MIMORIADNA SPRÁVA! Svetové elity, chystajú totálny kolaps, v spoločenskej a ekonomickej sfére! Ľudstvo sa čoskoro otrasie v základoch!

Ovláda nás len pár ľudí na Zemi, čím sme TRVALE manipulovaní, skrze nevedomosť!

Nepoznáme zmysel nášho života, nepoznáme jeho cieľ a jediné, čo poznáme, je neustála manipulácia, zotročovanie a ponižovanie, často až pod úroveň zvieraťa, čo má za následok, všetko to kopiace sa zlo, ktoré nám dnes znepríjemňuje život, až na hranicu zúfalstva a totálneho kolapsu!

Ibaže, na vine sme si sami!

Nechceme sa zaujímať o to, ako veci okolo nás skutočne stoja. Vedieme v spoločnosti žabomyšie vojny a pritom sila, ktorá je označovaná ako „ELITA SVETA“, oslavuje tento náš úpadok a mravný pokles, až do besniaceho opojenia!

Tie najodpornejšie orgie sú oslavou tohto ich triumfu nad prevažnou väčšinou ľudstva, z ktorého je dnes, len veľké „stádo biorobotov“, nemajúcich vlastné presvedčenie o tom, čo život v skutočnosti je!

Ako sa voči tejto najohavnejšej manipulácii postaviť?

Odpoveď je veľmi jednoduchá – jedine skrze Poznanie Pravdy!

Svet sa otriasa v základoch z dôvodu absencie hodnôt, ktoré majú byť piliermi každého štátotvorného usporiadania a len tí najzrelší a najlepší ľudia v každom národe, majú tieto hodnoty ducha nielen trvale strážiť, ale ich aj v prezieravej múdrosti rozvíjať, pre blaho krajiny, národa i ľudstva.

To, čo však žijeme na Zemi dnes, v tejto dobe, možno právom nazvať ako doba „prevrátených hodnôt“, v ktorej je Pravda označovaná ako lož a lož so všetkými jej zvrhlými podobami je vynášaná na ten najvyšší piedestál spoločenského zriadenia a táto modla, toto „zlaté teľa rozumu“, ktorého hybnou silou na Zemi je konzum, umožňuje otrokárom zotročovať ľud, ktorý vo svojej plytkej stádovitosti myslenia, už doslova rezignoval na akúkoľvek možnosť zmeny, resp. záchrany!

Ale vykúpenie sa z tohto stavu jestvuje, len sa o túto zmenu, o toto znovuzrodenie, musí pričiniť každý sám za seba, s plnou vážnosťou a zodpovednosťou!

Našu povrchnosť, plytkosť v myslení a tú celkovú apatiu, ktorú dnes mnohí prežívame, musíme zameniť za vedomé úsilie po spojení svojej duchovnej podstaty s Pravdou Božou, lebo len Pravda je Prameňom Sily a Múdrosti, z ktorého môže každý človek čerpať posilu pre svoj život, pre pravý rozvoj svojej osobnosti a pre blaho svoje i svojej rodiny, okolia a spoločnosti.

Ako ľudstvo stojíme dnes na pokraji spoločenskej Apokalypsy, ktorá bude na jednej strane vyvolaná spomínanými „elitami sveta“, ale na strane druhej, tu bude pôsobiť a už pôsobí oveľa mocnejšia SILA, ktorá je nadpozemského druhu, ktorej pôvod nespočíva tu na Zemi!

Tieto veľké zmeny doslova „cítiť v ovzduší“, každý to musí vnímať a každého to aj zasahuje v jeho osobnom prežívaní, v rodinnom i pracovnom živote a tá divokosť a nespútanosť doby, sa prejavuje predovšetkým aj v rovine vládnucich vrstiev každého štátu, ako i v politických a ekonomických štruktúrach celého sveta.

Ľudia o tomto hovoria, píšu a mnohí aj hľadajú príčinu i odpovede na zásadnú otázku dnešnej doby – „Ako z tohto bludného kruhu von?“

Ako zmeniť tento stav, ako nastoliť poriadok, aby Spravodlivosť vládla všade rovnako a aby nebolo viac tohto stupňujúceho sa utrpenia, útlaku a zla?

V internetovej diskusii zaznela i takáto reakcia:

Pani Monika: „Ja mám pocit, že ľudstvo sa už začalo otriasať pred pár rokmi, len akosi si to neuvedomuje, lebo otrocký systém a zlo naberá na plnej intenzite. Nik sa nezastaví a nik sa nezamyslí. Ježiš Kristus nás žiadal o jedno – BDEJTE, no my sme zaspali v otrockom systéme života prikovaný k hmote a v úplnej slepote toho podstatného. Zblúdili sme vo všetkom tom nepodstatnom a zlo si vyberá svoju daň. Pokiaľ človek nenájde cestu k Stvoriteľovi, prírode a k svojím bratom a sestrám, je odsúdený na zánik. Ak skrachuje ekonomika, alebo padnú banky a koncerny – je to nepodstatné, pokiaľ medzi ľuďmi nebude LÁSKA, vzájomná pomoc a podpora. No ak skrachujú a skolabujú duchovné hodnoty ľudí, tak to je už náš definitívny koniec.“

Odpoveď: Mnohí prorokujú, že nás čaká tretia svetová vojna. No III. svetová vojna začala už v roku 2015, teraz ale prechádza do svojej druhej, oveľa deštruktívnejšej fázy.

Je to presne ako píšete, ľudia, resp. ľudstvo si z prevažnej časti vôbec ešte neuvedomuje, čo sa deje.

Svetové elity chcú dokončiť svoj zvrhlý plán, k dosiahnutiu tzv. „totálnej svetovlády“, pričom ich prvotným zámerom, je výrazné zníženie počtu obyvateľstva na Zemi. Nebudú a nechcú to však dosahovať vojensky, pretože by takýto konflikt mohol prerásť do nekontrolovaného vojenského požiaru, v ktorom by samozrejme zahynuli aj tieto „elity“ a to oni nechcú.

Chcú to dosiahnuť akoby „nenápadnou“ spoločenskou deštrukciou, dosiahnutím totálneho kolapsu hodnôt, pri ktorom budú ľudia DENNE umierať v desať tisícoch až státisícoch, pod tlakom nimi vyvolaných okolností, ktoré začínajú v dnešných dňoch naberať na prudkej intenzite.

Veď sa len pozrime hlbšie pod „pokličku“ súčasného „ekologického šialenstva“, ktoré má spustiť lavínu mimoriadnych spoločenských udalostí, po celom svete!

Zámerom elít, pod zámienkou nastolenia ekologickej udržateľnosti sveta a zastavenie kolapsu klímy na Zemi, je vytvorenie úplne nových spoločenských podmienok, v ktorých si tieto elity uplatnia súbor doslova deštruktívnych zákazov a príkazov, ktoré aj plošne rozšíria cez vládne štruktúry jednotlivých územných spoločenstiev, resp. krajín, s cieľom ešte viac manipulovať ľudí a vyvolať u masy ľudí doslova panický strach, pretože dobre vedia, že len v takomto vystupňovanom „rozpoložení ľudstva“, si tieto elity budú podmaňujúco a drzo realizovať svoje NOVÉ zvrhlé plány, pre udržanie si svojho mocenského postavenia na Zemi!

Sledujte to sami, čo sa bude onedlho diať, v „uhlíkovej otázke“ po celej Zemi!

Sledujte veľmi skorý a prudký pohyb zmien, v automobilovom priemysle, v ropnom priemysle, pohyb na svetových burzách na jednej strane a sledujte aj oprávnené útoky napr. na dolár na strane druhej a každý dospeje k presvedčeniu, že sa chystá spustenie celosvetového kolapsu, s cieľom nastoliť v jednotlivých štátoch vysoko represívne a obmedzujúce podmienky, kde by neobmedzená moc politických elít, doslova rozhodovala o našich životoch.

Cieľom týchto elít pre blízku dobu, je vyvolanie paniky a strachu u ľudí, aby si mohli „plne legitímne“ títo vyvrheli spoločnosti uplatniť svoje nové „práva“ a uzákoniť zákony takého druhu, ktoré budú niesť známky „legitímnej totality“ najzvrhlejšieho a najodpornejšieho rozsahu!

Toto ale nemôžu dosiahnuť za súčasného nastavenia spoločnosti a každý to aspoň raz prežil, ak je človek vystavený veľkému šoku, z nejakej nepredvídanej udalosti, koná vtedy rýdzo afektívne, v určitej odovzdanosti a neschopnosti, zapojiť racionálne myslenie.

Elity sveta nás chcú v blízkej dobe odstaviť od už teraz značne oklieštených práv a slobôd, s úmyslom nastolenia Nového svetového poriadku, kde ako ľudské bytosti máme prísť aj o posledné zvyšky, našej ľudskej dôstojnosti!

Vo svojej „elitárskej obmedzenosti“, si však neuvedomujú jedno – v súbehu týchto ich zvrhlých príprav, tu pôsobí a prebieha ešte oveľa mocnejšie Dianie, ktoré je vedené Rukou STVORITEĽA!

Doterajšie vyžarovania z kozmu, ktoré nepretržite ovplyvňujú dianie na Zemi, v rovine hmotnej, ale predovšetkým v rovine jemnohmotnej, duševnej a duchovnej, naberajú na intenzite a sú postupne tak zosilňované, že len málo ľudí bude tak silných a odolných, aby im dokázalo čeliť bez ujmy a bez následkov!

Najviac budú týmto stupňujúcim sa vyžarovaním NOVÝCH síl zasiahnutí zlovoľní a zlí ľudia, teda nielen tí, ktorí sa nachádzajú medzi tzv. „elitami sveta“, ale komplexne, bude v tomto smere zasiahnuté celé ľudstvo!

Celé ľudstvo preto, lebo v princípe sme VŠETCI spoluzodpovední za stav, ktorý tu na Zemi, máme dnes!

To bude mať za následok vyvolanie nepredvídateľných udalostí u jednotlivcov, ale i u týchto „svetovládcov“, majúcich v rukách pozemskú moc.

Dá sa preto v plnej vážnosti povedať, že tieto ich zvrhlé plány, naberajú na intenzite práve pod tlakom, vplyvom a pôsobením, denne sa zosilňujúceho nového druhu žiarenia, prichádzajúceho z Vesmíru.

Toto žiarenie, má však svoj pôvod v najvyšších, Praduchovných častiach nášho Stvorenia a táto čisto Duchovná sila, ktorej intenzita sa i na našej planéte Zem denne stupňuje, vyvoláva mimoriadne efektívne účinky v Zákone rovnováhy, v Zákone Spravodlivosti a v Zákone Zvratného, resp. spätného pôsobenia, ktorý mnohí poznajú, ako zákon karmy.

Dalo by sa na tomto mieste oveľa presnejšie definovať, čo spôsobuje nárast tohto mocného druhu žiarenia, ktorý tak intenzívne pôsobí nielen na prírodu, ale predovšetkým na ľudstvo, ale o tom budú pojednávať samostatné články, z dôvodu pochopenia nutných súvislostí vo veci, v súčasnom mimoriadnom, práve prebiehajúcom Dianí na Zemi.

Nateraz však ešte niekoľko slov, k účinkom týchto „udalostí“.

Sú to práve karmické udalosti, ktorých vyžitie, ich uzatvorenie a vyrovnanie, je v súčasnosti mimoriadne zrýchľované a dnešné dianie, sa podobá doslova veľkej „Svetelnej stene“, resp. Svetelnému obalu, ktorý zahaľuje celú Zem a táto Svetelná stena sa doslova „pritláča“ a približuje k Zemi, obopína ju až do rozsahu, v ktorom bude všetko karmické – minulé, prítomné i budúce – rozuzľovanie na Zemi, prebiehať vo veľmi krátkom časovom priestore, čo bude mať prirodzene za následok, enormné nahustenie udalostí každého druhu, i tých najviac bolestivých a najťažšie zasahujúcich celé ľudstvo, teda nielen jednotlivcov!

Každý špatný čin kohokoľvek na Zemi, bude onedlho vyrovnávaný v zákone karmy bezprostredne, teda okamžite. Po vyvolaní takéhoto činu, bude dotyčný človek aj bezprostredne postihnutý a doslova „označený“, kde pri plnom vedomí každý človek pochopí, že musí ihneď prijať aj následok za tento svoj čin, rovnako, ako i za všetky svoje budúce i predošlé činy!

Nedávno sa v tomto smere veľmi trefne vyjadril jeden príbuzný:

„Ja sa už nesmiem ani rozčuľovať, beriem na to silné lieky, pretože doktor mi povedal, že stačí už len jedno silné rozčúlenie a môžem si privodiť i smrteľný infarkt! Preto sa už ani nemôžem viac hádať so ženou, ale som tomu nakoniec rád. Som na liekoch a vedome sa udržujem v kľude, pretože si chcem ešte čo to požiť, veď mám deti i vnúčatá…“

Mimoriadne trefný príklad k uvedenej téme! Naša vôľa, naše rozhodovanie a naše chcenie bude takto viditeľne „podviazané“. Už si nebudeme môcť bezbreho uplatňovať svoju slobodnú vôľu s cieľom škodiť okoliu, pretože za takéto jednanie, okamžite pocítime následok!

Je v tom nesmierna zodpovednosť, čo denne činíme, ako konáme a ako myslíme, preto sledujte každý sám za seba i svoje okolie a prežijete aj na sebe, účinok tohto Zákona karmy, ako i tohoto dnešného rýchleho „rozuzľovania sa“, teda bezprostredného prijatia „odmeny“ za akýkoľvek čin.

Je potom logické, že ozdravne, pomáhajúco a pozdvihujúco budú spätne na nás pôsobiť jedine činy dobra a pravej Lásky, čo bude pre každého človeka neklamným znamením neoblomnej Spravodlivosti Božej, prejavujúcej sa v jednotlivých Zákonoch Boha Stvoriteľa!

S istotou je teda možné povedať, že každý jeden človek na Zemi, bude teda ONEDLHO vystavený tomuto druhu prežívania!

Akékoľvek negatívne emočné vzplanutie, ho ihneď poznačí na tele, ale i duševne, psychicky a bude to pre neho nekompromisne tvrdé, o čo tvrdšie bude jeho neľudské správanie!

Platí to však i naopak, ľudí s dobrým chcením, bude toto mocné Duchovné dianie, ktorým je postupne zahaľovaná celá Zem, pozdvihovať ešte viac k činom dobra, k činom Lásky, ako i snahy, pomáhať druhým, ktorí by bez tejto pomoci inak duchovne zahynuli.

Dôjde však ešte k jednému veľkému a otvorenému boju v tomto smere – k stretu oboch týchto strán!

Dôjde nielen k stretu ideologickému, ale doslova „tvárou v tvár“, bude tento boj prebiehať s mimoriadnou razantnosťou a intenzitou, boj, ktorý je biblicky označovaný ako „Konečný boj Svetla a temna na Zemi!“.

To, čo je pred nami, bude bolestivé aj z tohto dôvodu, no oveľa tvrdší dopad na každého z nás, budú mať účinky Diania, do ktorého záverečnej fázy práve vstupujeme, pretože vstupujeme do záverečnej fázy, do biblicky ohlasovaného obdobia, s názvom POSLEDNÝ SÚD!

Tento Súd nad ľudstvom, však nemá byť jeho koncom, ale má to byť dôsledné triedenie všetkého dobrého, od toho zlého, pod prísnym dohľadom Spravodlivosti Boha a tak vyvrcholením tohto Diania bude definitívne oddelenie a zavrhnutie všetkého temna, od toho mála dobrého, čo sa na Zemi, do dnešných dní ešte udržalo!

Každý múdry človek však už s istotou vie, že niet pochýb, o konečnom víťazovi!

Preto bdejme všetci, niet príznačnejšej doby, v ktorej nanajvýš platia burácajúce slová Jána Krstiteľa: „Čiňte pokánie ľudia, pretože sa priblížilo Kráľovstvo Nebeské!“

Božie Kráľovstvo na Zemi, v tej z gruntu Novej dobe, ktorá je pred nami, budú tvoriť bezpodmienečne len ľudia, pre ktorých sa Prameň Pravdy, stal tým jediným Zdrojom sily a pokrmom pre ich ducha a tak i pravým zmyslom života na Zemi!

Na ktorú stranu sa chcete pridať tí, ktorí práve čítate tieto riadky? V pokoji sa teraz zamyslite každý sám za seba, pretože to môže byť pre vás nakoniec rozhodujúce…

/pokračovanie/

Ako sa voči tomuto všetkému účinne postaviť, je podrobne vysvetlené v nasledujúcom článku, v predošlom pojednaní:

https://blog.hlavnespravy.sk/13289/na-svet-i-ludstvo-sa-blizi-apokalypsa-nebyvalych-rozmerov-cyklus-clankov-na-pokracovanie-cast-3/

Z nasledujúcich tém:

    • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

    • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

    • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

    • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
    • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
    •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

    • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

    • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

    • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

    • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

    • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

    • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

    • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

    • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

    • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

    • a mnohé ďalšie dôležité témy!

Poznámka: 

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet!

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

K diskutujúcim: 

Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem!

Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia a nie ako „stredovekí primáti“, ako to vidieť v ostatných diskusiách tu, i po sieťach, pretože sú to práve oni, ktorí i takto verejne, poskytujú výpoveď o kvalitách svojho vnútra a charakteru!

Pokiaľ nebudú títo tzv. „diskutéri“ komunikovať vecne a slušne, nebude toto ich zlovoľné počínanie tolerované!

Odkaz na predošlý diel pojednania:

https://blog.hlavnespravy.sk/13931/zvrhle-omyly-cirkvi-nabozensky-kult-o-panne-marii-a-dnesny-sviatok-sedembolestnej-panny-marie/

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 93

Celkové hodnotenie: 5.53

Priemerná čítanosť: 5379

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Migrácia neohrozuje kresťanstvo, tvrdí pápež vo svojej novej knihe

  0icon

  Vatikán 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Pápež František vo svojej novej knihe publikovanej v pondelok zdôraznil, že migrácia neohrozuje kresťanstvo ani kresťanskú kultúru. Informovala…

  Čurný: Igor Matovič je osobnostne nespôsobilý na funkciu premiéra

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Hudobný analytik Juraj Čurný zhodnotil doterajšie vládnutie Igora Matoviča (OĽaNO) a uviedol niekoľko dôvodov, prečo podľa…

  Europeniaze verzus „právny štát“: Maďari a Poliaci bojujú aj za nás, pridali sa Slovinci. A čo naši?

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Trápna hra o podmienenie vyplácania peňazí z rozpočtu EÚ a Fondu obnovy „dodržiavaním princípov právneho štátu“ pokračuje: Brusel…

  Salvini: Neuveriteľné, čínski komunisti so svojím vírusom zamorili celý svet a ešte majú drzosť hádzať vinu na Taliansko

  0icon

  Rím 24. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Mauro scrobogna/LaPresse via AP)   Hovorca ministerstva zahraničia Číny Zhao Lijian naznačil, že vírus mohol mať pôvod mimo Číny. Ako miesto…

  Bezpečnostná rada OSN sa bude zaoberať konfliktom v Etiópii

  0icon

  New York 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Bezpečnostná rada (BR) OSN usporiada v utorok vôbec prvé zasadnutie venované ozbrojenému konfliktu v severoetiópskom regióne Tigraj.…

  Médiá: Biden nominuje za ministerku financií Janet Yellenovú

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Novozvolený americký prezident Joe Biden si za ministerku financií vyberie bývalú šéfku americkej centrálnej banky (Fed) Janet…

  Trump oznámil, že jeho tím začne s odovzdávaním moci

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že jeho tím začne s procesom odovzdania moci zvolenému nástupcovi…

  Ústavnoprávny výbor odobril všetkých sedem kandidátov na šéfa GP

  0icon

  Bratislava 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu…

  V štáte Michigan potvrdili víťazstvo Bidena

  0icon

  Washington 24. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Carolyn Kaster)   Volební predstavitelia amerického štátu Michigan v pondelok oficiálne potvrdili tamojšie výsledky prezidentských volieb, podľa ktorých v tomto štáte…

  Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na koronavírus

  0icon

  Bratislava 23. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovensko čakajú ďalšie tri kolá testovania na ochorenie COVID-19. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na brífingu…

  TopDesať

  Oprava rozbitých vecí môže byť aj poriadna zábava

  0 icon

  Oprava rozbitých vecí nemusí byť iba nuda. Ak sa do toho pustia obyčajní ľudia, ktorí nie sú veľmi zruční, tak môžu vzniknúť podobné komické situácie. Sťahovacie pásky držia pohromade nárazník a karosériu auta, vešiaky v rúre poslúžili miesto roštu a rovnako skvele poslúžila aj prázdna plastová nádoba, z ktorej si…

  Prečo je každá planéta vo vesmíre guľatá?

  0 icon

  Náš vesmír má najmenej jednu sextilionovú planétu. Ale každá jedna zo šesťdesiatich planét vo vesmíre je guľatá. Nie je medzi nimi ani jeden kváder ani žiadna planétka pripomínajúca Toblerone. Žiadna planéta nie je guľatá „od narodenia“. Planéta začína svoj život ako mrak hornín a prachových častích rotujúcich okolo hviezdy. Častice sa…

  Smrť princeznej Diany: 1. časť

  0 icon

  V nedeľu dňa 31. augusta 1997 otriasla v raných hodinách svetom správa o smrti princeznej Diany. Zomrela spoločne so svojím milencom Dodim Al-Fayedom pri autonehode, ktorá sa stala v noci v jednom z parížskych tunelov. Vodič automobilu Henri Paul tiež zomrel. Dianin bodyguard Trevor Rees Jones bol vážne zranený. Nejak tak môže vyzerať XY ďalších ranných…

  Pristátie na Mesiaci a nekončiace konšpirácie. 4. časť

  0 icon

  Bolo pristátie sfalšované? A kde je kráter? Ako mohli prežiť astronauti a zariadenie v module Apollo 11 Van Allenov radiačný pás? A čo mesačné kamene a výprava Wernhera von Brauna na antarktickú expedíciu? To je len výber najčastejších otázok, ktorými rôzni konšpirátori už po desaťročia zaplavujú internet. Prinášame vám štvrtý…

  Kde sa nachádza najdaždivejšie miesto na Zemi?

  0 icon

  Ak  sa niekto spýta, kde je asi najdaždivejšie miesto na Zemi, čo by ťa napadlo ako prvé? Dažďové pralesy alebo možno Anglicko? Prekvapivo to je v Indii. Podľa Guinessovej knihy svetových rekordov je najdaždivejšie miesto, tzn. z najvyššími priemernými ročnými zrážkami, dedina Mawsynram. Nachádza sa na severovýchode Indie a podľa získaných údajov tam…

  Vo svete IT

  Galaxy Z Fold 3 by mal byť novou „výkladnou“ skriňou Samsungu. Nahradiť by mal tradičnú sériu Galaxy Note

  0 icon

  Len prednedávnom sme Vás informovali o nedávnych správach z technologického sveta, ktoré naznačovali ukončenie vývoja novej série Galaxy Note spoločnosťou Samsung. Definitívny koniec tradičnej série z Južnej Kórey predpovedali viacerí leakeri a analytici, ku ktorým sa najnovšie pridávajú aj juhokórejské médiá. O ukončení série Galaxy Note a príchode náhrady v…

  Vesmír má pre nás vianočný darček: V decembri sa na oblohe objaví úkaz, ktorý sme nevideli už 800 rokov

  0 icon

  Vesmír má pre astronómov prichystané vianočné prekvapenie, píše portál Science Alert. Jupiter a Saturn budú na nočnej oblohe pri sebe najbližšie za posledných 800 rokov. Ide o planetárnu synchronizáciu, ktorá začala niekedy v lete. Dvojica planét sa k sebe neustále približuje a vrchol tohto priblíženia bude trvať od 16. do 25. decembra. Samozrejme, planéty nebudú…

  Tímu vedcov sa podarilo vytvoriť najdetailnejšiu mapu červenej planéty

  0 icon

  Tím zložený z amatérskych, ale aj profesionálnych astronómov, priniesol mapu Marsu, ktorá má väčšie rozlíšenie, ako ktorákoľvek iná, globálna mapa červenej planéty, píše portál Universe Today. Zábery boli zhotovené pomocou metrového teleskopu, ktorý sa nachádza v observatóriu Pic-du-Midi. Fotografie vznikali počas niekoľkých nocí na prelome októbra a novembra tohto roka. Pre astronómov išlo…

  Asimove zákony robotiky už vraj nie sú aktuálnymi. Myslí si to profesor, ktorý ich navrhuje takto upraviť

  0 icon

  Isaac Asimov ešte v roku 1942 prišiel s 3 zákonmi robotiky, ktoré sa stali akousi „mantrou“ robotizácie. Ide o zákony, ktoré hovoria pravidlách, ktoré by roboty nemali nikdy porušiť. Robot nesmie ublížiť človeku, ani nečinnosťou pripustiť, aby človek utrpel hocakú škodu. Robot musí poslúchať rozkazy, ktoré mu dá človek, okrem…

  Xiaomi začalo s testovaním Androidu 11 na ďalších smartfónoch. Je medzi nimi aj váš?

  0 icon

  Posledné dni priniesli viacero veľkých softwarových aktualizácií pre telefóny spoločnosti Xiaomi. Bohužiaľ však mnohé z nich sú zatiaľ dostupný len pre čínsky trh. Ide napríklad o novú verziu nadstavby MIUI 12.2, ktorá je založená na Androide 11. Dostupnou je pre modely smartfónov Mi 10, Mi 10 Pro a Redmi K30 Pro (resp.…

  Armádny Magazín

  Viete, že ... osud Židov bol spečatený za 90 minút? a iné menej známe fakty nielen z bojiska druhej svetovej vojny

  0 icon

  Slovensko, 24. november 2020 (AM) –Viete, že...? ...Turecko chcelo v roku 1952 zatvoriť Bosporský prieliv pre sovietske lode? Turecko je v podstate „večným“ nepriateľom Ruska, s ktorým bolo vo vojnovom stave 12-krát. Mnohí dnešní Rusi hovoria, že aj v súčasnej Sýrii sú na opačnej strane barikády, ž

  Komu bude slúžiť Európska armáda, ak vznikne?

  0 icon

  Nemecko, 24. november 2020 (AM) – Nemeckí poslanci za SPD vypracovali projekt na vytvorenie európskej „28. armády“ nezávislej od členských štátov a na čele s novým "európskym komisárom obrany". Armáda, ktorá by sa mohla byť vyjadrením "suverenity". Nemecký denník Die Welt opisuje projekt

  Náhorný Karabach: Jeden azerbajdžanský vojak zomrel, ruský mierotvorca zranený pri výbuchu míny

  0 icon

  Náhorný Karabach, 24. november 2020 (AM) – Dôstojník ruských mierových síl bol zranený pri výbuchu míny v Náhornom Karabachu, jeden azerbajdžanský vojak prišiel o život, ďalší štyri karabašskí záchranári boli zranení. Informuje o tom ministerstvo obrany Ruska.

  USA pokračujú v búraní bezpečnostnej architektúry sveta

  0 icon

  USA, 24. november 2020 (AM) – V noci na 22. november 2020 USA ukončili procedúru vystúpenia zo Zmluvy o otvorenom nebi, čím sú už takmer na konci deštrukčného procesu bezpečnostnej architektúry sveta. Na dokončenie deštrukcie im zostáva už len jediné – nepredĺžiť platnosť zmluvy START 3.   Z

  Irán zabarikádoval Venezuelské nebo: Drony Mohajer-6 budú na ochranu pred votrelcami

  0 icon

  Venezuela, 24. november 2020 (AM) –Prílet dronu Mohajer-6 do Venezuely môže byž varovaním pre USA. Ide o symbolický prílet, pretože Irán uvoľnil licenciu na výrobu svojho dronu vo Venezuele čo znamená pre Madurov "diktátorský" režim posilniť svoju obranu pred démonkratickým režimom z USA. Do akej miery bude tento projekt úspešný ukážu…

  Svetlo sveta

  Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

  0 icon

  Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

  Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

  0 icon

  V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

  Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

  0 icon

  Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

  Dva spôsoby ako odkláňa diabol cnostných ľudí od svätosti

  0 icon

  Aj ľudia, ktorí žijú cnostným životom sú vystavení boju diabla. Ten dokonca samotnú cnosť vie využiť ako prostriedok a príležitosť na odpadnutie od Boha. V 16 storočí kňaz Lorenzo Scupoli predstavil a rozobral dve diablove stratégie, kedy je cnosť a túžba po dosiahnutí cnosti, využitá diablom na odklonenie duše od…

  Je ľahšie uveriť v prítomnosť Ježiša v Eucharistii alebo, že dieťa v maštali je Bohom?

  0 icon

  Raz na sviatok Zjavenia Pána jeden svätec povedal: „Boh sa nezjavuje ľuďom, ktorým stačí jedna kniha na celý život. Boh sa zjavuje buď úplne jednoduchým ľuďom ako boli pastierikovia alebo mudrcom, ako boli Traja králi. Obe skupiny ľudí totiž vedia, že o Bohu nič nevedia a sú pokorní. Tá tretia kategória ľudí…

 • icon FOTO DŇA