• Dušan Hirjak

  Vysielanie silných odkazov Bruselu – prejav politický a morálne nezdatných politikov ?

  Publikované 30.07. 2019 o 19:44 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II.

  Naši politici na čele s ústavnými činiteľmi neustále „melú“, že naša orientácia na Západ je zárukou bezpečnosti, stability a prosperity, ale zabudnú pritom dodať, že je to na úkor straty národnej suverenity a národnej politiky, pričom spomínaná bezpečnosť, stabilita a prosperita nie sú nikým a ničím do  budúcnosti zaistené. Najnovšie k tomu stačí si pozorne všimnúť politický program novej predsedníčky Európskej komisie.

  Ursula von der Leyen bola Európskym parlamentom potvrdená do funkcie šéfky Európskej komisie. A hneď v ten deň  bol zorganizovaný večierok  na oslavu schválenia Ursuly von der Leyen do funkcie. Treba pripomenúť, že hneď na tomto večierku šéfka Komisie prezradila, aké má plány s Európskou úniou. Ten najdôležitejší plán sa týka jej vízie zjednotenej Európy.  Ursula von der Leyen prezradila, že behom svojho funkčného obdobia by rada dosiahla zásadných dohôd a zmien, ktoré by viedli k transformácií EÚ do niečoho, čo ona osobne nazýva Spojené štáty európske.

  Už počas večierku vraj medzi prítomnými hosťami sondovala podporu pre myšlienku federalizácie Európy. Z jej strany vraj zaznelo, že najťažšie to bude v Strednej a Východnej Európe i keď má informácie, že jedna z krajín V 4 by federalizáciu EÚ uvítala.  Šéfka Komisie neprezradila, ktorá krajina V 4 to je.  Z môjho pohľadu to môže byť práve Slovenská republika, pretože vyslanie silného odkazu našich ústavných činiteľov do Bruselu bolo veľmi jasné a nedvojzmyselné.

  Kto bezpečnosť a konzumizmus zamení  za slobodu slovenského národa, u toho nie je možné predpokladať, že robí múdru, reálnu a zodpovednú politiku. Takže „bezalternatívna orientácia“ na Západ ako najlepšieho životného priestoru nebude vykúpená krvou, ale aktom seba popretia a seba zatratenia slovenského národa a s ním spojenej štátnej moci.

  Toto všetko nebude, ak sa tak stane, nič iné  ako novodobý fašizmus, ktorý sa v priestore EÚ robí pod heslom ďalšej integrácie či túžby byť v jadre EÚ. Dovolím si poznamenať, že novodobý fašizmus chápem ako rafinované prinútenie štátu, politikov a občanov k zjednoteniu sa pod inú MOC, pod moc Bruselu. Potrebujeme sa takémuto prinúteniu pod CUDZIU MOC  ako slovenský národ, ako štátna moc, ako spoločnosť slobodných ľudí, aj za asistencie našich politikov, podriadiť ? Lebo ČO, ak sa nepodriadime ..? A môžu naši ústavní činitelia slovenský národ definitívne zradiť tým, že v mene svojho konsenzu  a podľa princípu reprezentatívnosti  zobrať si právo podpísať  pripravené návrhy zmlúv a dohôd ?

  Slováci nie sú západný národ.  Slovenský národ, ak má dostatočný záujem a schopnosti, môže bez akýchkoľvek zábran byť napojený na západné spoločenstvo a rozvíjať spoluprácu na rovnoprávnom základe, nie však na základe toho, že Západu prisúdime  právo vládnuť nám cez nadnárodné právo a nadnárodné štruktúry. A podmienkou spolupráce so západným spoločenstvom  nesmie byť naše členstvo v EÚ a NATO s ich terajším charakterom a spôsobom fungovania. Proste, politici by si mali uvedomiť, že nie je potrebné v tom hľadať žiadnu zákonitosť dejín. Ja teda vidím rozdiel v tom, keď hovoríme, že Slováci nie sú západný národ a keď hovoríme, že slovenský národ môže svojou praktickou orientáciou patriť k Západu.

  Čo by mali naši ústavní činitelia robiť, ak deklarujú bezmedznú vernosť členstvu SR v EÚ a NATO ?

  Mali by rozvinúť svoje morálne schopnosti, o ktorých politická etika pojednáva ako o základných kardinálnych cnostiach potrebných k tomu, aby mali schopnosť odhaľovať pravdu a tvrdo sa postaviť na odpor v prípade, že miera rôznych požiadaviek zo strany demokratického Západu je neprimeraná, zradná, zotročujúca, nepriateľská a nie je založená na rovnoprávnych vzťahoch, ale na diktáte. Príkladom v prípade EÚ je, že naši ústavní činitelia bez mihnutia oka a bez priateľskej debaty s občanmi SR povýšili na „európsky trón“, že má existovať právo EÚ, ktoré musí byť   nadradené nášmu vnútroštátnemu právu. Teraz ústavní činitelia posielajú silné odkazy Bruselu, že nebude problém, ak demokratický Západ pripraví fintu, ako zrealizovať ustanovenie európskeho super štátu.

  Príkladom v prípade členstva SR v NATO sme sa cez vládnu moc a ústavných činiteľov stotožnili so všetkými zločinmi vo svete, ktoré doteraz NATO napáchalo. Bez problémov sme prijali politiku militarizácie strednej a východnej Európy a konfrontačnú politiku s Ruskom. NATO napríklad zničilo prosperujúcu krajinu Líbyu, ale SR v zmysle falošnej solidarity so Západom  sa  finančne podieľa na integrovanej ochrane hraníc Líbye. Slovenská republika sa vôbec nevyznačuje žiadnou kolonizačnou politikou vo vzťahu  ku krajinám Afriky, ale sa má aktívne podieľať na riešení migračnej politiky zasnovanej EÚ a OSN. A tak ďalej.

  Pre nás, občanov SR, je dôležité, či sa naši ústavní činitelia   a vôbec ďalší aktívni politici vyznačujú  takými schopnosťami ako je politická múdrosť, politická statočnosť a odvaha, politická spravodlivosť, umiernenosť v užívaní politickej moci, svedomie v politike.  Rozvinutie morálnych schopnosti  u politikov ovplyvňujú rôzne okolnosti, ale najdôležitejšou potrebou je mať jasne pozitívne vyhranený vzťah k občanom. V politickom konaní musí tento pozitívny vzťah dominovať. Aký to má takáto dominancia význam ?

  Skutočný štátnik, politik vyznačujúci sa politickou múdrosťou a statočnosťou má schopnosť zainteresovať občanov na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú skutočných potrieb a záujmov občanov. Ide o to umožniť, aby existovalo akési spoločné vnútorné prežívanie problémov politiky a v politike, z ktorého vzíde dostatočná podpora či súhlas občanov. S podporou a súhlasom občanov sa politické aktivity dejú iným spôsobom, ako keď politici dôležité rozhodnutia robia za zatvorenými dverami.

  Vysielanie silných odkazov na Západ by nebolo potrebné, ak by sa ústavní činitelia mohli opierať o podporu a súhlas občanov. Ak sa o podporu a súhlas občanov neuchádzajú a ak spoločné vnútorné prežívanie problémov politiky a v politike neorganizujú, majú k tomu svoje dôvody. Jedným z takýchto dôvodov je to, že zainteresovanosť na spolupráci s občanmi by ich zbavila možnosti konať svojvoľne a v prospech cudzej moci.

  Vyhlásenie o silnom odkaze na Západ sa zakladá na potrebe deklarovať jednotu  všetkých troch ústavných činiteľov a preto takého vyhlásenie je prejavom reprezentatívnej funkcie našich štátnikov. Tento fakt ukazuje, ako sú naši ústavní činitelia vzdialení od svojich občanov, odtrhnutí od spoločnosti, nad ktorou si nárokujú právo  vládnuť. Všimnime si, že vôbec nie je potrebné deklarovať jednotu ľudu či občanov, ktorá sa môže prejaviť len vtedy, ak občania dostanú možnosť pristúpiť k demokratickému rozhodnutiu. Ak by sa ústavní činitelia usilovali dosiahnuť jednotu ľudu či občanov v otázkach členstva SR v EÚ a NATO, vôbec by nemali záruku, že názory voličov neovplyvnia smerovanie krajiny či nezastavia možnosť vysielania ich silných odkazov.

  Vysielanie silných odkazov predstavuje u ústavných činiteľov podporu hodnotám a politikám EÚ a Aliancie, teda osobnú podporu spoločným záujmom EÚ, NATO a národnej vládnej moci. Internetový denník Hlavné správy dňa 9.7.2019 uverejnil niekoľko zaujímavých myšlienok predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktoré sa priamo dotýkajú problematiky, ktorej v tomto článku venujem pozornosť. Predseda vlády SR napríklad spomínal Memorandum o zahraničnopolitickej orientácií Slovenska.

  Jeho charakteristika Memoranda ukazuje ( priznáva ), akým spôsobom ústavní činitelia SR pracujú. Memorandum predseda vlády SR pokladá v prvom rade za krok k obnoveniu zahraničnopolitického konsenzu na politickej scéne a zároveň za konštruktívny dialóg o životných záujmoch SR. V praktickej reči to znamená, že pre potvrdenie zahraničnopolitickej orientácie SR stačilo, ak sa traja ( ! ) ústavní činitelia dokázali na orientácií zhodnúť.  Táto zhoda ich troch je pokladaná za konštruktívny dialóg o životných záujmoch SR !!!

  Vidíme, aké je to jednoduché a efektívne, keď sa trojica ústavných činiteľov spojí cez konsenzus a podľa toho chce reprezentovať SR. Dialóg „troch svätcov“ sa pokladá za konštruktívny, pretože o životných záujmoch SR nemusí sa nikto iný, a najmä my, občania, do toho miešať ! Toto chválenkárstvo  predstavuje príklad politického cynizmu.

  Predseda vlády SR v svojom postoji a chválenkárstve zašiel ešte ďalej, pretože nám  úplne otvorene potvrdil, ako sa otázka integrácie SR do nadnárodných štruktúr realizovala. Predseda vlády SR potvrdil, že práve zahraničnopolitický konsenzus, teda dohoda troch ústavných činiteľov, bol  motorom našej integrácie, ktorá vyústila vstupom Slovenska do NATO a EÚ, Schengenu a prijatím eura. Predseda vlády SR pokladá politické konanie ústavných činiteľov metódou konsenzu za dôležité a správne, pretože podľa neho uvedené integračné kroky SR vytvorili výborné predpoklady na naše aktívne začlenenie sa do diskusie o budúcej podobe Európy.

  A zase je tu zaujímavé zistenie: s kým sme sa to začlenili do diskusie o budúcej podobe Európy, keď s našimi občanmi to nebolo ?

  Je teda celkom jasné, že prihlásenie sa ústavných činiteľov  k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO dňa 27.júna 2019 je pre Brusel silným odkazom, že zahraničnopolitický konsenzus predstavuje metódu, ktorá sa bude používať aj naďalej, respektíve konsenzus bude aj naďalej motorom našej ďalšej integrácie  v rámci EÚ, aby bola doriešená ( konečne ! ) budúca podoba Európy. Predseda vlády SR je ešte stále opatrný v tom, aby mohol otvorene priznať, že pôjde o ustanovenie európskeho super štátu.

  Predseda vlády SR má však veľké obavy o osud Európy, pretože podľa neho Európa nemôže prešľapovať na mieste, takže vyslovuje  jasný cieľ: Európa musí prijať vážne rozhodnutie, aby vedela konkurovať Číne, Rusku alebo USA. Čo  je to za vážne rozhodnutie, ktoré musí ( ! ) Európa prijať ?  A mali by sme ako EÚ prijímať nejaké vážne rozhodnutie len kvôli tomu, aby sme mali schopnosť niekomu konkurovať ?  V prospech koho sa má prijať vážne rozhodnutie ? A čo to bude za Európa, či skôr EÚ, keď  vôbec o všetkom má a bude administratívno – byrokratický rozhodovať Brusel ?

  Aj zrejme preto jednou z kľúčových tém sa podľa Pellegriniho môže stať hlbšia integrácia. Hlbšia integrácia si však bude vyžadovať niečo zase obetovať zo strany SR, čo predseda vlády SR sformuloval skôr do otázky ako do odpovede, ktorej môžu občania skôr porozumieť.

  Ide o tri otázky, ktoré sa týkajú národnoštátnych záujmov a štátnej suverenity. Prvá otázka bola položená takto: Aké kompetencie sme pripravení odovzdať ? Druhá otázka bola položená takto: Aká je naša národná predstava takejto integrácie ? A tretia otázka bola položená takto: Pokiaľ chce Slovensko v nej zájsť ?

  Predseda vlády SR priznal, že diskusia na uvedené otázky na Slovensku ani poriadne nezačala. Podľa neho, ak by začala, tak mala by byť predmetom odbornej diskusie !

  Ak sa diskusia na položené otázky ani nezačala, to svedčí o nezodpovednom prístupe vládnej moci na čele aj s predsedom vlády SR, ktorý ale doteraz ani nepochopil, že problém členstva SR v EÚ a NATO a ich fungovanie, to nemôže byť výsostne záležitosťou odbornej diskusie, ale záležitosťou všetkých občanov, ktorí majú mať príležitosť ( moc ) demokratickým spôsobom prijať rozhodnutie.

  Vládna moc teda mala prijať opatrenia na prípravu a zrealizovanie celospoločenskej diskusie k problematike EÚ či NATO, aby bolo možné na záver prijať národnú predstavu o reforme EÚ a jej budúcnosti.  Nič také sa nestalo a nestane, pretože ústavní činitelia nedávno rozhodli svojimi podpismi, že v prvom rade je dôležitý ich zahraničnopolitický konsenzus. Ten však nie je a ani nemôže byť žiadnym demokratickým nástrojom rozhodovania sa SR o svojom ďalšom životnom osude.

  Naši ústavní činitelia, už aj na čele s novou prezidentkou SR sa pred nami predviedli, že je to ich záležitosť, o ktorej majú rozhodovať. Ústavní činitelia potvrdili, že do ICH zahraničnopolitickej orientácie sa nesmie nikto miešať. Ich prihlásenie sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO je ich faktografickým materiálom, ktorý svedčí, komu v skutočnosti slúžia a chcú slúžiť aj naďalej.

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová súhlasom s deklaráciou  hneď na začiatku svojho mandátu potvrdila, že jej predstava byť prezidentkou všetkých občanov SR bola iba zhlukom prázdnych slov. Je to jednoduché: kto dáva prednosť, aby v zahraničnopolitickej orientácií nemohli demokratický rozhodovať občania, ale iba „ústavná trojka“ metódou konsenzu, ten nemôže byť prezidentom všetkých občanov.

  Predseda vlády SR sa zase vážne zaujíma o osud Európy, aby bola silná. Len neviem, v záujme koho. Ústavní činitelia svojim praktickým konaním popierajú jasnú teoretickú poučku, že zahraničnopolitická orientácia štátu sa má odvíjať od národnoštátnych záujmov SR a od štátnej suverenity. Ak vládu a správu nad SR už roky postupne odovzdávame do Bruselu, potom zahraničnopolitická orientácia sa zákonite nemá z akých národnoštátnych záujmov a štátnej suverenity odvíjať. Potom je vládna moc orientovaná a úkolovaná predstaviteľmi nadnárodných štruktúr, ako sa majú v svojich vnútorných podmienkach správať, aby boli naplnené ciele nositeľov konceptuálnej moci.

  Môžeme vysielanie silných odkazov ústavných činiteľov  v niečom porovnať so zložením sľubu vernosti českého národa Tretej ríši v roku 1942 ? Myslím si, že môžeme, pretože tak silný odkaz Bruselu ako aj sľub vernosti Tretej ríši dávajú pre našu súčasnosť celkom jasné ponaučenie a to za predpokladu, že stojíme o ponaučenie z novodobých dejín.

  Čo treba pripomenúť ?

  Že dňa 3.júla 1942, v čase Protektorátu Čiech a Moravy, sa na Václavskom námestí v Prahe uskutočnil azda najväčší a najmohutnejší Zraz českého ľudu, kde bolo prítomných okolo 200, tisíc ľudí z Prahy a vidieka. Z videa sa dá predpokladať, že organizátorom Zrazu českého národa  bola vtedajšia vládna moc na čele s predsedom vlády Dr. Krejčím. Masová účasť mala z pohľadu českej vlády demonštrovať vôľu ľudu, že chce a bude verne slúžiť Tretej ríši.

  Všimnime si to zásadné na oboch politických aktivitách vládnej moci v roku 1942 a v súčasnosti:

  1. v čase, keď bolo potrebné organizovať sa do boja za záchranu republiky a do boja proti hitlerovskému Nemecku, tak v tom čase vládna moc organizuje Zraz českého národa, aby sa verejne odprisahal sľub vernosti Tretej ríši. Za situácie, keď bolo potrebné bojovať so zbraňou v ruke proti votrelcov, tak vládna moc verí v zdravý rozum národa a ručí vodcovi Ríše, že český národ bude Ríši pomáhať v jej veľkom boji za Nemcov, za Čechov a ostatnú Európu.
  2. v čase, keď je už zjavné, že po nás požadujú, aby sme sa úplne vzdali národnoštátnych záujmov a štátnej suverenity a zo všetkých síl sa snažili presadiť v otázke charakteru a fungovania EÚ jej reformu v prospech členských štátov, tak v tom čase naši ústavní činitelia vysielajú Bruselu ( Nemecku ) silné odkazy o našej vernosti v otázke členstva SR v EÚ a NATO a majú požiadavku pokračovať v ešte hlbšej  integrácií EÚ a v posilňovaní euroatlantického priestoru.

  Naši ústavní činitelia  svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve Slovenska v EÚ a NATO použili iný spôsob prísahy – metódu konsenzu v zahraničnopolitickej orientácií SR ako dostatočne účinnú pre zloženie sľubu vernosti Bruselu v prípade EÚ a NATO. Uveďme, komu bol adresovaný  sľub vernosti. V prípade Česka bol adresovaný Tretej ríši a jej vodcovi. V prípade SR bol a je priebežne adresovaný EÚ a NATO, teda Bruselu.

  Na prvý pohľad, bez uvažovania a skúmania sa zdá, že medzi týmito adresátmi je zásadný a neprekonateľný rozdiel, dalo by sa povedať, že rozdiel je taký, ako medzi stavom vojny  a stavom mieru. Fašizmus a fašistické Nemecko, ktoré najmä zásluhou ZSSR  vojnu prehralo, sme podľa výsledku odsúdili a vraj aj proti fašizmu tvrdo bojujeme či vymedzujeme sa. Je to niečo neprijateľné pre dnešnú Európu a svet.

  Lenže medzi adresátmi, ktorým bol daný sľub vernosti ( prísaha ) nemusí byť absolútny rozdiel, ak k ním pristúpime za situácie, že celkom pozorne vieme analyzovať politické ciele fašistického Nemecka a politické ciele EÚ a NATO.  S vojenskou porážkou fašistického Nemecka automatický nezanikli jeho politické ciele, napríklad, čo sa týka vlády Nemecka nad Európou. Nenávistný antikomunizmus či antisovietizmus sa pretrasformoval na antiruskú politiku a celkom konfrontačnú. Neboli odstránené koristnícke záujmy dravého kapitalizmu. Sú známe nacistické korene EÚ a spôsob vládnutia ( fungovania EÚ ) v mnohom pripomína riadiace procesy z doby fašistického Nemecka.

  Po druhej svetovej vojne naplnenie nenaplnených a potrebných politických cieľov kapitalizmu si vyžadovalo nachádzať nové nástroje ovládania politických a ekonomických procesov v Európe a vôbec vo svete. Bolo napríklad založené NATO, ktoré má svoje stabilné politické a vojenské ciele: plán Barbarossa 2 proti Rusku ( či ďalšie plány proti Slovanom ) a plány na zrealizovanie  ovládania Európy a sveta podľa čiastočných plánov.

  Zraz českého národa umožnil zložiť sľub vernosti  Tretej ríši, teda aj v období Protektorátu muselo byť zorganizované divadlo o podriadenosti Česka fašistickému Nemecku. Sľub vernosti ústavných činiteľov SR Bruselu vo veci EÚ a NATO metódou konsenzu sa dá čítať ako vyjadrenie súhlasu s ustanovením novej, Štvrtej ríše v Európe. Vernosť k EÚ a NATO má podľa ústavných činiteľov predstavovať nový zajtrajšok, skvelý životný priestor. Vtedajšia vláda Česka verila, že jedine presadením vernosti Tretej ríši môže český národ veriť v nový zajtrajšok. Aj u nás, v SR, veríme, že pod vedením Bruselu nás čaká nový a lepší zajtrajšok.

  Táto politická chymera neopustila ani  myslenie a politické kroky našich ústavných činiteľov. Sľub vernosti Bruselu pokladajú za niečo mimoriadne dôležité, čo nám, občanom SR, má zabezpečiť dobrý život. Ústavní činitelia postavili náš slovenský národ pred rozhodnutie sľúbiť vernosť Bruselu ako jediná životná možnosť, čo znamená, že slobodu si môžeme vybrať iba v rámci nimi určeného priestoru s rozvinutým konzumným blahobytom.

  Samotná idea prísahy, vernosti a dávania záruk Bruselu vo veci EÚ a NATO je pre náš slovenský národ a pre  skutočného občana demokratického štátu veľmi ponižujúca a nakoniec aj tragická, pretože dovoľuje či rieši, aby celý národ bol úplne odzbrojený od svojho pudu sebazáchovy, od svojej dôležitosti a dôstojnosti, od svojich vlastných síl a schopnosti a dal bezdôvodne svoj osud do rúk mocnostiam, ktoré doteraz ničím nepresvedčili, že sú na tom politický, ľudský, morálne, sociálne lepší a zodpovednejší.

  Vláda Česka bola presvedčená, že zajtrajšok patrí novej Európe pod vedením Nemecka. S víťazným postupom nemeckej armády bola vláda presvedčená, že rastú možnosti českému národu.  V dnešnej dobe sa situácia opakuje v prípade EÚ a NATO. Naše možnosti nám stúpajú s tým, ako vieme byť spolu v jadre EÚ na čele s Nemeckom ( a Francúzskom ), čo nám vraj zaručí  pozitívny vplyv na ekonomický, sociálny a politický rozvoj SR. Toto všetko si bude vyžadovať, aby sme pre bezpečnosť našej krajiny posilňovali solidaritu a súdržnosť EÚ a NATO, pretože politická a vojenská moc do seba musia zapadať ako ozubené kolesa mohutného integračného stroja.

  Zaujímavý je pohľad na otázku dôvery vlády k svojmu národu. Môžeme si všimnúť, že vláda Česka mala dôveru iba k zdravému rozumu národa a preto sa vodcovi Tretej ríše zaručila. Viera v zdravý rozum národa vtedy nemohla znamenať nič iné iba prísľub, že národ neurobí nič, čo by mohlo škodiť Tretej ríši. Je to katastrofálny postoj vlády k svoji občanom ako zdroja štátnej moci. A katastrofálny postoj k svojim občanom má aj naša vládna moc na Slovensku v dnešnej dobe. Viera v zdravý rozum národa z roku 1942 bola nahradená inými pojmami. Zdravý rozum dnes podľa vládnej moci a celej plejády prisluhovačov Bruselu reprezentujú také pojmy ako „byť proeurópsky“, „byť proatlantický“, „za slušné Slovensko“, „za progresívne Slovensko“. Táto orientácia neznamená nič iné iba prísľub ( odkaz ), že národ neurobí nič, čo by poškodilo Bruselu a teda EÚ a NATO.

  Vládna moc aj s prezidentkou SR nedôverujú občanom SR, pretože sa boja čo i len hovoriť o tom, že sú to v prvom rade občania ako zdroj štátnej moci, kto má povinnosť rozhodnúť o tom, v akom štáte chceme žiť a akú medzinárodnú organizáciu majú mať k dispozícií národné štáty v Európe, aby účinne spolupracovali a pomáhali si. Žiaľ už v dnešných dňoch charakter a celkové fungovanie EÚ napĺňa znaky silného nadnárodného štátu, ktorý chce vládnuť na celom území členských štátov a to všetko bez jasného a súhlasného rozhodnutia občanov.

  Na základe toho sa domnievam, že ak by demokracia v spoločenstve západných štátov skutočne fungovala, nikdy by nebolo možné, aby vlády v svojom štátnopolitickom konaní obchádzali svoj národ a nežiadali občanov o prijatie demokratického rozhodnutia. Je však nedôstojné, aby vláda SR a samotná prezidentka SR pokladali výsledky volieb do Európskeho parlamentu za argument, ktorý má podporovať ich spoločné úsilie o ďalšiu a hlbšiu integráciu. Ukazuje sa, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako naši poslanci, členovia vlády SR a prezident SR dodržiavajú svoj sľub, ktorý boli povinní zložiť.

  Poslanec NR SR sľubuje vernosť Slovenskej republike a povinnosti bude plniť v záujme jej občanov. Člen vlády SR sľubuje vernosť Slovenskej republike a svoje povinnosti bude plniť v záujme občanov. Bude zachovávať ústavu a ostatné zákony, aby sa uvádzali do života. Prezident SR sľubuje vernosť Slovenskej republike a bude dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, svoje povinnosti bude plniť v záujme občanov a tiež je veľmi dôležité, že sľubuje zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.

  Môžeme si všimnúť, že vo všetkých sľuboch, ktoré ústava SR predpisuje pre poslancov, členov vlády SR a prezidenta SR je uvedené, že si majú plniť povinnosti v záujme občanov, obhajovať ústavu a ostatné zákony. Všetci menovaní svoj predpísaný sľub zložili a teda by mali vedieť a politický konať tak, aby v záujme občanov aj pracovali. Ak by niekto z nich mal výhrady, že v sľube sa vyskytuje nevhodné slovné spojenie „v záujme občanov“, tak by to bolo odmietnutie sľubu a strata mandátu v prípade poslancov, neplatnosť voľby prezidenta SR. V prípade člena vlády SR to ústava SR nerieši.

  To, čo je akýmsi základom sľubu našich politikov – pracovať v záujme občanov – to sa v praktickom politickom konaní v zásadných otázkach porušuje a záujem občanov sa najskôr môže vysvetľovať ako nevyhnutná potreba reprezentovať občanov a teda je na šikovnosti ústavných činiteľov, aby si dohodli už spomínaný „trojčlenný“ konsenzus a záležitosť za občanov je vybavená.  Pracovať v záujme občanov znamená chápať svoju ústavnú povinnosť v širších súvislostiach. Napríklad už článok 1 ods. 1 našej ústavy hovorí o tom, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Ústavní činitelia si teda nemôžu dovoliť vyhovárať sa, že pracujú v záujme občanov, ak pritom porušujú ( vraj v záujme občanov ) už spomínaný článok 1 ods. 1 Ústavy SR.

  Je evidentné, že v politike ústavných činiteľov a vôbec v politike vládnej moci sa jasne ukazuje previazanosť na nadnárodnú ideológiu, ktorá sa týka práve Bruselu a samotnej EÚ. Túto previazanosť na nadnárodnú ideológiu si dovoľujú vysvetľovať práve tým, že „pracujú v záujme občanov SR.“ Naši politici môžu fandiť tejto ideológií v svojom osobnom svetonázorovom spektre, ale to neznamená, že môžu týmto spôsobom aj reprezentovať SR či zastupovať a vyhlasovať, že reprezentujú záujmy občanov SR. Záujmy občanov sa v každom prípade viažu  na takú politiku vládnej moci, ktorá je povinná zabezpečiť, aby SR bola zvrchovaný, demokratický a právny štát.  Iba z týchto charakteristík našej republiky jasne vyplýva potreba, aby vládna moc, poslanci NR či prezidentka SR  konali takým spôsobom, aby občanom zabezpečili ( vytvorili podmienky ) účasť na správe veci verejných, teda, aby dbali, že bez občanov nie je možné uvedené tri kritéria naplniť bez zabezpečenia politickej rovnoprávnosti.

  Vládna moc či samotná prezidentka SR v záujme zabezpečenia politickej rovnoprávnosti sú povinní konať z vlastného rozhodnutiu, z vlastnej iniciatívy a preto nie sú povinní konať iba na základe petičnej iniciatívy občanov. Práve rešpektovanie článku 1 ods. 1 Ústavy SR si vyžaduje, aby vládna moc a vôbec ústavní činitelia  vo veciach Bruselu vytvorili podmienky pre občanov, v rámci ktorých bude možné organizovať celospoločenskú diskusiu a prijať demokratické rozhodnutie tak k členstvu SR v EÚ ako aj v NATO.

  Iba výsledok tohto demokratického rozhodnutia dáva potom právo vládnej moci a ústavným činiteľom reprezentovať SR.  Ak teda ústavní činitelia za každú cenu chcú byť v jadre EÚ či ďalej pokračovať v hlbšej integrácií, tak to môžu robiť iba s podmienkou splnenia demokratického rozhodnutia občanov. Ak k presadzovaniu nadnárodnej ideológie nedostanú plnú moc občanov, sú povinní sa uskromniť a naplniť obsah predpísaného sľubu, ktorý zložili. Toto je spôsob, ako zachovať a brániť ústavnosť SR.

  V praktickom politickom konaní našich volených politikov, ale aj tých, čo sa do politiky v týchto časoch „hrnú“ a plánujú celkom vážne získať vo voľbách politickú moc, sa pošliapavanie ústavnosti SR stalo už bežným javom, ktorý sa v rámci nášho politického poriadku nijakým spôsobom nerieši. V programoch politických strán a hnutí či v programovom vyhlásení vládnej moci či v bežných vyhláseniach našich zástupcov sa deklarovanie vernosti Bruselu pokladá za základný politický postoj, ktorý z Ústavy SR nevyplýva a ktorý vôbec neberie ohľad k tomu, aby  zahraničnopolitická orientácia SR bola realizovaná  v záujme občanov a teda aj s ich aktívnym podielom na prijatí demokratického rozhodnutia.

  Bez nás, občanov SR sa otázka členstva SR v EÚ a NATO nemala riešiť a bez nás, občanov SR, sa otázka členstva v EÚ a NATO nesmie riešiť ani do budúcnosti.  Zahraničnopolitická orientácia SR nesmie byť doménou ústavných činiteľov, ale ani všelijakých „privátnych“ politických subjektov a ich predstaviteľov, pretože v zásade sú ľahko ovplyvniteľní, podplatiteľní, manipulovateľní a pod silným vplyvom nadnárodných štruktúr môžu ľahko kolaborovať a presadzovať ich záujmy. Ukazuje sa, že naši ústavní činitelia a vládna moc, rovnako ako ich partneri v ďalších členských štátoch, vrátane štátov západnej Európy, bez partnerskej súčinnosti s občanmi nedokážu ubrániť národnoštátne záujmy a štátnu suverenitu svojich krajín.

  Preto potrebujú vysielať silné odkazy do Bruselu o svojej nekonečnej vernosti jeho nadnárodným štruktúram. Bez svojich občanov sú ich zástupcovia zbavení možnosti prijímať zásadné politické opatrenia. Napríklad, nemôžu sa prinútiť k tomu, aby pripravili návrhy členského štátu na reformu EÚ v prospech spoločenstva národných štátov, rovnako ako nedokážu pripraviť návrhy na vystúpenie z nadnárodných štruktúr, ktorých politika speje k zničeniu skutočnej Európy ako spoločenstva národov rovnoprávnych a priateľských.

  Vysielanie silných odkazov Bruselu je prejavom politický a morálne nezdatných politikov, ktorých politické aktivity sú zúžené do priestoru ich „zlatej reprezentačnej klietky“, z ktorej sa nemôžu vymaniť a sú veľmi zraniteľní, pretože trvalo nedisponujú  žiadnou silnou podporou občanov národného štátu, pretože o podporu občanov nestoja a ich právo účasti na demokratickom rozhodovaní vo vlastnom štáte nepodporujú. Naši politickí vodcovia sa v skutočnosti neusilujú o česť, ktorá sa im má dostať od občanov vlastného štátu, ale sú skôr zameraní k tomu, aby ich uznával Brusel, či vôbec niekto zo sféry nadnárodných „proeurópskych“ štruktúr. Najčerstvejším príkladom je návšteva Zuzany Čaputovej, prezidentky SR  Bruselu dňa 25.6.2019, keď predseda EK Juncker povedal na adresu prezidentky toto: „Je to víťazstvo pre ňu osobne, ale aj pre Slovensko a celú Európu.“

  Skutočný štátnik, politický a morálne zdatný  sa dôsledne stará o to, aby čo najlepšie a čo najefektívnejšie spravoval spoločné dobro svojho konkrétneho ľudu a tým aby sa usiloval  dostať česť od svojich občanov. Toto je jedna z podmienok, potrebných k tomu, aby celá spoločnosť dokázala vzdorovať všelijakým pochybným plánom nadnárodných síl a štruktúr, ktoré reprezentujú záujmy globálnych hráčov.  Bezpečnosť našej spoločnosti ako existencia kvalitnej ochrany pred záujmami globálnych hráčov sa nedá dosiahnuť tým, že naši politickí vodcovia nás budú neustále nútiť dosiahnuť akúsi jednotu a solidaritu práve s tými, ktorí nám chcú ublížiť – teda mať jednotu a solidaritu s globálnymi hráčmi.

  Toto – úsilie o jednotu – sa práve deje v súčasnosti. Naši ústavní činitelia sa pritom zaviazali k tomu, že budú presadzovať kroky, ktoré posilnia bezpečnosť našich občanov a obranyschopnosť Slovenskej republiky. A aj na tomto ich záväzku je možné zistiť, že vôbec nerozmýšľajú o súvislostiach ich krokov, ku ktorým sa zaväzujú. Samotné posilňovanie obranyschopnosti SR nie je iba o potrebe nášho štátu, ale predovšetkým prispieva k posilňovaniu pozícií, v ktorých dominuje moc globálnych hráčov.

  Lenže presadzovanie krokov vedúcich k bezpečnosti našich občanov v skutočnosti nemôže byť založené na vojenskej sile SR a NATO, ale na takých politických aktivitách, ktoré pomôžu riešiť  otázku bezpečnosti  našich občanov ako bezpečnosti našej spoločnosti a nášho štátu a v tomto prípade je potrebné uvažovať a konať v rovine  kvalitnej ochrany občanov a štátu pred  záujmami globálnych hráčov. Globálni hráči totiž nepotrebujú mať v Európe silný národný štát, ale atomizované indivídua potulujúce sa po Európe podľa ich jednotného scenára. Bezpečnosť národného štátu a jeho občanov sa teda nedá dosiahnuť v rámci NATO  a ozbrojených síl SR či v rámci odstrašovania Ruska.

  Skutočná bezpečnosť SR a jej občanov sa dá dosiahnuť iba tým, že ústavní činitelia sa postarajú, aby sa správne robila vnútorná politika v štáte a na základe nej, aby bola správne nastavená zahraničnopolitická orientácia SR.  Nastaviť zahraničnopolitickú orientáciu SR znamená v prvom rade brať do úvahy, že hlavným protihráčom národného štátu a jeho občanov sú hráči nadnárodných štruktúr, ktorí majú v rukách globalizačné procesy vo svete, v rámci ktorých je potrebné úplne minimalizovať funkcie štátu na nepodstatné záležitosti, respektíve túto moc zrušiť jej prechodom na Brusel. Nastavenie zahraničnopolitickej orientácie národného štátu však vôbec nemôžeme si dovoliť stotožňovať s našim sľubom o proeurópskej a proatlantickej orientácií, pretože globálni hráči sa pohybujú predovšetkým v tom priestore, ktorý sa najviac predstavuje ako EÚ a NATO.

  Takže ešte raz si to zopakujeme. Dosiahnuť potrebnú úroveň bezpečnosti našej spoločnosti a nášho štátu znamená robiť také politické aktivity, opatrenia z úrovne národnej vládnej moci, ktoré umožnia dosiahnuť kvalitnú ochranu národného štátu a občanov pred globálnymi hráčmi a nedovolia, aby globalizačný proces prerástol do podoby, že štátna moc sa dostane do područia globálnej moci. Nemožno preto prijať názor prezidentky SR, že napríklad NATO zabezpečí ochranu hodnôt ako právny štát, ochranu slobody, demokratických hodnôt a ľudských práv.  Je to obyčajné zavádzanie občanov, pretože fakty sú neúprosné.

  Teraz je v móde do nekonečná vytrubovať o právach menšín. Ale všetko sa zahmlieva tak, aby sme  si ako občania vôbec nevšimli to ľudské právo, ktoré naozaj patrí bez rozdielu všetkým občanom danej spoločnosti a v ktorej nie je možné hovoriť o väčšine či menšine. Je to právo občanov, aby vládna moc a jej ústavní činitelia zabezpečili svojim občanom podmienky pre náležité  dosiahnutie politickej rovnoprávnosti, ktorá pre demokratickú spoločnosť je kľúčová. V záležitostiach charakteru a fungovania EÚ a NATO nebolo dovolené sa občanom vyjadrovať o zásadných otázkach týchto nadnárodných entít na spôsob prijatia ich demokratických rozhodnutí. Nepočítam do toho referendum k otázke, či si prajem, aby SR sa stala členom EÚ, lebo je to formálna politická aktivita.

  Ústavní činitelia vysielajú silné odkazy do Bruselu, pretože zrejme akosi cítia potrebu deklarovať sľub vernosti. A zrejme vôbec si doteraz nevšimli napríklad to, že Merkelová a Macron v januári tohto roku podpísali Zmluvu o spolupráci, ktorá ich okrem iného zaväzuje k tomu, aby spoločnými silami urýchlili proces dokončenia integrácie EÚ. V svojej zaslepenosti vernosťou k  Bruselu si vôbec nevšimli ani to, že sa plánuje vytvoriť európska armáda pod vedením Bruselu. Globálna moc teda nezaháľa, ale plánuje a organizuje sa, pretože európska armáda  bude slúžiť predovšetkým pre jej potreby. Vytvorenie takejto armády vôbec neprispeje nášmu štátu a spoločnosti, pretože nebude možné riešiť bezpečnosť národného štátu a občanov práve pred vplyvom globálnych hráčov.

  Ak naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy do Bruselu, tak nemôžeme od nich očakávať, že sa niečo v ich politickej orientácií zmení a povedie to k určitým zmenám v politickom konaní. Schopnosť vzdorovať globálnej moci, to je zásadná požiadavka na prácu ústavných činiteľov. Táto schopnosť sa môže rozvinúť v prospech národného štátu a celej spoločnosti len ak bude splnená ďalšia požiadavka:  ochota, povinnosť a schopnosť zapojiť občanov v otázkach EÚ a NATO do demokratického rozhodovania.

  A toto rozhodovanie je dôležité k tomu, aby politik dostal česť od svojich občanov. Bude to najvyššia a najdôležitejšia cena, ktorou bude možné štátnika ovenčiť za jeho politické a morálne schopnosti. Lebo, ako si môžeme všimnúť, v prípade prezidentky SR globálna moc postupuje iným spôsobom. Vyberá si  podľa svojich zámerov  jednotlivcov z radov občanov príslušného štátu, aby ich aj s finančným príspevkom ocenila za „ mimoriadne činy“ v prospech „svetovej demokracie“ a tým ich získala pre myšlienky späté s nadnárodnou ideológiou.

  Dokedy budú naši ústavní činitelia a vôbec naši zástupcovia ako politici neustále zavádzať a klamať, o čo ide v prípade EÚ ?  Čas už dávnejšie dozrel k tomu, aby sme uvažovali a prijali jasné opatrenia, ako sa pred  globálnou mocou zachrániť a ako zabezpečiť, aby náš národný štát mal silu ovplyvňovať všetky potrebné procesy súvisiace s vývojom a fungovaním spoločnosti, pretože občania sú základom štátnej moci a žiadni nadnárodní mocipáni so svetovládnymi a koristníckymi záujmami. Predstava, že za náš pokojný a dôstojný život bude bojovať Brusel, pretože jeho predstavitelia sú politickí a morálne na výške doby, je nemotorná a zavádzajúca.

  Po zvolení Ursuly von der Leyenovej do čela Európskej komisie je už celkom jasné, o čo ide globálnej moci a teda čo bude táto dáma ( ako nežné pohlavie ) presadzovať. Takže naši ústavní činitelia a všetci tí politici, ktorí sa budú chcieť ďalej uchádzať o dôveru svojich občanov – voličov, majú konečne prestať s úslužnosťami cudzej moci. Najprv si dovolím pripomenúť, o čo ide v rámci Európskej únií. Použijem citát z jedného internetového portálu:

  „Od samého vzniku EHS ( Európskej hospodárskej spoločnosti – doplnil D.H. ) a neskôr transformovanej podoby EÚ  nebolo v pláne nič menšieho, ako federalizácia celej Európy a zrušenie všetkých hraníc, všetkých štátov, všetkých vlád, všetkých armád, všetkých centrálnych bank a vznik jednotného federálneho útvaru, ktorý bude mať jedny hranice, jednu armádu,  jednu vládu, jednu centrálnu banku, jedny dane, jeden rozpočet a jeden globalizovaný multinárod. Takýto proces je  nachystaný pre Európsku úniu, nič menšieho a nič iného.“

  Všetky procesy, ktoré sa odohrávajú v Bruseli, sú procesy, ktoré vedú k ustanoveniu európskeho super štátu.  Naši politici by to mali nám, občanom, konečne priznať. Nechce sa mi veriť, že o tom nehovoria iba preto, že týmto procesom nerozumejú. Mala by to stihnúť priznať ešte súčasná koaličná vláda, lenže  nedávne prihlásenie sa ústavných činiteľov SR k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO  túto nutnú a otvorenú komunikáciu vládnej moci s občanmi nepodporuje. Ak sa to, čo sa deje v rámci EÚ neprizná, tak vládna moc a naši ústavní činitelia budú iba ďalej zatĺkať , zatĺkať a zatĺkať  a to až do chvíle, keď už bude všetko dokonané. Práve toto nesmú naši ústavní činitelia a vôbec naši politici dopustiť. Nesmie sa stať, aby Slovenská republika do európskeho super štátu bola začlenená len na základe podpisov ústavných činiteľov a teda bez jasného súhlasu nás – občanov a našej plnej moci.

  Ešte pred voľbami do NR SR vo februári 2019 naša súčasná generácia politikov ( väčšina z nich ) má príležitosť napraviť svoje politické a morálne schopnosti, ukázať, že ešte má svedomie aj v politike.  Preto prioritnou témou už po tejto uhorkovej sezóne má byť téma k problematike charakteru a fungovaniu EÚ. Na politickej scéne máme dostatočné množstvo politických subjektov, ktoré dokopy k uvedenej problematike úmyselne dosahujú mizerné výsledky a ich ochota bojovať za také členstvo v EÚ, ktoré z princípu nemôže si ani dovoľovať likvidovať národné štáty v nejakých Spojených štátoch európskych a to ešte bez jasného súhlasu občanov, tak takáto ochota neexistuje.

  V Slovenskej republike na programe dňa je preto úsilie nájsť také politické strany či možné koalície politických strán, ktoré dokážu v čo najkratšom možnom čase aktualizovať svoj politický program tak, aby sa prioritou pred voľbami do NR SR a aj po voľbách stala otázka posúdenia charakteru a fungovania EÚ a to všetko z dôvodu, aby doposiaľ skrývaný cieľ ustanovenia európskeho super štátu bol otvorene zrušený ako z hľadiska národných štátov ( členských štátov ) nežiaduci a odporujúci skutočne potrebnej medzinárodnej organizácií.

  Zrušenie skrývaného či zatajovaného cieľa je potrebné dať na rozhodnutie občanom SR. Plná moc od občanov SR dá predstaviteľom štátu konať iba v duchu  politického rozhodnutia občanov a s ich silnou podporou.

  To je však iba prvý politický krok, ktorý je potrebné zrealizovať.  Oveľa dôležitejší a potrebný je urobiť druhý politický krok: pripraviť alternatívne návrhy na reformu EÚ z pohľadu členského štátu, pretože žiadny návrh reformy EÚ z hľadiska výhodnosti pre členské štáty Brusel nebude organizovať. Návrh na reformu EÚ z pohľadu členského štátu je potrebný z dôvodov prípravy a otvorenia celospoločenskej diskusie k téme charakteru a fungovania EÚ, ktorá bude ukončená prijatím dôležitých politických rozhodnutí za aktívnej účasti občanov.  V ďalšom politickom kroku bude potrebné návrh definitívnej podoby reformy EÚ predložiť ostatným členským štátom EÚ.

  Zamietnutie návrhu reformy EÚ bude dôvodom, aby Slovenská republika pristúpila k prijatiu rozhodnutia o ukončení členstva v EÚ a teda o vystúpení z EÚ, v ktorej má jej štátnosť a slovenský národ ako taký zaniknúť.

  Je ťažko byť optimistom v tom, či je možné nájsť politické subjekty, ktoré budú ochotné na svoje  plecia zobrať tak ťažký balvan, ako je rozriešenie otázky charakteru a fungovania EÚ. Zatiaľ sa o svoju existenciu na politickej scéne uchádzajú iba také nové politické subjekty, ktoré  EÚ pokladajú za skvelý projekt a preto súčasné smerovanie EÚ bez výhrad podporujú a budú ďalej podporovať, a nielen to – budú chcieť úspešne balamutiť občanov – voličov o tom, ako je prospešné byť  moderným človekom modernej a Novej Európy.

   

  Koniec časti II – záverečnej časti.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  PS-Spolu vyzýva SNS, aby stiahla novelu o interrupciách

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Morrison)   Koalícia mimoparlamentných strán PS-Spolu vyzýva vládnu SNS, aby stiahla podľa nich škodlivý a zbytočný interrupčný návrh. TASR o tom informovala hovorkyňa PS-Spolu Silvia Hudáčková „Ako lekár sa čudujem, že niekomu z poslancov či poslankýň napadlo zasahovať do toho, ako lekári liečia. Prikazovať zdravotnícke…

  Trump tvrdí, že nebyť jeho, Hongkong by prestal existovať

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že nebyť jeho, Hongkong by do 14 minút zmizol z povrchu zemského. Informovala o tom agentúra AFP. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Fox News šéf Bieleho domu uviedol, že čínsky prezident Si Ťin-pching neposlal proti demonštrantom…

  Google ponúka 1,5 milióna dolárov za nájdenie chýb v smartfónoch Pixel

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Technologická spoločnosť Google zvýšila sľúbenú odmenu za odhalenie bezpečnostných chýb na niektorých jej smartfónoch s operačným systémom Android. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že výška odmeny stúpla z 200-tisíc dolárov (v prepočte 180-tisíc eur) na maximálne 1,5 milióna dolárov (1,35 milióna…

  Ronaldo vynechá zápas Juventusu s Atalantou

  Turín 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nepomôže Juventusu Turín v sobotnom ligovom zápase na ihrisku Atalanty Bergamo. Tréner Maurizio Sarri prezradil, že dôvodom sú menšie zdravotné problémy, ktoré si priniesol z reprezentácie "Povedal mi, že v prvom zápase bol v poriadku, ale v druhom to…

  Sulík: Zvolanie bezpečnostnej rady je divadlo, stíhanie Jaroslava Naďa je pomsta

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) je divadlo za účelom diskreditácie opozície a stíhanie Jaroslava N. z OĽaNO je pomsta za odhaľovanie podozrivých aktivít. Myslí si to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková Zvolanie…

  Výbor na kontrolu činnosti VS pre Jaroslava Naďa bude vo štvrtok

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO)   Rokovanie výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS), ktorý sa bude venovať obvineniu Jarolava N. z ohrozovania utajenej skutočnosti, bude vo štvrtok (28. 11.). Potvrdil to predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO) "Očakávam, že tam príde minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a…

  Naplno sa rozbieha kolotoč SP v zimných športoch, po Petre Vlhovej o týždeň vstúpi do súťažného diania aj Paulína Fialková

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   S blížiacim sa záverom jesene a príchodom zimy sa pomaly ale isto začínajú jednotlivé seriály Svetového pohára v zimných športoch. Prvými lastovičkami boli už na prelome augusta a septembra súťaže v snoubordingu či akrobatickom lyžovaní na južnej pologuli v novozélandskej Cardrone, v závere…

  Rusko a Slovensko podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Ria/Foto:Screenstot RIA-Novosti)   Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie podpísalo so slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a vedeckých hodností. Oznámil to šéf ruského rezortu Michail Koťukov „Dnes sme podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania. Je to veľmi dôležitý…

  Predsedníčka CDU ponúkla rezignáciu, ak ju strana nepodporí

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vyzvala v piatok svojich kritikov, aby rozhodli o jej budúcnosti na čele strany. Delegátom straníckeho zjazdu v Lipsku ponúkla svoje odstúpenie z funkcie, ak CDU nie je pripravená podporiť jej predstavu o smerovaní strany. Informovali o…

  SaS vyzýva ministerku zdravotníctva, aby jasne vysvetlila miliónové dotácie pre ziskové nemocnice

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí podľa strany SaS jasne vysvetliť miliónové dotácie pre ziskové nemocnice. Šéfka rezortu podľa nich udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur piatim akciovým spoločnostiam "Na prvý pohľad to znie dobre, je tu však jeden veľký otáznik. Prečo…

  Lídra maďarskej kandidátky zrejme vyberie SMK, program bude manažovať Spolupatričnosť

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Volebného lídra spoločnej kandidátky troch mimoparlamentných strán maďarskej menšiny vyberie zrejme najsilnejšia z nich - Strana maďarskej komunity (SMK). Program zas bude manažovať hnutie Maďarská komunitná spolupatričnosť, informovalo hnutie agentúru SITA. Na spoločnej kandidátke bude okrem týchto dvoch strán ešte Maďarské fórum bývalého…

  Kremeľ šokovali zábery vraždy, ktorú v Sýrii údajne spáchali Vagnerovci

  Moskva 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že Kremeľ šokovali zábery, na ktorých je údajne vidieť, ako ruskí žoldnieri z tzv. Vagnerovej skupiny brutálne zabili sýrskeho vojaka. Peskov nevylúčil, že zodpovedné orgány môžu v tejto súvislosti začať vyšetrovanie. Informovala o tom agentúra…

  Geist: Zloženie Európskej komisie bolo súbojom medzi Európskou radou a parlamentom

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Zloženie Európskej komisie (EK) bolo súbojom medzi Európskou radou (ER) a Európskym parlamentom (EP). Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA analytik portálu Euractiv.sk Radovan Geist. EK podľa neho dostane dôveru v parlamente, no pretláčanie legislatívy cez EP bude pre ňu omnoho náročnejšie…

  Dištanc pre šéfa ruskej atletiky podľa Kremľa neovplyvní prípravu športovcov na OH 2020

  Moskva 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Podľa Kremľa ani najnovší dištanc pre šéfa Ruskej atletickej federácie Dmitrija Šľachtina od Jednotky atletickej integrity (AIU) neohrozí plány Rusov v príprave na budúcoročné olympijské hry v japonskom Tokiu. Okrem Šľachtina majú pozastavenú činnosť aj ďalší šiesti funkcionári, ktorí sú podozriví, že bránili…

  Interpol pátra po jednom z najhľadanejších Kanaďanov, môže byť v Európe. Slovenská polícia motivuje Slovákov: Za jeho nájdenie 75 tisíc dolárov!

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Interpol pátra po nebezpečnom mužovi, ktorého kanadské médiá označujú za jedného z najhľadanejších mužov krajiny. Conor Vincent D'Monte utiekol v roku 2011 z Kanady, aby sa vyhol zatknutiu pre úmyselnú vraždu. Ako upozornila polícia na sociálnej sieti, existujú podozrenia, že sa zdržiava v…

  Vo Fortuna lige minúta ticha pred zápasmi aj finančná pomoc blízkym obetí tragickej nehody pri Nitre

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky zápasy sobotňajšieho 16. kola futbalovej Fortuna ligy sa začnú minútou ticha na znak úcty k obetiam tragickej dopravnej nehody zo stredy 13. novembra 2019. Kluby najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa okrem toho zapojili do zbierky na pomoc rodinám, ktoré zasiahla nehoda autobusu.…

  V prípade kamióna s 39 mŕtvymi zatkli ďalšieho človeka

  Londýn 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Foto:TASR/AP-K Pool)   Britská polícia v piatok zatkla 23-ročného muža zo Severného Írska v súvislosti s úmrtiami 39 ľudí z Vietnamu, ktorých telá našli v októbri v chladiarenskom návese kamióna. Podozrivého zadržali na diaľnici severozápadne od Londýna. Podľa polície v grófstve Essex je muž podozrivý zo…

  200 českých rodín ponúka, že sa ujme detských utečencov z gréckych táborov. Hamáček upozornil: Maloletí sú chlapci 15+

  Praha 22. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Borce Popovski)   Iniciatíva Česi pomáhajú informovala, že má zoznam približne dvoch stoviek rodín, ktoré by boli ochotné prijať detských utečencov z gréckych táborov, a preto vyzvala vládu, aby poskytnutie pomoci umožnila a vytvorila medzirezortnú skupinu, ktorá by navrhla presný postup. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok povedal…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  Cestu s ľudskou posádkou na Mars plánuje nielen americká NASA, ale aj SpaceX. Kedy uvidíme na červenej planéte prvého človeka?

  0

  Je len otázkou času, kedy na povrch Marsu zostúpi prvá ľudská noha. Vydať sa na inú planétu je veľká výzva ako pre vedcov, tak aj pre inžinierov, no americká NASA plánuje v  nasledujúcej dekáde čeliť týmto výzvam. Zaujímavosťou je, že spoločnosť SpaceX pod vedením Elona Muska taktiež plánuje červenú planétu…

  Ako docieliť špičkovú kvalitu fotoaparátu na každej strane smartfónu? Huawei zrejme našiel najlepšie riešenie

  0

  Spoločnosť Huawei ešte začiatkom tohto roka predstavila svoj prvý smartfón s výsuvným selfie fotoaparátom – model Huawei P Smart Z, ktorý svojich konkurentov príliš neohrozil, no svojich fanúšikov si rozhodne našiel. Najnovšie správy zo sveta zariadení Huawei však naznačujú, že spoločnosť sa týmto „technologickým“ smerom plánuje uberať aj v budúcnosti…

  Inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip so 45 dňovou výdržou môžeš aktuálne mať už za menej ako 49 eur!

  0

  Rozmýšľaš nad perfektným darčekom pre svojich blízkych? Ak áno, máme pre teba perfektný tip na kúpu – skvelé inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip s výdržou až neuveriteľných 45 dní, pričom pri ich kúpe momentálne ušetríš hneď niekoľko eur.  Hodinky Xiaomi Amazfit Bip Hodinky Xiaomi Amazfit Bip už na prvý pohľad zaujmú svojim…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  0

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  17

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  1

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  2

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  1

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…