Vládna moc vyhlásila občanom boj proti extrémizmu z ich radov. Prečo ? Časť IX.

Podľa informácií denníka Pravda z 9.2.2017 v článku „Za nenávistné reči len pokuta“ sa ukazuje, že na parlamentnej pôde  momentálne neexistuje  svedomie a vôľa uvedomiť si, o čo v súčasnosti v boji proti extrémizmu ide a že je skôr potrebné nastoľovanie totalitných praktík zastaviť ako  v nich pokračovať. Lenže podľa vyjadrení predsedu mandátového a imunitného výboru NR SR sa ukázalo, že v totálnej kontrole sa musí pokračovať  a to už aj na pôde Národnej rady SR.

Argumentačná schopnosť Rašiho je obdivuhodná, keďže mu vadí, že poslanci Mazurek a Mizík zneužili svoj  mandát, pretože zaútočili na tých, ktorí majú iný názor.  Raši tak verí v jednoduchý  „demokratický proces“ v NR SR: jedna skupina poslancov nemá právo „zaútočiť“ na ďalších poslancov, ktorí majú iný ( ! ) názor. Napadnutá skupina má právo požadovať, aby sa neútočilo na ňu pre jej názor a má právo žiadať obmedzenie výrokovej imunity. A tento nezmysel má byť výrazom posilnenia demokracie na Slovensku.

V skutočnosti má platiť, že ľudské práva dotýkajúce sa slobody človeka majú ladiť s výrokovou imunitou v NR SR, čo znamená, že nie je žiaduce, aby sa z uvedenej imunity vyčleňovali nejaké konkrétne názory. Debata o obmedzení výrokovej imunity sa síce začala, ale nemala by viesť k rozhodnutiu, že väčšina v parlamente si vyčlení spod kritiky niektoré názory, ktoré podľa nej majú byť z určitých dôvodov chránené. Národnú radu SR je potrebné v skutočnosti zachovať ako Arénu politického boja , do ktorej každý vstupuje so svojim názorom či názorom  klubu, strany, hnutia bez podmienky, aby väčšina určila či vopred rozhodla o názoroch správnych a nesprávnych.

Podľa Rašiho; „iné názory“ majú mať  v parlamente podporu a dostatok slobody, ale „výroky“ proti „iným názorom“ majú byť posudzované ako trestný čin. Toto delenie názorov vyplýva z toho, čo uviedol denník Pravda. Podľa denníka Raši uviedol, že nastal čas na kompletnú zmenu zákona tak, aby výroky v parlamente smerujúce proti iným  názorom či rasám boli trestným činom.

Na Slovensku neexistuje žiadny problém s hanobením národa, rasy, náboženstva, rovnako  spochybňovanie holokaustu. Tak prečo sa umelo tieto  otázky predkladajú ako niečo, čo si zasluhuje spájať  s trestným činom ? Ešte raz si musíme pripomenúť, čo požaduje predstaviteľ samosprávy z Košíc a poslanec NR SR: aby výroky v parlamente smerujúce proti iným názorom či rasám boli trestným činom.  V praxi to môže znamenať, že výroky poslanca NR SR majú či môžu  byť označené ako trestný čin.  Obmedzenie výrokovej imunity v parlamente má viesť k tomu, aby bol kompletne uzatvorený priestor pre slobodu slová, ak pre verejnosť ( občanov ) toto uzatvorenie už bolo zrealizované.

Čo vládnuca moc potrebuje chrániť  pred kritikou a niektoré názory pokladať za trestný čin ?  A to aj napriek tomu, že niektoré ľudské práva na slobodu patria medzi obranné práva a ich existencia má byť založená  na rešpektovaní týchto práv zo strany štátu.  Vládna moc teda svoje rozhodnutie nerešpektovať niektoré práva na slobodu spája so svojim nárokom ochraňovať niektoré názory svojej oficiálne politiky a niektoré veľké skupiny ľudí vo svete pred názormi našich občanov. Spoločenská objednávka, ako sa vyjadril policajný riaditeľ,  však v skutočnosti nepochádza z územia Slovenska a ani od obyvateľov Slovenska. Je to objednávka určitých nadnárodných štruktúr a súvisí predovšetkým s ich politickými cieľmi.

Občan sa s určitými politickými cieľmi u nás na Slovensku nestretne v programoch politických strán, ktoré seba charakterizujú v zmysle, že sú štandardné.                            Napriek tomu, že určité politické ciele nie sú zapísané ako sľuby pre verejnosť, nebadane sa do politickej praxe dostávajú politické prostriedky, nástroje, ktoré s „utajenými“ politickými cieľmi súvisia. „Utajenosť“ určitých politických cieľov je viazaná iba na programové ciele určitých politických strán. V skutočnosti internet a iné zdroje umožňujú občanom vyhľadávať si politické ciele, ktoré sú jasne pomenované a dotýkajú sa života každého človeka v krajine či vo svete. Ak podľa Róberta Fica obsah internetu nie je v súlade s podstatou štátu a krajiny, tak je zrejme, že má záujem, aby si občan určitý konkrétny obsah na internete nedával do súvislosti s politikou vládnucej moci a nehľadal súvislosti, ktoré ho potom podnecujú k rôznym úvahám, názorom, postojom, aby nebol internetom vychovávaný ku kritickému mysleniu.

Boj proti extrémizmu z úrovne vládnej moci je politickým nástrojom proti tomu, aby si občan iné ako vládne zdroje dovoľoval využívať v rámci svojej slobody slová, prejavu, myslenia a potom to dával do súvislosti s domácou politikou a robil hodnotiace sudy, ktoré ho týmto spôsobom posunú do pozície  rozumieť odohrávajúcim sa procesom. Iba za situácie, že bude prerušené spojenie medzi internetom a domácou politikou,  že politické prostriedky namierené proti občanom nebudú otvorene  spájané s nadnárodnými politickým cieľmi, iba za týchto podmienok si vládna moc trúfa udržať v krajine štandardné politické prostredie, ktoré vraj zodpovedne bráni hodnoty demokratického Západu. Úsilie o zachovanie štandardnosti v politike na Slovensku vedie vládnu moc k tomu, že zatĺka, zatĺka, zatĺka svoju „neveru“ k občanovi a národu či štátnej suverenite, aby sa postupne etablovali aj do pomerov na Slovensku politické ciele nadnárodných štruktúr. Niektoré politické ciele som v stručnosti pripomenul v niektorých častiach tohto článku. Teraz si dovolím v určitých súvislostiach ich  doplniť.

 1. Vstupom do EÚ sme určite nemali v úmysle deklarovať, že našou úlohou v budúcnosti bude pomáhať podporovať politiku rusofóbie a všetkého, čo s ňou súvisí. Vzdali sme sa myšlienky podporovať v Európe a vo svete procesy mierového spolunažívania a hrdo sa cez programové vyhlásenie vlády SR hlásime ku konfrontačnej politike s Ruskom. To nie sú záujmy a životné ciele našich občanov. Iba sa prispôsobujeme želaniam vojnových štváčov z transatlantického priestoru. Zahraniční politika už nie je v našich rukách.

 1. Vstupom do NATO sme sa oficiálne zaviazali k tomu, že nám nevadia zločiny, ktorých sa táto organizácia dopustila vo svete. Svojich občanov vládna moc aj so svojimi prisluhovačmi masíruje nádejou, že NATO nás má chrániť pred Ruskom. Posilňovanie práve východného krídla NATO má byť jasným dôkazom toho, že ochrana proti Rusku je možná. Tento naivný argument vládna moc na Slovensku nemá záujem občanom vyvrátiť. Občanom sa už dnes nepripomína, že mierový proces v Európe si vyžaduje robiť inú politiku a to takú, ktorá je založená na zmluvách o vzájomnej spolupráci, podpore, súčinnosti a priateľských vzťahoch. Ak vládna moc nepostupuje týmto smerom, podporuje konfrontačnú politiku a tá nie je v súlade so záujmami obyvateľstva Slovenska. Ako slovanský národ sme sami proti sebe, pretože nevadia nám plány na zničenie Slovanov na čele s Ruskom.

 1. Vstupom do EÚ sme podľahli ilúziám, že je to mierový projekt pre spoluprácu národov Európy na nových základoch, že je to projekt, ktorý obohatí život členských krajín a posilní v nich demokratické inštitúcie. Nebol záujem vidieť projekt EÚ ako niečo, čo začalo vznikať na troskách zničeného fašizmu a začalo byť podporované veľkými magnátmi finančného sveta. Vstupom do EÚ určite sme sa nezaviazali k tomu, že bez výhrad podporíme taký vývoj EÚ, ktorá povedie k vzniku super štátu, v ktorom demokracia bude nahradená byrokratickým aparátom v Bruseli, riadeným panskou rasou – modernými šľachticmi. Na Slovensku sa toto smerovanie neustále zahmlieva hlásením sa k európskej integrácií. Vybudovanie super štátu si bude vyžadovať obmedzenie či zničenie  štátnej suverenity Slovenska a ďalších národov. Na Slovensku neexistuje plán, ktorý by verejne zdôvodňoval v záujme posilnenej komunikácie s verejnosťou, aká forma európskej integrácie je vhodná k tomu, aby bola rešpektovaná a uznávaná nie iba vládnou mocou a jej prisluhovačmi, ale hlavne občanmi Slovenska. Absencia tohto plánu vedie k tomu, že európska integrácia sa stane hrobárom členských štátov a ich suverenít. Taká politika nemôže byť v záujme Slovenska.

 1. Pri vstupe do EÚ sme mali na vedomí predovšetkým to, že Slovensko nebude izolované, pretože bude žiť v spoločenstve rovnoprávnych národov, ktoré si majú pomáhať riešiť spoločné problémy či záujmy. Určite medzi takéto spoločné problémy nepatrili také politické ciele ako budovanie Nového svetového poriadku, program Euro – Med týkajúci sa plánovitej imigračnej politiky, posilňovanie globalizácie vo svete na úkor domáceho obyvateľstva a podpory jeho aktivít. Posilňovanie pomoci nadnárodných korporácií a podobne. Rothschild jedného času povedal toto. „Sme na pokraji globálnej transformácie. Všetko, čo je potrebné, je správna veľká kríza a národy prijmú Nový svetový poriadok.“ Thomas Barnett, ktorý pracoval v štátnej administratíve USA tvrdil toto: „Konečným cieľom globalizácie je homogenizácia všetkých štátov na zemeguli. Toto musí byť dosiahnuté miešaním rás s cieľom vzniku svetlej hnedej rasy v Európe.“ Keď stanoviska týchto dvoch mužov dáme do súvislosti s projektom Euro – Med, ktorý EÚ dohodla ešte skôr, ako sa Slovensko stalo jej členom, potom nám musí byť jasné, že masová ilegálna migrácia do Európy nie je o turistike a ani o potrebe nových pracovných síl pre zabezpečenie trvalého ekonomického rastu Západu. Masová ilegálna migrácia je nástrojom  politiky miešania rás za účelom „vyšľachtenia“ svetlej hnedej rasy.

Exodus migrantov je pre EÚ žiaduci  a želateľný a je plne v súlade s Kalergiho plánom  zabezpečiť plánovitú imigračnú politiku, ochraňovať a uprednostňovať prisťahovalcov. Mimoriadne potrebnou úlohou  masovej migrácie do Európy je nerešpektovanie vôle  pôvodných európskych národov a cielená marginalizácia ich kultúr, zvyklosti, morálnych a mravných hodnôt až do úplného vyhladenia národnej identity. Aby sa naplnili tieto hlavné ciele ilegálnej masovej migrácie, vládna moc, politické elity a ich prisluhovači presadzujú, aby si občania zvykli na myšlienku, že presídlenie desiatok miliónov migrantov do priestoru EÚ je ich právom, ktoré musíme rešpektovať. Až v tejto fáze sa politické elity a ich prisluhovači začali  ukazovať s „ľudskou tvárou“. Samotné vojnové zločiny demokratického Západu im nevadili a nemali ani záujem niekomu pripomínať, že aj také krajiny ako Irak, Afganistan, Juhoslávia, Líbya či Sýria majú právo na mierový život.

Je to však pochopiteľné, pretože vojny vedené demokratickým Západom boli dobrou „delostreleckou prípravou“ na zahájenie masovej ilegálnej migrácie. Politické ciele a politické prostriedky tak vzájomne na seba nadväzujú a podmieňujú sa. Jedno je isté _ ťažko predpokladať, že plánovači Nového svetového poriadku majú svoje sídlo na Slovensku. Avšak môže  byť celkom samozrejme, že na Slovensku  majú svojich tajných zástupcov – nami volených politikov, ktorých  úkolujú tak, aby vo vzťahu k nadnárodným štruktúram  vládna moc čo najmenej konala v prospech svojich občanov a svojho štátu.  Thomas Barnett sa v tomto smere vyjadril najzrozumiteľnejšie: „Národne orientovaní politici musia byť umlčaní a musia zmiznúť zo scény. Nepriatelia tejto globalizácie budú zničení, kritikov zabijeme.“ Naša vládna moc si je vedomá tejto „smernice“ a preto keď nechcú byť umlčaní, musia slúžiť nadnárodným štruktúram. Skutočná a potrebná politická múdrosť a politická statočnosť či všetky potrebné kardinálne cnosti politikov a v politike sa postupne vytrácajú, pretože dvojtvárnosť je badateľná  a masa občanov ju vie vycítiť, ak nie popísať. Táto dvojtvárnosť sa potom jasne odráža aj v tom, ako sa robí na Slovensku politika. Len pripomeniem niektoré zásadné nedostatky.

( Pokračovanie v časti X. )

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA