• Ivan Holek

  Znechutenie z manipulatívneho a povrchného odsúdenia Posolstva Grálu

  Publikované 05.12. 2019 o 16:17 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Túto hodnotnú knihu mám prečítanú, a preto mi nedá nezareagovať na manipulatívne, ba až zlomyseľné invektívy, ktoré boli prezentované blogerom Pavlom Pakošom na jej adresu. Z jeho stručných odsudzujúcich viet je však jasne vidieť, že Posolstvo vôbec nečítal, len ho zbežne prelistoval. A preto má len kusé informácie. Jeho nedostatočná a povrchná znalosť mu však nebránila, aby s moderne nežnou, inkvizítorskou suverenitou, odsúdil toto dielo a zadupal ho pod zem. Jedná sa o tento článok: https://blog.hlavnespravy.sk/15283/triezvo-o-posolstve-gralu/

  Ale buďme konkrétni a poďme k jednotlivým bodom. Začal by som tými, ktoré môžeme označiť za číru zlomyseľnosť.

  Prvým bodom z tejto kategórie je tvrdenie, že „vraj samovrahovia sa rovnajú mučeníkom za pravdu“.

  Posolstvo som čítal naozaj dôkladne, ale nič takého som tam nenašiel. Našiel som tam opis toho, čo sa asi bude diať po smrti so zúfalou matkou, ktorá spáchala samovraždu tak, že sa utopila spolu so svojim dieťaťom. To však, čo ju za to čaká, nebude rozhodne nič príjemné. Ide teda o úplný protiklad voči tvrdeniu pána Pakoša, pričom jeho zavádzajúce tvrdenie sa nedá preukázať nijakým konkrétnym textom z Posolstva.

  Ďalej pán Pakoš v podobnom duchu píše, že „vraj v duchovnom hľadaní nemáme používať svoj rozum“.

  Je to ale opäť úplne inak, pretože rozum nám bol darovaný Stvoriteľom, a preto ho samozrejme máme používať. Človek však má byť v prvom rade bytosťou srdca, svedomia a ušľachtilých citov. Jeho rozum má stáť až na druhom mieste. Čiže, v službách srdca, svedomia a ušľachtilých citov.

  Tragédia ľudstva však spočíva v tom, že postavilo svoj rozum na prvé miesto. Toto malo za následok vznik tisícorakého zla, pretože ľudia sa stali len chladnými, vypočítavými, rozumovo racionalistickými obludami, ktoré sa pachtia iba za materialistickými cieľmi, pretože práve tak im to diktuje ich rozum, ktorý postavili na piedestál vlastnej osobnosti.

  A tento rozum, ktorý ľudí ovládol, začali používať ako kľúčový aj vo veciach duchovných. Viď náročné, teologicko rozumové štúdium. Takýmto spôsobom sa však nie je možné približovať k Stvoriteľovi, ani ho správne chápať, pretože rozum ťahá všetko len smerom k hmote. Tým splošťuje a materializuje aj duchovné snaženie.

  Zjednodušene povedané, rozum je vynikajúcim sluhom, ale nesmierne zlým pánom. A to nie len v oblasti duchovného hľadania, ale i z hľadiska celkového prístupu k životu.

  Tieto zásadné skutočnosti pán Pakoš vôbec nepochopil a zlomyseľne osočuje Posolstvo v tom zmysle, že vyzýva ľudí, aby sa vzdali svojho rozumu.

  Danú problematiku detailnejšie objasňujem v tomto svojom článku: https://blog.hlavnespravy.sk/14075/tvrda-kritika-teologie/

  A teraz, od týchto dvoch počiatočných otvorených zlomyseľností prejdime k výhradám, poznamenaným čistou nevedomosťou pána Pakoša.

  Píše, že Posolstvo „vraj vysvetľuje dokonalým spôsobom zákonitosti stvorenia“.

  Áno, vysvetľuje, ale treba ho čítať postupne a systematicky, ako to odporúča jeho autor, aby sa pomaly a postupne rozširovalo naše poznanie týchto zákonitostí, ktoré sú prejavom Božej Vôle.

  Je to teda ako v škole, kde žiaci rozvíjajú svoje znalosti postupne od prvého ročníka až k ročníku deviatemu. V škole sa predsa nepostupuje tak, že prvý štvrťrok preberajú učivo prvácke, druhý štvrťrok piatacké, tretí štvrťrok tretiacke, a tak ďalej. To by bol nezmysel.

  Avšak práve takto nezmyselne a bez pochopenia súvislostí to urobil pán Pakoš svojim námatkovým listovaním v Posolstve, ktoré vôbec nečítal, a tým pádom si vôbec nevybudoval znalosť zákonov stvorenia. Vyňal len určité časti, ktoré ho zaujímali, a tie bez akéhokoľvek hlbšieho pochopenia komentoval. Z takéhoto nesystematického prístupu však nemôže vzniknúť nič iného, ako omyly, nepochopenie a zavádzanie, čo je priam do očí bijúce každému, kto Posolstvo pozornejšie čítal.

  A túto svoju fatálnu nevedomosť ešte demonštruje výhradou, že „vraj najväčšia chyba vášho života je nedočítať toto posolstvo celé“. Presne tak pán Pakoš, ak totiž máme o niečom len kusé informácie a nepoznáme celkový kontext, nemôžeme to predsa vôbec objektívne zodpovedne zhodnotiť.

  Ďalšou jeho výhradou je, že „vraj v človeku nie je nič božské“. Nie je, pretože existuje ríša božská a ríša duchovná. A všetci vieme, že človek je bytosť duchovná. Podstata človeka pochádza z ríše Ducha a tam sa raz máme vrátiť ako duchovné dokonalí. Preto povedal kedysi Pán Ježiš svojim učeníkom: „Kam ja idem, tam vy nemôžete“. A povedal to preto, lebo jeho pôvod a náš pôvod je úplne rozdielny.

  Na základe vyššie uvedených skutočností je možné pochopiť ďalšiu výhradu pána Pakoša, že „vraj Maria z Nazaretu nemôže byť Kráľovnou nebies. To je ale drzosť“.

  Mária bola pozemskou ženou, čiže duchovnou bytosťou. Kráľovná nebies nebola nikdy pozemskou ženou, pretože je božskou bytosťou. A mimochodom, nie je to žiadna drzosť. Je to vec dávno známa, o ktorej vedel už pred päťsto rokmi Luther.

  Ďalšia výhrada znie, že „vraj cirkev nesmie vyhlasovať nejakú dušu za svätú, vraj je to proti Božím zákonom“.

  To, čo sa stane s každou dušou po smrti, je opäť vyhradené len fungovaniu zákonov stvorenia. Konkrétne zákonu duchovnej tiaže. Jeho prostredníctvom totiž duše, zaťažené hriechom klesajú nadol a duše, nadľahčené cnosťami stúpajú nahor.

  Ako vysoko nahor sa dostanú, či až do večného kráľovstva Ducha, to nemôže vedieť žiadny človek. A preto to nemôže vedieť ani nijaká vatikánska komisia, ktorá to určí na základe svojho uznesenia. Takéto niečo je obrovskou trúfalosťou. Je to pýcha, siahajúca po kompetenciách, ktoré ľudia nemajú v rukách, pretože plne kompetentné v tomto smere je len pôsobenie zákonov stvorenia, v ktorých účinkoch sa naplňuje Vôľa Stvoriteľa.

  Toto uzurpovanie si práv, ktoré ľuďom nenáležia, mimochodom vytýkal katolíckej cirkvi už raz spomínaný Luther.

  Ďalšie dve výhrady pána Pakoša spolu úzko súvisia. Prvá: „vraj v kresťanstve nie je nič živého.“, a druhá: „vraj človek nemá veriť veciam, ktoré nemôže pochopiť“.

  Živá viera je len tá, za ktorú sa môžeme postaviť svojim presvedčením. Ale skutočné presvedčenie môžeme získať len tým, že veci samostatne skúmame a stotožňujeme sa s nimi len vtedy, keď rezonujú s našim najvnútornejším cítením.

  Človeku totiž absolútne nič duchovne neprospieva, keď v niečo verí len preto, že je to tradícia a že sa to takto učí v cirkvách. Toto je viera slepá. Je to nekritické a bezmyšlienkovité spoliehanie sa na názory iných. Je to absolútna duchovná nesamostatnosť.

  Takýmto nesamostatným spôsobom poslušné ovečky ale nie sú tým, čo Stvoriteľ chce. Pán chce mať z nás živé a samostatne skúmajúce osobnosti. Veď predsa cit a rozum má každý preto, aby ich používal. Aby prostredníctvom nich zvažoval, či to, čo je mu predkladané aj skutočne korešponduje s jeho najhlbším vnútrom.

  Ak áno, získava presvedčenie, ktoré je pravé a živé. Ak ale takýmto spôsobom nepostupuje, len názory rôznych autorít slepo prijíma, nikdy sa nemôže stať samostatnou duchovnou osobnosťou. Zostane len nesamostatným otrokom názorov, myšlienok a úvah iných, ktoré nikdy nepreverili vlastným skúmaním. A preto sa to v ňom nestalo živým, ale zostáva to len prebraným od druhých.

  Mimochodom, toto je tiež dôvod, prečo hovoril Pán Ježiš v podobenstvách. Hovoril tak preto, aby sa ľudia museli duchovne namáhať, ak chcú pochopiť ich zmysel. Tým v nich budoval a podporoval duchovnú živosť.

  Ľudia si to však vo svojej pohodlnosti zľahčili tak, že cirkev vykladá Bibliu a laici jej výklad už len prijímajú a ďalej o ňom neuvažujú a nespochybňujú ho. Posolstvo však naopak v tomto smere vyzýva každého jednotlivca k samostatnosti.

  Ďalej pán Pakoš píše, že „vraj Ježišovo vzkriesenie sa nestalo aj telesne, ale iba duchovne“.

  Keď išiel Ježiš po svojej smrti s učeníkmi do Emauz, nepoznali ho! Prečo? Pretože vyzeral inak! Pretože mal iné telo!

  Môže človek z normálnym hmotným telom prejsť cez zamknuté dvere tak, ako sa Ježiš náhle objavil medzi svojimi učeníkmi, ktorí sa po jeho smrti tajne zhromaždili za zamknutými dverami? Vo fyzickom tele to nie je možné! A to ani Ježišovi, ktorý predsa zdôrazňoval, že neprišiel zákony svojho Otca rušiť, ale napĺňať.

  Prejsť zamknutými dverami nie je teda možné v tele hrubo – hmotnom, ale dá sa to ľahko v tele jemno – hmotnom. To bolo to iné telo, pre ktoré učeníci na ceste do Emauz spočiatku Krista nespoznali.

  Vysvetlenie katastrofálnych dôsledkov falošnej viery kresťanstva v telesné zmŕtvychvstanie k súdu, ktoré odvodzujú z nepochopenia podstaty Kristovho vzkriesenia som podrobnejšie objasnil v tomto svojom článku: https://blog.hlavnespravy.sk/14971/krestania-bratia-k-poslednemu-sudu-nevstanete-telesne-zmrtvych/

  Ďalej pán Pakoš píše že „vraj najväčšou časťou pravej lásky je prísnosť. Milosrdenstvo sa tu nespomína“. Alebo ešte, že „vraj prísnosť a spravodlivosť bez milosrdenstva je presne to, čo ľudia potrebujú“.

  Starý Zákon spravodlivosti a Nový Zákon lásky tvorí jednotu Písma vo forme Biblie. V tejto skutočnosti majú predsa kresťania jasný dôkaz toho, že princíp lásky a princíp spravodlivosti sú vzájomne od seba neoddeliteľné, pretože tvoria jednotu. Takáto je pravda bytia!

  To, že kresťanský svet hovorí iba o láske a ignoruje jej doplňujúci protipól v podobe prísnosti spravodlivosti je iba jeho chyba, na základe ktorej sa kresťanstvo stalo zmäkčilé a slabošské.

  V našom živote má teda neoddeliteľné miesto i láska, i milosrdenstvo, ale i prísna spravodlivosť, ktoré majú byť v správnom harmonickom vzájomnom pomere.

  Viac sa o tejto problematike sa môžete dozvedieť v tomto mojom článku: https://blog.hlavnespravy.sk/14731/zasadny-omyl-krestanskej-symboliky/

  Ďalej pán Pakoš píše, že „vraj nikto nie je tu na zemi splnomocnený, aby odpúšťal hriechy“. To je pravda, pretože odpustenie hriechov prichádza k človeku jedine prostredníctvom účinkov zákonov stvorenia, ktoré doň vložil ich dokonalý Tvorca. Nie mechanickým odpúšťaním pri spovedi.

  Hriech vzniká odklonom človeka od vlastného svedomia a od Vôle Stvoriteľa. Voľa Stvoriteľa bola ľuďom ukázaná v Desatore a v Ježišovom učení. Kto sa snaží žiť s nimi v súlade, žije bez hriechu, pretože sa nedopúšťa nijakej viny.

  Kto však Desatoro a Ježišovo učenie ignoruje, dopúšťa sa viny a hriechu. A tento hriech mu môže byť odpustený dvojakým spôsobom. V prvom rade prostredníctvom účinkov zákona spätného pôsobenia, na základe ktorého musí človek zožať to, čo zasial. Každý musí teda vlastným utrpením až do posledného haliera zaplatiť za utrpenie, ktoré on sám spôsobil iným.

  Ak rany osudu, utrpenie a bolesť v tomto zmysle človek príjme, čiže ak „im nastaví svoju tvár“ tak, ako o tom hovoril Ježiš, jeho hriech je tým vymazaný. Za spôsobené utrpenie totiž zaplatil vlastným utrpením.

  Alebo za druhé mu jeho hriech môže byť odpustený tak, že sa polepší. To znamená, že sa opätovne vpraví do Vôle Pána, čím sa zbaví hriechu.

  Hriechy teda odpúšťa jedine samotný Stvoriteľ, prostredníctvom účinkov svojich zákonov.

  Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy“ – tieto slová prehovoril Ježiš na základe toho, že videl do budúcnosti. Videl, že dotyčný konkrétny človek sa bude snažiť žiť podľa jeho učenia, čím sa opätovne vpraví do Vôle Stvoriteľa, a to mu prinesie odpustenie jeho hriechov.

  Keď ľuďom odpustíte ich hriechy, budú im odpustené, a keď im zadržíte hriechy, budú im zadržané“ – tieto Ježišove slová neboli určené cirkvám, aby ľubovoľne odpúšťali hriechy, ale ľuďom – jednotlivcom, aby si vzájomne odpustili.

  Môžeme ich správne pochopiť v kontexte Otčenáša: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom“. To znamená, že keď dokážeme odpustiť previnenia ľudí voči nám, bude nám môcť odpustiť Stvoriteľ i naše vlastné viny. Ak ale neodpustíme iným ich viny, nebudú môcť byť odpustené ani tie naše.

  Znamená to teda, že každý jednotlivý človek má schopnosť opúšťať hriechy tým ľuďom, ktorí sa voči nemu osobne previnili. Ak ale zadrží hriechy iných, budú síce zadržané, ale tým bude zároveň zadržané i odpustenie Stvoriteľa voči jemu samotnému.

  Čo dodať na zver? Snáď ešte dve podstatné veci. Za prvé, autor Posolstva Grálu hovorí o tejto knihe, že je napísaná zámerne tak, aby odhalila svoje duchovné poklady len tým, ktorí k nej budú pristupovať s čistým srdcom a otvorenou dušou. Tým, ktorí budú schopní vecným spôsobom skúmať to duchovne vecné, čo sa v nej nachádza.

  Avšak táto kniha má naopak schopnosť zahaliť svoje poklady pred ľuďmi povrchnými, nevecnými a sliedivými. Tí v nej nenájdu nič hodnotné.

  No a za druhé by som ešte chcel čitateľov upozorniť na to, čo sa prihodilo počas slovných útokov pána Pakoša na adresu Posolstva. Udialo sa to v druhom videu, pár minút po jeho začiatku. Zo steny zrazu spadol kríž. Pán Pakoš sa obzrie, konštatuje čo sa stalo a dodáva, že aj toto nám chce niečo povedať.

  Áno, má pravdu, pretože symbolika v našom živote funguje dokonale. Položme si teda otázku, čo to symbolizuje?

  Kríž je symbol kresťanstva. A symbol kresťanstva padá zrazu zo steny na zem pri slovných útokoch na Posolstvo Grálu.

  V živote padá k zemi len to, čo nie je pevné, zdravé a čo nemá stabilitu. A v tomto prípade spadol kríž zo steny preto, že mnohé omyly a nepravdy, ktorými je kresťanstvo presiaknuté, a ktoré pán Pakoš zastáva, raz padnú pred pravdou, obsiahnutou v Posolstve Grálu. Pred pravdu, ktorá nie je proti kresťanstvu, ani proti cirkvám, ale poukazuje na všetky omyly a snaží sa ľudí, jednotlivcov, nasmerovať na správnu cestu.

  A aj keď sa na tuto pravdu zo zlomyseľnosti a nevedomosti útočí, ona zvíťazí! A všetko mylne chápané padne! Práve to nám hovorí symbolika v priamom prenose, ktorej význam pán Pakoš nehľadal, aj keď on sám vo videu naznačil, že nám to chce niečo povedať.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 180
  Celkové hodnotenie: -0.65
  Priemerná čítanosť: 1669

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  V rodinnom dome v Ružomberku našli mŕtveho muža, policajti zadržali dvoch ľudí

  Ružomberok 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Telo 50-ročného muža našli v piatok ráno v rodinnom dome v Ružomberku. V súvislosti s prípadom policajti zadržali 55-ročného muža a 45-ročnú ženu. Informujú o tom na sociálnej sieti "V súčasnej dobe vykonávame prvotné procesné úkony a opatrenia v zmysle Trestného poriadku. Za…

  Členom Pápežskej akadémie spoločenských vied sa stal exšéf ECB Draghi

  Vatikán 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Probst)   Pápež František vymenoval bývalého šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho za člena Pápežskej akadémie spoločenských vied. Oznámil to v piatok Vatikán, informovala tlačová agentúra Reuters Akadémia, think-tank založený v roku 1994 ako sesterská inštitúcia staršej Pápežskej akadémie vied, pravidelne usporadúva medzinárodné sympóziá…

  Veľká Británia má Slovensko na zozname rizikových krajín, Blanár to kritizuje

  Londýn/Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth)   Predseda Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) v piatok na sociálnej sieti kritizoval ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) za to, že Veľká Británia zaradila Slovensko na zoznam rizikových krajín v súvislosti so šírením nového…

  Muž v Nemecku dostal za vraždu šiestich príbuzných 15 rokov

  Berlín 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Súd v meste Ellwangen na juhu Nemecka uznal 27-ročného muža vinným z vraždy šiestich svojich príbuzných. Zároveň mu v piatok udelil trest 15-rokov odňatia slobody, informovala tlačová agentúra DPA Adrian S. podľa verdiktu v januári tohto roku v meste Rot am See zastrelil svojich…

  Pri Prahe sa zrazili dva vlaky

  Praha 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Policie ČR Twitter)   V Běchoviciach pri Prahe sa v piatok popoludní zrazili dva vlaky. Prechádzajúca súprava narazila do vlaku, ktorý prišiel po predchádzajúcej nehode pre cestujúcich z odstaveného Pendolina To predtým zrazilo na trati chodcov. Tri vagóny sa vykoľajili, oznámil Novinkám hovorca pražských hasičov Martin…

  Šesť osôb sa zranilo pri nehode pri obci Horná Strehová

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:HaZZ Facebook)   Šesť osôb sa zranilo pri dopravnej nehode v katastri obce Horná Strehová v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Pri nehode troch vozidiel zasahovali hasiči z Veľkého Krtíša a Lučenca Ako priblížila, po…

  V Národnom ústave detských chorôb opäť funguje pracovisko na triáž pacientov

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) od piatka opäť funguje pracovisko na triáž pacientov. Nachádza sa vo vestibule polikliniky, hneď za vchodom pri registrácii pacientov. Ústav o tom informuje na sociálnej sieti Tento vchod je určený len pre pacientov, sprevádzajúce osoby a návštevy…

  Sudcom Ústavného súdu chce byť 9 uchádzačov, plénum má kandidátov voliť v septembri

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   O post sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR sa uchádzajú deviati kandidáti. Sú nimi Stanislav Irsák, Ladislav Juszkó, Michal Matulník, Daniel Krošlák, Robert Šorl, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Miroslav Babják a Andrea Olšovská. Pre TASR to uviedol predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO)…

  Komisia navrhne vláde štyroch kandidátov na dve voľné miesta členov Rady ÚVO

  Bratislava 10. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Hodnotiaca komisia pre výber kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) navrhne vláde na vymenovanie dvoch členov odvolacieho orgánu úradu, menovaných kabinetom, štyroch najlepších uchádzačov s najvyšším priemerným počtom získaných bodov z možných sto Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) si tak…

  Rokovania medzi predstaviteľmi Srbska a Kosova sa obnovia v nedeľu

  Paríž 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   Rokovania medzi Srbskom a Kosovom sa obnovia v nedeľu prostredníctvom videokonferencie. V piatok o tom informoval zdroj z francúzskej prezidentskej kancelárie, ktorý citovala tlačová agentúra Reuters. Oznam prichádza v čase, keď sa Európska únia usiluje oživiť mierový proces na Balkáne po tom, ako…

  Taliansko zvažuje predĺženie núdzového stavu aj po 31. júli

  Rím 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Taliansky premiér Giuseppe Conte v piatok naznačil možnosť, že núdzový stav v krajine súvisiaci s pandémiou nového koronavírusu bude koncom júla predĺžený. Informovala o tom agentúra AFP "Existujú podmienky na predĺženie stavu núdze z dôvodu koronavírusu po 31. júli," povedal Conte novinárom v…

  V Indonézii zatkli Francúza podozrivého zo zneužitia 305 detí

  Jakarta 10. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   V Indonézii zatkli Francúza pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí po tom, ako v jeho počítači našli videá týkajúce sa viac ako 300 obetí. V piatok o tom informovala tamojšia polícia s tým, že Francois Camille Abello sa dostal do rúk spravodlivosti koncom minulého…

  UNAS opäť upozorňuje na mýtny systém, trvá na doterajších požiadavkách

  Bratislava 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) opäť upozornila na problematiku fungovania mýtneho systému. Po stretnutí na Ministerstve dopravy a výstavby SR (MDV) v piatok jej zástupcovia zopakovali doterajšie požiadavky - pozastaviť prevádzku elektronického výberu mýta, znížiť mýtne poplatky a pokuty za porušenie pravidiel pri využívaní…

  Je to definitívne, bude, ako bolo po dobytí Konštantínopola osmanskými Turkami: Erdogan oznámil, že Hagia Sofia sa zmení na mešitu

  Ankara 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Presidential Press Service)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok oznámil, že byzantská bazilika Hagia Sofia v Istanbule sa opäť stane mešitou. Informovala o tom agentúra AFP Do správy ju dostane Riaditeľstvo pre náboženské záležitosti (Diyanet). Vyhlásenie prichádza po tom, čo turecký najvyšší správny súd…

  Nechcú Veroniku? Kollára aj Valáška prekvapilo vyjadrenie Kisku o budúcom šéfovi Za ľudí: "Nie je to fér voči Šeligovi"

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Členov predsedníctva Za ľudí Miroslava Kollára aj Tomáša Valáška prekvapilo medializované vyjadrenie dosluhujúceho predsedu strany Andreja Kisku, v ktorom podporil podpredsedníčku Veroniku Remišovú za budúcu šéfku strany Upozorňujú na potrebu slobodnej voľby delegátov na sneme. Členka predsedníctva a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ešte…

  Polícia chytila muža, ktorý zastrašoval premiéra Babiša a stál za 175 kyberútokmi

  Praha 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Armando Franca)   Obvodné štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) pre Prahu 4 podalo obžalobu na muža, ktorý podľa kriminalistov stojí za 175 kybernetickými útokmi a šírením poplašnej správy o útoku teroristov a ktorý mal tiež pomáhať zastrašovať bývalého českého ministra financií a súčasného premiéra Andreja Babiša. Mužovi hrozia…

  Prezidentka sa stretla so slovenskými europoslancami, hovorili o eurofondoch

  Bratislava 10. júla 2020 (TASR/HSP/Foto: Zuzana Čaputová Facebook)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v piatok v Prezidentskom paláci stretla so slovenskými europoslancami, ktorí sa podpísali pod výzvu "Slovensko stojí pred historickou šancou". Hlavnou témou ich rozhovorov bolo čerpanie eurofondov. Hlava štátu o tom informovala na sociálnej sieti Prijatie sa…

  V lese pri Košiciach zbili nespratní chlapci dôchodcu na hubách, ktorý nemal pre nich cigaretu. Následne naňho poštvali psov

  Košice 10. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj   Polícii v Košickom kraji sa podarilo objasniť ďalšie lúpeže a jednu krádež. Ako informovala košická policajná hovorkyňa hovorkyňa Jana Mésarová, vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže a prečinu ublíženia na zdraví obvinil 15-ročného chlapca z Ďurkova (okres Košice okolie), ktorý v pondelok…

  TopDesat

  Na Neptúne a Uráne naozaj môžu pršať diamanty

  0

  Urán a Neptún sú pre nás „pozorovateľov“ známi ako ľadoví obri, ale pod ich chladným povrchom sú teploty a tlak také vysoké, že dochádza k neuveriteľným fyzickým reakciám. Vedci sa domnievajú, že tam môžu pršať diamanty. Experimentálne dôkazy o tom, že k tomuto zvláštnemu fenoménu môže skutočne dôjsť, sa uvádzajú v správach z prírody. Vedci použili lineárny…

  Železná maska: Nevyriešiteľná záhada? 1. časť

  0

  Počas panovania kráľa Slnko bol v Bastile záhadný väzeň, ktorý mal tvár ukrytú pod maskou a nikto ju nikdy nevidel. Nikto ho ani nevolal po mene. Jeho a identita a dôvod, pre ktorý sa tam dostal, naďalej zostávajú záhadou. Napriek tomu je pár vecí omnoho jasnejších. Pozrime sa na ne spoločne v rámci článku železná…

  Kolibríky môžu vidieť farby, ktoré si ani nevieš predstaviť

  0

  Kolibríky dokážu vidieť 5 farieb, ktoré my ľudia nedokážeme vnímať. Nový výskum vedený Princetonskou univerzitou "vyškolil" dvoch kolibríkov na účasť na mnohých experimentoch. Niektoré z nich boli aj v oblasti farebného videnia a vedci zistili, že tento druh je schopný zachytiť mimospektrálne farebné kombinácie, o ktorých sa nám ľuďom môže iba…

  Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

  0

  Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

  Každodenné veci, ktoré sú rádioaktívne, ale nebojíš sa ich

  0

  Polovica našej ročnej dávky ožiarenia pochádza z prírodného prostredia. Tá druhá polovica pochádza z umelých zdrojov, ktoré môžu byť lekárske, komerčné alebo priemyselné, no aj tak sú rádioaktívne. Väčšina z prírodných zdrojov rádioaktivity pochádza z radónu, ktorý je vlastne bezfarebný plyn, ktorý tvorí prirodzenú súčasť ovzdušia. Menšie množstvá pochádzajú z kozmického žiarenia a zo Zeme samotnej.…

  Fungovanie jedla: Čuch a chuť

  0

  Molekuly potravín sa rozpúšťajú v slinách, a keď prídu do kontaktu s jazykom, aktivujú chuťové receptory. Prchkavé molekuly prechádzajú z potravy do vzduchu a v nose ich zachytíme ako pachy. A vnímaní jedál, slinení pri zachytení vône jedla či nevýraznej chuti jedál v lietadlách si povieme v našom článku s názvom Fungovanie jedla - Čuch a chuť. Poďme na to. Keď…

  Vo svete IT

  Android 11 nakoniec nepríde s dlho očakávanou funkciou, na ktorú čakala veľká časť používateľov roky

  0

  Najnovšia verzia mobilného operačného systému Android príde na prvé smartfóny už o pár týždňov, no doposiaľ nie je známe, aké funkcie budú nakoniec súčasťou finálnej zostavy operačného systému Android 11. I keď väčšina hlavných funkcií, ktoré boli doposiaľ predstavené a stále sú testované, sa do finálnej verzie dostanú, vývojári doposiaľ…

  Hyundai XCIENT Fuel Cell, prvé ťažké nákladné vozidlo s palivovými článkami na svete, mieri do predaja

  0

  Hyundai prostredníctvom tlačovej správy  oznamuje, že z ich závodov odišlo prvých 10 komerčných vozidiel Hyundai XCIENT Fuel Cell, ktoré putujú do Švajčiarska. Ide vôbec o prvé veľkosériové vyrábané ťažké vozidlá na svete, ktoré je poháňané palivovými článkami. Spoločnosť predpokladá, že do konca roka ich do Švajčiarska dovezie ešte ďalších 40.…

  Pozrite sa, ako prebieha doručenie chytrej televízie Xiaomi Redmi TV MAX 98“: „bežný“ kuriér Vám ju nedonesie!

  0

  Xiaomi ešte v marci predstavilo chytrú televíziu Redmi TV MAX 98“ po boku smartfónu K30 Pro. Ako už z názvu plynie, tak televízie je skutočne obrovskou, 98“ palcov je totiž takmer 250 centimetrov. Na takúto televíziu treba nie len obrovský priestor, ale aj vymyslieť, ako ju doručiť, a to obzvlášť…

  Nový vlajkonosič Xiaomi s procesorom Snapdragon 865+ je údajne na ceste. Očakávať ho môžeme už o pár týždňov

  0

  Druhá polovica roku 2020 bude pre viacerých výrobcov smartfónov akýmsi „vrcholom“ celého kalendárneho roku. Technologické výdobytky, ktoré boli počas roka predstavené často vidíme práve na vlajkových smartfónoch predstavených v druhej polovici daných kalendárnych rokov a nebude tomu inak ani tentokrát. Na zozname sa tradične nachádza väčšina výrobcov, medzi ktorými nájdeme…

  Android 10 je aktuálne najrýchlejšie distribuujúcou sa verziou Androidu

  0

  Hoci Android je najrozšírenejším operačným systémom  na svete, tak určite nepatrí medzi tie, ktoré sú najrýchlejšie distribuované koncovým zákazníkom. V tejto oblasti jednoznačne dominuje konkurenčná platforma iOS. Dôvodom prečo je tomu tak je, že existuje extrémne veľké množstvo zariadení, pričom pre každý jeden smartfón, prípadne tablet, či iné zariadenie, je…

  Niektorí „teoretici“ hovoria, že 5G môže znížiť schopnosť hemoglobínu viazať na seba kyslík. Je to však pravda?

  0

  5G technológia je témou, ktorá vyvoláva vcelku bohatú diskusiu, pričom rozdeľuje hlavne laickú verejnosť na dva tábory. Jeden hovorí o škodlivosti, a druhý tábor zas o hovorí neškodnosti tejto technológie na ľudské zdravie. Tak ako vo svete, tak aj na Slovensku sa vedie o tejto technológii búrlivá diskusia. Dokonca vznikla…

  KAMzaKRÁSOU

  Najväčšie beauty a módne prešľapy: Pozor na tieto FAUX PAS!

  0

  Čo môžeme považovať za najväčšie beauty a módne prešľapy v tejto dobe? Čo si iný všímajú najviac a na čo si dávať veľký pozor? Zistite to!

  Čo s bohatou jahodovou úrodou? Máme skvelé tipy, ako spracovať jahody

  0

  Čo s čerstvými jahodami a kedy ich mraziť? Keď hľadáte najlepšie spôsoby, ako spracovať jahody, tak sa inšpirujte. Zistite, čo všetko sa z nich dá pripraviť.

  Domáci hummus 5-krát inak: Skúsiš cviklový, pikantný či sladký?

  0

  Domáci hummus je vraj ten najlepší, dozaista sa mu nevyrovná ten z obchodu. Treba však vyskúšať aj iné varianty tejto chutnej nátierky. Máme pre vás 5 tipov!

  Kde sa okúpať na západnom Slovensku? Prinášame ti prehľad i s cenami

  0

  Letné kúpaliska, rekreačné strediská, aquaparky, vodné nádrže, termálne bazény - ktoré stoja za návštevu? Kde sa okúpať na západnom Slovensku? 

  Domáci obklad na boľavé kĺby: Za vyskúšanie nič nedáš!

  0

  Bolesť kĺbov môže mať rôzne príčiny, no vieme, čo zaručene pomáha na ich zmiernenie. Vyskúšajte domáci obklad na boľavé kĺby podľa babičiek.

  Je kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom? Zisti, o čo ide!

  0

  Chcete žiť zdravšie a zároveň ohľaduplnejšie k planéte, no vegánstvo sa vám príliš tvrdé? Zistite, či existuje kompromis medzi vegetariánstvom a vegánstvom!

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Sovietska S-75 pochovala americký "super bombardér". Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - V polovici 20. storočia vyvinuli v USA mimoriadne rýchly bombardér B-58 Hustler. Tento na svoju dobu inovačný stroj nebol ideálny. Nad jeho chybami ale privierali oči, kým nebola v ZSSR vyvinutá nová raketa zem

  60 ruských bojových vozidiel Terminator-2 získala Alžírska armáda

  0

  Alžírsko, 10. júl 2020 (AM) - Rusko dodalo do Alžírska „60 obrnených vozidiel" protitankovej obrany BMPT-72 Terminator-2 na základe zmluvy zahŕňajúcej „stovky" vozidiel tohto typu, informoval alžírsky vojenský spravodajský server Menadefense. Súčasťou dodávky bol aj simulátor pre výuku pilotovania týchto vozidiel, aby sa zjednodušil proces

  Kalašnikov sa dohodol na výrobe v Arménsku - ročne vyrobia 50 tisíc samopalov AK-103

  0

  Arménsko, 10. júl 2020 (AM) - Arménska spoločnosť začala vyrábať modely slávnych ruských útočných pušiek Kalašnikov, ktoré sa majú dodávať arménskym ozbrojeným silám a predávať do zahraničia. Spoločnosť Neitron tento mesiac začala výrobu v súlade s dohodou dosiahnutou pred dvoma rokmi medzi ruskou spoločnosťou Kalašnikov Koncern a arménsko

  Ruský generál Babakov: Podobné systémy ako je S-500 na svete neexistujú

  0

  Rusko, 10. júl 2020 (AM) - Do výzbroje ruských protilietadlových raketových vojsk sa už dostávajú perspektívne mobilné raketové komplexy S-350 Víťaz a plánujú sa dodávky S-500 Prometheus. O špecifických vlastnostiach novej generácie protilietadlových raketových

  Odolný a lacný Američan - Hi-Point C-9. Video

  0

  USA, 10. júl 2020 (AM) - Hi-Point C-9 luger revolučná pištoľ americkej výroby v kalibri 9x19mm. Robustné a prakticky nezničiteľné telo za bezkonkurenčnú cenu. Testované aj na náboje +P, nastaviteľné mieridlá, vymeniteľné pažbičky, zásobník na 8 rán (v ponuke aj 10 ranový).   [caption id="attachment_20058" align="alignnone" width="640"]

  Odborník porovnal ruskú Angaru a Falcon 9 od Elona Muska

  0

  Rusko, 9. júl 2020 (AM) - Ruská nosná raketa Angara ťažkej triedy Angara-A5 zaostáva len za raketou Falcon 9 od Elona Muska, svojimi technickými charakteristikami však predčí všetky ostatné nosné rakety na svete, vyhlásil bývalý generálny riaditeľ a ge

  Tvoja Svadba

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Tvoje Zdravie

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.

  Ako ušetriť na vitamínoch a ako si ich vybrať správne?

  0

  Niektorí ich užívajú preventívne a niektorí ich užívajú pre podporu zdravia alebo krásy. Ako ušetriť na vitamínoch a výživových doplnkoch a znížiť tak nálady?

  TOP 7 dôvodov, prečo jesť egreše: Rastú aj vo vašej záhradke?

  0

  Viete, prečo jesť egreše? Aké vitamíny či živiny obsahujú a na ktoré systémy ľudského tela majú blahodarný vplyv? Objavte jedinečné účinky chutných egrešov!

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…