Na hojdačke s Čaputovou

Prezidentská kandidátka ľahkým ženským krokom a s úsmevom obchádza vážne spoločenské témy a zámerne sa vyhýba hlbšej diskusii, ktorá by nevyhnutne obnažila slabosť jej argumentácie. Takouto vážnou témou je aj Istanbulský dohovor (ID).

Postoj pani Čaputovej k Istanbulskému dohovoru

Pani Čaputová sa zúčastnila diskusnej relácie denníka SME a na otázku redaktorky o jej postoji k Istanbulskému dohovoru odpovedala:
1. Istanbulský dohovor je jedným zo symbolov toho, ako sa dá téma zneužiť.
2. Ja ten dohovor považujem za dohovor o práve žien pred ochranou pred násilím.
3. Faktom je, že sa tam používajú pojmy, avšak tie pojmy, ktoré sú tak citlivé my už máme zavedené v právnom poriadku.
4. Na ťahu je parlament, nie prezident, toto je treba povedať.
5. Ak by to v rebríčku dôležitosti spoločenských tém náhodou stúplo, lebo súhlasím s tým, že to nie je priorita, to čo by možno prezident mohol zo svojej pozície autority verejnej robiť je premostiť to nedorozumenie ktoré je viac o pojmoch a o umelo budovanom strachu než o texte toho dohovoru, ktorý som čítala.
https://domov.sme.sk/c/22045481/prezidentske-volby-2019-diskusia-caputova-vs-mistrik.html (čas 42:20)

Predtým, než sa bližšie pozrieme na tieto výroky, priblížme si základné informácie ohľadne ID.

Základné fakty

Istanbulský dohovor, plným názvom Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu [bol prijatý v Istanbule, 11. mája 2011]. Za Slovensko dohovor podpísala pani Lucia Žitňanská počas vlády Ivety Radičovej. Dohovor však podlieha ratifikácii v Slovenskom parlamente, ku ktorej vďaka spojenému občianskemu odporu, angažovanosti cirkví, občianskych združení a odborníkov z dotknutých oblastí doteraz neprišlo a dohovor bol naposledy odmietnutý v parlamente minulý rok.

Prečo dohovor vytvára kontroverzie?

Nikto z odporcov dohovoru nepropaguje a nepodporuje násilie na ženách. Naopak, mnohé organizácie a jednotlivci spojení v odpore voči ID sa roky aktívne venujú pomoci obetiam násilia. Problémom dohovoru je skutočnosť, že do samotnej témy prevencie a riešenia násilia vnáša problematické definície a náhľady na príčiny násilia a spoločenské role muža a ženy. Celým dokumentom sa nesie pojmový zmätok medzi pohlaviami a rodmi. Zásadné pripomienky jeho odporcov sú však najmä voči nebezpečnému sociálnemu experimentu, ktorým je zavádzaniu rodovej (gender) ideológie do škôl, vstupovaniu medzinárodného mimovládneho výboru GREVIO do právomoci Slovenských štátnych orgánov a zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR.

Kto je proti dohovoru?

Slovenský dohovor za rodinu, jeho papierovú petíciu „Zastavme zlo z Istanbulu“ podpísalo okolo 80000 občanov
Najvyšší predstavitelia 11 cirkví
Viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii.
Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu „rodového scitlivovania“ detí do škôl.

Zo stanovisko Slovenského dohovoru za rodinu k ID vyberám:

„Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím (tvrdenie z čl.3 písm. c Dohovoru), a preto:
odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),
odmietame, aby Výbor GREVIO založený Istanbulským dohovorom dostal právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),
odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO.
odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru).
Odmietame, aby Istanbulský dohovor alebo štát zasahoval do našich rodín a do výchovy našich detí. To ako si muž a žena budú deliť úlohy v rodine je ich autonómne rozhodnutie. Akú prácu si vyberú je rovnako iba na ich rozhodnutí. Či si rozdelia úlohy stereotypne alebo nestereotypne, do toho sa štát nemá čo starať.

Celý text vyhlásenia:
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Jedenásť kresťanských cirkví tiež vydalo voči ID odmietavé stanovisko ktorého podstatná časť znie takto:

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c). Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Plné znenie Vyhlásenia najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru:
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty/c/spolocne-vyhlasenie-k-istanbulskemu-dohovoru

Keď sme si priblížili základné informácie o ID a o výhradách voči nemu, vráťme sa späť k vyjadreniam pani Čaputovej.

1. „Istanbulský dohovor je jedným zo symbolov toho, ako sa dá téma zneužiť.“
Ako cirkvi, občianske združenia a odborníci zneužili tému, keď voči ID vyjadrujú vážne výhrady? Vyjadrenie vážnych výhrad voči nejakému dokumentu je podľa pani Čaputovej zneužitie témy? V podstate s ňou môžem súhlasiť ale v presne opačnom zmysle jej výroku. Istanbulský dohovor je symbolom zneužitia témy ochrany žien pred násilím na presadzovanie postrannej gender (rodovej) agendy, ktorá s prevenciou a riešením násilia nemá nič spoločné.

2. „Ja ten dohovor považujem za dohovor o práve žien pred ochranou pred násilím.“
Áno, ID je o ochrane žien pred násilím ale nie len o nej. Pani Čaputová je právnička. Tvrdí, že text ID čítala. Ak je to pravda, potom prichádzajú do úvahy tieto možnosti:
a) Je veľmi slabá právnička, ktorá nepostrehla všetky problematické ustanovenia ID, na ktoré upozorňujú jeho odporcovia
b) Nevie čítať text s porozumením
c) Jej extrémne liberálne ideologické smerovanie ovplyvňuje jej úsudok natoľko, že jej neumožňuje vidieť tie body, ktoré vyvolávajú kontroverziu
d) Vedome zavádza a klame verejnosť
Osobne sa domnievam, že v jej prípade ide o kombináciu možností c) a d). Myslím si to preto, že pani Čaputová je jednou z päťdesiat signatárov negatívneho „ Stanoviska k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru“. Signatári tohto dokumentu sa snažia presvedčiť verejnosť, že ID je naozaj iba o prevencii násilia, o nič iné nejde a vedúci cirkvi zavádzajú verejnosť. Toto vyhlásenie získalo 1732 podpisov. Je teda jasné, že táto téma pre ňu nie je neutrálna ale je v nej výrazne aktívna.
https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=951031

Presvedčenie, že ID nebol vytvorený najmä kvôli týraným ženám vzbudzuje aj fakt, že z prostredia jeho podporovateľov vychádza tlak na zastavenie financovania organizácií a občianskych združení, ktoré sa roky s veľkým nasadením a výsledkami venujú pomoci obetiam násilia. Je úplne jedno, aké tieto organizácie majú skúsenosti a výsledky, ak odmietajú ideologickú zložku ID sú na čiernom zozname.
https://www.postoj.sk/8793/zensky-boj-o-rod

3. „Faktom je, že sa tam používajú pojmy, avšak tie pojmy, ktoré sú tak citlivé my už máme zavedené v právnom poriadku.“
Nuž, pojmy sa používajú v každom texte, s tým sa dá súhlasiť. Avšak pojmy, o ktorých sama hovorí ako o citlivých, práve tie Slovenský právny poriadok neobsahuje. Ak by ich obsahoval, bolo by zbytočné bojovať proti ID, ak by už jeho obsah bol súčasťou Slovenského práva. Práve nejasné a vágne definície pojmov, s ktorými pracuje ID vyvoláva obavy z ich praktického uplatňovania. Toto tvrdenie je tiež v rozpore s tým čo tvrdí konateľka OZ Možnosť voľby (propaguje a podporuje ID) Zuzana Magurová , že ratifikácia Istanbulského dohovoru je potrebná práve preto, „aby sa do zákona dostali definície, ktoré obsahuje Istanbulský dohovor“.

4. „Na ťahu je parlament, nie prezident, toto je treba povedať.“
Nie, pani Čaputová sa mýli, parlament už na ťahu bol a dohovor odmietol ratifikovať. Na ťahu je prezident, aby vyhlásil, že Slovenská republika od dohovoru odstupuje. Od pána Kisku ani od pani Čaputovej však občianska spoločnosť takýto krok očakávať nemôže. Medzi ostatnými prezidentskými kandidátmi je však situácia úplne iná. Šiesti kandidáti jasne deklarovali, že v prípade zvolenia by ID vypovedali (František Mikloško, Milan Krajniak, Marián Kotleba, Štefan Harabin, Juraj Zábojník a Róbert Švec) Ďalší dvaja nie sú za jeho ratifikáciu (Maroš Šefčovič, Ivan Zuzula) Stanovisko Bélu Bugára je nejasné a u Martina Daňa sa mi ho nepodarilo nájsť. Zostávajú traja kandidáti, ktorí ID výslovne podporujú: Zuzana Čaputová, Eduard Chmelár a Bohumila Tauchmanová. Z trinástich kandidátov je teda 8 zásadne proti, u dvoch je stanovisko nejasné alebo neznáme a iba traja jeho prijatie podporujú.

5. „Ak by to v rebríčku dôležitosti spoločenských tém náhodou stúplo, lebo súhlasím s tým, že to nie je priorita, to čo by možno prezident mohol zo svojej pozície autority verejnej robiť je premostiť to nedorozumenie ktoré je viac o pojmoch a o umelo budovanom strachu než o texte toho dohovoru, ktorý som čítala.“
Konečne sa dostávame k pomyselnej hojdačke z nadpisu. Pani Čaputová pôsobila aj v mimovládnej organizácii VIA IURIS, ktorá organizovala petíciu za zrušenie „Mečiarových amnestií“. V tejto podpisovej akcii sa vyzbieralo 76831 podpisov, podotýkam v internetovej petícii. Minulý rok, keď prebiehala kampaň ohľadne amnestií, médiá výrazne podporili túto aktivitu a používali vyjadrenia o „silnej spoločenskej objednávke“ na zrušenie amnestií. Spomínam to preto, že podpisová akcia „Zastavme zlo z Istanbulu“ získala približne rovnaký počet podpisov avšak v papierovej, fyzickej podobe, ale pani Čaputová hovorí, že to nie je priorita. Pani Čaputová hovorí o občianskej spoločnosti a angažovanosti ale zrejme si pod tým predstavuje taký typ občianskych aktivít, u ktorých udávajú smer politické „mimovládne“ organizácie, ako napríklad VIA IURIS a ktoré majú masívnu mediálnu podporu liberálnych, ale žiaľ aj verejnoprávnych médií.

Kto teda sedí na hojdačke?

Na jednej strane tu máme
• 11 cirkví
• 105 inštitúcií a organizácií
• 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov
• ccca 80000 občianskych podpisov pod petíciou „Zastavme zlo z Istanbulu“
• 8 z trinástich prezidentských kandidátov
Na druhej strane je:
• Malý, nezistený počet mimovládnych organizácii, ktoré podporujú ID
• Iniciatíva „Stanovisko k Vyhláseniu predstaviteľov cirkví k tzv. Istanbulskému dohovoru“ s 1732 podpismi občanov
• Traja z z trinástich prezidentských kandidátov

Kto by si ešte mal prisadnúť k odporcom Istanbulského dohovoru, pani Čaputová, aby táto téma viac zavážila „v rebríčku dôležitosti spoločenských tém“ a začali by ste ju považovať za závažnú?

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Ľuboš Tichý

O AUTOROVI

Zaujímam sa o spoločenské dianie a po dlhej dobe som si povedal, že prišiel čas, aby som nesledoval iba myslienky iných ale prezentoval vlastné.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 1

Celkové hodnotenie: 13.32

Priemerná čítanosť: 5931

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA