• Ľubomír Varačka

  Pokrvné dynastie

  Publikované 28.02. 2019 o 05:14 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  Prevzatá kapitola z verejne dostupnej elektronickej publikácie na internete, v češtine a bez úprav, zdroje uvádzam.

  Srdečne odporúčam priložené zdroje predovšetkým nevedomým politikom, potom tým ožiareným, preformátovaným a presvieteným Duchom mŕtvej skaly múru nárekov a kňazom všetkých denominácií v úcte k láskavej a obetavej službe svojim občanom zo všetkých svojich vedomostí, schopností a síl! 
  Mier 🇸🇰! Shalom ! Salam aleykum ☪️!
  28.2.2019 05:14
  ——
  Robin de Ruiter
  Spoluautor Fritz Springmeier
  Třináct satanských pokrevních dynastií
  Konec svobody národů se blíží
  II. díl

  Kapitola 17
  Nový antisemitismus
  str. 73 – 76
  Nejnovějším jazykovým novotvarem iluminátů je „nový antisemitismus“, což v praxi znamená, že každá kritika Izraele je antisemitská. Kanadský ministr spravedlnosti Irwin Coder ve své knize „Human right and the new Anti-Jewishness“ (Lidská práva a nový antijudaismus) z roku 2004 prohlašuje: „Zatímco klasický antisemitismus měl své kořeny v diskriminaci židovského náboženství, tkví nový antisemitismus v diskriminaci Izraelem reprezentovaného židovského národa.“
  Profesorka Phyllis Cheslerová ve své knize „The New Anti-Semitism – The current crisis and what we must do about it“ (Nový antisemitismus – Dnešní krize a jak s ní musíme zacházet) píše: „Izrael je světové Židovstvo.“
  Židovský spisovatel Norman Finkelstein říká, že klasický antisemitismus, týkající se židovského národa, již dávno nepředstavuje žádný akutní potenciál ohrožení; byl naopak nahrazen ‚novým antisemitismem‘.“153 Stát Izrael nyní zaujal místo židovského národa! Hlavní roli při tom hraje teze, že jakýkoli útok na židovský národ, tedy každá kritika Izraele, se považuje za „antisemitskou“.
  Podle Rafaela Pataie nejsou pravidelné masivní kampaně zaměřeny na boj proti antisemitismu, nýbrž na využívání historických příkoří vůči Židům k podezírání a odsuzování každého, kdo se opováží kritizovat Izrael. „Kdykoli mezinárodní společenství vyzve Izrael stáhnout se z okupovaných území a vrátit je arabským sousedům, vytáhne se z pytle obušek ‚nového antisemitismu‘.“154
  Jakákoli seriózní a důvodná kritika sionismu je odmítána jako „antisemitská“. Na celém světě jsou kritici démonizováni jako antisemiti. Dodnes bohužel mnozí zaměňují antisionismus s antisemitismem. Oba výrazy však mají velice rozdílný význam; přesto jsou všeobecně užívány, jako by byly vzájemně zaměnitelné.
  Je pravda, že židovský národ mnoho vytrpěl.155 Dějiny židovského národa to jasně dosvědčují. To však ještě neznamená, že jisté židovské organizace jsou povznesené nad každou kritiku. Přesto bychom také neměli zapomínat, že ve všech organizacích i společenských hnutích jsou lidé dobré vůle, upřímně dbající o dobro svých bližních.
  Sionismus je nevyhnutelně spojen s antisemitismem. Rabín Weiss to vyjádřil následovně: „Bez antisemitismu by sionismus nemohl existovat. Sionisté ustavičně tvrdí, že se antisemitismu obávají, přestože jsou to právě oni, kdo jej nechávají znovu ožívat. Kdyby antisemitismus skončil, udělal by totéž i sionismus. Sionismus žije z krve, prolévané Židy.“ Proto rabín Nežidy varuje jít ve stopách sionistů a svůj hněv promítat na Židy. Podle Weisse by to jen podpořilo věc sionismu. „Sionisté jsou v absolutně vyhrávajícím postavení,“ říká rabín. Když dostanou, co chtěli, vyhráli. Pokud toho nemohou dosáhnout, změní svou strategii a rozdmýchávají antisemitismus. Ten jim pak přináší podporu každého, kdo nechce být označen za antisemitu.“ V každém případě je pojem „antisemitismus“ sionistickou propagandou používán k ospravedlňování státu Izrael, konstatuje newyorský rabín závěrem.
  Sionisté se stále znovu snaží odmítat jim činěné výtky z antisemitismu. Na druhé straně sami početní Židé obviňují sionisty ze závažných zločinů. Zakladatelé sionismu ve svých knihách zcela otevřeně popisují, jak by chtěli svůj vlastní stát založit: Budou sionismus podporovat tak dlouho, až Židům nezůstane jiná volba než uprchnout do Palestiny.
  Například Theodor Herzl tvrdil: „Antisemitismus však Židům neuškodí; považuji jej za užitečné hnutí pro výchovu židovského charakteru.“156 Herzl spolupracoval se známými sionisty nejrůznějších odstínů. Tak například vyjednával s ruským ministrem vnitra Vjačeslavem von Plehwe, který organizoval pogrom Židů v Kišiněvu 6. dubna 1903. Již 19. května 1903, tedy pouze 33 dní po skončení zmíněného pogromu, zaslal von Plehwemu dopis, v němž ohlašuje svou cestu do Ruska. V té době bylo již všeobecně známo, že Vjačeslav Plehwe patří k největším tajemstvím v dějinách sionismu. Co asi tak mohlo spojovat bijce Židů Plehweho se sionistickým vůdcem Herzlem? Ten nám na to ve svém „Deníku“ odpovídá: „Antisemité budou našimi spolehlivými přáteli a antisemitské země našimi spojenci.“157
  V knize „Der Judenhaß und die Juden“ (Nenávist k Židům a Židé, 1918) dr. Leo Wertheimer píše: „Antisemitismus je anděl spásy pro Židy, který se horlivě stará o to, aby zůstávali Židy. … Antisemité vytvořili židovské vědomí v mnoha Židech, kteří jimi nechtěli být.“158
  Připomeňme si, co již zde zmiňovaný J. G. Burg ve své knize „Vina a osud“ k tomu píše: „Čím více příkoří musejí Židé ve světě zažívat, čím více jsou pronásledováni, tím lepší jsou šance sionistů.“159
  Josua Goldmann je autorem věty: „Největší nebezpečí pro Židovstvo a židovskou jednotu představuje chybějící antisemitismus.“160
  Dr. Arthur Ruppin soudí: „Nelze sice tvrdit, že pouze antisemitismus vyvolal sionismus, ale přinejmenším v Západní Evropě je antisemitismus nejlepším agitátorem pro sionistickou věc, a zánik antisemitismu by měl za následek zánik sionismu.“161
  Již začátkem 20. Laurie Magnus psal o sionistech: „Jsou otcové moderního antisemitismu, i když předstírají, že s ním bojují.“
  Podle rabína Yoisroela D. Weisse jsou v mnoha zemích přijaty protirasistické zákony, které obecně slouží k umlčení kritiků sionismu. „Sionisté se rádi skrývají za židovský národ a holocaust, a tím jsou sami nenapadnutelní.“162
  Nezapomínejme však, že i v sionistických kruzích jsou lidé, věřící, že mohou konat dobro. Proto musíme odolat pokušení házet je do jednoho pytle. Vzájemné city bližních jsou stanoveny pouze Bohem; v jeho očích jsme si všichni jako lidé rovni bez ohledu na to, kdo a odkud jsme. Rasový antisemitismus nemá v pravém náboženství místo. Musíme se učit potlačovat v sobě negativní pocity jako nenávist a opovržení, a soustřeďovat se na pozitivní pocity jako je láska a naděje. Láska ke všem lidem a odpor ke všemu zlu má být základem našeho myšlení i jednání. Každý nespravedlivý předsudek k nějaké skupině nebo politické straně je nesprávný, každý zločin, bezpráví nebo lež jsou zavrženíhodné.
  Závěrem je třeba ještě dodat, že pouze Hitler a sionisté vždy definovali Židy jako rasu. Bez toho by stát Izrael nikdy nemohl být zřízen!
  Raphael Patai v „Britské encyklopedii“ z roku 1973 psal: „Poznatky antropologie ukazují, že navzdory rozšířenému mínění židovská rasa neexistuje. Antropometrická měření židovských skupin na mnoha místech světa prokázala, že se ve všech důležitých fyzických charakteristikách vzájemně velice liší.“
  V rámci konference v Tripolisu nadhodil G. J. Neuberger otázku po židovské rase: „Kdo je Žid?“ a sám si odpověděl: „Ti (jsou Židy), kteří v souladu se židovským náboženským zákonem halacha přistoupili k židovství.“ Většina dnešních Židů není potomky Judy, nýbrž pouze přijali židovské náboženství. Díla všech proslulých židovských spisovatelů a historiků se shodují v tom, že Židé nepředstavují žádnou zvláštní rasu. Ani biologicky, geneticky, etnologicky nebo antropologicky netvoří jednotu. Nejsou žádné indicie, že by se u nich jednalo o potomky kmene Juda.
  Ve vědecké studii proslulého genetika na madridské univerzitě Complutense a autora knihy „O původu Palestinců a jejich genetické souvislosti s ostatními středomořskými populacemi“, španělský profesor Arnaiz-Villena, rovněž potvrzuje, že Židé netvoří samostatnou rasu. Podle jeho studie neexistuje ohledně genetického původu žádný rozdíl mezi palestinským a židovským lidem; mají stejné předky. Mezi oběma národy stávající rivalita má příčinu v „kulturních a religiózní, ne genetických rozdílech“. Vydavatelka časopisu však nakonec podlehla nátlaku sionistické lobby, která označila článek za politicky tendenční a obvinila ji, že šíří „nevhodné náhledy“ ve věci palestinsko-izraelského konfliktu. Arnaiz-Villena na základě své studie o genetických rozdílech mezi národy Blízkého Východu odmítl celou ideologii sionismu. Jádrem problému skutečně je, že studie zpochybňuje představy o Židech jako rase, což muselo mít nežádoucí důsledky pro sionismus.
  Vydavatelka časopisu později přiznala, že jí bylo vyhrožováno pro případ, že článek nestáhne. Akademičtí abonenti časopisu byli žádáni, aby sporné stránky z časopisu vytrhli a zničili. V dopisech všem knihovnám světa byl vznesen požadavek na fyzické odstranění článku z fondů. Po těchto událostech byl prof. Arnaiz-Villena vyloučen ze svazu spisovatelů. Na takové útoky někteří vědci, jako např. britský genetik sir Walter Bodmer a dr. Mazin Qumsiyeh z univerzity Yale vyjádřili Arnaiz-Villenovi svou podporu a protestovali proti brutální cenzuře vědecké práce. Jeden z jeho vědeckých kolegů věc komentoval následovně: „Je to opravdu velice smutné!“
  Skuteční potomci kmene Juda přestali existovat již před mnoha stoletími. Žid je osoba, příslušník židovské víry, judaismu. Nositel ceny Německého knižního obchodu (2007, Saul Friedländer, prohlásil: „Každý se může konverzí stát Židem. Je to osobní rozhodnutí.“163
  ——
  Vysvetlivky pod čiarou
  153 Srv. Norman Finkelstein, Dogreden van het antisemitisme. Israel, de VS en hat misbruik van de geschiedenis, Amsterdam 2006, 38.
  154 Cit. podle Rafaela Pataie, in: Encyclopaedia Britannica, díl I, 1960, 84.
  155 Zde je třeba dodat, že zmíněné utrpení Židů jako kupř. pogromy a podobně, byly obvykle jen důsledkem strašných zločinů Židů, které sami na národech napáchali! Židé, tvrdošíjně odmítající uznat Krista za skutečného Spasitele, již před mnoha staletími začali skrytě a pokrytecky tu nejstrašnější, nejtotálnější a nejkrvavější válku, a přitom byli vždy ještě tak cyničtí, že spouštěli hrozný pokřik a kvílení vždy, kdy se jim náboženství a národy legitimně bránily, Židy za prokázané zločiny trestaly a omezovaly jejich svobodu ve snaze zamezit jim páchat ještě větší škody; pozn. editora.
  156 Theodor Herzl, Tagebücher (Deníky), Berlin 1922.
  157 Cit. podle Franze Scheidla, Israel. Traum und Wirklichkeit, Wien 1962,18.
  158 J. G. Burg, 32.
  159 Během 26. shromáždění Světového sionistického kongresu 30. 12. 1964 v Izraeli; cit. podle Franze Scheidla, 28.
  160 Laurie Magnus, Aspects of the Jewish Question, London 1902, 24.
  161 Arthur Ruppin, Die Juden der Gegenwart (Židé současnosti) Köln 1911, 278.
  162 Rabín Yisroel David Weiss v teologické přednášce na mezinárodní konferenci o autentickém zkoumání dějin a svobody projevu (International Conference on Authentic Research and Freedom of Search) v červnu 2002 ve Washingtonu.
  163 Frankfurter Allgemeine Zeitung ze 14. října 2007.

  https://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Konec_svobody_narodu_se_blizi_II_dil.pdf

   

  Robin de Ruiter

  Třináct satanských pokrevních dynastií

  Příčina tolika bídy a zla ve světě I. díl

  https://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Trinact_satanskych_pokrevnich_dynastii_Pricina_tolika_bidy_a_zla_ve_svete_I_dil.pdf

   

  Pravda, ktorá zmení celý svet čím transformuje ľudské poznanie a zbaví nevedomosti, chorôb a utrpenia.

  https://www.necenzurovane.net/gosudarjon/g98.html?fbclid=IwAR2czU6r3goQWnt1CHKlAhi98f7uwcWgddNtW6iKHK-5ygCuHwwEtpABRgU


  Autor v číslach

  Počet článkov: 3
  Celkové hodnotenie: 19.68
  Priemerná čítanosť: 703

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Greta Thunberg a neplnoletí protestanti. Kto stojí za marketingovou pedofíliou?

  Bratislava 26. januára 2020 (HSP/Foto:archív HSP)   Je veľmi smutné, že deti sa čoraz častejšie stávajú obeťami “marketingovej pedofílie”. V súčasnom svete sociálnych sietí vôbec nie je ťažké (na základe komentárov, lajkov, sledovaných stránok, a podobne) vytipovať si mladého človeka, ktorý bude ľahko ovplyvniteľný, vyzerá a správa sa podľa potrebných…

  Prvý seriózny pokus zabojovať proti nacizmu na Ukrajine: Poslanec z frakcie prezidenta navrhol zakázať fašistické symboly a ospevovanie banderovcov

  Kyjev 26. januára 2020 (HSP/Foto: Screenshot NRU)   Po rokoch ospevovania „hrdinov Ukrajiny“ a banderovcov v Nezáležnej zaregistrovali prvý seriózny pokus zabojovať proti nacizmu a neofašizmu v krajine. Po prvý raz sa o niečo podobné nepokúsil opozičný politik, ale vládny poslanec z frakcie „Sluha ľudu“ prezidenta Volodymyra Zelenského. Navrhol zakázať fašistické symboly a ospevovanie banderovcov a ako…

  Vďaka Dohode o vystúpení ostávajú práva Slovákov v Spojenom kráľovstve garantované

  Bratislava 25. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matt Dunham)   Vďaka Dohode o brexite ostávajú práva Slovákov v Spojenom kráľovstve garantované. Britská strana však v priebehu roka 2021 plánuje postupne ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov Európskej únie (EÚ) za účelom cestovania do Spojeného kráľovstva. Až budúcnosť teda ukáže, aké budú vzťahy medzi…

  Silné dažde a záplavy si vyžiadali najmenej 31 obetí na Madagaskare

  Antananarivo 25. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP- Manny Horsford)   Najmenej 31 ľudí zahynulo pri silných dažďoch a záplavách, ktoré v ostatných dňoch postihli juhoafrický ostrov Madagaskar. Deväť ďalších osôb je nezvestných. S odvolaním sa na tamojší úrad pre zvládanie katastrof o tom v sobotu informovala agentúra DPA Ešte v piatok hovorili…

  Koalícia Smer – ĽSNS sa podľa OĽaNO prejavuje v plnej sile. Matovičovci budú iniciovať mimoriadny hospodársky výbor pre situáciu s autodopravcami v Banskobystrickom samosprávnom kraji

  Bratislava 25. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková, Jana Birošová)   Strana Smer sa v spolupráci so Smeru spriazneným dopravcom rozhodli z obyvateľov kraja urobiť rukojemníkov svojich nemorálnych kšeftov Nová koalícia medzi stranou Smer a Kotlebovou ĽSNS sa prejavuje v plnej sile. Marián Kotleba krátko po prehratých župných voľbách, ešte vo funkcii…

  Čaputová sa zúčastní 75. výročia oslobodenia Auschwitz-Birkenau

  Bratislava 25. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v pondelok (27. 1.) pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau vojakmi Červenej armády zúčastní na spomienkovom podujatí. Podujatie sa bude konať na mieste bývalého tábora, kde je pamätník a múzeum Auschwitz-Birkenau. TASR o tom informovala Martina Goffová z Kancelárie prezidenta…

  Rezort hospodárstva: Vláda ani štát nemôžu za to, že v Banskobystrickom samosprávnom kraji nejazdia autobusy

  Bratislava 25. januára 2020 OPRAVA (TASR/HSP/Foto:TASR-Branislav Caban)   Za to, že nejazdia autobusy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), nemôže vláda ani štát, ale vedenie samosprávneho kraja. TASR o tom informovala Jana Krištofová z odboru komunikácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR "Ministerstvo hospodárstva vyzýva predstaviteľov vedenia BBSK, aby neschovávali svoju manažérsku neschopnosť…

  Gruzinform: „Parašutistický výsadok NATO v Gruzínsku – nacvičovanie útoku proti Rusku“

  Tbilisi 25. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   V marci sa na území Európy uskutočnia najväčšie vojenské cvičenia vojsk NATO za ostatných 25 rokov – „Defender Europe 2020“. Budú sa konať na teritóriu 10 krajín vrátane Nemecka, Francúzska, Holandska, Belgicka, Poľska a pobaltských štátov. Na týchto cvičeniach sa zúčastní vyše 37-tisíc vojakov z 18…

  Obyvatelia bulharského priemyselného mesta protestujú proti nedostatku vody

  Sofia 25. januára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Obyvatelia bulharského mesta, ktoré už niekoľko mesiacov trápi nedostatok vody, protestovali pred sídlom vlády. Požadovali okamžité opatrenia proti hroziacej humanitárnej kríze a vyjadrili podozrenia, že za nedostatkom vody v priemyselnom meste Pernik je korupcia a neschopnosť. Rezervoár Studena Dam, ktorý je jediným vodným…

  Minister Miroslav Lajčák zaslal sústrastný telegram ministrovi zahraničných vecí Turecka

  Bratislava 25. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák zaslal sústrastný telegram svojmu tureckému rezortnému partnerovi Mevlütovi Çavuşoglovi v súvislosti so včerajším zemetrasením, pri ktorom zahynulo najmenej 22 ľudí „V tomto náročnom čase pre Turecko by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť obetiam…

  Thajské úrady omylom vydražili auto aj s drogami

  Bratislava 25. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ v Bratislave)   Thajské úrady omylom vydražili auto, v ktorom boli ukryté drogy. Ako informuje spravodajský portál BBC, kupujúci zaplatil 586-tisíc bahtov (v prepočte zhruba 17 400 eur) za automobil Honda CR-V, ktorý zadržali vlani počas protidrogovej akcie a následne ho dali do dražby.…

  Európska únia plánuje zaviesť sankcie proti Británii v prípade porušenia brexitu

  Brusel 25. januára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alberto Pezzali) Európska únia požiada o právo na zavedenie sankcií proti Veľkej Británii v prípade porušenia dohody o brexite po vystúpení krajiny z EÚ, oznámil denník The Financial Times s odvolaním sa na dokumenty, ktoré dostal k dispozícii Európski diplomati posúdili v piatok v Bruseli svoju…

  Rómovia zo Smižian: "Žiadne kamene a mačety. Do Levoče sme nešli na bitku. Pozývame pána Kotlebu, nech sa príde pozrieť ako žijeme. Je to fašista fašistický"

  Smižany 25. januára 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Tento týždeň sa v Levoči uskutočnil asi najväčší zo série antifašistických protestov občanov, aktivistov a opozičných politikov, na ktorom znelí heslá proti parlamentnej strane ĽSNS. Tá mala na námestí ohlásený míting, ktorý bol napokon z bezpečnostných dôvodov zrušený. Na proteste sa zúčastnili občania aj…

  Predsedom maďarskej opozičnej strany Jobbik sa stal Péter Jakab

  Budapešť 25. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ladislav Vallach)   Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Jobbik zvolili v sobotu v Budapešti nové predsedníctvo a nového predsedu strany, ktorým sa stal doterajší predseda parlamentnej frakcie Péter Jakab. Informoval o tom spravodajský server Alfahír.hu Jakab bol jediným kandidátom na tento post, pretože protikandidát Levente Lokody…

  Gabriela Matečná udelila prvýkrát ocenenie nielen záchranárom, ale aj ich psom

  Nitra 25. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v sobotu na medzinárodnej výstave psov na nitrianskom výstavisku Agrokomplex udelila prvýkrát v histórii Slovenska najvyššie rezortné vyznamenanie záchranárskym psom. Ministerka vyznamenaním ocenila prácu psovodov a ich psov pri záchrannej misii v Prešove po výbuchu v bytovom…

  V procese proti Trumpovi dostali slovo obhajcovia, vinu prezidenta popreli

  Washington 25. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   V procese impeachmentu, ktorý prebieha v americkom Senáte, dostali v sobotu slovo obhajcovia prezidenta Donalda Trumpa. Obvinili pritom demokratov, že sa svojou snahou o odvolanie prezidenta snažia zvrátiť výsledky volieb, informovala agentúra AP Členovia Trumpovho právneho tímu taktiež rezolútne popreli, že by sa…

  Novým dekanom kardinálskeho kolégia sa stal Giovanni Battista Re

  Vatikán 25. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Kim Hong-ji)   Novým dekanom kardinálskeho kolégia, ktoré okrem iného vykonáva voľbu pápeža, sa stal 85-ročný kardinál Giovanni Battista Re. Informoval o tom v sobotu spravodajský server Vatican News Voľbu nového dekana kolégia kardinálov potvrdil pápež František. Zároveň schválil aj voľbu zástupcu dekana, ktorým sa stal…

  SNS chce stavať diaľnice, znižovať dane a zlepšiť zdravotníctvo

  Nitra 25. januára 2020 OPRAVA (TASR/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   K hlavným prioritám Slovenskej národnej strany (SNS) v nasledujúcom volebnom období bude patriť rozvoj cestnej infraštruktúry a výstavba diaľnic, systémové zabezpečenie zdravotníctva a zvýšenie úrovne školstva. Na straníckom stretnutí v Nitre to povedal predseda SNS Andrej Danko. Podľa jeho slov bude pre…

  TopDesat

  Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

  0

  Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

  Harbin: Najčarovnejší festival snehu a ľadu!

  0

  Ak si myslíš, že vieš, ako vyzerá zimná ríša, vyzývame ťa, aby si si to znova premyslel. Aj keď tvoja predstava môže byť naplnená viac rozprávkami, vianočnými stromami a vôňou škorice, pretože väčšina z nás si pravdepodobne spája zimnú sezónu s vianočnými oslavami, tieto obrázky z čínskeho medzinárodného festivalu sochárstva ľadu a…

  TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

  0

  Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

  Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

  0

  Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

  TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

  0

  Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

  Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

  0

  Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

  Vo svete IT

  Astrobiológ reaguje na Muskovu víziu: Na Marse Vás čaká smrť

  0

  Pár dní dozadu Elon Musk odkryl svoju víziu spojenú s kolonizáciou Marsu, od ktorej očakáva, že do roku 2050 by mohlo na Marse vzniknúť prvé mesto spolu aj so státisícmi obyvateľov. Dosiahnuť do chce pomocou vybudovanie flotily vesmírnych lodí, ktoré by boli schopné letu tam a návratu spolu s prvými…

  USA plánuje ešte tvrdšie kroky proti spoločnosti Huawei. Čínsky gigant tak musí siahnuť po plne „ázijských“ riešeniach

  0

  Pre čínskeho technologického giganta, spoločnosť Huawei, bude rok 2020 náročnejší, ako predošlé roky. Americká vláda totižto plánuje ešte väčšiu blokádu pre dodávanie amerických výrobkov do Číny, respektíve priamo spoločnosti Huawei. Potvrdil to samotný americký minister obchodu, Wilbur Ross, v nedávnom rozhovore pre spravodajskú agentúru Bloomberg. Ďalší zákaz obchodovania s čínskym…

  Podarí sa nám nájsť planétu, ktorá by podporovala život? NASA sa púšťa do analýzy 4 000 známych exoplanét

  0

  V celkom obyčajnej budove, na severozápadnej strane areálu americkej vesmírnej spoločnosti NASA, sa nachádzajú tisícky počítačov uložených do radu. Sú veľké asi ako nápojové automaty a pracujú dňom i nocou rýchlosťou 7 kvadrilión kalkulácií za sekundu. Ide o superpočítače, ktoré sú špecializované na vytváranie klimatických modelov našej Zeme. Nová úloha…

  Podpora Windows 7 pred viac ako týždňom skončila. Tu je návod, ako si ho môžete aktualizovať na Windows 10 a ostať v bezpečí

  0

  Minulý týždeň ukončila spoločnosť Microsoft podporu jedného z ich najpopulárnejších operačných systémov, Windows 7. Pre užívateľov to znamená, že nebudú dostávať bezpečnostné aktualizácie a ich systém bude vystavený možnému bezpečnostnému riziku. Je preto najvyšší čas aktualizovať tento, už 11 rokov starý, operačný systém na jeho najnovšiu verziu. Aktualizujte si Windows 7…

  Kauza WhatsApp: OSN už dlhšiu dobu nepovažuje platformu WhatsApp za bezpečný spôsob komunikácie

  0

  Keď príde reč na bezpečné aplikácie určené na komunikáciu, tak sa častokrát spomína WhatsApp. Dôvodom je, že na  prenos správ využíva end-to-end šifrovanie. Tento typ šifrovania funguje na tom princípe, že sú vygenerované dva kľúče, jeden na strane odosielateľa a druhý na strane prijímateľa. Na to, aby ste boli schopný…

  Messenger by mal ponúknuť možnosť biometrickej autentifikácie. Tieto dáta Facebook neplánuje ukladať na svoje servery

  0

  Mnohí z nás využívajú viacero spôsobov ako zabezpečiť svoj smartfón, a poniektorí aj samotné aplikácie. Najčastejším spôsobom zabezpečenia zariadenia je pomocou hesla, prípadne pomocou biometrického zabezpečenia, teda pomocou odtlačkov prsto alebo skenu tváre. Facebook Messenger ponúkne biometrické zabezpečenie Známa vývojárka Jane Manchun Wong, ktorá sa dlhodobo venuje odhaľovaniu nových funkcionalít…

  TopSpeed

  Porsche 911 Carrera 4S 4x4 test

  1

  Porsche 911 je jedno z najlegendárnejších áut sveta s bohatou 55-ročnou históriou. S príchodom generácie typu 992 prišlo viacero noviniek, no 911 si stále zachovala svoju klasickú tvár, ktorá nás ani po toľkých rokoch neprestala baviť. Porsche dokonca tvrdí, že až 95 % vecí na poslednej generácii je nových. „Rovnaké“ v…

  Skupina AAA Auto prekonala ďalší rekord. V roku 2019 predali 86 000 áut

  9

  V sieti 57 predajných a výkupných pobočiek AAA Auto si kúpilo zánovné a ojazdené autá 86 000 zákazníkov, čo je o 3 000 viac ako v roku 2018. V Českej republike si s počtom 47 000 predaných vozidiel skupina udržala pozíciu najväčšieho domáceho predajcu automobilov v rámci jedného subjektu. Na…

  Lada na Slovensku pokračuje, ponuku dokonca rozšíri. Pribudne aj Xray

  19

  Znie to neuveriteľne, ale Lada na Slovensku pokračuje. Kým v krajinách EÚ automobilka Lada oficiálne končí, predaje jej nových áut na Slovensku pokračujú. Žilinská spoločnosť Autoprofit, s.r.o. ponuku modelov dokonca rozšíri. K tradičným modelom Lada 4x4 a Vesta v druhej polovici roka 2020 pribudne aj crossover Lada Xray, model Granta…

  8. generácia VW Golf Euro NCAP testy prešla s najlepším výsledkom

  2

  Najnovší Volkswagen Golf tiež prešiel testami Euro NCAP. Ako dopadol? Nuž, podľa očakávania dostal 5 hviezdičiek. Rovnako ako jeho bezprostrední predchodcovia. Aj keď treba pripomenúť, že nároky na zisk 5 hviezd sa sprísňujú. Avšak napríklad za ochranu dospelých získal Golf až 95 %. VW Golf Euro NCAP teda prešiel bez problémov,…

  Drsné metódy ruských vodičov. Podpálili policajné dodávky s radarmi

  21

  Informácie z Ruska vždy stoja za pozornosť, minimálne vtedy, ak ide o tému dopravy a dodržiavania tamojších dopravných predpisov. Drsné metódy ruských vodičov a ich svojské spôsoby riešenia problémov sú medzi Európanmi pomaly už legendárne. A hoci správanie jednotlivých národností nemožno paušalizovať, v tomto prípade stojí za to pripomenúť si jeden ruský incident. Zostalo po ňom…

  Koniec Fabie v Čechách? Jej výrobu chce Seat. Nervozita rastie

  9

  S prerozdeľovaním výrobných kapacít v rámci koncernu VW sa objavujú nové problémy. Najaktuálnejším z nich je boj o výrobu jednotlivých modelov v rámci značiek. Odborári automobilky Škoda Auto len nedávno bili na poplach v súvislosti s plánovaným prechodom výroby modelu Superb do Turecka a už je tu ďalší problém. Koniec Fabie v Čechách. Jej výrobu by mal totiž…

  KAMzaKRÁSOU

  Boj s kašľom a soplíkom? Vyskúšaj osvedčené čaje proti prechladnutiu

  0

  Máme tu obdobie kašľa, kýchania, sopľa a boľavých hrdiel. Ak sa hneď nechcete obracať na chemické lieky, skúste osvedčené čaje proti prechladnutiu!

  TOP riasenky pre perfektne tvarované mihalnice: Ktorú vyskúšaš?

  0

  Ešte stále hľadáte riasenku, ktorá by s vašimi mihalnicami spravila doslova zázraky? Objavili sme za vás TOP riasenky pre perfektne tvarované mihalnice.

  Trápia ťa suché oči či sucho v ústach? Na vine môže byť aj tento syndróm!

  0

  Čo všetko môže spôsobovať suché oči, rezanie v očiach a taktiež sucho v ústach? Ak pociťujete niektorý z tých príznakov, tak ho nepodceňujte a vyhľadajte pomoc

  Vieš, ako trénovať mozog? Skús cviky, ktoré ťa vytiahnu zo stereotypu

  0

  Aj vy hľadáte nejaký najlepší spôsob, ako trénovať mozog a byť aktívny po dlhší čas? Ako sa vďaka tréningu vyhnúť rozvoju Alzheimerovej choroby?

  Interiéroví dizajnéri radia, ako vymaľovať steny v roku 2020

  1

  Začal sa rok 2020, ktorý nepredstavuje len nových 365 dní, ale i celú novú dekádu. Staré desaťročie je za nami a nové nás motivuje do nového a nepoznaného, a to i v interiérovom dizajne. Či už sa v roku 2020 chystáte do prerábky bytu alebo domu alebo len chcete zmenu,…

  Čo dokáže spôsobiť zubný kaz a zapálené ďasná? Tu je pravda o fatálnych následkoch

  4

  Stihli ste ísť minulý rok na preventívnu zubnú prehliadku? Rozumieme tomu, že návšteva ordinácie zubára so sebou prináša aj negatívne emócie, a to najmä v momentoch, keď sa nad vás doktor postaví s vŕtačkou a vy už nemôžete vystáť ani len ten jej zvuk. I keď môžete mať z kresla u zubára paniku, prekonajte sa a prípadné zameškané…

  Svetlo sveta

  Trump v historickom prejave: Porazíme tých, čo ničia počatý život

  0

  Stretli sme sa tu, aby sme obhajovali život každého dieťaťa, narodeného aj nenarodeného, aby mohli naplniť potenciál, ktorý im dal Boh. Už 47 rokov Američania zo všetkých vrstiev cestujú, aby sa postavili za život. A dnes ako prezident Spojených štátov amerických tu stojím ja. Chcem pozdraviť ďesaťtisíce stredoškolských študentov, ktorí autobusom…

  OSN chce vyhlásiť potraty za základné ľudské právo. Trump: urobím všetko proti tomu.

  0

  “Prosím každého občana nášho národa, aby počul to ticho spôsobené stratou celej jednej generácie a prosím Vás, aby ste povstali za ochranu všetkých detí, narodených aj počatých,” týmito slovami sa prihovoril Trump Američanom pred pochodom za život. Zároveň rozhodol, že 22. január bude v Amerike dňoch “Posvätnosti života.” Práve tento…

  Spomíname na kard. Jána Korca pri jeho 96. nedožitých narodeninách

  0

  Práve dnes si pripomíname nedožité 96. narodeniny kardinála Jána Chryzostoma Korca. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1951 sa stal biskupom a v roku 1991 kardinálom. Nitrianskym biskupom bol 15 rokov (v rokoch 1990 – 2005) a jedno desaťročie bol emeritným biskupom – až do svojej smrti…

  Zádušná sv. omša za Stanislava Dusíka v Katedrále sv. Šebastiána

  0

  „Z večnosti záhrad sme sem prišli a do záhrad večnosti putujeme už od svojho narodenia. Každý z nás je pocestný na krátkej a namáhavej púti životom a krok za krokom sa blížime do rodnej Dediny, do Domu svojho Otca. Ako „márnotratný syn“, ktorý tu na zemi už všetko prehajdákal, dlho…

  Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne končí

  0

  Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu J. Ex. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka…

  Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

  0

  Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

  Armádny Magazín

  Video: Ruská raketa zbúrala viacposchodový hotel v severnej Sýrii, kde sa utiahli desiatky militantov

  0

  Hotel Hershaw v meste Kafr Dael v západnej časti Aleppa zamerali ruské bojové lietadlá. Pred niekoľkými hodinami ruské letecké sily uskutočnili rozsiahly útok proti militantom a teroristom v sýrskej provincii Idilb. Počas jedného z útokov ruské bojové lietadlo vypustilo neznámu raketu, ktorá doslova zbúrala viacposchodový hotelový komplex,

  Novinka od Daniel Defence - krátka puška DDM4 PDW

  0

    Január 21–24, 2020, SANDS EXPO CENTER LAS VEGAS - Na práve prebiehajúcej vý

  Su-30MKI sú odteraz vyzbrojené strelami BrahMos-A

  0

  Indické vzdušné sily sú odteraz oficiálne vyzbrojené „najrýchlejšími supersonickými okrídlenými raketami na svete". Správu tohto znenia priniesol 20. januára 2020 webový po

  Koniec éry „Fantómov", Japonsko končí s prevádzkou stíhacích lietadiel F-4EJ

  0

  Legendárne Fantómy končia v Japonských vzdušných silách sebaobrany (Japan Air Self-Defense Force - JASDF) svoju púť. Vojenské letectvo vzdušných síl sebaobrany definitívne prechádza na lietadlá 5. generácie a F-4EJ Kai Phantom II tak odchádza do histórie.

  Tvoja Svadba

  Výročie svadby: Vieš, ako sa jednotlivé výročia nazývajú a čo symbolizujú?

  0

  Výročie svadby - niekto oslavuje a niekto si ani nespomenie. Čo však jednotlivé výročia svadby symbolizujú a ako sa správne volajú?

  Top 3 najznámejší návrhári svadobných šiat: Poznáš ich?

  0

  Budete mať svadbu v tomto roku a hľadáte luxusné svadobné šaty? Tak sa inšpirujte - toto sú najznámejší návrhári svadobných šiat, ktorých tvorba vás ohúri!

  Ako vyzdobiť svadobné auto? Aké voliť dekorácie a materiály?

  0

  Na prvý pohľad banálna otázka. Na druhú stranu však práve také maličkosti, ako je krásna výzdoba konvoja áut svadobčanov a predovšetkým áut ženícha a nevesty, robia svadobný deň nezabudnuteľným. Aké sú súčasné trendy vo výzdobe áut? Ako vyzdobiť svadobné auto? Inšpirujte sa a pozrite sa na pár našich tipov, akú výzdobu vybrať.

  Základné pravidlá svadobného líčenia: Takto bude tvoj mejkap tip-top

  0

  Základné pravidlá svadobného líčenia, ktoré musí poznať každá budúca nevesta, nájdete v článku. Krok za krokom vám vysvetlíme ako vytvoriť dokonalý make-up.

  Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

  0

  Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

  Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

  0

  Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

  Tvoje Zdravie

  Sú éčka nebezpečné? Pozor, nájdu sa medzi nimi aj výnimky!

  0

  Sú éčka nebezpečné alebo medzi nimi nájdeme aj také, ktorých sa báť nemusíme? Môžu by niektoré prospešné? Zistite viac o tejto problematike v našom článku!

  Kolega s chronickým ochorením: Ako mu byť oporou podľa psychológov?

  0

  Neviete, ako sa chovať k spolupracovníkovi, ktorý trpí chorobou? Kolega s chronickým ochorením potrebuje vašu oporu! My vám poradíme, ako na to!

  Aké sú príčiny pálenia záhy? Odhaľte príčinu, zbavíte sa problému!

  0

  Viete, aké sú najčastejšie príčiny pálenia záhy? Čo všetko môže spôsobiť tento zdravotný problém, s ktorým bojujú mnohí z nás už niekoľko rokov? 

  Toto sú účinky kofeínu! Pôsobí na naše telo pozitívne alebo škodlivo?

  1

  Ako sme už načrtli v úvode, kofeín môže byť akýmsi pomocníkom, no rovnako môže škodiť. Preto je vhodné poznať všetky jeho účinky. Kofeín sa do krvného obehu vstrebe v priebehu asi 30 minút. V prvom rade stimuluje centrálnu nervovú  aj obehovú sústavu. Pôsobí tak na duševnú aj telesnú výkonnosť. Napomáha človeku…

  Esenciálny rozmarínový olej: Kde všade dokáže byť nápomocný?

  0

  Rozmarín lekársky, latinsky Rosmarinus officinalis, je aromatická rastlina z čeľade hluchavkovité. Tento menší stredomorský poloker si i mnohí z nás pestujú doma v kuchyni či záhradke. Ide totiž o obľúbenú koreninu. Sivozelené rozmarínové lístky sa čerstvé i sušené využívajú pri príprave rozličných pokrm. Rozmarín je však zároveň i liečivou bylinou a…

  Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

  0

  Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?