• Prečo sa k problematike EÚ v období pred voľbami do Európskeho parlamentu neotvorili témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a usilovať sa o demokratické rozhodnutie ?

  Publikované 10.07. 2019 o 06:11 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Článok má dve časti.

  Časť I.

  V tomto roku  boli zorganizované voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Boli organizované tak mizerne zo strany štátnej moci, že sa ako občan hanbím za prístup k ich príprave a zrealizovaniu. Lenže to nie je žiadna náhoda, respektíve neschopnosť vládnej moci. Je to proces, v ktorom s vzdávaním sa štátnej suverenity v prospech Bruselu zároveň dochádza aj k oslabovaniu fungovania štátu v záležitostiach organizovania väčšinovej demokracie ( napríklad volieb ). V oboch prípadoch ( volieb ) sa ukázalo, že zo strany štátnej moci neexistuje zodpovedný  a férový prístup k občanom SR, ktorí majú právo voliť. Slabá účasť voličov vo voľbách je ich „odpoveďou“ na prax, ktorú vládna moc zavádza – vytváranie ilúzie o demokratických praktikách a demokratických voľbách v SR.

  Férový prístup vládnej  moci k občanom je o spravodlivom prístupe k občanom, ktorý má vychádzať z Ústavy SR a ktorý vládna moc má rešpektovať. Z jej stany nie je možné, aby samotná príprava volieb bola ponechaná na tie subjekty, ktorým to vôbec z Ústavy SR nevyplýva a ktoré svojim konaním prípravu volieb zdeformujú do takej podoby, že to má v prvom rade dezorientujúci či negatívny vplyv na samotného občana – voliča.

  Politické strany a hnutia, rôzne agentúry, súkromné média, niektoré mimovládne organizácie a podobne – tieto subjekty nemajú povinnosť z Ústavy SR vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách. Občan je základom štátnej moci a preto povinnosť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre demokratickú účasť občanov vo voľbách patrí výlučne štátnej moci. Pre ostatné neštátne subjekty je to v jednotlivostiach o ich iniciatíve, schopnosti, férovom prístupe k občanom, ktoré môžu pomôcť štátnej moci s vytváraním podmienok pre demokratickú účasť občanov vo voľbách.

  Z uvedeného vyplýva, že je to práve štátna moc, ktorá má zabezpečiť, aby k problematike EÚ boli pred voľbami do EP otvorené témy, na ktoré občania chcú dostať odpovede a budú usilovať sa prijať demokratické rozhodnutie. Bolo napríklad možné pripraviť a otvoriť celospoločenskú diskusiu na tému:

  „Do akej Únie sme vstúpili a žijeme pod jej poručníctvom v súčasnosti ? Akú Úniu chceme mať, ak uvažujeme o jej reforme a alternatívach ?“

  Keď sledujeme našich národných politikov, ktorí sa priebežne zúčastňujú na fungovaní EÚ a zo všetkých síl súčasný charakter a politiky EÚ podporujú, tak si môžeme všimnúť niečo, čo pretrváva už celé roky – neexistuje žiadne verejné zdôvodňovanie vládnej politiky , ktorú vraj presadzujú v štruktúrach EÚ a ani politik EÚ, ktoré boli aj za ich pomoci schválené.

  Vo vzťahu k občanom SR sa ustálilo pravidlo, že žiadne verejné zdôvodnenia politiky   EÚ nebudú, nie je potrebné k rôznym politikám otvárať celospoločenské diskusie a žiadať si k niečomu súhlas občanov ! Pre občanov SR má platiť pravidlo: nediskutovať, ale veriť ! Inak povedané, každý má byť proeurópsky orientovaný, teda má veriť projektu EÚ, ktorý momentálne beží a bez ktorého si nesmieme svoj život za žiadnych okolnosti ani predstaviť.

  To, že nikto s občanmi nemá záujem o problémoch EÚ a o jej politikách diskutovať, ale iba veriť, znamená iba jedno – EÚ je demokratický nekontrolovateľná ! A záhadou je, že predstavitelia národných štátov s takouto praxou nemajú žiadny problém. Takáto prax vládnej moci a EÚ ako nadnárodnej entity ( štátnej moci ) predstavuje neplnenie si povinnosti politikov vo vzťahu k občanom. Absencia tejto povinnosti sa nikdy nedá nahradiť manipulovateľnou činnosťou súkromných médií a iných nevládnych subjektov.

  Neplnenie si povinnosti vládnej moci k občanom  má svoje dôvody, ktoré sa zvyčajne verejne nemôžu cez média alebo ústami politikov priamo pomenovať. Zo strany EÚ a za pomoci každej národnej vládnej moci ide v zásade iba o to, aby občania ostali žiť vo svojej viere k dobru EÚ a k jej politikám, ktoré robí. Keďže máme ako občania iba veriť, tak nositelia konceptuálnej moci majú záujem iba o to, aby sme ostali pri povrchnom, povrchovom vedomí, aby sme sa neusilovali nazrieť do skrytej podstaty EÚ, ktorá v súčasnosti vystupuje ako mocenské ( štátne ) centrum Európy.

  To, že máme iba veriť a chápať politicko-mocenské pomery v rámci EÚ iba povrchne, to nás zároveň ako občanov vyradilo z politických procesov, v ktorých by sme o niečom dôležitom mali aj rozhodovať. Vládna moc namiesto serióznej práce, ktorú treba odviesť v rámci pravidelného organizovania verejného zdôvodňovania svojej politiky a politiky EÚ, radšej ako náhradný program organizuje niečo iné – stavia občanov SR do takej občianskej pozície, z ktorej sa podľa nej grupujú hrozby pre demokraciu v SR či pre EÚ.

  A tak sa stáva, že francúzsky prezident E. Macron hovorí o údajnom nebezpečenstve pre EÚ v dôsledku rastúceho populizmu, narastaní nacionalizmov a odmietaní nejakej tolerantnej a otvorenej spoločnosti. Prezident SR A. Kiska videl najväčšiu hrozbu pre demokraciu v dezinformáciách a propagande, pričom sám v svojej osobe bol nositeľom propagandy. Za celé obdobie jeho prezidentského úradu len neustále zdôrazňoval, že EÚ je úžasný projekt. A aj jeho vyjadrenie v prejave v RTVS z nedávnych dní plne zodpovedá princípu nediskutovať, len veriť.

  A povedal aj to, že Únia je úžasný projekt, ktorý priniesol nielen hospodársky rozvoj a solidaritu, ale aj slobodu, voľnosť a mier. Podľa  prezidentov Francúzska a Slovenskej republiky  Európu vôbec neohrozuje politika masovej migrácie a teda samotná masová migrácia, ale nebezpečenstvo pre Európu predstavujú práve jej občania, ktorí nechcú sa podriadiť princípu, že majú iba veriť a teda v skutočnosti neakceptujú politiku svojich národných vlád či samotného Bruselu spojeného s „únijnými dvojičkami“: Francúzskom a Nemeckom.

  Skutočný charakter či podstata EÚ sa začala ukazovať v tom, že EÚ za pomoci národných vlád pokladá občiansku pozíciu ( ako základ štátnej moci ) za prostredie, z ktorého vychádza hrozba pre EÚ a preto takúto hrozbu treba eliminovať. Tejto svojráznej a „farizejskej“ identifikácií protivníka bola vymyslená politika boja proti extrémizmu, proti rôznym dezinformáciám a proti propagande, čiže v skutočnosti je už proti občianskej pozícií zo strany EÚ a členských štátov dobre sformovaná politika. Čo má zastierať politika boja proti dezinformáciám, extrémizmu a propagande ?

  Táto politika plní jednu z dôležitých úloh na strane EÚ. Pred občanmi, verejnosťou zastiera politický krok, ktorý bol zo strany EÚ urobený: treba zastierať, kto je hrozbou pre Európu či EÚ. A div sa svete, hrozbou je politický nezmysel, ale z propagandistického hľadiska veľmi účinný ! Hrozbou pre EÚ je podľa Bruselu a národných vlád občianska pozícia, ktorá v skutočnosti nemá žiadnu moc a účasť na spolurozhodovaní. To je v skutočnosti politický nezmysel, pretože hrozbou pre EÚ a predovšetkým pre členské štáty môže byť iba tá politicko-štátna štruktúra, ktorá robí politiku a túto svoju politiku presadzuje  za každú cenu.

  Hrozbou pre členské štáty a samotnú Európu môže byť iba samotná EÚ a nikto iný ! Morálne zdatného, čestného, poctivého a pracovitého občana musí chytať pohoršenie a pocit hnusu z toho, ako si zámenou pozícií v otázke možných hrozieb počína EÚ. A za tejto situácie prezident SR Andrej Kiska si ešte dovolil vyzývať nás, občanov, aby sme spojili sily proti súčasnej najväčšej hrozbe pre demokraciu. V skutočnosti nás vyzýval k tomu, aby sa časť občianskej pozície ( občanov ) postavila – spojila svoje sily s takými, ako samotný prezident SR A. Kiska, proti druhej časti občianskej pozície ( občanov ).

  Francúzsky prezident E. Macron v svojom zanietení na ochranu demokracie dokonca žiadal založenie akejsi európskej agentúry, ktorá má vyslať do každého členského štátu  EÚ svojich expertov, aby tam pomáhali ochraňovať spoločnosť pred rôznymi hrozbami.

  Na príkladoch dvoch prezidentov som ukázal, že ich nápady ako bojovať proti hrozbám pre demokraciu a nebezpečenstvu pre EÚ, je vidieť, ako národná vláda a EÚ zdeformovali poňatie vzťahu štátna moc – občan, či vládna moc – občan, respektíve EÚ a občan.

  Je potrebné dokončiť otázku samotnej hrozby a rozlišovať, pre koho je hrozba aktuálna. Ak sa z medzinárodnej organizácie vyvinie mocenská nadnárodná štruktúra s jasnými atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak môžeme hovoriť  o hrozbe pre členské štáty EÚ a samotnú Európu, pretože EÚ a nositelia konceptuálnej moci obrali a ešte pokračujú v odoberaní štátnej suverenity a zvrchovanosti od členských štátov a preto hrozí zánik klasického štátneho útvaru a národa.

  Za tejto situácie ( za existencie uvedenej hrozby )  majú občania členského štátu právo brániť svoj národ a samotnú štátnu suverenitu a zvrchovanosť. Ich právo nie je možné potláčať, napríklad, ako to robí EÚ v rámci svojej politiky boja proti extrémizmu a v zmysle jej pokynov aj samotná vládna moc členského štátu. Ak sa medzinárodná organizácia postupne  pretransformovala na nadnárodnú mocenskú štruktúru s atribútmi štátnej moci, ako je to v prípade EÚ, tak potom  tí, čo sú nositeľmi konceptuálnej moci a tí, čo túto štruktúru reprezentujú, pomáhajú ju spravovať a zároveň hľadajú možnosti jej ďalšieho posilňovania, tak potom táto veľká skupina sa môže cítiť ohrozená na svojich záujmoch, pretože sa proces integrácie ešte nedostal do finálnej časti – ustanovenie super štátu.

  Pocit veľkého ohrozenia je pochopiteľný, pretože si môžu uvedomovať, že skutočná politika, ktorú v nadnárodnej štruktúre realizujú, má málo čo spoločného so záujmami občanov národných štátov. V zásade EÚ a každej vládnej moci ide o to, aby v rámci národných štátov nedošlo k sformovaniu národných a vlasteneckých síl, ktoré dokážu posilniť občiansku pozíciu do takej miery, že občania – voliči dokážu presadiť nový volebný systém, na základe ktorého si rovnako dokážu postaviť takú vládnu moc, ktorá buď bude požadovať skutočnú reformu EÚ v jej zásadných otázkach alebo navrhne členským štátom pripraviť a ustanoviť novú medzinárodnú organizáciu na rovnoprávnom základe.

  Môžem si dovoliť tvrdiť, že zo strany členských štátov a ich občanov je tu možnosť ohrozenia súčasnej mocenskej pozície  EÚ, ale táto hrozba nie je hrozbou pre Európu ako kontinent či civilizáciu. Prezident E. Macron teda zavádza občanov, ak tvrdil, že Európa po 2. svetovej vojne ešte nikdy nebola v takom ohrození ako teraz. Ak by sa podarilo národným a vlasteneckým silám zreformovať EÚ v zásadných otázkach, tak skutočná Európa bude zachránená, pretože ostane Európou slobodných a a rovnoprávnych štátov. Národné štáty nepotrebujú, aby EÚ vysielala k ním nejakých „expertov“ v mene ochrany spoločnosti.

  K rešpektovaniu pravidla – nediskutovať, ale veriť – občanov SR priamo navádzajú naši politici svojim správaním sa. Nedávno sa v tomto smere blyskol náš predseda vlády SR, keď reagoval na kritické poznámky poslanca NR SR vo vzťahu k EÚ. Zo stanoviska predsedu vlády SR vyplýva, že ak životným priestorom na existenciu SR je priestor EÚ, tak nie je možné sa kritickým spôsobom vyjadrovať  na adresu EÚ. Pán Pellegrini ako predseda vlády SR nemôže súhlasiť s tým, akým spôsobom poslanec NR SR  kritizoval EÚ. Ak sa na adresu EÚ nemôže kritický vyjadrovať poslanec NR SR ( a ešte z vládnej koalície ), tak sa takýmto spôsobom ( ako Ľ. Blaha ) nesmú vyjadrovať ani ďalší poslanci. A čo potom môžu radoví občania ?

  Predstaviteľ výkonnej moci potrebuje akýmsi spôsobom zmravniť člena zákonodarného zboru, ktorý má právo kontrolovať činnosť vládnej moci. Pravda, toto platí iba na národnej úrovni, pretože v samotnom Bruselu takáto kontrola nie je možná. Ak teda nesmie EU kritizovať Ľ. Blaha ako poslanec NR SR, ako potom môže vládna moc znášať kritiku od radových občanov ? Vládna moc preto radšej nepristúpi k verejnému zdôvodňovaniu  svojej politiky a politiky EÚ a ani neumožní občanom sa zapájať do kritických diskusií, pretože práve kvôli existencií SR v životnom priestore EÚ sa to nesmie robiť.

  Postoj predsedu vlády SR k Ľ. Blahovi pokladám za nezodpovedný. Prečo ? Pretože už z pozície zdravého rozumu človek má mať snahu všímať si problémy v jeho životnom priestore a tie sa nemôžu obchádzať, ale musia byť podrobené racionálnej kritike a keď treba, aj občianskemu odporu.

  Ako sme sa vlastne dostali k tomu, že pre existenciu SR sme si jednoznačne vybrali za svoj životný priestor Európu cez členstvo v EÚ ? Nepredpokladám, že sa to stalo zásluhou spontánnej aktivity občanov a politici ako naši zástupcovia sa tomuto úsiliu iba prispôsobili. Skôr predpokladám rôzne zákulisné politické hry na úrovni nadnárodnej, ale i národnej. Aspoň čiastočnú odpoveď na položenú otázku sa pokúsim nájsť v článku „Kto sú v Európe skutoční fašisti ?“ Článok napísal pán Rodney Atkonson. Podľa autora článku nové kandidátske postsocialistické krajiny boli zbavené inej voľby.

  Od demokratického Západu bolo postsocialistickým krajinám predložené, aby sa rozhodli na spôsob „Buď – Alebo“. Citujem z článku: „Majú si udržať ústavnú suverenitu, ktorú nedávno získali a byť izolovaní ekonomický a diskriminovaní obchodne ? Alebo si majú udržať vyhliadky na hospodársku prosperitu a vzdať sa svojej demokratickej štátnosti ?“

  V uvedených vetách a teda v spôsobe správania sa našich partnerov z demokratického Západu vo vzťahu k nám sa skrýva priam otrocké správanie sa našich politikov, ktoré s politickou múdrosťou nemá nič spoločného. Sú to iba politické hracie babky, ktoré nepochopili, že alternatíva  pre životný priestor SR vždy existuje a je priamo spojená s Európou, len je potrebné robiť politiku, ktorá prinesie prosperitu slovenskému národu. Bývalý predseda vlády SR V. Mečiar presne postrehol, o čo sa snaží demokratický Západ vo vzťahu k postsocialistickým krajinám a preto jasne zdôraznil pri svojom ukončení funkcie, že tu sa končí slovenská cesta.

  Takže po tejto podmienke – alternatíve na spôsob „Buď – Alebo“ aká politická hra sa hrala pod vedením už Mikuláša Dzurindu ? Prijalo sa riešenie „Alebo“ a teda, že budeme mať vyhliadky na hospodársku prosperitu, ale musíme sa vzdať svojej demokratickej štátnosti. A od tohto momentu každá vládna moc pred občanmi predstiera, že posilňuje a ochraňuje demokraciu. Lenže demokracia bez občanov nemôže existovať. Nikomu v tomto našom štáte nevadí, že demokrati typu Dzurinda či Mikloš zabezpečili, aby došlo k novele Ústavy SR, ktorou zákonodarný zbor ( NR SR ) len zo svojej vlastnej vôle súhlasil s tým, aby sme boli ako štát podriadení novému právu – nadnárodnému právu a aby nadnárodná tvorba vôle na úrovni EÚ bola dominantnou vôľou, ktorú je potrebné v živote slovenského národa akceptovať.

  Až do 23.február 2001 Ústava SR patrila slovenskému národu a na našom štátnom území platila výlučne vnútroštátna tvorba vôle. Novelou ústavného zákona z 23.2.2001 si zákonodarcovia, zrejme s vysvetlením, že sú zástupcovia občanov, bez problémov odhlasovali, že právne záväzné  akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi SR. Zdôrazňujem, že pokiaľ platí, že občan SR je základom štátnej moci, tak zákonodarcovia nemali  k prijatiu novely ústavného zákona žiadnu plnú moc od občanov a preto bolo potrebné, aby Ústavný súd SR takúto novelu vyhlásil za neplatnú.

  Napriek takémuto protiústavnému kroku nikto z kompetentných tento problém nerieši, ale v plnej miere akceptuje ako niečo, o čom bolo demokratický rozhodnuté. A čo napísal autor článku R. Atkinson na takýto spôsob voľby „Buď – Alebo “ pre postsocialistické krajiny ? Citujem autora: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ Citujem ďalej: „Fašizmus je opäť na pochode, ale vo forme superetatistov, ktorí chcú zopakovať v EÚ vlastne všetky politické štruktúry fašistickej Európy zo 40. rokov.“  ( minulého storočia – poznámka D.H. ).

  Podriadili sme sa voľbe, ktorá nám fašistickým projektom bola predložená a nikto z našich politikov nemal záujem rozprávať sa s občanmi o voľbe a ako túto voľbu spoločnými silami vyriešiť. Prijali sme rozhodnutie, že cudzia moc má mať právny nárok nad nami, zvrchovanými občanmi SR a ich štátnou mocou. Tomuto rozhodnutiu sa rýchlo prispôsobila aj západná ( nie ruská ) propaganda. Cudzia moc, nadnárodná moc sa jednoznačne presadzuje v prvom rade cez takú štruktúru ako je EÚ. Občanom sa vôbec nehovorí o cudzej moci. Môžeme si všimnúť, že influencer Sajfa hovorí vo videu, že Slovensko a EÚ, to je v podstate to isté, čo vôbec nemôže byť pravdou.

  Ani napríklad politológ Radovan Geist nám z cudzej moci nič neodhalí. On tvrdí, že Európskou úniou sme aj my, že je priestorom, kde v spolupráci s inými krajinami hľadáme riešenie problémov, na ktoré by sme sami nestačili. Politológ nám vlastne prezradil svoj názor, že EÚ ( podľa mňa ako cudzia, nadnárodná moc ) je tu kvôli tomu, aby nám nezištne pomáhala v tom, v čom sa buď sami nevyznáme, nemáme schopnosti a nemáme k tomu sily a prostriedky.  Takže cudziu moc sme propagandistický zakamuflovali do obrazu Dobrého anjela z Bruselu, ktorý nám pomáha.  Bývalý predseda vlády SR Róbert Fico  si myslí, že byť v životnom priestore EÚ ( a teda pod vplyvom cudzej moci z môjho pohľadu ), znamená iba pozitívnu stratu suverenity a preto nejde o žiadnu paniku, hoci sme obišli aj samotné medzinárodné právo a podriadili sme sa EÚ ako vyššej politickej a mocenskej autorite.

  Vyjadrením súhlasu s tým, že nadnárodná tvorba vôle má prednosť a väčšiu silu ako vnútroštátna tvorba vôle, sme sa veľmi ľahko a bez odporu samotných politikov a občanov zbavili nadobudnutého práva na samourčenie národov.

  Získali sme vlastný štát – Slovenskú republiku – aby sme neskôr tento štát odovzdali do moci demokratického Západu cez nadnárodnú štruktúru EÚ  a tak sme prišli o tie črty nášho spoločného života v národe, ktoré sa týkajú samostatnosti a nezávislosti. Toto odovzdanie sa do moci EÚ znamenalo zároveň to, že sa tomu musela prispôsobiť politika vládnej moci v jej vonkajších a vnútorných funkciách.

  Zdá sa, že vznikol akýsi „európsky neokolonializmus“, v ktorom rozšírenie  zvrchovanosti určitej skupiny  národov demokratického Západu sa pretransformovalo cez nadnárodné  ekonomické, politické a finančné skupiny  na teritórium členských štátov EÚ za účelom zlepšenia – posilnenia globalizačných procesov prostredníctvom využívania domorodých prírodných zdrojov, pracovnej sily, miestneho trhu. Toto posilňovanie globalizačných procesov ( „európskeho neokolonializmu“ ) má za svojim chrbtom verného spojenca a ochrancu: Únijné právo a Európsky súdny dvor.

  EÚ mala byť ( ostať ) medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych národov na medzivládnom základe. Nič také sa neustrážilo, do ničoho takého sme nevstupovali, pretože prístupové rokovania k členstvu v EÚ  boli o niečom inom. Je preto nanajvýš divné aj po pätnástich rokoch členstva SR v EÚ, že ešte stále sme sa nedopracovali k vyjasneniu si otázky, aká je podstata a charakter EÚ a ako má fungovať EÚ ako organizácia národných štátov. Ak by EÚ bola iba medzinárodnou organizáciou rovnoprávnych  národných štátov a nič viac, nikdy by k svojej činnosti nepotreboval ustanovenie nadnárodného právneho poriadku a taký inštitucionálny systém EÚ, ako v dnešnej dobe funguje.

  Nemôžem preto súhlasiť s našimi ústavnými činiteľmi, že Únia je úžasný projekt či vynikajúci projekt.  Ak naši ústavní činitelia tvrdia, že EÚ je úžasným projektom, tak to máme chápať tak, že hovoria pravdu, pretože hovoria za nositeľov konceptuálnej moci, pretože hovoria za predstaviteľov  nadnárodných síl a štruktúr . EÚ ako projekt v svojom celku  nie ej výhodný pre národné štáty a ich obyvateľov, pretože sa zmenil na mocensko – štátny útvar, ktorý má za úlohu úplne zničiť štátnu moc jednotlivých národov a vládnuť na celom teritóriu    Európy. V tomto smere výhody z členstva v EÚ sa nikdy nemôžu rovnať stratám zo štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti.

  Byť členom EÚ a mať v jej pôsobnosti svoj životný priestor – to nebolo o ozajstnom slobodnom rozhodnutí občanov SR. Stať sa členom EÚ, to bola skôr naša povinnosť, ktorá nám nositeľmi konceptuálnej moci  bola vhodným spôsobom určená (navrhnutá ), pretože si to vyžadovali záujmy „európskeho neokolonializmu“. Bolo to na vláde každého členského štátu na čele s predsedom, ako pochopí a či si uvedomí splnenie povinnosti, aby štát pristúpil k členstvu v EÚ. Zaujímavé v tejto súvislosti je to, ako sa takáto povinnosť mohla oficiálne pred očami verejnosti riešiť.

  Vladimír Mečiar bol pre demokratický Západ určitý problém, pretože úlohu splniť si svoju povinnosť k Západu z kresla predsedu vlády SR sa neponáhľal splniť. Neplnil preto politické kritéria a z tohto dôvodu na Slovensku vraj ( podľa posudku Európskej komisie ) existovala nestabilnosť ústavných inštitúcií a nedostatky vo fungovaní demokracie. K moci za pomoci Západu sa dostala skupina ľudí na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorá si otázku povinnosti k demokratickému Západu uvedomovala, na základe čoho bolo obyvateľstvu SR ohlásené, že sa plnia aj politické kritéria prístupových    rokovaní.

  Po právnej stránke naše členstvo v EÚ je protiústavné a to aj napriek tomu, že vo februári 2001 bola ústavným zákonom novelizovaná už spomínaná Ústava SR. Vládnej moci pod vedením Mikuláša Dzurindu vtedy z jej pohľadu postačovalo to, že NR SR schválila §7 ods.2 a tým uznala alebo súhlasila, že pre slovenskú štátnosť majú prednosť zákony EÚ a teda nadnárodná tvorba vôle. Toto všetko je však protiústavné, pretože ani náš zákonodarný zbor nemal od občanov žiadny súhlas či plnú moc, že si môže dovoliť uznať, že ešte existuje a má existovať  vyššia – nadštátna moc, ktorá bude usmerňovať život obyvateľstva  SR a samotného národa.

  Vo vyhláseniach politikov a v masmediálnej sfére sa hovorí do nekonečná o výhodách z členstva v EÚ, ale už vôbec si nikto ani nespomenie, že politické kritéria pre členstvo v EÚ vládna moc plnila nedemokratickým a protiprávnym a protiústavným konaním. Fakt môjho tvrdenia sa zakladá na tom, že zákonodarná a vládna moc si k svojmu prevratnému a zásadnému kroku nevyžiadala súhlas – plnú moc od občanov. Pozor, tento súhlas sa nemôže stotožňovať  s vyhláseným referendom o vstupe SR do EÚ v máji 2003 a to jednak z časového hľadiska ( keďže novela Ústavy SR bola skôr ), ako aj  z dôvodu, že otázka referenda súvisela iba s vyjadrením súhlasu či nesúhlasu, aby sa SR stala členským štátom.  O výhodách z členstva SR v EÚ politici hovoria za situácie, že svoj štát sme rozpredali a darovali cudzej moci, ale o stratách zo straty štátnej zvrchovanosti, samourčenia, samostatnosti či nezávislosti sa nevedú žiadne debaty a nepoužívajú sa   žiadne fakty.

  Na pozadí súvislosti, ktoré som opísal, je možné lepšie pochopiť to, čo tvrdí autor spomínaného článku R. Atkinson: „Len skutočne fašistický projekt môže predložiť takúto voľbu.“ A čo majú pochopiť napríklad občania SR ? V prvom rade nesmú pochopiť, že na politickej scéne v Európe už dlhšiu dobu vystrája fašizmus vo forme superetatistov, teda v úsilí o prinútenie k zjednoteniu pod európsky super štát. Tak hlboko osvietenie do vedomia davu vo veciach politiky nesmie presiaknuť.    

  Propaganda našich západných médií a predstaviteľov určitých politických strán nám, občanom, akoby vo verejnom záujme umožnila malé presmerovanie ( odbočku ) na fašizmus parlamentnej strany Kotleba – ĽS – Naše Slovensko. Propagandistom a politikom nevadí, že táto strana politiku superetatistov  vôbec nepodporuje. Kotlebovcom našli iné – zástupné témy, ako napríklad otázka holokaustu či otázky týkajúce sa klérofašistického štátu.   A čo máme ako občania SR jasne pochopiť ?

  Že EÚ a SR, to je v podstate to isté, to sme aj my ! Ak tejto totožnosti identít dokážeme veriť, potom v ničom nemôžeme brojiť proti EÚ, pretože budeme brojiť sami proti sebe a svojim záujmom.  Preto ak sa nájdu vlastenecké  sily či obhajcovia národno-štátnych záujmov, tak potom ich názory, stanoviska, postoje a činy sa berú ako populistické. Toto tvorí „druhú vrstvu“ propagandy a ňou si ako občania nemáme – nesmieme osvojiť predstavu, že občania s liberálnym nálepkovaním „populisti“ majú legitímne právo požadovať verejné zdôvodnenie politiky vládnej moci vo veci základných a zásadných otázok spojených s charakterom a fungovaním EÚ a s podporou tých, ktorých Atkinson predstavuje ako fašistov vo forme superetatistov. Zároveň v zmysle Ústavy SR majú právo požadovať ochranu národno-štátnych záujmov a s nimi spätých politík.

  Občanom SR sa teda nedostávajú pravdivé,, čestné, zásadné, úprimné výpovede o problémoch a starostiach v politike, ktoré ich zástupcovia majú za úlohu riešiť a pritom pokladať občanov za tých partnerov, bez ktorých sa nemôžu prijímať rozhodnutia. Zodpovednosť za takýto stav má vládna moc. Ani táto moc a ani občania sa nemôžu spoliehať na súkromný mediálny svet, pretože cez tento svet sa všetko podstatné pre život občanov ľahko stráca. Dezorientácia občanov členských štátov EÚ je majstrovský plánovaná a organizovaná.

  Treba zložiť klobúk pre chytrosťou nositeľov konceptuálnej moci a ich prisluhovačov, ktorí celý inštitucionálny systém EÚ zabezpečili ustanoviť tak, aby vytvoril dojem niečoho kolosálneho, čo má slúžiť  v prospech obyčajného občana EÚ. Inštitucionálny systém EÚ vôbec nepredstavuje medzinárodnú organizáciu rovnoprávnych národov na medzivládnom základe, ktorá vytvára podmienky pre súčinnosť a spoluprácu členských štátov v zmysle medzinárodného práva. Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby jednoznačne slúžil v prvom rade záujmom  všetkých dôležitých nadnárodných štruktúr politického, ekonomického, finančného a vojensko-priemyselného charakteru a preto je k tomu určené postavenie Európskej komisie, Európskej rady, Rady EÚ a až následne postavenie Európskeho parlamentu.

  Ako to, že zvolený orgán – Európsky parlament – nie je najvyšším pánom EÚ ? A prečo má mať EÚ, ak by bola organizáciou národných štátov, práve Európsky parlament ( EP ) ? To predsa nedáva zmysel ! Napriek tomu EP existuje. Václav Klaus ml.    tvrdí, že EP je iba paródiou na demokraciu, nemá žiadne veľké právomoci, pretože aj tak rozhoduje Európska komisia alebo skôr aparát Bruselu a Berlína. Európsky parlament je v prvom rade výchovnou ustanovizňou, liahňou novodobých šľachticov, ktorí majú ako celok podporovať politiku nositeľov konceptuálnej moci, politiku globalistov a ich moc nad Európou a vo svete.

  Inštitucionálny systém EÚ je postavený tak, aby v prvom rade slúžil na plnenie záujmov tých, o ktorých sa nedávno vyjadril aj Andrej Kiska. Citujem: „Len ťažko môžeme diktovať podmienky globálnym spoločnostiam s rozpočtami väčšími ako má Slovensko.“ Predpokladám, že Andrej Kiska to myslel tak, že Slovensko nemôže diktovať podmienky globálnym spoločnostiam. Avšak na rozdiel od SR, EÚ je miestom a pôdou, na ktorej sa politika záujmov presadzuje. Jedným z príkladov môže byť napríklad schválenie a podpísanie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, ktorej negatívne dôsledky ešte len sa dostavia neskôr, vrátane oslabenia demokratického charakteru štátu.

   

  Koniec časti I.

  Dušan Hirjak

   

   

   

   

   

   

   

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Liberálni demokrati odmietli brexit bez dohody

  Bournemouth 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/PA-Jonathan Brady)   Líderka britských opozičných Liberálnych demokratov Jo Swinsonová v utorok varovala, že plánovať brexit bez dohody je ako zamýšľať "podpáliť vlastný dom", pričom sa zaviazala odchod Británie z Európskej únie úplne zrušiť. Informovala o tom agentúra AFP "Prvá úloha je jasná. Musíme brexit zastaviť,"…

  Koniec Netanjahua? Podľa exit pollov v izraelských voľbách zvíťazil blok Modrá a biela

  Jeruzalem 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Sebastian Scheiner)   V utorňajších predčasných parlamentných voľbách v Izraeli zvíťazil centristický blok Modrá a biela bývalého náčelníka generálneho štábu Bennyho Ganca tesne nad stranou Likud premiéra Benjamina Netanjahua Vyplýva to z exit pollov zverejnených po uzavretí volebných miestností, informovali agentúry AP, DPA a AFP. Podľa…

  Matovič: Bábkový premiér Pellegrini oddojčil Kočnera na vlastných prsiach. Napriek tomu ho jeho prisluhovači podržali

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Peter Pellegrini bude po dnešnom hlasovaní o vyslovení nedôvery jeho vláde naďalej bábkou, ktorej vyhovuje mafia v najvyšších štátnych funkciách. Pellegrini, ktorý „oddojčil Kočnera na svojich prsiach“, sa namiesto spravodlivosti rozhodol chrániť mafiu, tvrdí predseda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) Igor…

  Umelú inteligenciu na sledovanie občanov používa 75 krajín

  Washington 17. septembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Najmodernejšie systémy umelej inteligencie nepoužíva na sledovanie vlastných občanov len Čína, o ktorej sa v tejto súvislosti často píše, ale aj ďalších 74 štátov sveta V najnovšej štúdii, ktorú zverejnili v utorok vo Washingtone, to uvádza renomovaná Carnegieho nadácia pre medzinárodný mier (Carnegie Endowment…

  Merkelová: Nemecká vláda nemá prečo obnoviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie

  Berlín 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová v súčasnosti nevidí žiadne dôvody pre zrušenie dávnejšieho rozhodnutia svojej vlády zastaviť vývoz zbraní do Saudskej Arábie. Odpovedala tak v utorok v Berlíne na otázku, či podporuje predĺženie tohto opatrenia, ktorého platnosť vyprší o niekoľko dní, informovala tlačová agentúra…

  Pred Národným pochodom za život. Stanovisko SHO: Sme za ochranu života od počatia

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Misiou Národného pochodu za život je verejným spôsobom na celoslovenskej úrovni vyjadriť túžbu a žiadosť po tom, aby bol chránený život každého človeka. Národný pochod za život podporuje aj Slovenské Hnutie Obrody, ktoré k otázke ochrany života…

  Dôchodkový automat sa zruší, penzijný vek bude uvedený v zákone

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí…

  USA a Bielorusko si po vyše desiatich rokoch vymenia veľvyslancov

  Minsk 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Belarus Embassy, USA Twitter)   Spojené štáty a Bielorusko sa po vyše desiatich rokoch rozhodli obnoviť svoje diplomatické misie na úrovni veľvyslancov. Po utorňajšej schôdzke s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Minsku to uviedol námestník amerického ministra zahraničných vecí pre politické záležitosti David Hale "Je mi…

  Matovič sa opäť pustil do Remišovej: "Verejne ľuďom zaklamala! Mrzí ma to..."

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozícia dnes opäť neodvolala premiéra Petra Pellegriniho, ktorý tak aj naďalej ostáva vo svojej funkcii. Poslankyňa Veronika Remišová napísala, že to bolo dnes veľmi tesné. Líder OĽaNO, ktorého členkou donedávna bola aj sama Remišová, Igor Matovič, v príspevku na sociálnej sieti napísal, že…

  Pellegrini: Hlasovanie dopadlo tak, ako sme očakávali. Netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný

  Bratislava 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Hlasovanie k môjmu odvolávaní dopadlo tak, ako sme očakávali, netvrdím však, že som naň šiel úplne pokojný. Médiám to pred dnešným výjazdovým rokovaním vlády v Giraltovciach povedal predseda vlády Peter Pellegrini „Nikdy neviete, čo sa môže pri takomto hlasovaní stať, preto predtým treba…

  Greta Thunbergová si prevzala cenu Amnesty International

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Jacquelyn Martin)   Švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová si v pondelok na univerzite Georgea Washingtona prevzala za svoje aktivity na ochranu klímy ocenenie Veľvyslankyňa svedomia, ktoré jej v júni udelila organizácia Amnesty International (AI). Informuje portál Echo24 "Zmeny a politické kroky, ktoré sú k riešeniu krízy…

  Vojaka hliadkujúceho v uliciach Milána dobodal cudzinec nožnicami. Po zadržaní kričal "Alláhu Akbar"

  Miláno 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:BreakingItalyNews Twitter)   Zatiaľ neidentifikovaný muž zaútočil v utorok v Miláne na 34-ročného vojaka, ktorého nožnicami bodol do krku a chrbta, informoval na svojom webe taliansky denník La Repubblica K útoku došlo na námestí Piazza Duca d'Aosta neďaleko milánskej hlavnej stanice. Podľa denníka útočník zasiahol vojaka nožnicami…

  Vláda na výjazdovom rokovaní rozdelili pre okres Svidník takmer 1,3 milióna eur

  Giraltovce 17. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Viktor Zamborský)   Vláda SR na utorkovom výjazdovom rokovaní v Giraltovciach zhodnotila akčný plán okresu Svidník a rozdelila takmer 1,3 milióna eur na jeho rozvoj. Ministri na rokovaní podporili región tradičnou sumou milión eur zo zdrojov Všeobecnej pokladničnej správy. Určená je na podporu 104 projektov miest,…

  Kočner, kauza Donovaly, Šanta, jeho manželka a Haščák. Prokurátor reaguje: Som neovplyvniteľný

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Denník N zverejnil ďalší prepis údajnej komunikácie Mariana Kočnera s Norbertom Bödörom, podľa ktorej mal Bödör Kočnerovi zisťovať informácie o prokurátoroch v kauze Donovaly. Kočner mal taktiež požadovať, aby jeho prípad dostal prokurátor Ján Šanta, ktorého manželka je vzdialenou príbuznou šéfa Penty Jaroslava Haščáka. Šanta…

  Odborník uviedol, že útoky na saudské rafinérie sú zlyhaním strategickej americkej ochrany

  Washington/Rijád 17. septembra 2019 (HSP/RT/Foto:TASR/AP-Hasan Jamali)    Známy komentátor medzinárodných vzťahov Finian Cunningham v komentári pre portál RT odhaľuje americké diplomatické a vojenské zlyhanie v súvislosti s kauzou víkendových útokov na ťažobnú infraštruktúru Saudskej Arábie, ktoré okrem iného spôsobili výkyvy na svetových trhoch s ropou Ničivý útok na ropný priemysel Saudskej Arábie…

  Pedo neznamená pedofil, tvrdí Elon Musk

  Los Angeles 17. septembra 2019 (SITA)   Šéf priekopníckej firmy Tesla Elon Musk nie je len celosvetovo uznávaným inovátorom, ale aj známym búrlivákom, ktorý nemá problém verejne sa pohádať so svojimi kritikmi Jeho najnovší spor sa dostal až na súd v Los Angeles, kde ho zažaloval britský potápač Vernon Unsworth…

  Kommersant: Putin a Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri

  Moskva 17. septembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Aleksey Nikolskyi, Efrem Lukatsky)   Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj by sa mohli stretnúť v októbri, napísal v utorok denník Kommersant Podľa neho má 18. septembra zasadnúť v bieloruskom Minsku trojstranná kontaktná skupina pre urovnanie konfliktu na východe Ukrajiny, pričom…

  Miškov o Galkovi: "Je to zlý a zakomplexovaný človek. Kým bol Sulík v Bruseli, mocensky takmer ovládol stranu a pripravoval sa už aj na odstavenie Sulíka po voľbách“

  Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Pondelkový komentár Jozefa Mihála, ktorý vo vláde Ivety Radičovej zastával post ministra práce sociálnych vecí a rodiny za SaS, ktorej bol aj podpredsedom, o tom, že v opozičnej liberálnej strane "robí zlú krv" poslanec a exminister obrany Ľubomír Galko, odštartoval ďalšiu vlnu reakcií…

  TopDesat

  Tieto zvieratá otvorili portál do sveta chaosu!

  0

  Domáce zvieratá sú ako deti. Potrebujú všetku tvoju pozornosť, nekonečnú lásku a nevedia, čo sú to osobné hranice. Ach, samozrejme, nezabudli sme ani na ich tendenciu byť naozaj neposlušní. Sme si istí, že naši štvornohí priatelia nedávajú deťom veľký náskok a dokážu narobiť minimálne rovnakú neplechu. Pozrite si tieto obrázky, ak nám neveríte! Spisovatelia majú…

  V Japonsku otvorili 2D kaviareň, ktorá je ako vystrihnutá z kreslenej rozprávky

  0

  Aj Vás hneď napadlo, že 2D grafika už v dnešnej dobe predsa nemá zastúpenie? Mýlili sme sa. Tento omyl vyvracia 2D kaviareň, ktorá je ako komiks, ktorý ožíva. Táto novootvorená kaviareň s názvom 2D Cafe je naozaj ako komiksová kniha. Nachádza sa v Japonsku, v okrese Shin Okubo. Od stanice…

  5 psychologických experimentov, ktoré odhalili krutú pravdu o ľuďoch

  0

  Hoci ako ľudia sme boli vždy fascinovaní fungovaním mysle a dôvodmi nášho správania, až do začiatku 20. storočia bola experimentálna psychológia prakticky neznámym pojmom. Zahŕňajúc celý rad oblastí, od behaviorálnych štúdií po sociálnu dynamiku a zložité biologické procesy vyskytujúce sa v mozgu, starostlivo kontrolované štúdie vykonané v mene experimentálnej psychológie nás naučili toľko…

  Muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa

  0

  Jedným z najmocnejších, ba možno aj najmocnejším mužom v Československu, bol Rudolf Slánsky. Žil v rokoch 1901 až 1952 a verne sa pridržiaval moskovskej línie. Pozrime sa na Slánskeho trochu bližšie. Rudolf Slánsky – muž číslo jeden v Komunistickej strane Československa, niekedy v septembri 1948, na zasadnutí predsedníctva povedal: „Teraz bude prijatý vo vláde zákon na…

  Triky, ktoré porazia tvoje každodenné starosti

  0

  Život je komplikovaná, ale skutočne zaujímavá vec. Niekedy si myslíme, že keby sme len mohli odstrániť niektoré ťažké situácie, bolo by to perfektné. Napríklad náhla bolesť hlavy, nutkanie jesť veľa zmrzliny alebo ospalosť, ktorá prichádza na konci pracovného dňa. Tieto triky ti môžu pomôcť vyhnúť sa aspoň časti týchto nepríjemných problémov a zabudnúť…

  TOP10+: Ako vyzerá život s mačkou? Vtipné fotografie zachytili domácich miláčikov priamo pri čine

  0

  Mačací priatelia sú prirodzene rozkošní a niekedy aj prítulní spolubývajúci. Zachytiť ale život s mačkou niekedy zo sebou prináša eufóriu spojenú zo zúfalstvom. Bývať s mačkou je určite veselšie, ako žiť sám. Dokazuje to aj niekoľko nasledujúcich fotiek majiteľov, ktorí sa podelili o úsmevné situácie, ktoré sú na dennom poriadku.…

  Vo svete IT

  Prémiový dron Hubsan Zino s 4K kamerou a ovládateľnosťou do 1 km môžeš mať momentálne za takmer polovičnú cenu!

  0

  Chceš posunúť zábery z tvojej dovolenky pri mori, či z výletu na horách na úplne inú úroveň? Ak ťa svet dronov a videí z vtáčej perspektívy zaujíma, určite neprehliadni momentálnu akciu na prémiový dron Hubsan Zino, ktorý je vďaka aktuálnej akcii dostupný takmer za polovicu.  Špeciálnu akciu na dron Hubsan…

  Toto je aktuálny zoznam telefónov, s ktorými je zážitok zo sledovania Youtube videí najlepší. Našli ste na zozname aj Váš smartfón?

  0

  Približne takto rok dozadu spoločnosť Google vydala zoznam  smartfónov, s ktorými je zážitok zo sledovanie videí na serveroch Youtube najlepší. V tom čase na zozname bolo celkovo 16 zariadení. Medzi časom boli však predstavené desiatky smartfónov, a práve preto Vám prinášame aktualizovaný zoznam zariadení k dnešnému dňu. Pri zostavovaní rebríčku…

  Takto vyzerá superrýchle 65W nabíjanie z výrobne OPPO v praxi! | VIDEO

  0

  Ako bude vyzerať superrýchle nabíjanie na budúcej vlajkovej lodi od čínskej spoločnosti OPPO? Najnovšie video zverejnené známym leakerom Ice Universe prezrádza, že výrobca to s „najrýchlejším nabíjaním na svete“ myslí naozaj vážne. Známy leaker tak nadväzuje na informácie zo včerajška, kedy sme sa definitívne dozvedeli obdobie, kedy spoločnosť OPPO predstaví…

  Ešte nepredstavený Huawei Mate 30 Pro sa objavil vo videu. Takto bude vyzerať!

  0

  Dva dni pred oficiálnym predstavením novej produktovej rady smartfónov Mate 30 sa objavilo na internete video, ktoré zachytáva unboxing zariadenia Mate 30 Pro. Na tému upozorňuje portál Huaweicentral.com. Video nižšie odhaľuje, že Mate 30 Pro bude vybavený technológiou SuperSensing, s ktorou sme sa mohli po prvýkrát stretnúť v prípade smartfónu…

  Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR: Pozrite si ich detailné porovnanie. Ktoré by ste si vybrali Vy?

  0

  Chytré hodinky sú skvelou alternatívou voči klasickým. Ponúkajú totiž viacero funkcionalít oproti bežným hodinkám. Napr. možnosť sledovania športových aktivít, monitoring spánku, synchronizáciu notifikácií zo smartfónu a podobne. Nižšie sme si pre Vás pripravili porovnanie nedávno predstavených chytrých hodiniek Amazfit Stratos 3 s Amazfit GTR. Amazfit Stratos 3 vs Amazfit GTR…

  Smartfón Xiaomi Mi 9 Lite je oficiálne predstavený. Žiadne prekvapenie sa však nekonalo

  0

  Spoločnosť Xiaomi v priebehu včerajšieho dňa predstavila zariadenia Xiaomi Mi 9 Lite. Smartfónom tak dopĺňa modelový rad zariadení Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9T a Mi 9T Pro. Xiaomi Mi 9 Lite Tak ako bolo očakávané,  spoločnosť Xiaomi predstavila vernú kópiu zariadenia Mi CC9. Jedná sa teda o smartfón,…

  TopSpeed

  Garážové klenoty sa stretnú pri Bory Mall

  0

  Vlastníte štvorkolesový klenot, ktorý si veru zaslúži aj pozornosť širšieho publika? Tak je tu čas a príležitosť ho vytiahnuť a doviesť ho na miesto, kde sa to bude hemžiť vyleštenými unikátmi a tisíckami milovníkov týchto jedinečných áut. Majitelia nových i starších, tiež športových, luxusných, či upravených automobilových skvostov sa stretnú…

  Škoda vyvíja lacné SUV pre Indiu. Nevylučuje jeho export.

  0

  Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda potvrdil, že sa fabrika sústredí na výrobu lacných áut určených pre Indiu. Založila tam vlastné Technologické centrum, ohlásila veľké aktivity a vývoj lacného SUV, po ktorom bude nasledovať ďalší, ešte lacnejší model. Nevylučuje ani výrobu elektromobilov, ktoré bude exportovať do Európy.

  Aktuálny autosalón vo Frankfurte IAA 2019 je možno posledný

  0

  Nad autosalónmi svetového významu sa už roky sťahujú mračná. Automobilky uprednostňujú online predstavenia, alebo špeciálne akcie. Jedno z najväčších mien v tejto oblasti, celosvetovo známe pod skratkou IAA má bledú budúcnosť. Medzi odborníkmi sa šepotom už nejaký čas hovorí o tom, že prvé veľké meno medzi autosalónmi môže zmiznúť už po tomto…

  Elektromobily nezlacnejú, naopak, môžu zdražieť, hovorí šéf JLR

  32

  Výraznejšiemu rozmachu elektromobility v tejto chvíli nebráni len poddimenzovaná sieť nabíjacích staníc a nepripravená infraštruktúra, ale aj vysoké ceny samotných elektromobilov. Môžu za to predovšetkým akumulátory, ktoré neraz tvoria až polovicu ich výslednej ceny. Ak čakáte, že sa ich ceny postupne znížia, ste možno na omyle. Batérie ani elektromobily nezlacnejú,…

  Dakarský špeciál vyrobený na Slovensku je na predaj

  0

  Porsche 911 a Dakar? To je známa kombinácia z minulosti. Ale 911 upravená pre dakarský piesok zo Slovenska? Táto pomerne málo známa krásavica sa výraznejšie začala ukazovať minulý rok. Bola súčasťou 4. zrazu majiteľov Porsche. Dakarský špeciál na báze Porsche 911 je na predaj. Spoznajte ho trochu bližšie.

  Mercedes-AMG potvrdil prípravu výkonných elektromobilov

  0

  Stalo sa to, čo každý tak trochu očakával. Šéf koncernu Daimler AG potvrdil, že divízia Mercedes-AMG pripravuje niekoľko nových výkonných elektromobilov. Tie tak v portfóliu značky doplnia súčasné elektrifikované modely. Či sa však stane divízia Mercedes-AMG v budúcnosti výlučne elektrická, zatiaľ nikto nahlas nepovedal.

  KAMzaKRÁSOU

  Vyhraj 4x dámsku vôňu Forever Laura Biagiotti v hodnote 51 €

  0

  Jordi Férnandez, majster parfumér zo spoločnosti Givaudan, vytvoril Forever Laura Biagiotti ako parfumovanú vodu z rodiny kvetinových, cyprusových a gurmánskych vôní. Výrazné vrchné tóny prinášajú nezastaviteľný pocit vyvolaný spojením talianskeho bergamotu, šípkového oleja, čiernych ríbezlí, akordu jablka a hrušky. Očarujúce vitálne srdce evokuje vzrušenie z objavovania nového prostredníctvom tónov ruže, konvalinky, fialky, praliniek a tuberózy.…

  Nadčasové a elegantné svadobné šaty: Nebudeš si vedieť vybrať!

  1

  Každá nevesta chce vyzerať nadčasovo a nechce sa o 20 rokov pozrieť na fotky zo svadby a chytať sa za hlavu, že čo si to na seba obliekla. Prisaháme, že táto kolekcia od Kenneth Winston nikdy nevyjde z módy! Týmito novými a jedinečnými jarnými štýlmi sa ponoríte do klasického pôvabu. Nadčasové a elegantné svadobné…

  Najnezvyčajnejšie spôsoby prepravy: Počula si už o nich?

  0

  Najnezvyčajnejšie spôsoby prepravy po celom svete sa nám môžu zdať naozaj ako z iného sveta či už sú to hypermoderné vlaky alebo lanovky. 

  Vieš, ako sa menštruácia mení s vekom? Zisti, čo ťa čaká

  0

  Každá žena prežíva obdobie menštruácie inak. Niektoré z nás bolí brucho, iné hlava, s niektorými to zasa poriadne máva na emocionálnej úrovni. Menštruácia vie ženu poriadne vykoľajiť a dokonca jej aj znepríjemniť bežné povinnosti, a to pracovné aj súkromné. Bez menštruácie to ale nejde, a preto by ste sa mali…

  Orechové škrupiny rozhodne nevyhadzuj! Toto dokážu s telom!

  1

  Vlašské orechy sú skutočne skvelou voľbou, pokiaľ máte chuť na niečo chrumkavé, chutné a zdraviu prospešné zároveň. Pozor si však dávajte na to, kedy ich konzumujete. Dopriať by ste si ich mali hlavne v dopoludňajších hodinách. Ich konzumácia večer vám môže spôsobiť problémy so zaspávaním, pretože trvá pomerne dlho, kým ich organizmus…

  Čo nosiť túto jeseň? Rifľová sukňa je najhorúcejším kúskom

  0

  Chladnejšie počasie si vyžaduje vrstvenie, možno teplejšie oblečenie, no to neznamená, že sa musíte vzdať všetkého, čo ste nosili počas leta. Aspoň nie rifľových sukní, ktoré stačí vedieť správne skombinovať. Rifľová sukňa skombinovaná s teplým nadrozmerným svetrom, s topánkami ideálnymi do chladnejšieho počasia – ideálny jesenný outfit pre každú ženu.

  Svetlo sveta

  Škótska vláda chce deti vyučovať homosexualitu a útočí na katolícku cirkev.

  0

  Škótsko patrí medzi krajiny, kde katolícka cirkev je čoraz viac prenasledovaná. Trestným činom sa stalo napríklad vyvesovanie vatikánskej zástavy “provokatívnym spôsobom” alebo najnovšia iniciatíva zakázať katolíckej cirkvi mať vplyv na vlastných katolíckych školách, aby nemali právo vplývať na to, čo sa na školách vyučuje. Najnovšie škótska vláda oznámila zavedenie sexuálnej…

  Rektori európskych mariánskych pútnických centier sa stretnú v Levoči

  0

  Mesto Levoča bude hostiť od 17. do 20. septembra 2019 rektorov zo združenia európskych mariánskych svätýň (European Marian Network). Na Slovensko ich pozval minulý rok Mons. František Dlugoš, dekan a rektor dvoch levočských bazilík, ktorý podujatie chystá spolu s tímom zo Spišskej diecézy.  Stretnutie sa začne v utorok 17. septembra…

  Kristovu tŕňovú korunu vystavili opäť verejnosti.

  0

  Katolícka cirkev vo Francúzsku sa rozhodla aj napriek požiaru v katedrále Notre Dame veriacim sprístupniť podstatné relikvie, ktoré boli v tejto katedrále uchovávané. Medzi azda najznámejšiu relikviu patrí tŕňová koruna, ktorá podľa tradície je práve tá, ktorú dostal na hlavu Ježiš na hlavu počas ukracovania. Koruna patrí medzi tie relikvie,…

  Panna Mária sa vo Fatime predstavila ako Sedembolestná.

  0

  Vo Fatime sa 13. októbra 1917 zjavila Panna Mária trom pastierom a predstavila sa im ako Sedembolestná Panna Mária. Je nekonečnou Božou milosťou, že práve Sedembolestná Panna Mária bola 22.5. 1927 v Šaštíne, na základe pápežského dekrétu pápeža Pia XI, vyhlásená za patrónku Slovenska.  V oslovení, ktorým sa Archanjel Gabriel…

  Kard. Tomko oslávi 40 rokov biskupskej vysviacky pri hrobe svätiteľa

  0

  V Bazilike sv. Petra vo Vatikáne bude dnes pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnostná svätá omša v slovenskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude jubilujúci kardinál Jozef Tomko.  Emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov si práve 15. septembra pripomenie 40. výročie biskupskej vysviacky, ktorú prijal vkladaním rúk sv.…

  Pápež píše patriarchovi Bartolomejovi o darovaných relikviách apoštola Petra

  0

  Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. zaslal Svätý Otec František list, v ktorom objasňuje význam daru relikvií sv. Petra, ktoré mu zaslal do Konštantínopolu pri príležitosti sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roku na znak bratstva. Pápež si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri…

  Armádny Magazín

  Raytheon predstavil sľubnú raketu vzduch - vzduch

  0

  Raytheon Corporation oznámila vývoj novej rakety vzduch - vzduch, ktorá by mala byť o polovicu menšia ako súčasné modely, ale zároveň by mala byť efektívnejšia v takých parametroch, ako je rýchlosť a manévrovateľnosť. Na výročnej konferencii Asociácie leteckých síl USA predstavil Raytheon novú generáciu rakiet typu vzduch-vzduch

  Video: Americká vojnová loď zovretá v Čiernom mori

  0

  Výskyt americkej vojnovej lode v Čiernom mori sa stal problémom pre americké námorníctvo. Americkú vojnovú loď USNS Yuma, ktorá sa objavila včera v Čiernom mori, zachytili ruské hliadkové lode v blízkosti gruzínskych teritoriálnych vôd. Napriek tomu, že Gruzínsko je americkým spojencom, z neznámych dôvodov bol lodi amerického námorníctva zamiet

  Pražskému starostovi sa nepáči aj pamätník na Dargove

  0

  Starosta Prahy 6, ktorý stál za odstránením sochy sovietskeho maršála Koneva, komentoval na Facebooku aj Pamätník víťazstva v Dargovskom priesmyku. "Hádám, že takhle, jako památník v Dargovském průsmyku na východě Slovenska, zřejmě nový pomník osvobození Prahy od nacismu, který má podle dnešního rozhodnutí zastupitelstva

  Sovietsky ťažký bombardér TB-3 a jeho parazit Polikarpov I-16. Ich bojové nasadenie v roku 1941

  0

  Pred II.svetovou vojnou bol ZSSR jedným zo svetových lídrov v oblasti avioniky. Sovietski konštruktéri prichádzali so zaujímavými technickými riešeniami a dokázali vytvoriť zbrane, ktoré si vydobyli uznanie na bojových poliach II.svetovej vojny, navyše sovietski konštruktéri boli úspešnými improvizátormi

  Video: Účastník pražského povstania v roku 1945 o maršálovi Konevovi

  0

  Emil Šneberg účastník pražského povstania 1945 hovorí o tom, akú zásluhu má maršal Konev na oslobodení Československa, o úlohe Vlasovcov v pražskom povstaní a čo vyjadruje pamätník maršala Koneva. Okolo Konevovej sochy

  SIG SAUER bol vybraný americkou armádou ako dodávateľ zbraní novej generácie

  0

  SIG SAUER oznámil získanie zákazky pre americkú armádu v rámci výberového konania na zbrane novej generácie (NGSW). Dodávka zahŕňa kompletný systém SIG SAUER pozostávajúci zo 6,8 mm hybridnej munície, ľahkého guľometu, pušky a tlmičov. Jadrom zákazky je novo vyvinutá , vysokotlaková hybridná munícia v  kalibri 6,8 mm, ktorá sa používa…

  Tvoja Svadba

  Vieš, ako si ozvláštniť svadobné šaty? Tomuto trendu neodoláš!

  0

  Uš si važovala ako si ozvláštniť svadobné šaty? Šperky robia ženu ešte krajšou. Preto sa predsa dáva pri zásnubách prsteň. Žena a šperk sa skvelo dopĺňajú. Oboje je totiž krásne, tajomné a zaujímavé. Každý šperk rozpráva príbeh a každý je jedinečný rovnako ako žena. Šperky ponúkajú priestor na sebavyjadrenie. Ich výber je mimo…

  Vyhraj 3x Dsquared2 WOOD Pour Femme v hodnote 49 €

  0

  Nová dámska vôňa Dsquared2 WOOD Pour Femme spočiatku odkrýva sicílsku mandarínku a lístky fialky, vyjadrujúce radosť a vitalitu, skombinované s konvalinkou a magnóliou pre vyzdvihnutie sviežosti a nadčasovosti.

  Vtipné nápady na svadbu: Prekvap svojich hostí niečím originálnym!

  0

  Svadobný deň má byť oslavou nového zväzku a nezabudnuteľným dňom nielen pre nevestu a ženícha, ale aj pre hostí. Vysnívané šaty, nádherná výzdoba, muzika, dokonalý make-up, skvelý program – chceme, aby všetko klapalo ako hodinky. Ale občas treba vystúpiť aj z komfortnej zóny. Vtipné nápady na svadbu prekvapia všetkých hostí a okorenia svadbu. Či už…

  Svadobný závoj ako doplnok pre nevestu: Upnutý vyzerá najlepšie

  0

  Tieto závoje vyzerajú uvoľnene a romanticky! Sú perfektné na svadbu vonku a sú vhodné pre každú nevestu, ktorá chce byť niečím iná. Závoje v tomto štýle vám dajú trošku boho look. Väčšina týchto romantických závojov sa upína pomocou hrebeňa, ale niektoré sa upínajú čelenkou s kvetmi. Kľúčom perfektného závoja, ktorý je upnutý vo vlasoch…

  Aké si vybrať obrúčky? Ktoré sú lacnejšie, ktoré odolnejšie a luxusnejšie?

  0

  Prvý krôčik na ceste k oltáru máte za sebou. Pevne veríme, že vaše zásnuby boli krásne a pre vás nezabudnuteľné. Máte snubný prsteň, tak je načase zvoliť si dátum svadby a vybrať, okrem iného, svadobné obrúčky. Ak váš partner rozhodol za vás tým, akým prsteňom si pred vás pokľakol, stále to môžete zmeniť.…

  Pieseň na prvý tanec: Romantické a pomalé tóny aj pre netanečníkov!

  0

  Pieseň na prvý tanec je jedinečná pre každý zamilovaný pár. Pri výbere svadobných pesničiek dbáte určite na každý detail rovnako ako pri výbere svadobných šiat. Piesne, ktoré si vyberiete musia vystihovať váš cit k tomu druhému, vašu lásku a pohodu s ktorou vstupujete do manželstva. Mali by ste sa teda vyhnúť všetkým piesňam,…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kašeľ: Ktoré z nich najlepšie zatočia s rôznymi druhmi kašľa?

  0

  Pomaly, ale isto sa blíži chladnejšie obdobie a i keď nás ešte možno prekvapí babie leto, príchod jesene nezastavíme. Striedanie daždivých a slnečných dní a neustále výkyvy teplôt sa však ľahko môžu podpísať nielen na našej nálade, ale aj zdraví. Nachladnutie, upchané dutiny, zvýšená teplota aj nepríjemný a otravný kašeľ…

  5 dôvodov, prečo používať avokádový olej: Čo urobí pre vaše zdravie a krásu?

  0

  Poznáte úžasné účinky avokáda? Plody hruškovca amerického sú plné telu prospešných látok, a to najmä zdravých tukov a mnohých vitamínov aj minerálov. Toto netradičné exotické ovocie je jednoducho vítanou súčasťou každého zdravého jedálnička. Čo však taký avokádový olej, ktorý sa pripravuje lisovaním avokáda za studena? Platí, že tento prírodný produkt…

  TOP zaujímavosti o ľudských svaloch: Ktorý je najmenší a ktorý najväčší?

  0

  Kosti a svalstvo spolu úzko kooperujú a tvoria oporno-pohybovú sústavu človeka. Svaly nám umožňujú aktívny pohyb, no upínajú sa práve na kosti, ktoré okrem toho poskytujú telu i tvar a ochranu. Keďže ste sa u nás rozličné zaujímavosti o ľudských kostiach už mohli dozvedieť, dnes je čas pozrieť sa na…

  Máte ho dostatok? Takéto sú najčastejšie prejavy nedostatku zinku!

  0

  Zinok má v našom tele veľké množstvo dôležitých funkcií. Je zodpovedný za normálnu funkciu nemalého počtu enzýmov a podieľa sa na správnej činnosti imunitného systému, pohlavných orgánov či nervov a rovnako prispieva k správnemu hojeniu rán či tvorbe svalovej hmoty. Deficit tejto dôležitej látky sa razom odzrkadlí na zdraví človeka. Známe…

  Živý plot v záhrade: 7 najkrajších rastlín, ktoré ho oživia

  0

  Živý plot v záhrade je nielen pekným doplnkom záhrady, ale najmä účelným. Vytvára súkromie, chráni pred prachom a hlukom. Aké sú najvhodnešie rastliny?

  Lieky a alkohol: Kedy táto kombinácia predstavuje nebezpečenstvo?

  0

  Nemiešať lieky s alkoholom býva väčšinou základnou výstrahou uvedenou v príbalovom letáku lieku a ak nie, určite vás pred touto kombináciou vystríhal lekár, keď vám dané lieky predpisoval. Lieky a alkohol naozaj neradno kombinovať. Niekedy sa vám môže jednoducho priťažiť, inokedy sa môžete dostať do skutočného nebezpečenstva. Záleží, o aké…