• Peter Kohút

  Boh nielen z pohľadu viery, ale aj filozofie a vedy

  Publikované 17.05. 2017 o 16:04 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vieme, že Boh je v rôznych náboženských systémoch chápaný rôzne. Aký je ale pravdivý obraz Boha? Je Boh dostupný ľudskému rozumu a poznaniu alebo je len záležitosťou viery? Najjednoduchšie pristupujú k otázke Boha ateisti, ktorí odmietajú jeho existenciu opierajúc sa o pozitivistickú vedu, ktorá obmedzila svoj obzor len na oblasť zmyslovej skúsenosti. Odmietajú existenciu nadzmyslovej skúsenosti a nadzmyslovej reality (neviditeľný svet), ktorá je oveľa rozsiahlejšia a bohatšia než zmyslom dostupná realita. Ich predstava o neexistujúcom Bohu je veľmi zvláštna – najprv vychádzajú z predpokladu, že Boh by mal byť nejakou bytosťou vo vesmíre alebo mimo neho, ktorú následne odmietajú a zároveň tvrdia, že jej neexistencia podobne ako neexistencia trebárs špagetovej príšery sa nedá dokázať, lebo dôkaz neexistencie čohokoľvek sa principiálne nedá predložiť. Od kresťanov však požadujú, aby predložili dôkaz existencie Boha. Otázkou však je, aký dôkaz by ich uspokojil a čo by ich presvedčilo o existencii Boha. Ak by pred nich predstúpil vo svojej stelesnenej viditeľnej podobe Ježiša Krista – odmietli by ho. A ako celok – absolútno – celé bytie (univerzum) pred ateistov a vlastne ani pred nikoho predstúpiť nemôže, lebo človek by sa musel pritom vyčleniť z celého univerza (kozmu), aby ho mohol nazerať z vonkajšieho pohľadu (t.j. ako objekt), čo je nemožné. Ide totiž o to, že všetko je v Bohu a Boh je vo všetkom. Boh predstavuje univerzálne vedomie celého bytia. Boh na úrovni Univerza ako celku sa dá študovať iba cez jeho prejavy vo Stvorení – vo vesmíre a prírode – v dostupnej zmyslom realite, ale aj v nadzmyslovej (hlavne duchovnej) realite. Ľudskému nazeraniu je Boh ako celok (absolútno, univerzálne vedomie) nedostupný, preto pred človeka predstupuje v podobe Ježiša Krista. Ináč sa to ani nedá, a ak si ateisti myslia, že by sa to malo dať, nech povedia, ako. Lenže aj k Bohu v podobe (osobe) Ježiša Krista sa človek môže priblížiť, prípadne vzhliadnuť a počuť ho iba vtedy, ak po ňom veľmi túži, úporne ho hľadá a je čistého srdca („Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“). O osobných stretnutiach s Ježišom Kristom je na internete veľmi veľa svedectiev, najpozoruhodnejšie sú tie od židov či moslimov, ktorí po takomto silnom zážitku zo stretnutia konvertovali na kresťanstvo.

  Na rozdiel od ateistov, ktorí odmietli Boha mylne prezentovaného ako bytosť nachádzajúcu sa vo vesmíre (kozme) či mimo neho, už najväčší grécki filozofi ako Platón a Aristoteles uvažovali o Bohu v rozsahu celého kozmu. Verili, že človek má v sebe nesmrteľnú dušu, myseľ, rozum, prostredníctvom ktorých má potenciálny nesmrteľný podiel na univerzálnom božskom rozume. Vyzdvihli koncepciu imanentnej božskej inteligencie riadiacej celý kozmos. Odhaliť božský poriadok (kozmos – svetový rozum) vo svete znamená odhaliť ho vo svojej duši. Božská inteligencia, ktorá riadi vesmír sa teda zrkadlí v ľudskej duši. Kozmos je prejavom najvyššej božskej inteligencie (rozumu), ktorá dáva svetu (prírode) jej účel a tvar a je priamo dostupná ľudskému rozumu a vedomiu, ak je dostatočne rozvinuté a sústredené. Antická idealistická filozofia bola teda optimistická a vychádzala z poznateľnosti bytia a jeho podstaty – čiže Boha, ľudským rozumom. Na tento idealistický smer antickej filozofie a jeho optimizmus nadviazal neskôr Plotínos, predstaviteľ poklasickej gréckej filozofie, ktorý mal značný vplyv na stredovekú filozofiu a kresťanstvo. Rozvinul Platónovu filozofiu tvrdiac, že človek sa môže povzniesť až k vedomiu Svetovej Duše a kozmickému rozumu (intelektu), čiže k Bohu. Na antickú filozofiu nadviazal najväčší génius filozofie 19. storočia G.W.F. Hegel, ktorý rozpracoval svoju geniálnu dialektickú logiku hlavne vo svojom diele „Logika ako veda“, avšak v chápaní Boha sa dopustil závažného omylu. Jeho Boh v podobe absolútneho ducha (čiže univerzálneho vedomia) či absolútnej idei (božského rozumu – božskej tvorivej inteligencie) je neosobný, čiže si neuvedomuje sám seba, k sebauvedomeniu dospieva až cez človeka a vývoj ľudskej civilizácie. Hegel totiž ešte nedospel k objavu dialektického Princípu Jednoty, aj keď mu k tomu chýbal iba krôčik, a tak nevidel mechanizmus, akým by si Bytie ako celok (kozmos, univerzum) uvedomovalo samo seba a bolo tak osobným Bohom, čiže Bohom, ktorý je zároveň seba-vedomou živou Osobou. Tento omyl o neosobnom kozmickom univerzálnom vedomí je žiaľ dosť rozšírený aj v súčasnosti. Boh však sám seba definuje ako Osobu v pamätnom výroku „JA SOM ten, ktorý SOM“. To kázal Boh Mojžišovi oznámiť Izraelitom po tom, čo sa ho pýtali na meno Boha. Ježiš toto meno vyjadril slovami: „Prv než bol Abrahám, JA SOM“. Toto meno, čiže „JA SOM“, je jednoznačným vyjadrením jeho podstaty. To znamená, že Boh nie je nejakou neurčitou neosobnou existenciou, ale je Osobou vedomou si seba samej. Je celým bytím (univerzom), nie však hocijakým, ale takým, ktoré si uvedomuje samo seba. Je Osobou – živým Bohom. Byť Osobou (vedomým subjektom) znamená byť Duchom. Hovoriť o duchovnej podstate môžeme vždy iba v súvislosti so subjektom, osobou, ktorá si uvedomuje samu seba alebo je v procese sebauvedomovania. Ontologickou podstatou bytia (existencie) je tak univerzálne vedomie, ktoré si uvedomuje samo seba, čiže živý Boh. Všetko je jeho prejavom. Boh je jednotou (subjektivitou) celej svojej prejavenej rôznorodosti (objektivity).
  Boh je zároveň tvorivou inteligenciou – božským rozumom – Slovom. Boh myslí tak, že svojím myslením zároveň tvorí. Túto skutočnosť krásne vystihujú úvodné slová Evanjelia podľa Jána: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Ján 1:1-3)

  Človek podľa obrazu Boha je tvorivou duchovnou bytosťou, ktorej základnými atribútmi sú svedomie, rozum, vôľa a cit, ktoré človek môže rozvinúť do tých najkrajších podôb len vďaka svojmu tvorivému úsiliu.
  Ježiš povedal : „Ja Som Svetlo tohto sveta“ (Ján 8:12). Kristus je pravé svetlo, skrze ktoré povstal celý svet (vesmír). Teologické špekulácie o tom, že tu ide o svetlo akejsi inej tajomnej duchovnej esencie sú nezmyselné, lebo všetko, čo povstalo (vesmír), má svetelnú (energetickú) podstatu.
  Pochopenie podstaty svetla, t.j. energie, je kľúčom k pochopeniu podstaty celej našej existencie, existencie Boha, jeho vesmíru a našej duše. Teoretická fyzika zatiaľ prišla na to, že svetlo je z jednej strany prúdom častíc – fotónov a z druhej zasa vlnením. Neprišla však na to, prečo je to tak, aj keď odpoveď je jednoduchá. Elementárne kvantá svetla (fotóny) sú harmonické oscilátory, ktoré vibrujú vďaka tomu, že sú tvorené bipolárnymi väzbami protipólov (+/-), ktoré sa k sebe priťahujú a zároveň odpudzujú, čím spôsobujú vnútornú vibráciu fotónov, čo sa navonok pri ich lete prejavuje ako vlnenie. Sú tak zároveň časticami (fotónmi) aj vlnami (vibráciami). Z bipolárnych kvantových väzieb (+/-) je utkaná celá realita, a to takým spôsobom, že každý pól „+“ je spojený so všetkými protipólmi „-„ celého vesmíru a opačne (dialektický Princíp Jednoty). O Princípe Jednoty si môžeme urobiť názornú predstavu, ak si uvedomíme, že každá častica nášho tela (elektrón, protón, atóm,…) je priamymi kvantovými väzbami spojená so všetkými ostatnými časticami existujúcimi v celom vesmíre.
  To znamená, že všetko je spojené (komunikuje) so všetkým na elementárnej kvantovej úrovni bipolárnych väzieb (+/-), ktoré nazývam aj svetelnými vláknami. Z krátkych svetelných vlákien sú sformované častice ako elektrón (+/2-), protón (3+/2-) a neutrón (3+/3-), z ktorých je tvorená zmyslami vnímateľná hmota, z dlhých a jemných vlákien je zasa sformovaný kozmický priestor (vákuum), ale aj ľudská duša, nadzmyslová realita a najvyšší Boží Duch (Duch Svätý). V bytí ako celku (čiže Bohu), komunikuje všetko so všetkým, každá časť (štruktúra) so všetkými ostatnými a táto komunikácia je podstatou univerzálneho vedomia Boha. Cez ňu si Boh nielen uvedomuje sám seba, ale zároveň tvorí všetko zo seba samého – svojej energie (svetla), ktorá je vnútorne štruktúrovaná do bipolárnych kvantových väzieb protipólov (+/-), ktoré sú takto fyzikálnym nositeľom (hardvérom) vedomia (softvéru). Keďže elementárnou štrukturálnou jednotkou, z ktorej je utkané celé bytie, je svetelné vlákno – bipolárna kvantová väzba (+/-), to znamená, že aj najvyšší Boží Duch má energetickú, svetelnú, čiže fyzikálnu podstatu.

  Boh stvoril ľudskú dušu podľa vzoru svojho Ducha a utkal ju z rovnakých jemných svetelných vlákien (kvantových väzieb), aké tvoria aj Jeho vlastnú najvyššiu a najsubtílnejšiu duchovnú kvantovú štruktúru. V nie tak dávno objavenom Evanjeliu podľa Tomáša, nájdenom roku 1945 blízko egyptského mesta Nag Hammadi, Ježiš vysvetľuje, odkiaľ pochádzajú ľudské duše: „Keď vám povedia: „Odkiaľ ste?“ povedzte im: „Sme zo Svetla, z miesta, kde Svetlo vzniká samo zo seba“. A keď sa vás spýtajú: „Kto ste?“ povedzte: „Sme jeho Synovia a sme vyvolení Živého Otca“. Teda aj naše duše sú utkané zo svetelných (energetických) kvánt, z toho istého Svetla, akým je samotný Boh a z ktorého je stvorený celý jeho vesmír (kozmos, univerzum).
  Mnohí celkom správne tušia, že vesmír ako celok je niečo ako hologram. A skutočne, keďže každá časť je univerzálne spojená s celkom, zrkadlí ho v sebe. Miera bohatstva tohto zrkadlenia, čiže zobrazenia celku časťou, je daná zložitosťou a komplexnosťou tejto časti. A najzložitejšou časťou tu na Zemi, ktorá zrkadlí celok, celý vesmír, je človek. Človek v sebe obsahuje všetky vrstvy, ktoré v sebe obsahuje aj celý kozmos. Renesančné chápanie človeka ako mikrokozmu, ktorý odráža celý makrokozmos, je veľmi správne. Materialisti a ateisti kritizujú veriacich, že do obrazu Boha premietajú seba samých. A prečo nie? Že nie Boh stvoril človeka, ale že človek si stvoril predstavu Boha podľa svojho obrazu. Skutočnosť je však taká, že človek je verným obrazom Boha, a tak, ak spoznáva svoju vlastnú podstatu, jej formy, prejavy a mnohovrstvovú (hierarchickú) veľmi zložitú a komplexnú štruktúru, študuje zároveň, akým je Boh ako celok a aké je jeho Stvorenie. Hierarchické vrstvenie človeka adekvátne odráža hierarchické vrstvenie celého bytia – Boha a jeho Stvorenia. Najzákladnejšie vrstvenie je nasledujúce:
  Človek                                         Boh (Univerzum)
  – telesná schránka človeka    – zmyslovo vnímateľná hmota
  – vegetatívna vrstva (duša)   – éterická sféra
  – zmyslová vrstva (duša)      – astrálna sféra
  – mentálna vrstva (duša)      – sféra intelektu (inteligencie)
  – duchovná (vedomá) duša  – kráľovstvo Ducha, Ježiš Kristus + kráľovstvo Božie
  Čím vyššia je úroveň zložitosti a komplexnosti kvantovej štruktúry (duše), cez ktorú sa uskutočňuje sebareflexia, čiže celostné vnímanie seba a okolia, tým vyššia a bohatšia je aj úroveň vedomia danej životnej formy (živého organizmu). Anorganická hmota ako taká aj pri svojich najzložitejších zoskupeniach nie je schopná sebareflexie, teda ani života. Avšak u rastlín, a hlavne tých vyšších, je už úroveň celostného vnímania seba samých a okolia značná a je zabezpečená na úrovni ich vegetatívnej duše (vrstvy). Aj keď rastliny nemajú nervový systém, ich vegetatívna duša vykazuje značný stupeň inteligencie. Tá sa napríklad u koreňovej sústavy prejavuje veľkou senzorickou aktivitou koncových koreňových buniek – koreňových špičiek, ktoré koordinujú svoj pohyb a vyhľadávajú v pôde miesta bohaté na vodu a minerálne živiny vyhýbajúc sa suchým a toxickým miestam. Aj keď rastliny nemajú vyvinuté špecializované zmyslové orgány, svojou vegetatívnou dušou vytvárajú celostný obraz o svojom okolí, komunikujú s ním – dokonca komunikujú cez priame dlhé nelokálne kvantové väzby s inými rastlinami (bezprostredná nelokálna komunikácia na diaľku). Rastliny prijímajú veľké množstvo vnemov z okolitého prostredia a dá sa povedať, že sú veľmi citlivé. To je pre ne veľmi dôležité, lebo nemôžu meniť svoje stanovište. Vnímavosť rastlín je však často podceňovaná, avšak oni vnímajú komplexne negatívne aj pozitívne faktory z okolia a adekvátne reagujú na rôzne situácie. Sú to sociálne organizmy vzájomne komunikujúce a koordinujúce svoju činnosť – aj priamo na diaľku. Reagujú dokonca aj na hudbu napríklad tým, že pôsobenie klasickej hudby zlepšuje ich rast.
  Zvieracia vegetatívna duša oproti rastlinnej obsahuje navyše dodatočnú vrstvu, ktorá riadi činnosť periférneho nervového systému. Je to autonómny systém neovládateľný vôľou a pozostáva z:
  a) vegetatívneho nervového systému, ktorý inervuje hladké svalstvo ciev, tráviaceho systému, močových ciest, dolných dýchacích ciest, srdcový sval, nadobličky, endokrinné žľazy a zabezpečuje automatickú činnosť žliaz, trávenia, dýchania, srdcového tepu, vylučovania …
  b) somatického nervového systému, zabezpečujúceho aktívnu reakciu organizmu na vonkajšie podnety a pohyb – reflexný oblúk, cez ktorý komunikuje s centrálnou nervovou sústavou pomocou prenosu signálov.
  Riadiaca kvantová štruktúra periférneho nervového systému ako časť vegetatívnej duše je tesne prepojená vzájomnými kvantový väzbami s nadradenou kvantovou štruktúrou zmyslovej duše. Tá je oveľa zložitejšia a komplexnejšia než vegetatívna duša a riadi činnosť zmyslových orgánov prostredníctvom centrálnej nervovej sústavy (mozog, miecha, nervový systém). Na rozdiel od rastliny, zviera a človek nedosahuje celostné vnímanie a cítenie seba samého a okolia na úrovni vegetatívnej vrstvy (duše), ale až na úrovni oveľa vyššej kvantovej štruktúry zmyslovej (pocitovej) duše. Ide o zmyslove vedomie – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.
  Vyššiu vrstvu (dušu) predstavuje mentálna duša, ktorá u vyšších zvierat zabezpečuje ich značnú inteligenciu zostávajúc pritom v rámci zmyslovej duše. U človeka v podobe Rozumu je už však súčasťou jeho duchovnej duše.
  Nesmrteľná duchovná duša človeka predstavuje najvyššiu, najkomplexnejšiu, najzložitejšiu kvantovú štruktúru vystavanú z najjemnejších kvantových väzieb, zrkadliacu v sebe najvyššiu Božskú kvantovú štruktúru Ježiša Krista skrz ich vzájomnú väzbu – Ducha Svätého. Človek ako komplexná bytosť so všetkými vrstvami v ich zárodočnom štádiu vzniká v momente počatia. To znamená, že v tomto momente je sformovaná aj základná kvantová štruktúra jeho duchovnej duše. Práve duchovná duša definuje podstatu človeka ako sebauvedomujúceho sa tvorivého subjektu „Ja som“, „Ja chcem“, „Ja myslím“ a „Ja cítim“. Ona dáva človeku jeho dôstojnosť a vznešenosť, lebo bezprostredne vyviera z Boha. Ide predovšetkým o to, aby si to človek naplno uvedomil a nadviazal s Bohom bezprostredný osobný vzťah, ktorý prináša pravú duchovnú slobodu a radosť. Najzákladnejšími atribútmi duchovnej duše sú Rozum, Vôľa, Cit, Svedomie. Tieto musí človek v sebe neustále rozvíjať, ak chce dosiahnuť Múdrosť, Poznanie, Lásku, Krásu, Dobro, Pravdu a priblížiť sa k Bohu stelesnenému v osobe Ježiša Krista.

  Boh ako univerzálne vedomie sa v súčasnosti stáva už aj predmetom vedeckých výskumov. Ja napríklad som členom redakčnej rady amerického časopisu Scientific God Journal, kde sa výskumom podstaty Boha a univerzálneho vedomia, ale aj hmotného aspektu vesmíru zaoberáme z rozličných možných pohľadov. Takisto som členom viacerých medzinárodných inštitúcií, kde za venuje veľká pozornosť štúdiu podstaty života a vedomia a jeho prejavov – aj takých ako OBE (out of body experience – mimotelové zážitky), NDE (zážitky blízkosti smrti) a pod. V súčasnosti už len málokto zo serióznych mysliteľov spochybňuje skutočnosť, že tak zložité fenomény ako sú život a vedomie s ich mimoriadne inteligentným a zložitým informačným genetickým kódom sa nemohli vyvinúť iba na báze slepej Darwinovej evolúcie, a že podstatným faktorom tvorivej evolúcie je inteligenčný faktor, čiže najvyššia inteligencia (božský rozum).

  Literatúra:

  KOHUT, P. (2011): God and the Universe. Saarbrucken: VDM Verlag Dr. Muller.
  KOHUT, P. (2014): Crisis of Contemporary Theoretical Physics and the Truth in the Mirror of Dialectical Logic. Syntropy 2014(1) [online], 1-79. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2014-eng-1-01.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2013): The Unity Principle. Syntropy 2013 (2) [online], 220-242. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2013-eng-2-17.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2012): The Physical Universe as a Divine Quantum Information Structure. Scientific GOD Journal, Volume 3 Issue 3, March 2012 [online], 220-250. Dostupné na: https://scigod.com/index.php/sgj/article/view/176/216 (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHÚT, P. (2015): Princíp Jednoty (revolúcia v poznaní). In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23.-24. apríla 2015 v Poprade. Ružomberok: Verbum, 473-482.

  Autor:
  Ing. Peter Kohút, CSc.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 70
  Celkové hodnotenie: 19.46
  Priemerná čítanosť: 5049

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Európske hospodárske komory žiadajú zrušenie sankcií proti Rusku

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Organizácia Eurochambers, ktorá zastrešuje hospodárske komory členských štátov Európskej únie, podporuje zrušenie ekonomických sankcií proti Rusku. Informoval o tom predseda združenia Christoph Leitl. Ekonomické sankcie, ktorými únia reagovala na konflikt na východe Ukrajiny, doteraz nepriniesli „žiadny úžitok“, povedal Leitl pre pondelkové vydanie nemeckého denníka…

  Ruský minister obrany: Vzťahy Ruska s NATO degradujú každý rok, ale Moskva je pripravená spolupracovať

  Moskva 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin,Sputnik-Vladimir Astapkovich)   Ruský minister obrany Sergej Šojgu v relácii kanála Rossija 1 prehovoril o skutočných vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Severoatlantickou alianciou. Predtým strany aktívne spolupracovali, oznámil "Pred piatimi rokmi sme pomerne aktívne spolupracovali v Bruseli. Vyzeralo to tak, že máme varianty a možnosti, aby…

  Šeliga: Pellegrini nechtiac prezradil Lučanského. Policajný prezident kiskovcovi odpovedal: Konšpiračné teórie nezakryjú fakt, že si nenechám skákať po hlave

  Bratislava 8. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková, Diana Černáková)   Policajný prezident Milan Lučanský stojí za policajtmi a politikom aj občanom odkazuje, že polícia pokračuje ďalej. "Pretože skutok sa stal," tvrdí policajný prezident na sociálnej sieti. Lučanský uviedol, že nechcel komentovať slová politikov po vznesení posledných medializovaných obvinení, pretože mu to prišlo…

  Saková reaguje na Kiskove slová, že si zavolala na stretnutie Kotlebu

  Bratislava 8. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta, Kombosnímka)   Bývalý prezident SR Andrej Kiska v dnešnej relácii Na telo vysielanej na TV Markíza uviedol, že som si zavolala na stretnutie Mariána Kotlebu. Chcem zdôrazniť, že s pánom Kotlebom som sa stretla v súvislosti s brutálnou vraždou, ktorá sa udiala v marci…

  Draxler: Nespochybniteľný fakt je, že v Kosove neboli žiadne masové civilné obete, už vôbec nie vo výške desiatok tisíc ľudí

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler poukázal na rozruch, ktorý vyvolalo udelenie Nobelovej ceny za literatúru spisovateľovi Petrovi Handkeovi. Rakúsky spisovateľ je známy tým, že sa najmä v 90. rokoch postavil proti tomu, aby sa zo Srbov robil jediný či hlavný vinník vojen…

  Hrnko a Tomáš reagujú na status Kisku, ktorý uverejnil v súvislosti s výbuchom paneláku v Prešove

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Anton Hrnko sa po dlhom rozmýšľaní rozhodol uverejniť status v ktorom sa vyjadril ku komentáru Andreja Kisku z piatka, ktorý na sociálnej sieti uviedol, že tragédiou je to, čo sa stalo v Prešove a nie to, že ho NAKA obvinila. K statusu ale…

  Krajský šéf hasičov vysvetlil, prečo nebolo možné použiť hasičský vrtuľník. Upozornil na viacero skutočností

  Prešov 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR-Vladimír Benko/MV SR)   V piatok 6. decembra okolo 12. hodiny došlo k výbuchu plynu v obytnej budove v meste Prešov. Tragédia, ktorá si vyžiadala najmenej osem životov, šokovala verejnosť ako na Slovensku, tak aj v Česku. Šéf Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove…

  Kým primátorovi rapídne porastie plat, Trnavčania musia platiť trikrát vyššiu daň z nehnuteľnosti. Obyvatelia húfne podpisujú petíciu, hipsterský primátor má pre nich jednu dobrú radu

  Trnava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Petíciu proti výraznému zvýšeniu dane z nehnuteľností v Trnave podporilo viac ako 2500 ľudí. Jej iniciátorka Milena Bobeková pre agentúru SITA povedala, že ide o mimoriadny záujem ľudí a očakáva, že o petícii budú mimoriadne rokovať mestskí poslanci. Mestské zastupiteľstvo v Trnave rozhodlo…

  Dávajte si pozor, na cestách stredného a východného Slovenska sa môže vyskytovať poľadovica

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, miestami suchý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SCS) na svojej stránke. Takisto však upozorňuje, že Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred tvorbou poľadovice…

  Francúzsko vstúpilo do piateho dňa štrajku proti dôchodkovej reforme

  Paríž 9. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Francúzsko zažíva v pondelok už piaty deň časovo neobmedzeného štrajku proti dôchodkovej reforme. Ako informoval spravodajský portál France Info, v najbližších hodinách sa uskutoční vyjednávanie medzi zástupcami vlády, ktorá dôchodkovú reformu ako návrh zákona oficiálne predstaví v stredu, a predstaviteľmi odborárov, organizátorov štrajku…

  Táto krajina Petra Pellegriniho a signály na nečakanú povolebnú spoluprácu

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   Na tlačovej konferencii po sobotňajšom sneme SMER-u SD pán premiér Pellegrini, súčasne podpredseda SMER-u, zaujal novou rétorikou. Opakovane nehovoril o Slovenskej republike, ale o Tejtokrajine. Jasne tým povedal, že "nový SMER" z predvolebného loga smeruje zo Slovenskej republiky do Tejtokrajiny Nové logo, nový…

  Na zničený bytový dom sa pozrie demolačná firma

  Prešov 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Krízový štáb mesta Prešov zatiaľ zvažuje možnosti toho, ako bude ďalej postupovať s bytovým domom na Mukačevskej ulici, ktorý poškodil výbuch. Ako po nedeľňajšom večernom zasadnutí krízového štábu uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová, pracujú s viacerými možnosťami, ktoré komunikujú so statikmi V pondelok…

  Gastroenterológ vymenoval potraviny, ktoré ničia črevo

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   Nemecký gastroenterológ, profesor a lekársky riaditeľ súkromnej kliniky Helios v Krefelde Thomas Frieling v rozhovore pre Focus.de vymenoval potraviny, ktoré škodia sliznici čreva Podľa jeho slov kvôli dlhodobej nesprávnej výžive môže vzniknúť chronický zápal čreva, rakovina hrubého čreva a konečníka a tiež cirhóza pečene.…

  K ďalšiemu smrteľnému napadnutiu cudzinca v Bratislave došlo neďaleko miesta, kde o život prišiel Filipínec Henry. Primátor Bratislavy reaguje

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Polícia SR od nedele vyšetruje prípad napadnutia muža na Námestí SNP v Bratislave, ktorého sa záchranárom nepodarilo oživiť. Podľa informácií denníka Nový Čas má ísť o cudzinca balkánskeho pôvodu, ktorého mali napadnúť neďaleko miesta, kde pred rokom na smrť dokopali iného cudzinca  V nedeľných…

  Matovič: Od Alojza Hlinu môžete čakať čokoľvek, ale toto už prekvapilo aj mňa

  Bratislava 8. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková, Martin Medňanský)   V dnešnej relácii O 5 minút 12 mal povôdne vystúpiť spoločne s Alojzom Hlinom, Mariánom Kotlebom a Tomášom Drukerom aj líder hnutia OĽANO Igor Matovič. Vzhľadom na jeho chrípkové ochorenie sme RTVS požiadali o možnosť vystúpenia náhradníka za naše hnutie, ktorým…

  Slovensko požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti pre AMO

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková) Slovensko oficiálne požiadalo Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti afrického moru ošípaných pre chovateľov ošípaných na Slovensku. Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku však rozhodne zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán „Očakávam, že k zrušeniu…

  Aksionov: Sankčný tlak na Rusko je v troskách

  Bratislava 9. decembra 2019 (HSP/Extra plus/Foto:Extra plus-archív)   Mesačník Extra plus priniesol svojim čitateľom v týchto dňoch rozhovor s hlavou Krymskej republiky Sergejom V. Aksionovom, ktorý poskytol šéfredaktorke Extra plus Lenke Mayerovej, ktorá sa o tento rozhovor podelila aj s našimi Hlavnými správami a prinášame vám ho v plnom znení Narodil sa v Balti v Moldavsku a 26. novembra…

  Reštaurácie v Saudskej Arábii už nemusia mať oddelené vchody pre mužov a ženy

  Bratislava 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Saudskoarabská vláda v nedeľu zrušila povinnosť mať v reštauráciách oddelené vchody pre mužov a ženy. Majitelia prevádzok sa môžu rozhodnúť, či si ponechajú odlišné vchody alebo budú mať spoločný. Až doteraz museli rodiny a ženy sedieť v reštauráciách oddelene od výhradne mužskej zóny Saudská…

  TopDesat

  Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

  0

  Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

  Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

  0

  Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

  22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

  0

  Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

  Blúdny Holanďan: Strašidelné lode duchov, ktoré aj po rokoch naháňajú strach

  0

  Tak dlho, ako človek brázdi moria a oceány, tak dlho sa tradujú rôzne historky o strašidelných lodiach. Či už sa tieto hrôzostrašné príbehy zakladajú na zlyhaní ľudského faktoru, prírodných katastrofách či k nim došlo z úplne iných príčin, zdá sa, že veľký počet a veľká frekvencia takých zjavení môže viesť k názoru, že lode duchov…

  Chudnutie bez cvičenia? Vedci vynašli kúzelnú náplasť!

  0

  Chudnutie je strašiakom mnohých obéznych ľudí. Keď zdravá strava a cvičenie nestačí, ľudia často myslia, že im pomôžu lieky, ktoré údajne podporia chudnutie a zdravie tela. Treba však myslieť na vedľajšie účinky. Teraz vedci zo Singapuru tvrdia, že vytvorili nové zariadenie, ktoré pomáha ľuďom bezpečne schudnúť, a funguje to priamym zacielením na telesný…

  10 vecí, ktoré vyzerajú ako jedlo, no rozhodne by si ich nechcel zjesť

  0

  Už si sa dostal do životného bodu, keď si mal taký hlad, že všetko naokolo ti ptipomínalo jedlo? Nuž, nie si jediný.  My v redakcii sme presvedčení, že chutné pokrmy môžu byť spozorované kdekoľvek, rovnako ako umelecká inšpirácia. Tu je 10 najlepších príkladov, ktoré ľudia videli na vlastné oči. Aj keď pravdepodobne nie je…

  Vo svete IT

  Spoločnosť FeganScott zažalovala v USA Samsung a Apple. Dôvodom má byť údajné nedodržanie povolených limitov rádiofrekvenčného žiarenia

  0

  V priebehu augusta portál Chicago Tribune zverejnil výsledky z testovania rádiofrekvenčného žiarenia rôznych zariadení, jednými z najväčších hriešnikov podľa portálu boli spoločnosti Samsung a Apple, ktoré so zariadeniami iPhone 7 a Samsung Galaxy S8 prekročili povolené limity. Spoločnosť Apple sa k výsledkom testov vyjadrili slovami: „Všetky modely iPhone, vrátane iPhone…

  Apple vyvracia podozrenia zo sledovanie polohy používateľov pri vypnutých službách určovania polohy

  0

  Bezpečnostní analytici zo spoločnosti KrebsOnSecurity pár dní dozadu zistili, že iPhone telefóny zbierajú údaje o polohe používateľov, a to aj napriek tomu, že používatelia označili v nastaveniach smartfónu nesledovanie polohy. Spoločnosť vyvolala následne debatu medzi používateľmi tým, že poukázala na  Zásady ochrany údajov osôb, ktoré hovoria: „Systémové služby založené na…

  Bezdrôtová myš Xiaomi Wireless Mouse 2 s výdržou až jeden rok je momentálne dostupná za skvelú cenu

  0

  Spoločnosť Xiaomi len pred niekoľkými týždňami predstavila svoju novú bezdrôtovú myš Xiaomi Wireless Mouse 2, ktorá nadväzuje na úspech svojich predchodcov. Už na prvý pohľad je vidieť, že Xiaomi si tentokrát dalo záležať najmä na dizajne, ktorý je opäť minimalistický a musíme uznať, že ide o jednu z najkrajších bezdrôtových…

  Vedci po prvýkrát v histórii objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo vyhasnutej hviezdy

  0

  Vedci z Veľkej Británie objavili exoplanétu, ktorá obieha okolo mŕtvej explodovanej hviezdy, takzvaného „Bieleho trpaslíka“ (pozn. redakcie: Biely trpaslík je označenie pre objekty, ktoré vzniknú po vyhasnutí hviezdy). Vedci odhadujú, že by sa mohlo jednať o exoplanétu o veľkosti Jupitera, ktorá obieha okolo mŕtvej hviezdy vo veľmi malej vzdialenosti. Tento…

  Windows 10 Mobile už o 2 dni oficiálne končí. Aktualizujte si Váš smartfón, kým to je ešte možné

  0

  Microsoft postupne ukončuje podporu jednotlivých mobilných verzií Windowsu. 1. júla sme mohli byť svedkom ukončenia platformy Windows Phone 8.x a v druhej polovici októbra spoločnosť oznámila, že od 16. decembra ukončí aj podporu obchodu pre Windows Phone zariadenia. Rovnaký osud bohužiaľ čaká aj platformu Windows 10 Mobile, pre ktorú Microsoft…

  Máte neaktuálny Windows 10? Microsoft Vám ho automaticky aktualizuje

  0

  Spoločnosť Microsoft prostredníctvom svojho blogu oficiálne ohlásila, že začína s automatickou inštaláciou novej verzie Windowsu 10 1909, ktorá je dostupná už niekoľko týždňov. Aktualizácia 1909 je jedna z väčších, ktorá priniesla aj viacero nových funkcionalít. Ich prehľad sme Vám priniesli v samostatnom článku ešte v  prvej polovici novembra. Microsoft spúšťa…

  TopSpeed

  V Euro NCAP Jeep Renegade dosiahol na 3 hviezdičky, je to málo?

  2

  Je tu ďalšia várka testov od bezpečnostných komisárov z Euro NCAP. Ako v nej jednotlivé autá obstáli? Začneme modernizovaným Jeepom Renegade. Práve ten v testoch neexceloval. Skúšky Euro NCAP Jeep Renegade urobil len na 3 hviezdičky. Avšak znamená to, že je pre ochranu posádky zlý? Vôbec nie! Za podpriemerný výsledok môže iba voliteľný asistent núdzového brzdenia. Keby bol…

  Fiat 124 v Európe končí, lebo emisie! Neprekvapuje, ale zarmúti

  4

  A máme tu ďalšiu obeť honby za emisiami, avšak koniec produkcie 124ky nie je len v emisiách. Okrem postupnej obmeny motorov je tu aj ďalšia stránka, a to je nechuť zákazníkov kupovať takéto autá. Nuž, dnes sú v obľube veľké SUV, málokto sa dnes rozhodne pre zábavný malý roadster, akým je FIAT124.

  Modernizovaná Insignia prinesie ešte lepšie LED svetlá

  0

  Prešli približne 3 roky od začiatku predaja novej, druhej generácie Opel Insignia a už nás Opel zaplavil informáciami a fotkami o jej vynovenej verzii. Modernizovaná Insignia sa má zmeniť v detailoch, pribudnú ešte vylepšené Matrix LED svetlomety a pár drobností. Zmena motorov by podľa automobilky mala nastať, avšak čo konkrétne, to zistíme v januári.

  Šikana v automobilke Škoda Auto. Zamestnancov zatvárali do debny

  8

  Automobilka Škoda Auto rieši pikantný problém. Šikana agentúrnych zamestnancov prerástla do rozmerov, ktoré sa nedali utajiť. Zatvárali ich do debne, do nápojov im liali preháňadlá a na chlieb im natierali vazelínu. Kmeňoví zamestnanci automobilky takto terorizovali agentúrnych zamestnancov. Dvaja z nich už dostali doživotný zákaz vstupu do fabriky, tým to však nekončí.…

  Rozmaznané deti opäť útočia. Syn poškriabal BMW, aby mu ho otec kúpil

  1

  Všetky deti majú svoje sny. No nie všetky majú v pláne pre svoje sny aj niečo urobiť. Chcú hneď koláče, bez akejkoľvek práce. Rozmaznané deti sú často zdrojom skvelých príbehov, o ľudskej hlúposti. Stále ma neprestáva prekvapovať, čo niektoré vymyslia. Dnes vám prinesiem prípad 22 ročného podareného syna z Číny. Ten po…

  Nový Golf odhalil ceny. O koľko je drahší od Octavie?

  18

  Keďže prednedávnom zverejnila Škoda svoj cenník pre novú Octaviu, súrodenecký Golf nemôže dlho zaostávať. Nový Golf zverejnil svoje prvé ceny, zatiaľ však len na domácom nemeckom trhu, keďže tie pre slovenský trh ešte na stránke nie sú dostupné. Aké je teda cenové rozpätie oboch modelov pri priamom porovnaní?

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty poradňa GERnétic: Zoštíhľujúci telový zábal Marine Essence

  1

  V kozmetickom salóne mi kozmetička odporučila kúru celotelových zábalov z morských rias. Rada by som trochu formovala postavu. Zoštíhľujúci telový zábal sa nazýva Marine Essence a príliš mi nevonia. Je to vhodné?

  Ako v zime doplniť vitamíny? Odpoveď je jasná!

  2

  Máme tu obdobie soplíkov, chrípok a prechladnutí. Preto je nesmierne dôležité zaradiť do jedálnička aj o čosi zdravšie potraviny, bohaté na antioxidanty a najmä vitamíny. Niekedy postačia potraviny z domoviny a niekedy musíme siahať po niečom silnejšom, niečom z trópov, kde sa vitamíny len tak hemžia na každom strome. Ako…

  Ako uvoľniť upchatý odtok v kuchyni? Neuveríš, ale toto ti pomôže!

  1

  Upchatý odtok, či už v kuchyni alebo v kúpeľni, potrápi nejednu domácnosť. Je úplne bežné, že sa odtok postupne upcháva a voda časom nie a nie odtiecť. Príčin tohto problému je mnoho, pričom najčastejšie sú vinníkom rozličné zvyšky jedla, ktoré sa do odtoku počas umývania riadu dostanú. K hotovej pohrome…

  Bórová voda: Skutočný zázrak, ktorý dokáže byť nápomocný?!

  1

  Dermokozmetika je viac-menej špeciálna alebo špecifická kategória prípravkov určených na starostlivosť o pokožku, ktorá je odporúčaná odborníkmi, a to buď kožnými lekármi alebo lekárnikmi. Dermokozmetika je sama osebe založená na vysokej účinnosti, ktorá je preukázaná aj klinickou štúdiou. Po Jarischovej vode, ktorá je považovaná za akýsi zázrak z Ruska, tu máme bórovú voda.…

  Najškaredšie vianočné svetre, aké kedy vznikli: Och, toto radšej nie!

  1

  Ak si myslíte, že na túto obľúbenú časť roka sa vyzdobujú len domácnosti a verejné miesta, tak nie je to tak. Čoraz viac sa Vianoce a vianočná atmosféra dostáva pod kožu mnohých ľudí, preto siahajú aj po vianočných ponožkách či svetroch, vďaka ktorým nosia „vianočnú atmosféru“ všade so sebou. No čo rozhodne…

  Plnotučné alebo nízkotučné mliečne produkty? Ktorým dať prednosť?

  1

  Aké mlieko či jogurty sa nachádzajú vo vašej chladničke? Dávate prednosť polotučným, plnotučným alebo nízkotučným verziám mliečnych produktov? V dnešnom článku vám prezradíme, prečo by ste mali výber z tejto kategorizácie dobre zvážiť, a to s ohľadom na svoje zdravie. Hlavný „súboj“ sa v nasledovnom texte odohrá medzi plnotučnými a nízkotučnými mliečnymi výrobkami. Čo myslíte, ktoré sú…

  Svetlo sveta

  Nepoškvrnené počatie Panny Márie

  0

  Skôr, ako bola Panna Mária počatá, bola Božím snom a jeho túžbou. Aj človeku sa stáva, že pred tým, ako sa zamiluje do skutočnej osoby, miluje najskôr určitú predstavu o tom, aká by mala ideálna osoba byť, aké by mala mať vlastnosti a ako by mala vyzerať. Túto predstavu ideálnej…

  Sv. Mikuláš pomáha aj dušiam v Očistci

  0

  V 13. storočí chudobná bezdetná roľnícka rodina z juhu Talianska v lokalite Macerata sa zastavila pri kaplnke sv. Mikuláša z Myry. Povesť tohoto svätca bola podobná ako sv. Mikuláša v dnešných časoch. Bezdetní farmári sv. Mikulášovi z Myry sľúbili, že ak svojím orodovaním u Boha manželský pár počne a porodí dieťa, obetujú ho Bohu. Dieťa sa narodilo okolo…

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  Armádny Magazín

  Zachovajte paniku alebo adventná úvaha o rozsudku Európskeho súdneho dvora k smernici o zbraniach

  0

  Česko 7. december 2019 - Vážené čitateľky, vážení čitatelia, strelci, športovci, lovci, zberatelia, obchodníci, správcovia strelníc, začiatkom tohto týždňa sme si prečítali, ako sa Súdny dvor EÚ stavia k smernici o zbraniach, k pravidlám európskej legislatívnej tvorby i k otázke bezpečnosti a ako si s dôvodmi Českej republiky vytrel ... podl

  Pentagon je znepokojený: 46 percent americkej armády považuje Rusko za spojenca

  0

  USA (8.12.2019) - Neočakávané výsledky prieskumu uverejnené v USA. Americký mediálny zdroj Hlas Ameriky uvádza, že uskutočnil prieskum medzi personálom americkej armády a členmi ich rodín, súvisel s ich postojom k Rusku a ruskej armáde. Ako sa ukazuje, 46 percent respondentov americkej armády a ich rodín nepovažuje Rusko za nepriateľa, ale…

  Nórsko získalo prvý 155 mm samohybný kanón K9 z Južnej Kórey

  0

  Ozbrojené sily v Nórsku dostali prvú húfnicu K9 s vlastným pohonom 155/52 mm. Prvé dve samohybné zbrane a jedno vozidlo na prepravu munície K10 dorazili do Nórska do prístavu Drammen (Oslo) koncom novembra. Dodané zariadenie bolo 4. decembra oficiálne odovzdané delostreleckej divízii nórskej motorovej pešej brigády Sever.   Prvé zbrane s

  Biela ľalia zo Stalingradu alebo koľko nemeckých lietadiel zostrelilo najlepšie ženské letecké eso všetkých čias

  0

  Bolo treba aby prešlo dlhých štyridsaťsedem rokov, kým bol udelený oprávnený posmrtný titul Hrdina Sovietskeho zväzu účastníčke Veľkej vlasteneckej vojny, Lidiji Litviakovej. Pritom hrdinstvo, ktoré dosiahla táto mladá, krehká žena, prevýšilo mnohé hrdinské činy dosiahnuté je

  Vojaci pomáhajú na mieste tragédie

  0

  Profesionálni vojaci a príslušníci Vojenskej polície sú pripravení pomáhať na mieste tragédie v Prešove tak dlho, ako to bude potrebné. Aktuálne sú na pomoc vyčlenení príslušníci z 2. mechanizovanej brigády z Prešova na hliadkovanie okolia poškodenej budovy, na mieste sú aj vojenskí psychológovia a duchovní.   [caption id="attachment_7820" align="alignnone" w

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Tvoja Svadba

  Dámska rozlúčka so slobodou: S naším manuálom bude dokonalá!

  0

  Okolo rozlúčky so slobodou býva celá rada otázok. Kto ju organizuje, ako je to s platením a čo bude na programe? Dámska rozlúčka so slobodou musí byť pre nevestu a jej družičky dokonalá. Pozrite sa, na čo všetko byť ste pri organizovaní mali dbať.

  Svadobná výzdoba z kaktusov: Nový trend, ktorý si zamiluješ aj v zime

  1

  Či už sa budete vydávať niekde na púšti, kde kaktusy zapadajú do samotného interiéru alebo máte svadbu v krajine, pre ktorú nie sú kaktusy typické, kaktusy vás rozhodne zaujmú. Myslíte si, že kaktusová svadobná výzdoba nie je nič pre vás a že už samotné sukulenty boli príliš? Čo tak aspoň zvoliť kaktusy…

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  2

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Tvoje Zdravie

  Prečo jesť kučeravý kel? Tu je 7 dôvodov, prečo mu dať áno!

  0

  Kučeravý kel radíme do kategórie listová zelenina. Je skutočne zdravý a pre naše telo je prínosom, i keď u mnohých z nás by sme ho na svojich tanieroch hľadali len ťažko. Pritom existuje množstvo chutných ciest, ako ho zaradiť do svojej stravy. Je vhodný na prípravu výživných polievok a dokonale…

  TOP rastlinné zdroje bielkovín: Šancu by im mali dať aj mäsožravci!

  0

  Sacharidy, tuky a bielkoviny – to sú pre nás základné živiny, ktoré naše telo bezpodmienečne potrebuje pre správnu funkciu. V dôsledku ich nedostatku sa môžu u jedinca vyskytnúť mnohé zdravotné ťažkosti. Práve preto by mala byť naša strava pestrá a mali by v nej byť v dostatočnej miere zastúpené zdroje všetkých spomínaných…

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…