• Lubor Navracic

  MATRIX pravdy, alebo ako Barack Obama doviedol západnú civilizáciu na okraj útesu (3/4)

  Publikované 05.07. 2019 o 07:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Ešte zaujímavejší ako prílev novej energie v spojení s poznaním (riešené v časti 2/4 tejto série blogov) je energia spojená so stvorením, do tejto kategórie patria vizionárske videnia zjavenej pravdy prorokov, poznanie materstva a altruizmus prameniaci z nesebeckého/asymetrického sebaobetovania sa jedinca v prospech druhého človeka bez očakávania akejkoľvek reciprocity zo strany obdarovaného beneficienta obety. Subjektívna imaginácia je proces „vnútorného spytovania sa svedomia“ respektíve permanentného ničím nerušeného vnútorného predstavovania/premýšľania o nejakej skutočnosti v úplnej množine všetkých možných stavov, pričom až „uhladením problému“ cez súčasné/synchrónne nájdenie materiálnej pravdy, morálnej integrity a všeobecného prospechu umožňuje vznik prílevu kreacionistickej energie/vnútorného svetla. Ak na základe procesu vnútorného predstavovania si, dospeje jedinec len k parciálnemu poznaniu materiálnej pravdy, morálnej integrity alebo všeobecného prospechu získa len pokoj na duši, čiže upokojenie vnútorného nekľudu, ktorý núti človeka rozmýšľať nad problémom, ktorý ho sužuje.

  Opakom kreacionistickej energie je deštrukčná energia vysávajúca životnú energiu z človeka, predovšetkým syndróm „vyhorenia“ je spojený s nezáujmom dnešných ľudí o zjavenú pravdu, materstvo a službu blížnemu, takže si ľudia musia vystačiť s energiou, ktorú majú len z potravy/hmotných statkov, čo keď sa spojí so životom plným kompromisov so svojim svedomím, tak máme obraz dnešnej civilizácie, ktorá je unavená a frustrovaná. V ľudskej spoločnosti najnižší sociálny status, respektíve najvyššiu rezistenciu vyvoláva smrť a parazitizmus, čo je logické, pretože smrť vlastne predstavuje informáciu bez energie, preto ak niekto zabije druhého človeka, tak smrť odčerpá z vraha jeho životnú energiu, až sa stane „čiernou dierou“, informáciou bez životnej energie, emócie. Pre prípad života je ekvivalentom negatívnej energie verifikácie pravdy, individuálna existenčná hrozba, čiže strach. Parazitizmus je systémovou formou odčerpávania energie z ľudí, ide o ekvivalent fyzickej smrti ako spôsob kolektívneho násilia na členoch spoločnosti. Kolektivizmus ako všeobecný parazitizmus každého na každom, je založený na osobnej pasivite členov spoločnosti, ktorá je dosahovaná cez verejnú verifikáciu skupinovým vydieraním, existenčnou hrozbou voči všetkým, hlavne na ktorých záleží jedincom, ktorí majú byť systémom donútení k pasivite. Paraziti na rozdiel od dravcov viažu okrem svojej existencie aj reprodukciu na telo hostiteľa, preto ovládnutie psychiky/uvedenie do kľudového stavu pasivity hostiteľa je mimoriadne dôležité. Paraziti pre dosiahnutie cieľa spraviť z ľudí biologické stroje, vytvorárajú v rámci spoločenských korporačných štruktúr neformálne klientelistické skupiny/kliky (z franc. clique, znamená v sociológii uzavretú neformálnu skupinu vo vnútri formálnej organizácie, ktorá presadzuje vlastné záujmy, často v rozpore so záujmami celej organizácie. Spravidla je založená na neformálnych vzťahoch medzi určitými osobami, má dlhodobý charakter a súperí s inými klikami. Často má povahu nátlakovej skupiny, pretože sa jej členovia obávajú o svoje postavenie a preto aj ich pôsobenie je zamerané na udržanie alebo posilnenie nemennosti ich spoločenského statusu.), ktoré potom imitujú v štátnej správe parazitický vzorec svojej reprodukcie, čiže správajú sa ako rakovina štátneho aparátu. Paraziti, predovšetkým vírusy, u mnohobunkových zložitých organizmoch spôsobujú podľa posledných dánskych výskumov zmeny psychiky a sú spúšťačom mnohých psychických chorôb, rovnako sú spúšťačom mnohých typov rakoviny, čiže priamo vlastné bunky biologického tela preberajú model prežitia parazitov. Podobne aj zložité spoločenské štruktúry sú pod tlakom parazitov schopné podľahnúť parazitickým/civilizačne deštrukčným ideológiám mimo verifikácie materiálnej pravdy a rovnako ako časť telesných buniek zmutuje do rakoviny, tak aj časť štátneho aparátu preberá parazitický model svojej reprodukcie, čo spôsobuje autodeštrukčné pôsobenie podobne ako je to vidieť na príklade reakcie štátnej administratívy  v USA voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

  Egoizmus ako kritérium verifikácie výroku, t. j. „dobré/pravdivé je iba to čo prospeje mne“, je veľmi tenkým a ostrým nástrojom pravdy, podobne ako laserový skalpel. Egoizmus nie je zlý pri dodržaní bezpečnostných podmienok jeho použitia. Predovšetkým jeho použitie musí byť spojené s podporou jedinca/alfa samca a takáto podpora môže byť nekritická/nespravodlivá, avšak uspokojením jeho egoistických potrieb/pohnútok sa vytvoria podmienky, ktoré znamenajú zlepšenie pozície, či už hmotné alebo duchovné (sloboda, pravda, spravodlivosť, ľudská radosť, šťastie, krása a podobne) a vlastne tento altruistický počin znamenajúci dosiahnutie spoločenského pareto optima umožňuje eliminovať dopad negatívnej energie na alfa samca/vodcu v pozitívnom zmysle slova cez prílev kreacionistickej energie prameniacej z oblasti bytia, dokonca takýto jedinec môže zažiť až „vnútorné svetlo prorokov“. Ak sa egoizmus nevyužije kreacionistickým spôsobom a stane sa bezbrehým egocentrikom, potom jedinec „ide bez bŕzd“ a negatívna energia sa prejavuje neovládateľnou potrebou násilia, čo z neho vysaje životnú energiu, až sa stane živým mŕtvym, bezcitnou násilnou beštiou v ľudskej koži, ktorej už niet pomoci ako nejaký sériový vrah. Egoizmus na obranu pred zombifikáciou využíva niekoľko stratégií, prvou je akademický ateizmus, tzn. ide o snahu napojiť sa na pozitívnu energiu prameniacu z poznania, ktorá potom neutralizuje negatívnu energiu prameniacu z egoizmu a takýto jedinci navonok vyzerajú pokojní a pevní ako skala, dokonca ak sa zrieknu násilia, tak budú aj vnútorne vyrovnané a silné osobnosti. Všetci egoisti propagujú poznanie, milujú techniku, nové technológie a zaujímavosti zo sveta vedy, čo im dáva pocit progresivizmu/ nadradenosti/elity a preto majú presvedčenie o svojej morálnej nadradenosti nad ostatnými ľuďmi, čo je však len virtuálna pravda/ideológia, preto sa musia segregovať, aby nemohla nastúpiť verifikácia materiálnou pravdou a došlo by k zrúteniu ich mentálnej stability. Verifikácia pravdy sa skladá z energie a informácie, preto aby nedochádzalo k úniku životnej energie z tela egoistu „(-)“, tak si egoista vytvorí ducha, privátneho boha/mnohoboha (podstata slobodomurárskeho mystéria Veľkého architekta vesmíru), ktorý je negáciou „(-)“ skutočného Boha a cez neho, keďže dva záporné náboje (-)/(-) sa odpudzujú, je možné zabrániť úniku životnej energie, čím si egoista udrží mentálnu stabilitu a tomu zodpovedajúcu životnú energiu počas svojho života, avšak v dobe smrti musí svoju energiu odovzdať „pánovi Svetla“, teda nemôže sa stať súčasťou diela skutočného Boha. Celkovo je možné konštatovať, že polyteizmus a poverčivosť sú techniky osobnostnej stabilizácie egoisticky zameraných jedincov cez kolektívnu verifikáciu/tabuizovanie osobnej „nezodpovednosti“ za svoje jednotlivé neduhy a ich projekcia do systému „zodpovedných pokušiteľov“ bôžikov a démonov, čím sa dosahuje virtuálna integrita osobnosti egoistu bez takto vytesnených zlých charakterových stránok. Ešte je jeden spôsob ako môže egoista naložiť so životom v oblasti „0“ životnej energie z „Matrixu verifikácie pravdy“, kedy egoizmus vnútornú negatívnu energiu/násilie obráti voči sebe, avšak pri tomto „prežívaní“ života je jedinec potom nesvojprávny, pretože podľahol závislosti hmotnej (mamon, drogy, zlozvyky), ktorá sa mu stáva predmetom jeho „morálnej integrity“, teda dosiahnutie svojej dávky závislosti je verifikáciou pravdy, alebo sexuálnej (obchodný, ukájací alebo násilný sex), čiže segreguje/vylučuje dobrovoľný sex medzi jedným mužom a jednou ženou a naopak preferuje inaký sex, ktorého praktizovanie sa stáva osobnou posadnutosťou, čo vyústi do sebadeštrukcie respektíve domáceho násilia s logickým dôsledkom nájdenia jedinej „životnej istoty“ v kulte smrti, ktorá ukončí vnútorné utrpenie posadnutosťou vyprázdneného človeka.

  Kolektivizmus ako kritérium verifikácie pravdy na základe „rozhodnutia väčšiny“ je vždy spojené s násilím voči menšine respektíve „mlčiacej väčšine“, ktorej je znemožnené organizovať sa a preto je atomizovaná na jednotlivcov, ktorí nesúhlasia s „väčšinovým“ ideologickým názorom. Prípustnosť kolektivistického spôsobu verifikácie je dovolená len dočasne a striktne adresne/konkrétne/určito, inak jej aplikácia bez dočasnosti sa mení na diktatúru a bez adresnosti na anarchiu. Kreacionistické uplatnenie kolektivizmu súvisí s „informačným pilierom“ spoločnosti, ide o pamäť národa zahrňujúcu najlepšie praktiky, ktoré sú predmetom kolektívnej fixácie svetonázoru inak povedané jedná sa o zjavenú pravdu tvoriacu podstatu náboženstva a strážcami tejto pamäte sú kňazi združený do cirkvi. Výhodou svetonázoru je, že takto mentálne synchronizovaní ľudia sú ochotní plniť svoje povinnosti voči svojej komunite dobrovoľne, čím svojou nesebeckosťou zabezpečujú/tvoria/kreujú integritu vlastnej spoločnosti a dokonca aj činnosť tých ľudí, ktorí nesúhlasia a inak by spôsobili disynchronizačnú zmenu spoločnosti na anarchiu, vedia korigovať a zmeniť ich inak deštrukčné správanie na tvorivú inšpiráciu pre vlastný rozvoj. Náboženstvo a cirkev ako strážny mechanizmus hodnotového základu spoločnosti musí synchronizovať potencionálne konflikty súkromného života a „verejného verifikovania pravdy“/vôle väčšiny, aby z toho nebola svojvôľa respektíve kolektívny teror voči jednotlivcom. V rámci spoločenského vývoja sa ustálili hodnotové pravidlá, ktoré sa začali vynucovať verejnou mocou, čiže začalo platiť právo v spoločnosti. Právo predstavuje verejnú verifikáciu z oblasti pozitívnej energie „Matrixu verifikácie pravdy“, čím dochádza k eliminácii negatívnej systémovej energie kolektivizmu, a ak má byť právo spravodlivé, tak musí na podobné situácie respektíve konflikty dávať podobné/rovnaké rozhodnutia bez ohľadu na to, akí rozdielny účastníci, svetonázorovo, sociálne a podobne, sa dožadujú práv a aký súd/štátny orgán aplikoval právo. Z požiadavky konzistentnosti aplikácie práva vyplýva nutnosť dodržať zásadu výstavby právneho poriadku v súlade s materiálnou pravdou, ktorá energetizuje spoločnosť tým, že sa táto vyvíja v režime najnižších nákladov, ale zároveň zamedzí akúkoľvek pozitívnu alebo negatívnu diskrimináciu, ktorá je vždy zdrojom spoločenskej nespravodlivosti, pretože „morálne ospravedlnenie“ diskriminácie je založené na nepravde/ideológii. Vonkajším prejavom právneho štátu je potom zastupiteľská demokracia, ktorá vždy na základe pravidiel/práva umožňuje dočasne, na volebné obdobie, pripustiť hegemóniu väčšiny nad menšinou, čím ľudská spoločnosť získava dosah na kreacionistickú energiu efektívneho využitia všetkých ľudských zdrojov. V prípade straty národnej/svetonázorovej/mravnej pamäte nebude existovať nesebecké dobrovoľné plnenie si povinností zo strany jednotlivých členov, ale presadí sa individuálny egoizmus, ktorý spôsobí „revolučnú anarchiu“ a začnú sa vytvárať násilné gangy, ktoré terorom budú presadzovať svoju „kolektívnu pravdu“, ale okrem fyzického násilia v obdobiach a teritóriách, keď nemá kto vynucovať právo, je nutné do tejto kategórie verifikácie pravdy zaradiť aj systém špicľovania a psychického zastrašovania/prenasledovania, s cieľom vytrhnúť človeka zo systému vzťahov založených na prirodzených korporáciách ako rodina, cirkev a národ. Systém kolektívneho násilia formou progresívnej/revolučnej anarchie je dlhodobo neudržateľný a jeho uplatnenie vedie vždy k totálnej deštrukcii/preformátovaniu/zániku celej civilizácie, ktorá stratí svoju pamäť. Násilie ako systémová negatívna energia kolektivizmu má svoju informačnú a energetickú stránku. Kolektívna verifikácia cez negatívnu energiu predstavuje štátny terorizmus rozsievania existenčného strachu medzi „svojimi“, t. j. politicky činnými členmi spoločnosti, v prípade systému apolitických vojenských diktatúr sú existenčne likvidovaní oponenti režimu s politickými ambíciami, pri ideologických diktatúrach ako fašistické alebo komunistické režimy je potrebné aj po odstránení opozície udržiavať „ducha strachu“, preto musia začať s likvidáciou aj vlastných kádrov, tzv. virtuálnych oponentov. Takýto na terore založený režim, ak chce byť relatívne stabilný, musí dať aspoň propagandisticky presvedčivú nádej bežným ľuďom, aby sa cez nekritické prejavy lojality voči vodcovi mohli vyhnúť perzekúcii. Elitársky kolektivizmus najčastejšie využíva informačnú bázu negatívnej energie skupinového egoizmu vyvolených aristokracia/oligarchia/ klika/kmeň/ gang/mafia verifikácie „svojej pravdy“, čiže všetko je pravdivé, čo slúži pre udržanie kolektívnych výhod a cez propagandu, formálnu charitu a politický marketing založený na ideológii, ktorá vytvára dojem nemennosti a teda aj prirodzenosti elitárskeho parazitizmu, čím chráni/tvorí dymovú clonu pre elitami/vyvolenými súkromne/neverejne prevádzkovaný klientský systém závislosti, vďaka ktorému v spoločnosti je uplatňovaná dvojitá/segregovaná morálka. Elitárstvo vo verejnom sektore uplatňuje systém morálnych očakávaní od hostiteľov a formálnych deklarácií od elity, ale v súkromí sa uplatňuje systém privatizácie verejných zdrojov, korupcie, protekcionizmu a nespravodlivosti. Najstabilnejším systémom kolektívneho násilia je čínsky paternalizmus, ktorého podstata spočíva v ochrane tradičnej čínskej rodiny, na čele ktorej má výsostné postavenie otec, ktorému prináleží všetka úcta a vyžaduje sa bezpodmienečná lojalita pod hrozbou sankcie vylúčenia rebelujúceho člena. Spoločenský tlak permanentnej kontroly a udavačstva v Číne požaduje „morálnu“ integritu paternalistickej lojality a povinnosti voči cisárovi/komunistickému vodcovi. Rafinovanosť takejto spoločenskej štruktúry spočíva v tom, že síce poskytuje človeku bezpečné útočisko v rodine, kde môže každý požívať benefity pozitívnej kreacionistickej energie, ale zároveň sú takto jedinci atomizovaní pod hrozbou ujmy v rodine na úrovni celej spoločnosti, ktorá vydiera negatívnou energiou kolektivizmu „existenčnou“ hrozbou členom rodiny, čím sa politicky pacifikuje celá čínska spoločnosť. Zavedením systému sociálneho scóringu dôjde ešte viac k zatlačeniu členov čínskej spoločnosti do pasivity, pretože nikto na nich už nemusí vyvíjať otvorené násilie, ale úspešnosť a kvalita života členov rodiny bude závisieť od kolektívnej prospešnosti, t. j. sociálne scóre každého jednotlivca donúti samého seba podriadiť autocenzúre/sebanásiliu, čoho dôsledkom bude absolútne vysatie životnej energie z človeka. Čínsky systém chovajúci sa ako dokonalý parazit nikdy nemôže byť porazený segregovanými kolóniami elitárskych parazitov, preto predstava niektorých amerických elít okolo Barracka Obamu a z Demokratickej strany, že by si USA s Čínou mohli rozdeliť svet bola naivná, pretože nimi presadzovaný systém totálneho parazitizmu bez možnosti oddychu pre ovce/hostiteľov/obyčajných ľudí, by znamenal zrútenie sa západnej civilizácie a jej odovzdanie vrátane celého sveta Číne, pričom svet by sa stal jedinou kolóniou mravcov.

  Pre parazitov sú nebezpečné iba dravce, pretože sa živia najslabšou korisťou. Paraziti zase potrebujú pasívnych hostiteľov, preto dravci, keď lovia tak donútia potencionálnu korisť ísť na kyslíkovo-energetický dlh, čím sa jasne oddelia zdraví jedinci od napadnutých parazitmi. USA po vládnutí texaských prezidentov, ktorí pristupovali k regulácii hostiteľov na báze „násilia a mnohoboha“, Clintonovci spriaznení s technologickými firmami a sociálnymi sieťami respektíve s kalifornskou elitou regulovali hostiteľov cez „závislosti“, Obama zase cez „akademický ateizmus“. Tridsaťročná deformácia amerických a západných hodnôt počas vlády týchto prezidentov spôsobila rozbujnenie rakoviny v štátnej administratíve vo forme kliky, ktorá je rakovinou štátneho aparátu. Výsledkom je 22 biliónov verejného dlhu USA, ktorý musia splácať „hostitelia parazitov“, t. j. americkí občania, a to vrátane ich detí v budúcnosti. Politika Donalda Trumpa ako alfa samca, má záujem o vyriešenie problémov USA, preto podobne ako dravci nepreferuje horúcu vojnu ako nástroj svojej politiky, aj keď dravci sa nevyhýbajú ostrému boju, ak sú napadnutí fyzicky alebo ich teritóriá alebo sú ohrozené ich samice, čiže je ohrozená reprodukcia. USA pod jeho vedením budú skôr nútiť všetkých ísť na kyslíkový dlh, aby bolo zrejmé, kto je úplne „prehnitý“ a kto zdravý. Pravdepodobne nijaký suverénny štát nezačne likvidovať občanov USA alebo by napadol územnú celistvosť USA, preto jediným dôvodom pre horúcu vojnu by mohla byť ropa, pretože súčasná ekonomika je z hlavnej časti založená na rope a cez ropu sa reprodukuje hodnota/bohatstvo v čase respektíve uchováva hodnota kapitálu. Morálnu integritu ukázal Donald Trump počas iránskej krízy, keď rozhodol, že bez materiálnej pravdy o útoku na životy nevinných ľudí respektíve na americké ciele nebude riskovať životy nevinných, teda nechce byť ideologickým vrahom, aby sa nedostal na morálnu úroveň svojich nepriateľov. Kandidátmi na „úhradu“ účtu prezidentovania medzi Ronaldom Reganom a Donaldom Trumpom sú Čína a Európska únia. Prioritu má Čína, pretože v EU a aj v jednotlivých členských krajinách EU sú v politických funkciách nepodarené deriváty „tridsaťročných amerických prezidentov“, teda EU nikam „neutečie“. Po vyriešení čínskych nekalých obchodných praktík nastúpi EU do pozície platiča, a to tak, že Nemecko bude nútené podpísať „obchodnú dohodu“, čo môže byť zdôvodnené reálnou morálnou zodpovednosťou za politické rozhodnutia Angely Merkelovej, ako Kosovo, Turecký puč, Ukrajinský majdan, porušenie Lisabonskej zmluvy spôsobením migračnej krízy, vydieranie Východnej Európy migračnými kvótami a Brexit. Následne Nemecko vysaje zvyšok EU. Ak Čína pristúpi na obchodnú dohodu s USA, tak úhradu amerického „parazitického“ verejného dlhu si Čína rozloží na dlhé obdobie, inak s veľkou pravdepodobnosťou ju čaká osud bývalého Sovietskeho zväzu, ak nenájde asymetrickú odpoveď. Pre ľudstvo sa črtajú nasledujúce scenáre; ak by svet pokračoval v obamaway, tak by sme evolučne ako ľudstvo paraziticky vysali našu planétu a aj ľudia by skončili ako vecný zdroj, podobne ako vo filme Matrix, alebo s rovnakým výsledkom, avšak s rýchlejším priebehom. Ak sa Číne podarí reagovať na tlak spriechodnením projektu Hodvábna cesta a dedolarizáciou svetovej ekonomiky, čím stratí dych USA, tak zanikne západná civilizácia ako ju poznáme a ľudstvo sa zmení na mravenisko s „čínskou kráľovnou“. Čína, ak chce odolať tlaku USA, potrebuje silnú EU, ale pre Rusko je taká situácia nevýhodná, lebo by došlo k roztrhaniu Ruska medzi silnou EU a silnou Čínou. Rusko má spoločný záujem s USA udržať EU chronicky chorú. USA však musia zadržiavať Rusko, lebo by parazitmi prehnitú EU ovládlo, nakoľko sa jedná o spoločnosť dravcov bez ideologických deviácií, podobne ako Izrael. Rusko má záujem, aby Čína odolala tlaku USA, lebo spriechodnením Hodvábnej cesty po území Ruska môže nahradiť Moskva Londýn ako svetové finančné centrum, ale zároveň Rusko má záujem, aby USA nezoslabli, lebo Rusi sami by Čínu nezvládli. USA zase majú záujem v projekte Hodvábnej cesty Čínu zadržiavať, na to potrebujú Rusko. Všetky tieto scenáre sú katastrofické a preto je nevyhnutné vykonať systémovú zmenu pre záchranu západnej civilizácie a kresťanských hodnôt zavedením protiparazitickej legislatívy, ktorá bude spojená s takým rastom, že bude možné vyriešiť dlhovú krízu aj bez vojny.


  Autor v číslach

  Počet článkov: 6
  Celkové hodnotenie: 4.66
  Priemerná čítanosť: 577

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Brannobezpečnostný výbor sa bude obvinením Roberta Fica zaoberať v utorok

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť sa bude okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica zaoberať v utorok (10. 12.) o 10.00 h. Pre TASR to povedal predseda výboru Anton Hrnko (SNS) "Poslanci Smeru-SD podali v zákonnom množstve podnet…

  Merkelová: Nezabudnúť na zločiny nacistov je súčasťou nemeckej identity

  Osvienčim 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a poľský premiér Mateusz Morawiecki v piatok na návšteve bývalého nacistického koncentračného tábora Auschwitz neďaleko poľského mesta Osvienčim položili vence pri takzvanom čiernom múre, kde nacisti popravili tisíce ľudí Po položení vencov z ruží v národných farbách Poľska a…

  Šéf slovenskej diplomacie Lajčák odovzdal predsedníctvo v OBSE Albánsku

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/MZV)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (Smer-SD) v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie Ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bratislave, ktoré bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu…

  Prešovom otriasol výbuch plynu, zdemoloval bytovku. Hlásia päť obete. Hrozí celkový kolaps budovy, niekoľko ľudí čaká na záchranu na streche

  Prešov 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Facebook)   Panelákom na Mukačevskej ulici v Prešove počas obeda otriasol mohutný výbuch. Hrozí celkový kolaps budovy, varuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru. Zatiaľ sú dostupné informácie o minimálne štyroch obetiach V jednej z 12-poschodových bytoviek na Mukačevskej ulici mal podľa prvotných informácií vybuchnúť plyn.…

  Exprezidenta obvinili v súvislosti s firmou KTAG. Kiska za tým nevidí svoj nadmerný odpočet DPH, ale Fica. Polícia reaguje

  Bratislava 6. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Denník SME dnes s odvolaním na dva zdroje informoval o tom, že v súvislosti s kauzou okolo Kiskovej firmy KTAG padlo už obvinenie voči exprezidentovi Andrejovi Kiskovi SME informuje, že ešte začiatkom roka polícia obvinila z daňového trestného činu konateľa firmy KTAG…

  Štyria republikánski "mušketieri" Trumpa, ktorí "trhajú" Demokratov na kúsky

  Washington 6. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Susan Walsh)   V Justičnom výbore Kongresu sa v stredu začalo ďalšie kolo vypočúvania svedkov v impeachment-procese proti Donaldovi Trumpovi. Nemecký mainstream uviedol, že prezident tam má svojich podporovateľov, ktorí nepoznajú žiadne škrupule. Inakšie povedané Trump tam má svojich verných prívržencov, ktorí pre neho urobia všetko Medzi…

  Nedostupnosť inovatívnych liekov na onkologické ochorenia je narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Finančná nedostupnosť inovatívnych liekov na liečbu onkologických ochorení je dlhodobý a narastajúci problém, tvrdí strana Za ľudí. Odborníčka strany na zdravotníctvo Andrea Letanovská to uviedla na tlačovej konferencii. Na stole je podľa nej niekoľko zmien v liekovej politike, ktoré sa dotknú kategorizácie a…

  Búracie práce na bratislavských Rázsochách pokračujú v súlade s harmonogramom

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Peter Rusko)   Búracie práce na bratislavských Rázsochách sa začali a pokračujú v súlade s harmonogramom. V piatok o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Posun je podľa jej slov aj vo veci uzavretia námietky, ktorá brzdila ďalší proces verejného obstarávania "Proces verejného obstarávania…

  Ústavný súd SR rozhodne o návrhu pozastaviť účinnosť moratória na prieskumy bezodkladne

  Košice 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ústavný súd SR (ÚS) v piatok potvrdil, že návrh prezidentky SR Zuzany Čaputovej na začatie konania vo veci ústavnosti zákazu zverejňovať volebné prieskumy 50 dní pred voľbami predbežne prerokuje na neverejnom zasadnutí pléna. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe. Vec bola…

  Na americkú vojenskú základňu v Iraku zaútočili piatimi raketami. K útoku sa nik neprihlásil

  Bagdad 6. decembra 2019 (HSP/parstoday.com/Foto:TASR/AP-Hadi Mizban)     Arabské média informovali, že na americkú vojenskú základňu v Iraku neznáma ozbrojená skupina zaútočila piatimi raketami. K tomuto útoku sa však nik neprihlásil Iracká informačná agentúra Sumaria news s odvolaním sa na údaje z informačného strediska spoločného štábu Irackej armády uviedla, že americká vojenská základňa Al…

  Projekt Zachráňme životy pomáha ženám 12 rokov, v rámci neho sa podarilo zachrániť 165 detí

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V rámci 12-ročného fungovania projektu Zachráňme životy sa matkám, odkázaným na pomoc iných, narodilo 165 detí a darci prispeli na ich záchranu sumou takmer pol milióna eur. Agentúru SITA o tom informovala Elena Burešová, členka predsedníctva organizácie Fórum života. Dodáva, že v tomto roku…

  Plytváme potravinami? Pozrite koľko kíl Slováci ročne vyhodia

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Kým viac ako desatina ľudí vo svete hladuje, v Európskej únii končí v koši okolo 89 miliónov ton potravín ročne. Znamená to, že každý občan Únie vyhodí štyri jedlá týždenne, a to napriek tomu, že za ne utráca značnú časť príjmu. Jednou z príčin…

  Holandská vláda je nejednotná v otázke návratu detí džihádistrov zo Sýrie

  Brusel/Amsterdam 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Phil Nijhuis)   Skupina 23 manželiek džihádistov pôvodom z Holandska, ktorí odišli bojovať do Sýrie, sa obrátila na Najvyšší súd, aby sa mohli vrátiť domov spolu so svojimi 56 deťmi, ktoré holandské úrady chcú repatriovať. Uviedol v piatok spravodajský server DutchNews.nl Právnik Andre Seebregts, ktorý zastupuje…

  Predseda vlády SR Peter Pellegrini sa stretne s pápežom Františkom

  Bratislava 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian, SITA/AP-Andrew Medichini)   V nedeľu 8. decembra 2019 odcestuje predseda vlády SR Peter Pellegrini na návštevu Vatikánu V pondelok absolvuje premiér Peter Pellegrini audienciu u pápeža Františka a taktiež sa stretne so štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Počas návštevy Vatikánu predseda vlády navštívi aj Pápežské slovenské kolégium sv.…

  Osvetlenie prezidentského paláca je nastavené, svietiť bude nabielo

  Bratislava 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko)   Prezidentský palác má nastavené nové osvetlenie, väčšinou bude svietiť nabielo. Agentúru SITA o tom informoval v tlačovej správe hovorca prezidentky Zuzany Čaputovej Martin Strižinec. Osvetlenie paláca sa stalo témou počas uplynulých dní. Historická budova žiarila rôznymi farbami, čo niektorí ľudia vnímali ako dúhové…

  Sulík: SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru

  Bratislava 6. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Opozičná SaS je za podpísanie Istanbulského dohovoru. Na tlačovej konferencii to v piatok povedal predseda strany Richard Sulík. V súvislosti s dohovorom si vláda neplní body Akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách, tvrdí europoslankyňa Lucia Nicholsonová (SaS) „V dohovore možno…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  Paríž 6. decembra 2019 (HSP/TK KBS/RV CZ/Foto:Wikimedia)   „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit…

  Auto s piatimi mladými ľuďmi z Košíc skončilo prevrátené v rieke Hornád

  Bratislava/Košice 6. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Hrozivo vyzerajúca nehoda sa stala vo štvrtok v Košiciach na ceste “Pri tuneli“ v smere od Ťahanoviec na Kysak. Auto, v ktorom sa viezlo päť mladých ľudí, skončilo v Hornáde Ako informovala košická krajská polícia, vozidlo zišlo z cesty a skončilo v rieke prevrátené…

  TopDesat

  Zábavné fotografie ti dokážu, že rodičia to majú občas ťažké

  0

  Rodičia to majú občas poriadne ťažké. Tieto zábavné fotografie ti dokážu, že byť rodičom je naozaj veľká zodpovednosť. A prečo je to tak? Pretože rodičom si nonstop - 24 hodín, 7 dní v týždni. Nedá sa to zastaviť ani ukončiť. Keď sa raz rozhodneš pre dieťa, musíš počítač so všetkým,…

  Títo ľudia dnes jednoducho nemali svoj deň

  0

  Každý z nás má lepšie dni a samozrejme aj tie horšie. To čo sa niekedy udeje si jednoducho nevyberáme a musíme tomu čeliť. Títo ľudia taktiež nemali svoj deň. Túto náhodu sa im však podarilo zdokumentovať a zverejniť na internete. Svojím nešťastím tak bavia celý svet a presne to je…

  Toto robia muži, keď sa ich polovičky rozhodnú ísť nakupovať...

  0

  Ktokoľvek tvrdí, že džentlmeni vymreli, s najväčšou pravdepodobnosťou nepočul o instagramovom účte "Miserable Men". Ten zhromažďuje a zverejňuje fotografie manželov a milencov, ktorých polovičky sa rozhodli ísť nakupovať... Každý muž to pozná. Konečne oddych, keď zrazu polovička zavelí - nakupovať. A my, muži, to stále musíme trpieť. Prečo? Aký možný dôvod môže…

  Ako zistíš, že máš obličkové kamene?

  0

  Ľudstvo pozná problém s obličkovými kameňmi už od roku 600 pnl. Muži sú okrem toho viac náchylný na túto chorobu ako ženy. V dnešnej uponáhľanej dobe sa toto ochorenie vyskytuje čím ďalej, tým častejšie. Príznaky môžu byť tiché, ale ak sa kamene pohybujú, príznaky budú vážne a veľmi bolestivé. Preto je dôležité, aby si…

  Život nám niekedy hádže polená pod kolená

  0

  Život nám občas dáva poriadne zabrať. Cítime sa, akoby nám hádzal polená pod kolená. Jediné, čo v takejto situácii môžeme urobiť, je sa poriadne zhlboka nadýchnuť a ostať pokojnými. Veď predsa nikdy nebolo tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. Prípadne nikdy nebolo tak, aby sme sa na tom nemohli…

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  Vo svete IT

  Čína zavádza kontroverzný zákon, pomocou ktorého bude zbierať skeny tváre od svojich občanov

  0

  Čínski zákazníci, ktorí si zakúpia novú SIM kartu, alebo sa zaregistrujú u nového mobilného operátora, si budú musieť nechať oskenovať tvár. Jedná sa o nový zákon, ktorý bol uvedený do platnosti 5.12. 2019. Čína chce týmto zabezpečiť „ochranu osobných práv občanov v kyberpriestore.“ Kontroverzný krok Na jednu stranu sa môže…

  Nokia predstavila chytrú televíziu, ktorá beží na OS Android TV 9.0. Cenou a špecifikáciami konkuruje hlavne spoločnosti Xiaomi

  0

  Spoločnosť Nokia, ktorú skôr poznáme vďaka mobilným telefónom, predstavila svoju prvú chytrú televíziu s  55“ 4K obrazovkou, ktorá podporuje HDR10. Beží na operačnom systéme Android TV 9.0, a záujemcovia za ňu zaplatia 600$. Na tému upozorňuje portál Neowin.net. Chytrá televízia od Nokie je realitou Novo predstavená televízia  disponuje 4K IPS…

  Nová Opera 55 pre Android smartfóny dostáva plne prispôsobiteľný Tmavý režim. Pozrite sa ako vyzerá

  0

  Nová verzia internetového prehliadača Opera 55, ktorá je dostupná už aj v našom regióne, dostala viacero nových funkcionalít so sústredením na prispôsobenie Tmavého režimu. Prispôsobiteľný Tmavý režim Opera po novom umožňuje kompletne si prispôsobiť Tmavý režim. Konkrétne umožňuje automatické zapnutie, v určitom časovom intervale, možnosť úpravy farebnej schémy, ako aj podsvietenia.…

  Teleskop NASA zachytil jedinečný úkaz. Po prvýkrát sa podarilo zaznamenať „výbuch“ kométy

  0

  Satelit americkej NASA, slúžiaci na pozorovanie vzdialených exoplanét, zachytil jedinečný úkaz. Na záberoch možno vidieť výbuch kométy, ktorá sa spontánne zapálila a vybuchla v enormnej explózii. Satelit zachytil časozber tohto úkazu. Jedná sa o video v nízkej kvalite, avšak po prvýkrát máme možnosť pozrieť sa na takúto situáciu. Astronómovia hovoria,…

  Na Androide vyčíňa ďalší spyware, ktorý vytvára screenshoty bez vedomia používateľa. Toto sú zdrojové aplikácie so škodlivým kódom

  0

  Zariadenia s mobilným operačným systémom Android sú opäť vystavené vážnemu bezpečnostnému riziku, ktoré predstavuje nedávno objavený spyware s názvom CallerSpy. Ten sa do zariadení dostáva pomocou „chatovacích“ aplikácií, ktoré sú zverejnené na pochybných stránkach s doménou http://gooogle[.]press/. Na nový spyware poukázal portál TrendMicro.com. Tvári sa ako nevinná chatovacia aplikácia CallerSpy…

  Robotický vysávač Xiaomi Viomi V2 s funkciou mopovania s týmto kupónom kúpiš v skvelej zľave. Doma ho môžeš mať už o pár dní!

  0

  Píše sa rok 2019 a ty sa stále trápiš s ručným vysávaním? Zabudni na to a zaobstaraj si tohto pomocníka, ktorý je vynikajúcim príkladom technológie z 21. storočia. Pokiaľ máš v domácnosti parkety, či kachličky, zabiješ dve muchy jednou ranou. Tento robotický pomocník totižto po boku vysávania môže pomopovať aj…

  TopSpeed

  Najdrahší kľúč od auta na svete

  1

  Aký zmysel má klúč, ktorý je drahší ako väčšina dnešných superáut? Presne tak, úplne žiadny. No aj tak je vždy zaujímavé, keď sa do obyčajnej veci nalejú poriadne peniaze. Bugatti Chiron nie je auto pre ľudí, ktorí považujú cenu za problém. Táto skupina zákazníkov sa chce hlavne ukazovať. Najdrahší kľúč od auta im vyrába…

  VW e-Golf vyrobili už pre stotisíc majiteľov

  12

  Elektromobilita je v rozmachu, každú chvíľu predstavia nový elektromobil. Volkswagen model e-Golf predstavil ešte v roku 2014. Medzičasom plne elektrických áut oznámili a predstavili viacero. Jubilejný VW e-Golf však aj napriek obmedzeniam oslávil presne stotisíceho zákazníka. To na elektrické autá skutočne nie je málo.

  Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

  34

  Od 1. januára 2020 budeme na čerpacích staniciach tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme už počuli mnoho, čo však znamená prechod na E10 pre bežných motoristov, ktorých trápia úplne iné veci? A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede. 

  Mercedes odporúča palivá OMV MaxxMotion

  4

  Špičkové autá potrebujú kvalitné palivá, prémiový benzín OMV MaxxMotion zase umožňuje najlepšie využiť potenciál motora. Úzka spolupráca medzi spoločnosťami OMV a Mercedes-Benz je preto logickým krokom. Obe značky sa stanú partnermi, pričom spolupráca bude postavená na vzájomnej podpore komunikácie.

  Dieselgate nekončí. VW má po razii znova čo vysvetľovať

  3

  Zdá sa, že mediálne známa aféra Dieselgate nemá konca kraja. Tento týždeň mala nemecká centrála koncernu Volkswagen znova návštevu z nemeckej prokuratúry. Jej pracovníkov zaujímali dokumenty týkajúce sa relatívne nového naftového motora EA288. O čo presne ide, zúčastnené strany taja. Motor EA288 mal pritom slúžiť na „očistenie“ mena fabriky. Zrejme sa tak nestalo.

  Hyundai Sonata už aj vo verzii N-Line. A rovno s motorom 2.5 T-GDi

  0

  Hoci sa Hyundai Sonata zatiaľ do Európy nedostal, automobilka ho prezentuje ako globálny model. Jeho príchod na trhy EU zatiaľ nikto oficiálne nepoprel, aj preto sa o ňom na Starom kontinente hovorí čoraz častejšie. A rozhodne je o čo stáť. Fabrika už testuje aj „ostrú“ Sonatu N-Line. Zaujímavý je aj jej motor –…

  KAMzaKRÁSOU

  Vieš, kde stráviť Vianoce? Vymeň zimný kabát za plavky!

  3

  Pýtate sa, kde stráviť Vianoce tento rok? Čo tak skúsiť nejakú tropickú destináciu? Vianoce v trópoch môžu byť obrovským zážitkom a príjemným únikom pred každoročným sviatočným zhonom a stresom. Dali by ste sa nahovoriť?

  Recept: Zdravé zimné smoothie, ktoré vás zahrejú aj ochránia

  4

  Tieto obľúbené nápoje nie sú ideálne len na letné obdobie. Niektorí z nás si bez nich nevedia predstaviť ráno a iní si ich doprajú len čas od času. No vedeli ste, že sú ideálne aj počas zimného obdobia? Stačí len niektoré letné ingrediencie zameniť za tie zimné a vytvoríte si zdravé smoothie, ktoré…

  Už si vyskúšala kôprový olej? Rozhodne ho budeš milovať!

  2

  Už pravidelne vám prinášame rozličné zaujímavé a najmä užitočné informácie o najrôznorodejších múkach, prírodných sladidlách. semienkach, orieškoch či olejoch. Je ich skutočne mnoho a výber v prípade rozsiahlej ponuky môže byť veľmi náročný. Práve preto vám stále predstavuje nové a nové potraviny, ktoré dokážu v pozitívnom smere ovplyvniť naše telo…

  Čo všetko sa dá prať v práčke? O tomto si možno vôbec netušila!

  2

  Slúži vaša práčka v domácnosti iba na pranie oblečenia? Nebojte sa ju využiť trochu netradičným spôsobom a vyperte v nej napríklad koberčeky do auta alebo topánky. Čo všetko sa dá prať v práčke? Nebojte sa a využite jej schopnosti na maximum!

  Ako používať vône vo Feng Šuej? Ktoré dokážu zmeniť náladu?

  2

  Príjemná vôňa domova priaznivo vplýva na našu celkovú pohodu. Je potešením byť v dome, ktorý dobre vonia. Vo Feng Šuej sa používajú vône a aromaterapia na podporu harmónie a rovnováhy. Vhodne zvolenou vôňou môžeme síriť dobrú náladu, povzbudiť kreativitu, upokojiť alebo povzniesť ducha. Aké vône vo Feng Šuej dokážu navodiť príjemnú atmosféru?  

  Najdivnejšie spôsoby, ako si ľudia zarábajú peniaze: To vážne?!

  8

  Je množstvo profesií, ktoré existujú a ktorým sa ľudia venujú. Na jednej strane existujú také bežné, ktorým sa venuje množstvo ľudí, no natrafiť môžete aj najmodernejšie profesie, akou je napríklad pilot dronov, manažér šťastia a pod. To však ani zďaleka nie je všetko. Ľudia sú totižto vynaliezavé tvory a verte či nie, dokážu…

  Svetlo sveta

  Pápež náhle zrušil blahorečenie arcibiskupa Sheen stanoveného na 21.12.

  0

  Blahorečenie jedného z najviac sledovaných predstaviteľov katolíckej Cirkvi v 20. storočí, arcibiskupa Sheena sa náhle zrušilo. Dôvod má byť požiadavka pôvodne nemenovaných amerických biskupov, ktorí Svätému otcovi navrhli oddialiť tento termín a ešte hlbšie preskúmať život arcibiskupa. Biskup Peorie, ktorý je zodpovedný za blahorečenie reagoval na toto náhle rozhodnutie slovami,…

  Úmrtie: Zomrel Ján Brichta, spolutrpiteľ blahoslaveného Titusa Zemana

  0

  Ján Brichta, účastník tretej výpravy Titusa Zemana, spolu s ním odsúdený, trpiteľ za vieru zomrel vo veku požehnaných 91 rokov vo štvrtok 28. novembra 2019. Saleziánsku rodinu o úmrtí informovala dcéra zosnulého. Označila ho za „saleziána celým svojím životom“. Pohrebné obrady sa budú konať v Katedrále svätého Martina v Bratislave…

  Arcibiskup Paríža Michel Aupetit: Aj nálepkovanie môže byť cenzúrou

  0

  „Cenzúra je vo Francúzsku faktom. Ak má niekto iný názor ako väčšina, nesmie hovoriť na verejných miestach. Ak máš iný názor, budeš označený za reakcionára alebo homofóba,“ hovorí parížsky arcibiskup Michel Aupetit. V obšírnom rozhovore pre švajčiarsky portál 24heurs.ch sa arcibiskup Aupetit vyjadril ku kauze Sylviane Agacinskiovej. Táto francúzska filozofka…

  Grécka pravoslávna cirkev bude v Grécku aj naďalej štátnou cirkvou

  0

  Grécky parlament odmietol zmeny a doplnenia ústavy, ktoré by zaviedli oddelenie Gréckej pravoslávnej cirkvi od štátu. V tejto krajine má štatút štátnej cirkvi. Prezident a ministri prisahajú arcibiskupovi Atén a celého Grécka. Kňazi sú platení zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 sa ľavicová vláda Alexisa Tsiprasa ujala iniciatívy na oddelenie…

  O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

  0

  Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch. Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je…

  Pápež súhlasil s vrátením relikvie jasličiek do Betlehema

  0

  Medzi najpoprednejšie relikvie v Cirkvi patrí, popri fragmentoch Svätého kríža, tŕňovej koruny, ktorá bola uchovávaná v parížskej katedrále Notre Dame, aj fragment jasličiek, v ktorých bol uchovávaný po svojom narodení Ježiš Kristus. Fragmenty jasličiek sa uchovávali v Ríme potom čo moslimovia dobili v siedmom storočí Jeruzalem. Jasličky boli od siedmeho…

  Armádny Magazín

  Českí poľovníci nesúhlasia so zamietnutím ich žaloby Európskej únie

  0

    Prinášame vyjadrenie Českomoravskej poľovníckej jednoty k rozhodnutiu Súdneho dvora EÚ vo veci žaloby Česká republika vs. Európsky parlament a Rada EÚ proti novelizovanému zneniu doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Česká republika sa žalobou

  Ak chceme vychádzať s Ruskom, nesprávajme sa ako idioti

  0

  5. 12. 2019 / Daniel Veselý. Som vcelku milo potešený tým, že sa reakcia tuzemských novinárov, politikov a užívateľov sociálnych sietí na Novotného klauniády v ruskej štátnej televízii rôzni. Nejde o monolitickú litániu, ako by sa dalo očakávať, hoci táto nafúknutá kauza zbytočne odsáva energiu oveľa dôležitejším problémom, v prvo

  V Košiciach odštartovala zimná liga v dynamickej streľbe

  0

  Dňa 1.12.3019 sa konala v priestoroch obchodného centra Optima, strelecká súťaž 2CS Winter league podľa pravidiel IPSC. Zaujímavosťou tejto súťaže je, že sa strieľajú 4 strelecké situácie podľa pravidiel IPSC v dynamickej streľbe, na jednom mieste. Strelci mohli využiť možnosti , ktoré ponúka aj areál Steam Factory a mnohí prišli…

  Američania vyvíjajú nové super podvodné strelivo

  0

  Tradičné guľky pod vodou rýchlo spomalia, takže sú takmer neúčinné. Metóda známa ako „superkavitácia“ umožňuje objektom letieť vo vode oveľa vyššími rýchlosťami. Tieto guľky by mohli fungovať s existujúcimi zbraňami a mohli by urobiť špeciálne sily ešte smrteľnejšími. Spoločnosť DSG Technologies, vyvíja nové strelivo, ktoré môže letieť  vo vode tým, že

  Najlepší poddôstojník za výcvikový rok 2019 je nadrotmajster Andrej Brzuľa z taktického krídla Sliač

  0

  V priestoroch žilinského 5. pluku špeciálneho určenia sa 3. decembra uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka OS SR za výcvikový rok 2019. Komisia pod vedením Hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Marcela Kaniaka nakoniec rozhodla, že sa ním stal nadrotmajster Andrej Brzuľa, starší technik – špecialista- inštruktor skupiny obsluhy trenažéra 2. taktickej

  EÚ sa desí slobody vlastných občanov - zamietol českú žalobu proti zbraňovej smernici

  0

  Súdny dvor EU dnes vyniesol rozsudok, ktorým podľa očakávaní ZAMIETOL ČESKÚ ŽALOBU proti zbraňovej smernici. Rozhodnutie súdu nás len utvrdzuje v názore, že EU sa desí slobody vlastných občanov a je zónou umierajúcej demokracie.   ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 3. decembra 2019

  Tvoja Svadba

  Očarujúca bordová svadobná výzdoba: Určite si získa aj teba!

  0

  Rozprávková zimná svadba je pre niektorých splneným snom. Na rozdiel od tradičnej letnej svadby má tá v zime niekoľko zásadných výhod. Máte jasnú predstavu o tom, ako by mala vaša svadba vyzerať? Túžite po niečom originálnom? Bordová svadobná výzdoba bude pre vás jasná voľba.

  Svadba s malým rozpočtom: Ako zorganizovať svadbu snov?

  0

  Túžite po rozprávkovej svadbe, avšak máte obmedzený finančný rozpočet, ktorý nemôžete prekročiť? Aj napriek tomu môže byť váš svadobný deň dokonalý. Svadba s malým rozpočtom nie je žiadny problém. Prinášame vám tipy, vďaka ktorým na svadbe ušetríte a napriek tomu si jeden z najdôležitejších dní svojho života užijete podľa svojich…

  Ako napísať dobrý príhovor? Čo ľudí zaručene dojme?

  0

  Zacinkanie na pohárik počas svadobnej hostiny predchádza tradičnému príhovoru. Kto sa ho zvyčajne ujíma a aké slová zvoliť, aby oko nezostalo suché, úsmevmi sa nešetrilo a osadenstvo bolo patrične dojaté? Svadobný príhovor zvyčajne patrí otcovi nevesty a svedkovi ženícha. Dávno ale toto nepísané pravidlo neplatí do bodky, a tak sa na každej…

  Ako zvládnuť svadbu s pokojom? S našimi tipmi to zvládneš!

  0

  Nevesty sa na svoj veľký deň tešia. Prekážkou by nemal byť ani stres. Všetko sa dá totiž zvládnuť s pokojom. Ako zvládnuť svadbu s kľudom? Prejdite si naše svadobné tipy, ako to docieliť.

  Svadobný šál pre nevestu na zimnú svadbu: Zahreje aj očarí!

  2

  Doposiaľ sa nevesty akosi báli zimných svadieb. Predsa len je vonku zima a zladiť kabátik k svadobným šatám nie je vôbec jednoduché. Dokonca sa zimným svadbám práve kvôli tomu väčšina neviest vyhýba, a to aj napriek tomu, že by v zimnom období ušetrili. Zimná svadba má rovnako ako tá letná čosi do seba. Všetko…

  Najznámejšie svadobné tradície: Staré verzus nové

  2

  Určite ako každá nevesta a ženích, premýšľate nad tým, aké tradície zapojiť práve do vášho svadobného dňa. Nič ale nie je povinnosť. Je to váš deň a ak si ho chcete usporiadať sami podľa seba, nikto sa na vás hnevať nebude. Súboj svadobných tradícií vám pomôže vybrať si tie vaše. Najznámejšie…

  Tvoje Zdravie

  Vylučuje sa počas pôrodu aj sexu: Toto je oficiálny hormón lásky!

  0

  Viete, ktorý hormón v tele môžeme označiť ako oficiálny hormón lásky? Nazýva sa oxytocín a najčastejšie sa spája s pôrodom a s dojčením. Oxytocín je však oveľa silnejší a nemá na svedomí “len” narodenie nového človiečika. Vyskumy ukázali, že sa vylučuje aj pri nadviazaní novej známosti, pri sexe, ale aj…

  Ľudský papilomavírus: Čo by sme mali vedieť o HPV? Ako sa prenáša?

  0

  Ľudský papilomavírus je známy aj pod skratkou HPV. Infekciu týmto vírusom radíme v súčasnej dobe medzi najčastejšie pohlavne prenosné infekcie. Po vstupe do organizmu nemusí vírus spôsobovať veľmi dlhú žiadne zdravotné ťažkosti. Jeho prítomnosť v tele však môže z dlhodobého hľadiska zvyšovať riziko rozvoja mnohých vážnych ochorení, akým je napríklad v prípade…

  Obávaná, ale život zachraňujúca! Čo je kolonoskopia a ako prebieha?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, čo je gastroskopia a ako prebieha. Toto pomerne obávané vyšetrenie môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých vážnych ochorení tráviacej sústavy. Hoci vyzerá jeho priebeh trochu nepríjemne, spravidla ho pacienti zvládnu veľmi dobre. Podobne obávaným vyšetrením, ak nie ešte viac, je takzvaná kolonoskopia.…

  Ako sa stravovať pri vysokom krvnom tlaku?

  0

  Vysoký krvný tlak predstavuje zdravotný problém, ktorý v dnešnej dobe trápi obrovské množstvo jedincov, a to nielen starších, ale aj stále mladších. Ide o takzvané civlizačné ochorenie. O vysokom tlaku sa pritom často hovorí ako o akomsi tichom zabijakovi. Nebolí, dlho nemusí spôsobovať žiadne ťažkosti, no v skutočnosti ide o…

  Príčiny ženskej neplodnosti: Čo sa ukrýva za problémami s počatím?

  0

  Nedávno sme vám priniesli článok o tom, aké sú príčiny mužskej neplodnosti. V súčasnej dobe je pritom splodenie potomka skutočne častým problémom, pričom o mužský aj ženský problém. Dnes sa pozrieme na to, aké sú príčiny práve ženskej neplodnosti. V prípade, že pár má už rok problém s počatím aj…

  Poznáte účinky cesnakového oleja? Pripravte si ho doma ihneď!

  0

  Cesnak kuchynský, latinsky Allium sativum, je rastlina z čeľade cesnakovité. Jeho domovinou je pravdepodobne centrálna oblasť Ázie. Od nepamäti sa jeho guľovitá cibuľa, zložená z niekoľkých strúčikov prekrytých bielym až purpurovým obalom, využíva nielen ako zelenina a korenina, ale uplatenie našiel aj v tradičnej ľudovej medicíne. Reč je o jednej z najstarších liečivých…