• Dušan Hirjak

  Prečo sa k problematike EÚ v období pred voľbami do Európskeho parlamentu neotvorili témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a usilovať sa o demokratické rozhodnutie ?

  Publikované 10.07. 2019 o 06:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Článok má dve časti.

  Časť I.

  V tomto roku  boli zorganizované voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Boli organizované tak mizerne zo strany štátnej moci, že sa ako občan hanbím za prístup k ich príprave a zrealizovaniu. Lenže to nie je žiadna náhoda, respektíve neschopnosť vládnej moci. Je to proces, v ktorom s vzdávaním sa štátnej suverenity v prospech Bruselu zároveň dochádza aj k oslabovaniu fungovania štátu v záležitostiach organizovania väčšinovej demokracie ( napríklad volieb ). V oboch prípadoch ( volieb ) sa ukázalo, že zo strany štátnej moci neexistuje zodpovedný  a férový prístup k občanom SR, ktorí majú právo voliť. Slabá účasť voličov vo voľbách je ich „odpoveďou“ na prax, ktorú vládna moc zavádza – vytváranie ilúzie o demokratických praktikách a demokratických voľbách v SR.

  Férový prístup vládnej  moci k občanom je o spravodlivom prístupe k občanom, ktorý má vychádzať z Ústavy SR a ktorý vládna moc má rešpektovať. Z jej stany nie je možné, aby samotná príprava volieb bola ponechaná na tie subjekty, ktorým to vôbec z Ústavy SR nevyplýva a ktoré svojim konaním prípravu volieb zdeformujú do takej podoby, že to má v prvom rade dezorientujúci či negatívny vplyv na samotného občana – voliča.

  Politické strany a hnutia, rôzne agentúry, súkromné média, niektoré mimovládne organizácie a podobne – tieto subjekty nemajú povinnosť z Ústavy SR vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách. Občan je základom štátnej moci a preto povinnosť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách patrí výlučne štátnej moci. Pre ostatné neštátne subjekty je to v jednotlivostiach o ich iniciatíve, schopnosti, férovom prístupe k občanom, ktoré môžu pomôcť štátnej moci s vytváraním podmienok pre demokratickú účasť občanov vo voľbách.

  Z uvedeného vyplýva, že je to práve štátna moc, ktorá má zabezpečiť, aby k problematike EÚ boli pred voľbami do EP otvorené témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a budú usilovať sa prijať demokratické rozhodnutie. Bolo napríklad možné pripraviť a otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému:

  „Do akej Únie sme vstúpili a žijeme pod jej poručníctvom v súčasnosti ? Akú Úniu chceme mať, ak uvažujeme o jej reforme a alternatívach ?“

  Keď sledujeme našich národných politikov, ktorí sa priebežne zúčastňujú na fungovaní EÚ a zo všetkých síl súčasný charakter a politiky EÚ podporujú, tak si môžeme všimnúť niečo, čo pretrváva už celé roky – neexistuje žiadne verejné zdôvodňovanie vládnej politiky , ktorú vraj presadzujú v štruktúrach EÚ a ani politik EÚ, ktoré boli aj za ich pomoci schválené.

  Vo vzťahu k občanom SR sa ustálilo pravidlo, že žiadne verejné zdôvodnenia politiky   EÚ nebudú, nie je potrebné k rôznym politikám otvárať celospoločenské diskusie a žiadať si k niečomu súhlas občanov ! Pre občanov SR má platiť pravidlo: nediskutovať, ale veriť ! Inak povedané, každý má byť proeurópsky orientovaný, teda má veriť projektu EÚ, ktorý momentálne beží a bez ktorého si nesmieme svoj život za žiadnych okolnosti ani predstaviť.

  To, že nikto s občanmi nemá záujem o problémoch EÚ a o jej politikách diskutovať, ale iba veriť, znamená iba jedno – EÚ je demokratický nekontrolovateľná ! A záhadou je, že predstavitelia národných štátov s takouto praxou nemajú žiadny problém. Takáto prax vládnej moci a EÚ ako nadnárodnej entity ( štátnej moci ) predstavuje neplnenie si povinnosti politikov vo vzťahu k občanom. Absencia tejto povinnosti sa nikdy nedá nahradiť manipulovateľnou činnosťou súkromných médií a iných nevládnych subjektov.

  Neplnenie si povinnosti vládnej moci k občanom  má svoje dôvody, ktoré sa zvyčajne verejne nemôžu cez média alebo ústami politikov priamo pomenovať. Zo strany EÚ a za pomoci každej národnej vládnej moci ide v zásade iba o to, aby občania ostali žiť vo svojej viere k dobru EÚ a k jej politikám, ktoré robí. Keďže máme ako občania iba veriť, tak nositelia konceptuálnej moci majú záujem iba o to, aby sme ostali pri povrchnom, povrchovom vedomí, aby sme sa neusilovali nazrieť do skrytej podstaty EÚ, ktorá v súčasnosti vystupuje ako mocenské ( štátne ) centrum Európy.

  To, že máme iba veriť a chápať politicko-mocenské pomery v rámci EÚ iba povrchne, to nás zároveň ako občanov vyradilo z politických procesov, v ktorých by sme o niečom dôležitom mali aj rozhodovať. Vládna moc namiesto serióznej práce, ktorú treba odviesť v rámci pravidelného organizovania verejného zdôvodňovania svojej politiky a politiky EÚ, radšej ako náhradný program organizuje niečo iné – stavia občanov SR do takej občianskej pozície, z ktorej sa podľa nej grupujú hrozby pre demokraciu v SR či pre EÚ.

  A tak sa stáva, že francúzsky prezident E. Macron hovorí o údajnom nebezpečenstve pre EÚ v dôsledku rastúceho populizmu, narastaní nacionalizmov a odmietaní nejakej tolerantnej a otvorenej spoločnosti. Prezident SR A. Kiska videl najväčšiu hrozbu pre demokraciu v dezinformáciách a propagande, pričom sám v svojej osobe bol nositeľom propagandy. Za celé obdobie jeho prezidentského úradu len neustále zdôrazňoval, že EÚ je úžasný projekt. A aj jeho vyjadrenie v prejave v RTVS z nedávnych dní plne zodpovedá princípu nediskutovať, len veriť.

  A povedal aj to, že Únia je úžasný projekt, ktorý priniesol nielen hospodársky rozvoj a solidaritu, ale aj slobodu, voľnosť a mier. Podľa  prezidentov Francúzska a Slovenskej republiky  Európu vôbec neohrozuje politika masovej migrácie a teda samotná masová migrácia, ale nebezpečenstvo pre Európu predstavujú práve jej občania, ktorí nechcú sa podriadiť princípu, že majú iba veriť a teda v skutočnosti neakceptujú politiku svojich národných vlád či samotného Bruselu spojeného s „únijnými dvojičkami“: Francúzskom a Nemeckom.

  Skutočný charakter či podstata EÚ sa začala ukazovať v tom, že EÚ za pomoci národných vlád pokladá občiansku pozíciu ( ako základ štátnej moci ) za prostredie, z ktorého vychádza hrozba pre EÚ a preto takúto hrozbu treba eliminovať. Tejto svojráznej a „farizejskej“ identifikácií protivníka bola vymyslená politika boja proti extrémizmu, proti rôznym dezinformáciám a proti propagande, čiže v skutočnosti je už proti občianskej pozícií zo strany EÚ a členských štátov dobre sformovaná politika. Čo má zastierať politika boja proti dezinformáciám, extrémizmu a propagande ?

  Táto politika plní jednu z dôležitých úloh na strane EÚ. Pred občanmi, verejnosťou zastiera politický krok, ktorý bol zo strany EÚ urobený: treba zastierať, kto je hrozbou pre Európu či EÚ. A div sa svete, hrozbou je politický nezmysel, ale z propagandistického hľadiska veľmi účinný ! Hrozbou pre EÚ je podľa Bruselu a národných vlád občianska pozícia, ktorá v skutočnosti nemá žiadnu moc a účasť na spolurozhodovaní. To je v skutočnosti politický nezmysel, pretože hrozbou pre EÚ a predovšetkým pre členské štáty môže byť iba tá politicko-štátna štruktúra, ktorá robí politiku a túto svoju politiku presadzuje  za každú cenu.

  Hrozbou pre členské štáty a samotnú Európu môže byť iba samotná EÚ a nikto iný ! Morálne zdatného, čestného, poctivého a pracovitého občana musí chytať pohoršenie a pocit hnusu z toho, ako si zámenou pozícií v otázke možných hrozieb počína EÚ. A za tejto situácie prezident SR Andrej Kiska si ešte dovolil vyzývať nás, občanov, aby sme spojili sily proti súčasnej najväčšej hrozbe pre demokraciu. V skutočnosti nás vyzýval k tomu, aby sa časť občianskej pozície ( občanov ) postavila – spojila svoje sily s takými, ako samotný prezident SR A. Kiska, proti druhej časti občianskej pozície ( občanov ).

  Francúzsky prezident E. Macron v svojom zanietení na ochranu demokracie dokonca žiadal založenie akejsi európskej agentúry, ktorá má vyslať do každého členského štátu  EÚ svojich expertov, aby tam pomáhali ochraňovať spoločnosť pred rôznymi hrozbami.

  Na príkladoch dvoch prezidentov som ukázal, že ich nápady ako bojovať proti hrozbám pre demokraciu a nebezpečenstvu pre EÚ, je vidieť, ako národná vláda a EÚ zdeformovali poňatie vzťahu štátna moc – občan, či vládna moc – občan, respektíve EÚ a občan.

  Je potrebné dokončiť otázku samotnej hrozby a rozlišovať, pre koho je hrozba aktuálna. Ak sa z medzinárodnej organizácie vyvinie mocenská nadnárodná štruktúra s jasnými atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak môžeme hovoriť  o hrozbe pre členské štáty EÚ a samotnú Európu, pretože EÚ a nositelia konceptuálnej moci obrali a ešte pokračujú v odoberaní štátnej suverenity a zvrchovanosti od členských štátov a preto hrozí zánik klasického štátneho útvaru a národa.

  Za tejto situácie ( za existencie uvedenej hrozby )  majú občania členského štátu právo brániť svoj národ a samotnú štátnu suverenitu a zvrchovanosť. Ich právo nie je možné potláčať, napríklad, ako to robí EÚ v rámci svojej politiky boja proti extrémizmu a v zmysle jej pokynov aj samotná vládna moc členského štátu. Ak sa medzinárodná organizácia postupne  pretransformovala na nadnárodnú mocenskú štruktúru s atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak potom  tí, čo sú nositeľmi konceptuálnej moci a tí, čo túto štruktúru reprezentujú, pomáhajú ju spravovať a zároveň hľadajú možnosti jej ďalšieho posilňovania, tak potom táto veľká skupina sa môže cítiť ohrozená na svojich záujmoch, pretože sa proces integrácie ešte nedostal do finálnej časti – ustanovenie super štátu.

  Pocit veľkého ohrozenia je pochopiteľný, pretože si môžu uvedomovať, že skutočná politika, ktorú v nadnárodnej štruktúre realizujú, má málo čo spoločného so záujmami občanov národných štátov. V zásade EÚ a každej vládnej moci ide o to, aby v rámci národných štátov nedošlo k sformovaniu národných a vlasteneckých síl, ktoré dokážu posilniť občiansku pozíciu do takej miery, že občania – voliči dokážu presadiť nový volebný systém, na základe ktorého si rovnako dokážu postaviť takú vládnu moc, ktorá buď bude požadovať skutočnú reformu EÚ v jej zásadných otázkach alebo navrhne členským štátom pripraviť a ustanoviť novú medzinárodnú organizáciu na rovnoprávnom základe.

  Môžem si dovoliť tvrdiť, že zo strany členských štátov a ich občanov je tu možnosť ohrozenia súčasnej mocenskej pozície  EÚ, ale táto hrozba nie je hrozbou pre Európu ako kontinent či civilizáciu. Prezident E. Macron teda zavádza občanov, ak tvrdil, že Európa po 2. svetovej vojne ešte nikdy nebola v takom ohrození ako teraz. Ak by sa podarilo národným a vlasteneckým silám zreformovať EÚ v zásadných otázkach, tak skutočná Európa bude zachránená, pretože ostane Európou slobodných a a rovnoprávnych štátov. Národné štáty nepotrebujú, aby EÚ vysielala k ním nejakých „expertov“ v mene ochrany spoločnosti.

  K rešpektovaniu pravidla – nediskutovať, ale veriť – občanov SR priamo navádzajú naši politici svojim správaním sa. Nedávno sa v tomto smere blyskol náš predseda vlády SR, keď reagoval na kritické poznámky poslanca NR SR vo vzťahu k EÚ. Zo stanoviska predsedu vlády SR vyplýva, že ak životným priestorom na existenciu SR je priestor EÚ, tak nie je možné sa kritickým spôsobom vyjadrovať  na adresu EÚ. Pán Pellegrini ako predseda vlády SR nemôže súhlasiť s tým, akým spôsobom poslanec NR SR  kritizoval EÚ. Ak sa na adresu EÚ nemôže kritický vyjadrovať poslanec NR SR ( a ešte z vládnej koalície ), tak sa takýmto spôsobom ( ako Ľ. Blaha ) nesmú vyjadrovať ani ďalší poslanci. A čo potom môžu radoví občania ?

  Predstaviteľ výkonnej moci potrebuje akýmsi spôsobom zmravniť člena zákonodarného zboru, ktorý má právo kontrolovať činnosť vládnej moci. Pravda, toto platí iba na národnej úrovni, pretože v samotnom Bruselu takáto kontrola nie je možná. Ak teda nesmie EU kritizovať Ľ. Blaha ako poslanec NR SR, ako potom môže vládna moc znášať kritiku od radových občanov ? Vládna moc preto radšej nepristúpi k verejnému zdôvodňovaniu  svojej politiky a politiky EÚ a ani neumožní občanom sa zapájať do kritických diskusií, pretože práve kvôli existencií SR v životnom priestore EÚ sa to nesmie robiť.

  Postoj predsedu vlády SR k Ľ. Blahovi pokladám za nezodpovedný. Prečo ? Pretože už z pozície zdravého rozumu človek má mať snahu všímať si problémy v jeho životnom priestore a tie sa nemôžu obchádzať, ale musia byť podrobené racionálnej kritike a keď treba, aj občianskemu odporu.

  Ako sme sa vlastne dostali k tomu, že pre existenciu SR sme si jednoznačne vybrali za svoj životný priestor Európu cez členstvo v EÚ ? Nepredpokladám, že sa to stalo zásluhou spontánnej aktivity občanov a politici ako naši zástupcovia sa tomuto úsiliu iba prispôsobili. Skôr predpokladám rôzne zákulisné politické hry na úrovni nadnárodnej, ale i národnej. Aspoň čiastočnú odpoveď na položenú otázku sa pokúsim nájsť v článku „Kto sú v Európe skutoční fašisti ?“ Článok napísal pán Rodney Atkonson. Podľa autora článku nové kandidátske postsocialistické krajiny boli zbavené inej voľby.

  Od demokratického Západu bolo postsocialistickým krajinám predložené, aby sa rozhodli na spôsob „Buď – Alebo“. Citujem z článku: „Majú si udržať ústavnú suverenitu, ktorú nedávno získali a byť izolovaní ekonomický a diskriminovaní obchodne ? Alebo si majú udržať vyhliadky na hospodársku prosperitu a vzdať sa svojej demokratickej štátnosti ?“

  V uvedených vetách a teda v spôsobe správania sa našich partnerov z demokratického Západu vo vzťahu k nám sa skrýva priam otrocké správanie sa našich politikov, ktoré s politickou múdrosťou nemá nič spoločného. Sú to iba politické hracie babky, ktoré nepochopili, že alternatíva  pre životný priestor SR vždy existuje a je priamo spojená s Európou, len je potrebné robiť politiku, ktorá prinesie prosperitu slovenskému národu. Bývalý predseda vlády SR V. Mečiar presne postrehol, o čo sa snaží demokratický Západ vo vzťahu k postsocialistickým krajinám a preto jasne zdôraznil pri svojom ukončení funkcie, že tu sa končí slovenská cesta.

  Takže po tejto podmienke – alternatíve na spôsob „Buď – Alebo“ aká politická hra sa hrala pod vedením už Mikuláša Dzurindu ? Prijalo sa riešenie „Alebo“ a teda, že budeme mať vyhliadky na hospodársku prosperitu, ale musíme sa vzdať svojej demokratickej štátnosti. A od tohto momentu každá vládna moc pred občanmi predstiera, že posilňuje a ochraňuje demokraciu. Lenže demokracia bez občanov nemôže existovať. Nikomu v tomto našom štáte nevadí, že demokrati typu Dzurinda či Mikloš zabezpečili, aby došlo k novele Ústavy SR, ktorou zákonodarný zbor ( NR SR ) len zo svojej vlastnej vôle súhlasil s tým, aby sme boli ako štát podriadení novému právu – nadnárodnému právu a aby nadnárodná tvorba vôle na úrovni EÚ bola dominantnou vôľou, ktorú je potrebné v živote slovenského národa akceptovať.

  Až do 23.február 2001 Ústava SR patrila slovenskému národu a na našom štátnom území platila výlučne vnútroštátna tvorba vôle. Novelou ústavného zákona z 23.2.2001 si zákonodarcovia, zrejme s vysvetlením, že sú zástupcovia občanov, bez problémov odhlasovali, že právne záväzné  akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi SR. Zdôrazňujem, že pokiaľ platí, že občan SR je základom štátnej moci, tak zákonodarcovia nemali  k prijatiu novely ústavného zákona žiadnu plnú moc od občanov a preto bolo potrebné, aby Ústavný súd SR takúto novelu vyhlásil za neplatnú.

  Napriek takémuto protiústavnému kroku nikto z kompetentných tento problém nerieši, ale v plnej miere akceptuje ako niečo, o čom bolo demokratický rozhodnuté. A čo napísal autor článku R. Atkinson na takýto spôsob voľby „Buď – Alebo “ pre postsocialistické krajiny ? Citujem autora: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ Citujem ďalej: „Fašizmus je opäť na pochode, ale vo forme superetatistov, ktorí chcú zopakovať v EÚ vlastne všetky politické štruktúry fašistickej Európy zo 40. rokov.“  ( minulého storočia – poznámka D.H. ).

  Podriadili sme sa voľbe, ktorá nám fašistickým projektom bola predložená a nikto z našich politikov nemal záujem rozprávať sa s občanmi o voľbe a ako túto voľbu spoločnými silami vyriešiť. Prijali sme rozhodnutie, že cudzia moc má mať právny nárok nad nami, zvrchovanými občanmi SR a ich štátnou mocou. Tomuto rozhodnutiu sa rýchlo prispôsobila aj západná ( nie ruská ) propaganda. Cudzia moc, nadnárodná moc sa jednoznačne presadzuje v prvom rade cez takú štruktúru ako je EÚ. Občanom sa vôbec nehovorí o cudzej moci. Môžeme si všimnúť, že influencer Sajfa hovorí vo videu, že Slovensko a EÚ, to je v podstate to isté, čo vôbec nemôže byť pravdou.

  Ani napríklad politológ Radovan Geist nám z cudzej moci nič neodhalí. On tvrdí, že Európskou úniou sme aj my, že je priestorom, kde v spolupráci s inými krajinami hľadáme riešenie problémov, na ktoré by sme sami nestačili. Politológ nám vlastne prezradil svoj názor, že EÚ ( podľa mňa ako cudzia, nadnárodná moc ) je tu kvôli tomu, aby nám nezištne pomáhala v tom, v čom sa buď sami nevyznáme, nemáme schopnosti a nemáme k tomu sily a prostriedky.  Takže cudziu moc sme propagandistický zakamuflovali do obrazu Dobrého anjela z Bruselu, ktorý nám pomáha.  Bývalý predseda vlády SR Róbert Fico  si myslí, že byť v životnom priestore EÚ ( a teda pod vplyvom cudzej moci z môjho pohľadu ), znamená iba pozitívnu stratu suverenity a preto nejde o žiadnu paniku, hoci sme obišli aj samotné medzinárodné právo a podriadili sme sa EÚ ako vyššej politickej a mocenskej autorite.

  Vyjadrením súhlasu s tým, že nadnárodná tvorba vôle má prednosť a väčšiu silu ako vnútroštátna tvorba vôle, sme sa veľmi ľahko a bez odporu samotných politikov a občanov zbavili nadobudnutého práva na samourčenie národov.

  Získali sme vlastný štát – Slovenskú republiku – aby sme neskôr tento štát odovzdali do moci demokratického Západu cez nadnárodnú štruktúru EÚ  a tak sme prišli o tie črty nášho spoločného života v národe, ktoré sa týkajú samostatnosti a nezávislosti. Toto odovzdanie sa do moci EÚ znamenalo zároveň to, že sa tomu musela prispôsobiť politika vládnej moci v jej vonkajších a vnútorných funkciách.

  Zdá sa, že vznikol akýsi „európsky neokolonializmus“, v ktorom rozšírenie  zvrchovanosti určitej skupiny  národov demokratického Západu sa pretransformovalo cez nadnárodné  ekonomické, politické a finančné skupiny  na teritórium členských štátov EÚ za účelom zlepšenia – posilnenia globalizačných procesov prostredníctvom využívania domorodých prírodných zdrojov, pracovnej sily, miestneho trhu. Toto posilňovanie globalizačných procesov ( „európskeho neokolonializmu“ ) má za svojim chrbtom verného spojenca a ochrancu: Únijné právo a Európsky súdny dvor.

  EÚ mala byť ( ostať ) medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych národov na medzivládnom základe. Nič také sa neustrážilo, do ničoho takého sme nevstupovali, pretože prístupové rokovania k členstvu v EÚ  boli o niečom inom. Je preto nanajvýš divné aj po pätnástich rokoch členstva SR v EÚ, že ešte stále sme sa nedopracovali k vyjasneniu si otázky, aká je podstata a charakter EÚ a ako má fungovať EÚ ako organizácia národných štátov. Ak by EÚ bola iba medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych  národných štátov a nič viac, nikdy by k svojej činnosti nepotreboval ustanovenie nadnárodného právneho poriadku a taký inštitucionálny systém EÚ, ako v dnešnej dobe funguje.

  Nemôžem preto súhlasiť s našimi ústavnými činiteľmi, že Únia je úžasný projekt či vynikajúci projekt.  Ak naši ústavní činitelia tvrdia, že EÚ je úžasným projektom, tak to máme chápať tak, že hovoria pravdu, pretože hovoria za nositeľov konceptuálnej moci, pretože hovoria za predstaviteľov  nadnárodných síl a štruktúr . EÚ ako projekt v svojom celku  nie ej výhodný pre národné štáty a ich obyvateľov, pretože sa zmenil na mocensko – štátny útvar, ktorý má za úlohu úplne zničiť štátnu moc jednotlivých národov a vládnuť na celom teritóriu    Európy. V tomto smere výhody z členstva v EÚ sa nikdy nemôžu rovnať stratám zo štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti.

  Byť členom EÚ a mať v jej pôsobnosti svoj životný priestor – to nebolo o ozajstnom slobodnom rozhodnutí občanov SR. Stať sa členom EÚ, to bola skôr naša povinnosť, ktorá nám nositeľmi konceptuálnej moci  bola vhodným spôsobom určená (navrhnutá ), pretože si to vyžadovali záujmy „európskeho neokolonializmu“. Bolo to na vláde každého členského štátu na čele s predsedom, ako pochopí a či si uvedomí splnenie povinnosti, aby štát pristúpil k členstvu v EÚ. Zaujímavé v tejto súvislosti je to, ako sa takáto povinnosť mohla oficiálne pred očami verejnosti riešiť.

  Vladimír Mečiar bol pre demokratický Západ určitý problém, pretože úlohu splniť si svoju povinnosť k Západu z kresla predsedu vlády SR sa neponáhľal splniť. Neplnil preto politické kritéria a z tohto dôvodu na Slovensku vraj ( podľa posudku Európskej komisie ) existovala nestabilnosť ústavných inštitúcií a nedostatky vo fungovaní demokracie. K moci za pomoci Západu sa dostala skupina ľudí na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorá si otázku povinnosti k demokratickému Západu uvedomovala, na základe čoho bolo obyvateľstvu SR ohlásené, že sa plnia aj politické kritéria prístupových    rokovaní.

  Po právnej stránke naše členstvo v EÚ je protiústavné a to aj napriek tomu, že vo februári 2001 bola ústavným zákonom novelizovaná už spomínaná Ústava SR. Vládnej moci pod vedením Mikuláša Dzurindu vtedy z jej pohľadu postačovalo to, že NR SR schválila §7 ods.2 a tým uznala alebo súhlasila, že pre slovenskú štátnosť majú prednosť zákony EÚ a teda nadnárodná tvorba vôle. Toto všetko je však protiústavné, pretože ani náš zákonodarný zbor nemal od občanov žiadny súhlas či plnú moc, že si môže dovoliť uznať, že ešte existuje a má existovať  vyššia – nadštátna moc, ktorá bude usmerňovať život obyvateľstva  SR a samotného národa.

  Vo vyhláseniach politikov a v masmediálnej sfére sa hovorí do nekonečná o výhodách z členstva v EÚ, ale už vôbec si nikto ani nespomenie, že politické kritéria pre členstvo v EÚ vládna moc plnila nedemokratickým a protiprávnym a protiústavným konaním. Fakt môjho tvrdenia sa zakladá na tom, že zákonodarná a vládna moc si k svojmu prevratnému a zásadnému kroku nevyžiadala súhlas – plnú moc od občanov. Pozor, tento súhlas sa nemôže stotožňovať  s vyhláseným referendom o vstupe SR do EÚ v máji 2003 a to jednak z časového hľadiska ( keďže novela Ústavy SR bola skôr ), ako aj  z dôvodu, že otázka referenda súvisela iba s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu, aby sa SR stala členským štátom.  O výhodách z členstva SR v EÚ politici hovoria za situácie, že svoj štát sme rozpredali a darovali cudzej moci, ale o stratách zo straty štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti sa nevedú žiadne debaty a nepoužívajú sa   žiadne fakty.

  Na pozadí súvislosti, ktoré som opísal, je možné lepšie pochopiť to, čo tvrdí autor spomínaného článku R. Atkinson: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ A čo majú pochopiť napríklad občania SR ? V prvom rade nesmú pochopiť, že na politickej scéne v Európe už dlhšiu dobu vystrája fašizmus vo forme superetatistov, teda v úsilí o prinútenie k zjednoteniu pod európsky super štát. Tak hlboko osvietenie do vedomia davu vo veciach politiky nesmie presiaknuť.    

  Propaganda našich západných médií a predstaviteľov určitých politických strán nám, občanom, akoby vo verejnom záujme umožnila malé presmerovanie ( odbočku ) na fašizmus parlamentnej strany Kotleba – ĽS – Naše Slovensko. Propagandistom a politikom nevadí, že táto strana politiku superetatistov  vôbec nepodporuje. Kotlebovcom našli iné – zástupné témy, ako napríklad otázka holokaustu či otázky týkajúce sa klérofašistického štátu.   A čo máme ako občania SR jasne pochopiť ?

  Že EÚ a SR, to je v podstate to isté, to sme aj my ! Ak tejto totožnosti identít dokážeme veriť, potom v ničom nemôžeme brojiť proti EÚ, pretože budeme brojiť sami proti sebe a svojim záujmom.  Preto ak sa nájdu vlastenecké  sily či obhajcovia národno-štátnych záujmov, tak potom ich názory, stanoviska, postoje a činy sa berú ako populistické. Toto tvorí „druhú vrstvu“ propagandy a ňou si ako občania nemáme – nesmieme osvojiť predstavu, že občania s liberálnym nálepkovaním „populisti“ majú legitímne právo požadovať verejné zdôvodnenie politiky vládnej moci vo veci základných a zásadných otázok spojených s charakterom a fungovaním EÚ a s podporou tých, ktorých Atkinson predstavuje ako fašistov vo forme superetatistov. Zároveň v zmysle Ústavy SR majú právo požadovať ochranu národno-štátnych záujmov a s nimi spätých politík.

  Občanom SR sa teda nedostávajú pravdivé,, čestné, zásadné, úprimné výpovede o problémoch a starostiach v politike, ktoré ich zástupcovia majú za úlohu riešiť a pritom pokladať občanov za tých partnerov, bez ktorých sa nemôžu prijímať rozhodnutia. Zodpovednosť za takýto stav má vládna moc. Ani táto moc a ani občania sa nemôžu spoliehať na súkromný mediálny svet, pretože cez tento svet sa všetko podstatné pre život občanov ľahko stráca. Dezorientácia občanov členských štátov EÚ je majstrovský plánovaná a organizovaná.

  Treba zložiť klobúk pre chytrosťou nositeľov konceptuálnej moci a ich prisluhovačov, ktorí celý inštitucionálny systém EÚ zabezpečili ustanoviť tak, aby vytvoril dojem niečoho kolosálneho, čo má slúžiť  v prospech obyčajného občana EÚ. Inštitucionálny systém EÚ vôbec nepredstavuje medzinárodnú organizáciu rovnoprávnych národov na medzivládnom základe, ktorá vytvára podmienky pre súčinnosť a spoluprácu členských štátov v zmysle medzinárodného práva. Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby jednoznačne slúžil v prvom rade záujmom  všetkých dôležitých nadnárodných štruktúr politického, ekonomického, finančného a vojensko-priemyselného charakteru a preto je k tomu určené postavenie Európskej komisie, Európskej rady, Rady EÚ a až následne postavenie Európskeho parlamentu.

  Ako to, že zvolený orgán – Európsky parlament – nie je najvyšším pánom EÚ ? A prečo má mať EÚ, ak by bola organizáciou národných štátov, práve Európsky parlament ( EP ) ? To predsa nedáva zmysel ! Napriek tomu EP existuje. Václav Klaus ml.    tvrdí, že EP je iba paródiou na demokraciu, nemá žiadne veľké právomoci, pretože aj tak rozhoduje Európska komisia alebo skôr aparát Bruselu a Berlína. Európsky parlament je v prvom rade výchovnou ustanovizňou, liahňou novodobých šľachticov, ktorí majú ako celok podporovať politiku nositeľov konceptuálnej moci, politiku globalistov a ich moc nad Európou a vo svete.

  Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby v prvom rade slúžil na plnenie záujmov tých, o ktorých sa nedávno vyjadril aj Andrej Kiska. Citujem: „Len ťažko môžeme diktovať podmienky globálnym spoločnostiam s rozpočtami väčšími ako má Slovensko.“ Predpokladám, že Andrej Kiska to myslel tak, že Slovensko nemôže diktovať podmienky globálnym spoločnostiam. Avšak na rozdiel od SR, EÚ je miestom a pôdou, na ktorej sa politika záujmov presadzuje. Jedným z príkladov môže byť napríklad schválenie a podpísanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, ktorej negatívne dôsledky ešte len sa dostavia neskôr, vrátane oslabenia demokratického charakteru štátu.

   

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

   


  Autor v číslach

  Počet článkov: 133
  Celkové hodnotenie: 15.15
  Priemerná čítanosť: 957

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Gutová-Behramiová dosiahla v Crans Montane zjazdárske double, Vlhová v sobotu na 14. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu Svetového pohára v domácom stredisku Crans Montana. Dvadsaťosemročná zjazdárka nadviazala na svoj piatkový triumf a v prestížnom seriáli pretekov si pripísala na konto 26. víťazstvo, z toho deviate v zjazde Rodáčka z Sorenga opäť zarmútila…

  Problémom nie je počet škôl, ale ich kvalita, zhodli sa viaceré politické strany

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Problém nie je v počte stredných a vysokých škôl, ale v ich kvalite. Tvrdia to viaceré politické strany, ktoré majú nad päť percent v poslednom zverejnenom prieskume. Agentúra SITA ich oslovila s otázkou či sú za redukciu škôl Napríklad strana Sloboda a Solidarita…

  OĽaNO: Finančná skupina Penta zasahuje do volieb. Hnutie tvrdí, že mu cenzuruje inzeráty

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na dnešnom tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj finančná skupina…

  Polícia v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove zadržala ďalšie dve osoby

  Prešov 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s decembrovým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove vzniesol uplynulý piatok obvinenie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia voči ďalším dvom osobám. Ako informovalo prešovské krajské policajné riaditeľstvo v sobotu na sociálnej sieti, obaja obvinení…

  Tusk: Ak národné vlády nedokážu ochrániť slobodu slova, tak nemôže pomôcť ani EÚ

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ak národné vlády s políciou a súdnictvom nedokážu ochrániť slobodu slova, tak ju nemáte šancu ochrániť na európskej úrovni. Myslí si to predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Donald Tusk, ktorý reagoval na otázku TASR, ako môže EÚ zlepšiť ochranu novinárov a slobody slova.…

  Draxler: Nevidím, kde by nová koalícia mala manažérske kompetencie, aby to zvládala, ich „odborníci“ sú plní naivity, a ich lídri nemajú nejakú jednotiacu víziu, s ktorou by sa ľudia stotožnili

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler vo svojom príspevku na sociálnej sieti trochu načrtol, ako by  mohla vyzerať situácia po blížiacich sa parlamentných voľbách V prvom kole vládnutia nastanú podľa jeho názoru typické problémy a noví "páni" budú zavalení bežnou agendou vládnutia. "Zrazu namiesto…

  Akí slušní sú „Slušní ľudia“? Ako sa líšia od obyčajných fašistov?

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vraj oni sú tí slušní. Vraj oni sú tí, ktorí bojujú proti zlu, agresivite a klamstvu. Noví politici, ktorí prinášajú novú, lepšiu kultúru a víziu spoločenskej zmeny v duchu pravdy a lásky. Ako sa to prejavuje v praxi? Akú zmenu ich správanie naznačuje…

  V ženskej štafete triumf Nórok, Slovenky na 17. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Reprezentantky Nórska triumfovali v sobotňajšej štafete na 4 x 6 km na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. Kvarteto v zložení Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová bolo dlho mimo medailových pozícií, ale v záverečných dvoch úsekoch si vytvorilo…

  Britská polícia obžalovala muža, ktorý v mešite pobodal muezína

  Londýn 22. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty O'Connor/PA via AP)   Britská polícia obžalovala 29-ročného muža v súvislosti so štvrtkovým pobodaním muezína v jednej z londýnskych mešít. Daniel Horton čelí obvineniam z vážneho ublíženia na zdraví a držby bodnej zbrane. V sobotu by sa mal postaviť pred súd Horton čelí obvineniam pre…

  Chorvátska speváčka čelí obvineniam pre údajné zosmiešnenie hymny

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátska speváčka Josipa Lisac, ktorá v utorok vystúpila na inaugurácii prezidenta Zorana Milanoviča, čelí obvineniam pre jej prednes štátnej hymny. Na interpretku totiž podal trestné oznámenie istý právnik, ktorý tvrdí, že hymnu úmyselne zosmiešnila. Za prejavovanie neúcty voči hymne hrozí podľa chorvátskych zákonov ročný…

  Beblavý tvrdí, že schôdza NR SR nie je zákonná, Erik Tomáš tieto tvrdenia odmieta

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar,Jakub Kotian)   Mimoriadna schôdza Národnej rady SR bola zvolaná a otvorená nezákonne. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy Miroslav Beblavý z koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu - občianska demokracia. Erik Tomáš (Smer-SD) tieto tvrdenia odmieta, podľa jeho názoru stranu Smer - sociálna…

  Osud sporných zákonov bude mať v rukách prezidentka, hovorí ústavný právnik

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ak Národná rada SR (NR SR) schváli sporné zákony o 13. dôchodkoch, zrušení diaľničných známok či zvyšovaní rodinných prídavkov, ich osud bude mať v rukách prezidentka Zuzana Čaputová. Pre agentúru SITA to uviedol šéf katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba…

  Podľa Hrabka parlamentní rebeli s tortou sadli na lep Dankovi s Ficom

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého svojou tortovou obštrukciou podľa publicistu Juraja Hrabka sadli na lep predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) a lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. „Smer-SD a SNS sa rozhodli naťahovať čas, vychutnať si to. Ak by im to nevyhovovalo, nechal by Andrej…

  Fico: Predčasné voľby sú pravdepodobné. Všetci si budú musieť na pár dní strčiť hlavy do chladničky a až potom sa stretnúť a hovoriť aká bude spolupráca

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)     Predseda strany Smer-SD Robert Fico vo veľkom rozhovore pre denník Pravda povedal, ako vníma súčasné rozloženie politických síl a aké sú podľa neho šance na zostavenie vlády po budúcotýždňových voľbách. Podľa bývalého predsedu vlády začiatkom marca môže vzniknúť množstvo rôznych scenárov. „Pravdepodobnosť predčasných…

  Danko: Pri Érsekovom tempe nebudeme mať potrebných 270 km diaľnic ani o 27 rokov

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/SITA/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V roku 2020 stoja ľudia v zápche hodinu alebo dve pred Bratislavou, pri Strečne či v Prešove, nie je dostavaný tunel Višňové, diaľnica do Michaloviec či Sniny, na Kysuciach ako aj na Liptove a neexistuje rýchlostná cesta na Orave „Nemôže štát predsa chcieť,…

  Mikloško: Iba vietor vie, ako to všetko skončí

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:Jozef Mikloško)   Ako je vo svete, tak je aj doma. Čo platilo včera, dnes neplatí, čo platí dnes, zajtra nebude. Dnes áno, zajtra nie, pozajtra možno. Diplomatické zvyklosti a medzinárodné zmluvy sa ignorujú. Keď v zahraničí robia cirkusy, prečo by sme my nemohli robiť? Znechutenie občanov…

  Čarnogurský prezradil, čoho sa treba obávať, pokiaľ sa bude Progresívne Slovensko podieľať na vláde

  Bratislava/Praha 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook)   Niekdajší slovenský predseda vlády, minister vnútra a minister spravodlivosti Ján Čarnogurský poskytol rozhovor portálu Parlamentné listy, v ktorom okomentoval súčasnú slovenskú politiku. Prehovoril tak o tom, ako podľa neho pravdepodobne dopadnú a zmienil sa aj o stranách PS, Spolu či ĽSNS. V rozhovore prišla…

  Bývalý šéf Kancelárie prezidenta Ukrajiny zo Seychelských ostrovov sa vysmieva bývalým kolegom: „Priatelia, veľmi sa mi cnie po vás: nejem, nespím“

  Kyjev 22. februára 2020 (HSP/Foto: Screenshot Facebook Andreja Bogdana)   Ukrajinské média zasa majú o čom písať. Niekoľko mesiacov novinárov a celú ukrajinskú verejnosť svojim dosť netradičným správaním zabával šéf Kancelárie prezidenta Ukrajiny Andrej Bogdan, ktorého pred týždňom „s rachotom“ odvolali s funkcie. Bývalá pravá ruka prezidenta Zelenského zjavne nesmúti a na Facebooku zverejnil…

  TopDesat

  10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

  0

  Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

  Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

  0

  Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

  Zvláštnosti prírody: Obrie vlny 3. Časť

  0

  Obrie vlny – alebo ak chcete – tsunami, vznikajú po celom svete. Námorníci o nich hovoria už od čias, odkedy človek vstúpil do vôd oceánov. Obrím vlnám sa v minulosti nekládla pozornosť. Prvé seriózne výskumy sa začali v 20. storočí a pokračujú do dnes. Vedci sa snažia vysvetliť pôvod týchto obrích vĺn viacerými teóriami.…

  Prečo je prospešný spánok s dieťaťom?

  0

  Niektorí rodičia sa domnievajú, že spoločný spánok vytvára zlý zvyk a obávajú sa, že si deti zvyknú, že sú blízko svojho rodiča, takže nedokážu zaspať samé. Iní nesúhlasia a myslia si, že je to skvelý spôsob, ako sa spojiť so svojimi deťmi. Každá mama vie, čo je pre jej dieťa najlepšie. A tu…

  Úchvatné mrakodrapy, ktoré vyrazili dych celému svetu

  0

  Stavebné technológie napredujú, a preto nie je ničím výnimočným, že v mestách vyrastajú nové mrakodrapy. Mrakodrapy sú spájané najmä s veľkomestami. Dotvárajú nádhernú panorámu mnohých miest, ktoré sa medzi sebou predbiehajú v najrôznejších výstavbách. Ten kto má najvyšší a technologicky najnáročnejší  mrakodrap, tak ten vyhráva. Problém je však v tom, že…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

  0

  Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

  Vo svete IT

  V tomto roku má dôjsť k rapídnemu zvýšeniu predaja 5G smartfónov

  0

  Zatiaľ čo trh s 5G smartfónmi v minulom roku tvoril necelých 20 miliónov predaných zariadení, tak v tomto by malo byť predaných výrazne viac smartfónov. Podľa odhadov spoločnosti by malo byť v priebehu tohto roka predaných 10-krát viac smartfónov tohto typu, ako tomu bolo v minulom. Hovoríme konkrétne o 200 miliónoch zariadení. „Globálne dodávky 5G smartfónov…

  Google: Používanie rozšírení v novom prehliadači Microsoft Edge nemusí byť bezpečné

  0

  Microsoft nie tak dávno predstavil novú verziu internetového prehliadača Microsoft Edge, ktorá je založená na jadre Chromium. Táto zmena priniesla viacero vylepšení prehliadača vrátane možnosti inštalácie rozšírení, ktoré boli určené pre prehliadač Google Chrome. Najnovšie v prípade, ak navštívite obchod s rozšíreniami pre prehliadač Google Chrome prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge,…

  Zem sa podľa nových analýz stihla vytvoriť za oveľa menší čas, než sa predpokladalo

  0

  V ranných dňoch Slnečnej sústavy sa Zem stihla vyformovať za oveľa menší čas, než vedci prvotne predpokladali. Podľa najnovšej analýzy izotopov železa, ktoré sa našli v meteoritoch, Zem sa stihla dať „dokopy“ len za 5 miliárd rokov. Ide o niekoľkokrát menši čas, než tvrdia súčasné modely. Táto informácia je výnimočným…

  Google: Smartfóny Huawei predstavené po 16. máji 2019 nepodporujeme. Preto sa vystavujete riziku

  0

  Rok 2019 bol pre spoločnosť Huawei bezpochyby nezabudnuteľným. Dôvodom je prebiehajúci konflikt s americkou garnitúrou, ktorý jej zakázal využívať americké technológie vrátane služieb. To bol aj jeden z dôvodov, prečo spoločnosť bola nútená akcelerovať vývoj Mobilných služieb Huawei. Zákaz zo strany americkej vlády sa dokonca sťahuje aj na služby ako sú…

  Inštitút pre hľadanie mimozemských civilizácií vyzýva verejnosť, aby sa zapojili do hľadania

  0

  Minulý týždeň, v piatok 14. februára, vypustila organizácia SETI (pozn. redakcie: Search for Extra Terrestrial Intelligence) okolo 2 petabajtov (pozn. redakcie: 2 milióny GB) optických a rádiových dát, ktoré nazbierali za posledné štyri roky. Ide o druhé takéto vypustenie a verejnosť má opäť možnosť pridať sa ku hľadaniu mimozemského života. Oznámenie…

  Život na Marse by sa mohol ukrývať hlboko pod povrchom planéty

  0

  Toto leto plánuje americká vesmírna spoločnosť NASA vyslať na povrch Marsu ich najsofistikovanejší rover. Ak pôjde misia podľa plánov, stroj pošle vzorky z červenej planéty späť na Zem. Vedci dúfajú, že sa roveru podarí nájsť nové stopy, týkajúce sa života na planéte, či už toho vymretého, alebo prinajlepšom ešte stále…

  TopSpeed

  Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom.Pohon 4x4 nečakajte

  2

  Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

  Video Audi e-tron 4x4 test

  5

  Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

  Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

  2

  Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

  Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

  2

  Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

  Volvo Cars vyzýva OSN riešiť nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky

  7

  Volvo Cars vyzýva regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť v bezpečnosti medzi rozvinutými a rozvojovými ekonomikami. Napriek pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma kategóriami krajín. Vo svete ročne zahynie pri autonehodách…

  Zberateľská Honda Civic Type R je tu. Limitka bez klímy a izolácií

  4

  Honda Civic Type R je bezpochyby zaujímavé auto. Fabrika sa však rozhodla jej originalitu ešte vylepšiť zberateľskou edíciou. Dostala názov Honda Civic Type R Limited Edition, zbavila ju klimatizácie, stredového dotykového displeja a konštruktéri z auta vyhodili aj zvukové izolácie strechy, motorovej kapoty a palubnej dosky. Táto legálna pouličná stíhačka príde…

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

  0

  Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

  Zázračné účinky zubnej pasty: Ako ju využiť v domácnosti?

  0

  Vedeli ste, že zubná paste nie je určená len na čistenie zubov? Ak nepoznáte účinky zubnej pasty, tak sa nechajte inšpirovať, ako ju využiť v domácnosti.

  Kto má nábeh na depresiu? Odpoveďou môže byť i znamenie zverokruhu

  0

  Asi každého z času na čas prepadnú stavy blízke depresii a pochmúrna nálada. A platí to aj pre jednotlivé znamenia zverokruhu, pričom Achillova päta, teda oblasť, v rámci ktorej ich smútok stiahne dole rýchlejšie, je prípad od prípadu rozdielna. Niektoré znamenia to k melanchólii, smútku až depresii ťahá viac ako iné. Ktoré to sú? Kto…

  TEST: Dlhotrvajúci tekutý rúž Naj Oleari Lasting Embrace Lip Colour

  0

  Značka Naj Oleari prináša Lasting Embrace Lip Colour, dvanásť dlhotrvajúcich rúžov, ktoré sú buď matné, alebo sú perleťové s kovovým odleskom (odtiene číslo 11 a 12). Charakteristické sú svojou krémovou až zamatovou textúrou. Na perách rýchlo zasychajú, nepôsobia lepivo a vysušujúco a pery naopak vďaka kyseline hyalurónovej hydratujú. Tieto rúže sú odolné a…

  67-ročná blogerka Linda Malys Yore: Žije si svoj cestovateľský sen

  3

  Linda Malys Yore je 67-ročná babička, ktorá sa nevzdáva a žije si svoj vlastný cestovateľský sen. Každý deň žije akoby bol posledný. Zoberte si od nej príklad!

  Šikovný pomocník v domácnosti: Ako využiť soľ pri upratovaní?

  2

  Jej zázračné účinky vás určite prekvapia! Ak ste ju doposiaľ v domácnosti nepoužívali, tak je načase ju vyskúšať. Ako využiť soľ pri upratovaní?

  Svetlo sveta

  100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

  0

  Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

  Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

  0

  Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Kňaz, ktorý Boha poprosil o utrpenie, dostal rakovinu mozgu

  0

  Katolícky kňaz John Hollowell, ktorý patrí k popredným kňazom aktívnym aj na sociálnych sieťach, požiadal nedávnom Boha o zaslanie utrpenia, ktoré by vedel obetovať za obete sexuálneho násilia spôsobené kňazmi. Podľa najnovších informácií bol kňazovi diagnostikovaný nádor na mozgu. John Hollowell danú informáciu zverejnil na svojom portáli včera. Zároveň uviedol,…

  Armádny Magazín

  USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

  0

    USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

  Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

  Koniec vojny je na dohľad? USA sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára

  0

  Afganistan, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára, uvádza sa vo vyhlásení ministra zahraničia USA Michaela Pompea.   Spojené štáty predtým prerokovali s 

  Dokonalá zbraň. Prečo raketa R-36M dostala prezývku Satan

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Dnes má narodeniny najsilnejšia zbraň na svete - pred 47 rokmi prvýkrát vyletela k oblohe prvá ťažká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v predstihu o viac ako pol storočia - bolo v ňom ako v prvom použitých mnoho technológií, ktoré sú aj dnes…

  Štyri zásahy. Na fotografii bol zachytený zasiahnutý tank T-72M1 Adra sýrskej armády

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Sýrski vojaci odtiahli jeden z poškodených tankov T-72M1 Adra, ktorý bojoval v posledných bojoch neďaleko Aleppa. Tank na fotografii bol hneď štyrikrát zasiahnutý.  

  Video: Výzbroj ruského letectva. Najnovšie bombardéry absolvovali prvý let zo závodu až na stálu základňu

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Útočné letectvo ruského Južného vojenského okruhu bolo vyzbrojené novými lietadlami. Tri najnovšie modernizované lietadlá Su-25SM3 absolvovali prvý let z výrobného závodu na stálu základňu.   Po prekonaní viac ako 800 kilome

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  3

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  3

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  3

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  2

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  6

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

  0

  Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…