Viacnásobná manipulatívna lož dúhy a jej spojencov. Ďakujeme, my ne-pride-me

V sobotu 14. júla 2018 sa v Bratislave popoludní uskutoční ďalší z Dúhových pochodov, organizovaný Občianskym združením Dúhový Pride, ktorý sa má usilovať o „lepší život ľudí“ tzv. dúhovej LGBTI „komunity“ alias na údajných základných ľudských právach Slovenskom neuznanej, utláčanej a diskriminovanej „menšiny“, ktorú príde aj tento raz podporiť, tak ako aj minulý a predošlý rok jej predchodkyňa Dubovcová, ľudsko-právne „neochvejná“ verejná ochrankyňa práv a „práv“ Mária Patakyová (za Most-Híd)…


Zrejme nebude chýbať ani cirkvou neuznaný teoretik „teológie rodu“ Ondrej Prostredník:

Toto je séria denníkmi N, SME a Pravda, a ľudsko-právnych mimovládok, takzvaných „neziskoviek“ a ich verejných mediálnych manipulatívnych a zavádzajúcich lží:
Lož prvá a hlavná (od ktorej sa odvíjajú ostatné a po nej ďalšie):
„Dúhový PRIDE Bratislava s odkazom My nikam neodchádzame – PRIDEme odštartuje o 13:00 na Hviezdoslavovom námestí s cieľom upozorniť na nenaplnené základné práva a slobody, vrátane uznania partnerstiev LGBT komunity.“
Jej súčasťou je aj lož, že im ide len o registrované partnerstvá. To je len začiatok ich tradičnej salámovej metódy, ktorej skutočný cieľ sú manželstvá párov rovnakých pohlaví, uznanie „jednofarebnej rodiny“ adopcií detí a legalizácia surogátnych materstiev (viac tu): 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/476633-pre-pochody-budu-v-sobotu-v-bratislave-bezpecnostne-opatrenia/
https://bratislava.sme.sk/c/20867433/sucastou-duhoveho-pride-bude-bezplatne-testovanie-hiv.html
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html?ref=av-left
1. „Dúhový PRIDE Bratislava 2018 nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.“
To je falošný výklad rovnosti všade vo svete tam, kde sú organizované takéto pochody. Nemá oporu o definíciu základných ľudských práv.
2. Zároveň takto upozorňujú verejnosť a politikov, že „sú tu a ich základné práva a slobody, na rozdiel od väčšiny štátov Európskej únie, nie sú naplnené“.
3. Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.
To je lož! Správajú sa ako „pouličný“ politický subjekt spolu so „Slušným Slovenskom“, a na ten účel im denníky SME a N poskytujú mediálny priestor pre manipuláciu najmä nepoučenej laickej, politickej, ale aj (!) odbornej verejnosti.
To je v poriadku, ale asi tak „fšetko“.
Tým, že Slovensko nepozná a z dobrých dôvodov sa zdráha prijať inštitúty registrovaných partnerstiev a manželstiev aj pre páry rovnakého pohlavia, tobôž manželstva žiadnym spôsobom neporušuje základné ľudské práva homosexuálov, lezieb a ostatnej dúhy, ktorá si hovorí inakosť. A preto nie je ani na mieste, v slovenskom kontexte hovoriť a písať o diskriminácii! Ňou by bolo, a porušením práv, ak by Slovensko takéto inštitúty poznalo, a neumožnilo by taký zväzok ktorémusi páru, bez dôvodov, hodných osobitného zreteľa, čo by bol dôvod, aby takéto podozrenie z porušenia práva riešil ESD alebo ESĽP, ktorý by, ak by zistil, že bolo porušené právo a zákon, zaviazal Slovensko uviesť vec do právneho stavu, ktorý zodpovedá slovenskému právnemu poriadku.
Dúhová loby ale vedome a úmyselne nerozlišuje základné ľudské práva od akcesorických práv.
Denník SME manipuluje verejnosť, publikuje hoaxy a fejky, a tak (ale aj inak!) spochybňuje svoju dôveryhodnosť „slobodného a nezávislého“ média, za aké sa vydáva a kódex korektnej (serióznej) žurnalistiky.
Denník SME a Denník N sú spolitizované noviny, správajúce sa ako politické strany zo spektra liberálov, šíriace neomarxistickú ideológiu, najmä myšlienky sociálnej filozofie Frankfurtskej školy…
Inakosť je inakosť (odchýlka, od normálu, deviácia) a normalita je normalita (hetero štandard).
To, že „inakosť“ bola vyňatá zo zoznamu psychiatrických chorôb (APA) a chorôb všeobecne (WHO), neznamená, že ide o stav (prirodzenej) normality, z pohľadu definície pojmu normalita, ktorú nekvalifikovane ale vedome a úmyselne umelo otvárajú a rozširujú…
Otvárajú a rozširujú aj pojem rod a rodina.
Okrem toho, o chorobách sa vo vedeckom a korektnom (serióznom) medicínskom svete nehlasuje, tobôž pod násilným tlakom!
Inakosť, ktorou sa sami nazývajú, potvrdzujú, že inakosť je inakosť a nemôže byť rovná a totožná s normalitou.
Aby vás už neklamali, nezavádzali a nemanipulovali, a rady to robia zmienené médiá, ale vedome-nevedome aj odborníci a „tiež odborníci“ na ľudské práva, právnici a ústavní právnici, a s nimi „tiežprávnici a tiežústavní právnici“aby ste s istotou našli cestu zo situácií, keď výsledkom ich stretnutia stretnutia vzniknú najmenej tri právne názory, tak vo veciach ľudských práv také neexistuje, teda, zapamätajte si (toľko aj na margo referenda o rodine 2014 a ústavného zákona o definícii manželstva):
1. Rod poznáme mužský, ženský a stredný;
2. Referendum nie je možné vo veciach základných ľudských práv, pretože ich nie je možné odňať, odcudziť, zameniť, zmeniť ani obmedziť, výnimky, ktoré uvádza ústava, môže ustanoviť len zákon;
3. Minimálne základné ľudské práva s právom na život nadobúda ľudská bytosť už v tele (maternica) tehotnej ženy ako ľudský plod (dokonca právo dediť, ak sa dieťa narodí živé) ostatné základné práva nadobúda po pôrode (práva dieťaťa) práva, vekom a spôsobilosťami (občianske, politické, náboženské…);
4. Práva, nie základné, možno k základným právam pridať, alebo ich nadobudnúť, napríklad, uzavrieť manželstvo, ako doplnkové, akcesorické, právo, napríklad, právo uzavrieť manželstvo, ak také právo existuje a pozná ho právny poriadok, alebo, právo (oprávnenie) viesť motorové vozidlo…
…samozrejme spoločenský význam oboch akcesorických (doplnkových) práv ich nadobudnutím z ústavy a zákona, je neporovnateľný.
Vodičák aj manželstvo sú práva, ktoré možno nadobudnúť ale aj o ne prísť (odňatie oprávnenia, rozvod).
Základné ľudské práva sú neodňateľné, nescudziteľné a nezameniteľné!
4. Manželstvo a registrované partnerstvo nie sú základné ľudské práva (!);
Je teda v úplnej a legálnej kompetencii a práve každého suverénneho štátu, teda, aj Slovenska: definovať inštitút manželstva ako zväzok muža a ženy a rodinu, založenú takýmto manželstvom ako kľúčový základ zdravého a trvalo dobre udržateľného štátu; toto vyplynulo aj z rozhodnutia Európskeho súdneho dvora vo veci Coman, Rumunsko, ale aj nedávneho rozsudku Najvyššieho správneho (kasačného) súdu ČR v podobnej veci;
5. Výhrady LGBTI loby, že heterosexuálnym manželstvom sú porušované princípy rovnosti práv všetkých ľudí, v časti rovnaké zaobchádzanie, sú rovnako lož a nemajú ľudsko-právny ani právny základ.
Ľudia vôbec nie sú si rovní ani inak (!), čo je scestné tvrdenie á la „Liberté, fraternité, égalité“, ako chronicky choré dedičstvo VFR, na následky ktorého môže zaniknúť celá západná aj európska civilizácia, počnúc kolískou západnej „slobodnej Európy“ Francúzskom a pokračujúc ďalšími (Nemecko, Belgicko, Holandsko…)
Takto nedefinovali rovnosť ani komunisti (ani vo sne by im to nenapadlo). Ide o posun od rovnosti pred zákonom k všeobecnej rovnosti, ktorá reálne ako základné ľudské právo v praxi ani neexistuje a je len teoretická hypotéza.
To je falošný výklad ľudských práv v časti rovnosť práv, príznačný pre „novú ľavicu“ neomarxistov.
Ombudsmanka Mária Patakyová je v časti práva gay a dúhovej „komunity“ nekompetentná, jej účasť na Gay Pride je osobný dúhový aktivizmus, ktorý je v rozpore s preambulou Ústavy SR a Článkom 1 Ústavy, ktorého dikcia je:
„Slovensko sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu“ v časti rodová ideológia.“
Ombudsmanka a jej osobný (!) dúhový aktivizmus je v rozpore s Ústavou a so zákonom o verejnom ochrancovi práv, jej oprávneniami, povereniami a právomocami (čítajte, hľadajte, nenájdete, ide o osobnú neprípustnú ideologickú a politickú „nadprácu“ ombudsmanky, politickej nominantky strany Most-Híd, pričom verejný ochranca práv má byť apolitický a nadstranícky):
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-564
Symbol dúhy je spájaný s rozmanitosťou LGBT komunity už od 70. rokov 20. storočia. Samotný pochod bol inšpirovaný tzv. Stonewall nepokojmi v roku 1969, keď sa LGBT osoby začali brániť proti policajnému zásahu voči nim a vyjadrili svoju nespokojnosť so zaobchádzaním polície s nimi. Prvý dúhový pochod sa na Slovensku uskutočnil v roku 2010.
Je tu dôvodná a oprávnená požiadavka, že vešať dúhovú vlajku z okna kancelárie verejnej ochrankyne práv alebo z okna ministerstva zahraničia je neprípustné, pretože dúhová vlajka nie je štátna vlajka ako symbol slovenskej štátnosti.
https://bratislava.sme.sk/c/20851662/tradicna-farebna-prechadzka-po-bratislave-bude-14-jula.html#ixzz5L1OlG8Bp
Svojím dúhovým aktivizmom útočí na slovenské ústavné zriadenie.
Takzvaná „dúha“ alebo LGBTI „komunita“ nie je
a/ „komunita“,
b/ ani „menšina“.
Ľudsko-právne dokumenty pojem LGBTI komunita nepoznajú a nepoznajú ani pojem „sexuálna“ menšina, dotkuté (postihnuté) osoby sú označovaní/é/ ako LGBTI (…) ľudia, ktorí svojou rôznorodosťou klastra rôznych odlišných sexuálnych orientácií a preferencií nevykazujú definičné znaky rovnorodej menšiny!
Dôvod – jedným zo znakov menšiny je jej rovnorodosť a homogenita (rasová, etnická, národná a národnostná menšina). Nič viac ani menej! Hypoteticky, ani telesne či duševne postihnutí sa nevyhlasujú za menšinu, hoc sú nedostatočne napĺňané ich základné ľudské práva a majú právo na zvýšenú pozornosť a záujem zo strany politikov a verejnosti. Argument Andreja Lúčneho (Inštitút ľudských práv, s kolegyňou Krempaskou odovzdávali predsedovi parlamentu Dankovi anti-cenu Homofób roka), že však aj pre hendikepovaných vozíčkárov sú odstraňované bariéry, neobstojí, pretože je s inak „zdravými“ osobami LGBTI neporovnateľný „nepozorným“ aktivistom uniklo, že osoby patriace k „dúhe“ jedným dychom označujú ako zdravé a normálne a druhým (Lúčny) za hendikepované…
Danko, Krempaská, Lúčny (IĽP) odovzdávajú predsedovi parlamentu anti-cenu Homofób roka:

 

Sám „vyhlasovateľ vojny kresťanom“ Peter Weisenbacher, šéf Inštitútu ľudských práv neprišiel, poslal len emisárov, zrejme „zbrojí“ z vládnych a zahraničných zdrojov a aj asignačnej dane…

 

https://www.ta3.com/clanok/1131380/tb-po-odovzdani-anticeny-homofob-roka-a-dankovi.html
Inštitút registrovaného partnerstva ani manželstva všeobecne, nie je základné ľudské právo, a takým nie sú ani adopcie detí.
Garantujem vám, že ak by bolo porušené základné ľudské právo čo len jednej osoby dúhy, tak Európsky súd pre ľudské práva si proti Slovensku s radosťou vysúka rukávy a pomädlí ruky. 🙂
Garantujem vám, že Slovensko v žiadnom prípade neporušilo ani neporušuje základné ľudské právo čo len jednej, jedinej osoby LGBTI (…) dúhy.
Fakt, že manželstvá párov rovnakého pohlavia pozná už 14 štátov Európy, nech vás nijako nemýli, pusťte z hlavy, Slovensko tým nie je vôbec viazané.
A toto platí aj pre vec ratifikácie Istanbulského dohovoru.
V štátoch, ktoré aj s ich občanmi uznali manželstvá párov rovnakého pohlavia a ratifikovali Istanbulský dohovor, prebehla úspešná ideologická, politická a mediálna manipulácia, aj prostredníctvom „mimovládneho neziskového“ sektora…
Ďakujeme, my neprídeme.
Pekne pozdravujem. 🙂
(aj dúhovú ombudsmanku)
Autor článku: Juraj Režo alias notorickybcan

Ilustračne:
https://www.hlavnespravy.sk/narodna-koalicia-odmietame-cirkusantsky-sposob-propagacie-homosexuality-verejnosti-jednoznacne-podporuje-pochod-hrdi-rodinu/1461674
Dúha je voči zabíjaniu nenarodených detí chladná, indiferentná a bez záujmu, pretože oni si adoptujú zdravé a riadne donosené cudzie deti, alebo si ich nechajú vynosiť a na to potrebujú legalizáciu surogátneho materstva (prenájom cudzích materníc):
https://www.hlavnespravy.sk/reprezentuje-vyvesena-duhova-vlajka-slovakov-pripnu-diplomati-sako-aj-bielu-stuzku-den-pocateho-dietata-znak-solidarity-nenarodenymi-detmi-ktore-su-nasilne-kazdorocne-tisicoch-pripra/1461266
https://www.hlavnespravy.sk/otrasne-najbarbarskejsie-video-vsetkych-cias-lekari-sa-zabavali-na-hre-s-telami-potratenych-deti/1462032
Dúhová propaganda:
https://www.hlavnespravy.sk/pozrite-si-zoznam-svetovych-znaciek-ktore-podporuju-lgbti-tradicnu-rodinu-odignorovali/1462460

 

 

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidla preštudovali a porozumeli im.

author photo

Juraj Režo

O AUTOROVI

MOJE OSOBNÉ VYZNANIE LÁSKY K SYSTÉMU
Ako a eko ďalej? Okrídlené „Pravda a láska zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ je nenaplnená hypotéza „Veľkého Novembra“.
Výsledok tu máme dnes, v hektike ostatného a ostávajúceho času poslednej voľby:
Žiadna láska. Len nenávisť, lož, zloba a závisť.
Môj odkaz Európskej únii (prebieha v nej invazívna islamizácia kresťanskej Európy):
Pravda je pravda. Lož je lož. Polopravda je lož. Existuje len pravda alebo lož. Relativizácia pravdy je lož.
Pravda: Liberálna demokracia je orwellizmus. Falošný newspeak.
Liberálna demokracia je podliezavý a sladký podvod, mačkažák (falošné mačacie zlato).
Nie je pravou hodnotou. Pravé hodnoty sa tvoria inak.
Nenastoľuje reálnu slobodu, ale diktatúru falošných slobôd práv. Tretiu totalitu. Neoliberálny fašizmus. New world order.
Európa, chráň svoje rodné a kmeňové kresťanstvo, inak prídeš o život!
Európa, nový svetový poriadok nesmie byť tvojím poriadkom, zachovaj si svoj pôvodný.
New world order je vláda reálneho alebo pomyselného Satana, nastoľovaná neo liberálnou demokraciou, ktorá, ak budeš pokračovať v benevolencii voči nej aj islamu, pod false flag základného práva na náboženské vyznanie, ťa zničí a zotročí. A napokon zlikviduje teba, tvoje kresťanstvo aj islam. A nastolí vládu jediného náboženstva NWO, jednej vlády a jednej meny.
Konflikt judaizmus, kresťanstvo verzus islam sa po domnelom víťazstve islamu zmení na konflikt NWO verzus islam.
A musíš si, vybrať, Európa, čo je pre tvoj život dôležitejšie, či tvoje reálne základné ľudské práva s právom na tvoj dobre udržateľný život od počatia po prirodzenú smrť, alebo otroctvo pod systémom a globálnym metasystémom centrálneho matrixu New world order.
Občania Európy a Slovenska, bojujte s orwellizmami a klamlivým, zaliečavým jazykom a sladkými, zaliečavými rečičkami v bežnom živote a najmä v politike, ktorá vás manipuluje aj pripravenými falošnými prieskumami, a aj nimi vás vťahuje do klamlivých politík, a takto pripravené a „predžuté ovce“ vás vo vašej dobrej viere a nádeji, že sa „konečne“ rozhodnete správne (lebo však aj prieskumy..!) vás posiela k volebným urnám a na budúce krvavé jatky...
To je LOŽ! Klamú vás od rána do večera (aj v noci)!
A používajú, zneužívajú proti vám svojich platených užitočných idiotov.
Pekne pozdravujem. :-)
Autor článkov: Juraj Režo alias notorickyobcan

AUTOR V ČÍSLACH

Počet článkov: 288

Celkové hodnotenie: 12.29

Priemerná čítanosť: 1113

icon Top za 7 dní

iconNajnovšie z HS

icon Najčítanejšie z HS

 • NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

  POČASIE NA DNES

 • icon FOTO DŇA

 • Vybrali sme

  Na Dušana K. podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry návrh na vzatie do väzby

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v sobotu v skorých ranných hodinách návrh na vzatie do väzby na špeciálneho…

  Premiér varuje: "4450 ľudí odchádzalo z testovania s pocitom, že sú zdraví, ale nie je tomu tak!" Až 5 z 6 reálne pozitívnych ľudí odchádzalo domov s negatívnym certifikátom a sú voľní. Zrejme sa budú správať rizikovejšie

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto: fb Igor Matovič)   Hoci sa premiér Igor Matovič potešil výsledkom z testovania v piatok, predsalen jedna vec ostala visieť…

  V Česku pribudlo rekordných 15 252 nakazených

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   České laboratória v piatok odhalili 15 252 nových prípadov nákazy koronavírusom. Počet nových nakazených tak prvýkrát prekonal hranicu 15-tisíc…

  Dvojicu zadržaných v rámci akcií Terra a Zemepán zobrala sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku do väzby

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb -…

  V talianskom Neapole sa konali protesty proti nočnému zákazu vychádzania

  0icon

  Neapol 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Luca Bruno, Mauro Scrobogna)   Stovky ľudí v juhotalianskom meste Neapol protestovali od piatka večera až do skorých sobotných ranných hodín…

  Tábor bezdomovcov len pár metrov od vchodu na Úrad vlády – scifi? Škandál? Ale kdeže, len celkom normálna slovenská realita. Čo to hovorí o tomto štáte?

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok,Martin Baumann, Pixabay, TASR-Pavol Zachar)   Kam sa dostalo Slovensko za pol roka od volieb? Akú autoritu má táto vláda…

  Volebný tribunál potvrdil za víťaza prezidentských volieb v Bolívii Luisa Arceho

  0icon

  La Paz 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Juan Karita, SITA/AP-Marcos Brindicci)   Najvyšší volebný tribunál (TSE) v Bolívii potvrdil v piatok miestneho času na základe oficiálnych výsledkov…

  USA a Európska únia naštartovali bilaterálne fórum venované otázkam Číny

  0icon

  Washington 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Manuel Balce Ceneta, TASR/AP-Francois Lenoir)   Spojené štáty a Európska únia naštartovali v piatok "bilaterálny dialóg" venujúci sa záležitostiam spojeným s…

  Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky

  0icon

  Bratislava 24. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Od soboty až do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do…

  Novinárske organizácie sa obávajú že tridsať televíznych staníc v strednej a východnej Európe bude pod čínskym vplyvom, potom čo ich získal český oligarcha Peter Kellner

  0icon

  Praha 23. októbra 2020 (HSP/Foto:HSP)   Vaša akvizícia bude mať veľký vplyv na mediálne prostredie v piatich štátoch, mali by ste sa preto zaviazať k…

  TopDesať

  Fotografie 15 ľudí, ktorým deň zničili tieto tragické udalosti

  0 icon

  Krásny deň sa niekedy dokáže skončiť veľmi rýchlo. Títo ľudia by o tom vedeli povedať svoje. Fotografie týchto 15 ľudí sú jasným dôkazom toho, že krásny deň ti môžu pokaziť aj maličkosti. Nasledujúce fotografie by nám mali byť príkladom a mali by sme si z nich vziať ponaučenie. Niektorým veciam…

  Kráľovská stráž: Môžu ísť títo vojaci na WC?

  0 icon

  Všetci poznáme kožušinový klobúk, červený kabát, nehybnú pózu a vážnu tvár. Ľudia si často myslia, že kráľovská stráž sú skutočné ikony Veľkej Británie. Väčšina z nás však nevie o podrobnostiach a prekvapivých faktoch, ktoré so sebou prináša táto výnimočná funkcia.  1. Nikdy nemajú prestávky na WC

  Tajná uzavretá skupina Bilderberg (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o tajuplnej skupine, ktorá podľa zástancov konšpiračných teórií ovláda svet. Aké sú o nej známe fakty? Aj o tom sa v rámci druhej časti článku budeme rozprávať. Skupina Bilderberg bola založená v roku 1954 a svoj názov dostala podľa holandského hotela, kde sa jej účastníci prvýkrát…

  Lietajúce taniere a mimozemšťania (2. časť)

  0 icon

  Pokračujeme druhou časťou článku o lietajúcich tanieroch a mimozemšťanov. V rámci druhej časti sa pozrieme na mnohým známy Roswellský incident. Poďme na to. Major Jesse Marcel, tamojší informačný dôstojník, dostal rozkaz trosky nájdené v blízkosti amerického mesta Corona v štáte Nové Mexiko, preskúmať. Miestne noviny však medzitým vytlačili článok o…

  Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

  0 icon

  Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

  Vo svete IT

  Bobkeys začal s veľkým výpredajom licenčných kľúčov pre Windows 10

  0 icon

  Windows 10 Pro za 12,45€, či Office 2019 za 34,24€ – znie to ako nedosiahnuteľný kauf roka, ale v e-shope bobkeys.com ide o akciovú ponuku, vďaka ktorej môžete aktualizovať svoj počítač, aby ste mali v ňom ten najnovší software. Windows a Office licencie sú stále medzi najpredávanejšími položkami na digitálnom…

  Planéty, podobné Zemi, môžu mať svojho vesmírneho ochrancu. Čo to znamená?

  0 icon

  Najväčšia planéta v našej Slnečnej sústave, Jupiter, sa často pokladá za najväčšieho pomocníka Zeme. Už dlho pomáha odkláňať nebezpečné asteroidy, ktoré by sa mohli dostať do našej Slnečnej sústavy a ohroziť našu planétu, píše portál Earthsky.org. Aký je prípad iných sústav? Je možné, že by mohli mať potenciálne obývateľné planéty, podobné Zemi,…

  Multifunkčný LED projektor s Full HD rozlíšením VIVIBRIGHT F40UP je momentálne dostupný v neodolateľnej zľave

  0 icon

  Ak nie si denným používateľom televízie a rád si vychutnávaš filmy na naozaj veľkej obrazovke, máme pre teba jeden skvelý tip na kúpu, ktorý by si rozhodne nemal prehliadnuť. LED projektor VIVIBRIGHT F40UP s Full HD rozlíšením je totižto nie len skvelým pomocníkom do kancelárie, ale bohate postačuje aj na…

  Stanú sa masívne vesmírne krížniky realitou? Boj v ďalekej budúcnosti bude prebiehať na obrovské vzdialenosti

  0 icon

  V minulom článku sme sa pozreli na dvojicu vedcov, ktorí nám priblížili podobu vesmírneho konfliktu v blízkej budúcnosti. Podľa ich teórií nás nečaká žiadna dramatická bitka, ktorá by sa podobala na tie zo sci-fi filmov. Vesmírny boj by prebiehal veľmi pomaly a strategicky, s možnou dohrou dole na Zemi. Čo…

  Išlo o planý poplach? Nová štúdia naznačuje, že v atmosfére Venuše nie je prítomný „podpis života“

  0 icon

  15. septembra obletela svet informácia ohľadne nájdenia „podpisu života“ v atmosfére planéty Venuša. Vedci konkrétne objavili plynný fosfín, kde by akýkoľvek fosfor mal byť v oxidovanej forme,  pričom v súčasnosti nie sú známe abiotické výrobné spôsoby v atmosfére, oblakoch, povrchu a podpovrchovej atmosfére Venuše. Inými slovami, podľa našich aktuálnych vedomostí,…

  Armádny Magazín

  Pilot amerického letectva prehovoril o tajných výcvikových súbojoch so stíhačkami MiG-23

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - V Spojených štátoch sa vykonávali tajné výcvikové vzdušné súboje so sovietskymi stíhacími lietadlami. O svojich dojmoch prehovoril účastník týchto cvičení, ktorý pilotoval F-15 a postavil sa proti MiG-23. &nbs

  USA by chceli vybaviť hypersonickými raketami všetky svoje torpédoborce

  0 icon

  USA, 24.október 2020 (AM) - Námorníctvo Spojených štátov plánuje vybaviť všetky svoje torpédoborce nadzvukovými zbraňami, píše o tom Defence News s odkazom na Roberta O'Briena, bezpečnostného poradcu amerického prezidenta.

  Ruský analytik Chazin: „Putin začne po voľbách v USA zariaďovať čistky ruských elít“

  0 icon

  Rusko, 24.október 2020 (AM) - Putin usporiada „puč“ medzi elitami, aby zabezpečil ekonomický rast v krajine, uviedol ekonóm Michail Chazin. Čistenie sa podľa neho začne po voľbách v USA. Podľa Khazina je nedostatok ekonomického rastu v Rusku jedným z kľúčových problémov, ktoré sa hlava štátu teraz s ťažkosťami snaží vyriešiť. Existujú

  SÝRIA : Čo urobí prezident Asad s 500 väzňami "made in USA" ktorých zadržiava?

  0 icon

  Sýria, 23.október 2020 (AM) - Východosýrsky odboj zasiahol! Pred dvoma týždňami skupina zverejnila video, ktoré zachytáva reprodukciu raketového útoku na americkú základňu al-Tanf a stále tvrdí, že jej akcie sa budú prelínať s akciami kmeňových armád zložených z tisícov ľudí bojujúci

  Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

  0 icon

  Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

  Svetlo sveta

  Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

  0 icon

  Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

  Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

  0 icon

  Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

  Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

  0 icon

  Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

  19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

  0 icon

  Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

  Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

  0 icon

  Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

 • icon FOTO DŇA