• Ivan Holek

  Znechutenie z manipulatívneho a povrchného odsúdenia Posolstva Grálu

  Publikované 05.12. 2019 o 16:17 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Túto hodnotnú knihu mám prečítanú, a preto mi nedá nezareagovať na manipulatívne, ba až zlomyseľné invektívy, ktoré boli prezentované blogerom Pavlom Pakošom na jej adresu. Z jeho stručných odsudzujúcich viet je však jasne vidieť, že Posolstvo vôbec nečítal, len ho zbežne prelistoval. A preto má len kusé informácie. Jeho nedostatočná a povrchná znalosť mu však nebránila, aby s moderne nežnou, inkvizítorskou suverenitou, odsúdil toto dielo a zadupal ho pod zem. Jedná sa o tento článok: https://blog.hlavnespravy.sk/15283/triezvo-o-posolstve-gralu/

  Ale buďme konkrétni a poďme k jednotlivým bodom. Začal by som tými, ktoré môžeme označiť za číru zlomyseľnosť.

  Prvým bodom z tejto kategórie je tvrdenie, že „vraj samovrahovia sa rovnajú mučeníkom za pravdu“.

  Posolstvo som čítal naozaj dôkladne, ale nič takého som tam nenašiel. Našiel som tam opis toho, čo sa asi bude diať po smrti so zúfalou matkou, ktorá spáchala samovraždu tak, že sa utopila spolu so svojim dieťaťom. To však, čo ju za to čaká, nebude rozhodne nič príjemné. Ide teda o úplný protiklad voči tvrdeniu pána Pakoša, pričom jeho zavádzajúce tvrdenie sa nedá preukázať nijakým konkrétnym textom z Posolstva.

  Ďalej pán Pakoš v podobnom duchu píše, že „vraj v duchovnom hľadaní nemáme používať svoj rozum“.

  Je to ale opäť úplne inak, pretože rozum nám bol darovaný Stvoriteľom, a preto ho samozrejme máme používať. Človek však má byť v prvom rade bytosťou srdca, svedomia a ušľachtilých citov. Jeho rozum má stáť až na druhom mieste. Čiže, v službách srdca, svedomia a ušľachtilých citov.

  Tragédia ľudstva však spočíva v tom, že postavilo svoj rozum na prvé miesto. Toto malo za následok vznik tisícorakého zla, pretože ľudia sa stali len chladnými, vypočítavými, rozumovo racionalistickými obludami, ktoré sa pachtia iba za materialistickými cieľmi, pretože práve tak im to diktuje ich rozum, ktorý postavili na piedestál vlastnej osobnosti.

  A tento rozum, ktorý ľudí ovládol, začali používať ako kľúčový aj vo veciach duchovných. Viď náročné, teologicko rozumové štúdium. Takýmto spôsobom sa však nie je možné približovať k Stvoriteľovi, ani ho správne chápať, pretože rozum ťahá všetko len smerom k hmote. Tým splošťuje a materializuje aj duchovné snaženie.

  Zjednodušene povedané, rozum je vynikajúcim sluhom, ale nesmierne zlým pánom. A to nie len v oblasti duchovného hľadania, ale i z hľadiska celkového prístupu k životu.

  Tieto zásadné skutočnosti pán Pakoš vôbec nepochopil a zlomyseľne osočuje Posolstvo v tom zmysle, že vyzýva ľudí, aby sa vzdali svojho rozumu.

  Danú problematiku detailnejšie objasňujem v tomto svojom článku: https://blog.hlavnespravy.sk/14075/tvrda-kritika-teologie/

  A teraz, od týchto dvoch počiatočných otvorených zlomyseľností prejdime k výhradám, poznamenaným čistou nevedomosťou pána Pakoša.

  Píše, že Posolstvo „vraj vysvetľuje dokonalým spôsobom zákonitosti stvorenia“.

  Áno, vysvetľuje, ale treba ho čítať postupne a systematicky, ako to odporúča jeho autor, aby sa pomaly a postupne rozširovalo naše poznanie týchto zákonitostí, ktoré sú prejavom Božej Vôle.

  Je to teda ako v škole, kde žiaci rozvíjajú svoje znalosti postupne od prvého ročníka až k ročníku deviatemu. V škole sa predsa nepostupuje tak, že prvý štvrťrok preberajú učivo prvácke, druhý štvrťrok piatacké, tretí štvrťrok tretiacke, a tak ďalej. To by bol nezmysel.

  Avšak práve takto nezmyselne a bez pochopenia súvislostí to urobil pán Pakoš svojim námatkovým listovaním v Posolstve, ktoré vôbec nečítal, a tým pádom si vôbec nevybudoval znalosť zákonov stvorenia. Vyňal len určité časti, ktoré ho zaujímali, a tie bez akéhokoľvek hlbšieho pochopenia komentoval. Z takéhoto nesystematického prístupu však nemôže vzniknúť nič iného, ako omyly, nepochopenie a zavádzanie, čo je priam do očí bijúce každému, kto Posolstvo pozornejšie čítal.

  A túto svoju fatálnu nevedomosť ešte demonštruje výhradou, že „vraj najväčšia chyba vášho života je nedočítať toto posolstvo celé“. Presne tak pán Pakoš, ak totiž máme o niečom len kusé informácie a nepoznáme celkový kontext, nemôžeme to predsa vôbec objektívne zodpovedne zhodnotiť.

  Ďalšou jeho výhradou je, že „vraj v človeku nie je nič božské“. Nie je, pretože existuje ríša božská a ríša duchovná. A všetci vieme, že človek je bytosť duchovná. Podstata človeka pochádza z ríše Ducha a tam sa raz máme vrátiť ako duchovné dokonalí. Preto povedal kedysi Pán Ježiš svojim učeníkom: „Kam ja idem, tam vy nemôžete“. A povedal to preto, lebo jeho pôvod a náš pôvod je úplne rozdielny.

  Na základe vyššie uvedených skutočností je možné pochopiť ďalšiu výhradu pána Pakoša, že „vraj Maria z Nazaretu nemôže byť Kráľovnou nebies. To je ale drzosť“.

  Mária bola pozemskou ženou, čiže duchovnou bytosťou. Kráľovná nebies nebola nikdy pozemskou ženou, pretože je božskou bytosťou. A mimochodom, nie je to žiadna drzosť. Je to vec dávno známa, o ktorej vedel už pred päťsto rokmi Luther.

  Ďalšia výhrada znie, že „vraj cirkev nesmie vyhlasovať nejakú dušu za svätú, vraj je to proti Božím zákonom“.

  To, čo sa stane s každou dušou po smrti, je opäť vyhradené len fungovaniu zákonov stvorenia. Konkrétne zákonu duchovnej tiaže. Jeho prostredníctvom totiž duše, zaťažené hriechom klesajú nadol a duše, nadľahčené cnosťami stúpajú nahor.

  Ako vysoko nahor sa dostanú, či až do večného kráľovstva Ducha, to nemôže vedieť žiadny človek. A preto to nemôže vedieť ani nijaká vatikánska komisia, ktorá to určí na základe svojho uznesenia. Takéto niečo je obrovskou trúfalosťou. Je to pýcha, siahajúca po kompetenciách, ktoré ľudia nemajú v rukách, pretože plne kompetentné v tomto smere je len pôsobenie zákonov stvorenia, v ktorých účinkoch sa naplňuje Vôľa Stvoriteľa.

  Toto uzurpovanie si práv, ktoré ľuďom nenáležia, mimochodom vytýkal katolíckej cirkvi už raz spomínaný Luther.

  Ďalšie dve výhrady pána Pakoša spolu úzko súvisia. Prvá: „vraj v kresťanstve nie je nič živého.“, a druhá: „vraj človek nemá veriť veciam, ktoré nemôže pochopiť“.

  Živá viera je len tá, za ktorú sa môžeme postaviť svojim presvedčením. Ale skutočné presvedčenie môžeme získať len tým, že veci samostatne skúmame a stotožňujeme sa s nimi len vtedy, keď rezonujú s našim najvnútornejším cítením.

  Človeku totiž absolútne nič duchovne neprospieva, keď v niečo verí len preto, že je to tradícia a že sa to takto učí v cirkvách. Toto je viera slepá. Je to nekritické a bezmyšlienkovité spoliehanie sa na názory iných. Je to absolútna duchovná nesamostatnosť.

  Takýmto nesamostatným spôsobom poslušné ovečky ale nie sú tým, čo Stvoriteľ chce. Pán chce mať z nás živé a samostatne skúmajúce osobnosti. Veď predsa cit a rozum má každý preto, aby ich používal. Aby prostredníctvom nich zvažoval, či to, čo je mu predkladané aj skutočne korešponduje s jeho najhlbším vnútrom.

  Ak áno, získava presvedčenie, ktoré je pravé a živé. Ak ale takýmto spôsobom nepostupuje, len názory rôznych autorít slepo prijíma, nikdy sa nemôže stať samostatnou duchovnou osobnosťou. Zostane len nesamostatným otrokom názorov, myšlienok a úvah iných, ktoré nikdy nepreverili vlastným skúmaním. A preto sa to v ňom nestalo živým, ale zostáva to len prebraným od druhých.

  Mimochodom, toto je tiež dôvod, prečo hovoril Pán Ježiš v podobenstvách. Hovoril tak preto, aby sa ľudia museli duchovne namáhať, ak chcú pochopiť ich zmysel. Tým v nich budoval a podporoval duchovnú živosť.

  Ľudia si to však vo svojej pohodlnosti zľahčili tak, že cirkev vykladá Bibliu a laici jej výklad už len prijímajú a ďalej o ňom neuvažujú a nespochybňujú ho. Posolstvo však naopak v tomto smere vyzýva každého jednotlivca k samostatnosti.

  Ďalej pán Pakoš píše, že „vraj Ježišovo vzkriesenie sa nestalo aj telesne, ale iba duchovne“.

  Keď išiel Ježiš po svojej smrti s učeníkmi do Emauz, nepoznali ho! Prečo? Pretože vyzeral inak! Pretože mal iné telo!

  Môže človek z normálnym hmotným telom prejsť cez zamknuté dvere tak, ako sa Ježiš náhle objavil medzi svojimi učeníkmi, ktorí sa po jeho smrti tajne zhromaždili za zamknutými dverami? Vo fyzickom tele to nie je možné! A to ani Ježišovi, ktorý predsa zdôrazňoval, že neprišiel zákony svojho Otca rušiť, ale napĺňať.

  Prejsť zamknutými dverami nie je teda možné v tele hrubo – hmotnom, ale dá sa to ľahko v tele jemno – hmotnom. To bolo to iné telo, pre ktoré učeníci na ceste do Emauz spočiatku Krista nespoznali.

  Vysvetlenie katastrofálnych dôsledkov falošnej viery kresťanstva v telesné zmŕtvychvstanie k súdu, ktoré odvodzujú z nepochopenia podstaty Kristovho vzkriesenia som podrobnejšie objasnil v tomto svojom článku: https://blog.hlavnespravy.sk/14971/krestania-bratia-k-poslednemu-sudu-nevstanete-telesne-zmrtvych/

  Ďalej pán Pakoš píše že „vraj najväčšou časťou pravej lásky je prísnosť. Milosrdenstvo sa tu nespomína“. Alebo ešte, že „vraj prísnosť a spravodlivosť bez milosrdenstva je presne to, čo ľudia potrebujú“.

  Starý Zákon spravodlivosti a Nový Zákon lásky tvorí jednotu Písma vo forme Biblie. V tejto skutočnosti majú predsa kresťania jasný dôkaz toho, že princíp lásky a princíp spravodlivosti sú vzájomne od seba neoddeliteľné, pretože tvoria jednotu. Takáto je pravda bytia!

  To, že kresťanský svet hovorí iba o láske a ignoruje jej doplňujúci protipól v podobe prísnosti spravodlivosti je iba jeho chyba, na základe ktorej sa kresťanstvo stalo zmäkčilé a slabošské.

  V našom živote má teda neoddeliteľné miesto i láska, i milosrdenstvo, ale i prísna spravodlivosť, ktoré majú byť v správnom harmonickom vzájomnom pomere.

  Viac sa o tejto problematike sa môžete dozvedieť v tomto mojom článku: https://blog.hlavnespravy.sk/14731/zasadny-omyl-krestanskej-symboliky/

  Ďalej pán Pakoš píše, že „vraj nikto nie je tu na zemi splnomocnený, aby odpúšťal hriechy“. To je pravda, pretože odpustenie hriechov prichádza k človeku jedine prostredníctvom účinkov zákonov stvorenia, ktoré doň vložil ich dokonalý Tvorca. Nie mechanickým odpúšťaním pri spovedi.

  Hriech vzniká odklonom človeka od vlastného svedomia a od Vôle Stvoriteľa. Voľa Stvoriteľa bola ľuďom ukázaná v Desatore a v Ježišovom učení. Kto sa snaží žiť s nimi v súlade, žije bez hriechu, pretože sa nedopúšťa nijakej viny.

  Kto však Desatoro a Ježišovo učenie ignoruje, dopúšťa sa viny a hriechu. A tento hriech mu môže byť odpustený dvojakým spôsobom. V prvom rade prostredníctvom účinkov zákona spätného pôsobenia, na základe ktorého musí človek zožať to, čo zasial. Každý musí teda vlastným utrpením až do posledného haliera zaplatiť za utrpenie, ktoré on sám spôsobil iným.

  Ak rany osudu, utrpenie a bolesť v tomto zmysle človek príjme, čiže ak „im nastaví svoju tvár“ tak, ako o tom hovoril Ježiš, jeho hriech je tým vymazaný. Za spôsobené utrpenie totiž zaplatil vlastným utrpením.

  Alebo za druhé mu jeho hriech môže byť odpustený tak, že sa polepší. To znamená, že sa opätovne vpraví do Vôle Pána, čím sa zbaví hriechu.

  Hriechy teda odpúšťa jedine samotný Stvoriteľ, prostredníctvom účinkov svojich zákonov.

  Odpúšťajú sa ti tvoje hriechy“ – tieto slová prehovoril Ježiš na základe toho, že videl do budúcnosti. Videl, že dotyčný konkrétny človek sa bude snažiť žiť podľa jeho učenia, čím sa opätovne vpraví do Vôle Stvoriteľa, a to mu prinesie odpustenie jeho hriechov.

  Keď ľuďom odpustíte ich hriechy, budú im odpustené, a keď im zadržíte hriechy, budú im zadržané“ – tieto Ježišove slová neboli určené cirkvám, aby ľubovoľne odpúšťali hriechy, ale ľuďom – jednotlivcom, aby si vzájomne odpustili.

  Môžeme ich správne pochopiť v kontexte Otčenáša: „A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom“. To znamená, že keď dokážeme odpustiť previnenia ľudí voči nám, bude nám môcť odpustiť Stvoriteľ i naše vlastné viny. Ak ale neodpustíme iným ich viny, nebudú môcť byť odpustené ani tie naše.

  Znamená to teda, že každý jednotlivý človek má schopnosť opúšťať hriechy tým ľuďom, ktorí sa voči nemu osobne previnili. Ak ale zadrží hriechy iných, budú síce zadržané, ale tým bude zároveň zadržané i odpustenie Stvoriteľa voči jemu samotnému.

  Čo dodať na zver? Snáď ešte dve podstatné veci. Za prvé, autor Posolstva Grálu hovorí o tejto knihe, že je napísaná zámerne tak, aby odhalila svoje duchovné poklady len tým, ktorí k nej budú pristupovať s čistým srdcom a otvorenou dušou. Tým, ktorí budú schopní vecným spôsobom skúmať to duchovne vecné, čo sa v nej nachádza.

  Avšak táto kniha má naopak schopnosť zahaliť svoje poklady pred ľuďmi povrchnými, nevecnými a sliedivými. Tí v nej nenájdu nič hodnotné.

  No a za druhé by som ešte chcel čitateľov upozorniť na to, čo sa prihodilo počas slovných útokov pána Pakoša na adresu Posolstva. Udialo sa to v druhom videu, pár minút po jeho začiatku. Zo steny zrazu spadol kríž. Pán Pakoš sa obzrie, konštatuje čo sa stalo a dodáva, že aj toto nám chce niečo povedať.

  Áno, má pravdu, pretože symbolika v našom živote funguje dokonale. Položme si teda otázku, čo to symbolizuje?

  Kríž je symbol kresťanstva. A symbol kresťanstva padá zrazu zo steny na zem pri slovných útokoch na Posolstvo Grálu.

  V živote padá k zemi len to, čo nie je pevné, zdravé a čo nemá stabilitu. A v tomto prípade spadol kríž zo steny preto, že mnohé omyly a nepravdy, ktorými je kresťanstvo presiaknuté, a ktoré pán Pakoš zastáva, raz padnú pred pravdou, obsiahnutou v Posolstve Grálu. Pred pravdu, ktorá nie je proti kresťanstvu, ani proti cirkvám, ale poukazuje na všetky omyly a snaží sa ľudí, jednotlivcov, nasmerovať na správnu cestu.

  A aj keď sa na tuto pravdu zo zlomyseľnosti a nevedomosti útočí, ona zvíťazí! A všetko mylne chápané padne! Práve to nám hovorí symbolika v priamom prenose, ktorej význam pán Pakoš nehľadal, aj keď on sám vo videu naznačil, že nám to chce niečo povedať.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 159
  Celkové hodnotenie: -1.73
  Priemerná čítanosť: 1745

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Dobrá voľba: Prezidentka by sa mala vyjadriť, či využije právo veta pri prípadnom odsúhlasení 13. dôchodku, zvýšených prídavkoch na deti a zrušení diaľničných známok

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Mimoparlamentná strana Dobrá voľba reagovala na sociálnej sieti na dianie v parlamente. Podľa ich názoru je potrebné vrátiť parlamentu dôstojnosť a pomôcť by tomu mohla aj prezidentka Zuzana Čaputová Situácia uplynulých dní v parlamente a správanie sa niektorých poslancov nemá podľa predstaviteľov Dobrej…

  Dôvera občanov v políciu je nízka, dôvodom sú slabé výsledky vyšetrovania káuz, tvrdí opozícia

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/MTI-Szilard Koszticsak)   Dôvera občanov smerom k polícii je v súčasnej dobe nízka. Zhodujú sa na tom viaceré opozičné politické subjekty. Vo svojich programoch pritom konštatujú, že medzi dôvody nedôvery patria predovšetkým nedostatočné výsledky pri vyšetrovaní citlivých káuz. Zároveň tiež strany deklarujú potrebu kvalitného personálneho obsadenia…

  Miriam Lexman bude pôsobiť vo výboroch EP pre zamestnanosť, sociálne veci a zahraničnú politiku

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Europoslankyňa Miriam Lexmann (EPP/KDH) bude pôsobiť vo výboroch Európskeho parlamentu (EP) pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), zahraničnú politiku (AFET) a ako náhradníčka v podvýbore pre bezpečnosť a obranu (SEDE). Agentúru SITA o tom informovala v tlačovej správe jej asistentka Monika Píšová Vo…

  Heger: OĽaNO má jasno v tom, kto bude premiér, ak budú matovičovci pri zostavovaní vlády. Hrnko ku kandidátke: „Jožo Pročko a medzinárodný lobista Jaro Naď?

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady Anton Hrnko zo SNS a Eduard Heger z OĽaNO vo štvrtok diskutovali v televízii denníka Pravda o predvolebnej kampani. Otázkou bolo aj to, kto je reálnym kandidátom OĽaNO na post predsedu vlády V médiách sa v posledných dňoch diskutuje o tom, kto by bol kandidátom OĽaNO na post…

  Budaj: Igor Matovič je na politickej scéne od začiatku nechcené dieťa. Do konfrontácie s voličmi kotlebovcov nemôžeme ísť, lebo porastú

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Líder OĽaNO Igor Matovič bol podľa Jána Budaja (OĽaNO) na slovenskej politickej scéne od začiatku nechceným dieťaťom, lebo odmietal zaužívané partokratické schémy. „Ja tomu veľmi dobre rozumiem, lebo niečo také občas cítim tiež,“ povedal Budaj v Tablet.tv Ideály občianskej demokracie z čias Nežnej…

  Druhý Štefanec? Šimečka sa kvôli výrokom Sakovej obrátil na Európsku komisiu

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel )   Europoslanec Michal Šimečka na sociálnej sieti informoval o tom, že sa na Európsku komisiu obrátil kvôli nedávnym výrokom ministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá na zverejnenom zázname hovorí, že nesmú dovoliť Slovákom v zahraničí, aby rozhodli voľby „Dalo sa nad tým mávnuť rukou:…

  Štatistický úrad: Dve skúšky spracovania volebných výsledkov skončili úspešne

  Bratislava 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Štatistický úrad (ŠÚ) SR vykonal dve skúšky spracovania volebných výsledkov hlasovania vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Obidve skončili úspešne. Pre TASR to potvrdila špecialistka pre styk s verejnosťou ŠÚ SR Viera Hutt "Pre ŠÚ SR z Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia pre voľby…

  Miera nezamestnanosti na Slovensku v januári stúpla

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v januári tohto roka stúpla o 0,06 percentuálneho bodu na 4,98 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti v minulom mesiaci nižšia o 0,28 percentuálneho bodu. V tlačovej správe o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Úrady práce…

  Opitý muž strašil bombou v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida, už čelí obvineniam

  Bratislava/Košice 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Košický kraj)   Akčnú cestu zažili v stredu cestujúci v autobuse prímestskej linky smerujúcom do obce Veľká Ida. Ako informovala košická krajská polícia, opitý 52-ročný muž začal vykrikovať, že v autobuse je bomba. Vodič autobusu zastavil na zastávke v košickej mestskej časti Šaca…

  Slováci splácajú svoje záväzky, zlyhané úvery postupne klesajú

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Slováci sú v splácaní svojich záväzkov disciplinovaní. Podiel zlyhaných úverov domácností už tri roky postupne klesá "Slováci sú najvzornejší a najzodpovednejší pri hypotékach. Podiel zlyhaných úverov na celkovom objeme úverov na bývanie v roku 2017 bol 1,6 %, ku koncu roka 2019 to bolo…

  Putin: Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu

  Moskva 20. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Šéf Kremľa Vladimir Putin vyjadril vo štvrtok vďačnosť Washingtonu za poskytnutie informácií, ktoré pomohli zabrániť teroristickému útoku v Rusku koncom roka 2019. Sľúbil, že Moskva pomôže Washingtonu bojovať proti terorizmu Putin na schôdzke s vedením Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) konštatoval, že "vďaka dobre…

  Greta Thunberg použila peniaze z alternatívnej Nobelovej ceny na založenie nadácie

  Kodaň 20. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/The Canadian Press-Dave Chidley)   Mladá švédska aktivistka Greta Thunberg využila peniaze, ktoré získala k Cene za správny život (Right Livelihood Award), na založenie eponymnej nadácie. Uviedla to Right Livelihood Foundation, ktorá ocenenia označované tiež ako alternatívne Nobelove ceny, každoročne udeľuje. Cieľom neziskovky Greta Thunberg Foundation…

  Paška: Migrácia už Britom neohrozí

  Bratislava 20. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanec Jaroslav Paška reagoval na rozhodnutie britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý podľa neho ukázal, čo znamená sloboda rozhodovania suverénneho štátu. V stredu totiž jeho rozhodné opatrenia na stopnutie nekontrolovanej imigrácie, ktorej sa Spojené kráľovstvo v legislatívnom prostredí Únie doposiaľ nedokázalo efektívne brániť, zverejnila Agentúra…

  Pellegrini Beblavému a spol.: Máme čakať, že sa zajtra vyberiete na súd a zabránite sudcovi vstúpiť do miestnosti, lebo s pripravovaným rozsudkom vopred nesúhlasíte? Naozaj sú všetci hlupáci a len vy máte patent na rozum?

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Vystúpenia predsedu vlády SR v Národnej rade SR. Celý záznam vystúpenia nájdete na facebooku: https://www.facebook.com/pellegrini.peter/. Tlačový a informačný odbor Úrad vlády SR Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, hneď na úvod mi dovoľte odsúdiť správanie opozičných poslancov, ktorí svojím divadlom urazili jeden zo…

  Vlhová v tréningu zjazdu siedma, najrýchlejšia Rakúšanka Ortliebová

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila siedme miesto vo štvrtkovom tréningu zjazdu pred pretekmi Svetového pohára vo švajčiarskej Crans Montane. Vo štvrtok bola na trati najrýchlejšia Rakúšanka Nina Ortliebová, ktorá triumfovala časom 1:29,05 min s takmer sekundovým náskokom pred druhou Taliankou…

  OH 2028 v Los Angeles majú podporu vlády, potvrdil Trump

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Prezident Spojených štátov amerických Donald Trump prisľúbil výraznú vládnu podporu Los Angeles pri usporiadaní olympijských hier v roku 2028. Hlava štátu podpísala dohodu so šéfkou exekutívy Olympijského a paralympijského výboru USA Sarah Hirshlandovou v Montage Beverly Hills Trump potvrdil, že vláda podá organizátorom…

  Magoniho nezaujímali peniaze, Vlhová podľa neho ešte nelyžuje na plný plyn

  Bratislava 20. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Spolupráca Petry Vlhovej s talianskym trénerom Liviom Magonim prináša úspechy a bude pokračovať minimálne do zimných olympijských hier v čínskom Pekingu, ktoré sa uskutočnia v roku 2022. Výsledky uznávaného odborníka so slovenskou lyžiarkou vzbudili pozornosť aj u konkurenčných tímov, ale Magoni napokon prijal…

  Most-Híd nevstúpi do koalície s ĽSNS ani so Smerom, sľubuje Bugár

  Bratislava 20. februára 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)     Most-Híd nevstúpi do koalície s ĽSNS ani Smerom-SD. Sľubuje to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v zmluve s občanmi, ktorú predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii v parlamente. Dokument hovorí aj to, že strana chce presadzovať zmeny na očistu justície či prokuratúry V…

  TopDesat

  Je Bigfoot skutočný? Aký príbeh sa skrýva za jeho hľadaním?

  0

  Zrnité video dlhé skoro tri a pol minúty rozpútalo kedysi konšpiračné teórie o tom, či niekto alebo niečo ako Bigfoot môže skutočne existovať. ,,Boli sme práve na koňoch pri potoku, jazdili sme krajinou a užívali si slnečný deň, a zrazu sa Bigfoot len tak vynoril z lesa. Všetko sa stalo tak…

  Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch: Títo ľudia o tom vedia svoje

  0

  Vravieva sa, že nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch. Musíme uznať, že trocha pravdy na tom vidíme aj my v redakcii. Nasledujúce fotografie ti ukážu, ako vyzerá skutočné nešťastie. Samozrejme, nemôžeme to porovnávať s obrovskými tragédiami. Preto by si celý tento príspevok mal brať trocha s úsmevom na tvári.…

  Vitamín A: Kedy ho tvoje telo nutne potrebuje?

  0

  Všetky vitamíny sú nevyhnutné pre telo, aby bolo schopné vykonať neuveriteľné množstvo každodenných funkcií. Za dobrým zrakom, zdravým reprodukčným systémom a zdravou pokožkou hľadaj vitamín A. Je prítomný v širokej škále potravín, ale existuje riziko, že ho budeš mať nedostatok. Toto riziko je vyššie hlavne u tehotných žien, dojčiat a detí v skorých…

  Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji 3. Časť

  0

  Po sérii dvoch článkov z edície Prekliatie cintorínu Pri čiernej nádeji, sme sa spoločne dostali k tomu, že nie len jedna rodina zažíva nadprirodzené javy, ale aj ďalších najmenej tucet. Spočívajú predovšetkým v druhoch aktivít, ako sú napríklad samovoľné otváranie a zatváranie dverí až po podivné zjavenia. Poďme sa pozrieť, aká tragédia rodiny spomínané…

  Jarný detox: 6 skvelých tipov, ako si naštartovať metabolizmus

  0

  Aj Vy chcete mať v lete krásne telo do plaviek? Už teraz je ten najvyšší čas začať! Prinášame Vám skvelé tipy, ako naštartovať metabolizmus a odštartovať tak Vaše zdravé stravovanie. Ako vyzerá správny jarný detox?   1. Jarný detox a hrubé črevo Ak sa chcete vo zvýšenej miere zbavovať rizikových látok, mali by…

  Tieto vynálezy spravia tvoj život oveľa jednoduchším

  0

  Nové vynálezy a vychytávky sa na internete objavujú snáď každý deň. Nie všetky nás však dokážu dostatočne zaujať. A tie vynálezy, ktoré nás naozaj zaujali už tak ľahko z hlavy nepustíme, a preto sa pomerne často stáva, že takúto vychytávku musíme vlastniť. Podľa Forbes, vynálezy z minulého roka sa poväčšine…

  Vo svete IT

  Android 11: Google sprístupňuje náhľad novej verzie Androidu

  0

  Začiatkom týždňa sme Vám priniesli správy, v ktorých sme písali, že predstavenie nového Androidu 11 je na spadnutie. Dôvodom bolo, že spoločnosť Google pravdepodobne omylom na krátko publikovala stránku, v rámci ktorej bol sprístupnený náhľad novej verzie Androidu. V priebehu dnešného dňa spoločnosť opäť sprístupnila túto stránku, z ktorej je…

  POTVRDENÉ: Huawei 24. februára usporiada online konferenciu. Predstaví nové produkty a novú víziu spoločnosti

  0

  V prvej polovici februára obehli technologický svet správy, že MWC 2020 v Barcelone sa ruší. Dôvodom sú obavy zo šíriaceho sa koronavírusu. Počas tejto udalosti malo byť predstavených viacero nových technologických noviniek vrátane smartfónov. Jednou zo spoločnosti, ktorá mala v pláne predstaviť nové produkty bol aj čínsky Huawei. Začiatkom týždňa…

  iPhone 9: Starý dizajn, ale parametre roku 2020 s lákavou cenou. Zaujal by Vás?

  0

  Začiatkom januára sa do obehu dostali obrázky, ktoré mali údajne zachytávať zariadenia iPhone SE 2, resp. iPhone 9. Okrem toho, hovorilo sa o 4,7“ LCD displeji bez zárezov a dizajne, ktorý vychádza zo smartfónu iPhone 8. Podľa najnovších správ, bude však vzhľadovo vychádzať ešte zo staršieho modelu. V priebehu dnešného…

  Analytici z McAffee oklamali systémy Tesly použitím jednoduchej nálepky

  0

  V znepokojivom experimente boli vedci z bezpečnostnej firmy McAffee schopní „oklamať“ dve Tesly, z roku 2016. Tím prilepil kus pásky na značku obmedzenia rýchlosti, čím prinútil Teslu ísť rýchlejšie, než bolo dovolené. Ide o ukážku toho, že autonómne riadenie nemusí byť zatiaľ tak spoľahlivé, ako si niektorí ľudia myslia. Tento…

  Vedci po prvýkrát našli molekuly kyslíka v inej galaxii

  0

  V divokej galaxii, vzdialenej pol miliardy svetelných rokov od nás, našli astronómovia molekuly kyslíka. Ide o tretí objav mimo našej Slnečnej sústavy a prvý objav mimo našej galaxie. Kyslík je zároveň tretím najrozšírenejším prvkom vo vesmíre, hneď za vodíkom a héliom. Jeho chemické zloženie a rozšírenosť v medzihviezdnych oblakoch je…

  Samsung Galaxy Z Flip: Pozrite si reálne fotografie smartfónu, ktorý vyčnieva nad konkurenciou

  0

  V priebehu dnešného dňa sme sa zúčastnili slovenskej premiéry zariadení Galaxy S20, S20+, S20 Ultra a Galaxy Z Flip, počas ktorej sme mali príležitosť pohrať s týmito technologickými hračkami. Väčšinu redakcií, tak ako aj našu, primárne zaujímal Samsung Galaxy Z Flip, 2. oficiálne ohýbateľný smartfón z kuchyne najväčšieho výrobcu smartfónov…

  TopSpeed

  Elektrická Dacia sa ukáže už v Ženeve. Zabojuje nízkou cenou

  0

  Elektrifikácia modelovej ponuky je dnes pre automobilky jedinou cestou, ako znížiť flotilové emisie a úspešne eliminovať pokuty za nadlimitnú produkciu oxidu uhličitého. S rovnakým problémom dnes pritom bojujú všetci výrobcovia, od prémiových až po cenovo dostupné značky, akou je napríklad aj Dacia. Výroba elektromobilu v blízkej budúcnosti preto neminie ani…

  Jazdené Porsche 911, typ 997 je za "smiešne" sumy. A čo potom?

  1

  Sen o vlastníctve Porsche je pre mnohých veľmi špecifický a vo väčšine prípadov aj nedosiahnuteľný. Avšak nie vždy je to tak a niektorým šťastlivcom sa to podarí. Jazdené Porsche 911? Bláznovstvo? Možno. Veď čítajte ďalej. Čo tak generácia 997, o ktorej sa donedávna hovorilo ako o minulej generácii s vysokou cenovkou? Ako sú na tom…

  Zberateľ áut odhalil výdavky za ich údržbu. Lacné hobby to nie je

  1

  Autá sú vášňou väčšiny tých, ktorí na náš web zavítajú. O garáži plnej superšportov snívame od detstva. Pre väčšinu ľudí na celom svete je to takmer nesplniteľný sen. No svet pozná pár šťastlivcov, ktorí si garáž plnú superšportov môžu dovoliť. Zberanie áut je samo o sebe neuveriteľne drahý koníček, no mnoho z nás…

  Práve testujeme Opel Astra ST 1,5 D - čo vás zaujíma?

  0

  Máme na test typického zástupcu nižšej strednej triedy, známeho segmentu C. Astra bojuje o priazeň zákazníkov desaťročia (samozrejme, nie jednou generáciou). Toto je už piate pokračovanie auta, ktoré svet predtým dlho poznal ako Opel Kadett. Preto má súčasná Astra typové označenie K, keďže v písmenách abecedy nadväzuje na predchodcu. Opel má v triede, ktorej sme kedysi hovorili…

  Ďalšie Maserati SUV príde v roku 2021

  0

  Nastala doba, kedy aj tradiční výrobcovia superšportov ponúkajú SUV. Tie aktuálne vládnu svetu. Dopyt je obrovský a každá automobilka sa chce s vidinou zisku zviesť na tejto vlne. Výnimkou nie je ani Maserati, ktoré malo v portfóliu skvelé autá ako MC12, GranTurismo či Quattroporte. Teraz však pripravuje v poradí už druhý…

  Mercedes AMG GLE 63 Coupé vám zlomí krk

  7

  Mercedes ešte stále nemá dosť a neprestáva chrliť svoje AMG modely. Vadí to niekomu? Nemyslím si. Najnovšie nám predstavuje svojho elegantného mamuta v podobe AMG GLE 63 Coupé. Jeho technické parametre sľubujú, že krkolomný bude nielen jeho názov, ale aj jeho dynamika. Okrem spaľovacieho motora si pomôže aj elektrifikáciou v podobe EQ Boostu, ktorý…

  KAMzaKRÁSOU

  Čo pomáha na svalovicu? Poznáme 5 účinných tipov na jej zmiernenie

  0

  Ak po cvičení máte svalovicu a tento nekomfort spôsobuje u vás úvahy, či radšej so všetkým neseknúť, tak je tento článok pre vás. Čo pomáha na svalovicu?

  Netradičné ingrediencie na pizzi: Už nielen ananás, ale aj iné bizarnosti!

  0

  Stretli ste sa s niečim podivnejším ako sú netradičné ingrediencie na pizzi? Napríklad ochutnali by ste pizzu s čučoriedkami, kivi, banánom či morskými plodmi?

  Vyhraj 2-krát ENVY Therapy® Mezo Stamp v hodnote 24 €

  0

  Skúšali ste už niekedy mezoterapiu? Ak ste sa na pichanie ihličkami nikdy neodhodlali, tak to zmeňte. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte ENVY Therapy® Mezo Stamp

  Video Dula Lucia Vančo: Cvičenie v tehotenstve – áno či nie?!

  1

  Cvičenie v tehotenstve je viac než vítané, i keď mnohé nastávajúce mamičky sa ho obávajú. Prečo by však tehotná žena vždy mala myslieť aj na pravidelný pohyb?

  Ako sa prejavuje brušný týfus? Zisti, čo ho spôsobuje a ako sa lieči!

  0

  Brušný týfus predstavuje infekčné horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje tráviaci trakt človeka. Bežne je táto choroba označovaná ako brušná horúčka. Jej pôvodcom je baktéria Salmonella enterica, ktorá spôsobuje spomínanú salmonelózu, no konkrétne jej sérotyp typhi. Je patogénny iba pre človeka. Táto baktéria je odolná voči mrazom, no pri vyšších teplotách zakrátko hynie. Zdrojom…

  Sprievodca denimom: Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy?

  1

  Je čas na nákupy a hlavne na nákup rifľových módnych kúskov. Ako si vybrať džínsy podľa typu postavy, ktoré by lichotili vašim krivkám? Poradíme vás!

  Svetlo sveta

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

  0

  Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

  V Devíne si pripomenú 1151. výročie úmrtia Konštantína – sv. Cyrila

  0

  V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bude slávnostná svätá omša ku cti spolupatrónov Európy v nedeľu 16. februára o 16.30. Už 1151. výročie smrti Konštantína – sv. Cyrila si pripomenú aj na…

  Kalendár liturgických slávení Svätého Otca na Pôst a Veľkú noc 2020

  0

  Svätá stolica zverejnila kalendár liturgických slávení pápeža Františka na obdobie Pôstu a Veľkonočné sviatky (mesiace február – apríl). Organizované sú podobne ako po predchádzajúce roky. Na duchovné cvičenia pôjde Svätý Otec opäť do Ariccie pri Ríme.  Začiatok Veľkého pôstu na Popolcovú stredu 26. februára bude Svätý Otec sláviť na rímskom…

  Armádny Magazín

  Bitka o "Moskvu": Politika bráni vráteniu historického názvu slovenskej lode

  0

  Česko 20. februára 2020 (Sputniknews) - Nové meno pre rekreačné plavidlo, ktoré bude po rekonštrukcii spustené v českom meste Brno, vyvolalo polemiku medzi miestnymi úradmi. Zástupcovia magistrátu z Pirátov a KDU-ČSL nesúhlasili s výsledkami prieskumu, podľa ktorého si obyvatelia mesta priali vrátiť historický n

  USA na ponorky triedy Virginia mienia inštalovať hypersonické rakety

  0

  USA, 20. februára 2020 (zdroj: Sputniknews) - USA do roku 2028 plánujú nainštalovať hypersonické rakety na viacúčelové útočné ponorky triedy Virginia, informuje o tom portál Námorného inštitútu Spojených štátov amerických s odkazom na návrh obranného rozpočtu na finančný rok 2021.  

  Obete amerického bombardovania Prahy. Tam kroky vzácnych hostí nepovedú

  0

  Česko 20. februára 2020 (Jana Petrova, Sputniknews) - Históriu neprepíšeš, ale pripomínať niektoré momenty je pre spojencov nepríjemné. V tomto roku na tradičné oslavy pri príležitosti oslobodenia Plzne je pozvaný americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. To je logické, veď

  NATO si narobilo do gatí? Americká vplyvová organizácia v Bulharsku chce zastaviť dodávku ruského systému Pancir S1 do Srbska

  0

  Bulharsko, 20. februára 2020 (zdroj: Sputnik ) - Rusko do konca týždňa dodá Srbsku prvý zo šiestich protivzdušných systémov Pancir S1, zaznelo v bulharskej Atlantickej rade. Organizácia vyjadrila znepokojenie ohľadom toho, že dodanie týchto zbraní opäť prebehne cez bulharský vzdušný priestor.  

  Juhoafrické obrnené vozidlo Rooikat takmer zvalcovalo komisárov na tribúne. Video

  0

  Južná Afrika, 20. februára 2020 (AM) - Žiadni členovia Juhoafrických ozbrojených síl neboli zranení po tom, čo ľahké obrnené vozidlo Rooikat takmer zrámovalo tribúnu s hodnotiteľmi.   Počas tréningu pred každoročnými spomienkami na deň ozbrojených síl v Polokwane v pondelok, kolesové obrnené vozidlo počas demonštrácie spôsobilosti SANDF AFD 2020 -

  Rusko dodá Srbsku protiraketový systém Pancir S1 v tomto týždni - Srbskí vojaci sú už trénovaní

  0

  Srbsko, 20. februára 2020 (AM) - Prvý protilietadlový raketový kanón Pancir S1 bude dodaný do Srbska pred koncom týždňa. Podľa správ kanála RTS  to bude prvý zo šiestich komplexov.   Skutočnosť, že Srbsko objednalo protilietadlové raketové systémy z Ruska oznámil po dohode m

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  0

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  0

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  0

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  1

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  5

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…

  Trápia vás vo dne aj v noci? Zistite, aké sú príčiny svalových kŕčov!

  0

  V mnohých prípadoch je za svalové kŕče zodpovedný nedostatok minerálov a stopových prvkov. Problematický je hlavne deficit horčíka, draslíka, sodíka či vápnika. Je treba myslieť na to, že pri zvýšenej fyzickej námahe telo stráca potením nielen vodu. Pri nadmernom potení je potrebné doplniť aj stratu minerálov a solí. Okrem toho…