• Vysielanie silných odkazov Bruselu – prejav politický a morálne nezdatných politikov ?

  Publikované 30.07. 2019 o 19:44 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť II.

  Naši politici na čele s ústavnými činiteľmi neustále „melú“, že naša orientácia na Západ je zárukou bezpečnosti, stability a prosperity, ale zabudnú pritom dodať, že je to na úkor straty národnej suverenity a národnej politiky, pričom spomínaná bezpečnosť, stabilita a prosperita nie sú nikým a ničím do  budúcnosti zaistené. Najnovšie k tomu stačí si pozorne všimnúť politický program novej predsedníčky Európskej komisie.

  Ursula von der Leyen bola Európskym parlamentom potvrdená do funkcie šéfky Európskej komisie. A hneď v ten deň  bol zorganizovaný večierok  na oslavu schválenia Ursuly von der Leyen do funkcie. Treba pripomenúť, že hneď na tomto večierku šéfka Komisie prezradila, aké má plány s Európskou úniou. Ten najdôležitejší plán sa týka jej vízie zjednotenej Európy.  Ursula von der Leyen prezradila, že behom svojho funkčného obdobia by rada dosiahla zásadných dohôd a zmien, ktoré by viedli k transformácií EÚ do niečoho, čo ona osobne nazýva Spojené štáty európske.

  Už počas večierku vraj medzi prítomnými hosťami sondovala podporu pre myšlienku federalizácie Európy. Z jej strany vraj zaznelo, že najťažšie to bude v Strednej a Východnej Európe i keď má informácie, že jedna z krajín V 4 by federalizáciu EÚ uvítala.  Šéfka Komisie neprezradila, ktorá krajina V 4 to je.  Z môjho pohľadu to môže byť práve Slovenská republika, pretože vyslanie silného odkazu našich ústavných činiteľov do Bruselu bolo veľmi jasné a nedvojzmyselné.

  Kto bezpečnosť a konzumizmus zamení  za slobodu slovenského národa, u toho nie je možné predpokladať, že robí múdru, reálnu a zodpovednú politiku. Takže „bezalternatívna orientácia“ na Západ ako najlepšieho životného priestoru nebude vykúpená krvou, ale aktom seba popretia a seba zatratenia slovenského národa a s ním spojenej štátnej moci.

  Toto všetko nebude, ak sa tak stane, nič iné  ako novodobý fašizmus, ktorý sa v priestore EÚ robí pod heslom ďalšej integrácie či túžby byť v jadre EÚ. Dovolím si poznamenať, že novodobý fašizmus chápem ako rafinované prinútenie štátu, politikov a občanov k zjednoteniu sa pod inú MOC, pod moc Bruselu. Potrebujeme sa takémuto prinúteniu pod CUDZIU MOC  ako slovenský národ, ako štátna moc, ako spoločnosť slobodných ľudí, aj za asistencie našich politikov, podriadiť ? Lebo ČO, ak sa nepodriadime ..? A môžu naši ústavní činitelia slovenský národ definitívne zradiť tým, že v mene svojho konsenzu  a podľa princípu reprezentatívnosti  zobrať si právo podpísať  pripravené návrhy zmlúv a dohôd ?

  Slováci nie sú západný národ.  Slovenský národ, ak má dostatočný záujem a schopnosti, môže bez akýchkoľvek zábran byť napojený na západné spoločenstvo a rozvíjať spoluprácu na rovnoprávnom základe, nie však na základe toho, že Západu prisúdime  právo vládnuť nám cez nadnárodné právo a nadnárodné štruktúry. A podmienkou spolupráce so západným spoločenstvom  nesmie byť naše členstvo v EÚ a NATO s ich terajším charakterom a spôsobom fungovania. Proste, politici by si mali uvedomiť, že nie je potrebné v tom hľadať žiadnu zákonitosť dejín. Ja teda vidím rozdiel v tom, keď hovoríme, že Slováci nie sú západný národ a keď hovoríme, že slovenský národ môže svojou praktickou orientáciou patriť k Západu.

  Čo by mali naši ústavní činitelia robiť, ak deklarujú bezmedznú vernosť členstvu SR v EÚ a NATO ?

  Mali by rozvinúť svoje morálne schopnosti, o ktorých politická etika pojednáva ako o základných kardinálnych cnostiach potrebných k tomu, aby mali schopnosť odhaľovať pravdu a tvrdo sa postaviť na odpor v prípade, že miera rôznych požiadaviek zo strany demokratického Západu je neprimeraná, zradná, zotročujúca, nepriateľská a nie je založená na rovnoprávnych vzťahoch, ale na diktáte. Príkladom v prípade EÚ je, že naši ústavní činitelia bez mihnutia oka a bez priateľskej debaty s občanmi SR povýšili na „európsky trón“, že má existovať právo EÚ, ktoré musí byť   nadradené nášmu vnútroštátnemu právu. Teraz ústavní činitelia posielajú silné odkazy Bruselu, že nebude problém, ak demokratický Západ pripraví fintu, ako zrealizovať ustanovenie európskeho super štátu.

  Príkladom v prípade členstva SR v NATO sme sa cez vládnu moc a ústavných činiteľov stotožnili so všetkými zločinmi vo svete, ktoré doteraz NATO napáchalo. Bez problémov sme prijali politiku militarizácie strednej a východnej Európy a konfrontačnú politiku s Ruskom. NATO napríklad zničilo prosperujúcu krajinu Líbyu, ale SR v zmysle falošnej solidarity so Západom  sa  finančne podieľa na integrovanej ochrane hraníc Líbye. Slovenská republika sa vôbec nevyznačuje žiadnou kolonizačnou politikou vo vzťahu  ku krajinám Afriky, ale sa má aktívne podieľať na riešení migračnej politiky zasnovanej EÚ a OSN. A tak ďalej.

  Pre nás, občanov SR, je dôležité, či sa naši ústavní činitelia   a vôbec ďalší aktívni politici vyznačujú  takými schopnosťami ako je politická múdrosť, politická statočnosť a odvaha, politická spravodlivosť, umiernenosť v užívaní politickej moci, svedomie v politike.  Rozvinutie morálnych schopnosti  u politikov ovplyvňujú rôzne okolnosti, ale najdôležitejšou potrebou je mať jasne pozitívne vyhranený vzťah k občanom. V politickom konaní musí tento pozitívny vzťah dominovať. Aký to má takáto dominancia význam ?

  Skutočný štátnik, politik vyznačujúci sa politickou múdrosťou a statočnosťou má schopnosť zainteresovať občanov na riešení problémov, ktoré sa dotýkajú skutočných potrieb a záujmov občanov. Ide o to umožniť, aby existovalo akési spoločné vnútorné prežívanie problémov politiky a v politike, z ktorého vzíde dostatočná podpora či súhlas občanov. S podporou a súhlasom občanov sa politické aktivity dejú iným spôsobom, ako keď politici dôležité rozhodnutia robia za zatvorenými dverami.

  Vysielanie silných odkazov na Západ by nebolo potrebné, ak by sa ústavní činitelia mohli opierať o podporu a súhlas občanov. Ak sa o podporu a súhlas občanov neuchádzajú a ak spoločné vnútorné prežívanie problémov politiky a v politike neorganizujú, majú k tomu svoje dôvody. Jedným z takýchto dôvodov je to, že zainteresovanosť na spolupráci s občanmi by ich zbavila možnosti konať svojvoľne a v prospech cudzej moci.

  Vyhlásenie o silnom odkaze na Západ sa zakladá na potrebe deklarovať jednotu  všetkých troch ústavných činiteľov a preto takého vyhlásenie je prejavom reprezentatívnej funkcie našich štátnikov. Tento fakt ukazuje, ako sú naši ústavní činitelia vzdialení od svojich občanov, odtrhnutí od spoločnosti, nad ktorou si nárokujú právo  vládnuť. Všimnime si, že vôbec nie je potrebné deklarovať jednotu ľudu či občanov, ktorá sa môže prejaviť len vtedy, ak občania dostanú možnosť pristúpiť k demokratickému rozhodnutiu. Ak by sa ústavní činitelia usilovali dosiahnuť jednotu ľudu či občanov v otázkach členstva SR v EÚ a NATO, vôbec by nemali záruku, že názory voličov neovplyvnia smerovanie krajiny či nezastavia možnosť vysielania ich silných odkazov.

  Vysielanie silných odkazov predstavuje u ústavných činiteľov podporu hodnotám a politikám EÚ a Aliancie, teda osobnú podporu spoločným záujmom EÚ, NATO a národnej vládnej moci. Internetový denník Hlavné správy dňa 9.7.2019 uverejnil niekoľko zaujímavých myšlienok predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, ktoré sa priamo dotýkajú problematiky, ktorej v tomto článku venujem pozornosť. Predseda vlády SR napríklad spomínal Memorandum o zahraničnopolitickej orientácií Slovenska.

  Jeho charakteristika Memoranda ukazuje ( priznáva ), akým spôsobom ústavní činitelia SR pracujú. Memorandum predseda vlády SR pokladá v prvom rade za krok k obnoveniu zahraničnopolitického konsenzu na politickej scéne a zároveň za konštruktívny dialóg o životných záujmoch SR. V praktickej reči to znamená, že pre potvrdenie zahraničnopolitickej orientácie SR stačilo, ak sa traja ( ! ) ústavní činitelia dokázali na orientácií zhodnúť.  Táto zhoda ich troch je pokladaná za konštruktívny dialóg o životných záujmoch SR !!!

  Vidíme, aké je to jednoduché a efektívne, keď sa trojica ústavných činiteľov spojí cez konsenzus a podľa toho chce reprezentovať SR. Dialóg „troch svätcov“ sa pokladá za konštruktívny, pretože o životných záujmoch SR nemusí sa nikto iný, a najmä my, občania, do toho miešať ! Toto chválenkárstvo  predstavuje príklad politického cynizmu.

  Predseda vlády SR v svojom postoji a chválenkárstve zašiel ešte ďalej, pretože nám  úplne otvorene potvrdil, ako sa otázka integrácie SR do nadnárodných štruktúr realizovala. Predseda vlády SR potvrdil, že práve zahraničnopolitický konsenzus, teda dohoda troch ústavných činiteľov, bol  motorom našej integrácie, ktorá vyústila vstupom Slovenska do NATO a EÚ, Schengenu a prijatím eura. Predseda vlády SR pokladá politické konanie ústavných činiteľov metódou konsenzu za dôležité a správne, pretože podľa neho uvedené integračné kroky SR vytvorili výborné predpoklady na naše aktívne začlenenie sa do diskusie o budúcej podobe Európy.

  A zase je tu zaujímavé zistenie: s kým sme sa to začlenili do diskusie o budúcej podobe Európy, keď s našimi občanmi to nebolo ?

  Je teda celkom jasné, že prihlásenie sa ústavných činiteľov  k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO dňa 27.júna 2019 je pre Brusel silným odkazom, že zahraničnopolitický konsenzus predstavuje metódu, ktorá sa bude používať aj naďalej, respektíve konsenzus bude aj naďalej motorom našej ďalšej integrácie  v rámci EÚ, aby bola doriešená ( konečne ! ) budúca podoba Európy. Predseda vlády SR je ešte stále opatrný v tom, aby mohol otvorene priznať, že pôjde o ustanovenie európskeho super štátu.

  Predseda vlády SR má však veľké obavy o osud Európy, pretože podľa neho Európa nemôže prešľapovať na mieste, takže vyslovuje  jasný cieľ: Európa musí prijať vážne rozhodnutie, aby vedela konkurovať Číne, Rusku alebo USA. Čo  je to za vážne rozhodnutie, ktoré musí ( ! ) Európa prijať ?  A mali by sme ako EÚ prijímať nejaké vážne rozhodnutie len kvôli tomu, aby sme mali schopnosť niekomu konkurovať ?  V prospech koho sa má prijať vážne rozhodnutie ? A čo to bude za Európa, či skôr EÚ, keď  vôbec o všetkom má a bude administratívno – byrokratický rozhodovať Brusel ?

  Aj zrejme preto jednou z kľúčových tém sa podľa Pellegriniho môže stať hlbšia integrácia. Hlbšia integrácia si však bude vyžadovať niečo zase obetovať zo strany SR, čo predseda vlády SR sformuloval skôr do otázky ako do odpovede, ktorej môžu občania skôr porozumieť.

  Ide o tri otázky, ktoré sa týkajú národnoštátnych záujmov a štátnej suverenity. Prvá otázka bola položená takto: Aké kompetencie sme pripravení odovzdať ? Druhá otázka bola položená takto: Aká je naša národná predstava takejto integrácie ? A tretia otázka bola položená takto: Pokiaľ chce Slovensko v nej zájsť ?

  Predseda vlády SR priznal, že diskusia na uvedené otázky na Slovensku ani poriadne nezačala. Podľa neho, ak by začala, tak mala by byť predmetom odbornej diskusie !

  Ak sa diskusia na položené otázky ani nezačala, to svedčí o nezodpovednom prístupe vládnej moci na čele aj s predsedom vlády SR, ktorý ale doteraz ani nepochopil, že problém členstva SR v EÚ a NATO a ich fungovanie, to nemôže byť výsostne záležitosťou odbornej diskusie, ale záležitosťou všetkých občanov, ktorí majú mať príležitosť ( moc ) demokratickým spôsobom prijať rozhodnutie.

  Vládna moc teda mala prijať opatrenia na prípravu a zrealizovanie celospoločenskej diskusie k problematike EÚ či NATO, aby bolo možné na záver prijať národnú predstavu o reforme EÚ a jej budúcnosti.  Nič také sa nestalo a nestane, pretože ústavní činitelia nedávno rozhodli svojimi podpismi, že v prvom rade je dôležitý ich zahraničnopolitický konsenzus. Ten však nie je a ani nemôže byť žiadnym demokratickým nástrojom rozhodovania sa SR o svojom ďalšom životnom osude.

  Naši ústavní činitelia, už aj na čele s novou prezidentkou SR sa pred nami predviedli, že je to ich záležitosť, o ktorej majú rozhodovať. Ústavní činitelia potvrdili, že do ICH zahraničnopolitickej orientácie sa nesmie nikto miešať. Ich prihlásenie sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO je ich faktografickým materiálom, ktorý svedčí, komu v skutočnosti slúžia a chcú slúžiť aj naďalej.

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová súhlasom s deklaráciou  hneď na začiatku svojho mandátu potvrdila, že jej predstava byť prezidentkou všetkých občanov SR bola iba zhlukom prázdnych slov. Je to jednoduché: kto dáva prednosť, aby v zahraničnopolitickej orientácií nemohli demokratický rozhodovať občania, ale iba „ústavná trojka“ metódou konsenzu, ten nemôže byť prezidentom všetkých občanov.

  Predseda vlády SR sa zase vážne zaujíma o osud Európy, aby bola silná. Len neviem, v záujme koho. Ústavní činitelia svojim praktickým konaním popierajú jasnú teoretickú poučku, že zahraničnopolitická orientácia štátu sa má odvíjať od národnoštátnych záujmov SR a od štátnej suverenity. Ak vládu a správu nad SR už roky postupne odovzdávame do Bruselu, potom zahraničnopolitická orientácia sa zákonite nemá z akých národnoštátnych záujmov a štátnej suverenity odvíjať. Potom je vládna moc orientovaná a úkolovaná predstaviteľmi nadnárodných štruktúr, ako sa majú v svojich vnútorných podmienkach správať, aby boli naplnené ciele nositeľov konceptuálnej moci.

  Môžeme vysielanie silných odkazov ústavných činiteľov  v niečom porovnať so zložením sľubu vernosti českého národa Tretej ríši v roku 1942 ? Myslím si, že môžeme, pretože tak silný odkaz Bruselu ako aj sľub vernosti Tretej ríši dávajú pre našu súčasnosť celkom jasné ponaučenie a to za predpokladu, že stojíme o ponaučenie z novodobých dejín.

  Čo treba pripomenúť ?

  Že dňa 3.júla 1942, v čase Protektorátu Čiech a Moravy, sa na Václavskom námestí v Prahe uskutočnil azda najväčší a najmohutnejší Zraz českého ľudu, kde bolo prítomných okolo 200, tisíc ľudí z Prahy a vidieka. Z videa sa dá predpokladať, že organizátorom Zrazu českého národa  bola vtedajšia vládna moc na čele s predsedom vlády Dr. Krejčím. Masová účasť mala z pohľadu českej vlády demonštrovať vôľu ľudu, že chce a bude verne slúžiť Tretej ríši.

  Všimnime si to zásadné na oboch politických aktivitách vládnej moci v roku 1942 a v súčasnosti:

  1. v čase, keď bolo potrebné organizovať sa do boja za záchranu republiky a do boja proti hitlerovskému Nemecku, tak v tom čase vládna moc organizuje Zraz českého národa, aby sa verejne odprisahal sľub vernosti Tretej ríši. Za situácie, keď bolo potrebné bojovať so zbraňou v ruke proti votrelcov, tak vládna moc verí v zdravý rozum národa a ručí vodcovi Ríše, že český národ bude Ríši pomáhať v jej veľkom boji za Nemcov, za Čechov a ostatnú Európu.
  2. v čase, keď je už zjavné, že po nás požadujú, aby sme sa úplne vzdali národnoštátnych záujmov a štátnej suverenity a zo všetkých síl sa snažili presadiť v otázke charakteru a fungovania EÚ jej reformu v prospech členských štátov, tak v tom čase naši ústavní činitelia vysielajú Bruselu ( Nemecku ) silné odkazy o našej vernosti v otázke členstva SR v EÚ a NATO a majú požiadavku pokračovať v ešte hlbšej  integrácií EÚ a v posilňovaní euroatlantického priestoru.

  Naši ústavní činitelia  svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve Slovenska v EÚ a NATO použili iný spôsob prísahy – metódu konsenzu v zahraničnopolitickej orientácií SR ako dostatočne účinnú pre zloženie sľubu vernosti Bruselu v prípade EÚ a NATO. Uveďme, komu bol adresovaný  sľub vernosti. V prípade Česka bol adresovaný Tretej ríši a jej vodcovi. V prípade SR bol a je priebežne adresovaný EÚ a NATO, teda Bruselu.

  Na prvý pohľad, bez uvažovania a skúmania sa zdá, že medzi týmito adresátmi je zásadný a neprekonateľný rozdiel, dalo by sa povedať, že rozdiel je taký, ako medzi stavom vojny  a stavom mieru. Fašizmus a fašistické Nemecko, ktoré najmä zásluhou ZSSR  vojnu prehralo, sme podľa výsledku odsúdili a vraj aj proti fašizmu tvrdo bojujeme či vymedzujeme sa. Je to niečo neprijateľné pre dnešnú Európu a svet.

  Lenže medzi adresátmi, ktorým bol daný sľub vernosti ( prísaha ) nemusí byť absolútny rozdiel, ak k ním pristúpime za situácie, že celkom pozorne vieme analyzovať politické ciele fašistického Nemecka a politické ciele EÚ a NATO.  S vojenskou porážkou fašistického Nemecka automatický nezanikli jeho politické ciele, napríklad, čo sa týka vlády Nemecka nad Európou. Nenávistný antikomunizmus či antisovietizmus sa pretrasformoval na antiruskú politiku a celkom konfrontačnú. Neboli odstránené koristnícke záujmy dravého kapitalizmu. Sú známe nacistické korene EÚ a spôsob vládnutia ( fungovania EÚ ) v mnohom pripomína riadiace procesy z doby fašistického Nemecka.

  Po druhej svetovej vojne naplnenie nenaplnených a potrebných politických cieľov kapitalizmu si vyžadovalo nachádzať nové nástroje ovládania politických a ekonomických procesov v Európe a vôbec vo svete. Bolo napríklad založené NATO, ktoré má svoje stabilné politické a vojenské ciele: plán Barbarossa 2 proti Rusku ( či ďalšie plány proti Slovanom ) a plány na zrealizovanie  ovládania Európy a sveta podľa čiastočných plánov.

  Zraz českého národa umožnil zložiť sľub vernosti  Tretej ríši, teda aj v období Protektorátu muselo byť zorganizované divadlo o podriadenosti Česka fašistickému Nemecku. Sľub vernosti ústavných činiteľov SR Bruselu vo veci EÚ a NATO metódou konsenzu sa dá čítať ako vyjadrenie súhlasu s ustanovením novej, Štvrtej ríše v Európe. Vernosť k EÚ a NATO má podľa ústavných činiteľov predstavovať nový zajtrajšok, skvelý životný priestor. Vtedajšia vláda Česka verila, že jedine presadením vernosti Tretej ríši môže český národ veriť v nový zajtrajšok. Aj u nás, v SR, veríme, že pod vedením Bruselu nás čaká nový a lepší zajtrajšok.

  Táto politická chymera neopustila ani  myslenie a politické kroky našich ústavných činiteľov. Sľub vernosti Bruselu pokladajú za niečo mimoriadne dôležité, čo nám, občanom SR, má zabezpečiť dobrý život. Ústavní činitelia postavili náš slovenský národ pred rozhodnutie sľúbiť vernosť Bruselu ako jediná životná možnosť, čo znamená, že slobodu si môžeme vybrať iba v rámci nimi určeného priestoru s rozvinutým konzumným blahobytom.

  Samotná idea prísahy, vernosti a dávania záruk Bruselu vo veci EÚ a NATO je pre náš slovenský národ a pre  skutočného občana demokratického štátu veľmi ponižujúca a nakoniec aj tragická, pretože dovoľuje či rieši, aby celý národ bol úplne odzbrojený od svojho pudu sebazáchovy, od svojej dôležitosti a dôstojnosti, od svojich vlastných síl a schopnosti a dal bezdôvodne svoj osud do rúk mocnostiam, ktoré doteraz ničím nepresvedčili, že sú na tom politický, ľudský, morálne, sociálne lepší a zodpovednejší.

  Vláda Česka bola presvedčená, že zajtrajšok patrí novej Európe pod vedením Nemecka. S víťazným postupom nemeckej armády bola vláda presvedčená, že rastú možnosti českému národu.  V dnešnej dobe sa situácia opakuje v prípade EÚ a NATO. Naše možnosti nám stúpajú s tým, ako vieme byť spolu v jadre EÚ na čele s Nemeckom ( a Francúzskom ), čo nám vraj zaručí  pozitívny vplyv na ekonomický, sociálny a politický rozvoj SR. Toto všetko si bude vyžadovať, aby sme pre bezpečnosť našej krajiny posilňovali solidaritu a súdržnosť EÚ a NATO, pretože politická a vojenská moc do seba musia zapadať ako ozubené kolesa mohutného integračného stroja.

  Zaujímavý je pohľad na otázku dôvery vlády k svojmu národu. Môžeme si všimnúť, že vláda Česka mala dôveru iba k zdravému rozumu národa a preto sa vodcovi Tretej ríše zaručila. Viera v zdravý rozum národa vtedy nemohla znamenať nič iné iba prísľub, že národ neurobí nič, čo by mohlo škodiť Tretej ríši. Je to katastrofálny postoj vlády k svoji občanom ako zdroja štátnej moci. A katastrofálny postoj k svojim občanom má aj naša vládna moc na Slovensku v dnešnej dobe. Viera v zdravý rozum národa z roku 1942 bola nahradená inými pojmami. Zdravý rozum dnes podľa vládnej moci a celej plejády prisluhovačov Bruselu reprezentujú také pojmy ako „byť proeurópsky“, „byť proatlantický“, „za slušné Slovensko“, „za progresívne Slovensko“. Táto orientácia neznamená nič iné iba prísľub ( odkaz ), že národ neurobí nič, čo by poškodilo Bruselu a teda EÚ a NATO.

  Vládna moc aj s prezidentkou SR nedôverujú občanom SR, pretože sa boja čo i len hovoriť o tom, že sú to v prvom rade občania ako zdroj štátnej moci, kto má povinnosť rozhodnúť o tom, v akom štáte chceme žiť a akú medzinárodnú organizáciu majú mať k dispozícií národné štáty v Európe, aby účinne spolupracovali a pomáhali si. Žiaľ už v dnešných dňoch charakter a celkové fungovanie EÚ napĺňa znaky silného nadnárodného štátu, ktorý chce vládnuť na celom území členských štátov a to všetko bez jasného a súhlasného rozhodnutia občanov.

  Na základe toho sa domnievam, že ak by demokracia v spoločenstve západných štátov skutočne fungovala, nikdy by nebolo možné, aby vlády v svojom štátnopolitickom konaní obchádzali svoj národ a nežiadali občanov o prijatie demokratického rozhodnutia. Je však nedôstojné, aby vláda SR a samotná prezidentka SR pokladali výsledky volieb do Európskeho parlamentu za argument, ktorý má podporovať ich spoločné úsilie o ďalšiu a hlbšiu integráciu. Ukazuje sa, že je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako naši poslanci, členovia vlády SR a prezident SR dodržiavajú svoj sľub, ktorý boli povinní zložiť.

  Poslanec NR SR sľubuje vernosť Slovenskej republike a povinnosti bude plniť v záujme jej občanov. Člen vlády SR sľubuje vernosť Slovenskej republike a svoje povinnosti bude plniť v záujme občanov. Bude zachovávať ústavu a ostatné zákony, aby sa uvádzali do života. Prezident SR sľubuje vernosť Slovenskej republike a bude dbať o blaho slovenského národa, národnostných menšín a etnických skupín, svoje povinnosti bude plniť v záujme občanov a tiež je veľmi dôležité, že sľubuje zachovávať i obhajovať ústavu a ostatné zákony.

  Môžeme si všimnúť, že vo všetkých sľuboch, ktoré ústava SR predpisuje pre poslancov, členov vlády SR a prezidenta SR je uvedené, že si majú plniť povinnosti v záujme občanov, obhajovať ústavu a ostatné zákony. Všetci menovaní svoj predpísaný sľub zložili a teda by mali vedieť a politický konať tak, aby v záujme občanov aj pracovali. Ak by niekto z nich mal výhrady, že v sľube sa vyskytuje nevhodné slovné spojenie „v záujme občanov“, tak by to bolo odmietnutie sľubu a strata mandátu v prípade poslancov, neplatnosť voľby prezidenta SR. V prípade člena vlády SR to ústava SR nerieši.

  To, čo je akýmsi základom sľubu našich politikov – pracovať v záujme občanov – to sa v praktickom politickom konaní v zásadných otázkach porušuje a záujem občanov sa najskôr môže vysvetľovať ako nevyhnutná potreba reprezentovať občanov a teda je na šikovnosti ústavných činiteľov, aby si dohodli už spomínaný „trojčlenný“ konsenzus a záležitosť za občanov je vybavená.  Pracovať v záujme občanov znamená chápať svoju ústavnú povinnosť v širších súvislostiach. Napríklad už článok 1 ods. 1 našej ústavy hovorí o tom, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Ústavní činitelia si teda nemôžu dovoliť vyhovárať sa, že pracujú v záujme občanov, ak pritom porušujú ( vraj v záujme občanov ) už spomínaný článok 1 ods. 1 Ústavy SR.

  Je evidentné, že v politike ústavných činiteľov a vôbec v politike vládnej moci sa jasne ukazuje previazanosť na nadnárodnú ideológiu, ktorá sa týka práve Bruselu a samotnej EÚ. Túto previazanosť na nadnárodnú ideológiu si dovoľujú vysvetľovať práve tým, že „pracujú v záujme občanov SR.“ Naši politici môžu fandiť tejto ideológií v svojom osobnom svetonázorovom spektre, ale to neznamená, že môžu týmto spôsobom aj reprezentovať SR či zastupovať a vyhlasovať, že reprezentujú záujmy občanov SR. Záujmy občanov sa v každom prípade viažu  na takú politiku vládnej moci, ktorá je povinná zabezpečiť, aby SR bola zvrchovaný, demokratický a právny štát.  Iba z týchto charakteristík našej republiky jasne vyplýva potreba, aby vládna moc, poslanci NR či prezidentka SR  konali takým spôsobom, aby občanom zabezpečili ( vytvorili podmienky ) účasť na správe veci verejných, teda, aby dbali, že bez občanov nie je možné uvedené tri kritéria naplniť bez zabezpečenia politickej rovnoprávnosti.

  Vládna moc či samotná prezidentka SR v záujme zabezpečenia politickej rovnoprávnosti sú povinní konať z vlastného rozhodnutiu, z vlastnej iniciatívy a preto nie sú povinní konať iba na základe petičnej iniciatívy občanov. Práve rešpektovanie článku 1 ods. 1 Ústavy SR si vyžaduje, aby vládna moc a vôbec ústavní činitelia  vo veciach Bruselu vytvorili podmienky pre občanov, v rámci ktorých bude možné organizovať celospoločenskú diskusiu a prijať demokratické rozhodnutie tak k členstvu SR v EÚ ako aj v NATO.

  Iba výsledok tohto demokratického rozhodnutia dáva potom právo vládnej moci a ústavným činiteľom reprezentovať SR.  Ak teda ústavní činitelia za každú cenu chcú byť v jadre EÚ či ďalej pokračovať v hlbšej integrácií, tak to môžu robiť iba s podmienkou splnenia demokratického rozhodnutia občanov. Ak k presadzovaniu nadnárodnej ideológie nedostanú plnú moc občanov, sú povinní sa uskromniť a naplniť obsah predpísaného sľubu, ktorý zložili. Toto je spôsob, ako zachovať a brániť ústavnosť SR.

  V praktickom politickom konaní našich volených politikov, ale aj tých, čo sa do politiky v týchto časoch „hrnú“ a plánujú celkom vážne získať vo voľbách politickú moc, sa pošliapavanie ústavnosti SR stalo už bežným javom, ktorý sa v rámci nášho politického poriadku nijakým spôsobom nerieši. V programoch politických strán a hnutí či v programovom vyhlásení vládnej moci či v bežných vyhláseniach našich zástupcov sa deklarovanie vernosti Bruselu pokladá za základný politický postoj, ktorý z Ústavy SR nevyplýva a ktorý vôbec neberie ohľad k tomu, aby  zahraničnopolitická orientácia SR bola realizovaná  v záujme občanov a teda aj s ich aktívnym podielom na prijatí demokratického rozhodnutia.

  Bez nás, občanov SR sa otázka členstva SR v EÚ a NATO nemala riešiť a bez nás, občanov SR, sa otázka členstva v EÚ a NATO nesmie riešiť ani do budúcnosti.  Zahraničnopolitická orientácia SR nesmie byť doménou ústavných činiteľov, ale ani všelijakých „privátnych“ politických subjektov a ich predstaviteľov, pretože v zásade sú ľahko ovplyvniteľní, podplatiteľní, manipulovateľní a pod silným vplyvom nadnárodných štruktúr môžu ľahko kolaborovať a presadzovať ich záujmy. Ukazuje sa, že naši ústavní činitelia a vládna moc, rovnako ako ich partneri v ďalších členských štátoch, vrátane štátov západnej Európy, bez partnerskej súčinnosti s občanmi nedokážu ubrániť národnoštátne záujmy a štátnu suverenitu svojich krajín.

  Preto potrebujú vysielať silné odkazy do Bruselu o svojej nekonečnej vernosti jeho nadnárodným štruktúram. Bez svojich občanov sú ich zástupcovia zbavení možnosti prijímať zásadné politické opatrenia. Napríklad, nemôžu sa prinútiť k tomu, aby pripravili návrhy členského štátu na reformu EÚ v prospech spoločenstva národných štátov, rovnako ako nedokážu pripraviť návrhy na vystúpenie z nadnárodných štruktúr, ktorých politika speje k zničeniu skutočnej Európy ako spoločenstva národov rovnoprávnych a priateľských.

  Vysielanie silných odkazov Bruselu je prejavom politický a morálne nezdatných politikov, ktorých politické aktivity sú zúžené do priestoru ich „zlatej reprezentačnej klietky“, z ktorej sa nemôžu vymaniť a sú veľmi zraniteľní, pretože trvalo nedisponujú  žiadnou silnou podporou občanov národného štátu, pretože o podporu občanov nestoja a ich právo účasti na demokratickom rozhodovaní vo vlastnom štáte nepodporujú. Naši politickí vodcovia sa v skutočnosti neusilujú o česť, ktorá sa im má dostať od občanov vlastného štátu, ale sú skôr zameraní k tomu, aby ich uznával Brusel, či vôbec niekto zo sféry nadnárodných „proeurópskych“ štruktúr. Najčerstvejším príkladom je návšteva Zuzany Čaputovej, prezidentky SR  Bruselu dňa 25.6.2019, keď predseda EK Juncker povedal na adresu prezidentky toto: „Je to víťazstvo pre ňu osobne, ale aj pre Slovensko a celú Európu.“

  Skutočný štátnik, politický a morálne zdatný  sa dôsledne stará o to, aby čo najlepšie a čo najefektívnejšie spravoval spoločné dobro svojho konkrétneho ľudu a tým aby sa usiloval  dostať česť od svojich občanov. Toto je jedna z podmienok, potrebných k tomu, aby celá spoločnosť dokázala vzdorovať všelijakým pochybným plánom nadnárodných síl a štruktúr, ktoré reprezentujú záujmy globálnych hráčov.  Bezpečnosť našej spoločnosti ako existencia kvalitnej ochrany pred záujmami globálnych hráčov sa nedá dosiahnuť tým, že naši politickí vodcovia nás budú neustále nútiť dosiahnuť akúsi jednotu a solidaritu práve s tými, ktorí nám chcú ublížiť – teda mať jednotu a solidaritu s globálnymi hráčmi.

  Toto – úsilie o jednotu – sa práve deje v súčasnosti. Naši ústavní činitelia sa pritom zaviazali k tomu, že budú presadzovať kroky, ktoré posilnia bezpečnosť našich občanov a obranyschopnosť Slovenskej republiky. A aj na tomto ich záväzku je možné zistiť, že vôbec nerozmýšľajú o súvislostiach ich krokov, ku ktorým sa zaväzujú. Samotné posilňovanie obranyschopnosti SR nie je iba o potrebe nášho štátu, ale predovšetkým prispieva k posilňovaniu pozícií, v ktorých dominuje moc globálnych hráčov.

  Lenže presadzovanie krokov vedúcich k bezpečnosti našich občanov v skutočnosti nemôže byť založené na vojenskej sile SR a NATO, ale na takých politických aktivitách, ktoré pomôžu riešiť  otázku bezpečnosti  našich občanov ako bezpečnosti našej spoločnosti a nášho štátu a v tomto prípade je potrebné uvažovať a konať v rovine  kvalitnej ochrany občanov a štátu pred  záujmami globálnych hráčov. Globálni hráči totiž nepotrebujú mať v Európe silný národný štát, ale atomizované indivídua potulujúce sa po Európe podľa ich jednotného scenára. Bezpečnosť národného štátu a jeho občanov sa teda nedá dosiahnuť v rámci NATO  a ozbrojených síl SR či v rámci odstrašovania Ruska.

  Skutočná bezpečnosť SR a jej občanov sa dá dosiahnuť iba tým, že ústavní činitelia sa postarajú, aby sa správne robila vnútorná politika v štáte a na základe nej, aby bola správne nastavená zahraničnopolitická orientácia SR.  Nastaviť zahraničnopolitickú orientáciu SR znamená v prvom rade brať do úvahy, že hlavným protihráčom národného štátu a jeho občanov sú hráči nadnárodných štruktúr, ktorí majú v rukách globalizačné procesy vo svete, v rámci ktorých je potrebné úplne minimalizovať funkcie štátu na nepodstatné záležitosti, respektíve túto moc zrušiť jej prechodom na Brusel. Nastavenie zahraničnopolitickej orientácie národného štátu však vôbec nemôžeme si dovoliť stotožňovať s našim sľubom o proeurópskej a proatlantickej orientácií, pretože globálni hráči sa pohybujú predovšetkým v tom priestore, ktorý sa najviac predstavuje ako EÚ a NATO.

  Takže ešte raz si to zopakujeme. Dosiahnuť potrebnú úroveň bezpečnosti našej spoločnosti a nášho štátu znamená robiť také politické aktivity, opatrenia z úrovne národnej vládnej moci, ktoré umožnia dosiahnuť kvalitnú ochranu národného štátu a občanov pred globálnymi hráčmi a nedovolia, aby globalizačný proces prerástol do podoby, že štátna moc sa dostane do područia globálnej moci. Nemožno preto prijať názor prezidentky SR, že napríklad NATO zabezpečí ochranu hodnôt ako právny štát, ochranu slobody, demokratických hodnôt a ľudských práv.  Je to obyčajné zavádzanie občanov, pretože fakty sú neúprosné.

  Teraz je v móde do nekonečná vytrubovať o právach menšín. Ale všetko sa zahmlieva tak, aby sme  si ako občania vôbec nevšimli to ľudské právo, ktoré naozaj patrí bez rozdielu všetkým občanom danej spoločnosti a v ktorej nie je možné hovoriť o väčšine či menšine. Je to právo občanov, aby vládna moc a jej ústavní činitelia zabezpečili svojim občanom podmienky pre náležité  dosiahnutie politickej rovnoprávnosti, ktorá pre demokratickú spoločnosť je kľúčová. V záležitostiach charakteru a fungovania EÚ a NATO nebolo dovolené sa občanom vyjadrovať o zásadných otázkach týchto nadnárodných entít na spôsob prijatia ich demokratických rozhodnutí. Nepočítam do toho referendum k otázke, či si prajem, aby SR sa stala členom EÚ, lebo je to formálna politická aktivita.

  Ústavní činitelia vysielajú silné odkazy do Bruselu, pretože zrejme akosi cítia potrebu deklarovať sľub vernosti. A zrejme vôbec si doteraz nevšimli napríklad to, že Merkelová a Macron v januári tohto roku podpísali Zmluvu o spolupráci, ktorá ich okrem iného zaväzuje k tomu, aby spoločnými silami urýchlili proces dokončenia integrácie EÚ. V svojej zaslepenosti vernosťou k  Bruselu si vôbec nevšimli ani to, že sa plánuje vytvoriť európska armáda pod vedením Bruselu. Globálna moc teda nezaháľa, ale plánuje a organizuje sa, pretože európska armáda  bude slúžiť predovšetkým pre jej potreby. Vytvorenie takejto armády vôbec neprispeje nášmu štátu a spoločnosti, pretože nebude možné riešiť bezpečnosť národného štátu a občanov práve pred vplyvom globálnych hráčov.

  Ak naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy do Bruselu, tak nemôžeme od nich očakávať, že sa niečo v ich politickej orientácií zmení a povedie to k určitým zmenám v politickom konaní. Schopnosť vzdorovať globálnej moci, to je zásadná požiadavka na prácu ústavných činiteľov. Táto schopnosť sa môže rozvinúť v prospech národného štátu a celej spoločnosti len ak bude splnená ďalšia požiadavka:  ochota, povinnosť a schopnosť zapojiť občanov v otázkach EÚ a NATO do demokratického rozhodovania.

  A toto rozhodovanie je dôležité k tomu, aby politik dostal česť od svojich občanov. Bude to najvyššia a najdôležitejšia cena, ktorou bude možné štátnika ovenčiť za jeho politické a morálne schopnosti. Lebo, ako si môžeme všimnúť, v prípade prezidentky SR globálna moc postupuje iným spôsobom. Vyberá si  podľa svojich zámerov  jednotlivcov z radov občanov príslušného štátu, aby ich aj s finančným príspevkom ocenila za „ mimoriadne činy“ v prospech „svetovej demokracie“ a tým ich získala pre myšlienky späté s nadnárodnou ideológiou.

  Dokedy budú naši ústavní činitelia a vôbec naši zástupcovia ako politici neustále zavádzať a klamať, o čo ide v prípade EÚ ?  Čas už dávnejšie dozrel k tomu, aby sme uvažovali a prijali jasné opatrenia, ako sa pred  globálnou mocou zachrániť a ako zabezpečiť, aby náš národný štát mal silu ovplyvňovať všetky potrebné procesy súvisiace s vývojom a fungovaním spoločnosti, pretože občania sú základom štátnej moci a žiadni nadnárodní mocipáni so svetovládnymi a koristníckymi záujmami. Predstava, že za náš pokojný a dôstojný život bude bojovať Brusel, pretože jeho predstavitelia sú politickí a morálne na výške doby, je nemotorná a zavádzajúca.

  Po zvolení Ursuly von der Leyenovej do čela Európskej komisie je už celkom jasné, o čo ide globálnej moci a teda čo bude táto dáma ( ako nežné pohlavie ) presadzovať. Takže naši ústavní činitelia a všetci tí politici, ktorí sa budú chcieť ďalej uchádzať o dôveru svojich občanov – voličov, majú konečne prestať s úslužnosťami cudzej moci. Najprv si dovolím pripomenúť, o čo ide v rámci Európskej únií. Použijem citát z jedného internetového portálu:

  „Od samého vzniku EHS ( Európskej hospodárskej spoločnosti – doplnil D.H. ) a neskôr transformovanej podoby EÚ  nebolo v pláne nič menšieho, ako federalizácia celej Európy a zrušenie všetkých hraníc, všetkých štátov, všetkých vlád, všetkých armád, všetkých centrálnych bank a vznik jednotného federálneho útvaru, ktorý bude mať jedny hranice, jednu armádu,  jednu vládu, jednu centrálnu banku, jedny dane, jeden rozpočet a jeden globalizovaný multinárod. Takýto proces je  nachystaný pre Európsku úniu, nič menšieho a nič iného.“

  Všetky procesy, ktoré sa odohrávajú v Bruseli, sú procesy, ktoré vedú k ustanoveniu európskeho super štátu.  Naši politici by to mali nám, občanom, konečne priznať. Nechce sa mi veriť, že o tom nehovoria iba preto, že týmto procesom nerozumejú. Mala by to stihnúť priznať ešte súčasná koaličná vláda, lenže  nedávne prihlásenie sa ústavných činiteľov SR k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO  túto nutnú a otvorenú komunikáciu vládnej moci s občanmi nepodporuje. Ak sa to, čo sa deje v rámci EÚ neprizná, tak vládna moc a naši ústavní činitelia budú iba ďalej zatĺkať , zatĺkať a zatĺkať  a to až do chvíle, keď už bude všetko dokonané. Práve toto nesmú naši ústavní činitelia a vôbec naši politici dopustiť. Nesmie sa stať, aby Slovenská republika do európskeho super štátu bola začlenená len na základe podpisov ústavných činiteľov a teda bez jasného súhlasu nás – občanov a našej plnej moci.

  Ešte pred voľbami do NR SR vo februári 2019 naša súčasná generácia politikov ( väčšina z nich ) má príležitosť napraviť svoje politické a morálne schopnosti, ukázať, že ešte má svedomie aj v politike.  Preto prioritnou témou už po tejto uhorkovej sezóne má byť téma k problematike charakteru a fungovaniu EÚ. Na politickej scéne máme dostatočné množstvo politických subjektov, ktoré dokopy k uvedenej problematike úmyselne dosahujú mizerné výsledky a ich ochota bojovať za také členstvo v EÚ, ktoré z princípu nemôže si ani dovoľovať likvidovať národné štáty v nejakých Spojených štátoch európskych a to ešte bez jasného súhlasu občanov, tak takáto ochota neexistuje.

  V Slovenskej republike na programe dňa je preto úsilie nájsť také politické strany či možné koalície politických strán, ktoré dokážu v čo najkratšom možnom čase aktualizovať svoj politický program tak, aby sa prioritou pred voľbami do NR SR a aj po voľbách stala otázka posúdenia charakteru a fungovania EÚ a to všetko z dôvodu, aby doposiaľ skrývaný cieľ ustanovenia európskeho super štátu bol otvorene zrušený ako z hľadiska národných štátov ( členských štátov ) nežiaduci a odporujúci skutočne potrebnej medzinárodnej organizácií.

  Zrušenie skrývaného či zatajovaného cieľa je potrebné dať na rozhodnutie občanom SR. Plná moc od občanov SR dá predstaviteľom štátu konať iba v duchu  politického rozhodnutia občanov a s ich silnou podporou.

  To je však iba prvý politický krok, ktorý je potrebné zrealizovať.  Oveľa dôležitejší a potrebný je urobiť druhý politický krok: pripraviť alternatívne návrhy na reformu EÚ z pohľadu členského štátu, pretože žiadny návrh reformy EÚ z hľadiska výhodnosti pre členské štáty Brusel nebude organizovať. Návrh na reformu EÚ z pohľadu členského štátu je potrebný z dôvodov prípravy a otvorenia celospoločenskej diskusie k téme charakteru a fungovania EÚ, ktorá bude ukončená prijatím dôležitých politických rozhodnutí za aktívnej účasti občanov.  V ďalšom politickom kroku bude potrebné návrh definitívnej podoby reformy EÚ predložiť ostatným členským štátom EÚ.

  Zamietnutie návrhu reformy EÚ bude dôvodom, aby Slovenská republika pristúpila k prijatiu rozhodnutia o ukončení členstva v EÚ a teda o vystúpení z EÚ, v ktorej má jej štátnosť a slovenský národ ako taký zaniknúť.

  Je ťažko byť optimistom v tom, či je možné nájsť politické subjekty, ktoré budú ochotné na svoje  plecia zobrať tak ťažký balvan, ako je rozriešenie otázky charakteru a fungovania EÚ. Zatiaľ sa o svoju existenciu na politickej scéne uchádzajú iba také nové politické subjekty, ktoré  EÚ pokladajú za skvelý projekt a preto súčasné smerovanie EÚ bez výhrad podporujú a budú ďalej podporovať, a nielen to – budú chcieť úspešne balamutiť občanov – voličov o tom, ako je prospešné byť  moderným človekom modernej a Novej Európy.

   

  Koniec časti II – záverečnej časti.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Nemec dva roky ukrýval mŕtvolu svojej matky, aby mohol brať jej dôchodok

  Berlín 20. septembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Muž z Berlína schovával viac ako dva roky v pivnici svojho domu telo mŕtvej matky, aby poberal jej dôchodok. Polícia prípad vyšetruje ako podvod a porušenie zákona o pohrebníctve. Muž na svoju obhajobu uviedol, že iba plnil matkinu poslednú vôľu. Informuje portál iDnes.cz Žena podľa výsledkov pitvy…

  Čo všetko sa udialo v metropole Krymu po návrate do Ruska - v priebehu ostatných piatich rokoch?

  Simferopoľ 20. septembra 2019 (HSP/Foto: Krym - Crimea)   Vpriebehu ostatných piatich rokoch prebieha svojrázna „súťaž“: mnohí ukrajinskí politici, odborníci, média a ľudia na sociálnych sieťach tvrdia, že život na Kryme po pripojení k Rusku sa značne zhoršil, že polostrov je pomaly na pokraji krachu a onedlho tam vypukne hladomor Naopak krymskí politici,…

  Ďalší pamätník sa musí uzavrieť? Médiá informovali o plánoch Prahy so Stalinovým pamätníkom

  Praha 20. septembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Personal archive of Y. Kovalenko)   Stavebný úrad Prahy 7 rozhodol o uzavretí časti podstavca bývalého Stalinovho pamätníka na Letnej. Pražský odbor majetku si nechal vypracovať posudok, na základe ktorého sa spomínaný úrad rozhodol. Informujú o tom Novinky.cz Kvôli tomu, že je konštrukcia v havarijnom stave,…

  V Bolívii len za posledný mesiac zhorelo územie s rozlohou Švajčiarska

  La Paz 19. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Leo Correa)   V Bolívii len za posledný mesiac, odkedy miestni farmári začali tradične vypaľovať lesy a krovinaté porasty, zhorelo územie s rozlohou Švajčiarska Od začiatku roka zhorelo v tejto krajine územie s rozlohou 4,1 hektárov, z toho veľká väčšina, 3,1 hektárov, ľahla popolom za…

  Zeman by zastavil trestné stíhanie Babiša, ak by bolo obnovené

  Praha 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Českému premiérovi Andrejovi Babišovi už v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo nič nehrozí, pretože aj v prípade, ak by najvyšší štátny zástupca (prokurátor) rozhodol o obnovení jeho trestného stíhania, prezident Miloš Zeman by ho zasa zastavil. Zeman to uviedol vo štvrtok v televízii…

  Juncker: Ak budú splnené určité podmienky, nebudeme trvať na írskej poistke

  Londýn 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News vyhlásil, že "k írskej poistke" nemá "citový vzťah" a ak budú splnené určité podmienky, nebude potrebná Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako sa predseda EK v pondelok…

  Macron: Protesty žltých viest boli "pre mňa veľmi prospešné"

  Paríž 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Domenico Stinellis)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je presvedčený, že protesty žltých viest, ktoré otriasali Francúzskom od vlaňajška, boli preňho prospešné, lebo ho donútili lepšie počúvať a komunikovať. Macron to povedal v rozhovore pre časopis Time, zverejnenom vo štvrtok Protesty žltých viest (gilets jaunes), ktoré často…

  SNS očakáva, že znížením DPH na potraviny klesnú aj ceny v obchodoch. Ľudí vyzval, aby si toto všímali v predajniach

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Koaličná strana SNS očakáva, že znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny sa znížia aj ich ceny v obchodoch. Predseda SNS Andrej Danko zároveň uviedol, že "ide o prvý skúšobný balík" a nevylúčil ďalšie snahy o zníženie dane na potraviny Slovensko…

  Herečka Mária Bartalos sa s manželom postavili na stranu života. "Budeme spoločne bojovať na Pochode za život za tých najmenších z nás!"

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot)   Obľúbená slovenská herečka Mária Bartalos, ktorá len pred pár mesiacmi porodila svojho syna Noela, nedávno na sociálnej sieti odsúdila potraty. Teraz sa znova postavila na stranu života a spolu so svojím manželom podporí Pochod za život Už tento víkend 22. septembra 2019 sa na Námestí Slobody…

  Prieskum agentúry Focus: Voľby by v polovici septembra vyhral SMER-SD, progresívci klesli, Druckerova strana len 2,1%

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Teraz.sk/Foto:HS, Focus)   Upozornenie: pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, s 21,7 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD.…

  Sulík upratuje v SaS: Veľký návrat Ďuriš Nicholsonovej i mená, ktoré na kandidátke neuvidíte

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Podľa informácií televízie JOJ sa predseda SaS Richard Sulík definitívne rozhodol upratať v strane a spolu so svojimi podporovateľmi vytvoril kandidátku SaS bez Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa pre televíziu v stredu vyjadrila, že zatiaľ nie je definitívne rozhodnutá ako ďalej,…

  Kuffa: V krajine, kde sa zabilo 1,4 milióna detí, ťažko vysvetliť, že pred majetkom treba mať úctu, keď pred životom úctu mať netreba

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot )   Kňaz Marian Kuffa v krátkom príspevku na sociálnej sieti poukázal na to, že ak dovolíme zabíjať nenarodené deti, nemôžme sa potom diviť, že sa tu kradne "Hovoria mi, aby som nerozprával do politiky. Ak poviem, aby vykopli Istanbulský dohovor preč zo Slovenska a nezabíjali tu…

  Keď diamanty, tak pre všetkých

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/PR-článok/Foto:HSP)   „Diamanty sú najlepším priateľom ženy“, vravievala Marilyn Monroe. A mala pravdu. Ako správny kamarát pomôžu vykúzliť úsmev na tvári, pozdvihnúť sebavedomie a dodať odvahu k dôležitým krokom. Veľa ľudí však má s pojmom diamant spojený skutočne nákladný kúsok, ktorý si môže dovoliť iba hŕstka…

  Uhrík dosluhujúcemu eurokomisárovi pre migráciu: Aj vaším pričinením sú kostoly nahrádzané mešitami a terorizmus kvitne ako nikdy predtým

  Brusel 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík (ĽSNS) vystúpil v pléne pri príležitosti končiaceho funkčného obdobia eurokomisára pre migráciou Dimitrisa Avramopoulosa, ktorého na rozdiel od väčšiny poslancov podrobili otvorenej kritike Milan Uhrík uviedol, že je rád, že Avramopoulos na svojej pozícii končí, preto že je podľa…

  Z kuloárov: Odchádza premiér Pellegrini zo Smeru-SD? Fico ma dnes poslednú šancu udržať premiéra v strane

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes by mali prebehnúť rozhovory medzi dvoma najvýznamnejšími politikmi vládnej strany Smer-SD predsedom Robertom Ficom a premiérom a podpredsedom Smeru Petrom Pellegrinim, ktorí by mali diskutovať o rozdielnych pohľadoch na vedenie strany. Informácie z kuloárov hovoria, že predseda strany Robert Fico sa dnes…

  V Amsterdame zastrelili v aute holandského obrancu Maynarda

  Amsterdam 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Mirror Football Twitter)   Holandského futbalistu Kelvina Maynarda zastrelili v stredu večer na juhovýchode Amsterdamu. Tamojšia polícia pátra po dvoch podozrivých, ktorí po streľbe opustili miesto činu na skútri Tridsaťdvaročnému Maynardovi, ktorého zasiahli v aute, poskytli prvú pomoc hasiči z neďalekej stanice, napriek tomu zraneniam podľahol.…

  Starikov o ruskom národe: Jeden národ, tri štáty? Je načase ukončiť feudálnu rozdrobenosť

  Moskva 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Twitter)   Do integračných plánov Ruska a Bieloruska treba zahrnúť aj Ukrajinu. O tom vo vysielaní rádia KP vyhlásil spisovateľ, historik a publicista Nikolaj Starikov „Niet hraníc našej integrácii. Treba sa integrovať tak, aby nás potom nemohli rozintegrovať. A ešte - do tejto integrácie treba zahrnúť aj…

  Kto narušuje riadny chod Ústavného súdu? Váľanie viny len na súčasnú politickú koalíciu nezodpovedá historickej realite, spomeňte si na koalíciu SDKÚ-DS, SMK, KDH a ANO

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V televíznom prejave na Deň Ústavy sa predseda parlamentu vyjadril, že Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti s voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu Ústavu neporušuje. O tom, že jej postup pri vymenúvaní sudcov Ústavného súdu, aj postup jej predchodcu je v súlade s Ústavou, je presvedčená aj prezidentka.…

  TopDesat

  Nedostatok vitamínov: Tvoje telo ti dá týchto 8 signálov

  0

  Napriek tomu, že existuje množstvo možností, ako si doplniť chýbajúce vitamíny, sa stále nájde veľké množstvo ľudí, ktorým jednoducho určité vitamíny chýbajú. Nie je však dobrý nápad, aby si teraz začal bezhlavo do seba sypať rôzne vitamíny. Nedostatok vitamínov môžeš vyriešiť aj chutnou vyváženou stravou. V tomto článku ti povieme,…

  TOP10+ nádherná jeseň a jej transformácie

  0

  Aj pri prechádzke okolo domu vás čoskoro začne vítať jeseň a jej vplyv na prírodu. Jasné, jeseň je chladnejšia, ale pozri sa s nami na tú krásu, ktorú so sebou prináša. Nižšie uvedené transformácie sú natoľko zaujímavé, že aj fotografia je málo. Nie je nič lepšie ako vidieť túto nádheru…

  Evita: Chudobné dievča urobilo závratnú kariéru

  0

  Chudobné nemanželské dievča menom Maria Eva Duartová, známa aj ako Evita, ktorá žila v rokoch 1919 až 1952, urobilo priam závratnú kariéru. Stala sa manželkou argentínskeho diktátora Perona. Napriek tmu, že kradla snáď bezuzdne ju národ zbožňoval. Aj keď ju spočiatku milovali len muži... Duartovú spočiatku milovali len muži. Mnohí muži.…

  BioUrban - veža, ktorá premieňa znečistený vzduch na kyslík

  0

  Znečistenie ovzdušia je vážny problém, ktorý postihuje mnoho miest na celom svete, a pre ľudí žijúcich na miestach so zlou kvalitou ovzdušia môže byť život dosť neznesiteľný. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobuje znečistenie ovzdušia ročne viac ako 8 miliónov úmrtí. Aby vedeli pomôcť v boji proti znečisteniu ovzdušia, skupina vedcov vynašla umelý strom nazývaný BioUrban, ktorý…

  Dobrodruh Ed Stafford zobral do divočiny ženu a syna

  0

  Dobrodruh Ed Stafford podnikol náročnú výpravu so svojou ženou a svojím synom. Nová šou Muž, žena, dieťa, divočina bude mať svetovú premiéru na Discovery Channel 29. 9. 2019 od 20 hodiny, tuzemskí diváci môžu program sledovať od 29. 10. 2019 o 20. hodine.

  Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

  0

  Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

  Vo svete IT

  EXKLUZÍVNE: Huawei reagoval na naše otázky týkajúce sa dostupnosti zariadení z produktovej línie Mate 30 na slovenskom trhu

  0

  Dnešný deň bol malým sviatkom pre fanúšikov spoločnosti Huawei. Dôvodom je predstavenie novej produktovej rady smartfónov Mate 30. My sme Vám niekoľko hodín spätne  priniesli bližšie informácie ohľadne zariadenia Mate 30 Pro, ktoré je z nášho pohľadu  smartfónom z kategórie inovatívnych. Huawei totiž priniesol nový typ zaobleného displeja, nový typ…

  Prémiové inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit GTR 47 mm aktuálne kúpiš o niekoľko desiatok eur lacnejšie

  0

  Myslíš si, že spojenie najmodernejších technológií a tej najvyššej elegancie a luxusu je nemožné? Len nedávno predstavené hodinky Amazfit GTR 47 mm z výrobne spoločnosti Xiaomi ťa jednoznačne presvedčia o opaku. Moderný displej, poriadna dávka senzorov a krásny kožený remienok sú jednoducho pohladením pre oči.  Nadpriemerná výdrž batérie Hodinky Xiaomi…

  Huawei predstavuje novú stratégiu predaja a vývoja v oblasti procesorov a umelej inteligencie

  0

  18. septembra Huawei spustil Atlas 900, svetové najrýchlejšie stredisko pre trénovanie umelej inteligencie.  Atlas 900 kombinuje silu tisíce Ascend procesorov. Potrebuje iba 59 sekúnd na trénovanie ResNet-50, čo je zlatý štandard pre meranie výkonu umelej inteligencie. Je to o 10 sekúnd rýchlejšie ako predchádzajúci svetový rekord. Okrem toho oznámil novú…

  Huawei Mate 30 Pro je oficiálne predstavený. Pozrite sa čo prináša aktuálne najvýkonnejší smartfón od Huawei

  0

  Spoločnosť Huawei práve predstavila novú generáciu smartfónov Mate 30. My sme si pre Vás nižšie pripravili sumár toho najdôležitejšieho čo bolo v Mníchove povedané v spojitosti s jeho Pro verziou. Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro ponúka 6,53” Flex OLED displej s rozlíšením 2400 x 1176 bodov a …

  Nezmeškajte živý prenos z predstavenie nových smartfónov Mate 30! Za chvíľu už začína

  0

  Zatiaľ čo v priebehu minulého týždňa sa všetka mediálna pozornosť sústreďovala na spoločnosť Apple, ktorá predstavila svetu  nové iPhone telefóny, tak dnes sa karta otáča v prospech spoločnosti Huawei. Spoločnosť Huawei začiatkom mesiaca oficiálne ohlásila, že 19. septembra, teda dnes, predstaví svetu novú produktovú líniu smartfónov Mate 30. Urobila tak…

  Pozrite si simuláciu, ako by dopadla nukleárna vojna medzi Amerikou a Ruskom

  0

  Keď sa povie nukleárna vojna, tak mnohých z nás bezpochyby napadnú krajiny ako Amerika a Rusko, a to aj napriek tomu, že existujú ďalšie krajiny s podobnou zbojnou silou. Ako by však dopadla možná vojna medzi týmito dvoma veľmocami? Tak na túto otázku odpovedajú výskumníci z Princeton University, ktorí vytvorili…

  TopSpeed

  Je zdieľanie áut liek na upchaté mestá? Slováci svoje veľmi požičiavať nechcú

  8

  Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie áut, ktoré mnoho samospráv podporuje bezplatným parkovaním. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať, že carsharing je u nás v plienkach. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko…

  SsangYong Korando Euro NCAP skúšky zvládol na plný počet hviezd

  1

  Značka SsangYong nie je v našich končinách príliš rozšírená. Nedávno však dovozca spustil výraznejšiu marketingovú ofenzívu (často vidieť reklamy napríklad na YouTube alebo sociálnych sieťach) a nové SsangYong Korando Euro NCAP zvládlo k tomu na plný počet hviezdičiek. Môže byť lepšia reklama pre u nás nie príliš známu značku?

  Nepozornosť za volantom je nebezpečná. Pár tipov, ako jej predísť

  21

  Dopravných nehôd je denne neúrekom. Niekedy je príčinou precenenie schopností vodiča alebo auta, výnimočne technická porucha alebo aj zhoda náhod. Nepozornosť za volantom je však spolu s neprimeranou rýchlosťou najzásadnejšou príčinou havárii. Aj keď má už mnoho áut rôzne asistenčné systémy, ktoré dokážu v prípade nebezpečenstva nehody zasiahnuť, nedá sa na ne vždy…

  Tento týždeň testujeme: Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe

  6

  Tento týždeň nám robí v redakcii spoločnosť benzínový Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe poháňaný prepĺňaným štvorvalcom 2.0 R4 Turbo s výkonom 190 kW (258 k), ktorému pomáha elektromotor s výkonom 10 kW (13,6 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Blázon na cestách! V Malackách išiel vodič cez lávku pre peších!

  13

  Nech si každý hovorí čo chce, Slovensko je krajina neobmedzených možností. Sme národ, ktorý sa dokáže zakaždým vynájsť. Či už vyhovoriť, alebo proste vypiecť so systémom. Najnovší dôkaz je z dnešného rána. Blázon na cestách sa vždy nájde, no toto je iný extrém. Počas prechádzky alebo pešej cesty do práce v…

  Alpina B3 Touring je náhrada za neexistujúcu M3 Touring

  3

  Mnoho rokov sa rozpráva o tom, prečo BMW M nerobí kombíky. Áno, boli tu dve generácie M5 Touring, ale podľa predajov v percentách voči sedanu v Mníchove usúdili, že toto nie je cesta ich zákazníkov. Kto by podobné auto chcel, má alternatívu. Stále tu totiž bola možnosť kúpiť si Alpinu, ktorá mala rýchle kombíky niekedy…

  KAMzaKRÁSOU

  RECEPT: Pudingové slimáky s brusnicami – potešia každého maškrtníka!

  0

  I dnes vám prinášame jednu inšpiráciu na chutné víkendové pečenie. Ak obľubujete pochúťky z kysnutého cesta, ste na správnom mieste. Možno máte i vy v rukáve rozličné obľúbené slané recepty z kysnutého cesta, no dnes to bude skôr na sladkú nôtu. Prinášame vám totiž recept na pudingové slimáky s brusnicami, ktorých príprava je oveľa jednoduchšia,…

  Čo stojí za fotkami na Instagrame? Nedocenená drina?!

  0

  Instagram všetci poznáme ako miesto, kde sa chodíme popozerať na krásne fotky alebo videá. Častokrát nás dokážu nadchnúť a vďaka influencerom sú naše peňaženky ľahšie a skrine či šuplíky plnšie. Veľakrát sa nechávame ovplyvniť „vyšperkovanými“ fotkami, vďaka ktorým si občas kúpime aj niečo, čo vlastne ani nepotrebujeme. Čo stojí za fotkami na…

  Si pripravená? Tieto zmyselné svadobné šaty očaria každého!

  0

  Niet div, že sa nevesty občas cítia bláznivé, keď si majú vybrať z takého množstva nádherných šiat. Z týchto originálnych strihov od návrhára Justina Alexandra ti jednoducho spadne sánka. Na takéto svadobné šaty treba mať odvahu. Niektoré sú obtiahnuté, inde zasa návrhár nešetril priehľadnou čipkou. Napriek tomu sú tieto šaty krásne…

  Ako predĺžiť výdrž make-upu: 3 triky, ktoré sa oplatí vyskúšať!

  0

  Všetky túžime po perfektnom make-upe, ktorý vydrží po celý deň. Spýtali sme sa vizážistky značky Dermacol, aké sú jej tipy na vytvorenie skutočne dlhotrvácneho make-upu, ktorý odolá aj náročným podmienkam. Ako predĺžiť výdrž make-upu? Aké kozmetické vychytávky by nemali chýbať vo vašej kozmetickej taštičke?

  Partnerský horoskop: Ktoré znamenia sú vhodné pre Vodnára?

  0

  Už v prvých momentoch dokážu Blíženci očariť Vodnára vďaka intelektuálnemu ostrovtipu a názorom na svet či spoločnosť. Vodnára fascinuje najmä filozofická hĺbka ich spoločných rozhovorov, nedokáže byť totiž s niekým povrchným, respektíve s človekom, ktorý si cení len hmotné statky. A to mu pri Blížencoch nehrozí, presne tak, ako nehrozí ani nuda. Ich vzájomná sympatia…

  Kaktusové dekorácie do domácnosti: Nechaj sa inšpirovať!

  3

  Kaktusové dekorácie sú vkusným doplnkom do každej domácnosti či už sú to vankúše, živé rastliny, keramické ozdoby, lampy, zrkadlá či obrazy.

  Svetlo sveta

  Pochod za život príde podporiť aj bývalá pracovníčka potratovej kliniky z USA

  0

  Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave, informovali dnes novinárov jeho organizátori.  Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos…

  19.9. Svätý Január a každoročný zázrak skvapaľnenia krvi

  0

  Svätý Január sa narodil v Benevente v polovici 3. storočia bohatým rodičom. Juh Talianska v tom období bol silne pohanský a sv. Január sa ako 15 ročný stal diakonom v rodnom meste. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali…

  Svätý Otec zaslal kardinálovi Tomkovi apoštolské požehnanie

  0

  Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 15. septembra vo Vatikánskej bazilike oslávil 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Apoštolské požehnanie, ktoré mu pri tejto príležitosti písomne udelil Svätý Otec, jubilujúci kardinál rozšíril na všetkých svojich drahých aj prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Na slávnosť Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska, slávil kardinál Tomko pri oltári…

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Armádny Magazín

  Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

  0

  LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania. 

  Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

  0

  V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku

  Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

  0

  Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

  Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský - Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

  0

  V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  1

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  1

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  1

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  Každé kilo sa počíta: Prečo sa oplatí schudnúť 5 % telesnej váhy?

  0

  V súčasnosti sa až priveľmi kladie dôraz na to, ako ľudia vyzerajú. Naháňame sa za krajšími telami, nižšou váhou a tehličkami na brušku. Niekedy však chudnutie odporučí aj lekár a nie z estetických ale zdravotných dôvodov, keď vysoká váha pre človeka predstavuje potencionálne nebezpečenstvo. Prečo sa oplatí schudnúť 5 %…

  Ako sa prejavuje rakovina prostaty? Neignorujte tieto signály!

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o ochorení zvanom varikokéla, ktoré trápi mužskú časť populácie. Dnes vám prinášame rovnako dôležité informácie o zákernej a v tomto prípade i veľmi vážnej chorobe mužov, a to o rakovine prostaty. Onkologické ochorenia sú neustále obrovským strašiakom ľudí, pretože predstavujú častú príčinu úmrtí, i keď…

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…