hľadiska musia byť podriadené kontrole a c) právnou cestou žalovateľné. V prípade rozvinutia politiky boja proti extrémizmu sa ohraničenie základných ľudských práv a slobôd vôbec nezakladá na uvedených podmienkach.

  Ďalej si je treba uvedomiť, že niektoré postoje a prejavy občanov sú také, že sú skôr hodné morálneho odsúdenia a vtedy nevyžadujú použitie trestného práva. Vzhľadom na obtiažnosť možných konfliktov či situáciu v štáte je treba hľadať skôr dôvody pre vylúčenie viny a trestu.

  Trestné činy extrémizmu je potrebné zrušiť. A to nielen preto, že samotný pojem „extrémizmus“ do právneho slovníka by nemal patriť. Samotné paragrafové znenie trestných činov extrémizmu dáva do rúk vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom nástroj, ktorý umožňuje absolútne voľný výklad trestného činu a zasahuje do vnútornej, duchovnej sféry človeka. Štát prekročil hranicu zmyslu pre spoločné, teda snaží sa podriadiť si jeho ducha, ktorého chce aj trestať. Výsledkom je, že paragrafové znenie trestných činov extrémizmu predstavuje právny „paškvil“, ktorý odhaľuje „odbornú úroveň“ tých, ktorí takúto zmes trestných činov prepísali ( od niekoho ), či jednoducho doplnili o svoje nenávistné presvedčenie.

  Medzi trestnými činmi extrémizmu absolútny výkvet „múdrosti“ štátnej moci predstavuje § 421, ktorý rieši trestné činy založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, teda tých, ktoré sú predmetom ochrany Ústavy SR. Dovolím si stručnú analýzu tohto paragrafu a zároveň ukážem, ako sa dá „otočiť“ tento paragraf a proti komu. Ústredným pojmom § 421 je pojem „potlačenie“ a jeho spojenie so slovným výrazom „základných práv a slobôd.“

  Trestný zákon hovorí o potlačení základných práv a slobôd. Ústava SR pozná iné pojmy. Ústava SR umožňuje, aby medze základných práv a slobôd boli upravené za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom. Ústava SR, na rozdiel od Trestného zákona, nepoužíva pojem“potlačenie,“ ale používa pojem „zákonné obmedzenie“ či pojem „obmedziť“. Je možné, zatiaľ, dospieť k záveru, že: a) pojem „potlačenie“ sa má použiť alebo používa vtedy a preto, že nejde o zákonné obmedzenie, ale iba o svojvoľné ( ! ) jedincom či skupinou, b) pojem „obmedziť“ vo význame „upraviť“ je podľa Ústavy SR spojený iba s prijatím zákona, teda zákonných opatrení, ktoré musia spĺňať určité podmienky.

  Pojmy „potlačiť“ či „obmedziť“ majú však rovnaký zmysel, pretože uplatňovaniu základných práv a slobôd možno nimi postaviť medze. Kto má moc potlačiť či obmedziť základné práva a slobody ? Takúto moc má iba štát, štátna moc, respektíve vládna moc či vládna koalícia, pretože v rámci parlamentnej demokracie si to presadí za každú cenu, ak sa na tom v zákulisí dohodne. Príkladom môžu byť už uvedené zákony súvisiace s extrémizmom. Rozhodne to nemôže byť žiadny obyčajný občan či skupina občanov. Lenže obyčajní ľudia môžu ohrozovať práva a slobody ľudí, avšak v takomto prípade pojem „potlačenie“ vôbec nie je vhodný a ešte naviac spojený s charakteristikou extrémizmu.

  Ak v náväznosti na rešpektovanie významu pojmu „potlačenie“ má primeranú moc iba štát, potom je možné § 421 „otočiť“ tak, že je namierený iba na samotnú štátnu moc, zo strany ktorej môže dochádzať k potlačeniu základných práv a slobôd. Má to svoju logiku, pretože ľudské práva slúžia predovšetkým k ochrane – obrane pred štátom. Nech čitateľa nemýli to, že sa v § 421 píše, že ide o trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia, pretože túto časť je možné zjednodušene opísať ako „založenie politického hnutia vo vnútri štátu pre boj proti extrémizmu.“ Toto hnutie má s podporou rôznych prisluhovačov za úlohu na území SR zrušiť záruky pre ľudské práva a slobody tak, aby si občania zvykli, že sa bude brať ohľad ( ! ) napríklad na politické a iné zmýšľanie, pohlavie, jazyk, vieru, majetok, rod či iné postavenie, čo je v rozpore s medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.

  Iba pripomínam, že Ústava SR v čl. 11 ods. 2 jasne uvádza, že základné práva a slobody sa zaručujú na území SR všetkým bez ohľadu ( ! ) na pohlavie…a tak ďalej. Doterajšia prax je taká, že trestné činy extrémizmu porušujú Ústavu SR v tom, že berú ohľad na politické či iné zmýšľanie. Nedá sa poprieť, že hnutie vo vnútri štátnej moci pre boj proti extrémizmu existuje a že k svojej podpore a propagácií využije aj sumu 8,- miliónov eur pre implementáciu národného projektu „Podpora boja proti extrémizmu a šíreniu propagandy.“

  Čo je podľa § 421 trestným činom ? Je to potlačenie základných práv a slobôd. Lenže základné práva a slobody, to je celá druhá hlava Ústavy SR. Okrem všeobecných ustanovení je tu oddiel o základných právach a slobodách ( čl. 14 až 25 ), oddiel o politických právach ( čl. 26 až 32 ), oddiel o právach národnostných menšín a etnických skupín ( čl. 33 – 34 ), oddiel hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv ( čl. 35 až 43 ), oddiel o právach na ochranu životného a kultúrneho prostredia ( čl. 44 – 45 ), oddiel práva na súdnu ochranu a inú právnu ochranu ( čl. 46 až 50 ). Znenie § 421 si je možné vysvetľovať aj tak, že každé potlačenie, obmedzenie a nerešpektovanie základných práv a slobôd sa musí pokladať za trestný čin extrémizmu, čo v skutočnosti predstavuje „do neba volajúcu hlúposť“. To je poňatie v širokom slová zmysle.

  Ak by sme chceli chápať základné ľudské práva a slobody v užšom slova zmysle, bolo by potrebné vychádzať z Ústavy SR a v tomto prípade tieto práva by boli predmetom druhého oddielu v čl. 14 až 25. Lenže pri takomto členení nebolo by možné medzi základné ľudské práva a slobody zaradiť politické práva, pričom z praxe je možné tvrdiť, že práve politické práva zo strany štátnej moci sa stávajú predmetom trestných činov extrémizmu. Nemám pochybnosti, že o základných ľudských právach je potrebné hovoriť a písať ako o právach v širšom slova zmysle.

  Môj záver je jednoznačný: obmedzenie základných ľudských práv zo strany štátnej moci či narúšanie týchto práv zo strany občanov nie je potrebné spájať s označením „extrémista“, „extrémizmus“, „extrémistický a podobne. Je treba chápať, že samotná otázka obmedzenia základných práv a slobôd zákonnými opatreniami môže a má byť predmetom politického boja, v ktorom významnú úlohu majú zohrať aj samotní občania ako politická sila. Okrem politického boja samotné uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd môže byť predmetom rôznych konfliktov, z ktorých vznikajú súdne spory či dokonca aj trestné činy ( ale nie extrémizmu ).

  Organizovanie politiky boja proti extrémizmu predstavuje niečo na spôsob hnutia, do ktorého sa zapojila väčšina politických strán a hnutí na čele aj s vládnou mocou. Toto politické hnutie má iba jedno smerovanie: pod vedením EÚ a národnej vlády postupne obmedzovať niektoré ľudské práva a slobody ( viď napríklad čl. 24 ) a politické práva ( viď napríklad čl. 26 ). Toto obmedzovanie sa začalo diať a deje sa na základe prijatia zákonných opatrení o extrémizme. Presadila sa teda etika ľudských práv a slobôd z hľadiska užitočnosti občana pre politiku národnej vlády a teda aj samotnej EÚ !

  Môžeme si všimnúť, že všetci, ktorá aktívne presadzujú politiku boja proti extrémizmu, sa nevedia uspokojiť iba s tým, že sa začal vytvárať zástup jednotlivcov – občanov, ktorí podliehajú trestnému právu. Títo aktéri vládneho, straníckeho a „občianskeho“ hnutia potrebujú celou propagandistickou mašinériou získať masy občanov pre podporu svojej politiky. Dokonca organizujú boj proti extrémizmu na stredných školách. Pre nich bude výhodné, ak mlčiaca väčšina svojim tichom nebude politiku boja proti extrémizmu napadať, žiadať vysvetlenia či nebodaj zrušenie takejto politiky. Treba priznať, že zatiaľ to celkom úspešne funguje v intenciách uvedených aktérov, pričom situácia s koronavírusom k tomuto fungovaniu významne pomôže.

  Ak som sa v svojom úvodnom článku zamýšľal nad tým, či bude vytvorený verejný diskusný priestor pre posúdenie takejto politiky, tak iba preto, že som v tomto smere nebol optimistom. Dnes je možné konštatovať, že tému politiky boja proti extrémizmu sa celému hnutiu podarilo udržať na „zadnom dvore politiky“. Situácia je teraz jasná. Kto nenapadá verejne politiku boja proti extrémizmu, nech jeho motív bude akýkoľvek, ten vlastne pomáha tým vládnym, straníckym a „občianskym“ silám, ktoré priamo s politikou boja proti extrémizmu sympatizujú či ju organizujú.

  Dochádzame, na základe nezmyselných zákonných opatrení o extrémizme, k absurdnej situácií. Naša spoločnosť sa momentálne nachádza v takom stave, že absolútna väčšina proti politike boja proti extrémizmu neprotestuje a skôr vykazuje znaky sympatií. A tu máme k dispozícií jeden z trestných činov extrémizmu – § 422, ktorý znie, že za trestný čin extrémizmu sa pokladá prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných ľudských práv a slobôd. Politika boja proti extrémizmu je takým hnutím, pretože si v rámci parlamentnej demokracie presadilo zákonné opatrenia o trestných činoch extrémizmu, ktoré umožňujú potláčať či obmedzovať základné ľudské práva a slobody.

  Na naše pomery v SR je to najlepšie a najefektívnejšie organizované hnutie, ktoré vykazuje totalitné  prvky v ovplyvňovaní a ovládaní más a začalo vytvárať podmienky k nastoleniu fašistickej diktatúry v rámci EÚ – prinútiť národné štáty a občanov členských štátov EÚ k totálnemu zjednoteniu pod jeden európsky super štát. Je mi jasné, že väčšinovú spoločnosť nie je možné brať na zodpovednosť za trestné činy extrémizmu podľa § 422, rovnako ako nebude možné brať cez trestné právo na zodpovednosť politické strany, vládnu moc, zákonodarný zbor, ktorí spoločne za pomoci prisluhovačov politiku boja proti extrémizmu organizujú a podporujú. O to viac je preto potrebné sa poučiť z chýb a politiku boja proti extrémizmu jednoducho vynulovať – zrušiť. Lenže takáto negatívne nastavená politika proti občanom SR sa sama nezruší, pretože je pevne „zabetónovaná“ v správaní sa našich politikov, politických strán a vládnej moci.

  Koniec časti XV.

  Pokračovanie v časti XVI.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 145
  Celkové hodnotenie: 15.33
  Priemerná čítanosť: 941

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kauza vraždy Jána Kuciaka pokračuje v pondelok znaleckým dokazovaním

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Adel Ghannam)   Kauza vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a ďalších skutkov bude na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať v pondelok 1. júna ďalším dokazovaní. Súd by mal konkrétne vypočuť viacerých znalcov, ktorí by sa mali vyjadrovať aj k extrahovaniu dát z mobilných telefónov obžalovaných…

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Umelá inteligencia odhalila mechanizmus pre príbuzenský výber u divých primátov

  Göttingen 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci s pomocou umelej inteligencie odhalili mechanizmus príbuzenského výberu u primátov v divočine. Vedci z Deutsches Primatenzentrum (DPZ) v nemeckom Göttingene a francúzskeho Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) s pomocou takzvaného hlbokého učenia zisťovali, či podobné črty medzi príbuznými mandrilmi pestrotvárymi…

  Palko k prieskumu o väčších kompetenciách pre EÚ: Európsky parlament sa zadaním prieskumu správal podľa vtipného hesla: 'Žiadna kríza by nemala byť premárnená!'

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Foto: TASR- Miroslav Košírer)   Európsky parlament si medzi obyvateľmi EÚ objednal prieskum, z ktorého vyplynulo, že EÚ by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je súčasná pandémia ochorenia Covid-17. Na uvedený prieskum reagoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko, ktorý poukázal…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Vranka Knošková: Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy by pre ne mali poskytovať svoje služby

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Firdia Lisnawati)   Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková Projekt…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Anektuje Putin Slovensko? Saakašvili hovorí, že určite zaútočí niekde v Európe

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili tvrdí, že otázka nestojí tak, či Putin na niektorú európsku krajinu zaútočí, ale kedy. Myslí si, že by to malo byť asi Fínsko alebo Švédsko, ale Fíni tvrdia, že to nie je pravdepodobné. A tak sa človek s…

  Prezidentka prednesie správu, plénum má tiež rokovať o úprave voľby šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady…

  Prototyp americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrábajú v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska, vybuchol počas skúšok

  Texas 31. mája 2020 (HSP/Foto:Screenshot Spaceflightnow)   Neúspechom skončili skúšky prototypu americkej kozmickej lode Starship, ktorú vyrába spoločnosť SpaceX v rámci vesmírneho programu miliardára Elona Muska. Prototyp lode vybuchol po problémoch s motorom. Skúšky sa konali na polygóne Boca Chica v štáte Texas. Informoval o tom špecializovaný portál Spaceflight Now…

  Nález storočia: Dokonale zachovaná antická rímska mozaika bola objavená v Taliansku

  Negrar 31. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Soprintendenza ABAP Verona via AP)   Archeológovia objavili v severnom Taliansku prekrásne a pozoruhodne dobre zachovanú mozaikovú podlahu pochádzajúcu z čias starého Ríma. Ohromujúci objav, ktorý vznikol v mestečku Negrar na severe Verony, prichádza takmer storočie po tom, čo sa na mieste našli zvyšky starej vily…

  "Vyhraj voľby a môžeš všetko". Mysleli sme, že tie časy už máme za sebou

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Predseda OĽaNO, Igor Matovič bol v časoch svojho pôsobenia v opozícii veľmi citlivý na akýkoľvek, čo i len náznak zneužívania moci zo strany vtedajšej Ficovej a neskôr Pellegriniho vlády. To, čo však kritizoval na vláde SMERu, sa zdá začína robiť v ešte…

  95. časť Neznáme slovenské dejiny: Po februári 1948 červená čechizácia Slovenska

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Roky, ktoré prišli po 25. februári - ten bol oslavovaný ako významný deň a „spôsobil“, že sedem cirkevných sviatkov podľa zákona z apríla 1948 sa stalo bežnými pracovnými dňami – priniesli zväčša negatívne zmeny do spoločnosti. Začala sa etapa červenej čechizácie Slovenska. Predchádzala…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

  0

  Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Ďalší prototyp rakety spoločnosti SpaceX - Elona Muska explodoval na testovacej rampe. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM  ) - Nehoda údajne nesúvisí s chystaným dnešným štartom lode Crew Dragon. Prototyp kozmickej lode Starship pre medziplanetárne lety vyvinutý spoločnosťou SpaceX explodoval včera počas testov v Texase, keď bol naložený tekutým dusíkom. Zničená raketa vyletela do výšky

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…