• Boh nielen z pohľadu viery, ale aj filozofie a vedy

  Publikované 17.05. 2017 o 16:04 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Vieme, že Boh je v rôznych náboženských systémoch chápaný rôzne. Aký je ale pravdivý obraz Boha? Je Boh dostupný ľudskému rozumu a poznaniu alebo je len záležitosťou viery? Najjednoduchšie pristupujú k otázke Boha ateisti, ktorí odmietajú jeho existenciu opierajúc sa o pozitivistickú vedu, ktorá obmedzila svoj obzor len na oblasť zmyslovej skúsenosti. Odmietajú existenciu nadzmyslovej skúsenosti a nadzmyslovej reality (neviditeľný svet), ktorá je oveľa rozsiahlejšia a bohatšia než zmyslom dostupná realita. Ich predstava o neexistujúcom Bohu je veľmi zvláštna – najprv vychádzajú z predpokladu, že Boh by mal byť nejakou bytosťou vo vesmíre alebo mimo neho, ktorú následne odmietajú a zároveň tvrdia, že jej neexistencia podobne ako neexistencia trebárs špagetovej príšery sa nedá dokázať, lebo dôkaz neexistencie čohokoľvek sa principiálne nedá predložiť. Od kresťanov však požadujú, aby predložili dôkaz existencie Boha. Otázkou však je, aký dôkaz by ich uspokojil a čo by ich presvedčilo o existencii Boha. Ak by pred nich predstúpil vo svojej stelesnenej viditeľnej podobe Ježiša Krista – odmietli by ho. A ako celok – absolútno – celé bytie (univerzum) pred ateistov a vlastne ani pred nikoho predstúpiť nemôže, lebo človek by sa musel pritom vyčleniť z celého univerza (kozmu), aby ho mohol nazerať z vonkajšieho pohľadu (t.j. ako objekt), čo je nemožné. Ide totiž o to, že všetko je v Bohu a Boh je vo všetkom. Boh predstavuje univerzálne vedomie celého bytia. Boh na úrovni Univerza ako celku sa dá študovať iba cez jeho prejavy vo Stvorení – vo vesmíre a prírode – v dostupnej zmyslom realite, ale aj v nadzmyslovej (hlavne duchovnej) realite. Ľudskému nazeraniu je Boh ako celok (absolútno, univerzálne vedomie) nedostupný, preto pred človeka predstupuje v podobe Ježiša Krista. Ináč sa to ani nedá, a ak si ateisti myslia, že by sa to malo dať, nech povedia, ako. Lenže aj k Bohu v podobe (osobe) Ježiša Krista sa človek môže priblížiť, prípadne vzhliadnuť a počuť ho iba vtedy, ak po ňom veľmi túži, úporne ho hľadá a je čistého srdca („Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“). O osobných stretnutiach s Ježišom Kristom je na internete veľmi veľa svedectiev, najpozoruhodnejšie sú tie od židov či moslimov, ktorí po takomto silnom zážitku zo stretnutia konvertovali na kresťanstvo.

  Na rozdiel od ateistov, ktorí odmietli Boha mylne prezentovaného ako bytosť nachádzajúcu sa vo vesmíre (kozme) či mimo neho, už najväčší grécki filozofi ako Platón a Aristoteles uvažovali o Bohu v rozsahu celého kozmu. Verili, že človek má v sebe nesmrteľnú dušu, myseľ, rozum, prostredníctvom ktorých má potenciálny nesmrteľný podiel na univerzálnom božskom rozume. Vyzdvihli koncepciu imanentnej božskej inteligencie riadiacej celý kozmos. Odhaliť božský poriadok (kozmos – svetový rozum) vo svete znamená odhaliť ho vo svojej duši. Božská inteligencia, ktorá riadi vesmír sa teda zrkadlí v ľudskej duši. Kozmos je prejavom najvyššej božskej inteligencie (rozumu), ktorá dáva svetu (prírode) jej účel a tvar a je priamo dostupná ľudskému rozumu a vedomiu, ak je dostatočne rozvinuté a sústredené. Antická idealistická filozofia bola teda optimistická a vychádzala z poznateľnosti bytia a jeho podstaty – čiže Boha, ľudským rozumom. Na tento idealistický smer antickej filozofie a jeho optimizmus nadviazal neskôr Plotínos, predstaviteľ poklasickej gréckej filozofie, ktorý mal značný vplyv na stredovekú filozofiu a kresťanstvo. Rozvinul Platónovu filozofiu tvrdiac, že človek sa môže povzniesť až k vedomiu Svetovej Duše a kozmickému rozumu (intelektu), čiže k Bohu. Na antickú filozofiu nadviazal najväčší génius filozofie 19. storočia G.W.F. Hegel, ktorý rozpracoval svoju geniálnu dialektickú logiku hlavne vo svojom diele „Logika ako veda“, avšak v chápaní Boha sa dopustil závažného omylu. Jeho Boh v podobe absolútneho ducha (čiže univerzálneho vedomia) či absolútnej idei (božského rozumu – božskej tvorivej inteligencie) je neosobný, čiže si neuvedomuje sám seba, k sebauvedomeniu dospieva až cez človeka a vývoj ľudskej civilizácie. Hegel totiž ešte nedospel k objavu dialektického Princípu Jednoty, aj keď mu k tomu chýbal iba krôčik, a tak nevidel mechanizmus, akým by si Bytie ako celok (kozmos, univerzum) uvedomovalo samo seba a bolo tak osobným Bohom, čiže Bohom, ktorý je zároveň seba-vedomou živou Osobou. Tento omyl o neosobnom kozmickom univerzálnom vedomí je žiaľ dosť rozšírený aj v súčasnosti. Boh však sám seba definuje ako Osobu v pamätnom výroku „JA SOM ten, ktorý SOM“. To kázal Boh Mojžišovi oznámiť Izraelitom po tom, čo sa ho pýtali na meno Boha. Ježiš toto meno vyjadril slovami: „Prv než bol Abrahám, JA SOM“. Toto meno, čiže „JA SOM“, je jednoznačným vyjadrením jeho podstaty. To znamená, že Boh nie je nejakou neurčitou neosobnou existenciou, ale je Osobou vedomou si seba samej. Je celým bytím (univerzom), nie však hocijakým, ale takým, ktoré si uvedomuje samo seba. Je Osobou – živým Bohom. Byť Osobou (vedomým subjektom) znamená byť Duchom. Hovoriť o duchovnej podstate môžeme vždy iba v súvislosti so subjektom, osobou, ktorá si uvedomuje samu seba alebo je v procese sebauvedomovania. Ontologickou podstatou bytia (existencie) je tak univerzálne vedomie, ktoré si uvedomuje samo seba, čiže živý Boh. Všetko je jeho prejavom. Boh je jednotou (subjektivitou) celej svojej prejavenej rôznorodosti (objektivity).
  Boh je zároveň tvorivou inteligenciou – božským rozumom – Slovom. Boh myslí tak, že svojím myslením zároveň tvorí. Túto skutočnosť krásne vystihujú úvodné slová Evanjelia podľa Jána: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Ján 1:1-3)

  Človek podľa obrazu Boha je tvorivou duchovnou bytosťou, ktorej základnými atribútmi sú svedomie, rozum, vôľa a cit, ktoré človek môže rozvinúť do tých najkrajších podôb len vďaka svojmu tvorivému úsiliu.
  Ježiš povedal : „Ja Som Svetlo tohto sveta“ (Ján 8:12). Kristus je pravé svetlo, skrze ktoré povstal celý svet (vesmír). Teologické špekulácie o tom, že tu ide o svetlo akejsi inej tajomnej duchovnej esencie sú nezmyselné, lebo všetko, čo povstalo (vesmír), má svetelnú (energetickú) podstatu.
  Pochopenie podstaty svetla, t.j. energie, je kľúčom k pochopeniu podstaty celej našej existencie, existencie Boha, jeho vesmíru a našej duše. Teoretická fyzika zatiaľ prišla na to, že svetlo je z jednej strany prúdom častíc – fotónov a z druhej zasa vlnením. Neprišla však na to, prečo je to tak, aj keď odpoveď je jednoduchá. Elementárne kvantá svetla (fotóny) sú harmonické oscilátory, ktoré vibrujú vďaka tomu, že sú tvorené bipolárnymi väzbami protipólov (+/-), ktoré sa k sebe priťahujú a zároveň odpudzujú, čím spôsobujú vnútornú vibráciu fotónov, čo sa navonok pri ich lete prejavuje ako vlnenie. Sú tak zároveň časticami (fotónmi) aj vlnami (vibráciami). Z bipolárnych kvantových väzieb (+/-) je utkaná celá realita, a to takým spôsobom, že každý pól „+“ je spojený so všetkými protipólmi „-„ celého vesmíru a opačne (dialektický Princíp Jednoty). O Princípe Jednoty si môžeme urobiť názornú predstavu, ak si uvedomíme, že každá častica nášho tela (elektrón, protón, atóm,…) je priamymi kvantovými väzbami spojená so všetkými ostatnými časticami existujúcimi v celom vesmíre.
  To znamená, že všetko je spojené (komunikuje) so všetkým na elementárnej kvantovej úrovni bipolárnych väzieb (+/-), ktoré nazývam aj svetelnými vláknami. Z krátkych svetelných vlákien sú sformované častice ako elektrón (+/2-), protón (3+/2-) a neutrón (3+/3-), z ktorých je tvorená zmyslami vnímateľná hmota, z dlhých a jemných vlákien je zasa sformovaný kozmický priestor (vákuum), ale aj ľudská duša, nadzmyslová realita a najvyšší Boží Duch (Duch Svätý). V bytí ako celku (čiže Bohu), komunikuje všetko so všetkým, každá časť (štruktúra) so všetkými ostatnými a táto komunikácia je podstatou univerzálneho vedomia Boha. Cez ňu si Boh nielen uvedomuje sám seba, ale zároveň tvorí všetko zo seba samého – svojej energie (svetla), ktorá je vnútorne štruktúrovaná do bipolárnych kvantových väzieb protipólov (+/-), ktoré sú takto fyzikálnym nositeľom (hardvérom) vedomia (softvéru). Keďže elementárnou štrukturálnou jednotkou, z ktorej je utkané celé bytie, je svetelné vlákno – bipolárna kvantová väzba (+/-), to znamená, že aj najvyšší Boží Duch má energetickú, svetelnú, čiže fyzikálnu podstatu.

  Boh stvoril ľudskú dušu podľa vzoru svojho Ducha a utkal ju z rovnakých jemných svetelných vlákien (kvantových väzieb), aké tvoria aj Jeho vlastnú najvyššiu a najsubtílnejšiu duchovnú kvantovú štruktúru. V nie tak dávno objavenom Evanjeliu podľa Tomáša, nájdenom roku 1945 blízko egyptského mesta Nag Hammadi, Ježiš vysvetľuje, odkiaľ pochádzajú ľudské duše: „Keď vám povedia: „Odkiaľ ste?“ povedzte im: „Sme zo Svetla, z miesta, kde Svetlo vzniká samo zo seba“. A keď sa vás spýtajú: „Kto ste?“ povedzte: „Sme jeho Synovia a sme vyvolení Živého Otca“. Teda aj naše duše sú utkané zo svetelných (energetických) kvánt, z toho istého Svetla, akým je samotný Boh a z ktorého je stvorený celý jeho vesmír (kozmos, univerzum).
  Mnohí celkom správne tušia, že vesmír ako celok je niečo ako hologram. A skutočne, keďže každá časť je univerzálne spojená s celkom, zrkadlí ho v sebe. Miera bohatstva tohto zrkadlenia, čiže zobrazenia celku časťou, je daná zložitosťou a komplexnosťou tejto časti. A najzložitejšou časťou tu na Zemi, ktorá zrkadlí celok, celý vesmír, je človek. Človek v sebe obsahuje všetky vrstvy, ktoré v sebe obsahuje aj celý kozmos. Renesančné chápanie človeka ako mikrokozmu, ktorý odráža celý makrokozmos, je veľmi správne. Materialisti a ateisti kritizujú veriacich, že do obrazu Boha premietajú seba samých. A prečo nie? Že nie Boh stvoril človeka, ale že človek si stvoril predstavu Boha podľa svojho obrazu. Skutočnosť je však taká, že človek je verným obrazom Boha, a tak, ak spoznáva svoju vlastnú podstatu, jej formy, prejavy a mnohovrstvovú (hierarchickú) veľmi zložitú a komplexnú štruktúru, študuje zároveň, akým je Boh ako celok a aké je jeho Stvorenie. Hierarchické vrstvenie človeka adekvátne odráža hierarchické vrstvenie celého bytia – Boha a jeho Stvorenia. Najzákladnejšie vrstvenie je nasledujúce:
  Človek                                         Boh (Univerzum)
  – telesná schránka človeka    – zmyslovo vnímateľná hmota
  – vegetatívna vrstva (duša)   – éterická sféra
  – zmyslová vrstva (duša)      – astrálna sféra
  – mentálna vrstva (duša)      – sféra intelektu (inteligencie)
  – duchovná (vedomá) duša  – kráľovstvo Ducha, Ježiš Kristus + kráľovstvo Božie
  Čím vyššia je úroveň zložitosti a komplexnosti kvantovej štruktúry (duše), cez ktorú sa uskutočňuje sebareflexia, čiže celostné vnímanie seba a okolia, tým vyššia a bohatšia je aj úroveň vedomia danej životnej formy (živého organizmu). Anorganická hmota ako taká aj pri svojich najzložitejších zoskupeniach nie je schopná sebareflexie, teda ani života. Avšak u rastlín, a hlavne tých vyšších, je už úroveň celostného vnímania seba samých a okolia značná a je zabezpečená na úrovni ich vegetatívnej duše (vrstvy). Aj keď rastliny nemajú nervový systém, ich vegetatívna duša vykazuje značný stupeň inteligencie. Tá sa napríklad u koreňovej sústavy prejavuje veľkou senzorickou aktivitou koncových koreňových buniek – koreňových špičiek, ktoré koordinujú svoj pohyb a vyhľadávajú v pôde miesta bohaté na vodu a minerálne živiny vyhýbajúc sa suchým a toxickým miestam. Aj keď rastliny nemajú vyvinuté špecializované zmyslové orgány, svojou vegetatívnou dušou vytvárajú celostný obraz o svojom okolí, komunikujú s ním – dokonca komunikujú cez priame dlhé nelokálne kvantové väzby s inými rastlinami (bezprostredná nelokálna komunikácia na diaľku). Rastliny prijímajú veľké množstvo vnemov z okolitého prostredia a dá sa povedať, že sú veľmi citlivé. To je pre ne veľmi dôležité, lebo nemôžu meniť svoje stanovište. Vnímavosť rastlín je však často podceňovaná, avšak oni vnímajú komplexne negatívne aj pozitívne faktory z okolia a adekvátne reagujú na rôzne situácie. Sú to sociálne organizmy vzájomne komunikujúce a koordinujúce svoju činnosť – aj priamo na diaľku. Reagujú dokonca aj na hudbu napríklad tým, že pôsobenie klasickej hudby zlepšuje ich rast.
  Zvieracia vegetatívna duša oproti rastlinnej obsahuje navyše dodatočnú vrstvu, ktorá riadi činnosť periférneho nervového systému. Je to autonómny systém neovládateľný vôľou a pozostáva z:
  a) vegetatívneho nervového systému, ktorý inervuje hladké svalstvo ciev, tráviaceho systému, močových ciest, dolných dýchacích ciest, srdcový sval, nadobličky, endokrinné žľazy a zabezpečuje automatickú činnosť žliaz, trávenia, dýchania, srdcového tepu, vylučovania …
  b) somatického nervového systému, zabezpečujúceho aktívnu reakciu organizmu na vonkajšie podnety a pohyb – reflexný oblúk, cez ktorý komunikuje s centrálnou nervovou sústavou pomocou prenosu signálov.
  Riadiaca kvantová štruktúra periférneho nervového systému ako časť vegetatívnej duše je tesne prepojená vzájomnými kvantový väzbami s nadradenou kvantovou štruktúrou zmyslovej duše. Tá je oveľa zložitejšia a komplexnejšia než vegetatívna duša a riadi činnosť zmyslových orgánov prostredníctvom centrálnej nervovej sústavy (mozog, miecha, nervový systém). Na rozdiel od rastliny, zviera a človek nedosahuje celostné vnímanie a cítenie seba samého a okolia na úrovni vegetatívnej vrstvy (duše), ale až na úrovni oveľa vyššej kvantovej štruktúry zmyslovej (pocitovej) duše. Ide o zmyslove vedomie – zrak, sluch, čuch, chuť, hmat.
  Vyššiu vrstvu (dušu) predstavuje mentálna duša, ktorá u vyšších zvierat zabezpečuje ich značnú inteligenciu zostávajúc pritom v rámci zmyslovej duše. U človeka v podobe Rozumu je už však súčasťou jeho duchovnej duše.
  Nesmrteľná duchovná duša človeka predstavuje najvyššiu, najkomplexnejšiu, najzložitejšiu kvantovú štruktúru vystavanú z najjemnejších kvantových väzieb, zrkadliacu v sebe najvyššiu Božskú kvantovú štruktúru Ježiša Krista skrz ich vzájomnú väzbu – Ducha Svätého. Človek ako komplexná bytosť so všetkými vrstvami v ich zárodočnom štádiu vzniká v momente počatia. To znamená, že v tomto momente je sformovaná aj základná kvantová štruktúra jeho duchovnej duše. Práve duchovná duša definuje podstatu človeka ako sebauvedomujúceho sa tvorivého subjektu „Ja som“, „Ja chcem“, „Ja myslím“ a „Ja cítim“. Ona dáva človeku jeho dôstojnosť a vznešenosť, lebo bezprostredne vyviera z Boha. Ide predovšetkým o to, aby si to človek naplno uvedomil a nadviazal s Bohom bezprostredný osobný vzťah, ktorý prináša pravú duchovnú slobodu a radosť. Najzákladnejšími atribútmi duchovnej duše sú Rozum, Vôľa, Cit, Svedomie. Tieto musí človek v sebe neustále rozvíjať, ak chce dosiahnuť Múdrosť, Poznanie, Lásku, Krásu, Dobro, Pravdu a priblížiť sa k Bohu stelesnenému v osobe Ježiša Krista.

  Boh ako univerzálne vedomie sa v súčasnosti stáva už aj predmetom vedeckých výskumov. Ja napríklad som členom redakčnej rady amerického časopisu Scientific God Journal, kde sa výskumom podstaty Boha a univerzálneho vedomia, ale aj hmotného aspektu vesmíru zaoberáme z rozličných možných pohľadov. Takisto som členom viacerých medzinárodných inštitúcií, kde za venuje veľká pozornosť štúdiu podstaty života a vedomia a jeho prejavov – aj takých ako OBE (out of body experience – mimotelové zážitky), NDE (zážitky blízkosti smrti) a pod. V súčasnosti už len málokto zo serióznych mysliteľov spochybňuje skutočnosť, že tak zložité fenomény ako sú život a vedomie s ich mimoriadne inteligentným a zložitým informačným genetickým kódom sa nemohli vyvinúť iba na báze slepej Darwinovej evolúcie, a že podstatným faktorom tvorivej evolúcie je inteligenčný faktor, čiže najvyššia inteligencia (božský rozum).

  Literatúra:

  KOHUT, P. (2011): God and the Universe. Saarbrucken: VDM Verlag Dr. Muller.
  KOHUT, P. (2014): Crisis of Contemporary Theoretical Physics and the Truth in the Mirror of Dialectical Logic. Syntropy 2014(1) [online], 1-79. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2014-eng-1-01.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2013): The Unity Principle. Syntropy 2013 (2) [online], 220-242. Dostupné na: https://www.lifeenergyscience.it/english/2013-eng-2-17.pdf (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHUT, P. (2012): The Physical Universe as a Divine Quantum Information Structure. Scientific GOD Journal, Volume 3 Issue 3, March 2012 [online], 220-250. Dostupné na: https://scigod.com/index.php/sgj/article/view/176/216 (Dátum návštevy: 30.9.2016).
  KOHÚT, P. (2015): Princíp Jednoty (revolúcia v poznaní). In: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 23.-24. apríla 2015 v Poprade. Ružomberok: Verbum, 473-482.

  Autor:
  Ing. Peter Kohút, CSc.

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  CBD ostáva ilegálnou drogou. Poliačik z toho viní "pár obmedzených jedincov", zmenu chce presadiť takto

  Bratislava 17. októbra 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Zdravotnícky výbor v stredu rozhodol, že CBD (jeden z kanabinoidov v konope) ostane ilegálnou drogou. Poslancovi Martinovi Poliačikovi sa tento výsledok nepáči a vinní z toho "pár obmedzených jedincov". CBD tak na Slovensku ostane v rovnakej kategórii omamných a psychotropných látok ako doteraz "Veľmi ma to mrzí.…

  Julian Assange je v britskom väzení vystavený psychologickému mučeniu

  Bratislava 17. októbra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Zakladateľ Wikileaksu Julian Assange, ktorý v britskom väzení čaká na prípadné vydanie do USA, bol vystavený "psychologickému mučeniu" a všetky zúčastnené strany "systematicky porušujú" jeho práva. K tomuto záveru došiel osobitný spravodajca OSN Nils Melzer. Informuje RT Melzera, ktorý je osobitným spravodajcom OSN pri…

  Nebezpečné následky nespavosti. Vedci zistili, ako kvôli tomu hlúpneme

  Zürich 17. októbra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Flickr)   S nespavosťou sa objavuje nedostatok molekúl, nevyhnutných pre účinnú interakciu neurónov a človek, laicky povedané, hlúpne. K tomuto záveru dospeli vedci z Ústavu farmakológie a toxikológie v Zürichu Čo presne osviežuje náš mozog počas spánku, zostáva tajomstvom. Avšak, výsledky výskumu, ktoré publikovali v časopise Science ukazujú…

  Hubblov ďalekohľad zachytil galaxiu vo forme lietajúceho taniera

  Washington 17. októbra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   NASA zverejnila na svojich stránkach vzácnu snímku špirálovej galaxie, ktorú zachytili s pomocou Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu. Fotografia sa objavila na verejne prístupnej doméne na webových stránkach NASA. Hubblov vesmírny ďalekohľad sleduje galaxie všetkých tvarov, veľkostí, jasov a orientácie vo vesmíre a len zriedka sa mu podarí zachytiť taký objekt zboku…

  "Dôchodky a mzdy znížime o tretinu:" V Kyjeve varujú pred sociálnym kolapsom, ak nebude splnená "formulácia Steinmeiera"

  Kyjev 17. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   V Kyjeve, zdá sa, začínajú si uvedomovať, že bez dodržiavania Minských dohôd a takzvanej „formulácie Steinmeiera“ situácia bude katastrofálna. Poukázal na to aj ukrajinský minister zahraničia Vadim Pristajko, ktorý podčiarkol, že v opačnom prípade Kyjev musí prijať, ako sa vyjadril, „plán B“, ktorý by znamenal značné…

  Taliansky denník La Stampa: "Nerozhodnosť Európy poskytuje príležitosti Putinovi"

  Rím 17. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot La Stampa)   Po začiatku tureckej ofenzívy v Sýrii mnohí lídri štátov odhodili servítky a otvorene reagujú na zmenu situácie v tejto krajine. Moskva bez okolkov žiada, aby zo Sýrie odišli všetky cudzie vojská, ktoré sa tam nachádzajú nezákonne, ide predovšetkým o turecké a americké jednotky. „Môže to znamenať aj…

  Minimálna mzda bude od roku 2021 dosahovať najmenej 60 % z priemernej mzdy

  Bratislava 16. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Od roku 2021 bude minimálna mzda na Slovensku dosahovať najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde od poslancov za Smer-SD, ktorú v stredu schválil parlament. V roku 2021 by minimálna…

  TASS: Na severe Ruska vysadili z vlaku troch amerických diplomatov

  Moskva 16. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Troch amerických diplomatov vysadili z vlaku smerujúceho z obce Ňonoksa do mesta Severodvinsk na severovýchode ruskej Archangeľskej oblasti, informovala v stredu agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní "K incidentu došlo 14. októbra," uviedol zdroj.…

  Laureát Nobelovej ceny za literatúru Handke odmietol kritiku na svoju adresu

  Viedeň 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Tohtoročný laureát Nobelovej ceny za literatúru, Rakúšan Peter Handke, odmietol kritiku vznesenú proti nemu, tvrdiac, že novinárov viac zaujíma spor týkajúci sa jeho podpory Srbov než jeho samotné diela. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP Prestížne ocenenie, ktoré 76-ročnému Handkemu udelili…

  Merkelová a Macron sú presvedčení, že rokovania o brexite sú v záverečnej fáze

  Brusel 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frederic Scheiber)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová sú presvedčení o tom, že rokovania o brexite sú v záverečnej fáze a že novú dohodu budú môcť prijať lídri EÚ už vo štvrtok na summite v Bruseli S odvolaním sa na stredajšie vyjadrenia…

  Hrnko vysvetľuje, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) vysvetľuje Ekumenickej rade cirkví (ERC) v SR, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore SR Tá vytvára zákonnú možnosť policajných, vojenských a väzenských duchovných spočívajúcu v nepridelení a nepoužívaní…

  Strany PS, Spolu a KDH organizujú vo štvrtok protest pred Haščákovým domom

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko, Spolu a KDH organizujú vo štvrtok (17. 10.) protest pred domom Jaroslava Haščáka z kauzy Gorila. Predsedovia strán Michal Truban, Miroslav Beblavý a Alojz Hlina to vyhlásili v stredu na tlačovom brífingu pred parlamentom Truban označil nahrávku…

  Provokatér Matovič prišiel na tlačovku Smeru s plagátikom, Blanár zakročil

  Bratislava 16. októbra 2019 (HSP/webnoviny.sk/Foto:Webnoviny.sk/Pavel Urban)   Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár na tlačovej konferencii svojho šéfa fyzicky zakročil proti Igorovi Matovičovi, ktorý si na tlačovú konferenciu Smeru doniesol svoj transparent Ten sa na tlačovke Roberta Fica objavil s plagátom, ktorý predtým ukazoval na vlastnej tlačovke k údajne nelegálnemu financovaniu Smeru-SD.…

  Zsolt Simon: Sme hrdí Maďari. Nebudeme sa spájať s Bugárom. To je ako keby sme sa spojili s Ficom

  Bratislava 16. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jaroslav Novák)   Strana Maďarské fórum nezaradeného poslanca Národnej rady Zsolta Simona sa vyjadrila k opätovnému záujmu vládneho Mostu-Híd predsedu Bélu Bugára o rokovania s ďalšími menšinovými stranami vrátane SMK Hnutie Zsolta Simona sa odmieta pripojiť ku rokovaniam s Bugárom o vytvorení väčšej koalície…

  Johnson tvrdí, že v rokovaniach zatiaľ nedošlo k prelomu

  Londýn 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Britský premiér Boris Johnson v stredu členom svojho vládneho kabinetu povedal, že dosiaľ nedošlo k prelomu v rokovaniach o novej brexitovej dohode s EÚ, ktoré momentálne - na poslednú chvíľu - prebiehajú v Bruseli. Oznámil to premiérov hovorca James Slack, ktorého citovala agentúra…

  Kováčik: Autenticitu údajnej nahrávky Gorily môže potvrdiť len SIS

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   To, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávka Gorily, môže povedať len Slovenská informačná služba (SIS). Povedal to špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k Správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2018 "Stále…

  Za generálneho tajomníka Interpolu znova zvolili Nemca Jürgena Stocka

  Paríž 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kamran Jebreili)   Doterajší generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock povedie túto medzinárodnú policajnú organizáciu ďalšie päťročné obdobie. Oznámila to v stredu agentúra DPA Stocka (60) za šéfa Interpolu prvýkrát delegáti valného zhromaždenia organizácie zvolili v roku 2014. Predtým bol viceprezidentom nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA). Generálnym…

  AP: Rusko chce sprostredkovať mier v Sýrii; potvrdzuje svoje mocenské postavenie

  Moskva 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Rusko sa v stredu ponúklo, že sprostredkuje riešenie konfliktu na severe Sýrie, čím Moskva ešte viac utvrdila svoje mocenské postavenie v regióne. Kremeľ tak urobil pred príchodom amerického viceprezidenta Mikea Pencea do Ankary, kde chce americký politik dotlačiť Turecko k prímeriu so sýrskymi…

  TopDesat

  Jedného dňa by sme mohli lietať na Porsche aj mimo vyhradenej vozovky

  0

  Spoločnosti Porsche, Boeing a Boeing Aurora Flight Sciences aktuálne vyvíjajú prototyp elektrického lietadla, ktoré by bolo schopné lietať, vzlietať aj pristávať vertikálne. Budú vedieť vozidlá Porsche lietať? Nemecká automobilka minulý týždeň oznámila, že sa spojili so spoločnosťou Boeing memorandum, aby preskúmali trh prémiovej leteckej mobility a rozšírili (ak to bude…

  Keď si ľudstvo po prvej svetovej vojne myslelo, že žiadna ďalšia už nepríde

  0

  Po prvej svetovej vojne ľudstvo žilo v tom, že už nijaké nebudú. Niektoré krajiny demobilizovali aj po druhej svetovej vojne. A prepuklo viac vojen ako kedykoľvek predtým. Druhá svetová vojna zatriasla základmi sveta. Rozvrátené boli materiálne i duchovné hodnoty. Politici sa zaverovali: Nikdy už nijaká vojna, ľudstvo sa predsa poučilo. Opak bol pravdou.…

  Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

  0

  Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

  Deti na predaj: TLC uvádza trojdielny dokument

  0

  TLC uvádza trojdielny dokument o mužovi, ktorý predal stovky detí. Šokujúci prípad doktora Thomasa Hicksa, ktorý na svojej americkej klinike po celé desaťročia predával stovky detí, si ako námet zvolili tvorcovia špeciálneho trojdielneho dokumentu s názvom Ukradnutí po pôrode. Dojemný, emóciami nabitý seriál prináša nepoznané príbehy tzv. Hicksových detí, ktoré…

  Títo ľudia k nám prišli zrejme z ďalekej budúcnosti

  0

  Určite si už zažil situáciu, keď si si myslel, že ľudia ktorých si stretol jednoducho nepatria do nášho sveta a museli k nám prísť z budúcnosti. Presne podobné prípady ti dnes ukážeme v tomto článku. Budúcnosť nás vždy fascinovala. Určite si pamätáš mnohé staršie filmy, kde sa bežne využívali lietajúce…

  Na tieto veci sme čakali celý život a teraz sú tu!

  0

  Ľudia prichádzajú s novými výrobkami a službami každý deň. Napríklad samolepky na spätné zrkadlá auta  odolné proti dažďu a klimatizované „úložné boxy“ pre psov, vďaka ktorým môžu majitelia nakupovať bez obáv o svojich domácich miláčikov. Tieto malé veci uľahčujú náš život. Už toľko skvelých vecí bolo vymyslených a stále existuje ešte tak…

  Vo svete IT

  Holiaci strojček Xiaomi Youpin Enchen aktuálne kúpite za cenu, aká tu ešte nebola

  0

  Spoločnosť Xiaomi ešte počas tohto leta rozšírila svoje portfólio holiacich strojčekov o ďalší model s názvom Xiaomi Youpin Enchen BlackStone 3D, ktorý sa zaradil medzi najpopulárnejšie holiace strojčeky vo svojej cenovej kategórií a vďaka momentálne prebiehajúcej akcii na e-shope Cafago.com si ho môžete kúpiť za cenu, aká tu ešte nebola…

  Vybíja sa Vám rýchlo batéria vo Vašom Android smartfóne? Takto za pár sekúnd odhalíte problémové aplikácie!

  0

  Vybíja sa Vám rýchlo batéria vo Vašom smartfóne? Nuž, na vine nemusí byť „stará“ batéria, ale dôvodov môže byť viacero. Zabudnime teraz na rôzne vírusy či iný škodlivý softvér a  pozrime sa na samotné regulárne aplikácie, ktoré môžu byť kameňom úrazu. Tie dokážu totiž bežať na pozadí bez toho, aby…

  Inžinier NASA hovorí o špeciálnom koncepte motora, ktorý by mohol porušovať pravidlá fyziky

  0

  V časopise New Scientist inžinier NASA David Burns vyjadril odvážne tvrdenie týkajúce sa maximálne rýchlosti novej koncepčnom motore „Helical Engine“. Hovorí, že nový helikálny motor údajne bude môcť prekonať fyzikálne zákony. Na tému upozornil portál futurism.com. „Motor sám o sebe sa dokáže dostať na 99% rýchlosti svetla v prípade dostatku…

  Spoločnosť Huawei stále rastie a to aj napriek zlým prognózam. Dokazujú to najnovšie hospodárske výsledky

  0

  Pesimistické prognózy analytikov po uvalení sankcií na čínske spoločnosti vládou USA sa opäť absolútne nepotvrdili. Najnovšie zverejnené hospodárske výsledky spoločnosti Huawei poukazujú práve na fakt, že spoločnosť neustále rastie a tento trend sa tak skoro určite nezmení. Spoločnosť Huawei len pred niekoľkými hodinami zverejnila hospodárske výsledky za 3. kvartál tohto…

  Vďaka pokročilej umelej inteligencii vývojári z OpenAI naučili robotickú ruku „Dactyl“ riešiť Rubikovu kocku

  0

  Dactyl je robotická ruka vytvorená spoločnosťou OpenAI, ktorá je známa hlavne vďaka výskumu v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť v  priebehu včerajšieho dňa publikovala na serveroch Youtube video, v ktorom je zachytená spomínaná ruka, ako rieši Rubikovu kocku. Šikovnejšia ako väčšina z nás Robotická ruka Dactyl, aby bola schopná vyriešiť Rubikova kocku…

  Držte si klobúky, Xiaomi zverejnilo časový harmonogram dostupnosti MIUI 11 pre smartfóny Redmi v Global verzii

  0

  Pár dní dozadu sme Vám priniesli report, v ktorom sme Vás informovali ohľadne oficiálneho spustenia uvoľňovania aktualizácie nadstavby MIUI 11 pre smartfóny spoločnosti Xiaomi. Report bol o to zaujímavejší, že sa jednalo o  Global verzie smartfónov, a nie čínske. MIUI 11 je na ceste Nová verzia MIUI 11 nadstavby má…

  TopSpeed

  BMW 2 Gran Coupe oficiálne predstavili verziou M235i

  4

  Tak a je to tu. Novinka BMW 2 Gran Coupe, o ktorej sa špekulovalo na internete od začiatku tohto roka, pozná svoju presnú podobu. Keďže nám 2 Active Tourer a Gran Tourer pomaly končia, bude pomaly 2 Gran Coupe jedinou „dvojkou“ s predným pohonom. Zatiaľ. Časom príde určite aj kupé, o ktorom sa neustále špekuluje,…

  Škoda Felicia nemala vzniknúť. Nakoniec o ňu rozbíjali šampanské

  5

  Novodobá Škoda Felicia oslavuje 25 rokov od svojej veľkolepej premiéry. Zaujímavé pritom je, že sa s ňou pôvodne vôbec nepočítalo. Škoda Favorit totiž mala skončiť podstatne skôr, koncern Volkswagen však rozhodol, že má stále veľký obchodný potenciál, a tak sa bude modernizovať. V roku 1994 sa predstavil s novou karosériou, niekoľkými…

  Nová Toyota Yaris prekvapila stredovým airbagom. Ide do výroby

  5

  Nová Toyota Yaris je tu. Jej štvrtá generácia ide proti prúdu, je kratšia než predchodca, podstatne nižšia, širšia a spolu s posádkou znížila aj svoje ťažisko. Toyota hovorí o bezpečnostnej revolúcii medzi malými autami a ako prvá v segmente uvádza do sériového auta unikátny stredový airbag zabraňujúci kontaktu predných pasažierov…

  Porsche Taycan 4S bude nateraz základnou verziou

  0

  Porsche niekedy predstaví najprv výkonnejší variant a potom tie slabšie, inokedy je to opačne. Prvý prípad je aj s novým elektromobilom Taycan. Práve nové Porsche Taycan 4S príde ako ďalší variant, tentokrát rozširuje ponuku smerom „dole“. Avšak stále ide o športovo ladený elektromobil tak, ako sa na Porsche patrí.

  Na Nurburgringu majú elektrické Race Taxi. Jaguar i-Pace robí tichú radosť

  0

  Nürburgring je posvätné miesto všetkých autičkárov. Každý by ho mal raz navštíviť, zažiť jeho atmosféru, v lepšom prípade zažiť aspoň jedno kolo. No pri zážitku je otázka, či chceme sedieť na mieste šoféra. Predsa len, nie každý kto si myslí, že je pretekár, je aj skutočný pán šofér. Práve preto,…

  Vynovené BMW 530 MLE je na konci svojej púte a vyzerá nádherne

  1

  Je dosť možné, že o takomto názve BMW ste asi nikdy nepočuli. To však ani mnoho fanúšikov BMW. Príbeh tohto auta totiž písal čas na opačnej strane zemeguli, v Južnej Afrike. BMW 530 MLE generácie E12 tam totiž započalo pretekárske úspechy značky na poli sedanov, počas necelého roka tak tomuto nájdenému exempláru…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Detoxikačná telová maska s minerálmi od Alma K

  0

  Značka Alma K, ktorá má v ponuke mnohé produkty s obsahom minerálov z Mŕtveho mora, tentokrát prináša detoxikačnú masku na telo. Táto maska je jedinečná najmä svojím regeneračným zložením, v ktorom dominuje voda z Mŕtveho mora (90 percent) s obsahom až 21 prírodných minerálov, ktoré majú čistiace aj vyživujúce účinky. Taktiež…

  Videonávody – ako si uviazať šál alebo šatku okolo krku: Poznáš všetky spôsoby?

  0

  Šál je skvelým módnym doplnkom, ktorý navyše dokáže prijemne zahriať. Avšak je veľkým módny faux pas pokiaľ nosíte šál stále rovnako. Existuje totižto množstvo spôsobov, ako si uviazať šál alebo aj tenšiu šatku okolo krku. Dokonca tých spôsobov je toľko, že stačí sa len trošku pohrať a každý deň môže šál…

  Čo spôsobuje spánok s mokrými vlasmi? Toto vážne nechceš!

  0

  Stáva sa vám to občas alebo chodíte spávať pravidelne s mokrými vlasmi, ktoré ste si na noc čerstvo umyli a únava alebo lenivosť spôsobila, že ste sa už nedopracovali k ich vysušeniu? My vám v nasledujúcich riadkoch zhrnieme nepríjemné fakty o tom, prečo by ste to už za žiadnych okolností nemali robiť. Dôsledky spánku s vlhkými…

  Cviky na zväčšenie pŕs: Takto získaš krásne a pevné poprsie!

  0

  Ktorá žena by netúžila po plných, pevných a krásnych prsiach? Realita je však mnohokrát trošku odlišná a práve prsia často predstavujú časť tela, s ktorou sú ženy neraz veľmi nespokojné. Spôsobov a ciest, ako svoje telo takpovediac vylepšiť, je však hneď niekoľko. Priam zázraky dokáže urobiť vhodne padnúca podprsenka s primeranou výstužou,…

  Video VIDEO: Ošetrenie menopauzálnej pleti so značkou GERnétic

  0

  Navštívili sme totiž novootvorený salón PROFISKIN beauty salon, v ktorom naša kolegyňa Ingrid spomínaný typ ošetrenia s prípravkami značky GERnétic podstúpila. Počas menopauzálneho ošetrenia sú využívané okrem iných aj špeciálne prípravky, ktoré pokožke nahrádzajú chýbajúci estrogén. Táto procedúra napomáha omladiť pokožku tváre i celého tela a podporuje jej pružnosť a regeneráciu. V našom…

  Vyhraj Mary Kay pleťové sérum pre seba a svoju kamarátku

  0

  Pleťové séra sa nám dostavajú čoraz hlbšie pod kožu. Kým pred niekoľkými mesiacmi sme ich považovali za zbytočnosť a zbytočné predĺženie času pobytu v kúpeľni, dnes na nich nedáme dopustiť. Pleťové séra sú medzikrokom medzi čistením pleti a jej vyživovaním prostredníctvom pleťového séra. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Mary Kay pleťové sérum,…

  Svetlo sveta

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Prečo je v Ríme viac ako 900 kostolov?

  0

  Vo večnom meste Ríme sa odhaduje, že sa nachádza viac ako 900 kostolov. Prečo je to tak vysoký počet a potrebuje Rím vlastne toľko kostolov? Tá jednoduchšie odpoveď je, že Rím je centrum katolicizmus na svete. Je prirodzené, že v lokalite okolo Vatikánu, kde administratívne sa nachádza centrum Cirkvi, bude…

  Rozhovor s kardiológom o vyšetrovaní eucharistických zázrakov

  0

  Doktor Serafini, ste lekár, kardiológ a pracujete v nemocnici, kde ordinujete a staráte sa o mnoho ľudí. Kedy a prečo ste sa rozhodli vyšetrovať dokonca aj Ježiša a začali sa zaoberať eucharistickými zázrakmi? Už niekoľko rokov sa zaujímam o rozhodne špecifickú tému: medicínsko-vedecký aspekt eucharistických zázrakov. Čo sa našlo napríklad z histologického alebo genetického hľadiska vo vzorkách odobratých…

  Cirkev má 5 nových svätých

  0

  Pápež František pri slávnostnej svätej omši na Vatikánskom námestí v nedeľu 13. októbra kanonizoval päť svedkov viery: kardinála J. H. Newmana z Veľkej Británie a štyri ženy: tri rehoľné sestry z Talianska, Indie, Brazílie a laičku zo Švajčiarska. V homílii zdôraznil tri etapy na ceste viery: vzývanie Božieho mena, kráčanie…

  Armádny Magazín

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Video: Nové obrnené vozidlo Stryker A1 MCWS

  0

  Spoločnosť General Dynamics Land Systems vydala krátke video o svojom najnovšom bojovom kolesovom vozidle - Stryker A1 MCWS. Video ukazuje streľbu 30 mm kanónu, ktorý preukázal vysokú presnosť pri streľbe počas pohybu na ceste.

  Mobilizačné cvičenie "PREŠOV 2019" preverí pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra

  0

  Mobilizačné cvičenie „PREŠOV 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR. Cieľom mobilizačného cvičenia je preveriť pripravenosť vybraných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy Prešovského kr

  India už trpko oľutovala, že kúpila ruskú (sovietsku) lietadlovú loď

  0

  India, rovnako ako hociktorá iná krajina, by rada používala a vlastnila tú najlepšiu techniku, akú si môže dovoliť. Z rozličných príčin to do istej miery vylučuje nákup európskej a americkej produkcie, čo je samozrejme výh

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…

  TOP zaujímavosti o očiach: Tieto fakty vás prekvapia!

  0

  Oko je naším orgánom zraku. Vnímame a prijímame pomocou neho až okolo 90 % všetkých informácií zo svojho okolia. Očná guľa spolu s jej prídavnými orgánmi je uložená v takzvanej očnici, čo je párová dutina v tvárovej časti lebky. V rámci nej rozoznávame množstvo častí, ktoré majú rozličné funkcie a ktoré…

  Je toto najzdravšia náhrada mäsa? Vegetariáni a vegáni, zbystrite!

  0

  V poslednom čase sa aj na slovenských pultoch roztrhlo vrece s exotickými plodmi. Sú zaujímavé, chutné a častokrát obsahujú toľko vitamínov a minerálov, že až. Podobne je na tom aj exotický plod menom jackfruit, ktorý si po našom našiel pomenovanie chlebovník. Ukázalo sa, že okrem skvelej chuti mu holdujú aj…