• Dušan Hirjak

  Náčrt nového zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

  Publikované 26.09. 2019 o 09:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pre vládnu moc a väčšinu našich politikov ( zástupcov ) predstavuje  väčšina z nás, občanov SR, iba masu ľudí na území SR, ktorú je treba určitým spôsobom usmerniť a ovládať. Usmerňovanie a ovládanie sa robí rôznym spôsobom, pričom za najlepší prostriedok sa pokladajú „demokratické prostriedky“, ako sú napríklad volebné zákony. Tie sú konštruované tak dômyselne, aby občania – voliči mali pocit, že sú postavené na správnych princípoch a preto sú demokratické.

  V tomto roku sme volili podľa dvoch zákonov. V prvom prípade to bol zákon o voľbe prezidenta SR a v druhom prípade zákon o voľbe do Európskeho parlamentu. Vo februári 2020 nás čakajú voľby do NR SR podľa zákona o voľbách do NR SR.

  Momentálne platné volebné zákony svojou štruktúrou či kvalitou boli schválené tak,  aby z každého občana mohol byť iba pasívny volič a nič viac. V tejto hre na demokraciu občan ťahá za kratší koniec a preto je možné s voličmi určitým spôsobom manipulovať. Nedávno som písomne spracoval náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR. Teraz som spracoval náčrt prípravy nového zákona  o voľbách do NR SR.

  Základné východiska môjho náčrtu pre prípravu nového zákona o voľbách do NR SR sú  v podstate rovnaké  ako v prípade prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR. Takže je potrebné si uvedomiť, či pripomenúť, že:

  1. v súčasnosti platný zákon o voľbách do NR SR už nezodpovedá skutočným potrebám spoločnosti a teda občanom – voličom, ale plne vyhovuje politickým stranám a ich prisluhovačom,
  2. vládna moc z rôznych dôvodov stratila iniciatívu, vzdala sa svojej úlohy dôsledne zabezpečovať prípravu a priebeh volieb a priestor v SR získal ( neoprávnene ) mediálny a marketingový obraz politiky,
  3. výber kandidátov na poslancov NR SR má byť výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov,
  4. príprava volieb do NR SR – je to obdobie, keď vec verejná je v rukách štátu a občanov ako základu štátnej moci. V tomto období sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi, pričom náležitá pozornosť sa má venovať programom politických strán a hnutí a kandidátov za Občiansky blok. Poznámka: v tomto príspevku, ak použijem slovné spojenie “Občiansky blok“, tak mám na myslí kandidátov, ktorí nie sú navrhovaní za politickú stranu či hnutie.
  5. príprava volieb do NR SR – je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe vecí verejných. Aj občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch sa majú podieľať na výbere kandidátov na poslancov do NR SR, priebehu kampane pred voľbami a samotných volieb.
  6. príprava volieb do NR SR ako veci verejne má byť jednoznačne doménou verejnej správy v SR. Znamená to, že svoje úlohy budú plniť štátne orgány a územná samospráva: mestá a obce.
  7. bude potrebné zredukovať proces oligarchizácie politiky v našej spoločnosti. Aj oligarchovia ako bohatí podnikatelia, ktorí majú svojim finančným vplyvom a svojim správaním sa veľký dosah na politiku, sa majú správať ako radoví občania, aby bola naplnená politická rovnoprávnosť v spoločnosti. Tu nejde iba o morálnu zodpovednosť, ale skôr o povinnosť štátu riešiť uvedený problém, čo súčasný volebný systém neumožňuje. Nový zákon o voľbách do NR SR bude mať povinnosť riešiť otázku finančného zabezpečenia volieb.

  Nový volebný systém pre voľby do NR SR

  Podľa zákona o voľbách do NR SR v § 1 je uvedené, že voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.

  Znakom pomerného zastúpenia je to, že kandidujú politické strany, nie priamo jednotliví kandidáti. Ďalším znakom je to, že existuje veľký volebný obvod, ktorý v § 11 je označený ako volebný kraj ( jeden ) pre celé územie Slovenskej republiky.

  Ustanovenie § 3 zákona o voľbách do NR SR je vzhľadom na charakteristiku  zásady pomerného zastúpenia zavádzajúce, pretože určuje, že za poslanca NR SR môže byť zvolený občan, ktorý má splniť iba tieto tri podmienky: a) v deň volieb dovŕši 21 rokov, b) má trvalý pobyt na území SR a za c) nenastali u neho prekážky  vo výkone práva voliť podľa  § 2 ods.2, písm. b) a c). Toto ustanovenie so zásadou pomerného zastúpenia neladí.

  Navrhujem, aby voľby do NR SR boli organizované podľa nového volebného systému.

  Namiesto jedného volebného kraja pre celé územie SR je potrebné určiť 79 volebných okresov, čo sa rovná počtu okresov v SR.

  Pre každý volebný okres bude platiť zásada, že má pridelených do NR SR dva mandáty. Jeden mandát bude pridelený politickej strane ( hnutiu ), ktorá získa najviac volebných hlasov vo volebnom okrese. Druhý mandát bude pridelený kandidátovi za Občiansky blok, ktorý získa najviac volebných hlasov vo volebnom okrese.

  Z uvedeného vyplýva, že NR SR bude tvoriť 158 poslancov volených na štyri roky, pričom polovica z nich ( 79 poslancov ) bude delegovaná na základe kandidátok politických strán ( hnutí ) s podporou hlasov voličov a druhú polovicu ( tiež 79 poslancov ) budú tvoriť tí kandidáti, ktorí boli  priamo zvolení v rámci svojho volebného okresu.

  Národná rada Slovenskej republiky bude spolovice tvorená voľbou politických strán a hnutí a spolovice priamou voľbou kandidátov z radov občanov, ktorých formálne označujem ako Občiansky blok.

  Vzhľadom na počet poslancov NR SR v súčasnosti si nový spôsob volieb  vyžiada novelu Ústavy SR, nakoľko článok 73, ods. 1 hovorí o tom, že NR SR má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.

  Podľa nového volebného systému sa voľby do NR SR budú konať podľa zmiešaného postupu: podľa zásady pomerného zastúpenia, ktoré určí zastúpenie politických strán a hnutí v NR SR a podľa zásady väčšinového volebného systému s relatívnou väčšinou  hlasou, ktorá určí menovite, ktorí kandidáti sa stanú poslancami NR SR a budú reprezentovať daný okres v zastupiteľskom zbore.

  Územie SR sa teda rozdelí na 79 dvojmandátových volebných okresov. V každom z týchto volebných okresov sa zvedie volebný súboj v dvoch úrovniach:

  1. medzi politickými stranami a hnutiami, ktoré podali kandidátne listiny a boli zaregistrované,
  2. medzi kandidátmi z radov občanov príslušného okresu, na ktorých boli podané kandidátne listiny a boli zaregistrovaní.

  Čo sa môže dosiahnuť  novým volebným systémom pre voľby do NR SR ?

  V demokratickej spoločnosti sa má dbať o to, aby nešlo iba o formálnu politickú rovnoprávnosť, ale sa musia hľadať spôsoby ( nástroje, inštitúcie ), ako posilniť vplyv občanov ako základu štátnej moci na odohrávajúce sa politické aktivity a procesy v spoločnosti. Dlhodobo prevláda taká politická prax, že občania nemajú zásadný vplyv na správu vecí verejných a politické strany doterajším volebným systémom, keď územie SR tvorí jeden volebný kraj, získali nad občanmi – voličmi absolútnu moc. Nový volebný systém má toto doterajšie postavenie zmeniť v prospech občanov – voličov a teda v konečnom dôsledku v prospech samotnej spoločnosti.

  Doterajší volebný systém pre voľby do NR SR stále viac posilňuje proces oligarchizácie politiky, do ktorého občania nemajú prístup a ktorý sa deje ako posilňovanie súkromného  na úkor verejného. Predpokladám, že nový volebný systém  pomôže posilňovanie procesu oligarchizácie politiky zastaviť a ( konečne ) umožní vrátiť do politiky ľudí, ktorí budú dôslednejšie presadzovať  verejný záujem, národnoštátne záujmy a potreby občanov – voličov. Nový volebný systém umožní hľadať nový typ – dobrého politického štátnika, ktorý bude presadzovať a spravovať  spoločné dobro svojho konkrétneho národa a nie záujmy bruselských mandarínov.

  Nový volebný systém sa stane jedným z dôležitých spôsobov účasti občanov na správe vecí verejných, čo bude v súlade s príslušným ustanovením Ústavy SR.

  Zanikne 5% -ná klauzula pre postup politickej strany ( hnutia ) do zastupiteľského orgánu. Mandát v zastupiteľskom orgáne získa tá politická strana, ktorá vo volebnom okrese dosiahne najviac volebných hlasov. Najsilnejšou politickou stranou ( hnutím ) sa stane tá politická strana ( hnutie ), ktorá v 79 volebných okresoch  získa najviac mandátov. Jej postavenie však nebude dominantné, pretože bude potrebné spolupracovať a hľadať riešenia ( kompromisy )  aj s inými politickými stranami, rovnako ako aj s poslancami, ktorí získajú mandát v rámci Občianskeho bloku.

  Novým volebným systémom zanikne klasické panstvo  vládnej koalície, ktoré popri doteraz platnom volebnom systéme predstavuje inštitút, ktorý rázne a významne posilňuje oligarchizáciu politiky a má zhubný vplyv na prácu štátneho aparátu.

  Vzhľadom na zánik klasického panstva  vládnej koalície zanikne aj klasické poňatie opozície. Nebude možné, aby platilo, tak ako doteraz, že  vládna koalícia a opozícia budú „zabetónovaní“  v svojich pozíciách.

  Poslanecký zbor delegovaný za politické strany ( hnutia ) nebude mať možnosť rozhodovať s vedomím, že môže niekoho prevalcovať. Rovnako poslanci NR SR zvolení v rámci Občianskeho bloku nebudú mať možnosť rozhodovať bez spolupráce s poslancami za politické strany.

  Tak poslanec za politickú stranu ( hnutie ), ako aj poslanec za Občiansky blok zároveň predstavujú reprezentantov svojho okresu. Táto reprezentácia dáva do rúk občanom okresu moc v prípade potreby zbaviť poslanca mandátu a umožniť ďalšiemu z kandidátov  v poradí zaujať voľné miesto.

  Existuje vzájomná nezávislosť volebných okresov, ktorá bude umožňovať, aby si voliči volebného okresu  vyžiadali buď výmenu poslanca  z poradovníka kandidátov alebo petíciou mimoriadne voľby.

  Nový volebný systém pre voľby do NR SR zabezpečí kvalitnejší výber zástupcov občanov, posilní ich zviazanosť s voličmi okresu a zavedie možnosť odvolať tých, kde sa výber nepodaril. Nový volebný systém podstatne prispeje k skvalitneniu rokovaní parlamentu – NR SR.

  Namiesto schvaľovania výsledkov politických obchodov uzatváraných mimo parlamentu by prebiehalo skutočné rokovanie ( snemovanie ) výhodné pre občanov a spoločnosť. Výsledok rokovania parlamentu by nebol vopred známy podľa bilancie koaličných hlasov, ale až pri záverečnom hlasovaní.

  Podávanie a registrácia kandidátnych listín

  Nový volebný systém pre voľby do NR SR zákonite prinesie aj zmeny v záležitostiach týkajúcich sa podávania a registrácie kandidátnych listín.

  Základom zmeny je dvojmandátový volebný okres s jedným mandátom pre politické strany ( hnutia ) a s druhým mandátom pre kandidátov z Občianskeho bloku.

  Navrhujem, aby kandidátne listiny podávali:

  1. Politická strana ( hnutie ), ktorá je registrovaná podľa osobitného zákona, doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch a v elektronickej forme najneskôr 90 dní pred dňom volieb zapisovateľovi Okresnej volebnej komisie. V tomto prípade pôjde o mandát pre politickú stranu.
  2. Obecné a mestské zastupiteľstva, ak ide o kandidátov z radov občanov, ktorí sa neangažujú v rámci politickej strany, skôr v rámci obce a mesta. Lehota podania do 90 dní ostáva zachovaná.
  3. Verejné zhromaždenia občanov zorganizované v obciach, respektíve v mestách, ak ide o kandidátov z radov občanov, ktorí buď jednotlivo alebo na základe iniciatívnej skupiny občanov majú záujem kandidovať. Lehota podania do 90 dní ostáva zachovaná.

  Politické strany  nemôžu vytvárať koalíciu a tak podávať spoločnú kandidátnu listinu.

  Ak kandidátne listiny podávajú obecné a mestské zastupiteľstva, respektíve verejné zhromaždenia občanov, v oboch prípadoch platí, že ide o kandidátov za tzv. Občiansky blok. Znamená to, že v praxi môže platiť, že určitý počet kandidátov na poslancov NR SR bude zaregistrovaný na základe kandidátnej listiny, ktorú podá orgán obce a mesta a určitý počet kandidátov na poslancov NR SR bude zaregistrovaný na základe kandidátnej listiny, ktorú podá verejné zhromaždenie občanov. V každom volebnom okrese to bude závisieť iba od schopnosti orgánu obce a mesta a schopnosti samotných občanov.

  Tento spôsob podávania kandidátnych listín navrhujem preto, aby sa využila iniciatíva orgánov obce a mesta a iniciatíva skupín občanov, ktorí budú mať záujem navrhnúť kandidátov z radov spoluobčanov.

  Zákon presne stanoví, čo má obsahovať kandidátna listina.

  Kandidátna listina pre politickú stranu o. i. bude obsahovať:

  1. neskrátený názov politickej strany ( hnutia ),
  2. zoznam kandidátov, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom okrese, ktorý bude obsahovať základné informácie o každom z kandidátov a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
  3. podpis štatutárneho orgánu politickej strany a odtlačok jej pečiatky,

  Kandidátna listina pre kandidáta z Občianskeho bloku o. i. bude obsahovať:

  1. neskrátený názov orgánu obce, respektíve mesta, napríklad: „Obecné zastupiteľstvo obce Kalná Roztoka“, neskrátený názov verejného zhromaždenia občanov, napríklad: „Verejné zhromaždenie občanov obce Kalná Roztoka“
  2. menný zoznam kandidátov ( kandidáta ) z príslušnej obce a mesta a s ich trvalým pobytom, ktorý bude obsahovať základné informácie o kandidátoch ( kandidátovi ) a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
  3. podpis štatutára obce v prípade, že kandidátnu listinu podáva orgán obce a mesta a podpis overovateľa zápisnice z verejného zhromaždenia občanov obce, mesta.

  Ak kandidátnu listinu podpisuje štatutár obce, mesta, je potrebné pripojiť odtlačok pečiatky.  V prípade verejného zhromaždenia občanov to neplatí.

  Ku kandidátnej listine musí byť  pripojené :

  1. vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine,
  2. oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany, orgánu obce a mesta a splnomocnenca verejného zhromaždenia občanov obce a mesta.
  3. zápisnicu zo zasadanie obecného – mestského zastupiteľstva a zápisnicu aj s prezenčnou listinou z uskutočnenia verejného zhromaždenia občanov.

  Na kandidátnej listine môže každý subjekt uviesť najviac 10 kandidátov a najmenej 1 kandidáta.

  Úhradu volebnej kaucie v sume 500 000,- Sk je potrebné vynechať, keďže vo volebnom okrese ide o dvojmandátové voľby.

  Zapisovateľ predkladá kandidátne listiny najneskôr 85 dní pred dňom volieb Okresnej volebnej komisií na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

  Okresná volebná komisia zaregistruje najneskôr 75 dní pred dňom volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so schváleným zákonom. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

  Doteraz platí, že preskúmanie a registrácia kandidátnych listín je úlohou Ústrednej volebnej komisie. Vzhľadom na zmenu volebného systému pre voľby do NR SR je účelné, aby preskúmanie a registrácia kandidátnych listín bola v právomoci Okresných volebných komisií. Ústrednej volebnej komisií  má patriť úloha kontroly Okresných volebných komisií na celom území SR. Zároveň bude mať úlohu po zaregistrovaní kandidátnych listín  určiť žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany. Označovanie kandidátnych listín z Občianskeho bloku nebude potrebné.

  Volebné orgány

  Pre voľby do NR SR je potrebné zriadiť Ústrednú volebnú komisiu, Okresné volebné komisie a Okrskové volebné komisie.

  Volebné komisie sa utvoria:

  1. zo zástupcov politických strán (hnutí ), ktoré podajú kandidátne listiny a tie sú zaregistrované,
  2. zo zástupcov orgánu obce a mesta, ktoré podajú kandidátne listiny a tie sú zaregistrované,
  3. zo zástupcov verejného zhromaždenia občanov, ktoré podajú kandidátne listiny a tie sú zaregistrované.

  Funkciu odborných poradcov volebných komisií  budú plniť zapisovatelia.

  Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenuje  vláda SR najneskôr 105 dni pred dňom volieb.

  Zapisovateľa Okresnej volebnej komisie vymenuje prednosta okresného úradu  najneskôr 105 dní pred dňom volieb.

  Zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie vymenuje  starosta obce, respektíve primátor mesta najneskôr 55 dní pred dňom volieb.

  Bude potrebná zmena delegovania do Ústrednej volebnej komisie. Do Ústrednej volebnej komisie deleguje politická strana ( hnutie ), ktorá podala kandidátne listiny, najneskôr 90 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka. Za kandidátov z tzv. Občianskeho bloku bude do Ústrednej volebnej komisie  delegovať Okresná volebná komisia a to z členov, ktorí do tejto komisie boli delegovaní. Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční  najneskôr 80 dní pred dňom volieb.

  Do Okresnej volebnej komisie bude potrebné delegovať najneskôr 90 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka. Prvé zasadanie Okresnej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr do 85 dní pred dňom volieb.

  Do Okrskovej volebnej komisie bude potrebné delegovať najneskôr 55 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka. Prvé zasadanie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní pred dňom volieb.

  Hlasovací lístok

  Hlasovací lístok sa vyhotoví pre:

  1. každú politickú stranu ( hnutie ), ktorej kandidátna listina bola Okresnou volebnou komisiou zaregistrovaná a pre
  2. kandidátov z tzv. Občianskeho bloku, ktorí boli Okresnou volebnou komisiou zaregistrovaní.

  Vzhľadom na nový volebný systém volieb do NR SR navrhujem neorganizovať vykonanie volieb prostredníctvom voličského preukazu, ale iba prostredníctvom pošty, vrátane elektronickej.

  Pokiaľ ide o hlasovanie, tak volič po vstupe do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží do obálky  dva hlasovacie lístky.  Jeden hlasovací lístok vloží s označením politickej strany ( hnutia ). Na tomto hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Druhý hlasovací lístok volič vloží s menný zoznamov kandidátov za tzv. Občiansky blok, pričom tu môže pre platnosť hlasovania zakrúžkovať iba toho kandidáta, ktorému dáva prednosť.

  Volebná kampaň pred voľbami do NR SR

  Volebnú kampaň pred voľbami do NR SR navrhujem určiť na 30 dní, ukončenie volebnej kampane na 48 hodín pred začiatkom volebného dňa.

  Kampaňou sa rozumie činnosť samotných kandidátov,  politických strán a hnutí, miestnej štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, verejných zhromaždení občanov a to v zmysle  dokumentu, ktorý bude potrebné pre volebnú kampaň pripraviť a schváliť: Dohoda o kampani pred voľbami do NR SR.

  Kampaň bude pozostávať zo základného balíka aktivít potrebných k dostatočnej propagácií politických strán a hnutí a ich kandidátov, rovnako ako kandidátov z tzv. Občianskeho bloku.

  Kampani pred voľbami do NR SR bude zodpovedať zásadná zmena v spôsobe jej financovania.

  Hlavná úloha v organizovaní  kampane pred voľbami do NR SR pripadne okresným úradom ako miestnym orgánom štátnej moci a územnej samospráve na úrovni miest a obcí v každom okrese. Zákon má určiť povinnosť vzájomnej spolupráce a súčinnosti miestnej štátnej správy a územnej samosprávy a ich spoločnú súčinnosť s politickými stranami ( hnutiami ) a s kandidátmi za tzv. Občiansky blok.

  Spolupráca a súčinnosť má byť zameraná na prípravu a schválenie Dohody o kampani pred voľbami  do NR SR na podmienky príslušného okresu a to ešte pred začatím samotnej kampane a na plnenie jednotlivých dohodnutých aktivít a úloh.

  Dohoda o kampani bude presne popisovať plánované predvolebné stretnutia s občanmi miest a obcí príslušného okresu a ďalšie rôzne aktivity, medzi ktoré bude možné zaradiť inzerciu, reklamy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov v okrese, plagáty, programy politických strán a kandidátov za Občiansky blok, mimo veľkoplošných nosičov.

  Okresný úrad bude môcť dohodnúť spôsob spolupráce s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS v tzv.  minimálnom režime propagácie kandidátov. Dohoda o kampani má byť schválená v takom znení, aby bol dodržaný  rovnaký prístup k potrebám každého kandidáta a aby každý kandidát sa mal možnosť aj s ostatnými kandidátmi zúčastňovať stretnutí s občanmi.

  Rokovaní o príprave a schválení  Dohody o kampani sa majú právo zúčastňovať  zástupcovia  či splnomocnenci  politických strán ( hnutí ), splnomocnenci orgánu územnej samosprávy a splnomocnenci verejného zhromaždenia občanov miest a obci, respektíve aj samotný kandidát, ak to situácia za Občiansky blok si to bude vyžadovať.

  Dohoda o kampani pred voľbami do NR SR uzatvorená medzi okresným úradom a RTVS v tzv. minimálnom režime propagácie kandidátov bude obsahovať popis aktivít potrebných k propagácií politických strán ( hnutí ) a kandidátov za tzv. Občiansky blok v príslušnom volebnom okrese, ich organizačne a finančné zabezpečenie.

  Navrhujem, aby garantom za prípravu kampane pred voľbami do NR SR bolo Ministerstvo vnútra SR a za partnerov pre spoluprácu boli určené  okresné úrady a územná samospráva na úrovni miest a obcí.

  Do kampane pred voľbami  do NR SR nebude MV SR, a teda ani okresné úrady, zapájať súkromné média a agentúry. Súkromné média môžu v príprave volieb do NR SR informovať občanov v rámci svojho vysielania spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ je to v súlade s ich platnou programovou skladbou. Súkromné média si môžu do svojich relácií  pozývať kandidátov na poslancov NR SR za podmienok, že im zabezpečia rovnaký prístup do vysielania a bez nároku vynucovať si od nich úhradu určitých nákladov.

  Finančné zabezpečenie nového volebného systému pre voľby do NR SR

  Voľby do NR SR sú vecou verejnou, nie súkromnou a to od chvíle, keď sa v zmysle platného volebného zákona začnú robiť prvé potrebné úkony k príprave volieb. Vecou verejnou je teda celé obdobie prípravy volieb do NR SR, priebeh samotných volieb vrátane vyhlásenia  výsledkov volieb a doriešenia prípadných volebných sťažnosti.

  Vecou verejnou je teda aj samotná kampaň pred voľbami do NR SR.

  Toto poňatie prípravy volieb do NR SR  je rozhodujúce pre navrhnutie zásadnej zmeny v otázkach  ich finančného zabezpečenia.

  Všetky náklady na prípravu a zrealizovanie volieb do NR SR má hradiť štát zo svojho rozpočtu.

  Znamená to, že nebude potrebné  riešiť zo strany  politických strán ( hnutí ) a kandidátov za tzv. Občiansky blok otázku získavania finančných prostriedkov potrebných na propagáciu politickej strany ( hnutia ) a zaregistrovaných kandidátov.

  V zmysle nového volebného systému pre voľby do NR SR bude potrebné, aby vláda SR svojim nariadením vydala pokyny k výške výdavkov na propagáciu politickej strany ( hnutia ) a ostatných kandidátov.

  Výška výdavkov bude potom určená Dohodou o kampani pred voľbami do NR SR, ktorá bude spracovaná ( navrhnutá ) v zmysle nariadenia vlády SR pod vedením okresného úradu.

  Riadiacim orgánom pre celú prípravu a zrealizovanie volieb do NR SR bude určené Ministerstvo vnútra SR.

  Finančné zabezpečenie nového volebného systému pre voľby do NR SR zo strany štátu prinesie mnohé výhody pre našu spoločnosť a jej občanov a umožní, aby politické strany a kandidáti za tzv. Občiansky blok dostali rovnaké možnosti pre svoju propagáciu.

  Nový zákon bude musieť pamätať na určité sankcie a postihy pre politické strany ( hnutia ), orgány územnej samosprávy, jednotlivých kandidátov a súkromné spoločnosti, ktorí preukázateľne vstúpia do kampane pred voľbami v prospech politickej strany ( hnutia ) či kandidáta a vynaložia k tomu vlastné finančné zdroje.

  Zákon má umožňovať, aby kandidát na funkciu poslanca NR SR či samotná politická strana ( hnutie ) ktorí nebudú mať záujem, aby štát financoval kampaň pred voľbami do NR SR a zároveň odmietnu podpísať Dohodu o kampani pre príslušný okres, boli rozhodnutím Ústrednej volebnej komisie vylúčení z kandidátky pre príslušný volebný okres.

  Navrhujem, aby zákon ukladal politickej strane ( hnutiu ), ktorá bola zaregistrovaná OVK k voľbám do NR SR, aby na účet štátu uhradila volebný príspevok  za všetky volebné okresy v sume 2.000,- eur. V prípade zaregistrovaného kandidáta za tzv. Občiansky blok volebný príspevok stanoviť na sumu 100,- eur.

  Príjmy z volebných príspevkov si štát započíta do príjmov pre úhradu nákladov pre voľby do NR SR a teda budú aj predmetom výdavkovej časti rozpočtu k voľbám.

  Zabezpečenie prieskumu verejnej mienky k voľbám do NR SR

  Nový zákon o voľbách do NR SR má riešiť aj  problematiku prieskumu verejnej mienky. Aj prieskum verejnej mienky má byť v kompetencií štátnych orgánov. MV SR ako hlavný garant pre prípravu a zrealizovanie  volieb do NR SR bude zabezpečenie prieskumu verejnej mienky riešiť so Slovenskou akadémiou vied a jej Sociologickým ústavom. SAV si môže k príprave plánu prieskumu a jeho zrealizovania dohodnúť partnerov z radov pracovísk  niektorých vysokých škôl v SR.

  Prieskum  verejnej mienky k voľbám do NR SR môžu z vlastnej iniciatívy robiť aj súkromné spoločnosti na svoje vlastné náklady.

  Zabezpečenie celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbách do  NR SR

  Navrhujem, aby celospoločenská diskusia k príprave nového volebného systému pre voľby do NR SR bola zrealizovaná na dvoch úrovniach:

  1. Na úrovni jednotlivých okresov v Slovenskej republike.
  2. Na republikovej úrovni.

  V rámci základného ( okresného ) stupňa bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v mestách a obciach každého okresu na území SR. MV SR zozbiera všetky pripomienky, návrhy a dotazy k predloženému návrhu od miest a obcí, z ktorých vypracuje záverečnú správu o celospoločenskej diskusií na základnej úrovni.

  Záverečná správa bude:

  1. Podkladom pre dokončenie celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni.
  2. Podkladom pre prípravu vládneho návrhu nového zákona o voľbách do NR SR.

  Na republikovej úrovni MV SR ako garant celospoločenskej diskusie dohodne so zainteresovanými program verejných aktivít, do realizácie ktorých zapojí aj verejnoprávnu televíziu a rozhlas. V rámci programu verejných aktivít budú možné politické debaty zástupcov politických strán a hnutí, zástupcov vlády SR, predstaviteľov ZMOS, zástupcov mimovládnych organizácií, politológov, zástupcov vysokoškolských pracovísk humanitárneho zamerania, sociológov, filozofov, zástupcov občanov z jednotlivých okresov a podobne.

  Po ukončení celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni vláda SR zabezpečí spracovanie vládneho návrhu zákona o voľbách do NR SR, ktorý po svojom schválení predloží na prerokovanie a schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Spôsob zabezpečenia celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý navrhujem, umožní, aby sa celospoločenská diskusia organizovala  s cieľom masovej účasti občanov ( ich aktivizácie pre vec verejnú ), aby sa získali dôležité pripomienky, podnety a návrhy k príprave nového zákona a aby na základe aktívnej účasti občanov a ich samosprávnych orgánov bolo možné  začať záverečnú diskusiu na republikovej úrovni a pripraviť dobrý návrh zákona.

  Výsledky celospoločenskej diskusie majú byť aj silným argumentom pre zástupcov občanov ( poslancov ), ak príde čas prerokovania návrhu zákona a jeho schválenie v Národnej rade SR.

  Organizovanie celospoločenskej diskusie k otázke prípravy nového zákona o voľbách do NR SR som navrhol tak, aby nebolo potrebné sa zaoberať otázkou vyhlásenia referenda, pretože v otázke referenda, po doterajších skúsenostiach, je možné predpokladať, že práve úloha zorganizovania celospoločenskej diskusie nebude z vládnej úrovne zabezpečená a všetko sa podriadi iba propagande zameranej k tomu, aby ani nový zákon nevytvoril podmienky pre aktívnejšiu účasť občanov na príprave  a zrealizovaní volieb.

  Navrhujem, aby vláda SR sa prípravou nového zákona o voľbách do NR SR a s tým spojenou celospoločenskou diskusiou zaoberala na základe návrhu, ktorý bude pripravený z iniciatívy skupiny politických strán a hnutí orgánmi územnej samosprávy a v konečnom dôsledku pôjde do vlády SR ako spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska a skupiny politických strán a hnutí. Predpokladám, že môžu nastať aj iné alternatívy pre prípravu spoločného návrhu na prípravu nového volebného systému pre voľby do NR SR, avšak za predpokladu, že Združenie miest a obcí Slovenska bude reprezentovať časť verejnej správy – územnú samosprávu. Je možné predpokladať aj spoluúčasť vyšších územných celkov z územia SR.

   

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 145
  Celkové hodnotenie: 15.33
  Priemerná čítanosť: 941

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Kandidát demokratov Joe Biden odsúdil násilnosti pri rasových protestoch v USA

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Rourke)   Kandidát na amerického prezidenta Joe Biden odsúdil v nedeľu násilie, ktoré sprevádza rasové protesty, čo v týchto dňoch vypukli po celých Spojených štátoch, aj keď, ako dodáva, Američania právo na demonštrácie majú "Protestovať proti takej brutalite je právom a nevyhnutnosťou. Je to absolútne…

  Dobrý signál: Poľský LGBT škandál skončí na súde. Manažér firmy IKEA sa bude za prepustenie zamestnanca zodpovedať

  Krakov 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Frank Rumpenhorst/dpa via AP)   Manažér firmy IKEA v Poľsku bol obvinený z náboženskej diskriminácie za prepustenie zamestnanca, ktorý nazval na internej webovej stránke spoločnosti homosexualitu „ohavnosťou“  Zamestnanec v krakovskom obchode IKEA bol prepustený minulý rok po tom, čo citoval pasáže z Biblie týkajúce sa homosexuality na…

  Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorý pred dvomi mesiacmi ohlásil Matovič, sa ešte nevyplatilo ani euro. Financie vložila aj premiérova manželka, nechala odkaz

  Bratislava 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Z Fondu vzájomnej pomoci, ktorého vznik ohlásil na začiatku apríla tohto roka premiér Igor Matovič (OĽaNO) spoločne s koaličnými partnermi, sa ešte nikomu nevyplatilo ani euro. Podľa Úradu vlády SR (ÚV SR) by výsledný systém fungovania mal byť známy v najbližšom období.…

  Umelá inteligencia odhalila mechanizmus pre príbuzenský výber u divých primátov

  Göttingen 31. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci s pomocou umelej inteligencie odhalili mechanizmus príbuzenského výberu u primátov v divočine. Vedci z Deutsches Primatenzentrum (DPZ) v nemeckom Göttingene a francúzskeho Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM) s pomocou takzvaného hlbokého učenia zisťovali, či podobné črty medzi príbuznými mandrilmi pestrotvárymi…

  Nový dôvod na odvolanie šéfa prokuratúry vyvoláva otázky o možnom politickom zneužití

  Bratislava 30. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Generálny prokurátor by mohol byť odvolaný vtedy, keď prestane svoju funkciu vykonávať „riadne, čestne, nezávislé a nestranne“. Ide o novú podmienku ako dosiahnuť prípadný odchod šéfa prokuratúry v novele zákona o prokuratúre. S návrhom prišli vládni poslanci, opozícia ho kritizuje. Výhrady má aj…

  V Moskovskom patriarcháte vysoko ocenili občiansku spoločnosť Východnej a Strednej Európy, ktorá obhajuje tradičné kresťanské hodnoty

  Moskva 31. mája 2020 (HSP/Foto:Orel-eparhia.ru)   V Rusku sa „moderné“ tendencie netradičnej rodiny, gender zvláštností, „nových pohlaví“ a ďalšie iba veľmi ťažko ujímajú. Drvivá väčšina obyvateľstva sa pridržiava tradičných konzervatívnych názorov, postojov a zvykov. Podobný názor ako väčšina obyvateľstva má aj cirkev. Nie je náhodou, že v Moskovskom patriarcháte vysoko…

  Anektuje Putin Slovensko? Saakašvili hovorí, že určite zaútočí niekde v Európe

  Bratislava 30. mája 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili tvrdí, že otázka nestojí tak, či Putin na niektorú európsku krajinu zaútočí, ale kedy. Myslí si, že by to malo byť asi Fínsko alebo Švédsko, ale Fíni tvrdia, že to nie je pravdepodobné. A tak sa človek s…

  Palko k prieskumu o väčších kompetenciách pre EÚ: Európsky parlament sa zadaním prieskumu správal podľa vtipného hesla: 'Žiadna kríza by nemala byť premárnená!'

  Bratislava 31. mája 2020 (HSP/Foto: TASR- Miroslav Košírer)   Európsky parlament si medzi obyvateľmi EÚ objednal prieskum, z ktorého vyplynulo, že EÚ by mala mať viac kompetencií, aby sa dokázala vysporiadať s krízami, akou je súčasná pandémia ochorenia Covid-17. Na uvedený prieskum reagoval bývalý minister vnútra Vladimír Palko, ktorý poukázal…

  "Nebudeme sa hrať": Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim zákaz vychádzania

  Minneapolis 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Polícia v americkom meste Minneapolis prvýkrát zasiahla voči demonštrantom porušujúcim nočný zákaz vychádzania. Protestujúcich rozohnala slzotvorným plynom a omračujúcimi granátmi, informovala agentúra AFP Protesty v Minneapolise, opakovane prerastajúce do násilností, trvajú už piaty deň. Vypukli v reakcii na smrť neozbrojeného Afroameričana Georgea Floyda,…

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru

  Mys Canaveral 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-David J. Phillip)   Raketu Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon vypravili na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart odvysielali na webových stránkach SpaceX Pripomeňme, že štart dané rakety sa uskutočnil až na druhý pokus. Pôvodne…

  Bývalý ukrajinský vrcholový politik Turčinov: My sme ani len netušili, že Rusi nám zoberú Krym

  Kyjev 31. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Portál Polit Navigator reaguje na slová ukrajinského politika, "krvavého pastora" Alexandra Turčinova, ktorý spoločne s Porošenkom patrí k zodpovedným za rozpútanie občianskej vojny na východe Ukrajiny Alexander Turčinov v interview spomínal na svoju vrcholovú politickú kariéru. Patril k ukrajinským lídrom, ktorí na americký príkaz…

  Vranka Knošková: Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni. Samosprávy by pre ne mali poskytovať svoje služby

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Firdia Lisnawati)   Je dôležité, aby sa na Slovensku podporila integrácia cudzincov na lokálnej úrovni a samosprávy, aby sa poskytovanie služieb pre cudzincov stalo stabilnou súčasťou ich aktivít. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka občianskeho združenia (OZ) Marginal a koordinátorka projektu KapaCITY Daša Vranka Knošková Projekt…

  "Zastaraná skupina krajín": Trump odloží summit G7, pozve naň ďalšie krajiny

  Washington 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Americký prezident Donald Trump odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete, informovala agentúra AFP "Nemyslím si, že by G7 skutočne odrážala to, čo sa deje…

  Fiala: Nelegálni prisťahovalci majú byť deportovaní späť tam, odkiaľ prišli, a tí, ktorí ich pašujú, by mali byť stíhaní

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook-Radim Fiala)   „Európska únia pripravuje prerozdelenie 'utečencov'. Španielsko, Malta, Grécko, Taliansko a Cyprus podporujú plán pre migrantov. Ministri vnútra Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska navrhujú povinný distribučný mechanizmus, ktorý nie je nič iné, ako povinné kvóty pre prisťahovalcov,“ uvádza český poslanec Radim Fiala na svojej…

  Putin zvolal rokovanie o budúcnosti zmluvy START 3

  Moskva 30. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu zvolal zasadnutie ruskej Bezpečnostnej rady. Jeho cieľom bola diskusia o konečnej pozícii Moskvy v súvislosti s rozhodnutím USA odstúpiť od Zmluvy o otvorenom nebi, ako aj o situácii okolo Zmluvy o…

  Prezidentka prednesie správu, plénum má tiež rokovať o úprave voľby šéfa Generálnej prokuratúry

  Bratislava 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária prezidentky SR)   Novela upravujúca výber kandidátov a voľbu generálneho prokurátora, vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky, ale aj návrh, ktorým má Slovensko získať možnosť uchádzať sa o pôžičky z nástroja Európskej únie, to sú niektoré z tém, ktorými sa majú poslanci Národnej rady…

  Kobza: Nemecko chce uvaliť sankcie na Rusko kvôli údajnému hackerskému útoku. A čo tak na USA za odposluchy Merkelovej?

  Praha 31. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Jiří Kobza Facebook)   Poslanec za SPD Jiří Kobza sa na sociálnej sieti dotkol témy sankcií, ktoré majú byť údajne uvalené na Ruskú federáciu. Dôvodom má byť hackerský útok. Ako sa k problematike postavil? A naozaj Európska únia meria veci dvojakým metrom? Kobza dal najavo, že…

  Po dvoch mesiacoch otvorili jeruzalemskú mešitu al-Aksá

  Jeruzalem 31. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mahmoud Illean)   Po vyše dvoch mesiacoch otvorili v nedeľu komplex mešity al-Aksá, ktorá sa nachádza na Chrámovej hore vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP Mešitu, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu, uzavreli v polovici marca v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Uzavretá…

  TopDesat

  Už ma neštvi! Ako sa dá zvládnuť partnerská karanténa?

  0

  Povinná karanténa nahnala partnerské dvojice do zajatia zdieľaného životného priestoru štyroch stien. A to bez ohľadu na to, či ide o manželov, ktorí sú svoji 10 rokov, či páry, ktoré sa nachádzajú ešte len vo fáze vzájomného spoznávania. Psychológovia po celom svete hovoria o tzv. akceleračnom efekte. Pre mnoho dvojíc…

  Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 2. časť

  0

  O Johanke z Arku, ako svätej kacírke sme už čo – to porozprávali v rámci prvej časti článku. Je bez pochýb, že Panna Orleánska, patrí medzi najkontroverznejšie postavy európskeho stredoveku. Poďme sa však tentokrát spoločne pozrieť na dievča, ktoré počulo hlas Boha. Pokračujeme druhou časťou článku o Panne Orleánskej. V oku 1422 po smrti svojho…

  Najväčší ľadovec na svete A-68 A zrejme započal svoju plavbu smrti

  0

  Antarktický ľadovec  Iceberg A-68 A , ktorý sa odtrhol od ľadovej poličky Larsen C v roku 2017, v posledných rokoch plával sám. Kolosálny ľadovec sa nakoniec koncom apríla 2020 zlomil a vytvoril si nového spoločníka s názvom A-68C. Keď sa A-68 A prvýkrát oddelil od Antarktídy, zaberal plochu viac ako 6000 štvorcových kilometrov, čo už…

  TOP10: Podivné zákony v krajinách z celého sveta - 2. časť

  0

  Každá krajina je iná a takisto sa v rôznych častiach sveta odlišujú aj zákony. Tieto zákony niekedy hraničia so skutočne smiešnymi vecami a inokedy poukazujú na dôležité kultúrne hodnoty. Pri čítaní znenia sa aj úradníci musia chytať za hlavu, pretože niektoré zákony sú naozaj smiešne. Pri množstve zákonov, ktoré má…

  Nahí stroskotanci čelia veľkej výzve - musia prežiť úplne sami

  0

  Protagonisti relácie Nahí a vystrašení (Naked and Afraid) a Nahí a vystrašení XL (Naked and Afraid XL) sa sami na vlastnú päsť oddajú divočine. V populárnej sérii Nahí a vystrašení boli protagonisti vo dvojiciach a v skupinách vysadení do najodľahlejších oblastí sveta, aby sa spoločne popasovali s prírodnými živlami. Vďaka…

  Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 2. časť

  0

  Pokračujeme druhou časťou článku o Čínskej vidiečanke. Keďže je toho skutočne veľa, čo by sme vám radi priniesli, ideme rovno na vec. Existuje reinkarnácia?  Čínsku vidiečanku priviedli ku kresťanskej viere a pokrstili na Filipínach. Predtým, ako ju odviedli na „loď Manila“, ktorá mierila do Acapulca, dali jej meno Katarína zo Svätého Jána. Aj…

  Vo svete IT

  Samsung Galaxy Note 20 – vďaka čínskej 3C certifikácii sa objavujú ďalšie dôležité informácie

  0

  Pripravovaná modelová rada Galaxy Note 20 od juhokórejského Samsungu je jednoznačne jednou z najočakávanejších Android udalostí tohto roka, no pôjde o predstavenie unikátnych, doposiaľ nevidených zariadení, alebo iba o klasické predstavenie už vopred odhaleného smartfónu? Vďaka najnovším informáciám zverejneným na zahraničnom portáli SamMobile to vyzerá tak, že sa aj tentokrát…

  Americká NASA a SpaceX hlási úspešný štart. Teraz nás čaká testovanie dokovacieho systému

  0

  Nevyšlo to v stredu, ale v priebehu soboty už áno. Americká NASA a spoločnosť SpaceX hlásia úspešný štart vesmírnej lode Crew Dragon, ktorá vyniesla astronautov Dough Hurley a Bob Behnken na orbit. Stalo sa tak v priebehu včerajšieho dňa o 21:22 z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride. Píše americká NASA…

  Pozrite sa, ako môžete vyriešiť najčastejšie problémy s pripojením s k WiFi prostredníctvom smartfónu

  0

  Pripojenie sa na Wi-Fi sieť s vašim smartfónom môže byť niekedy problémové. Zariadenia, bežiace na operačnom systéme Android sa bežne stretávajú s týmto problémom. Čo treba robiť, ak sa pripojenie na Wi-Fi zasekne pri bode „Získavanie IP adresy“? Skúste vypnúť a zapnúť Wi-Fi Ide o najjednoduchšie riešenie. Ak sa váš smartfón…

  7 užitočných aplikácií, ktoré by nemali chýbať v žiadnom smartfóne

  0

  Aplikácie robia z našich smartfónov chytré zariadenia, ktoré môžeme využívať následne aj za iným účelom, ako je len telefonovanie či písanie správ. Hoci v obchode Google Play nájdeme aktuálne takmer 3 milióny aplikácií a hier, tak mnohé z nich nie sú  v praxi využiteľnými. A práve preto Vám prinášame tip…

  Ako je možné, že na hranici pozorovateľného vesmíru miznú galaxie?

  0

  Vo vzdialených kútoch vesmíru miznú celé galaxie  a všetky hviezdy, planéty, alebo život, ktorý sa na nich ukrýva, miznú. Samozrejme že sa len tak nevyparia, no sú vymrštené do neznámeho priestoru, ktorý vedci nazývajú nepozorovateľný vesmír. Aby sme túto záhadu dokázali pochopiť, musíme sa pozrieť na dva najzarážajúcejšie vesmírne objavy.…

  Facebook: Nechceme byť „rozhodcom pravdy“. Radšej verifikujeme osoby spravujúce veľké stránky

  0

  Americký prezident spravil v priebehu posledných dní vcelku veľký humbug okolo vymazaných a označených statusov špeciálnym znakom naznačujúcim nepravdivosť tvrdení na sociálnej sieti Twitter. Celá situácia vyústila dokonca v to, že americké úrady prijali Výkonný príkaz na zabránenie online cenzúre, ktorého cieľom je posilniť slobodu prejavu. Facebook nechce byť „rozhodcom…

  KAMzaKRÁSOU

  Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov? Tu je zopár tipov

  2

  Máme pre vás zopár tipov, ktoré vám pomôžu zbaviť sa nečistôt i zápachu. Ako si poradiť v domácnosti bez čistiacich prostriedkov z obchodov? 

  Spánkový rozvod: Kedy môžu oddelené spálne vzťahu pomôcť?

  1

  Rozvod vždy nemusí znamenať definitívny koniec vzťahu. Ak požiadate o spánkový rozvod, ktorého podstatou sú oddelené spálne, vzťahu môžete prospieť.

  TEST: NIVEA – Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom

  4

  Čistenie, ošetrenie a masáž v jednom? Expertný čistiaci pleťový gél s MicellAIR komplexom z dielne Nivea sľubuje všetky tieto výhody. Ako u nás obstál?

  Reštart pokožky zaťaženej nosením rúška: Krásna pleť na dosah!

  2

  Nosenie ochranného rúška dáva našej pleti priadne zabrať. Ako ju ošetriť po jeho zložení? Reštart pokožky zmáhanej rúško dosiahnete jednoduchými krokmi.

  RECEPT: Grilovaný syrový sendvič s klobáskou a jarnou cibuľkou

  3

  Grilovačka sa nezaobíde bez grilovanej klobásky alebo grilovaného syra, no skúšali ste ich so sendičom? Grilovaný syrový sendvič vrelo odporúčame!

  Prirodzene dlhé riasy? Máme pre teba 3 skvelé domáce recepty!

  3

  Každá z nás po nich túži. Prirodzene dlhé riasy nie sú len snom, ale aj realitou. A to ani nemusíte kupovať drahé prípravky. My máme pre vás niekoľko tipov!

  Svetlo sveta

  Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

  0

  Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

  Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

  0

  V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

  Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

  0

  Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

  Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

  0

  Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

  Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

  0

  Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

  Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

  0

  Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

  Armádny Magazín

  Be-200: ruské lietadlo pre Sergeja Šojgua i Grétu Thunbergovú

  0

  Rusko, 31.máj 2020 ( Zdroj: AM, Sputnik ) - Tento stroj vie robiť veľa vecí, a vodná hladina mu vyhovuje rovnako dobre ako rovná pristávacia dráha. Už dvadsať rokov plní toto lietadlo veľmi úspešne mierové úlohy v Rusku a v Európe, teraz je ale pripravené čeliť nielen živelným pohromám ...

  USA zvažujú vyslanie armády do Tuniska kvôli ruskej podpore Líbye

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - USA môžu poslať do Tuniska pomocnú vojenskú brigádu, pričom tvrdia, že to robia kvôli Rusku, ktoré obviňujú zo zasahovania do záležitostí tohto regiónu. Uvádza to správa Afrického velenia ozbrojených síl USA (AFRICOM). Vele

  Raketa Falcon 9 s dvoma americkými astronautmi na palube odštartovala do vesmíru - historický úspech súkromnej kozmonautiky. Video

  0

  USA, 31.máj 2020 ( AM ) - Raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX s dvoma americkými astronautmi NASA na palube kozmickej lode Crew Dragon sa vypravila na Medzinárodnú kozmickú stanicu (ISS). Jej štart bol vysielaný na webových stránkach SpaceX. Štart rakety

  "Po zuby ozbrojená": čínske médiá zhodnotili novú ruskú ponorku Lajka

  0

  Čína, 31.máj 2020 ( AM ) - Čínske noviny Guangming Daily písali o pripravovanej novej ruskej ponorke piatej generácie projektu 545 Lajka. Ponorka bude mať výtlak 11 340 ton a rýchlosť 35 uzlov. Maximálna hĺbka ponoru Lajky bude 600 metrov a autonómia prevádzky - 90 dní.  

  Ako prinútiť vojenské letectvá Číny a Ruska prestať s „nebezpečným" sprevádzaním prieskumných lietadiel USA pri hraniciach Číny a Ruska..., otázka kto

  0

  USA, 31. máj 2020 (AM, topwar) – Pre posádky amerických prieskumných, alebo otvorene povedané špionážnych lietadiel vraj nastali skutočne ťažké časy. Ruskí a čínski piloti im neumožň

  Nepokoje v Minneapolis vyústili do rabovania obchodov a zatýkania novinárov. Video

  0

  USA, 30.máj 2020 ( AM ) - Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu smrť Afroameričana pri policajnom zásahu. Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer – po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spú

  Tvoja Svadba

  Svadobné menovky na stôl: Inšpirácie, ktoré potešia viac ako kartičky

  0

  Ak plánujete vytvoriť zasadací poriadok na svadbu, tak by ste nemali zabúdať ani na menovky na stôl. Čo je aktuálne trendy namiesto papierových kartičiek?

  Ako zariadiť svadbu v zahraničí? Čo všetko je potrebné vybaviť?

  0

  Ďalšia dôležitá vec, ktorú si musíte premyslieť je, či v zahraničí plánujete mať civilný alebo cirkevný sobáš, skutočný sobáš alebo len symbolické požehnanie manželstva.  Pri cirkevnom sobáši si treba vyberať krajiny s vierovyznaním, ktoré je rovnaké ako vaše. My kresťania predsa nebudeme žiadať o sobáš v moslimskom Turecku alebo Egypte. Ak jeden…

  Ako schudnúť do svadobných šiat v priebehu niekoľkých týždňov?

  0

  Blíži sa deň D, no vy máte hlavy v smútku, pretože vaša postava nespĺňa vaše ideály. Zmeňte to! Ako schudnúť do svadobných šiat a byť tou najkrajšou nevestou?

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

  0

  Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

  DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

  0

  Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

  Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

  1

  Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

  Tvoje Zdravie

  Aké sú príznaky zeleného zákalu?A čo je vlastne jeho príčinou?

  0

  Zelený zákal, odborne glaukóm, je chronické očné ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu zrakového nervu. To môže viesť postupne k zhoršovaniu zraku a v neskorších fázach to môže spôsobiť až slepotu. Glaukóm predstavuje jednu z najčastejších príčin slepoty. K spomínanému poškodeniu zrakového nervu dochádza spravidla v dôsledku zvýšenia tlaku vo vnútri…

  Živé sny počas pandémie: Prečo ich máme a čo znamenajú?

  0

  Pre nový koronavírus sa v našich životoch zmenilo mnohé a výnimkou nie je ani nástup zvláštnych snov. Čo znamenajú živé sny počas pandémie?

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Takto budú pre nás prospešné!

  0

  Ako pripraviť vajcia čo najzdravšie? Je vhodné ich len variť, alebo je v poriadku, ak si na raňajky pripravíme praženicu? A čo surové vajcia? Zistite viac!

  Poznáte éterický olej pačuli? Takto pôsobí na kožu či nervový systém!

  0

  Dnes sa pozrieme na to, aké účinky má éterický olej pačuli a ako ho využiť pre zdravie aj krásu. Ako pomôže vašej pokožke a ako vplýva na nervový systém?

  Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

  0

  Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

  Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

  0

  V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…