• MATRIX pravdy, alebo ako Barack Obama doviedol západnú civilizáciu na okraj útesu (3/4)

  Publikované 05.07. 2019 o 07:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Ešte zaujímavejší ako prílev novej energie v spojení s poznaním (riešené v časti 2/4 tejto série blogov) je energia spojená so stvorením, do tejto kategórie patria vizionárske videnia zjavenej pravdy prorokov, poznanie materstva a altruizmus prameniaci z nesebeckého/asymetrického sebaobetovania sa jedinca v prospech druhého človeka bez očakávania akejkoľvek reciprocity zo strany obdarovaného beneficienta obety. Subjektívna imaginácia je proces „vnútorného spytovania sa svedomia“ respektíve permanentného ničím nerušeného vnútorného predstavovania/premýšľania o nejakej skutočnosti v úplnej množine všetkých možných stavov, pričom až „uhladením problému“ cez súčasné/synchrónne nájdenie materiálnej pravdy, morálnej integrity a všeobecného prospechu umožňuje vznik prílevu kreacionistickej energie/vnútorného svetla. Ak na základe procesu vnútorného predstavovania si, dospeje jedinec len k parciálnemu poznaniu materiálnej pravdy, morálnej integrity alebo všeobecného prospechu získa len pokoj na duši, čiže upokojenie vnútorného nekľudu, ktorý núti človeka rozmýšľať nad problémom, ktorý ho sužuje.

  Opakom kreacionistickej energie je deštrukčná energia vysávajúca životnú energiu z človeka, predovšetkým syndróm „vyhorenia“ je spojený s nezáujmom dnešných ľudí o zjavenú pravdu, materstvo a službu blížnemu, takže si ľudia musia vystačiť s energiou, ktorú majú len z potravy/hmotných statkov, čo keď sa spojí so životom plným kompromisov so svojim svedomím, tak máme obraz dnešnej civilizácie, ktorá je unavená a frustrovaná. V ľudskej spoločnosti najnižší sociálny status, respektíve najvyššiu rezistenciu vyvoláva smrť a parazitizmus, čo je logické, pretože smrť vlastne predstavuje informáciu bez energie, preto ak niekto zabije druhého človeka, tak smrť odčerpá z vraha jeho životnú energiu, až sa stane „čiernou dierou“, informáciou bez životnej energie, emócie. Pre prípad života je ekvivalentom negatívnej energie verifikácie pravdy, individuálna existenčná hrozba, čiže strach. Parazitizmus je systémovou formou odčerpávania energie z ľudí, ide o ekvivalent fyzickej smrti ako spôsob kolektívneho násilia na členoch spoločnosti. Kolektivizmus ako všeobecný parazitizmus každého na každom, je založený na osobnej pasivite členov spoločnosti, ktorá je dosahovaná cez verejnú verifikáciu skupinovým vydieraním, existenčnou hrozbou voči všetkým, hlavne na ktorých záleží jedincom, ktorí majú byť systémom donútení k pasivite. Paraziti na rozdiel od dravcov viažu okrem svojej existencie aj reprodukciu na telo hostiteľa, preto ovládnutie psychiky/uvedenie do kľudového stavu pasivity hostiteľa je mimoriadne dôležité. Paraziti pre dosiahnutie cieľa spraviť z ľudí biologické stroje, vytvorárajú v rámci spoločenských korporačných štruktúr neformálne klientelistické skupiny/kliky (z franc. clique, znamená v sociológii uzavretú neformálnu skupinu vo vnútri formálnej organizácie, ktorá presadzuje vlastné záujmy, často v rozpore so záujmami celej organizácie. Spravidla je založená na neformálnych vzťahoch medzi určitými osobami, má dlhodobý charakter a súperí s inými klikami. Často má povahu nátlakovej skupiny, pretože sa jej členovia obávajú o svoje postavenie a preto aj ich pôsobenie je zamerané na udržanie alebo posilnenie nemennosti ich spoločenského statusu.), ktoré potom imitujú v štátnej správe parazitický vzorec svojej reprodukcie, čiže správajú sa ako rakovina štátneho aparátu. Paraziti, predovšetkým vírusy, u mnohobunkových zložitých organizmoch spôsobujú podľa posledných dánskych výskumov zmeny psychiky a sú spúšťačom mnohých psychických chorôb, rovnako sú spúšťačom mnohých typov rakoviny, čiže priamo vlastné bunky biologického tela preberajú model prežitia parazitov. Podobne aj zložité spoločenské štruktúry sú pod tlakom parazitov schopné podľahnúť parazitickým/civilizačne deštrukčným ideológiám mimo verifikácie materiálnej pravdy a rovnako ako časť telesných buniek zmutuje do rakoviny, tak aj časť štátneho aparátu preberá parazitický model svojej reprodukcie, čo spôsobuje autodeštrukčné pôsobenie podobne ako je to vidieť na príklade reakcie štátnej administratívy  v USA voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

  Egoizmus ako kritérium verifikácie výroku, t. j. „dobré/pravdivé je iba to čo prospeje mne“, je veľmi tenkým a ostrým nástrojom pravdy, podobne ako laserový skalpel. Egoizmus nie je zlý pri dodržaní bezpečnostných podmienok jeho použitia. Predovšetkým jeho použitie musí byť spojené s podporou jedinca/alfa samca a takáto podpora môže byť nekritická/nespravodlivá, avšak uspokojením jeho egoistických potrieb/pohnútok sa vytvoria podmienky, ktoré znamenajú zlepšenie pozície, či už hmotné alebo duchovné (sloboda, pravda, spravodlivosť, ľudská radosť, šťastie, krása a podobne) a vlastne tento altruistický počin znamenajúci dosiahnutie spoločenského pareto optima umožňuje eliminovať dopad negatívnej energie na alfa samca/vodcu v pozitívnom zmysle slova cez prílev kreacionistickej energie prameniacej z oblasti bytia, dokonca takýto jedinec môže zažiť až „vnútorné svetlo prorokov“. Ak sa egoizmus nevyužije kreacionistickým spôsobom a stane sa bezbrehým egocentrikom, potom jedinec „ide bez bŕzd“ a negatívna energia sa prejavuje neovládateľnou potrebou násilia, čo z neho vysaje životnú energiu, až sa stane živým mŕtvym, bezcitnou násilnou beštiou v ľudskej koži, ktorej už niet pomoci ako nejaký sériový vrah. Egoizmus na obranu pred zombifikáciou využíva niekoľko stratégií, prvou je akademický ateizmus, tzn. ide o snahu napojiť sa na pozitívnu energiu prameniacu z poznania, ktorá potom neutralizuje negatívnu energiu prameniacu z egoizmu a takýto jedinci navonok vyzerajú pokojní a pevní ako skala, dokonca ak sa zrieknu násilia, tak budú aj vnútorne vyrovnané a silné osobnosti. Všetci egoisti propagujú poznanie, milujú techniku, nové technológie a zaujímavosti zo sveta vedy, čo im dáva pocit progresivizmu/ nadradenosti/elity a preto majú presvedčenie o svojej morálnej nadradenosti nad ostatnými ľuďmi, čo je však len virtuálna pravda/ideológia, preto sa musia segregovať, aby nemohla nastúpiť verifikácia materiálnou pravdou a došlo by k zrúteniu ich mentálnej stability. Verifikácia pravdy sa skladá z energie a informácie, preto aby nedochádzalo k úniku životnej energie z tela egoistu „(-)“, tak si egoista vytvorí ducha, privátneho boha/mnohoboha (podstata slobodomurárskeho mystéria Veľkého architekta vesmíru), ktorý je negáciou „(-)“ skutočného Boha a cez neho, keďže dva záporné náboje (-)/(-) sa odpudzujú, je možné zabrániť úniku životnej energie, čím si egoista udrží mentálnu stabilitu a tomu zodpovedajúcu životnú energiu počas svojho života, avšak v dobe smrti musí svoju energiu odovzdať „pánovi Svetla“, teda nemôže sa stať súčasťou diela skutočného Boha. Celkovo je možné konštatovať, že polyteizmus a poverčivosť sú techniky osobnostnej stabilizácie egoisticky zameraných jedincov cez kolektívnu verifikáciu/tabuizovanie osobnej „nezodpovednosti“ za svoje jednotlivé neduhy a ich projekcia do systému „zodpovedných pokušiteľov“ bôžikov a démonov, čím sa dosahuje virtuálna integrita osobnosti egoistu bez takto vytesnených zlých charakterových stránok. Ešte je jeden spôsob ako môže egoista naložiť so životom v oblasti „0“ životnej energie z „Matrixu verifikácie pravdy“, kedy egoizmus vnútornú negatívnu energiu/násilie obráti voči sebe, avšak pri tomto „prežívaní“ života je jedinec potom nesvojprávny, pretože podľahol závislosti hmotnej (mamon, drogy, zlozvyky), ktorá sa mu stáva predmetom jeho „morálnej integrity“, teda dosiahnutie svojej dávky závislosti je verifikáciou pravdy, alebo sexuálnej (obchodný, ukájací alebo násilný sex), čiže segreguje/vylučuje dobrovoľný sex medzi jedným mužom a jednou ženou a naopak preferuje inaký sex, ktorého praktizovanie sa stáva osobnou posadnutosťou, čo vyústi do sebadeštrukcie respektíve domáceho násilia s logickým dôsledkom nájdenia jedinej „životnej istoty“ v kulte smrti, ktorá ukončí vnútorné utrpenie posadnutosťou vyprázdneného človeka.

  Kolektivizmus ako kritérium verifikácie pravdy na základe „rozhodnutia väčšiny“ je vždy spojené s násilím voči menšine respektíve „mlčiacej väčšine“, ktorej je znemožnené organizovať sa a preto je atomizovaná na jednotlivcov, ktorí nesúhlasia s „väčšinovým“ ideologickým názorom. Prípustnosť kolektivistického spôsobu verifikácie je dovolená len dočasne a striktne adresne/konkrétne/určito, inak jej aplikácia bez dočasnosti sa mení na diktatúru a bez adresnosti na anarchiu. Kreacionistické uplatnenie kolektivizmu súvisí s „informačným pilierom“ spoločnosti, ide o pamäť národa zahrňujúcu najlepšie praktiky, ktoré sú predmetom kolektívnej fixácie svetonázoru inak povedané jedná sa o zjavenú pravdu tvoriacu podstatu náboženstva a strážcami tejto pamäte sú kňazi združený do cirkvi. Výhodou svetonázoru je, že takto mentálne synchronizovaní ľudia sú ochotní plniť svoje povinnosti voči svojej komunite dobrovoľne, čím svojou nesebeckosťou zabezpečujú/tvoria/kreujú integritu vlastnej spoločnosti a dokonca aj činnosť tých ľudí, ktorí nesúhlasia a inak by spôsobili disynchronizačnú zmenu spoločnosti na anarchiu, vedia korigovať a zmeniť ich inak deštrukčné správanie na tvorivú inšpiráciu pre vlastný rozvoj. Náboženstvo a cirkev ako strážny mechanizmus hodnotového základu spoločnosti musí synchronizovať potencionálne konflikty súkromného života a „verejného verifikovania pravdy“/vôle väčšiny, aby z toho nebola svojvôľa respektíve kolektívny teror voči jednotlivcom. V rámci spoločenského vývoja sa ustálili hodnotové pravidlá, ktoré sa začali vynucovať verejnou mocou, čiže začalo platiť právo v spoločnosti. Právo predstavuje verejnú verifikáciu z oblasti pozitívnej energie „Matrixu verifikácie pravdy“, čím dochádza k eliminácii negatívnej systémovej energie kolektivizmu, a ak má byť právo spravodlivé, tak musí na podobné situácie respektíve konflikty dávať podobné/rovnaké rozhodnutia bez ohľadu na to, akí rozdielny účastníci, svetonázorovo, sociálne a podobne, sa dožadujú práv a aký súd/štátny orgán aplikoval právo. Z požiadavky konzistentnosti aplikácie práva vyplýva nutnosť dodržať zásadu výstavby právneho poriadku v súlade s materiálnou pravdou, ktorá energetizuje spoločnosť tým, že sa táto vyvíja v režime najnižších nákladov, ale zároveň zamedzí akúkoľvek pozitívnu alebo negatívnu diskrimináciu, ktorá je vždy zdrojom spoločenskej nespravodlivosti, pretože „morálne ospravedlnenie“ diskriminácie je založené na nepravde/ideológii. Vonkajším prejavom právneho štátu je potom zastupiteľská demokracia, ktorá vždy na základe pravidiel/práva umožňuje dočasne, na volebné obdobie, pripustiť hegemóniu väčšiny nad menšinou, čím ľudská spoločnosť získava dosah na kreacionistickú energiu efektívneho využitia všetkých ľudských zdrojov. V prípade straty národnej/svetonázorovej/mravnej pamäte nebude existovať nesebecké dobrovoľné plnenie si povinností zo strany jednotlivých členov, ale presadí sa individuálny egoizmus, ktorý spôsobí „revolučnú anarchiu“ a začnú sa vytvárať násilné gangy, ktoré terorom budú presadzovať svoju „kolektívnu pravdu“, ale okrem fyzického násilia v obdobiach a teritóriách, keď nemá kto vynucovať právo, je nutné do tejto kategórie verifikácie pravdy zaradiť aj systém špicľovania a psychického zastrašovania/prenasledovania, s cieľom vytrhnúť človeka zo systému vzťahov založených na prirodzených korporáciách ako rodina, cirkev a národ. Systém kolektívneho násilia formou progresívnej/revolučnej anarchie je dlhodobo neudržateľný a jeho uplatnenie vedie vždy k totálnej deštrukcii/preformátovaniu/zániku celej civilizácie, ktorá stratí svoju pamäť. Násilie ako systémová negatívna energia kolektivizmu má svoju informačnú a energetickú stránku. Kolektívna verifikácia cez negatívnu energiu predstavuje štátny terorizmus rozsievania existenčného strachu medzi „svojimi“, t. j. politicky činnými členmi spoločnosti, v prípade systému apolitických vojenských diktatúr sú existenčne likvidovaní oponenti režimu s politickými ambíciami, pri ideologických diktatúrach ako fašistické alebo komunistické režimy je potrebné aj po odstránení opozície udržiavať „ducha strachu“, preto musia začať s likvidáciou aj vlastných kádrov, tzv. virtuálnych oponentov. Takýto na terore založený režim, ak chce byť relatívne stabilný, musí dať aspoň propagandisticky presvedčivú nádej bežným ľuďom, aby sa cez nekritické prejavy lojality voči vodcovi mohli vyhnúť perzekúcii. Elitársky kolektivizmus najčastejšie využíva informačnú bázu negatívnej energie skupinového egoizmu vyvolených aristokracia/oligarchia/ klika/kmeň/ gang/mafia verifikácie „svojej pravdy“, čiže všetko je pravdivé, čo slúži pre udržanie kolektívnych výhod a cez propagandu, formálnu charitu a politický marketing založený na ideológii, ktorá vytvára dojem nemennosti a teda aj prirodzenosti elitárskeho parazitizmu, čím chráni/tvorí dymovú clonu pre elitami/vyvolenými súkromne/neverejne prevádzkovaný klientský systém závislosti, vďaka ktorému v spoločnosti je uplatňovaná dvojitá/segregovaná morálka. Elitárstvo vo verejnom sektore uplatňuje systém morálnych očakávaní od hostiteľov a formálnych deklarácií od elity, ale v súkromí sa uplatňuje systém privatizácie verejných zdrojov, korupcie, protekcionizmu a nespravodlivosti. Najstabilnejším systémom kolektívneho násilia je čínsky paternalizmus, ktorého podstata spočíva v ochrane tradičnej čínskej rodiny, na čele ktorej má výsostné postavenie otec, ktorému prináleží všetka úcta a vyžaduje sa bezpodmienečná lojalita pod hrozbou sankcie vylúčenia rebelujúceho člena. Spoločenský tlak permanentnej kontroly a udavačstva v Číne požaduje „morálnu“ integritu paternalistickej lojality a povinnosti voči cisárovi/komunistickému vodcovi. Rafinovanosť takejto spoločenskej štruktúry spočíva v tom, že síce poskytuje človeku bezpečné útočisko v rodine, kde môže každý požívať benefity pozitívnej kreacionistickej energie, ale zároveň sú takto jedinci atomizovaní pod hrozbou ujmy v rodine na úrovni celej spoločnosti, ktorá vydiera negatívnou energiou kolektivizmu „existenčnou“ hrozbou členom rodiny, čím sa politicky pacifikuje celá čínska spoločnosť. Zavedením systému sociálneho scóringu dôjde ešte viac k zatlačeniu členov čínskej spoločnosti do pasivity, pretože nikto na nich už nemusí vyvíjať otvorené násilie, ale úspešnosť a kvalita života členov rodiny bude závisieť od kolektívnej prospešnosti, t. j. sociálne scóre každého jednotlivca donúti samého seba podriadiť autocenzúre/sebanásiliu, čoho dôsledkom bude absolútne vysatie životnej energie z človeka. Čínsky systém chovajúci sa ako dokonalý parazit nikdy nemôže byť porazený segregovanými kolóniami elitárskych parazitov, preto predstava niektorých amerických elít okolo Barracka Obamu a z Demokratickej strany, že by si USA s Čínou mohli rozdeliť svet bola naivná, pretože nimi presadzovaný systém totálneho parazitizmu bez možnosti oddychu pre ovce/hostiteľov/obyčajných ľudí, by znamenal zrútenie sa západnej civilizácie a jej odovzdanie vrátane celého sveta Číne, pričom svet by sa stal jedinou kolóniou mravcov.

  Pre parazitov sú nebezpečné iba dravce, pretože sa živia najslabšou korisťou. Paraziti zase potrebujú pasívnych hostiteľov, preto dravci, keď lovia tak donútia potencionálnu korisť ísť na kyslíkovo-energetický dlh, čím sa jasne oddelia zdraví jedinci od napadnutých parazitmi. USA po vládnutí texaských prezidentov, ktorí pristupovali k regulácii hostiteľov na báze „násilia a mnohoboha“, Clintonovci spriaznení s technologickými firmami a sociálnymi sieťami respektíve s kalifornskou elitou regulovali hostiteľov cez „závislosti“, Obama zase cez „akademický ateizmus“. Tridsaťročná deformácia amerických a západných hodnôt počas vlády týchto prezidentov spôsobila rozbujnenie rakoviny v štátnej administratíve vo forme kliky, ktorá je rakovinou štátneho aparátu. Výsledkom je 22 biliónov verejného dlhu USA, ktorý musia splácať „hostitelia parazitov“, t. j. americkí občania, a to vrátane ich detí v budúcnosti. Politika Donalda Trumpa ako alfa samca, má záujem o vyriešenie problémov USA, preto podobne ako dravci nepreferuje horúcu vojnu ako nástroj svojej politiky, aj keď dravci sa nevyhýbajú ostrému boju, ak sú napadnutí fyzicky alebo ich teritóriá alebo sú ohrozené ich samice, čiže je ohrozená reprodukcia. USA pod jeho vedením budú skôr nútiť všetkých ísť na kyslíkový dlh, aby bolo zrejmé, kto je úplne „prehnitý“ a kto zdravý. Pravdepodobne nijaký suverénny štát nezačne likvidovať občanov USA alebo by napadol územnú celistvosť USA, preto jediným dôvodom pre horúcu vojnu by mohla byť ropa, pretože súčasná ekonomika je z hlavnej časti založená na rope a cez ropu sa reprodukuje hodnota/bohatstvo v čase respektíve uchováva hodnota kapitálu. Morálnu integritu ukázal Donald Trump počas iránskej krízy, keď rozhodol, že bez materiálnej pravdy o útoku na životy nevinných ľudí respektíve na americké ciele nebude riskovať životy nevinných, teda nechce byť ideologickým vrahom, aby sa nedostal na morálnu úroveň svojich nepriateľov. Kandidátmi na „úhradu“ účtu prezidentovania medzi Ronaldom Reganom a Donaldom Trumpom sú Čína a Európska únia. Prioritu má Čína, pretože v EU a aj v jednotlivých členských krajinách EU sú v politických funkciách nepodarené deriváty „tridsaťročných amerických prezidentov“, teda EU nikam „neutečie“. Po vyriešení čínskych nekalých obchodných praktík nastúpi EU do pozície platiča, a to tak, že Nemecko bude nútené podpísať „obchodnú dohodu“, čo môže byť zdôvodnené reálnou morálnou zodpovednosťou za politické rozhodnutia Angely Merkelovej, ako Kosovo, Turecký puč, Ukrajinský majdan, porušenie Lisabonskej zmluvy spôsobením migračnej krízy, vydieranie Východnej Európy migračnými kvótami a Brexit. Následne Nemecko vysaje zvyšok EU. Ak Čína pristúpi na obchodnú dohodu s USA, tak úhradu amerického „parazitického“ verejného dlhu si Čína rozloží na dlhé obdobie, inak s veľkou pravdepodobnosťou ju čaká osud bývalého Sovietskeho zväzu, ak nenájde asymetrickú odpoveď. Pre ľudstvo sa črtajú nasledujúce scenáre; ak by svet pokračoval v obamaway, tak by sme evolučne ako ľudstvo paraziticky vysali našu planétu a aj ľudia by skončili ako vecný zdroj, podobne ako vo filme Matrix, alebo s rovnakým výsledkom, avšak s rýchlejším priebehom. Ak sa Číne podarí reagovať na tlak spriechodnením projektu Hodvábna cesta a dedolarizáciou svetovej ekonomiky, čím stratí dych USA, tak zanikne západná civilizácia ako ju poznáme a ľudstvo sa zmení na mravenisko s „čínskou kráľovnou“. Čína, ak chce odolať tlaku USA, potrebuje silnú EU, ale pre Rusko je taká situácia nevýhodná, lebo by došlo k roztrhaniu Ruska medzi silnou EU a silnou Čínou. Rusko má spoločný záujem s USA udržať EU chronicky chorú. USA však musia zadržiavať Rusko, lebo by parazitmi prehnitú EU ovládlo, nakoľko sa jedná o spoločnosť dravcov bez ideologických deviácií, podobne ako Izrael. Rusko má záujem, aby Čína odolala tlaku USA, lebo spriechodnením Hodvábnej cesty po území Ruska môže nahradiť Moskva Londýn ako svetové finančné centrum, ale zároveň Rusko má záujem, aby USA nezoslabli, lebo Rusi sami by Čínu nezvládli. USA zase majú záujem v projekte Hodvábnej cesty Čínu zadržiavať, na to potrebujú Rusko. Všetky tieto scenáre sú katastrofické a preto je nevyhnutné vykonať systémovú zmenu pre záchranu západnej civilizácie a kresťanských hodnôt zavedením protiparazitickej legislatívy, ktorá bude spojená s takým rastom, že bude možné vyriešiť dlhovú krízu aj bez vojny.

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Syn exprezidenta Ukrajiny Petra Porošenka prezradil, prečo nerozpráva po ukrajinsky

  Kyjev 18. augusta 2019 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)   Bývalé a nové vedenie Ukrajiny presadzuje totálnu ukrajinizáciu. Na to, že Kyjev vo svojej snahe potláčania rečí národnostných menšín poriadne preháňa a porušuje ľudské práva, vedúcich predstaviteľov krajiny viackrát upozornili zástupcovia mnohých organizácií Európskej únie. Úplne tragikomicky pritom vyzerá, keď najväčší „patrioti Ukrajiny“…

  Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta

  Belehrad 18. augusta 2019 (HSP/Foto: Facebook)   Budovy a majetky vysokých štátnych činiteľov zvyčajne ochraňujú vojaci a policajti, špeciálne jednotky a moderné ochranné systémy. V Srbsku vynašli iný spôsob. Kobry budú strážiť rezidenciu srbského prezidenta. Nebudú to však plazy so skupiny jedovatých hadov, ale... ženy. Sú to príslušníčky bataliónu vojenskej polície špeciálneho určenia Srbskej…

  Potrebujú ďalšiu vraždu?

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Potrebujú ďalšiu vraždu? Tri fázy prebratia moci liberálmi. V správny čas dá zásadné vyjadrenie aj nastrčená prezidentka. S Blbým a Blbším sa však voľby vyhrať nedajú, ani s ich replikami. „Plán bol jednoduchý. Kúpiť si človeka, ktorý bude vynášať špinu z vyšetrovania. Účelovo…

  Peter Švec: Prisnil sa mi sen – demokracia sa stala vládou väčšiny

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak sa parlamentné voľby uskutočnia na konci februára, našu vlasť čaká po horúcom lete aj horúca jeseň a ešte horúcejšia zima. Na druhej strane existuje nádej, že horúci nástup extrémisticko-liberálnych kandidátov na vysoké štátne funkcie schladia svojou nekonečnou nafúkanosťou, aroganciou a nekompetentnosťou samotní adepti. Na…

  54. časť neznámych slovenských dejín: V cudzích službách pred veľkou búrkou

  Bratislava 18. augusta 2019 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Zatiaľ čo slovenská inteligencia v prvej polovici 19. storočia väčšinovo v ničom nezaostávala za európskymi partnermi, pestovala vlastnú reč – či už v bernolákovskom alebo štúrovskom úze - horšie to bolo so slovenskou šľachtou. Francúzsky diplomat Paul de Bourgoine mohol v roku 1849 napísať toto: „Na Slovensku…

  Na ostrove Gran Canaria opäť horí, evakuovali luxusný hotel

  Madrid 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Diaz)   Úrady na ostrove Gran Canaria, ktorý je súčasťou španielskych Kanárskych ostrovov, evakuovali v sobotu turisticky vyhľadávaný priesmyk Cruz de Tejeda a priľahlý luxusný hotel po tom, ako v tejto oblasti vypukol ďalší lesný požiar. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na…

  Prečo je súčasný liberalizmus novodobým fašizmom ?

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Sputnik-Natalia Seliverstova)   Všetci liberálni extrémisti, slniečkári a kaviarenski povaľači sa zaprisahávajú, že oni nemajú nič spoločné s fašizmom a slovné spojenie „liberálny fašizmus“ dokonca označujú za oxymorón, pričom zdôrazňujú, že demokracia môže existovať len s prívlastkom - liberálna. Žiadne iné formy demokracie, ako napríklad buržoázna demokracia, ľudová demokracia,…

  Medzi banánmi z Ekvádoru našli 75 kilogramov kokaínu

  Sofia 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Keith Srakocic)   Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru. Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou,…

  Požiar zničil slum v Dháke, o strechu nad hlavou prišlo 50-tisíc ľudí

  Dháka 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Evan Collis)   Slum v bangladéšskom hlavnom meste Dháka zachvátil obrovský požiar, ktorý pripravil o strechu nad hlavou 50-tisíc ľudí Požiar vypukol v piatok v neskorých hodinách v slume Čalantika, kde zničil okolo 15-tisíc domov. Mnohé mali plastové strechy, čo pomohlo pri šírení plameňov. Žiadne obete…

  Mesto Dolný Kubín rozdá kompostéry za viac ako 118-tisíc eur

  Dolný Kubín 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dolnokubínska samospráva v nasledujúcich mesiacoch začne bezplatne rozdávať záhradné kompostéry do domácností v rodinných domoch. Na ich nákup získala radnica nenávratný finančný príspevok z Ministerstva životného prostredia SR vo výške 118 257 eur, čo predstavuje 95 percent oprávnených výdavkov projektu. Zvyšné náklady uhradí…

  Stúpenci ruskej politickej opozície uskutočnili na viacerých miestach tiché protesty

  Moskva 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Stúpenci ruskej politickej opozície zorganizovali v sobotu na viacerých miestach v Moskve tiché protesty, na ktorých žiadali prepustenie politických väzňov a slobodné voľby po tom, ako im úrady zakázali zhromaždenie väčšieho rozsahu. Informovala o tom agentúra DPA Organizátori protestov vrátane uväzneného opozičného politika Alexeja…

  Jubilejný Cigánsky Bašavel chce spojiť Rómov a Nerómov

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Cigánsky Bašavel už desať rokov rúca predsudky o Rómoch. Organizátorom podujatie, ktoré sa uskutoční v sobotu 24. augusta na hrade Devín v Bratislave, je občianske združenie Divé maky. Hlavným programom sú vystúpenia mladých rómskych talentov, ktoré združenie podporuje Dodnes na ročníky Cigánskeho Bašavelu…

  Viete, ako sa máte zachovať, ak človek zaoberajúci sa okultizmom, vám chce niečo darovať? Hoci aj obraz Matky Božej

  Bratislava 17. augusta 2019 (HSP/Foto:Pixabay)   Ďarčeky sa neodmietajú. Ale čo robiť s obrazom Matky Božej, ktorý vám daruje človek zaoberajúci sa okultizmom a čiernou mágiou? Na otázku odpovedá exorcista Ľuboslav Petričko "Mám úctu k obrazom svätých, ale ak som dostala obraz Matky Božej od človeka ktorý sa zaoberá čiernou mágiou a…

  SNS znepokojujú vyhlásenia Merkelovej k utečencom. Žiadajú Lajčáka, aby jeho ministerstvo dôsledne hájilo prijaté pozície SR

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber)   Slovenská národná strana (SNS) je „vážne znepokojená“ vyhlásením nemeckej kancelárky Angely Merkelovej k utečencom Merkelová podľa národniarov „bez vytvorenia fungujúcich zberných táborov na africkej pôde a doriešenia otázky ich financovania, nezodpovedne požaduje opätovné zavedenie tzv. európskej misie‘ na záchranu utečencov v Stredozemnom mori.…

  Úrady povolili 27 maloletým opustiť loď s migrantmi v Taliansku

  Rím 17. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Maurizio Brambatti)   Dvadsaťsedem maloletých bez sprievodu dostalo v sobotu povolenie na opustenie lode Open Arms s viac ako 130 migrantmi na palube, ktorá už 16 dní hľadá bezpečný prístav. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy organizácie, ktorá loď prevádzkuje Organizácia Proactiva…

  Poľský turista prežil približne 20-metrový pád v Tatrách

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Poľský vysokohorský turista prežil približne 20-metrový pád vo Vysokých Tatrách. Na pomoc 22-ročnému Poliakovi zavolali dnes popoludní Horskú záchrannú službe (HZS). Zo Žltej veže vo Veľkej Studenej doline spadol jeden z dvojice turistov. Pre veľmi slabý mobilný signál v oblasti však záchranári nemali…

  Alžbetínsky deň v Bardejovských Kúpeľoch pripomenie cisárovnú Sisi

  Bardejovské Kúpele 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Jedným z vrcholov tohtoročného kultúrneho leta v Bardejovských Kúpeľoch bude 16. ročník Alžbetínskeho dňa. V nedeľu 18. augusta sa v areáli pri Kúpeľnej kolonáde uskutoční pamätný deň na počesť návštevy cisárovnej Alžbety, zvanej Sisi, ktorá v kúpeľoch strávila tri týždne Spomienková slávnosť…

  Slovenská akadémia vied finančne podporí projekty vedcov pôsobiacich v zahraničí. Dostanú plat aj pracovnú zmluvu

  Bratislava 17. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Fabian Bimmer)   Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV Informuje o tom webová stránka akadémie. SAV očakáva, že…

  TopDesat

  90-dňoví snúbenci po 90 dňoch - shakespearovská dráma v priamom prenose

  0

  Chantel Everett a Pedro Jimeno - jeden z najvýbušnejších párov, ktorý stál v centre pozornosti reality šou 90-dňoví snúbenci (90 Day fiancé), si fanúšikovia zamilovali, pretože ich neustále dokázal zásobovať vypätými emóciami, divokými hádkami a neustávajúcou drámou. Komplikovaná história ich vzťahu neleží len na ich pleciach, tento príbeh má v…

  Trápi ťa bolesť zubov? Týchto 8 domácich rád ti určite pomôže

  0

  Určite sme už všetci zažili neznesiteľnú bolesť zubov. Podľa prieskumu má viac ako 90 % ľudí zubné kazy. A to je dôvod, prečo sme sa rozhodli, že ti prinesieme osvedčené domáce rady, ktoré ti určite zmiernia bolesť v ťažkých chvíľach. Najmä cez víkendy, lebo ako už býva zvykom, zuby ťa…

  Správne uložená záťaž vozíka môže byť otázka života a smrti

  0

  Jazda s prívesným vozíkom, teda jazda s jazdnou súpravou, nie je to isté, ako jazda sólo. Keď zapojíte prívesný vozík za bežné auto, treba sa pripraviť na rôzne situácie, ktoré bežne nenastanú. Jedným z hlavných faktorov, ktorý ovplyvní jazdu, je hmotnosť a výkon auta. Nielen od toho závisí aj maximálna povolená hmotnosť prívesného vozíka,…

  Chruščov: Nový plán Kremľa a Semičastnyj

  0

  Prefíkaný Komsomolec – Nikita Sergejevič Chruščov, ktorý žil v rokoch 1894 až 1971. Na úvod sa spoločne pozrime na to, čo je Komsomol. Komsomol, to bola v bývalom Sovietskom zväze Mládežnícka organizácia – Komunistický zväz mládeže. Niečo ako v bývalom Československu ČSM – Československý zväz mládeže. Chruščov bol novým plánom Kremľa. Potreboval sa…

  Unikátne zvieratá, ktoré dokazujú, že príroda je umelec!

  0

  Akoby naša planéta nebola dosť krásna, príroda zase raz prekonala sama seba a vytvorila zvieratá s jedinečným vzhľadom. Či už ide o úchvatné farby rýb alebo roztomilé materské znamienka tvaru srdca na kožušine mačky, túto jedinečnosť prijímame a myslíme si, že tieto zvieratá sú niečím výnimočným. Chceli by sme sa s…

  Vďaka svojmu humoru dokázali pobaviť celý internet

  0

  Myslím si, že najlepšia vec pri riešení problému je nájsť v tejto veci aspoň trocha humoru. Vraví sa, že nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie. A aj preto sa ľudia rozhodli, že niektoré ťažké situácie zoberú športovo. Práve vďaka takýmto ľuďom sa potom môže široká verejnosť…

  Vo svete IT

  Pozrite si históriu vlajkových smartfónov od Xiaomi. Ktoré z nich ste mali?

  0

  Spoločnosť Xiaomi vznikla v roku 2010 a  svoj prvý smartfón Xiaomi Mi 1 predstavila v auguste 2011. Od vtedy spoločnosť predstavila desiatky smartfónov, z  toho 7 ďalších zariadení z produktovej línie Mi, ktoré sú vlajkovými zariadeniami spoločnosti. Nižšie si môžete pozrieť, ako sa vlajkové zariadenia spoločnosti Xiaomi vyvíjali z roka…

  V TENAA certifikácii sa objavil Xiaomi Redmi 8. Okrem kompletného dizajnu poznáme aj jeho špecifikácie

  0

  Spoločnosť Redmi, spadajúca pod krídla čínskeho Xiaomi si pre nás chystá ďalší low-end smartfón, ktorý by mohol osloviť obrovské masy. Naznačujú to nedávne uniknuté špecifikácie a fotografie zverejnené na certifikáte TENAA. Pozrime sa teda čo nový smartfón Redmi 8 z výrobne Xiaomi ponúkne budúcim majiteľom. Dizajn zostáva takmer nezmenený Nový…

  Najlepším smartfónom tohto roku podľa expertov z EISA je Huawei P30 Pro

  0

  Ku nedávnemu oceneniu smartfónu Xiaomi Redmi Note 7 sa najnovšie pripája aj vlajková loď spoločnosti Huawei, ktorá si odnáša titul najlepšieho smartfónu za rok 2019-2020. Huawei P30 Pro je bezpochyby jedným z najlepších smartfónov momentálne dostupných na trhu, pričom podľa expertov asociácie EISA z viac ako 61 magazínov z 29…

  Čo stoja produkty Huawei v domácej Číne? Pozrite video Slováka žijúceho v Shanghai

  0

  Približne týždeň dozadu sme Vám priniesli článok, v  rámci ktorého sme Vám ukázali čo stoja Xiaomi produkty v  domácej Číne. Informácie nám umožnil sprostredkovať vloger Jaroslav Kuřtak, Slovák žijúci v  Číne. Čo stoja Huawei produkty v domácej Číne? Jaroslav Kurťák sa však nepozrel len na produkty od spoločnosti Xiaomi, ale aj…

  Xiaomi Mi A3: Najdostupnejší smartfón so vstavaným skenerom odtlačkov prstov v displeji je aktuálne o 1/3 lacnejší

  0

  Modely smartfónov od spoločnosti Xiaomi patria medzi žiadanejšie, a to z dôvodu, že ponúkajú funkcie ktoré by sme len ťažko hľadali v zariadeniach s obdobnou cenovkou, a zároveň ich vyhotovenie je na vyššej úrovni. Dobrým príkladom je aj nedávno predstavený smartfón Xiaomi Mi A3, ktorého hlavným lákadlom je skener odtlačkov…

  Xiaomi Redmi Note 7 je oficiálne najvýhodnejším smartfónom na trhu, potvrdila to asociácia EISA

  0

  Xiaomi Redmi Note 7 je už od jeho samotného predstavenia považovaný za jeden z najlepších smartfónov strednej a vyššej strednej triedy, ktoré sú momentálne dostupné na trhu. Skvelý fotoaparát a dostatok výkonu robí z tohto zariadenia naozaj unikát, ktorý si za svoje pôsobenie na trhu našiel naozaj milióny spokojných zákazníkov.…

  TopSpeed

  Video Mercedes AMG GT63s 4door 4x4 test

  1

  Výkony motorov moderných športových áut sa s príchodom nového desaťročia dostali do závratných výšin. Špeciálne tých áut, ktoré stále majú ambíciu slúžiť aj ako každodenné auto. Napriek stále inteligentnejšej elektronike a asistentom sú mnohí presvedčení, že také auto je nutné mať už len s pohonom oboch náprav. V niektorých špecifických prípadoch…

  Za 10 rokov si elektromobily vyžiadajú o 250 % viac medi

  57

  Rozvoj elektromobility neznamená len zvýšenú aktivitu automobiliek pri vývoji samotných áut. Ich príchodu sa vo väčšej miere musí prispôsobiť aj samotná infraštruktúra, dostupnosť, počet nabíjacích staníc, dostatočný výkon elektrickej prenosovej sústavy a v neposlednom rade aj zabezpečenie dostatku nerastných surovín. A v tom môže byť problém, v horizonte 10 rokov si len širšia…

  Veľká cena Slovenska je naša najstaršia automobilová akcia

  1

  OMV MaxxMotion Veľká cena Slovenska je naším najtradičnejším automobilový podujatím, ktoré má za sebou už zhruba 40 ročníkov. Ostatných 10 sa koná práve tu, na prvom slovenskom permanentnom automotodróme SLOVAKIA RING. Autá najrozmanitejších tried, tvarov a výkonov gumujú rýchlostnú dráhu so sériou tréningov, kvalifikácií, šprintových pretekov, aj tých vytrvalostných.

  Vedci zisťovali, či pomáhajú žlté okuliare jazde v noci

  13

  Každú dekádu sa na vodičov vyvalí elixír lepšieho života za volantom. V  80. rokoch môj otec naletel nezmyselnému ultrafialovému svetielku, ktorého krabičku podobnú audiokazete vložil medzi predné okno a slnečné clonítko. Napájal to zo zapaľovača. Vďaka fialovo-ružovému svetlu som ako chlapec dokázal aj za tmy na diaľku rozoznať, že je…

  Mala "skvelý nápad", zle natankované palivo ťahala vysávačom...

  2

  Minulý týždeň v piatok bola v mestečku Eschborn pri Frankfurte viacerými ľuďmi zalarmovaná núdzová linka s informáciou, že v areáli čerpacej stanice horí auto. Správa tohto druhu je aj pre hasičov ako rozbuška, riziká nikomu podrobnejšie vysvetľovať asi netreba. 55-ročná žena do manželovho VW Passat Variant TDI v zamyslení natankovala…

  Testovanie nadupanej verzie BMW radu 8 Gran Coupe je v plnom prúde

  0

  Malosériový výrobca áut Alpina je známy vďaka špecializácii na úpravy vozidiel BMW. Od predstavenia modernizovaného modelu Alpina B7 prešiel bez mála polrok, a už chystajú novinku s označením B8. Už názov napovedá, čo bude tvoriť základ tohto modelu. Áno, je to BMW radu 8. Alpina sa dokonca rozhodla, že nebude čakať na…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Osviežujúca voda a hydratačný fluid Bernard Cassière

  0

  Leto sa pomaly ale isto schyľuje ku koncu, no dovolenky ešte ani zďaleka nekončia. Dnes sa už totiž cestuje počas celého roka… S cestovaním úzko súvisí aj balenie kufrov, do ktorých sa zmestí len obmedzený počet vecí a aj kozmetiky. Preto sa nám jednoducho v zbierke zíde kozmetika v cestovných…

  RECEPT: Jednoduché a rýchle broskyňové taštičky z lístkového cesta

  0

  Sezóna šťavnatých broskýň je v plnom prúde. Kto by ich nemiloval? Sú predsa sladké a plné vitamínov. Známe sú mnohé účinky broskýň. Vedeli ste napríklad, že majú protistresové vlastnosti alebo že podporujú udržiavanie dobrej hladiny cukru v krvi? Ak si ich nemôžete nazbierať vo vlastnej záhradke, môžete sa vybrať napríklad na samozber broskýň a priniesť…

  Plus-size svadobné šaty: Poradíme ti, ako v nich vyzerať úžasne!

  0

  Cítiť sa dobre vo svojej koži nech už je akákoľvek by malo byť alfou a omegou vášho života! Nezáleží na tom, či nosíte číslo 34 alebo 46 kým sa cítite dobre. Byť plus-size už nie je hanba, dokonca niektoré modelingové agentúry hľadajú iba modelky s väčšími veľkosťami, aby sa priblížili obyčajným ženám.…

  Prdíky u bábätiek dajú zabrať aj rodičom: Ako ich identifikovať?

  0

  Len sa narodia a už ich čo-to dokáže poriadne potrápiť. Novorodenci sa potýkajú s mnohými strasťami a drobnými boliestkami či nepríjemnými pocitmi, s ktorými sa nevedia vysporiadať inak ako plačom. A my rodičia sme ako inak, zúfalí. Nevieme, čo našim maličkým je a plač zo začiatku jednoducho nevieme identifikovať. Prdíky…

  Cyklistické kraťasy: Máš už túto módnu vychytávku vo svojom šatníku?

  0

  Cyklistické kraťasy sú hitom tejto sezóny. Vidíme ich všade. Chcú ich mať všetky. Sú pohodlné, trendy a zaujmú na prvý pohľad. Módny návrhári ich milujú, celebrity sa ich nevedia nabažiť. Cyklistické kraťasy však nie sú žiadnou novinkou. Pamätám si, keď sme ich ako deti nosili. Von na ihrisko, na opekačky do…

  Najhorší sérioví vrahovia v dejinách: Len pre silné povahy!

  0

  Najhorší sérioví vrahovia sú kombináciou masochistických sklonov, chorých myšlienok a náklonosti k zabíjaniu. Príbehy najhorších sériových vrahov sú desivejší, ako všetky horory, ktoré ste doteraz videli. Žiadne trojmetrové monštrum alebo armáda hladných zombí nevyvolá studený pot a mráz na chrbte ako, keď si prečítate v ranných novinách titulku: Sérioví vrah…

  Svetlo sveta

  V Cirkvi ožíva slávenie omší tvárou k Bohu

  0

  Trnavský arcibiskup Orosch nedávno uverejnil správu, že v kaplnke bude slúžiť tradičnú svätú omšu, ktorá je historicky známa ako „ad orientem.“ Tento druh svätej omše bol v Cirkvi zaužívaný až do II. Vatikánskeho koncilu. Veľká časť Katolíckej Cirkvi len s ťažkosťou prijímala zmeny v slávení svätej omše, ktorej jedným z…

  Svätý Otec František požehnal ružence pre rodiny obetí vojny v Sýrii

  0

  Požehnaním ružencov pre tisíce sýrskych rodín, ktoré vojna pripravila o niektorého z najbližších, pápež František podporil dobročinnú kampaň nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi s názvom „Uteš môj ľud“. Pri poludňajšej modlitbe 15. augusta pozval veriacich k modlitbe za pokoj pre Sýriu a Blízky východ. Šesťtisíc ružencov odovzdajú v Sýrii…

  Exorcista Marcin: Ak politici pozvú diabla do národa, v Klokočove im nebudeme vedieť všetkým pomôcť

  0

  „Treba prehovoriť, treba povedať veci tak ako sa majú.“ Týmito slovami začal pred veriacimi v Klokočove svoj príhovor exorcista otec Matúš Marcin upozornil, že sa nachádzame uprostred duchovného boja a každý sa musí rozhodnúť, na ktorej strane bude stáť. „Toto tu nie je len politický boj, ale ide o duchovný…

  Taliani natočili film o biskupovi J. Vojtaššákovi, uvedú ho v Benátkach

  0

  Taliansko 15. augusta (TK KBS) Talianski režiséri Alberto Di Giglio a Luigi Beneschi natočili nový dokumentárny film o Božom sluhovi biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na príprave filmu spolupracovala Spišské biskupstvo. Film o biskupovi Vojtaššákovi uvedú počas medzinárodného filmového festivalu v Benátkach, ktorý sa uskutoční od 28. augusta do 7. septembra 2019. …

  Masový exodus z Cirkvi – sociologické príčiny

  0

  Rapídny pokles katolíkov na Západe je predmetom mnohých sociologických štúdií, ktoré aj napriek tomu, že nezachycujú duchovný dôvod, ktorý je najpodstatnejší, majú taktiež určitú výpovednú úlohu. Sociologický pohľad, na rozdiel od pohľadu nadprirodzeného, má svoje obmedzenia a preto je dobré ho tiež poznať. Vo svojej knihe Masový exodus, profesor Stephen Bullivant detailne…

  15.8. Sviatok nanebovzatia Panny Márie

  0

  Dnes, 15. augusta slávi Katolícka cirkev sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Je to deň, kedy si uctievame deň, kedy sa skončil pozemský život Panny Márie.  Aj napriek tomu, že tento sviatok je pomerne mladý, už ranná Cirkev si uctievala tajomstvo tohto dňa. Katolícka cirkev učí, že Panna Mária bola po svojej…

  Armádny Magazín

  České ministerstvo obrany nakúpi 71 nákladných automobilov od spoločnosti TATRA TRUCKS

  0

  Vo štvrtok 15. augusta podpísali námestník pre riadenie Sekcie vyzbrojovania a akvizícií MO Filip Říha spolu s podpredsedami predstavenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrom Hendrychom a Miloslavom Mahut kúpnu zmluvu na dodanie nákladných terénnych ťažkých a stredných automobilov. [caption id="attachment_4481" align="alignnone" width="640"]

  Aktualizované : Na východe Slovenska prebieha pátracia akcia

  0

  Od stredy prebieha pátracia akcia po nezvestnom mužovi v lesoch v okolí obcí Rozhanovce, Chrastné a Čižatice. 56-ročný Ondrej Gajdoš z obce Chrastné je nezvestný od pondelka. Naposledy bol videný pri autobusovej zastávke v Rozhanovciach. Okolité polia prehľadáva vrtuľník ministerstva vnútra. Akcie sa zúčastňujú príslušníci KR Polície SR, dobrovoľní hasiči…

  Video: Palestínčan zaútočil nožom na policajtov v Jeruzaleme

  0

  Videozáznam vysielané v izraelskej televízii ukazujú, ako sa dvaja mladí muži blížia k policajnému dôstojníkovi blízko vchodu do mešity Al-Aqsa. Mladí muži bodajú policajta, vzápätí ich niekoľkokrát postrelia ďalší dôstojníci. [video wid

  V Indii vyšla správa o nákupe modernizovaných lietadiel MiG-29 za „dumpingové ceny“

  0

  V Indii bola v tlači potvrdená informácia o tom, že pre domáce Vzdušné sily bude v Rusku zakúpená modernizovaná verzia viacúčelových stíhacích lietadiel MiG-29. Samozrejme, názory odborníkov na uvedený obchod sa rôznia. Kritici uzavretia zmluvy sa nechali počuť, že India by sa mala obzerať po „jednoznačne súčasnýc

  Vojenský ordinár na púti v Poľsku

  0

  Na posledných dvoch etapách desaťdňovej 28. pešej vojenskej púte z Varšavy do Čenstochovej sa zúčastnil aj ordinár Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR František Rábek. Približne 330 kilometrov prešlo v dňoch 5. až 14. augusta spolu päť stoviek vojakov. [caption id="attachment_4431" align="alignnone" width="640"]

  Video: Bojovníka ISIS v Jemene zrušil namrzený vták

  0

  Hrdinský vták neúnavne utopí pokus bojovníka ISIS o obnovenie lojali

  Tvoja Svadba

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Najhoršie svadobné faux pas: Toto na svadbe určite nerob!

  0

  Opiť sa pod obraz boží, predvádzať kung-fu na tanečnom parkete alebo flirtovať so ženíchom? Riešiť s partnerom pred všetkými svadobčanmi včerajšiu večernú hádku o ponožkách na pohovke? Sedieť v kostole počas obradu v slnečných okuliaroch? Fotenie so zapnutým zvukom alebo bleskom? Zabudnúť mená nevesty a ženícha? Toto je len niekoľko…

  Dážď na svadbe pre šťastie? Na čo myslieť a čo pripraviť vopred?

  0

  Nie je to nič príjemné. Dážď na svadbe narobí vrásky a prináša so sebou toľko starostí. My si ale dnes povieme ako ho zvládnuť bez starostí a dokonca niektoré jeho vlastnosti využiť v náš prospech. Prečo? Lebo svadba je radostná udalosť, a preto si ju nedáme pokaziť nejakými dažďovými kvapkami.

  Svadobná výzdoba domu, dverí a oplotenia: Tieto nápady ťa inšpirujú

  1

  Svadobná hostina sa vo väčšine prípadov odohráva vo svadobnej sále, hotelovej reštaurácii a tie poriadne divoké bývajú najčastejšie v kultúrnych domoch slovenských obcí či dediniek. Tradične sa ale hostia pred obradom stretávajú u nevesty doma, kde môže prebiehať odobierka alebo len neformálne stretnutie, kde sa nové rodiny spoznávajú predtým, kým sa spoja do…

  Ako sa správne starať o svadobné šaty: Povieme ti, čo robiť a čo nie!

  2

  Vybrali ste si ich a sú nádherné. Vaše svadobné šaty sú dôležité a zároveň krehké. Pri zaobchádzaní s nimi musíte dávať pozor na detaily. Ako sa správne starať o svadobné šaty pred aj po svadbe? Stačí nasledovať niekoľko základných pravidiel a vyhnete sa nepríjemným prekvapeniam aj tomu, aby sa vaše šaty trvalo poškodili.

  Svadobné prípravy: 7 vecí, ktoré nepotrebuješ, ale chceš (veľmi)

  2

  Pri každej svadbe je to tak. Ako prvé vybavíte veľké veci, a potom vás začnú lákať tie malinké. Svadobné prípravy sú v živote každej nevesty dôležité a každá ich vníma inak. Niekto je prísne pragmatický a niekto zase túži po každej drobnosti s prívlastkom „svadobná, svadobné, svadobný“. My vám dnes povieme, prečo niektoré z nich potrebujete.…

  Tvoje Zdravie

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Pozor, môže to byť aj závažné ochorenie

  0

  Čo prezrádza jazyk o našom zdraví? Jazyk každého človeka je jedinečný a má odlišné vlastnosti, ktoré odrážajú jeho vnútorné zdravie. Tvar, farba, povlak a textúra jazyka nám môžu napovedať veľa, naznačiť nám, že niečo v našom tele nie je v poriadku a naše telo je v nerovnováhe.

  Rozprávanie sa so sebou: Neuveríte, čo samovrava dokáže!

  0

  Samovrava bola odjakživa odsudzovaná ako niečo neprirodzené, ako niečo nenormálne a človeka, ktorý ju praktizoval považovali skôr za blázna. Dnes je však všetkému inak. Podľa odborníkov je samovrava zdravá a má podľa nich pozitívny vplyv na budovanie osobnosti. Aj rozprávanie sa sám so sebou má svoje pravidlá, ktoré musíte dodržiavať, aby ste z neho profitovali.

  Aké sú prejavy nedostatku vitamínu A? Na tieto si dajte veľký pozor!

  0

  Ak nemá telo dostatok vitamínu A, môže to viesť i k zníženiu produkcie pohlavných hormónov či spomaleniu celkového pohlavného vývoja. Deficit často súvisí s problémami s plodnosťou. Najmä pri testoch na mužoch bol zistený negatívny vplyv nedostatku vitamínu A na produkciu spermií. Medzi ďalšie príznaky deficitu spomínanej látky radíme zníženie…

  Prevencia aterosklerózy: Týchto 5 vecí môžete pre svoje zdravie spraviť i vy!

  0

  Ateroskleróza je charakteristická postupným poškodzovaním vnútornej výstelky stien jednotlivých ciev, pričom v týchto miestach následne dochádza k ukladaniu tukových látok, napríklad cholesterolu. V dôsledku tohto procesu sa vnútorný priemer tepien neustále zužuje. To má následne negatívny vplyv na prietok krvi aj okysličovanie a zásobovanie buniek i tkanív krvou. Riziková je pritom pri ochorení i…

  Ochorenia močových ciest: Poradí si s nimi tento prírodný liek?

  0

  Ochorenia močových ciest bývajú skutočne nepríjemné, neraz veľmi bolestivé a zároveň trápia veľké množstvo ľudí. Veľmi častý je napríklad zápal močových ciest, no mnohí bojujú aj s močovými kamienkami či pieskom. Tradičná ľudová medicína pozná viacero účinných prírodným pomocníkov na boj s chorobami močového ústrojenstva. Takýmto je aj bylinka zvaná zlatobyľ obyčajná,…