• Dušan Hirjak

  Náčrt nového zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky

  Publikované 26.09. 2019 o 09:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Pre vládnu moc a väčšinu našich politikov ( zástupcov ) predstavuje  väčšina z nás, občanov SR, iba masu ľudí na území SR, ktorú je treba určitým spôsobom usmerniť a ovládať. Usmerňovanie a ovládanie sa robí rôznym spôsobom, pričom za najlepší prostriedok sa pokladajú „demokratické prostriedky“, ako sú napríklad volebné zákony. Tie sú konštruované tak dômyselne, aby občania – voliči mali pocit, že sú postavené na správnych princípoch a preto sú demokratické.

  V tomto roku sme volili podľa dvoch zákonov. V prvom prípade to bol zákon o voľbe prezidenta SR a v druhom prípade zákon o voľbe do Európskeho parlamentu. Vo februári 2020 nás čakajú voľby do NR SR podľa zákona o voľbách do NR SR.

  Momentálne platné volebné zákony svojou štruktúrou či kvalitou boli schválené tak,  aby z každého občana mohol byť iba pasívny volič a nič viac. V tejto hre na demokraciu občan ťahá za kratší koniec a preto je možné s voličmi určitým spôsobom manipulovať. Nedávno som písomne spracoval náčrt prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR. Teraz som spracoval náčrt prípravy nového zákona  o voľbách do NR SR.

  Základné východiska môjho náčrtu pre prípravu nového zákona o voľbách do NR SR sú  v podstate rovnaké  ako v prípade prípravy nového zákona o voľbe prezidenta SR. Takže je potrebné si uvedomiť, či pripomenúť, že:

  1. v súčasnosti platný zákon o voľbách do NR SR už nezodpovedá skutočným potrebám spoločnosti a teda občanom – voličom, ale plne vyhovuje politickým stranám a ich prisluhovačom,
  2. vládna moc z rôznych dôvodov stratila iniciatívu, vzdala sa svojej úlohy dôsledne zabezpečovať prípravu a priebeh volieb a priestor v SR získal ( neoprávnene ) mediálny a marketingový obraz politiky,
  3. výber kandidátov na poslancov NR SR má byť výsostne vec verejná a nie vec súkromných firiem ( spoločnosti, agentúr ) a ich prisluhovačov,
  4. príprava volieb do NR SR – je to obdobie, keď vec verejná je v rukách štátu a občanov ako základu štátnej moci. V tomto období sa majú nastoľovať rôzne politické témy na prediskutovanie nie s moderátormi, ale s občanmi, pričom náležitá pozornosť sa má venovať programom politických strán a hnutí a kandidátov za Občiansky blok. Poznámka: v tomto príspevku, ak použijem slovné spojenie “Občiansky blok“, tak mám na myslí kandidátov, ktorí nie sú navrhovaní za politickú stranu či hnutie.
  5. príprava volieb do NR SR – je to obdobie, ktoré má byť ukážkovým príkladom účasti občanov na správe vecí verejných. Aj občania so svojimi zástupcami v štátnych a samosprávnych orgánoch sa majú podieľať na výbere kandidátov na poslancov do NR SR, priebehu kampane pred voľbami a samotných volieb.
  6. príprava volieb do NR SR ako veci verejne má byť jednoznačne doménou verejnej správy v SR. Znamená to, že svoje úlohy budú plniť štátne orgány a územná samospráva: mestá a obce.
  7. bude potrebné zredukovať proces oligarchizácie politiky v našej spoločnosti. Aj oligarchovia ako bohatí podnikatelia, ktorí majú svojim finančným vplyvom a svojim správaním sa veľký dosah na politiku, sa majú správať ako radoví občania, aby bola naplnená politická rovnoprávnosť v spoločnosti. Tu nejde iba o morálnu zodpovednosť, ale skôr o povinnosť štátu riešiť uvedený problém, čo súčasný volebný systém neumožňuje. Nový zákon o voľbách do NR SR bude mať povinnosť riešiť otázku finančného zabezpečenia volieb.

  Nový volebný systém pre voľby do NR SR

  Podľa zákona o voľbách do NR SR v § 1 je uvedené, že voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním podľa zásady pomerného zastúpenia.

  Znakom pomerného zastúpenia je to, že kandidujú politické strany, nie priamo jednotliví kandidáti. Ďalším znakom je to, že existuje veľký volebný obvod, ktorý v § 11 je označený ako volebný kraj ( jeden ) pre celé územie Slovenskej republiky.

  Ustanovenie § 3 zákona o voľbách do NR SR je vzhľadom na charakteristiku  zásady pomerného zastúpenia zavádzajúce, pretože určuje, že za poslanca NR SR môže byť zvolený občan, ktorý má splniť iba tieto tri podmienky: a) v deň volieb dovŕši 21 rokov, b) má trvalý pobyt na území SR a za c) nenastali u neho prekážky  vo výkone práva voliť podľa  § 2 ods.2, písm. b) a c). Toto ustanovenie so zásadou pomerného zastúpenia neladí.

  Navrhujem, aby voľby do NR SR boli organizované podľa nového volebného systému.

  Namiesto jedného volebného kraja pre celé územie SR je potrebné určiť 79 volebných okresov, čo sa rovná počtu okresov v SR.

  Pre každý volebný okres bude platiť zásada, že má pridelených do NR SR dva mandáty. Jeden mandát bude pridelený politickej strane ( hnutiu ), ktorá získa najviac volebných hlasov vo volebnom okrese. Druhý mandát bude pridelený kandidátovi za Občiansky blok, ktorý získa najviac volebných hlasov vo volebnom okrese.

  Z uvedeného vyplýva, že NR SR bude tvoriť 158 poslancov volených na štyri roky, pričom polovica z nich ( 79 poslancov ) bude delegovaná na základe kandidátok politických strán ( hnutí ) s podporou hlasov voličov a druhú polovicu ( tiež 79 poslancov ) budú tvoriť tí kandidáti, ktorí boli  priamo zvolení v rámci svojho volebného okresu.

  Národná rada Slovenskej republiky bude spolovice tvorená voľbou politických strán a hnutí a spolovice priamou voľbou kandidátov z radov občanov, ktorých formálne označujem ako Občiansky blok.

  Vzhľadom na počet poslancov NR SR v súčasnosti si nový spôsob volieb  vyžiada novelu Ústavy SR, nakoľko článok 73, ods. 1 hovorí o tom, že NR SR má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky.

  Podľa nového volebného systému sa voľby do NR SR budú konať podľa zmiešaného postupu: podľa zásady pomerného zastúpenia, ktoré určí zastúpenie politických strán a hnutí v NR SR a podľa zásady väčšinového volebného systému s relatívnou väčšinou  hlasou, ktorá určí menovite, ktorí kandidáti sa stanú poslancami NR SR a budú reprezentovať daný okres v zastupiteľskom zbore.

  Územie SR sa teda rozdelí na 79 dvojmandátových volebných okresov. V každom z týchto volebných okresov sa zvedie volebný súboj v dvoch úrovniach:

  1. medzi politickými stranami a hnutiami, ktoré podali kandidátne listiny a boli zaregistrované,
  2. medzi kandidátmi z radov občanov príslušného okresu, na ktorých boli podané kandidátne listiny a boli zaregistrovaní.

  Čo sa môže dosiahnuť  novým volebným systémom pre voľby do NR SR ?

  V demokratickej spoločnosti sa má dbať o to, aby nešlo iba o formálnu politickú rovnoprávnosť, ale sa musia hľadať spôsoby ( nástroje, inštitúcie ), ako posilniť vplyv občanov ako základu štátnej moci na odohrávajúce sa politické aktivity a procesy v spoločnosti. Dlhodobo prevláda taká politická prax, že občania nemajú zásadný vplyv na správu vecí verejných a politické strany doterajším volebným systémom, keď územie SR tvorí jeden volebný kraj, získali nad občanmi – voličmi absolútnu moc. Nový volebný systém má toto doterajšie postavenie zmeniť v prospech občanov – voličov a teda v konečnom dôsledku v prospech samotnej spoločnosti.

  Doterajší volebný systém pre voľby do NR SR stále viac posilňuje proces oligarchizácie politiky, do ktorého občania nemajú prístup a ktorý sa deje ako posilňovanie súkromného  na úkor verejného. Predpokladám, že nový volebný systém  pomôže posilňovanie procesu oligarchizácie politiky zastaviť a ( konečne ) umožní vrátiť do politiky ľudí, ktorí budú dôslednejšie presadzovať  verejný záujem, národnoštátne záujmy a potreby občanov – voličov. Nový volebný systém umožní hľadať nový typ – dobrého politického štátnika, ktorý bude presadzovať a spravovať  spoločné dobro svojho konkrétneho národa a nie záujmy bruselských mandarínov.

  Nový volebný systém sa stane jedným z dôležitých spôsobov účasti občanov na správe vecí verejných, čo bude v súlade s príslušným ustanovením Ústavy SR.

  Zanikne 5% -ná klauzula pre postup politickej strany ( hnutia ) do zastupiteľského orgánu. Mandát v zastupiteľskom orgáne získa tá politická strana, ktorá vo volebnom okrese dosiahne najviac volebných hlasov. Najsilnejšou politickou stranou ( hnutím ) sa stane tá politická strana ( hnutie ), ktorá v 79 volebných okresoch  získa najviac mandátov. Jej postavenie však nebude dominantné, pretože bude potrebné spolupracovať a hľadať riešenia ( kompromisy )  aj s inými politickými stranami, rovnako ako aj s poslancami, ktorí získajú mandát v rámci Občianskeho bloku.

  Novým volebným systémom zanikne klasické panstvo  vládnej koalície, ktoré popri doteraz platnom volebnom systéme predstavuje inštitút, ktorý rázne a významne posilňuje oligarchizáciu politiky a má zhubný vplyv na prácu štátneho aparátu.

  Vzhľadom na zánik klasického panstva  vládnej koalície zanikne aj klasické poňatie opozície. Nebude možné, aby platilo, tak ako doteraz, že  vládna koalícia a opozícia budú „zabetónovaní“  v svojich pozíciách.

  Poslanecký zbor delegovaný za politické strany ( hnutia ) nebude mať možnosť rozhodovať s vedomím, že môže niekoho prevalcovať. Rovnako poslanci NR SR zvolení v rámci Občianskeho bloku nebudú mať možnosť rozhodovať bez spolupráce s poslancami za politické strany.

  Tak poslanec za politickú stranu ( hnutie ), ako aj poslanec za Občiansky blok zároveň predstavujú reprezentantov svojho okresu. Táto reprezentácia dáva do rúk občanom okresu moc v prípade potreby zbaviť poslanca mandátu a umožniť ďalšiemu z kandidátov  v poradí zaujať voľné miesto.

  Existuje vzájomná nezávislosť volebných okresov, ktorá bude umožňovať, aby si voliči volebného okresu  vyžiadali buď výmenu poslanca  z poradovníka kandidátov alebo petíciou mimoriadne voľby.

  Nový volebný systém pre voľby do NR SR zabezpečí kvalitnejší výber zástupcov občanov, posilní ich zviazanosť s voličmi okresu a zavedie možnosť odvolať tých, kde sa výber nepodaril. Nový volebný systém podstatne prispeje k skvalitneniu rokovaní parlamentu – NR SR.

  Namiesto schvaľovania výsledkov politických obchodov uzatváraných mimo parlamentu by prebiehalo skutočné rokovanie ( snemovanie ) výhodné pre občanov a spoločnosť. Výsledok rokovania parlamentu by nebol vopred známy podľa bilancie koaličných hlasov, ale až pri záverečnom hlasovaní.

  Podávanie a registrácia kandidátnych listín

  Nový volebný systém pre voľby do NR SR zákonite prinesie aj zmeny v záležitostiach týkajúcich sa podávania a registrácie kandidátnych listín.

  Základom zmeny je dvojmandátový volebný okres s jedným mandátom pre politické strany ( hnutia ) a s druhým mandátom pre kandidátov z Občianskeho bloku.

  Navrhujem, aby kandidátne listiny podávali:

  1. Politická strana ( hnutie ), ktorá je registrovaná podľa osobitného zákona, doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch a v elektronickej forme najneskôr 90 dní pred dňom volieb zapisovateľovi Okresnej volebnej komisie. V tomto prípade pôjde o mandát pre politickú stranu.
  2. Obecné a mestské zastupiteľstva, ak ide o kandidátov z radov občanov, ktorí sa neangažujú v rámci politickej strany, skôr v rámci obce a mesta. Lehota podania do 90 dní ostáva zachovaná.
  3. Verejné zhromaždenia občanov zorganizované v obciach, respektíve v mestách, ak ide o kandidátov z radov občanov, ktorí buď jednotlivo alebo na základe iniciatívnej skupiny občanov majú záujem kandidovať. Lehota podania do 90 dní ostáva zachovaná.

  Politické strany  nemôžu vytvárať koalíciu a tak podávať spoločnú kandidátnu listinu.

  Ak kandidátne listiny podávajú obecné a mestské zastupiteľstva, respektíve verejné zhromaždenia občanov, v oboch prípadoch platí, že ide o kandidátov za tzv. Občiansky blok. Znamená to, že v praxi môže platiť, že určitý počet kandidátov na poslancov NR SR bude zaregistrovaný na základe kandidátnej listiny, ktorú podá orgán obce a mesta a určitý počet kandidátov na poslancov NR SR bude zaregistrovaný na základe kandidátnej listiny, ktorú podá verejné zhromaždenie občanov. V každom volebnom okrese to bude závisieť iba od schopnosti orgánu obce a mesta a schopnosti samotných občanov.

  Tento spôsob podávania kandidátnych listín navrhujem preto, aby sa využila iniciatíva orgánov obce a mesta a iniciatíva skupín občanov, ktorí budú mať záujem navrhnúť kandidátov z radov spoluobčanov.

  Zákon presne stanoví, čo má obsahovať kandidátna listina.

  Kandidátna listina pre politickú stranu o. i. bude obsahovať:

  1. neskrátený názov politickej strany ( hnutia ),
  2. zoznam kandidátov, ktorí majú trvalý pobyt v príslušnom okrese, ktorý bude obsahovať základné informácie o každom z kandidátov a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
  3. podpis štatutárneho orgánu politickej strany a odtlačok jej pečiatky,

  Kandidátna listina pre kandidáta z Občianskeho bloku o. i. bude obsahovať:

  1. neskrátený názov orgánu obce, respektíve mesta, napríklad: „Obecné zastupiteľstvo obce Kalná Roztoka“, neskrátený názov verejného zhromaždenia občanov, napríklad: „Verejné zhromaždenie občanov obce Kalná Roztoka“
  2. menný zoznam kandidátov ( kandidáta ) z príslušnej obce a mesta a s ich trvalým pobytom, ktorý bude obsahovať základné informácie o kandidátoch ( kandidátovi ) a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
  3. podpis štatutára obce v prípade, že kandidátnu listinu podáva orgán obce a mesta a podpis overovateľa zápisnice z verejného zhromaždenia občanov obce, mesta.

  Ak kandidátnu listinu podpisuje štatutár obce, mesta, je potrebné pripojiť odtlačok pečiatky.  V prípade verejného zhromaždenia občanov to neplatí.

  Ku kandidátnej listine musí byť  pripojené :

  1. vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine,
  2. oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany, orgánu obce a mesta a splnomocnenca verejného zhromaždenia občanov obce a mesta.
  3. zápisnicu zo zasadanie obecného – mestského zastupiteľstva a zápisnicu aj s prezenčnou listinou z uskutočnenia verejného zhromaždenia občanov.

  Na kandidátnej listine môže každý subjekt uviesť najviac 10 kandidátov a najmenej 1 kandidáta.

  Úhradu volebnej kaucie v sume 500 000,- Sk je potrebné vynechať, keďže vo volebnom okrese ide o dvojmandátové voľby.

  Zapisovateľ predkladá kandidátne listiny najneskôr 85 dní pred dňom volieb Okresnej volebnej komisií na preskúmanie a registráciu na jej prvom zasadaní.

  Okresná volebná komisia zaregistruje najneskôr 75 dní pred dňom volieb kandidátne listiny, ktoré sú v súlade so schváleným zákonom. Registrácia kandidátnych listín je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.

  Doteraz platí, že preskúmanie a registrácia kandidátnych listín je úlohou Ústrednej volebnej komisie. Vzhľadom na zmenu volebného systému pre voľby do NR SR je účelné, aby preskúmanie a registrácia kandidátnych listín bola v právomoci Okresných volebných komisií. Ústrednej volebnej komisií  má patriť úloha kontroly Okresných volebných komisií na celom území SR. Zároveň bude mať úlohu po zaregistrovaní kandidátnych listín  určiť žrebom číslo, ktorým sa označí kandidátna listina každej politickej strany. Označovanie kandidátnych listín z Občianskeho bloku nebude potrebné.

  Volebné orgány

  Pre voľby do NR SR je potrebné zriadiť Ústrednú volebnú komisiu, Okresné volebné komisie a Okrskové volebné komisie.

  Volebné komisie sa utvoria:

  1. zo zástupcov politických strán (hnutí ), ktoré podajú kandidátne listiny a tie sú zaregistrované,
  2. zo zástupcov orgánu obce a mesta, ktoré podajú kandidátne listiny a tie sú zaregistrované,
  3. zo zástupcov verejného zhromaždenia občanov, ktoré podajú kandidátne listiny a tie sú zaregistrované.

  Funkciu odborných poradcov volebných komisií  budú plniť zapisovatelia.

  Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenuje  vláda SR najneskôr 105 dni pred dňom volieb.

  Zapisovateľa Okresnej volebnej komisie vymenuje prednosta okresného úradu  najneskôr 105 dní pred dňom volieb.

  Zapisovateľa Okrskovej volebnej komisie vymenuje  starosta obce, respektíve primátor mesta najneskôr 55 dní pred dňom volieb.

  Bude potrebná zmena delegovania do Ústrednej volebnej komisie. Do Ústrednej volebnej komisie deleguje politická strana ( hnutie ), ktorá podala kandidátne listiny, najneskôr 90 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka. Za kandidátov z tzv. Občianskeho bloku bude do Ústrednej volebnej komisie  delegovať Okresná volebná komisia a to z členov, ktorí do tejto komisie boli delegovaní. Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční  najneskôr 80 dní pred dňom volieb.

  Do Okresnej volebnej komisie bude potrebné delegovať najneskôr 90 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka. Prvé zasadanie Okresnej volebnej komisie sa uskutoční najneskôr do 85 dní pred dňom volieb.

  Do Okrskovej volebnej komisie bude potrebné delegovať najneskôr 55 dní pred dňom volieb jedného člena a jedného náhradníka. Prvé zasadanie sa uskutočňuje najneskôr 40 dní pred dňom volieb.

  Hlasovací lístok

  Hlasovací lístok sa vyhotoví pre:

  1. každú politickú stranu ( hnutie ), ktorej kandidátna listina bola Okresnou volebnou komisiou zaregistrovaná a pre
  2. kandidátov z tzv. Občianskeho bloku, ktorí boli Okresnou volebnou komisiou zaregistrovaní.

  Vzhľadom na nový volebný systém volieb do NR SR navrhujem neorganizovať vykonanie volieb prostredníctvom voličského preukazu, ale iba prostredníctvom pošty, vrátane elektronickej.

  Pokiaľ ide o hlasovanie, tak volič po vstupe do priestoru na úpravu hlasovacích lístkov vloží do obálky  dva hlasovacie lístky.  Jeden hlasovací lístok vloží s označením politickej strany ( hnutia ). Na tomto hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. Druhý hlasovací lístok volič vloží s menný zoznamov kandidátov za tzv. Občiansky blok, pričom tu môže pre platnosť hlasovania zakrúžkovať iba toho kandidáta, ktorému dáva prednosť.

  Volebná kampaň pred voľbami do NR SR

  Volebnú kampaň pred voľbami do NR SR navrhujem určiť na 30 dní, ukončenie volebnej kampane na 48 hodín pred začiatkom volebného dňa.

  Kampaňou sa rozumie činnosť samotných kandidátov,  politických strán a hnutí, miestnej štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, verejných zhromaždení občanov a to v zmysle  dokumentu, ktorý bude potrebné pre volebnú kampaň pripraviť a schváliť: Dohoda o kampani pred voľbami do NR SR.

  Kampaň bude pozostávať zo základného balíka aktivít potrebných k dostatočnej propagácií politických strán a hnutí a ich kandidátov, rovnako ako kandidátov z tzv. Občianskeho bloku.

  Kampani pred voľbami do NR SR bude zodpovedať zásadná zmena v spôsobe jej financovania.

  Hlavná úloha v organizovaní  kampane pred voľbami do NR SR pripadne okresným úradom ako miestnym orgánom štátnej moci a územnej samospráve na úrovni miest a obcí v každom okrese. Zákon má určiť povinnosť vzájomnej spolupráce a súčinnosti miestnej štátnej správy a územnej samosprávy a ich spoločnú súčinnosť s politickými stranami ( hnutiami ) a s kandidátmi za tzv. Občiansky blok.

  Spolupráca a súčinnosť má byť zameraná na prípravu a schválenie Dohody o kampani pred voľbami  do NR SR na podmienky príslušného okresu a to ešte pred začatím samotnej kampane a na plnenie jednotlivých dohodnutých aktivít a úloh.

  Dohoda o kampani bude presne popisovať plánované predvolebné stretnutia s občanmi miest a obcí príslušného okresu a ďalšie rôzne aktivity, medzi ktoré bude možné zaradiť inzerciu, reklamy prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov v okrese, plagáty, programy politických strán a kandidátov za Občiansky blok, mimo veľkoplošných nosičov.

  Okresný úrad bude môcť dohodnúť spôsob spolupráce s verejnoprávnou inštitúciou – RTVS v tzv.  minimálnom režime propagácie kandidátov. Dohoda o kampani má byť schválená v takom znení, aby bol dodržaný  rovnaký prístup k potrebám každého kandidáta a aby každý kandidát sa mal možnosť aj s ostatnými kandidátmi zúčastňovať stretnutí s občanmi.

  Rokovaní o príprave a schválení  Dohody o kampani sa majú právo zúčastňovať  zástupcovia  či splnomocnenci  politických strán ( hnutí ), splnomocnenci orgánu územnej samosprávy a splnomocnenci verejného zhromaždenia občanov miest a obci, respektíve aj samotný kandidát, ak to situácia za Občiansky blok si to bude vyžadovať.

  Dohoda o kampani pred voľbami do NR SR uzatvorená medzi okresným úradom a RTVS v tzv. minimálnom režime propagácie kandidátov bude obsahovať popis aktivít potrebných k propagácií politických strán ( hnutí ) a kandidátov za tzv. Občiansky blok v príslušnom volebnom okrese, ich organizačne a finančné zabezpečenie.

  Navrhujem, aby garantom za prípravu kampane pred voľbami do NR SR bolo Ministerstvo vnútra SR a za partnerov pre spoluprácu boli určené  okresné úrady a územná samospráva na úrovni miest a obcí.

  Do kampane pred voľbami  do NR SR nebude MV SR, a teda ani okresné úrady, zapájať súkromné média a agentúry. Súkromné média môžu v príprave volieb do NR SR informovať občanov v rámci svojho vysielania spravodajských a publicistických relácií, pokiaľ je to v súlade s ich platnou programovou skladbou. Súkromné média si môžu do svojich relácií  pozývať kandidátov na poslancov NR SR za podmienok, že im zabezpečia rovnaký prístup do vysielania a bez nároku vynucovať si od nich úhradu určitých nákladov.

  Finančné zabezpečenie nového volebného systému pre voľby do NR SR

  Voľby do NR SR sú vecou verejnou, nie súkromnou a to od chvíle, keď sa v zmysle platného volebného zákona začnú robiť prvé potrebné úkony k príprave volieb. Vecou verejnou je teda celé obdobie prípravy volieb do NR SR, priebeh samotných volieb vrátane vyhlásenia  výsledkov volieb a doriešenia prípadných volebných sťažnosti.

  Vecou verejnou je teda aj samotná kampaň pred voľbami do NR SR.

  Toto poňatie prípravy volieb do NR SR  je rozhodujúce pre navrhnutie zásadnej zmeny v otázkach  ich finančného zabezpečenia.

  Všetky náklady na prípravu a zrealizovanie volieb do NR SR má hradiť štát zo svojho rozpočtu.

  Znamená to, že nebude potrebné  riešiť zo strany  politických strán ( hnutí ) a kandidátov za tzv. Občiansky blok otázku získavania finančných prostriedkov potrebných na propagáciu politickej strany ( hnutia ) a zaregistrovaných kandidátov.

  V zmysle nového volebného systému pre voľby do NR SR bude potrebné, aby vláda SR svojim nariadením vydala pokyny k výške výdavkov na propagáciu politickej strany ( hnutia ) a ostatných kandidátov.

  Výška výdavkov bude potom určená Dohodou o kampani pred voľbami do NR SR, ktorá bude spracovaná ( navrhnutá ) v zmysle nariadenia vlády SR pod vedením okresného úradu.

  Riadiacim orgánom pre celú prípravu a zrealizovanie volieb do NR SR bude určené Ministerstvo vnútra SR.

  Finančné zabezpečenie nového volebného systému pre voľby do NR SR zo strany štátu prinesie mnohé výhody pre našu spoločnosť a jej občanov a umožní, aby politické strany a kandidáti za tzv. Občiansky blok dostali rovnaké možnosti pre svoju propagáciu.

  Nový zákon bude musieť pamätať na určité sankcie a postihy pre politické strany ( hnutia ), orgány územnej samosprávy, jednotlivých kandidátov a súkromné spoločnosti, ktorí preukázateľne vstúpia do kampane pred voľbami v prospech politickej strany ( hnutia ) či kandidáta a vynaložia k tomu vlastné finančné zdroje.

  Zákon má umožňovať, aby kandidát na funkciu poslanca NR SR či samotná politická strana ( hnutie ) ktorí nebudú mať záujem, aby štát financoval kampaň pred voľbami do NR SR a zároveň odmietnu podpísať Dohodu o kampani pre príslušný okres, boli rozhodnutím Ústrednej volebnej komisie vylúčení z kandidátky pre príslušný volebný okres.

  Navrhujem, aby zákon ukladal politickej strane ( hnutiu ), ktorá bola zaregistrovaná OVK k voľbám do NR SR, aby na účet štátu uhradila volebný príspevok  za všetky volebné okresy v sume 2.000,- eur. V prípade zaregistrovaného kandidáta za tzv. Občiansky blok volebný príspevok stanoviť na sumu 100,- eur.

  Príjmy z volebných príspevkov si štát započíta do príjmov pre úhradu nákladov pre voľby do NR SR a teda budú aj predmetom výdavkovej časti rozpočtu k voľbám.

  Zabezpečenie prieskumu verejnej mienky k voľbám do NR SR

  Nový zákon o voľbách do NR SR má riešiť aj  problematiku prieskumu verejnej mienky. Aj prieskum verejnej mienky má byť v kompetencií štátnych orgánov. MV SR ako hlavný garant pre prípravu a zrealizovanie  volieb do NR SR bude zabezpečenie prieskumu verejnej mienky riešiť so Slovenskou akadémiou vied a jej Sociologickým ústavom. SAV si môže k príprave plánu prieskumu a jeho zrealizovania dohodnúť partnerov z radov pracovísk  niektorých vysokých škôl v SR.

  Prieskum  verejnej mienky k voľbám do NR SR môžu z vlastnej iniciatívy robiť aj súkromné spoločnosti na svoje vlastné náklady.

  Zabezpečenie celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbách do  NR SR

  Navrhujem, aby celospoločenská diskusia k príprave nového volebného systému pre voľby do NR SR bola zrealizovaná na dvoch úrovniach:

  1. Na úrovni jednotlivých okresov v Slovenskej republike.
  2. Na republikovej úrovni.

  V rámci základného ( okresného ) stupňa bude potrebné zrealizovať diskusné stretnutia v mestách a obciach každého okresu na území SR. MV SR zozbiera všetky pripomienky, návrhy a dotazy k predloženému návrhu od miest a obcí, z ktorých vypracuje záverečnú správu o celospoločenskej diskusií na základnej úrovni.

  Záverečná správa bude:

  1. Podkladom pre dokončenie celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni.
  2. Podkladom pre prípravu vládneho návrhu nového zákona o voľbách do NR SR.

  Na republikovej úrovni MV SR ako garant celospoločenskej diskusie dohodne so zainteresovanými program verejných aktivít, do realizácie ktorých zapojí aj verejnoprávnu televíziu a rozhlas. V rámci programu verejných aktivít budú možné politické debaty zástupcov politických strán a hnutí, zástupcov vlády SR, predstaviteľov ZMOS, zástupcov mimovládnych organizácií, politológov, zástupcov vysokoškolských pracovísk humanitárneho zamerania, sociológov, filozofov, zástupcov občanov z jednotlivých okresov a podobne.

  Po ukončení celospoločenskej diskusie na republikovej úrovni vláda SR zabezpečí spracovanie vládneho návrhu zákona o voľbách do NR SR, ktorý po svojom schválení predloží na prerokovanie a schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.

  Spôsob zabezpečenia celospoločenskej diskusie k príprave nového zákona o voľbe prezidenta SR, ktorý navrhujem, umožní, aby sa celospoločenská diskusia organizovala  s cieľom masovej účasti občanov ( ich aktivizácie pre vec verejnú ), aby sa získali dôležité pripomienky, podnety a návrhy k príprave nového zákona a aby na základe aktívnej účasti občanov a ich samosprávnych orgánov bolo možné  začať záverečnú diskusiu na republikovej úrovni a pripraviť dobrý návrh zákona.

  Výsledky celospoločenskej diskusie majú byť aj silným argumentom pre zástupcov občanov ( poslancov ), ak príde čas prerokovania návrhu zákona a jeho schválenie v Národnej rade SR.

  Organizovanie celospoločenskej diskusie k otázke prípravy nového zákona o voľbách do NR SR som navrhol tak, aby nebolo potrebné sa zaoberať otázkou vyhlásenia referenda, pretože v otázke referenda, po doterajších skúsenostiach, je možné predpokladať, že práve úloha zorganizovania celospoločenskej diskusie nebude z vládnej úrovne zabezpečená a všetko sa podriadi iba propagande zameranej k tomu, aby ani nový zákon nevytvoril podmienky pre aktívnejšiu účasť občanov na príprave  a zrealizovaní volieb.

  Navrhujem, aby vláda SR sa prípravou nového zákona o voľbách do NR SR a s tým spojenou celospoločenskou diskusiou zaoberala na základe návrhu, ktorý bude pripravený z iniciatívy skupiny politických strán a hnutí orgánmi územnej samosprávy a v konečnom dôsledku pôjde do vlády SR ako spoločný návrh Združenia miest a obcí Slovenska a skupiny politických strán a hnutí. Predpokladám, že môžu nastať aj iné alternatívy pre prípravu spoločného návrhu na prípravu nového volebného systému pre voľby do NR SR, avšak za predpokladu, že Združenie miest a obcí Slovenska bude reprezentovať časť verejnej správy – územnú samosprávu. Je možné predpokladať aj spoluúčasť vyšších územných celkov z územia SR.

   

   

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.54
  Priemerná čítanosť: 979

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Šimečka: Ako Brusel (a Slovensko) vládne svetu

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Europoslanec Michal Šimečka (PS) sa príspevkom na sociálnej sieti pokúša ľudí „presvedčiť“ o tom, že EÚ je viac než ktorýkoľvek iný štát či veľmoc a že zásadným spôsobom ovplyvňuje životy miliárd ľudí na celej planéte Ako príklad uvádza správu z Británie, kde minister financií vyhlásil,…

  Plávajúci dom pre vrtuľníky Ka-52K. Prečo stavia Rusko nové univerzálne výsadkové lode

  Moskva 20. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Wikimedia)   Keď Rusko z politických dôvodov nezískalo vrtuľníkove lode Mistral, rozhodlo sa vybudovať plavidlá tejto triedy samostatne. Dokážu pomôcť ruskému vojenskému námorníctvu, aby sa opevnili vo svetovom oceáne? Francúzske Mistraly sú "vrtuľníkové lode v mini bikinách", v našej klíme zamrznú a nebudú fungovať, povedal v…

  Označovanie pôvodu mäsa v reštauráciách by malo dostať presné pravidlá, agrorezort pripravuje vyhlášku

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pixabay)   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) pripravuje vyhlášku k označovaniu hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu mäsa v reštauráciách. Túto povinnosť zaviedli vlani do zákona o potravinách poslanci, a to podľa ministerstva s veľmi skorou účinnosťou už od 14.…

  Odborník: Trump nariadil vraždu Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred voľbami

  Washington 20. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Mazyar Asadi)   Prezident USA Donald Trump mohol dať rozkaz k likvidácii iránskeho generála Kásima Solejmáního, aby upevnil svoje pozície pred prezidentskými voľbami, vyhlásil v interview pre Sputnik vedúci oddelenia pre šírenie zbraní ženevského Centra pre politiku bezpečnosti Mark Fino "Áno, vnútorné záležitosti hrajú nesporne dôležitú…

  Norbert Bödör na súde poprel výpoveď Petra Tótha, sledovanie novinárov odmieta. Lipšic jeho výpoveď označil za nedôveryhodnú

  Pezinok 20. januára 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR–Jakub Kotian)   Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) otvoril pokračovanie hlavného pojednávania v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súde sú prítomní aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör Haščák pred vyšetrovateľom potvrdil, že sa pozná s…

  Na rekonštrukciu Múzea moderného umenia Andyho Warhola vláda SR vyčlenila 7,1 milióna eur

  Prešov 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach, ktoré je jediné svojho druhu v Európe, zrekonštruuje svoje priestory s pomocou dotácie vlády SR. Tá na ňu vyčlenila na svojom výjazdovom rokovaní 7 100 000 eur. Kabinet na svojich výjazdových rokovaniach podporuje i takéto projekty s pridanou hodnotou, pretože majú veľký význam…

  Novým žiadateľom o úver musí už zostať popri splácaní úverov väčšia finančná rezerva

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Získať hypotéku alebo spotrebný úver je od začiatku tohto roka opäť o niečo ťažšie. Národná banka Slovenska upravila limit pre maximálny podiel splátok k príjmu zníženému o životné minimum z 80 % na 60 %. Centrálna banka chce týmito opatreniami zabrániť najmä zadlžovaniu ľudí,…

  Matovič vo Francúzsku demonštruje pred vilou Počiatka. "V živote legálne nezarobil na to, aby si kúpil haciendu na ulici, kde stoja nehnuteľnosti, 20, 30 či 100 miliónov"

  Cannes 20. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook I. Matoviča)   Predstavitelia opozičného hnutia OĽaNO v pondelok vycestovali na francúzske pobrežie do mesta Cannes, kde má mať luxusnú vilu exminister financií Ján Počiatek, ktorý vystupuje na kontroverznej video nahrávke z pracovne bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. Šéf hnutia Igor Matovič avizoval tlačovú konferenciu priamo pred…

  Ako si bruselská junta strelila do nohy: Modré bannery s reklamou na žlté hviezdy sú odteraz legitímnym terčom

  Bratislava/Brusel 20. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)   Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. V europarlamente vyhlásili národné vlajky za „bannery“, teda čosi ako reklamné letáky. Podpísali tým ortieľ aj pre svoju vlajku s hviezdičkami: odteraz ju budú vlastenci v celej Európe považovať za reklamu a tak…

  Viacero politických subjektov do volieb nevedie ich predseda, jedna strana nemá vôbec svojho predsedu na kandidátke

  Bratislava 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Viaceré politické strany nevedie do parlamentných volieb predseda strany. Niektoré subjekty posunuli svojich predsedov na číslo dva, šéf OĽaNO už tradične kandiduje z posledného 150. miesta. Vyplýva to zo zoznamov kandidátok politických subjektov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR Svojich predsedov posunuli…

  Abe: Japonská vláda je odhodlaná ukončiť územný spor s Ruskom

  Tokio 20. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Franck Robichon)   Japonská vláda je odhodlaná dosiahnuť vyriešenie územného problému a podpísanie mierovej zmluvy s Ruskom. Vo svojom prejave na pôde japonského parlamentu to v pondelok oznámil predseda japonskej vlády Šinzó Abe, píše agentúra TASS Abe dodal, že "dohody dosiahnuté s ruským prezidentom (Vladimirom) Putinom…

  Horolezec prežil približne 300-metrový pád zo Slavkovského štítu

  Bratislava 20. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Horolezec prežil približne 300-metrový pád, poranil si pritom iba nohy. Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník. Ako informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej stránke, v poobedňajších hodinách počas zostupu hrebeňom Slavkovského štítu spadol 41-ročný horolezec a príslušník HZS smerom do Kráľovského žľabu…

  Veriaci sa modlili sv. ruženec za prezidentku Čaputovú. Požiadali ju, aby odmietla Istanbulský dohovor. Kuffa vyzval ľudí, aby sa v tomto boji nevzdávali a vytrvali

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V malej obci pri Sabinove, Bodovce, sa uskutočnila ďalšia zo série prednášok Slovenského dohovoru za rodinu. Po svätej omši sa uskutočnila modlitba sv. ruženca, ktorá bola obetovaná za pani prezidentku Zuzanu Čaputovú. Po modlitbe vystúpil aj koordinátor dohovoru Erik Zbiňovský a prečítal vyhlásenie…

  Putin: Zdá sa, že v EÚ parlamente viacerí nevedia čítať alebo písať, alebo nemajú oči

  Petersburg 20. januára 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alexei Danichev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Rusko bude 9. mája oslavovať 75. výročie  porážky hitlerovského Nemecka, ktorého hrôzovláda sa ukončila dobytím Berlína Červenou armádou. Vladimír Putin chce teraz sprístupniť  širokej verejnosti archívne dokumenty, ktoré súvisia s druhou svetovou vojnou. Ruský prezident to…

  Baránek: Táto kampaň je najhoršia, akú som zažil

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot -YouTube)   Politický analytik Ján Baránek pre denník Pravda reagoval na výsledky posledných predvolebných prieskumov. Pripomenul, že do volieb zostáva viac ako mesiac, pričom vylúčiť sa nedá žiadny výsledok Pokles strany Smer nevidí ako dramatický, no dá sa z toho vysledovať celkový trend.  Nič ale zatiaľ nie je…

  Harabin ponúka Čaputovej právnu pomoc, keď nevie, ako má vypovedať Istanbulský dohovor

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:Video Facebook)   Premiér Pellegrini na základe rozhodnutia parlamentu požiadal prezidentku, aby informovala Radu Európy o tom, že Slovenská republika sa nestane zmluvnou stranou genderového dokumentu známeho ako Istanbulský dohovor Čaputová však vyhlásila, že nebude rešpektovať rozhodnutie vlády a parlamentu o vypovedaní Istanbulského dohovoru. Vyjadrila pochybnosti,…

  "Galkovci" z Demokratickej strany zamkli dvere úradu špeciálnej prokuratúry. Žiadajú vyšetrenie viacerých káuz

  Bratislava 19. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:DS)   Predstavitelia Demokratickej strany uzamkli reťazou vstupné dvere na Úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Vyjadrili tak svoj nesúhlas s postupom prokurátora, ktorý nariadil prepustiť bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor strany, pričom jej členovia tiež vyzvali ľudí, aby v…

  Radičová ku zadržaniu a prepusteniu Trnku: "Kríza právneho štátu má rozsah požiaru v Austrálii. Pomôže len poriadna búrka"

  Bratislava 20. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Ku situácii okolo zadržania a neskoršieho prepustenia bývalého šéfa Generálnej prokuratúry SR Dobroslava Trnku sa v pondelok vyjadrila bývalá premiéra Iveta Radičová, ktorá sa v minulosti viackrát postavila proti nominácii Trnku na post generálneho prokurátora. Dobroslava Trnku na post generálneho prokurátora inštalovali v roku…

  TopDesat

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni 2. časť

  0

  V prvej časti článku Japonský záhadou opradený ostrov Yonaguni, sme sa spoločne pozreli na japonský ostrov, ktorého pobrežie skrýva záhadný objekt, o ktorom sa americkí vedci domnievajú, že je prírodným úkazom. Ich japonskí kolegovia však poukazujú na miesta, ktoré sú podľa nich bez pochýb opracované rukou človeka. Pozrime sa spoločne na ďalšie…

  Tiger vo svojej najväčšej majestátnosti na úchvatných fotkách

  0

  Nitish Madan - indický fotograf divočiny - má pre tigrov slabosť. „Mám s nimi podivné spojenie,“ povedal v jednom rozhovore. „Keď sa predo mnou objaví tiger, jednoducho z neho nemôžem spustiť oči. Je to tak mocné , magnetizujúce a úchvatne vidieť ich vo voľnej prírode. Vyžarujú pocit neohrozenosti a majestátnosti. Sú tak sústredení a nezastaviteľní.“ Prirodzene, jeho láska k…

  Vo svete IT

  Prázdny priestor nemusí byť vôbec prázdny. Vedci vytvorili prístroj na detekciu odporu vo vákuu

  0

  Vedci vytvorili najrýchlejšie rotujúci objekt na svete, aby lepšie pochopili mechanikám kvantovej fyziky, ktoré sa odohrávajú v prázdnom priestore. Jedná sa o drobný kúsok kremeňa, ktorý sa krúti rýchlosťou niekoľkých miliárd za sekundu. Vďaka rýchlej rotácií získal citlivosť, umožňujúcu zachytiť malé dávky trenia vo vákuu. Študovanie „ničoho“ sa vo fyzike…

  Poco F2 Lite: Zverejnené fotografie naznačujú, že sa dočkáme odľahčenej verzie zariadenia Poco F2

  0

  Len pár dní dozadu sme Vám priniesli informácie o tom, že spoločnosť Poco si dala registrovať ochrannú známku na novú generáciu zariadení F2, ako aj o tom, že spoločnosť bude fungovať nezávislé od Xiaomi. Najnovšie portál Gizmochina.com prišiel so správami, v ktorých je údajne zachytený smartfón Poco F2 v Lite…

  Samsung Galaxy S20 Ultra zrejme ponúkne až 100-násobný digitálny zoom. Technológia ponesie označenie Space Zoom

  0

  Predstavenie smartfónov zo série Galaxy S20 od spoločnosti Samsung sa pomaly ale isto blíži a s postupom času sa na internete objavujú aj bližšie informácie, o ktorých doposiaľ spoločnosť Samsung neinformovala. Najnovšie novinky sa týkajú vrcholného modelu Galaxy S20 Ultra, respektíve schopností jeho zadného fotoaparátu, informoval zahraničný technologický portál SamMobile.com.…

  Vedci objavili relatívne blízko nás dve planéty, ktoré by mohli byť vhodné na život

  0

  Vedci objavili pri neďalekej hviezde 5 exoplanét, z ktorých dve by mohli byť obývateľné super-Zeme (pozn. redakcie: planéty väčšie ako Zem, zároveň však menšie ako Neptún). Jedná sa o perfektných kandidátov na štúdium života mimo našej Slnečnej sústavy. Dve planéty nesú názov GJ 180 d a GJ 229A c. Jedna…

  Za aplikácie a hry sú ochotnejší viac platiť používatelia iPhone telefónov, ako Android zariadení

  0

  Za software v podobe aplikácií a hier v smartfóne platí stále viac a viac používateľov. Nasvedčujú tomu dáta spoločnosť Sensor Tower. Spoločnosť pár dní dozadu uverejnila správu, ktorá odhaľuje, že celosvetovo sme v minulom roku minuli na software v našich smartfónoch viac ako 140  miliárd dolárov. Ochotní sú platiť hlavne…

  SpaceX má za sebou úspešný testovací let modulu Crew Dragon. Bude môcť prepravovať astronautov na obežnú dráhu

  0

  Vesmírna spoločnosť SpaceX dnes, 19. januára úspešne demonštrovala núdzový, záchranný systém rakety Crew Dragon. Po tomto teste je pripravená prevážať amerických astronautov na palubu Medzinárodnej vesmírnej stanice. Ráno vyštartovala z Kennedyho vesmírneho centra. Po 84 sekundách sa modul oddelil od nosnej rakety a spustili sa motory SuperDraco, ktoré sa nachádzajú…

  TopSpeed

  Elektrický Renault Twingo ZE ja za dverami. Zaútočí na Citigo iV

  1

  V segmente najmenších mestských áut začína byť pekne teplo. Kým ešte nedávno sa v súvislosti s ich budúcnosťou príliš optimisticky nehovorilo, dnes je situácia iná. Autá zostávajú na scéne, rozdiel je len v pohone. Svoje elektrické želiezka v ohni už má viac veľkých hráčov. Elektrický Renault Twingo ZE bude čoskoro ďalším z nich. Vojna najmenších môže…

  To naj z Euro NCAP 2019. Ktoré sú najbezpečnejšie autá r2019?

  0

  Na konci roku vždy Euro NCAP rekapituluje celý rok, ktoré autá obstáli najlepšie vo svojich kategóriách. Avšak pozor, Euro NCAP nerozdeľuje autá presne podľa zaužívaných hodnôt, ako strendá trieda, vyššia stredná trieda, malý automobil a podobne. Preto berte aj výsledky jednotlivých kategórii s rezervou. Tak teda kto je v Euro NCAP 2019 tým…

  Video Test Lexus RX 450h - tu bude ticho!

  4

  Lexus RX je najväčší a jeden z najvýznamnejších typov značky, ktorá rada zdôrazňuje, že RXko stálo pri zrode nového trhového segmentu. Ten odvtedy poriadne nabral na obrátkach a už sa zdalo, že bude akcelerovať donekonečna. Kategória SUV v súčasnosti kulminuje, no medzitým vzniklo viacero odvodenín – veď aj RX má v podtitule „luxusný…

  Opäť unikli pripravované novinky Volkswagenu. Máme prvé fotky!

  2

  Volkswagenu sa príliš nedarí skrývať jeho novinky pred zrakmi verejnosti. Netýka sa to iba materskej značky, no aj všetkých ostatných vrámci koncernu. Spomeňme si len na Škodu Octaviu, ktorej nový obrázok unikol hádam aj každý mesiac. Tento krát sa VW nepodarilo uchrániť dve jeho pripravované novinky. Konkrétne nafotili faceliftovaný Volkswagen…

  Ceny elektromobilov napriek sľubom rastú. Niekde je problém

  19

  Všetko malo byť inak, napriek tomu sa sľuby a realita rozchádzajú. Ceny elektromobilov neustále stúpajú, ich ponuka v USA a Európe nezodpovedá dopytu a z elektromobility robíme namiesto praktickej a ekologickej dopravy skôr prestížnu záležitosť. Podľa organizácie JATO Dynamics za to môžu automobilky aj samotné vlády. Riešením by mohlo byť načúvanie reálnym spotrebiteľom.

  Nechá BMW trojvalec len pre najmenšie modely?

  1

  BMW aktualizuje svoju modelovú ponuku nielen rozšírením motorov smerom „nahor“, ale aj dole. Základná ponuka pre BMW 3 sa rozšíri o nový základný zážihový motor vo verzii 318i. Avšak tí znalejší vedia, že BMW týmto názvom označovalo v minulej generácii trojvalec. V tej súčasnej G20 však BMW trojvalec nečakajte. Aj BMW 318i bude…

  KAMzaKRÁSOU

  Bolesť v pravom boku pod rebrami: Príčiny môžu byť vážne!

  3

  Bolesť v pravom boku v tom lepšom prípade nemusí signalizovať vôbec nič. No v tom horšom prípade môže poukazovať na rôzne zdravotné problémy. Zistite, aké!

  Je predškolská dochádzka potrebná? Toto o nej hovoria najnovšie štúdie

  2

  Vyzerá to tak, že čoskoro bude predškolská dochádzka od 5 rokov povinná aj na Slovensku. Aké výhody deťom poskytuje na základe zistení nedávnych štúdií?

  3 recepty na hrnčekové raňajky: Rýchle, jednoduché a hlavne chutné!

  3

  Raňajky nemusia zákonite pozostávať z pečiva a šunky alebo suchej salámy. Raňajky môžu byť pestré, chutné a hlavne jednoduché na prípravu! Skúste preto tieto recepty na hrnčekové raňajky!

  Agresívne a zriedkavé nádorové ochorenie: Kedy vzniká mezotelióm?

  1

  Viete, čo je mezotelióm? Prezradíme, že ide o zriedkavé nádorové ochorenie, ktoré je zároveň veľmi agresívne. Zistite, aké sú jeho príčiny a aká je liečba!

  Čo vyvoláva migrénu? Pozor na týchto 7 najčastejších spúšťačov!

  4

  Aj vy z času na čas bojujete s neznesiteľnou bolesťou hlavy, na ktorú pomáha len ticho a tma? Čo vyvoláva migrénu, ktorá môže trvať aj tri dni?

  Šéfkuchári prezradili triky, ktoré ťa naučí LEN škola varenia!

  6

  Chcete svoje kulinárske umenie posunúť na ďalší level? Naučte sa triky, ktoré by vás naučí len škola varenia a ktoré používajú šéfkuchári po celom svete.

  Svetlo sveta

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

  0

  Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

  Zázračná modlitba malomocného: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť“

  0

  Pán je nablízku, „jeho súcit vezme na seba naše problémy, naše hriechy, naše vnútorné choroby“. O tomto kázal pápež František pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty vo štvrtok 16. januára. Ako strelnú modlitbu kajúcnosti, ktorá koná zázraky, odporúčal veriacim slová prosby malomocného, ktorá mu priniesla uzdravenie. Svätý Otec…

  Modlitbové úmysly Svätého Otca na rok 2020 – rozhovor s P. Frédéricom Fornosom

  0

  Diakoni, Cirkev v Číne, pokoj a spravodlivosť vo svete, migranti, rodiny, námorníci a rybári, trpiaci a ľudia spútaní závislosťami, ženy i laici v Cirkvi, životné prostredie, zdravá robotizácia a rozvoj osobného vzťahu k Bohu – to sú oblasti modlitbových úmyslov Apoštolátu modlitby na rok 2020. V rozhovore pre denník L´Osservatore…

  Odvolanie arcibiskupa Jána Babjaka

  0

  Pred Vianocami na týždenníku Týždeň 51-52/2019 bola zverejnená závažná informácia, ktorá sa dá zhrnúť do jednej vety: arcibiskup gréckokatolíckej Cirkvi, vladyka Ján Babjak bude odvolaný. Ján Krupa na Postoji hneď na úvod Nového roka premostil útok na arcibiskupa Babjaka z týždenníka Týždeň. Už pri mediálnom lynčovaní Mariána Kuffu sa premosťovanie…

  Slováci darovali vianočné duchovné dary – tisícky svätých omší a novén

  0

  Počas vianočných sviatkov prijali mnohí okrem hmotných darov aj duchovné dary v podobe odslúženia svätých omší v misijných krajinách. Darček vo forme vianočnej pohľadnice s úmyslom svätej omše pripravili Pápežské misijné diela a pred Vianocami rozposlali darcom, ktorí ho odovzdali obdarovaným pod vianočným stromčekom. Celkovo to bolo 7 938 svätých…

  Armádny Magazín

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámerom. Podstatou „velenia zámerom“ je uzatvorenie akejsi dohody (kontraktu) medzi nadriadenými a podriadenými. Jednou je

  Irán môže už čoskoro (opäť) spustiť streľbu na svoju maketu americkej lietadlovej lode

  0

  Irán má svoju „lietadlovú loď"! Táto veta určite mnohých prekvapila, tých so slabším srdcom možno aj vydesila...

  Formovanie dôstojníkov: Exkurzia do histórie vojenskej reformy (6. časť)

  0

  Teraz vzniká legitímna otázka. Ak teda poskytovanie vysokoškolského vzdelania na pôde rezortu nie je nevyhnutnosťou v mnohých štátoch, čo bolo príčinou, že sme ho chceli zachovať? Jednoduchá odpoveď by znela: nostalgia. Ale reformou sa presadila výrazná racionalizácia a opti

  Izrael vytvoril novú letku stíhačiek F-35i

  0

  Izraelské letectvo vo štvrtok slávnostne uviedlo svoju druhú letku lietadiel piatej generácie F-35, známej ako „Levy juhu“, oživujúc historickú 116. peruť. Táto eskadra bola založená v roku 1956, používala lietadlá P-51 Mustang a zúčastnila sa viacerých izraelských vojen. Od roku 2003 do roku

  Turecko ako prvá krajina zavádza do výzbroje drony s ľahkým guľometom

  0

  Dron Songar je oktoptéra, ktorá nesie guľomet s 200 nábojmi. Môže páliť jednotlivými výstrelmi alebo salvami po 15 ranách. Pre taký dron nie je vôbec ľahké strieľať za letu a ešte ku všetkému strieľať presne. Jednak nie je ľahké odhadnúť vzdialenosť a uhol pre zameranie, a potom tiež spätný ráz…

  Ako pôsobiť proti presile? Manéver a operačné umenie. Štvrtá časť.

  0

  Asi je čas pozrieť sa na charakteristiku velenia zámero

  Tvoja Svadba

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

  0

  Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

  Svadobná tiara a korunka: K čomu sa hodia a sú vôbec ešte IN?

  0

  Svadobná tiara a korunka sú dominantou kráľovien či vojvodkýň, no ani nevesty sa im nevyhýbajú. Nie sú však už mimo trendu? S čím alebo ako ich kombinovať?

  Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Zostavte si ho!

  0

  Koľko bude stáť svadba, a na čom sa dá ušetriť? Skôr ako začnete panikáriť, zamyslite sa, čo všetko bude treba obstarať. Čo všetko obsahuje svadobný rozpočet? Pripravili sme pre vás praktický orientačný zoznam.

  Prší nám šťastie! Svadba v daždi nemusí byť katastrofa

  0

  Svadba v daždi nemusí byť úplnou katastrofou - veď vám bude pršať pre šťastie. Ako sa však na takúto svadbu pripraviť? Čo mať pre istotu v zálohe?

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

  Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

  0

  Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…

  Keď je alergia na zvuky chorobou: Ako zistíte, že máte problém?

  0

  Keď je alergia na zvuky chorobou, hovoríme o nej ako o mizofónii. Ide pomerne o novodobé ochorenie. Zistite, čo ju spúšťa, aké sú jej príznaky a ako na ňu!

  Najlepšie bylinky pre lepší spánok: Zbavte sa nespavosti bez liekov!

  0

  Nespavosť, dlhé zaspávanie, prebúdzanie sa cez noc, nedostatočné oddýchnutie si počas spánku – s tým všetkým sa pravdepodobne každý musí raz za čas popasovať. Ak ste sa tým ešte nikdy nestretli, máte obrovské šťastie. Kvalitný a dostatočne dlhý spánok je totiž nevyhnutný pre správnu funkciu celého tela. Zabezpečuje nám potrebnú…

  Poznáte tieto liečivé účinky citrónov? Takto sú prínosné pre telo!

  0

  Citróny rozhodne nepatria medzi klasické ovocie, ktoré si niekam zoberieme so sebou a keď nás zastihne hlad, tak ho jednoducho ošúpeme a zjeme. Nuž, konzumácia celých citrónov je pravdepodobne len pre milovníkov veľmi kyslej chuti. Oveľa častejšie sa však využíva práve citrónová šťava, ktorá našla uplatnenie napríklad ako dochucovadlo pokrmov…

  Aký je význam mikroelementov pre zdravie? Nesmú nám chýbať!

  0

  Niektoré minerálne látky potrebujeme vo väčšom množstve, iné v menšom. To ale neznamená, že ich nepotrebujeme. Aký je teda význam mikroelementov pre zdravie?