• Boh nielen z pohľadu viery, ale aj filozofie a vedy

  Publikované 17.05. 2017 o 16:04 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vieme, že Boh je v rôznych náboženských systémoch chápaný rôzne. Aký je ale pravdivý obraz Boha? Je Boh dostupný ľudskému rozumu a poznaniu alebo je len záležitosťou viery? Najjednoduchšie pristupujú k otázke Boha ateisti, ktorí odmietajú jeho existenciu opierajúc sa o pozitivistickú vedu, ktorá obmedzila svoj obzor len na oblasť zmyslovej skúsenosti. Odmietajú existenciu nadzmyslovej skúsenosti a nadzmyslovej reality (neviditeľný svet), ktorá je oveľa rozsiahlejšia a bohatšia než zmyslom dostupná realita. Ich predstava o neexistujúcom Bohu je veľmi zvláštna – najprv vychádzajú z predpokladu, že Boh by mal byť nejakou bytosťou vo vesmíre alebo mimo neho, ktorú následne odmietajú a zároveň tvrdia, že jej neexistencia podobne ako neexistencia trebárs špagetovej príšery sa nedá dokázať, lebo dôkaz neexistencie čohokoľvek sa principiálne nedá predložiť. Od kresťanov však požadujú, aby predložili dôkaz existencie Boha. Otázkou však je, aký dôkaz by ich uspokojil a čo by ich presvedčilo o existencii Boha. Ak by pred nich predstúpil vo svojej stelesnenej viditeľnej podobe Ježiša Krista – odmietli by ho. A ako celok – absolútno – celé bytie (univerzum) pred ateistov a vlastne ani pred nikoho predstúpiť nemôže, lebo človek by sa musel pritom vyčleniť z celého univerza (kozmu), aby ho mohol nazerať z vonkajšieho pohľadu (t.j. ako objekt), čo je nemožné. Ide totiž o to, že všetko je v Bohu a Boh je vo všetkom. Boh predstavuje univerzálne vedomie celého bytia. Boh na úrovni Univerza ako celku sa dá študovať iba cez jeho prejavy vo Stvorení – vo vesmíre a prírode – v dostupnej zmyslom realite, ale aj v nadzmyslovej (hlavne duchovnej) realite. Ľudskému nazeraniu je Boh ako celok (absolútno, univerzálne vedomie) nedostupný, preto pred človeka predstupuje v podobe Ježiša Krista. Ináč sa to ani nedá, a ak si ateisti myslia, že by sa to malo dať, nech povedia, ako. Lenže aj k Bohu v podobe (osobe) Ježiša Krista sa človek môže priblížiť, prípadne vzhliadnuť a počuť ho iba vtedy, ak po ňom veľmi túži, úporne ho hľadá a je čistého srdca („Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“). O osobných stretnutiach s Ježišom Kristom je na internete veľmi veľa svedectiev, najpozoruhodnejšie sú tie od židov či moslimov, ktorí po takomto silnom zážitku zo stretnutia konvertovali na kresťanstvo.

  Na rozdiel od ateistov, ktorí odmietli Boha mylne prezentovaného ako bytosť nachádzajúcu sa vo vesmíre (kozme) či mimo neho, už najväčší grécki filozofi ako Platón a Aristoteles uvažovali o Bohu v rozsahu celého kozmu. Verili, že človek má v sebe nesmrteľnú dušu, myseľ, rozum, prostredníctvom ktorých má potenciálny nesmrteľný podiel na univerzálnom božskom rozume. Vyzdvihli koncepciu imanentnej božskej inteligencie riadiacej celý kozmos. Odhaliť božský poriadok (kozmos – svetový rozum) vo svete znamená odhaliť ho vo svojej duši. Božská inteligencia, ktorá riadi vesmír sa teda zrkadlí v ľudskej duši. Kozmos je prejavom najvyššej božskej inteligencie (rozumu), ktorá dáva svetu (prírode) jej účel a tvar a je priamo dostupná ľudskému rozumu a vedomiu, ak je dostatočne rozvinuté a sústredené. Antická idealistická filozofia bola teda optimistická a vychádzala z poznateľnosti bytia a jeho podstaty – čiže Boha, ľudským rozumom. Na tento idealistický smer antickej filozofie a jeho optimizmus nadviazal neskôr Plotínos, predstaviteľ poklasickej gréckej filozofie, ktorý mal značný vplyv na stredovekú filozofiu a kresťanstvo. Rozvinul Platónovu filozofiu tvrdiac, že človek sa môže povzniesť až k vedomiu Svetovej Duše a kozmickému rozumu (intelektu), čiže k Bohu. Na antickú filozofiu nadviazal najväčší génius filozofie 19. storočia G.W.F. Hegel, ktorý rozpracoval svoju geniálnu dialektickú logiku hlavne vo svojom diele „Logika ako veda“, avšak v chápaní Boha sa dopustil závažného omylu. Jeho Boh v podobe absolútneho ducha (čiže univerzálneho vedomia) či absolútnej idei (božského rozumu – božskej tvorivej inteligencie) je neosobný, čiže si neuvedomuje sám seba, k sebauvedomeniu dospieva až cez človeka a vývoj ľudskej civilizácie. Hegel totiž ešte nedospel k objavu dialektického Princípu Jednoty, aj keď mu k tomu chýbal iba krôčik, a tak nevidel mechanizmus, akým by si Bytie ako celok (kozmos, univerzum) uvedomovalo samo seba a bolo tak osobným Bohom, čiže Bohom, ktorý je zároveň seba-vedomou živou Osobou. Tento omyl o neosobnom kozmickom univerzálnom vedomí je žiaľ dosť rozšírený aj v súčasnosti. Boh však sám seba definuje ako Osobu v pamätnom výroku „JA SOM ten, ktorý SOM“. To kázal Boh Mojžišovi oznámiť Izraelitom po tom, čo sa ho pýtali na meno Boha. Ježiš toto meno vyjadril slovami: „Prv než bol Abrahám, JA SOM“. Toto meno, čiže „JA SOM“, je jednoznačným vyjadrením jeho podstaty. To znamená, že Boh nie je nejakou neurčitou neosobnou existenciou, ale je Osobou vedomou si seba samej. Je celým bytím (univerzom), nie však hocijakým, ale takým, ktoré si uvedomuje samo seba. Je Osobou – živým Bohom. Byť Osobou (vedomým subjektom) znamená byť Duchom. Hovoriť o duchovnej podstate môžeme vždy iba v súvislosti so subjektom, osobou, ktorá si uvedomuje samu seba alebo je v procese sebauvedomovania. Ontologickou podstatou bytia (existencie) je tak univerzálne vedomie, ktoré si uvedomuje samo seba, čiže živý Boh. Všetko je jeho prejavom. Boh je jednotou (subjektivitou) celej svojej prejavenej rôznorodosti (objektivity).
  Boh je zároveň tvorivou inteligenciou – božským rozumom – Slovom. Boh myslí tak, že svojím myslením zároveň tvorí. Túto skutočnosť krásne vystihujú úvodné slová Evanjelia podľa Jána: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Ján 1:1-3)

  Človek podľa obrazu Boha je tvorivou duchovnou bytosťou, ktorej základnými atribútmi sú svedomie, rozum, vôľa a cit, ktoré človek môže rozvinúť do tých najkrajších podôb len vďaka svojmu tvorivému úsiliu.
  Ježiš povedal : „Ja Som Svetlo tohto sveta“ (Ján 8:12). Kristus je pravé svetlo, skrze ktoré povstal celý svet (vesmír). Teologické špekulácie o tom, že tu ide o svetlo akejsi inej tajomnej duchovnej esencie sú nezmyselné, lebo všetko, čo povstalo (vesmír), má svetelnú (energetickú) podstatu.
  Pochopenie podstaty svetla, t.j. energie, je kľúčom k pochopeniu podstaty celej našej existencie, existencie Boha, jeho vesmíru a našej duše. Teoretická fyzika zatiaľ prišla na to, že svetlo je z jednej strany prúdom častíc – fotónov a z druhej zasa vlnením. Neprišla však na to, prečo je to tak, aj keď odpoveď je jednoduchá. Elementárne kvantá svetla (fotóny) sú harmonické oscilátory, ktoré vibrujú vďaka tomu, že sú tvorené bipolárnymi väzbami protipólov (+/-), ktoré sa k sebe priťahujú a zároveň odpudzujú, čím spôsobujú vnútornú vibráciu fotónov, čo sa navonok pri ich lete prejavuje ako vlnenie. Sú tak zároveň časticami (fotónmi) aj vlnami (vibráciami). Z bipolárnych kvantových väzieb (+/-) je utkaná celá realita, a to takým spôsobom, že každý pól „+“ je spojený so všetkými protipólmi „-„ celého vesmíru a opačne (dialektický Princíp Jednoty). O Princípe Jednoty si môžeme urobiť názornú predstavu, ak si uvedomíme, že každá častica nášho tela (elektrón, protón, atóm,…) je priamymi kvantovými väzbami spojená so všetkými ostatnými časticami existujúcimi v celom vesmíre.
  To znamená, že všetko je spojené (komunikuje) so všetkým na elementárnej kvantovej úrovni bipolárnych väzieb (+/-), ktoré nazývam aj svetelnými vláknami. Z krátkych svetelných vlákien sú sformované častice ako elektrón (+/2-), protón (3+/2-) a neutrón (3+/3-), z ktorých je tvorená zmyslami vnímateľná hmota, z dlhých a jemných vlákien je zasa sformovaný kozmický priestor (vákuum), ale aj ľudská duša, nadzmyslová realita a najvyšší Boží Duch (Duch Svätý). V bytí ako celku (čiže Bohu), komunikuje všetko so všetkým, každá časť (štruktúra) so všetkými ostatnými a táto komunikácia je podstatou univerzálneho vedomia Boha. Cez ňu si Boh nielen uvedomuje sám seba, ale zároveň tvorí všetko zo seba samého – svojej energie (svetla), ktorá je vnútorne štruktúrovaná do bipolárnych kvantových väzieb protipólov (+/-), ktoré sú takto fyzikálnym nositeľom (hardvérom) vedomia (softvéru). Keďže elementárnou štrukturálnou jednotkou, z ktorej je utkané celé bytie, je svetelné vlákno – bipolárna kvantová väzba (+/-), to znamená, že aj najvyšší Boží Duch má energetickú, svetelnú, čiže fyzikálnu podstatu.

  Boh stvoril ľudskú dušu podľa vzoru svojho Ducha a utkal ju z rovnakých jemných svetelných vlákien (kvantových väzieb), aké tvoria aj Jeho vlastnú najvyššiu a najsubtílnejšiu duchovnú kvantovú štruktúru. V nie tak dávno objavenom Evanjeliu podľa Tomáša, nájdenom roku 1945 blízko egyptského mesta Nag Hammadi, Ježiš vysvetľuje, odkiaľ pochádzajú ľudské duše: „Keď vám povedia: „Odkiaľ ste?“ povedzte im: „Sme zo Svetla, z miesta, kde Svetlo vzniká samo zo seba“. A keď sa vás spýtajú: „Kto ste?“ povedzte: „Sme jeho Synovia a sme vyvolení Živého Otca“. Teda aj naše duše sú utkané zo svetelných (energetických) kvánt, z toho istého Svetla, akým je samotný Boh a z ktorého je stvorený celý jeho vesmír (kozmos, univerzum).
  Mnohí celkom správne tušia, že vesmír ako celok je niečo ako hologram. A skutočne, keďže každá časť je univerzálne spojená s celkom, zrkadlí ho v sebe. Miera bohatstva tohto zrkadlenia, čiže zobrazenia celku časťou, je daná zložitosťou a komplexnosťou tejto časti. A najzložitejšou časťou tu na Zemi, ktorá zrkadlí celok, celý vesmír, je človek. Človek v sebe obsahuje všetky vrstvy, ktoré v sebe obsahuje aj celý kozmos. Renesančné chápanie človeka ako mikrokozmu, ktorý odráža celý makrokozmos, je veľmi správne. Materialisti a ateisti kritizujú veriacich, že do obrazu Boha premietajú seba samých. A prečo nie? Že nie Boh stvoril človeka, ale že človek si stvoril predstavu Boha podľa svojho obrazu. Skutočnosť je však taká, že človek je verným obrazom Boha, a tak, ak spoznáva svoju vlastnú podstatu, jej formy, prejavy a mnohovrstvovú (hierarchickú) veľmi zložitú a komplexnú štruktúru, študuje zároveň, akým je Boh ako celok a aké je jeho Stvorenie. Hierarchické vrstvenie človeka adekvátne odráža hierarchické vrstvenie celého bytia – Boha a jeho Stvorenia. Najzákladnejšie vrstvenie je nasledujúce:
  Človek                                         Boh (Univerzum)
  – telesná schránka človeka    – zmyslovo vnímateľná hmota
  – vegetatívna vrstva (duša)   – éterická sféra
  – zmyslová vrstva (duša)      – astrálna sféra
  – mentálna vrstva (duša)      – sféra intelektu (inteligencie)
  – duchovná (vedomá) duša  – kráľovstvo Ducha, Ježiš Kristus + kráľovstvo Božie
  Čím vyššia je úroveň zložitosti a komplexnosti kvantovej štruktúry (duše), cez ktorú sa uskutočňuje sebareflexia, čiže celostné vnímanie seba a okolia, tým vyššia a bohatšia je aj úroveň vedomia danej životnej formy (živého organizmu). Anorganická hmota ako taká aj pri svojich najzložitejších zoskupeniach nie je schopná sebareflexie, teda ani života. Avšak u rastlín, a hlavne tých vyšších, je už úroveň celostného vnímania seba samých a okolia značná a je zabezpečená na úrovni ich vegetatívnej duše (vrstvy). Aj keď rastliny nemajú nervový systém, ich vegetatívna duša vykazuje značný stupeň inteligencie. Tá sa napríklad u koreňovej sústavy prejavuje veľkou senzorickou aktivitou koncových koreňových buniek – koreňových špičiek, ktoré koordinujú svoj pohyb a vyhľadávajú v pôde miesta bohaté na vodu a minerálne živiny vyhýbajúc sa suchým a toxickým miestam. Aj keď rastliny nemajú vyvinuté špecializované zmyslové orgány, svojou vegetatívnou dušou vytvárajú celostný obraz o svojom okolí, komunikujú s ním – dokonca komunikujú cez priame dlhé nelokálne kvantové väzby s inými rastlinami (bezprostredná nelokálna komunikácia na diaľku). Rastliny prijímajú veľké množstvo vnemov z okolitého prostredia a dá sa povedať, že sú veľmi citlivé. To je pre ne veľmi dôležité, lebo nemôžu meniť svoje stanovište. Vnímavosť rastlín je však často podceňovaná, avšak oni vnímajú komplexne negatívne aj pozitívne faktory z okolia a adekvátne reagujú na rôzne situácie. Sú to sociálne organizmy vzájomne komunikujúce a koordinujúce svoju činnosť – aj priamo na diaľku. Reagujú dokonca aj na hudbu napríklad tým, že pôsobenie klasickej hudby zlepšuje ich rast.
  Zvieracia vegetatívna duša oproti rastlinnej obsahuje navyše dodatočnú vrstvu, ktorá riadi činnosť periférneho nervového systému. Je to autonómny systém neovládateľný vôľou a pozostáva z:
  a) vegetatívneho nervového systému, ktorý inervuje hladké svalstvo ciev, tráviaceho systému, močových ciest, dolných dýchacích ciest, srdcový sval, nadobličky, endokrinné žľazy a zabezpečuje automatickú činnosť žliaz, trávenia, dýchania, srdcového tepu, vylučovania …
  b) somatického nervového systému, zabezpečujúceho aktívnu reakciu organizmu na vonkajšie podnety a pohyb – reflexný oblúk, cez ktorý komunikuje s centrálnou nervovou sústavou pomocou prenosu signálov.
  Riadiaca kvantová štruktúra periférneho nervového systému ako časť vegetatívnej duše je tesne prepojená vzájomnými kvantový väzbami s nadradenou kvantovou štruktúrou zmyslovej duše. Tá je oveľa zložitejšia a komplexnejšia než vegetatívna duša a riadi činnosť zmyslových orgánov prostredníctvom centrálnej nervovej sústavy (mozog, miecha, nervový systém). Na rozdiel od rastliny, zviera a človek nedosahuje celostné vnímanie a cítenie seba samého a okolia na úrovni vegetatívnej vrstvy (duše), ale až na úrovni oveľa vyššej kvantovej štruktúry zmyslovej (pocitovej) duše. Ide o zmyslove vedomie – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.
  Vyššiu vrstvu (dušu) predstavuje mentálna duša, ktorá u vyšších zvierat zabezpečuje ich značnú inteligenciu zostávajúc pritom v rámci zmyslovej duše. U človeka v podobe Rozumu je už však súčasťou jeho duchovnej duše.
  Nesmrteľná duchovná duša človeka predstavuje najvyššiu, najkomplexnejšiu, najzložitejšiu kvantovú štruktúru vystavanú z najjemnejších kvantových väzieb, zrkadliacu v sebe najvyššiu Božskú kvantovú štruktúru Ježiša Krista skrz ich vzájomnú väzbu – Ducha Svätého. Človek ako komplexná bytosť so všetkými vrstvami v ich zárodočnom štádiu vzniká v momente počatia. To znamená, že v tomto momente je sformovaná aj základná kvantová štruktúra jeho duchovnej duše. Práve duchovná duša definuje podstatu človeka ako sebauvedomujúceho sa tvorivého subjektu „Ja som“, „Ja chcem“, „Ja myslím“ a „Ja cítim“. Ona dáva človeku jeho dôstojnosť a vznešenosť, lebo bezprostredne vyviera z Boha. Ide predovšetkým o to, aby si to človek naplno uvedomil a nadviazal s Bohom bezprostredný osobný vzťah, ktorý prináša pravú duchovnú slobodu a radosť. Najzákladnejšími atribútmi duchovnej duše sú Rozum, Vôľa, Cit, Svedomie. Tieto musí človek v sebe neustále rozvíjať, ak chce dosiahnuť Múdrosť, Poznanie, Lásku, Krásu, Dobro, Pravdu a priblížiť sa k Bohu stelesnenému v osobe Ježiša Krista.

  Boh ako univerzálne vedomie sa v súčasnosti stáva už aj predmetom vedeckých výskumov. Ja napríklad som členom redakčnej rady amerického časopisu Scientific God Journal, kde sa výskumom podstaty Boha a univerzálneho vedomia, ale aj hmotného aspektu vesmíru zaoberáme z rozličných možných pohľadov. Takisto som členom viacerých medzinárodných inštitúcií, kde za venuje veľká pozornosť štúdiu podstaty života a vedomia a jeho prejavov – aj takých ako OBE (out of body experience – mimotelové zážitky), NDE (zážitky blízkosti smrti) a pod. V súčasnosti už len málokto zo serióznych mysliteľov spochybňuje skutočnosť, že tak zložité fenomény ako sú život a vedomie s ich mimoriadne inteligentným a zložitým informačným genetickým kódom sa nemohli vyvinúť iba na báze slepej Darwinovej evolúcie, a že podstatným faktorom tvorivej evolúcie je inteligenčný faktor, čiže najvyššia inteligencia (božský rozum).

  Literatúra:

  KOHUT, P. (2011): God and the Universe. Saarbrucken: VDM Verlag Dr. Muller.
  KOHUT, P. (2014): Crisis of Contemporary Theoretical Physics and the Truth in the Mirror of Dialectical Logic. Syntropy 2014(1) [online], 1-79. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2014-eng-1-01.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2013): The Unity Principle. Syntropy 2013 (2) [online], 220-242. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2013-eng-2-17.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2012): The Physical Universe as a Divine Quantum Information Structure. Scientific GOD Journal, Volume 3 Issue 3, March 2012 [online], 220-250. Dostupné na: https://scigod.com/index.php/sgj/article/view/176/216 (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHÚT, P. (2015): Princíp Jednoty (revolúcia v poznaní). In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23.-24. apríla 2015 v Poprade. Ružomberok: Verbum, 473-482.

  Autor:
  Ing. Peter Kohút, CSc.

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Bolsonaro: Za požiarmi amazonského pralesa môžu stáť neziskové organizácie

  Sao Paulo 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro v stredu vyhlásil, že za lesnými požiarmi v Brazílii by mohli stáť neziskové organizácie. Informovala o tom agentúra DPA Bolsonaro povedal, že požiare môžu súvisieť "kriminálnymi činmi" neziskových organizácií, ktoré chcú šíriť obraz ničeného amazonského pralesa po tom,…

  Putin pricestoval na pracovnú návštevu Fínska

  Helsinki 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:SITA/AP/Lehtikuva-Antti Aimo-Koivisto, SITA/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu na jednodňovú pracovnú návštevu Fínska na pozvanie svojho fínskeho náprotivku Sauliho Niinistöa Putin dorazil do Helsínk o hodinu neskôr, ako bolo pôvodne naplánované. Jeho návšteva sa koná za prísnych bezpečnostných opatrení. Ako informovala…

  Babiš sa opäť odvolal proti rozhodnutiu úradu o jeho konflikte záujmov

  Praha 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Český premiér a šéf hnutia ANO Andrej Babiš sa opäť odvolal proti verdiktu úradu v stredočeskom meste Černošice, ktorý sa zaoberal podozrením z premiérovho konfliktu záujmov. Úrad v kauze rozhodol už začiatkom augusta a Babiš mal 15 dní na odvolanie. Informoval o…

  Pápež dovolil chorému dievčatku pobehovať po pódiu, ľudí to potešilo

  Vatikán 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František v stredu dovolil dievčatku trpiacemu nezverejnenou chorobou, aby sa počas väčšiny generálnej audiencie vo Vatikáne nerušene pohybovalo po pódiu, tlieskalo a tancovalo. Dav prítomných ľudí to potešilo, napísala tlačová agentúra Reuters Dievča, oblečené v ružovom tričku s nápisom "Love", vykĺzlo matke…

  Francúzsky diplomat: Brexit bez dohody je najpravdepodobnejšou možnosťou

  Paríž 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Vystúpenie Británie z Európskej únie bez dohody už na konci októbra je momentálne najpravdepodobnejším scenárom budúceho vývoja. Pre agentúru AP to v stredu uviedol nemenovaný francúzsky diplomat Brusel bude podľa diplomata aj naďalej pokračovať v rokovaniach s britským premiérom Borisom Johnsonom, avšak zároveň…

  Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Historický míľnik pre vlastníkov pôdy. Takto označila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, ktorý v stredu schválila vláda. Štát spúšťa komplexné pozemkové úpravy, ktoré sa dotknú celého Slovenska Realizácia pozemkových úprav je potrebná ešte v 3…

  Čína je pripravená rozširovať spoluprácu s Ruskom proti Američanom

  Peking 21. augusta 2019 (HSP/RIA/Foto:TASR/AP-Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Peking je pripravený rozširovať spoluprácu s Ruskom v boji proti zasahovaniu do vnútorných záležitostí Číny a Ruska zo strany iných krajín. Informáciu uviedol oficiálny predstaviteľ čínskeho ministerstva zahraničných vecí Jen Shuan. Čínski a ruskí predstavitelia potvrdili, že…

  Fico sa k voľbám postaví tak, aby ich Smer-SD vyhral, nemusí byť jednotkou na kandidátke

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR – František Iván, SITA-Diana Černáková)   Smer-SD sa dnes nezaoberá kandidačnou listinou. Takto reagoval predseda Smeru-SD Robert Fico na otázky týkajúce sa premiéra a podpredsedu strany Petra Pellegriniho, o ktorom sa hovorí, že by mohol stranu opustiť a že žiada "čistú kandidačnú listinu" vrátane…

  V Rusku vrazil vrtuľník do elektrického vedenia a spadol do rieky, pilot neprežil

  Moskva 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Gareth Fuller)   Na severozápade Ruska narazil v stredu do elektrického vedenia vrtuľník, ktorý sa zrútil do rieky. Na palube stroja boli dvaja ľudia, o život prišiel pilot, informovala agentúra TASS "Vrtuľník narazil do elektrického vedenia v blízkosti obce Sojvolovskaja v okrese mesta Čerepovec vo Vologodskej…

  Pellegrini k účelovému vyťahovanie časti dôkazov: Podľa čoho vyberá konkrétna redaktorka slovnú exhibíciu nejakého pána s čiernovlasou dámou?

  Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský, TASR-Jaroslav Novák, SITA-Diana Černáková, TASR-Dušan Hein)   Predseda vlády SR a podpredseda strany Smer-SD Peter Pellegrini vyvrátil, že je na odchode zo Smeru-SD. "Ja som podpredsedom Smeru a je mojou povinnosťou, aby som urobil všetko pre to, aby strana, ktorá prezentuje politiku sociálnej…

  Teroristi v Idlibe ustupujú, Sýrčania ostreľovali Turkov

  Idlib 21. augusta 2019 (HSP/In24/Foto:TASR/AP-Joint Staff Office of Defense Ministry of Japan)   Ruské letectvo kraľuje nad Idlibom a Hamou. Teroristi v Idlibe začali opúšťať oblasti Han Seihun, na pozície teroristov niekoľkokrát zaútočilo ruské letectvo a sýrske delostrelectvo. Teroristi utrpeli vysoké straty a obávajú sa aj útoku sýrskych Tigrov, ktorí…

  Fico: Socializmus s ľudskou tvárou mohol priniesť fantastické výsledky

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Ak by sa podarilo realizovať myšlienky "socializmu s ľudskou tvárou" a Alexandrovi Dubčekovi naplniť ciele reformného procesu Pražskej jari, Slovensko, respektíve Československo, by bolo v súčasnosti podstatne ďalej, ako je dnes Rakúsko. Skonštatoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico pri príležitosti 51. výročia…

  Ohrozí sucho českú ekonomiku? Vedci majú odpoveď

  Praha 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Sergey Malgavko)   Vedci dnes na tlačovej konferencii predstavili v Prahe dva scenáre vplyvov sucha na českú ekonomiku. Sucho, ktoré neustále sužuje Českú republiku, by mohlo mať vplyv na pokles českého HDP, a to až o 1,6 percenta. Podľa vedcov z Centra pre vodu, pôdu a…

  Vedci zistili, aký vplyv má smartphone na produktivitu mozgu

  Washington 21. augusta 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Používanie mobilného telefónu na odvádzanie pozornosti od problémov mozgu nepomáha, aby sa "reštartoval", ale naopak vedie k ešte väčšiemu vyčerpaniu intelektuálnych zdrojov, píše portál Eurekalert K tomuto záveru dospeli vedci z Rutgers University (USA) po experimente so 414 študentmi. Zostavili anagramy 20 písmen -…

  SaS, OĽaNO aj Za slušné Slovensko ohlásili verejné zhromaždenie na Nám. SNP na výročie vraždy Kuciaka. Prišli všetci naraz, úrad nevie určiť, kto bol skôr

  Bratislava 21. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Na druhé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a archeologičky Martiny Kušnírovej 21. februára 2020 dnes ohlásili na Námestie SNP v Bratislave verejné zhromaždenia tri subjekty. A to strana Sloboda a Solidarita, hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a fyzická osoba z iniciatívy Za…

  Muž v Debrecíne zaútočil nožom na policajtov, tí ho postrelili

  Budapešť 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Eszter Asszonyi)   Policajti v Debrecíne na severovýchode Maďarska postrelili v stredu 18-ročného muža, ktorý na nich zaútočil nožom. Zraneného mladíka previezli do nemocnice, informovala polícia na svojej stránke Police.hu Na podozrivo sa správajúceho muža upozornil telefonicky políciu okolo poludnia miestny obyvateľ. Mladík sa po príchode…

  Gál si nevie predstaviť Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu SR

  Bratislava 21. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) si nevie predstaviť Štefana Harabina ako predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Počet prihlásených kanidátov na post predsedu považuje za "primeraný". Novinárom to povedal v stredu po rokovaní vlády Voľba predsedu bude 9. septembra na mimoriadnom zasadnutí Súdnej rady,…

  Merkelová sa pýtala Čaputovej na vyšetrovanie Kuciakovej vraždy

  Berlín/Bratislava 21. augusta 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka Čaputová sa v Berlíne stretla s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Okrem situácie na slovenskej politickej scéne sa Merkelová zaujímala aj o vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Čaputová jej podľa svojich slov povedala, že vyšetrovanie je nezávislé…

  TopDesat

  Toto jedlo je pohladením pre dušu. Jednoducho perfektné!

  0

  Pokiaľ ide o jedlo, chuť je len jednou časťou hry ... nikto nepovedal, že by jedlo nemalo aj dobre vyzerať. Niekedy je to krása prírody a inokedy je to precízna práca majstra šéfkuchára, ale existuje veľa prípadov, keď jedlo vyzerá príliš dobre na to, aby si ho zjedol. Takéto prípady nájdeš…

  Prvý vertikálny les v Afrike obohatí púšť o výdatnú zeleň

  0

  Egyptská púšť bude už onedlho hostiteľom prvého vertikálneho lesa na africkom kontinente. Budovy pokryté stromami obohatia miestnym obyvateľom život a tento les sa stane unikátom. Taliansky architekt a urbanista Stefano Boeri predstavil návrhy troch budov pokrytých stromami a rastlinami absorbujúcimi znečistenie v novom administratívnom hlavnom meste Egypta, ktoré je vo…

  Top 10 menej známych, ale skvelých seriálov na službe Netflix

  0

  Netflix, to nie je len Stranger Things či The Crown. Streamovací gigant má vo svojom portfóliu aj menej nápadne, no stále kvalitné seriály. Pozreli sme sa na top 10 z nich. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=DvHJtez2IlY[/embed] 10) The OA

  Príroda nám znova ukázala svoju obrovskú silu

  0

  Príroda nám vie niekedy dať poriadne zabrať. Tieto fotografie nám ukážu, aká silná je príroda a čo všetko dokáže napáchať. Svoju silu nám môže ukázať rôznymi spôsobmi. Či už je to búrka alebo hurikán, prípadne rastlina, ktorá dokáže vyrásť aj cez betón, príroda nás dokáže vždy prekvapiť. Tak ako nám dokáže…

  10 "zbytočných" častí tela, bez ktorých dokážeme prežiť

  0

  Vedeli si o tom, že máš niekoľko častí tela, ktoré k životu naozaj nepotrebuješ? Niektoré boli užitočné iba v detstve; iné sú skutočne nadbytočné a niektoré sú tu len na to, aby spôsobovali nepríjemnosti. Evolúcia trvá "pár" rokov a teda chvíľu potrvá, kým sa náš dizajn upgradeuje. To znamená, že ešte aj dnes máme…

  Príbeh pouličného umelca s menom Banksy, ktorému chcú ľudia platiť v miliónoch

  0

  Len málo ľudí vo svete si získava celosvetové uznanie. Jednou z týchto výnimiek je Banksy, anonymný umelec z Anglicka, ktorého práca siaha ďalej ako za obyčajný obraz ulice. Všeobecne sa uznáva, že osoba, ktorá sa narodila pod pseudonymom Banksy, sa narodila v roku 1974 v anglickom meste Bristol. Na začiatku svojej kariéry bol pouličný…

  Vo svete IT

  Poznáme oficiálny dátum predstavenie zariadení Redmi Note 8 a Note 8 Pro. Tento deň si zaznačte v kalendári!

  0

  Spoločnosť Xiaomi naplánovala na 29. augusta naozaj veľkú konferenciu, kedy predstaví hneď niekoľko zásadných noviniek. Pod záštitou spoločnosti Redmi nám totižto budú predstavené nie len úplne prvé inteligentné Redmi TV, ale aj nová dvojica dostupných smartfónov Redmi Note 8 a Redmi Note 8 Pro. Dátum predstavenia nových smartfónov bol odhalený…

  HarmonyOS podľa analytikov by v budúcom roku mohol mať trhový podiel 2 percent. V Číne 5 percent

  0

  Operačný systém HarmonyOS, ktorý bol predstavený pred niekoľkými dňami spoločnosťou Huawei je stále viac a  viac spomínaný. Dôvodom prečo tomu tak je, je stále neutíchajúci konflikt medzi Čínou a USA, kde Huawei je „rukojemníkom“ Američanov. HarmonyOS je otvoreným operačným systémom, ktorý je vyvíjaný pre širokú škálu zariadení – od chytrých…

  CEO Huawei: „Do roku 2021 bude spoločnosť nezávislá od amerických technológií…“

  0

  V  priebehu včerajšieho dňa americká vláda predĺžila čínskemu technologickému gigantovi licenciu umožňujúcu spolupracovať s americkými spoločnosťami o ďalších 90-dní so slovami, že tak chce poskytnúť viac času zákazníkom spoločnosti na prechod ku konkurencií. CEO spoločnosti Ren Zhengfei reagoval na predĺženie licencií krátko na to. Na tému upozorňuje portál reuters.com. Zakladateľ…

  Obrovská systémová chyba v biometrii zariadení zapríčinila únik 28 miliónov hesiel

  0

  Dobré správy sú, že od stredajšieho rána bola chyba odstránená. Čo už nie je až tak pozitívne, že túto službu Suprema využívalo 1.5 milióna užívateľov po celom svete. Poškodení používatelia sa nemajú po úniku ako brániť – heslá sa dajú zmeniť, ale odtlačky prstov už nie. Bezpečnostný tím výskumníkov vďaka…

  Samsung Note 10+ vs iPhone XS Max vs Huawei P30 Pro: Ktorý robí najlepšie fotografie v praxi?

  0

  Pri kúpe nového smartfónu dôležitú úlohu zohráva kvalita  vyhotovených fotografií, obzvlášť pri vlajkových lodiach. Nižšie sme si pre Vás pripravili vďaka známemu Youtuberovi porovnanie kvality fotografií vyhotovených súčasnými vlajkovými smartfónmi spoločností Samsung, Apple a  Huawei (pozn. redakcie: spoločnosť Apple ku dnešnému dňu nepredstavila tohtoročnú vlajkovú loď). Samsung Note 10+ vs…

  NASA plánuje poslať ďalšie dve misie na Mars pre vzorky povrchu

  0

  Jeden z  najväčších vedeckých úspechov misie Apollo v roku 1969 bolo získanie vzoriek Mesiaca, ktoré boli prinesené späť na Zem na preskúmanie. Dokonca aj dnes, o 50 rokov neskôr, vedú tieto vedecké vzorky k vedeckým objavom. NASA dúfa, že sa tento úspech zopakuje misiou roveru Mars 2020, ktorej cieľom je…

  TopSpeed

  Nové najrýchlejšie kombi je tu! Audi RS6 dá 100 km/h za 3,6 s

  1

  Audi RS6 je jednoducho ikonou. Rýchlo si vybudovalo povesť a stalo sa z neho najrýchlejšie kombi. Každou generáciou sa zväčšovala fanúšikovská základňa výkonného kombi. A s novým dizajnovým jazykom Audi, ktorý bol použitý na novej A6 sme si iba mastili ruky, že ako budú vyzerať výkonné verzie. Žiaľ S6 pomerne sklamala…

  Odľahčený Hyundai i30 N príde ako 600 kusová séria

  0

  A je to tu, Hyundai loví náročných zákazníkov rovnakou taktikou ako nemeckí výrobcovia – limitovanými edíciami svojich športových verzií. Automobilka definitívne potvrdila príchod špeciálnej edície modelu i30 N. Odľahčený Hyundai i30 N zatiaľ označuje ako Project C, už na jeseň sa však môžeme tešiť na jeho sériovú podobu. Exkluzivitu mu zabezpečí aj…

  Tak predsa, preteky automobilov na Pezinskej Babe budú

  1

  Preteky automobilov do vrchu najbližšie k hlavnému mestu v tomto roku pôvodný organizátor zrušil a zdalo sa, že legendárna trať s vynikajúcim zázemím, ktorá bola v minulosti mnohokrát zaradená aj do seriálu európskych majstrovstiev, ostane v roku 2019 opustená. Našiel sa však „náhradný“ organizátor aj termín a vyzerá to tak, že…

  Solárna cesta nevydržala, zničili ju autá aj krupobitie

  3

  Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov nedá mnohým ekológom spávať. Týka sa to aj solárnych článkov, ktoré dokážu zo slnečnej energie vyrobiť dosť energie na to, aby pokryli skromnejšie energetické nároky potrebné povedzme na nočné osvetlenie dediny.Francúzi sa preto rozhodli pre experiment s cestou pokrytou solárnymi článkami. Solárna cesta však nevydržala…

  Tento týždeň testujeme: Renault Talisman Blue dCi 200 EDC

  15

  Tento týždeň v redakcii testujeme Renault Talisman Blue dCi 200 EDC vo výbave Initiale Paris. Inými slovami absolútny vrchol cenníka modelu Talisman s úplne novým naftovým štvorvalcom 2.0 dCi naladeným na 147 kW (200 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Fiat Tipo skončí. Nahradí ho SUV

  9

  Prvá generácia hatchbacku Fiat Tipo z roku 1988 bola bestsellerom ovenčeným dokonca titulom Auto roka 1989, jeho druhé vydanie z roku 2015 však už také terno nie je. Narodilo sa totiž do doby, ktorej vládnu SUV a klasické modely skôr zápasia s odlivom zákazníkov. Talianska automobilka sa tak chystá k…

  KAMzaKRÁSOU

  TOP joga videá, ktoré ti kompletne vyformujú postavu

  1

  Cvičenie jogy má nepochybne svoje výhody. Okrem toho, že dokáže upokojiť myseľ, redukovať stres a odohnať depresiu či úzkosti, dostane vás aj do kondičky. Vaše telo bude po pravidelnom praktizovaní tohto cvičenia ohybnejšie, pevnejšie a celkovo krajšie a dokonca pre to nemusíte vôbec nikam chodiť. TOP joga videa možno vyžadujú disciplínu, no…

  Najškaredšie psy na svete: Príroda dokáže niekedy skutočne pobaviť!

  3

  Niekedy to nie je len o kráse. Niekedy dokáže príroda zaúradovať a vytvoriť dokonalo nedokonalé dielo, ktoré síce pobaví, ale aj zamrzí. Určite ste už počuli o súťažiach, v ktorých sa bojuje o titul najkrajšieho psa. Ale počuli ste už aj o súťaží, kde sa bojovalo o titul najškaredšieho psa? Áno, jedna takáto sa vo svete konala,…

  Sebarozvoj s koučkou: Ako na negatívne hlasy zvnútra nás samých?

  0

  Niekedy sa odohrá to, že väčšmi veríme príbehu, ktorý sme si sami vytvorili a zameníme realitu za obsah našich myšlienok. Klasickým príkladom sú negatívne sebahodnotenia v zmysle: „Som k ničomu“, „Nikto ma nemá rád,” „Nezaslúžim si šťastie”…  Ako na negatívne hlasy, ktoré nás samých dokážu takpovediac ohlušiť a oklamať?

  Nebezpečné pľuzgiere na tele: Pozor, môže ísť o autoimunitné ochorenie!

  1

  Viete, čo je pemfigus? Za týmto pomerne neznámym pojmom sa ukrýva jedno zákerné autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje najmä pokožku a sliznice ľudského tela. Známych je viacero foriem tejto choroby, ktoré sa líšia priebehom, pričom v najzávažnejších prípadoch je nevyhnutná i hospitalizácia. Toto ochorenie môžu sprevádzať mnohé komplikácie a dokonca môže…

  Ako pripraviť dieťa na začiatok školy? Prváčikov čakajú veľké zmeny

  1

  Už zanedlho sa školské lavice sa opäť zaplnia. Deti, pre ktoré bude nový školských rok zároveň ich prvým, čaká neznáme prostredie aj ľudia. V podstate ide o výraznú zmenu v ich životoch, čo však netreba dramatizovať, ale ani brať na ľahkú váhu. Ako pripraviť dieťa na začiatok školy?

  Sexy svadobné šaty pre moletky, ktoré ti vyrazia dych! Sú to tie pravé?

  4

  Aj keď máte pár kíl navyše nemali by ste sa hanbiť obliecť si svadobné šaty svojich snov. Od čistého saténu až po veľa čipky nájdete v galérii nižšie šaty, ktoré vám pomôžu cítiť sa pohodlne a sebaisto vo svoj veľký svadobný deň! Musíte prijať tvar svojej postavy a zobrať si príklad z plus-size modeliek,…

  Svetlo sveta

  Dnes slávime

  0

  Pápež sv. Pius X sa stal prvým pápežom 20. storočia. Na pápežský stolec nastúpil v roku 1903 a zomrel o 11 rokov neskôr vo vojnovom roku 1914. Narodil sa v roku 1835 blízko Benátok do rodiny s ôsmimi deťmi. Jeho občianske meno bolo – Giuseppe Melchiorre Sarto. Vyrastal vo veľmi…

  Mel Gibson pripravuje film o vzkriesení Krista

  0

  Americky herec a režisér Mel Gibson, ktorý pred dvanástimi rokmi prišiel s filmom Ukrižovanie Krista, oznámil, že príde do kín film, ktorý bude jeho pokračovaním pod názvom – Vzkriesenie Krista. Pri filme Ukrižovanie Krista Mel Gibson navštívil v kláštore aj vtedy ešte žijúcu vizionárku z Fatimy sestru Luciu. Tá mala…

  Medžugorie navšívi ročne 3 milióny pútnikov

  0

  Marianské pútnicke mesto v Bosne a Hercegovine – Medžugorie, podľa poľského arcibiskupa Henryka Hosera, ročne navštívi približne 3 milióny pútnikov. Arcibiskup Hoser je vymenovaný pápežom Františkom za osobitného spolnomocnenca pre Medžugorie. Podľa údajov väčšina pútnikov pochádza zo samotnej Bosny a Hercegoviny, Chorvátska a ostatných balkánskych krajín, potom nasleduje Poľsko a…

  Biskup Haľko v kázni odmietol reči o status quo pri ochrane života

  0

  Počas kázne v gréckokatolickom pútnickom mieste Lutina biskup Halko venoval svoju kázeň otázke materstva a ochrane života vo svetle života Panny Márie. Otec biskup zdôraznil, že Panna Mária pri slovách archanjela Gabriela „počneš a porodíš syna,“ odpovedala „Hľa služobnica Pána.“ Panna Mária prijala svoje materstvo momentom počatia a nei až…

  Prieskum odhalil, že 69% katolíkov neverí v prítomnosť Krista v Eucharistii. Biskup to považuje za budíček.

  0

  Rozsiahly prieskum medzi katolíkmi uskutočnenými popredným PAW inštitútom odhalil, že Katolícka cirkev bude musieť posilniť katechézu v otázke učenia Cirkvi o Božom Tele a Krvi. Podľa výsledkov až dve tretiny veriacich v USA neveria v učenie Cirkvi v tejto otázke. Podľa odhadov situácia v iných krajinách západnej Euópy nemá dôvod…

  Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii

  0

  Národná svätyňa, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne – Strážach privíta 15. septembra 2018 tisíce veriacich z celého Slovenska pri príležitosti celonárodnej púte a sviatku Patrónky Slovenska. Pre pútnikov rôznych vekových kategórií je pripravený bohatý duchovný program, ktorý potrvá štyri dni. Začne sa v piatok 13. septembra o 17:00 mariánskou hodinkou, svätou omou a…

  Armádny Magazín

  Rusko premiestnilo strategické bombardéry Tu-160 bližšie k hraniciam s USA

  0

  Ministerstvo obrany RF vydalo prehlásenie, podľa ktorého dva ruské strategické bombardéry Tupolev Tu-160 uskutočnili prelet bez medzipristátia na letisko Anadyr na Čukotke. Je to jedno z najbližšie položených letísk RF k hraniciam USA, vzdialenosť k najbližšiemu bodu hraníc je približne 600 km. V správe z

  České ministerstvo reaguje na neúspešné vojskové skúšky bojového vozidla Perun

  0

  České ministerstvo obrany odmieta interpretáciu spoločnosti SVOS k vojskovým skúškam bojového vozidla špeciálnych síl Perun, ktoré skončili s nevyhovujúcim výsledkom. Aj napriek ústretovému kroku zo strany velenia Armády, spočívajúcom v predĺžení termínu vojskových skúšok, výrobca bohužiaľ nedokázal dodať vozidlo s parametrami, ku ktorým sa pís

  Bezpilotná Berta bude vybavená prúdovým motorom

  0

  Bezpilotný systém E08M Berta navrhnutá a vyrobená spoločnosťou ENICS bude poháňaná prúdovým motorom. Dve už známe verzie mali spaľovací motor (ICE) a pulzný motor (PJE). Platforma poskytuje armáde príležitosť na montáž rôznych druhov užitočného zaťaženia: televízne kamery / fotografické kamery, infračervené snímače, rohové reflektory, Lunebergove

  Talianske stíhacie letectvo používa ľahké M-346FA pre výcvik svojích pilotov

  0

  Talianski stíhací piloti lietajú na ľahkých stíhačkách pre výcvik pilotov lietadiel 4 a 5 generácie,säčasťou talianskej výzbroje sa stalo 6 ľahkých lietadiel spoločnosti Alenia Aermacchi M-346FA (Fighter Attack). Toto lietadlo predstavuje novú variantu výcvikovo- tréningových dvojmotorových cvičných prúdových lietadiel M-346Master. Detaily kontraktu Ta

  Ruský výrobca zbraní začne v roku 2020 s výrobou granátometov AGS-30

  0

    MOSKVA, 20. augusta / TASS /. Závod Tula Arms (súčasť spoločnosti Precision Systems Company v rámci štátnej hi-tech korporácie Rostec) začína v roku 2020 s výrobou automatických odpaľovačov granátov AGS-30. V druhom štvrťroku 2019 podnikové technické služby spustili technologické prípravy na zabezpečenie výroby automatického odpaľovača granátov AGS-30 v

  Turecko kupuje staršie americké vrtuľníky Boeing CH-47F Chinook

  0

  Aj keď Američania vylúčili kvôli tureckej kúpe ruských systémov PVO S-400 Turkov z programu F-35 (Američania už ukončili výcvik tureckých pilotov v USA) a odmietli Turkom dodať najnovšiu americkú stíhačku F-35, v iných oblastiach americké zbrojárske firmy s Turkami úzko spolupracujú. Americký prezident Donald Trump sa k problému nedodania amerických

  Tvoja Svadba

  Dokonalá svadobná torta: Čo urobiť, aby zostala krásna po celý večer?

  0

  Častejšie ako by ste si mysleli sa stávajú tortové nehody, jednoducho, niekedy sa aj profesionál sekne, niekedy kladieme dôraz na iné veci, niekedy nevieme, na čo upozorniť a na čo sa pýtať. Dokonalá svadobná torta je ale dôležitou súčasťou svadobného dňa. Ak chcete, aby vám ostala v jednom kuse, je dôležité dodržať…

  Typy svadobných kabeliek a inšpirácie na výrobu originálnej kabelky

  0

  Prednedávnom sme vám ponúkli článok o veciach, ktoré na svadbu vlastne nepotrebujete, ale veľmi, veľmi ich chcete. Sú to drobnosti, ktoré robia ženy o kúsok šťastnejšie, drobnosti, ktoré možno nikto neuvidí, ale my vieme, že ich máme a robí nám to radosť. Svadobná kabelka do tejto kategórie určite patrí. Typy svadobných kabeliek - z…

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Tvoje Zdravie

  Najčastejšie príčiny vzniku kurieho oka: Prečo sa neoplatí liečbu zanedbávať?

  0

  Kurie oká predstavujú pomerne častý a zároveň i nepríjemný kožný zdravotný problém, ktorý trápi mnohých. Často vznikajú v oblasti nôh a neraz k ich rozvoju prispieva i človek sám. Hoci nijak zvlášť neohrozujú zdravotný stav pacienta, ich liečba by sa nemala podceňovať. Odstránenie tohto malého zdravotného a v podstate i…

  Viete, ako používať ricínový olej? Z toľkých možností budete nadšení!

  0

  Ricínový olej môžete v prvom rade používať ako pleťový či telový olej. Poradí si aj s veľmi suchou pokožkou tela a tváre. Napomáha totiž obnoviť prirodzenú hydratáciu pokožky a taktiež podporuje regeneráciu kožných buniek. Ocení ho aj starnúca pleť, pretože pomáha predchádzať tvorbe vrások. Po ricínovom oleji však môžete siahnuť…

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.