• Na hojdačke s Čaputovou

  Publikované 14.03. 2019 o 21:00 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Prezidentská kandidátka ľahkým ženským krokom a s úsmevom obchádza vážne spoločenské témy a zámerne sa vyhýba hlbšej diskusii, ktorá by nevyhnutne obnažila slabosť jej argumentácie. Takouto vážnou témou je aj Istanbulský dohovor (ID).

  Postoj pani Čaputovej k Istanbulskému dohovoru

  Pani Čaputová sa zúčastnila diskusnej relácie denníka SME a na otázku redaktorky o jej postoji k Istanbulskému dohovoru odpovedala:
  1. Istanbulský dohovor je jedným zo symbolov toho, ako sa dá téma zneužiť.
  2. Ja ten dohovor považujem za dohovor o práve žien pred ochranou pred násilím.
  3. Faktom je, že sa tam používajú pojmy, avšak tie pojmy, ktoré sú tak citlivé my už máme zavedené v právnom poriadku.
  4. Na ťahu je parlament, nie prezident, toto je treba povedať.
  5. Ak by to v rebríčku dôležitosti spoločenských tém náhodou stúplo, lebo súhlasím s tým, že to nie je priorita, to čo by možno prezident mohol zo svojej pozície autority verejnej robiť je premostiť to nedorozumenie ktoré je viac o pojmoch a o umelo budovanom strachu než o texte toho dohovoru, ktorý som čítala.
  https://domov.sme.sk/c/22045481/prezidentske-volby-2019-diskusia-caputova-vs-mistrik.html (čas 42:20)

  Predtým, než sa bližšie pozrieme na tieto výroky, priblížme si základné informácie ohľadne ID.

  Základné fakty

  Istanbulský dohovor, plným názvom Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu [bol prijatý v Istanbule, 11. mája 2011]. Za Slovensko dohovor podpísala pani Lucia Žitňanská počas vlády Ivety Radičovej. Dohovor však podlieha ratifikácii v Slovenskom parlamente, ku ktorej vďaka spojenému občianskemu odporu, angažovanosti cirkví, občianskych združení a odborníkov z dotknutých oblastí doteraz neprišlo a dohovor bol naposledy odmietnutý v parlamente minulý rok.

  Prečo dohovor vytvára kontroverzie?

  Nikto z odporcov dohovoru nepropaguje a nepodporuje násilie na ženách. Naopak, mnohé organizácie a jednotlivci spojení v odpore voči ID sa roky aktívne venujú pomoci obetiam násilia. Problémom dohovoru je skutočnosť, že do samotnej témy prevencie a riešenia násilia vnáša problematické definície a náhľady na príčiny násilia a spoločenské role muža a ženy. Celým dokumentom sa nesie pojmový zmätok medzi pohlaviami a rodmi. Zásadné pripomienky jeho odporcov sú však najmä voči nebezpečnému sociálnemu experimentu, ktorým je zavádzaniu rodovej (gender) ideológie do škôl, vstupovaniu medzinárodného mimovládneho výboru GREVIO do právomoci Slovenských štátnych orgánov a zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR.

  Kto je proti dohovoru?

  Slovenský dohovor za rodinu, jeho papierovú petíciu „Zastavme zlo z Istanbulu“ podpísalo okolo 80000 občanov
  Najvyšší predstavitelia 11 cirkví
  Viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii.
  Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu „rodového scitlivovania“ detí do škôl.

  Zo stanovisko Slovenského dohovoru za rodinu k ID vyberám:

  „Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím (tvrdenie z čl.3 písm. c Dohovoru), a preto:
  odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),
  odmietame, aby Výbor GREVIO založený Istanbulským dohovorom dostal právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),
  odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO.
  odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru).
  Odmietame, aby Istanbulský dohovor alebo štát zasahoval do našich rodín a do výchovy našich detí. To ako si muž a žena budú deliť úlohy v rodine je ich autonómne rozhodnutie. Akú prácu si vyberú je rovnako iba na ich rozhodnutí. Či si rozdelia úlohy stereotypne alebo nestereotypne, do toho sa štát nemá čo starať.

  Celý text vyhlásenia:
  http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/

  Jedenásť kresťanských cirkví tiež vydalo voči ID odmietavé stanovisko ktorého podstatná časť znie takto:

  Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

  Plné znenie Vyhlásenia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru:
  https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty/c/spolocne-vyhlasenie-k-istanbulskemu-dohovoru

  Keď sme si priblížili základné informácie o ID a o výhradách voči nemu, vráťme sa späť k vyjadreniam pani Čaputovej.

  1. „Istanbulský dohovor je jedným zo symbolov toho, ako sa dá téma zneužiť.“
  Ako cirkvi, občianske združenia a odborníci zneužili tému, keď voči ID vyjadrujú vážne výhrady? Vyjadrenie vážnych výhrad voči nejakému dokumentu je podľa pani Čaputovej zneužitie témy? V podstate s ňou môžem súhlasiť ale v presne opačnom zmysle jej výroku. Istanbulský dohovor je symbolom zneužitia témy ochrany žien pred násilím na presadzovanie postrannej gender (rodovej) agendy, ktorá s prevenciou a riešením násilia nemá nič spoločné.

  2. „Ja ten dohovor považujem za dohovor o práve žien pred ochranou pred násilím.“
  Áno, ID je o ochrane žien pred násilím ale nie len o nej. Pani Čaputová je právnička. Tvrdí, že text ID čítala. Ak je to pravda, potom prichádzajú do úvahy tieto možnosti:
  a) Je veľmi slabá právnička, ktorá nepostrehla všetky problematické ustanovenia ID, na ktoré upozorňujú jeho odporcovia
  b) Nevie čítať text s porozumením
  c) Jej extrémne liberálne ideologické smerovanie ovplyvňuje jej úsudok natoľko, že jej neumožňuje vidieť tie body, ktoré vyvolávajú kontroverziu
  d) Vedome zavádza a klame verejnosť
  Osobne sa domnievam, že v jej prípade ide o kombináciu možností c) a d). Myslím si to preto, že pani Čaputová je jednou z päťdesiat signatárov negatívneho „ Stanoviska k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru“. Signatári tohto dokumentu sa snažia presvedčiť verejnosť, že ID je naozaj iba o prevencii násilia, o nič iné nejde a vedúci cirkvi zavádzajú verejnosť. Toto vyhlásenie získalo 1732 podpisov. Je teda jasné, že táto téma pre ňu nie je neutrálna ale je v nej výrazne aktívna.
  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=951031

  Presvedčenie, že ID nebol vytvorený najmä kvôli týraným ženám vzbudzuje aj fakt, že z prostredia jeho podporovateľov vychádza tlak na zastavenie financovania organizácií a občianskych združení, ktoré sa roky s veľkým nasadením a výsledkami venujú pomoci obetiam násilia. Je úplne jedno, aké tieto organizácie majú skúsenosti a výsledky, ak odmietajú ideologickú zložku ID sú na čiernom zozname.
  https://www.postoj.sk/8793/zensky-boj-o-rod

  3. „Faktom je, že sa tam používajú pojmy, avšak tie pojmy, ktoré sú tak citlivé my už máme zavedené v právnom poriadku.“
  Nuž, pojmy sa používajú v každom texte, s tým sa dá súhlasiť. Avšak pojmy, o ktorých sama hovorí ako o citlivých, práve tie Slovenský právny poriadok neobsahuje. Ak by ich obsahoval, bolo by zbytočné bojovať proti ID, ak by už jeho obsah bol súčasťou Slovenského práva. Práve nejasné a vágne definície pojmov, s ktorými pracuje ID vyvoláva obavy z ich praktického uplatňovania. Toto tvrdenie je tiež v rozpore s tým čo tvrdí konateľka OZ Možnosť voľby (propaguje a podporuje ID) Zuzana Magurová , že ratifikácia Istanbulského dohovoru je potrebná práve preto, „aby sa do zákona dostali definície, ktoré obsahuje Istanbulský dohovor“.

  4. „Na ťahu je parlament, nie prezident, toto je treba povedať.“
  Nie, pani Čaputová sa mýli, parlament už na ťahu bol a dohovor odmietol ratifikovať. Na ťahu je prezident, aby vyhlásil, že Slovenská republika od dohovoru odstupuje. Od pána Kisku ani od pani Čaputovej však občianska spoločnosť takýto krok očakávať nemôže. Medzi ostatnými prezidentskými kandidátmi je však situácia úplne iná. Šiesti kandidáti jasne deklarovali, že v prípade zvolenia by ID vypovedali (František Mikloško, Milan Krajniak, Marián Kotleba, Štefan Harabin, Juraj Zábojník a Róbert Švec) Ďalší dvaja nie sú za jeho ratifikáciu (Maroš Šefčovič, Ivan Zuzula) Stanovisko Bélu Bugára je nejasné a u Martina Daňa sa mi ho nepodarilo nájsť. Zostávajú traja kandidáti, ktorí ID výslovne podporujú: Zuzana Čaputová, Eduard Chmelár a Bohumila Tauchmanová. Z trinástich kandidátov je teda 8 zásadne proti, u dvoch je stanovisko nejasné alebo neznáme a iba traja jeho prijatie podporujú.

  5. „Ak by to v rebríčku dôležitosti spoločenských tém náhodou stúplo, lebo súhlasím s tým, že to nie je priorita, to čo by možno prezident mohol zo svojej pozície autority verejnej robiť je premostiť to nedorozumenie ktoré je viac o pojmoch a o umelo budovanom strachu než o texte toho dohovoru, ktorý som čítala.“
  Konečne sa dostávame k pomyselnej hojdačke z nadpisu. Pani Čaputová pôsobila aj v mimovládnej organizácii VIA IURIS, ktorá organizovala petíciu za zrušenie „Mečiarových amnestií“. V tejto podpisovej akcii sa vyzbieralo 76831 podpisov, podotýkam v internetovej petícii. Minulý rok, keď prebiehala kampaň ohľadne amnestií, médiá výrazne podporili túto aktivitu a používali vyjadrenia o „silnej spoločenskej objednávke“ na zrušenie amnestií. Spomínam to preto, že podpisová akcia „Zastavme zlo z Istanbulu“ získala približne rovnaký počet podpisov avšak v papierovej, fyzickej podobe, ale pani Čaputová hovorí, že to nie je priorita. Pani Čaputová hovorí o občianskej spoločnosti a angažovanosti ale zrejme si pod tým predstavuje taký typ občianskych aktivít, u ktorých udávajú smer politické „mimovládne“ organizácie, ako napríklad VIA IURIS a ktoré majú masívnu mediálnu podporu liberálnych, ale žiaľ aj verejnoprávnych médií.

  Kto teda sedí na hojdačke?

  Na jednej strane tu máme
  • 11 cirkví
  • 105 inštitúcií a organizácií
  • 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov
  • ccca 80000 občianskych podpisov pod petíciou „Zastavme zlo z Istanbulu“
  • 8 z trinástich prezidentských kandidátov
  Na druhej strane je:
  • Malý, nezistený počet mimovládnych organizácii, ktoré podporujú ID
  • Iniciatíva „Stanovisko k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru“ s 1732 podpismi občanov
  • Traja z z trinástich prezidentských kandidátov

  Kto by si ešte mal prisadnúť k odporcom Istanbulského dohovoru, pani Čaputová, aby táto téma viac zavážila „v rebríčku dôležitosti spoločenských tém“ a začali by ste ju považovať za závažnú?

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  TopSpeed

  Nová Škoda Octavia už tento rok?

  0

  Škoda tento rok príde s viacerými novinkami. V rámci modelovej ofenzívy je pripravený modernizovaný Superb, ktorý je na trhu už nejaký ten piatok. Nová Škoda Octavia by po 7 rokoch mala prísť na trh začiatkom budúceho roka, debut však zažije ešte tento rok. Možno na jesennom autosalóne vo Frankfurte. Čo môžeme…

  Hyundai Tucson N Line naznačuje príchod N-kového SUV

  0

  Očakávali sme ho síce už na Ženevskom autosalóne, ale prichádza až teraz. Hyundai Tucson N Line ako prvé SUV kórejského výrobcu dostal športový továrenský tuning. O plne Nkovú verziu, samozrejme, nejde, ale vraj má prísť aj tá. Podobne, ako i30 N Line, aj Tucson ponúkne športovejší zážitok z jazdy bez kompromisov v každodennom…

  Veľká údržba diaľničných tunelov. Kedy a kde?

  0

  Jar je tu. NDS preto už oznámila termíny, kedy bude vykonávať pravidelné uzávierky tunelov. V apríli a máji postupne príde veľká údržba diaľničných tunelov zameraná na očistu a kontrolu ich technického stavu a zariadení v nich. S údržbou sa, žiaľ, spájajú výluky a dopravné obmedzenia. Tu je ich zoznam, pre váš prehľad.

  Oslava Opel 120 rokov: 2. dekáda

  0

  V druhej časti seriálu o oslave Opel 120 rokov od začiatku výroby automobilov sa dostaneme do druhej dekády. Teda do rokov 1909 až 1919. Toto obdobie už je o niečo zaujímavejšie, aj keď príchod prvej svetovej vojny spomalil ďalší rozvoj. Pozrime sa, čo za tých 10 rokov Opel predviedol.

  Podarí sa naplniť plán Volvo Vision 2020?

  3

  Volvo je známe predovšetkým orientáciou na bezpečnosť a rodinu. Niekto by možno povedal, že bezpečnejší je už len tank. Volvo cíti zodpovednosť ísť  v otázke bezpečnosti príkladom. Pred 12 rokmi predstavili plán Volvo Vision 2020. Cieľom bolo, že do roku 2020 v novom Volve nezomrie žiadny človek. Podarilo sa ho naplniť?

  Video Hyundai ix35 4x4 test

  0

  Viacero testov starších typov Hyundai s pohonom oboch náprav ukázalo, že ich systém nie je pre niektoré bežné situácie vyladený. Stačilo trochu prekrížiť nápravy v kombinácii so sníženou trakciou a auto ostalo bezmocne stáť. A to aj keď sme použili mechanickú uzávierku medzinápravového diferenciálu 4WD Lock, ktorými tie autá sú vybavené.…

  KAMzaKRÁSOU

  Video Muži a mejkap: Ako to dopadne, keď si chlapi robia očné linky? Toto ťa dostane!

  0

  Muži a mejkap - pre mnohých nepredstaviteľná kombinácia. No povedzme si úprimne, dnes existuje obrovské množstvo úžasných mejkap artistov, ktorí to s líčidlami vedia lepšie ako ženy. Ako to však dopadne, že do rúk dostanú očné linky v pere bežní chlapi? To sa dozviete v nasledujúcom článku!

  Prečo spať so zatvorenými dverami? Raz ti to zachráni život!

  0

  Aj taká banalita, ako sú zatvorené dvere v miestnosti počas spánku, vám môže v budúcnosti zachrániť život. Človek si to ani neuvedomí, ale stať sa môže hocičo. Aj keď si nevieme predstaviť spať v miestnosti so zatvorenými dverami, pretože v nej môže byť vydýchaný vzduch, mali by ste vedieť, že zatvorené dvere zachránili život…

  Vedeli ste, že závislosť na jedle je choroba? Takto sa prejavuje

  0

  Od zajtra chudnem. Túto vetu si už povedalo mnoho ľudí, no existuje hŕstka tých, ktorým sa to nikdy nepodarí, lebo ich sužuje takzvaná závislosť na jedle. Táto nepríjemná choroba sa môže na prvý pohľad zdať ako výmysel, no nie je to tak. Byť závyslým na jedle znamená nemať nad svojím…

  Turecká káva: Spoznaj najlepší spôsob, ako pripraviť pravého turka!

  1

  Turecká káva alebo turek je obľúbeným budičom a nápojom viacerých z nás. Aký je jej pôvod a ako sa pripravuje? Poďme sa na to bližšie pozrieť.  Káva, ako taká, bola prvýkrát objavená v Etiópií. Konkrétne to bol pastier menom Kaldi, ktorý zbadal, že jeho kozy po tom, ako zjedli bobule…

  Hanbíš sa za popôrodné nedokonalosti? Táto žena ti ukáže, že na to nie je dôvod!

  4

  Ženské telo sa počas tehotenstva a najmä po pôrode zmení. U niektorých žien je zmena nebadateľná, no u ďalších zanechá gravidita a pôrod výrazne stopy. A veľakrát i trvalé. Strie, ovisnuté prsia aj pokožka na bruchu či iné kožné defekty - to všetko sú malé nedokonalosti, s ktorými sa musia…

  Nechutné plesne v domácnosti: Ako ich dostať zo stien či sedačky?!

  2

  Čierňava v kútoch stien, na sprchovacom závese či biele bodky na starých zvlhnutých krabiciach s odloženými vecami. Áno, plesne v domácnosti sú postrachom všetkých bytov a domov, ktoré majú problém s nadmernou vlhkosťou. Plesne v malých množstvách síce človeku neublíži, no keď sa rozrastie, môže spôsobovať alergickú reakciu a zničiť vaše…

  TopDesať

  Láska sa dá dokázať rôznymi spôsobmi: Týmto chlapom sa to podarilo

  0

  Láska sa dá dokázať rôznymi spôsobmi. Týmto chlapom sa to podarilo, vďaka čomu sa ich polovičky cítili šťastne. Správny chlap sa vždy snaží o to, aby bola jeho žena tou najšťastnejšou ženou na svete. Lásku sa jej snaží dokázať rôznymi spôsobmi. Od ručne vyrábaných darčekov, cez obyčajné skvelé raňajky až…

  Machu Picchu: Tajomná pamiatka starých Inkov

  0

  Bez pochyby najznámejšou pamiatkou kultúry Inkov sú pozostatky mesta, alebo ak chcete – ruiny mesta – Machu Picchu. Napriek legendám, ktorými je celé územie mesta opradené, nejedná sa o žiadne prehistorické mesto, ako by sme sa mohli domnievať. Mesto bolo vybudované pravdepodobne kvôli svätyniam. Pozrime sa na toto svetoznáme mesto trochu…

  Čo vlastne sú a ako fungujú adaptívne svetlá?

  0

  V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom adaptívne svetlá. Z prémiového segmentu sa postupne dostávajú aj do bežnejších áut a je iba otázkou krátkeho času, kedy ich uvidíme aj v najmenších kategóriách. Poďme sa teda pozrieť, ako vznikli, aké majú funkcie a vďaka čomu prichádza k ich rozmachu.…

  Tieto fotografie ti prinesú nevídané uspokojenie

  0

  Ak máš rád dokonalosť a si tak trocha perfekcionista, tak ti s radosťou oznamujeme, že ti tieto fotografie prinesú nevídané uspokojenie. Pre niekoho je dostatočné uspokojenie, ak sa môže počas jesene prejsť po listí. Nájdu sa však aj náročnejší ľudia, ktorí sú dostatočne uspokojení až po odlepení ochrannej fólie z novej…

  Rio de Janeiro, socha Krista či Copacabana. Čo všetko ponúka exotická oblasť Carioca?

  0

  V tomto článku si povieme o ďalšom zo svetových kultúrnych dedičstiev – o kultúrnej oblasti Carioca, pod ktorú sa zaradzuje aj Rio de Janeiro, socha Krista Spasiteľa, svetoznámy záliv Copacabana a pobrežie mesta Rio, Cukrová homoľa (alebo ak chcete Pao de Acúcar) a Národný park Tijuca. Prečo práve Carioca? Názov je odvodený z prezývky obyvateľov Ria –…

  Jedálniček pre rôzne zamestnania: Čo by sme mali jesť podľa toho, čo robíme?

  0

  V prvom rade je nevyhnutné spomenúť, že každý človek je individuálny, preferuje rôzne chute i potraviny. Jedálniček by mal teda reflektovať nielen chuťové požiadavky, ale aj zdravotný stav, ročné obdobia, fyzickú záťaž a pod. Je dôležité mať na mysli, že nie všetko je vhodné pre každého. Tí, ktorí pracujú v…