• Prečo sa k problematike EÚ v období pred voľbami do Európskeho parlamentu neotvorili témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a usilovať sa o demokratické rozhodnutie ?

  Publikované 10.07. 2019 o 06:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Článok má dve časti.

  Časť I.

  V tomto roku  boli zorganizované voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Boli organizované tak mizerne zo strany štátnej moci, že sa ako občan hanbím za prístup k ich príprave a zrealizovaniu. Lenže to nie je žiadna náhoda, respektíve neschopnosť vládnej moci. Je to proces, v ktorom s vzdávaním sa štátnej suverenity v prospech Bruselu zároveň dochádza aj k oslabovaniu fungovania štátu v záležitostiach organizovania väčšinovej demokracie ( napríklad volieb ). V oboch prípadoch ( volieb ) sa ukázalo, že zo strany štátnej moci neexistuje zodpovedný  a férový prístup k občanom SR, ktorí majú právo voliť. Slabá účasť voličov vo voľbách je ich „odpoveďou“ na prax, ktorú vládna moc zavádza – vytváranie ilúzie o demokratických praktikách a demokratických voľbách v SR.

  Férový prístup vládnej  moci k občanom je o spravodlivom prístupe k občanom, ktorý má vychádzať z Ústavy SR a ktorý vládna moc má rešpektovať. Z jej stany nie je možné, aby samotná príprava volieb bola ponechaná na tie subjekty, ktorým to vôbec z Ústavy SR nevyplýva a ktoré svojim konaním prípravu volieb zdeformujú do takej podoby, že to má v prvom rade dezorientujúci či negatívny vplyv na samotného občana – voliča.

  Politické strany a hnutia, rôzne agentúry, súkromné média, niektoré mimovládne organizácie a podobne – tieto subjekty nemajú povinnosť z Ústavy SR vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách. Občan je základom štátnej moci a preto povinnosť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách patrí výlučne štátnej moci. Pre ostatné neštátne subjekty je to v jednotlivostiach o ich iniciatíve, schopnosti, férovom prístupe k občanom, ktoré môžu pomôcť štátnej moci s vytváraním podmienok pre demokratickú účasť občanov vo voľbách.

  Z uvedeného vyplýva, že je to práve štátna moc, ktorá má zabezpečiť, aby k problematike EÚ boli pred voľbami do EP otvorené témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a budú usilovať sa prijať demokratické rozhodnutie. Bolo napríklad možné pripraviť a otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému:

  „Do akej Únie sme vstúpili a žijeme pod jej poručníctvom v súčasnosti ? Akú Úniu chceme mať, ak uvažujeme o jej reforme a alternatívach ?“

  Keď sledujeme našich národných politikov, ktorí sa priebežne zúčastňujú na fungovaní EÚ a zo všetkých síl súčasný charakter a politiky EÚ podporujú, tak si môžeme všimnúť niečo, čo pretrváva už celé roky – neexistuje žiadne verejné zdôvodňovanie vládnej politiky , ktorú vraj presadzujú v štruktúrach EÚ a ani politik EÚ, ktoré boli aj za ich pomoci schválené.

  Vo vzťahu k občanom SR sa ustálilo pravidlo, že žiadne verejné zdôvodnenia politiky   EÚ nebudú, nie je potrebné k rôznym politikám otvárať celospoločenské diskusie a žiadať si k niečomu súhlas občanov ! Pre občanov SR má platiť pravidlo: nediskutovať, ale veriť ! Inak povedané, každý má byť proeurópsky orientovaný, teda má veriť projektu EÚ, ktorý momentálne beží a bez ktorého si nesmieme svoj život za žiadnych okolnosti ani predstaviť.

  To, že nikto s občanmi nemá záujem o problémoch EÚ a o jej politikách diskutovať, ale iba veriť, znamená iba jedno – EÚ je demokratický nekontrolovateľná ! A záhadou je, že predstavitelia národných štátov s takouto praxou nemajú žiadny problém. Takáto prax vládnej moci a EÚ ako nadnárodnej entity ( štátnej moci ) predstavuje neplnenie si povinnosti politikov vo vzťahu k občanom. Absencia tejto povinnosti sa nikdy nedá nahradiť manipulovateľnou činnosťou súkromných médií a iných nevládnych subjektov.

  Neplnenie si povinnosti vládnej moci k občanom  má svoje dôvody, ktoré sa zvyčajne verejne nemôžu cez média alebo ústami politikov priamo pomenovať. Zo strany EÚ a za pomoci každej národnej vládnej moci ide v zásade iba o to, aby občania ostali žiť vo svojej viere k dobru EÚ a k jej politikám, ktoré robí. Keďže máme ako občania iba veriť, tak nositelia konceptuálnej moci majú záujem iba o to, aby sme ostali pri povrchnom, povrchovom vedomí, aby sme sa neusilovali nazrieť do skrytej podstaty EÚ, ktorá v súčasnosti vystupuje ako mocenské ( štátne ) centrum Európy.

  To, že máme iba veriť a chápať politicko-mocenské pomery v rámci EÚ iba povrchne, to nás zároveň ako občanov vyradilo z politických procesov, v ktorých by sme o niečom dôležitom mali aj rozhodovať. Vládna moc namiesto serióznej práce, ktorú treba odviesť v rámci pravidelného organizovania verejného zdôvodňovania svojej politiky a politiky EÚ, radšej ako náhradný program organizuje niečo iné – stavia občanov SR do takej občianskej pozície, z ktorej sa podľa nej grupujú hrozby pre demokraciu v SR či pre EÚ.

  A tak sa stáva, že francúzsky prezident E. Macron hovorí o údajnom nebezpečenstve pre EÚ v dôsledku rastúceho populizmu, narastaní nacionalizmov a odmietaní nejakej tolerantnej a otvorenej spoločnosti. Prezident SR A. Kiska videl najväčšiu hrozbu pre demokraciu v dezinformáciách a propagande, pričom sám v svojej osobe bol nositeľom propagandy. Za celé obdobie jeho prezidentského úradu len neustále zdôrazňoval, že EÚ je úžasný projekt. A aj jeho vyjadrenie v prejave v RTVS z nedávnych dní plne zodpovedá princípu nediskutovať, len veriť.

  A povedal aj to, že Únia je úžasný projekt, ktorý priniesol nielen hospodársky rozvoj a solidaritu, ale aj slobodu, voľnosť a mier. Podľa  prezidentov Francúzska a Slovenskej republiky  Európu vôbec neohrozuje politika masovej migrácie a teda samotná masová migrácia, ale nebezpečenstvo pre Európu predstavujú práve jej občania, ktorí nechcú sa podriadiť princípu, že majú iba veriť a teda v skutočnosti neakceptujú politiku svojich národných vlád či samotného Bruselu spojeného s „únijnými dvojičkami“: Francúzskom a Nemeckom.

  Skutočný charakter či podstata EÚ sa začala ukazovať v tom, že EÚ za pomoci národných vlád pokladá občiansku pozíciu ( ako základ štátnej moci ) za prostredie, z ktorého vychádza hrozba pre EÚ a preto takúto hrozbu treba eliminovať. Tejto svojráznej a „farizejskej“ identifikácií protivníka bola vymyslená politika boja proti extrémizmu, proti rôznym dezinformáciám a proti propagande, čiže v skutočnosti je už proti občianskej pozícií zo strany EÚ a členských štátov dobre sformovaná politika. Čo má zastierať politika boja proti dezinformáciám, extrémizmu a propagande ?

  Táto politika plní jednu z dôležitých úloh na strane EÚ. Pred občanmi, verejnosťou zastiera politický krok, ktorý bol zo strany EÚ urobený: treba zastierať, kto je hrozbou pre Európu či EÚ. A div sa svete, hrozbou je politický nezmysel, ale z propagandistického hľadiska veľmi účinný ! Hrozbou pre EÚ je podľa Bruselu a národných vlád občianska pozícia, ktorá v skutočnosti nemá žiadnu moc a účasť na spolurozhodovaní. To je v skutočnosti politický nezmysel, pretože hrozbou pre EÚ a predovšetkým pre členské štáty môže byť iba tá politicko-štátna štruktúra, ktorá robí politiku a túto svoju politiku presadzuje  za každú cenu.

  Hrozbou pre členské štáty a samotnú Európu môže byť iba samotná EÚ a nikto iný ! Morálne zdatného, čestného, poctivého a pracovitého občana musí chytať pohoršenie a pocit hnusu z toho, ako si zámenou pozícií v otázke možných hrozieb počína EÚ. A za tejto situácie prezident SR Andrej Kiska si ešte dovolil vyzývať nás, občanov, aby sme spojili sily proti súčasnej najväčšej hrozbe pre demokraciu. V skutočnosti nás vyzýval k tomu, aby sa časť občianskej pozície ( občanov ) postavila – spojila svoje sily s takými, ako samotný prezident SR A. Kiska, proti druhej časti občianskej pozície ( občanov ).

  Francúzsky prezident E. Macron v svojom zanietení na ochranu demokracie dokonca žiadal založenie akejsi európskej agentúry, ktorá má vyslať do každého členského štátu  EÚ svojich expertov, aby tam pomáhali ochraňovať spoločnosť pred rôznymi hrozbami.

  Na príkladoch dvoch prezidentov som ukázal, že ich nápady ako bojovať proti hrozbám pre demokraciu a nebezpečenstvu pre EÚ, je vidieť, ako národná vláda a EÚ zdeformovali poňatie vzťahu štátna moc – občan, či vládna moc – občan, respektíve EÚ a občan.

  Je potrebné dokončiť otázku samotnej hrozby a rozlišovať, pre koho je hrozba aktuálna. Ak sa z medzinárodnej organizácie vyvinie mocenská nadnárodná štruktúra s jasnými atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak môžeme hovoriť  o hrozbe pre členské štáty EÚ a samotnú Európu, pretože EÚ a nositelia konceptuálnej moci obrali a ešte pokračujú v odoberaní štátnej suverenity a zvrchovanosti od členských štátov a preto hrozí zánik klasického štátneho útvaru a národa.

  Za tejto situácie ( za existencie uvedenej hrozby )  majú občania členského štátu právo brániť svoj národ a samotnú štátnu suverenitu a zvrchovanosť. Ich právo nie je možné potláčať, napríklad, ako to robí EÚ v rámci svojej politiky boja proti extrémizmu a v zmysle jej pokynov aj samotná vládna moc členského štátu. Ak sa medzinárodná organizácia postupne  pretransformovala na nadnárodnú mocenskú štruktúru s atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak potom  tí, čo sú nositeľmi konceptuálnej moci a tí, čo túto štruktúru reprezentujú, pomáhajú ju spravovať a zároveň hľadajú možnosti jej ďalšieho posilňovania, tak potom táto veľká skupina sa môže cítiť ohrozená na svojich záujmoch, pretože sa proces integrácie ešte nedostal do finálnej časti – ustanovenie super štátu.

  Pocit veľkého ohrozenia je pochopiteľný, pretože si môžu uvedomovať, že skutočná politika, ktorú v nadnárodnej štruktúre realizujú, má málo čo spoločného so záujmami občanov národných štátov. V zásade EÚ a každej vládnej moci ide o to, aby v rámci národných štátov nedošlo k sformovaniu národných a vlasteneckých síl, ktoré dokážu posilniť občiansku pozíciu do takej miery, že občania – voliči dokážu presadiť nový volebný systém, na základe ktorého si rovnako dokážu postaviť takú vládnu moc, ktorá buď bude požadovať skutočnú reformu EÚ v jej zásadných otázkach alebo navrhne členským štátom pripraviť a ustanoviť novú medzinárodnú organizáciu na rovnoprávnom základe.

  Môžem si dovoliť tvrdiť, že zo strany členských štátov a ich občanov je tu možnosť ohrozenia súčasnej mocenskej pozície  EÚ, ale táto hrozba nie je hrozbou pre Európu ako kontinent či civilizáciu. Prezident E. Macron teda zavádza občanov, ak tvrdil, že Európa po 2. svetovej vojne ešte nikdy nebola v takom ohrození ako teraz. Ak by sa podarilo národným a vlasteneckým silám zreformovať EÚ v zásadných otázkach, tak skutočná Európa bude zachránená, pretože ostane Európou slobodných a a rovnoprávnych štátov. Národné štáty nepotrebujú, aby EÚ vysielala k ním nejakých „expertov“ v mene ochrany spoločnosti.

  K rešpektovaniu pravidla – nediskutovať, ale veriť – občanov SR priamo navádzajú naši politici svojim správaním sa. Nedávno sa v tomto smere blyskol náš predseda vlády SR, keď reagoval na kritické poznámky poslanca NR SR vo vzťahu k EÚ. Zo stanoviska predsedu vlády SR vyplýva, že ak životným priestorom na existenciu SR je priestor EÚ, tak nie je možné sa kritickým spôsobom vyjadrovať  na adresu EÚ. Pán Pellegrini ako predseda vlády SR nemôže súhlasiť s tým, akým spôsobom poslanec NR SR  kritizoval EÚ. Ak sa na adresu EÚ nemôže kritický vyjadrovať poslanec NR SR ( a ešte z vládnej koalície ), tak sa takýmto spôsobom ( ako Ľ. Blaha ) nesmú vyjadrovať ani ďalší poslanci. A čo potom môžu radoví občania ?

  Predstaviteľ výkonnej moci potrebuje akýmsi spôsobom zmravniť člena zákonodarného zboru, ktorý má právo kontrolovať činnosť vládnej moci. Pravda, toto platí iba na národnej úrovni, pretože v samotnom Bruselu takáto kontrola nie je možná. Ak teda nesmie EU kritizovať Ľ. Blaha ako poslanec NR SR, ako potom môže vládna moc znášať kritiku od radových občanov ? Vládna moc preto radšej nepristúpi k verejnému zdôvodňovaniu  svojej politiky a politiky EÚ a ani neumožní občanom sa zapájať do kritických diskusií, pretože práve kvôli existencií SR v životnom priestore EÚ sa to nesmie robiť.

  Postoj predsedu vlády SR k Ľ. Blahovi pokladám za nezodpovedný. Prečo ? Pretože už z pozície zdravého rozumu človek má mať snahu všímať si problémy v jeho životnom priestore a tie sa nemôžu obchádzať, ale musia byť podrobené racionálnej kritike a keď treba, aj občianskemu odporu.

  Ako sme sa vlastne dostali k tomu, že pre existenciu SR sme si jednoznačne vybrali za svoj životný priestor Európu cez členstvo v EÚ ? Nepredpokladám, že sa to stalo zásluhou spontánnej aktivity občanov a politici ako naši zástupcovia sa tomuto úsiliu iba prispôsobili. Skôr predpokladám rôzne zákulisné politické hry na úrovni nadnárodnej, ale i národnej. Aspoň čiastočnú odpoveď na položenú otázku sa pokúsim nájsť v článku „Kto sú v Európe skutoční fašisti ?“ Článok napísal pán Rodney Atkonson. Podľa autora článku nové kandidátske postsocialistické krajiny boli zbavené inej voľby.

  Od demokratického Západu bolo postsocialistickým krajinám predložené, aby sa rozhodli na spôsob „Buď – Alebo“. Citujem z článku: „Majú si udržať ústavnú suverenitu, ktorú nedávno získali a byť izolovaní ekonomický a diskriminovaní obchodne ? Alebo si majú udržať vyhliadky na hospodársku prosperitu a vzdať sa svojej demokratickej štátnosti ?“

  V uvedených vetách a teda v spôsobe správania sa našich partnerov z demokratického Západu vo vzťahu k nám sa skrýva priam otrocké správanie sa našich politikov, ktoré s politickou múdrosťou nemá nič spoločného. Sú to iba politické hracie babky, ktoré nepochopili, že alternatíva  pre životný priestor SR vždy existuje a je priamo spojená s Európou, len je potrebné robiť politiku, ktorá prinesie prosperitu slovenskému národu. Bývalý predseda vlády SR V. Mečiar presne postrehol, o čo sa snaží demokratický Západ vo vzťahu k postsocialistickým krajinám a preto jasne zdôraznil pri svojom ukončení funkcie, že tu sa končí slovenská cesta.

  Takže po tejto podmienke – alternatíve na spôsob „Buď – Alebo“ aká politická hra sa hrala pod vedením už Mikuláša Dzurindu ? Prijalo sa riešenie „Alebo“ a teda, že budeme mať vyhliadky na hospodársku prosperitu, ale musíme sa vzdať svojej demokratickej štátnosti. A od tohto momentu každá vládna moc pred občanmi predstiera, že posilňuje a ochraňuje demokraciu. Lenže demokracia bez občanov nemôže existovať. Nikomu v tomto našom štáte nevadí, že demokrati typu Dzurinda či Mikloš zabezpečili, aby došlo k novele Ústavy SR, ktorou zákonodarný zbor ( NR SR ) len zo svojej vlastnej vôle súhlasil s tým, aby sme boli ako štát podriadení novému právu – nadnárodnému právu a aby nadnárodná tvorba vôle na úrovni EÚ bola dominantnou vôľou, ktorú je potrebné v živote slovenského národa akceptovať.

  Až do 23.február 2001 Ústava SR patrila slovenskému národu a na našom štátnom území platila výlučne vnútroštátna tvorba vôle. Novelou ústavného zákona z 23.2.2001 si zákonodarcovia, zrejme s vysvetlením, že sú zástupcovia občanov, bez problémov odhlasovali, že právne záväzné  akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi SR. Zdôrazňujem, že pokiaľ platí, že občan SR je základom štátnej moci, tak zákonodarcovia nemali  k prijatiu novely ústavného zákona žiadnu plnú moc od občanov a preto bolo potrebné, aby Ústavný súd SR takúto novelu vyhlásil za neplatnú.

  Napriek takémuto protiústavnému kroku nikto z kompetentných tento problém nerieši, ale v plnej miere akceptuje ako niečo, o čom bolo demokratický rozhodnuté. A čo napísal autor článku R. Atkinson na takýto spôsob voľby „Buď – Alebo “ pre postsocialistické krajiny ? Citujem autora: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ Citujem ďalej: „Fašizmus je opäť na pochode, ale vo forme superetatistov, ktorí chcú zopakovať v EÚ vlastne všetky politické štruktúry fašistickej Európy zo 40. rokov.“  ( minulého storočia – poznámka D.H. ).

  Podriadili sme sa voľbe, ktorá nám fašistickým projektom bola predložená a nikto z našich politikov nemal záujem rozprávať sa s občanmi o voľbe a ako túto voľbu spoločnými silami vyriešiť. Prijali sme rozhodnutie, že cudzia moc má mať právny nárok nad nami, zvrchovanými občanmi SR a ich štátnou mocou. Tomuto rozhodnutiu sa rýchlo prispôsobila aj západná ( nie ruská ) propaganda. Cudzia moc, nadnárodná moc sa jednoznačne presadzuje v prvom rade cez takú štruktúru ako je EÚ. Občanom sa vôbec nehovorí o cudzej moci. Môžeme si všimnúť, že influencer Sajfa hovorí vo videu, že Slovensko a EÚ, to je v podstate to isté, čo vôbec nemôže byť pravdou.

  Ani napríklad politológ Radovan Geist nám z cudzej moci nič neodhalí. On tvrdí, že Európskou úniou sme aj my, že je priestorom, kde v spolupráci s inými krajinami hľadáme riešenie problémov, na ktoré by sme sami nestačili. Politológ nám vlastne prezradil svoj názor, že EÚ ( podľa mňa ako cudzia, nadnárodná moc ) je tu kvôli tomu, aby nám nezištne pomáhala v tom, v čom sa buď sami nevyznáme, nemáme schopnosti a nemáme k tomu sily a prostriedky.  Takže cudziu moc sme propagandistický zakamuflovali do obrazu Dobrého anjela z Bruselu, ktorý nám pomáha.  Bývalý predseda vlády SR Róbert Fico  si myslí, že byť v životnom priestore EÚ ( a teda pod vplyvom cudzej moci z môjho pohľadu ), znamená iba pozitívnu stratu suverenity a preto nejde o žiadnu paniku, hoci sme obišli aj samotné medzinárodné právo a podriadili sme sa EÚ ako vyššej politickej a mocenskej autorite.

  Vyjadrením súhlasu s tým, že nadnárodná tvorba vôle má prednosť a väčšiu silu ako vnútroštátna tvorba vôle, sme sa veľmi ľahko a bez odporu samotných politikov a občanov zbavili nadobudnutého práva na samourčenie národov.

  Získali sme vlastný štát – Slovenskú republiku – aby sme neskôr tento štát odovzdali do moci demokratického Západu cez nadnárodnú štruktúru EÚ  a tak sme prišli o tie črty nášho spoločného života v národe, ktoré sa týkajú samostatnosti a nezávislosti. Toto odovzdanie sa do moci EÚ znamenalo zároveň to, že sa tomu musela prispôsobiť politika vládnej moci v jej vonkajších a vnútorných funkciách.

  Zdá sa, že vznikol akýsi „európsky neokolonializmus“, v ktorom rozšírenie  zvrchovanosti určitej skupiny  národov demokratického Západu sa pretransformovalo cez nadnárodné  ekonomické, politické a finančné skupiny  na teritórium členských štátov EÚ za účelom zlepšenia – posilnenia globalizačných procesov prostredníctvom využívania domorodých prírodných zdrojov, pracovnej sily, miestneho trhu. Toto posilňovanie globalizačných procesov ( „európskeho neokolonializmu“ ) má za svojim chrbtom verného spojenca a ochrancu: Únijné právo a Európsky súdny dvor.

  EÚ mala byť ( ostať ) medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych národov na medzivládnom základe. Nič také sa neustrážilo, do ničoho takého sme nevstupovali, pretože prístupové rokovania k členstvu v EÚ  boli o niečom inom. Je preto nanajvýš divné aj po pätnástich rokoch členstva SR v EÚ, že ešte stále sme sa nedopracovali k vyjasneniu si otázky, aká je podstata a charakter EÚ a ako má fungovať EÚ ako organizácia národných štátov. Ak by EÚ bola iba medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych  národných štátov a nič viac, nikdy by k svojej činnosti nepotreboval ustanovenie nadnárodného právneho poriadku a taký inštitucionálny systém EÚ, ako v dnešnej dobe funguje.

  Nemôžem preto súhlasiť s našimi ústavnými činiteľmi, že Únia je úžasný projekt či vynikajúci projekt.  Ak naši ústavní činitelia tvrdia, že EÚ je úžasným projektom, tak to máme chápať tak, že hovoria pravdu, pretože hovoria za nositeľov konceptuálnej moci, pretože hovoria za predstaviteľov  nadnárodných síl a štruktúr . EÚ ako projekt v svojom celku  nie ej výhodný pre národné štáty a ich obyvateľov, pretože sa zmenil na mocensko – štátny útvar, ktorý má za úlohu úplne zničiť štátnu moc jednotlivých národov a vládnuť na celom teritóriu    Európy. V tomto smere výhody z členstva v EÚ sa nikdy nemôžu rovnať stratám zo štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti.

  Byť členom EÚ a mať v jej pôsobnosti svoj životný priestor – to nebolo o ozajstnom slobodnom rozhodnutí občanov SR. Stať sa členom EÚ, to bola skôr naša povinnosť, ktorá nám nositeľmi konceptuálnej moci  bola vhodným spôsobom určená (navrhnutá ), pretože si to vyžadovali záujmy „európskeho neokolonializmu“. Bolo to na vláde každého členského štátu na čele s predsedom, ako pochopí a či si uvedomí splnenie povinnosti, aby štát pristúpil k členstvu v EÚ. Zaujímavé v tejto súvislosti je to, ako sa takáto povinnosť mohla oficiálne pred očami verejnosti riešiť.

  Vladimír Mečiar bol pre demokratický Západ určitý problém, pretože úlohu splniť si svoju povinnosť k Západu z kresla predsedu vlády SR sa neponáhľal splniť. Neplnil preto politické kritéria a z tohto dôvodu na Slovensku vraj ( podľa posudku Európskej komisie ) existovala nestabilnosť ústavných inštitúcií a nedostatky vo fungovaní demokracie. K moci za pomoci Západu sa dostala skupina ľudí na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorá si otázku povinnosti k demokratickému Západu uvedomovala, na základe čoho bolo obyvateľstvu SR ohlásené, že sa plnia aj politické kritéria prístupových    rokovaní.

  Po právnej stránke naše členstvo v EÚ je protiústavné a to aj napriek tomu, že vo februári 2001 bola ústavným zákonom novelizovaná už spomínaná Ústava SR. Vládnej moci pod vedením Mikuláša Dzurindu vtedy z jej pohľadu postačovalo to, že NR SR schválila §7 ods.2 a tým uznala alebo súhlasila, že pre slovenskú štátnosť majú prednosť zákony EÚ a teda nadnárodná tvorba vôle. Toto všetko je však protiústavné, pretože ani náš zákonodarný zbor nemal od občanov žiadny súhlas či plnú moc, že si môže dovoliť uznať, že ešte existuje a má existovať  vyššia – nadštátna moc, ktorá bude usmerňovať život obyvateľstva  SR a samotného národa.

  Vo vyhláseniach politikov a v masmediálnej sfére sa hovorí do nekonečná o výhodách z členstva v EÚ, ale už vôbec si nikto ani nespomenie, že politické kritéria pre členstvo v EÚ vládna moc plnila nedemokratickým a protiprávnym a protiústavným konaním. Fakt môjho tvrdenia sa zakladá na tom, že zákonodarná a vládna moc si k svojmu prevratnému a zásadnému kroku nevyžiadala súhlas – plnú moc od občanov. Pozor, tento súhlas sa nemôže stotožňovať  s vyhláseným referendom o vstupe SR do EÚ v máji 2003 a to jednak z časového hľadiska ( keďže novela Ústavy SR bola skôr ), ako aj  z dôvodu, že otázka referenda súvisela iba s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu, aby sa SR stala členským štátom.  O výhodách z členstva SR v EÚ politici hovoria za situácie, že svoj štát sme rozpredali a darovali cudzej moci, ale o stratách zo straty štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti sa nevedú žiadne debaty a nepoužívajú sa   žiadne fakty.

  Na pozadí súvislosti, ktoré som opísal, je možné lepšie pochopiť to, čo tvrdí autor spomínaného článku R. Atkinson: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ A čo majú pochopiť napríklad občania SR ? V prvom rade nesmú pochopiť, že na politickej scéne v Európe už dlhšiu dobu vystrája fašizmus vo forme superetatistov, teda v úsilí o prinútenie k zjednoteniu pod európsky super štát. Tak hlboko osvietenie do vedomia davu vo veciach politiky nesmie presiaknuť.    

  Propaganda našich západných médií a predstaviteľov určitých politických strán nám, občanom, akoby vo verejnom záujme umožnila malé presmerovanie ( odbočku ) na fašizmus parlamentnej strany Kotleba – ĽS – Naše Slovensko. Propagandistom a politikom nevadí, že táto strana politiku superetatistov  vôbec nepodporuje. Kotlebovcom našli iné – zástupné témy, ako napríklad otázka holokaustu či otázky týkajúce sa klérofašistického štátu.   A čo máme ako občania SR jasne pochopiť ?

  Že EÚ a SR, to je v podstate to isté, to sme aj my ! Ak tejto totožnosti identít dokážeme veriť, potom v ničom nemôžeme brojiť proti EÚ, pretože budeme brojiť sami proti sebe a svojim záujmom.  Preto ak sa nájdu vlastenecké  sily či obhajcovia národno-štátnych záujmov, tak potom ich názory, stanoviska, postoje a činy sa berú ako populistické. Toto tvorí „druhú vrstvu“ propagandy a ňou si ako občania nemáme – nesmieme osvojiť predstavu, že občania s liberálnym nálepkovaním „populisti“ majú legitímne právo požadovať verejné zdôvodnenie politiky vládnej moci vo veci základných a zásadných otázok spojených s charakterom a fungovaním EÚ a s podporou tých, ktorých Atkinson predstavuje ako fašistov vo forme superetatistov. Zároveň v zmysle Ústavy SR majú právo požadovať ochranu národno-štátnych záujmov a s nimi spätých politík.

  Občanom SR sa teda nedostávajú pravdivé,, čestné, zásadné, úprimné výpovede o problémoch a starostiach v politike, ktoré ich zástupcovia majú za úlohu riešiť a pritom pokladať občanov za tých partnerov, bez ktorých sa nemôžu prijímať rozhodnutia. Zodpovednosť za takýto stav má vládna moc. Ani táto moc a ani občania sa nemôžu spoliehať na súkromný mediálny svet, pretože cez tento svet sa všetko podstatné pre život občanov ľahko stráca. Dezorientácia občanov členských štátov EÚ je majstrovský plánovaná a organizovaná.

  Treba zložiť klobúk pre chytrosťou nositeľov konceptuálnej moci a ich prisluhovačov, ktorí celý inštitucionálny systém EÚ zabezpečili ustanoviť tak, aby vytvoril dojem niečoho kolosálneho, čo má slúžiť  v prospech obyčajného občana EÚ. Inštitucionálny systém EÚ vôbec nepredstavuje medzinárodnú organizáciu rovnoprávnych národov na medzivládnom základe, ktorá vytvára podmienky pre súčinnosť a spoluprácu členských štátov v zmysle medzinárodného práva. Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby jednoznačne slúžil v prvom rade záujmom  všetkých dôležitých nadnárodných štruktúr politického, ekonomického, finančného a vojensko-priemyselného charakteru a preto je k tomu určené postavenie Európskej komisie, Európskej rady, Rady EÚ a až následne postavenie Európskeho parlamentu.

  Ako to, že zvolený orgán – Európsky parlament – nie je najvyšším pánom EÚ ? A prečo má mať EÚ, ak by bola organizáciou národných štátov, práve Európsky parlament ( EP ) ? To predsa nedáva zmysel ! Napriek tomu EP existuje. Václav Klaus ml.    tvrdí, že EP je iba paródiou na demokraciu, nemá žiadne veľké právomoci, pretože aj tak rozhoduje Európska komisia alebo skôr aparát Bruselu a Berlína. Európsky parlament je v prvom rade výchovnou ustanovizňou, liahňou novodobých šľachticov, ktorí majú ako celok podporovať politiku nositeľov konceptuálnej moci, politiku globalistov a ich moc nad Európou a vo svete.

  Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby v prvom rade slúžil na plnenie záujmov tých, o ktorých sa nedávno vyjadril aj Andrej Kiska. Citujem: „Len ťažko môžeme diktovať podmienky globálnym spoločnostiam s rozpočtami väčšími ako má Slovensko.“ Predpokladám, že Andrej Kiska to myslel tak, že Slovensko nemôže diktovať podmienky globálnym spoločnostiam. Avšak na rozdiel od SR, EÚ je miestom a pôdou, na ktorej sa politika záujmov presadzuje. Jedným z príkladov môže byť napríklad schválenie a podpísanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, ktorej negatívne dôsledky ešte len sa dostavia neskôr, vrátane oslabenia demokratického charakteru štátu.

   

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

   

  SME POD EKONOMICKÝM TLAKOM LIBERÁLOV
  Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
  č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Hackeri ukradli osobné údaje miliónov obyvateľov z bulharskej finančnej správy, stopy vedú do Ruska

  Sofia 16. júla 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   Neznámi hackeri ukradli osobné údaje miliónov ľudí z bulharskej finančnej správy, informovali bulharskí predstavitelia. Stopy podľa nich vedú do Ruska Bulharský premiér Bojko Borisov zvolal v utorok krízové zasadnutie všetkých silových rezortov, aby posúdili potenciálne škody, ktoré mohol útok spôsobiť pre národnú bezpečnosť…

  Kiššová: Dobré dôchodky treba dvanásť mesiacov v roku, nie iba na Vianoce

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Ak by sa SaS po voľbách stala relevantnou vládnou stranou, vianočné príspevky zvedené Smerom-SD by nezrušila. Nie však preto, že by ich považovala za systémové opatrenie, ale preto, že pri celkovo zlej situácii slovenských dôchodcov je to aspoň jednorazová výpomoc „Aby aspoň niečo…

  Trpezlivosť a premieňanie šancí. Hráči Slovana chcú z Čiernej Hory priviezť postupový výsledok

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká v stredu o 20.15 h SELČ odvetný zápas 1. predkola Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku čiernohorského mužstva Sutjeska Nikšič. Po minulotýždňovej domácej remíze 1:1, ktorú zariadil v 95. min ďalekonosnou strelou stredopoliar hostí Damir Kojaševič,…

  Karlov most v Prahe posprejovali dvaja cudzinci

  Praha 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Screenshot-Novinky.cz)   Dvaja cudzinci posprejovali v pondelok večer pilier Karlovho mosta v pražskej mestskej časti Malá strana. Páchatelia na ňom vytvorili nápis zhruba vo veľkosti päť krát dva metre. O prípade informoval spravodajský server Novinky.cz Dvojicu cudzincov vo veku 23 a 30 rokov sprejujúcich nápis na…

  Reforma nemocníc nie je dostatočne pripravená, tvrdí Slovenská lekárska komora

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Reforma fungovania nemocníc nie je podľa Slovenskej lekárskej komory (SLK) dostatočne pripravená na uvedenie do praxe. „Unáhlený krok, motivovaný politickými ambíciami a podporovaný záujmami ekonomických skupín, nemôže a nesmie byť hnacím motorom stratifikácie,“ uviedol prezident SLK Marian Kollár na utorkovej tlačovej konferencii Lekárska komora síce…

  Národná kriminálna agentúra zasahuje na západnom Slovensku v súvislosti s drogovou trestnou činnosťou

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) zasahuje v utorok spolu s príslušníkmi Policajného zboru v Nitrianskom a Trnavskom kraji Akcia súvisí s drogovou trestnou činnosťou. Na sociálnej sieti o tom informuje Polícia SR. "Policajti zadržali 11 podozrivých osôb. Vykonávajú množstvo procesných úkonov, domových prehliadok…

  Salvini nariadil prefektom vypracovať správy o stave rómskeho obyvateľstva

  Rím 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno)   Taliansky minister vnútra Matteo Salvini nariadil v utorok vypracovať správu o prítomnosti rómskeho obyvateľstva v jednotlivých regiónoch Talianska s cieľom zrušiť ich preplnené a "ilegálne" existujúce tábory Salvini podľa agentúry AFP nariadil regionálnym prefektom, aby do dvoch týždňov vypracovali "správu o prítomnosti Rómov,…

  Nórska polícia zadržala kurdského mullu Krekara

  Oslo 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Terje Pedersen/NTB Scanpix via AP, File)   Nórska tajná služba PST v utorok oznámila zadržanie kontroverzného kurdského duchovného mullu Krekara, ktorého v pondelok v Taliansku odsúdili za teroristické sprisahanie PST dodala, že mullu zadržali v pondelok večer v Osle na základe medzinárodho zatykača a zatykača vydaného…

  NAKA ešte stále rieši prvé sväté prijímanie v Trnave, kde malo byť diskriminované rómske dievča. Incident pred voľbami do EP spolitizoval Matovič

  Trnava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Národná kriminálna agentúra sa naďalej zaoberá okolnosťami prvého svätého prijímania v Trnave, počas ktorého malo prísť koncom mája k diskriminácii rómskeho dievčaťa. Dievča pôvodne nemalo sedieť v Bazilike sv. Mikuláša spoločne s ostatnými deťmi. „V predmetnej veci je na Národnej kriminálnej agentúre vedené trestné…

  Ukrajinský zákon o štátnom jazyku vstúpil do platnosti

  Kyjev 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Efrem Lukatsky)   Na Ukrajine začal v utorok platiť zákon o štátnom jazyku; dva mesiace po tom, ako ho niekoľko dní pred vypršaním svojho funkčného obdobia podpísal bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko Zákon ustanovuje ukrajinčinu za "jediný úradný štátny jazyk na Ukrajine", informuje stanica Slobodná Európa.…

  Rusko ovládlo kartel OPEC a zvýšilo jeho prestíž vo svete

  Videň 16. júla 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Hans Punz)   Ropnému kartelu OPEC sa pred viac ako dvoma rokmi podaril zdanlivo skvelý manéver. V rámci OPEC+ naviazal k sebe Rusko. OPEC možno označiť za hlavného kontrolóra svetového ropného trhu. Kartel bol založený v šesťdesiatych tokoch minulého storočia a spočiatku kontroloval viac ako…

  Bude Čaputová na Dúhovom Pride alebo podporí Hrdých za rodinu? Zvolila diplomaciu, aj pri rodine

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel) - "Pokojne a s prajnosťou v srdci voči všetkým ľuďom chceme v deň gay pridu svedčiť o históriou overenom…

  Najvyšší kontrolný úrad kritizuje hospodárenie v obci Lúka, má podozrenie z trestného činu

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR kontroloval hospodárenie s verejnými financiami v obci Lúka v okrese Nové Mesto nad Váhom a v Obecnej vodohospodárskej spoločnosti Šáchor. Kontrola zistila závažné nedostatky, ktoré postúpila orgánom činným v trestnom konaní pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností…

  Poslanci od volieb schválili 358 zákonov, 22 v skrátenom konaní

  Bratislava 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili v parlamente od volieb v marci 2016 do aktuálnych letných prázdnin 358 zákonov, z toho 76 zákonov prijali v roku 2019 Vyplýva to zo štatistík zverejnených na internetovej stránke NR SR. Najviac zákonov v rámci jednej schôdze…

  "Boli by sme už aj na Marse." Šéf NASA vysvetlil, prečo sa USA nevrátili na Mesiac

  Washington 16. júla 2019 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   Riaditeľ Národného úradu pre letectvo a kozmonautiku (NASA) Jim Bridenstine v rozhovore pre CBS uviedol, prečo USA pozastavili program letov k Mesiacu a kedy dôjde k pristátiu ľudí na Marse. Podľa neho to súvisí s politickými rizikami, čím má na mysli nedostatočné financovanie "Už by…

  Turecko čelí sankciám EÚ, avizované sú aj sankcie z USA. Spencerová: "Koncept NATO je na križovatke?"

  Ankara 16. júla 2019 (HSP/Foto:SITA/AP/Presidential Press Service)   Proces tureckej euro-atlantickej integrácie dostáva čím ďalej tým viac rán. Po rozpore s USA ohľadom tureckého nákupu ruských systémov PVO S-400 má Ankara rozdielne postoje aj s EÚ, príkladom je energetická otázka Európska únia uvalila sankcie na Turecko kvôli jeho snahe ťažiť…

  Iránsky diplomat Zaríf pripustil rokovania o balistickom programe

  Teherán 16. júla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thierry Monasse, Pool Photo via AP)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf po prvýkrát naznačil, že balistický program Teheránu by mohol byť predmetom vyjednávania s USA, pokiaľ by Spojené štáty prestali predávať zbrane svojim spojencom v oblasti Perzského zálivu, píše v utorok tlačová agentúra…

  Érsek nevidí dôvod na obnovenie agentúry pre cestovný ruch

  Bratislava 16. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd) nevidí dôvod na opätovný vznik samostatnej organizácie cestovného ruchu Kompetencie bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) od začiatku roka 2017 zabezpečuje sekcia cestovného ruchu na ministerstve. Érsek, ktorý o zrušení bývalej agentúry rozhodol, na…

  TopDesat

  Reklama nemusí byť otravná. Tieto reklamy sa zamerali na vážne problémy

  0

  Mnoho z nás si myslí, že reklama môže byť iba otravná a nudná. Ani sa tomu nečudujeme, keďže slovenské reklamy nám mnohokrát dajú poriadne zabrať. Billboard sem, billboard tam, otravná inzercia v časopisoch a na internete. Občas na nás dokonca v televízii vybehne podivný zelený mužíček. Takáto však nemusí byť…

  Zemetrasenia na týchto fotografiách sa stali súčasťou histórie

  0

  Zachytené zemetrasenia spôsobili jedny z najväčších škôd po celom svete. Valvidia, Čile 1960 Zemetrasenie Valvidia sa vyskytlo v Čile 22. mája 1960 a doteraz patrí medzi na

  Video: Lietadlo s rozpadnutým motorom za letu!

  0

  Lietadlo americkej spoločnosti Delta, ktoré malo namierené z Atlanty do Baltimoru cestou postretli isté komplikácie. Za letu sa totiž uvoľnila časť z jednej časti motoru a voľne poskakovala po lopatkách turbíny. Lietadlo muselo núdzovo pristáť v meste Raleigh. Napriek obavám sa pilotom podarilo pristáť bez problémov a nikto neutrpel žiadne…

  Obmedzený rozpočet a priestor pri zariaďovaní bytu? Tieto tipy ti pomôžu

  0

  Minul si na kúpu svojho nového bývania takmer všetky peniaze a tak máš na jeho zariadenie obmedzený rozpočet? Prípadne ti v ňom neostalo dostatok priestoru na všetko vybavenie? Nezúfaj. Niektoré veci si dokážeš prispôsobiť aj sám a my ti s tým dnes pomôžeme. Obmedzený rozpočet pri zariaďovaní svojho nového bývania…

  Udalosti na týchto fotografiách nedokáže vysvetliť ani samotný fotograf

  0

  Niektoré udalosti, ktoré sa nám odohrávajú v živote jednoducho nevieme vysvetliť. Tak ako prídu, tak aj odídu. Nám neostáva nič iné, iba ich prečkať. Tieto udalosti, ktoré však uvidíš na nasledujúcich fotografiách, spôsobili ľudia. Nikto si však nevie vysvetliť, prečo napríklad niekto drží v ľadovej vode zapojený monitor nad svojou…

  História telefónov v priebehu desaťročí – ktoré ste zažili vy?

  0

  Niektoré deti z dnešných základných škôl ani netušia, že niečo ako pevná linka vôbec existuje. Od počiatku sa telefóny drasticky zmenili. Od otočných voličov sme prešli k tlačidlám a dnes už máme iba dotykové obrazovky. Takto vyzerá história telefónov.

  Vo svete IT

  Microsoft Word pre Android presiahol pomyselnú hranicu 1 miliardu stiahnutí

  0

  Zrejme najpopulárnejší textový editor Microsoft Word oslavuje dosiahnutie veľkého míľnika. Jeho verzia, určená pre mobilný operačný systém Android, totižto presiahla hranicu 1 miliardu stiahnutí. Na presiahnutie pomyselného míľnika poukázal zahraničný technologický portál Techradar. Míľnik, ktorý dosiahol len málokto Spoločnosť Microsoft sa vďaka novému úspechu aplikácie Microsoft Word už po druhýkrát…

  Jeden z najpredávanejších smartfónov na svete, Redmi Note 7, sa čoskoro začne predávať v ďalšom farebnom prevedení

  0

  Aktuálne jeden z najpredávanejších smartfónov sveta, populárny Redmi Note 7, bude už čoskoro dostupný v ďalšom farebnom prevedení. Reklamný plagát nového bieleho modelu bol odhalený deň pred samotným oficiálnym predstavením. Dostupné budú 4 farebné modely Séria smartfónov Redmi Note 7 je aktuálne dostupná v 3 farebných variantoch – Fantasy Blue,…

  Spoločnosť Huawei Honor prinesie na trh chytrú televíziu. Má byť revolučnou

  0

  To čo sa dlhšiu dobu šepkalo, že spoločnosť Honor pracuje na chytrej televízii, bolo včera potvrdené samotným výkonným riaditeľom spoločnosti, George-om Zhao. Informuje o  tom portál news.mydrivers.com. Prezident spoločnosti ďalej povedal, že nechcú predstaviť „hocijakú“ chytrú televíziu, ale chcú byť inovátorom v  tejto oblasti. Za týmto účelom sa spojili so…

  Štúdia vykonaná na myšiach prisľubuje, že vrátenie zraku slepým by nemuselo byť nemožné

  0

  Portál Interesting Engineering,  upozorňuje na štúdiu vedcov, ktorým sa pomocou genetickej terapie podarilo znova vybudovať sietnicu oka u myší. Ich oči znova získali aj svetlocitlivosť a dokonca aj zrak. Štúdia publikovaná v JNeurosci sa tejto tematike venuje do hĺbky a  sietnicu oka prirovnáva napríklad k mozgovým bunkám. Tvrdí, že oba…

  Kvalitné prémiové slúchadlá Sennheiser CX 3.00 aktuálne kúpiš z Číny o 20 eur lacnejšie, ako v slovenských e-shopoch

  0

  Prémiové káblové in-ear slúchadlá od overeného výrobcu neboli nikdy lacnejšie! Skvelé Sennheiser CX 3.00 môžeš aktuálne na e-shope Cafago.com kúpiť o 20 eur lacnejšie, ako na akomkoľvek slovenskom, či českom e-shope.  Skvelú akciovú ponuku nájdeš tu Slúchadlá, ktoré ťa nesklamú Slúchadlá Sennheiser CX 3.00 nesklamú žiadneho nadšenca dobrej a kvalitnej…

  Pozrite si „divoký“ patent smartfónu s rolovateľným displejom od spoločnosti Samsung

  0

  Ohybné displeje sú už realitou, a  je ich škoda nevyužiť naplno. Nie tak dávno internet obehli správy týkajúce sa prác na rolovateľnom displeji v  smartfóne od spoločnosti Sony. Najnovšie média zapĺňa kórejsky technologický gigant, spoločnosť Samsung. „Divoký“ patent spoločnosti Samsung Spoločnosť Samsung si dala patentovať nový druh zariadenia s  rolovateľným…

  TopSpeed

  Naftové motory sa emisne vyrovnali elektromobilom. Čo bude ďalej?

  3

  Bruselskí úradníci tlačiaci na čoraz masívnejšie presadzovanie elektromobility zostali poriadne zaskočení. Organizácia Euro NCAP zameraná na bezpečnosť automobilov totiž začala s hodnotením Green NCAP. V rámci neho dostávajú testované autá akýsi „emisný“ certifikát hodnotiaci emisie v reálnej prevádzke aj laboratóriách. Naftový Mercedes-Benz C 220d 4Matic pritom dopadol rovnako dobre ako elektromobily. Na "vysvedčení" dosiahol plný…

  VW Slovensko učí majiteľov, ako funguje moderné auto

  0

  Kto si číta návod? Pri skladaní nábytku, samozrejme, drvivá väčšina. Pri vymoženosti ako mobilný telefón, alebo auto? Pri oboch si každý povie, že s telefónom aj autom predsa vie narábať. Častý omyl. Každý typ sa v niečom líši. Preto sa mi neraz stane, že aj po roku ma prekvapí funkcia na…

  Nová Škoda Octavia IV sa nechtiac ukázala obrázkami vnútra

  0

  Svetom internetu sa rýchlo šíria ďalšie špionážne fotografie Octavie štvrtej generácie. Tie opäť potvrdzujú špekulácie o jej celkovom vzhľade a zároveň ukazujú, že jej dizajn naviaže na súčasnú vlajkovú loď automobilky, Škodu Superb aj hatchback Scala. Omnoho zaujímavejší je však pohľad do kokpitu českej novinky. Nová Octavia konečne ukázala aj…

  Euro NCAP Kia Ceed zvládla na 4 alebo 5 hviezdičiek. V čom je rozdiel?

  1

  Po dlhšej dobe je tu opäť auto, ktoré prešlo testy Európske testy bezpečnosti na dve rôzne hodnotenia. Euro NCAP Kia Ceed zvládla podľa výbavy na 4, alebo 5 hviezdičiek. Dôležité je totiž to, či máte vo výbave systém automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov, ktoré zo 4 spraví 5 hviezdičkové auto.

  Súčasná elektromobilita viac škodí ako prospieva, tvrdí šéf Aston Martinu

  9

  Andy Palmer, šéf automobilky Aston Martin má na nútenú elektromobilitu a reči o blízkej budúcnosti autonómnej jazdy vlastný názor. A rozhodne si pri komentovaní jednotlivých tém nedáva servítky pred ústa. Reálnu autonómnu jazdu považuje za utópiu, v súčasnej forme elektromobilita viac škodí a z jednaní o Brexite je zúfalý.

  Bitka top roadsterov - šprint Lamborghini Aventador S a McLaren 720S

  0

  Napriek tomu, že ide o otvorené autá, majitelia si s takýmito často užívajú dynamiku a vietor nad hlavami. A veru že tieto dva kúsky ho dokážu riadne rozvíriť. Oba sú totiž roadstery. Jeden je však zadokolka, druhý štvorkolka. Vyhrá štvorkolka, alebo šprint Lamborghini Aventador proti McLarenu 720 S vyhrá nižšia hmotnosť?

  KAMzaKRÁSOU

  TOP účesy so živými kvetmi pre nevestu: Budeš očarujúca a IN zároveň!

  2

  Pripravte sa omdlieť pri pohľade na jedny z týchto účesov pre nevesty, ktoré sú ozvláštnené kvetmi a zelenými lístočkami! Každej žene pristanú kvety a o to viac, keď sú vo vlasoch. Kvietky majú prirodzene krásnu a čistú vôňu. Nezáleží na tom, či ste ryšavka, blondína, hnedovláska či čiernovláska. Jednoducho sa každá farba vlasov hodí ku…

  Prečo navštíviť Rakúsko? Neuveríš, ale ponúka viac ako len možnosť nákupov

  1

  Čo tak zájsť do susedného Rakúska? Nie na výhodné nákupy alebo prehliadku obchodov svetových značiek vo Viedni. Skúste si pozrieť aj niečo iné ako blízke hlavné mesto našich susedov. Vďaka svojej polohe na brehu Dunaja na severovýchodnom úpätí mohutných Álp ponúka Rakúsko niekoľko nádherných scenérií – od malých dediniek učupených v objatí hôr cez noblesné paláce a opátstva až po…

  Ako vybrať prvú detskú autosedačku? Drž sa niekoľkých zásad!

  1

  Prvá cesta novorodenca z nemocnice vedie zväčša do auta, pomocou ktorého si voňavučké bábätko hrdí rodičia odvezú domov. Bábätká a deti nižšie ako 150 centimetrov a ľahšie ako 36 kíl však v aute podľa zákona musia sedieť v autosedačke, prípadne na podsedáku, a to v prípade, ak majú viac ako…

  Video Odvážila by si sa na pastelové vlasy? Pozor, je to horúci hit tohto leta!

  2

  Chceš mať pastelové vlasy ako morská panna? Neváhaj a experimentuj! Určite ste už počuli o trende vlasov ako morská panna? Tieto pastelové vlasy vyzerajú skutočne ako keby ste len teraz vyšli z vody a chvost morskej panny sa vám premenil na nohy. Morské panny sú skoro ako princezné. Ktoré malé dievčatko nechcelo byť…

  TEST: Acqua di Parma Peonia Nobile Eau de Parfum

  1

  Život je príliš krátky na to, aby sme si ho nechali utiecť pomedzi prsty. Že vám niečo v živote chýba? Skúste siahnuť po niečom novom, po niečom inom, po niečom, čo ešte málo ľudí videlo či cítilo. Spomaľte a nastriekajte si na seba dobrý parfum. Sadnite si a popremýšľajte o jeho vôni. Zamilovali ste sa?…

  Prečo nikdy nevyhadzovať kôstky z čerešní? Je to najväčšia chyba, akú môžeš urobiť!

  2

  Čerešne sú zrelé a tak už v nejednej domácnosti rozvoniavala čerešňová bublanina, na ktorej si pochutnal azda každý milovník zákuskov. Ako to väčšinou býva, bublanina sa robieva z vykôstkovaných čerešní. Stačí teda čerešne odkôstkovať, kôstky vyhodiť do koša a čerešne následne poukladať na pripravené cesto. Počkať, čo? Vyhodiť kôstky do koša? Tak toto je…

  Svetlo sveta

  Príde raz pedofília do módy?

  0

  O zákaze jej propagácie momentálne panuje zhoda medzi pravicou i ľavicou. Ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia sa však sex dospelých s deťmi, najmä mužov s chlapcami, považoval za neškodný, dokonca módny. Táto propaganda sa môže vrátiť. Svedčia o tom štandardy WHO, ktoré by sa teraz mali stať základom pre sexuálnu výchovu…

  17 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

  0

  Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

  Sedem z desiatich súrodencov vstúpilo medzi dominikánov

  0

  Jednou z veľkých pozitívnych vlastností mnohopočetných rodín je silnejší pocit jednoty, ktorý sa medzi súrodencami vypestuje. Takto opisoval situáciu vo svojej rodine William Hinnenusch, ktorý sa ako najstarší prvý rozhodol vstúpiť medzi Dominikánov. Následne ho ďalších 6 súrodencov nasledovalo. Cestu do dominikánskeho rádu William našiel cez svoje štúdium na Oxforde,…

  Kultúra smrti ukazuje arogantne svoju prevahu

  0

  Na vrchole svojej arogancie, každý režim, postavený na pilieri ľudskej pýchy, začne byť vražedný. Nenahovárajme si, že vražedná totalita hrozí. Je už tu, len ju dav akceptoval a funguje vykonštruovaným masovým súhlasom, manipuláciou a uplácaním nezaslúženým blahobytom- nemá ani dostatok úprimnosti pre otvorenú tyraniu a sama seba považuje za dobrú…

  Nemecká štúdia: Do Európy migrujú predovšetkým mladí muži patriaci minimálne do strednej triedy.

  0

  Vedúci berlinského inštitútu pre populáciu a rozvoj ( Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung) Reiner Klingholz uviedol na adresu migračnej vlny, ktorú zaznamenáva Európa, že jej hlavnou zložkou sú príslušníci strednej a vyššej vrstvy a nie chudobní Afričania. „Ľudia vo veľkej väčšine chudobných afrických krajín si nemôžu dovoliť vysťahovanie. Na to, aby mohli emigrovať…

  Matka Lamberta: Rozplakal sa, keď sa dozvedel, že ho vyhladujú

  0

  Vincent Lambert, ktorý zomrel nariadením súdu vo Francúzsku na dehydratáciu a na vyhladovanie, zomrel podľa kardinála Saraha ako „martýr, ako obeť bláznovstva človeka dnešnej doby.“ Doktori prestali poskytovať Lambertovi stravu aj napriek prosbe jeho katolíckych rodičov, ktorí sú stále nažive. “V tento smutný deň sa modlím za spásu jeho duše, ktorý…

  Armádny Magazín

  V Číne bol TOS-1A nazývaný "najstrašnejšou ruskou zbraňou"

  0

  Čínsky časopis Sina tvrdí, že ťažký plameňometný systém TOS-1A je "najstrašnejšia ruská zbraň". Hoci sa nazýva „flamethrower tank“, samotný systém s tým nemá nič spoločné, okrem platformy, na ktorej bol vytvorený - je to viacvrstvový raketomet, ktorý odpáli termobarické, alebo zápalné strely do vzdialenosti 12 km. Bo

  Vedúci osobitného oddelenia FSB "Alpha" bol prepustený

  0

  Šéf špeciálnej divízie FSB "Alpha" Valerij Kanakin bol prepustený zo svojho postu. Prepustenie Kanakina údajne nie je spojené so zadržaním niekoľkých dôstojníkov špeciálnych síl pre podozrenie z lúpeže. Po prepustení, sa Kanakin stal prezidentom združenia veteránov špeciálnych síl. Kanakin pracoval v Alpha od roku 1984, od roku 2014

  FN 509 Tactical

  0

  Spoločnosť FN America predstavila svoju novú 9mm sériu FN 509, aby sa mohla zúčastniť kontraktu pre americkú armádu. Predchádzajúca séria FNS (Striker fired ) s vymeniteľnými zadnými rukoväťami a skvelou spúšťou, bola tiež silným uchádzačom a teraz je populárnou zbraňou na civilnom trhu. Teraz je tu nové, limitované vydanie, v…

  Najproblematickejšie vojenské vybavenie NATO

  0

  Moderné, drahé, ozbrojené a ... surové. Najnovšia britská lietadlová loď, Queen Elizabeth, tento týždeň prerušila námornú plavbu a kvôli úniku sa vrátila do Portsmouthu. Najväčšia loď britskej flotily naďalej rozstrapkáva nervy posádky: toto zlyhanie nie je prvé. RIA Novosti publikuje výber najzraniteľ

  Nový ruský delostrelecký komplex "Palma"

  0

  V Petrohrade sa prvýkrát objavila vzorka najnovšej protilietadlovej rakety a delostreleckého komplexu ZRAK 3M89 "Palma". Systém je už v službe námorníctva a je dodávaný zahraničným partnerom. Jedinečnosť Palmy je, že je schopná zasiahnuť všetky druhy letiacich objektov (lietadlá, vrtuľníky, drony a protilietadlové rakety) vo vzdialen

  Prichádza Jak-130 do Bolívie? Prezident Morales sa zaujíma o ruské ľahké cvično-bojové lietadlá

  0

  Bolívijský prezident Evo Morales vydal prehlásenie, že Vzdušné sily jeho krajiny majú záujem získať náhradu za staré americké cvično-bojové lietadlá Lockheed T-33 Shooting Star, ktoré boli vyradené zo služby ešte v roku 2017, a že predovšetkým ruské stroje sú predmetom záujmu

  Tvoja Svadba

  Lego svadba: Neuveríš vlastným očiam, kde sa dá stavebnica použiť

  0

  Začnime radosťou pre vašich svadobných hostí. Čo tak vyrobiť pre nich postavičky, ktoré si môžu zobrať so sebou domov? Využiť môžete ich obľúbených rozprávkových hrdinov, farby alebo postavičky, s ktorými vyrastali. Lego je úžasné v tom, že jeho tém je skutočne veľmi veľa. Vyberať teda bude z čoho. Nemusíte sa tiež báť, že…

  Bavlnovník vo svadobnej výzdobe: Očarujúci a ľahký ako pierko

  0

  Bavlna je jedna z najstarších textilných surovín na svete. Pestuje sa na stonkových kríkoch, z ktorých sa po dozretí zberajú kúsky jemnulinké a ľahučké ako vzduch. Tieto vatovo vyzerajúce guličky sú základnou surovinou našich obľúbených tričiek či iného oblečenia. Bavlnovník vo svadobnej výzdobe pôsobí exoticky, ľahko a dá sa krásne kombinovať s inými kvetmi.

  Vyhraj 3x Lanvin A GIRL IN CAPRI - toaletná voda v hodnote 35 €

  0

  A GIRL IN CAPRI - toaletná voda: Bájna sladkosť sadov a záhrad prekypujúcich zrelými plodmi. Kompozícia sa otvára esenciou citróna Primafiore. Charakterizuje ho žiarivá vôňa, intenzívne optimistická, ako obedňajšie slnko dopadajúce na chodníky tichých ulíc. Tento citrón vyznieva nezvyčajne, pretože v sebe obsahuje výnimočnú kvalitu vonných olejov a neustále kvitne, takže celoročne…

  Tradičná talianska svadba: Prečo sa strihá ženíchova kravata?

  0

  Tradičná talianska svadba- boli ste už na nejakej? Taliani sú známi svojím šarmom, temperamentom, vyberavúm módnym vkusom, vynikajúcou kuchyňou, pápežom, mafiánskymi príbehmi, jedinečnými Benátkami. Určite ste počuli výraz talianske manželstvo. Ako vyzerá taká tradičná talianska svadba? Poďte sa s nami pozrieť.

  Klinčeky vo svadobnej kytici aj výzdobe: Z akých druhov si môžeš vyberať?

  0

  Na tomto webe pre vás búrame rôzne predsudky o svadobných výzdobách, kvetoch, ktoré nepoznáte a mali by ste aj o veciach, ktoré nemôžete vedieť len preto, lebo svadbu (v tom lepšom prípade) organizujete len raz za život. Klinčeky alebo klince poznáte skôr z kytíc pre pani učiteľku na záver školského roka. Tie dnešné sú…

  Je čokoládová fontána na svadbe nutnosť alebo úplná katastrofa?

  0

  Plánujete mať aj vy na svojej svadbe čokoládové fontány, ktoré potešia chuťové poháriky každého vášho svadobného hosťa? Tak si pozrite nasledujúcu galériu, pri ktorej skutočne platí, že láska ide cez žalúdok.

  Tvoje Zdravie

  Ako sa prejavuje salmonelóza? Toto sú dôležité fakty, ktoré treba vedieť!

  0

  Salmonelózu môžeme zaradiť medzi najznámejšie a pomerne i rozšírené ochorenia tráviacej sústavy. Práve letné obdobie s horúcimi dňami sú pre rozvoj tejto choroby o niečo viac rizikovejšie. Salmonelóza je charakteristická krátkou inkubačnou dobou, pričom sa prejavuje najmä zažívacími ťažkosťami. Ako sa prejavuje salmonelóza aj čo je jej príčinou a aká…

  TOP zaujímavosti o ľudskej pečeni: Dokáže nám dorásť?!

  0

  Keďže sme vám už priniesli už rozličné zaujímavosti o ľudkom mozgu aj prekvapivé fakty o žalúdku, dnes prišiel na rad ďalší dôležitý orgán, ktorý sa konkrétne ukrýva v brušnej dutine. Ide o pečeň, ktorú údajne v starovekom Grécku považovali za miesto, v ktorom sa nachádzajú emócie. Vedeli ste napríklad o…

  Ako pôsobí aeróbne cvičenie na človeka? Pomáha vôbec pri chudnutí?

  0

  Aeróbny alebo inak aj vytrvalostný tréning vplýva na naše telo hneď v niekoľkých smeroch. Ako sme spomínali už v úvode článku, pohybové aktivity z tejto kategórie cvičení sú veľmi nápomocné pri chudnutí. Sú totiž skvelým prostriedkom na spaľovanie prebytočného tuku. Ak sa snažíte zhodiť zopár kíl, tak okrem zdravej stravy svojmu…

  Prospešné zvieratá v záhrade: Tieto sú v nej skutočne potrebné!

  0

  Zvieratá v našej záhrade predstavujú jeden veľký prírodný svet. Už ako deti v škôlke sme sa učili o rôznych zvieratách, ktoré môžeme nájsť v našich záhradách. Niektoré z nich našu úrodu dokážu zničiť a nám ostanú prázdne debničky v pivniciach. Ale nájdu sa aj také, ktoré sú pre našu záhradu…

  Základné meditačné pozície: Viete, ako na to správnym spôsobom?

  0

  Už ste niekedy skúšali meditovať? Viem, znie to neuveriteľne, že by sedenie s prekríženými nohami a predýchavanie malo dopomôcť k spokonejšiemu životu… Meditácia je v skutočnosti veľmi dobrá praktika, ktorú môžete robiť kedykoľvek a kdekoľvek, za rôznych okolností a v rôznych pozíciách. Práve o tých si niečo povieme v tomto…

  Zistite, prečo jesť amarant pravidelne! Máte ho na tanieri aj vy?

  0

  Poznáte rastlinku s názvom láskavec? Alebo vám niečo skôr hovorí pojem amarant? Reč je o rode jednoročných kultúrnych rastlín, ktoré kedysi dávno pestovali aj Inkovia či Aztékovia. Z Južnej a Strednej Ameriky sa postupne dostal do viacerých častí sveta, napríklad aj do Ázie, Afriky či na juh Európy. Viaceré druhy…