Dá sa vyriešiť integrácia Cigánov?

„Rómovia na Slovensku sú diskriminovaní“, oznámil nám v relácii RTVS O 5 minút 12 splnomocnenec vlády pre Rómov Ábel Ravasz (Most-Híd), čím typicky neomarxisticky obvinil a priori celú majoritu z údajnej viny, či minimálne spoluúčasti na údajnom rasizme a diskriminácii, najmä tzv.neprispôsobivej časti cigánskych komunít, čiže osadníkov. Naši rómski spoluobčania, aj tí v osadách, si mohli vydýchnuť. Vinní je podľa splnomocnenca Ravasza a ľudskoprávnych aktivistov, ovplyvnených neomarxizmom a multiukulturalizmom (zdá sa, že takéto presvedčenie je pomerne výhodné a výnosné…) ako obyčajne ten zlý, biely muž s jeho rasovou predpojatosťou a diskrimináciou. To preto Cigáni žijú v osadách, preto sú odkázaní na sociálne dávky… za všetko môžu predpojatí Slováci… (koniec scestnej úvahy)

Ako teda vyriešiť problém, ktorý nás všetkých trápi (prevažne majoritu), a to je integrácia neprispôsobivej časti cigánskych komunít do spoločnosti?  Schválne som použil tento atomizujúci terminus technicus v pluráli ako ho používa neomarxistická propaganda. Odpoveď je: predovšetkým príkladom. A keďže ryba smrdí od hlavy, začať od seba by mal najmä splnomocnenec vlády pre Rómov Á. Ravasz. Základnou a všeobecnou integráciou, ktorá vytvára predpoklady na plnohodnotný život je jazyková integrácia. Splnomocnenec vlády by mal o.i. preto pracovať nielen na oddideologizovaní sa 1), ale aj na čistote vlastného jazykového prejavu 2). Jeho neschopnosť vysloviť vokáň „ô“ nie je najlepším príkladom poúčania o integrácii. Jazyk,  nielen v prejave, ale aj v správnej lexike a dekódovaní v denotačnom trojuholníku vytvára schopnosť správne chápať význam pojmov a teda aj správne riešiť problémy.

Deformácie politickej korektnosti

Správne použité pojmy sú druhou základnou podmienkou pre riešenie akýchkoľvek problémov. Ak budeme nielen v diskusiách, ale aj oficiálnych politikách a dokonca v zákonoch používať nesprávne pojmy – napríklad z dôvodu prehnanej ideologickej požiadavky na používanie slovníka politickej korektnosti – nikdy sa spoločnosť nedostane k správnym postojom, prístupom a riešeniam.3)  Dôvod je, že takto nedokáže spoločnosť správne chápať a dekódovať obsah (pojem) na význam slov, cez ktoré sa tvoria rozhodnutia a realizujú činy. Preto používanie pojmov politickej korektnosti, ktorá dokonca neformálnym tlakom vyžaduje vo verejnom priestore automatickú autocenzúru vo výbere slov a aplikovaní pojmov nás nemôže nikdy doviesť k správnym riešeniam, a teda ani vyriešiť úlohy a dôjsť do stanovených cieľov. Ak sa napríklad na príslušníkov cigánskeho etnika, jeho značnej časti kultúrne a sociálne neprispôsobivých, žijúcich v osadách, budeme pozerať ako na „sociálne vylúčené komunity“ a budeme používať ďalšie synonymá zo slovníka politickej korektnosti, napríklad „znevýhodnené“ komunity, tak sa nikam v riešení problému nielenže nedostaneme, ale ani neposunieme. V mozgu 99% majority sa pri používaní väčšiny ideologicky zvýhodnených slov a označení v duchu axióm a dogiem multikulturalizmu  spúšťa pocit viny. Tzv. slovník politickej korektnosti, ktorý povinne používajú redaktori v médiách a štandardní politici vychádza z rasistickej premisy o „vine bieleho muža“, ktorý je z pohľadu neomarxistov, súčasnej vládnucej ideológie hlavného prúdu a aj orgánov EÚ, automaticky jednoznačne vinný voči všetkým menšinám. Z tejto na hlavu postavenej mocensko-ideologicko-rasistickej rovnice by malo vyplývať, že aj Slováci majú byť automaticky vinní kvôli údajne skrytému rasizmu bieleho muža voči Cigánom za ich neblahý osud v osadách, a preto sa používajú slniečkárske pojmy ako napr. „sociálne vylúčené alebo segregované, či znevýhodnené (rómske)  komunity“…

Preto aj ďalší asistent vlády, v pozícii splnomocnenca vlády pre menej rozvinuté regióny Anton Marcinčin (mimochodom bývalý poslanec a podpredseda KDH) používa obdobné frázy – „sú mimo trhu práce“. Z jeho vyjadrení bolo cítiť aj ideologickú pachuť angažovania sa v Sorošovej Nadácii otvorenej spoločnosti, ktorá pretláča nielen slovník politickej korektnosti, ale aj ideológiu multikulturalizmu… Vrcholom ideologickej demagógie a deformovania reality cez politickú korektnosť bola predstava „liberálnej političky“ (opakovane to o sebe zdôrazňovala) L. Durišovej-Nicholsonovej, ktorá (si o štáte myslí, že „zbabelá hyena“) by dokonca rada v mene SaS ideologické (nielen) pojmové zvrátenosti multikulturalizmu o (sociálnej) „vylúčenosti“ premietla priamo do zákona! Takže sme zažili mix kolektívnej viny a kolektívnych práv, ktoré medzinárodné právo neuznáva, lebo práva priznáva zásadne individuálne, a to v priamom prenose verejnoprávnej televízie. Tragédiou je, že to tvrdili buď poslanci alebo vysoko postavení úradníci štátu a moderátor sa tváril akoby mu relácia s vysielacím časom patrili…

Ideologické mlátenie slamy

Ak by si spoločnosť nechala vnútiť od protagonistov ideológie hlavného prúdu (neomarxizmu-multikulturalizmu)  pojmy, tézy a riešenia, nikdy problém nevyriešime, pretože chybné, odtrhnuté od života a spoločensky nebezpečné (choré) sú samotné citované ideológie. V diskusii RTVS to bolo vidieť aj v odmietaní internátnych škôl, lebo podľa predikcie multikulturalizmu ide vraj o „vytrhnutie“ detí z prirodzeného prostredia. Niektorí demagógovia dokonca budú obhajovať rodinné asociálne a „nepodnetné“ prostredie z dôvodu falošnej ľudsko-právnej agendy.

Treťou systémovou chybou takmer akejkoľvek diskusie o riešení cigánskej otázky (zatiaľ neprispôsobivej časti cigánskeho etnika žijúceho v osadách) je, že sa diskutuje o nich bez nich. Nijaký predstaviteľ Rómov sa v hlavných verejných diskusiách neobjavuje. Možno je to signifikantné. Jednoducho to väčšine tejto komunity vyhovuje a slušná, inteligentná a pracujúca časť sa od svojich súkmeňovcov dištancuje. A tak je tu voľný priestor pre ideologických demagógov, „zodpovedných“ politikov či treťosektorových ľudskoprávnych aktivistov. Téma je to večná, vďačná a finančne zaujímavá…

Nakoniec niekoľko poznámok k výrokom z diskusie:

– celoštátni politici, ktorí by mali hľadať celoslovenské, teda celospoločenské (univerzálne) a legislatívne čisté (podmienka všeobecnosti právnej normy) riešenia navrhujú namiesto systémových riešení ad hoc prípady riešení na úrovni samosprávy – viď Spišský Hrhov… (Nicholsonová),

– spoliehanie sa na spásonosnosť eurofondov (Ravasz, do „riešenia“ rómskej otázky sa od roku 1990 pravidelne nalievajú obrovské zdroje),

– spoliehanie sa na spásonosnosť zahraničných riešení, kde je iné, neporovnateľné vonkajšie prostredie, vzťahy a systémy (Marcinčin),

– úradníci súbežne šíria strach špecifických, ale aj zo zásadových riešení… takže ideálne je zrejme točiť sa v bludnom kruhu, obhajovať len svoje riešenia – pokiaľ som pri moci alebo vo funkcii,

– k rôznym typom akože riešení (riešenie pre riešenie, odhliadnuc od „analýz, štúdií či celoštátnych stratégií) chýba monitoring ich priebehu, no najmä audit a kontrola spätnej väzby, čiže aj efektívnosti a trvalej udržateľnosti týchto spásonosných riešení, ktoré mimochodom permanentne navrhujú len príslušníci majority. To je zlý signál aj pre rómske prostredie, z ktorého necítiť iniciatívu, ani tlak na zmenu života vo vnútri etnika či rôznych problémových „komunít“, ktoré robia vrásky na čele nielen ich spoluobčanom a susedom osád, ale aj celej spoločnosti,

– všetci sa boja riešiť základ – pretože aj ten blokuje ideológia neomarxizmu – a to hmotnú stránku rómskej otázky, ktorá prispieva k nezvládateľnosti  problému a jeho znásobovaniu – nadštandardnú (nekontrolovanú), často sociálne podmienenú pôrodnosť, pretože sa okamžite ozývajú falošní ľudskoprávni aktivisti, ukazujúc na také a onaké porušenie práv, z ktorých úst ale takmer nepočuť vyrovnanie povinnosťami a predpokladov na uplatňovanie si sociálnych benefitov ich zvýhodňovaných chránencov. Absentuje zodpovednosť za nezodpovedné sexuálne správanie a rodičovstvo, spoločnosť prehliada dokonca trestné činy incestu… Je kontroverzné pozerať sa na jedinca, ktorý sa dožaduje napr. rodičovských (reprodukčných) práv a na druhej strane zanedbáva rodičovskú výchovu svojich detí, v mnohých prípadoch nielen, že ich správne nemotivuje, nedáva nasledovania hodný pozitívny príklad, ale svojim konaním často ohrozuje aj ich mravnú výchovu, vrátane porušovania zákona zanedbávaním rodičovskej výchovy a povinnej školskej dochádzky.

Čo povedať na záver? Riešenie je, no (zatiaľ) v texte chýba. Základom je totiž správne pomenovať problémy. Ak politici, novinári, aktivisti, orgány štátu, EÚ či iné medzinárodné inštitúcie budú naďalej vychádzať z téz ideológie neomarxizmu, je úplne zbytočné predkladať akékoľvek alternatívne riešenia. Základným riešením je totiž najskôr postaviť ideológiu neomarxizmu a multikulturalizmu mimo zákon. Až potom sa môže začať riešiť nielen rómska otázka, ale aj migračná kríza.

Poznámky pod textom:

1) v § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v spojení s § 11 je zakotvená povinnosť pre orgány štátnej správy používať štátny jazyk, ako aj povinnosť pre zamestnancov týchto orgánov ovládať štátny jazyk v jeho kodifikovanej podobe a používať ho pri výkone svojej pracovnej činnosti. Tretia správa vlády (2016) o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky obsahuje aj prehľad školení z jazykovej kultúry uskutočnených v ústredných orgánoch štátnej správy

2) podľa Čl.1 Ústavy „Slovenská republika sa neviaže na nijakú ideológiu, ani náboženstvo“

3) hraničný príklad (rozdielnych významov príbuzných pojmov) za všetky: usmrtenie, zabitie, vražda… cítite ten rozdiel? A k tomu ešte môžeme pridať prívlastky na zvýraznenie rozdielu vnímania, ale aj postojov a rozhodnutí: neúmyselné zabitie, zabitie z nedbanlivosti, úkladná, viacnásobná… vražda…

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Rafael Rafaj

O AUTOROVI

Publicista a bývalý politik, ktorému nedá nesledovať vývoj nielen na Slovensku, ale aj vo svete z pohľadu spravodlivosti, pravdy a alternatívy voči systému, ktorý je čoraz viac chorý, infikuje čoraz viac ľudí a deformuje čoraz viac politikov aj celý spoločnosť. Autor je aktuálne predsedom Inštitútu národnej politiky.

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 32

Celkové hodnotenie: 20.43

Priemerná čítanosť: 2624

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

  0icon

  Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze…

  Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja…

  SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a…

  Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

  0icon

  Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v…

  Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné…

  Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska", reaguje nahnevane Kyjev

  0icon

  Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom,…

  Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku…

  Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec…

  Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: "Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii"

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou.…

  Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

  0icon

  Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného…

  TopDesať

  Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

  0 icon

  Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

  Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

  0 icon

  Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

  Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

  0 icon

  Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

  Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

  0 icon

  Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

  Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

  0 icon

  Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

  Vo svete IT

  Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

  0 icon

  Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

  Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

  0 icon

  Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

  Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

  0 icon

  Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

  „Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

  0 icon

  V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

  Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

  0 icon

  Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

  Armádny Magazín

  Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

  0 icon

  Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

  Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

  Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

  0 icon

  Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

  Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

  0 icon

  Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

  V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

  0 icon

  USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

  Svetlo sveta

  Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

  0 icon

  Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

  25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

  0 icon

  2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

  Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

  0 icon

  Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

  Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

  0 icon

  „Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

  Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

  0 icon

  Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

 • icon FOTO DŇA