Podpredsedníčka Progresívneho Slovenska I. Biháriová vyjadrila pochopenie pre páchanie drobnej kriminálnej činnosti, ktorej sa dopúšťajú niektorí obyvatelia cigánskych osád

Najnovšie sa aj podpredsedníčka ultraliberálneho Progresívneho Slovenska (PS), a zároveň  bojovníčka za práva cigánskeho obyvateľstva Irena Biháriová pridala k niekoľkým hlasným kritikom predsedu SMERU-SD R. Fica za jeho vyjadrenia na adresu výrokov poslanca NR SR za ĽS Naše Slovensko M. Mazureka, na základe ktorých bol tento poslanec senátom Najvyššieho súdu SR odsúdený na pokutu 10 000 eur a zbavený poslaneckého mandátu. Vyjadrenia R. Fica boli v médiách tak široko interpretované, že nie je potrebné ich čitateľom pripomínať. Rozhorčenie niektorých verejne činných „osobností“ (E. Chmelár, I. Matovič, N. Bláhová) zašlo až tak ďaleko, že títo neváhali podať trestné oznámenie na R. Fica za schvaľovanie a nadržiavanie trestného činu (§338, ods.1 Trestného zákona).

Ako sa dalo očakávať, I. Biháriovú na celej tejto záležitosti najviac pobúrilo to, že kritické a podľa nej aj urážlivé vyjadrenia M. Mazureka ako aj následný komentár R. Fica sa týkali  správania časti cigánskeho obyvateľstva, príslušníčkou ktorého je aj samotná podpredsedníčka Progresívneho Slovenska, takže jej výhrady voči kritickým vyjadreniam na adresu jej súkmeňovcov, ako aj zvolenú argumentáciu na ich obhajobu môžeme právom považovať za  zavádzajúceneobjektívne. I. Biháriová nechápe, ako sa môže niekto kriticky vyjadrovať na adresu príslušníkov mnohých cigánskych komunít, pretože, podľa názoru tejto aktivistky a dnes už aj poprednej funkcionárky strany Progresívne Slovensko „aj Rómovia sú občanmi Slovenska“, sú to teda ľudia, „ktorí si zaslúžia úctu a pochopenie“ (www.hlavnespravy.sk zo dňa 5.9.2019). Musím vyjadriť súhlas s názorom I. Biháriovej, ale len za predpokladu, ak by sa drvivá väčšina príslušníkov cigánskeho obyvateľstva (česť výnimkám, ktoré sa úspešne integrovali do väčšinovej spoločnosti) správala v súlade s pravidlami a princípmi občianskej spoločnosti a ak by títo ľudia v plnej miere využívali nielen svoje občianske práva, ale v takej istej miere by si plnili aj svoje občianske povinností. Všetci vieme, že tomu tak nie je, že to má veľmi ďaleko k reálnemu stavu, pretože pomerne veľká časť tej najmenej socializovanej vrstvy cigánskeho obyvateľstva, žijúca prevažne v osadách a mestských cigánskych getách sa nespráva v súlade s existujúcimi právnymi normami a pravidlami občianskeho spolunažívania. Slovom, nesprávajú sa ako plnohodnotní občania Slovenska.

Za hlavné kritérium občianstva I. Biháriová považuje príslušnosť k danému štátu z čoho nevyhnutne vyplýva právo disponovať štátnym občianstvom a následne sa považovať za občana SR. V takomto prípade môžeme skutočne všetkých príslušníkov tohto etnika považovať za občanov Slovenska. Je to však veľmi úzke, tradičnézjednodušujúce chápanie občianstva, pretože, vychádzajúc zo širšieho a súčasnej modernej spoločnosti viac zodpovedajúceho kritéria občianstva, za občana môžeme považovať v prvom rade takého obyvateľa Slovenska, ktorý sa správa v súlade s občianskymi hodnotami a princípmi občianskej etiky, ako aj v súlade s občianskymi postojmi a povinnosťami, nevyhnutnou súčasťou čoho je aj rešpektovanie princípov a pravidiel občianskeho spolunažívania a striktné dodržiavanie zákonov tohto štátu. Pravdou je, že drvivá väčšina obyvateľov cigánskych osád a usadlostí, svojimi aktivitami a praktizovaním svojho životného štýlu má veľmi ďaleko k tomu, aby sme ich mohli považovať za plnohodnotnú súčasť občianskych vrstiev spoločnosti. Tak ako som už uviedol vyššie, byť občanom znamená využívať nielen svoje občianske práva, vrátane práv politických, ale plniť si aj svoje občianske povinnosti, rešpektovať existujúce, všeobecne platné a občianskou verejnosťou akceptované hodnoty a pravidlá organizácie spoločenských vzťahov, s čím sa u väčšiny cigánskeho obyvateľstva nestretávame. Jedným, nie však jediným príkladom, potvrdzujúcim toto tvrdenie je masové zneužívanie svojho volebného práva časťou cigánskeho obyvateľstva žijúceho hlavne na východnom Slovensku, ktorí neváhajú „predávať“ svoje voličské hlasy za drobnú finančnú a materiálnu protihodnotu v podobe cigariet, potravín, alkoholu, menších finančných súm a pod. Je otázne, či je vôbec možné takýchto nezodpovedne konajúcich ľudí, zneužívajúcich svoje volebné právo ešte považovať za „občanov“ Slovenskej republiky.

Irena Biháriová v obhajobe a ospravedlňovaní aktivít svojich cigánskych spoluobčanov,  žijúcich prevažne v zaostalých osadách ide tak ďaleko, že ich vykresľuje ako v podstate bezmocných ľudí, ktorí, aj napriek sociálnemu zabezpečeniu a poberaniu finančných a materiálnych prostriedkov poskytovaných v rámci realizácie politiky „pozitívnej diskriminácie“, sú nútení živiť sa aj drobnými krádežami. V súvislosti s tým si kladie otázku, „prečo sú u nás enklávy, v ktorých sa žije horšie než v Subsaharskej Afrike“, a „prečo ľudia v nich žijúci (má na mysli hlavne cigánskych osadníkov – Š.S) sú odkázaní kradnúť sliepky a zemiaky“ (www.hlavnespravy.sk zo dňa 5.9.2019).

Je možné súhlasiť s názorom, že hlavne obyvatelia cigánskych osád patria k tým najmenej socializovaným a slabo integrovaným cigánskym komunitám, a že aj napriek pomerne štedrej sociálnej pomoci zo strany štátu sa zaraďujú k najbiednejším vrstvám našej spoločnosti. Pravdou je, že mnohí z nich žijú na hranici chudoby, ale to platí aj pre veľkú časť zodpovedne sa správajúcich starobných dôchodcov, ktorí po zaplatení všetkých poplatkov a uhradení nevyhnutných výdavkov sú na tom finančne často horšie, než veľká časť cigánskych osadníkov. Ale, na rozdiel od obyvateľov týchto osád to pre nich nie je a ani nemôže byť dôvod, aby si k svojmu dôchodku začali prilepšovať páchaním drobnej kriminality.

Nikto nepochybuje o tom, že finančná, sociálna, vzdelanostná, zdravotná situácia drvivej väčšiny príslušníkov cigánskych komunít je zláalarmujúca. Kde hľadať príčiny tohto stavu, kto za to môže, že sa títo ľudia, aj napriek celé desaťročia poskytovanej nadštandardnej podpory zo strany štátnych a samosprávnych orgánov ocitli v takom postavení, v akom sa nachádzajú? Tých príčin je viacero, avšak na rozdiel od mnohopočetných ľudskoprávnych aktivistov, ochrancov a obhajcov cigánskeho obyvateľstva, I. Biháriovou počnúc a Á. Ravaszom končiac si myslím, že tou hlavnou príčinou zlého postavenia väčšiny cigánskych komunít je nízka miera ústretovosti z ich strany, ich nezáujem a neochota využívať (nie zneužívať) ponúkanú pomoc v zmysle aktívneho a zodpovedného prístupu k zlepšeniu svojej situácie a svojho postavenia cestou racionálneho (zodpovedného) zhodnocovania tých finančných zdrojov a mnohopočetných materiálnych benefitov, ktoré v rámci politiky „pozitívnej diskriminácie“ smerovali a naďalej smerujú do prostredia cigánskych komunít. Inak povedané, tým hlavným a nevyhnutným predpokladom zlepšenia svojej situácie a postavenia je chápanie a realizácia tohto procesu ako procesu obojstranného, v ktorom nezastupiteľnú úlohu musia zohrávať aj samotní príslušníci cigánskeho obyvateľstva, čo však väčšina z nich odmieta akceptovať. Nie je možné len žiadať, požadovať, natŕčať ruky a čakať, kto nám čo dá. A v prípade, že nedostanú to, čo požadujú a na čo, podľa ich presvedčenia majú nespochybniteľné právo, tak sú diskriminovaní a ocitajú sa v postavení obetí intolerancie a nenávisti väčšinového obyvateľstva voči nim.

Je veľmi ľahké a v podstate aj pohodlnejšie prenášať vinu za našu domnelú diskrimináciu na tých druhých. Je to ukážka toho, aké ľahké je dôjsť k zjednodušeným a neobjektívnym záverom, aké ľahké je určiť vinníkov a zároveň preniesť vinu na plecia iných. Do určitej miery to potom ospravedlňuje náš neúspech, našu nezodpovednosť, naše zaostávanie, našu chudobu a náš pasívny prístup k riešeniu svojich problémov. V konečnom dôsledku to z nás robí nevinné obete rasizmu, obete proticigánskych nálad, obete diskriminácie a etnickej neznášanlivosti.

Žiaľ, takýto, zvlášť po roku 1989 ešte intenzívnejšie a masovejšie presadzovaný prístup k cigánskemu obyvateľstvu ako k obetiam, sa stal základom a určujúcim faktorom tvorby politiky štátnej pomoci tejto skupine ľudí. Od ich stotožnenia s obeťami je už len krok k hľadaniu vinníka, resp. vinníkov, ktorými sú, ako pravidlo občianske zložky spoločnosti,  štát, právny systém, vedenia obecnýchmestských samospráv, zamestnávatelia a pod. Uznať a stotožniť sa s kolektívnou vinou (ako to dnes robia mnohé ľudskoprávne organizácie, mimovládky a sociálni rojkovia typu I. Biháriovej), za zlú sociálnu, ekonomickú, vzdelanostnú a kultúrnu situáciu veľkej časti cigánskeho obyvateľstva, znamená preberať na seba podstatnú mieru zodpovednosti za tento stav, čo následne legitimizuje ich požiadavky na ústretové správanie sa voči nim a na získanie „odškodnenia“ vo forme poskytovania nadštandardných práv a nezaslúženej sociálnej pomoci.

Vychádzajúc z vyjadrení predstaviteľov Progresívneho Slovenska/Spolu, ako aj z obsahu ich volebného programu pod názvom Bod zlomu vyplýva reálne nebezpečenstvo, že títo ľudia, spolu so svojimi politickými spojencami, v prípade ich víťazstva v nadchádzajúcich voľbách do NR SR a následnom získaní parlamentnej väčšiny budú ochotní prijať také legislatívne kroky, ktoré ešte viac rozšíria štátnu sociálnu pomoc pre neustále rastúci počet obyvateľov cigánskych osád a usadlostí. Vychádzajúc z ich naivného, zidealizovaného a neobjektívneho pohľadu na stav a aktivity cigánskych komunít, nie je možné vylúčiť ani to, že ich snaha pomôcť týmto obyvateľom môže vyústiť do prijatia takej zákonnej normy, ktorá cigánskym asociálom  zabezpečí trestnoprávnu imunitu vzťahujúcu sa na páchanie drobnej kriminálnej činnosti. Bolo by predsa neľudské a bezcitné trestať cigánskych osadníkov za krádeže, ktoré podľa vyjadrenia I. Biháriovej sú dôsledkom ich zlého finančného postavenia, v dôsledku čoho sú títo bezmocní ľudia núteníodkázaní kradnúť. Skutočne, ukážkový príklad chápania právneho štátu a rešpektovania jedného z jeho základných princípov – rovnosti všetkých subjektov pred zákonom. A takýto a im podobní ľudia chcú získať moc v štáte a určovať jeho ďalší vývoj. Túto skutočnosť by si všetci zodpovedne konajúci občania a zároveň aj voliči mali uvedomiť a na základe toho prideliť svoje hlasy kandidujúcim subjektom.

 

PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

ĽS Naše Slovensko, Košice

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Štefan Surmánek

O AUTOROVI

Bývalý vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá otázkami politického vývoja a diania na Slovensku a vo svete.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 65

Celkové hodnotenie: 17.75

Priemerná čítanosť: 1803

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA