• Štefan Surmánek

  Je nutné odmietnuť diktát Bruselu a prinavrátiť Slovenskej republike hrdosť, samostatnosť a suverenitu

  Publikované 16.01. 2019 o 17:01 Karma článku: Počet pozretí: Počet komentárov:

  V súčasnosti sme svedkami toho, ako EÚ stráca schopnosť prijímať efektívne riešenia aktuálnych problémov Európy a okolitého sveta a tým aj schopnosť koordinovať a organizovať vzájomné vzťahy medzi štátmi, zachovávajúc a rešpektujúc ich suverenitu, zvrchovanosťnárodné povedomie ich obyvateľstva. Svojimi, v prvom rade mocensky motivovanými rozhodnutiami potláča národný charakter, národnú podstatu svojich členských štátov a stáva sa vážnym existenčným ohrozením ich štátnosti, s cieľom ich postupnej likvidácie a následnom začlenení do centralizovaného unitárneho euroštátu, vytvorenie ktorého je v záujme politických elít v Bruseli, Štrasburgu, Berlíne a Paríži. Touto svojou činnosťou sa dnešná EÚ (podobne ako v minulosti Rakúsko-Uhorská monarchia) pomaly ale isto, stáva svojráznym „žalárnikom európskych národov“. Cestu, resp. prostriedky a metódy na dosiahnutie tohto cieľa vládnuce elity EÚ nachádzajú v politike príkazov, zákazov, nariadení a v nejednom prípade aj otvorených vyhrážok a vydieraní, v postupnom okliešťovaní kompetencií národných vlád a ich prenose na centrálne bruselské inštitúcie ako aj v pretláčaní a uprednostňovaní mimoeurópskych hodnôt, noriem a spôsobu života, morálky a tradícií, ktoré sú cudzie a v rozpore s kresťanstvom, s tradičnou kultúrou a národným duchom európskych štátov. Jedným, nie však jediným príkladom použitia nátlaku a metódy vyhrážania je nie tak dávne vyhlásenie belgického premiéra Ch. Michela, podľa ktorého „Štáty, ktoré prijímajú finančné prostriedky z EÚ a využívajú výhody schengenského priestoru, ale odmietajú solidárnosť štátom, ktoré na migračnú krízu najviac trpia, sú pokrytecké. Ak štáty Vyšehradskej štvorky (teda aj Slovensko – Š. S.) nezmenia svoj postoj k migrácii, čaká ich možno aj vylúčenie zo schengenského priestoru“. Ďalším príkladom vydieračskej a nátlakovej politiky Bruselu bol negatívny postoj k výsledkom referenda o vystúpení V. Británie z EÚ a následný, chvíľami až nepriateľský a pomstychtivý postoj bruselských politických elít k snahe londýnskej vlády vyjednať s EÚ dobrú a pre oba strany aj nekonfliktnú a viac-menej prijateľnú a vyváženú dohodu o vystúpení V. Británie z tohto zoskupenia a následnom rozvoji ich budúcich vzťahoch. Cieľom politických špičiek EÚ bolo vyjednať dohodu, ktorá by pre V. Bitániu bola čo najhoršia a ktorá by samotný odchod tejto krajiny z európskeho integračného zoskupenia čo najviac skomplikovala. Predstavitelia EÚ voči odchádzajúcemu členskému štátu (pričom nikto nespochybnil demokratický charakter referenda o vystúpení V. Británie z EÚ) zvolili politiku revanšu, s cieľom čo najviac poškodiť záujmy tejto ostrovnej krajiny a zároveň upozorniť, postrašiť, varovať a odradiť iné členské krajiny od podobných úmyslov, čo vážnym spôsobom spochybňuje demokratickú podstatu a demokratický charakter fungovania EÚ. Jedným zo zámerov zvolenej taktiky zo strany európskych vyjednávačov bolo spochybnenie výsledkov referenda, rozpútanie proti referendových nálad  medzi obyvateľmi tejto ostrovnej krajiny a v neposlednom rade aj posilnenie proeurópskych postojov politickej opozície a tých síl v spoločnosti, ktoré sa pokúšali zvrátiť proces smerujúci k odchodu V. Británie z EÚ.

  K napĺňaniu vyššie uvedeného cieľa, t. j. zbavenia národnej podstaty členských štátov a ich následnej integrácie do centrálne riadeného európskeho superštátu je aj aktívna a cieľavedome presadzovaná ideológia multikulturalizmu, preferovanie záujmov LGBTI komunít a v neposlednom rade organizovaný „dovoz“ miliónov migrantov z arabských a afrických krajín. Poprední európski politici (s výnimkou niekoľko málo realisticky uvažujúcich), takýto vývoj považujú za niečo prirodzené a potrebné, čo podľa ich presvedčenia pomôže Európe a „obohatí“ jej kultúru a civilizáciu. Nemecká kancelárka A. Merkelová dokonca neváhala utvrdzovať obyvateľov európskych krajín, vrátane svojich nemeckých spoluobčanov v tom, že Islam patrí do Európy, že tu bol aj v minulosti, takže masová migrácia a prítomnosť vyznávačov tohto náboženstva v dnešnej Európe je nevyhnutnosťou, s ktorou sa musíme zmieriť a ktorú musíme rešpektovať. S podobným názorom na verejnosti vystúpil ďalší z vedúcich politikov EÚ, francúzsky prezident E. Macron tvrdiac, že migrácia je osudom Európy. Nie náhodou maďarský predseda vlády V. Orban prednedávnom označil Macrona za lídra a najaktívnejšieho propagátora masovej migrácie a prisťahovaleckej politiky EÚ. Týmito svojimi vyhláseniami sa uvedení lídri dnešnej EÚ jednoznačne postavili na stranu prevažne moslimských prisťahovalcov, čím vlastne schválili a podporili prebiehajúci proces islamizácie veľkej časti nášho kontinentu. Je smutné a zároveň aj alarmujúce, že takýto „šialenci“ a „ničitelia“ Európy, európskej identity a tradičných európskych hodnôt, spolu s bruselskými byrokratmi rozhodujú o budúcnosti Európy, o budúcnosti občanov európskych krajín, vrátane obyvateľov Slovenska.

  Je pochopiteľné, že proti takejto nezodpovednej a proti národnoštátnym záujmom zameranej politike sa vymedzujú niektoré členské krajiny EÚ, akými sú napr. Poľsko či Maďarsko, o čom svedčia oficiálne vyjadrenia ich politických reprezentantov. Jedným z nich je aj poľský minister pre záležitosti EÚ K. Szymaňski, ktorý v jednom zo svojich vyjadrení prehlásil, že „Nechceme multikultúrny model. Odmietame kultúrny relativizmus, ktorý znamená rovnosť všetkých kultúr. A keďže prisťahovalci predstavujú výzvu pre európsky poriadok a chcú ho spochybniť, tak máme právo im čeliť“. V podobnom duchu sa vyjadrila aj maďarská štátna tajomníčka pre záležitosti EÚ J. Varga, podľa ktorej „Chceme mať právo na zachovanie svojich kultúrnych zvláštností bez toho, aby sme za to boli pranierovaní“. Žiaľ, nepoznám prípad, že by niekto z vedúcich predstaviteľov dnešnej vládnej garnitúry na Slovensku (vrátane nášho ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí M. Lajčáka) tak otvorenejednoznačne vyjadril našu nespokojnosť s prisťahovaleckou politikou EÚ a kategoricky odmietol snahy západných politických elít bagatelizovať problém islamského terorizmu, vnucovať nám svoj model multikulturalizmu a politiku založenú na ignorovaní a potláčaní národných a kultúrnych zvláštností a tradičných hodnôt. Práve naopak, niektorí z našich politických predstaviteľov, na rozdiel od ich poľských a maďarských kolegov, nevidia, resp. nechcú vidieť v prebiehajúcom procese islamizácie Európy žiaden problém a reálne nebezpečenstvo, o čom svedčia nasledujúce vyjadrenia niektorých z nich. A. Danko: „Nikto sa nebude z Islamu vysmievať, popierať ho“. I. Matovič: „Alah znamená Boh. Tak isto ako kresťanstvo je mierumilovné, tak aj ich viera je mierumilovná“. M. Klus: „Označovanie moslimov za teroristov a mešity za centrá terorizmu je krajne nezodpovedné“. Podobné vyjadrenia sú výsledkom ich snáh votrieť sa do priazne bruselských mocipánov, byť za každú cenu čo najviac „politicky korektní“, resp. zatvárať oči pred súčasnou európskou realitou plnou teroristických činov a násilia zo strany moslimských prisťahovalcov. Vlna masovej migrácie do Európy neunikla pozornosti ani hlave Katolíckej cirkvi, terajšiemu pápežovi Františkovi, ktorý sa vo svojich verejných vystúpeniach viackrát obrátil na predstaviteľov európskych štátov, aby voči prisťahovalcom prejavili väčšiu solidaritu a boli nápomocní pri ich prijímaní na územia ich krajín a ich následnej integrácie do spoločnosti. O jeho pozitívnom vzťahu k postupnej islamizácii Európy, resp. k jeho kladnému vzťahu a ospravedlňovania príchodu migrantov na európsky kontinent svedčí aj jeho list, zverejnený v januári 2018, v ktorom sformuloval 21 požiadaviek, či lepšie povedané návrhov riešenia prisťahovaleckej krízy. Len ukážku vymenujeme len niektoré z nich: Vytvorenie možnosti bezpečného a legálneho príchodu utečencov do našich krajín, žiadne svojvoľné vyhostenie utečencov, ilegálny utečenci nesmú byť vzatí do väzby, integrovať, ale nevziať utečencom ich kultúrnu identitu, umožniť im slobodne vyznávať ich vieru, podporovať príchod rodinných príslušníkov utečencov do Európy a ďalšie návrhy. Je nevyhnutné povedať, že tento idealistickýkrajne naivný, resp. alibistický pohľad pápeža Františka na riešenie prisťahovaleckej krízy nezdieľajú mnohí významní činitelia vatikánskej administratívy. Jedným z nich je aj vplyvný kardinál Sorah, pochádzajúci z Afriky, ktorý nie tak dávno v jednom zo svojich rozhovorov vyjadril pesimistický a zároveň aj realistický názor na budúcnosť Európy nasledujúcimi slovami: „Bojím sa, že Západ umrie. Nasvedčuje tomu veľa vecí. Žiadna pôrodnosť, prebiehajúca invázia iných kultúr, iných národov, ktoré vás svojim počtom ohromne prevýšia a úplne zmenia vašu kultúru, vaše zvyklosti, vašu morálku“. Smutné, ale pravdivé konštatovanie.             

  V prípade problémových a krízových situácií sa lídri EÚ a politickí predstavitelia väčšiny jej členských štátov, vrátane tých našich zvyknú odvolávať na zjednocujúci vplyv spoločných záujmov, na silu zjednocujúcich idei a spoločných hodnôt, ktoré je však v dnešnej dobe globalizácie a bruselskými elitami pretláčaného ultraliberalizmu nemožné, resp. veľmi ťažko identifikovať a definovať. Spoločné, t. j. celoeurópske, resp. celoúnijné záujmy a hodnoty sa ako pravidlo stávajú akýmsi „zaklínadlom“ a veľmi často využívaným „prostriedkom“ slúžiacim na ospravedlnenie aj tých nespochybniteľne autoritatívnych riešení a v nejednom prípade aj otvorene vydieračských opatrení zo strany bruselskej administratívy, na zakrytieospravedlnenie svojej politickej nemohúcnosti, ako aj na zamaskovanie skutočných motívov konania, skutočných záujmov a cieľov bruselských elít a v pozadí stojacich vplyvných finančných a hospodárskych skupín. V konečnom dôsledku sa nakoniec vždy ukáže, že odvolávanie sa politických elít na celoeurópske záujmy a hodnoty sú len prázdne slová a všestranne uplatniteľná taktika pri ovplyvňovaní a manipulácií s verejnou mienkou.

  Prenos čoraz väčšieho počtu rozhodovacích právomocí z národných vlád na centrálne orgány a inštitúcie EÚ, byrokratický, z bruselských kancelárií organizovaný a účelovo určovaný a riadený proces unifikácie, ako aj postupné splývanie všetkého rozdielneho do jednotiacej a jedinej spoločnej európskej sústavy, jednotného a centrálne riadeného európskeho superštátu vedie nevyhnutne k potláčaniu a odstraňovaniu európskych zvláštností, špecifík a výnimočnosti národných, regionálnych, kultúrnych, duchovných a ďalších prejavov a znakov európskej civilizácie. Likvidácia národných špecifík a vo svojej podstate neprirodzené a len politicky a mocensky motivované potláčanie všetkého rozdielneho je niečo, čo nevyhnutne vedie k strate európskej identity, ktorou je Európa národov a národných štátov, nie Európa jednotného a neexistujúceho európskeho národa, európskeho občianstva a európskej štátnosti. Poznanie histórie nás vedie k presvedčeniu o tom, že za svoju veľkosť, výnimočnosť a civilizačný pokrok vďačí Európa svojmu kresťanskému duchovnému odkazu,  svojej rozmanitosti a rôznosti národných špecifík a národných kultúr. Ak má mať obsah pojmu „Európa národov“ zmysel a opodstatnenie, je nevyhnutné, aby sa za jej základ a spôsob jej ďalšej existencie a rozvoja považovalo rešpektovanie a nespochybňovanie významu a postavenia národných štátov, národných záujmov, národných kultúr a národného povedomia. Je to presný opak toho, o čom hovorila A. Merkelová na konferencii pod názvom Parlamentarizmus medzi globalizáciou a národnou suverenitou, kde vyslovila kategorickú požiadavku, podľa ktorej „Národné štáty dnes musia – alebo povedzme, majú povinnosť – vzdať sa vlastnej suverenity“. Týmto svojim vyjadrením naznačila, čo je konečným cieľom európskej integrácie – likvidácia národných štátov cestou politického zjednotenia, ako nevyhnutného kroku k vzniku európskeho super štátu.  V prípade, že sa národné štáty rozplynú v centralizovanom európskom superštáte, o čom sníva A. Merkelová a jej podobní, bude to koniec sily, rozmanitosti, životnosti a perspektív nášho kontinentu. Nie je možné nesúhlasiť s názorom bývalého prezidenta Českej republiky V. Klausa, podľa ktorého sa čím ďalej, tým jasnejšie ukazuje, že „ Európska únia nám ponúka všetko možné, ale nemôže nám ponúknuť domov, vlasť, náš patriotizmus“. Dnes už nikto racionálne uvažujúci nemôže pochybovať o tom, že v dnešnej dobe budovania tzv. „novej Európy“ prebieha demontáž tradičných vnútorných väzieb na stupňoch rodiny, národa ale hlavne národného štátu. Ideálom a vládnucimi lídrami toľko propagovaným „novým občanom“, resp. „novým europánom“ má byť človek zbavený záťaže národného povedomia, národných zvyklostí a národnostných predsudkov.

  Dôsledky takéhoto vývoja si veľmi dobre uvedomujú predstavitelia ĽS Naše Slovensko, ktorí v zdôrazňovaní ochrany našej štátnosti, suverenity a zvrchovanosti, ako podmienky prežitia nášho národa vidia hlavný a určujúci motív svojej činnosti a svojho poslania. Aj preto ĽS Naše Slovensko po celý čas svojej existencie patrí k najaktívnejším a nezmieriteľným kritikom zničujúcej politiky EÚ. Záujmom tejto strany je, okrem iného dosiahnuť zmenu Ústavy SR, z ktorej je nevyhnutné z čl. 7, prvej hlavy odstrániť vetu, podľa ktorej: „Právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“. Tento záväzok, ktorý dobrovoľne schválili a do nášho najvyššieho zákona zakomponovali predstavitelia našich štandardných politických strán dehonestuje náš právny systém a kladie SR na úroveň podriadeného a na cudzích rozhodnutiach závislého štátu.

  Predstavitelia ĽS Naše Slovensko si uvedomujú, že jedným zo znakov štátnosti je štátna suverenita, znamenajúca nezávislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci ako vnútri, tak aj mimo jeho hraníc. So štátnou suverenitou úzko súvisí štátna zvrchovanosť, spočívajúca v práve štátu a jeho orgánov vykonávať neobmedzenú moc na svojom území. Ochrana, posilňovanie a presadzovanie týchto, pre národnú a štátnu existenciu životne dôležitých podmienok je „alfou a omegou“ programu ĽS Naše Slovensko a z neho vyplývajúcich aktivít tejto strany, dôkazom čoho je aj znenie jedného z nosných bodov tohto programu: „Slovensko postavíme nad diktát Bruselu. Vrátime Slovenskej republike hrdosť, samostatnosť a suverenitu“. V intenciách tohto záväzku sa nesie celá činnosť ĽS Naše Slovensko, o čom svedčia vyjadrenia jej vedúcich predstaviteľov ako aj obsah a tematické zameranie nimi predkladaných zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky.

   

  PhDr. Štefan Surmánek, CSc.

  ĽS Naše Slovensko, Košice


  Autor v číslach

  Počet článkov: 50
  Celkové hodnotenie: 18.65
  Priemerná čítanosť: 1894

  ...

  Žiaden obsah na tejto stránke nie je spoplatnený

  Vážení čitatelia, žiaden článok na tejto stránke nie je spoplatnený, čo je dôvodom, prečo musí byť na nej viac reklamy. Chceme vás preto poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť. Vieme, že reklama je niekedy otravná, ale pomáha dofinancovať prevádzku vášho obľúbeného portálu. Chceme sa tiež obzvlášť poďakovať tým, ktorí nás finančne podporujú. Ak sa k nim chcete pripojiť, kliknite sem.

  Varovanie

  Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

  Vybrali sme z Hlavných Správ

  Jedna z najjasnejších hviezd našej oblohy exploduje

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Hviezda Betelgeuse v súhvezdí Orion, ktorá kedysi patrila k deviatim najjasnejším hviezdam zemskej oblohy, od októbra minulého roka rýchlo stráca svoju jasnosť. Vedci preto nevylučujú, že vo vzdialenej budúcnosti exploduje. Informovala o tom televízia CNN, ktorá sa odvoláva na výskum profesora astronómie Eda Guinana…

  KBS aj ECAV povzbudili veriacich k účasti vo voľbách

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Konferencia biskupov Slovenska (KBS) aj vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku povzbudili veriacich, aby sa zúčastnili parlamentných volieb (29.2.). Biskupi Slovenska vo svojom vyhlásení uvádzajú, že určite má význam ísť voliť a ľudia si majú aj z čoho vybrať "Hoci nedávame…

  Memorandum Rómov podporilo osem politických strán a hnutí

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Osem politických strán a hnutí sa v sobotu prihlásilo k Memorandu Rómov a Rómiek žijúcich na Slovensku. Zaviazali sa tak, že v prípade zvolenia do parlamentu budú pamätať na 12 požiadaviek, ktoré majú viesť k systémovým zmenám v oblasti vzdelávania, sociálnej a zdravotnej…

  Akí slušní sú „Slušní ľudia“? Ako sa líšia od obyčajných fašistov?

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vraj oni sú tí slušní. Vraj oni sú tí, ktorí bojujú proti zlu, agresivite a klamstvu. Noví politici, ktorí prinášajú novú, lepšiu kultúru a víziu spoločenskej zmeny v duchu pravdy a lásky. Ako sa to prejavuje v praxi? Akú zmenu ich správanie naznačuje…

  OĽaNO do volieb povie, či nominuje Matoviča za kandidáta na premiéra. Budaj: "Tieto voľby nie sú o zvolení premiéra"

  Bratislava 22 februára 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) ešte do parlamentných volieb oznámi, kto bude jeho kandidátom na post predsedu vlády v prípade, že by bolo najsilnejšou stranou zoskupenia, ktoré bude zostavovať novú vládnu koalíciu. Agentúre SITA to povedal šéf OĽaNO Igor Matovič „Ľudia…

  Branislav Fábry: Prejav Zuzany Čaputovej v Mníchove a právny štát

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   V dňoch 14. - 16. februára sa v Mníchove uskutočnila tradičná bezpečnostná konferencia Münchner Sicherheitskonferenz, ktorá bola tento raz venovaná téme „Westlessness“ (Menej Západu). Na konferencii zaznelo veľa podnetov a myšlienok, ktoré v slovenskom mainstreame zostali opomenuté, avšak zaujímavé boli najmä nekritické pozitívne hodnotenia vystúpenia prezidentky. V skutočnosti prejav…

  USA stratili v Sýrii zbrane v hodnote 715 miliónov dolárov, píšu médiá

  Washington 22. februára 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Hikmet Durgun)   Tisíce zbraní, ktoré Spojené štáty dodali svojim spojencom v Sýrii, mohli byť stratené alebo ukradnuté. Informovali o tom noviny Military Times s odvolaním sa na správu generálneho inšpektora Pentagónu. Z finančného hľadiska boli straty odhadnuté na 715 miliónov dolárov. Podľa údajov úradu bolo…

  Gutová-Behramiová dosiahla v Crans Montane zjazdárske double, Vlhová v sobotu na 14. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alessandro Trovati)   Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová sa stala víťazkou sobotňajšieho zjazdu Svetového pohára v domácom stredisku Crans Montana. Dvadsaťosemročná zjazdárka nadviazala na svoj piatkový triumf a v prestížnom seriáli pretekov si pripísala na konto 26. víťazstvo, z toho deviate v zjazde Rodáčka z Sorenga opäť zarmútila…

  Problémom nie je počet škôl, ale ich kvalita, zhodli sa viaceré politické strany

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Problém nie je v počte stredných a vysokých škôl, ale v ich kvalite. Tvrdia to viaceré politické strany, ktoré majú nad päť percent v poslednom zverejnenom prieskume. Agentúra SITA ich oslovila s otázkou či sú za redukciu škôl Napríklad strana Sloboda a Solidarita…

  Polícia v súvislosti s výbuchom plynu v Prešove zadržala ďalšie dve osoby

  Prešov 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Policajný vyšetrovateľ v súvislosti s decembrovým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove vzniesol uplynulý piatok obvinenie za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia voči ďalším dvom osobám. Ako informovalo prešovské krajské policajné riaditeľstvo v sobotu na sociálnej sieti, obaja obvinení…

  Draxler: Nevidím, kde by nová koalícia mala manažérske kompetencie, aby to zvládala, ich „odborníci“ sú plní naivity, a ich lídri nemajú nejakú jednotiacu víziu, s ktorou by sa ľudia stotožnili

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto: SITA/Marko Erd)   Bývalý minister školstva Juraj Draxler vo svojom príspevku na sociálnej sieti trochu načrtol, ako by  mohla vyzerať situácia po blížiacich sa parlamentných voľbách V prvom kole vládnutia nastanú podľa jeho názoru typické problémy a noví "páni" budú zavalení bežnou agendou vládnutia. "Zrazu namiesto…

  OĽaNO: Finančná skupina Penta zasahuje do volieb. Hnutie tvrdí, že mu cenzuruje inzeráty

  Bratislava 22. februára 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Vydavateľstvo News and Media Holding zasahuje do volieb, keď cenzuruje inzeráty hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Na dnešnom tlačovom brífingu to uviedol líder hnutia Igor Matovič   Podľa jeho slov malo záujem OĽaNO inzerovať v médiách, ktoré z časti vlastní aj…

  Blaha vo videu o školení liberálnych novinárov mimovládkou Bellingcat hovorí o "spravodajskej operácii"

  Bratislava 22. februára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) si na sociálnej sieti servítku pred ústa nedáva. Vo videách už viackrát kritizoval spoločnosť Eset, spájal ju s financovaním niektorých liberálnych politikov a pýtal sa, či je teoretická možnosť ovplyvňovania volieb, pokiaľ je v počítačoch, v ktorých sa zhromažďujú výsledky…

  V ženskej štafete triumf Nórok, Slovenky na 17. mieste

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Matthias Schrader)   Reprezentantky Nórska triumfovali v sobotňajšej štafete na 4 x 6 km na majstrovstvách sveta v talianskej Anterselve. Kvarteto v zložení Synnöve Solemdalová, Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová bolo dlho mimo medailových pozícií, ale v záverečných dvoch úsekoch si vytvorilo…

  Podľa Hrabka parlamentní rebeli s tortou sadli na lep Dankovi s Ficom

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého svojou tortovou obštrukciou podľa publicistu Juraja Hrabka sadli na lep predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi (SNS) a lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. „Smer-SD a SNS sa rozhodli naťahovať čas, vychutnať si to. Ak by im to nevyhovovalo, nechal by Andrej…

  Britská polícia obžalovala muža, ktorý v mešite pobodal muezína

  Londýn 22. februára 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Kirsty O'Connor/PA via AP)   Britská polícia obžalovala 29-ročného muža v súvislosti so štvrtkovým pobodaním muezína v jednej z londýnskych mešít. Daniel Horton čelí obvineniam z vážneho ublíženia na zdraví a držby bodnej zbrane. V sobotu by sa mal postaviť pred súd Horton čelí obvineniam pre…

  Chorvátska speváčka čelí obvineniam pre údajné zosmiešnenie hymny

  Bratislava 22. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátska speváčka Josipa Lisac, ktorá v utorok vystúpila na inaugurácii prezidenta Zorana Milanoviča, čelí obvineniam pre jej prednes štátnej hymny. Na interpretku totiž podal trestné oznámenie istý právnik, ktorý tvrdí, že hymnu úmyselne zosmiešnila. Za prejavovanie neúcty voči hymne hrozí podľa chorvátskych zákonov ročný…

  Tusk: Ak národné vlády nedokážu ochrániť slobodu slova, tak nemôže pomôcť ani EÚ

  Bratislava 22. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Ak národné vlády s políciou a súdnictvom nedokážu ochrániť slobodu slova, tak ju nemáte šancu ochrániť na európskej úrovni. Myslí si to predseda Európskej ľudovej strany (EĽS) Donald Tusk, ktorý reagoval na otázku TASR, ako môže EÚ zlepšiť ochranu novinárov a slobody slova.…

  TopDesat

  10 zaujímavých faktov o Austrálii, ktoré ťa určite prekvapia

  0

  Ak si myslíš, že si o Austrálii počul veľa vecí a už ťa o tejto krajine nedokáže nič prekvapiť, budeš sa čudovať. Táto krajina je naozaj krásna a výnimočná a prekvapiť má naozaj stále niečím. 1. Austrálske Alpy majú viac snehu ako Švajčiarske Alpy [caption id="attachment_46718" align="aligncenter" width="1000"]

  Sprievodca vesmírnymi telesami: Mesiac a jeho podoby

  0

  Mesiac vykoná kompletný obeh okolo Zeme asi za jeden kalendárny mesiac. V akých všetkých farbách sa objavuje na nebi? Misia Apollo určila analýzou vzoriek hornín, že Mesiac je starý 50 miliónov rokov. Pred viac ako 4,5 miliardami rokov pokrýval jeho povrch tekutý oceán magmy. Mesačná kôra je zložená z množstva…

  Zvláštnosti prírody: Obrie vlny 3. Časť

  0

  Obrie vlny – alebo ak chcete – tsunami, vznikajú po celom svete. Námorníci o nich hovoria už od čias, odkedy človek vstúpil do vôd oceánov. Obrím vlnám sa v minulosti nekládla pozornosť. Prvé seriózne výskumy sa začali v 20. storočí a pokračujú do dnes. Vedci sa snažia vysvetliť pôvod týchto obrích vĺn viacerými teóriami.…

  Prečo je prospešný spánok s dieťaťom?

  0

  Niektorí rodičia sa domnievajú, že spoločný spánok vytvára zlý zvyk a obávajú sa, že si deti zvyknú, že sú blízko svojho rodiča, takže nedokážu zaspať samé. Iní nesúhlasia a myslia si, že je to skvelý spôsob, ako sa spojiť so svojimi deťmi. Každá mama vie, čo je pre jej dieťa najlepšie. A tu…

  Úchvatné mrakodrapy, ktoré vyrazili dych celému svetu

  0

  Stavebné technológie napredujú, a preto nie je ničím výnimočným, že v mestách vyrastajú nové mrakodrapy. Mrakodrapy sú spájané najmä s veľkomestami. Dotvárajú nádhernú panorámu mnohých miest, ktoré sa medzi sebou predbiehajú v najrôznejších výstavbách. Ten kto má najvyšší a technologicky najnáročnejší  mrakodrap, tak ten vyhráva. Problém je však v tom, že…

  Zavádzajúce fotografie, ktoré potrápia tvoj zrak

  0

  Svet je plný zvláštností. Niektoré veci, ktoré sa dejú v našich životoch sú neuveriteľné. V dnešnom článku ti ukážeme zopár netradičných vecí, ktoré však nie sú skutočné. Tieto zavádzajúce fotografie poriadne potrápia tvoj zrak. Ak sa už bavíme o zvláštnostiach, tak sa určite zhodneme, ak ti povieme, že mnohé zvláštnosti…

  Vo svete IT

  V tomto roku má dôjsť k rapídnemu zvýšeniu predaja 5G smartfónov

  0

  Zatiaľ čo trh s 5G smartfónmi v minulom roku tvoril necelých 20 miliónov predaných zariadení, tak v tomto by malo byť predaných výrazne viac smartfónov. Podľa odhadov spoločnosti by malo byť v priebehu tohto roka predaných 10-krát viac smartfónov tohto typu, ako tomu bolo v minulom. Hovoríme konkrétne o 200 miliónoch zariadení. „Globálne dodávky 5G smartfónov…

  Google: Používanie rozšírení v novom prehliadači Microsoft Edge nemusí byť bezpečné

  0

  Microsoft nie tak dávno predstavil novú verziu internetového prehliadača Microsoft Edge, ktorá je založená na jadre Chromium. Táto zmena priniesla viacero vylepšení prehliadača vrátane možnosti inštalácie rozšírení, ktoré boli určené pre prehliadač Google Chrome. Najnovšie v prípade, ak navštívite obchod s rozšíreniami pre prehliadač Google Chrome prostredníctvom prehliadača Microsoft Edge,…

  Zem sa podľa nových analýz stihla vytvoriť za oveľa menší čas, než sa predpokladalo

  0

  V ranných dňoch Slnečnej sústavy sa Zem stihla vyformovať za oveľa menší čas, než vedci prvotne predpokladali. Podľa najnovšej analýzy izotopov železa, ktoré sa našli v meteoritoch, Zem sa stihla dať „dokopy“ len za 5 miliárd rokov. Ide o niekoľkokrát menši čas, než tvrdia súčasné modely. Táto informácia je výnimočným…

  Google: Smartfóny Huawei predstavené po 16. máji 2019 nepodporujeme. Preto sa vystavujete riziku

  0

  Rok 2019 bol pre spoločnosť Huawei bezpochyby nezabudnuteľným. Dôvodom je prebiehajúci konflikt s americkou garnitúrou, ktorý jej zakázal využívať americké technológie vrátane služieb. To bol aj jeden z dôvodov, prečo spoločnosť bola nútená akcelerovať vývoj Mobilných služieb Huawei. Zákaz zo strany americkej vlády sa dokonca sťahuje aj na služby ako sú…

  Inštitút pre hľadanie mimozemských civilizácií vyzýva verejnosť, aby sa zapojili do hľadania

  0

  Minulý týždeň, v piatok 14. februára, vypustila organizácia SETI (pozn. redakcie: Search for Extra Terrestrial Intelligence) okolo 2 petabajtov (pozn. redakcie: 2 milióny GB) optických a rádiových dát, ktoré nazbierali za posledné štyri roky. Ide o druhé takéto vypustenie a verejnosť má opäť možnosť pridať sa ku hľadaniu mimozemského života. Oznámenie…

  Život na Marse by sa mohol ukrývať hlboko pod povrchom planéty

  0

  Toto leto plánuje americká vesmírna spoločnosť NASA vyslať na povrch Marsu ich najsofistikovanejší rover. Ak pôjde misia podľa plánov, stroj pošle vzorky z červenej planéty späť na Zem. Vedci dúfajú, že sa roveru podarí nájsť nové stopy, týkajúce sa života na planéte, či už toho vymretého, alebo prinajlepšom ešte stále…

  TopSpeed

  Škoda Octavia RS 2020 príde aj s manuálom.Pohon 4x4 nečakajte

  2

  Pravdepodobne nečakaný únik informácií z interného dokumentu automobilky Škoda stojí za zverejnením podrobnejších informácií o jednotlivých motorizáciách novinky Škoda Octavia RS 2020. Podľa predpokladov sa ešte tento rok reálne objavia všetky tri motorizácie – benzínová, naftová, aj hybrid. Nadšenci dostanú aj manuálnu prevodovku, ale len k jedinej motorizácii. A zdá…

  Video Audi e-tron 4x4 test

  6

  Ako iste viete, veľa elektromobilov sme v našom 4x4 teste zatiaľ nemali. Ich počet sa na slovenskom trhu stále zvyšuje, no tých s pohonom všetkých kolies, stále veľa nenájdete. Jednou z výnimiek je prvý elektromobil od Audi, e-tron. Toto elektrické SUV sa pýši nielen pekným dizajnom (spomedzi elektromobilov), ale aj…

  Škoda oslavuje 7 mil. vyrobených Octavií. Dobrý dôvod na šampanské

  2

  Automobilka Škoda oslavuje dôležitý míľnik vlastnej histórie. Z jej výrobných pásov zišlo už 7 miliónov Octavií, čo z tohto auta robí najpopulárnejší a najlepšie predávaný model v histórii mladoboleslavskej značky. Svoju novodobú históriu pritom začala Octavia písať až v roku 1996. Jej raketový nástup a rastúca popularita nedá mnohým dodnes spávať.

  Najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len ako kombi

  2

  Pred pár dňami sme vás informovali o novinke CUPRA Leon, ktorá bude mať premiéru už o pár dní. Dnes je už po premiére a my môžeme obdivovať nielen jej tvary, ale aj technické parametre. Bude plug-in hybrid tým naj alebo bude v ponuke aj len spaľovací motor? Nebudem vás naťahovať, najvýkonnejšia CUPRA Leon príde len so spaľovacím motorom, teda…

  Volvo Cars vyzýva OSN riešiť nerovnosť v bezpečnosti cestnej premávky

  7

  Volvo Cars vyzýva regulačné orgány a vlády krajín celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť v bezpečnosti medzi rozvinutými a rozvojovými ekonomikami. Napriek pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, oficiálne údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd medzi oboma kategóriami krajín. Vo svete ročne zahynie pri autonehodách…

  Zberateľská Honda Civic Type R je tu. Limitka bez klímy a izolácií

  4

  Honda Civic Type R je bezpochyby zaujímavé auto. Fabrika sa však rozhodla jej originalitu ešte vylepšiť zberateľskou edíciou. Dostala názov Honda Civic Type R Limited Edition, zbavila ju klimatizácie, stredového dotykového displeja a konštruktéri z auta vyhodili aj zvukové izolácie strechy, motorovej kapoty a palubnej dosky. Táto legálna pouličná stíhačka príde…

  KAMzaKRÁSOU

  Beauty tajomstvá kráľovien krásy: Ako byť dokonalá ako misska?

  0

  Sú krásne a pôsobia naozaj dokonalo. Reč je o misskách, ktoré svoj život zasvätili práve kráse a dokonalosti. Aké beauty tajomstvá kráľovien krásy si osvojiť?

  Zázračné účinky zubnej pasty: Ako ju využiť v domácnosti?

  0

  Vedeli ste, že zubná paste nie je určená len na čistenie zubov? Ak nepoznáte účinky zubnej pasty, tak sa nechajte inšpirovať, ako ju využiť v domácnosti.

  Kto má nábeh na depresiu? Odpoveďou môže byť i znamenie zverokruhu

  0

  Asi každého z času na čas prepadnú stavy blízke depresii a pochmúrna nálada. A platí to aj pre jednotlivé znamenia zverokruhu, pričom Achillova päta, teda oblasť, v rámci ktorej ich smútok stiahne dole rýchlejšie, je prípad od prípadu rozdielna. Niektoré znamenia to k melanchólii, smútku až depresii ťahá viac ako iné. Ktoré to sú? Kto…

  TEST: Dlhotrvajúci tekutý rúž Naj Oleari Lasting Embrace Lip Colour

  0

  Značka Naj Oleari prináša Lasting Embrace Lip Colour, dvanásť dlhotrvajúcich rúžov, ktoré sú buď matné, alebo sú perleťové s kovovým odleskom (odtiene číslo 11 a 12). Charakteristické sú svojou krémovou až zamatovou textúrou. Na perách rýchlo zasychajú, nepôsobia lepivo a vysušujúco a pery naopak vďaka kyseline hyalurónovej hydratujú. Tieto rúže sú odolné a…

  67-ročná blogerka Linda Malys Yore: Žije si svoj cestovateľský sen

  3

  Linda Malys Yore je 67-ročná babička, ktorá sa nevzdáva a žije si svoj vlastný cestovateľský sen. Každý deň žije akoby bol posledný. Zoberte si od nej príklad!

  Šikovný pomocník v domácnosti: Ako využiť soľ pri upratovaní?

  2

  Jej zázračné účinky vás určite prekvapia! Ak ste ju doposiaľ v domácnosti nepoužívali, tak je načase ju vyskúšať. Ako využiť soľ pri upratovaní?

  Svetlo sveta

  Nitrianske biskupstvo sa ohradzuje voči osočovaniu Cirkvi vo filme Sviňa

  0

  Vzhľadom na aktuálne bežiacu prezentáciu spopularizovaného projektu SVIŇA sa chceme, vzhľadom na fikciu „biskupstva“ a „biskupa“ jasne smerujúcu na Nitrianske biskupstvo, vyjadriť k uvedenému projektu. Aj napriek tomu, že je uvádzaný prehlásením o vymyslených postavách a udalostiach, ktoré sú podobnosťou „čisto náhodné“, predsa len, uvažujúcemu divákovi sú zrejmé hlavné „osoby…

  100 výročie úmrtia sv. Hyacinty z Fatimy

  0

  Sv. František a Hyacinta, pastierikovia a vizionári z Fatimy, ktorým sa zjavila Panna Mária pred vyše 100 rokmi, patria k najmladším svätcom v Cirkvi, ktorí nie sú martýrmi. Obaja boli svätorečení pápežom Františkom počas 100 výročia zjavení vo Fatimy. František bol desiate z jedenástich detí. Sestra Lucia, ktorá bola najstaršia z vizionárov, Františka definovala ako chlapca, ktorý…

  Marián Tkáč: ĽSNS nie je fašistická. Najväčším priateľom pravdy je čas.

  0

  Svetlo Sveta: Boli ste sedem rokov predsedom Matice slovenskej a teraz ste na kandidátke strany, ktorej neprajníci dávajú prívlastok „fašistická“. Ako tomu mame rozumieť? Marián Tkáč: Je tu jasné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, že ĽS Naše Slovensko fašistická strana nie je. Za štyri roky v parlamente sme zaznamenali veľa pozitívnych aktivít…

  V Nitre bol Modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov

  0

  Po po ôsmy raz sa v Mestskej hale na Klokočine v Nitre uskutočnil v sobotu modlitbový deň k úcte Panny Márie, Matky všetkých národov. Zúčastnilo sa na ňom takmer tritisíc mariánskych ctiteľov nielen z Nitry, ale aj celého Slovenska. Nechýbali ani Poliaci, Maďari, Česi, Nemci, či Rakúšania. Pre účastníkov podujatia…

  Bude parlament tretíkrát hlasovať o Istanbulskom dohovore?

  0

  Vypovedanie ratifikácie Istanbulského dohovoru už začína pripomínať na Slovensku nedôstojnú frašku. Vláda a prezidentka napriek dvom rozhodnutiam parlamentu doposiaľ neposlali list Rade Európy, v ktorom by oznámili, že sa Slovensko nehodlá stať zmluvnou stranou dokumentu. Opoziční politici obviňujú koalíciu, že proces naschvál naťahuje, pretože sa nádejá, že takto z danej…

  SMER podporil v Bruseli potraty a LGBTIQ+

  0

  Ako europoslanec vás musím upozorniť na čerstvé uznesenie Európskeho parlamentu o nových prioritách EÚ v oblasti “ochrany žien”. Je to niečo ako Istanbulský dohovor. Niektoré veci tam síce boli dobré, ale ako vždy, opäť k nim bola nabalená aj ťažko liberálna agenda. Potichučku to prešlo aj vďaka hlasom všetkých SMERákov,…

  Armádny Magazín

  USA počas vojenského cvičenia simulovali jadrový útok na Rusko

  0

    USA, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty uskutočnili "malé" vojenské cvičenie pre prípad ruského jadrového útoku na Európu a odvetného útoku Spojených štátov, uviedol hovorca Pentagonu.  

  Bolo uverejnené video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov v Idlibe

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (SANA, Sputniknews) - Sýrska agentúra SANA uverejnila video zachytávajúce odrazenie útoku bojovníkov pri dedine Najrab západne od Sarakíbu v provincii Idlib. Snímky zhotovené z dronu ukazujú ničenia teroristického vybavenia vrátane tankov, obrnených transportérov a pick-upov so zbraňami. &n

  Koniec vojny je na dohľad? USA sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára

  0

  Afganistan, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Spojené štáty sa chystajú podpísať dohodu s Talibanom 29. februára, uvádza sa vo vyhlásení ministra zahraničia USA Michaela Pompea.   Spojené štáty predtým prerokovali s 

  Dokonalá zbraň. Prečo raketa R-36M dostala prezývku Satan

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Dnes má narodeniny najsilnejšia zbraň na svete - pred 47 rokmi prvýkrát vyletela k oblohe prvá ťažká balistická raketa R-36M Satan. Tento komplex je v predstihu o viac ako pol storočia - bolo v ňom ako v prvom použitých mnoho technológií, ktoré sú aj dnes…

  Štyri zásahy. Na fotografii bol zachytený zasiahnutý tank T-72M1 Adra sýrskej armády

  0

  Sýria, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Sýrski vojaci odtiahli jeden z poškodených tankov T-72M1 Adra, ktorý bojoval v posledných bojoch neďaleko Aleppa. Tank na fotografii bol hneď štyrikrát zasiahnutý.  

  Video: Výzbroj ruského letectva. Najnovšie bombardéry absolvovali prvý let zo závodu až na stálu základňu

  0

  Rusko, 22. februára 2020 (Sputniknews) - Útočné letectvo ruského Južného vojenského okruhu bolo vyzbrojené novými lietadlami. Tri najnovšie modernizované lietadlá Su-25SM3 absolvovali prvý let z výrobného závodu na stálu základňu.   Po prekonaní viac ako 800 kilome

  Tvoja Svadba

  Svadobné šaty po mame alebo babke: Nosia skutočné šťastie?

  3

  Niekedy vám vaši predkovia dokážu vyber uľahčiť. Svadobné šaty po mame, babke a celkovo po predkoch majú svoju históriu, ale aj tradíciu. Akú?

  Ako vybrať dátum svadby? Urči si ho pomocou numerológie

  3

  Po mesiacoch alebo rokoch randenia si konečne pokľakol a vy ste povedali ÁNO? Tak už to začína! Ako vybrať dátum svadby? Pomôžte si pri výbere s numerológiou.

  Kto platí za svadbu: Aké sú zvyky a s čím všetkým počítať?

  3

  Začali ste plánovať, ale predtým, než sa pustite do tých príjemnejších záležitostí, musíte si stanoviť rozpočet. Kto platí za svadbu a koľko taká svadba stojí?

  Svadba doma na záhrade: Ako ju naplánovať a aké sú jej pre a proti?

  2

  Premýšľate nad svadbou v domácom prostredí? Svadba doma na záhrade môže byť dobrý nápad, ale má svoje podmienky a rovnako aj svoje pre a proti.

  Trendy svadobné kytice na rok 2020: Aké kvety zvoliť?

  6

  Trendy svadobné kytice na rok 2020 budú zaujímavé rovnako, ako boli zaujímavé trendy v minulom roku. Aké kvety voliť do kytice v tomto roku?

  Vyhraj 3-krát BVLGARI OMNIA CORAL - každá v hodnote 70 €

  1

  Vôňa inšpirovaná vzácnym a noblesným červeným koralovým drahokamom. BVLGARI OMNIA CORAL vás dostane svojou kompozíciou zložiek. Zapojte sa a vyhrajte!

  Tvoje Zdravie

  Normálna teplota ľudského tela sa zmenila! Aká je jej hodnota?

  0

  Normálna teplota ľudského tela je už takmer 150 rokov ekvivaletná číslu 37. Nová štúdia z vlaňajška však tento fakt, ktorého sa doteraz držali lekári i pacienti, popiera, pričom tvrdí, že toto číslo dosť signifikantne kleslo. Nie všetci z vedeckej, ale i laickej verejnosti s týmto názorom súhlasia. Kde je pravda a…

  Viete, aké účinky má čaj rooibos? Tu sú dôvody, prečo si ho dopriať!

  0

  Rooibos predstavuje čaj či vo všeobecnosti nápoj, ktorý sa pripravuje z čajovca kapského, nesúceho latinské meno Aspalathus linearis. Ide o suchomilný ker z čeľade bôbovité, ktorého domovinou je juh Afriky. Hojne rozšírený je napríklad v suchých až piesočnatých oblastiach Juhoafrickej republiky. Dorastá do výšky okolo dvoch metrov, má jemne ihličkovité listy…

  TOP zaujímavosti o ľudskej krvi: Z čoho sa skladá a koľko jej máme?

  0

  Krv v podstate predstavuje tekuté tkanivo. Ide o tekutinu tvorenú krvnou plazmou a v nej rozptýlenými krvnými bunkami. Medzi krvné bunky radíme červené (erytrocyty) a biele krvinky (leukocyty) a krvné doštičky (trombocyty). Krv má jasnočervenú až tmavočervenú farbu, záleží na tom, či je okysličená alebo odkysličená. Za jej červenú farbu je zodpovedný…

  Ako znížiť vysoký tlak? Najlepšími pomocníkmi sú tieto bylinky!

  0

  Nakoniec nemôžeme zabudnúť ani na známy a u nás rozšírený nechtík lekársky. Táto bylinka má vskutku všestranné využitie. Napomáha upravovať tlak, posilňuje srdcovú činnosť a podporuje regeneráciu ciev. Priaznivo vplýva aj na tráviaci trakt. Uľavuje podráždenému žlčníku i pečeni. Uvoľňuje kŕče a tíši nervový systém. Pri použití zvonka podporuje hojenie…

  Ako bojovať proti zápalom? Čo tak skúsiť korenie?

  0

  Aj vy máte občas problém dvihnúť sa z postele a fungovať po celý deň? Tak vám pomôžeme! Ako bojovať proti zápalom kĺbov a užívať si úplnú pohodu?

  Tráviacie aj dýchacie ťažkosti či reumatizmus – ktorá bylinka pomôže?

  0

  Deväťsil lekársky, ktorý nesie latinský názov Petasites hybridus, predstavuje trvácu bylinku z čeľade astrovité, dorastajúcu do výšky okolo 50 centimetrov. Je hojne rozšírená naprieč celou Európou, taktiež sa vyskytuje na západe či severe Ázie. Nájdeme ju často vo vyšších polohách, v podhorských aj horských oblastiach. Obľubuje najmä vlhšie stanovištia. Zvykne…