• Peter Kohút

  Boh nielen z pohľadu viery, ale aj filozofie a vedy

  Publikované 17.05. 2017 o 16:04 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vieme, že Boh je v rôznych náboženských systémoch chápaný rôzne. Aký je ale pravdivý obraz Boha? Je Boh dostupný ľudskému rozumu a poznaniu alebo je len záležitosťou viery? Najjednoduchšie pristupujú k otázke Boha ateisti, ktorí odmietajú jeho existenciu opierajúc sa o pozitivistickú vedu, ktorá obmedzila svoj obzor len na oblasť zmyslovej skúsenosti. Odmietajú existenciu nadzmyslovej skúsenosti a nadzmyslovej reality (neviditeľný svet), ktorá je oveľa rozsiahlejšia a bohatšia než zmyslom dostupná realita. Ich predstava o neexistujúcom Bohu je veľmi zvláštna – najprv vychádzajú z predpokladu, že Boh by mal byť nejakou bytosťou vo vesmíre alebo mimo neho, ktorú následne odmietajú a zároveň tvrdia, že jej neexistencia podobne ako neexistencia trebárs špagetovej príšery sa nedá dokázať, lebo dôkaz neexistencie čohokoľvek sa principiálne nedá predložiť. Od kresťanov však požadujú, aby predložili dôkaz existencie Boha. Otázkou však je, aký dôkaz by ich uspokojil a čo by ich presvedčilo o existencii Boha. Ak by pred nich predstúpil vo svojej stelesnenej viditeľnej podobe Ježiša Krista – odmietli by ho. A ako celok – absolútno – celé bytie (univerzum) pred ateistov a vlastne ani pred nikoho predstúpiť nemôže, lebo človek by sa musel pritom vyčleniť z celého univerza (kozmu), aby ho mohol nazerať z vonkajšieho pohľadu (t.j. ako objekt), čo je nemožné. Ide totiž o to, že všetko je v Bohu a Boh je vo všetkom. Boh predstavuje univerzálne vedomie celého bytia. Boh na úrovni Univerza ako celku sa dá študovať iba cez jeho prejavy vo Stvorení – vo vesmíre a prírode – v dostupnej zmyslom realite, ale aj v nadzmyslovej (hlavne duchovnej) realite. Ľudskému nazeraniu je Boh ako celok (absolútno, univerzálne vedomie) nedostupný, preto pred človeka predstupuje v podobe Ježiša Krista. Ináč sa to ani nedá, a ak si ateisti myslia, že by sa to malo dať, nech povedia, ako. Lenže aj k Bohu v podobe (osobe) Ježiša Krista sa človek môže priblížiť, prípadne vzhliadnuť a počuť ho iba vtedy, ak po ňom veľmi túži, úporne ho hľadá a je čistého srdca („Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“). O osobných stretnutiach s Ježišom Kristom je na internete veľmi veľa svedectiev, najpozoruhodnejšie sú tie od židov či moslimov, ktorí po takomto silnom zážitku zo stretnutia konvertovali na kresťanstvo.

  Na rozdiel od ateistov, ktorí odmietli Boha mylne prezentovaného ako bytosť nachádzajúcu sa vo vesmíre (kozme) či mimo neho, už najväčší grécki filozofi ako Platón a Aristoteles uvažovali o Bohu v rozsahu celého kozmu. Verili, že človek má v sebe nesmrteľnú dušu, myseľ, rozum, prostredníctvom ktorých má potenciálny nesmrteľný podiel na univerzálnom božskom rozume. Vyzdvihli koncepciu imanentnej božskej inteligencie riadiacej celý kozmos. Odhaliť božský poriadok (kozmos – svetový rozum) vo svete znamená odhaliť ho vo svojej duši. Božská inteligencia, ktorá riadi vesmír sa teda zrkadlí v ľudskej duši. Kozmos je prejavom najvyššej božskej inteligencie (rozumu), ktorá dáva svetu (prírode) jej účel a tvar a je priamo dostupná ľudskému rozumu a vedomiu, ak je dostatočne rozvinuté a sústredené. Antická idealistická filozofia bola teda optimistická a vychádzala z poznateľnosti bytia a jeho podstaty – čiže Boha, ľudským rozumom. Na tento idealistický smer antickej filozofie a jeho optimizmus nadviazal neskôr Plotínos, predstaviteľ poklasickej gréckej filozofie, ktorý mal značný vplyv na stredovekú filozofiu a kresťanstvo. Rozvinul Platónovu filozofiu tvrdiac, že človek sa môže povzniesť až k vedomiu Svetovej Duše a kozmickému rozumu (intelektu), čiže k Bohu. Na antickú filozofiu nadviazal najväčší génius filozofie 19. storočia G.W.F. Hegel, ktorý rozpracoval svoju geniálnu dialektickú logiku hlavne vo svojom diele „Logika ako veda“, avšak v chápaní Boha sa dopustil závažného omylu. Jeho Boh v podobe absolútneho ducha (čiže univerzálneho vedomia) či absolútnej idei (božského rozumu – božskej tvorivej inteligencie) je neosobný, čiže si neuvedomuje sám seba, k sebauvedomeniu dospieva až cez človeka a vývoj ľudskej civilizácie. Hegel totiž ešte nedospel k objavu dialektického Princípu Jednoty, aj keď mu k tomu chýbal iba krôčik, a tak nevidel mechanizmus, akým by si Bytie ako celok (kozmos, univerzum) uvedomovalo samo seba a bolo tak osobným Bohom, čiže Bohom, ktorý je zároveň seba-vedomou živou Osobou. Tento omyl o neosobnom kozmickom univerzálnom vedomí je žiaľ dosť rozšírený aj v súčasnosti. Boh však sám seba definuje ako Osobu v pamätnom výroku „JA SOM ten, ktorý SOM“. To kázal Boh Mojžišovi oznámiť Izraelitom po tom, čo sa ho pýtali na meno Boha. Ježiš toto meno vyjadril slovami: „Prv než bol Abrahám, JA SOM“. Toto meno, čiže „JA SOM“, je jednoznačným vyjadrením jeho podstaty. To znamená, že Boh nie je nejakou neurčitou neosobnou existenciou, ale je Osobou vedomou si seba samej. Je celým bytím (univerzom), nie však hocijakým, ale takým, ktoré si uvedomuje samo seba. Je Osobou – živým Bohom. Byť Osobou (vedomým subjektom) znamená byť Duchom. Hovoriť o duchovnej podstate môžeme vždy iba v súvislosti so subjektom, osobou, ktorá si uvedomuje samu seba alebo je v procese sebauvedomovania. Ontologickou podstatou bytia (existencie) je tak univerzálne vedomie, ktoré si uvedomuje samo seba, čiže živý Boh. Všetko je jeho prejavom. Boh je jednotou (subjektivitou) celej svojej prejavenej rôznorodosti (objektivity).
  Boh je zároveň tvorivou inteligenciou – božským rozumom – Slovom. Boh myslí tak, že svojím myslením zároveň tvorí. Túto skutočnosť krásne vystihujú úvodné slová Evanjelia podľa Jána: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Ján 1:1-3)

  Človek podľa obrazu Boha je tvorivou duchovnou bytosťou, ktorej základnými atribútmi sú svedomie, rozum, vôľa a cit, ktoré človek môže rozvinúť do tých najkrajších podôb len vďaka svojmu tvorivému úsiliu.
  Ježiš povedal : „Ja Som Svetlo tohto sveta“ (Ján 8:12). Kristus je pravé svetlo, skrze ktoré povstal celý svet (vesmír). Teologické špekulácie o tom, že tu ide o svetlo akejsi inej tajomnej duchovnej esencie sú nezmyselné, lebo všetko, čo povstalo (vesmír), má svetelnú (energetickú) podstatu.
  Pochopenie podstaty svetla, t.j. energie, je kľúčom k pochopeniu podstaty celej našej existencie, existencie Boha, jeho vesmíru a našej duše. Teoretická fyzika zatiaľ prišla na to, že svetlo je z jednej strany prúdom častíc – fotónov a z druhej zasa vlnením. Neprišla však na to, prečo je to tak, aj keď odpoveď je jednoduchá. Elementárne kvantá svetla (fotóny) sú harmonické oscilátory, ktoré vibrujú vďaka tomu, že sú tvorené bipolárnymi väzbami protipólov (+/-), ktoré sa k sebe priťahujú a zároveň odpudzujú, čím spôsobujú vnútornú vibráciu fotónov, čo sa navonok pri ich lete prejavuje ako vlnenie. Sú tak zároveň časticami (fotónmi) aj vlnami (vibráciami). Z bipolárnych kvantových väzieb (+/-) je utkaná celá realita, a to takým spôsobom, že každý pól „+“ je spojený so všetkými protipólmi „-„ celého vesmíru a opačne (dialektický Princíp Jednoty). O Princípe Jednoty si môžeme urobiť názornú predstavu, ak si uvedomíme, že každá častica nášho tela (elektrón, protón, atóm,…) je priamymi kvantovými väzbami spojená so všetkými ostatnými časticami existujúcimi v celom vesmíre.
  To znamená, že všetko je spojené (komunikuje) so všetkým na elementárnej kvantovej úrovni bipolárnych väzieb (+/-), ktoré nazývam aj svetelnými vláknami. Z krátkych svetelných vlákien sú sformované častice ako elektrón (+/2-), protón (3+/2-) a neutrón (3+/3-), z ktorých je tvorená zmyslami vnímateľná hmota, z dlhých a jemných vlákien je zasa sformovaný kozmický priestor (vákuum), ale aj ľudská duša, nadzmyslová realita a najvyšší Boží Duch (Duch Svätý). V bytí ako celku (čiže Bohu), komunikuje všetko so všetkým, každá časť (štruktúra) so všetkými ostatnými a táto komunikácia je podstatou univerzálneho vedomia Boha. Cez ňu si Boh nielen uvedomuje sám seba, ale zároveň tvorí všetko zo seba samého – svojej energie (svetla), ktorá je vnútorne štruktúrovaná do bipolárnych kvantových väzieb protipólov (+/-), ktoré sú takto fyzikálnym nositeľom (hardvérom) vedomia (softvéru). Keďže elementárnou štrukturálnou jednotkou, z ktorej je utkané celé bytie, je svetelné vlákno – bipolárna kvantová väzba (+/-), to znamená, že aj najvyšší Boží Duch má energetickú, svetelnú, čiže fyzikálnu podstatu.

  Boh stvoril ľudskú dušu podľa vzoru svojho Ducha a utkal ju z rovnakých jemných svetelných vlákien (kvantových väzieb), aké tvoria aj Jeho vlastnú najvyššiu a najsubtílnejšiu duchovnú kvantovú štruktúru. V nie tak dávno objavenom Evanjeliu podľa Tomáša, nájdenom roku 1945 blízko egyptského mesta Nag Hammadi, Ježiš vysvetľuje, odkiaľ pochádzajú ľudské duše: „Keď vám povedia: „Odkiaľ ste?“ povedzte im: „Sme zo Svetla, z miesta, kde Svetlo vzniká samo zo seba“. A keď sa vás spýtajú: „Kto ste?“ povedzte: „Sme jeho Synovia a sme vyvolení Živého Otca“. Teda aj naše duše sú utkané zo svetelných (energetických) kvánt, z toho istého Svetla, akým je samotný Boh a z ktorého je stvorený celý jeho vesmír (kozmos, univerzum).
  Mnohí celkom správne tušia, že vesmír ako celok je niečo ako hologram. A skutočne, keďže každá časť je univerzálne spojená s celkom, zrkadlí ho v sebe. Miera bohatstva tohto zrkadlenia, čiže zobrazenia celku časťou, je daná zložitosťou a komplexnosťou tejto časti. A najzložitejšou časťou tu na Zemi, ktorá zrkadlí celok, celý vesmír, je človek. Človek v sebe obsahuje všetky vrstvy, ktoré v sebe obsahuje aj celý kozmos. Renesančné chápanie človeka ako mikrokozmu, ktorý odráža celý makrokozmos, je veľmi správne. Materialisti a ateisti kritizujú veriacich, že do obrazu Boha premietajú seba samých. A prečo nie? Že nie Boh stvoril človeka, ale že človek si stvoril predstavu Boha podľa svojho obrazu. Skutočnosť je však taká, že človek je verným obrazom Boha, a tak, ak spoznáva svoju vlastnú podstatu, jej formy, prejavy a mnohovrstvovú (hierarchickú) veľmi zložitú a komplexnú štruktúru, študuje zároveň, akým je Boh ako celok a aké je jeho Stvorenie. Hierarchické vrstvenie človeka adekvátne odráža hierarchické vrstvenie celého bytia – Boha a jeho Stvorenia. Najzákladnejšie vrstvenie je nasledujúce:
  Človek                                         Boh (Univerzum)
  – telesná schránka človeka    – zmyslovo vnímateľná hmota
  – vegetatívna vrstva (duša)   – éterická sféra
  – zmyslová vrstva (duša)      – astrálna sféra
  – mentálna vrstva (duša)      – sféra intelektu (inteligencie)
  – duchovná (vedomá) duša  – kráľovstvo Ducha, Ježiš Kristus + kráľovstvo Božie
  Čím vyššia je úroveň zložitosti a komplexnosti kvantovej štruktúry (duše), cez ktorú sa uskutočňuje sebareflexia, čiže celostné vnímanie seba a okolia, tým vyššia a bohatšia je aj úroveň vedomia danej životnej formy (živého organizmu). Anorganická hmota ako taká aj pri svojich najzložitejších zoskupeniach nie je schopná sebareflexie, teda ani života. Avšak u rastlín, a hlavne tých vyšších, je už úroveň celostného vnímania seba samých a okolia značná a je zabezpečená na úrovni ich vegetatívnej duše (vrstvy). Aj keď rastliny nemajú nervový systém, ich vegetatívna duša vykazuje značný stupeň inteligencie. Tá sa napríklad u koreňovej sústavy prejavuje veľkou senzorickou aktivitou koncových koreňových buniek – koreňových špičiek, ktoré koordinujú svoj pohyb a vyhľadávajú v pôde miesta bohaté na vodu a minerálne živiny vyhýbajúc sa suchým a toxickým miestam. Aj keď rastliny nemajú vyvinuté špecializované zmyslové orgány, svojou vegetatívnou dušou vytvárajú celostný obraz o svojom okolí, komunikujú s ním – dokonca komunikujú cez priame dlhé nelokálne kvantové väzby s inými rastlinami (bezprostredná nelokálna komunikácia na diaľku). Rastliny prijímajú veľké množstvo vnemov z okolitého prostredia a dá sa povedať, že sú veľmi citlivé. To je pre ne veľmi dôležité, lebo nemôžu meniť svoje stanovište. Vnímavosť rastlín je však často podceňovaná, avšak oni vnímajú komplexne negatívne aj pozitívne faktory z okolia a adekvátne reagujú na rôzne situácie. Sú to sociálne organizmy vzájomne komunikujúce a koordinujúce svoju činnosť – aj priamo na diaľku. Reagujú dokonca aj na hudbu napríklad tým, že pôsobenie klasickej hudby zlepšuje ich rast.
  Zvieracia vegetatívna duša oproti rastlinnej obsahuje navyše dodatočnú vrstvu, ktorá riadi činnosť periférneho nervového systému. Je to autonómny systém neovládateľný vôľou a pozostáva z:
  a) vegetatívneho nervového systému, ktorý inervuje hladké svalstvo ciev, tráviaceho systému, močových ciest, dolných dýchacích ciest, srdcový sval, nadobličky, endokrinné žľazy a zabezpečuje automatickú činnosť žliaz, trávenia, dýchania, srdcového tepu, vylučovania …
  b) somatického nervového systému, zabezpečujúceho aktívnu reakciu organizmu na vonkajšie podnety a pohyb – reflexný oblúk, cez ktorý komunikuje s centrálnou nervovou sústavou pomocou prenosu signálov.
  Riadiaca kvantová štruktúra periférneho nervového systému ako časť vegetatívnej duše je tesne prepojená vzájomnými kvantový väzbami s nadradenou kvantovou štruktúrou zmyslovej duše. Tá je oveľa zložitejšia a komplexnejšia než vegetatívna duša a riadi činnosť zmyslových orgánov prostredníctvom centrálnej nervovej sústavy (mozog, miecha, nervový systém). Na rozdiel od rastliny, zviera a človek nedosahuje celostné vnímanie a cítenie seba samého a okolia na úrovni vegetatívnej vrstvy (duše), ale až na úrovni oveľa vyššej kvantovej štruktúry zmyslovej (pocitovej) duše. Ide o zmyslove vedomie – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.
  Vyššiu vrstvu (dušu) predstavuje mentálna duša, ktorá u vyšších zvierat zabezpečuje ich značnú inteligenciu zostávajúc pritom v rámci zmyslovej duše. U človeka v podobe Rozumu je už však súčasťou jeho duchovnej duše.
  Nesmrteľná duchovná duša človeka predstavuje najvyššiu, najkomplexnejšiu, najzložitejšiu kvantovú štruktúru vystavanú z najjemnejších kvantových väzieb, zrkadliacu v sebe najvyššiu Božskú kvantovú štruktúru Ježiša Krista skrz ich vzájomnú väzbu – Ducha Svätého. Človek ako komplexná bytosť so všetkými vrstvami v ich zárodočnom štádiu vzniká v momente počatia. To znamená, že v tomto momente je sformovaná aj základná kvantová štruktúra jeho duchovnej duše. Práve duchovná duša definuje podstatu človeka ako sebauvedomujúceho sa tvorivého subjektu „Ja som“, „Ja chcem“, „Ja myslím“ a „Ja cítim“. Ona dáva človeku jeho dôstojnosť a vznešenosť, lebo bezprostredne vyviera z Boha. Ide predovšetkým o to, aby si to človek naplno uvedomil a nadviazal s Bohom bezprostredný osobný vzťah, ktorý prináša pravú duchovnú slobodu a radosť. Najzákladnejšími atribútmi duchovnej duše sú Rozum, Vôľa, Cit, Svedomie. Tieto musí človek v sebe neustále rozvíjať, ak chce dosiahnuť Múdrosť, Poznanie, Lásku, Krásu, Dobro, Pravdu a priblížiť sa k Bohu stelesnenému v osobe Ježiša Krista.

  Boh ako univerzálne vedomie sa v súčasnosti stáva už aj predmetom vedeckých výskumov. Ja napríklad som členom redakčnej rady amerického časopisu Scientific God Journal, kde sa výskumom podstaty Boha a univerzálneho vedomia, ale aj hmotného aspektu vesmíru zaoberáme z rozličných možných pohľadov. Takisto som členom viacerých medzinárodných inštitúcií, kde za venuje veľká pozornosť štúdiu podstaty života a vedomia a jeho prejavov – aj takých ako OBE (out of body experience – mimotelové zážitky), NDE (zážitky blízkosti smrti) a pod. V súčasnosti už len málokto zo serióznych mysliteľov spochybňuje skutočnosť, že tak zložité fenomény ako sú život a vedomie s ich mimoriadne inteligentným a zložitým informačným genetickým kódom sa nemohli vyvinúť iba na báze slepej Darwinovej evolúcie, a že podstatným faktorom tvorivej evolúcie je inteligenčný faktor, čiže najvyššia inteligencia (božský rozum).

  Literatúra:

  KOHUT, P. (2011): God and the Universe. Saarbrucken: VDM Verlag Dr. Muller.
  KOHUT, P. (2014): Crisis of Contemporary Theoretical Physics and the Truth in the Mirror of Dialectical Logic. Syntropy 2014(1) [online], 1-79. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2014-eng-1-01.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2013): The Unity Principle. Syntropy 2013 (2) [online], 220-242. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2013-eng-2-17.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2012): The Physical Universe as a Divine Quantum Information Structure. Scientific GOD Journal, Volume 3 Issue 3, March 2012 [online], 220-250. Dostupné na: https://scigod.com/index.php/sgj/article/view/176/216 (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHÚT, P. (2015): Princíp Jednoty (revolúcia v poznaní). In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23.-24. apríla 2015 v Poprade. Ružomberok: Verbum, 473-482.

  Autor:
  Ing. Peter Kohút, CSc.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 82
  Celkové hodnotenie: 22.13
  Priemerná čítanosť: 5362

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Macron sa zastal nového ministra vnútra obvineného zo znásilnenia

  Paríž 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v utorok verejne zastal nového ministra vnútra Géralda Darmanina, ktorého vyšetrujú pre podozrenie zo znásilnenia. Informovala o tom agentúra AFP "Ak sa niekto stane obeťou súdu ulice či sociálnych sietí od chvíle, keď je obvinený, avšak ešte nie…

  Kráľovná Alžbeta II. predstavila svoju vlastnú značku ginu

  Brusel/Londýn 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Buckingham Palace)   Britská kráľovná Alžbeta II. predstavila svoj vlastný gin založený na prísadách zo svojej záhrady. Informoval o tom v utorok webový spravodajský portál The Brussels Times „Nápoj je ochutený citrusovým plodom a bylinnými tónmi získanými z 12 rastlinných výťažkov, z ktorých niekoľko pochádza zo…

  Rumunský súd potvrdil, že expremiér Ponta sa dopustil plagiátorstva

  Bukurešť 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Vadim Ghirda)   Rumunského expremiéra Victora Pontu uznal najvyšší súd vinným z plagiátorstva, keďže časť jeho dizertačnej práce bola skopírovaná z iných zdrojov, ktoré navyše neboli citované. Informovala o tom v utorok agentúra DPA V tejto veci boli voči Pontovi podané žaloby ešte v roku 2012,…

  Izrael hlási rekordných 1681 nových prípadov nákazy za deň

  Jeruzalem 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   V Izraeli pribudlo za ostatných 24 hodín 1681 prípadov infekcie novým koronavírusom. Oznámilo to v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva s tým, že ide o dosiaľ najvyšší denný prírastok, píše agentúra AP Izrael zareagoval na pandémiu nového koronavírusu pomerne skoro, a to zatvorením…

  Chorvátsky premiér Plenkovič absolvuje test na koronavírus

  Záhreb 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP)   Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič absolvuje test na koronavírus, pretože sa v pondelok stretol s ministerkou, ktorej nariadili domácu izoláciu. Oznámil to v utorok hovorca chorvátskej vlády Marko Milič, ktorého vyjadrenie sprostredkovala agentúra HINA Premiér v pondelok predsedal zasadnutiu, ktoré sa venovalo otázke zavedenia eura…

  Kanadsko-americké hranice zostanú pravdepodobne aj naďalej uzavreté

  Ottawa 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Elaine Thompson)   Hranice medzi Kanadou a Spojenými štátmi zostanú v snahe zamedziť šíreniu nového koronavírusu pravdepodobne uzavreté ešte najmenej ďalší mesiac. Výnimkou však aj naďalej budú nevyhnutné cesty a preprava tovarov. S odvolaním sa na zdroje z prostredia kanadskej vlády o tom v utorok informovali…

  Poslanci prepísali rozpočet, schodok navýšili na rekordných 12 miliárd eur

  Bratislava 14. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky)   Poslanci definitívne prepísali tohtoročný štátny rozpočet a navýšili jeho schodok na rekordnú výšku. V utorok totiž schválili návrh novely zákona o štátnom rozpočte, ktorý predpokladá tohtoročný deficit na úrovni až takmer 12 miliárd eur Oproti pôvodnému rozpočtu z dielne predchádzajúceho…

  Kmeť: Minister dopravy navrhne vláde za kandidáta na voľbu šéfa regulačného úradu Ivana Martáka

  Bratislava 14. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)   Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predloží vláde ako kandidáta na voľbu nového predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb opäť Ivana Martáka V rozhovore pre agentúru SITA to v utorok potvrdil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby…

  Obce by mohli zakázať hazard aj bez potreby petície občanov

  Bratislava 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obce by mohli na svojom území zakázať hazardné hry aj bez potreby petície občanov. Vyplýva to z novely zákona o hazardných hrách, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Novelu predložili koaliční poslanci Podmienka petície na prijatie všeobecne záväzného…

  Mikulec: Štát sa pripravuje na možné zhoršenie situácie s novým koronavírusom

  Bratislava 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štát sa pripravuje na možné zhoršenie situácie s novým koronavírusom na Slovensku a na prípadný príchod druhej vlny pandémie. Po utorkovom rokovaní ústredného krízového štábu na Úrade vlády SR v Bratislave to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). V štábe rokovali o úlohách…

  Parlament na východe Líbye dovolil Egyptu zasiahnuť do konfliktu

  Tripolis 14. júla 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Manu Brabo)   Snemovňa reprezentantov v líbyjskom parlamente na východe tejto krajiny dovolila egyptským ozbrojeným silám zasiahnuť do líbyjského konfliktu. Vyplýva to z vyhlásenia snemovne Koncom júna egyptský prezident Abd al-Fattah as-Sisi vyhlásil, že jeho krajina je ochotná pomôcť výcvikom a zbraňami líbyjským kmeňom v ich…

  NATO je mŕtve už asi nie iba klinicky. Francúzsko podporilo útok na turecké sily v Líbyi

  Tripolis 14. júla 2020 (HSP/Armyweb/Foto: Screenshot:YouTube)   Český portál Armyweb priniesol informáciu, v ktorej cituje grécke zdroje, podľa ktorých sa francúzske ozbrojené sily zúčastnili nedávneho zničenia tureckých protivzdušných systémov v Líbyi. Gréci veľmi pozorne sledujú turecké vojenské aktivity a snažia sa mať prehľad. Informácie o napadnutí tureckej základne Al-Vatiya 130…

  František Borbély je vinný za účasť v skupine sýkorovcov, do väzenia už nepôjde

  Pezinok 14. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Špecializovaný trestný súd v Pezinku dnes schválil dohodu o vine a treste uzavretú medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a členmi zločineckej skupiny sýkorovci Františkom Borbélym a Róbertom Baumanom. Trest za zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny však súd Borbélymu neuložil. Za dostatočný…

  Potratová Planned Parenthood: „Aj naďalej sa budeme sa snažiť prinútiť katolícke sestričky, aby financovali potraty“

  New York 14. júla 2020 (HSP/Life News/Foto:Screenshot:YouTube)   Iba deň po tom, čo Najvyšší Súd rozhodol, že vláda nemôže donútiť rehoľnú kongregáciu Malé sestry chudobných (Little Sisters of the Poor) prispievať odvodmi na financovanie potratov, výkonná riaditeľka najväčšej potratovej siete Planned Parenthood uviedla, že bude proti rozhodnutiu bojovať. Uvádza, že…

  Prezidentka prijala odchádzajúceho generálmajora, založila tak novú tradíciu

  Bratislava 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok prijala odchádzajúceho generálmajora Jindřicha Jocha. Ten odchádza z ozbrojených síl do zálohy. Hlava štátu tak založila novú tradíciu. Doteraz nebolo zvykom, aby prezident ako hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR prijal generála pred jeho odchodom do výslužby. Uviedla…

  Macron chce od augusta zaviesť povinné nosenie rúšok vo vnútorných priestoroch

  Paríž 14. júla 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Ludovic Marin)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron bude žiadať zavedenie nosenia rúšok vo všetkých vnútorných verejných priestoroch. Povedal to v rozhovore pre francúzsku televíziu pri príležitosti Dňa dobytia Bastily Ako uviedol, "najlepšou prevenciou" pred vírusom sú rúška, sociálne odstupy a umývanie si rúk. Povinnosť by mala…

  Novela upravujúca oblasť potratov z dielne OĽaNO ide do 2. čítania

  Bratislava 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá upravuje oblasť potratov, posunuli poslanci v utorkovom hlasovaní do druhého čítania. Poslanci z klubu OĽaNO v nej navrhujú zmeny v sociálnych opatreniach pre ženy zvažujúce interrupciu, zmenu názvu umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva, zaviesť chcú potrebu…

  Smer nepodporí návrh, ktorým by mohol Úrad verejného zdravotníctva získavať telefónne čísla, ak bude novela schválená, pripúšťa jej podanie na Ústavný súd

  Bratislava 14. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Legislatívu, ktorá má umožniť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v tzv. červených krajinách, Smer-SD nemôže podporiť, pretože sa tým neoprávnene zasahuje do ľudských práv Predseda Smeru-SD Robert Fico povedal, že ak bude novela v…

  TopDesat

  Prečo niektorí muži trávia na záchode tak veľa času?

  0

  Ak si aj ty zvedavý, prečo sa mužom tak veľmi páči na záchode pri vykonávaní potreby a sú tam tak dlho, máme odpoveď. Toaleta je pre nich bezpečným miestom na zamyslenie sa nad veľkými otázkami života. Takže nejde o anatomický pôvod. V skutočnosti môžu byť muži pri výkone svojich defektačných…

  Prečo musí počas spánku tvoja noha vykúkať spod prikrývky?

  0

  Všetci sme zažili ten boj pri zaspávaní. A napodiv je to omnoho jednoduchšie, keď jedna tvoja noha vykúka spod prikrývky. Záhada toho, čo nás k tomu núti, spočíva v tom, že ideálna teplota v izbe pre dobrý nočný spánok je asi 18° C a naše nohy sú bránou do tohto dokonalého prostredia.…

  Kráľ Artuš: Panovník hradu Kamelot. 2. časť

  0

  V Británii 5. a 6. storočia, pustošenej nájazdmi Sasov a rozdelenej do nespočetného množstva malých kráľovstiev, vládol kráľ Artuš hradu Kamelot. Rozprávanie o jeho živote a dejinách jeho kráľovstva sa však zakladá viac na legendách než na skutočných historických faktoch. V prvej časti článku sme sa pozreli na vcelku zložitú genézu dejín Britských ostrovov, ktoré v minulosti…

  Prečo mačky krútia zadkom skôr, ako zaútočia?

  0

  Veľa majiteľov domácich zvierat iste potvrdí, že keď sa ich mačky pripravujú  na útok, najskôr pokrútia zadkom. Prečo to robia? Vynaliezavé mačky takýto akt robia iba pár sekúnd pred útokom. Vtedy sa prikrčia a začnú krútiť zadkom skôr, ako vyrazia na svoj označený cieľ - čo sú niekedy tvoje nohy…

  Tvoj pes by ťa chcel naozaj zachrániť, ak by vedel, ako na to

  0

  Určite si aj ty už videl zopár videí na YouTube, na ktorých sa snažia domáci miláčikovia zachrániť svojho majiteľa pred utopením v bazéne. Vedci sa rozhodli preveriť, či je to tak naozaj a či existujú psy, ktoré sú ako Lassie. Zistenie hovorí, že tvoj pes by ťa naozaj zachránil, jediným…

  Triky s telom, ktoré sa ti môžu hodiť 1. časť

  0

  Priznajme si to, o našich telách prakticky nevieme nič. Chceme tým povedať, že dýchame a spíme, jeme a pijeme a berieme to ako normálne, nezamýšľame sa nad tým. Existuje však aj každodenná mágia, ktorú môžeme urobiť s našim telom a nemali sme o tom ani potuchy. Ľudské telo je jeden neobyčajný…

  Vo svete IT

  Kompaktný ochladzovač a ventilátor v jednom, Xiaomi Microhoo aktuálne kúpiš za neuveriteľne nízku cenu

  0

  Neznesiteľné horúčavy sú už v plnom prúde a práca za počítačom sa stáva stále neúnosnejšou, najmä v neklimatizovaných priestoroch. Čo tak ale siahnuť aspoň po čiastočnom schladení a príjemnom vánku, ktorý ponúka 3v1 ventilátor Xiaomi Microhoo, ktorý aktuálne kúpiš na e-shope TomTop.com za naozaj skvelých 38 eur s bezplatnou dopravou…

  Chrome dostáva nový režim, ktorý pri prehrávaní videí šetrí dáta. Takto ho zapnete!

  0

  Najväčším žrútom dát bývajú na internete videá, pričom častokrát je možné ich sledovaním vyčerpať v  priebehu niekoľkých minút stovky dát megabajtov. Len pre zaujímavosť, pri 4K videu za 1 minútu prenesiete približne 250 megabajtov. Google pravdepodobne z tohto dôvodu zavádza do prehliadača Chrome vcelku vítanú funkciu, ktorú oceníte pri pozeraní…

  Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7 – špičková pracovná stanica, ktorej cieľovou skupinou sú tí najnáročnejší

  0

  Do redakcie nám po dlhšom čase zavítal poriadny notebook, tentokrát padla karta na pracovný ultrabook ThinkPad X1 Carbon 7 od spoločnosti Lenovo, ktorý je v kategórií kompaktných notebookov na popredných priečkach čo sa výkonnosti, výbavy, ale aj cenovky týka. Po dlhšom testovaní tohto zariadenia vám aspoň čiastočne priblížim aké je…

  Prečo sa planéty nezrážajú? Ktoré z nich sú v sústave stabilnými, a ktoré nie? Vedci budú poznať odpovede rýchlejšie ako doposiaľ

  0

  Prečo sa planéty nezrážajú? Ako je možné že sa planéty v sústave dokážu organizovať a koľko z nich ostane stabilných počas miliárd rokov? Dokázať odfiltrovať všetky možnosti, ktoré by nevyhnutne viedli ku kolízii, by vedcom odhalili oveľa jasnejší pohľad na vzdialené planetárne systémy, píše portál Phys. Nie je to však…

  Je to oficiálne. Briti odstrihnú Huawei od svojej 5G siete

  0

  Čínsky technologický gigant, spoločnosť Huawei Technologies je aktuálne uprostred ekonomického konfliktu medzi americkou administratívou a Pekingom, pričom je na spoločnosť z viacerých strán neustále vyvíjaný tlak. Obzvlášť v prípade 5G sietí, kde postupne, ale isto pribúdajú jednotlivé krajiny, ktoré vylučujú Huawei z možnej kooperácie. Jedným z partnerov, ktorý proti Huawei…

  Bitka o najrýchlejšiu nabíjačku pre smartfóny pokračuje! Do hry sa najnovšie zapája aj známy výrobca Realme

  0

  Len včera sme vás informovali o tom, že spoločnosť Oppo plánuje už o pár dní oficiálne predstaviť prvý ultra rýchly nabíjací systém pre smartfóny s výkonom až 125W, po boku ktorého bude podľa všetkého predstavený aj prvý smartfón s touto technológiou od tohto čínskeho výrobcu. Ihneď po prevalení týchto informácií…

  KAMzaKRÁSOU

  Šatka ako tričko?! Inšpiruj sa nápadmi, ako ju uviazať!

  0

  Šatka už dávno nepatrí len medi tie doplnky, ktoré sa nosia len na krku alebo vo vlasoch. Šatka ako tričko je najnovším trendom. Ako si ju uviazať?

  Jednoduché recepty z mletej hovädziny: Expresná pochúťka 3x inak!

  0

  Výhodou mletého mäsa je jeho naozaj expresná príprava, nehovoriac aj o skvelej chuti. My vám prinášame tri jednoduché a chutné recepty z mletej hovädziny.

  Vyhraj 5x Eucerin Krémový gél na opaľovanie Dry Touch Oil Control SPF 30

  0

  Správnu odpoveď nájdete tu: eucerin.sk Súťažíme od 14.7 do 28.7.2020

  Tichý zabijak! Ako odhaliť plesne v tele a ako sa ich zbaviť?

  0

  Niekedy si ani neuvedomíme, že žijeme s niečím, čo nášmu organizmus škodí. A pritom plesne v tele spôsobujú mnoho zdravotných problémov. Viac v článku!

  Chystáš letný filmový večer? Tu sú tipy na najlepšie rodinné filmy!

  0

  Nie je nič krajšie ako príjemný letný večer strávený s rodinou pri dobrom filme. Čo premietať? My sme si pre vás pripravili tie najlepšie rodinné filmy!

  Video Perfektné cviky na doma so stoličkou: Spevnia každý sval na tele!

  0

  Ako si vyformovať postavu aj v pohodlí domova? Ak vás nebavia prístroje v posilňovni, tak skúste cviky na doma so stoličkou - vhodné aj pre začiatočníkov!

  Svetlo sveta

  Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

  0

  Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Armádny Magazín

  Video - Teroristi zaútočili na spoločnú rusko-tureckú hliadku na diaľnici M4 v Sýrii

  0

  Sýria, 14. júl 2020 (AM) - Teroristi zaútočili nástražným výbušným zariadením. Výbuch nastal pri vchode do mesta Ariha na diaľnici M4. Medzi ruskými silami sú správy o 3 zranených.       [capti

  Video: Pôsobivé zábery pilotáže a streľby priamo z kokpitu ruského SU-25SM3

  0

  Rusko, 14. júl 2020 (AM, Sputnik) - Ruský televízny kanál Zvezda zverejnil exkluzívne video paľby z kokpitu stíhačky SU-25SM3 ruského letectva. Zábery boli nasnímané priamo z pilotnej kabíny. Pri manévroch boli odpálené rakety na podmienené

  Video - V Rusku vyvinuli ľahké rýchlostné obrnené vozidlo Strela

  0

  Rusko, 14. júl 2020 (AM, Sputnik) - V Rusku vyvinuli ľahké obrnené vozidlo Strela, oznámil generálny riaditeľ konštrukčnej kancelárie Vojenská priemyselná spoločnosť Alexander Krasovickij.  

  Moskva ironizuje Trumpove slová o jeho nových „veľmi rýchlych" raketách

  0

  Rusko, 14. júl 2020 (AM) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová reagovala prostredníctvom Facebooku na pripomienky Donalda Trumpa, ktorý predtým uviedol, že USA vyvíjajú raketu 17-krát rýchlejšiu ako čokoľvek, čo sa v súčasnosti deje. Podľa amerického prezidenta „letí tak rýchlo, že je veľmi ťažké si ju

  Letecká obrana ruskej základne Hmeimim v Sýrii odrazila útok dronov

  0

  Sýria, 14. júl 2020 (AM) - Ruské centrum pre zmierenie bojujúcich strán oznámilo, že systémy protivzdušnej obrany ruskej základne Hmeimim v Sýrii odrazili útok dronov. Niekoľko dronov vypustených radikálmi zaútočilo na leteckú základňu Hmeimim v sýrskej Latakii. Systémy pr

  Ruská FSB zlikvidovala v Rostove teroristickú bunku Islamského štátu. Video

  0

  Rusko, 14. júl 2020 (AM) - Vodca gangu bol smrteľne zranený, potom čo začal strieľať na dôstojníkov FSB. Zvyšných päť členov skupiny bolo zadržaných.     https://twitter.com/i/status/1282624971706163201   Zamestnanci Federálnej bezpečnostnej služby - FSB Ruska potlačili činnosť teroristickej skupiny islamského št

  Tvoja Svadba

  Dlhý, čipkovaný, vintage? Ktorý svadobný závoj si vybrať?

  0

  Dlhý, čipkovaný, vintage? Svadobný závoj je krásnym doplnkom svadobných šiat. Ktorý svadobný závoj si vybrať? Ktorý sa hodí k svadobným šatám? 

  Tipy, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe: Čo pripraviť hosťom?

  0

  Plánujete svadbu v mesiacoch júl a august, no neviete, ako zvládnuť letné horúčavy na svadbe? Poradíme vám, na čo by ste nemali zabudnúť!

  Metalické doplnky vo svadobnej výzdobe: Stavíš aj ty na tento trend?

  0

  Nesmieme zabudnúť na sladký vrchol vášho veľkého dňa – svadobnú tortu. Správnou kombináciu farieb a ozdôb môžete dosiahnuť priam majstrovské dielo. Metalické torty sú veľmi elegantné a zaujmú na prvý pohľad. Ak nie ste zástancom klasiky a hľadáte niečo modernejšie, určite vsaďte na svadobnú tortu so zlatými pásmi, s rôznymi…

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tvoje Zdravie

  TOP recepty z mäty: Skúsite domáci odvar, olej či mätový ocot?

  0

  Z mäty je možné v prvom rade pripraviť skutočne lahodný čaj, podobne ako z mnohých iných bylín. A verte, že domáci čaj z vlastnej čerstvej či nasušenej mäty je ten najlepší. Na jednu šálku čaju vám postačí pár čerstvých lístkov, podľa veľkosti 5 až 10, prípadne jedna až dve lyžičky doma nasušenej…

  Toto sú najväčšie chyby pri behaní. Dopúšťate sa ich aj vy?

  0

  Ako sme už načrtli v úvode, medzi najzávažnejšie a najčastejšie chyby pri behu radíme nesprávnu a zlú techniku. Častými problémami v súvislosti s technikou je napríklad zvieranie rúk do pästí počas behu, zakláňanie trupu dozadu, kývanie tela do strán, príliš dlhý krok či zlé došľapovanie. Veľkým problémom je aj nesprávne…

  Správny pitný režim počas leta: Čo by sme mali vedieť a dodržiavať?

  0

  Základnou otázkou pravdepodobne je, koľko tých tekutín by sme vlastne počas dňa mali vypiť. Vo všeobecnosti sa hovorí o priemernom objeme okolo 2 až 2,5 litra na dospelého človeka, môže však ísť aj o 1,5 až 3 litre tekutín denne. Spravidla sa počíta s objemom 20 až 40 ml tekutín na…

  Otrava slnkom verzus spálenie: Ako ich rozoznať a ako sa im vyhnúť?

  0

  Príliš dlhý a nechránený pobyt na slnku môže vyvolať oveľa viac ako len obyčajné spálenie pokožky. Otrava slnkom je totiž úplne reálna. Ako sa prejavuje?

  Trápi ťa alergia na prací prostriedok? Možno robíš túto chybu!

  0

  Ako sa prejavuje alergia na prací prostriedok? Prečo k nej dochádza a ako jej predísť? Zistite všetko dôležité o praní a pracích prípravkoch v článku!

  Čím nahradiť maslo? Čo použiť pri pečení a čo natrieť na chlieb?

  0

  Čím nahradiť maslo v rôznych receptoch a pokrmoch? Čo si okrem neho natrieť na chlieb? V článku si predstavíme rozličné zdravšie náhrady klasického masla.