Vládna moc vyhlásila občanom boj proti extrémizmu z ich radov. Prečo ? Časť IV.

V Európe nás najviac ohrozuje nie Rusko, ale rasizmus a xenofóbia politických elít demokratického Západu, pretože tento je spojený s nenávisťou proti Rusku a strachom z Ruska. Do tejto formy rasizmu a xenofóbie dobrovoľne sú zapojené aj naše politické elity a časť inteligencie. Ani si nechceme uvedomiť, že sme sa z titulu uznávania hodnôt Západu dali vedomé a bez odporu zatiahnuť do plánov, ktoré niekedy malo fašistické Nemecko za podpory jeho spojencov v ťažení proti boľševizmu či nadviazali sme na politiku klérofašistického režimu s jeho výrazne antikomunistickou orientáciou.

Boľševizmus je už minulosťou, ale Rusko a Slovania ostali, takže potreba urobiť nový pokus o dobytie Ruska a Slovanov ožila a je v súlade s Houstonským projektom. Nóvum v naplnení  fašistických cieľov je v tom, že front boja proti Rusku po dlhých rokoch bol sformovaný na celý priestor demokratického Západu na čele s USA. Spolupráca klérofašistickej vlády na prípravách prepadnutia ZSSR bola   zamenená spoluprácou demokratickej vlády na prípravách odstrašovania ( napadnutia ? ) Ruska.

Ťaženie proti Rusku sa stalo oficiálnou politikou demokratického Západu a bolo pripravené na spustenie tohto procesu zrealizovaním ukrajinskej krízy. Po zrealizovaní ukrajinskej krízy bolo rozhodnuté o posilňovaní východného krídla NATO a o zapojení  členských krajín NATO do vojenských príprav. Podobne postupovalo aj nacistické Nemecko na jar 1941, keď uvažovalo o zapojení svojich satelitov  do vojenských príprav v rámci „Plánu Barbarossa“. Z úrovne NATO boli v ôsmich krajinách východnej Európy založené Styčné integračné tímy NATO, ktoré budú priebežne plniť na danom území dôležité úlohy.

Za 2. svetovej vojny malo územie Slovenska svojou strategickou polohou mimoriadny význam pre nemecké vedenie vojny. Tí, čo priamo pripravovali konfrontačnú politiku s Ruskom, vedia, že najprv potrebujú, aby boli pre prípadný vojenský konflikt pripravené územia východných krajín NATO.  V priestore východnej Európy teraz máme styčne integračné tímy NATO, Nemci za klérofašistického štátu mali na našom území svojich ľudí, ktorí napríklad vykonávali kontrolu vyzbrojovacej politiky Ministerstva národnej obrany. Existoval  napríklad Vojnovohospodársky dôstojník, ktorý riešil otázky výstroja a vyzbroja  slovenskej armády. V apríli 1941 Nemci zvolali medziministerskú konferenciu do Bratislavy, na ktorej bola schválená zmluva o prechode a pobyte nemeckých vojsk na Slovensku. Podobné zmluvy sa schvaľujú aj v súčasnosti. Na Ukrajine bol schválený zákon, V Českej republike bola v tomto smere zmenená  aj Ústava ČR v jej príslušnom článku. Predpokladám, že podobne to bude postupovať aj na Slovensku.

Je zaujímavé, že dnešná politická elita a vládna moc zdieľa s klérofašistickou vládou rovnaké optimistické presvedčenie. V čase vstupu Slovenska do vojny proti ZSSR vo vládnych kruhoch to bolo optimistické presvedčenie, že vojna bude len akousi prechádzkou, Hitler sa stane pánom celej Európy a my budeme z toho profitovať – mať na tom zásluhy a podiel z koristi. V dnešných dňoch v radoch politickej elity vládne optimistické presvedčenie, že s NATO máme zabezpečený bezpečný a šťastný život. Nepoučili sme sa z toho, že západná Európa nás zradila a pomohla rozbiť Československo. A už spomínaný Houstonský projekt jasne ukazuje, aký má byť vzťah k Slovanom v budúcnosti.

Náš demokratický režim sa v súčasnosti teší z toho, že v rámci európskej integrácie a členstva v NATO budú mať občania Slovenska lepšie postavenie v budúcnosti. Podobne aj klérofašistický režim sľuboval lepšie postavenie v budúcej Európe. Už začiatok textu vyhlásenia o vstupe do vojny bol veľmi emotívny: „V plnej solidarite s Veľkonemeckou ríšou nastupuje slovenský národ v obrane európskej kultúry svoje miesto, čiastky našej armády prekročili už hranice Slovenskej republiky, aby sa pripojili k bojujúcej armáde nemeckej.“

Len tak na okraj si je možné všimnúť, že s touto solidaritou je argumentované aj v prípade vyslania našich vojakov do Lotyšska.  Je potrebné sa zastaviť aj pri armádnom rozkaze z 24.6.1941 generála Čatloša: „Vojaci ! Na východe Európy sa začala najväčšia vojna dejín. Víťazná nemecká armáda a s ňou po boku armády spriatelených štátov, medzi nimi aj armáda naša, postavili oceľový múr proti smrteľnému nebezpečenstvu ohrozujúcemu celú Európu a jej civilizáciu…V tomto boji ide o to, aby sme si vieru slobodne vyznávať mohli, aby sme si zabezpečili trvalý pokoj pre náš národ, čo i nám i celej Európe prinesie požehnanie práce, blahobytu a šťastia…“

Tento armádny rozkaz akoby niekto písal v dnešných dňoch. Ťaženie proti ZSSR sa iba zmenilo na ťaženie proti Rusku a postupuje podobným spôsobom a smerom ako za obdobia nacistického Nemecka. Táto politická prax demokratického Západu predstavuje skutočný nástup fašizmu, ktorý, žiaľ, podporujú aj naše politické elity a vládna moc.  Prečo to tak je ? Pretože vo veciach obrany krajiny a zahraničnej politiky sme sa vzdali štátnej suverenity. Vo veciach slovenskej armády sme sa úplne podriadili príkazom NATO a vo veciach zahraničnej politiky sme sa úplne podriadili EÚ či Bruselu. Dopadli sme rovnako ako tí, čo riadili slovenskú armádu a zahraničnú politiku za klérofašistickej vlády.

Na základe žiadosti Hitlerovi o prevzatie „ochrany“ nad slovenským štátom bola podpísaná Nemecko – slovenská zmluva o ochrane. Táto zmluva v čl. 3 zaväzovala Slovensko svoje vojenské sily organizovať v úzkej  zhode s nemeckou brannou mocou a v čl. 4 viesť zahraničnú politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou. Z toho vyplýva, že nacisti si vyhradili právo riadiť Slovensko v súlade so svojou politikou. Ak teda je potrebné hľadať, kto je tvorcom „plazivej fašizácie“ na Slovensku, tak z faktov jasne vyplýva, že je to vládna moc, pretože sa úplne stotožnila so zásadným cieľom fašizmu: zničiť ZSSR, teraz už Rusko.

O osude samotných Slovanov sa teraz nehovorí, pretože momentálne je potrebné dokončiť proces ovládnutia východnej Európy cez NATO a za pomoci EÚ.  NATO na čele s USA je priamym zadávateľom úlohy, ktorú fašistické Nemecko nestihlo dosiahnuť za Hitlera. A platí tu jedna zaujímavá skutočnosť. Demokratický Západ síce nakoniec pomohol s víťazstvom nad fašizmom, pretože iné možnosti už neboli k dispozícií, ale nebol schopný  zorganizovať sa takým spôsobom, aby zabránil fašistickému Nemecku a jeho satelitom zahájiť vojnové ťaženie proti ZSSR.

Je evidentné, že ak v súvislosti s obnovou fašistického cieľa poraziť ZSSR a likvidovať Slovanov, náš pán prezident republiky žiada spoločne so svojimi partnermi o trvalú a zásadnú prítomnosť základne NATO na našom území či vo východnej časti Európy vôbec, tak žiada, aby boli  pre naplnenie tohto cieľa vytvorené všetky potrebné politické, hospodárske a vojenské podmienky, čo znamená, že priamo podporuje „plazivú fašizáciu“ krajiny či v Európe a vo svete. Konfrontačnú politika demokratického Západu s Ruskom je možné propagandistický zdôvodňovať len  v súvislostiach vzniku a existencie ukrajinskej krízy. Bez nej nie je možné „vierohodne“ vysvetľovať, prečo sa aj Slovensko má podieľať na odstrašovaní Ruska.

Politika demokratického Západu má v sebe veľa zlá, je tragická, pretože bolo dovolené, aby v mene fašistického cieľa a propagandistického ovplyvňovania obyvateľstva EÚ mohli na Ukrajine masovo umierať nevinní ľudia, pretože bolo dovolené založiť občiansku vojnu. Náš prezident SR a ani vládna moc či mnohé politické elity sa nikdy nedokázali postaviť proti politike novej kyjevskej moci a jej fašistických praktík.

Pán Róbert Fico si vyčíta, že vraj podcenili  ( zrejme vládna moc ) novú vlnu fašizmu a extrémizmu. Nepodcenili ju, len nie sú si vedomí toho, že v prostredí demokratického Západu sa môžu diať také veci, pripravovať a realizovať taká politika, ktorá môže mať znaky fašizácie či fašizmu. Politické elity a vládna moc si u nás na Slovensku túto skutočnosť vôbec neuvedomujú. Rešpektovať princíp atlanticizmu znamená okrem iného podliehať aj takej politike, ktorá sa vyznačuje fašistickými praktikami a teda aj zločinmi.

Skutočný fašizmus sa už roky šíri z prostredia demokratického Západu a je spojený s nemilosrdnými plánmi na podriadenie si každej krajiny či oblasti, ktorá má v sebe zdroje potrebné pre život civilizovaného Západu. Naša vládna moc sa iba podriaďuje tomu, čo sa od nej žiada z úrovne nadnárodných štruktúr. A žiada sa od nej hlavne to, aby sa pravda o skutočnej zločinnosti demokratického Západu vo svete zatĺkala, zahmlievala, aby si pravdu verejnosť nikdy neosvojila. Platí to, čo uprostred 1. svetovej vojny v jednom rozhovore  povedal britský ministerský predseda pre denník The Guardian: „Pokiaľ by ľudia poznali skutočnú pravdu, vojna zajtra skončí.“

Verejnosť s poznaním pravdy predstavuje pre každú vládnu moc a politické elity veľkú hrozbu. Všimnime si, vládna moc ani pod vedením EÚ nevyhlásila program o nastolenie pravdy, ale iba boj proti extrémizmu verejnosti. Pán Róbert Fico je presvedčený, že fašizmus na Slovensku má pohrobkov aj dnes, pohybujú sa vo vlakoch v zelených tričkách. Ak by to aj mala byť aspoň čiastočná pravda, tak potom túto pravdu je treba podmieniť významným dodatkom, že rôzni vojnoví štváči či pohrobkovia fašizmu nenosia v práci zelené trička, ale biele košele a nájdeme ich vo vládnych či mimovládnych budovách a administratívach až po Brusel a ešte ďalej.

Ľudia, ktorí sa pohybujú v zelených tričkách, nenarobili, na rozdiel  od politických elít demokratického Západu, žiadne obrovské ľudské utrpenie, nedopustili sa zločinov proti ľudskosti. Zrejme zakrývanie pravdy o temnej stránke demokratickej spoločnosti viedli jedného britského spisovateľa ku konštatovaniu, že kultúra beztrestnosti je hlboko zakorenená vo vnútri britskej spoločnosti. A keď to platí pre britskú spoločnosť, musí to platiť pre celý demokratický Západ na čele s USA. Túto kultúru bravúrne podporuje vládna moc Slovenska, politické elity vôbec či ich prisluhovači.

Z úrovne vládnej moci čoraz naliehavejšie zaznievajú výzvy na boj proti popieračom holocaustu, pretože je to vraj pravý fašizmus. Podľa predsedu vlády SR spochybňovanie holocaustu či velebenie ľudí  uznávajúcich fašistov nemá nič spoločného s demokratickým štátom. Zdá sa, že podľa  týchto jeho reči ide o ozajstného bojovníka proti fašizmu. Lenže tento spôsob „predkladania“ jeho názorov v skutočnosti má občanov Slovenska dezorientovať a tak, aby sa im dobre žilo v naivných predstavách. V čom spočíva „farizejstvo“ predsedu vlády SR ?

( Pokračovanie v Časti V. )

Dušan Hirjak

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Dušan Hirjak

O AUTOROVI

Som na starobnom dôchodku. Niekoľko rokov som pracoval ako tajomník OV SZM v Humennom, ako konštruktér vo Vihorlate, .n.p. Snina, ako predseda Odborovej rady na výstavbe VN Starina, ako tajomník MNV a potom 5 volebných období ako starosta obce Stakčínska Roztoka. V rokoch 1989- 1994 som diaľkovo študoval na PU v Prešove filozofiu. Získal som akademický titul Mgr. a PhDr. Píšem básne ( občas ), rekreačne behám a baví ma venovať sa politickým otázkam. Niekedy som bol radovým členom KSČ a členom ĽM ( počas práce vo Vihorlate 1977-1985 - stranícka úloha ). Manželka Anna je na dôchodku, celý život pracovala v NsP Snina ako ženská sestra. Mám dve dcéry: Tatianu a Natašu. Obidve žijú a pracujú v Bratislave. Mám tri vnúčatá. Žijem v svojom rodinnom dome v Snine.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 158

Celkové hodnotenie: 15.39

Priemerná čítanosť: 957

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú v pondelok

  0icon

  Brusel 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty Wigglesworth, Pool)   Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte…

  Morvay sa stal v osobnom rekorde majstrom SR v chôdzi na 50 km

  0icon

  Trnava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dušan Hein)   Titul majstra Slovenska v chôdzi na 50 km na národnom šampionáte v Trnave si vybojoval Michal Morvay z…

  Najlepšími atlétmi roka sa stali Duplantis a Rojasová

  0icon

  Paríž 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Hangst /Pool Via AP,Matt Dunham)   Atlétmi roka sa podľa Svetovej atletiky (World Athletics) stali švédsky žrdkár Armand Duplantis a…

  Slovan Bratislava - AS Trenčín 2:0 v 16. kole

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj naďalej na čele tabuľky vo Fortuna lige. V sobotňajšom zápase zdolali na…

  V nedeľu budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v nemocnici v Petržalke

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V nedeľu 6. decembra budú mimoriadne otvorené dve odberové miesta v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej…

  Stonehenge uzavreli pre turistov, oblasť obsadili demonštranti

  0icon

  Londýn 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)   Úrady v sobotu zatvorili anglický monument Stonehenge pre turistov po tom, ako sa v oblasti zhromaždili ľudia protestujúci…

  Požiar v New Yorku zničil historický kostol

  0icon

  New York 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Yuki Iwamura)   Na newyorskom Manhattane zničil v sobotu ráno požiar historický kostol. Plamene sa začali šíriť pred svitaním z…

  Neapol premenoval štadión na počesť zosnulého Maradonu

  0icon

  Neapol 5. decembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Garofalo/LaPresse via AP)   Taliansky futbalový klub SSC Neapol v piatok oficiálne premenoval štadión na počesť bývalého kapitána "partenopei" Diega…

  14 sudcov vyzýva na zachovanie demokracie a právneho štátu a upozorňuje: „Dochádza k porušovaniu základných slobôd občanov SR"

  0icon

  Bratislava 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Štrnásť sudcov vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, vládu SR, Národnú radu SR a predsedu Súdnej rady SR Jána Mazáka,…

  Stovky ľudí v Berlíne protestovali proti zbrojeniu a výdavkom na obranu

  0icon

  Berlín 5. decembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Fabian Sommer/dpa via AP)   Niekoľko stoviek ľudí vytvorilo v sobotu ľudskú reťaz pred budovou nemeckého parlamentu v Berlíne, aby vyjadrili…

  TopDesať

  Sú úsporné žiarovky v skutočnosti škodlivé pre životné prostredie?

  0 icon

  Klasické žiarovky z domácností postupne odchádzajú. Nie je to ale iba reklamný trik, aby sme si priplatili za nové technológie? Sú vôbec také úsporné, ako sa hovorí? To, že sa Európska únia po vzore iných krajín sveta rozhodla postupne skoncovať s obyčajnými žiarovkami, nie je náhoda. Na svetlo premenia iba desatinu…

  Aké potraviny môžu spôsobovať rakovinu?

  0 icon

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) každý šiesty človek umrie na rakovinu. Len v roku 2018 si onkologické choroby vyžiadali život 9,6 miliónov ľudí. Približne v jednej tretine prípadov vznikla rakovina kvôli nezdravej strave, tvrdia odborníci. Na aké potraviny by sme si mali pri konzumácii dávať pozor? 1. Sladká smrť

  10 faktov o Mikulášovi, ktorý nám prináša sladkosti, ale aj zemiaky

  0 icon

  Tak a je to tu. Opäť ubehol skoro celý rok a ty si si to uvedomil práve teraz, keď si vošiel do obchodných centier, prešiel si sa po námestí alebo máš zapnutú televíziu. December. Vianočné piesne dopĺňajú atmosféru hemživých ľudí, ktorí sa snažia vykúpiť všetky zásoby majonézy, vajec a zemiakov. Zasa nastal ten…

  900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku s názvom 900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne. Vodca skupiny Chrám ľudu – Jones, po rokoch cestovania našiel „úkryt“ pred prípadnou jadrovou vojnou pre svoj „ľud“ práve v Guyane. Takýto presun však vyžadoval množstvo peňazí, ktoré Jones nemal, a tak sa rozhodol svoju sektu presunúť do Ukiah v Kalifornii. Práve o mieste…

  Človek premenený na vlka a vytie na mesiac: 2. časť

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o histórii spojenia človeka a šelmy, ktorá vyje na mesiac. Ľudia si totiž už od nepamäti spájali zvieratá s ľuďmi, z čoho vznikali rôzny spojenia, ako opičí muž, žena v tele vtáka, či človek premenený na vlka. Vlci sú spájaní aj s bosoráctvom, keďže sa verilo, že sú ťažnými zvieratami stríg a strigôňov.…

  Vo svete IT

  Vesmír opäť ukazuje svoju krásu, no v tomto prípade aj dramatické zmeny, ktoré prekvapujú astronómov

  0 icon

  Astronómom sa podarilo zachytiť unikátny pohľad na rýchlo miznúcu hmlovinu Hen 3-1357, prezývanú aj Stingray nebula, píše portál NASA- Hubblesite. Archívne dáta Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu poukazujú na to, že za posledné dve dekády hmlovina výrazne vybledla. Výskumníci zároveň poukazujú na to, že pozorovať tak rapídnu zmenu je naozaj výnimočné. Fotografia…

  Špeciálne kryty, ktoré vás majú ochrániť pred žiarením z routeru, sú nielen zbytočné, ale aj znižujú výkon Wi-Fi

  0 icon

  Vynaliezavosť ľudí vskutku nemá hraníc. Obzvlášť v prípade „výmyslov“, ktoré majú za cieľ zarobiť na ľuďoch s nedostatkom informácií. Portál theverge.com upozorňuje na vcelku kuriózny produkt, ktorý sa začal vo veľkom predávať prostredníctvom rôznych platforiem ako je napríklad Amazon. „Klietky na Wi-Fi“ Portál konkrétne upozorňuje na špeciálne „ochranné“ skrinky, ktoré…

  Samsung má aktívne vyvíjať kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov. Tvrdí to známy leaker informácií

  0 icon

  Ešte v apríli toto roka prišiel známy leaker informácií hovoriaci si „Ice Universe“ s informáciou, že Samsung údajne vyvíja kamerový čip s rozlíšením 600-megapixelov, čo je viac ako rozlíšenie oči. Len pre zaujímavosť, ľudské oko je schopné vidieť rozlíšenie 576-megapixelov. Na tému upozorňuje portál Gizmochina.com. Samsung má aktívne pracovať na…

  Čína úspešne naštartovala experimentálny reaktor, ktorého teplota prevyšuje teplotu slnečného jadra

  0 icon

  Číne sa podarilo úspešne naštartovať ich „Umelé Slnko.“ Ide o jadrový reaktor s názvom HL-2M Tokamak, ktorý je zároveň najväčším a najpokročilejším experimentálnym reaktorom, píše portál Phys. Cieľom Číny je vytvoriť silný zdroj čistej energie. Reaktor využíva magnetické pole na fúziu horúcej plazmy, ktorá môže dosiahnuť teploty, prevyšujúce 150-miliónov °C.…

  YouTube vás pri vkladaní urážlivých komentárov vyzve, či si nerozmyslíte jeho uverejnenie

  0 icon

  Platforma YouTube je aktuálne najpopulárnejším video serverom na svete. Spolu s popularitou služby ruka v ruke ide množstvo ľudí, ktorí sa nesprávajú najslušnejšie. Susan Wojcicki, radiateľka spoločnosti YouTube, zdieľala niekoľko noviniek, ktoré by mali priniesť „viac slušnosti“. Spoločnosť sa rozhodla otestovať novú funkciu, ktorej cieľom je priniesť viac slušnosti a…

  Armádny Magazín

  Hlavný americký generál: USA strácajú čas odstrašovaním Číny - nemáme na vyváženie jej sily

  0 icon

  USA, 5.December 2020 (AM) - "USA strácajú čas odstrašovaním Číny" uviedol hlavný americký generál Stanley McChrystal. Americký generál vo výslužbe varoval, že USA podcenili rastúce vojenské kapacity Číny, a súčasne narastá obava, že na potlačenie tohto prudkého nárastu sa kráti čas a je možné, že prepad vojenských kapacít USA už nebude len…

  Vedia občania, že sa na nich môže vzťahovať branná povinnosť?

  0 icon

  Česko, 5.December 2020 (AM, MOČR) - V novembri dostalo české Ministerstvo obrany od agentúry STEM / MARK výsledky bleskového prieskumu verejnej mienky k tematike prípravy občanov na obranu štát

  Historické okienko: Skryté príčiny Druhej svetovej vojny

  0 icon

  Rusko, 5.December 2020 (AM) - Redakcia ruskej Pravdy o nich hovorila s riaditeľom Ústredia ruských štúdií Moskovskej štátnej univerzity a Inštitútu systémových strategických analýz, historikom, sociológom a publicistom Andrejom Fursovom.   Tvrdíte, že pojmy 1. sv. vojna a 2. sv. vojna už nie sú celkom sp

  Viete, že počas vojny nebol výnimkou ani kanibalizmus? ... a ďalšie menej známe fakty z bojiska druhej svetovej

  0 icon

  Slovensko, 4.December 2020 (AM) - Viete, že...? ...Červená armáda mala počas vojny aj svojské prívlastky? Letectvo – Červení sokoly, delostrelectvo – Bohovia vojny a pechota – Cárovná polí?   ...za bojové zásluhy počas 2. sv. vojny bolo v Červenej armáde vyznamenaných 7 jazdeckých zborov a 17 k

  Svetlo sveta

  Aký je osud kríža, na ktorom bol ukrižovaný Kristus?

  0 icon

  Na svete sa dnes uchovávajú viaceré významné relikvie spojené s utrpením Krista. Najhlavnejší symbol jeho ukrižovania, samotný kríž, bol predmetom záujmu už prvých veriacich. Čo teda vieme o osude kríža, na ktorom skutočne zomrel Kristus? Z obáv pred glorifikáciou a zbožštením Krista sa židia usilovali eliminovať všetky príležitosti pre vytvorenie jeho posmrtného kultu. Z evanjelií…

  Najvyšší súd v USA zablokoval uplatňovanie prísnejších pandemických opatrení na kostoly ako na obchody

  0 icon

  Kým sme na Slovensku svedkami ako náboženské inštitúcie spolupravujú s vládou pri aplikácii reštrikčných opatrení uvalených na bohoslužby, v USA náboženské organizácie zvolili presne opačný prístup a podali v predmetnej veci právnu žalobu. Predmetom žaloby na Najvyššom súde Spojených štátov bolo, aby súd vydal predbežné opatrenie, že nariadenia zamedzujúce ľuďom návštevu bohoslužieb a zároveň neuplatňovanie…

  Prečo nazývame Abrahama „otcom všetkých národov“ alebo „všetkých veriacich“?

  0 icon

  Abrahám je pôvodným menom Abram, čo v preklade znamená „vznešený.“ Je to odrazom vznešenosti ako žil svoj život v chaldeskej krajine, v prosperujúcom meste Ur na území dnešného Iraku, kedy napriek tomu, že bol bohatý, dokázal rozpoznať volanie Boha, aby všetko pohodlie zanechal a vydal sa na Božie volanie do neznáma. Spoločnosť, v ktorej Abram…

  Otec Urbančok: Covid presmeroval ľudí do novodobých chrámov

  0 icon

  Milovaní Bratia a Sestry! Je to už takmer rok, čo sa z Číny dostal COVID pomaly do celého sveta. Následkom neho došlo k historickému precedensu, zrušeniu slávenia verejných svätých omší už niekoľkokrát. Tí veriaci, ktorí žili naozaj životom živej viery a boli si vedomí hodnoty sviatostí, zažili skutočné duchovné utrpenie, tí, ktorí ju až…

  Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

  0 icon

  Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

 • icon FOTO DŇA