• Ladislav Kováčik

  Náboženstvo na Slovensku. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť

  Publikované 03.11. 2019 o 14:27 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Nasledujúci text bol pôvodne písaný pre vysokoškolské účely, ale myslím si, že má čo ponúknuť aj širšiemu publiku a tak ho tu zverejňujem.

  Kto pozná dejiny Slovenska, ten si veľmi dobre uvedomuje, že naše územie nikdy nebolo možné chápať ako akési kultúrne jednoliate. Naopak, na našom území sa stretávali a spolunažívali rôzne kultúry, etniká, národnosti, náboženské skupiny. V posledných desaťročiach sa následkom globalizácie, ako aj otvorených hraníc tá pestrosť obyvateľov našej krajiny ešte zvýraznila. Prejavuje sa to napríklad aj čoraz exotickejším výberom mien slovenských rodičov pre ich deti. V našej eseji sa pokúsime zamyslieť nad jedným aspektom tejto kultúrnej rôznorodosti – konkrétne budeme uvažovať o rozmanitosti náboženských presvedčení, cirkví a náboženských spoločností. Pozrieme sa na historický vývoj v oblasti náboženstva a cirkví na Slovensku, ich vierouky, ich vplyvu na kultúru a život ľudí, na vzájomné vzťahy cirkví a náboženských spoločností, a zhodnotíme v tomto zmysle aj súčasnosť. Pričom si, pravdaže, uvedomujeme, že dnešné dianie treba vnímať z hľadiska celkovej sekularizácie spoločnosti. Avšak sekulárna spoločnosť – to ešte nemusí znamenať, že táto spoločnosť je ako celok úplne hluchá voči náboženstvu, voči témam súvisiacim s duchovnom, so vzťahom k Bohu, k morálnym otázkam. Túžba človeka ako bytosti po niečom duchovnom, po niečom posvätnom, je nadčasová – a nepochybne sa týka aj našej súčasnosti. Iste vyvstáva v tomto smere aj otázka, do akej miery je človek ochotný svoje postoje v duchovnej oblasti spájať s príslušnosťou k niektorej cirkvi a či prípadne v niektorých prípadoch nepovažuje niektorú cirkev skôr za prekážku svojho duchovného napredovania.

  Prijatie kresťanstva na našom území je spájané s misiou sv. Cyrila a sv. Metoda, hoci je prakticky nesporné, že kresťanskí misionári pôsobili na dnešnom Slovensku už predtým. Cyril a Metod pochádzali z východného (byzantského) kultúrneho okruhu a v tomto duchu vplývali aj na zrod našej písomnej kultúry. Za Arpádovcov, s ktorými sú spojené začiatky Uhorského kráľovstva, došlo k preorientovaniu kultúry našich predkov smerom k západnému kresťanstvu, aj pokiaľ ide o vonkajšie znaky. Uhorskí králi Štefan I. a Ladislav I. boli cirkvou kanonizovaní a stali sa vzorom cností. Celý kultúrny život bol v časoch stredoveku pod silným vplyvom katolíckej cirkvi. Aj v oblasti náboženstva však v našich končinách môžeme vnímať určitú heterogénnosť – v priebehu stredoveku osídľujú územie Slovenska aj židia (píšeme s malým „ž“, keďže hovoríme o náboženskej skupine, nie etnickej). Pokiaľ ide o dianie vnútri kresťanstva, už okolo roku 1400 sa tu vyskytli prejavy valdenskej herézy. Môžeme teda hovoriť o akejsi novej kresťanskej denominácii, ktorej sa však u nás nepodarilo zapustiť hlbšie korene. Výrazné výsledky v kultúrnej oblasti nepriniesli ani vpády husitov, proti ktorým bola vyhlásená krížová výprava, keďže sa vieroučne odchýlili od učenia rímskej cirkvi.

  A tak zásadný zlom prichádza až v 16. storočí v súvislosti s reformáciou. Na Slovensku sa presadili predovšetkým dva protestantské smery: luteránsky a kalvínsky. Luteránsky pohyb bol u nás spojený hlavne so slovenským a nemeckým obyvateľstvom, kým kalvínsky pohyb s maďarským. Na Slovensku pôsobila aj radikálnejšia sekta anabaptistov, ktorí boli nazývaní habánmi.

  Treba spomenúť, že k zrovnoprávneniu nekatolíckych cirkví a náboženských spoločností ešte po dlhé storočia nedošlo. V roku 1781 síce cisár Jozef II. vyhlásil tolerančný patent, ktorý kalvínom, luteránom a ortodoxným veriacim priznával určité práva pokiaľ ide o fungovanie náboženskej obce či vykonávanie náboženských obradov, ale katolícka cirkev si v rámci Uhorska zachovávala dominantné postavenie.

  Koniec 18. a storočia a prvá polovica 19. storočia je spojená s procesom slovenského národného obrodenia. V tomto sebauvedomovacom a emancipačnom procese slovenského národa zohrali významnú úlohu predstavitelia tak katolíckej, ako aj evanjelickej cirkvi. Spomedzi evanjelikov môžeme spomenúť Ľudovíta Štúra, Milana Miloslava Hodžu, či Jozefa Miloslava Hurbana, spomedzi katolíckych duchovných vynikli zase Anton Bernolák či Ján Hollý. Dá sa povedať, že tieto osobnosti tvoria aj dnes piliere nášho národného vedomia, ale zároveň stále požívajú vysokú úctu vo svojich cirkvách. V 19. storočí (a aj neskôr) zohrali dôležitú úlohu aj dva slovenské konfesionálne spolky – katolícky Spolok sv. Vojtecha a evanjelický Tranoscius.

  Koncom 19. storočia nastupuje aj v Uhorsku trend sekularizmu, politicky vyjadrený v liberálnej politike (v tom čase ju zastupovala vládnuca Liberálna strana). Počas prvej Česko-Slovenskej republiky tento trend pokračoval. Zároveň v tomto období z odídencov z katolíckej cirkvi vznikla Československá cirkev, neskôr vystupujúca pod názvom Československá cirkev husitská. Na Slovensku si však táto cirkev nikdy výraznejšie zázemie a odozvu nenašla. V období prvej Slovenskej republiky (1939-1945) bola vládnucim režimom preferovaná predovšetkým katolícka cirkev. Po krátkom povojnovom období tzv. ľudovej demokracie nastupuje komunistický režim (1948-1989), ktorý náboženstvo ako celok potláčal. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti mohli pôsobiť len vo veľmi obmedzených podmienkach a ich predstavitelia museli byť poplatní režimu. Mnohí predstavitelia cirkví boli v tomto období prenasledovaní a väznení. „Pražská jar“, teda politický odmäk v Česko-Slovensku  v roku 1968, priniesla krátkodobý výsledok aspoň v zvýšenej cirkevnej aktivite, dlhodobý výsledok potom v tom, že bola opätovne povolená gréckokatolícka cirkev, ktorá v 50. rokov nútene splynula s pravoslávnou cirkvou.

  Po roku 1989 nastáva nové obdobie, charakterizované akceptáciou plurality názorov v spoločnosti. To sa, pochopiteľne, prejavilo aj v sfére náboženstva.

  Aktuálne pôsobia v Slovenskej republike tieto štátom uznávané cirkvi a náboženské spoločnosti (v abecednom poradí): Apoštolská cirkev, Bahájske spoločenstvo, Bratská jednota baptistov (BJB), Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (mormóni), Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV, luteráni), Evanjelická cirkev metodistická, Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Kresťanské zbory, Náboženská spoločnosť (NS) Jehovovi svedkovia, Novoapoštolská cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev (kalvíni), Rímskokatolícka cirkev, Starokatolícka cirkev, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR (ÚZ ŽNO).

  V doterajšom texte som sa držal viac-menej strohého a neutrálneho zaznamenania faktov. Ďalej už budem písať subjektívnejšie. Pochopiteľne sa moja subjektívnosť môže prejaviť aj v súvislosti s tým, že som praktizujúci člen Rímskokatolíckej cirkvi. Vo svojej analýze cirkví a náboženských spoločností na Slovensku budem vychádzať aj z vlastných skúseností.

  Pochopiteľne, aj v súvislosti so súčasnosťou náboženského a cirkevného života na Slovensku treba spomenúť stále aktuálny trend sekularizácie. Kresťanské cirkvi majú v živote spoločnosti svoje miesto. Mnohokrát však môžeme hovoriť skôr o tzv. folklórnom kresťanstve, teda o dodržiavaní vonkajších rituálov týkajúcich sa daného vierovyznania, napríklad v prípade krstu, cirkevného sobáša či prvého svätého prijímania. Istotne teda pri odhade počtu praktizujúcich veriacich na Slovensku nemôžeme jednoducho vychádzať z oficiálnych čísel zo sčítaní obyvateľstva. Rozdiel medzi „formálnymi“ a praktizujúcimi veriacimi by bol asi najmarkantnejší v prípade Rímskokatolíckej cirkvi, ktorá zohrala podstatnú úlohu v dejinách Slovenska, avšak práve najmä jej členov sa týka vnímanie náboženských obradov skôr ako záležitosti zvyku, tradície než ako prejavu skutočnej viery a hlbokého presvedčenia človeka. Naopak, pokiaľ by sme skúmali menšie cirkvi a náboženské spoločnosti, tu by sme zrejme nachádzali aj podstatne väčší podiel praktizujúcich veriacich spomedzi členov cirkvi či NS.

  Pokiaľ hovoríme o tých členoch cirkví, ktorí svoju vieru aktívne vyznávajú, okrem bohoslužieb je iste mnoho iných možností, ako prežívať spoločenstvo s ďalšími veriacimi. Miestne podujatia organizujú spravidla farnosti. Ale nemôžeme opomenúť aj väčšie akcie. Nedávno sa v Bratislave konal Národný pochod za život, organizovaný katolíckou Konferenciou biskupov Slovenska. Ale katolíci organizujú opakovane napríklad aj tzv. Národné stretnutia mládeže.

  V zásade sa dá povedať, že najväčšie slovenské cirkvi spolupracujú. Tu treba uviesť aj fakt, že Rímskokatolícka cirkev spoločne s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku sa vlastne považujú za jednu Katolícku cirkev – i keď v zmysle práva ide o dve cirkvi. Obe však uznávajú autoritu pápeža ako rímskeho biskupa. Predstavitelia rímskokatolíkov a gréckokatolíkov komunikujú s inými cirkvami, vrátane evanjelikov, ale prejavujú dlhodobo záujem aj o komunikáciu s predstaviteľmi židovských komunít. Stretnutia vrcholných predstaviteľov katolíkov a židov na Slovensku sa častokrát týkajú bolestivých tém v súvislosti s dianím za druhej svetovej vojny a s holokaustom.

  Pomerne silno početne zastúpení sú na Slovensku aj Svedkovia Jehovovi, ktorých vznik možno datovať do začiatku 20. storočia a ktorí nadviazali na činnosť hnutia tzv. bádateľov Biblie. Vierouka tejto NS je však natoľko odlišná od toho, čo sa bežne chápe pod pojmom „kresťanstvo“, že v tomto prípade hovoríme skôr o tzv. netrinitárnom kresťanstve. Teda ide o vierovyznanie, ktoré síce na kresťanstvo nadväzuje, ale odmieta takú podstatnú dogmu iných cirkví, ako je presvedčenie o Bohu ako Svätej Trojici. A vskutku, dá sa povedať, že žiadna vážnejšia komunikácia medzi kresťanskými cirkvami a Svedkami Jehovovými na Slovensku neprebieha. Istotne to súvisí aj s akýmsi pestovaním silného pocitu výlučnosti, ktorý je vlastný viacerým takýmto menším náboženským spoločnostiam. Kým katolíci a evanjelici sa (aj na Slovensku) stali súčasťou procesu zbližovania jednotlivých cirkví a denominácií známeho pod názvom ekumenizmus, v súvislosti so Svedkami Jehovovými o takejto účasti nemôže byť reči. Svedkov Jehovových možno vnímať ako spoločenstvo, ktoré zásadným spôsobom nezasahuje do chodu slovenskej spoločnosti (s výnimkou vlastných členov). Zrejme to súvisí aj odmietaním politickej angažovanosti členov tejto NS.

  V tejto súvislosti môžeme ako zaujímavosť spomenúť aj fakt, že Svedkovia Jehovovi v časoch socializmu (zrejme z akéhosi dôvodu „neovládnuteľnosti“ svojich členov) nepatrili medzi štátom uznané cirkvi.

  Avšak aj v súčasnosti môžeme hovoriť o spoločenstvách vykazujúcich znaky cirkvi či náboženskej spoločnosti, ktoré nie sú registrované. Zrejme to súvisí aj so zákonnou podmienkou na registráciu, ktorou je vyzbieranie pomerne vysokého počtu podpisov členov cirkvi či NS. Významnou neregistrovanou cirkvou na Slovensku je Kresťanské spoločenstvo, známe aj pod názvom Milosť. Milosť patrí k cirkvám, ktoré vyšli z tzv. letničného hnutia. Aj v tomto prípade môžeme hovoriť o akomsi pestovaní pocitu výlučnosti a silnom dôraze na vlastnú identitu na úkor vážnejšej komunikácie s väčšími kresťanskými cirkvami.

  Rovnako medzi registrované cirkvi či NS nepatria ani vyznavači islamu (moslimovia), hoci sú už v súčasnosti na Slovensku nie nevýznamne zastúpení a majú aj akési svoje neoficiálne „mešity“.

  Pokiaľ ešte ide o kresťanské spektrum, môžeme spomenúť viaceré menšie protestantské cirkvi ako je Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská či Cirkev adventistov siedmeho dňa. Tieto cirkvi sa až tak silno voči katolíkom či vôbec väčším, tradičným cirkvám nevyhraňujú. Pochádzam z mesta, kde bežne dochádzalo aj k celkom priateľským diskusiám medzi katolíkmi a adventistami. Hoci adventistické učenie je v niektorých svojich aspektoch pomerne radikálne. Niektoré ich prístupy možno porovnať aj so Svedkami Jehovovými, hoci tu treba zároveň zdôrazniť, že adventisti sú jasne trinitaristická kresťanská cirkev.

  K radikálnejším, resp. netradičnejším cirkvám (pokiaľ ide o naše prostredie) môžeme zaradiť aj Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Ide o najväčšiu cirkev v rámci mormónstva a jedinú z tohto náboženského smeru, ktorá je zastúpená na Slovensku. Vznikla v Spojených štátoch a je založená na veľmi zvláštnej zmesi kresťanských a úplne nových myšlienok založených na tzv. Knihe Mormon (Knihe Mormónovej). Neviem o nejakých vážnejších kontaktoch či komunikácii tradičných slovenských cirkví s touto cirkvou.

  Prevažne na východe republiky je zastúpená Pravoslávna cirkev. Podobne najmä východného Slovenska sa týka pôsobenie slovenskej gréckokatolíckej cirkvi. Gréckokatolícki eparchovia (biskupi) sú súčasťou Konferencie biskupov Slovenska, ktorá združuje aj rímskokatolíckych biskupov. Zaujímavosťou je uznávanie spovede (sviatosti zmierenia) u pravoslávnych zo strany katolíckej cirkvi. Podobne v otázke uznávania krstu medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami na Slovensku nastal v posledných desaťročiach značný posun.

  Medzi najvýraznejšie tendencie a charakteristiky súčasného vývoja, ktoré sa týkajú aj Slovenska, možno zaradiť globalizáciu, systém a ideológiu liberálnej demokracie, trhové hospodárstvo s určitými sociálnymi črtami, ale aj už spomínanú sekularizáciu. S týmto „duchovným ovzduším“ súčasnej doby môžeme spojiť a od neho odvodiť aj akúsi silnú orientáciu našej spoločnosti na konzum. Preto, pochopiteľne, predstavitelia náboženských smerov a cirkví proti týmto tendenciám často rôznymi spôsobmi vystupujú. V tomto kontexte istotne môžeme chápať aj organizovanie spomínaného Národného pochodu za život.

  A pokiaľ ide o orientáciu spoločnosti na konzum, tu si môžeme všimnúť ešte iný zaujímavý aspekt. Ľudia sa častokrát obracajú aj k motivačnej, či duchovne zafarbenej literatúre – ale skôr v súvislosti s autormi, ktorí nevychádzajú z tradičných náboženských prúdov zastúpených na Slovensku. Tento jav by si istotne zaslúžil osobitnú analýzu. Možno takýto záujem vnímať ako o pokus súčasného človeka o vyviaznutie z konzumu a orientáciu na duchovný svet? Je možné, že ľudia po tomto type „ezoterickej“ literatúry siahajú aj po predošlých, nie najlepších skúsenostiach s tradičnými cirkvami či ich členmi. Osobne som ale veľmi skeptický, či takéto prejavy túžby do duchovne možno pokladať za autentické duchovno a nie skôr za pokus aplikovať na svoj život akúsi „instantnú vieru“ v podobe dobre znejúcich citátov. Možno si potom položiť otázku, či takýto prístup tiež až príliš nezaváňa konzumným spôsobom života.

  Pokiaľ uvažujeme v súčasnom kontexte o duchovne a orientácii ľudí naň, nemali by sme takú úvahu ohraničiť len na cirkvi, ba ani len na smery, ktoré sa bežne považujú za náboženské. Svoju hlbokú túžbu po posvätne môže človek vyjadriť napríklad aj v rámci niektorej politickej strany s hlboko prepracovanou ideológiou (takí zelení, či komunisti, ale príkladov by iste bolo viac). Alebo aj v rámci rôznych spoločenských združení – a za zamyslenie stojí aj fakt, či náhodou nemôžeme aj takú lojalitu a vrúcnu lásku k rodine považovať za prejav spirituality.

  Áno, môžeme to povedať aj tak, že ľudia častokrát svoje putá s „tradičnými“ cirkvami pretrhali, keďže nemali pocit, že im majú čo ponúknuť, nemali dojem, že hovoria súčasným jazykom a pomenúvajú ich problémy a starosti. Skrátka, že sú možno vzdialené ich životom. Súčasťou toho môžu byť aj rôzne osobné, ale aj rôzne sprostredkované skúsenosti. Avšak akási túžba po posvätne aj po popretŕhaní týchto pút naďalej pokračuje. A môže sa to prejaviť aj tak, ako sme uviedli vyššie.

  Tu je iste dôležité zmieniť aj fakt, že sklamaní členovia väčších cirkví prejdú k tým menej tradičným. Tento jav je prítomný, ale nedovolím si ho teraz kvantifikovať. Zrejme nemožno ešte hovoriť o masovom jave. Častokrát taký človek prechádza – obrazne povedané – skôr do kolónky „bez vyznania“. Lenže opäť, akési „vyznanie“, akýsi svetonázor a životný postoj má každý človek, nielen ten, ktorý sa považuje za člena niektorej cirkvi.

  Na Slovensku je značne zastúpená náboženská indiferentnosť. Ale sú tu zastúpené aj menšie skupiny ľudí, ktoré sa „hrdia“ svojím ateizmom a sekularizmom. Vo svojej rétorike sa zameriavajú na kritiku náboženstva ako takého a vystupujú antiklerikálne. To je trebárs prípad spoločnosti Prometheus.

  V závere tejto úvahy by som rád spomenul aj myšlienku českého katolíckeho kňaza Ladislava Heryána, ktorý opakuje, že nemá zmysel deliť ľudí na „veriacich“ a „neveriacich“. Dovolil by som s tým súhlasiť. Viac než s akceptáciou určitých článkov viery či dogiem by som pojem spirituality spájal s určitým prístupom k životu, životným štýlom. Vezmime si človeka, ktorý sa pravidelne zapája do charitatívnych či iných verejnoprospešných aktivít, no nechodí do kostola a pri sčítaní si uvádza „bez vyznania“. Som presvedčený, že takéhoto človeka nie je možné len tak „šmahom ruky“ zaradiť medzi „neveriacich“ ľudí. Spiritualita je pre človeka večne aktuálnou otázkou.

  A pokiaľ teda ide o budúcnosť, môžeme aj naďalej očakávať silné zastúpenie ľudí „bez vyznania“, ktorých ale opäť treba diferencovať na tých, ktorí jednoducho nemajú záujem o reflexiu svojho života či riešenie podobných vážnych tém, a na tých, ktorí preferujú skôr akési súkromné hľadanie pravdy v duchovnej oblasti.

  Pokiaľ ide o otázku možného úpadku tradičných cirkví, je možné, že tieto cirkvi síce o ďalších veriacich prídu – ale možno to považovať za zásadnú stratu, pokiaľ pôjde o ľudí, ktorí doposiaľ neboli príliš aktívni? Dovolím si rozhodne tvrdiť, že aj tradičné cirkvi budú naďalej hrať v spoločnosti podstatnú úlohu. Hoci by istotne mali seriózne reagovať aj na krízu v oblasti spirituality  – a to predovšetkým vo svojich radoch. A nakoniec, možno predpokladať, že nie nedôležitú úlohu budú naďalej zastávať aj menšie a menej tradičné cirkvi a spoločenstvá. Tieto môžu ďalej preberať aj členov tradičných cirkví.

  Téma, nastolená v tejto eseji, je rozhodne veľmi zložitá, ale dúfam, že som spomenul aspoň tie najdôležitejšie súvislosti a fakty o cirkvách a náboženstve na Slovensku v jeho histórii, súčasnosti a budúcnosti.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 26
  Celkové hodnotenie: 14.42
  Priemerná čítanosť: 1019

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Corbyn v prípade zvolenia za premiéra zachová neutralitu ohľadne brexitu

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PA-Peter Byrne)   Líder britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn v piatok povedal, že ak bude zvolený za premiéra, uskutoční druhé referendum o brexite a zaujme v ňom "neutrálny postoj". Informovala o tom stanica Sky News "Po prvé, vyrokujeme s Európskou úniou spoľahlivú dohodu o odchode," povedal…

  U2 sú najúspešnejšou koncertnou kapelou desaťročia

  New York 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP/Invision-Evan Agostini)   Interpretom, ktorý za posledných desať rokov zarobil najviac na živom hraní, je írska kapela U2. V piatok to oznámila spoločnosť Pollstar, ktorá sa venuje hudobnému biznisu. U2 za obdobie od novembra 2009 do novembra 2019 zarobili na svojich turné spolu 1,03 miliardy…

  Ukrajinka sa pokúsila preniknúť do Kremľa. Kričala, že je Putinovou manželkou

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Iliya Pitalev)   V stredu 20. novembra bola na Červenom námestí v Moskve zadržaná žena, ktorá sa pokúsila preniknúť do Kremľa, aby sa stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Svoj čin vysvetľovala tým, že je jeho manželkou. Informoval o tom portál MK Asi o 17. hodine…

  "S vrahmi sa dohody neuzatvárajú?!" Podstatou dohody o vine a treste je niečo iné, ako to zobrazuje film Ctihodný občan, vysvetlil bývalý generálny prokurátor Michal Vaľo

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:HS)   Ak ste videli film Ctihodný občan, možno to vo vás zanechalo myšlienku, že s vrahmi sa dohoda neuzatvára. Aktuálne však prokurátor uzavrel dohodu o vine a treste s obvineným Zoltánom Andruskóom, ktorý mal byť pri vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sprostredkovateľom. Prečo sa pristupuje…

  Dočasná vláda podala trestné oznámenie na exprezidenta Moralesa

  La Paz 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita)   Dočasná bolívijská vláda podala trestné oznámenie na bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý je podľa nej podozrivý z "protištátnej činnosti a terorizmu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP "Budeme požadovať najvyšší trest za protištátnu činnosť a terorizmus," uviedol Murillo. Moralesovi, ktorý abdikoval…

  Čaputová v diplomacii pripomína ľudské práva, pre Pellegriniho je dôležitý program vlády

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Prezidentka Zuzana Čaputová pri rokovaniach so zahraničnými partnermi pripomína aj tému dodržiavania ľudských práv. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa drží programového vyhlásenia vlády. Na otázky agentúry SITA ohľadom zdôrazňovania ľudských práv v diplomacii to uviedli ich hovorcovia. Prezidentka i premiér sa tiež hlásia…

  Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov má k dispozícii dáta z vyšetrovania vraždy Kuciaka. Varuje pred "podplatenými médiami, ktoré budú tvrdiť, že majú prístup k informáciám z prostredia vyšetrovania"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ma k dispozícii 57 terabajtov dát z policajného vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako organizácia informovala na svojej internetovej stránke, počas najbližších mesiacov poskytnú dáta zodpovedným médiám,…

  Hrbatý a Lipták zostávajú kapitánmi reprezentačných tímov

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenské tenisové reprezentačný tímy mužov aj žien povedú v nasledujúcej sezóne rovnakí kapitáni ako doteraz. Dominik Hrbatý zostáva pri daviscupovom družstve a Matej Lipták bude šéfovať lavičke fedcupového tímu. Obaja podpísali v piatok novú zmluvu so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) Štyridsaťjedenročný Hrbatý povedie…

  EÚ nezareagovala na žiadosť o pomoc maloletým utečencom, tvrdí premiér

  Atény 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Petros Giannakouris)   Členské štáty Európskej únie neodpovedali na žiadosť Grécka o prijatie 3 000 maloletých bez sprievodu, ktorí žijú v utečeneckých táboroch a iných zariadeniach po celej krajine. V piatok to vyhlásil predseda gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis. Premiér v piatok povedal parlamentu, že na žiadosť…

  Merkelová: Nemecko by nemalo od začiatku vylučovať žiadne firmy zo zmlúv na 5G

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecko by nemalo hneď od začiatku vylučovať žiadne spoločnosti zo zmlúv na vybudovanie svojej mobilnej siete 5G. Uviedla to v piatok kancelárka Angela Merkelová na stretnutí svojich kresťanských demokratov Ambície čínskeho technologického gigantu Huawei, ktorý má záujem na dodávky zariadení pre nemecké siete…

  USA uvalili sankcie na iránskeho ministra informácií

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Spojené štáty uvalili v piatok sankcie na iránskeho ministra informácií a komunikačných technológií Mohammada Azararího Džahromího v súvislosti s úlohou, ktorú zohral pri zavádzaní cenzúry internetu v Iráne. Informovalo o tom na Twitteri americké ministerstvo financií "Iránski vodcovia vedia, že slobodný a otvorený…

  Gancova strana žiada odchod Netanjahua z ministerských funkcií

  Jeruzalem 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Izraelská opozičná koalícia Modrá a biela (Kachol lavan) vyzvala v piatok premiéra Benjamina Netanjahua, aby sa vzdal svojich ministerských funkcií po tom, ako ho generálny prokurátor obžaloval z trestných činov korupcie. Informovala o tom agentúra DPA Koalícia Modrá a biela, vedená Netanjahuovým hlavným…

  Polícia prehľadávala miesto, kde našli v Bratislave zabitú mladú ženu. Našli vražednú pomôcku?

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-KR PZ Nitra)   Bratislavskí policajti pokračujú vo vyšetrovaní prípadu zabitej mladej ženy na Prístavnej ulici v Bratislave. Miesto, kde ju našli, v piatok prehľadávali. Informovali o tom portály Čas.sk a Aktuality.sk Podľa portálov mali policajti na mieste činu nájsť vibrátor. Policajti priebeh vyšetrovania však naďalej…

  Ewan najlepším špurtérom sezóny podľa Cyclingnews.com, Sagan na šiestej priečke

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Špecializovaný cyklistický portál Cyclingnews.com označil Austrálčana Caleba Ewana z tímu Lotto-Soudal (2420 bodov) za najlepšieho špurtéra sezóny 2019. V internom redakčnom bodovaní obsadil prvé miesto s náskokom 463 bodov pred druhým Talianom Eliom Vivianim (Deceuninck-QuickStep) a 484 bodov pred tretím Nemcom Pascalom Ackermannom…

  Kiskovu veľkú koalíciu opoziční partneri odmietli aj preto, že "už teraz" chcel rozdeľovať ministerské posty. "Strany nemajú stovky ľudí. Preto sme si mali sadnúť a ukázať, tých ktorí by boli najlepší ministri"

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Braninslav Bibel)   Opoziční lídri vo štvrtok oznámili, že ich rokovania o veľkej predvolebnej koalícii stroskotali. Blok zmeny, ktorý navrhoval najmä bývalý prezident Andrej Kiska tak nevznikne. Za ľudí, KDH a SaS deklarovali, že do volieb pôjdu samostatne.  Kiska vo štvrtok na tlačovej konferencii hovoril o tom,…

  Prezident USA uviedol, že obchodná dohoda s Čínou je "veľmi blízko"

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda o obchode medzi USA a Čínou, o ktorej sa už dlhodobo vyjednáva, je "potenciálne veľmi blízko". Šéf Bieleho domu sa takto vyjadril po správach, že dohoda sa možno nedosiahne skôr ako na budúci rok. "Máme veľmi…

  Farage voličom odkázal, že jeho strana nie je len o brexite

  Londýn 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Odkladané vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie odsunuli britské strany dočasne na "vedľajšiu koľaj", keď sa počas predvolebnej kampane snažia získať voličov pre svoje domáce politické opatrenia Týka sa to aj Strany brexitu euroskeptika Nigela Faragea, ktorá v piatok zverejnila svoje politické prísľuby,…

  Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí; oproti októbru stratilo 3,5 percenta

  Praha 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Otestujte si displej svojho Android smartfónu, akú má zobrazovaciu frekvenciu a zároveň si pozrite zoznam zariadení s najvyššou frekvenciou

  0

  Kvalitu displeja môžeme hodnotiť z viacerých uhlov pohľadu. Väčšina z nás delí displeje smartfónov na AMOLED, OLED  a LCD, pričom vo väčšine prípadoch uprednostňujeme práve AMOLED alebo OLED panel. Nie je to však vždy pravidlom, mnohí uprednostňujú aj LCD panely z viacerých dôvodov. Napríklad kvôli dlhšej životnosti, cene, silnejšiemu podsvieteniu…

  Qualcomm predikuje, že na Slovensku by mohla byť 5G technológia dostupná už od roku 2021

  0

  Výrobca mobilných čipov, spoločnosť Qualcomm, má kľúčovú úlohu v prechode na technológiu 5G. V   nedávnej dobe usporiadali akciu v  New Yorku, kde prezident spoločnosti, Christiano Amon, odhalil mapu celosvetového prechodu na sieť 5G. V  grafike je zaznačená krajina po krajine spolu s jej pripravenosťou na tento cieľ. Uvedené sú v…

  Microsoft obdržal špeciálnu licenciu od vlády USA, vďaka čomu môže obchodovať s Huawei. Otáznik stále visí nad Androidom

  0

  V útrobách spoločnosti Huawei môžu konečne oslavovať aspoň čiastočne pozitívne správy prichádzajúce z USA. Ako sme už informovali včera, vláda, respektíve Ministerstvo obchodu USA začalo s udeľovaním licencií spoločnostiam, ktoré plánujú obchodovať s čínskym technologickým gigantom, spoločnosťou Huawei. Najnovšie správy z agentúry Reuters konečne potvrdzujú, že spoločnosť Huawei môže počítať…

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  6

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  22

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  3

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  3

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  5

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…