• Vysielanie silných odkazov Bruselu – prejav politický a morálne nezdatných politikov ?

  Publikované 24.07. 2019 o 12:54 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť I.

  ( Článok má dve časti )

  „Vyslali sme silný odkaz…“  – nejako tak sa začína (robí ) oznamovanie našich ústavných činiteľov pred novinármi a televíznymi kamerami, aká je ich zahraničnopolitická orientácia  a ak robia také politické aktivity, ktoré majú deklarovanie orientácie ešte viacej posilniť. K akej problematike naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy ?

  Za silné odkazy sú pokladané napríklad priebežné deklarácie ústavných činiteľov o členstve Slovenska v EÚ a NATO, či jednoducho rôzne opatrenia vládnej moci k témam, ktoré sú predmetom záujmov samotného Bruselu. Za vyslanie silného odkazu sa pokladá  každé potvrdenie smerovania zahraničnej politiky SR, ktorá je výlučne založená na proeurópskej a proatlantickej orientácií.

  Ako občania si máme osvojiť, podporovať, rešpektovať takú proeurópsku orientáciu, ktorá nám umožňuje chápať a vidieť EÚ ako entitu, ktorá svojim charakterom a fungovaním zabezpečí slovenskému národu životný a hodnotový priestor, ktorý vraj nemá žiadnu alternatívu. Ak naši ústavní činitelia vysielajú silné odkazy, tak tie sú iba o tom, že podľa nich slovenský národ chce žiť  v „zlatej integračnej klietke“ bez alternatívy a slobodne rozpustiť svoje korene a záujmy v konzumnom blahobyte demokratického Západu.

  Vyslanie silného odkazu našich ústavných činiteľov  je najnovšie založené na akomsi presvedčení, že ľudia stoja za EÚ. Predseda vlády SR je dokonca presvedčený, že o tomto pozitívnom postoji k EÚ najnovšie svedčí účasť občanov – voličov v eurovoľbách a víťazstvo proeurópskych síl. Tento argument v prospech podpory EÚ je veľmi slabou útechou, pretože v samotných číslach je možné tvrdiť, že kvalifikovaná väčšina občanov sa do eurovolieb vôbec nezapojila.

  V  „Spoločnom vyhlásení ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO“ z októbra 2017 je jasne zdôraznené, že ústavní činitelia budúcnosť Slovenska vidia  v jadre európskej integrácie. K tomuto vyhláseniu sa dňa 27.júna 2019 prihlásila aj zrekonštruovaná „ústavná trojka“. Z tohto dôvodu platí, že kroky a konanie  ústavných činiteľov budú v prvom rade vedené v záujme našich občanov.

  Treba si všimnúť, že prísľub  ústavných činiteľov, že budú robiť všetko v záujme našich občanov predstavuje určitú hrozbu a nebezpečenstvo pre samotný slovenský národ, pre jeho národno-štátne záujmy.  Vyslaním silného odkazu ústavní činitelia  znova potvrdili, že vo veci fungovania EÚ a NATO budú iba reprezentovať Slovenskú republiku a teda v našom mene budú robiť to, čo sa od nich očakáva  zo strany EÚ a NATO a teda na pôde Bruselu.

  V prihlásení sa k deklarácií o členstve Slovenska v EÚ a NATO absentuje zásadný prísľub ústavných činiteľov, ktorý by bol dôkazom, že ide  o ozajstných národných štátnikov s dostatočnou politickou múdrosťou a statočnosťou. V skutočnosti bolo potrebné sa zaviazať k tomu, že ich kroky a konanie budú v prvom rade vo vzťahu k EÚ a NATO vedené na základe toho, ako o ďalšom smerovaní SR v EÚ a NATO rozhodnú občania. Ak takýmto spôsobom ústavní činitelia svoj prísľub nedokázali deklarovať, znamená to, že nás, občanov, majú iba za akési figúrky, v mene ktorých si budú dovoľovať konať podľa svojich osobných preferencií a záujmov.

  Vyslaním silného odkazu EÚ a NATO naši ústavní činitelia iba ubezpečili predstaviteľov nadnárodných štruktúr, že majú zahraničnopolitické smerovanie SR pevne v rukách a že teda nedovolia, aby k otázke hlbšej spolupráce SR  v EÚ, k otázke samotného európskeho projektu EÚ ako takého a k spochybňovaniu členstva SR v NATO mohla rozvinúť celospoločenská diskusia a aby občania  v konečnom dôsledku mohli rozhodovať o svojom osude.

  Nádej na reformu EÚ ako spoločenstva národov teda definitívne zaniká. Ústavní činitelia svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO ako vyslaním silného odkazu iba potvrdili, že občanom SR nebude dovolené miešať sa do záležitosti členstva  SR v EÚ a NATO, čo znamená, že cesta k ustanoveniu európskeho super štátu ako imperiálnej mocnosti je voľná. Vyslaním silného odkazu ústavní činitelia uznali, že sa potvrdzuje doterajšia nedemokratická prax  v rámci EÚ a NATO: občanov členských štátov do rozhodovania nezapájať.

  Občanom nebolo dovolené, či súhlasia s tým, aby vzniklo európske právo a teda aby nám vládlo nadnárodné právo. Občanom nebolo dovolené debatovať o Lisabonskej zmluve a nebola daná možnosť k prijatiu ich rozhodnutia. Občanom nebolo dovolené rozhodnúť  vo veci eurozóny, bankovej únie. Občanom nie je dovolené presadiť reformu EÚ v záujme členských štátov, ale ani diskutovať o reforme EÚ, ktorú schválil Európsky parlament vo februári 2017 v záujme posilnenia moci  Bruselu. Brusel sa nechystá otvoriť v členských štátoch EÚ ani celonárodné diskusie k politickej integrácií – k ustanoveniu európskeho super štátu.

  Politickú integráciu nie je možné  riešiť  na spôsob politickej aktivity ( konania ), vyžadujúcej si, aby ústavní činitelia vystupovali vo vzťahu k EÚ iba ako politická reprezentácia, ktorá svoje kroky a konania bude pokladať za presadzovanie záujmov našich občanov. Podnikať kroky a konať vo veciach politickej integrácie si od ústavných činiteľov vyžaduje, aby od občanov ako základu štátnej moci získali plnú moc – súhlas napríklad so stratou národnej suverenity a začlenením územia SR do nového štátneho útvaru, či súhlas s členstvom v NATO a s podmienkami začlenenia sa do NATO a jeho aktivít.

  Vysielanie silných odkazov zo strany ústavných činiteľov je výrazom nepochopenia ich vlastných povinnosti. Ich základnou a podstatnou povinnosťou je pracovať politický a štátno-mocenský v smere do vnútra spoločnosti a štátu a teda v smere, aby boli tvarou, mysľou a postojmi obrátení k ľuďom, občanom SR.

  Domnievam sa, že v otázkach členstva SR v EÚ a NATO a nášho ďalšieho smerovania v týchto nadnárodných štruktúrach  nie je možné, aby občania akceptovali prísľub ústavných činiteľov, že ich kroky a konania  budú  v prvom rade vedené v záujme občanov, pretože tento prísľub bude tak z ich strany, ako aj zo strany  Bruselu  ďalej zneužívaný. A zneužívaniu prísľubu treba zastaviť.

  Bez silného vplyvu občanov a rôznych aktívnych skupín to však nepôjde. Rozhodujúcu úlohu v týchto záležitostiach je určený zohrať Ústavný súd SR, ktorý doteraz z mne neznámych dôvodov ani sa nepokúšal analyzovať, ako vážne bola oslabená štátna suverenita SR bez súhlasu občanov a ako vážne je pošliapavaná ústavnosť SR.

  Vysielanie silných odkazov do bruselských centrál EÚ a NATO a konanie ústavných činiteľov podľa prísľubu, že pracujú predovšetkým v záujme našich občanov, sa v určitých otázkach podobá politickému konaniu našich ústavných činiteľov z obdobia mníchovskej zrady v septembri 1938. Mníchovská konferencia prijala rozhodnutie, že Československo musí vyhovieť požiadavkám fašistického Nemecka. Hoci bola vyhlásená všeobecná mobilizácia a mali sme podporu ZSSR, československá vláda na čele s prezidentom E. Benešom v rozpore so záujmami a vôľou ľudu, v rozpore s ústavou štátu rozhodnutie štyroch veľmoci prijala a zradila tak základné životné záujmy československého ľudu.

  Výsledkom takéhoto konania ústavných činiteľov vtedajšej ČSR bolo, že republika prišla o veľkú časť svojho územia a o niekoľko miliónov občanov. Konanie vtedajších ústavných činiteľov bolo tiež založené na poňatí svojho ústavného poslania ako reprezentatívneho, ktoré si nevyžadovalo, aby vyhovenie požiadavkám fašistického Nemecka  bolo dané na rozhodnutie občanov ČSR.  Československá vláda na čele aj s prezidentom E. Benešom sa teda neodvážila oprieť sa pri svojom rozhodovaní o moc ľudu a o získanie jeho súhlasu či nesúhlasu.

  Podobnosť dnešnej doby s obdobím mníchovskej zrady je v tom, že v prípade nášho členstva v EÚ ide o stratu zvrchovanosti a suverenity nášho štátu a o priamu snahu začleniť územie SR do nového imperiálneho štátneho útvaru pod vedením Bruselu. Rozdiel je iba v tom, že všetko okolo EÚ je rozpracované na oveľa dlhšie obdobie. Výsledkom doterajšej práce  našich ústavných činiteľov počnúc Mikulášom Dzurindom je to, že náš štát a nás, občanov, dostali z veľkej časti pod nový právny systém – nadnárodný, postavenie a moc našich štátnych orgánov a našej štátnej moci výrazne pomohli obmedziť či zrušiť.

  Predstavitelia vládnej moci radi pripomínajú občanom výhody členstva v EÚ a NATO, ale nikdy sa nezmieňujú o tom, ako funguje nadnárodné právo EÚ, v ktorých oblastiach štátnej moci došlo k strate suverenity. Je potrebné pripomenúť, že výsledok práce doterajších ústavných činiteľov sa dostavil spôsobom, že z ich úrovne bol použitý princíp reprezentatívnosti. Ak sa ústavní činitelia dokázali zhodnúť aj za pomoci EÚ na tomto princípe, potom sa nepodnikali žiadne kroky a politické konanie k tomu, aby v záležitostiach prenosu štátnej moci a správy na nadštátnu úroveň  mohli rozhodovať občania.

  Iba od občanov bolo potrebné žiadať plnú moc, respektíve ich súhlas či nesúhlas s vládnymi návrhmi vo veci presunu suverenity. Princíp reprezentatívnosti nie je možné v takýchto prípadoch používať, pretože umožňuje, aby si ústavný činiteľ hľadal svoje zdôvodnenie, ak je presvedčený, že má konať v záujme nás, občanov. Názorným príkladom takéhoto prístupu je bývalý predseda vlády SR Róbert Fico, ktorý sa jedného času ( nie tak dávno ) vyjadril, že je možné akceptovať niečo také ako je „pozitívna strata“ suverenity. Lenže v jeho prípade platí, že sa stráca ( stratil sa ) problém MIERY straty suverenity, keďže za každú cenu chce vidieť budúcnosť Slovenska v jadre európskej integrácie.

  Nová „ústavná trojka“ svojim prihlásením sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO sa prihlásila k doterajšej praxi doterajších ústavných činiteľov, pretože sa zaviazala k tomu, že svoje kroky a konanie bude  v prvom rade vedené v záujme našich občanov a teda použije sa princíp reprezentatívnosti. A keďže „ústavná trojka“ má reprezentovať SR v záležitostiach členstva SR v EÚ a NATO, tak si nebude pýtať dovolenie k svojim ďalším zásadným krokom a konaniu od svojich občanov. Takže princíp reprezentatívnosti priamo podporuje vnútorné nutkanie u ústavného činiteľa v pravidelných intervaloch vysielať silné odkazy do Bruselu.

  Zvyčajne píšem, že ide o NAŠICH ústavných činiteľoch. Lenže ich správanie sa na obidve strany – vo vzťahu k Bruselu a vo vzťahu k občanom – je diametrálne odlišné. Vo vzťahu k Bruselu sa správanie prejavuje ako poslušnosť, obdiv, aktívna podriadenosť, vďačnosť, túžba po ocenení, oslava životného priestoru, podpora politik EÚ a NATO. V skutočnosti „ústavná trojka“  Slovenskej republike patrí najviac ak z polovice toho, čo majú robiť podľa Ústavy SR.  „Ústavná trojka“  najmenej z polovice rozumom a srdcom, svojimi postojmi a činmi patrí Bruselu, pretože jednoznačne podporuje ústavnosť EÚ a teda  jej štátno- mocenský charakter a jednoznačne sa srdcom a rozumom vzťahuje k NATO, pretože  toto vojensko-politické zoskupenie  vraj pre nás predstavuje bezpečnosť, stabilitu a prosperitu a je v súlade s hodnotami demokracie, právneho štátu, základných ľudských práv a slobôd.

  Môžu si teda občania SR ozaj myslieť, že vojenská prítomnosť našich partnerov z NATO ( USA, Veľká Británia, Kanada, Litva, Poľsko, Francúzsko, Švédsko, Dánsko ) na Ukrajine a ich vojenské a politické aktivity spojené so zabezpečením rozsiahlych operácií –  nepretržitých misií ako ORBITAL a UNIFIER, či výstavba námornej základne námorných síl Ukrajiny realizovaná vojenskými staviteľmi amerického námorníctva, sú určené k tomu, aby pomáhali brániť Európu proti agresívnemu Rusku ?  Alebo sú na Ukrajine z iných dôvodov, aby držali Ukrajinu v svojom područí a tak mali svoj výhodný nástupný priestor na Rusko ?

  Vojenská činnosť misie NATO na Ukrajine je názorným príkladom, že NATO vôbec nedbá o rešpektovanie demokracie, právneho štátu, základných ľudských práv a slobôd.

  Ohradili sa niekedy naši ústavní činitelia voči našim partnerom v NATO, prečo pomáhajú a podporujú ukrajinskú armádu v jej boji proti Donbasu a teda občanom ich vlastného štátu, keď Generálna prokuratúra Ukrajina vydala expertízu, že vojna proti občanom vlastného štátu je nezákonná ? A dá sa rozumne argumentovať, že Ukrajinci sú západný národ a patria k Západu ? Nie je to skôr tak, že Západ zneužil a zneužíva Ukrajinu na svoje koristnícke ciele a že činnosť NATO na jej území je skôr prípravou na novú svetovú vojnu ?

  Deklarovaný súlad s uvedenými hodnotami predstavuje politický nezmysel, pretože tie sú chránené Ústavou SR a zabezpečené zákonmi. K ich obrane a presadzovaniu  nie je potrebná žiadna vojenská organizácia. Podobne  propagandistický znie pokladať NATO za takú vojenskú organizáciu, ktorá nám pomáha  k stabilite a prosperite krajiny. Lenže potom musíme vedieť, ako sa to organizuje a kto nám bráni v stabilite a prosperite. Musí to byť veľmi silný super, ak k jeho potlačeniu potrebujeme až NATO. Stabilita a prosperita súvisí predovšetkým s politikou vládnej moci do vnútra spoločnosti, s kvalitou demokratického právneho štátu a s otázkami národohospodárskeho charakteru.

  Ústavný súd má mať schopnosť udržať v hraniciach štátu politický charakter spoločnosti v zmysle právneho štátu a ústavného poriadku. Prosperitu v SR nemôžeme porovnávať s eurofondami, ale predovšetkým s tým, aké podmienky sú vytvorené našim občanom  pre ich ekonomicko – sociálne aktivity a ako môžu ( či je im dovolené ) participovať na dosiahnutých výsledkoch. Príbeh o lacnej pracovnej sile na Slovensku sa neskončil, pokračuje              ďalej, pretože pre prosperitu  určitých záujmových skupín je výhodné umožniť prísun ešte lacnejšej pracovnej sily z východu Európy. Je potrebné posúdiť, do akej miery sme iba ekonomickou kolóniou pre skupinu vyspelých západných štátov  a je celkom jasné, že cez NATO  k žiadnemu vyrovnávaniu životných úrovní nedôjde, pretože to nebude možné dosiahnuť ani cez politicko – ekonomické nástroje.

  Naši ústavní činitelia  ( a ďalší politici ) neustále deklarujú, že NATO pre SR  predstavuje určitú istotu – bezpečnosť v Európe ( vo svete ). Tento sebaklam sa pokladá za niečo zvlášť veľmi dôležité, čím je potrebné neustále zdôrazňovať existenciu NATO. V podmienkach Európy je napríklad potrebné riešiť otázku bezpečnosti ako otázku kolektívnej bezpečnosti. Lenže otázku kolektívnej bezpečnosti NATO nerieši a ani nechce riešiť, pretože pokladá Rusko za svojho nepriateľa, ktorého treba odstrašiť.  Bez spolupráce s Ruskom  nie je možné riešiť  otázku kolektívnej bezpečnosti. Poučenie z 2.svetovej vojny naša generácia politikov si vôbec neosvojila a preto spoločne s NATO sme sa vrátili späť do obdobia prípravy tejto vojny. Druhej svetovej vojne bolo možné zabrániť, keby sa skupina západných štátov spojila so ZSSR. Lenže anglo – francúzski buržoázni vládcovia boli tak zaslepení antisovietizmom, že radšej vyhoveli všetkým Hitlerovým želaniam.

  Teraz sme  zaslepení antiruským postojom a nenávisťou k Rusku, čo znamená, že celkom úmyselne z pohľadu určitých cieľov Aliancie nebude riešená kolektívna bezpečnosť aj za účasti Ruska. Koristnícke záujmy vládnucich tried v niektorých demokratických krajinách Západu sú prednejšie ako zabezpečenie mierových podmienok pre obyvateľstvo Európy či sveta. Kolektívna bezpečnosť v rámci NATO nepredstavuje dosiahnutie skutočnej mierovej existencie v Európe, pretože strana NATO disponuje plánmi na napadnutie a zničenie Ruska a rozdelenie prípadnej koristi medzi niektorých členov NATO či EÚ.

  O svoju bezpečnosť sa skôr môžeme postarať sami, keď v rámci NATO:

  1. a) odmietneme plniť úlohy, ktoré súvisia s organizovaním armád a nástupného priestoru pre útok na Rusko a b) keď naši ústavní činitelia by dokázali vyjednať s Ruskou federáciou obojstranne výhodnú zmluvu o priateľstve, vzájomnej spolupráci a pomoci.

  O čom je proatlantická orientácia Slovenskej republiky ?

  Je iba o tom, čo sa deje a bude ďalej diať na území členských štátov EÚ a NATO z hľadiska záujmov USA a EÚ !!!

  EÚ je pod silným poručníctvom USA, pretože samotné NATO predstavuje formu a organizačnú štruktúru, ako samotné poručníctvo USA zlegalizovať. V prípade SR platí, že svojim členstvom v NATO dávame tejto organizácií  svoju vojenskú a personálnu agendu, že NATO môže mať  pre svoju dispozíciu k použitiu našu štátnu moc a štátnu správu, že samotná krajina a vzdušný priestor nad krajinou je k dispozícií vojskám NATO a jeho veliacim štruktúram, pričom otázka pobytu amerických vojsk na našom území sa iba začala riešiť.

  Všetky otázky našej „bezpečnosti“ z úrovne vládnej moci a NATO sa riešia a dejú bez akéhokoľvek súhlasu nás, občanov. Napriek tomu si naši ústavní činitelia bez hanby dovolia deklarovať, že budú dbať o zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie a to aj do vnútra voči občanom Slovenska. V skutočnosti si robia svoju politiku bez vplyvu občanov. A keď si človek trpezlivo analyzuje samotnú deklaráciu, tak je možné v nej odhaliť rôzne pospájané nezmysly a zovšeobecnenia, ktoré majú občanov iba dezorientovať.

  Tak napríklad členstvo v NATO a EÚ okrem iného vraj predstavuje súlad s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd. Ako môžu ústavní činitelia deklarovať, že existuje súlad, keď pod značkou NATO došlo vo svete k mnohým zločinom a vojnám, keď vojnové konflikty nie sú ukončené. NATO sa dopustilo vojnových zločinov vo svete, ale nikto sa ich vyšetrovaním nezaoberal, hoci sa o to pokúšala, napríklad v prípade Juhoslávie,  hlavná žalobkyňa Medzinárodného súdneho dvora v Haagu Carla Del Ponte. A iba perlička k tomuto tribunálu: ten bol zostavený a financovaný USA, ktoré zohrali hlavnú úlohu pre upevnenie svojho ( západného ) imperiálneho postavenia na Balkáne.

  V NATO sa súlad politicko – vojenských aktivít s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd nerieši. Rozhodujúce postavenie v ňom majú USA ako impérium, ktoré sa dáva dokopy s bruselským impériom. Ako poznamenal austrálsky dokumentarista J. Pilger, impéria bývajú kruté, starajú sa o dobývanie a krádeže, o ovládnutie iných a o utajovanie. Ukazuje sa, že pre našich ústavných činiteľov najskôr platí zásada: na faktoch nezáleží, dôležitá je propaganda a indoktrinácia !

  V zmysle tejto zásady potom vyhlasujú, že chcú robiť zodpovednú politiku, ktorú občania očakávajú. Občania však rozhodne neočakávajú, že v otázke členstva v NATO máme veriť tomu, čo je uvedené v spoločnom vyhlásení ústavných činiteľov k prioritám členstva SR v EÚ a NATO. Prezidentka SR Zuzana Čaputová nedávno sa vyjadrila, že  v boji proti dezinformáciám  je potrebná vecná diskusia založená na faktoch. V prípade prihlásenia sa k deklarácií o členstve SR v EÚ a NATO práve toto svoje vlastné stanovisko  ( pravidlo ) poprela, pretože ak by sa otvorila vecná diskusia k tomu, či členstvo v NATO okrem iného predstavuje súlad s hodnotami demokracie, princípmi právneho štátu a základných ľudských práv a slobôd, tak na faktoch sa jasne dá dokázať, že NATO je organizácia, ktorá sa dopustila mnohých zločinov a teda uvedený súlad neexistuje.

  Členstvom v NATO je Slovenská republika ako „partner“ dostatočne ovládaná a tento trend má byť zachovaný a posilňovaný.

  Podľa ústavných činiteľov EÚ predstavuje životný a hodnotový priestor, ktorý nemá žiadnu alternatívu. A v tomto životnom priestore došlo k ekonomickej anexií  stredoeurópskych krajín Nemeckom. Ekonomické zaostávanie za západnou Európou sa zachovalo a zosilnelo. Ekonomiky krajín strednej Európy prešli pod úplnú kontrolu nemeckých korporácií. Životná úroveň a mzdy V 4 ostávajú na polovici či 2/3 HDP. Tento limit nesmie byť prekročený. K tomu si môžeme doplniť svoje predstavy o otázky práva. Maastrichtskou zmluvou bola priznaná super  priorita európskemu právu – nadnárodnému, s nadradenosťou nad vnútroštátnymi zákonmi.

  Žijeme teda v životnom priestore, v ktorom nie sme ako občania a ako štát pánmi svojho osudu.  S bezhraničnou ochotou, súhlasom našich politikov dali sme  sa ukotviť v západnom civilizačnom priestore, v ktorom sme stále viacej podriadení niekomu cudziemu – nadnárodným štruktúram EÚ a NATO. Závislosť na EÚ nám veľmi otvorene prezentoval  Slovák M. Šefčovič, podpredseda Európskej komisie. Pred voľbami prezidenta SR okrem iného povedal aj toto: „Tí, ktorí bojujú proti EÚ, ohrozujú náš hospodársky rast, ohrozujú naše pracovné miesta a ohrozujú aj euro a úspory ľudí v bankách.“

  V súvislosti s našim deklarovaným a zabezpečeným životným priestorom je veľmi zaujímavé si všimnúť otázku hrozieb. Tí, čo v Bruseli cez nadnárodné štruktúry EÚ a NATO robia politiku vládnutia nad členskými krajinami, tak podľa našich politických činiteľov nám, Slovenskej republike, z ich strany nič nehrozí. Lenže opak je pravdou. Strata štátnej suverenity a likvidácia národných štátov, politika organizovanej masovej migrácie, konfrontačná politika s Ruskom, demontáž demokratického právneho štátu v priestore EÚ. Namiesto skutočne objektívneho postoja k problematike životného priestoru, ktorý je pod vládou EÚ a NATO v Bruseli, hľadáme hrozby niekde inde, mimo nás a mimo Bruselu.

  Prezidentka SR Zuzana Čaputová ešte ako kandidátka na funkciu prezidenta SR sa dala počuť, že hrozbou pre Slovensko a celú Európu    je politika Vladimíra Putina. Jeho politiku pokladá za vážne ohrozenie ukotvenia Slovenska v západnom civilizačnom priestore. Mne a väčšine občanov SR je jasné, že Vladimír Putin a samotné Rusko nás, SR, v našom zakotvení v západnom civilizačnom priestore vôbec neohrozuje. Oficiálne máme akosi jasno v tom, že Rusko je hrozbou pre Európu či EÚ. Na druhej strane naši ústavní činitelia pre bezpečnosť našej krajiny za veľmi dôležité pokladajú posilňovanie stability euroatlantického priestoru. O čom je podpora stability euroatlantického priestoru v skutočnosti ?

  Najprv je potrebné si pripomenúť, čo môže znamenať slovné spojenie „euroatlantický priestor“. V skutočnosti je to priestor, ktorý spája dva územné  protiľahlé brehy Atlantického oceána a to Severnú Ameriku a Európu, najmä jej západnú časť. Ja tomuto priestoru hovorím demokratický Západ. Tento západný civilizačný priestor je veľmi výbojný a koristnícky a to už zo svojej kapitalistickej podstaty. Na takúto prax slovenský národ nikdy nemal a ani nemá žiadne predpoklady.

  Na prvý pohľad sa môže zdať, že v euroatlantickom priestore ide o akúsi „rovnováhu a partnerstvo“ politicko – ekonomických a vojenských síl. V skutočnosti sa hrá iba na jednu bránku, pretože dominantné postavenie  majú USA ako impérium a toto postavenie cez „rovnaký hodnotový svet“ vytvorilo premostenie, aby USA dominovali v priestore západnej Európy a teraz už aj v strednej a východnej Európe. V skutočnosti nejde o „euroatlantický priestor“, ale ide o európsky priestor, o priestor tej časti Európy, v ktorej ako štátny mechanizmus dominuje EÚ a NATO a teda Brusel.

  Posilňovanie stability euroatlantického priestoru znamená to, že územie pod správou EÚ je pod poručníctvom USA, že sa uznáva, že USA politický a vojenský dominujú nad vymedzeným územím  v Európe a že je potrebné podporovať  potrebné politiky USA a EÚ k tomu, aby  bolo ešte viac posilnené postavenie USA v Európe a vo svete, rovnako aj EÚ ako možného svetového hráča č. 2. Dostávame sa tak k záveru, že v záujme nášho životného priestoru v rámci EÚ nám nemôže vadiť strata – vzdanie sa štátnej suverenity a preto ide o pozitívny počin a v záujme našej bezpečnosti nám vôbec nevadí, že NATO sa dopúšťa vojnových zločinov.

  Keď sa teda bude dariť USA ako impériu v presadzovaní jeho záujmov v Európe a vo svete a keď sa bude dariť EÚ ako imperiálnemu štátu, tak pôjde o posilňovanie stability euroatlantického priestoru, v ktorom sa ako indivídua zo slovenského národa nejako udržíme dôstojne žiť. Američania nás v európskom priestore majú v moci, ale naši politici si myslia, že nás všetkých chránia a preto môžeme žiť v bezpečí.

  Ukazuje sa, že text samotnej deklarácie ústavných činiteľov SR určitým spôsobom „zatemňuje“ podstatu toho, čoho sa týka, ale na strane druhej, bezvýhradne podporuje snahy USA a EÚ ešte silnejšie „osedlať“ národné štáty v Európe tak, aby s porozumením prijímali ich opatrenia k ešte vraj bezpečnejšej politike.  Za takejto situácie je pochopiteľné, že naša podpora posilňovaniu stability euroatlantického priestoru ide ruka v ruke so zastrašovaním obyvateľstva  hrozbami zo strany Ruska.

  Ak politik – ústavný činiteľ na pozícií prezidenta SR vníma to, čo sa odohráva v Európe, iba ako hrozbu zo strany Ruska a jeho prezidenta, čo si potom radový občan má myslieť o politických, morálnych a vôbec ľudských schopnostiach prezidenta SR ? Angela Merkelová otvorene a verejne vyzvala členské štáty EÚ, aby sa vzdali národnej suverenity v prospech Bruselu, pretože dochádza jej  politický čas. A nikto z našich ústavných činiteľov a ďalších politikov rázne proti tomuto návrhu sa neohradil a neprotestoval, pričom postupné rušenie  štátnej suverenity automatický súvisí s podkopávaním stability štátu a demokracie v štáte.

  Podľa spôsobu západnej propagandy, keďže sa nikto neozval proti návrhu na vzdanie sa národnej suverenity, znamená iba to, a ako výlučne pravdivé, že pre ukotvenie Slovenska  ( SR ? )  v západnom civilizačnom priestore je podmienkou splniť úlohu vzdania sa národnej suverenity ! Aby si práve toto  občania jasne neuvedomovali, tak je potrebné nájsť niekoho iného, kto ohrozuje SR. A po ruke je už známa mantra: je to prezident Vladimír Putin a samotné Rusko., kto ohrozuje Slovensko.

  Úsilie ešte viacej integrovať  členské štáty EÚ a teda dôsledne splniť úlohu vzdania sa národnej suverenity, sa netýka iba SR, ale aj tých členských štátov, ktoré sa hrdia označením, že ide o vyspelé demokratické západné štáty. Úmyselne nechceme pochopiť, že sa úplne zmenilo politické prostredie v Európe, ale nie k lepšiemu. Signatári Parížskej výzvy z roku 2017 preto v svojej výzve tvrdia, že ide o falošnú Európu a preto treba brániť skutočnú Európu. Preto ak máme pokladať demokratický Západ za to najlepšie, čo nám môže zabezpečovať bezpečnosť, stabilitu, prosperitu či slobodný rozvoj – podotýkam nášho slovenského národa – tak sa v politike Západu musí veľa veci robiť iným spôsobom.

  Demokratický Západ presadzuje „bezalternatívnu spoločnosť“ založenú na likvidácií národných štátov a teda na výlučnej dominancií EÚ vo všetkých oblastiach spoločenského života. Toto smerovanie EÚ je potrebné stornovať a politiku „bezalternatívnej spoločnosti“  zrušiť tak, aby spoločne dohodnuté priority boli riešené z pozícií záujmov národných štátov, aby bolo možné udržať  na uzde určité globalizačné trendy a v rámci nich aj rôzne nadnárodné štruktúry. Pôjde teda o také politické konanie v rámci EÚ, ktoré umožní zachytiť určité zmeny  v podmienkach pre integračný proces a nedovolí, aby z EÚ vznikol imperiálny štát.

  Problém však je to, že zrušenie  „bezalternatívnej spoločnosti“ nie je možné pripraviť a zrealizovať z úrovne EÚ a samotného Bruselu. Túto zmenu môžu urobiť ( presadiť )  iba národné vlády členských štátov EÚ a to za jasnej politickej podpory občanov, pretože práve aj zásluhou národných vlád došlo k tomu, že EÚ sa mohla bez problémov vyvinúť do súčasnej  nežiaducej podoby. Lenže príklad aj zo Slovenskej republiky, keď ústavní činitelia v svojej zaslepenosti a bezradnosti vysielajú o svojej vernosti silné odkazy do Bruselu, svedčí o tom, že nemáme politický a morálne zdatných politikov, ktorí by sa odhodlali napraviť to, čo doterajší politickí predstavitelia štátu pokazili.

  Doteraz platilo, že integrovať sa do kolektívu vyspelých  západných krajín znamenalo pre krajiny strednej a východnej Európy  prispôsobiť sa podmienkam  ich demokratického životného štýlu.  Teraz musíme brať ohľad na zásadnú zmenu v podmienkach pre zvládnutie  integračného procesu. Zmena z určitých dôvodov a v rámci konceptuálnej moci pre charakter a fungovanie EÚ nastala  na strane demokratického Západu a je už úplne čitateľná: vzdanie sa národnej suverenity členských štátov EÚ v prospech ustanovenia EÚ ako imperiálneho super štátu.

  Túto zmenu nie je možné akceptovať, pretože už nejde iba o nevinné splnenie určitého kritéria.  Zmena vytvára úplne novú politickú paradigmu, ktorá môže mať, ak sa definitívne presadí, zásadný vplyv na celkový život obyvateľstva v Európe. Zmena v podmienkach integračného procesu v prospech samotnej EÚ núti v politickom priestore pronárodné sily, aby sa v „bezalternatívnej spoločnosti“ našla alternatíva pre život v Európe ako spoločenstva národov.  Podotýkam, že alternatíva sa netýka prechodu od Západu na Východ. Alternatíva spočíva výlučne:

  1. a) v reforme EÚ a teda v požiadavke vzdať sa doterajšej vízie vytvorenej nositeľmi konceptuálnej moci – ustanoviť super štát alebo
  2. b) vo vytvorení novej medzinárodnej organizácie na rovnoprávnom základe.

  „Som za ďalšiu integráciu EÚ,“– týmto spôsobom sa vyjadrila aj prezidentka SR. Keďže v politickom priestore národných štátov a ani na úrovni EÚ neexistujú sily, ktoré by boli proti ďalšej integrácií a za efektívnu reformu EÚ, tak sa dá predpokladať, že iná cesta pre vyspelú demokratickú spoločnosť môže predstavovať aj alternatívu pre riadený rozpad EÚ v jej terajšej podobe. Vzdanie sa „bezalternatívnej spoločnosti“ bude v skutočnosti  znamenať záchranu skutočnej Európy ako spoločenstva národov.

  Alternatíva v rámci demokratického Západu, v smere ktorého sme ešte neprestali s vysielaním silných odkazov o našej vernosti a rozhodnosti spoločne sa podieľať na výhodách moderného kapitalizmu, tak táto alternatíva spočíva v potrebe nájsť takú organizačnú formu spolupráce a pomoci národných štátov, ktorá ich zbaví bruselskej nadradenosti a imperiálnych predsavzatí.  Musí to byť taká alternatíva obnovy skutočnej Európy, ktorú bude možné realizovať nie tajne, ale s plnou podporou a súhlasom ľudu.

  Čo umožňuje, dovoľuje a núti, aby naši ústavní činitelia museli prijímať deklaráciu či vyhlásenia o silných odkazoch ?  Môže existovať viacej dôvodov, ktoré nútia  našich ústavných činiteľov, aby podporovali „bezalternatívnu“ podobu EÚ. Spomeniem iba dve  možnosti.

  Prvá možnosť je založená ma ochote byť verným služobníkom rôznych nadnárodných štruktúr, pod vplyvom ktorých sa im ľahšie robí domáca, vnútorná politika, pretože majú možnosť túto politiku zdôvodňovať akousi „zákonitosťou“ – niečím silnejším a dôležitejším, ako môže byť potreba z úrovne vlastných občanov.

  Druhá možnosť je viera, že patríme ako  národ slovenský za každých okolnosti  k Západu. Slováci sú podľa Daniela Šmihula, právnika a politológa, západný národ. Je to téma  na samostatnú úvahu. Autor článku „Patríme k Západu“ ( Pravda, 12.5.2018 ) si myslí, že je to dané našou kultúrou a historickou tradíciou – čím píšeme a ako sa modlíme, ako boli postavené naše hrady a kostoly, sme členmi NATO a EÚ, kde realizujeme vývoz našich tovarov. Jeho poňatie, kde patríme, sa vymedzuje oproti alternatíve „východnej orientácie“ – Ruska a preto si myslí, že vzťah k Rusku má byť okrajovou zahraničnopolitickou  témou.

  Politológ a právnik  zavrhol „východnú orientáciu“, o ktorej si myslí, že je predmetom vnútropolitickej diskusie, ktorá rozoštváva celé rodiny. Autor článku, vzhľadom na jeho jednoznačné vymedzenie, kde patríme, tak dochádza k potrebe varovať nás. Jeho pohľad na postavenie ( či príslušnosť ) slovenského národa podľa zásady „Buď – Alebo“ sa dostal do podoby, že nás varuje. Citujem: „Ak by sa vízia opustenia západného spoločenstva  a hľadanie rovnováhy a neutrality medzi Západom a Východom uskutočnila, bola by nebezpečným experimentom, za ktorý Ukrajina, Srbsko, Moldavsko a podobne platili a platia krvou a nesmiernou chudobou.  V spoločenstve vyspelých demokratických západných krajín, ku ktorým patríme, je nám relatívne dobre a v daných medzinárodných pomeroch je to pre nás najlepšia alternatíva.“

  Nemám záujem uvažovať spôsobom, že musíme za každú cenu patriť k Západu, pretože patriť k „východnej orientácií“ bolo by nebezpečným experimentom. A ako príklad spomenul Ukrajinu, Srbsko a Moldavsko.  Z jeho pohľadu na otázku, kto má kde patriť, sa dá usúdiť, že patriť k Západu v širších súvislostiach  znamená, aby krajina „pracovala“ v prospech hodnôt a politiky Západu. Takže z môjho pohľadu je napríklad  jasné, že rozbitie Juhoslávie zorganizoval demokratický Západ v svoj prospech mať silný vplyv na Balkáne a štátny prevrat na Ukrajine mal za úlohu dostať k moci takých – aj fašistický orientovaných ľudí, ktorí ako novodobí politici zabezpečia rozbitie prirodzených vzťahov Ukrajiny s Ruskom, založenie vojnového stavu na východe Ukrajiny. Bez použitia Ukrajiny ako politického nástroja by nebolo možné zrealizovať či založiť  konfrontačnú politiku s Ruskom.

  Viera našich ústavných činiteľov, že patríme za každých okolnosti k Západu a sme západný národ, nám škodí v tom, že sme nútení sa vymedziť zároveň ( v rámci poslušnosti ) proti niekomu na Východe. Neviem, ako je možné stotožniť našu kultúrnu a historickú tradíciu s angloamerickou kultúrou. Som presvedčený, že náš slovenský národ nikdy nebude angloamerickou plutokraciou prijatý a pokladaný za rovnoprávneho partnera a že my, občania slovenského národa, budeme hrdí na svoju členskú príslušnosť k vyspelej demokratickej spoločnosti, pre ktorú koristnícka politika realizovaná v svetovom meritku je životne dôležitá.

  Vyhlásenie ústavných činiteľov o ich silnom odkaze Západu môže znamenať aj to, že vízia opustenia NATO a EÚ zo strany SR nehrozí, pretože nám je v tomto spoločenstve zabezpečený dobrý život a preto je našou povinnosťou  podporovať ďalšiu integráciu vedúcu až k doteraz skrytému či skrývanému konečnému cieľu – dosiahnuť zjednotenú Európu na spôsob imperiálneho štátu. Takéto vyhlásenie  o silnom odkaze zároveň znamená  aj to, že sa zo strany ústavných činiteľov SR zachová doterajšie politické konanie: žiadnym spôsobom nebude dovolené, aby sa demokratické vlády členských štátov EÚ zaoberali myšlienkou dovoliť svojim všetkým občanom prejaviť svoju vôľu.

  Ostane tak, že rozhodujúce kroky v integrácií členských štátov musia ostať  iba záležitosťou nositeľov konceptuálnej moci a ich aktívnych prisluhovačov. Je teda možné očakávať, že od našich ústavných činiteľov či vôbec vládnej moci dostanú občania SR príležitosť, aby sa v referende napríklad vyjadrili:

  1. a) či súhlasia s takou reformou EÚ, ktorá členským štátom umožní, aby sa im vrátila moc z Bruselu a teda sú proti ustanoveniu zjednotenej Európy na spôsob nového imperiálneho super štátu ?
  2. b) či súhlasia s tým, aby SR ukončila svoje členstvo v EÚ a vystúpila z EÚ, podobne aj v záležitostiach NATO ?

  Na položené otázky v súčasnej situácií nie je možné očakávať pozitívny prístup  vládnej moci k umožneniu demokratického spôsobu rozhodovania priamo o osudovej záležitosti členského štátu a slovenského národa. Takže vysielanie silného odkazu ústavných činiteľov SR je akýmsi „racionalizačným opatrením“ na zefektívnenie  politických riadiacich procesov v záujme demokratického Západu, ku ktorému patríme najskôr aj z tohto dôvodu, že sme v jeho dlhodobom pláne na   Európu od Atlantiku po Ural a že máme takých politikov, ktorí svoju vernosť Západu deklarujú a vôľa ľudu  v záujme jeho budúcnosti ich nezaujíma a nie je dovolené k jej prejavom vytvoriť podmienky.

  Je tu ďalšia otázka: Môže byť vízia opustenia západného spoločenstva v rámci NATO a EÚ dôvodom, aby sa naši ústavní činitelia respektíve vládna moc  obávali určitého nebezpečenstva, ktoré, na rozdiel od autora článku D. Šmihula, nevidím zo strany nejakej vykonštruovanej východnej orientácie, ale zo strany samotného Západu ? Na túto otázku odpovedám, že určité nebezpečenstvo pre SR by práve zo Západu hrozilo, pretože hlavný dôvod ohrozenia môže súvisieť s novým poňatím, ako má SR patriť k Západu. A k Západu máme určite patriť tak, že územie SR a moc nad ním a jeho občanmi  má patriť Bruselu v obidvoch formách – tak v rámci EÚ ako aj v rámci NATO.

  Dostávam sa tak k myšlienke, že vyhlásenie ústavných činiteľov SR o silnom odkaze pre Západ ( Brusel ) je výsledkom ich reálnej politiky a zodpovednosti za osud slovenského národa. Naši politici nemôžu inak konať, pretože nás môžu vystaviť nepríjemným  ( či tragickým ) dôsledkom  za neposlušnosť.  A tak nás vlastne nemôžu a nechcú zasvätiť  do politiky, ktorá sa robí tajne za zatvorenými dverami.

  Obhajovať sa reálnou politikou – to by pre nich mala byť poľahčujúca okolnosť. Lenže takto nie je možné postupovať, pretože naši politici do svojej politickej hry o skvelom demokratickom Západe a radostnej a šťastnej spolupráci vložili osud slovenského národa, samotné národno-štátne záujmy SR, stratu slobody. Dnešný demokratický Západ aj nám, podobne ako v svojich vlastných prípadoch, má jasnú podmienku, že s národno-štátnymi záujmami  a národnou suverenitou je koniec a tá je prekážkou nových politických cieľov.

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Nemec dva roky ukrýval mŕtvolu svojej matky, aby mohol brať jej dôchodok

  Berlín 20. septembra 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Muž z Berlína schovával viac ako dva roky v pivnici svojho domu telo mŕtvej matky, aby poberal jej dôchodok. Polícia prípad vyšetruje ako podvod a porušenie zákona o pohrebníctve. Muž na svoju obhajobu uviedol, že iba plnil matkinu poslednú vôľu. Informuje portál iDnes.cz Žena podľa výsledkov pitvy…

  Čo všetko sa udialo v metropole Krymu po návrate do Ruska - v priebehu ostatných piatich rokoch?

  Simferopoľ 20. septembra 2019 (HSP/Foto: Krym - Crimea)   Vpriebehu ostatných piatich rokoch prebieha svojrázna „súťaž“: mnohí ukrajinskí politici, odborníci, média a ľudia na sociálnych sieťach tvrdia, že život na Kryme po pripojení k Rusku sa značne zhoršil, že polostrov je pomaly na pokraji krachu a onedlho tam vypukne hladomor Naopak krymskí politici,…

  Ďalší pamätník sa musí uzavrieť? Médiá informovali o plánoch Prahy so Stalinovým pamätníkom

  Praha 20. septembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik/Personal archive of Y. Kovalenko)   Stavebný úrad Prahy 7 rozhodol o uzavretí časti podstavca bývalého Stalinovho pamätníka na Letnej. Pražský odbor majetku si nechal vypracovať posudok, na základe ktorého sa spomínaný úrad rozhodol. Informujú o tom Novinky.cz Kvôli tomu, že je konštrukcia v havarijnom stave,…

  V Bolívii len za posledný mesiac zhorelo územie s rozlohou Švajčiarska

  La Paz 19. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Leo Correa)   V Bolívii len za posledný mesiac, odkedy miestni farmári začali tradične vypaľovať lesy a krovinaté porasty, zhorelo územie s rozlohou Švajčiarska Od začiatku roka zhorelo v tejto krajine územie s rozlohou 4,1 hektárov, z toho veľká väčšina, 3,1 hektárov, ľahla popolom za…

  Zeman by zastavil trestné stíhanie Babiša, ak by bolo obnovené

  Praha 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Darko Vojinovic)   Českému premiérovi Andrejovi Babišovi už v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo nič nehrozí, pretože aj v prípade, ak by najvyšší štátny zástupca (prokurátor) rozhodol o obnovení jeho trestného stíhania, prezident Miloš Zeman by ho zasa zastavil. Zeman to uviedol vo štvrtok v televízii…

  Juncker: Ak budú splnené určité podmienky, nebudeme trvať na írskej poistke

  Londýn 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francisco Seco)   Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok v rozhovore pre britskú spravodajskú stanicu Sky News vyhlásil, že "k írskej poistke" nemá "citový vzťah" a ak budú splnené určité podmienky, nebude potrebná Toto vyhlásenie prišlo po tom, ako sa predseda EK v pondelok…

  Macron: Protesty žltých viest boli "pre mňa veľmi prospešné"

  Paríž 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Domenico Stinellis)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron je presvedčený, že protesty žltých viest, ktoré otriasali Francúzskom od vlaňajška, boli preňho prospešné, lebo ho donútili lepšie počúvať a komunikovať. Macron to povedal v rozhovore pre časopis Time, zverejnenom vo štvrtok Protesty žltých viest (gilets jaunes), ktoré často…

  SNS očakáva, že znížením DPH na potraviny klesnú aj ceny v obchodoch. Ľudí vyzval, aby si toto všímali v predajniach

  Bratislava 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Koaličná strana SNS očakáva, že znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané potraviny sa znížia aj ich ceny v obchodoch. Predseda SNS Andrej Danko zároveň uviedol, že "ide o prvý skúšobný balík" a nevylúčil ďalšie snahy o zníženie dane na potraviny Slovensko…

  Herečka Mária Bartalos sa s manželom postavili na stranu života. "Budeme spoločne bojovať na Pochode za život za tých najmenších z nás!"

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot)   Obľúbená slovenská herečka Mária Bartalos, ktorá len pred pár mesiacmi porodila svojho syna Noela, nedávno na sociálnej sieti odsúdila potraty. Teraz sa znova postavila na stranu života a spolu so svojím manželom podporí Pochod za život Už tento víkend 22. septembra 2019 sa na Námestí Slobody…

  Prieskum agentúry Focus: Voľby by v polovici septembra vyhral SMER-SD, progresívci klesli, Druckerova strana len 2,1%

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Teraz.sk/Foto:HS, Focus)   Upozornenie: pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici septembra, s 21,7 percenta hlasov by v nich zvíťazila strana Smer-SD.…

  Sulík upratuje v SaS: Veľký návrat Ďuriš Nicholsonovej i mená, ktoré na kandidátke neuvidíte

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Podľa informácií televízie JOJ sa predseda SaS Richard Sulík definitívne rozhodol upratať v strane a spolu so svojimi podporovateľmi vytvoril kandidátku SaS bez Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa pre televíziu v stredu vyjadrila, že zatiaľ nie je definitívne rozhodnutá ako ďalej,…

  Kuffa: V krajine, kde sa zabilo 1,4 milióna detí, ťažko vysvetliť, že pred majetkom treba mať úctu, keď pred životom úctu mať netreba

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot )   Kňaz Marian Kuffa v krátkom príspevku na sociálnej sieti poukázal na to, že ak dovolíme zabíjať nenarodené deti, nemôžme sa potom diviť, že sa tu kradne "Hovoria mi, aby som nerozprával do politiky. Ak poviem, aby vykopli Istanbulský dohovor preč zo Slovenska a nezabíjali tu…

  Keď diamanty, tak pre všetkých

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/PR-článok/Foto:HSP)   „Diamanty sú najlepším priateľom ženy“, vravievala Marilyn Monroe. A mala pravdu. Ako správny kamarát pomôžu vykúzliť úsmev na tvári, pozdvihnúť sebavedomie a dodať odvahu k dôležitým krokom. Veľa ľudí však má s pojmom diamant spojený skutočne nákladný kúsok, ktorý si môže dovoliť iba hŕstka…

  Uhrík dosluhujúcemu eurokomisárovi pre migráciu: Aj vaším pričinením sú kostoly nahrádzané mešitami a terorizmus kvitne ako nikdy predtým

  Brusel 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík (ĽSNS) vystúpil v pléne pri príležitosti končiaceho funkčného obdobia eurokomisára pre migráciou Dimitrisa Avramopoulosa, ktorého na rozdiel od väčšiny poslancov podrobili otvorenej kritike Milan Uhrík uviedol, že je rád, že Avramopoulos na svojej pozícii končí, preto že je podľa…

  Z kuloárov: Odchádza premiér Pellegrini zo Smeru-SD? Fico ma dnes poslednú šancu udržať premiéra v strane

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dnes by mali prebehnúť rozhovory medzi dvoma najvýznamnejšími politikmi vládnej strany Smer-SD predsedom Robertom Ficom a premiérom a podpredsedom Smeru Petrom Pellegrinim, ktorí by mali diskutovať o rozdielnych pohľadoch na vedenie strany. Informácie z kuloárov hovoria, že predseda strany Robert Fico sa dnes…

  V Amsterdame zastrelili v aute holandského obrancu Maynarda

  Amsterdam 19. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Mirror Football Twitter)   Holandského futbalistu Kelvina Maynarda zastrelili v stredu večer na juhovýchode Amsterdamu. Tamojšia polícia pátra po dvoch podozrivých, ktorí po streľbe opustili miesto činu na skútri Tridsaťdvaročnému Maynardovi, ktorého zasiahli v aute, poskytli prvú pomoc hasiči z neďalekej stanice, napriek tomu zraneniam podľahol.…

  Starikov o ruskom národe: Jeden národ, tri štáty? Je načase ukončiť feudálnu rozdrobenosť

  Moskva 19. septembra 2019 (HSP/Foto:Twitter)   Do integračných plánov Ruska a Bieloruska treba zahrnúť aj Ukrajinu. O tom vo vysielaní rádia KP vyhlásil spisovateľ, historik a publicista Nikolaj Starikov „Niet hraníc našej integrácii. Treba sa integrovať tak, aby nás potom nemohli rozintegrovať. A ešte - do tejto integrácie treba zahrnúť aj…

  Kto narušuje riadny chod Ústavného súdu? Váľanie viny len na súčasnú politickú koalíciu nezodpovedá historickej realite, spomeňte si na koalíciu SDKÚ-DS, SMK, KDH a ANO

  Bratislava 19. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-František Iván)   V televíznom prejave na Deň Ústavy sa predseda parlamentu vyjadril, že Národná rada Slovenskej republiky v súvislosti s voľbou kandidátov na sudcov Ústavného súdu Ústavu neporušuje. O tom, že jej postup pri vymenúvaní sudcov Ústavného súdu, aj postup jej predchodcu je v súlade s Ústavou, je presvedčená aj prezidentka.…

  TopDesat

  Nedostatok vitamínov: Tvoje telo ti dá týchto 8 signálov

  0

  Napriek tomu, že existuje množstvo možností, ako si doplniť chýbajúce vitamíny, sa stále nájde veľké množstvo ľudí, ktorým jednoducho určité vitamíny chýbajú. Nie je však dobrý nápad, aby si teraz začal bezhlavo do seba sypať rôzne vitamíny. Nedostatok vitamínov môžeš vyriešiť aj chutnou vyváženou stravou. V tomto článku ti povieme,…

  TOP10+ nádherná jeseň a jej transformácie

  0

  Aj pri prechádzke okolo domu vás čoskoro začne vítať jeseň a jej vplyv na prírodu. Jasné, jeseň je chladnejšia, ale pozri sa s nami na tú krásu, ktorú so sebou prináša. Nižšie uvedené transformácie sú natoľko zaujímavé, že aj fotografia je málo. Nie je nič lepšie ako vidieť túto nádheru…

  Evita: Chudobné dievča urobilo závratnú kariéru

  0

  Chudobné nemanželské dievča menom Maria Eva Duartová, známa aj ako Evita, ktorá žila v rokoch 1919 až 1952, urobilo priam závratnú kariéru. Stala sa manželkou argentínskeho diktátora Perona. Napriek tmu, že kradla snáď bezuzdne ju národ zbožňoval. Aj keď ju spočiatku milovali len muži... Duartovú spočiatku milovali len muži. Mnohí muži.…

  BioUrban - veža, ktorá premieňa znečistený vzduch na kyslík

  0

  Znečistenie ovzdušia je vážny problém, ktorý postihuje mnoho miest na celom svete, a pre ľudí žijúcich na miestach so zlou kvalitou ovzdušia môže byť život dosť neznesiteľný. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie spôsobuje znečistenie ovzdušia ročne viac ako 8 miliónov úmrtí. Aby vedeli pomôcť v boji proti znečisteniu ovzdušia, skupina vedcov vynašla umelý strom nazývaný BioUrban, ktorý…

  Dobrodruh Ed Stafford zobral do divočiny ženu a syna

  0

  Dobrodruh Ed Stafford podnikol náročnú výpravu so svojou ženou a svojím synom. Nová šou Muž, žena, dieťa, divočina bude mať svetovú premiéru na Discovery Channel 29. 9. 2019 od 20 hodiny, tuzemskí diváci môžu program sledovať od 29. 10. 2019 o 20. hodine.

  Aj policajti majú zmysel pre humor a tu sú dôkazy!

  0

  Policajti to v dnešných dňoch majú naozaj ťažké. Negatívne príbehy sa šíria z každej strany a škvrnia tak povesť celého policajného kolektívu, aj tých, ktorí berú heslo "Pomáhať a chrániť" naozaj vážne. Na druhej strane, malé, každodenné hrdinské akty, ktorými sa policajti snažia udržať bežných občanov v bezpečí, sú často považované za samozrejmosť. Niekedy zabúdame na to,…

  Vo svete IT

  EXKLUZÍVNE: Huawei reagoval na naše otázky týkajúce sa dostupnosti zariadení z produktovej línie Mate 30 na slovenskom trhu

  0

  Dnešný deň bol malým sviatkom pre fanúšikov spoločnosti Huawei. Dôvodom je predstavenie novej produktovej rady smartfónov Mate 30. My sme Vám niekoľko hodín spätne  priniesli bližšie informácie ohľadne zariadenia Mate 30 Pro, ktoré je z nášho pohľadu  smartfónom z kategórie inovatívnych. Huawei totiž priniesol nový typ zaobleného displeja, nový typ…

  Prémiové inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit GTR 47 mm aktuálne kúpiš o niekoľko desiatok eur lacnejšie

  0

  Myslíš si, že spojenie najmodernejších technológií a tej najvyššej elegancie a luxusu je nemožné? Len nedávno predstavené hodinky Amazfit GTR 47 mm z výrobne spoločnosti Xiaomi ťa jednoznačne presvedčia o opaku. Moderný displej, poriadna dávka senzorov a krásny kožený remienok sú jednoducho pohladením pre oči.  Nadpriemerná výdrž batérie Hodinky Xiaomi…

  Huawei predstavuje novú stratégiu predaja a vývoja v oblasti procesorov a umelej inteligencie

  0

  18. septembra Huawei spustil Atlas 900, svetové najrýchlejšie stredisko pre trénovanie umelej inteligencie.  Atlas 900 kombinuje silu tisíce Ascend procesorov. Potrebuje iba 59 sekúnd na trénovanie ResNet-50, čo je zlatý štandard pre meranie výkonu umelej inteligencie. Je to o 10 sekúnd rýchlejšie ako predchádzajúci svetový rekord. Okrem toho oznámil novú…

  Huawei Mate 30 Pro je oficiálne predstavený. Pozrite sa čo prináša aktuálne najvýkonnejší smartfón od Huawei

  0

  Spoločnosť Huawei práve predstavila novú generáciu smartfónov Mate 30. My sme si pre Vás nižšie pripravili sumár toho najdôležitejšieho čo bolo v Mníchove povedané v spojitosti s jeho Pro verziou. Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro ponúka 6,53” Flex OLED displej s rozlíšením 2400 x 1176 bodov a …

  Nezmeškajte živý prenos z predstavenie nových smartfónov Mate 30! Za chvíľu už začína

  0

  Zatiaľ čo v priebehu minulého týždňa sa všetka mediálna pozornosť sústreďovala na spoločnosť Apple, ktorá predstavila svetu  nové iPhone telefóny, tak dnes sa karta otáča v prospech spoločnosti Huawei. Spoločnosť Huawei začiatkom mesiaca oficiálne ohlásila, že 19. septembra, teda dnes, predstaví svetu novú produktovú líniu smartfónov Mate 30. Urobila tak…

  Pozrite si simuláciu, ako by dopadla nukleárna vojna medzi Amerikou a Ruskom

  0

  Keď sa povie nukleárna vojna, tak mnohých z nás bezpochyby napadnú krajiny ako Amerika a Rusko, a to aj napriek tomu, že existujú ďalšie krajiny s podobnou zbojnou silou. Ako by však dopadla možná vojna medzi týmito dvoma veľmocami? Tak na túto otázku odpovedajú výskumníci z Princeton University, ktorí vytvorili…

  TopSpeed

  Je zdieľanie áut liek na upchaté mestá? Slováci svoje veľmi požičiavať nechcú

  8

  Hustá premávka a upchaté cesty trápia mestá na celom svete. Pomôcť by mohlo aj zdieľanie áut, ktoré mnoho samospráv podporuje bezplatným parkovaním. V Bratislave je zdieľaných áut zatiaľ len niekoľko desiatok a dá sa povedať, že carsharing je u nás v plienkach. Oproti tomu v českej metropole je aktuálne niekoľko…

  SsangYong Korando Euro NCAP skúšky zvládol na plný počet hviezd

  1

  Značka SsangYong nie je v našich končinách príliš rozšírená. Nedávno však dovozca spustil výraznejšiu marketingovú ofenzívu (často vidieť reklamy napríklad na YouTube alebo sociálnych sieťach) a nové SsangYong Korando Euro NCAP zvládlo k tomu na plný počet hviezdičiek. Môže byť lepšia reklama pre u nás nie príliš známu značku?

  Nepozornosť za volantom je nebezpečná. Pár tipov, ako jej predísť

  21

  Dopravných nehôd je denne neúrekom. Niekedy je príčinou precenenie schopností vodiča alebo auta, výnimočne technická porucha alebo aj zhoda náhod. Nepozornosť za volantom je však spolu s neprimeranou rýchlosťou najzásadnejšou príčinou havárii. Aj keď má už mnoho áut rôzne asistenčné systémy, ktoré dokážu v prípade nebezpečenstva nehody zasiahnuť, nedá sa na ne vždy…

  Tento týždeň testujeme: Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe

  6

  Tento týždeň nám robí v redakcii spoločnosť benzínový Mercedes-Benz GLC 300 4Matic Coupe poháňaný prepĺňaným štvorvalcom 2.0 R4 Turbo s výkonom 190 kW (258 k), ktorému pomáha elektromotor s výkonom 10 kW (13,6 k). Zaujíma vás o ňom niečo konkrétne? Na čo sa zamerať? Napíšte do diskusie.

  Blázon na cestách! V Malackách išiel vodič cez lávku pre peších!

  13

  Nech si každý hovorí čo chce, Slovensko je krajina neobmedzených možností. Sme národ, ktorý sa dokáže zakaždým vynájsť. Či už vyhovoriť, alebo proste vypiecť so systémom. Najnovší dôkaz je z dnešného rána. Blázon na cestách sa vždy nájde, no toto je iný extrém. Počas prechádzky alebo pešej cesty do práce v…

  Alpina B3 Touring je náhrada za neexistujúcu M3 Touring

  3

  Mnoho rokov sa rozpráva o tom, prečo BMW M nerobí kombíky. Áno, boli tu dve generácie M5 Touring, ale podľa predajov v percentách voči sedanu v Mníchove usúdili, že toto nie je cesta ich zákazníkov. Kto by podobné auto chcel, má alternatívu. Stále tu totiž bola možnosť kúpiť si Alpinu, ktorá mala rýchle kombíky niekedy…

  KAMzaKRÁSOU

  RECEPT: Pudingové slimáky s brusnicami – potešia každého maškrtníka!

  0

  I dnes vám prinášame jednu inšpiráciu na chutné víkendové pečenie. Ak obľubujete pochúťky z kysnutého cesta, ste na správnom mieste. Možno máte i vy v rukáve rozličné obľúbené slané recepty z kysnutého cesta, no dnes to bude skôr na sladkú nôtu. Prinášame vám totiž recept na pudingové slimáky s brusnicami, ktorých príprava je oveľa jednoduchšia,…

  Čo stojí za fotkami na Instagrame? Nedocenená drina?!

  0

  Instagram všetci poznáme ako miesto, kde sa chodíme popozerať na krásne fotky alebo videá. Častokrát nás dokážu nadchnúť a vďaka influencerom sú naše peňaženky ľahšie a skrine či šuplíky plnšie. Veľakrát sa nechávame ovplyvniť „vyšperkovanými“ fotkami, vďaka ktorým si občas kúpime aj niečo, čo vlastne ani nepotrebujeme. Čo stojí za fotkami na…

  Si pripravená? Tieto zmyselné svadobné šaty očaria každého!

  0

  Niet div, že sa nevesty občas cítia bláznivé, keď si majú vybrať z takého množstva nádherných šiat. Z týchto originálnych strihov od návrhára Justina Alexandra ti jednoducho spadne sánka. Na takéto svadobné šaty treba mať odvahu. Niektoré sú obtiahnuté, inde zasa návrhár nešetril priehľadnou čipkou. Napriek tomu sú tieto šaty krásne…

  Ako predĺžiť výdrž make-upu: 3 triky, ktoré sa oplatí vyskúšať!

  0

  Všetky túžime po perfektnom make-upe, ktorý vydrží po celý deň. Spýtali sme sa vizážistky značky Dermacol, aké sú jej tipy na vytvorenie skutočne dlhotrvácneho make-upu, ktorý odolá aj náročným podmienkam. Ako predĺžiť výdrž make-upu? Aké kozmetické vychytávky by nemali chýbať vo vašej kozmetickej taštičke?

  Partnerský horoskop: Ktoré znamenia sú vhodné pre Vodnára?

  0

  Už v prvých momentoch dokážu Blíženci očariť Vodnára vďaka intelektuálnemu ostrovtipu a názorom na svet či spoločnosť. Vodnára fascinuje najmä filozofická hĺbka ich spoločných rozhovorov, nedokáže byť totiž s niekým povrchným, respektíve s človekom, ktorý si cení len hmotné statky. A to mu pri Blížencoch nehrozí, presne tak, ako nehrozí ani nuda. Ich vzájomná sympatia…

  Kaktusové dekorácie do domácnosti: Nechaj sa inšpirovať!

  3

  Kaktusové dekorácie sú vkusným doplnkom do každej domácnosti či už sú to vankúše, živé rastliny, keramické ozdoby, lampy, zrkadlá či obrazy.

  Svetlo sveta

  Pochod za život príde podporiť aj bývalá pracovníčka potratovej kliniky z USA

  0

  Verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a prijatie súvisiacich legislatívnych zmien je hlavným cieľom tohtoročného Národného pochodu za život. Sprievodný program začne už v piatok 20. septembra a vyvrcholí pochodom v nedeľu 22. septembra 2019 na Námestí slobody v Bratislave, informovali dnes novinárov jeho organizátori.  Pochod svojou účasťou podporí herečka Mária Bartalos…

  19.9. Svätý Január a každoročný zázrak skvapaľnenia krvi

  0

  Svätý Január sa narodil v Benevente v polovici 3. storočia bohatým rodičom. Juh Talianska v tom období bol silne pohanský a sv. Január sa ako 15 ročný stal diakonom v rodnom meste. Žil nábožným a bezúhonným životom, preto ho povýšili na biskupský stolec v Benevente. Kresťania i pohania ho mali…

  Svätý Otec zaslal kardinálovi Tomkovi apoštolské požehnanie

  0

  Kardinál Jozef Tomko v nedeľu 15. septembra vo Vatikánskej bazilike oslávil 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Apoštolské požehnanie, ktoré mu pri tejto príležitosti písomne udelil Svätý Otec, jubilujúci kardinál rozšíril na všetkých svojich drahých aj prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu. Na slávnosť Sedembolestnej  Panny Márie, patrónky Slovenska, slávil kardinál Tomko pri oltári…

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Armádny Magazín

  Rheinmetall bude strategickým partnerom slovenského výrobcu bojového vozidla Gerlach

  0

  LOHMAR/BRATISLAVA: Významná  novinka pre slovenský obranný priemysel. Spoločnosti Zetor Engineering Slovakia, a.s. a Rheinmetall Protection Systems GmbH sa dohodli na strategickej spolupráci pri ďalšom vývoji riešení na ochranu posádky v rámci projektu Gerlach . Nemecká spoločnosť chce zároveň do SR presunúť výrobu keramického pancierovania. 

  Sám priletel… alebo ako Sovietsky zväz v roku 1969 získal tajné bezpilotné lietadlo z USA

  0

  V novembri 1969 dostal Sovietsky zväz zo Spojených štátov prekvapivý darček k narodeninám -  nádherný bezpilotný lietajúci prostriedok (dron), vysoko sa podobajúci na v stratosfére lietajúce prieskumné lietadlo SR-71 Blackbird, len v menšom – celkovo na dĺžku

  Prejav Mgr. Pavla Čierneho, pplk.v.v., na veľkom verejnom vypočutí k Petícii za ústavné právo na zbraň, v Senáte ČR

  0

  Vážené senátorky, vážení senátoři, vážení hosté, jmenuji se Pavel Černý a chtěl bych vám něco říci nejen za sebe a petiční výbor, který zde zastupuji, ale též za velmi početnou skupinu českých občanů. Velmi početnou skupinu říkám proto, že oněch více než 103 tisíc - v průběhu necelého jednoho roku…

  Video: brigádny generál a letec RAF Pavel Vranský - Briti by nás zostrelili ak by sme chceli pomôcť Pražskému povstaniu

  0

  V posledných týždňoch je horúcou témou socha Maršála Koneva v Prahe. Zastupiteľstvo Prahy 6 rozhodlo vo štvrtok o nahradení sochy sovietskeho maršala Koneva pomníkom oslobodenia Prahy. Toto zjavne politické rozhodnutie spustilo vlnu kritiky a nových informácií. Internetom kolujú aj slová českého letca a pilota

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  1

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  1

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  1

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  Každé kilo sa počíta: Prečo sa oplatí schudnúť 5 % telesnej váhy?

  0

  V súčasnosti sa až priveľmi kladie dôraz na to, ako ľudia vyzerajú. Naháňame sa za krajšími telami, nižšou váhou a tehličkami na brušku. Niekedy však chudnutie odporučí aj lekár a nie z estetických ale zdravotných dôvodov, keď vysoká váha pre človeka predstavuje potencionálne nebezpečenstvo. Prečo sa oplatí schudnúť 5 %…

  Ako sa prejavuje rakovina prostaty? Neignorujte tieto signály!

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o ochorení zvanom varikokéla, ktoré trápi mužskú časť populácie. Dnes vám prinášame rovnako dôležité informácie o zákernej a v tomto prípade i veľmi vážnej chorobe mužov, a to o rakovine prostaty. Onkologické ochorenia sú neustále obrovským strašiakom ľudí, pretože predstavujú častú príčinu úmrtí, i keď…

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…