• Dušan Hirjak

  Prečo sa k problematike EÚ v období pred voľbami do Európskeho parlamentu neotvorili témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a usilovať sa o demokratické rozhodnutie ?

  Publikované 10.07. 2019 o 06:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Článok má dve časti.

  Časť I.

  V tomto roku  boli zorganizované voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Boli organizované tak mizerne zo strany štátnej moci, že sa ako občan hanbím za prístup k ich príprave a zrealizovaniu. Lenže to nie je žiadna náhoda, respektíve neschopnosť vládnej moci. Je to proces, v ktorom s vzdávaním sa štátnej suverenity v prospech Bruselu zároveň dochádza aj k oslabovaniu fungovania štátu v záležitostiach organizovania väčšinovej demokracie ( napríklad volieb ). V oboch prípadoch ( volieb ) sa ukázalo, že zo strany štátnej moci neexistuje zodpovedný  a férový prístup k občanom SR, ktorí majú právo voliť. Slabá účasť voličov vo voľbách je ich „odpoveďou“ na prax, ktorú vládna moc zavádza – vytváranie ilúzie o demokratických praktikách a demokratických voľbách v SR.

  Férový prístup vládnej  moci k občanom je o spravodlivom prístupe k občanom, ktorý má vychádzať z Ústavy SR a ktorý vládna moc má rešpektovať. Z jej stany nie je možné, aby samotná príprava volieb bola ponechaná na tie subjekty, ktorým to vôbec z Ústavy SR nevyplýva a ktoré svojim konaním prípravu volieb zdeformujú do takej podoby, že to má v prvom rade dezorientujúci či negatívny vplyv na samotného občana – voliča.

  Politické strany a hnutia, rôzne agentúry, súkromné média, niektoré mimovládne organizácie a podobne – tieto subjekty nemajú povinnosť z Ústavy SR vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách. Občan je základom štátnej moci a preto povinnosť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách patrí výlučne štátnej moci. Pre ostatné neštátne subjekty je to v jednotlivostiach o ich iniciatíve, schopnosti, férovom prístupe k občanom, ktoré môžu pomôcť štátnej moci s vytváraním podmienok pre demokratickú účasť občanov vo voľbách.

  Z uvedeného vyplýva, že je to práve štátna moc, ktorá má zabezpečiť, aby k problematike EÚ boli pred voľbami do EP otvorené témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a budú usilovať sa prijať demokratické rozhodnutie. Bolo napríklad možné pripraviť a otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému:

  „Do akej Únie sme vstúpili a žijeme pod jej poručníctvom v súčasnosti ? Akú Úniu chceme mať, ak uvažujeme o jej reforme a alternatívach ?“

  Keď sledujeme našich národných politikov, ktorí sa priebežne zúčastňujú na fungovaní EÚ a zo všetkých síl súčasný charakter a politiky EÚ podporujú, tak si môžeme všimnúť niečo, čo pretrváva už celé roky – neexistuje žiadne verejné zdôvodňovanie vládnej politiky , ktorú vraj presadzujú v štruktúrach EÚ a ani politik EÚ, ktoré boli aj za ich pomoci schválené.

  Vo vzťahu k občanom SR sa ustálilo pravidlo, že žiadne verejné zdôvodnenia politiky   EÚ nebudú, nie je potrebné k rôznym politikám otvárať celospoločenské diskusie a žiadať si k niečomu súhlas občanov ! Pre občanov SR má platiť pravidlo: nediskutovať, ale veriť ! Inak povedané, každý má byť proeurópsky orientovaný, teda má veriť projektu EÚ, ktorý momentálne beží a bez ktorého si nesmieme svoj život za žiadnych okolnosti ani predstaviť.

  To, že nikto s občanmi nemá záujem o problémoch EÚ a o jej politikách diskutovať, ale iba veriť, znamená iba jedno – EÚ je demokratický nekontrolovateľná ! A záhadou je, že predstavitelia národných štátov s takouto praxou nemajú žiadny problém. Takáto prax vládnej moci a EÚ ako nadnárodnej entity ( štátnej moci ) predstavuje neplnenie si povinnosti politikov vo vzťahu k občanom. Absencia tejto povinnosti sa nikdy nedá nahradiť manipulovateľnou činnosťou súkromných médií a iných nevládnych subjektov.

  Neplnenie si povinnosti vládnej moci k občanom  má svoje dôvody, ktoré sa zvyčajne verejne nemôžu cez média alebo ústami politikov priamo pomenovať. Zo strany EÚ a za pomoci každej národnej vládnej moci ide v zásade iba o to, aby občania ostali žiť vo svojej viere k dobru EÚ a k jej politikám, ktoré robí. Keďže máme ako občania iba veriť, tak nositelia konceptuálnej moci majú záujem iba o to, aby sme ostali pri povrchnom, povrchovom vedomí, aby sme sa neusilovali nazrieť do skrytej podstaty EÚ, ktorá v súčasnosti vystupuje ako mocenské ( štátne ) centrum Európy.

  To, že máme iba veriť a chápať politicko-mocenské pomery v rámci EÚ iba povrchne, to nás zároveň ako občanov vyradilo z politických procesov, v ktorých by sme o niečom dôležitom mali aj rozhodovať. Vládna moc namiesto serióznej práce, ktorú treba odviesť v rámci pravidelného organizovania verejného zdôvodňovania svojej politiky a politiky EÚ, radšej ako náhradný program organizuje niečo iné – stavia občanov SR do takej občianskej pozície, z ktorej sa podľa nej grupujú hrozby pre demokraciu v SR či pre EÚ.

  A tak sa stáva, že francúzsky prezident E. Macron hovorí o údajnom nebezpečenstve pre EÚ v dôsledku rastúceho populizmu, narastaní nacionalizmov a odmietaní nejakej tolerantnej a otvorenej spoločnosti. Prezident SR A. Kiska videl najväčšiu hrozbu pre demokraciu v dezinformáciách a propagande, pričom sám v svojej osobe bol nositeľom propagandy. Za celé obdobie jeho prezidentského úradu len neustále zdôrazňoval, že EÚ je úžasný projekt. A aj jeho vyjadrenie v prejave v RTVS z nedávnych dní plne zodpovedá princípu nediskutovať, len veriť.

  A povedal aj to, že Únia je úžasný projekt, ktorý priniesol nielen hospodársky rozvoj a solidaritu, ale aj slobodu, voľnosť a mier. Podľa  prezidentov Francúzska a Slovenskej republiky  Európu vôbec neohrozuje politika masovej migrácie a teda samotná masová migrácia, ale nebezpečenstvo pre Európu predstavujú práve jej občania, ktorí nechcú sa podriadiť princípu, že majú iba veriť a teda v skutočnosti neakceptujú politiku svojich národných vlád či samotného Bruselu spojeného s „únijnými dvojičkami“: Francúzskom a Nemeckom.

  Skutočný charakter či podstata EÚ sa začala ukazovať v tom, že EÚ za pomoci národných vlád pokladá občiansku pozíciu ( ako základ štátnej moci ) za prostredie, z ktorého vychádza hrozba pre EÚ a preto takúto hrozbu treba eliminovať. Tejto svojráznej a „farizejskej“ identifikácií protivníka bola vymyslená politika boja proti extrémizmu, proti rôznym dezinformáciám a proti propagande, čiže v skutočnosti je už proti občianskej pozícií zo strany EÚ a členských štátov dobre sformovaná politika. Čo má zastierať politika boja proti dezinformáciám, extrémizmu a propagande ?

  Táto politika plní jednu z dôležitých úloh na strane EÚ. Pred občanmi, verejnosťou zastiera politický krok, ktorý bol zo strany EÚ urobený: treba zastierať, kto je hrozbou pre Európu či EÚ. A div sa svete, hrozbou je politický nezmysel, ale z propagandistického hľadiska veľmi účinný ! Hrozbou pre EÚ je podľa Bruselu a národných vlád občianska pozícia, ktorá v skutočnosti nemá žiadnu moc a účasť na spolurozhodovaní. To je v skutočnosti politický nezmysel, pretože hrozbou pre EÚ a predovšetkým pre členské štáty môže byť iba tá politicko-štátna štruktúra, ktorá robí politiku a túto svoju politiku presadzuje  za každú cenu.

  Hrozbou pre členské štáty a samotnú Európu môže byť iba samotná EÚ a nikto iný ! Morálne zdatného, čestného, poctivého a pracovitého občana musí chytať pohoršenie a pocit hnusu z toho, ako si zámenou pozícií v otázke možných hrozieb počína EÚ. A za tejto situácie prezident SR Andrej Kiska si ešte dovolil vyzývať nás, občanov, aby sme spojili sily proti súčasnej najväčšej hrozbe pre demokraciu. V skutočnosti nás vyzýval k tomu, aby sa časť občianskej pozície ( občanov ) postavila – spojila svoje sily s takými, ako samotný prezident SR A. Kiska, proti druhej časti občianskej pozície ( občanov ).

  Francúzsky prezident E. Macron v svojom zanietení na ochranu demokracie dokonca žiadal založenie akejsi európskej agentúry, ktorá má vyslať do každého členského štátu  EÚ svojich expertov, aby tam pomáhali ochraňovať spoločnosť pred rôznymi hrozbami.

  Na príkladoch dvoch prezidentov som ukázal, že ich nápady ako bojovať proti hrozbám pre demokraciu a nebezpečenstvu pre EÚ, je vidieť, ako národná vláda a EÚ zdeformovali poňatie vzťahu štátna moc – občan, či vládna moc – občan, respektíve EÚ a občan.

  Je potrebné dokončiť otázku samotnej hrozby a rozlišovať, pre koho je hrozba aktuálna. Ak sa z medzinárodnej organizácie vyvinie mocenská nadnárodná štruktúra s jasnými atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak môžeme hovoriť  o hrozbe pre členské štáty EÚ a samotnú Európu, pretože EÚ a nositelia konceptuálnej moci obrali a ešte pokračujú v odoberaní štátnej suverenity a zvrchovanosti od členských štátov a preto hrozí zánik klasického štátneho útvaru a národa.

  Za tejto situácie ( za existencie uvedenej hrozby )  majú občania členského štátu právo brániť svoj národ a samotnú štátnu suverenitu a zvrchovanosť. Ich právo nie je možné potláčať, napríklad, ako to robí EÚ v rámci svojej politiky boja proti extrémizmu a v zmysle jej pokynov aj samotná vládna moc členského štátu. Ak sa medzinárodná organizácia postupne  pretransformovala na nadnárodnú mocenskú štruktúru s atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak potom  tí, čo sú nositeľmi konceptuálnej moci a tí, čo túto štruktúru reprezentujú, pomáhajú ju spravovať a zároveň hľadajú možnosti jej ďalšieho posilňovania, tak potom táto veľká skupina sa môže cítiť ohrozená na svojich záujmoch, pretože sa proces integrácie ešte nedostal do finálnej časti – ustanovenie super štátu.

  Pocit veľkého ohrozenia je pochopiteľný, pretože si môžu uvedomovať, že skutočná politika, ktorú v nadnárodnej štruktúre realizujú, má málo čo spoločného so záujmami občanov národných štátov. V zásade EÚ a každej vládnej moci ide o to, aby v rámci národných štátov nedošlo k sformovaniu národných a vlasteneckých síl, ktoré dokážu posilniť občiansku pozíciu do takej miery, že občania – voliči dokážu presadiť nový volebný systém, na základe ktorého si rovnako dokážu postaviť takú vládnu moc, ktorá buď bude požadovať skutočnú reformu EÚ v jej zásadných otázkach alebo navrhne členským štátom pripraviť a ustanoviť novú medzinárodnú organizáciu na rovnoprávnom základe.

  Môžem si dovoliť tvrdiť, že zo strany členských štátov a ich občanov je tu možnosť ohrozenia súčasnej mocenskej pozície  EÚ, ale táto hrozba nie je hrozbou pre Európu ako kontinent či civilizáciu. Prezident E. Macron teda zavádza občanov, ak tvrdil, že Európa po 2. svetovej vojne ešte nikdy nebola v takom ohrození ako teraz. Ak by sa podarilo národným a vlasteneckým silám zreformovať EÚ v zásadných otázkach, tak skutočná Európa bude zachránená, pretože ostane Európou slobodných a a rovnoprávnych štátov. Národné štáty nepotrebujú, aby EÚ vysielala k ním nejakých „expertov“ v mene ochrany spoločnosti.

  K rešpektovaniu pravidla – nediskutovať, ale veriť – občanov SR priamo navádzajú naši politici svojim správaním sa. Nedávno sa v tomto smere blyskol náš predseda vlády SR, keď reagoval na kritické poznámky poslanca NR SR vo vzťahu k EÚ. Zo stanoviska predsedu vlády SR vyplýva, že ak životným priestorom na existenciu SR je priestor EÚ, tak nie je možné sa kritickým spôsobom vyjadrovať  na adresu EÚ. Pán Pellegrini ako predseda vlády SR nemôže súhlasiť s tým, akým spôsobom poslanec NR SR  kritizoval EÚ. Ak sa na adresu EÚ nemôže kritický vyjadrovať poslanec NR SR ( a ešte z vládnej koalície ), tak sa takýmto spôsobom ( ako Ľ. Blaha ) nesmú vyjadrovať ani ďalší poslanci. A čo potom môžu radoví občania ?

  Predstaviteľ výkonnej moci potrebuje akýmsi spôsobom zmravniť člena zákonodarného zboru, ktorý má právo kontrolovať činnosť vládnej moci. Pravda, toto platí iba na národnej úrovni, pretože v samotnom Bruselu takáto kontrola nie je možná. Ak teda nesmie EU kritizovať Ľ. Blaha ako poslanec NR SR, ako potom môže vládna moc znášať kritiku od radových občanov ? Vládna moc preto radšej nepristúpi k verejnému zdôvodňovaniu  svojej politiky a politiky EÚ a ani neumožní občanom sa zapájať do kritických diskusií, pretože práve kvôli existencií SR v životnom priestore EÚ sa to nesmie robiť.

  Postoj predsedu vlády SR k Ľ. Blahovi pokladám za nezodpovedný. Prečo ? Pretože už z pozície zdravého rozumu človek má mať snahu všímať si problémy v jeho životnom priestore a tie sa nemôžu obchádzať, ale musia byť podrobené racionálnej kritike a keď treba, aj občianskemu odporu.

  Ako sme sa vlastne dostali k tomu, že pre existenciu SR sme si jednoznačne vybrali za svoj životný priestor Európu cez členstvo v EÚ ? Nepredpokladám, že sa to stalo zásluhou spontánnej aktivity občanov a politici ako naši zástupcovia sa tomuto úsiliu iba prispôsobili. Skôr predpokladám rôzne zákulisné politické hry na úrovni nadnárodnej, ale i národnej. Aspoň čiastočnú odpoveď na položenú otázku sa pokúsim nájsť v článku „Kto sú v Európe skutoční fašisti ?“ Článok napísal pán Rodney Atkonson. Podľa autora článku nové kandidátske postsocialistické krajiny boli zbavené inej voľby.

  Od demokratického Západu bolo postsocialistickým krajinám predložené, aby sa rozhodli na spôsob „Buď – Alebo“. Citujem z článku: „Majú si udržať ústavnú suverenitu, ktorú nedávno získali a byť izolovaní ekonomický a diskriminovaní obchodne ? Alebo si majú udržať vyhliadky na hospodársku prosperitu a vzdať sa svojej demokratickej štátnosti ?“

  V uvedených vetách a teda v spôsobe správania sa našich partnerov z demokratického Západu vo vzťahu k nám sa skrýva priam otrocké správanie sa našich politikov, ktoré s politickou múdrosťou nemá nič spoločného. Sú to iba politické hracie babky, ktoré nepochopili, že alternatíva  pre životný priestor SR vždy existuje a je priamo spojená s Európou, len je potrebné robiť politiku, ktorá prinesie prosperitu slovenskému národu. Bývalý predseda vlády SR V. Mečiar presne postrehol, o čo sa snaží demokratický Západ vo vzťahu k postsocialistickým krajinám a preto jasne zdôraznil pri svojom ukončení funkcie, že tu sa končí slovenská cesta.

  Takže po tejto podmienke – alternatíve na spôsob „Buď – Alebo“ aká politická hra sa hrala pod vedením už Mikuláša Dzurindu ? Prijalo sa riešenie „Alebo“ a teda, že budeme mať vyhliadky na hospodársku prosperitu, ale musíme sa vzdať svojej demokratickej štátnosti. A od tohto momentu každá vládna moc pred občanmi predstiera, že posilňuje a ochraňuje demokraciu. Lenže demokracia bez občanov nemôže existovať. Nikomu v tomto našom štáte nevadí, že demokrati typu Dzurinda či Mikloš zabezpečili, aby došlo k novele Ústavy SR, ktorou zákonodarný zbor ( NR SR ) len zo svojej vlastnej vôle súhlasil s tým, aby sme boli ako štát podriadení novému právu – nadnárodnému právu a aby nadnárodná tvorba vôle na úrovni EÚ bola dominantnou vôľou, ktorú je potrebné v živote slovenského národa akceptovať.

  Až do 23.február 2001 Ústava SR patrila slovenskému národu a na našom štátnom území platila výlučne vnútroštátna tvorba vôle. Novelou ústavného zákona z 23.2.2001 si zákonodarcovia, zrejme s vysvetlením, že sú zástupcovia občanov, bez problémov odhlasovali, že právne záväzné  akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi SR. Zdôrazňujem, že pokiaľ platí, že občan SR je základom štátnej moci, tak zákonodarcovia nemali  k prijatiu novely ústavného zákona žiadnu plnú moc od občanov a preto bolo potrebné, aby Ústavný súd SR takúto novelu vyhlásil za neplatnú.

  Napriek takémuto protiústavnému kroku nikto z kompetentných tento problém nerieši, ale v plnej miere akceptuje ako niečo, o čom bolo demokratický rozhodnuté. A čo napísal autor článku R. Atkinson na takýto spôsob voľby „Buď – Alebo “ pre postsocialistické krajiny ? Citujem autora: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ Citujem ďalej: „Fašizmus je opäť na pochode, ale vo forme superetatistov, ktorí chcú zopakovať v EÚ vlastne všetky politické štruktúry fašistickej Európy zo 40. rokov.“  ( minulého storočia – poznámka D.H. ).

  Podriadili sme sa voľbe, ktorá nám fašistickým projektom bola predložená a nikto z našich politikov nemal záujem rozprávať sa s občanmi o voľbe a ako túto voľbu spoločnými silami vyriešiť. Prijali sme rozhodnutie, že cudzia moc má mať právny nárok nad nami, zvrchovanými občanmi SR a ich štátnou mocou. Tomuto rozhodnutiu sa rýchlo prispôsobila aj západná ( nie ruská ) propaganda. Cudzia moc, nadnárodná moc sa jednoznačne presadzuje v prvom rade cez takú štruktúru ako je EÚ. Občanom sa vôbec nehovorí o cudzej moci. Môžeme si všimnúť, že influencer Sajfa hovorí vo videu, že Slovensko a EÚ, to je v podstate to isté, čo vôbec nemôže byť pravdou.

  Ani napríklad politológ Radovan Geist nám z cudzej moci nič neodhalí. On tvrdí, že Európskou úniou sme aj my, že je priestorom, kde v spolupráci s inými krajinami hľadáme riešenie problémov, na ktoré by sme sami nestačili. Politológ nám vlastne prezradil svoj názor, že EÚ ( podľa mňa ako cudzia, nadnárodná moc ) je tu kvôli tomu, aby nám nezištne pomáhala v tom, v čom sa buď sami nevyznáme, nemáme schopnosti a nemáme k tomu sily a prostriedky.  Takže cudziu moc sme propagandistický zakamuflovali do obrazu Dobrého anjela z Bruselu, ktorý nám pomáha.  Bývalý predseda vlády SR Róbert Fico  si myslí, že byť v životnom priestore EÚ ( a teda pod vplyvom cudzej moci z môjho pohľadu ), znamená iba pozitívnu stratu suverenity a preto nejde o žiadnu paniku, hoci sme obišli aj samotné medzinárodné právo a podriadili sme sa EÚ ako vyššej politickej a mocenskej autorite.

  Vyjadrením súhlasu s tým, že nadnárodná tvorba vôle má prednosť a väčšiu silu ako vnútroštátna tvorba vôle, sme sa veľmi ľahko a bez odporu samotných politikov a občanov zbavili nadobudnutého práva na samourčenie národov.

  Získali sme vlastný štát – Slovenskú republiku – aby sme neskôr tento štát odovzdali do moci demokratického Západu cez nadnárodnú štruktúru EÚ  a tak sme prišli o tie črty nášho spoločného života v národe, ktoré sa týkajú samostatnosti a nezávislosti. Toto odovzdanie sa do moci EÚ znamenalo zároveň to, že sa tomu musela prispôsobiť politika vládnej moci v jej vonkajších a vnútorných funkciách.

  Zdá sa, že vznikol akýsi „európsky neokolonializmus“, v ktorom rozšírenie  zvrchovanosti určitej skupiny  národov demokratického Západu sa pretransformovalo cez nadnárodné  ekonomické, politické a finančné skupiny  na teritórium členských štátov EÚ za účelom zlepšenia – posilnenia globalizačných procesov prostredníctvom využívania domorodých prírodných zdrojov, pracovnej sily, miestneho trhu. Toto posilňovanie globalizačných procesov ( „európskeho neokolonializmu“ ) má za svojim chrbtom verného spojenca a ochrancu: Únijné právo a Európsky súdny dvor.

  EÚ mala byť ( ostať ) medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych národov na medzivládnom základe. Nič také sa neustrážilo, do ničoho takého sme nevstupovali, pretože prístupové rokovania k členstvu v EÚ  boli o niečom inom. Je preto nanajvýš divné aj po pätnástich rokoch členstva SR v EÚ, že ešte stále sme sa nedopracovali k vyjasneniu si otázky, aká je podstata a charakter EÚ a ako má fungovať EÚ ako organizácia národných štátov. Ak by EÚ bola iba medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych  národných štátov a nič viac, nikdy by k svojej činnosti nepotreboval ustanovenie nadnárodného právneho poriadku a taký inštitucionálny systém EÚ, ako v dnešnej dobe funguje.

  Nemôžem preto súhlasiť s našimi ústavnými činiteľmi, že Únia je úžasný projekt či vynikajúci projekt.  Ak naši ústavní činitelia tvrdia, že EÚ je úžasným projektom, tak to máme chápať tak, že hovoria pravdu, pretože hovoria za nositeľov konceptuálnej moci, pretože hovoria za predstaviteľov  nadnárodných síl a štruktúr . EÚ ako projekt v svojom celku  nie ej výhodný pre národné štáty a ich obyvateľov, pretože sa zmenil na mocensko – štátny útvar, ktorý má za úlohu úplne zničiť štátnu moc jednotlivých národov a vládnuť na celom teritóriu    Európy. V tomto smere výhody z členstva v EÚ sa nikdy nemôžu rovnať stratám zo štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti.

  Byť členom EÚ a mať v jej pôsobnosti svoj životný priestor – to nebolo o ozajstnom slobodnom rozhodnutí občanov SR. Stať sa členom EÚ, to bola skôr naša povinnosť, ktorá nám nositeľmi konceptuálnej moci  bola vhodným spôsobom určená (navrhnutá ), pretože si to vyžadovali záujmy „európskeho neokolonializmu“. Bolo to na vláde každého členského štátu na čele s predsedom, ako pochopí a či si uvedomí splnenie povinnosti, aby štát pristúpil k členstvu v EÚ. Zaujímavé v tejto súvislosti je to, ako sa takáto povinnosť mohla oficiálne pred očami verejnosti riešiť.

  Vladimír Mečiar bol pre demokratický Západ určitý problém, pretože úlohu splniť si svoju povinnosť k Západu z kresla predsedu vlády SR sa neponáhľal splniť. Neplnil preto politické kritéria a z tohto dôvodu na Slovensku vraj ( podľa posudku Európskej komisie ) existovala nestabilnosť ústavných inštitúcií a nedostatky vo fungovaní demokracie. K moci za pomoci Západu sa dostala skupina ľudí na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorá si otázku povinnosti k demokratickému Západu uvedomovala, na základe čoho bolo obyvateľstvu SR ohlásené, že sa plnia aj politické kritéria prístupových    rokovaní.

  Po právnej stránke naše členstvo v EÚ je protiústavné a to aj napriek tomu, že vo februári 2001 bola ústavným zákonom novelizovaná už spomínaná Ústava SR. Vládnej moci pod vedením Mikuláša Dzurindu vtedy z jej pohľadu postačovalo to, že NR SR schválila §7 ods.2 a tým uznala alebo súhlasila, že pre slovenskú štátnosť majú prednosť zákony EÚ a teda nadnárodná tvorba vôle. Toto všetko je však protiústavné, pretože ani náš zákonodarný zbor nemal od občanov žiadny súhlas či plnú moc, že si môže dovoliť uznať, že ešte existuje a má existovať  vyššia – nadštátna moc, ktorá bude usmerňovať život obyvateľstva  SR a samotného národa.

  Vo vyhláseniach politikov a v masmediálnej sfére sa hovorí do nekonečná o výhodách z členstva v EÚ, ale už vôbec si nikto ani nespomenie, že politické kritéria pre členstvo v EÚ vládna moc plnila nedemokratickým a protiprávnym a protiústavným konaním. Fakt môjho tvrdenia sa zakladá na tom, že zákonodarná a vládna moc si k svojmu prevratnému a zásadnému kroku nevyžiadala súhlas – plnú moc od občanov. Pozor, tento súhlas sa nemôže stotožňovať  s vyhláseným referendom o vstupe SR do EÚ v máji 2003 a to jednak z časového hľadiska ( keďže novela Ústavy SR bola skôr ), ako aj  z dôvodu, že otázka referenda súvisela iba s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu, aby sa SR stala členským štátom.  O výhodách z členstva SR v EÚ politici hovoria za situácie, že svoj štát sme rozpredali a darovali cudzej moci, ale o stratách zo straty štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti sa nevedú žiadne debaty a nepoužívajú sa   žiadne fakty.

  Na pozadí súvislosti, ktoré som opísal, je možné lepšie pochopiť to, čo tvrdí autor spomínaného článku R. Atkinson: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ A čo majú pochopiť napríklad občania SR ? V prvom rade nesmú pochopiť, že na politickej scéne v Európe už dlhšiu dobu vystrája fašizmus vo forme superetatistov, teda v úsilí o prinútenie k zjednoteniu pod európsky super štát. Tak hlboko osvietenie do vedomia davu vo veciach politiky nesmie presiaknuť.    

  Propaganda našich západných médií a predstaviteľov určitých politických strán nám, občanom, akoby vo verejnom záujme umožnila malé presmerovanie ( odbočku ) na fašizmus parlamentnej strany Kotleba – ĽS – Naše Slovensko. Propagandistom a politikom nevadí, že táto strana politiku superetatistov  vôbec nepodporuje. Kotlebovcom našli iné – zástupné témy, ako napríklad otázka holokaustu či otázky týkajúce sa klérofašistického štátu.   A čo máme ako občania SR jasne pochopiť ?

  Že EÚ a SR, to je v podstate to isté, to sme aj my ! Ak tejto totožnosti identít dokážeme veriť, potom v ničom nemôžeme brojiť proti EÚ, pretože budeme brojiť sami proti sebe a svojim záujmom.  Preto ak sa nájdu vlastenecké  sily či obhajcovia národno-štátnych záujmov, tak potom ich názory, stanoviska, postoje a činy sa berú ako populistické. Toto tvorí „druhú vrstvu“ propagandy a ňou si ako občania nemáme – nesmieme osvojiť predstavu, že občania s liberálnym nálepkovaním „populisti“ majú legitímne právo požadovať verejné zdôvodnenie politiky vládnej moci vo veci základných a zásadných otázok spojených s charakterom a fungovaním EÚ a s podporou tých, ktorých Atkinson predstavuje ako fašistov vo forme superetatistov. Zároveň v zmysle Ústavy SR majú právo požadovať ochranu národno-štátnych záujmov a s nimi spätých politík.

  Občanom SR sa teda nedostávajú pravdivé,, čestné, zásadné, úprimné výpovede o problémoch a starostiach v politike, ktoré ich zástupcovia majú za úlohu riešiť a pritom pokladať občanov za tých partnerov, bez ktorých sa nemôžu prijímať rozhodnutia. Zodpovednosť za takýto stav má vládna moc. Ani táto moc a ani občania sa nemôžu spoliehať na súkromný mediálny svet, pretože cez tento svet sa všetko podstatné pre život občanov ľahko stráca. Dezorientácia občanov členských štátov EÚ je majstrovský plánovaná a organizovaná.

  Treba zložiť klobúk pre chytrosťou nositeľov konceptuálnej moci a ich prisluhovačov, ktorí celý inštitucionálny systém EÚ zabezpečili ustanoviť tak, aby vytvoril dojem niečoho kolosálneho, čo má slúžiť  v prospech obyčajného občana EÚ. Inštitucionálny systém EÚ vôbec nepredstavuje medzinárodnú organizáciu rovnoprávnych národov na medzivládnom základe, ktorá vytvára podmienky pre súčinnosť a spoluprácu členských štátov v zmysle medzinárodného práva. Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby jednoznačne slúžil v prvom rade záujmom  všetkých dôležitých nadnárodných štruktúr politického, ekonomického, finančného a vojensko-priemyselného charakteru a preto je k tomu určené postavenie Európskej komisie, Európskej rady, Rady EÚ a až následne postavenie Európskeho parlamentu.

  Ako to, že zvolený orgán – Európsky parlament – nie je najvyšším pánom EÚ ? A prečo má mať EÚ, ak by bola organizáciou národných štátov, práve Európsky parlament ( EP ) ? To predsa nedáva zmysel ! Napriek tomu EP existuje. Václav Klaus ml.    tvrdí, že EP je iba paródiou na demokraciu, nemá žiadne veľké právomoci, pretože aj tak rozhoduje Európska komisia alebo skôr aparát Bruselu a Berlína. Európsky parlament je v prvom rade výchovnou ustanovizňou, liahňou novodobých šľachticov, ktorí majú ako celok podporovať politiku nositeľov konceptuálnej moci, politiku globalistov a ich moc nad Európou a vo svete.

  Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby v prvom rade slúžil na plnenie záujmov tých, o ktorých sa nedávno vyjadril aj Andrej Kiska. Citujem: „Len ťažko môžeme diktovať podmienky globálnym spoločnostiam s rozpočtami väčšími ako má Slovensko.“ Predpokladám, že Andrej Kiska to myslel tak, že Slovensko nemôže diktovať podmienky globálnym spoločnostiam. Avšak na rozdiel od SR, EÚ je miestom a pôdou, na ktorej sa politika záujmov presadzuje. Jedným z príkladov môže byť napríklad schválenie a podpísanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, ktorej negatívne dôsledky ešte len sa dostavia neskôr, vrátane oslabenia demokratického charakteru štátu.

   

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 126
  Celkové hodnotenie: 14.55
  Priemerná čítanosť: 978

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Google ponúka 1,5 milióna dolárov za nájdenie chýb v smartfónoch Pixel

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP)   Technologická spoločnosť Google zvýšila sľúbenú odmenu za odhalenie bezpečnostných chýb na niektorých jej smartfónoch s operačným systémom Android. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že výška odmeny stúpla z 200-tisíc dolárov (v prepočte 180-tisíc eur) na maximálne 1,5 milióna dolárov (1,35 milióna…

  Ronaldo vynechá zápas Juventusu s Atalantou

  Turín 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Antonio Calanni)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo nepomôže Juventusu Turín v sobotnom ligovom zápase na ihrisku Atalanty Bergamo. Tréner Maurizio Sarri prezradil, že dôvodom sú menšie zdravotné problémy, ktoré si priniesol z reprezentácie "Povedal mi, že v prvom zápase bol v poriadku, ale v druhom to…

  Sulík: Zvolanie bezpečnostnej rady je divadlo, stíhanie Jaroslava Naďa je pomsta

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd)   Zvolanie Bezpečnostnej rady SR premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) je divadlo za účelom diskreditácie opozície a stíhanie Jaroslava N. z OĽaNO je pomsta za odhaľovanie podozrivých aktivít. Myslí si to predseda opozičnej SaS Richard Sulík. TASR o tom informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková Zvolanie…

  Výbor na kontrolu činnosti VS pre Jaroslava Naďa bude vo štvrtok

  Bratislava 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:OĽaNO)   Rokovanie výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva (VS), ktorý sa bude venovať obvineniu Jarolava N. z ohrozovania utajenej skutočnosti, bude vo štvrtok (28. 11.). Potvrdil to predseda výboru Eduard Heger (OĽaNO) "Očakávam, že tam príde minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a…

  Naplno sa rozbieha kolotoč SP v zimných športoch, po Petre Vlhovej o týždeň vstúpi do súťažného diania aj Paulína Fialková

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   S blížiacim sa záverom jesene a príchodom zimy sa pomaly ale isto začínajú jednotlivé seriály Svetového pohára v zimných športoch. Prvými lastovičkami boli už na prelome augusta a septembra súťaže v snoubordingu či akrobatickom lyžovaní na južnej pologuli v novozélandskej Cardrone, v závere…

  Rusko a Slovensko podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania

  Moskva 22. novembra 2019 (HSP/Ria/Foto:Screenstot RIA-Novosti)   Ministerstvo školstva a vedy Ruskej federácie podpísalo so slovenským Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania, kvalifikácií a vedeckých hodností. Oznámil to šéf ruského rezortu Michail Koťukov „Dnes sme podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní vzdelania. Je to veľmi dôležitý…

  Predsedníčka CDU ponúkla rezignáciu, ak ju strana nepodporí

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová vyzvala v piatok svojich kritikov, aby rozhodli o jej budúcnosti na čele strany. Delegátom straníckeho zjazdu v Lipsku ponúkla svoje odstúpenie z funkcie, ak CDU nie je pripravená podporiť jej predstavu o smerovaní strany. Informovali o…

  SaS vyzýva ministerku zdravotníctva, aby jasne vysvetlila miliónové dotácie pre ziskové nemocnice

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská musí podľa strany SaS jasne vysvetliť miliónové dotácie pre ziskové nemocnice. Šéfka rezortu podľa nich udelila finančnú injekciu v podobe 14 mil. eur piatim akciovým spoločnostiam "Na prvý pohľad to znie dobre, je tu však jeden veľký otáznik. Prečo…

  Lídra maďarskej kandidátky zrejme vyberie SMK, program bude manažovať Spolupatričnosť

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Volebného lídra spoločnej kandidátky troch mimoparlamentných strán maďarskej menšiny vyberie zrejme najsilnejšia z nich - Strana maďarskej komunity (SMK). Program zas bude manažovať hnutie Maďarská komunitná spolupatričnosť, informovalo hnutie agentúru SITA. Na spoločnej kandidátke bude okrem týchto dvoch strán ešte Maďarské fórum bývalého…

  Kremeľ šokovali zábery vraždy, ktorú v Sýrii údajne spáchali Vagnerovci

  Moskva 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Sergei Karpukhin)   Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že Kremeľ šokovali zábery, na ktorých je údajne vidieť, ako ruskí žoldnieri z tzv. Vagnerovej skupiny brutálne zabili sýrskeho vojaka. Peskov nevylúčil, že zodpovedné orgány môžu v tejto súvislosti začať vyšetrovanie. Informovala o tom agentúra…

  Geist: Zloženie Európskej komisie bolo súbojom medzi Európskou radou a parlamentom

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Zloženie Európskej komisie (EK) bolo súbojom medzi Európskou radou (ER) a Európskym parlamentom (EP). Povedal to v rozhovore pre agentúru SITA analytik portálu Euractiv.sk Radovan Geist. EK podľa neho dostane dôveru v parlamente, no pretláčanie legislatívy cez EP bude pre ňu omnoho náročnejšie…

  Dištanc pre šéfa ruskej atletiky podľa Kremľa neovplyvní prípravu športovcov na OH 2020

  Moskva 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Seth Wenig)   Podľa Kremľa ani najnovší dištanc pre šéfa Ruskej atletickej federácie Dmitrija Šľachtina od Jednotky atletickej integrity (AIU) neohrozí plány Rusov v príprave na budúcoročné olympijské hry v japonskom Tokiu. Okrem Šľachtina majú pozastavenú činnosť aj ďalší šiesti funkcionári, ktorí sú podozriví, že bránili…

  Interpol pátra po jednom z najhľadanejších Kanaďanov, môže byť v Európe. Slovenská polícia motivuje Slovákov: Za jeho nájdenie 75 tisíc dolárov!

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Interpol pátra po nebezpečnom mužovi, ktorého kanadské médiá označujú za jedného z najhľadanejších mužov krajiny. Conor Vincent D'Monte utiekol v roku 2011 z Kanady, aby sa vyhol zatknutiu pre úmyselnú vraždu. Ako upozornila polícia na sociálnej sieti, existujú podozrenia, že sa zdržiava v…

  Vo Fortuna lige minúta ticha pred zápasmi aj finančná pomoc blízkym obetí tragickej nehody pri Nitre

  Bratislava 22. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Všetky zápasy sobotňajšieho 16. kola futbalovej Fortuna ligy sa začnú minútou ticha na znak úcty k obetiam tragickej dopravnej nehody zo stredy 13. novembra 2019. Kluby najvyššej slovenskej futbalovej súťaže sa okrem toho zapojili do zbierky na pomoc rodinám, ktoré zasiahla nehoda autobusu.…

  V prípade kamióna s 39 mŕtvymi zatkli ďalšieho človeka

  Londýn 22. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Foto:TASR/AP-K Pool)   Britská polícia v piatok zatkla 23-ročného muža zo Severného Írska v súvislosti s úmrtiami 39 ľudí z Vietnamu, ktorých telá našli v októbri v chladiarenskom návese kamióna. Podozrivého zadržali na diaľnici severozápadne od Londýna. Podľa polície v grófstve Essex je muž podozrivý zo…

  200 českých rodín ponúka, že sa ujme detských utečencov z gréckych táborov. Hamáček upozornil: Maloletí sú chlapci 15+

  Praha 22. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Borce Popovski)   Iniciatíva Česi pomáhajú informovala, že má zoznam približne dvoch stoviek rodín, ktoré by boli ochotné prijať detských utečencov z gréckych táborov, a preto vyzvala vládu, aby poskytnutie pomoci umožnila a vytvorila medzirezortnú skupinu, ktorá by navrhla presný postup. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok povedal…

  Merkelová na zjazde CDU: Hlavnými výzvami sú klimatická zmena a digitalizácia

  Lipsko 22. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Bernd von Jutrczenka)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v piatok v úvode zjazdu svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) delegátom povedala, že sa nikdy nenazdávala, že zotrvá na čele spolkovej vlády tak dlho. Túto prácu však nepovažuje za skončenú, informovala agentúra AP Merkelová sa delegátom prihovorila presne 14…

  Chceli to dať na Kotlebu, no dali to na Andera

  Bratislava 22. novembra 2019 (HSP / kombosnímka)   Lídri opozičných strán sa včera pokúšali vytvoriť tzv. blok zmeny, resp. snažili sa tváriť, že im ide o dobro Slovenska a chceli by sa spájať. Nešlo o žiadne dobro, šlo o prevzatie moci v priamom prenose. Šesť kohútov na jednom dvore nemá šancu nielen v bežnom živote, ale…

  TopDesat

  TOP10: Najkrajšie vianočné trhy Európy, ktorý je ten naj?

  0

  Či si to priznáme alebo nie, už len pár dní zostáva do otvorenia vianočnej sezóny po celom svete. V susednej Viedni už napríklad môžeš zavítať na vianočné trhy, kde ťa privítajú s otvorenou náručou a bez množstva zimného oblečenia. Uznávame, skorý príchod jari a klimatické zmeny majú niečo do seba,…

  Historické zábery, ktoré vyvolajú smútok aj obdiv zároveň

  0

  Zrejme si už videl mnohé historické zábery, tieto sú však plné emócií, ktoré neuvidíš každý deň. Hovoria príbehy, ktoré ťa prinútia vidieť minulosť v inom svetle. Top 10 ti prináša zbierku fotografií, ktoré v učebniciach dejepisu určite neuvidíš. Rozhovor pápeža Jána Pavla II. so zločincom, ktorý sa ho pokúsil zabiť…

  Vek faraónov a neuveriteľné stavby: pyramídy - 2. časť

  0

  V prvej časti článku Vek faraónov a neuveriteľné stavby sme sa pozastavili nad neuveriteľným úsilím, ktoré museli stavitelia vynaložiť na to, aby vo svojej dobe monumenty akými boli pyramídy dokázali postaviť. Taktiež sme si povedali, že vek pyramíd začal práve Cheops. Egyptológovia sa však domnievajú, že pyramídy majú aj nejaký ďalší –…

  Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

  0

  Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

  TOP10+: Najkrajšie nenáročné izbové rastliny

  0

  Ak patríš medzi ľudí, ktorým doma vykape aj kaktus, pretože radšej spácha samovraždu, ako by mal s tebou prežiť ďalší rok, nezúfaj. Izbové rastliny nechcú od teba nič iné, len správnu zálievku a dobré umiestnenie. Azda každý domáci záhradkár si prešiel fázou, kedy sa z jeho veľkolepej zelenej pýchy stal jedného dňa…

  Je to vták alebo mimozemšťan? 10 operencov, s ktorými sa matka príroda vyhrala

  0

  Príroda si na niektorých svojich výtvoroch naozaj dala záležať. Podľa štúdií je na svete približne 10 500 známych druhov vtákov a 21 000 poddruhov. Pri niektorých z nich sa načŕta otázka, či je to naozaj vták, alebo mimozemšťan. :) 1. Kondor kráľovský [caption id="attachment_38052" align="aligncenter" width="1000"]

  Vo svete IT

  Pozeráme sa na nový Samsung Galaxy S11? Údajne áno

  0

  Hoci predstavenie smartfónu Samsung Galaxy S11 je ešte relatívne ďaleko pred nami, tak aj napriek tomu sa o  smartfóne začali objavovať prvé informácie. Jednou z posledných informácií, ktorá sa dostala na povrch bola zo začiatku tohto mesiaca a hovorila o tom, že spoločnosť pracuje na navrátení technológie rozpoznávanie tváre. Najnovšie…

  Redmi K30 5G pravdepodobne ponúkne displej, aký sme u Xiaomi ešte nevideli!

  0

  Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Xiaomi aktívne pracuje na zariadení Redmi K30 5G. Smartfón bude pravdepodobne  predstavený v priebehu prvého kvartálu budúceho roka. Prvé informácie, ktoré sa dostali v spojitosti so smartfónom na povrch hovorili o tom, že zariadenie bude disponovať podporou 5G technológie, a zároveň, že bude kompatibilné…

  Elon Musk predstavil elektromobil vyrobený z rovnakých materiálov, z akých je vyrobená aj vesmírna raketa spoločnosti SpaceX

  0

  Už dlhšie sa vedelo, že najnovší model Tesly nebude vyzerať úplne štandardne, no Elon Musk všetkých na predstavení nového elektrického pickupu zaskočil. Ak ste fanúšikom sci-fi filmov, určite vás poteší dizajn elektromobilu, ktorý akoby bol vystrihnutý z  kultového filmu Blade Runner. Jeho hranaté črty sa vydávajú úplne iným smerom, než…

  Cestu s ľudskou posádkou na Mars plánuje nielen americká NASA, ale aj SpaceX. Kedy uvidíme na červenej planéte prvého človeka?

  0

  Je len otázkou času, kedy na povrch Marsu zostúpi prvá ľudská noha. Vydať sa na inú planétu je veľká výzva ako pre vedcov, tak aj pre inžinierov, no americká NASA plánuje v  nasledujúcej dekáde čeliť týmto výzvam. Zaujímavosťou je, že spoločnosť SpaceX pod vedením Elona Muska taktiež plánuje červenú planétu…

  Ako docieliť špičkovú kvalitu fotoaparátu na každej strane smartfónu? Huawei zrejme našiel najlepšie riešenie

  0

  Spoločnosť Huawei ešte začiatkom tohto roka predstavila svoj prvý smartfón s výsuvným selfie fotoaparátom – model Huawei P Smart Z, ktorý svojich konkurentov príliš neohrozil, no svojich fanúšikov si rozhodne našiel. Najnovšie správy zo sveta zariadení Huawei však naznačujú, že spoločnosť sa týmto „technologickým“ smerom plánuje uberať aj v budúcnosti…

  Inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip so 45 dňovou výdržou môžeš aktuálne mať už za menej ako 49 eur!

  0

  Rozmýšľaš nad perfektným darčekom pre svojich blízkych? Ak áno, máme pre teba perfektný tip na kúpu – skvelé inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit Bip s výdržou až neuveriteľných 45 dní, pričom pri ich kúpe momentálne ušetríš hneď niekoľko eur.  Hodinky Xiaomi Amazfit Bip Hodinky Xiaomi Amazfit Bip už na prvý pohľad zaujmú svojim…

  TopSpeed

  Prvá jazda: Toyota C-HR – viac koní a menej hluku

  0

  Výstredná Toyota C-HR je pre automobilku momentálne jedným z najdôležitejších modelov na trhu, venuje jej preto pozornosť, sleduje trendy a snaží sa reagovať na kritiku zákazníkov. Výsledkom je jej prvá modernizácia. Revolúciu však nečakajte, ide skôr o detaily a ladenie techniky. Zviezli sme sa s novou hybridnou verziou 2.0 Hybrid…

  Až tretina ciest I. triedy je v nevyhovujúcom stave!

  0

  Titul slovenské cesty je už pol storočia medzi motoristami "pojem". Hrozné boli, sú a ešte dlho budú? Prečo, sumarizuje krátke informatívne video webu aktuality.sk, ktoré stručne vysvetľuje súčasný žalostný stav nielen ciest I. triedy, ale aj dôvody, prečo sa s tým nebude dať len tak niečo urobiť. Je to zamotaný…

  Nové Maserati už budúci rok?

  1

  So značkou Maserati to vyzeralo všelijako. I keď sa nikdy nejednalo o veľkosériového výrobcu áut, predsa, v posledných rokoch tak povediac prešlapoval na mieste. Napríklad známe GranTurismo a GranCabrio aktuálne končia v produkcii a nástupca je zatiaľ len v plánovacej fáze. Nové Maserati by však malo uzrieť svetlo sveta už budúci rok. O čo pôjde?

  Predstavili najrýchlejšie SUV na N-ringu - Audi RS Q8

  6

  Audi predstavilo posledný zo šiestich avizovaných modelov RS, ktoré oslavujú 25. výročie RS-iek. Po RS Q3, RS Q3 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback a RS4 Avant, ukázali na motoršou v Los Angeles najrýchlejšie SUV na Nürburgringu - Audi RS Q8. Nielenže uzatvára portfólio tohtoročných RS-ových modelov, ale zároveň sa stáva aj najrýchlejším…

  Benzín 95 E10 šetrí životné prostredie a neohrozuje autá, hovoria biopalivári

  17

  Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) reaguje na znepokojenie verejnosti ohľadom príchodu benzínu 95 E10 a vydalo vyhlásenie, v ktorom odbornú aj laickú verejnosť oboznamuje s viacerými detailmi okolo nového paliva. „Benzín 95 E10 je štandardný benzín, žiadny experiment,“ hovorí Ing. Radoslav Jonáš zo ZVVB.

  VW vyvíja elektrické kombi. Pripravuje pôdu na masívny útok

  17

  Automobilka Volkswagen ukázala ďalšieho pripravovaného člena veľkej rodiny nových elektrických áut. Po klasickom sériovom hatchbacku ID.3 by sa tak v sériovej výrobe mali čoskoro objaviť aj zvýšený crossover a elektrické kombi. Zdá sa, že Volkswagen chce s novej elektrickej platformy vyťažiť maximum a namiesto postupného dávkovania sa chystá na masívny…

  KAMzaKRÁSOU

  Najvtipnejšie fotky zvierat: Momentky, ktoré stoja za to!

  1

  Ak nepoznáte zahraničnú súťaž s názvom Comedy Pet Photograpfy Awards, tak mali by ste. Ide o súťaž, ktorá sa sústreďuje na najvtipnejšie fotografie zvierat, ktoré vytvorili ich majitelia. Teda, aby sme boli presní, tak ide o fotografickú súťaž o najvtipnejšiu fotku domáceho miláčika. Ak teda máte radi domáce zvieratka, radi ich mojkáte a hráte sa…

  Ako naštartovať svoj deň? Pomôže ti týchto 9 ranných rituálov

  2

  K tomu, aby bolo vaše ráno čo najlepšie a skvele vás naštartovalo do nového dňa, môžete prispieť aj tým, že niektoré potrebné veci si pripravíte už večer. Napríklad je veľmi nápomocné vybrať si oblečenie, ktoré si ďalší deň chcete obliecť. Vyhnete sa tak dlhému rannému pozeraniu do šatníka. Pripravte si…

  Video Čo treba stihnúť do zimy? Kým udrú mrazy v plnej sile, nezabudni na toto

  2

  Hoci je vonku ešte stále relatívne teplo, asi už vnímate, že celková atmosféra sa začína meniť na tú vianočnú. No a je viac ako pravdepodobné, že každú chvíľku udrú naozajstné mrazy. Keďže povinností smerom k Vianociam bude len pribúdať, mali by ste si ich rozložiť na dlhšie časové obdobie. Určite sa oplatí…

  Na čo použiť vodu z cestovín? Vyliať ju je hriech, pozri prečo

  1

  Cestoviny sú v obľube nielen v slnečnom Taliansku, ale aj v našich končinách. Veľa ľudí sa však dopúšťa jednej veľkej chyby – vodu, v ktorej cestoviny varili, bez milosti vylejú do drezu. Pritom mnohí vedia, že ide doslova o tekuté zlato. Voda z cestovín má využitie nielen pri varení, ale aj pri…

  Extrémne žehlenie: Najšialenejší šport v súčasnosti – ideš do toho?

  2

  Extrémne žehlenie sa na prvý pohľad javí ako najnebezpečnejší šport, ktorý kombinuje vzrušenie z extrémnej exteriérovej činnosti, ktorá je spájaná s užitočnosť činnosťou, akou je žehlenie košieľ. Pri tomto športe je základom vziať si žehliacu dosku na prevažne čo najextrémnejšie miesto, ktoré vám napadne. Tak je teda bežné, že zazriete chlapíka na…

  Čo vie predĺžiť život? Toto ťa naozaj prekvapí!

  4

  Recept na dlhý život by chcel hádam každý. A pravdou je, že hoci tento recept nie je tvorený len jednou „ingredienciou“ a mnohé faktory vplývajúce na dĺžku života nemáme vo svojich rukách, predsa len niečo ovplyvniť môžeme. A nie je toho málo! Veď napríklad dostatok pohybovej aktivity či zdravej stravy by sme si…

  Svetlo sveta

  Arcibiskup Fulton J. Sheen bude blahorečený 21.decembra

  0

  Katolícka cirkev oznámila, že blahorečenie Fultona J. Sheena sa uskutoční 21.12. tohto roku v rodnej diecéze arcibiskupa Sheena v Peorii v štáte Illinois. Práve tento rok slávime 100 rokov od vysvätenia Fultona Sheena za kňaza. Biskup Peorie práve preto považuje za veľkú milosť, že sa v tomto jubilejnom roku stihne…

  Kardinál Burke: Nech Boh naďalej obdarúva Mariána Kuffu Jeho silou a múdrosťou

  0

  Kardinál Burke, ktorý sa na pozvanie arcibiskupa Mons. Oroscha zúčastnil na Trnavskej novéne, povzbudil otca Mariana Kuffu, aby ho “Boh naďalej obdaroval svojou múdrosťou a silou,” kardinál Raymond Leo Burke. “Pre otca Mariana Kuffu. Nech Vám Boh naďalej dáva Jeho múdrosť a silu,” uvádza kardinál Burke. Kardinál Burke v rokoch…

  Arcibiskup Orosch udelil Marianovi Kuffovi popredné cirkevné vyznamenanie

  0

  V nedeľu 17. novembra 2019, v deň spomienky na sv. Alžbetu Uhorskú, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave udelil trnavský arcibiskup, Mons. Ján Orosch ocenenie s názvom „Ruža svätej Alžbety“. Medzi laureátov tejto ceny patria veriaci a spoločenstvá, ktorí dlhoročne nezištne pracujú vo farnostiach alebo sa venujú sociálnym aktivitám. Za…

  Pápež odletel na týždňovú cestu do Thajska a Japonska, program sa začne vo štvrtok

  0

  Pápež František v utorok 19. novembra vo večerných hodinách odletel z Ríma na svoju 32. apoštolskú cestu, ktorej cieľom je Thajsko a Japonsko. Na letisku v Bangkoku ho očakávajú krátko po poludní, čiže okolo 6.30 ráno nášho času. Program návštevy sa začne až vo štvrtok v skorých ranných hodinách. Jozef…

  Spoločné vyhlásenie Jeho Eminencie kardinála Raymonda Lea Burkehoa Jeho Excelencie Mons. Jána Oroscha

  0

  V dňoch 15. – 18. novembra navštívil Trnavu počas tradičnej Novény k Trnavskej Panne Márii vzácny hosť z Vatikánu. Pri tejto príležitosti emeritný prefekt Najvyššieho Tribunálu Apoštolskej signatúry a patrón suverénneho rádu Maltézskych rytierov kardinál Raymond Leo Burke a trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch podpísali spoločné vyhlásenie za rešpektovanie dôstojnosti…

  Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

  0

  Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

  Armádny Magazín

  Čína posilňuje svoj vplyv v Afrike - vyšle 700 vojakov do južného Sudánu

  0

  Čínske vojenské velenie sa rozhodlo vyslať svoje jednotky do Južného Sudánu na posilnenie svojho mierového kontingentu. V prvom slede bude 240 vojakov, celkovo Čínska ľudová oslobodzovacia armáda vysiela do tejto africkej krajiny asi 700 vojakov - celý peší prápor zo Zhangjiakou.   Čínske vojenské velenie uvádza,

  Mongolsko dostalo dve ruské stíhacie lietadlá

  0

  Až do nedávnej minulosti slúžilo vo vzdušných silách Mongolskej republiky len zopár vrtuľníkov Mi-24V (11 ks). No od 15. novembra 2019 je Mongolské letectvo a protivzdušná obrana, ako znie oficiálny názov, opäť schopné vlastnými silami chrániť vzdušný priestor krajiny a v prípade nutnosti donúti

  Viktor Orbán - Potrebujeme spojencov v boji proti migrácii

  0

  Maďarský premiér Viktor Orbán dlhodobo tvrdí, že organizovanie migrácie je zločin ohrozujúci národnú bezpečnosť. Maďarsko preto cíti povinnosť vystúpiť proti tejto činnosti, zakázať ju a sankcionovať ju. Momentálne je najaktívnejším z predstaviteľov krajín strednej Európy v boji za bezpečnosť európskeho priestoru, pripájame jeho najn

  Prečo sa Spojené arabské emiráty zaujímajú o ruský Su-35? Rokovania o veľkom nákupe pokračujú

  0

  Vzdušné sily Spojených arabských emirátov (UAEAF – VS SAE) prejavovali záujem o stíhacie lietadlá z rodiny Su-27 (v kóde NATO – Flanker) určené pre vybojovanie vzdušnej nadvlády už od 90. rokov 20. stroročia. Pre Spojené arabské emiráty mal byť Suchoj Su-27 prvým stíhacím lietadlom 4. generácie a zároveň popredný kandid

  Český minister obrany vycestoval na zbrojný veľtrh v Thajsku, aby podporil českých výrobcov

  0

  V dňoch 18. a 19. novembra sa v thajskom Bangkoku uskutočnil bezpečnostný a vojenský veľtrh Defense and Security. České firmy tu prvýkrát na ministerskej úrovni podporoval pri rokovaniach s mnohými zahraničnými partnermi minister obrany Ľubomír Metnar. V národnom stánku sa prezentovalo cez dvadsať českých firiem, čo bolo dvakrát viac ako…

  Plánuje Poľsko napadnúť Ruskú federáciu? Varšava potvrdila 10-násobné zvýšenie amerického kontingentu v Poľsku

  0

  Spojené štáty sa rozhodli desaťnásobne zvýšiť objem americkej armády v Poľsku. Uviedol to poľský premiér Mateusz Moravecki. V prednáške v poľskom Sejme Moravecki uviedol, že Washington sa rozhodol výrazne zvýšiť vojenskú prítomnosť USA na poľskom území. Podľa neho sa v Poľsku očakáva desaťnásobný nárast americkej armády.  

  Tvoja Svadba

  Svadobné líčenie so značkou Dermacol: Krása je v jednoduchosti

  0

  Speváčka Kristína Peláková sa v rámci špeciálneho projektu značky Dermacol  postavila pred objektív Richarda Nowaka v úlohe nevesty. Jej jemný, romantický look bude určite pre mnohé nevesty inšpiráciou na deň D.  Lebo aj pri svadobnom líčení platí, že krása je v jednoduchosti. Svadobné líčenie so značkou Dermacol si dokážete vytvoriť aj vy! 

  Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Na toto si daj pozor

  0

  Máte za sebou zásnuby? Začínate chystať svadbu? Ak máte už vybratý dátum a miesto na svadbu, prichádzajú na rad tlačoviny. Svadobné oznámenia a ďalšie tlačené doplnky zlaďte s farbou a štýlom svadby. Vyberajte si farby, ktoré máte radi a majú pre vás osobitý význam. Na čo dbať pri výbere svadobných tlačovín? Nechajte sa inšpirovať a…

  Z čoho majú nevesty strach? Týchto 5 vecí im robí vrásky

  0

  Plánovanie svadby väčšinou začína s veľkým predstihom, pokojne aj rok dopredu. Zvoliť miesto, pozvať všetkých, ktorých tam chcete mať, vybrať menu, zohnať najkrajšie svadobné šaty, zladiť ich s ženíchovým oblekom, kvetinovou výzdobou a milión ďalších vecí. Svadba. Veľký deň, ktorý má byť zaliaty šťastím, láskou, radosťou a všeobecnú pohodou. Lenže…

  Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

  0

  Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

  Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

  0

  Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

  Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

  0

  Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

  Tvoje Zdravie

  Chorobná posadnutosť poriadkom či strach zo zmeny: Zistite, či máte OCD!

  0

  Existujú ľudia, ktorí sú poriadkom a čistotou posadnutí viac než iní a nielen tým. Nedokážu zmeniť svoje každodenné návyky, čo im v konečnom dôsledku bráni v tom žiť plnohodnotný život. Skratka OCD je obsedantno-kompulzívna porucha, ktorá je vážnym mentálnym ochorením. Chorobná posadnutosť poriadkom a čistotou, prípadne inými činnosťami a skutočnosťami,…

  Pozoruhodné účinky čierneho čaju: Dokáže skutočne nahradiť kávu?

  0

  Čierny čaj dokáže zabojovať nielen proti únave, ale aj stresu. Dlhodobý a nadmerný stres má na naše zdravie ničivé účinky, a preto by sme ho nemali podceňovať. Môže oslabiť imunitný systém, zvýšiť krvný tlak i spôsobiť tráviace ťažkosti či svalové kŕče. Pitím čierneho čaju však účinne znížite produkciu stresového hormónu kortizolu.…

  Najlepšie oleje do studenej kuchyne: Tieto podporia i vaše zdravie!

  0

  Nedávno sme sa zaoberali otázkou, ktoré oleje sú vhodné na tepelnú úpravu potravín. Predstavili sme si hneď niekoľko z nich, ktoré je možné využiť nielen na varenie, ale aj občasné vysmážanie a fritovanie. Vhodné sú najmä z toho dôvodu, že sú značne odolné a prepaľovať a rozkladať sa začínajú až…

  TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

  0

  Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

  Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

  0

  Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

  TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

  0

  Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…