• Dušan Hirjak

  Vysielanie silných odkazov Bruselu – prejav politický a morálne nezdatných politikov ?

  Publikované 24.07. 2019 o 12:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  ( Článok má dve časti )

  „Vyslali sme silný odkaz…“  – nejako tak sa začína (robí ) oznamovanie našich ústavných činiteľov pred novinármi a televíznymi kamerami, aká je ich zahraničnopolitická orientácia  a ak robia také politické aktivity, ktoré majú deklarovanie orientácie ešte viacej posilniť. K akej problematike naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy ?

  Za silné odkazy sú pokladané napríklad priebežné deklarácie ústavných činiteľov o členstve Slovenska v EÚ a NATO, či jednoducho rôzne opatrenia vládnej moci k témam, ktoré sú predmetom záujmov samotného Bruselu. Za vyslanie silného odkazu sa pokladá  každé potvrdenie smerovania zahraničnej politiky SR, ktorá je výlučne založená na proeurópskej a proatlantickej orientácií.

  Ako občania si máme osvojiť, podporovať, rešpektovať takú proeurópsku orientáciu, ktorá nám umožňuje chápať a vidieť EÚ ako entitu, ktorá svojim charakterom a fungovaním zabezpečí slovenskému národu životný a hodnotový priestor, ktorý vraj nemá žiadnu alternatívu. Ak naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy, tak tie sú iba o tom, že podľa nich slovenský národ chce žiť  v „zlatej integračnej klietke“ bez alternatívy a slobodne rozpustiť svoje korene a záujmy v konzumnom blahobyte demokratického Západu.

  Vyslanie silného odkazu našich ústavných činiteľov  je najnovšie založené na akomsi presvedčení, že ľudia stoja za EÚ. Predseda vlády SR je dokonca presvedčený, že o tomto pozitívnom postoji k EÚ najnovšie svedčí účasť občanov – voličov v eurovoľbách a víťazstvo proeurópskych síl. Tento argument v prospech podpory EÚ je veľmi slabou útechou, pretože v samotných číslach je možné tvrdiť, že kvalifikovaná väčšina občanov sa do eurovolieb vôbec nezapojila.

  V  „Spoločnom vyhlásení ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO“ z októbra 2017 je jasne zdôraznené, že ústavní činitelia budúcnosť Slovenska vidia  v jadre európskej integrácie. K tomuto vyhláseniu sa dňa 27.júna 2019 prihlásila aj zrekonštruovaná „ústavná trojka“. Z tohto dôvodu platí, že kroky a konanie  ústavných činiteľov budú v prvom rade vedené v záujme našich občanov.

  Treba si všimnúť, že prísľub  ústavných činiteľov, že budú robiť všetko v záujme našich občanov predstavuje určitú hrozbu a nebezpečenstvo pre samotný slovenský národ, pre jeho národno-štátne záujmy.  Vyslaním silného odkazu ústavní činitelia  znova potvrdili, že vo veci fungovania EÚ a NATO budú iba reprezentovať Slovenskú republiku a teda v našom mene budú robiť to, čo sa od nich očakáva  zo strany EÚ a NATO a teda na pôde Bruselu.

  V prihlásení sa k deklarácií o členstve Slovenska v EÚ a NATO absentuje zásadný prísľub ústavných činiteľov, ktorý by bol dôkazom, že ide  o ozajstných národných štátnikov s dostatočnou politickou múdrosťou a statočnosťou. V skutočnosti bolo potrebné sa zaviazať k tomu, že ich kroky a konanie budú v prvom rade vo vzťahu k EÚ a NATO vedené na základe toho, ako o ďalšom smerovaní SR v EÚ a NATO rozhodnú občania. Ak takýmto spôsobom ústavní činitelia svoj prísľub nedokázali deklarovať, znamená to, že nás, občanov, majú iba za akési figúrky, v mene ktorých si budú dovoľovať konať podľa svojich osobných preferencií a záujmov.

  Vyslaním silného odkazu EÚ a NATO naši ústavní činitelia iba ubezpečili predstaviteľov nadnárodných štruktúr, že majú zahraničnopolitické smerovanie SR pevne v rukách a že teda nedovolia, aby k otázke hlbšej spolupráce SR  v EÚ, k otázke samotného európskeho projektu EÚ ako takého a k spochybňovaniu členstva SR v NATO mohla rozvinúť celospoločenská diskusia a aby občania  v konečnom dôsledku mohli rozhodovať o svojom osude.

  Nádej na reformu EÚ ako spoločenstva národov teda definitívne zaniká. Ústavní činitelia svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO ako vyslaním silného odkazu iba potvrdili, že občanom SR nebude dovolené miešať sa do záležitosti členstva  SR v EÚ a NATO, čo znamená, že cesta k ustanoveniu európskeho super štátu ako imperiálnej mocnosti je voľná. Vyslaním silného odkazu ústavní činitelia uznali, že sa potvrdzuje doterajšia nedemokratická prax  v rámci EÚ a NATO: občanov členských štátov do rozhodovania nezapájať.

  Občanom nebolo dovolené, či súhlasia s tým, aby vzniklo európske právo a teda aby nám vládlo nadnárodné právo. Občanom nebolo dovolené debatovať o Lisabonskej zmluve a nebola daná možnosť k prijatiu ich rozhodnutia. Občanom nebolo dovolené rozhodnúť  vo veci eurozóny, bankovej únie. Občanom nie je dovolené presadiť reformu EÚ v záujme členských štátov, ale ani diskutovať o reforme EÚ, ktorú schválil Európsky parlament vo februári 2017 v záujme posilnenia moci  Bruselu. Brusel sa nechystá otvoriť v členských štátoch EÚ ani celonárodné diskusie k politickej integrácií – k ustanoveniu európskeho super štátu.

  Politickú integráciu nie je možné  riešiť  na spôsob politickej aktivity ( konania ), vyžadujúcej si, aby ústavní činitelia vystupovali vo vzťahu k EÚ iba ako politická reprezentácia, ktorá svoje kroky a konania bude pokladať za presadzovanie záujmov našich občanov. Podnikať kroky a konať vo veciach politickej integrácie si od ústavných činiteľov vyžaduje, aby od občanov ako základu štátnej moci získali plnú moc – súhlas napríklad so stratou národnej suverenity a začlenením územia SR do nového štátneho útvaru, či súhlas s členstvom v NATO a s podmienkami začlenenia sa do NATO a jeho aktivít.

  Vysielanie silných odkazov zo strany ústavných činiteľov je výrazom nepochopenia ich vlastných povinnosti. Ich základnou a podstatnou povinnosťou je pracovať politický a štátno-mocenský v smere do vnútra spoločnosti a štátu a teda v smere, aby boli tvarou, mysľou a postojmi obrátení k ľuďom, občanom SR.

  Domnievam sa, že v otázkach členstva SR v EÚ a NATO a nášho ďalšieho smerovania v týchto nadnárodných štruktúrach  nie je možné, aby občania akceptovali prísľub ústavných činiteľov, že ich kroky a konania  budú  v prvom rade vedené v záujme občanov, pretože tento prísľub bude tak z ich strany, ako aj zo strany  Bruselu  ďalej zneužívaný. A zneužívaniu prísľubu treba zastaviť.

  Bez silného vplyvu občanov a rôznych aktívnych skupín to však nepôjde. Rozhodujúcu úlohu v týchto záležitostiach je určený zohrať Ústavný súd SR, ktorý doteraz z mne neznámych dôvodov ani sa nepokúšal analyzovať, ako vážne bola oslabená štátna suverenita SR bez súhlasu občanov a ako vážne je pošliapavaná ústavnosť SR.

  Vysielanie silných odkazov do bruselských centrál EÚ a NATO a konanie ústavných činiteľov podľa prísľubu, že pracujú predovšetkým v záujme našich občanov, sa v určitých otázkach podobá politickému konaniu našich ústavných činiteľov z obdobia mníchovskej zrady v septembri 1938. Mníchovská konferencia prijala rozhodnutie, že Československo musí vyhovieť požiadavkám fašistického Nemecka. Hoci bola vyhlásená všeobecná mobilizácia a mali sme podporu ZSSR, československá vláda na čele s prezidentom E. Benešom v rozpore so záujmami a vôľou ľudu, v rozpore s ústavou štátu rozhodnutie štyroch veľmoci prijala a zradila tak základné životné záujmy československého ľudu.

  Výsledkom takéhoto konania ústavných činiteľov vtedajšej ČSR bolo, že republika prišla o veľkú časť svojho územia a o niekoľko miliónov občanov. Konanie vtedajších ústavných činiteľov bolo tiež založené na poňatí svojho ústavného poslania ako reprezentatívneho, ktoré si nevyžadovalo, aby vyhovenie požiadavkám fašistického Nemecka  bolo dané na rozhodnutie občanov ČSR.  Československá vláda na čele aj s prezidentom E. Benešom sa teda neodvážila oprieť sa pri svojom rozhodovaní o moc ľudu a o získanie jeho súhlasu či nesúhlasu.

  Podobnosť dnešnej doby s obdobím mníchovskej zrady je v tom, že v prípade nášho členstva v EÚ ide o stratu zvrchovanosti a suverenity nášho štátu a o priamu snahu začleniť územie SR do nového imperiálneho štátneho útvaru pod vedením Bruselu. Rozdiel je iba v tom, že všetko okolo EÚ je rozpracované na oveľa dlhšie obdobie. Výsledkom doterajšej práce  našich ústavných činiteľov počnúc Mikulášom Dzurindom je to, že náš štát a nás, občanov, dostali z veľkej časti pod nový právny systém – nadnárodný, postavenie a moc našich štátnych orgánov a našej štátnej moci výrazne pomohli obmedziť či zrušiť.

  Predstavitelia vládnej moci radi pripomínajú občanom výhody členstva v EÚ a NATO, ale nikdy sa nezmieňujú o tom, ako funguje nadnárodné právo EÚ, v ktorých oblastiach štátnej moci došlo k strate suverenity. Je potrebné pripomenúť, že výsledok práce doterajších ústavných činiteľov sa dostavil spôsobom, že z ich úrovne bol použitý princíp reprezentatívnosti. Ak sa ústavní činitelia dokázali zhodnúť aj za pomoci EÚ na tomto princípe, potom sa nepodnikali žiadne kroky a politické konanie k tomu, aby v záležitostiach prenosu štátnej moci a správy na nadštátnu úroveň  mohli rozhodovať občania.

  Iba od občanov bolo potrebné žiadať plnú moc, respektíve ich súhlas či nesúhlas s vládnymi návrhmi vo veci presunu suverenity. Princíp reprezentatívnosti nie je možné v takýchto prípadoch používať, pretože umožňuje, aby si ústavný činiteľ hľadal svoje zdôvodnenie, ak je presvedčený, že má konať v záujme nás, občanov. Názorným príkladom takéhoto prístupu je bývalý predseda vlády SR Róbert Fico, ktorý sa jedného času ( nie tak dávno ) vyjadril, že je možné akceptovať niečo také ako je „pozitívna strata“ suverenity. Lenže v jeho prípade platí, že sa stráca ( stratil sa ) problém MIERY straty suverenity, keďže za každú cenu chce vidieť budúcnosť Slovenska v jadre európskej integrácie.

  Nová „ústavná trojka“ svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO sa prihlásila k doterajšej praxi doterajších ústavných činiteľov, pretože sa zaviazala k tomu, že svoje kroky a konanie bude  v prvom rade vedené v záujme našich občanov a teda použije sa princíp reprezentatívnosti. A keďže „ústavná trojka“ má reprezentovať SR v záležitostiach členstva SR v EÚ a NATO, tak si nebude pýtať dovolenie k svojim ďalším zásadným krokom a konaniu od svojich občanov. Takže princíp reprezentatívnosti priamo podporuje vnútorné nutkanie u ústavného činiteľa v pravidelných intervaloch vysielať silné odkazy do Bruselu.

  Zvyčajne píšem, že ide o NAŠICH ústavných činiteľoch. Lenže ich správanie sa na obidve strany – vo vzťahu k Bruselu a vo vzťahu k občanom – je diametrálne odlišné. Vo vzťahu k Bruselu sa správanie prejavuje ako poslušnosť, obdiv, aktívna podriadenosť, vďačnosť, túžba po ocenení, oslava životného priestoru, podpora politik EÚ a NATO. V skutočnosti „ústavná trojka“  Slovenskej republike patrí najviac ak z polovice toho, čo majú robiť podľa Ústavy SR.  „Ústavná trojka“  najmenej z polovice rozumom a srdcom, svojimi postojmi a činmi patrí Bruselu, pretože jednoznačne podporuje ústavnosť EÚ a teda  jej štátno- mocenský charakter a jednoznačne sa srdcom a rozumom vzťahuje k NATO, pretože  toto vojensko-politické zoskupenie  vraj pre nás predstavuje bezpečnosť, stabilitu a prosperitu a je v súlade s hodnotami demokracie, právneho štátu, základných ľudských práv a slobôd.

  Môžu si teda občania SR ozaj myslieť, že vojenská prítomnosť našich partnerov z NATO ( USA, Veľká Británia, Kanada, Litva, Poľsko, Francúzsko, Švédsko, Dánsko ) na Ukrajine a ich vojenské a politické aktivity spojené so zabezpečením rozsiahlych operácií –  nepretržitých misií ako ORBITAL a UNIFIER, či výstavba námornej základne námorných síl Ukrajiny realizovaná vojenskými staviteľmi amerického námorníctva, sú určené k tomu, aby pomáhali brániť Európu proti agresívnemu Rusku ?  Alebo sú na Ukrajine z iných dôvodov, aby držali Ukrajinu v svojom područí a tak mali svoj výhodný nástupný priestor na Rusko ?

  Vojenská činnosť misie NATO na Ukrajine je názorným príkladom, že NATO vôbec nedbá o rešpektovanie demokracie, právneho štátu, základných ľudských práv a slobôd.

  Ohradili sa niekedy naši ústavní činitelia voči našim partnerom v NATO, prečo pomáhajú a podporujú ukrajinskú armádu v jej boji proti Donbasu a teda občanom ich vlastného štátu, keď Generálna prokuratúra Ukrajina vydala expertízu, že vojna proti občanom vlastného štátu je nezákonná ? A dá sa rozumne argumentovať, že Ukrajinci sú západný národ a patria k Západu ? Nie je to skôr tak, že Západ zneužil a zneužíva Ukrajinu na svoje koristnícke ciele a že činnosť NATO na jej území je skôr prípravou na novú svetovú vojnu ?

  Deklarovaný súlad s uvedenými hodnotami predstavuje politický nezmysel, pretože tie sú chránené Ústavou SR a zabezpečené zákonmi. K ich obrane a presadzovaniu  nie je potrebná žiadna vojenská organizácia. Podobne  propagandistický znie pokladať NATO za takú vojenskú organizáciu, ktorá nám pomáha  k stabilite a prosperite krajiny. Lenže potom musíme vedieť, ako sa to organizuje a kto nám bráni v stabilite a prosperite. Musí to byť veľmi silný super, ak k jeho potlačeniu potrebujeme až NATO. Stabilita a prosperita súvisí predovšetkým s politikou vládnej moci do vnútra spoločnosti, s kvalitou demokratického právneho štátu a s otázkami národohospodárskeho charakteru.

  Ústavný súd má mať schopnosť udržať v hraniciach štátu politický charakter spoločnosti v zmysle právneho štátu a ústavného poriadku. Prosperitu v SR nemôžeme porovnávať s eurofondami, ale predovšetkým s tým, aké podmienky sú vytvorené našim občanom  pre ich ekonomicko – sociálne aktivity a ako môžu ( či je im dovolené ) participovať na dosiahnutých výsledkoch. Príbeh o lacnej pracovnej sile na Slovensku sa neskončil, pokračuje              ďalej, pretože pre prosperitu  určitých záujmových skupín je výhodné umožniť prísun ešte lacnejšej pracovnej sily z východu Európy. Je potrebné posúdiť, do akej miery sme iba ekonomickou kolóniou pre skupinu vyspelých západných štátov  a je celkom jasné, že cez NATO  k žiadnemu vyrovnávaniu životných úrovní nedôjde, pretože to nebude možné dosiahnuť ani cez politicko – ekonomické nástroje.

  Naši ústavní činitelia  ( a ďalší politici ) neustále deklarujú, že NATO pre SR  predstavuje určitú istotu – bezpečnosť v Európe ( vo svete ). Tento sebaklam sa pokladá za niečo zvlášť veľmi dôležité, čím je potrebné neustále zdôrazňovať existenciu NATO. V podmienkach Európy je napríklad potrebné riešiť otázku bezpečnosti ako otázku kolektívnej bezpečnosti. Lenže otázku kolektívnej bezpečnosti NATO nerieši a ani nechce riešiť, pretože pokladá Rusko za svojho nepriateľa, ktorého treba odstrašiť.  Bez spolupráce s Ruskom  nie je možné riešiť  otázku kolektívnej bezpečnosti. Poučenie z 2.svetovej vojny naša generácia politikov si vôbec neosvojila a preto spoločne s NATO sme sa vrátili späť do obdobia prípravy tejto vojny. Druhej svetovej vojne bolo možné zabrániť, keby sa skupina západných štátov spojila so ZSSR. Lenže anglo – francúzski buržoázni vládcovia boli tak zaslepení antisovietizmom, že radšej vyhoveli všetkým Hitlerovým želaniam.

  Teraz sme  zaslepení antiruským postojom a nenávisťou k Rusku, čo znamená, že celkom úmyselne z pohľadu určitých cieľov Aliancie nebude riešená kolektívna bezpečnosť aj za účasti Ruska. Koristnícke záujmy vládnucich tried v niektorých demokratických krajinách Západu sú prednejšie ako zabezpečenie mierových podmienok pre obyvateľstvo Európy či sveta. Kolektívna bezpečnosť v rámci NATO nepredstavuje dosiahnutie skutočnej mierovej existencie v Európe, pretože strana NATO disponuje plánmi na napadnutie a zničenie Ruska a rozdelenie prípadnej koristi medzi niektorých členov NATO či EÚ.

  O svoju bezpečnosť sa skôr môžeme postarať sami, keď v rámci NATO:

  1. a) odmietneme plniť úlohy, ktoré súvisia s organizovaním armád a nástupného priestoru pre útok na Rusko a b) keď naši ústavní činitelia by dokázali vyjednať s Ruskou federáciou obojstranne výhodnú zmluvu o priateľstve, vzájomnej spolupráci a pomoci.

  O čom je proatlantická orientácia Slovenskej republiky ?

  Je iba o tom, čo sa deje a bude ďalej diať na území členských štátov EÚ a NATO z hľadiska záujmov USA a EÚ !!!

  EÚ je pod silným poručníctvom USA, pretože samotné NATO predstavuje formu a organizačnú štruktúru, ako samotné poručníctvo USA zlegalizovať. V prípade SR platí, že svojim členstvom v NATO dávame tejto organizácií  svoju vojenskú a personálnu agendu, že NATO môže mať  pre svoju dispozíciu k použitiu našu štátnu moc a štátnu správu, že samotná krajina a vzdušný priestor nad krajinou je k dispozícií vojskám NATO a jeho veliacim štruktúram, pričom otázka pobytu amerických vojsk na našom území sa iba začala riešiť.

  Všetky otázky našej „bezpečnosti“ z úrovne vládnej moci a NATO sa riešia a dejú bez akéhokoľvek súhlasu nás, občanov. Napriek tomu si naši ústavní činitelia bez hanby dovolia deklarovať, že budú dbať o zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie a to aj do vnútra voči občanom Slovenska. V skutočnosti si robia svoju politiku bez vplyvu občanov. A keď si človek trpezlivo analyzuje samotnú deklaráciu, tak je možné v nej odhaliť rôzne pospájané nezmysly a zovšeobecnenia, ktoré majú občanov iba dezorientovať.

  Tak napríklad členstvo v NATO a EÚ okrem iného vraj predstavuje súlad s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd. Ako môžu ústavní činitelia deklarovať, že existuje súlad, keď pod značkou NATO došlo vo svete k mnohým zločinom a vojnám, keď vojnové konflikty nie sú ukončené. NATO sa dopustilo vojnových zločinov vo svete, ale nikto sa ich vyšetrovaním nezaoberal, hoci sa o to pokúšala, napríklad v prípade Juhoslávie,  hlavná žalobkyňa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu Carla Del Ponte. A iba perlička k tomuto tribunálu: ten bol zostavený a financovaný USA, ktoré zohrali hlavnú úlohu pre upevnenie svojho ( západného ) imperiálneho postavenia na Balkáne.

  V NATO sa súlad politicko – vojenských aktivít s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd nerieši. Rozhodujúce postavenie v ňom majú USA ako impérium, ktoré sa dáva dokopy s bruselským impériom. Ako poznamenal austrálsky dokumentarista J. Pilger, impéria bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže, o ovládnutie iných a o utajovanie. Ukazuje sa, že pre našich ústavných činiteľov najskôr platí zásada: na faktoch nezáleží, dôležitá je propaganda a indoktrinácia !

  V zmysle tejto zásady potom vyhlasujú, že chcú robiť zodpovednú politiku, ktorú občania očakávajú. Občania však rozhodne neočakávajú, že v otázke členstva v NATO máme veriť tomu, čo je uvedené v spoločnom vyhlásení ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO. Prezidentka SR Zuzana Čaputová nedávno sa vyjadrila, že  v boji proti dezinformáciám  je potrebná vecná diskusia založená na faktoch. V prípade prihlásenia sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO práve toto svoje vlastné stanovisko  ( pravidlo ) poprela, pretože ak by sa otvorila vecná diskusia k tomu, či členstvo v NATO okrem iného predstavuje súlad s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd, tak na faktoch sa jasne dá dokázať, že NATO je organizácia, ktorá sa dopustila mnohých zločinov a teda uvedený súlad neexistuje.

  Členstvom v NATO je Slovenská republika ako „partner“ dostatočne ovládaná a tento trend má byť zachovaný a posilňovaný.

  Podľa ústavných činiteľov EÚ predstavuje životný a hodnotový priestor, ktorý nemá žiadnu alternatívu. A v tomto životnom priestore došlo k ekonomickej anexií  stredoeurópskych krajín Nemeckom. Ekonomické zaostávanie za západnou Európou sa zachovalo a zosilnelo. Ekonomiky krajín strednej Európy prešli pod úplnú kontrolu nemeckých korporácií. Životná úroveň a mzdy V 4 ostávajú na polovici či 2/3 HDP. Tento limit nesmie byť prekročený. K tomu si môžeme doplniť svoje predstavy o otázky práva. Maastrichtskou zmluvou bola priznaná super  priorita európskemu právu – nadnárodnému, s nadradenosťou nad vnútroštátnymi zákonmi.

  Žijeme teda v životnom priestore, v ktorom nie sme ako občania a ako štát pánmi svojho osudu.  S bezhraničnou ochotou, súhlasom našich politikov dali sme  sa ukotviť v západnom civilizačnom priestore, v ktorom sme stále viacej podriadení niekomu cudziemu – nadnárodným štruktúram EÚ a NATO. Závislosť na EÚ nám veľmi otvorene prezentoval  Slovák M. Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Pred voľbami prezidenta SR okrem iného povedal aj toto: „Tí, ktorí bojujú proti EÚ, ohrozujú náš hospodársky rast, ohrozujú naše pracovné miesta a ohrozujú aj euro a úspory ľudí v bankách.“

  V súvislosti s našim deklarovaným a zabezpečeným životným priestorom je veľmi zaujímavé si všimnúť otázku hrozieb. Tí, čo v Bruseli cez nadnárodné štruktúry EÚ a NATO robia politiku vládnutia nad členskými krajinami, tak podľa našich politických činiteľov nám, Slovenskej republike, z ich strany nič nehrozí. Lenže opak je pravdou. Strata štátnej suverenity a likvidácia národných štátov, politika organizovanej masovej migrácie, konfrontačná politika s Ruskom, demontáž demokratického právneho štátu v priestore EÚ. Namiesto skutočne objektívneho postoja k problematike životného priestoru, ktorý je pod vládou EÚ a NATO v Bruseli, hľadáme hrozby niekde inde, mimo nás a mimo Bruselu.

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte ako kandidátka na funkciu prezidenta SR sa dala počuť, že hrozbou pre Slovensko a celú Európu    je politika Vladimíra Putina. Jeho politiku pokladá za vážne ohrozenie ukotvenia Slovenska v západnom civilizačnom priestore. Mne a väčšine občanov SR je jasné, že Vladimír Putin a samotné Rusko nás, SR, v našom zakotvení v západnom civilizačnom priestore vôbec neohrozuje. Oficiálne máme akosi jasno v tom, že Rusko je hrozbou pre Európu či EÚ. Na druhej strane naši ústavní činitelia pre bezpečnosť našej krajiny za veľmi dôležité pokladajú posilňovanie stability euroatlantického priestoru. O čom je podpora stability euroatlantického priestoru v skutočnosti ?

  Najprv je potrebné si pripomenúť, čo môže znamenať slovné spojenie „euroatlantický priestor“. V skutočnosti je to priestor, ktorý spája dva územné  protiľahlé brehy Atlantického oceána a to Severnú Ameriku a Európu, najmä jej západnú časť. Ja tomuto priestoru hovorím demokratický Západ. Tento západný civilizačný priestor je veľmi výbojný a koristnícky a to už zo svojej kapitalistickej podstaty. Na takúto prax slovenský národ nikdy nemal a ani nemá žiadne predpoklady.

  Na prvý pohľad sa môže zdať, že v euroatlantickom priestore ide o akúsi „rovnováhu a partnerstvo“ politicko – ekonomických a vojenských síl. V skutočnosti sa hrá iba na jednu bránku, pretože dominantné postavenie  majú USA ako impérium a toto postavenie cez „rovnaký hodnotový svet“ vytvorilo premostenie, aby USA dominovali v priestore západnej Európy a teraz už aj v strednej a východnej Európe. V skutočnosti nejde o „euroatlantický priestor“, ale ide o európsky priestor, o priestor tej časti Európy, v ktorej ako štátny mechanizmus dominuje EÚ a NATO a teda Brusel.

  Posilňovanie stability euroatlantického priestoru znamená to, že územie pod správou EÚ je pod poručníctvom USA, že sa uznáva, že USA politický a vojenský dominujú nad vymedzeným územím  v Európe a že je potrebné podporovať  potrebné politiky USA a EÚ k tomu, aby  bolo ešte viac posilnené postavenie USA v Európe a vo svete, rovnako aj EÚ ako možného svetového hráča č. 2. Dostávame sa tak k záveru, že v záujme nášho životného priestoru v rámci EÚ nám nemôže vadiť strata – vzdanie sa štátnej suverenity a preto ide o pozitívny počin a v záujme našej bezpečnosti nám vôbec nevadí, že NATO sa dopúšťa vojnových zločinov.

  Keď sa teda bude dariť USA ako impériu v presadzovaní jeho záujmov v Európe a vo svete a keď sa bude dariť EÚ ako imperiálnemu štátu, tak pôjde o posilňovanie stability euroatlantického priestoru, v ktorom sa ako indivídua zo slovenského národa nejako udržíme dôstojne žiť. Američania nás v európskom priestore majú v moci, ale naši politici si myslia, že nás všetkých chránia a preto môžeme žiť v bezpečí.

  Ukazuje sa, že text samotnej deklarácie ústavných činiteľov SR určitým spôsobom „zatemňuje“ podstatu toho, čoho sa týka, ale na strane druhej, bezvýhradne podporuje snahy USA a EÚ ešte silnejšie „osedlať“ národné štáty v Európe tak, aby s porozumením prijímali ich opatrenia k ešte vraj bezpečnejšej politike.  Za takejto situácie je pochopiteľné, že naša podpora posilňovaniu stability euroatlantického priestoru ide ruka v ruke so zastrašovaním obyvateľstva  hrozbami zo strany Ruska.

  Ak politik – ústavný činiteľ na pozícií prezidenta SR vníma to, čo sa odohráva v Európe, iba ako hrozbu zo strany Ruska a jeho prezidenta, čo si potom radový občan má myslieť o politických, morálnych a vôbec ľudských schopnostiach prezidenta SR ? Angela Merkelová otvorene a verejne vyzvala členské štáty EÚ, aby sa vzdali národnej suverenity v prospech Bruselu, pretože dochádza jej  politický čas. A nikto z našich ústavných činiteľov a ďalších politikov rázne proti tomuto návrhu sa neohradil a neprotestoval, pričom postupné rušenie  štátnej suverenity automatický súvisí s podkopávaním stability štátu a demokracie v štáte.

  Podľa spôsobu západnej propagandy, keďže sa nikto neozval proti návrhu na vzdanie sa národnej suverenity, znamená iba to, a ako výlučne pravdivé, že pre ukotvenie Slovenska  ( SR ? )  v západnom civilizačnom priestore je podmienkou splniť úlohu vzdania sa národnej suverenity ! Aby si práve toto  občania jasne neuvedomovali, tak je potrebné nájsť niekoho iného, kto ohrozuje SR. A po ruke je už známa mantra: je to prezident Vladimír Putin a samotné Rusko., kto ohrozuje Slovensko.

  Úsilie ešte viacej integrovať  členské štáty EÚ a teda dôsledne splniť úlohu vzdania sa národnej suverenity, sa netýka iba SR, ale aj tých členských štátov, ktoré sa hrdia označením, že ide o vyspelé demokratické západné štáty. Úmyselne nechceme pochopiť, že sa úplne zmenilo politické prostredie v Európe, ale nie k lepšiemu. Signatári Parížskej výzvy z roku 2017 preto v svojej výzve tvrdia, že ide o falošnú Európu a preto treba brániť skutočnú Európu. Preto ak máme pokladať demokratický Západ za to najlepšie, čo nám môže zabezpečovať bezpečnosť, stabilitu, prosperitu či slobodný rozvoj – podotýkam nášho slovenského národa – tak sa v politike Západu musí veľa veci robiť iným spôsobom.

  Demokratický Západ presadzuje „bezalternatívnu spoločnosť“ založenú na likvidácií národných štátov a teda na výlučnej dominancií EÚ vo všetkých oblastiach spoločenského života. Toto smerovanie EÚ je potrebné stornovať a politiku „bezalternatívnej spoločnosti“  zrušiť tak, aby spoločne dohodnuté priority boli riešené z pozícií záujmov národných štátov, aby bolo možné udržať  na uzde určité globalizačné trendy a v rámci nich aj rôzne nadnárodné štruktúry. Pôjde teda o také politické konanie v rámci EÚ, ktoré umožní zachytiť určité zmeny  v podmienkach pre integračný proces a nedovolí, aby z EÚ vznikol imperiálny štát.

  Problém však je to, že zrušenie  „bezalternatívnej spoločnosti“ nie je možné pripraviť a zrealizovať z úrovne EÚ a samotného Bruselu. Túto zmenu môžu urobiť ( presadiť )  iba národné vlády členských štátov EÚ a to za jasnej politickej podpory občanov, pretože práve aj zásluhou národných vlád došlo k tomu, že EÚ sa mohla bez problémov vyvinúť do súčasnej  nežiaducej podoby. Lenže príklad aj zo Slovenskej republiky, keď ústavní činitelia v svojej zaslepenosti a bezradnosti vysielajú o svojej vernosti silné odkazy do Bruselu, svedčí o tom, že nemáme politický a morálne zdatných politikov, ktorí by sa odhodlali napraviť to, čo doterajší politickí predstavitelia štátu pokazili.

  Doteraz platilo, že integrovať sa do kolektívu vyspelých  západných krajín znamenalo pre krajiny strednej a východnej Európy  prispôsobiť sa podmienkam  ich demokratického životného štýlu.  Teraz musíme brať ohľad na zásadnú zmenu v podmienkach pre zvládnutie  integračného procesu. Zmena z určitých dôvodov a v rámci konceptuálnej moci pre charakter a fungovanie EÚ nastala  na strane demokratického Západu a je už úplne čitateľná: vzdanie sa národnej suverenity členských štátov EÚ v prospech ustanovenia EÚ ako imperiálneho super štátu.

  Túto zmenu nie je možné akceptovať, pretože už nejde iba o nevinné splnenie určitého kritéria.  Zmena vytvára úplne novú politickú paradigmu, ktorá môže mať, ak sa definitívne presadí, zásadný vplyv na celkový život obyvateľstva v Európe. Zmena v podmienkach integračného procesu v prospech samotnej EÚ núti v politickom priestore pronárodné sily, aby sa v „bezalternatívnej spoločnosti“ našla alternatíva pre život v Európe ako spoločenstva národov.  Podotýkam, že alternatíva sa netýka prechodu od Západu na Východ. Alternatíva spočíva výlučne:

  1. a) v reforme EÚ a teda v požiadavke vzdať sa doterajšej vízie vytvorenej nositeľmi konceptuálnej moci – ustanoviť super štát alebo
  2. b) vo vytvorení novej medzinárodnej organizácie na rovnoprávnom základe.

  „Som za ďalšiu integráciu EÚ,“– týmto spôsobom sa vyjadrila aj prezidentka SR. Keďže v politickom priestore národných štátov a ani na úrovni EÚ neexistujú sily, ktoré by boli proti ďalšej integrácií a za efektívnu reformu EÚ, tak sa dá predpokladať, že iná cesta pre vyspelú demokratickú spoločnosť môže predstavovať aj alternatívu pre riadený rozpad EÚ v jej terajšej podobe. Vzdanie sa „bezalternatívnej spoločnosti“ bude v skutočnosti  znamenať záchranu skutočnej Európy ako spoločenstva národov.

  Alternatíva v rámci demokratického Západu, v smere ktorého sme ešte neprestali s vysielaním silných odkazov o našej vernosti a rozhodnosti spoločne sa podieľať na výhodách moderného kapitalizmu, tak táto alternatíva spočíva v potrebe nájsť takú organizačnú formu spolupráce a pomoci národných štátov, ktorá ich zbaví bruselskej nadradenosti a imperiálnych predsavzatí.  Musí to byť taká alternatíva obnovy skutočnej Európy, ktorú bude možné realizovať nie tajne, ale s plnou podporou a súhlasom ľudu.

  Čo umožňuje, dovoľuje a núti, aby naši ústavní činitelia museli prijímať deklaráciu či vyhlásenia o silných odkazoch ?  Môže existovať viacej dôvodov, ktoré nútia  našich ústavných činiteľov, aby podporovali „bezalternatívnu“ podobu EÚ. Spomeniem iba dve  možnosti.

  Prvá možnosť je založená ma ochote byť verným služobníkom rôznych nadnárodných štruktúr, pod vplyvom ktorých sa im ľahšie robí domáca, vnútorná politika, pretože majú možnosť túto politiku zdôvodňovať akousi „zákonitosťou“ – niečím silnejším a dôležitejším, ako môže byť potreba z úrovne vlastných občanov.

  Druhá možnosť je viera, že patríme ako  národ slovenský za každých okolnosti  k Západu. Slováci sú podľa Daniela Šmihula, právnika a politológa, západný národ. Je to téma  na samostatnú úvahu. Autor článku „Patríme k Západu“ ( Pravda, 12.5.2018 ) si myslí, že je to dané našou kultúrou a historickou tradíciou – čím píšeme a ako sa modlíme, ako boli postavené naše hrady a kostoly, sme členmi NATO a EÚ, kde realizujeme vývoz našich tovarov. Jeho poňatie, kde patríme, sa vymedzuje oproti alternatíve „východnej orientácie“ – Ruska a preto si myslí, že vzťah k Rusku má byť okrajovou zahraničnopolitickou  témou.

  Politológ a právnik  zavrhol „východnú orientáciu“, o ktorej si myslí, že je predmetom vnútropolitickej diskusie, ktorá rozoštváva celé rodiny. Autor článku, vzhľadom na jeho jednoznačné vymedzenie, kde patríme, tak dochádza k potrebe varovať nás. Jeho pohľad na postavenie ( či príslušnosť ) slovenského národa podľa zásady „Buď – Alebo“ sa dostal do podoby, že nás varuje. Citujem: „Ak by sa vízia opustenia západného spoločenstva  a hľadanie rovnováhy a neutrality medzi Západom a Východom uskutočnila, bola by nebezpečným experimentom, za ktorý Ukrajina, Srbsko, Moldavsko a podobne platili a platia krvou a nesmiernou chudobou.  V spoločenstve vyspelých demokratických západných krajín, ku ktorým patríme, je nám relatívne dobre a v daných medzinárodných pomeroch je to pre nás najlepšia alternatíva.“

  Nemám záujem uvažovať spôsobom, že musíme za každú cenu patriť k Západu, pretože patriť k „východnej orientácií“ bolo by nebezpečným experimentom. A ako príklad spomenul Ukrajinu, Srbsko a Moldavsko.  Z jeho pohľadu na otázku, kto má kde patriť, sa dá usúdiť, že patriť k Západu v širších súvislostiach  znamená, aby krajina „pracovala“ v prospech hodnôt a politiky Západu. Takže z môjho pohľadu je napríklad  jasné, že rozbitie Juhoslávie zorganizoval demokratický Západ v svoj prospech mať silný vplyv na Balkáne a štátny prevrat na Ukrajine mal za úlohu dostať k moci takých – aj fašistický orientovaných ľudí, ktorí ako novodobí politici zabezpečia rozbitie prirodzených vzťahov Ukrajiny s Ruskom, založenie vojnového stavu na východe Ukrajiny. Bez použitia Ukrajiny ako politického nástroja by nebolo možné zrealizovať či založiť  konfrontačnú politiku s Ruskom.

  Viera našich ústavných činiteľov, že patríme za každých okolnosti k Západu a sme západný národ, nám škodí v tom, že sme nútení sa vymedziť zároveň ( v rámci poslušnosti ) proti niekomu na Východe. Neviem, ako je možné stotožniť našu kultúrnu a historickú tradíciu s angloamerickou kultúrou. Som presvedčený, že náš slovenský národ nikdy nebude angloamerickou plutokraciou prijatý a pokladaný za rovnoprávneho partnera a že my, občania slovenského národa, budeme hrdí na svoju členskú príslušnosť k vyspelej demokratickej spoločnosti, pre ktorú koristnícka politika realizovaná v svetovom meritku je životne dôležitá.

  Vyhlásenie ústavných činiteľov o ich silnom odkaze Západu môže znamenať aj to, že vízia opustenia NATO a EÚ zo strany SR nehrozí, pretože nám je v tomto spoločenstve zabezpečený dobrý život a preto je našou povinnosťou  podporovať ďalšiu integráciu vedúcu až k doteraz skrytému či skrývanému konečnému cieľu – dosiahnuť zjednotenú Európu na spôsob imperiálneho štátu. Takéto vyhlásenie  o silnom odkaze zároveň znamená  aj to, že sa zo strany ústavných činiteľov SR zachová doterajšie politické konanie: žiadnym spôsobom nebude dovolené, aby sa demokratické vlády členských štátov EÚ zaoberali myšlienkou dovoliť svojim všetkým občanom prejaviť svoju vôľu.

  Ostane tak, že rozhodujúce kroky v integrácií členských štátov musia ostať  iba záležitosťou nositeľov konceptuálnej moci a ich aktívnych prisluhovačov. Je teda možné očakávať, že od našich ústavných činiteľov či vôbec vládnej moci dostanú občania SR príležitosť, aby sa v referende napríklad vyjadrili:

  1. a) či súhlasia s takou reformou EÚ, ktorá členským štátom umožní, aby sa im vrátila moc z Bruselu a teda sú proti ustanoveniu zjednotenej Európy na spôsob nového imperiálneho super štátu ?
  2. b) či súhlasia s tým, aby SR ukončila svoje členstvo v EÚ a vystúpila z EÚ, podobne aj v záležitostiach NATO ?

  Na položené otázky v súčasnej situácií nie je možné očakávať pozitívny prístup  vládnej moci k umožneniu demokratického spôsobu rozhodovania priamo o osudovej záležitosti členského štátu a slovenského národa. Takže vysielanie silného odkazu ústavných činiteľov SR je akýmsi „racionalizačným opatrením“ na zefektívnenie  politických riadiacich procesov v záujme demokratického Západu, ku ktorému patríme najskôr aj z tohto dôvodu, že sme v jeho dlhodobom pláne na   Európu od Atlantiku po Ural a že máme takých politikov, ktorí svoju vernosť Západu deklarujú a vôľa ľudu  v záujme jeho budúcnosti ich nezaujíma a nie je dovolené k jej prejavom vytvoriť podmienky.

  Je tu ďalšia otázka: Môže byť vízia opustenia západného spoločenstva v rámci NATO a EÚ dôvodom, aby sa naši ústavní činitelia respektíve vládna moc  obávali určitého nebezpečenstva, ktoré, na rozdiel od autora článku D. Šmihula, nevidím zo strany nejakej vykonštruovanej východnej orientácie, ale zo strany samotného Západu ? Na túto otázku odpovedám, že určité nebezpečenstvo pre SR by práve zo Západu hrozilo, pretože hlavný dôvod ohrozenia môže súvisieť s novým poňatím, ako má SR patriť k Západu. A k Západu máme určite patriť tak, že územie SR a moc nad ním a jeho občanmi  má patriť Bruselu v obidvoch formách – tak v rámci EÚ ako aj v rámci NATO.

  Dostávam sa tak k myšlienke, že vyhlásenie ústavných činiteľov SR o silnom odkaze pre Západ ( Brusel ) je výsledkom ich reálnej politiky a zodpovednosti za osud slovenského národa. Naši politici nemôžu inak konať, pretože nás môžu vystaviť nepríjemným  ( či tragickým ) dôsledkom  za neposlušnosť.  A tak nás vlastne nemôžu a nechcú zasvätiť  do politiky, ktorá sa robí tajne za zatvorenými dverami.

  Obhajovať sa reálnou politikou – to by pre nich mala byť poľahčujúca okolnosť. Lenže takto nie je možné postupovať, pretože naši politici do svojej politickej hry o skvelom demokratickom Západe a radostnej a šťastnej spolupráci vložili osud slovenského národa, samotné národno-štátne záujmy SR, stratu slobody. Dnešný demokratický Západ aj nám, podobne ako v svojich vlastných prípadoch, má jasnú podmienku, že s národno-štátnymi záujmami  a národnou suverenitou je koniec a tá je prekážkou nových politických cieľov.

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.53
  Priemerná čítanosť: 980

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Patriarcha Kirill pripomenul prebiehajúcu genocídu kresťanov vo svete

  Moskva 24. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill zaslal pozdrav účastníkom 5. svetového fóra o holokauste v Izraeli, v ktorom porovnal genocídu Židov počas druhej svetovej vojny s dnešným prenasledovaním kresťanov vo svete "Medzinárodné spoločenstvo žiaľ umožnilo prenasledovanie kresťanov v 21. storočí, ktorých práva vrátane práva…

  Dohodu o brexite bude ako posledný schvaľovať Európsky parlament

  Brusel 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Piatkový podpis dohody o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom otvoril cestu pre jej schválenie v Európskom parlamente (EP), poslednej inštitúcii, ktorá sa k nej vyjadrí Poslanci budú o dohode…

  Maduro pozval na voľby pozorovateľov z EÚ, OSN a Latinskej Ameriky

  Caracas 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Rodrigo Abd)   Venezuelský prezident Nicolás Maduro pozval na tohtoročné parlamentné voľby vo Venezuele pozorovateľov z OSN, Európskej únie i z niektorých latinskoamerických krajín. Informovali o tom v piatok agentúra TASS a ekvádorský denník El Comercio na svojej webovej stránke Maduro vo štvrtok požiadal generálneho tajomníka…

  Vedci objavili pôvodný zdroj nového koronavírusu z Číny

  Peking 24. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/Chinatopix)   Vedci uskutočnili genetickú analýzu nového koronavírusu z Číny a zistili jeho najpravdepodobnejší zdroj, výsledky štúdie uviedli v časopise Journal of Medical Virology Nový koronavírus, ktorý prvýkrát registrovali koncom decembra 2019 vo Wu-chane, veľkom meste v strednej Číne, patrí k rovnakému vírusovému druhu ako dobre známy koronavírus ťažkého akútneho…

  Zrútenie bezbariérovej plošiny na Šváboch v Prešove pravdepodobne zapríčinili kotviace prvky zábradlia

  Prešov 24. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Mesto počas dneška zdemontuje a odvezie časť bezbariérovej rampy vedúcej k nákupnému stredisku na Sídlisku Šváby pred zdravotným strediskom, ktorá sa vo štvrtok večer zrútila. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, rampu k 1. poschodiu, z ktorej sa zrútilo zábradlie,…

  USA prehrali vo Venezuele, ale do volieb to nepriznajú

  Moskva 24. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Fernando Llano)   Presne pred rokom došlo k vymenovaniu prezidenta zvrchovaného štátu zahraničným lídrom cez Twitter. Nebol to samozrejme ani prvý ani iste posledný prípad, keď Washington zvrhol alebo sa pokúsil o zvrhnutie legitímnej moci v tej, alebo inej krajine a dosadil miesto legitímnych lídrov vlastných…

  Spencerová: Škandálik, ktorý započal okolo rozvodu zakladateľa Amazonu, môže nabrať globálne rozmery s nepredvídateľnými dôsledkami

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Cliff Owen)   Česká novinárka Tereza Spencerová sa v jednom zo svojich komentárov na portáli iPrima.cz zamýšľa nad tým, ako skončí príbeh s hacknutým mobilom jedného z najbohatších ľudí a zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa Už dlhšiu dobu sa vedelo o tom, že mobil šéfa Amazonu Jeffa…

  Francúzska vláda rokuje o návrhoch dôchodkovej reformy; protesty pokračujú

  Paríž 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Christophe Ena)   Francúzska vláda rokuje v piatok o  návrhoch dôchodkovej reformy, ktorý narazil na odpor odborárov. Vlna ich štrajkov zachvátila celé Francúzsko a trvá už 51 dní, pričom na piatok sú v mnohých mestách krajiny opäť naplánované protestné zhromaždenia. Zavretá pre verejnosť je v piatok aj…

  Show okolo hlasovacích lístkov pokračuje: Blahová rázne žiada vyjadrenie Ústavného súdu a prípadne aj nový termín volieb

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Liberálna poslankyňa Národnej rady Natália Blahová z Demokratickej strany (DS), ktorá kandidovala za SaS v súvislosti s medializovanými informáciami o neúplných hlasovacích lístkoch pre niektorých voličov hlasujúcich poštou zo zahraničia (viac v článku) žiada vypísanie nového dátumu parlamentných volieb Blahová z DS na…

  Primátor Bratislavy sa bráni a vysvetľuje návrh 20-tisícových odmien

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ľubomír Galko z Demokratickej strany sa krátko pred parlamentnými voľbami obul do vedenia hlavného mesta Bratislavy. Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti METRO Bratislava a. s. sa mali rozdávať vysoké odmeny členom predstavenstva, z ktorých sú traja nominantmi mesta a dvaja nominantmi Ministerstva dopravy. Podľa primátora Bratislavy…

  V parlamente odznel návrh na vystúpenie Slovenska z NATO. USA a NATO boli označení za najväčších teroristov sveta

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot:YouTube)   V súvislosti s návrhom Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky v parlamente predniesol poslanec Peter Marček mimoriadne naliehavé slová. V súvislosti s atentátom na iránskeho generálmajora Solejmáního odsúdil USA a NATO ako najväčších teroristov sveta. Ich spriahnutie s domácimi kolaborantami na čele s Čaputovou a Kiskom…

  Hrnko upozorňuje na možné podnecovanie a nekalú kampaň v súvislosti aktivitami Kisku v Levoči

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jakub Kotian)   Vládny poslanec Anton Hrnko z SNS opäť otvorene kritizuje exprezidenta a šéfa strany Za ľudí Andreja Kisku. Tento raz Hrnko upozorňuje na Kiskove zbytočné vyhrocovanie situácie a burcovanie určitej časti obyvateľstva po tom, čo sa Kiska pri antifašistických protestoch postavil na…

  Kiska zabojoval o hlasy rómskych voličov. Vygumovaný Smer a etnicita protestov

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto: Screenshot video)   Protesty proti strane ĽSNS, ktoré pred niekoľkými týždňami rozbehla strana SaS tým, že vysielala (a pravdepodobne aj platila) na Kotlebové mítingy okolo desať aktivistov, inšpirovali PS/Spolu, ktorí sa snažili pridať, ale počet protestujúcich nerástol. Ani keď sa pred týchto aktérov postavil s megafónom…

  Kto vás kŕmi? My! Nemeckí farmári odmietajú nové regulácie

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:Twitter)   Poľnohospodári v Nemecku sa búria proti pripravovanej reforme poľnohospodárstva, ktorá podľa nich zavádza nové opatrenia na ochranu životného prostredia na ich účet. Ako informuje portál iDnes.cz, súčasná situácia je napätá hlavne kvôli rozdielnym názorom medzi farmármi a ekoaktivistami Farmárske odbory Land schafft Verbindung (LSV) minulý…

  Hlinka: Nastal čas pýtať sa ministra práce, generálneho prokurátora a ministerky vnútra, prečo musel malý Martinko tak dlho trpieť

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook-Jozef Hlinka)   Kandidát na poslanca NR SR Jozef Hlinka (Sme rodina) informoval na sociálnej sieti, že po kontakte s Milanom Krajniakom sa prostredníctvom interpelácií opýtali zodpovedných ministrov a generálneho prokurátora, ako si ich podriadené úrady plnili úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov v prípade brutálne dobitého 4-ročného chlapčeka z okresu…

  Vyplácanie rodičovských príspevkov sa po voľbách môže zmeniť

  Bratislava 24. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vyplácanie rodičovských príspevkov sa po parlamentných voľbách môže zmeniť. Niektoré opozičné strany chcú zrušiť dve úrovne tejto dávky a nahradiť ich jednotnou sumou rodičovského príspevku bez ohľadu na to, či rodič pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval a dostával materskú dávku alebo nie. Viaceré…

  Ústup od plastových obalov v obchodoch dopláca na nedomyslený kontext

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Libertariánske zoskupenia Menej štátu na svojej facebokoovej stránke zverejňuje príspevky v ktorých poukazujú na davovú hystériu vyvolanú ekoteroristickými aktivistami, posilovanú médiami a facebookom a z toho plynúce kontraproduktívne regulácie a spotrebiteľský tlak V svojom poslednom príspevku poukázali na jeden takýto príklad, ktorým je ústup od plastových obalov v…

  Radačovský: Aj vďaka Šimečkovi bude mať rozsudok týkajúci sa Poľska dopad na Slovensko

  Bratislava 24. januára 2020 (HSP/Foto:Archív Miroslava Radačovského)   Európska komisia začala pred niekoľkými mesiacmi konanie proti Poľsku kvôli novému poľskému zákonu o sudcoch. Europoslanec Miroslav Radačovský sa v svojom príspevku zameral na Rozsudok Súdneho dvora C-619/18 zo dňa 24. júna 2019, ktorý súvisí s poľským súdnictvom a poukázala na dopad…

  TopDesat

  Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

  0

  Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

  Harbin: Najčarovnejší festival snehu a ľadu!

  0

  Ak si myslíš, že vieš, ako vyzerá zimná ríša, vyzývame ťa, aby si si to znova premyslel. Aj keď tvoja predstava môže byť naplnená viac rozprávkami, vianočnými stromami a vôňou škorice, pretože väčšina z nás si pravdepodobne spája zimnú sezónu s vianočnými oslavami, tieto obrázky z čínskeho medzinárodného festivalu sochárstva ľadu a…

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Vo svete IT

  Poco F2 skutočne príde. Generálny riaditeľ Poco India prezrádza bližší termín jeho predstavenia

  0

  Spoločnosť Poco, ktorá pôsobila od svojho vzniku pod krídlami spoločnosti Xiaomi, oficiálne potvrdila, že sa môžeme tešiť na uvedenie novej generácie smartfónu Poco, ktorá bude predstavená už čoskoro. Prezradil to Manmohan Chandolu, generálny riaditeľ spoločnosti Poco India pre portál gadgets.ndtv.com. V rámci rozhovoru Manmohan Chandolu povedal, že fyzické oddelenie Poco…

  Nahradí Huawei Android alternatívnym operačným systémom? Vyzerá to tak, že to má v pláne

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Huawei je v konflikte s americkou vládou, ktorý robí spoločnosti vrásky na čele, a to aj napriek tomu, že to moc nepriznáva. V priebehu včerajšieho dňa sme Vám priniesli vyjadrenia Ren Zhengfei (pozn. redakcie: generálny riaditeľ spoločnosti Huawei), ktorý povedal, že ešte nikdy neboli…

  Japonský premiér chce zaviesť vesmírne vojenské sily. Tie budú chrániť ich satelity na obežnej dráhe

  0

  Japonsko nasleduje stratégiu Spojených štátov a zakladá vojenskú jednotku zameranú na vesmír. V pondelok, 20. januára vyhlásil premiér Shinzō Abe, že Japonsko zavedie jednotku, ktorá bude chrániť ich majetok na obežnej dráhe. Jednotka bude založená v apríli ako súčasť japonských vzdušných síl. Spočiatku bude mať posádku tvorenú z 20 ľudí,…

  Pozrite sa na prvé zábery z odvrátenej strany Mesiaca. Čínska sonda do dnešného dňa mapuje neprebádané územie

  0

  Pred rokom pristála misia Chang’e 4, spolu s roverom Yutu 2 na povrchu odvrátenej strany Mesiaca. Po celý čas študovali kráter Von Kármán a ich jediným spojením bol satelit Queqiao, ktorý sa nachádza pri Mesiaci, odrážajúc ich signál naspäť na Zem. Súčasť misie bolo aj zhotovovanie fotografií, ktorých pristávací modul a…

  Zakladateľ spoločnosti Huawei hovorí, že prežijú aj bez amerických technológií

  0

  Generálny riaditeľ spoločnosti Huawei, Ren Zhengfei, opäť raz rozviruje debatu okolo sankcií zo strany americkej vlády voči Huawei. Počas World Economic Forum (pozn. redakcie: Svetového ekonomického fóra) sa vyjadril na margo pretrvávajúcich sankcií zo strany americkej vlády voči spoločnosti. Podľa neho neboli nikdy lepšie pripravení na to, aby prežili aj…

  Vedcom sa podarilo zostrojiť kameru, ktorá zachytáva oku neviditeľné javy

  0

  Vedci pokračujú v posúvaní možností kamier. Podarilo sa im zostrojiť zariadenie, ktoré je schopné zachytiť neuveriteľných bilión snímkou za sekundu. Táto technika sa nazýva fázovo-citlivá komprimovaná ultrarýchla fotografia a hoci je to ohromujúci úspech, o rekorde nemožno hovoriť. Tí istí vedci ešte v roku 2018 zostrojili kameru, ktorá zachytávala 10 biliónov…

  TopSpeed

  Lada na Slovensku pokračuje, ponuku dokonca rozšíri. Pribudne aj Xray

  1

  Znie to neuveriteľne, ale Lada na Slovensku pokračuje. Kým v krajinách EÚ automobilka Lada oficiálne končí, predaje jej nových áut na Slovensku pokračujú. Žilinská spoločnosť Autoprofit, s.r.o. ponuku modelov dokonca rozšíri. K tradičným modelom Lada 4x4 a Vesta v druhej polovici roka 2020 pribudne aj crossover Lada Xray, model Granta…

  8. generácia VW Golf Euro NCAP testy prešla s najlepším výsledkom

  1

  Najnovší Volkswagen Golf tiež prešiel testami Euro NCAP. Ako dopadol? Nuž, podľa očakávania dostal 5 hviezdičiek. Rovnako ako jeho bezprostrední predchodcovia. Aj keď treba pripomenúť, že nároky na zisk 5 hviezd sa sprísňujú. Avšak napríklad za ochranu dospelých získal Golf až 95 %. VW Golf Euro NCAP teda prešiel bez problémov,…

  Drsné metódy ruských vodičov. Podpálili policajné dodávky s radarmi

  3

  Informácie z Ruska vždy stoja za pozornosť, minimálne vtedy, ak ide o tému dopravy a dodržiavania tamojších dopravných predpisov. Drsné metódy ruských vodičov a ich svojské spôsoby riešenia problémov sú medzi Európanmi pomaly už legendárne. A hoci správanie jednotlivých národností nemožno paušalizovať, v tomto prípade stojí za to pripomenúť si jeden ruský incident. Zostalo po ňom…

  Koniec Fabie v Čechách? Jej výrobu chce Seat. Nervozita rastie

  5

  S prerozdeľovaním výrobných kapacít v rámci koncernu VW sa objavujú nové problémy. Najaktuálnejším z nich je boj o výrobu jednotlivých modelov v rámci značiek. Odborári automobilky Škoda Auto len nedávno bili na poplach v súvislosti s plánovaným prechodom výroby modelu Superb do Turecka a už je tu ďalší problém. Koniec Fabie v Čechách. Jej výrobu by mal totiž…

  Podvody s emisiami nekončia. Tentoraz má problém Mitsubishi

  20

  Máme tu ďalšiu aféru Dieselgate. Podvody s emisiami tentoraz doľahli na japonskú automobilku Mitsubishi. V Nemecku čelí obvineniu, že jej naftové agregáty 1.6 a 2.2 DI-D obsahujú podvodný softvér, ktorý dokázal obísť homologizačné merania emisií. Ide o motory v emisnej špecifikácii Euro 5 a 6. Je to vážne, nemecké úrady vyzývajú majiteľov dotknutých áut, aby sa…

  Polícia zatkla vývojárov Corvette C8 pre preteky v premávke

  0

  Blbý deň v práci sa raz za čas prihodí každému. Začne to tým, že sa vám niečo nepodarí a končí tak, že naštvaný prídete domov. No dvom technikom General Motors sa nepodarilo ani to. Policajný zásah voči nim pre preteky v premávke skončil ich zatknutím. Udialo sa to počas testovania najnovšej…

  KAMzaKRÁSOU

  Horoskop 2020: Ktoré mesiace bude mať šťastie v láske tvoje znamenie?

  1

  Chcete vedieť, kedy budete mať v roku 2020 šťastie v láske? My vám prezradíme, ktoré mesiace budú pre lásku jednotlivých znamení zverokruhu kľúčové.

  Zimná dovolenka podľa celebrít: Kde sa zasnúbil Spirit, kde si užíva Rolins a iní?

  1

  Zimná dovolenka podľa celebrít - načerpajte inšpiráciu a vyberte sa do teplej exotiky. Ak plánujete vystriedať zimu za teplo, tak to správne ako známe osobnosti!

  Prečo nechudnem? Tu sú časté dôvody, prečo ručička na váhe neklesá!

  1

  Prečo nechudnem, aj keď sa snažím? Tak túto otázku si pokladá nejedna žena. Je potrebné sa však zamyslieť, či pri chudnutí nerobíme nejaké chyby. Aké to sú?

  Ako na popraskané pery v zime? Toto musíš vyskúšať ihneď!

  1

  Ako na popraskané pery v zime, ktoré nie sú hodné ani jedného bozku? Ako z nich spraviť bozkávacie pery v priebehu niekoľkých minút? Poradíme vám!

  10 asertívnych práv, ktoré máš a o ktorých musíš vedieť!

  2

  Každá ľudská bytosť by si mala byť vedomá toho, že jej nikto nemôže brániť v názoroch, pocitoch a myšlienkach. Toto je 10 asertívnych práv, ktoré máte.

  Poznáš božie drievko? Táto stará rituálna bylinka lieči mnohé neduhy!

  1

  Poznáte bylinku, ktorej ľudový názov je božie drievko? Táto rastlina je tradičnou súčasťou ľudového liečiteľstva. S ktorými zdravotnými problémami vám pomôže?

  Svetlo sveta

  OSN chce vyhlásiť potraty za základné ľudské právo. Trump: urobím všetko proti tomu.

  0

  “Prosím každého občana nášho národa, aby počul to ticho spôsobené stratou celej jednej generácie a prosím Vás, aby ste povstali za ochranu všetkých detí, narodených aj počatých,” týmito slovami sa prihovoril Trump Američanom pred pochodom za život. Zároveň rozhodol, že 22. január bude v Amerike dňoch “Posvätnosti života.” Práve tento…

  Spomíname na kard. Jána Korca pri jeho 96. nedožitých narodeninách

  0

  Práve dnes si pripomíname nedožité 96. narodeniny kardinála Jána Chryzostoma Korca. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1951 sa stal biskupom a v roku 1991 kardinálom. Nitrianskym biskupom bol 15 rokov (v rokoch 1990 – 2005) a jedno desaťročie bol emeritným biskupom – až do svojej smrti…

  Zádušná sv. omša za Stanislava Dusíka v Katedrále sv. Šebastiána

  0

  „Z večnosti záhrad sme sem prišli a do záhrad večnosti putujeme už od svojho narodenia. Každý z nás je pocestný na krátkej a namáhavej púti životom a krok za krokom sa blížime do rodnej Dediny, do Domu svojho Otca. Ako „márnotratný syn“, ktorý tu na zemi už všetko prehajdákal, dlho…

  Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne končí

  0

  Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu J. Ex. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka…

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

  0

  Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

  Armádny Magazín

  Su-30MKI sú odteraz vyzbrojené strelami BrahMos-A

  0

  Indické vzdušné sily sú odteraz oficiálne vyzbrojené „najrýchlejšími supersonickými okrídlenými raketami na svete". Správu tohto znenia priniesol 20. januára 2020 webový po

  Koniec éry „Fantómov", Japonsko končí s prevádzkou stíhacích lietadiel F-4EJ

  0

  Legendárne Fantómy končia v Japonských vzdušných silách sebaobrany (Japan Air Self-Defense Force - JASDF) svoju púť. Vojenské letectvo vzdušných síl sebaobrany definitívne prechádza na lietadlá 5. generácie a F-4EJ Kai Phantom II tak odchádza do histórie.

  Nová ruská športová pištoľ Aspid

  0

  MOSKVA 21. január 2020 - Tsnitočmaš (súčasť štátnej hi-tech spoločnosti Rostec) uviedol na trh novú športovú pištoľ Aspid, v kalibri 9x19 mm, odvodenú od najnovšej armádnej pištole Udav. Pištoľ je určená na praktickú streľbu a vyznačuje sa zvýšenou životnosťou a vylepšenou ergonómiou. Športová pištoľ Aspid bude mať záručnú životnosť najmenej 25 000

  Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah

  0

  Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah. Bezpečnejší výťah a zároveň s väčšou kapacitou, bude návštevníkom k dispozícii už počas nadchádzajúcej letnej sezóny Vojenského historického múzea vo Svidníku. Peniaze na rekonštrukciu vyčlenilo ministerstvo obrany. Obnovou pamiatok spätých s našou históriou chce podporiť záujem verejnosti a najmä m

  Tvoja Svadba

  Top 3 najznámejší návrhári svadobných šiat: Poznáš ich?

  0

  Budete mať svadbu v tomto roku a hľadáte luxusné svadobné šaty? Tak sa inšpirujte - toto sú najznámejší návrhári svadobných šiat, ktorých tvorba vás ohúri!

  Ako vyzdobiť svadobné auto? Aké voliť dekorácie a materiály?

  0

  Na prvý pohľad banálna otázka. Na druhú stranu však práve také maličkosti, ako je krásna výzdoba konvoja áut svadobčanov a predovšetkým áut ženícha a nevesty, robia svadobný deň nezabudnuteľným. Aké sú súčasné trendy vo výzdobe áut? Ako vyzdobiť svadobné auto? Inšpirujte sa a pozrite sa na pár našich tipov, akú výzdobu vybrať.

  Základné pravidlá svadobného líčenia: Takto bude tvoj mejkap tip-top

  0

  Základné pravidlá svadobného líčenia, ktoré musí poznať každá budúca nevesta, nájdete v článku. Krok za krokom vám vysvetlíme ako vytvoriť dokonalý make-up.

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

  0

  Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

  Tvoje Zdravie

  Kolega s chronickým ochorením: Ako mu byť oporou podľa psychológov?

  0

  Neviete, ako sa chovať k spolupracovníkovi, ktorý trpí chorobou? Kolega s chronickým ochorením potrebuje vašu oporu! My vám poradíme, ako na to!

  Aké sú príčiny pálenia záhy? Odhaľte príčinu, zbavíte sa problému!

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny pálenia záhy? Čo všetko môže spôsobiť tento zdravotný problém, s ktorým bojujú mnohí z nás už niekoľko rokov? 

  Toto sú účinky kofeínu! Pôsobí na naše telo pozitívne alebo škodlivo?

  1

  Ako sme už načrtli v úvode, kofeín môže byť akýmsi pomocníkom, no rovnako môže škodiť. Preto je vhodné poznať všetky jeho účinky. Kofeín sa do krvného obehu vstrebe v priebehu asi 30 minút. V prvom rade stimuluje centrálnu nervovú  aj obehovú sústavu. Pôsobí tak na duševnú aj telesnú výkonnosť. Napomáha človeku…

  Esenciálny rozmarínový olej: Kde všade dokáže byť nápomocný?

  0

  Rozmarín lekársky, latinsky Rosmarinus officinalis, je aromatická rastlina z čeľade hluchavkovité. Tento menší stredomorský poloker si i mnohí z nás pestujú doma v kuchyni či záhradke. Ide totiž o obľúbenú koreninu. Sivozelené rozmarínové lístky sa čerstvé i sušené využívajú pri príprave rozličných pokrm. Rozmarín je však zároveň i liečivou bylinou a…

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

  Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

  0

  Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…