• Je Európska únia ako nadnárodná entita s centrálnym režimom moci legitímna a potrebná ? Aký súhlas dali členské štáty EÚ, aby bolo ustanovené právo EÚ ? Iba zásluhou politickej únie bude sa nám lepšie žiť ? Prečo nám politici a média nehovoria pravdu o EÚ, ale strašia nás dôsledkami, ak ich nebudeme počúvať ? Boli prístupové rokovania SR k EÚ z právnej stránky legitímne ? Načo má národný štát Ústavný súd, ak si ten drieme v politickom závetrí ? Ozaj je štátna suverenita fungovaním EÚ nedotknutá ? Budeme musieť prisahať vernosť EÚ ako český národ Tretej ríši ? Na základe týchto otázok môžeme žiadať od kandidátov na funkciu prezidenta SR odpovede a tak sa zorientovať, koho za prezidenta SR voliť.

  Publikované 11.03. 2019 o 08:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť III.

  Nositelia konceptuálnej moci v mene budovania zjednotenej Európy ( ovládnutej a ovládanej ) prisúdili ( určili ) takej európskej organizácií ako je EÚ nielen to, že členské štáty sa museli vzdať časti svojej suverenity v prospech vydávania európskych zákonov, ale že EÚ musí byť:

  I. Aj hodnotovým spoločenstvom, pričom členské štáty musia byť týmito hodnotami zaviazané. Ide o tieto hodnoty: zabezpečenie trvalého mieru, jednota, rovnosť, sloboda, bezpečnosť, solidarita. Nadnárodná ideológia bola základným zjednocovateľom členských štátov v Európe. Iba v rámci EÚ je možné vybudovať stabilný hospodársky poriadok ( v prospech koho ? ). Iba jednotná Európa dokáže presadiť svoju politickú a ekonomickú nezávislosť od ostatného sveta, pričom zároveň chce získať späť svoj vplyv na svet, mať účasť na svetovej politike ( v prospech koho ? ).

  II. Aj spoločenstvom, ktoré bude riešiť individuálne základné práva občanov členských štátov, a to bez ohľadu k tomu, že tieto práva spadali do pôsobnosti národného ústavného práva. Na základe judikatúry ESD ako inštitúcie EÚ si tento súd určil, že rešpektovanie základných práv patrí ( ! ) ku všeobecným zásadám komunitárneho práva. ESD tým prvý krát uznal existenciu vlastného právneho poriadku v oblasti základných práv v ES.

  Ani uvedené záležitosti v bodoch I, II, ktoré pomáhali vybudovať EÚ ako nadnárodnú inštitúciu, neboli podozrivé našej vládnej moci, aby v čase plnenia kodánskych kritérií ( rok 1999 ), či v rokoch negociáčneho procesu ( 2000 – 2002 ) hlbšie analyzovaná, či štruktúra a charakter EÚ dostatočne vyhovujú našim národným záujmom a k čomu v konečnom dôsledku smeruje.

  F.

  Oficiálne sa zdôrazňuje, že všetky aktivity EÚ musia byť po právnej stránke a aj po stránke demokratickej legitímne. Ide o založenie, štruktúru, fungovanie, postavenie členských štátov a ich orgánov, postavenie občana. Toto si vyžaduje samostatné skúmanie a má vychádzať z problematiky právneho štátu, ktorého dôležité prvky boli doslova ignorované. Problematika právneho štátu sa výsostne dotýka formovania národného štátu, jeho existencie. Získať súhlas a vynútiť si oprávnenie od národných vlád členských štátov na nadnárodnú tvorbu vôle a jej nadradenosť nad vnútroštátnou tvorbou vôle, to bolo a je konanie EÚ ( či nositeľov konceptuálnej moci ), ktoré s legitimitou nemalo a nemá nič spoločného. A pošliapalo aj zásadu právneho štátu, pretože nadradenosť nad vnútroštátnou tvorbou vôle si v každom prípade vyžaduje súhlas občanov národného štátu.

  Európska organizácia typu EÚ, na rozdiel od iných typov spomínaných organizácií, bola úmyselne postavená ( ustanovená ) tak, aby poslúžila v dlhodobom horizonte ustanoveniu európskeho super štátu. Prvý pokus k tomuto cieľu sa uskutočnil v čase, keď bola pripravená Ústava pre Európu ( rok 2005 ) a keď bolo potrebné tento dokument schváliť a nepodarilo sa, pretože v referendách v Holandsku a Francúzsku občanmi bola odmietnutá. A tak celý proces s Ústavou pre Európu bol zastavený. Pod vedením A. Merkelovej bol vymyslený iný – podvodný spôsob: pripraviť klon euroústavy a s vládami členských štátov sa dohodnúť na schválení novej zmluvy bez referenda. Touto novou zmluvou sa stala Lisabonská zmluva. K Lisabonskej zmluve, okrem Írska, nikde referendum nebolo zrealizované.

  Iba pripomínam, že čo sa týka návrhu na vyslovenie súhlasu s Ústavou pre Európu, či s Lisabonskou zmluvou, tak NR SR v oboch prípadoch vyslovila súhlas. Myslím si, že aj v týchto prípadoch došlo k potieraniu právneho štátu. V právnom štáte je potrebné zabezpečiť, aby bola limitovaná moc exekutívy, moc zákonodarná a moc súdna. V právnom štáte dominantnú prioritu majú občania pred štátom a je potrebná dôsledná kontrola štátnej moci. V prípade odsúhlasenia zmlúv, ktoré sa dotýkajú fungovania EÚ, otázok štátnej zvrchovanosti – suverenity či priamo právneho poriadku EÚ, predstavitelia našej exekutívy či zákonodarný zbor nemôžu disponovať neobmedzenou mocou, pretože v týchto záležitostiach vždy ide o podriadenie sa zákonodarcov, ktorí tvoria vnútroštátnu vôľu a reprezentujú právny štát, európskej organizácií – EÚ, ktorá si prisvojila právo byť tvorcom nadštátnej vôle, ktorú naviac táto organizácia ( nadnárodná politická organizácia ) pokladá za nadriadenú pred právom národným.

  G.

  Ak bezprostredne po parlamentných voľbách v SR ( november 1998 ) Európska rada v decembri 1998 konštatovala, že demokratické voľby poskytli SR možnosť vyriešiť politické problémy a splniť politické kritéria, tak je možné toto konštatovanie interpretovať aj tak, že Európska rada za pár týždňov ľahko pochopila, že vládna moc v SR je v takom priaznivom zložení, že bude ochotná plniť bez reptania všetky požiadavky, ktoré sa kladú na tých, čo nemajú problém poslúchať v mene vyšších, nadštátnych záujmov.

  Právny štát bol novou vládnou mocou na čele s Mikulášom Dzurindom bez problémov degradovaný na niečo nepodstatné. Vládna moc hneď od začiatku roka 1999 prejavila dostatok vôle a odhodlania pracovať na prístupových kritériách, zaväzovala sa ku všetkému, čo bolo potrebné vykonať v smere k EÚ. Z prehľadu rozhodujúcich krokov – rozhodnutí, ktoré som si v tomto článku urobil, sa ukazuje, že závažné rozhodnutia sa prijímali bez účasti a súhlasu občanov. Tunelovanie štátu a štátnej moci sa veselo pripravovalo bez toho, aby občania boli do procesu tvorby nadnárodnej vôle zapojení a to buď tým, že budú dostatočne informovaní, či tým, že je potrebný ich súhlas. Vláda SR síce už na konci roka 1999 prijala a začala implementovať stratégiu prípravy obyvateľstva SR na vstup do EÚ, lenže táto stratégia v skutočnosti nič zásadného neriešila a ostala iba formálnym dokumentom.

  Všimnime si niekoľko krokov realizovaných v tomto poradí:

  a) najprv sme v roku 1995 požiadali o vstup SR do EÚ,

  b) potom sme sa zaviazali na Konferencií o pristúpení vo februári 2000 plniť kodanské kritéria,

  c) potom sme od začiatku roka 2000 a ďalej v rokoch 2001 a 2002 viedli prístupové rokovania v 31 kapitolách,

  d) medzitým vo februári 2001 bez zaváhania zákonodarný zbor prijal novelu ústavného zákona číslo 460/1992 Zb., čím sa vraj vymedzil ústavný rámec pre prijatie Zmluvy o pristúpení,

  e) v apríli 2003 naši predstavitelia podpísali Zmluvu o pristúpení,

  f) a keď už bolo všetko pripravené, tak prezident SR vyhlásil na 16.-17.mája 2003 ( ! ) referendum o vstupe SR do EÚ s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie ?“

  Ak vychádzame zo základných prvkov právneho štátu, tak rozhodne nemôžem súhlasiť s takýmto poradím rozhodnutí, ktoré pripravila a zrealizovala ( zabezpečovala ) vláda Mikuláša Dzurindu. Dať občanom príležitosť vyjadriť sa v referende až v roku 2003, to už bola iba pripravená a zrealizovaná formalita, ktorá mala posvätiť všetky nelegitímne a nelegálne kroky vládnej moci v prospech EÚ, zrealizované do mája 2003.

  H.

  Uvedené poradie zrealizovaných krokov nebolo stanovené náhodne. Občania SR boli postavení pred hotovú vec, aby pristúpenie k EÚ bolo za každú cenu zrealizované a bez problémov. Aj z tohto dôvodu najprv v tichosti bola schválená dňa 23.2.2001 novela ústavného zákona číslo 460/1992 Zb., ktorou sa SR vzdáva štátnej suverenity v oblasti vnútroštátnej tvorby vôle v prospech ES a EÚ, ktorou zverila právu ES a EÚ takú moc, že má prednosť pred zákonmi SR a ktorou sa zaviazala k prevzatiu právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu. Novela ústavného zákona bola vymedzená v § 7 ods. 2 Ústavy SR.

  Touto novelou zákonodarná moc prekročila svoje kompetencie, pretože riešila otázku štátnej suverenity, otázku uznania či neuznania nadnárodnej moci a nadnárodného práva ako nadradeného nad národnými zákonmi a to všetko z vlastnej iniciatívy. V skutočnosti túto novelu bolo možné prijať iba za predchádzajúceho súhlasu občanov ako nositeľov štátnej moci v samostatnom referende, ale v znení, aké bolo schválené v § 7 ods. 2 Ústavy SR. Osobne predpokladám, že ak by bolo došlo k takému referendu, tak občania by vyjadrili nesúhlas s navrhnutým znení novely Ústavy SR. Občania takúto možnosť nedostali, čo pokladám za zásadnú chybu, ktorá má v skutočnosti aj svoje právne následky a to za predpokladu, že by u nás v týchto rokoch fungoval ústavný súd.

  Podľa môjho názoru ustanovenie § 7 ods. 2 nemôže byť súčasťou Ústavy SR, pretože odporuje poňatiu právneho štátu a pretože samotná ústava má riešiť spôsob vnútroštátnej tvorby vôle a chrániť zvrchovanosť SR. Je zaujímavé, že Ústavný súd SR ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti tento problém neriešil. Ústavný súd totiž mohol zistiť nesúlad konania zákonodarnej moci s podmienkami právneho štátu a rozhodnúť, že ústavný rámec pre prijatie Zmluvy o pristúpení nebol zákonným spôsobom vykonaný a je potrebné, aby vládna moc v tomto smere urobila nápravu a vyhlásila referendum k § 7 ods. 2.

  Toto referendum so zásadne iným obsahom na schválenie by automatický vyvolalo potrebu diskutovať o členstve SR v EÚ celkom otvorene a preto aj samotná stratégia prípravy obyvateľstva na vstup do EÚ by v skutočnosti musela byť stratégiou na prípravu obyvateľstva pre posúdenie vstupu SR do EÚ ako medzinárodnej organizácie, ktorá dostáva ( či má ) charakter štátu a teda ústavnosti. Vládna moc bola povinná práve o tomto závažnom zistení o akú organizáciu ide, informovať občanov, respektíve poučiť ich a aké to môže mať dôsledky. Nič také sa neudialo.

  Iba na základe výsledku referenda vyhláseného k súhlasu s obsahom podľa § 7 ods. 2 Ústavy SR bolo možné rozhodnúť o ďalších krokoch vládnej moci, teda rozhodnúť o tom, či budú prijaté kodanské kritéria, či bude zahájený proces prístupových rokovaní a teda aj pripravená a podpísaná Zmluva o pristúpení k EÚ. Z toho vyplýva, že poradie potrebných krokov vládnej moci k zrealizovaniu priority riešiť otázku členstva SR v EÚ, malo byť iné, malo mať inú štruktúru, ktorá mala rešpektovať zásadu, že v právnom štáte dominantnú prioritu majú občania pred štátom a štátnou mocou.

  CH.

  Strach novej vládnej moci z toho, že sa jej túžba po ozajstnom deklarovaní vernosti Západu nemusí v prípade otvorenej komunikácie s občanmi naplniť, bol zrejme veľmi veľký, pretože dokázala cez určité „odtiene“ svojich politických aktivít skryť pred očami verejnosti svoju manipulovateľnú stránku. Mechanizmus tejto manipulácie bol veľmi jednoduchý: musíme plniť s úspechom politicko – ekonomické kritéria predložené zo strany EÚ, a tým sa odviedla pozornosť od povinnosti našej štátnej moci riešiť otázku pristúpenia SR k EÚ z hľadiska dodržania pravidiel demokratického právneho štátu.

  Dodržanie demokratických pravidiel zodpovedného prístupu k posúdeniu členstva SR v EÚ bolo prinajmenšom rovnako dôležité ako predložené kritéria EÚ – európskej pätnástky. Veď základná požiadavka demokratickej ústavy mala byť jasná: všetká štátna moc musí vychádzať od ľudu a žiadna iná – cudzia moc nesmie vládnuť v národnom štáte. Napriek tomu naša vládna a zákonodarná moc urobili všetky kroky k tomu, aby vyhradili úpravu svojich práv a povinnosti, ktoré dovtedy podliehali právnemu poriadku štátu, do pôsobnosti komunitárneho práva, nadnárodného právneho poriadku. Naša vládna a zákonodarná moc nebrali do úvahy, že ES ( EÚ ) má k dispozícií inštitucionálny systém, ktorý mu umožňuje vyvíjať všetky potrebné aktivity k zjednocovaniu Európy a v pridelených kompetenciách tvoriť komunitárne právo záväzné pre všetky členské štáty. Dnes sme v situácií, že EÚ nie je možné zaradiť medzi žiadnu klasickú medzinárodnú organizáciu, pretože plní úlohy, ktoré ako celok majú charakter štátnosti a definitívne smerujú k ustanoveniu nového impéria – európskeho super štátu.

  I.

  Vzhľadom na potrebu dodržania demokratických pravidiel zodpovedného prístupu k posúdeniu členstva SR v EÚ bolo potrebné jednotlivé politické rozhodnutia zrealizovať v inej – pozmenenej schéme a postupnosti. Uvediem príklad:

  1. Oznámiť predbežný záujem o členstvo SR v EÚ, čo znamená, že nejde ešte o žiadosť o členstvo v EÚ.

  2. Zoznámiť sa s kritériami, ktoré súvisia s členstvom SR v EÚ ako hlavná podmienka.

  3. Vykonať komplexnú analýzu fungovania EÚ ako nadnárodnej organizácie vrátane zakladajúcich zmlúv, komunitárneho ( unijného ) práva a aktivít EÚ v rámci vtedajších 15 členských štátov.

  4. Pripraviť a schváliť plán optimálneho systému spolurozhodovania s občanmi SR vo veci posúdenia záujmu SR o členstvo v EÚ.

  5. V zmysle plánu optimálneho systému spolurozhodovania s občanmi SR a na základe záverov z komplexnej analýzy fungovania EÚ otvoriť celonárodnú diskusiu k možnému členstvu SR v EÚ.

  6. Po realizácií harmonogramu úloh súvisiacich s otvorenou celonárodnou diskusiou pripraviť a zrealizovať referendum o novele ústavného zákona číslo 460/1992 Zb. Predmetom referenda mala byť otázka, či občania SR budú ochotní udeliť exekutívnej a vládnej moci plnú moc k tomu, aby zákonodarný zbor súhlasil a exekutíva sa mohla zaviazať s určitou stratou štátnej zvrchovanosti – suverenity a s prenosom časti vnútroštátnej tvorby vôle na nadnárodnú tvorbu vôle. Predmetom referenda by teda bolo v súčasnosti schválené ( nie platné ) ustanovenie § 7 ods. 2 ústavného zákona.

  7. Oznámenie SR EÚ o výsledku referenda a o tom, k čomu sa môže SR zaviazať v rámci plnenia podmienok k získaniu členstva v EÚ.

  8. Poznámka:

  a) otvoriť a zrealizovať prístupové rokovania bolo možné až po získaní plnej moci ( súhlasu ) od občanov a následnom schválení obsahu novely ( §7 ods. 2 ) Národnou radou SR,

  b) v prípade, že referendum plnú moc exekutívnej a zákonodárnej moci neudelí, prístupové rokovania neotvárať.

  Približne takýto politický postup ( konanie ) mala vládna a zákonodarná moc zabezpečiť v rokoch pred vstupom do EÚ. Aké základné poučenie vyplýva z „úmyselných či neúmyselných podvodov“ štátnej moci ?

  O plnení politických kritérií súvisiacich s pristúpením SR k EÚ mali právo rozhodovať občania ako nositelia štátnej moci, pretože si to vyžadoval charakter tejto nadnárodnej organizácie, ktorá sa úplne vedomé inštalovala do pozície ustanoviť si so súhlasom každej členskej národnej štátnej moci ( vlády a zákonodarného zboru ) nadnárodné právo, ktoré bude nezávisle od národného práva a bude tomuto právu nadriadené. Rozklad štátnej zvrchovanosti – suverenity nie je možné vedomé a iniciatívne organizovať bez plnej moci občanov ako nositeľov štátnej moci.

  Toto poučenie z obdobia prístupových rokovaní SR k EÚ je potrebné využiť v súčasnej politickej situácií a má byť súčasťou reformy EÚ na nových základoch, ak to presadia politické sily, ktoré predpokladajú, že je ešte možné EÚ reformovať a presadiť, aby otázka reformy EÚ bola za aktívnej účasti občanov určená ako hlavná politická priorita na nové volebné obdobie.

  Koniec časti III.

  Dušan Hirjak

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  CBD ostáva ilegálnou drogou. Poliačik z toho viní "pár obmedzených jedincov", zmenu chce presadiť takto

  Bratislava 17. októbra 2019 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Zdravotnícky výbor v stredu rozhodol, že CBD (jeden z kanabinoidov v konope) ostane ilegálnou drogou. Poslancovi Martinovi Poliačikovi sa tento výsledok nepáči a vinní z toho "pár obmedzených jedincov". CBD tak na Slovensku ostane v rovnakej kategórii omamných a psychotropných látok ako doteraz "Veľmi ma to mrzí.…

  Julian Assange je v britskom väzení vystavený psychologickému mučeniu

  Bratislava 17. októbra 2019 (HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Zakladateľ Wikileaksu Julian Assange, ktorý v britskom väzení čaká na prípadné vydanie do USA, bol vystavený "psychologickému mučeniu" a všetky zúčastnené strany "systematicky porušujú" jeho práva. K tomuto záveru došiel osobitný spravodajca OSN Nils Melzer. Informuje RT Melzera, ktorý je osobitným spravodajcom OSN pri…

  Nebezpečné následky nespavosti. Vedci zistili, ako kvôli tomu hlúpneme

  Zürich 17. októbra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:Flickr)   S nespavosťou sa objavuje nedostatok molekúl, nevyhnutných pre účinnú interakciu neurónov a človek, laicky povedané, hlúpne. K tomuto záveru dospeli vedci z Ústavu farmakológie a toxikológie v Zürichu Čo presne osviežuje náš mozog počas spánku, zostáva tajomstvom. Avšak, výsledky výskumu, ktoré publikovali v časopise Science ukazujú…

  Hubblov ďalekohľad zachytil galaxiu vo forme lietajúceho taniera

  Washington 17. októbra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:NASA)   NASA zverejnila na svojich stránkach vzácnu snímku špirálovej galaxie, ktorú zachytili s pomocou Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu. Fotografia sa objavila na verejne prístupnej doméne na webových stránkach NASA. Hubblov vesmírny ďalekohľad sleduje galaxie všetkých tvarov, veľkostí, jasov a orientácie vo vesmíre a len zriedka sa mu podarí zachytiť taký objekt zboku…

  "Dôchodky a mzdy znížime o tretinu:" V Kyjeve varujú pred sociálnym kolapsom, ak nebude splnená "formulácia Steinmeiera"

  Kyjev 17. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   V Kyjeve, zdá sa, začínajú si uvedomovať, že bez dodržiavania Minských dohôd a takzvanej „formulácie Steinmeiera“ situácia bude katastrofálna. Poukázal na to aj ukrajinský minister zahraničia Vadim Pristajko, ktorý podčiarkol, že v opačnom prípade Kyjev musí prijať, ako sa vyjadril, „plán B“, ktorý by znamenal značné…

  Taliansky denník La Stampa: "Nerozhodnosť Európy poskytuje príležitosti Putinovi"

  Rím 17. októbra 2019 (HSP/Foto:Screenshot La Stampa)   Po začiatku tureckej ofenzívy v Sýrii mnohí lídri štátov odhodili servítky a otvorene reagujú na zmenu situácie v tejto krajine. Moskva bez okolkov žiada, aby zo Sýrie odišli všetky cudzie vojská, ktoré sa tam nachádzajú nezákonne, ide predovšetkým o turecké a americké jednotky. „Môže to znamenať aj…

  Minimálna mzda bude od roku 2021 dosahovať najmenej 60 % z priemernej mzdy

  Bratislava 16. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Od roku 2021 bude minimálna mzda na Slovensku dosahovať najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde od poslancov za Smer-SD, ktorú v stredu schválil parlament. V roku 2021 by minimálna…

  TASS: Na severe Ruska vysadili z vlaku troch amerických diplomatov

  Moskva 16. októbra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Troch amerických diplomatov vysadili z vlaku smerujúceho z obce Ňonoksa do mesta Severodvinsk na severovýchode ruskej Archangeľskej oblasti, informovala v stredu agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj z prostredia orgánov činných v trestnom konaní "K incidentu došlo 14. októbra," uviedol zdroj.…

  Laureát Nobelovej ceny za literatúru Handke odmietol kritiku na svoju adresu

  Viedeň 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Francois Mori)   Tohtoročný laureát Nobelovej ceny za literatúru, Rakúšan Peter Handke, odmietol kritiku vznesenú proti nemu, tvrdiac, že novinárov viac zaujíma spor týkajúci sa jeho podpory Srbov než jeho samotné diela. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP Prestížne ocenenie, ktoré 76-ročnému Handkemu udelili…

  Merkelová a Macron sú presvedčení, že rokovania o brexite sú v záverečnej fáze

  Brusel 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frederic Scheiber)   Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová sú presvedčení o tom, že rokovania o brexite sú v záverečnej fáze a že novú dohodu budú môcť prijať lídri EÚ už vo štvrtok na summite v Bruseli S odvolaním sa na stredajšie vyjadrenia…

  Hrnko vysvetľuje, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko (SNS) vysvetľuje Ekumenickej rade cirkví (ERC) v SR, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore SR Tá vytvára zákonnú možnosť policajných, vojenských a väzenských duchovných spočívajúcu v nepridelení a nepoužívaní…

  Strany PS, Spolu a KDH organizujú vo štvrtok protest pred Haščákovým domom

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Mimoparlamentné strany Progresívne Slovensko, Spolu a KDH organizujú vo štvrtok (17. 10.) protest pred domom Jaroslava Haščáka z kauzy Gorila. Predsedovia strán Michal Truban, Miroslav Beblavý a Alojz Hlina to vyhlásili v stredu na tlačovom brífingu pred parlamentom Truban označil nahrávku…

  Provokatér Matovič prišiel na tlačovku Smeru s plagátikom, Blanár zakročil

  Bratislava 16. októbra 2019 (HSP/webnoviny.sk/Foto:Webnoviny.sk/Pavel Urban)   Podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár na tlačovej konferencii svojho šéfa fyzicky zakročil proti Igorovi Matovičovi, ktorý si na tlačovú konferenciu Smeru doniesol svoj transparent Ten sa na tlačovke Roberta Fica objavil s plagátom, ktorý predtým ukazoval na vlastnej tlačovke k údajne nelegálnemu financovaniu Smeru-SD.…

  Zsolt Simon: Sme hrdí Maďari. Nebudeme sa spájať s Bugárom. To je ako keby sme sa spojili s Ficom

  Bratislava 16. októbra 2019 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Jaroslav Novák)   Strana Maďarské fórum nezaradeného poslanca Národnej rady Zsolta Simona sa vyjadrila k opätovnému záujmu vládneho Mostu-Híd predsedu Bélu Bugára o rokovania s ďalšími menšinovými stranami vrátane SMK Hnutie Zsolta Simona sa odmieta pripojiť ku rokovaniam s Bugárom o vytvorení väčšej koalície…

  Johnson tvrdí, že v rokovaniach zatiaľ nedošlo k prelomu

  Londýn 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Britský premiér Boris Johnson v stredu členom svojho vládneho kabinetu povedal, že dosiaľ nedošlo k prelomu v rokovaniach o novej brexitovej dohode s EÚ, ktoré momentálne - na poslednú chvíľu - prebiehajú v Bruseli. Oznámil to premiérov hovorca James Slack, ktorého citovala agentúra…

  Kováčik: Autenticitu údajnej nahrávky Gorily môže potvrdiť len SIS

  Bratislava 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   To, či je zverejnená nahrávka naozaj nahrávka Gorily, môže povedať len Slovenská informačná služba (SIS). Povedal to špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v pléne Národnej rady (NR) SR v diskusii k Správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za rok 2018 "Stále…

  Za generálneho tajomníka Interpolu znova zvolili Nemca Jürgena Stocka

  Paríž 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kamran Jebreili)   Doterajší generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock povedie túto medzinárodnú policajnú organizáciu ďalšie päťročné obdobie. Oznámila to v stredu agentúra DPA Stocka (60) za šéfa Interpolu prvýkrát delegáti valného zhromaždenia organizácie zvolili v roku 2014. Predtým bol viceprezidentom nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA). Generálnym…

  AP: Rusko chce sprostredkovať mier v Sýrii; potvrdzuje svoje mocenské postavenie

  Moskva 16. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)   Rusko sa v stredu ponúklo, že sprostredkuje riešenie konfliktu na severe Sýrie, čím Moskva ešte viac utvrdila svoje mocenské postavenie v regióne. Kremeľ tak urobil pred príchodom amerického viceprezidenta Mikea Pencea do Ankary, kde chce americký politik dotlačiť Turecko k prímeriu so sýrskymi…

  TopDesat

  Jedného dňa by sme mohli lietať na Porsche aj mimo vyhradenej vozovky

  0

  Spoločnosti Porsche, Boeing a Boeing Aurora Flight Sciences aktuálne vyvíjajú prototyp elektrického lietadla, ktoré by bolo schopné lietať, vzlietať aj pristávať vertikálne. Budú vedieť vozidlá Porsche lietať? Nemecká automobilka minulý týždeň oznámila, že sa spojili so spoločnosťou Boeing memorandum, aby preskúmali trh prémiovej leteckej mobility a rozšírili (ak to bude…

  Keď si ľudstvo po prvej svetovej vojne myslelo, že žiadna ďalšia už nepríde

  0

  Po prvej svetovej vojne ľudstvo žilo v tom, že už nijaké nebudú. Niektoré krajiny demobilizovali aj po druhej svetovej vojne. A prepuklo viac vojen ako kedykoľvek predtým. Druhá svetová vojna zatriasla základmi sveta. Rozvrátené boli materiálne i duchovné hodnoty. Politici sa zaverovali: Nikdy už nijaká vojna, ľudstvo sa predsa poučilo. Opak bol pravdou.…

  Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

  0

  Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

  Deti na predaj: TLC uvádza trojdielny dokument

  0

  TLC uvádza trojdielny dokument o mužovi, ktorý predal stovky detí. Šokujúci prípad doktora Thomasa Hicksa, ktorý na svojej americkej klinike po celé desaťročia predával stovky detí, si ako námet zvolili tvorcovia špeciálneho trojdielneho dokumentu s názvom Ukradnutí po pôrode. Dojemný, emóciami nabitý seriál prináša nepoznané príbehy tzv. Hicksových detí, ktoré…

  Títo ľudia k nám prišli zrejme z ďalekej budúcnosti

  0

  Určite si už zažil situáciu, keď si si myslel, že ľudia ktorých si stretol jednoducho nepatria do nášho sveta a museli k nám prísť z budúcnosti. Presne podobné prípady ti dnes ukážeme v tomto článku. Budúcnosť nás vždy fascinovala. Určite si pamätáš mnohé staršie filmy, kde sa bežne využívali lietajúce…

  Na tieto veci sme čakali celý život a teraz sú tu!

  0

  Ľudia prichádzajú s novými výrobkami a službami každý deň. Napríklad samolepky na spätné zrkadlá auta  odolné proti dažďu a klimatizované „úložné boxy“ pre psov, vďaka ktorým môžu majitelia nakupovať bez obáv o svojich domácich miláčikov. Tieto malé veci uľahčujú náš život. Už toľko skvelých vecí bolo vymyslených a stále existuje ešte tak…

  Vo svete IT

  Holiaci strojček Xiaomi Youpin Enchen aktuálne kúpite za cenu, aká tu ešte nebola

  0

  Spoločnosť Xiaomi ešte počas tohto leta rozšírila svoje portfólio holiacich strojčekov o ďalší model s názvom Xiaomi Youpin Enchen BlackStone 3D, ktorý sa zaradil medzi najpopulárnejšie holiace strojčeky vo svojej cenovej kategórií a vďaka momentálne prebiehajúcej akcii na e-shope Cafago.com si ho môžete kúpiť za cenu, aká tu ešte nebola…

  Vybíja sa Vám rýchlo batéria vo Vašom Android smartfóne? Takto za pár sekúnd odhalíte problémové aplikácie!

  0

  Vybíja sa Vám rýchlo batéria vo Vašom smartfóne? Nuž, na vine nemusí byť „stará“ batéria, ale dôvodov môže byť viacero. Zabudnime teraz na rôzne vírusy či iný škodlivý softvér a  pozrime sa na samotné regulárne aplikácie, ktoré môžu byť kameňom úrazu. Tie dokážu totiž bežať na pozadí bez toho, aby…

  Inžinier NASA hovorí o špeciálnom koncepte motora, ktorý by mohol porušovať pravidlá fyziky

  0

  V časopise New Scientist inžinier NASA David Burns vyjadril odvážne tvrdenie týkajúce sa maximálne rýchlosti novej koncepčnom motore „Helical Engine“. Hovorí, že nový helikálny motor údajne bude môcť prekonať fyzikálne zákony. Na tému upozornil portál futurism.com. „Motor sám o sebe sa dokáže dostať na 99% rýchlosti svetla v prípade dostatku…

  Spoločnosť Huawei stále rastie a to aj napriek zlým prognózam. Dokazujú to najnovšie hospodárske výsledky

  0

  Pesimistické prognózy analytikov po uvalení sankcií na čínske spoločnosti vládou USA sa opäť absolútne nepotvrdili. Najnovšie zverejnené hospodárske výsledky spoločnosti Huawei poukazujú práve na fakt, že spoločnosť neustále rastie a tento trend sa tak skoro určite nezmení. Spoločnosť Huawei len pred niekoľkými hodinami zverejnila hospodárske výsledky za 3. kvartál tohto…

  Vďaka pokročilej umelej inteligencii vývojári z OpenAI naučili robotickú ruku „Dactyl“ riešiť Rubikovu kocku

  0

  Dactyl je robotická ruka vytvorená spoločnosťou OpenAI, ktorá je známa hlavne vďaka výskumu v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť v  priebehu včerajšieho dňa publikovala na serveroch Youtube video, v ktorom je zachytená spomínaná ruka, ako rieši Rubikovu kocku. Šikovnejšia ako väčšina z nás Robotická ruka Dactyl, aby bola schopná vyriešiť Rubikova kocku…

  Držte si klobúky, Xiaomi zverejnilo časový harmonogram dostupnosti MIUI 11 pre smartfóny Redmi v Global verzii

  0

  Pár dní dozadu sme Vám priniesli report, v ktorom sme Vás informovali ohľadne oficiálneho spustenia uvoľňovania aktualizácie nadstavby MIUI 11 pre smartfóny spoločnosti Xiaomi. Report bol o to zaujímavejší, že sa jednalo o  Global verzie smartfónov, a nie čínske. MIUI 11 je na ceste Nová verzia MIUI 11 nadstavby má…

  TopSpeed

  BMW 2 Gran Coupe oficiálne predstavili verziou M235i

  4

  Tak a je to tu. Novinka BMW 2 Gran Coupe, o ktorej sa špekulovalo na internete od začiatku tohto roka, pozná svoju presnú podobu. Keďže nám 2 Active Tourer a Gran Tourer pomaly končia, bude pomaly 2 Gran Coupe jedinou „dvojkou“ s predným pohonom. Zatiaľ. Časom príde určite aj kupé, o ktorom sa neustále špekuluje,…

  Škoda Felicia nemala vzniknúť. Nakoniec o ňu rozbíjali šampanské

  5

  Novodobá Škoda Felicia oslavuje 25 rokov od svojej veľkolepej premiéry. Zaujímavé pritom je, že sa s ňou pôvodne vôbec nepočítalo. Škoda Favorit totiž mala skončiť podstatne skôr, koncern Volkswagen však rozhodol, že má stále veľký obchodný potenciál, a tak sa bude modernizovať. V roku 1994 sa predstavil s novou karosériou, niekoľkými…

  Nová Toyota Yaris prekvapila stredovým airbagom. Ide do výroby

  5

  Nová Toyota Yaris je tu. Jej štvrtá generácia ide proti prúdu, je kratšia než predchodca, podstatne nižšia, širšia a spolu s posádkou znížila aj svoje ťažisko. Toyota hovorí o bezpečnostnej revolúcii medzi malými autami a ako prvá v segmente uvádza do sériového auta unikátny stredový airbag zabraňujúci kontaktu predných pasažierov…

  Porsche Taycan 4S bude nateraz základnou verziou

  0

  Porsche niekedy predstaví najprv výkonnejší variant a potom tie slabšie, inokedy je to opačne. Prvý prípad je aj s novým elektromobilom Taycan. Práve nové Porsche Taycan 4S príde ako ďalší variant, tentokrát rozširuje ponuku smerom „dole“. Avšak stále ide o športovo ladený elektromobil tak, ako sa na Porsche patrí.

  Na Nurburgringu majú elektrické Race Taxi. Jaguar i-Pace robí tichú radosť

  0

  Nürburgring je posvätné miesto všetkých autičkárov. Každý by ho mal raz navštíviť, zažiť jeho atmosféru, v lepšom prípade zažiť aspoň jedno kolo. No pri zážitku je otázka, či chceme sedieť na mieste šoféra. Predsa len, nie každý kto si myslí, že je pretekár, je aj skutočný pán šofér. Práve preto,…

  Vynovené BMW 530 MLE je na konci svojej púte a vyzerá nádherne

  1

  Je dosť možné, že o takomto názve BMW ste asi nikdy nepočuli. To však ani mnoho fanúšikov BMW. Príbeh tohto auta totiž písal čas na opačnej strane zemeguli, v Južnej Afrike. BMW 530 MLE generácie E12 tam totiž započalo pretekárske úspechy značky na poli sedanov, počas necelého roka tak tomuto nájdenému exempláru…

  KAMzaKRÁSOU

  TEST: Detoxikačná telová maska s minerálmi od Alma K

  0

  Značka Alma K, ktorá má v ponuke mnohé produkty s obsahom minerálov z Mŕtveho mora, tentokrát prináša detoxikačnú masku na telo. Táto maska je jedinečná najmä svojím regeneračným zložením, v ktorom dominuje voda z Mŕtveho mora (90 percent) s obsahom až 21 prírodných minerálov, ktoré majú čistiace aj vyživujúce účinky. Taktiež…

  Videonávody – ako si uviazať šál alebo šatku okolo krku: Poznáš všetky spôsoby?

  0

  Šál je skvelým módnym doplnkom, ktorý navyše dokáže prijemne zahriať. Avšak je veľkým módny faux pas pokiaľ nosíte šál stále rovnako. Existuje totižto množstvo spôsobov, ako si uviazať šál alebo aj tenšiu šatku okolo krku. Dokonca tých spôsobov je toľko, že stačí sa len trošku pohrať a každý deň môže šál…

  Čo spôsobuje spánok s mokrými vlasmi? Toto vážne nechceš!

  0

  Stáva sa vám to občas alebo chodíte spávať pravidelne s mokrými vlasmi, ktoré ste si na noc čerstvo umyli a únava alebo lenivosť spôsobila, že ste sa už nedopracovali k ich vysušeniu? My vám v nasledujúcich riadkoch zhrnieme nepríjemné fakty o tom, prečo by ste to už za žiadnych okolností nemali robiť. Dôsledky spánku s vlhkými…

  Cviky na zväčšenie pŕs: Takto získaš krásne a pevné poprsie!

  0

  Ktorá žena by netúžila po plných, pevných a krásnych prsiach? Realita je však mnohokrát trošku odlišná a práve prsia často predstavujú časť tela, s ktorou sú ženy neraz veľmi nespokojné. Spôsobov a ciest, ako svoje telo takpovediac vylepšiť, je však hneď niekoľko. Priam zázraky dokáže urobiť vhodne padnúca podprsenka s primeranou výstužou,…

  Video VIDEO: Ošetrenie menopauzálnej pleti so značkou GERnétic

  0

  Navštívili sme totiž novootvorený salón PROFISKIN beauty salon, v ktorom naša kolegyňa Ingrid spomínaný typ ošetrenia s prípravkami značky GERnétic podstúpila. Počas menopauzálneho ošetrenia sú využívané okrem iných aj špeciálne prípravky, ktoré pokožke nahrádzajú chýbajúci estrogén. Táto procedúra napomáha omladiť pokožku tváre i celého tela a podporuje jej pružnosť a regeneráciu. V našom…

  Vyhraj Mary Kay pleťové sérum pre seba a svoju kamarátku

  0

  Pleťové séra sa nám dostavajú čoraz hlbšie pod kožu. Kým pred niekoľkými mesiacmi sme ich považovali za zbytočnosť a zbytočné predĺženie času pobytu v kúpeľni, dnes na nich nedáme dopustiť. Pleťové séra sú medzikrokom medzi čistením pleti a jej vyživovaním prostredníctvom pleťového séra. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte Mary Kay pleťové sérum,…

  Svetlo sveta

  Poľsko chce trestne stíhať sexuálnu výchovu na deťoch.

  0

  Vládnúca konzervatívna vláda predstavila zákon, ktorý by vyhlásil určité formy a obsahy sexuálnej výchovy na školách za trestné. PiS, ktorá vyhrala v nedávnych voľbách opäť voľby, nazvala nový zákon “stop pedofílii.” Podľa tohto zákona bude v Poľskú trestné predstavovanie sexuálnej aktivity, ktorá by bola smerovaná na neplnoleté osoby. V súčasnosti…

  Arcibiskup Zvolenský bude sláviť v katedrále svätú omšu za politikov

  0

  V Katedrále sv. Martina v Bratislave bude v utorok 22. októbra 2019 o 19:00 svätá omša, ktorá bude obetovaná za predstaviteľov nášho politického života, na všetkých úrovniach pôsobenia. Hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. “Každý rok tretieho októbra si pripomíname deň, kedy bol sv.…

  Sýrsky arcibiskup: Vďaka Turkom Islamský štát vyhladí kresťanov a namieri si to do Európy.

  0

  Turecká ofenzíva na severe Sýrie podľa miestneho biskupa Hinda spôsobí, že kresťania sa ocitnú na prahu vyhladenia. “Ako vždy má každá z bojujúcich strán svoje vlastné záujmy, kresťania však budú ako vždy niesť následky.” Na severovýchode Sýrie žije už len okolo 30 000 – 40 000 kresťanov rôznych vyznaní. Kurdi…

  Prečo je v Ríme viac ako 900 kostolov?

  0

  Vo večnom meste Ríme sa odhaduje, že sa nachádza viac ako 900 kostolov. Prečo je to tak vysoký počet a potrebuje Rím vlastne toľko kostolov? Tá jednoduchšie odpoveď je, že Rím je centrum katolicizmus na svete. Je prirodzené, že v lokalite okolo Vatikánu, kde administratívne sa nachádza centrum Cirkvi, bude…

  Rozhovor s kardiológom o vyšetrovaní eucharistických zázrakov

  0

  Doktor Serafini, ste lekár, kardiológ a pracujete v nemocnici, kde ordinujete a staráte sa o mnoho ľudí. Kedy a prečo ste sa rozhodli vyšetrovať dokonca aj Ježiša a začali sa zaoberať eucharistickými zázrakmi? Už niekoľko rokov sa zaujímam o rozhodne špecifickú tému: medicínsko-vedecký aspekt eucharistických zázrakov. Čo sa našlo napríklad z histologického alebo genetického hľadiska vo vzorkách odobratých…

  Cirkev má 5 nových svätých

  0

  Pápež František pri slávnostnej svätej omši na Vatikánskom námestí v nedeľu 13. októbra kanonizoval päť svedkov viery: kardinála J. H. Newmana z Veľkej Británie a štyri ženy: tri rehoľné sestry z Talianska, Indie, Brazílie a laičku zo Švajčiarska. V homílii zdôraznil tri etapy na ceste viery: vzývanie Božieho mena, kráčanie…

  Armádny Magazín

  Video: Turecké letectvo zbombardovalo civilný konvoj

  0

  Pred tromi dňami turecké letectvo zaútočilo na civilný konvoj v Ras al-Ayn a zabilo civilistov vrátane niekoľkých  novinárov. Tu je video z okamihu, keď bomba zasiahla a zabila 19 ľudí! https://twitter.com/i/status/1184437013434503169 Turecká vojenská operácia v severnej Sýrii je nazvaná ako Prameň mieru. Ankara

  Izrael využíva tureckú inváziu do Sýrie

  0

  Izrael využil tureckú ofenzívu proti kurdským ozbrojeným silám a chaos na severe Sýrie, aby spustil letecké útoky v inej časti Sýrie - na základniach vo východnej Sýrii - v oblasti mesta Abu Kemal. Izraelské letectvo predtým zaútočilo na okolie tohto mesta, izraelské médiá uviedli, že cieľom boli iránske a proiránske sily.…

  Taiwan sa vracia k výrobe domácej stíhačky Ching Kuo jej ďalšou generáciou pod označením Yong Ying

  0

  24.septembra tohto roku predstavil Taiwan nový typ domáceho stíhacieho lietadla s názvom Yong Ying (angl. Brave Eagle, resp. slov. Statočný orol). Verejnosť s touto správou oboznámila taiwanská prezidentka Tsai Ing-wen (Cchaj Jing-wen) na slávnostnej ceremónii v meste Taichung (Tchaj-čung). Prezidentka v súvislosti s p

  Video: Nové obrnené vozidlo Stryker A1 MCWS

  0

  Spoločnosť General Dynamics Land Systems vydala krátke video o svojom najnovšom bojovom kolesovom vozidle - Stryker A1 MCWS. Video ukazuje streľbu 30 mm kanónu, ktorý preukázal vysokú presnosť pri streľbe počas pohybu na ceste.

  Mobilizačné cvičenie "PREŠOV 2019" preverí pripravenosť zložiek rezortu obrany a vnútra

  0

  Mobilizačné cvičenie „PREŠOV 2019“ v nasledujúcich dňoch preverí pripravenosť jednotlivých zložiek rezortu obrany a vnútra na plnenie úloh obrany štátu v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR. Cieľom mobilizačného cvičenia je preveriť pripravenosť vybraných orgánov miestnej štátnej správy, ako aj orgánov územnej samosprávy Prešovského kr

  India už trpko oľutovala, že kúpila ruskú (sovietsku) lietadlovú loď

  0

  India, rovnako ako hociktorá iná krajina, by rada používala a vlastnila tú najlepšiu techniku, akú si môže dovoliť. Z rozličných príčin to do istej miery vylučuje nákup európskej a americkej produkcie, čo je samozrejme výh

  Tvoja Svadba

  Kaštiele na západe Slovenska, v ktorých môžeš povedať svoje ÁNO

  4

  Svadba na úrade je jednou z možností, ako uzavrieť manželstvo. Svadba v kostole má svoje čaro a svojho ducha. Ale svadba v kaštieli môže byť navždy nezabudnuteľnou, a to nielen pre mladomanželov, ale aj pre svadobných hostí. Byť tou princeznou, ktorá sa vydáva na netradičnom mieste, bude pre vás nezabudnuteľnou spomienkou. Kaštiele na západe Slovenska, kde…

  Tetované svadobné obrúčky: Večný sľub, ktorý sa dostane pod kožu

  8

  Kedysi dávno bolo tetovanie považované za mrzačenie tele. Dnes akékoľvek tetovanie na tele predstavuje umenie,  s ktorým sa treba rozhodne pochváliť a určite ho netreba ukrývať. Tetovanie sa stáva čoraz viac populárnejšie aj medzi mladomanželmi, ktorí volia takúto ozdobu pred klasickými svadobnými obrúčkami. Tetované svadobné obrúčky - áno alebo nie? Aké sú…

  Vyhraj 3x Aigner Cara Mia Ti Bacio dámsku vôňu v hodnote 42 €

  1

  Aigner Cara Mia Ti Bacio je kvetinovo orientálna vôňa s ovocným úvodom zloženým z mandarínky, davany a šťavnatej hrušky. Kvetinové srdce odhaľuje sýte kvety pomarančovníka, jazmínu a zamatových ruží, ktoré sú pripomienkou prvého bozku. Návykový základ predvádza orientálne tóny ambroxanu a vanilky. Zmyselné kakao uvoľňuje príjemný pocit tepla a komfortu.

  Najdrahšie svadobné šaty v dejinách: Vypadnú ti oči!

  6

  Najdrahšie svadobné šaty sú pretkané diamantmi, drahými šperkami, hodvábom. Všetky prešli rukami tých najšikovnejších módnych návrhárov.

  INŠPIRÁCIA: Prskavky na svadbe so zaručeným iskrivým zážitkom

  5

  S každým rokom, mesiacom a v podstate aj dňom prichádzajú nové svadobné trendy. Od hádzania ryže, cez balóniky šťastia až po konfety s nadšením sledujeme všetky svadobné trendy, s ktorými prichádzajú nevesty po celom svete. Tento rok bol a ešte aj stále je bohatý na svadobné trendy. V súčasnej dobe vzrastá dopyt po svadobných prskavkách. Svadobné…

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách: Tak tomu len ťažko uveríš!

  10

  Najšialenejšie svadobné šaty v dejinách mali byť pôvodne tie najkrajšie vysnívané šaty neviest. Niekedy to však so svojou fantáziou a túžbami preháňajú.

  Tvoje Zdravie

  Ako si vybrať zdravé müsli? Týmto sa v obchode oblúkom vyhnite!

  0

  Zdravá strava je pre udržiavanie si pevného zdravia veľmi dôležitá. Naše telo potrebuje všetky základné živiny, minerály, vitamíny i ďalšie látky, aby mohlo správne fungovať. Ideálne je pritom konzumovať niekoľko menších porcií jedla denne, prostredníctvom ktorých telu dodáme dostatok bielkovín, sacharidov i zdravých tukoch. Zabúdať by sme pritom nikdy nemali na…

  5 fantastických dôvodov, prečo jesť ružičkový kel

  0

  Ružičkový kel je pomerne nenápadná zelenina, ktorú neraz úplne prehliadame. V našich jedálničkoch sa objavuje skôr sporadicky, u mnohých len náhodou raz za čas. To je však veľká škoda. Pri tej správnej príprave je totižto možné z ružičkového kelu vykúzliť hotovú pochúťku. Hodí sa napríklad do rôznych polievok. Taktiež je ho možné…

  Hľadáte prírodný liek na vysoký tlak? Bylinkári odporúčajú túto rastlinu!

  0

  Údajne už v staroveku ním ľudia liečili rozličné problémy s kardiovaskulárnym systémom. I dnes je hloh považovaný za účinný prírodný liek na vysoký tlak, ktorý zároveň vplýva na správnu srdcovú činnosť. V nasledujúcom článku sa pozrieme na to, ako vie hloh obyčajný človeku pomôcť k pevnejšiemu zdraviu a ako ho…

  Aké sú príznaky nedostatku selénu? Môže to spôsobiť tieto ťažkosti!

  0

  I selén môžeme zaradiť medzi látky, ktoré ľudský organizmus nepochybne potrebuje pre správnu funkciu. Na čo všetko vplýva v našom tele? V prvom rade môžeme spomenúť, že má antioxidačné účinky a organizmus chráni pred oxidačným poškodením. Rovnako je súčasťou takzvaných selenoproteínov. Tie sú nevyhnutné pri syntéze DNA a rozmnožovaní. Okrem…

  TOP zaujímavosti o očiach: Tieto fakty vás prekvapia!

  0

  Oko je naším orgánom zraku. Vnímame a prijímame pomocou neho až okolo 90 % všetkých informácií zo svojho okolia. Očná guľa spolu s jej prídavnými orgánmi je uložená v takzvanej očnici, čo je párová dutina v tvárovej časti lebky. V rámci nej rozoznávame množstvo častí, ktoré majú rozličné funkcie a ktoré…

  Je toto najzdravšia náhrada mäsa? Vegetariáni a vegáni, zbystrite!

  0

  V poslednom čase sa aj na slovenských pultoch roztrhlo vrece s exotickými plodmi. Sú zaujímavé, chutné a častokrát obsahujú toľko vitamínov a minerálov, že až. Podobne je na tom aj exotický plod menom jackfruit, ktorý si po našom našiel pomenovanie chlebovník. Ukázalo sa, že okrem skvelej chuti mu holdujú aj…