• Dušan Hirjak

  Je Európska únia ako nadnárodná entita s centrálnym režimom moci legitímna a potrebná ? Aký súhlas dali členské štáty EÚ, aby bolo ustanovené právo EÚ ? Iba zásluhou politickej únie bude sa nám lepšie žiť ? Prečo nám politici a média nehovoria pravdu o EÚ, ale strašia nás dôsledkami, ak ich nebudeme počúvať ? Boli prístupové rokovania SR k EÚ z právnej stránky legitímne ? Načo má národný štát Ústavný súd, ak si ten drieme v politickom závetrí ? Ozaj je štátna suverenita fungovaním EÚ nedotknutá ? Budeme musieť prisahať vernosť EÚ ako český národ Tretej ríši ? Na základe týchto otázok môžeme žiadať od kandidátov na funkciu prezidenta SR odpovede a tak sa zorientovať, koho za prezidenta SR voliť.

  Publikované 11.03. 2019 o 08:43 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Časť III.

  Nositelia konceptuálnej moci v mene budovania zjednotenej Európy ( ovládnutej a ovládanej ) prisúdili ( určili ) takej európskej organizácií ako je EÚ nielen to, že členské štáty sa museli vzdať časti svojej suverenity v prospech vydávania európskych zákonov, ale že EÚ musí byť:

  I. Aj hodnotovým spoločenstvom, pričom členské štáty musia byť týmito hodnotami zaviazané. Ide o tieto hodnoty: zabezpečenie trvalého mieru, jednota, rovnosť, sloboda, bezpečnosť, solidarita. Nadnárodná ideológia bola základným zjednocovateľom členských štátov v Európe. Iba v rámci EÚ je možné vybudovať stabilný hospodársky poriadok ( v prospech koho ? ). Iba jednotná Európa dokáže presadiť svoju politickú a ekonomickú nezávislosť od ostatného sveta, pričom zároveň chce získať späť svoj vplyv na svet, mať účasť na svetovej politike ( v prospech koho ? ).

  II. Aj spoločenstvom, ktoré bude riešiť individuálne základné práva občanov členských štátov, a to bez ohľadu k tomu, že tieto práva spadali do pôsobnosti národného ústavného práva. Na základe judikatúry ESD ako inštitúcie EÚ si tento súd určil, že rešpektovanie základných práv patrí ( ! ) ku všeobecným zásadám komunitárneho práva. ESD tým prvý krát uznal existenciu vlastného právneho poriadku v oblasti základných práv v ES.

  Ani uvedené záležitosti v bodoch I, II, ktoré pomáhali vybudovať EÚ ako nadnárodnú inštitúciu, neboli podozrivé našej vládnej moci, aby v čase plnenia kodánskych kritérií ( rok 1999 ), či v rokoch negociáčneho procesu ( 2000 – 2002 ) hlbšie analyzovaná, či štruktúra a charakter EÚ dostatočne vyhovujú našim národným záujmom a k čomu v konečnom dôsledku smeruje.

  F.

  Oficiálne sa zdôrazňuje, že všetky aktivity EÚ musia byť po právnej stránke a aj po stránke demokratickej legitímne. Ide o založenie, štruktúru, fungovanie, postavenie členských štátov a ich orgánov, postavenie občana. Toto si vyžaduje samostatné skúmanie a má vychádzať z problematiky právneho štátu, ktorého dôležité prvky boli doslova ignorované. Problematika právneho štátu sa výsostne dotýka formovania národného štátu, jeho existencie. Získať súhlas a vynútiť si oprávnenie od národných vlád členských štátov na nadnárodnú tvorbu vôle a jej nadradenosť nad vnútroštátnou tvorbou vôle, to bolo a je konanie EÚ ( či nositeľov konceptuálnej moci ), ktoré s legitimitou nemalo a nemá nič spoločného. A pošliapalo aj zásadu právneho štátu, pretože nadradenosť nad vnútroštátnou tvorbou vôle si v každom prípade vyžaduje súhlas občanov národného štátu.

  Európska organizácia typu EÚ, na rozdiel od iných typov spomínaných organizácií, bola úmyselne postavená ( ustanovená ) tak, aby poslúžila v dlhodobom horizonte ustanoveniu európskeho super štátu. Prvý pokus k tomuto cieľu sa uskutočnil v čase, keď bola pripravená Ústava pre Európu ( rok 2005 ) a keď bolo potrebné tento dokument schváliť a nepodarilo sa, pretože v referendách v Holandsku a Francúzsku občanmi bola odmietnutá. A tak celý proces s Ústavou pre Európu bol zastavený. Pod vedením A. Merkelovej bol vymyslený iný – podvodný spôsob: pripraviť klon euroústavy a s vládami členských štátov sa dohodnúť na schválení novej zmluvy bez referenda. Touto novou zmluvou sa stala Lisabonská zmluva. K Lisabonskej zmluve, okrem Írska, nikde referendum nebolo zrealizované.

  Iba pripomínam, že čo sa týka návrhu na vyslovenie súhlasu s Ústavou pre Európu, či s Lisabonskou zmluvou, tak NR SR v oboch prípadoch vyslovila súhlas. Myslím si, že aj v týchto prípadoch došlo k potieraniu právneho štátu. V právnom štáte je potrebné zabezpečiť, aby bola limitovaná moc exekutívy, moc zákonodarná a moc súdna. V právnom štáte dominantnú prioritu majú občania pred štátom a je potrebná dôsledná kontrola štátnej moci. V prípade odsúhlasenia zmlúv, ktoré sa dotýkajú fungovania EÚ, otázok štátnej zvrchovanosti – suverenity či priamo právneho poriadku EÚ, predstavitelia našej exekutívy či zákonodarný zbor nemôžu disponovať neobmedzenou mocou, pretože v týchto záležitostiach vždy ide o podriadenie sa zákonodarcov, ktorí tvoria vnútroštátnu vôľu a reprezentujú právny štát, európskej organizácií – EÚ, ktorá si prisvojila právo byť tvorcom nadštátnej vôle, ktorú naviac táto organizácia ( nadnárodná politická organizácia ) pokladá za nadriadenú pred právom národným.

  G.

  Ak bezprostredne po parlamentných voľbách v SR ( november 1998 ) Európska rada v decembri 1998 konštatovala, že demokratické voľby poskytli SR možnosť vyriešiť politické problémy a splniť politické kritéria, tak je možné toto konštatovanie interpretovať aj tak, že Európska rada za pár týždňov ľahko pochopila, že vládna moc v SR je v takom priaznivom zložení, že bude ochotná plniť bez reptania všetky požiadavky, ktoré sa kladú na tých, čo nemajú problém poslúchať v mene vyšších, nadštátnych záujmov.

  Právny štát bol novou vládnou mocou na čele s Mikulášom Dzurindom bez problémov degradovaný na niečo nepodstatné. Vládna moc hneď od začiatku roka 1999 prejavila dostatok vôle a odhodlania pracovať na prístupových kritériách, zaväzovala sa ku všetkému, čo bolo potrebné vykonať v smere k EÚ. Z prehľadu rozhodujúcich krokov – rozhodnutí, ktoré som si v tomto článku urobil, sa ukazuje, že závažné rozhodnutia sa prijímali bez účasti a súhlasu občanov. Tunelovanie štátu a štátnej moci sa veselo pripravovalo bez toho, aby občania boli do procesu tvorby nadnárodnej vôle zapojení a to buď tým, že budú dostatočne informovaní, či tým, že je potrebný ich súhlas. Vláda SR síce už na konci roka 1999 prijala a začala implementovať stratégiu prípravy obyvateľstva SR na vstup do EÚ, lenže táto stratégia v skutočnosti nič zásadného neriešila a ostala iba formálnym dokumentom.

  Všimnime si niekoľko krokov realizovaných v tomto poradí:

  a) najprv sme v roku 1995 požiadali o vstup SR do EÚ,

  b) potom sme sa zaviazali na Konferencií o pristúpení vo februári 2000 plniť kodanské kritéria,

  c) potom sme od začiatku roka 2000 a ďalej v rokoch 2001 a 2002 viedli prístupové rokovania v 31 kapitolách,

  d) medzitým vo februári 2001 bez zaváhania zákonodarný zbor prijal novelu ústavného zákona číslo 460/1992 Zb., čím sa vraj vymedzil ústavný rámec pre prijatie Zmluvy o pristúpení,

  e) v apríli 2003 naši predstavitelia podpísali Zmluvu o pristúpení,

  f) a keď už bolo všetko pripravené, tak prezident SR vyhlásil na 16.-17.mája 2003 ( ! ) referendum o vstupe SR do EÚ s otázkou: „Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika sa stala členským štátom Európskej únie ?“

  Ak vychádzame zo základných prvkov právneho štátu, tak rozhodne nemôžem súhlasiť s takýmto poradím rozhodnutí, ktoré pripravila a zrealizovala ( zabezpečovala ) vláda Mikuláša Dzurindu. Dať občanom príležitosť vyjadriť sa v referende až v roku 2003, to už bola iba pripravená a zrealizovaná formalita, ktorá mala posvätiť všetky nelegitímne a nelegálne kroky vládnej moci v prospech EÚ, zrealizované do mája 2003.

  H.

  Uvedené poradie zrealizovaných krokov nebolo stanovené náhodne. Občania SR boli postavení pred hotovú vec, aby pristúpenie k EÚ bolo za každú cenu zrealizované a bez problémov. Aj z tohto dôvodu najprv v tichosti bola schválená dňa 23.2.2001 novela ústavného zákona číslo 460/1992 Zb., ktorou sa SR vzdáva štátnej suverenity v oblasti vnútroštátnej tvorby vôle v prospech ES a EÚ, ktorou zverila právu ES a EÚ takú moc, že má prednosť pred zákonmi SR a ktorou sa zaviazala k prevzatiu právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu. Novela ústavného zákona bola vymedzená v § 7 ods. 2 Ústavy SR.

  Touto novelou zákonodarná moc prekročila svoje kompetencie, pretože riešila otázku štátnej suverenity, otázku uznania či neuznania nadnárodnej moci a nadnárodného práva ako nadradeného nad národnými zákonmi a to všetko z vlastnej iniciatívy. V skutočnosti túto novelu bolo možné prijať iba za predchádzajúceho súhlasu občanov ako nositeľov štátnej moci v samostatnom referende, ale v znení, aké bolo schválené v § 7 ods. 2 Ústavy SR. Osobne predpokladám, že ak by bolo došlo k takému referendu, tak občania by vyjadrili nesúhlas s navrhnutým znení novely Ústavy SR. Občania takúto možnosť nedostali, čo pokladám za zásadnú chybu, ktorá má v skutočnosti aj svoje právne následky a to za predpokladu, že by u nás v týchto rokoch fungoval ústavný súd.

  Podľa môjho názoru ustanovenie § 7 ods. 2 nemôže byť súčasťou Ústavy SR, pretože odporuje poňatiu právneho štátu a pretože samotná ústava má riešiť spôsob vnútroštátnej tvorby vôle a chrániť zvrchovanosť SR. Je zaujímavé, že Ústavný súd SR ako nezávislý orgán ochrany ústavnosti tento problém neriešil. Ústavný súd totiž mohol zistiť nesúlad konania zákonodarnej moci s podmienkami právneho štátu a rozhodnúť, že ústavný rámec pre prijatie Zmluvy o pristúpení nebol zákonným spôsobom vykonaný a je potrebné, aby vládna moc v tomto smere urobila nápravu a vyhlásila referendum k § 7 ods. 2.

  Toto referendum so zásadne iným obsahom na schválenie by automatický vyvolalo potrebu diskutovať o členstve SR v EÚ celkom otvorene a preto aj samotná stratégia prípravy obyvateľstva na vstup do EÚ by v skutočnosti musela byť stratégiou na prípravu obyvateľstva pre posúdenie vstupu SR do EÚ ako medzinárodnej organizácie, ktorá dostáva ( či má ) charakter štátu a teda ústavnosti. Vládna moc bola povinná práve o tomto závažnom zistení o akú organizáciu ide, informovať občanov, respektíve poučiť ich a aké to môže mať dôsledky. Nič také sa neudialo.

  Iba na základe výsledku referenda vyhláseného k súhlasu s obsahom podľa § 7 ods. 2 Ústavy SR bolo možné rozhodnúť o ďalších krokoch vládnej moci, teda rozhodnúť o tom, či budú prijaté kodanské kritéria, či bude zahájený proces prístupových rokovaní a teda aj pripravená a podpísaná Zmluva o pristúpení k EÚ. Z toho vyplýva, že poradie potrebných krokov vládnej moci k zrealizovaniu priority riešiť otázku členstva SR v EÚ, malo byť iné, malo mať inú štruktúru, ktorá mala rešpektovať zásadu, že v právnom štáte dominantnú prioritu majú občania pred štátom a štátnou mocou.

  CH.

  Strach novej vládnej moci z toho, že sa jej túžba po ozajstnom deklarovaní vernosti Západu nemusí v prípade otvorenej komunikácie s občanmi naplniť, bol zrejme veľmi veľký, pretože dokázala cez určité „odtiene“ svojich politických aktivít skryť pred očami verejnosti svoju manipulovateľnú stránku. Mechanizmus tejto manipulácie bol veľmi jednoduchý: musíme plniť s úspechom politicko – ekonomické kritéria predložené zo strany EÚ, a tým sa odviedla pozornosť od povinnosti našej štátnej moci riešiť otázku pristúpenia SR k EÚ z hľadiska dodržania pravidiel demokratického právneho štátu.

  Dodržanie demokratických pravidiel zodpovedného prístupu k posúdeniu členstva SR v EÚ bolo prinajmenšom rovnako dôležité ako predložené kritéria EÚ – európskej pätnástky. Veď základná požiadavka demokratickej ústavy mala byť jasná: všetká štátna moc musí vychádzať od ľudu a žiadna iná – cudzia moc nesmie vládnuť v národnom štáte. Napriek tomu naša vládna a zákonodarná moc urobili všetky kroky k tomu, aby vyhradili úpravu svojich práv a povinnosti, ktoré dovtedy podliehali právnemu poriadku štátu, do pôsobnosti komunitárneho práva, nadnárodného právneho poriadku. Naša vládna a zákonodarná moc nebrali do úvahy, že ES ( EÚ ) má k dispozícií inštitucionálny systém, ktorý mu umožňuje vyvíjať všetky potrebné aktivity k zjednocovaniu Európy a v pridelených kompetenciách tvoriť komunitárne právo záväzné pre všetky členské štáty. Dnes sme v situácií, že EÚ nie je možné zaradiť medzi žiadnu klasickú medzinárodnú organizáciu, pretože plní úlohy, ktoré ako celok majú charakter štátnosti a definitívne smerujú k ustanoveniu nového impéria – európskeho super štátu.

  I.

  Vzhľadom na potrebu dodržania demokratických pravidiel zodpovedného prístupu k posúdeniu členstva SR v EÚ bolo potrebné jednotlivé politické rozhodnutia zrealizovať v inej – pozmenenej schéme a postupnosti. Uvediem príklad:

  1. Oznámiť predbežný záujem o členstvo SR v EÚ, čo znamená, že nejde ešte o žiadosť o členstvo v EÚ.

  2. Zoznámiť sa s kritériami, ktoré súvisia s členstvom SR v EÚ ako hlavná podmienka.

  3. Vykonať komplexnú analýzu fungovania EÚ ako nadnárodnej organizácie vrátane zakladajúcich zmlúv, komunitárneho ( unijného ) práva a aktivít EÚ v rámci vtedajších 15 členských štátov.

  4. Pripraviť a schváliť plán optimálneho systému spolurozhodovania s občanmi SR vo veci posúdenia záujmu SR o členstvo v EÚ.

  5. V zmysle plánu optimálneho systému spolurozhodovania s občanmi SR a na základe záverov z komplexnej analýzy fungovania EÚ otvoriť celonárodnú diskusiu k možnému členstvu SR v EÚ.

  6. Po realizácií harmonogramu úloh súvisiacich s otvorenou celonárodnou diskusiou pripraviť a zrealizovať referendum o novele ústavného zákona číslo 460/1992 Zb. Predmetom referenda mala byť otázka, či občania SR budú ochotní udeliť exekutívnej a vládnej moci plnú moc k tomu, aby zákonodarný zbor súhlasil a exekutíva sa mohla zaviazať s určitou stratou štátnej zvrchovanosti – suverenity a s prenosom časti vnútroštátnej tvorby vôle na nadnárodnú tvorbu vôle. Predmetom referenda by teda bolo v súčasnosti schválené ( nie platné ) ustanovenie § 7 ods. 2 ústavného zákona.

  7. Oznámenie SR EÚ o výsledku referenda a o tom, k čomu sa môže SR zaviazať v rámci plnenia podmienok k získaniu členstva v EÚ.

  8. Poznámka:

  a) otvoriť a zrealizovať prístupové rokovania bolo možné až po získaní plnej moci ( súhlasu ) od občanov a následnom schválení obsahu novely ( §7 ods. 2 ) Národnou radou SR,

  b) v prípade, že referendum plnú moc exekutívnej a zákonodárnej moci neudelí, prístupové rokovania neotvárať.

  Približne takýto politický postup ( konanie ) mala vládna a zákonodarná moc zabezpečiť v rokoch pred vstupom do EÚ. Aké základné poučenie vyplýva z „úmyselných či neúmyselných podvodov“ štátnej moci ?

  O plnení politických kritérií súvisiacich s pristúpením SR k EÚ mali právo rozhodovať občania ako nositelia štátnej moci, pretože si to vyžadoval charakter tejto nadnárodnej organizácie, ktorá sa úplne vedomé inštalovala do pozície ustanoviť si so súhlasom každej členskej národnej štátnej moci ( vlády a zákonodarného zboru ) nadnárodné právo, ktoré bude nezávisle od národného práva a bude tomuto právu nadriadené. Rozklad štátnej zvrchovanosti – suverenity nie je možné vedomé a iniciatívne organizovať bez plnej moci občanov ako nositeľov štátnej moci.

  Toto poučenie z obdobia prístupových rokovaní SR k EÚ je potrebné využiť v súčasnej politickej situácií a má byť súčasťou reformy EÚ na nových základoch, ak to presadia politické sily, ktoré predpokladajú, že je ešte možné EÚ reformovať a presadiť, aby otázka reformy EÚ bola za aktívnej účasti občanov určená ako hlavná politická priorita na nové volebné obdobie.

  Koniec časti III.

  Dušan Hirjak


  Autor v číslach

  Počet článkov: 147
  Celkové hodnotenie: 15.22
  Priemerná čítanosť: 954

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Nemecký minister vnútra Seehofer odmieta štúdiu o rasovom profilovaní polície

  Berlín 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Michael Sohn)   Nemecký minister vnútra Horst Seehofer napriek rozsiahlej kritike odmieta štúdiu zameranú na zistenie prípadného rasisticky motivovaného správania v radoch polície. Informovala o tom v utorok agentúra DPA, ako i viaceré nemecké médiá "Teraz nie," povedal Seehofer v rozhovore pre stanicu ARD. Najprv je…

  Španielska štúdia opäť spochybnila možnosť vytvorenia kolektívnej imunity voči koronavírusu

  Bratislava 7. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Rozsiahla španielska štúdia naznačuje, že protilátky proti koronavírusu si vytvorilo len 5 % populácie, čo podporuje predpoklady niektorých vedcov, že takzvaná kolektívna imunita, známa aj ako stádová imunita, voči ochoreniu COVID-19 je nedosiahnuteľná. Štúdiu zverejnili v pondelok v odbornom časopise Lancet Kolektívnu imunitu…

  Poradcu riaditeľa Roskosmosu zadržali pre podozrenie z vlastizrady

  Moskva 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Pre podozrenie z vlastizrady zadržali v utorok v Moskve poradcu riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Ivana Safronova, ktorý v minulosti pôsobil ako novinár v redakciách denníkov Vedomosti a Kommersant. Informovala o tom agentúra Interfax s tým, že Safronov bol už aj oficiálne obvinený Tlačová…

  Slovensko má nadpriemerné výdavky na vojenský personál

  Bratislava 7. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Slovensko má nadpriemerné výdavky na vojenský personál, naopak podpriemerné výdavky na ostatnú prevádzku a budovanie infraštruktúry. Z revízie výdavkov na obranu v rámci projektu Hodnoty za peniaze ďalej vyplýva, že slovenskí profesionálni vojaci a vojačky zarábajú o 48 percentuálnych bodov viac, ako vojaci…

  Bos skupiny sýkorovcov František B. sa opätovne postaví pred súd

  Bratislava 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Jeden z posledných troch žijúcich bosov bratislavskej skupiny sýkorovcov František B., ktorého vo februári Okresný súd (OS) v Trnave prepustil podmienečne na slobodu, sa opätovne postaví pred súd Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vytýčil termín verejného zasadnutia s ním a Róbertom B.…

  Vo viacerých častiach krajiny hlavného mesta Venezuely Caracas hlásili výpadky elektrickej energie

  Caracas 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-SINC Zdenìk Urban)   Nepravidelné výpadky dodávok elektrickej energie postihli v pondelok večer hlavné mesto Venezuely Caracas i niektoré ďalšie časti tejto latinskoamerickej krajiny. Informovala o tom  v utorok agentúra AP Štátna spoločnosť Corpoelec, ktorá má na starosti dodávky elektrickej energie, na Twitteri napísala, že výpadok v…

  Poslanec Kollár zo strany Za ľudí: "Ja si nemyslím, že Sme rodina je pripravená odísť z vlády"

  Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:TASR- SITA/Branislav Bibel)   Poslanec Miroslav Kollár zo strany Za ľudí v súvislosti s kauzou diplomovej práce Borisa Kollára (Sme rodina) v rozhovore pre denník Pravda uviedol, že nechápe, kde sa ta rýchlo stratili princípy premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), ktoré v politike zastával niekoľko rokov  "Myslím si,…

  Hovorcu Pussy Riot prepustili z väzby a začnú vyšetrovať pre kanadský pas

  Moskva 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Ruské vyšetrovacie orgány začali trestné konanie proti zakladateľovi internetového portálu Mediazona Piotrovi Verzilovovi za to, že ruským úradom neoznámil, že je držiteľom kanadského pasu. Verzilov je známy aj ako neoficiálny hovorca projektu Pussy Riot, ktorý je známy protestmi proti súčasnému ruskému vedeniu Ako…

  Polícia na Novom Zélande bola v deň masakru v mešite upozornená i na ďalší útok

  Wellington 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mark Baker)   Polícia na Novom Zélande bola v ten istý deň, keď strelec v máji 2019 zabil v meste Christchurch 51 modliacich sa moslimov, upozornená, že útok hrozí aj v inej mešite V utorok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na tamojšie združenie…

  Melicher z hnutia Mladí sociálni demokrati komentuje ministra Korčoka: "Jeden americký pudlík zo Slovenska sám uznal iného amerického pudlíka z Venezuely len preto, že je to želanie Washingtonu"

  Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Igor Melicher z ľavicového hnutia Mladí sociálni demokrati, ktoré nedávno ohlásilo prehĺbenie spolupráce so stranou Smer-SD, komentoval krok ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) uznať v mene Slovenska Juana Guaidoá za dočasného prezidenta Venezuely. Melicher upozorňuje, že tento politik nebol do funkcie zvolený…

  Pellegriniho "teplá vlna": Deň pred voľbami schválila vláda dotácie za vyše 700 000 eur na podporu LGBTI agendy, islamu na Slovensku, či pomoc utečencom

  Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:SITA/Kancelária podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky)   Napriek tomu, že v súčasnosti sa Slovensko pasuje s ekonomickou krízou spôsobenou tvrdými opatreniami voči koronavírusu, státisíce eur zo štátnej kasy poputujú na účty rôznych mimovládnych organizácii na podporu LGBTI agendy a ďalších skvostov. Dotácie týmto liberálnym mimovládkam schválila…

  V pondelok potvrdili dva prípady nákazy

  Bratislava 7. júla 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Johan Nilsson)   V pondelok potvrdili dva prípady nákazy koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Na Slovensku tak máme 1 767 pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 Laboratóriá za uplynulý deň urobili 873 testov, celkový počet otestovaných vzoriek je už…

  Beňová pre interrupcie útočí na Matoviča a oháňa sa medzinárodnými dokumentmi či Ústavou. "Neexistuje zákon, ktorý by hovoril, že splynutím dvoch buniek vzniká život". A ona nevie, kedy vzniká život, "lebo nie je lekárka"

  Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslankyňa európskeho parlamentu Monika Beňová zo Smeru-SD patrí k ostrým kritikom vlády v súvislosti s jej konzervatívnou agendou. Najnovšie rázne skritizovala postoj predsedu vlády Igora Matoviča z OĽaNO ku potratom. Beňová vo štvrtok o tejto téme diskutuje v redakcii Hospodárskych novín s poslankyňou…

  Čo sa v skutočnosti stalo minulý týždeň v Rusku? Skoro nič... iba Putin práve urobil jeden z najdôležitejších krokov k plne nezávislému Rusku

  Moskva 7. júla 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruská federácia vyhlásila úplnú zvrchovanosť – aj takto sa dajú interpretovať výsledky minulotýždňového ruského referenda. Ríšske masmédiá si to akiste len náhodou neráčili všimnúť, ale to sotva niekoho prekvapuje Občania Ruskej federácie si minulý týždeň odsúhlasili zmeny…

  V kanalizácii našli nebezpečné baktérie odolné voči antibiotikám

  Bratislava 7. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Vedci z americkej Rutgers University našli v biofilmoch na stenách kanalizácií nebezpečné baktérie odolné voči antibiotikám. Svoju štúdiu zverejnili v žurnále Environmental Science: Water Research & Technology. V rámci projektu si postavili vlastnú simulovanú kanalizáciu a skúmali baktérie, ktoré v nej prežili Zistili, že…

  Vyše 40 percent Slovákov hodnotí prvých 100 dní Matovičovej vlády skôr pozitívne

  Bratislava 7. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Prvých 100 dní vlády Igora Matoviča (OĽaNO) hodnotí pozitívne alebo skôr pozitívne 41,1 percenta respondentov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý uskutočnila pre agentúru SITA od 25. do 30. júna na vzorke 506 občanov starších ako 15…

  Fanúšikovia z tvrdého jadra Ultras Slovan ako aj klub ŠK Slovan Bratislava poskytli stanovisko ku transparentu, ktorý rozpútal vášne na sociálnych sieťach

  Bratislava 7. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   V pondelok sme informovali o transparente s nápisom  „White Lives Matter“, ktorý sa objavil na sobotnom futbalovom zápase Fortuna ligy medzi Slovanom Bratislava a Michalovcami. Reakciu fanúšikov na celosvetové médiami podporované hnutie BLM (Black Lives Matter) tento raz médiá označili za "rasizmus". Samotný…

  TikTok sa sťahuje z Hongkongu, sociálne siete blokujú poskytovanie dát úradom

  Hongkong 7. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Obyvatelia Hongkongu čoskoro nebudú môcť využívať mobilnú aplikáciu Tik Tok, ktorá je veľmi obľúbená najmä medzi mladými ľuďmi, a to pre nedávno prijatý zákon o národnej bezpečnosti, ktorý Čína zavádza do platnosti. Informovala o tom agentúra AP Vedenie čínskej spoločnosti, ktorej uvedená videoaplikácia patrí,…

  TopDesat

  Umelec vytvára šialene realistické balónové sochy!

  0

  Možno si už zažil oslavu či párty, na ktorej sa klaun pokúšal z dlhých balónov vytvárať rôzne sochy a nakoniec výsledok vyzeral, ako pes krížený s mačkou. Masayoshi Matsumoto je umelec, ktorý žije v Japonsku a ktorý pomocou bežných balónikov a vytvára neuveriteľné realistické sochy. Ich skutočnosť je taká prekvapivá, že budeš…

  Bol Leonardo da Vinci obdarovaný rýchlym okom, a tak zachytil úsmev Mony Lisy?

  0

  Známy renesančný umelec Leonardo da Vinci mohol byť požehnaný rovnakým syndrómom rýchleho oka, aký majú najlepší tenisoví a baseballoví hráči. V Leonardovom prípade táto "super-vízia" mohla znamenať, že dokázal vidieť a zároveň zaznamenať prchavé momenty vo svojich obrazoch - napríklad aj záhadný úsmev Mony Lisy. Táto schopnosť vidieť detaily aj v…

  Rasputin: 3 zaujímavosti, ktoré si zrejme nevedel

  0

  O Grigorijovi Rasputinovi sme ti v minulosti už priniesli samostatný článok. Avšak o osobnosti, akým bol Grigorij Jefimovič Rasputin, sa toho dá písať skutočne veľa. Niektorí ho dokonca považujú za svätého muža, ktorý dokázal svojou takmer nadprirodzenou silou ovládať mysle a vôľu ľudí. Podmanil si aj celý cársky dvor a rodinu posledného ruského cára. V rámci…

  Mestská hromadná doprava je plná prekvapení

  0

  Mestská hromadná doprava je niekedy naozaj zvláštna. Na jednom mieste sa stretáva obrovské množstvo ľudí, ktorí sú odlišní. Títo ľudia majú svoj štýl obliekania, svoje zvyky a mnoho ďalších vecí. Veľmi často sa tak stáva, že práve mestská hromadná doprava je dejiskom rôznych konfliktov. Dosť často sa proti sebe postavia…

  Najfascinujúcejšie fotografie z celej planéty

  0

  Svet nás nikdy neprestane fascinovať - ​​a my o tom máme dôkaz! Možno sa vydáš na prechádzku do lesa a potuluješ sa po stopách dinosaura starých asi 150 miliónov rokov alebo po dúhovom bazéne. Toto sú dôvody, prečo vždy potrebujeme vidieť a zažiť viac z našej planéty, ktorá je, samozrejme, vzácna, úžasná…

  Kráľ Artuš: Panovník hradu Kamelot. 1. časť

  0

  V Británii 5. a 6. storočia, pustošenej nájazdmi Sasov a rozdelenej do nespočetného množstva malých kráľovstiev, vládol kráľ Artuš hradu Kamelot. Rozprávanie o jeho živote a dejinách jeho kráľovstva sa však zakladá viac na legendách než na skutočných historických faktoch. V roku 407, po vyše troch storočiach okupovania, odišla z Britských ostrovov aj posledná rímska légia. Po…

  Vo svete IT

  Nad DuckDuckGo sa vzniesol „mrak neistoty“, či aj on nezbiera vybrané údaje o používateľoch

  0

  DuckDuckGo je alternatívny vyhľadávač voči Google, ktorému sa vcelku darí a to hlavne vďaka tomu, že svoju stratégiu postavil na súkromí používateľov.  Dôvodom je, že na rozdiel od Google, ktorý ich aktívne zbiera a priznáva sa k tomu, tak DuckDuckGo nezbiera žiadne súkromné dáta, teda aspoň to tvrdí  na svojich…

  USB Type – C výstup by v tomto roku mohol byť dodaný vo viac ako 50 percent smartfónoch

  0

  Portál Gizmochina.com poukazuje najnovšie na správu analytikov zo spoločnosti Omdia, ktorí poukazujú na postupnú adaptáciu technológie USB Type – C. Podľa ich odhadov, túto technológiu postupom času zavádza značná časť výrobcov smartfónov a ďalšej elektroniky. Podľa  spoločnosti v priebehu tohto roka bude na trh celkovo dodaných viac ako 50% smartfónov…

  Tím vedcov postupne odhaľuje nekľudnú minulosť našej galaxie

  0

  Nočná obloha dokáže byť počas jasných nocí naozaj nádherná. Zdalo by sa, že nič nemôže byť pokojnejšie, avšak veľa hviezd, ktoré vidíme, hovorí o násilnej minulosti našej galaxie. Vedci pracujú s projektom Gaia, ktorý si dal za úlohu vytvoriť čo najpresnejšiu 3D mapu našej galaxie. Nedávno sa im podarilo objaviť pozostatky trpasličej…

  Ťažba mesačných zdrojov by sa mohla rozbehnúť už do niekoľkých rokov

  0

  Nedávno odhalili vedci z americkej vesmírnej agentúry NASA, že náš prirodzený satelit môže mať pod povrchom väčšie zásoby kovov, než sa predpokladalo. „Lov“ po mesačnom ľade odhalil viac informácií o štruktúre Mesiaca V apríli podpísal americký prezident, Donald Trump, nariadenie, ktoré je podkladom preto, aby Spojené štáty vrátane súkromných spoločností,…

  Pri kúpe domáceho FullHD projektoru VIVIBRIGHT F40UP aktuálne ušetríš desiatky eur

  0

  Hľadáš vhodný projektor do menšej kancelárie, či do domácnosti, ktorý by pohodlne postačoval na premietanie videí, fotografií, či prezentácií? Projektor VIVIBRIGHT F40UP s FullHD rozlíšením je v tom prípade skvelou voľbou, keďže môže byť momentálne tvoj už za 172,92 eur s expresným dodaním z nemeckého skladu bez ďalších poplatkov.  LED…

  Google údajne platí Apple nemalé peniaze za to, aby bol v prehliadači Safari predvoleným vyhľadávačom

  0

  Hoci Google a Apple sa javia ako dvaja rivali, tak opak je pravdou. V mnohých oblastiach spolu kooperujú, pričom obe strany z tejto spolupráce profitujú. Aktuálne britská agentúra Competition and Markets Authority prešetruje dohodu medzi spoločnosťami Apple a Google, ktorá spočíva v tom, že v iPhone telefónoch je prednastavený vyhľadávač…

  KAMzaKRÁSOU

  Dokonalá aj na cestách? Osvoj si beauty tipy pre cestovateľky!

  0

  Zdá sa, že aj cestovanie sa čoskoro dostane do normálnych koľají. Ak sa chystáte na cesty ešte toto leto, určite oceníte beauty tipy pre cestovateľky.

  STOP poteniu! Vyskúšaj účinné prírodné prostriedky proti poteniu!

  0

  Potenie je prirodzenou reakciou tela, ktoré sa vylučovaním potu ochladzuje. Avšak, ako potenie zastaviť? Skúste prírodné prostriedky proti poteniu!

  Najtrendovejšie letné potlače na oblečení: Čo je hitom tohto leta?

  0

  Aké sú trendy letné potlače na oblečení pre rok 2020? Po akých módnych kúskoch sa poobzerať v obchodoch a čo doplniť do svojho letného šatníka?

  Efektívny tréning na nohy bez náčinia: Cvič doma, ušetri za posilku!

  0

  Chcete spevniť nohy, no do posilky vás to akosi neláka? Vyskúšajte efektívny tréning na nohy z našej galérie, na ktorý nepotrebujete vôbec žiadne náčinie.

  Domáce masky na spálenú pokožku: Aká je SOS záchrana?

  0

  Slnkom spálená pokožka môže spôsobiť začervenanie, pálenie i svrbenie. Skúste preto masky na spálenú pokožku, ktoré ju dokáže upokojiť. Čo na ňu aplikovať?

  Kedy vzniká reumatická horúčka? Pozor na rôzne príznaky ochorenia!

  0

  Pojmom reumatická horúčka, odborne febris rheumatica, môžeme označiť zápalové multisystémové ochorenie. To znamená, že postihuje viaceré systémy ľudského tela, pričom ide hlavne o kĺby a srdce, taktiež môže byť zasiahnutá koža či nervový systém. Reumatická horúčka sa objavuje spravidla po prekonaní infekcie horných dýchacích ciest, ktorej pôvodcom sú v tomto…

  Svetlo sveta

  Z globálneho otepľovania sa stalo falošné náboženstvo. Svetoznámy aktivista sa ospravedlnil.

  0

  Popredný svetový aktivista v boji proti globálnemu otepľovaniu sa ospravedlnil svetovej verejnosti “za paniku, ktorú za posledné rokoy tejto oblasti enviroaktivisti spôsobil.” Týmito slovami Michael Shellenberger charakterizoval to, čo sa v tejto oblasti deje. Shellenberger poukázal na obrovské finančné zdroje, ktoré sa dostávajú enviroaktivistom a medzičasom jeho článok bol z…

  Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

  0

  Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

  Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

  0

  Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

  V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

  0

  Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

  Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

  0

  Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

  Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

  0

  Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

  Armádny Magazín

  Perspektívy bojových robotov vo vojnách budúcnosti

  0

  Rusko, 7. júl 2020 (AM, Sputnik) - Hrdina filmu Ja, robot hovoril: Raz sa nám bude cnieť po starých dobrých časoch, keď ľudí vraždili iní ľudia. Je to krvilačné, ale možno, že správne. Zatiaľ zverujú robotom utilitárne funkcie, ale v strategických úlohách

  Turgis & Gaillard predstavuje Kraken, útočné plavidlo optimalizované pre špeciálne sily

  0

  Rusko, 7. júl 2020 (AM, opex360) - Spoločnosť Turgis & Gaillard predstavila vo Francúzskom Lorient svoju úplne novú loď, určenú pre účely špeciálnych jednotiek (námorné komando a pod).   Spločnosť má za sebou už niekoľko úspešných projektov. Medzi ne sa radí napríklad Gerfaut SSA-1101, ktorý umožňuje dopravnému lietadlu Hercules C-130 strieľať…

  Ukrajina sa obáva hrozby „vojny" proti Rusku

  0

  Ukrajina, 7. júl 2020 (AM, Sputnik) - Ukrajina sa chystá na "prebratie" Krymu a pripravuje sa na začatie vojny proti Rusku, uviedol v rozhovore hlavný veliteľ ukrajinského námorníctva. Podľa neho bude zámienkou pokus Moskvy o „prevzatie" kanála Severný Krym, ktorým je poloostrov zásobovaný pitnou vodou.   Ukrajina sa pripravuje na

  Rusko nemá lietadlové lode ktoré by sme mohli topiť - Ukrajinský kontraadmirál odmieta dostavbu krížnika „Ukrajina“

  0

  Ukrajina, 6. júl 2020 (AM) - Veliteľ ukrajinského námorníctva kontra-admirál Alex Neižpapa v rozhovore pre denník „ Dumskaja “ uviedol, že odmietnutie dokončenia krížnika „Ukrajina“ v Kyjeve je spojené s nedostatkom ru

  Smer-SD navrhuje ďalšie zbraňovú amnestiu

  0

  Slovensko, 6. júl 2020 (AM) - Poslanci opozičného Smeru-SD navrhujú zaviesť ďalšiu zbraňovú amnestiu. Platiť by mala od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021. Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu zákona o strelných zbraniach a strelive. Jej cieľom má byť zníženie počtu nelegálne držaných zbraní

  Vražda iránskeho generála Sulejmáního bola najväčším darom pre terorizmus

  0

  Irán, 5. júl 2020 (AM) - Tajomník Najvyššej rady národnej bezpečnosti Iránu Ali Shamkhani v sobotu uviedol, že atentát na generála Kásima Sulajmáního bola "najväčším darom" Spojených štátov pre terorizmus. Slová Shamkhaniho zdieľala agentúra

  Tvoja Svadba

  Neónové nápisy na svadbe: Horúci trend, ktorý musíš mať aj ty!

  0

  Neónové nápisy sú jedným z najhorúcejších svadobných trendov tohto roku. Dokážu krásne oživiť každú svadobnú výzdobu. Necháte sa aj vy inšpirovať?

  Ako využiť jutovinu na svadbe? Inšpiruj sa tými najlepšími nápadmi!

  0

  Je to najhorúcejší trend, ktorý je v kurze už nejaký ten rok. Ako využiť jutovinu na svadbe a mať dokonalú rustikálnu svadbu? Inšpirujte sa skvelými nápadmi!

  TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

  0

  Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

  Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

  0

  Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

  Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

  0

  Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

  Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

  0

  Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

  Tvoje Zdravie

  Ako si doplniť horčík? Správnou voľbou je týchto 7 potravín!

  0

  Medzi najlepšími zdrojmi cenného horčíka si dozaista nájde miesto v prvom rade tmavá listová zelenina. Aby nášmu telu nechýbal horčík, vhodné je pravidelne si dopriať napríklad špenát. Zabúdať však netreba ani na ďalšie druhy listovej zeleniny, napríklad rukolu, kel či mangold. Okrem toho sú tieto potraviny i zdrojom viacerých vitamínov…

  Aké sú časté prejavy hypertyreózy? Pri týchto signáloch spozornite!

  0

  Medzi najčastejšie sprievodné príznaky spomínaného ochorenia radíme aj rôzne problémy so srdcom, respektíve so srdcovo-cievnym systémom. Obehová sústava na nadprodukciu hormónov štítnej žľazy neraz reaguje zvýšením tlaku. Bežné je zrýchlenie srdcovej frekvencie, jedinec môže pociťovať búšenie srdca. Objaviť sa môžu poruchy srdcového rytmu, čiže arytmie. Človek sa v súvislosti s…

  Poznáte írsky mach? Zistite, prečo ho privítať aj vo svojej kuchyni!

  0

  Írsky mach je druh červenej riasy s latinským pomenovaním Chondrus crispus. Táto riasa sa hojne vyskytuje najmä pozdĺž skál a útesov v pobrežných oblastiach Atlantického oceána, či už v Severnej Amerike alebo aj v Európe. Tu vo veľkom množstve rastie hlavne v moriach okolo Írska, na základe čoho dostala riasa i svoje pomenovanie.…

  Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

  0

  Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

  Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

  0

  Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

  Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

  0

  Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!