• Pokrvné dynastie

  Publikované 28.02. 2019 o 05:14 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Prevzatá kapitola z verejne dostupnej elektronickej publikácie na internete, v češtine a bez úprav, zdroje uvádzam.

  Srdečne odporúčam priložené zdroje predovšetkým nevedomým politikom, potom tým ožiareným, preformátovaným a presvieteným Duchom mŕtvej skaly múru nárekov a kňazom všetkých denominácií v úcte k láskavej a obetavej službe svojim občanom zo všetkých svojich vedomostí, schopností a síl! 
  Mier 🇸🇰! Shalom ! Salam aleykum ☪️!
  28.2.2019 05:14
  ——
  Robin de Ruiter
  Spoluautor Fritz Springmeier
  Třináct satanských pokrevních dynastií
  Konec svobody národů se blíží
  II. díl

  Kapitola 17
  Nový antisemitismus
  str. 73 – 76
  Nejnovějším jazykovým novotvarem iluminátů je „nový antisemitismus“, což v praxi znamená, že každá kritika Izraele je antisemitská. Kanadský ministr spravedlnosti Irwin Coder ve své knize „Human right and the new Anti-Jewishness“ (Lidská práva a nový antijudaismus) z roku 2004 prohlašuje: „Zatímco klasický antisemitismus měl své kořeny v diskriminaci židovského náboženství, tkví nový antisemitismus v diskriminaci Izraelem reprezentovaného židovského národa.“
  Profesorka Phyllis Cheslerová ve své knize „The New Anti-Semitism – The current crisis and what we must do about it“ (Nový antisemitismus – Dnešní krize a jak s ní musíme zacházet) píše: „Izrael je světové Židovstvo.“
  Židovský spisovatel Norman Finkelstein říká, že klasický antisemitismus, týkající se židovského národa, již dávno nepředstavuje žádný akutní potenciál ohrožení; byl naopak nahrazen ‚novým antisemitismem‘.“153 Stát Izrael nyní zaujal místo židovského národa! Hlavní roli při tom hraje teze, že jakýkoli útok na židovský národ, tedy každá kritika Izraele, se považuje za „antisemitskou“.
  Podle Rafaela Pataie nejsou pravidelné masivní kampaně zaměřeny na boj proti antisemitismu, nýbrž na využívání historických příkoří vůči Židům k podezírání a odsuzování každého, kdo se opováží kritizovat Izrael. „Kdykoli mezinárodní společenství vyzve Izrael stáhnout se z okupovaných území a vrátit je arabským sousedům, vytáhne se z pytle obušek ‚nového antisemitismu‘.“154
  Jakákoli seriózní a důvodná kritika sionismu je odmítána jako „antisemitská“. Na celém světě jsou kritici démonizováni jako antisemiti. Dodnes bohužel mnozí zaměňují antisionismus s antisemitismem. Oba výrazy však mají velice rozdílný význam; přesto jsou všeobecně užívány, jako by byly vzájemně zaměnitelné.
  Je pravda, že židovský národ mnoho vytrpěl.155 Dějiny židovského národa to jasně dosvědčují. To však ještě neznamená, že jisté židovské organizace jsou povznesené nad každou kritiku. Přesto bychom také neměli zapomínat, že ve všech organizacích i společenských hnutích jsou lidé dobré vůle, upřímně dbající o dobro svých bližních.
  Sionismus je nevyhnutelně spojen s antisemitismem. Rabín Weiss to vyjádřil následovně: „Bez antisemitismu by sionismus nemohl existovat. Sionisté ustavičně tvrdí, že se antisemitismu obávají, přestože jsou to právě oni, kdo jej nechávají znovu ožívat. Kdyby antisemitismus skončil, udělal by totéž i sionismus. Sionismus žije z krve, prolévané Židy.“ Proto rabín Nežidy varuje jít ve stopách sionistů a svůj hněv promítat na Židy. Podle Weisse by to jen podpořilo věc sionismu. „Sionisté jsou v absolutně vyhrávajícím postavení,“ říká rabín. Když dostanou, co chtěli, vyhráli. Pokud toho nemohou dosáhnout, změní svou strategii a rozdmýchávají antisemitismus. Ten jim pak přináší podporu každého, kdo nechce být označen za antisemitu.“ V každém případě je pojem „antisemitismus“ sionistickou propagandou používán k ospravedlňování státu Izrael, konstatuje newyorský rabín závěrem.
  Sionisté se stále znovu snaží odmítat jim činěné výtky z antisemitismu. Na druhé straně sami početní Židé obviňují sionisty ze závažných zločinů. Zakladatelé sionismu ve svých knihách zcela otevřeně popisují, jak by chtěli svůj vlastní stát založit: Budou sionismus podporovat tak dlouho, až Židům nezůstane jiná volba než uprchnout do Palestiny.
  Například Theodor Herzl tvrdil: „Antisemitismus však Židům neuškodí; považuji jej za užitečné hnutí pro výchovu židovského charakteru.“156 Herzl spolupracoval se známými sionisty nejrůznějších odstínů. Tak například vyjednával s ruským ministrem vnitra Vjačeslavem von Plehwe, který organizoval pogrom Židů v Kišiněvu 6. dubna 1903. Již 19. května 1903, tedy pouze 33 dní po skončení zmíněného pogromu, zaslal von Plehwemu dopis, v němž ohlašuje svou cestu do Ruska. V té době bylo již všeobecně známo, že Vjačeslav Plehwe patří k největším tajemstvím v dějinách sionismu. Co asi tak mohlo spojovat bijce Židů Plehweho se sionistickým vůdcem Herzlem? Ten nám na to ve svém „Deníku“ odpovídá: „Antisemité budou našimi spolehlivými přáteli a antisemitské země našimi spojenci.“157
  V knize „Der Judenhaß und die Juden“ (Nenávist k Židům a Židé, 1918) dr. Leo Wertheimer píše: „Antisemitismus je anděl spásy pro Židy, který se horlivě stará o to, aby zůstávali Židy. … Antisemité vytvořili židovské vědomí v mnoha Židech, kteří jimi nechtěli být.“158
  Připomeňme si, co již zde zmiňovaný J. G. Burg ve své knize „Vina a osud“ k tomu píše: „Čím více příkoří musejí Židé ve světě zažívat, čím více jsou pronásledováni, tím lepší jsou šance sionistů.“159
  Josua Goldmann je autorem věty: „Největší nebezpečí pro Židovstvo a židovskou jednotu představuje chybějící antisemitismus.“160
  Dr. Arthur Ruppin soudí: „Nelze sice tvrdit, že pouze antisemitismus vyvolal sionismus, ale přinejmenším v Západní Evropě je antisemitismus nejlepším agitátorem pro sionistickou věc, a zánik antisemitismu by měl za následek zánik sionismu.“161
  Již začátkem 20. Laurie Magnus psal o sionistech: „Jsou otcové moderního antisemitismu, i když předstírají, že s ním bojují.“
  Podle rabína Yoisroela D. Weisse jsou v mnoha zemích přijaty protirasistické zákony, které obecně slouží k umlčení kritiků sionismu. „Sionisté se rádi skrývají za židovský národ a holocaust, a tím jsou sami nenapadnutelní.“162
  Nezapomínejme však, že i v sionistických kruzích jsou lidé, věřící, že mohou konat dobro. Proto musíme odolat pokušení házet je do jednoho pytle. Vzájemné city bližních jsou stanoveny pouze Bohem; v jeho očích jsme si všichni jako lidé rovni bez ohledu na to, kdo a odkud jsme. Rasový antisemitismus nemá v pravém náboženství místo. Musíme se učit potlačovat v sobě negativní pocity jako nenávist a opovržení, a soustřeďovat se na pozitivní pocity jako je láska a naděje. Láska ke všem lidem a odpor ke všemu zlu má být základem našeho myšlení i jednání. Každý nespravedlivý předsudek k nějaké skupině nebo politické straně je nesprávný, každý zločin, bezpráví nebo lež jsou zavrženíhodné.
  Závěrem je třeba ještě dodat, že pouze Hitler a sionisté vždy definovali Židy jako rasu. Bez toho by stát Izrael nikdy nemohl být zřízen!
  Raphael Patai v „Britské encyklopedii“ z roku 1973 psal: „Poznatky antropologie ukazují, že navzdory rozšířenému mínění židovská rasa neexistuje. Antropometrická měření židovských skupin na mnoha místech světa prokázala, že se ve všech důležitých fyzických charakteristikách vzájemně velice liší.“
  V rámci konference v Tripolisu nadhodil G. J. Neuberger otázku po židovské rase: „Kdo je Žid?“ a sám si odpověděl: „Ti (jsou Židy), kteří v souladu se židovským náboženským zákonem halacha přistoupili k židovství.“ Většina dnešních Židů není potomky Judy, nýbrž pouze přijali židovské náboženství. Díla všech proslulých židovských spisovatelů a historiků se shodují v tom, že Židé nepředstavují žádnou zvláštní rasu. Ani biologicky, geneticky, etnologicky nebo antropologicky netvoří jednotu. Nejsou žádné indicie, že by se u nich jednalo o potomky kmene Juda.
  Ve vědecké studii proslulého genetika na madridské univerzitě Complutense a autora knihy „O původu Palestinců a jejich genetické souvislosti s ostatními středomořskými populacemi“, španělský profesor Arnaiz-Villena, rovněž potvrzuje, že Židé netvoří samostatnou rasu. Podle jeho studie neexistuje ohledně genetického původu žádný rozdíl mezi palestinským a židovským lidem; mají stejné předky. Mezi oběma národy stávající rivalita má příčinu v „kulturních a religiózní, ne genetických rozdílech“. Vydavatelka časopisu však nakonec podlehla nátlaku sionistické lobby, která označila článek za politicky tendenční a obvinila ji, že šíří „nevhodné náhledy“ ve věci palestinsko-izraelského konfliktu. Arnaiz-Villena na základě své studie o genetických rozdílech mezi národy Blízkého Východu odmítl celou ideologii sionismu. Jádrem problému skutečně je, že studie zpochybňuje představy o Židech jako rase, což muselo mít nežádoucí důsledky pro sionismus.
  Vydavatelka časopisu později přiznala, že jí bylo vyhrožováno pro případ, že článek nestáhne. Akademičtí abonenti časopisu byli žádáni, aby sporné stránky z časopisu vytrhli a zničili. V dopisech všem knihovnám světa byl vznesen požadavek na fyzické odstranění článku z fondů. Po těchto událostech byl prof. Arnaiz-Villena vyloučen ze svazu spisovatelů. Na takové útoky někteří vědci, jako např. britský genetik sir Walter Bodmer a dr. Mazin Qumsiyeh z univerzity Yale vyjádřili Arnaiz-Villenovi svou podporu a protestovali proti brutální cenzuře vědecké práce. Jeden z jeho vědeckých kolegů věc komentoval následovně: „Je to opravdu velice smutné!“
  Skuteční potomci kmene Juda přestali existovat již před mnoha stoletími. Žid je osoba, příslušník židovské víry, judaismu. Nositel ceny Německého knižního obchodu (2007, Saul Friedländer, prohlásil: „Každý se může konverzí stát Židem. Je to osobní rozhodnutí.“163
  ——
  Vysvetlivky pod čiarou
  153 Srv. Norman Finkelstein, Dogreden van het antisemitisme. Israel, de VS en hat misbruik van de geschiedenis, Amsterdam 2006, 38.
  154 Cit. podle Rafaela Pataie, in: Encyclopaedia Britannica, díl I, 1960, 84.
  155 Zde je třeba dodat, že zmíněné utrpení Židů jako kupř. pogromy a podobně, byly obvykle jen důsledkem strašných zločinů Židů, které sami na národech napáchali! Židé, tvrdošíjně odmítající uznat Krista za skutečného Spasitele, již před mnoha staletími začali skrytě a pokrytecky tu nejstrašnější, nejtotálnější a nejkrvavější válku, a přitom byli vždy ještě tak cyničtí, že spouštěli hrozný pokřik a kvílení vždy, kdy se jim náboženství a národy legitimně bránily, Židy za prokázané zločiny trestaly a omezovaly jejich svobodu ve snaze zamezit jim páchat ještě větší škody; pozn. editora.
  156 Theodor Herzl, Tagebücher (Deníky), Berlin 1922.
  157 Cit. podle Franze Scheidla, Israel. Traum und Wirklichkeit, Wien 1962,18.
  158 J. G. Burg, 32.
  159 Během 26. shromáždění Světového sionistického kongresu 30. 12. 1964 v Izraeli; cit. podle Franze Scheidla, 28.
  160 Laurie Magnus, Aspects of the Jewish Question, London 1902, 24.
  161 Arthur Ruppin, Die Juden der Gegenwart (Židé současnosti) Köln 1911, 278.
  162 Rabín Yisroel David Weiss v teologické přednášce na mezinárodní konferenci o autentickém zkoumání dějin a svobody projevu (International Conference on Authentic Research and Freedom of Search) v červnu 2002 ve Washingtonu.
  163 Frankfurter Allgemeine Zeitung ze 14. října 2007.

  https://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf

   

  Robin de Ruiter

  Třináct satanských pokrevních dynastií

  Příčina tolika bídy a zla ve světě I. díl

  https://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf

   

  Pravda, ktorá zmení celý svet čím transformuje ľudské poznanie a zbaví nevedomosti, chorôb a utrpenia.

  https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g98.html?fbclid=IwAR2czU6r3goQWnt1CHKlAhi98f7uwcWgddNtW6iKHK-5ygCuHwwEtpABRgU

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Sochu maršala Koneva v Prahe poliali farbou a popísali, Moskva protestuje

  Moskva/Praha 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:MFA Russia Twitter)   Ruské ministerstvo zahraničných vecí odovzdalo v piatok českému veľvyslanectvu v Moskve protestnú nótu za "zhanobenie" sochy sovietskeho veliteľa Ivana Koneva v Prahe. Rusko vyzvalo aj na potrestanie vandalov, na obnovenie pôvodnej podoby pomníka a na zaistenie jeho ochrany v budúcnosti. Informovala o…

  Británia potvrdila, že nenavrhne kandidáta do budúcej Európskej komisie

  Brusel 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Virginia Mayo)   Spojené kráľovstvo nenavrhne svojho nového národného kandidáta do Európskej komisie, pretože krajina sa chystá opustiť Európsku úniu 31. októbra 2019. Uviedol to v piatok v správe pre médiá vedúci Stáleho zastúpenia Spojeného kráľovstva pri EÚ Tim Barrow Nová exekutíva EÚ pod vedením Ursuly…

  Dánska premiérka hovorila s prezidentom USA po roztržke okolo Grónska

  Kodaň 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Geoffroy van der Hasselt, Evan Vucci)   Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa telefonicky rozprávala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý tento týždeň zrušil plánovanú návštevu Dánska po tom, ako označila za absurdné úvahy, že by Spojené štáty odkúpili ostrov Grónsko. Informovala o tom v piatok tlačová…

  Vedenie ČSSD odhlasovalo zotrvanie vo vláde

  Praha 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)   Česká koaličná vláda, zložená z hnutia ANO a sociálnych demokratov (ČSSD) a podporovaná komunistami, pokračuje. Predseda ČSSD Jan Hamáček na piatkovom rokovaní predsedníctva presvedčil kolegov, že zotrvanie vo vláde má zmysel. Trojmesačná neistota okolo budúcnosti kabinetu sa tak zrejme skončila, napísal spravodajský portál…

  Búrku v Tatrách prirovnávajú k teroristickému útoku; nezvestných už našli

  Varšava 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Avanti Twitter)   Následky búrky s bleskami, ktorá prekvapila vo štvrtok turistov v Západných Tatrách, je možné prirovnať k "teroristickému útoku". Vyhlásil to v piatok predstaviteľ horskej záchrannej služby na poľskej strane, kde evidujú štyroch mŕtvych a vyše 150 zranených, informovala tlačová agentúra AP Poľské úrady…

  Viktor Vincze k požiarom v Brazílii: Kde sú miliardári teraz?

  Bratislava 23. augusta 2019 (HSP/Foto:SITA/NASA)   Brazíliu v posledných týždňoch sužujú mohutné lesné požiare. Od minulého štvrtka bolo podľa INPE identifikovaných viac než 9500 nových požiarov, z ktorých väčšina vypukla v Amazónii. K situácii v Brazílii sa v svojom príspevku na sociálnej sieti vyjadril aj známy moderátor Viktor Vincze, ktorého zaujíma, prečo nikto nepomáha…

  Na sociálnych sietiach sa šírilo video ako policajt roztrhol chodkyni slúchadlá. Polícia vysvetľuje

  Bratislava 23. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR-MTI/Szilard Koszticsak)   Posledné dva dni na internete kolovalo video drzého policajta, ktorý bez svojej menovky vynadal chodkyni za to, že prebehla cez cestu a mala na sebe slúchadlá. Roztrhol jej ich a napokon prerušil nahrávanie. Video videli desiatky tisíc ľudí a nazbieralo tri tisíc komentárov,…

  Rozhovory medzi USA a Talibanom sa podľa hovorcu hnutia vyvíjajú dobre

  Dauha 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Dr. Ibrahim Bazai Twittter)   Spojené štáty a hnutie Taliban oznámili, že sa v piatok vrátia k rozhovorom v Katare, ktoré sú zamerané na ukončenie 18-ročného konfliktu v Afganistane. Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid uviedol, že druhý deň deviateho kola vyjednávaní v katarskej Dauhe sa "znovu začne…

  Zaríf označil návrhy Macrona ohľadom jadrovej dohody za kroky správnym smerom

  Paríž 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ebrahim Noroozi)   Za kroky správnym smerom označil iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf návrhy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na zmiernenie krízy okolo Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) - tzv. jadrovej dohody. Zaríf to uviedol v piatok počas oficiálnej návštevy Paríža s poukazom na to,…

  Španielska vláda pošle Maroku milióny na zastavenie migrantov smerujúcich do Európy

  Madrid 23. augusta 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Salvatore Cavalli)   Španielsko pošle Maroku 32,4 milióna eur, ktoré majú krajine pomôcť pri ochrane hraníc a blokovaní migrantov smerujúcich cez more do Európy. Peniaze poskytne na základe dohody o policajnej spolupráci medzi oboma štátmi Cieľom je podporiť snahy Rabatu týkajúce sa migrantov ilegálne križijúcich Stredozemné…

  Bolsonaro zvažuje nasadenie armády na boj proti požiarom v Amazónii

  Rio de Janeiro 23. augusta 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Eraldo Peres)   Brazílsky prezident Jair Bolsonaro zvažuje nasadenie armády na boj s rozsiahlymi požiarmi v Amazonskom pralese. V piatok sa pred novinármi vyjadril, že sa prikláňa k takémuto kroku. Konať by v tomto smere mal podľa svojich slov do niekoľko hodín Bolsonaro sa…

  Vojaci sa v Centre výcviku Lešť pripravujú na vojenskú prehliadku

  Bratislava 23. augusta 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Príprava na slávnostnú vojenskú prehliadku, ktorá sa uskutoční 29. augusta v Banskej Bystrici pri príležitosti osláv 75. výročia Slovenského národného povstania, vrcholí „Ozbrojené sily SR majú v týchto dňoch záverečnú fázu prípravy na vojenskú prehliadku. V Centre výcviku Lešť zlaďujeme pochodujúce celky do…

  Výbuch v ruskom stredisku: U jedného z lekárov zaznamenali stopy radiácie

  Moskva 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Ruské úrady našli stopy radiácie u jednej osoby po tom, ako vyšetrili viac ako 100 zdravotníkov, ktorí začiatkom augusta ošetrovali obete ožiarenia po výbuchu v raketovom testovacom stredisku Ňonoksa. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie regionálnej správy v Archangeľsku o tom informovala agentúra AP…

  Na trajekte na Jáve vypukol požiar, najmenej 4 ľudia zahynuli

  Jakarta 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:ST Foreign Desk Twitter)   Najmenej štyria ľudia zahynuli a ďalších 33 je nezvestných po vypuknutí požiaru na trajekte, ktorý sa plavil pri pobreží indonézskeho ostrova Jáva. Tlačová agentúra AFP to uviedla v piatok s odvolaním sa na vyhlásenie indonézskej polície Požiar, ktorého príčina nebola bezprostredne…

  Návštevníkov Agrokomplexu v Nitre privítalo zmodernizované výstavisko

  Nitra 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Havran)   Približne 650 vystavovateľov z 12 krajín sa predstavuje na 46. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorá potrvá na nitrianskom výstavisku do nedele (25. 8.). Návštevníkov privítalo zmodernizované výstavisko „Za posledný rok sa nám podarilo uskutočniť niekoľko realizácií a znížiť tým investičný…

  Španielsko oznámilo druhé úmrtie na šíriacu sa listeriózu

  Madrid 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Už druhá osoba zomrela v Španielsku na listeriózu, ktorej epidémiu spôsobila v krajine baktéria listéria v bravčovom mäse. V piatok o tom informovali španielske úrady a následne tlačová agentúra AP Hovorca zdravotníctva v juhošpanielskom regióne Andalúzia José Miguel Cisneros uviedol, že nákazlivému ochoreniu…

  Orbánova vláda dá dôchodcom pred voľbami poukážku na elektrinu či plyn

  Budapešť 23. augusta 2019 (TASR/HSP/Foto:Hungary Journal Twitter)   Maďarskí dôchodcovia dostanú do konca septembra poukážku v hodnote 9000 forintov (27,5 eura), s ktorou budú môcť uhradiť účty za elektrinu či plyn. V Budapešti to v piatok oznámil minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás Podľa internetového vydania ľavicového denníka Népszava Gulyás…

  Štúdia: Takmer 80% študentov "rodových menšín" má duševné problémy

  Washington 22. augusta 2019 (HSP/Foto:TASR/DPA-Gregor Fischer)   Nová štúdia ukazuje, že veľká väčšina študentov transgender a ďalších „rodových variácií“ má problémy s duševným zdravím. Štatistický výskyt je výrazne vyšší ako v prípade bežnej populácie American Journal of Preventive Medicine publikoval report, ktorý „skúmal spätnú väzbu viac ako 65 tisíc študentov“…

  TopDesat

  10+ celebrít, ktoré takto geniálne zareagovali na všadeprítomných paparazzi

  0

  Byť celebritou nie je vždy len med lízať. Za splnenie si sna sa často platí vysoká daň v podobe absolútnej straty súkromia a všadeprítomných paparazzi. No kým niektoré celebrity ich ignorujú, iné sa na to pozreli z opačného uhla. :) (Nielen) v zámorí sa človek dokáže uživiť tým, že fotí…

  TOP10 divných trikov pre pohodlný spánok, ktoré skutočne fungujú

  0

  Podľa štatistík má iba štvrtina svetovej populácie kvalitný osemhodinový spánok. Prejavy rôznych porúch spánku sa z roka na rok vyskytujú naopak častejšie. Postupne sa stávame napätejšími a menej zdravými. Spánok na ľavej strane Napriek zjavnej symetrii tela je umiestnenie vnútorných orgánov rovnaké. Keď ležíme na ľavej strane , žalúdok so šťavou v nej sa nachádza…

  10+ Úžasných tipov, ako sa dá využiť škatuľa od pizze

  0

  Vedel si, že existuje mnoho chytrých nápadov, ako sa dá zúžitkovať stará škatuľa od pizze? Možno si ich aj ty doteraz vyhadzoval do koša. Po tomto článku však zistíš, že sa dajú kreatívne pretvoriť na niečo naozaj užitočné. A nepotrebuješ k tomu až tak veľa. Stačia ti len nožnice, farby,…

  Miestni obyvatelia z rôznych krajín hovoria o tom, čo ich na turistoch obťažuje najviac

  0

  Mať príležitosť cestovať a navštíviť najrôznejšie kúty planéty je skutočne skvelé. Nech idete kamkoľvek, treba si pamätať, že musíte byť úctivý nielen k domorodým ľudom, ale aj k miestam, ktoré navštívite. Taliansko Nie, nemáme pizzu s ananásom, špagety s mäsovými guľkami ani iné americké jedlá, ktoré sa považujú za talianske Každý jeden talian nie je…

  TOP10+ zvierat, na ktorých príroda už nemala dostatok farieb

  0

  Ríša zvierat je široká a príroda je niekedy nevyspytateľná. Málokto z nás mal to šťastie a videl na vlastné oči nejakého albína. Snehovo-biela koža, vlasy či oči, to je všetko, čo ich robí takými výnimočnými.  Vidieť niektoré zo zvierat, ktoré nemá pigment melanín, je ale ešte vzácnejšie. Tí, ktorí ste…

  Sovietsky zväz – raz nenávidený, raz ospevovaný

  0

  Buržoázia nenávidela revolučné myšlienky marxizmu – leninizmu. V roku 1920 Winston Churchill, štátnik, politik, tribún buržoázie, vyriekol slová plné nenávisti o tom, že komunizmus je ako mor ohrozujúci život viac ako čierna smrť alebo škvrnitý týfus. No komunizmus striedavo nenávidel aj ostatný svet. Ideológia komunizmu bola príťažlivá. Výkon moci často odstrašujúci. Presne…

  Vo svete IT

  Hodinky Amazfit Verge Lite: Prekvapia nie len skvelou výdržou batérie, ale aj kvalitným spracovaním | RECENZIA

  0

  Pred takmer dvomi týždňami nám do redakcie prišli na testovanie ďalšie inteligentné hodinky, opäť od overeného a stále viac obľúbeného čínskeho výrobcu Xiaomi. Tentokrát sme sa bližšie pozreli na vcelku dostupné inteligentné hodinky Amazfit Verge Lite, ktoré boli predstavené len pred niekoľkými mesiacmi. Podľa výrobcu majú hodinky excelovať hneď vo…

  Od FaceMash až po Facebook. Pozrite si históriu najväčšej sociálnej siete na svete

  0

  Na Zemi by sme len ťažko našli človeka, ktorý nepozná sociálnu sieť Facebook. Jedná sa totiž o  službu, ktorú aktuálne využíva 2,3 miliardy aktívnych používateľov. Vedeli ste však, že prvý názov sociálnej siete, za ktorou stál Mark Zuckerberg, a zároveň ktorou bol Facebook inšpirovaný sa volal FaceMash? Nižšie sme pre…

  iPhone 7 údajne prekračuje povolené limity vyžarovania radiácie. Apple sa však bráni, že to nie je pravda

  0

  Radiácia vo väčšine z  nás vyvoláva pocity strachu, a to aj napriek tomu, že sa s ňou stretávame na dennom poriadku. V podstate ju vyžaruje všetko naokolo nás, od mikrovlnky kde si zohrievame jedlo, až po televíziu či smartfóny, ktoré nosíme v našich vreckách. V nízkych množstvách je pre ľudský…

  Xiaomi zdieľa ďalšie kľúčové vlastnosti zariadenia Redmi Note 8 Pro. Máme sa na čo tešiť!

  0

  Spoločnosť Xiaomi Redmi dnes zdieľala ďalšie informácie ohľadne smartfónu Redmi Note 8 Pro, ktoré sa týkajú jeho príslušenstva a vybraných vlastností. Na tému upozorňuje portál fonearena.com. Skutočne herný smartfón Smartfón Redmi Note 8 Pro podľa zverejnených informácií ponúkne herné  príslušenstvo v podobe gamepadu, ktorý ocenia hráči mobilných hier, Vďaka nemu…

  Google mení spôsob pomenovávania nových verzií Androidu

  0

  Operačný systém Android v  súčasnosti používa viac ako 2-miliardy ľudí na svete. Dlhé roky bol označovaní podľa cukroviniek (Gingerbread, Lollipop, Oreo,…), to sa však príchodom novej verzie Androidu zmení. Po novom bude označovaný číslom. Zmien je však viacero, nižšie Vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho. Na tému upozorňuje portál androidauthority.com. Android…

  Google Fotky prichádzajú s možnosťou vyhľadávania fotografií s odfoteným textom

  0

  Obľúbená aplikácia Fotky Google dostáva ďalšiu, naozaj vynikajúcu vyhľadávaciu funkciu, vďaka ktorej môžete ušetriť zbytočný čas strávený hľadaním vybraných fotografií. Pokročilá umelá inteligencia v spolupráci s funkciou Google Lens totižto už čoskoro umožní vyhľadávanie textu v samotných fotografiách. Za novou funkciou stojí technológia OCR Ako informuje zahraničný portál Techradar.com, za funkciou…

  TopSpeed

  Natankujte len toľko kvapaliny do ostrekovačov, koľko potrebujete

  6

  Chcete šetriť vlastnú peňaženku a popri tom urobiť dobro pre životné prostredie? Na viacerých čerpacích staniciach SLOVNAFT už môžete tankovať kvapaliny do ostrekovačov priamo do nádržky vo svojom aute a vziať len toľko, koľko reálne potrebujete. Znie to ako dobrý nápad. Funguje však aj v praxi? Vyskúšali sme to.

  Južná Kórea zakázala predaj Porsche Cayenne, VW Touareg a Audi A6

  7

  Koncern Volkswagen s emisiami podvádzal aj po prevalení aféry Dieselgate. Od mája 2015 až do januára 2018 totiž len v Južnej Kórei údajne predal 10 000 áut s podvodným softvérom. Predstavitelia kórejskej vlády na odhalenie reagovali okamžite, okrem súdnych žalôb sa bude musieť nemecký koncern zmieriť aj s tým, že…

  Ako by vyzeral Mercedes E, keby mal delené svetlá?

  1

  Mercedes za posledné roky úplne zmenil imidž. Ešte začiatkom tohto desaťročia vyrábal väčšinu áut, ktorá bola pomerne sterilná a určená skôr pre staršiu klientelu. To sa však zmenilo a aktuálne Mercedes chrlí jedno krásne moderné auto za druhým. Keď si človek napríklad porovná novú triedu A s novým BMW radu…

  Blok motora Toyota Supra GR zvládne podľa experta aj 1000 koní

  4

  Pred pár týždňami sa špekulovalo, že by mohla Toyota Supra v budúcnosti dostať nový motor od BMW s označením S58 a výkonom takmer 500 koní. Výkon Supry je azda jej najdiskutovanejším aspektom. 340 koní (250 kW) sa mnohým máli. Je výmena aktuálneho motora B58 za S58 jedinou cestou k vyššiemu…

  Jaguar vyvíja 3D head-up displej, bude premietať na celé okno

  1

  Automobilka Jaguar pracuje na novej technológii 3D displejov zobrazujúcich obraz a virtuálne navigačné pokyny do priestoru pre posádku. Súčasťou vývojového programu je aj nový druh 3D head-up displeja premietajúceho obraz na celé čelné okno vozidla. V sériových vozidlách automobiliek Jaguar a Land Rover by sa nové  3D displeje mohli objaviť…

  Veľké SUV nemajú budúcnosť, tvrdí šéf koncernu Volkswagen

  24

  Súčasný šéf koncernu Volkswagen, Herbert Diess, je presvedčený, že vďaka špeciálnej podvozkovej platforme MEB určenej pre elektromobily doženie koncern Volkswagen náskok väčšiny konkurencie na poli elektrických áut. Motorom TDI v Volkswagene stále veria, no aféra Dieselgate im podľa Diessa nevratne poškodila imidž. Aj preto nemajú veľké SUV budúcnosť. Navyše im škodí  zlá aerodynamika.

  KAMzaKRÁSOU

  Inšpirácia na svadobnú tortu: Zaručene si vyberieš tú svoju!

  2

  Každá nevesta chce mať jedinečnú a chutnú svadobnú tortu. Inšpirácia na svadobnú tortu - v galérii nižšie nájdete torty rôznych druhov, farieb a dizajnov, z ktorých bude ťažké vybrať si len jednu, tu pravú. Svadobné torty sú iné ako tie narodeninové. Musí byť originálna, neobyčajná a predovšetkým chutná. Tieto torty vyzerajú tak krásne, že je ich…

  Ženský pohľad na: Mazda 6 Wagon 2,5 SKY-G, elegancia na kolesách

  0

  Do nedávnej minulosti som si myslela, že technicky dokonalé autá vedia vyrábať len Európania. Od môjho posledného testovania Mazdy 6 som si do svojho zoznanu pridala aj japonského výrobcu. Auto ma presvedčilo svojími technickými vlastnosťami a očarilo  dizajnom. Musím povedať, že červená farba charakteristická pre túto značku  je najkrajšia, akú…

  Najúčinnejší trik, ako ušetriť viac peňazí: Tento ti zmení život!

  1

  Väčšina ľudí si nesporí a ani si neplánuje sporiť. Zväčša je to kvôli nepriaznivej životnej situácii, alebo jednoducho nevedia šetriť. Asi iba osmina Slovákov má minimálne rezervy, vďaka ktorým by dokázala prežiť ešte asi 6 mesiacov. Je to žalostne málo. Šetriť sa dá jednoducho a bezbolestne. Žijete od výplaty k výplate, alebo si…

  Cviky s fitloptou: Zopár cvikov a tvoj sen o dokonalej postave sa naplní

  1

  Ľahké skakacie lopty vám majú dopomôcť k vyformovanejšej postave? Fakt? Áno fakt! Fitlopty pomáhajú pri zlepšovaní rovnováhy a flexibility a zároveň aj pri posilňovaní celého tela. Tréneri tiež tvrdia, že fitlopty majú oproti iným fitness pomôckam navrch. Všetko čo musíte vedieť je správne ju používať, pri správnych cvikoch. Ak ju nebudete používať správne,…

  5 presvedčivých dôvodov, prečo jesť uhorky: Takto prospejú tvojmu telu

  1

  Jar a leto sú ideálnymi obdobiami, kedy do jedálnička zaradiť viac ovocia a zeleniny. Naše záhrady či obchody a trhy sú predsa plné chutných a zdravých plodov, respektíve darov prírody, ktoré nám pomôžu udržiavať naše telo zdravé a plné energie. Ako však ľudský organizmus dokážu pri pravidelnej konzumácii ovplyvniť napríklad…

  Čo muži neznášajú na ženách? Na odplašenie stačí naozaj málo

  2

  Nedávny článok o tom, čo neznášajú ženy na mužoch, dnes doplníme pohľadom z opačnej strany. Viete, aké správanie sa a vlastnosti žien hnevajú mužov, a to až do takej miery, že zo vzťahu vycúvajú? Nasledujúce riadky vám možno otvoria oči a ak si myslíte, že náš zoznam nie je kompletný, neváhajte ho doplniť vlastnými postrehmi…

  Svetlo sveta

  Názory svätého Maximiliana Kolbeho na bezbožnú tlač

  0

  Útoky na Katolícku vieru sa v modernej ére vedú primárne cez média a následne cez politikov. Je to akoby začarovaný kruh, kedy raz média vytvoria tému, ktorú preberú politici alebo následne politici prídu s témou, ktorú vďačne rozšíria média. Aj na Slovensku týchto príkladov je mnoho. Ataka arcibiskupa Bezáka na…

  Košická arcidiecéza je diecézou mučeníkov – o pár dní vrcholí jubileum

  0

  V sobotu 7. septembra 2019 sa zavŕši Jubilejný rok svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Hlavným duchovným vyvrcholením osláv bude presne 400 rokov od ich smrti slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober v Katedrále sv. Alžbety o 10:00.  V pastierskom liste…

  22.8. Panna Mária Kráľovna

  0

  Na dnes pripadá liturgická spomienka Panny Márie Kráľovnej. Je to sviatok, ktorý sa v Cirkvi slávi len odnedávna, avšak jeho pôvod je prastarý. Bol ustanovený ctihodným pápežom Piom XII. v roku 1954 na záver Mariánskeho roka – a spočiatku sme ho slávili 31. mája. Pápež vtedy povedal, že Mária je…

  Vatikánsky mestský štát slávi 90 rokov

  0

  V tomto roku slávil Vatikánsky mestský štát 90 rokov od svojho vzniku. Vatikán sa síce svojimi špecifikami líši od iných štátov, má však ako každý iný štát svoje štátne symboly. Má svoju vlajku, má svoju hymnu, má svoje maličké územie s jeho charakteristickým tvarom na pôdorysnej mape, a navyše má…

  Dá sa spätne zrušiť krst?

  0

  V čase, kedy jednotlivé miestne cirkvi poväčšine na západe nahlasujú  čoraz väčšie počty ľudí, ktorí vystupujú z Katolíckej cirkvi, vzniká otázka, či sa vôbec dá z Cirkvi vystúpiť. Súčasťou Cirkvi sa totiž nestáva človek vyplnením nejakej prihlášky, ale prijatím krstu. Dá sa teda po prijatí krst zrušiť jeho platnosť spätne? Na západe v…

  Škandál: Polícia zverejnila fotku arcibiskupa Oroscha pri nenahlásenom prípade násilnej trestnej činnosti

  0

  Polícia SR na svojom oficiálnom facebookovom profile zverejnila príbeh aktivistu Petra Weisenbachera, ktorý prebrala z jeho osobného facebookového profilu. Weisenbacher tu opisuje údajný trestný čin, ku ktorému malo prísť „cez víkend v Piešťanoch.“ Obeťou útoku mali byť „dve lesby“ a agresormi „štyria náckovia.“ Weisenbacher zároveň uviedol, že tieto dve lesby…

  Armádny Magazín

  Video: Americké bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper bolo zostrelené nad Jemenom

  0

  Podľa informácií poskytnutých jemenskými povstalcami bol v jemenskom vzdušnom priestore, objavený americký robot, MQ-9 Reaper. Dron sa nachádzal v okruhu systémov protivzdušnej obrany, v dôsledku čoho bol zničený.

  Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta v puške - Ernestom Nagyom

  0

  Slovensko na posledných Majstrovstvách sveta v puške podľa pravidiel IPSC, ktoré sa konali vo Švédsku, získalo v silnej konkurencii 560 top športových strelcov najcennejšie umiestnenie – zlatú medajlu. Rozhovor s úradujúcim majstrom sveta Ernestom Nagyom viedol Ing. Bystrík Zachar, Prezident Slovenskej Asociácie Dynamickej Streľby. 

  Video: Prvý štart ťažkého bezpilotného lietadla Altius-U

  0

  Ruské ministerstvo obrany predstavilo videozáznam prvého letu nového bezpilotného lietadla Altius-U. Nový robot, ktorého hmotnosť tvorí šesť ton, môže zostať vo vzduchu dlhšie ako 24 hodín. Prvý let robota Altius-U trval úplne 32 minút v nadmorskej výške až 800 metrov v plne automatickom režime. Počas testu všetky systémy fungovali normálne, nebola…

  Český výrobca bojového vozidla Perun ostro protestuje proti vyjadreniu ministerstva

  0

  Tiskové prohlášení společnosti SVOS, spol. s r.o. - K vyjádření Ministerstva obrany ze dne 20. srpna 2019 :   Společnost SVOS, spol. s r.o. dne 20. srpna zveřejnila své tiskové prohlášení ke stavu dodávky bojových vozidel speciálních sil Perun A

  Video: Po štyroch dňoch našli v lese nezvestné 5-ročné dievčatko

  0

  Záchranári našli v lese dieťa, ktoré pred tromi dňami zmizlo v oblasti Nižného Novgorodu. Dievča bolo objavené v noci potom, čo odpovedalo na svoje meno. Podľa očitých svedkov bolo dievča veľmi vyčerpané a hladné, ale bola

  K 75. výročiu SNP vyrobila spoločnosť GRAND POWER limitovanú sériu zbraní STRIBOG SNP

  0

  Už o pár dní oslávi Slovensko okrúhle 75. výročie Slovenského národného povstania a v mnohých mestách vrcholia prípravy osláv, ktorými si toto výročie pripomenieme. Slovenský výrobca zbraní GRAND POWER s.r.o. sa rozhodol na počesť tohto veľkého momentu v našich dejinách, ktoré navždy zmenilo smerovanie Slovenska, vydať limitovanú sériu špeciálne gravírovaných zbraní z

  Tvoja Svadba

  Svadobná výzdoba pre cestovateľov: Ukážte na svadbe svoju vášeň

  0

  Pri práci so svadobným párom sa vždy pýtame na jednu zásadnú vec. To, že sa ľúbite je jasné, ale dôležité je tiež to, čo vás dvoch spája, čo vás definuje, bez čoho si svoj život neviete predstaviť. Každý máme svoje malé vášne. Ak by sme chceli byť stereotypné, tak povieme,…

  Svadobná výzdoba z ruží: Ako si správne vybrať farbu, veľkosť a odrodu

  0

  Túto úžasnú kombináciu milujú milióny žien po celom svete. Kytica ruží je symbolom lásky, vždy nás poteší a vo vnútri nám zohrieva srdce. Svadobná výzdoba a ruže je preto spojením, ktoré nesmieme vynechať. My vám okrem inšpirácií k výzdobe prinášame aj praktické rady, ako sa o ruže starať a ako si ich vybrať, aby…

  Dokonalá svadobná torta: Čo urobiť, aby zostala krásna po celý večer?

  0

  Častejšie ako by ste si mysleli sa stávajú tortové nehody, jednoducho, niekedy sa aj profesionál sekne, niekedy kladieme dôraz na iné veci, niekedy nevieme, na čo upozorniť a na čo sa pýtať. Dokonalá svadobná torta je ale dôležitou súčasťou svadobného dňa. Ak chcete, aby vám ostala v jednom kuse, je dôležité dodržať…

  Typy svadobných kabeliek a inšpirácie na výrobu originálnej kabelky

  0

  Prednedávnom sme vám ponúkli článok o veciach, ktoré na svadbu vlastne nepotrebujete, ale veľmi, veľmi ich chcete. Sú to drobnosti, ktoré robia ženy o kúsok šťastnejšie, drobnosti, ktoré možno nikto neuvidí, ale my vieme, že ich máme a robí nám to radosť. Svadobná kabelka do tejto kategórie určite patrí. Typy svadobných kabeliek - z…

  Pampová tráva: Prečo si získa aj teba a ako ju zakomponovať do výzdoby?

  0

  Pampová tráva alebo Pampas Grass je „kvetina“, ktorá pripomína zlaté dozreté obilie. Hodí sa teda ako výzdoba na koniec leta, kedy sa oslavuje žatva. Kedysi si dokonca mladé nevesty, ktoré sa vydávali po žatve, nechali na hlavu položiť veniec z dozretej pšenice. Pampová tráva je o niečo viac nóbl. Jej pestovanie sa…

  Nočné svadobné fotografie so svetlami: Romantika, ktorá ti vyrazí dych!

  0

  Svadba je o detailoch. O premyslených zákuskoch, kvetoch, pozvánkach a iných maličkostiach, ktoré vytvárajú svadobnú atmosféru. Musíme však povedať, že najdôležitejším prvkom celej svadby je osvetlenie. Žiarovky, sviečky, prskavky sú tým, čo rozžiari svadobnú miestnosť a urobí vaše fotografie perfektnými. Svadobné osvetlenie je tým nevyhnutným prvkom, vďaka ktorému svadba vonku pokračuje aj po západe…

  Tvoje Zdravie

  Je pšeničná tráva naozaj všeliek? Zistite o tomto fenoméne viac!

  0

  Tak ako si svoju chvíľku slávy prežilo aloe, acai či rôzne iné čisto prírodné prísady, teraz má svojich 15 minút po celom svete pšeničná tráva. Niekto by si bol pomyslel, že obyčajná tráva zo pšenice nemôže mať žiadny účinok na ľudské zdravie, no odborníci tvrdia pravý opak. Podľa nich je…

  Skorocelová tinktúra a jej účinky: Ako si ju vyrobiť doma?

  0

  Poznáte skorocel kopijovitý? Ide o veľmi známu a v našom pásme i značne rozšírenú bylinku, ktorá má nezastupiteľné miesto v ľudovom liečiteľstve. Skorocel je trváci, dorastá do výšky až 60 centimetrov a radíme ho do čeľade skorocelovité. Ľudovo sa mu tiež hovorí psí jazyk. Rastlina je charakteristická tým, že vždy…

  Najčastejšie príčiny vzniku kurieho oka: Prečo sa neoplatí liečbu zanedbávať?

  0

  Kurie oká predstavujú pomerne častý a zároveň i nepríjemný kožný zdravotný problém, ktorý trápi mnohých. Často vznikajú v oblasti nôh a neraz k ich rozvoju prispieva i človek sám. Hoci nijak zvlášť neohrozujú zdravotný stav pacienta, ich liečba by sa nemala podceňovať. Odstránenie tohto malého zdravotného a v podstate i…

  Viete, ako používať ricínový olej? Z toľkých možností budete nadšení!

  0

  Ricínový olej môžete v prvom rade používať ako pleťový či telový olej. Poradí si aj s veľmi suchou pokožkou tela a tváre. Napomáha totiž obnoviť prirodzenú hydratáciu pokožky a taktiež podporuje regeneráciu kožných buniek. Ocení ho aj starnúca pleť, pretože pomáha predchádzať tvorbe vrások. Po ricínovom oleji však môžete siahnuť…

  TOP 5 dôvodov, prečo jesť avokádo: Doprajte si ho ešte dnes!

  0

  Patríte medzi milovníkov avokáda, alebo ste toto netradičné exotické ovocie ešte ani neochutnali? Ak už je váš vzťah k avokádu akýkoľvek, dnes sa o ňom dozviete množstvo zaujímavých i dôležitých informácií. Vedeli ste napríklad, že obsahuje viac draslíka ako známe banány? Alebo že má plod hruškovca amerického blahodarný vplyv na…

  TOP bylinky na kožné problémy: Ktoré zatočia s akné, mastnou pleťou či ekzémom?

  0

  Bylinky si dokážu poradiť s mnohými zdravotnými problémami, a to niekedy i lepšie, ako klasické lieky. Môžu pomôcť potlačiť zažívacie ťažkosti aj upokojiť myseľ a zlepšiť spánok. Rovnako si mnohé z nich dokážu poradiť aj s kožnými ochoreniami a rozličnými problémami s pokožkou. Účinné môžu byť pri liečbe akné a…