Dokedy ešte budú kompetentné štátne orgány tolerovať kriminálne správanie neprispôsobivých obyvateľov cigánskych osád?

Nie tak dávno, presnejšie 11.12.2019 v obci Važec a následne 18.12.2019 v obci Richnava ale aj neskôr 1.1.2020 v obci Kokava nad Rimavicou došlo zo strany neprispôsobivých obyvateľov tamojších cigánskych osád k spáchaniu závažnej trestnej činnosti voči nevinným osobách, ktoré v dôsledku toho utrpeli vážne, život ohrozujúce zranenia. Konkrétne v podtatranskej obci Važec početnejšia skupiny cigánskych osadníkov napadla mladého človeka a spôsobila mu ťažké ublíženie na zdraví. Podobne v obci Richnava skupina štyroch maloletých a mladistvých cigánskych chlapcov vo veku 14, 14, 13 a 11 rokov, pochádzajúcich z tamojšej cigánskej osady, napadla staršiu ženu, ktorú okradli a následne brutálne dobili, v dôsledku čoho poškodená osoba utrpela veľmi ťažké zranenia. A len niekoľko hodín po Novom roku, teda 1.1.2020 v obci Kokava nad Rimavicou mladý, len 17 ročný miestny cigán bez zjavnej príčiny napadol 38 ročného obyvateľa danej obce a spôsobil mu vážne zranenia, kvôli ktorým sa obeť tohto kriminálneho činu musela podrobiť operačnému zákroku v B. bystrici.

Žiaľ, uvedené útoky zo strany neprispôsobivých obyvateľov cigánskych osád nie sú ojedinelými prípadmi porušovania zákonnosti a podieľania sa na páchaní závažnej násilnej trestnej činnosti. Takýchto a im podobných prípadov zaznamenávame pomerne veľký počet, pričom ich výskyt má  vzostupnú tendenciu. Na potvrdenie toho uvediem len niekoľko podobných prípadov, z ktorých mnohé sa skončili násilnou smrťou napadnutých obetí. V júli 2019 v obci Brzotín, skupina 15 cigánskych násilníkov neoprávnene vstúpila na súkromný pozemok a fyzicky napadla poslanca obecného zastupiteľstva, v dôsledku čoho došlo k jeho ťažkému ublíženiu na zdraví. Už skôr v obci Tisovec došlo k vražde invalidného dôchodcu skupinou maloletých a mladistvých cigánskych násilníkov. Oveľa skôr cigánsky osadník dobodal na smrť mladú ženu v obci Šarišské Michaľany. V marci 2019 v Dobšinej 22 ročný cigánsky recidivista brutálnym spôsobom zavraždil mladého obyvateľa daného mesta. A vo výpočte takýchto násilných trestných činov (do ktorých nezahrňujeme veľký počet prípadov tzv. drobnej kriminality) by sme mohli pokračovať ďalej. Nebudem ďaleko od pravdy ak poviem, že za ostatných niekoľko rokov by sme mohli napočítať desiatky prípadov násilnej (vraždy, zabitie, ťažké ublíženie na zdraví, lúpežné prepadnutia a pod.) trestnej činnosti páchanej tými najmenej socializovanými obyvateľmi cigánskych osád.

Kde hľadať príčiny týchto a im podobných prejavov násilného správania, ktoré zaznamenávame v prostredí cigánskych komunít, žijúcich prevažne v cigánskych osadách? Pre objektivitu je potrebné uviesť, že s prejavmi protizákonného správania sa stretávame aj medzi príslušníkmi väčšinového obyvateľstva, čo znamená, že kriminalita ako sociálny jav prestupuje naprieč celou spoločnosťou. Avšak ak berieme do úvahy pomer cigánskeho obyvateľstva k celkovému počtu obyvateľov Slovenska, ich podiel na páchaní trestnej činnosti, ako aj množstvo právoplatných súdnych rozhodnutí je nespochybniteľným faktom, pričom je to potvrdenie toho, že miera ich kriminality vykazuje nadpriemerné ukazovatele.

Jednou z hlavných (nie však jediných) príčin, ktoré sa podieľajú na vysokej miere kriminality časti príslušníkov cigánskych komunít, vrátane ich mladistvých a maloletých členov, je rodinná výchova, rodičovský príklad a rodinné prostredie, ktoré sú kľúčové pre osobnostný rozvoj jednotlivcov, pre ich vzdelanie, spôsob myslenia a získavanie nevyhnutných vlastností a zručností potrebných pre úspešne a bezproblémové uplatnenie sa v spoločnosti. Inak povedané, základy svojej socializácie získava každý jednotlivec v rodine a rodinnom prostredí, Zvlášť to platí pre mladú populáciu, ktorá vyrastá v najmenej socializovaných a do spoločnosti ťažko integrovaných rodín, žijúcich v cigánskych osadách. Deti, ktoré vyrastajú v takomto rodinnom prostredí, v ktorom absentuje úcta k zákonom, pravidlám slušného správania a celospoločensky akceptovaným hodnotám občianskeho spolunažívania, často neovládajú ani tie najelementárnejšie a najpotrebnejšie hygienické návyky a normy slušného správania, čo v mnohých prípadoch musí v neskoršej dobe nevyhnutne vyústiť do ich protizákonného a protispoločenského konania. Platí, že čo sa deti naučia doma, teda akú výchovu a aké vzory správania im poskytnú ich rodičia, takto podobne sa budú správať aj v dospelom veku. Aj to je jedna z príčin vysokej miery kriminality, s ktorou sa stretávame v prostredí obyvateľov cigánskych osád, eliminácia, resp. potláčanie ktorej bude časovo, finančne, sociálne a administratívne veľmi náročná záležitosť.

Oveľa bezprostrednejšou príčinou, ovplyvňujúcou prejavy kriminálneho správania časti nedostatočne integrovaných skupín cigánskych osadníkov sú postoje a snaha kompetentných štátnych orgánov zamlčovať, zľahčovať, spochybňovať či minimalizovať prejavy a dôsledky porušovania zákonnosti zo strany kriminálne s správajúcich príslušníkov cigánskych komunít. Inak povedané, štát si neplní v dostatočnej miere jednu zo svojich základných funkcií, ktorou je ochrana bezpečnosti, životov a majetku občanov štátu. Na zabezpečenie tejto úlohy štátna moc disponuje potrebnými kompetenciami a inštitúciami akými sú: polícia, armáda, prokuratúra, súdnictvo, informačné služby, väzenská služba a pod., ktoré nie vždy a v plnej miere využíva s cieľom zabrániť prejavom násilného a protizákonného konania agresívne sa správajúcich obyvateľov cigánskych osád. Ministerstvo vnútra SR disponuje dostatočnými informáciami o rizikových lokalitách s vysokou koncentráciou cigánskych komunít, v ktorých existuje vysoká miera konfliktného správania a ohrozenie bezpečnosti obyvateľstva, stability danej oblasti a bezproblémového spolunažívania majority s cigánskymi spoluobčanmi. Práve v takýchto etnicky zmiešaných obciach a mestečkách, nachádzajúcich sa prevažne na východnom Slovensku je nevyhnutné zriaďovať, resp. podstatne rozšíriť sieť policajných staníc, príslušníci ktorých budú zabezpečovať nepretržitú hliadkovú činnosť. Mimochodom, po zriaďovaní takýchto staníc a stálej prítomnosti polície už dlhú dobu volajú predstavitelia mnohých obecných samospráv. Ukazuje sa, že doterajšia prax, kedy príslušníci polície už len „hasili“ existujúce problémy a konflikty je nedostatočná a málo účinná. Práve z dôvodu prevencie, t. j. z dôvodu predchádzania možným konfliktom je stála prítomnosť policajných jednotiek v takýchto lokalitách nevyhnutná. Som presvedčený, že ak by vo vyššie uvedených obciach, v ktorých došlo k spáchaniu závažnej trestnej činnosti bola prevádzaná pravidelná policajná hliadková činnosť, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa mnohým nešťastiam dalo zabrániť. Žiaľ, kompetentné štátne orgány ako aj predstavitelia štátnej moci nevenujú tejto problematike dostatočnú pozornosť a nepovažujú to za jednu zo svojich priorít. V opačnom prípade by už dávnejšie boli schopní nájsť potrebné finančné zdroje na zriaďovanie stálych policajných staníc v rizikových lokalitách a takýmto spôsobom už dopredu predchádzať možným konfliktom. Namiesto toho, vedenie polície SR v týchto dňoch spustilo pilotný projekt, prostredníctvom ktorého bude polícia vykonávať pravidelnú hliadkovú činnosť priamo na lyžiarskych svahoch v našich lyžiarskych strediskách. Skutočne, chvályhodná aktivita, veď čo je už na dnešnom Slovensku dôležitejšie, než kontrolovať lyžiarov, či majú predpísaný lyžiarsky úbor a či sa správajú ohľaduplne voči ostatným návštevníkom zjazdoviek.

Už niekoľko rokov sa za účelom zabezpečenia bezpečnosti v obciach s vysokou koncentráciou cigánskeho obyvateľstva zriaďujú tzv. Rómske poriadkové hliadky, neskôr premenované na Mieste občianske poriadkové služby. V súčasnosti tieto hliadky pôsobia približne v 250 obciach a mestách Slovenska. Na ich činnosť sa ročne vyčleňujú pomerne veľké finančné prostriedky, veď len v roku 2017 Ministerstvo vnútra SR na ich zriaďovanie a činnosť vyčlenilo sumu 10 miliónov eur. Podobne to bolo aj v nasledujúcich rokoch. Hlavnou náplňou práce týchto hliadok je zabezpečovať poriadok v cigánskych osadách a dohliadať na bezproblémové správanie ich obyvateľov. Pravdou je, že aj napriek pozitívnemu hodnoteniu týchto hliadok zo strany mnohopočetných idealistov, rojkov a sociálnych romantikov akými sú napr. predstavitelia organizácie Ľudia proti rasizmu či splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Á. Ravasz a im podobní, realita ukázala, že tieto hliadky nezabránili mnohým konfliktom ako medzi samotnými osadníkmi, tak aj medzi nimi a príslušníkmi väčšinového obyvateľstva. Kde boli tieto hliadky vo Važci, Richnave a ďalších obciach, v ktorých došlo k útokom cigánskych násilníkov voči slušným a nevinným obyvateľom týchto obcí? To len potvrdzuje nízku, v podstate nulovú efektivitu Miestnych občianskych a poriadkových služieb, účasť v ktorých je pre väčšinu z ich členov len spôsob ako si finančne prilepšiť k sociálnym dávkam. Ak by sa finančné prostriedky určené na tieto hliadky investovali do rozšírenia siete policajných staníc, resp. do personálneho posilnenia a technického vybavenia obecných a mestských polícií vo vytypovaných rizikových lokalitách, malo by to pozitívnejší dopad na udržiavanie poriadku a bezpečnosti všetkých obyvateľov daných lokalít.

V médiách sme mali možnosť zaregistrovať viacero reakcií na udalosti v obciach Važec a Richnava. Jednou z nich bolo aj vyjadrenie predsedu občianskeho združenia Únie Rómov na Slovensku F. Tonka (www.hlavnespravy.sk), v ktorom sa tento funkcionár verejne ospravedlnil za spáchané násilné činy, čo je potrebné chápať ako pozitívne gesto. Príčiny agresívneho správania cigánskych osadníkov F. Tonko vidí v zlej práci štátnych orgánov, v neefektívnej činnosti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ale hlavne v chudobe veľkej časti cigánskeho obyvateľstva. Posledný argument, t. j. chudoba, ktorým sa F. Tonko snaží vysvetliť kriminálne správanie neprispôsobivej časti obyvateľov cigánskych osád je veľmi nepresvedčivý, pretože byť chudobný (a takých je aj medzi necigánskym obyvateľstvom pomerne veľký počet) nikomu nedáva právo správať sa agresívne a porušovať zákony tohto štátu. Svoje vyjadrenie F. Tonko zakončuje zvolaním: „Aj my sme ľudia, nie sme otroci vo vlastnom štáte“. Nikto nespochybňuje tú skutočnosť, že aj príslušníci cigánskeho etnika, podobne ako iní obyvatelia Slovenska sú ľudia, navyše, tak ako iní, aj oni sú občanmi tohto štátu. Avšak byť občanom znamená, využívať nielen svoje občianske práva ale plniť si aj svoje občianske povinnosti. Byť občanom znamená, správať sa ako občan, rešpektovať princípy právneho štátu ako aj všeobecne uznávané a platné pravidlá občianskeho spolunažívania. Žiaľ, mnohí príslušníci cigánskych komunít sa nesprávajú v duchu týchto požiadaviek, o čom svedčia zábery z útoku veľkej skupiny cigánskych osadníkov na bezbranného človeka v obci Važec, ktorý pripomínal skôr útok vlčej svorky na vyhliadnutú koriť, než kultúrne a spoločensky akceptované riešenie konfliktov v civilizovanej spoločnosti. Bez ohľadu na ich farbu pleti, či ich etnický a národnostný pôvod, takto sa nesprávajú ľudia, takto sa správajú len vyvrheli a spodina ľudskej spoločnosti.

Bezprostredne po útokoch neprispôsobivých cigánskych osadníkov v obciach Važec a Richnava sa k týmto udalostiam vyjadril aj terajší splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Á. Ravasz, podľa ktorého „z miestnych konfliktov sa robí celoštátna záležitosť“. Pozorný čitateľ si vo vyjadrení tohto vysokého štátneho úradníka, presnejšie povedané, obhajcu práv cigánskeho obyvateľstva nemôže nevšimnúť cynizmus a zámerne zľahčovanie prejavov agresívneho správania niektorých príslušníkov cigánskych komunít voči svojim spoluobčanom. Ak by k takýmto udalostiam došlo v niektorej obci raz za niekoľko rokov, dalo by sa hovoriť o lokálnom probléme. Avšak, ak k podobným útokom, aké sme zaznamenali vo Važci a Richnave dochádza čoraz častejšie, v dôsledku čoho nadobúdajú masovejší charakter, tak v takomto prípade sa už nejedná o miestne, lokálne konflikty, ako to zjednodušene a v súlade s požadovanou „politickou korektnosťou“ prezentuje Á. Ravasz, ale ide o problém celoštátneho a celospoločenského charakteru, do riešenia ktorého musia vstúpiť štátne orgány a inštitúcie. Len tieto disponujú potrebnými kompetenciami a prostriedkami, použitie ktorých závisí len od predstaviteľov vládnej a štátnej moci a ich odvahe prijať nekompromisné a systémové riešenia daného problému.

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

strana Vlasť, Košice

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA