• Dušan Hirjak

  Vysielanie silných odkazov Bruselu – prejav politický a morálne nezdatných politikov ?

  Publikované 24.07. 2019 o 12:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  ( Článok má dve časti )

  „Vyslali sme silný odkaz…“  – nejako tak sa začína (robí ) oznamovanie našich ústavných činiteľov pred novinármi a televíznymi kamerami, aká je ich zahraničnopolitická orientácia  a ak robia také politické aktivity, ktoré majú deklarovanie orientácie ešte viacej posilniť. K akej problematike naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy ?

  Za silné odkazy sú pokladané napríklad priebežné deklarácie ústavných činiteľov o členstve Slovenska v EÚ a NATO, či jednoducho rôzne opatrenia vládnej moci k témam, ktoré sú predmetom záujmov samotného Bruselu. Za vyslanie silného odkazu sa pokladá  každé potvrdenie smerovania zahraničnej politiky SR, ktorá je výlučne založená na proeurópskej a proatlantickej orientácií.

  Ako občania si máme osvojiť, podporovať, rešpektovať takú proeurópsku orientáciu, ktorá nám umožňuje chápať a vidieť EÚ ako entitu, ktorá svojim charakterom a fungovaním zabezpečí slovenskému národu životný a hodnotový priestor, ktorý vraj nemá žiadnu alternatívu. Ak naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy, tak tie sú iba o tom, že podľa nich slovenský národ chce žiť  v „zlatej integračnej klietke“ bez alternatívy a slobodne rozpustiť svoje korene a záujmy v konzumnom blahobyte demokratického Západu.

  Vyslanie silného odkazu našich ústavných činiteľov  je najnovšie založené na akomsi presvedčení, že ľudia stoja za EÚ. Predseda vlády SR je dokonca presvedčený, že o tomto pozitívnom postoji k EÚ najnovšie svedčí účasť občanov – voličov v eurovoľbách a víťazstvo proeurópskych síl. Tento argument v prospech podpory EÚ je veľmi slabou útechou, pretože v samotných číslach je možné tvrdiť, že kvalifikovaná väčšina občanov sa do eurovolieb vôbec nezapojila.

  V  „Spoločnom vyhlásení ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO“ z októbra 2017 je jasne zdôraznené, že ústavní činitelia budúcnosť Slovenska vidia  v jadre európskej integrácie. K tomuto vyhláseniu sa dňa 27.júna 2019 prihlásila aj zrekonštruovaná „ústavná trojka“. Z tohto dôvodu platí, že kroky a konanie  ústavných činiteľov budú v prvom rade vedené v záujme našich občanov.

  Treba si všimnúť, že prísľub  ústavných činiteľov, že budú robiť všetko v záujme našich občanov predstavuje určitú hrozbu a nebezpečenstvo pre samotný slovenský národ, pre jeho národno-štátne záujmy.  Vyslaním silného odkazu ústavní činitelia  znova potvrdili, že vo veci fungovania EÚ a NATO budú iba reprezentovať Slovenskú republiku a teda v našom mene budú robiť to, čo sa od nich očakáva  zo strany EÚ a NATO a teda na pôde Bruselu.

  V prihlásení sa k deklarácií o členstve Slovenska v EÚ a NATO absentuje zásadný prísľub ústavných činiteľov, ktorý by bol dôkazom, že ide  o ozajstných národných štátnikov s dostatočnou politickou múdrosťou a statočnosťou. V skutočnosti bolo potrebné sa zaviazať k tomu, že ich kroky a konanie budú v prvom rade vo vzťahu k EÚ a NATO vedené na základe toho, ako o ďalšom smerovaní SR v EÚ a NATO rozhodnú občania. Ak takýmto spôsobom ústavní činitelia svoj prísľub nedokázali deklarovať, znamená to, že nás, občanov, majú iba za akési figúrky, v mene ktorých si budú dovoľovať konať podľa svojich osobných preferencií a záujmov.

  Vyslaním silného odkazu EÚ a NATO naši ústavní činitelia iba ubezpečili predstaviteľov nadnárodných štruktúr, že majú zahraničnopolitické smerovanie SR pevne v rukách a že teda nedovolia, aby k otázke hlbšej spolupráce SR  v EÚ, k otázke samotného európskeho projektu EÚ ako takého a k spochybňovaniu členstva SR v NATO mohla rozvinúť celospoločenská diskusia a aby občania  v konečnom dôsledku mohli rozhodovať o svojom osude.

  Nádej na reformu EÚ ako spoločenstva národov teda definitívne zaniká. Ústavní činitelia svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO ako vyslaním silného odkazu iba potvrdili, že občanom SR nebude dovolené miešať sa do záležitosti členstva  SR v EÚ a NATO, čo znamená, že cesta k ustanoveniu európskeho super štátu ako imperiálnej mocnosti je voľná. Vyslaním silného odkazu ústavní činitelia uznali, že sa potvrdzuje doterajšia nedemokratická prax  v rámci EÚ a NATO: občanov členských štátov do rozhodovania nezapájať.

  Občanom nebolo dovolené, či súhlasia s tým, aby vzniklo európske právo a teda aby nám vládlo nadnárodné právo. Občanom nebolo dovolené debatovať o Lisabonskej zmluve a nebola daná možnosť k prijatiu ich rozhodnutia. Občanom nebolo dovolené rozhodnúť  vo veci eurozóny, bankovej únie. Občanom nie je dovolené presadiť reformu EÚ v záujme členských štátov, ale ani diskutovať o reforme EÚ, ktorú schválil Európsky parlament vo februári 2017 v záujme posilnenia moci  Bruselu. Brusel sa nechystá otvoriť v členských štátoch EÚ ani celonárodné diskusie k politickej integrácií – k ustanoveniu európskeho super štátu.

  Politickú integráciu nie je možné  riešiť  na spôsob politickej aktivity ( konania ), vyžadujúcej si, aby ústavní činitelia vystupovali vo vzťahu k EÚ iba ako politická reprezentácia, ktorá svoje kroky a konania bude pokladať za presadzovanie záujmov našich občanov. Podnikať kroky a konať vo veciach politickej integrácie si od ústavných činiteľov vyžaduje, aby od občanov ako základu štátnej moci získali plnú moc – súhlas napríklad so stratou národnej suverenity a začlenením územia SR do nového štátneho útvaru, či súhlas s členstvom v NATO a s podmienkami začlenenia sa do NATO a jeho aktivít.

  Vysielanie silných odkazov zo strany ústavných činiteľov je výrazom nepochopenia ich vlastných povinnosti. Ich základnou a podstatnou povinnosťou je pracovať politický a štátno-mocenský v smere do vnútra spoločnosti a štátu a teda v smere, aby boli tvarou, mysľou a postojmi obrátení k ľuďom, občanom SR.

  Domnievam sa, že v otázkach členstva SR v EÚ a NATO a nášho ďalšieho smerovania v týchto nadnárodných štruktúrach  nie je možné, aby občania akceptovali prísľub ústavných činiteľov, že ich kroky a konania  budú  v prvom rade vedené v záujme občanov, pretože tento prísľub bude tak z ich strany, ako aj zo strany  Bruselu  ďalej zneužívaný. A zneužívaniu prísľubu treba zastaviť.

  Bez silného vplyvu občanov a rôznych aktívnych skupín to však nepôjde. Rozhodujúcu úlohu v týchto záležitostiach je určený zohrať Ústavný súd SR, ktorý doteraz z mne neznámych dôvodov ani sa nepokúšal analyzovať, ako vážne bola oslabená štátna suverenita SR bez súhlasu občanov a ako vážne je pošliapavaná ústavnosť SR.

  Vysielanie silných odkazov do bruselských centrál EÚ a NATO a konanie ústavných činiteľov podľa prísľubu, že pracujú predovšetkým v záujme našich občanov, sa v určitých otázkach podobá politickému konaniu našich ústavných činiteľov z obdobia mníchovskej zrady v septembri 1938. Mníchovská konferencia prijala rozhodnutie, že Československo musí vyhovieť požiadavkám fašistického Nemecka. Hoci bola vyhlásená všeobecná mobilizácia a mali sme podporu ZSSR, československá vláda na čele s prezidentom E. Benešom v rozpore so záujmami a vôľou ľudu, v rozpore s ústavou štátu rozhodnutie štyroch veľmoci prijala a zradila tak základné životné záujmy československého ľudu.

  Výsledkom takéhoto konania ústavných činiteľov vtedajšej ČSR bolo, že republika prišla o veľkú časť svojho územia a o niekoľko miliónov občanov. Konanie vtedajších ústavných činiteľov bolo tiež založené na poňatí svojho ústavného poslania ako reprezentatívneho, ktoré si nevyžadovalo, aby vyhovenie požiadavkám fašistického Nemecka  bolo dané na rozhodnutie občanov ČSR.  Československá vláda na čele aj s prezidentom E. Benešom sa teda neodvážila oprieť sa pri svojom rozhodovaní o moc ľudu a o získanie jeho súhlasu či nesúhlasu.

  Podobnosť dnešnej doby s obdobím mníchovskej zrady je v tom, že v prípade nášho členstva v EÚ ide o stratu zvrchovanosti a suverenity nášho štátu a o priamu snahu začleniť územie SR do nového imperiálneho štátneho útvaru pod vedením Bruselu. Rozdiel je iba v tom, že všetko okolo EÚ je rozpracované na oveľa dlhšie obdobie. Výsledkom doterajšej práce  našich ústavných činiteľov počnúc Mikulášom Dzurindom je to, že náš štát a nás, občanov, dostali z veľkej časti pod nový právny systém – nadnárodný, postavenie a moc našich štátnych orgánov a našej štátnej moci výrazne pomohli obmedziť či zrušiť.

  Predstavitelia vládnej moci radi pripomínajú občanom výhody členstva v EÚ a NATO, ale nikdy sa nezmieňujú o tom, ako funguje nadnárodné právo EÚ, v ktorých oblastiach štátnej moci došlo k strate suverenity. Je potrebné pripomenúť, že výsledok práce doterajších ústavných činiteľov sa dostavil spôsobom, že z ich úrovne bol použitý princíp reprezentatívnosti. Ak sa ústavní činitelia dokázali zhodnúť aj za pomoci EÚ na tomto princípe, potom sa nepodnikali žiadne kroky a politické konanie k tomu, aby v záležitostiach prenosu štátnej moci a správy na nadštátnu úroveň  mohli rozhodovať občania.

  Iba od občanov bolo potrebné žiadať plnú moc, respektíve ich súhlas či nesúhlas s vládnymi návrhmi vo veci presunu suverenity. Princíp reprezentatívnosti nie je možné v takýchto prípadoch používať, pretože umožňuje, aby si ústavný činiteľ hľadal svoje zdôvodnenie, ak je presvedčený, že má konať v záujme nás, občanov. Názorným príkladom takéhoto prístupu je bývalý predseda vlády SR Róbert Fico, ktorý sa jedného času ( nie tak dávno ) vyjadril, že je možné akceptovať niečo také ako je „pozitívna strata“ suverenity. Lenže v jeho prípade platí, že sa stráca ( stratil sa ) problém MIERY straty suverenity, keďže za každú cenu chce vidieť budúcnosť Slovenska v jadre európskej integrácie.

  Nová „ústavná trojka“ svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO sa prihlásila k doterajšej praxi doterajších ústavných činiteľov, pretože sa zaviazala k tomu, že svoje kroky a konanie bude  v prvom rade vedené v záujme našich občanov a teda použije sa princíp reprezentatívnosti. A keďže „ústavná trojka“ má reprezentovať SR v záležitostiach členstva SR v EÚ a NATO, tak si nebude pýtať dovolenie k svojim ďalším zásadným krokom a konaniu od svojich občanov. Takže princíp reprezentatívnosti priamo podporuje vnútorné nutkanie u ústavného činiteľa v pravidelných intervaloch vysielať silné odkazy do Bruselu.

  Zvyčajne píšem, že ide o NAŠICH ústavných činiteľoch. Lenže ich správanie sa na obidve strany – vo vzťahu k Bruselu a vo vzťahu k občanom – je diametrálne odlišné. Vo vzťahu k Bruselu sa správanie prejavuje ako poslušnosť, obdiv, aktívna podriadenosť, vďačnosť, túžba po ocenení, oslava životného priestoru, podpora politik EÚ a NATO. V skutočnosti „ústavná trojka“  Slovenskej republike patrí najviac ak z polovice toho, čo majú robiť podľa Ústavy SR.  „Ústavná trojka“  najmenej z polovice rozumom a srdcom, svojimi postojmi a činmi patrí Bruselu, pretože jednoznačne podporuje ústavnosť EÚ a teda  jej štátno- mocenský charakter a jednoznačne sa srdcom a rozumom vzťahuje k NATO, pretože  toto vojensko-politické zoskupenie  vraj pre nás predstavuje bezpečnosť, stabilitu a prosperitu a je v súlade s hodnotami demokracie, právneho štátu, základných ľudských práv a slobôd.

  Môžu si teda občania SR ozaj myslieť, že vojenská prítomnosť našich partnerov z NATO ( USA, Veľká Británia, Kanada, Litva, Poľsko, Francúzsko, Švédsko, Dánsko ) na Ukrajine a ich vojenské a politické aktivity spojené so zabezpečením rozsiahlych operácií –  nepretržitých misií ako ORBITAL a UNIFIER, či výstavba námornej základne námorných síl Ukrajiny realizovaná vojenskými staviteľmi amerického námorníctva, sú určené k tomu, aby pomáhali brániť Európu proti agresívnemu Rusku ?  Alebo sú na Ukrajine z iných dôvodov, aby držali Ukrajinu v svojom područí a tak mali svoj výhodný nástupný priestor na Rusko ?

  Vojenská činnosť misie NATO na Ukrajine je názorným príkladom, že NATO vôbec nedbá o rešpektovanie demokracie, právneho štátu, základných ľudských práv a slobôd.

  Ohradili sa niekedy naši ústavní činitelia voči našim partnerom v NATO, prečo pomáhajú a podporujú ukrajinskú armádu v jej boji proti Donbasu a teda občanom ich vlastného štátu, keď Generálna prokuratúra Ukrajina vydala expertízu, že vojna proti občanom vlastného štátu je nezákonná ? A dá sa rozumne argumentovať, že Ukrajinci sú západný národ a patria k Západu ? Nie je to skôr tak, že Západ zneužil a zneužíva Ukrajinu na svoje koristnícke ciele a že činnosť NATO na jej území je skôr prípravou na novú svetovú vojnu ?

  Deklarovaný súlad s uvedenými hodnotami predstavuje politický nezmysel, pretože tie sú chránené Ústavou SR a zabezpečené zákonmi. K ich obrane a presadzovaniu  nie je potrebná žiadna vojenská organizácia. Podobne  propagandistický znie pokladať NATO za takú vojenskú organizáciu, ktorá nám pomáha  k stabilite a prosperite krajiny. Lenže potom musíme vedieť, ako sa to organizuje a kto nám bráni v stabilite a prosperite. Musí to byť veľmi silný super, ak k jeho potlačeniu potrebujeme až NATO. Stabilita a prosperita súvisí predovšetkým s politikou vládnej moci do vnútra spoločnosti, s kvalitou demokratického právneho štátu a s otázkami národohospodárskeho charakteru.

  Ústavný súd má mať schopnosť udržať v hraniciach štátu politický charakter spoločnosti v zmysle právneho štátu a ústavného poriadku. Prosperitu v SR nemôžeme porovnávať s eurofondami, ale predovšetkým s tým, aké podmienky sú vytvorené našim občanom  pre ich ekonomicko – sociálne aktivity a ako môžu ( či je im dovolené ) participovať na dosiahnutých výsledkoch. Príbeh o lacnej pracovnej sile na Slovensku sa neskončil, pokračuje              ďalej, pretože pre prosperitu  určitých záujmových skupín je výhodné umožniť prísun ešte lacnejšej pracovnej sily z východu Európy. Je potrebné posúdiť, do akej miery sme iba ekonomickou kolóniou pre skupinu vyspelých západných štátov  a je celkom jasné, že cez NATO  k žiadnemu vyrovnávaniu životných úrovní nedôjde, pretože to nebude možné dosiahnuť ani cez politicko – ekonomické nástroje.

  Naši ústavní činitelia  ( a ďalší politici ) neustále deklarujú, že NATO pre SR  predstavuje určitú istotu – bezpečnosť v Európe ( vo svete ). Tento sebaklam sa pokladá za niečo zvlášť veľmi dôležité, čím je potrebné neustále zdôrazňovať existenciu NATO. V podmienkach Európy je napríklad potrebné riešiť otázku bezpečnosti ako otázku kolektívnej bezpečnosti. Lenže otázku kolektívnej bezpečnosti NATO nerieši a ani nechce riešiť, pretože pokladá Rusko za svojho nepriateľa, ktorého treba odstrašiť.  Bez spolupráce s Ruskom  nie je možné riešiť  otázku kolektívnej bezpečnosti. Poučenie z 2.svetovej vojny naša generácia politikov si vôbec neosvojila a preto spoločne s NATO sme sa vrátili späť do obdobia prípravy tejto vojny. Druhej svetovej vojne bolo možné zabrániť, keby sa skupina západných štátov spojila so ZSSR. Lenže anglo – francúzski buržoázni vládcovia boli tak zaslepení antisovietizmom, že radšej vyhoveli všetkým Hitlerovým želaniam.

  Teraz sme  zaslepení antiruským postojom a nenávisťou k Rusku, čo znamená, že celkom úmyselne z pohľadu určitých cieľov Aliancie nebude riešená kolektívna bezpečnosť aj za účasti Ruska. Koristnícke záujmy vládnucich tried v niektorých demokratických krajinách Západu sú prednejšie ako zabezpečenie mierových podmienok pre obyvateľstvo Európy či sveta. Kolektívna bezpečnosť v rámci NATO nepredstavuje dosiahnutie skutočnej mierovej existencie v Európe, pretože strana NATO disponuje plánmi na napadnutie a zničenie Ruska a rozdelenie prípadnej koristi medzi niektorých členov NATO či EÚ.

  O svoju bezpečnosť sa skôr môžeme postarať sami, keď v rámci NATO:

  1. a) odmietneme plniť úlohy, ktoré súvisia s organizovaním armád a nástupného priestoru pre útok na Rusko a b) keď naši ústavní činitelia by dokázali vyjednať s Ruskou federáciou obojstranne výhodnú zmluvu o priateľstve, vzájomnej spolupráci a pomoci.

  O čom je proatlantická orientácia Slovenskej republiky ?

  Je iba o tom, čo sa deje a bude ďalej diať na území členských štátov EÚ a NATO z hľadiska záujmov USA a EÚ !!!

  EÚ je pod silným poručníctvom USA, pretože samotné NATO predstavuje formu a organizačnú štruktúru, ako samotné poručníctvo USA zlegalizovať. V prípade SR platí, že svojim členstvom v NATO dávame tejto organizácií  svoju vojenskú a personálnu agendu, že NATO môže mať  pre svoju dispozíciu k použitiu našu štátnu moc a štátnu správu, že samotná krajina a vzdušný priestor nad krajinou je k dispozícií vojskám NATO a jeho veliacim štruktúram, pričom otázka pobytu amerických vojsk na našom území sa iba začala riešiť.

  Všetky otázky našej „bezpečnosti“ z úrovne vládnej moci a NATO sa riešia a dejú bez akéhokoľvek súhlasu nás, občanov. Napriek tomu si naši ústavní činitelia bez hanby dovolia deklarovať, že budú dbať o zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie a to aj do vnútra voči občanom Slovenska. V skutočnosti si robia svoju politiku bez vplyvu občanov. A keď si človek trpezlivo analyzuje samotnú deklaráciu, tak je možné v nej odhaliť rôzne pospájané nezmysly a zovšeobecnenia, ktoré majú občanov iba dezorientovať.

  Tak napríklad členstvo v NATO a EÚ okrem iného vraj predstavuje súlad s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd. Ako môžu ústavní činitelia deklarovať, že existuje súlad, keď pod značkou NATO došlo vo svete k mnohým zločinom a vojnám, keď vojnové konflikty nie sú ukončené. NATO sa dopustilo vojnových zločinov vo svete, ale nikto sa ich vyšetrovaním nezaoberal, hoci sa o to pokúšala, napríklad v prípade Juhoslávie,  hlavná žalobkyňa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu Carla Del Ponte. A iba perlička k tomuto tribunálu: ten bol zostavený a financovaný USA, ktoré zohrali hlavnú úlohu pre upevnenie svojho ( západného ) imperiálneho postavenia na Balkáne.

  V NATO sa súlad politicko – vojenských aktivít s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd nerieši. Rozhodujúce postavenie v ňom majú USA ako impérium, ktoré sa dáva dokopy s bruselským impériom. Ako poznamenal austrálsky dokumentarista J. Pilger, impéria bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže, o ovládnutie iných a o utajovanie. Ukazuje sa, že pre našich ústavných činiteľov najskôr platí zásada: na faktoch nezáleží, dôležitá je propaganda a indoktrinácia !

  V zmysle tejto zásady potom vyhlasujú, že chcú robiť zodpovednú politiku, ktorú občania očakávajú. Občania však rozhodne neočakávajú, že v otázke členstva v NATO máme veriť tomu, čo je uvedené v spoločnom vyhlásení ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO. Prezidentka SR Zuzana Čaputová nedávno sa vyjadrila, že  v boji proti dezinformáciám  je potrebná vecná diskusia založená na faktoch. V prípade prihlásenia sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO práve toto svoje vlastné stanovisko  ( pravidlo ) poprela, pretože ak by sa otvorila vecná diskusia k tomu, či členstvo v NATO okrem iného predstavuje súlad s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd, tak na faktoch sa jasne dá dokázať, že NATO je organizácia, ktorá sa dopustila mnohých zločinov a teda uvedený súlad neexistuje.

  Členstvom v NATO je Slovenská republika ako „partner“ dostatočne ovládaná a tento trend má byť zachovaný a posilňovaný.

  Podľa ústavných činiteľov EÚ predstavuje životný a hodnotový priestor, ktorý nemá žiadnu alternatívu. A v tomto životnom priestore došlo k ekonomickej anexií  stredoeurópskych krajín Nemeckom. Ekonomické zaostávanie za západnou Európou sa zachovalo a zosilnelo. Ekonomiky krajín strednej Európy prešli pod úplnú kontrolu nemeckých korporácií. Životná úroveň a mzdy V 4 ostávajú na polovici či 2/3 HDP. Tento limit nesmie byť prekročený. K tomu si môžeme doplniť svoje predstavy o otázky práva. Maastrichtskou zmluvou bola priznaná super  priorita európskemu právu – nadnárodnému, s nadradenosťou nad vnútroštátnymi zákonmi.

  Žijeme teda v životnom priestore, v ktorom nie sme ako občania a ako štát pánmi svojho osudu.  S bezhraničnou ochotou, súhlasom našich politikov dali sme  sa ukotviť v západnom civilizačnom priestore, v ktorom sme stále viacej podriadení niekomu cudziemu – nadnárodným štruktúram EÚ a NATO. Závislosť na EÚ nám veľmi otvorene prezentoval  Slovák M. Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Pred voľbami prezidenta SR okrem iného povedal aj toto: „Tí, ktorí bojujú proti EÚ, ohrozujú náš hospodársky rast, ohrozujú naše pracovné miesta a ohrozujú aj euro a úspory ľudí v bankách.“

  V súvislosti s našim deklarovaným a zabezpečeným životným priestorom je veľmi zaujímavé si všimnúť otázku hrozieb. Tí, čo v Bruseli cez nadnárodné štruktúry EÚ a NATO robia politiku vládnutia nad členskými krajinami, tak podľa našich politických činiteľov nám, Slovenskej republike, z ich strany nič nehrozí. Lenže opak je pravdou. Strata štátnej suverenity a likvidácia národných štátov, politika organizovanej masovej migrácie, konfrontačná politika s Ruskom, demontáž demokratického právneho štátu v priestore EÚ. Namiesto skutočne objektívneho postoja k problematike životného priestoru, ktorý je pod vládou EÚ a NATO v Bruseli, hľadáme hrozby niekde inde, mimo nás a mimo Bruselu.

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte ako kandidátka na funkciu prezidenta SR sa dala počuť, že hrozbou pre Slovensko a celú Európu    je politika Vladimíra Putina. Jeho politiku pokladá za vážne ohrozenie ukotvenia Slovenska v západnom civilizačnom priestore. Mne a väčšine občanov SR je jasné, že Vladimír Putin a samotné Rusko nás, SR, v našom zakotvení v západnom civilizačnom priestore vôbec neohrozuje. Oficiálne máme akosi jasno v tom, že Rusko je hrozbou pre Európu či EÚ. Na druhej strane naši ústavní činitelia pre bezpečnosť našej krajiny za veľmi dôležité pokladajú posilňovanie stability euroatlantického priestoru. O čom je podpora stability euroatlantického priestoru v skutočnosti ?

  Najprv je potrebné si pripomenúť, čo môže znamenať slovné spojenie „euroatlantický priestor“. V skutočnosti je to priestor, ktorý spája dva územné  protiľahlé brehy Atlantického oceána a to Severnú Ameriku a Európu, najmä jej západnú časť. Ja tomuto priestoru hovorím demokratický Západ. Tento západný civilizačný priestor je veľmi výbojný a koristnícky a to už zo svojej kapitalistickej podstaty. Na takúto prax slovenský národ nikdy nemal a ani nemá žiadne predpoklady.

  Na prvý pohľad sa môže zdať, že v euroatlantickom priestore ide o akúsi „rovnováhu a partnerstvo“ politicko – ekonomických a vojenských síl. V skutočnosti sa hrá iba na jednu bránku, pretože dominantné postavenie  majú USA ako impérium a toto postavenie cez „rovnaký hodnotový svet“ vytvorilo premostenie, aby USA dominovali v priestore západnej Európy a teraz už aj v strednej a východnej Európe. V skutočnosti nejde o „euroatlantický priestor“, ale ide o európsky priestor, o priestor tej časti Európy, v ktorej ako štátny mechanizmus dominuje EÚ a NATO a teda Brusel.

  Posilňovanie stability euroatlantického priestoru znamená to, že územie pod správou EÚ je pod poručníctvom USA, že sa uznáva, že USA politický a vojenský dominujú nad vymedzeným územím  v Európe a že je potrebné podporovať  potrebné politiky USA a EÚ k tomu, aby  bolo ešte viac posilnené postavenie USA v Európe a vo svete, rovnako aj EÚ ako možného svetového hráča č. 2. Dostávame sa tak k záveru, že v záujme nášho životného priestoru v rámci EÚ nám nemôže vadiť strata – vzdanie sa štátnej suverenity a preto ide o pozitívny počin a v záujme našej bezpečnosti nám vôbec nevadí, že NATO sa dopúšťa vojnových zločinov.

  Keď sa teda bude dariť USA ako impériu v presadzovaní jeho záujmov v Európe a vo svete a keď sa bude dariť EÚ ako imperiálnemu štátu, tak pôjde o posilňovanie stability euroatlantického priestoru, v ktorom sa ako indivídua zo slovenského národa nejako udržíme dôstojne žiť. Američania nás v európskom priestore majú v moci, ale naši politici si myslia, že nás všetkých chránia a preto môžeme žiť v bezpečí.

  Ukazuje sa, že text samotnej deklarácie ústavných činiteľov SR určitým spôsobom „zatemňuje“ podstatu toho, čoho sa týka, ale na strane druhej, bezvýhradne podporuje snahy USA a EÚ ešte silnejšie „osedlať“ národné štáty v Európe tak, aby s porozumením prijímali ich opatrenia k ešte vraj bezpečnejšej politike.  Za takejto situácie je pochopiteľné, že naša podpora posilňovaniu stability euroatlantického priestoru ide ruka v ruke so zastrašovaním obyvateľstva  hrozbami zo strany Ruska.

  Ak politik – ústavný činiteľ na pozícií prezidenta SR vníma to, čo sa odohráva v Európe, iba ako hrozbu zo strany Ruska a jeho prezidenta, čo si potom radový občan má myslieť o politických, morálnych a vôbec ľudských schopnostiach prezidenta SR ? Angela Merkelová otvorene a verejne vyzvala členské štáty EÚ, aby sa vzdali národnej suverenity v prospech Bruselu, pretože dochádza jej  politický čas. A nikto z našich ústavných činiteľov a ďalších politikov rázne proti tomuto návrhu sa neohradil a neprotestoval, pričom postupné rušenie  štátnej suverenity automatický súvisí s podkopávaním stability štátu a demokracie v štáte.

  Podľa spôsobu západnej propagandy, keďže sa nikto neozval proti návrhu na vzdanie sa národnej suverenity, znamená iba to, a ako výlučne pravdivé, že pre ukotvenie Slovenska  ( SR ? )  v západnom civilizačnom priestore je podmienkou splniť úlohu vzdania sa národnej suverenity ! Aby si práve toto  občania jasne neuvedomovali, tak je potrebné nájsť niekoho iného, kto ohrozuje SR. A po ruke je už známa mantra: je to prezident Vladimír Putin a samotné Rusko., kto ohrozuje Slovensko.

  Úsilie ešte viacej integrovať  členské štáty EÚ a teda dôsledne splniť úlohu vzdania sa národnej suverenity, sa netýka iba SR, ale aj tých členských štátov, ktoré sa hrdia označením, že ide o vyspelé demokratické západné štáty. Úmyselne nechceme pochopiť, že sa úplne zmenilo politické prostredie v Európe, ale nie k lepšiemu. Signatári Parížskej výzvy z roku 2017 preto v svojej výzve tvrdia, že ide o falošnú Európu a preto treba brániť skutočnú Európu. Preto ak máme pokladať demokratický Západ za to najlepšie, čo nám môže zabezpečovať bezpečnosť, stabilitu, prosperitu či slobodný rozvoj – podotýkam nášho slovenského národa – tak sa v politike Západu musí veľa veci robiť iným spôsobom.

  Demokratický Západ presadzuje „bezalternatívnu spoločnosť“ založenú na likvidácií národných štátov a teda na výlučnej dominancií EÚ vo všetkých oblastiach spoločenského života. Toto smerovanie EÚ je potrebné stornovať a politiku „bezalternatívnej spoločnosti“  zrušiť tak, aby spoločne dohodnuté priority boli riešené z pozícií záujmov národných štátov, aby bolo možné udržať  na uzde určité globalizačné trendy a v rámci nich aj rôzne nadnárodné štruktúry. Pôjde teda o také politické konanie v rámci EÚ, ktoré umožní zachytiť určité zmeny  v podmienkach pre integračný proces a nedovolí, aby z EÚ vznikol imperiálny štát.

  Problém však je to, že zrušenie  „bezalternatívnej spoločnosti“ nie je možné pripraviť a zrealizovať z úrovne EÚ a samotného Bruselu. Túto zmenu môžu urobiť ( presadiť )  iba národné vlády členských štátov EÚ a to za jasnej politickej podpory občanov, pretože práve aj zásluhou národných vlád došlo k tomu, že EÚ sa mohla bez problémov vyvinúť do súčasnej  nežiaducej podoby. Lenže príklad aj zo Slovenskej republiky, keď ústavní činitelia v svojej zaslepenosti a bezradnosti vysielajú o svojej vernosti silné odkazy do Bruselu, svedčí o tom, že nemáme politický a morálne zdatných politikov, ktorí by sa odhodlali napraviť to, čo doterajší politickí predstavitelia štátu pokazili.

  Doteraz platilo, že integrovať sa do kolektívu vyspelých  západných krajín znamenalo pre krajiny strednej a východnej Európy  prispôsobiť sa podmienkam  ich demokratického životného štýlu.  Teraz musíme brať ohľad na zásadnú zmenu v podmienkach pre zvládnutie  integračného procesu. Zmena z určitých dôvodov a v rámci konceptuálnej moci pre charakter a fungovanie EÚ nastala  na strane demokratického Západu a je už úplne čitateľná: vzdanie sa národnej suverenity členských štátov EÚ v prospech ustanovenia EÚ ako imperiálneho super štátu.

  Túto zmenu nie je možné akceptovať, pretože už nejde iba o nevinné splnenie určitého kritéria.  Zmena vytvára úplne novú politickú paradigmu, ktorá môže mať, ak sa definitívne presadí, zásadný vplyv na celkový život obyvateľstva v Európe. Zmena v podmienkach integračného procesu v prospech samotnej EÚ núti v politickom priestore pronárodné sily, aby sa v „bezalternatívnej spoločnosti“ našla alternatíva pre život v Európe ako spoločenstva národov.  Podotýkam, že alternatíva sa netýka prechodu od Západu na Východ. Alternatíva spočíva výlučne:

  1. a) v reforme EÚ a teda v požiadavke vzdať sa doterajšej vízie vytvorenej nositeľmi konceptuálnej moci – ustanoviť super štát alebo
  2. b) vo vytvorení novej medzinárodnej organizácie na rovnoprávnom základe.

  „Som za ďalšiu integráciu EÚ,“– týmto spôsobom sa vyjadrila aj prezidentka SR. Keďže v politickom priestore národných štátov a ani na úrovni EÚ neexistujú sily, ktoré by boli proti ďalšej integrácií a za efektívnu reformu EÚ, tak sa dá predpokladať, že iná cesta pre vyspelú demokratickú spoločnosť môže predstavovať aj alternatívu pre riadený rozpad EÚ v jej terajšej podobe. Vzdanie sa „bezalternatívnej spoločnosti“ bude v skutočnosti  znamenať záchranu skutočnej Európy ako spoločenstva národov.

  Alternatíva v rámci demokratického Západu, v smere ktorého sme ešte neprestali s vysielaním silných odkazov o našej vernosti a rozhodnosti spoločne sa podieľať na výhodách moderného kapitalizmu, tak táto alternatíva spočíva v potrebe nájsť takú organizačnú formu spolupráce a pomoci národných štátov, ktorá ich zbaví bruselskej nadradenosti a imperiálnych predsavzatí.  Musí to byť taká alternatíva obnovy skutočnej Európy, ktorú bude možné realizovať nie tajne, ale s plnou podporou a súhlasom ľudu.

  Čo umožňuje, dovoľuje a núti, aby naši ústavní činitelia museli prijímať deklaráciu či vyhlásenia o silných odkazoch ?  Môže existovať viacej dôvodov, ktoré nútia  našich ústavných činiteľov, aby podporovali „bezalternatívnu“ podobu EÚ. Spomeniem iba dve  možnosti.

  Prvá možnosť je založená ma ochote byť verným služobníkom rôznych nadnárodných štruktúr, pod vplyvom ktorých sa im ľahšie robí domáca, vnútorná politika, pretože majú možnosť túto politiku zdôvodňovať akousi „zákonitosťou“ – niečím silnejším a dôležitejším, ako môže byť potreba z úrovne vlastných občanov.

  Druhá možnosť je viera, že patríme ako  národ slovenský za každých okolnosti  k Západu. Slováci sú podľa Daniela Šmihula, právnika a politológa, západný národ. Je to téma  na samostatnú úvahu. Autor článku „Patríme k Západu“ ( Pravda, 12.5.2018 ) si myslí, že je to dané našou kultúrou a historickou tradíciou – čím píšeme a ako sa modlíme, ako boli postavené naše hrady a kostoly, sme členmi NATO a EÚ, kde realizujeme vývoz našich tovarov. Jeho poňatie, kde patríme, sa vymedzuje oproti alternatíve „východnej orientácie“ – Ruska a preto si myslí, že vzťah k Rusku má byť okrajovou zahraničnopolitickou  témou.

  Politológ a právnik  zavrhol „východnú orientáciu“, o ktorej si myslí, že je predmetom vnútropolitickej diskusie, ktorá rozoštváva celé rodiny. Autor článku, vzhľadom na jeho jednoznačné vymedzenie, kde patríme, tak dochádza k potrebe varovať nás. Jeho pohľad na postavenie ( či príslušnosť ) slovenského národa podľa zásady „Buď – Alebo“ sa dostal do podoby, že nás varuje. Citujem: „Ak by sa vízia opustenia západného spoločenstva  a hľadanie rovnováhy a neutrality medzi Západom a Východom uskutočnila, bola by nebezpečným experimentom, za ktorý Ukrajina, Srbsko, Moldavsko a podobne platili a platia krvou a nesmiernou chudobou.  V spoločenstve vyspelých demokratických západných krajín, ku ktorým patríme, je nám relatívne dobre a v daných medzinárodných pomeroch je to pre nás najlepšia alternatíva.“

  Nemám záujem uvažovať spôsobom, že musíme za každú cenu patriť k Západu, pretože patriť k „východnej orientácií“ bolo by nebezpečným experimentom. A ako príklad spomenul Ukrajinu, Srbsko a Moldavsko.  Z jeho pohľadu na otázku, kto má kde patriť, sa dá usúdiť, že patriť k Západu v širších súvislostiach  znamená, aby krajina „pracovala“ v prospech hodnôt a politiky Západu. Takže z môjho pohľadu je napríklad  jasné, že rozbitie Juhoslávie zorganizoval demokratický Západ v svoj prospech mať silný vplyv na Balkáne a štátny prevrat na Ukrajine mal za úlohu dostať k moci takých – aj fašistický orientovaných ľudí, ktorí ako novodobí politici zabezpečia rozbitie prirodzených vzťahov Ukrajiny s Ruskom, založenie vojnového stavu na východe Ukrajiny. Bez použitia Ukrajiny ako politického nástroja by nebolo možné zrealizovať či založiť  konfrontačnú politiku s Ruskom.

  Viera našich ústavných činiteľov, že patríme za každých okolnosti k Západu a sme západný národ, nám škodí v tom, že sme nútení sa vymedziť zároveň ( v rámci poslušnosti ) proti niekomu na Východe. Neviem, ako je možné stotožniť našu kultúrnu a historickú tradíciu s angloamerickou kultúrou. Som presvedčený, že náš slovenský národ nikdy nebude angloamerickou plutokraciou prijatý a pokladaný za rovnoprávneho partnera a že my, občania slovenského národa, budeme hrdí na svoju členskú príslušnosť k vyspelej demokratickej spoločnosti, pre ktorú koristnícka politika realizovaná v svetovom meritku je životne dôležitá.

  Vyhlásenie ústavných činiteľov o ich silnom odkaze Západu môže znamenať aj to, že vízia opustenia NATO a EÚ zo strany SR nehrozí, pretože nám je v tomto spoločenstve zabezpečený dobrý život a preto je našou povinnosťou  podporovať ďalšiu integráciu vedúcu až k doteraz skrytému či skrývanému konečnému cieľu – dosiahnuť zjednotenú Európu na spôsob imperiálneho štátu. Takéto vyhlásenie  o silnom odkaze zároveň znamená  aj to, že sa zo strany ústavných činiteľov SR zachová doterajšie politické konanie: žiadnym spôsobom nebude dovolené, aby sa demokratické vlády členských štátov EÚ zaoberali myšlienkou dovoliť svojim všetkým občanom prejaviť svoju vôľu.

  Ostane tak, že rozhodujúce kroky v integrácií členských štátov musia ostať  iba záležitosťou nositeľov konceptuálnej moci a ich aktívnych prisluhovačov. Je teda možné očakávať, že od našich ústavných činiteľov či vôbec vládnej moci dostanú občania SR príležitosť, aby sa v referende napríklad vyjadrili:

  1. a) či súhlasia s takou reformou EÚ, ktorá členským štátom umožní, aby sa im vrátila moc z Bruselu a teda sú proti ustanoveniu zjednotenej Európy na spôsob nového imperiálneho super štátu ?
  2. b) či súhlasia s tým, aby SR ukončila svoje členstvo v EÚ a vystúpila z EÚ, podobne aj v záležitostiach NATO ?

  Na položené otázky v súčasnej situácií nie je možné očakávať pozitívny prístup  vládnej moci k umožneniu demokratického spôsobu rozhodovania priamo o osudovej záležitosti členského štátu a slovenského národa. Takže vysielanie silného odkazu ústavných činiteľov SR je akýmsi „racionalizačným opatrením“ na zefektívnenie  politických riadiacich procesov v záujme demokratického Západu, ku ktorému patríme najskôr aj z tohto dôvodu, že sme v jeho dlhodobom pláne na   Európu od Atlantiku po Ural a že máme takých politikov, ktorí svoju vernosť Západu deklarujú a vôľa ľudu  v záujme jeho budúcnosti ich nezaujíma a nie je dovolené k jej prejavom vytvoriť podmienky.

  Je tu ďalšia otázka: Môže byť vízia opustenia západného spoločenstva v rámci NATO a EÚ dôvodom, aby sa naši ústavní činitelia respektíve vládna moc  obávali určitého nebezpečenstva, ktoré, na rozdiel od autora článku D. Šmihula, nevidím zo strany nejakej vykonštruovanej východnej orientácie, ale zo strany samotného Západu ? Na túto otázku odpovedám, že určité nebezpečenstvo pre SR by práve zo Západu hrozilo, pretože hlavný dôvod ohrozenia môže súvisieť s novým poňatím, ako má SR patriť k Západu. A k Západu máme určite patriť tak, že územie SR a moc nad ním a jeho občanmi  má patriť Bruselu v obidvoch formách – tak v rámci EÚ ako aj v rámci NATO.

  Dostávam sa tak k myšlienke, že vyhlásenie ústavných činiteľov SR o silnom odkaze pre Západ ( Brusel ) je výsledkom ich reálnej politiky a zodpovednosti za osud slovenského národa. Naši politici nemôžu inak konať, pretože nás môžu vystaviť nepríjemným  ( či tragickým ) dôsledkom  za neposlušnosť.  A tak nás vlastne nemôžu a nechcú zasvätiť  do politiky, ktorá sa robí tajne za zatvorenými dverami.

  Obhajovať sa reálnou politikou – to by pre nich mala byť poľahčujúca okolnosť. Lenže takto nie je možné postupovať, pretože naši politici do svojej politickej hry o skvelom demokratickom Západe a radostnej a šťastnej spolupráci vložili osud slovenského národa, samotné národno-štátne záujmy SR, stratu slobody. Dnešný demokratický Západ aj nám, podobne ako v svojich vlastných prípadoch, má jasnú podmienku, že s národno-štátnymi záujmami  a národnou suverenitou je koniec a tá je prekážkou nových politických cieľov.

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí; oproti októbru stratilo 3,5 percenta

  Praha 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Petr David Josek)   Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom…

  Maltská polícia prehľadala jachtu podnikateľa vypočúvaného v súvislosti s vraždou novinárky

  Valletta 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Jonathan Borg)   Polícia na Malte prehľadala jachtu miestneho podnikateľa, ktorého vypočúvala v rámci vyšetrovania vraždy investigatívnej novinárky z roku 2017. Yorgena Fenecha zatkli v stredu po tom, čo vojaci zastavili plavidlo s ním na palube, keď opúšťalo ostrov. O deň neskôr ho ale prepustili na…

  PS-Spolu vyzýva SNS, aby stiahla novelu o interrupciách

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Morrison)   Koalícia mimoparlamentných strán PS-Spolu vyzýva vládnu SNS, aby stiahla podľa nich škodlivý a zbytočný interrupčný návrh. TASR o tom informovala hovorkyňa PS-Spolu Silvia Hudáčková „Ako lekár sa čudujem, že niekomu z poslancov či poslankýň napadlo zasahovať do toho, ako lekári liečia. Prikazovať zdravotnícke…

  Trump tvrdí, že nebyť jeho, Hongkong by prestal existovať

  Washington 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že nebyť jeho, Hongkong by do 14 minút zmizol z povrchu zemského. Informovala o tom agentúra AFP. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Fox News šéf Bieleho domu uviedol, že čínsky prezident Si Ťin-pching neposlal proti demonštrantom…

  Google ponúka 1,5 milióna dolárov za nájdenie chýb v smartfónoch Pixel

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Technologická spoločnosť Google zvýšila sľúbenú odmenu za odhalenie bezpečnostných chýb na niektorých jej smartfónoch s operačným systémom Android. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že výška odmeny stúpla z 200-tisíc dolárov (v prepočte 180-tisíc eur) na maximálne 1,5 milióna dolárov (1,35 milióna…

  Ronaldo vynechá zápas Juventusu s Atalantou

  Turín 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nepomôže Juventusu Turín v sobotnom ligovom zápase na ihrisku Atalanty Bergamo. Tréner Maurizio Sarri prezradil, že dôvodom sú menšie zdravotné problémy, ktoré si priniesol z reprezentácie "Povedal mi, že v prvom zápase bol v poriadku, ale v druhom to…

  Sulík: Zvolanie bezpečnostnej rady je divadlo, stíhanie Jaroslava Naďa je pomsta

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) je divadlo za účelom diskreditácie opozície a stíhanie Jaroslava N. z OĽaNO je pomsta za odhaľovanie podozrivých aktivít. Myslí si to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková Zvolanie…

  Výbor na kontrolu činnosti VS pre Jaroslava Naďa bude vo štvrtok

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO)   Rokovanie výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS), ktorý sa bude venovať obvineniu Jarolava N. z ohrozovania utajenej skutočnosti, bude vo štvrtok (28. 11.). Potvrdil to predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO) "Očakávam, že tam príde minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a…

  Naplno sa rozbieha kolotoč SP v zimných športoch, po Petre Vlhovej o týždeň vstúpi do súťažného diania aj Paulína Fialková

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   S blížiacim sa záverom jesene a príchodom zimy sa pomaly ale isto začínajú jednotlivé seriály Svetového pohára v zimných športoch. Prvými lastovičkami boli už na prelome augusta a septembra súťaže v snoubordingu či akrobatickom lyžovaní na južnej pologuli v novozélandskej Cardrone, v závere…

  Rusko a Slovensko podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Ria/Foto:Screenstot RIA-Novosti)   Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie podpísalo so slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a vedeckých hodností. Oznámil to šéf ruského rezortu Michail Koťukov „Dnes sme podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania. Je to veľmi dôležitý…

  Predsedníčka CDU ponúkla rezignáciu, ak ju strana nepodporí

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vyzvala v piatok svojich kritikov, aby rozhodli o jej budúcnosti na čele strany. Delegátom straníckeho zjazdu v Lipsku ponúkla svoje odstúpenie z funkcie, ak CDU nie je pripravená podporiť jej predstavu o smerovaní strany. Informovali o…

  SaS vyzýva ministerku zdravotníctva, aby jasne vysvetlila miliónové dotácie pre ziskové nemocnice

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí podľa strany SaS jasne vysvetliť miliónové dotácie pre ziskové nemocnice. Šéfka rezortu podľa nich udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur piatim akciovým spoločnostiam "Na prvý pohľad to znie dobre, je tu však jeden veľký otáznik. Prečo…

  Lídra maďarskej kandidátky zrejme vyberie SMK, program bude manažovať Spolupatričnosť

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Volebného lídra spoločnej kandidátky troch mimoparlamentných strán maďarskej menšiny vyberie zrejme najsilnejšia z nich - Strana maďarskej komunity (SMK). Program zas bude manažovať hnutie Maďarská komunitná spolupatričnosť, informovalo hnutie agentúru SITA. Na spoločnej kandidátke bude okrem týchto dvoch strán ešte Maďarské fórum bývalého…

  Kremeľ šokovali zábery vraždy, ktorú v Sýrii údajne spáchali Vagnerovci

  Moskva 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že Kremeľ šokovali zábery, na ktorých je údajne vidieť, ako ruskí žoldnieri z tzv. Vagnerovej skupiny brutálne zabili sýrskeho vojaka. Peskov nevylúčil, že zodpovedné orgány môžu v tejto súvislosti začať vyšetrovanie. Informovala o tom agentúra…

  Geist: Zloženie Európskej komisie bolo súbojom medzi Európskou radou a parlamentom

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Zloženie Európskej komisie (EK) bolo súbojom medzi Európskou radou (ER) a Európskym parlamentom (EP). Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA analytik portálu Euractiv.sk Radovan Geist. EK podľa neho dostane dôveru v parlamente, no pretláčanie legislatívy cez EP bude pre ňu omnoho náročnejšie…

  Dištanc pre šéfa ruskej atletiky podľa Kremľa neovplyvní prípravu športovcov na OH 2020

  Moskva 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Podľa Kremľa ani najnovší dištanc pre šéfa Ruskej atletickej federácie Dmitrija Šľachtina od Jednotky atletickej integrity (AIU) neohrozí plány Rusov v príprave na budúcoročné olympijské hry v japonskom Tokiu. Okrem Šľachtina majú pozastavenú činnosť aj ďalší šiesti funkcionári, ktorí sú podozriví, že bránili…

  Interpol pátra po jednom z najhľadanejších Kanaďanov, môže byť v Európe. Slovenská polícia motivuje Slovákov: Za jeho nájdenie 75 tisíc dolárov!

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Interpol pátra po nebezpečnom mužovi, ktorého kanadské médiá označujú za jedného z najhľadanejších mužov krajiny. Conor Vincent D'Monte utiekol v roku 2011 z Kanady, aby sa vyhol zatknutiu pre úmyselnú vraždu. Ako upozornila polícia na sociálnej sieti, existujú podozrenia, že sa zdržiava v…

  Vo Fortuna lige minúta ticha pred zápasmi aj finančná pomoc blízkym obetí tragickej nehody pri Nitre

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky zápasy sobotňajšieho 16. kola futbalovej Fortuna ligy sa začnú minútou ticha na znak úcty k obetiam tragickej dopravnej nehody zo stredy 13. novembra 2019. Kluby najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa okrem toho zapojili do zbierky na pomoc rodinám, ktoré zasiahla nehoda autobusu.…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  Cestu s ľudskou posádkou na Mars plánuje nielen americká NASA, ale aj SpaceX. Kedy uvidíme na červenej planéte prvého človeka?

  0

  Je len otázkou času, kedy na povrch Marsu zostúpi prvá ľudská noha. Vydať sa na inú planétu je veľká výzva ako pre vedcov, tak aj pre inžinierov, no americká NASA plánuje v  nasledujúcej dekáde čeliť týmto výzvam. Zaujímavosťou je, že spoločnosť SpaceX pod vedením Elona Muska taktiež plánuje červenú planétu…

  Ako docieliť špičkovú kvalitu fotoaparátu na každej strane smartfónu? Huawei zrejme našiel najlepšie riešenie

  0

  Spoločnosť Huawei ešte začiatkom tohto roka predstavila svoj prvý smartfón s výsuvným selfie fotoaparátom – model Huawei P Smart Z, ktorý svojich konkurentov príliš neohrozil, no svojich fanúšikov si rozhodne našiel. Najnovšie správy zo sveta zariadení Huawei však naznačujú, že spoločnosť sa týmto „technologickým“ smerom plánuje uberať aj v budúcnosti…

  Inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip so 45 dňovou výdržou môžeš aktuálne mať už za menej ako 49 eur!

  0

  Rozmýšľaš nad perfektným darčekom pre svojich blízkych? Ak áno, máme pre teba perfektný tip na kúpu – skvelé inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip s výdržou až neuveriteľných 45 dní, pričom pri ich kúpe momentálne ušetríš hneď niekoľko eur.  Hodinky Xiaomi Amazfit Bip Hodinky Xiaomi Amazfit Bip už na prvý pohľad zaujmú svojim…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  0

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Kaviarne VIVA Café obhájili prestížne ocenenie Best Buy Award

  0

  Zákazníci na čerpacích staniciach OMV nájdu nielen kvalitné palivo, ale i najlepšie občerstvenie. Potvrdila to nezávislá švajčiarska asociácia Icertias, ktorá ocenila sieť kaviarní VIVA Café prestížnou „Best Buy Medal“ za najvýhodnejší pomer ceny a kvality v kategórii kaviarní na čerpacích staniciach.  

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  17

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  1

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  2

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  1

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…