MIMORIADNA SPRÁVA! Svetové elity, chystajú totálny kolaps, v spoločenskej a ekonomickej sfére! Ľudstvo sa čoskoro otrasie v základoch!

Ovláda nás len pár ľudí na Zemi, čím sme TRVALE manipulovaní, skrze nevedomosť!

Nepoznáme zmysel nášho života, nepoznáme jeho cieľ a jediné, čo poznáme, je neustála manipulácia, zotročovanie a ponižovanie, často až pod úroveň zvieraťa, čo má za následok, všetko to kopiace sa zlo, ktoré nám dnes znepríjemňuje život, až na hranicu zúfalstva a totálneho kolapsu!

Ibaže, na vine sme si sami!

Nechceme sa zaujímať o to, ako veci okolo nás skutočne stoja. Vedieme v spoločnosti žabomyšie vojny a pritom sila, ktorá je označovaná ako „ELITA SVETA“, oslavuje tento náš úpadok a mravný pokles, až do besniaceho opojenia!

Tie najodpornejšie orgie sú oslavou tohto ich triumfu nad prevažnou väčšinou ľudstva, z ktorého je dnes, len veľké „stádo biorobotov“, nemajúcich vlastné presvedčenie o tom, čo život v skutočnosti je!

Ako sa voči tejto najohavnejšej manipulácii postaviť?

Odpoveď je veľmi jednoduchá – jedine skrze Poznanie Pravdy!

Svet sa otriasa v základoch z dôvodu absencie hodnôt, ktoré majú byť piliermi každého štátotvorného usporiadania a len tí najzrelší a najlepší ľudia v každom národe, majú tieto hodnoty ducha nielen trvale strážiť, ale ich aj v prezieravej múdrosti rozvíjať, pre blaho krajiny, národa i ľudstva.

To, čo však žijeme na Zemi dnes, v tejto dobe, možno právom nazvať ako doba „prevrátených hodnôt“, v ktorej je Pravda označovaná ako lož a lož so všetkými jej zvrhlými podobami je vynášaná na ten najvyšší piedestál spoločenského zriadenia a táto modla, toto „zlaté teľa rozumu“, ktorého hybnou silou na Zemi je konzum, umožňuje otrokárom zotročovať ľud, ktorý vo svojej plytkej stádovitosti myslenia, už doslova rezignoval na akúkoľvek možnosť zmeny, resp. záchrany!

Ale vykúpenie sa z tohto stavu jestvuje, len sa o túto zmenu, o toto znovuzrodenie, musí pričiniť každý sám za seba, s plnou vážnosťou a zodpovednosťou!

Našu povrchnosť, plytkosť v myslení a tú celkovú apatiu, ktorú dnes mnohí prežívame, musíme zameniť za vedomé úsilie po spojení svojej duchovnej podstaty s Pravdou Božou, lebo len Pravda je Prameňom Sily a Múdrosti, z ktorého môže každý človek čerpať posilu pre svoj život, pre pravý rozvoj svojej osobnosti a pre blaho svoje i svojej rodiny, okolia a spoločnosti.

Ako ľudstvo stojíme dnes na pokraji spoločenskej Apokalypsy, ktorá bude na jednej strane vyvolaná spomínanými „elitami sveta“, ale na strane druhej, tu bude pôsobiť a už pôsobí oveľa mocnejšia SILA, ktorá je nadpozemského druhu, ktorej pôvod nespočíva tu na Zemi!

Tieto veľké zmeny doslova „cítiť v ovzduší“, každý to musí vnímať a každého to aj zasahuje v jeho osobnom prežívaní, v rodinnom i pracovnom živote a tá divokosť a nespútanosť doby, sa prejavuje predovšetkým aj v rovine vládnucich vrstiev každého štátu, ako i v politických a ekonomických štruktúrach celého sveta.

Ľudia o tomto hovoria, píšu a mnohí aj hľadajú príčinu i odpovede na zásadnú otázku dnešnej doby – „Ako z tohto bludného kruhu von?“

Ako zmeniť tento stav, ako nastoliť poriadok, aby Spravodlivosť vládla všade rovnako a aby nebolo viac tohto stupňujúceho sa utrpenia, útlaku a zla?

V internetovej diskusii zaznela i takáto reakcia:

Pani Monika: „Ja mám pocit, že ľudstvo sa už začalo otriasať pred pár rokmi, len akosi si to neuvedomuje, lebo otrocký systém a zlo naberá na plnej intenzite. Nik sa nezastaví a nik sa nezamyslí. Ježiš Kristus nás žiadal o jedno – BDEJTE, no my sme zaspali v otrockom systéme života prikovaný k hmote a v úplnej slepote toho podstatného. Zblúdili sme vo všetkom tom nepodstatnom a zlo si vyberá svoju daň. Pokiaľ človek nenájde cestu k Stvoriteľovi, prírode a k svojím bratom a sestrám, je odsúdený na zánik. Ak skrachuje ekonomika, alebo padnú banky a koncerny – je to nepodstatné, pokiaľ medzi ľuďmi nebude LÁSKA, vzájomná pomoc a podpora. No ak skrachujú a skolabujú duchovné hodnoty ľudí, tak to je už náš definitívny koniec.“

Odpoveď: Mnohí prorokujú, že nás čaká tretia svetová vojna. No III. svetová vojna začala už v roku 2015, teraz ale prechádza do svojej druhej, oveľa deštruktívnejšej fázy.

Je to presne ako píšete, ľudia, resp. ľudstvo si z prevažnej časti vôbec ešte neuvedomuje, čo sa deje.

Svetové elity chcú dokončiť svoj zvrhlý plán, k dosiahnutiu tzv. „totálnej svetovlády“, pričom ich prvotným zámerom, je výrazné zníženie počtu obyvateľstva na Zemi. Nebudú a nechcú to však dosahovať vojensky, pretože by takýto konflikt mohol prerásť do nekontrolovaného vojenského požiaru, v ktorom by samozrejme zahynuli aj tieto „elity“ a to oni nechcú.

Chcú to dosiahnuť akoby „nenápadnou“ spoločenskou deštrukciou, dosiahnutím totálneho kolapsu hodnôt, pri ktorom budú ľudia DENNE umierať v desať tisícoch až státisícoch, pod tlakom nimi vyvolaných okolností, ktoré začínajú v dnešných dňoch naberať na prudkej intenzite.

Veď sa len pozrime hlbšie pod „pokličku“ súčasného „ekologického šialenstva“, ktoré má spustiť lavínu mimoriadnych spoločenských udalostí, po celom svete!

Zámerom elít, pod zámienkou nastolenia ekologickej udržateľnosti sveta a zastavenie kolapsu klímy na Zemi, je vytvorenie úplne nových spoločenských podmienok, v ktorých si tieto elity uplatnia súbor doslova deštruktívnych zákazov a príkazov, ktoré aj plošne rozšíria cez vládne štruktúry jednotlivých územných spoločenstiev, resp. krajín, s cieľom ešte viac manipulovať ľudí a vyvolať u masy ľudí doslova panický strach, pretože dobre vedia, že len v takomto vystupňovanom „rozpoložení ľudstva“, si tieto elity budú podmaňujúco a drzo realizovať svoje NOVÉ zvrhlé plány, pre udržanie si svojho mocenského postavenia na Zemi!

Sledujte to sami, čo sa bude onedlho diať, v „uhlíkovej otázke“ po celej Zemi!

Sledujte veľmi skorý a prudký pohyb zmien, v automobilovom priemysle, v ropnom priemysle, pohyb na svetových burzách na jednej strane a sledujte aj oprávnené útoky napr. na dolár na strane druhej a každý dospeje k presvedčeniu, že sa chystá spustenie celosvetového kolapsu, s cieľom nastoliť v jednotlivých štátoch vysoko represívne a obmedzujúce podmienky, kde by neobmedzená moc politických elít, doslova rozhodovala o našich životoch.

Cieľom týchto elít pre blízku dobu, je vyvolanie paniky a strachu u ľudí, aby si mohli „plne legitímne“ títo vyvrheli spoločnosti uplatniť svoje nové „práva“ a uzákoniť zákony takého druhu, ktoré budú niesť známky „legitímnej totality“ najzvrhlejšieho a najodpornejšieho rozsahu!

Toto ale nemôžu dosiahnuť za súčasného nastavenia spoločnosti a každý to aspoň raz prežil, ak je človek vystavený veľkému šoku, z nejakej nepredvídanej udalosti, koná vtedy rýdzo afektívne, v určitej odovzdanosti a neschopnosti, zapojiť racionálne myslenie.

Elity sveta nás chcú v blízkej dobe odstaviť od už teraz značne oklieštených práv a slobôd, s úmyslom nastolenia Nového svetového poriadku, kde ako ľudské bytosti máme prísť aj o posledné zvyšky, našej ľudskej dôstojnosti!

Vo svojej „elitárskej obmedzenosti“, si však neuvedomujú jedno – v súbehu týchto ich zvrhlých príprav, tu pôsobí a prebieha ešte oveľa mocnejšie Dianie, ktoré je vedené Rukou STVORITEĽA!

Doterajšie vyžarovania z kozmu, ktoré nepretržite ovplyvňujú dianie na Zemi, v rovine hmotnej, ale predovšetkým v rovine jemnohmotnej, duševnej a duchovnej, naberajú na intenzite a sú postupne tak zosilňované, že len málo ľudí bude tak silných a odolných, aby im dokázalo čeliť bez ujmy a bez následkov!

Najviac budú týmto stupňujúcim sa vyžarovaním NOVÝCH síl zasiahnutí zlovoľní a zlí ľudia, teda nielen tí, ktorí sa nachádzajú medzi tzv. “elitami sveta”, ale komplexne, bude v tomto smere zasiahnuté celé ľudstvo!

Celé ľudstvo preto, lebo v princípe sme VŠETCI spoluzodpovední za stav, ktorý tu na Zemi, máme dnes!

To bude mať za následok vyvolanie nepredvídateľných udalostí u jednotlivcov, ale i u týchto “svetovládcov”, majúcich v rukách pozemskú moc.

Dá sa preto v plnej vážnosti povedať, že tieto ich zvrhlé plány, naberajú na intenzite práve pod tlakom, vplyvom a pôsobením, denne sa zosilňujúceho nového druhu žiarenia, prichádzajúceho z Vesmíru.

Toto žiarenie, má však svoj pôvod v najvyšších, Praduchovných častiach nášho Stvorenia a táto čisto Duchovná sila, ktorej intenzita sa i na našej planéte Zem denne stupňuje, vyvoláva mimoriadne efektívne účinky v Zákone rovnováhy, v Zákone Spravodlivosti a v Zákone Zvratného, resp. spätného pôsobenia, ktorý mnohí poznajú, ako zákon karmy.

Dalo by sa na tomto mieste oveľa presnejšie definovať, čo spôsobuje nárast tohto mocného druhu žiarenia, ktorý tak intenzívne pôsobí nielen na prírodu, ale predovšetkým na ľudstvo, ale o tom budú pojednávať samostatné články, z dôvodu pochopenia nutných súvislostí vo veci, v súčasnom mimoriadnom, práve prebiehajúcom Dianí na Zemi.

Nateraz však ešte niekoľko slov, k účinkom týchto „udalostí“.

Sú to práve karmické udalosti, ktorých vyžitie, ich uzatvorenie a vyrovnanie, je v súčasnosti mimoriadne zrýchľované a dnešné dianie, sa podobá doslova veľkej „Svetelnej stene“, resp. Svetelnému obalu, ktorý zahaľuje celú Zem a táto Svetelná stena sa doslova „pritláča“ a približuje k Zemi, obopína ju až do rozsahu, v ktorom bude všetko karmické – minulé, prítomné i budúce – rozuzľovanie na Zemi, prebiehať vo veľmi krátkom časovom priestore, čo bude mať prirodzene za následok, enormné nahustenie udalostí každého druhu, i tých najviac bolestivých a najťažšie zasahujúcich celé ľudstvo, teda nielen jednotlivcov!

Každý špatný čin kohokoľvek na Zemi, bude onedlho vyrovnávaný v zákone karmy bezprostredne, teda okamžite. Po vyvolaní takéhoto činu, bude dotyčný človek aj bezprostredne postihnutý a doslova „označený“, kde pri plnom vedomí každý človek pochopí, že musí ihneď prijať aj následok za tento svoj čin, rovnako, ako i za všetky svoje budúce i predošlé činy!

Nedávno sa v tomto smere veľmi trefne vyjadril jeden príbuzný:

„Ja sa už nesmiem ani rozčuľovať, beriem na to silné lieky, pretože doktor mi povedal, že stačí už len jedno silné rozčúlenie a môžem si privodiť i smrteľný infarkt! Preto sa už ani nemôžem viac hádať so ženou, ale som tomu nakoniec rád. Som na liekoch a vedome sa udržujem v kľude, pretože si chcem ešte čo to požiť, veď mám deti i vnúčatá…“

Mimoriadne trefný príklad k uvedenej téme! Naša vôľa, naše rozhodovanie a naše chcenie bude takto viditeľne „podviazané“. Už si nebudeme môcť bezbreho uplatňovať svoju slobodnú vôľu s cieľom škodiť okoliu, pretože za takéto jednanie, okamžite pocítime následok!

Je v tom nesmierna zodpovednosť, čo denne činíme, ako konáme a ako myslíme, preto sledujte každý sám za seba i svoje okolie a prežijete aj na sebe, účinok tohto Zákona karmy, ako i tohoto dnešného rýchleho „rozuzľovania sa“, teda bezprostredného prijatia „odmeny“ za akýkoľvek čin.

Je potom logické, že ozdravne, pomáhajúco a pozdvihujúco budú spätne na nás pôsobiť jedine činy dobra a pravej Lásky, čo bude pre každého človeka neklamným znamením neoblomnej Spravodlivosti Božej, prejavujúcej sa v jednotlivých Zákonoch Boha Stvoriteľa!

S istotou je teda možné povedať, že každý jeden človek na Zemi, bude teda ONEDLHO vystavený tomuto druhu prežívania!

Akékoľvek negatívne emočné vzplanutie, ho ihneď poznačí na tele, ale i duševne, psychicky a bude to pre neho nekompromisne tvrdé, o čo tvrdšie bude jeho neľudské správanie!

Platí to však i naopak, ľudí s dobrým chcením, bude toto mocné Duchovné dianie, ktorým je postupne zahaľovaná celá Zem, pozdvihovať ešte viac k činom dobra, k činom Lásky, ako i snahy, pomáhať druhým, ktorí by bez tejto pomoci inak duchovne zahynuli.

Dôjde však ešte k jednému veľkému a otvorenému boju v tomto smere – k stretu oboch týchto strán!

Dôjde nielen k stretu ideologickému, ale doslova “tvárou v tvár”, bude tento boj prebiehať s mimoriadnou razantnosťou a intenzitou, boj, ktorý je biblicky označovaný ako „Konečný boj Svetla a temna na Zemi!“.

To, čo je pred nami, bude bolestivé aj z tohto dôvodu, no oveľa tvrdší dopad na každého z nás, budú mať účinky Diania, do ktorého záverečnej fázy práve vstupujeme, pretože vstupujeme do záverečnej fázy, do biblicky ohlasovaného obdobia, s názvom POSLEDNÝ SÚD!

Tento Súd nad ľudstvom, však nemá byť jeho koncom, ale má to byť dôsledné triedenie všetkého dobrého, od toho zlého, pod prísnym dohľadom Spravodlivosti Boha a tak vyvrcholením tohto Diania bude definitívne oddelenie a zavrhnutie všetkého temna, od toho mála dobrého, čo sa na Zemi, do dnešných dní ešte udržalo!

Každý múdry človek však už s istotou vie, že niet pochýb, o konečnom víťazovi!

Preto bdejme všetci, niet príznačnejšej doby, v ktorej nanajvýš platia burácajúce slová Jána Krstiteľa: „Čiňte pokánie ľudia, pretože sa priblížilo Kráľovstvo Nebeské!“

Božie Kráľovstvo na Zemi, v tej z gruntu Novej dobe, ktorá je pred nami, budú tvoriť bezpodmienečne len ľudia, pre ktorých sa Prameň Pravdy, stal tým jediným Zdrojom sily a pokrmom pre ich ducha a tak i pravým zmyslom života na Zemi!

Na ktorú stranu sa chcete pridať tí, ktorí práve čítate tieto riadky? V pokoji sa teraz zamyslite každý sám za seba, pretože to môže byť pre vás nakoniec rozhodujúce…

/pokračovanie/

Ako sa voči tomuto všetkému účinne postaviť, je podrobne vysvetlené v nasledujúcom článku, v predošlom pojednaní:

https://blog.hlavnespravy.sk/13289/na-svet-i-ludstvo-sa-blizi-apokalypsa-nebyvalych-rozmerov-cyklus-clankov-na-pokracovanie-cast-3/

Z nasledujúcich tém:

    • „Čo konkrétne mám ja urobiť, ak sa chcem zmeniť k lepšiemu, ak chcem nastúpiť cestu vzostupu?“

    • Zákony Vesmíru, Duchovné Zákony, Zákony Stvorenia, Božie Zákony – čo si mám pod týmito pojmami predstaviť, aké sú to zákony a ako im mám porozumieť?

    • Závislosti a sklony – ako najväčšia prekážka na ceste očisťovania sa a na ceste osobného vzostupu…

    • POHYB je najvyšším Zákonom Stvorenia! Tak, ako sa telo musí hýbať, aby neochorelo, o to viac sa musí hýbať duchovná podstata človeka, aby nezhasol jeho cit, nestíchol hlas jeho svedomia a nezakrpateli jeho duchovné schopnosti…
    • Naša Slovanská minulosť, krivená v rukách fanatikov a falošných vodcov…
    •  „Premeny času“, resp. okamžité zvratné pôsobenie + stupňujúce sa „zrýchľovanie času“…

    • Cesta Svetla a Pravdy, z ktorej sme zišli…

    • “Čo človek zaseje, to bude žať!“ Gal. 6,7 – Stvoriteľ rešpektuje slobodnú vôľu človeka, ale zároveň sa nenechá človekom vysmievať!

    • Znovuvzkriesenie túžby v človeku, po poznaní skutočnej PRAVDY Božej…

    • V čom tkvie škodlivosť demokratického spoločenského systému?

    • Vzostup ducha človeka na Zemi, skrze proces očisťovania sa + zastavenie osobnej viny, resp. negatívnej karmy…

    • Sedem náboženských lží, ako vedomá manipulácia veriacich cirkvami, s následkom duchovnej otupenosti, ktorá strhuje človeka až k smrteľnému duchovnému spánku…

    • Veľký PRÍSĽUB pre ľudstvo od Syna Božieho Ježiša…

    • Rozdiel medzi živou vierou a náboženským blúznením…

    • Ježišove podobenstvo o múdrych a ľahkovážnych „pannách“ – skutočný význam tohto závažného podobenstva…

    • a mnohé ďalšie dôležité témy!

Poznámka: 

Tieto články sú určené LEN pre tých, ktorí vážne hľadajú pochopenie toho, ako funguje svet!

Nie je nimi nikomu nič ponúkané, ani nimi nemá byť nikomu nič vzaté!

Každý nech si verí v to, na čo dosahuje možnosť jeho chápania, ale zároveň nech neuráža a nehaní tých, ktorí sa snažia duchovne vzdelávať a chcú sa ako ľudia aj vyvíjať.

Ak sú vám milšie dogmy a manipulácie, verte im, ale potom nezúfajte, keď dôjde na „lámanie chleba“!

K diskutujúcim: 

Plná podpora, vďaka a úcta všetkým diskutérom, ktorí diskutujú na úrovni, konštruktívne, objektívne a slušne, teda ako ľudia. Patrí vám veľké Ďakujem!

Zároveň je potrebné dôrazne upozorniť niektorých diskutérov, ktorých sa to týka, aby komunikovali ako ľudia a nie ako „stredovekí primáti“, ako to vidieť v ostatných diskusiách tu, i po sieťach, pretože sú to práve oni, ktorí i takto verejne, poskytujú výpoveď o kvalitách svojho vnútra a charakteru!

Pokiaľ nebudú títo tzv. „diskutéri“ komunikovať vecne a slušne, nebude toto ich zlovoľné počínanie tolerované!

Odkaz na predošlý diel pojednania:

https://blog.hlavnespravy.sk/13931/zvrhle-omyly-cirkvi-nabozensky-kult-o-panne-marii-a-dnesny-sviatok-sedembolestnej-panny-marie/

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Ďurfina

O AUTOROVI

Dar života sme dostali od Boha Stvoriteľa.

Od Boha skutočného a nie takého, akého nám vykresľujú zblúdilé náboženstvá!

Tento Dar chcem pred Bohom obhájiť predovšetkým tým, že budem o Bohu zvestovať v pravdivom svetle, tak, aby to pomohlo prebudiť k skutočnému životu čo najviac duchovne spiacich ľudí.

Riadim sa heslom "Odvážne vpred, je Bohu milé!" a tiež najvyšším prikázaním hľadajúceho:

"Kto sa nenamáha, aby Slovo Pána aj správne pochopil, ten sa previňuje!"

Nemali by sme tiež zabúdať, že človek má predovšetkým povinnosti voči svojmu Bohu a až potom práva! Zodpovedné plnenie povinností, dáva človeku práva a v tomto je zakotvená i veľká dôvera v Boha, pričom dôverovať môže len ten, kto žije svoj život, v čo najintenzívnejšom súzvuku, s Božou Vôľou!

Práve takéto vnímanie reality, by malo byť celoživotným snažením každého z nás...

Milí čitatelia, nech sa i vám darí, v tomto bohumilom úsilí, pre dosiahnutie statusu PRAVÉHO ČLOVEČENSTVA.

Pekný deň všetkým ľuďom dobrej vôle...

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 92

Celkové hodnotenie: 5.64

Priemerná čítanosť: 5655

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • POČASIE NA DNES

  FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Muža, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi a dvom poslancom, vzal súd do väzby

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Obvineného, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi vnútra a dvom poslancom Národnej rady SR, vzal súd do väzby pre…

  Verstappen vyhral VC Emilia Romagna pred Norrisom a Leclercom

  0icon

  Imola 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni) Aktualizované 19. mája 2024 o 19:45 Holandský motoristický pretekár Max Verstappen vyhral nedeľnú VC Emilia Romagna seriálu formuly 1.…

  Blanár odmietol umiestnenie nemeckých rakiet na Slovensku

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) sa vyjadril k nápadu nemeckých predstaviteľov na rozmiestnenie rakiet na území Slovenska,…

  Vo veku 78 zomrel podnikateľ Jozef Majský

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)   Informáciu o úmrtí Jozefa Majského v nedeľu potvrdil jeho syn Jozef Majský ml. Známy veľkopodnikateľ čelil stíhaniu za…

  Zverev druhýkrát víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Ríme

  0icon

  Rím 19. mája  2024 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrew Medichini)   Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal druhýkrát v kariére víťazom dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.…

  Chcú rozložiť naše hodnoty a zničiť Slovensko

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:Pixabay)   Toto napísal v komentári Peter Bárdy z Aktualít: „To, čomu sme čelili pred sto rokmi, je tu opäť. A…

  Andrej Danko mal byť aktérom incidentu na čerpacej stanici v deň atentátu na Fica

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Médiá v uplynulých dňoch priniesli správy o incidente podpredsedu NR SR a šéfa SNS Andreja Danka na čerpacej…

  Muž, ktorý pred nemocnicou kričal a schvaľoval atentát, dostal tri mesiace

  0icon

  Banská Bystrica 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:TASR - Ján Krošlák)   Na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní troch mesiacov odsúdil v nedeľu Okresný súd v…

  Martikán s medailou po troch rokoch, získal bronz v 3xC1

  0icon

  Tacen 19. mája 2024  (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Slovenskí vodní slalomári získali v nedeľu na ME v slovinskom Tacene bronz v tímovej súťaži C1. Matej Beňuš, Michal…

  Matúš Šutaj Eštok na poslednú chvíľu neprišiel do diskusie TV Markíza

  0icon

  Bratislava 19. mája 2024 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes sa mala v komerčnej televízii Markíza uskutočniť debata Na telo, ktorej hosťami mali byť minister vnútra Matúš…

  Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

  Pavel Jacz

  Peter Haršáni

  Marek Brna

  Erik Majercak

  Gustáv Murín

  Vášeň v Tebe

  Auto Trendy

  Reklama

  Armádny Magazín

  TopDesať

  FOTO DŇA